KR650CRE | Black&Decker KR650CRE DRILL Type 5 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-09 CZ
KS700PE
KS701PE
KS702PE
KS703PE
AST8XC
2
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše přímočará pila Black & Decker je určena pro
řezání dřeva, plastů a plechů. Tento výrobek je určen
pouze pro použití v domácnosti.
b.
Bezpečnostní předpisy
Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení těchto pokynů
může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku
požáru a/nebo k vážnému poranění.
Označení “výkonné nářadí“ ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí
napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).
c.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
1. Pracovní prostor
a. Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře
osvětlený.Nepořádek na pracovišti a nedostatek
světla může vést ke vzniku nehody.
b. S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostředích, jako jsou například prostory, ve
kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny
nebo prašné látky. Elektrické nářadí je zdrojem
jiskření, jež může vést ke vznícení hořlavin.
c. Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to,
aby se do jeho blízkosti nedostaly děti a okolo
stojící osoby. Odvrácení pozornosti může vést ke
ztrátě kontroly nad nářadím.
d.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a vyhovující
spoje snižují nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
b. Vyvarujte se dotyku s uzemněnými plochami
jako je potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.
Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení
nářadí, jeho posouvání nebo za něj netahejte
při odpojování nářadí od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s horkými, mastnými
a ostrými předměty a pohyblivými částmi
nářadí. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují
riziko úrazu elektrickým proudem.
e. Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí. Použití
těchto kabelů snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
g.
e.
f.
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci s nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte prostředky k ochraně zraku.
Ochranné prostředky, jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, pokrývka hlavy a chrániče sluchu
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
napájecího kabelu k zásuvce se ujistěte, zda
je hlavní spínač v poloze vypnuto. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu pokud
je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky
zapomenuté na pohyblivých částech nářadí mohou
vést ke způsobení úrazu.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožňuje
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných
situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv
a rukavice dostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volné šaty, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.
Použití těchto zařízení může snížit rizika spojená
s prachem.
4. Použití elektrického nářadí a jeho údržba
a. Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ
nářadí pro vaši práci. Správné elektrické nářadí
bude pracovat lépe a bezpečněji, bude-li používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který je určeno.
b. Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv
nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c. Před prováděním seřízení, výměnou
příslušenství nebo uskladněním nářadí vždy
odpojte od přívodu elektrického proudu. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d. Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e. Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení či
zaseknutí pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, jež mohou mít
vliv na chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod je způsobeno
nedostatečnou údržbou nářadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
3. Bezpečnost osob
a. Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni
4
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
g. Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů a způsobem
určeným daným typem nářadí, berte v úvahu
provozní podmínky a práci, kterou je nutné
vykonat. Použití nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací;
z tohoto důvodu není nutná ochrana
zeměním. Vždy zkontrolujte, zda síťové
napětí odpovídá napětí uvedenému na
typovém štítku nářadí.
•
5. Opravy
a. Vaše nářadí nechejte opravovat pouze osobou
s příslušnou kvalifikací při použití výhradně
originálních náhradních dílů. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
V případě poškození napájecího kabelu musí být
tento z bezpečnostních důvodů vyměněn výrobcem
nebo v autorizovaném servisním středisku
Black & Decker.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi
následujícími prvky:
1. Hlavní spínač s regulací otáček
2. Zajišťovací tlačítko
3. Výstup pro odvod prachu
4. Patka pily
5. Vodící kladka pilového listu
6. Volič kyvadlového pohybu
Další bezpečnostní pokyny týkající se přímočarých
pil
• Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Kontakt
s „živým“ vodičem způsobí, že se zasažené kovové
části nářadí stanou také „živými“ a způsobí tak
zasažení obsluhy elektrickým proudem.
• Obrobek si k pevné podložce upněte pomocí
svorek či jiným vhodným způsobem. Přichycení
obrobku rukou nebo k tělu je nestabilní a může
vést ke ztrátě kontroly.
• Ruce držte mimo oblast řezání. Nikdy
z jakéhokoliv důvodu nesahejte pod řezaný
materiál. Nezasahujte prsty nebo palcem do
blízkosti pilového listu a upínadla pilového listu.
Nezpevňujte pilu uchopením za patku.
• Řezné čepele udržujte ostré. Otupené nebo
poškozené čepele mohou způsobit během přítlaku
odchýlení nebo zaseknutí pily. Vždy používejte
vhodný pilový list pro daný typ opracovávaného
materiálu a daný typ řezu.
• Při řezání potrubí nebo elektroinstalačních
koryt se ujistěte, zda jimi neprotéká voda či
nevede elektrická kabeláž apod.
• Ihned po skončení řezu se nedotýkejte obrobku
ani pilového listu. Mohou být velmi rozpálené.
• Před prováděním řezů do zdí, podlah a stropů
si buďte vědomi skrytých rizik, předem
zkontrolujte, kudy je nataženo potrubí
a elektrické vedení.
• Po uvolnění spínače se čepel ještě chvíli
pohybuje. Před položením pily vždy vypněte
hlavní vypínač a počkejte, až se pilový list zcela
zastaví.
Obr. E
7. Úložný prostor pro pilové listy (pouze pro modely
KS702PE & KS703PE)
Sestavení
Varování! Před provedením následujících operací se
ujistěte, zda je nářadí vypnuto a odpojeno od zdroje
napětí a zda se pilový list zastavil. Použité pilové listy
mohou být horké.
Nasazení a sejmutí pilového listu (obr. C)
• Povolte (nevyjímejte) dva šrouby (11).
• Pilový list (8) uchopte ozubením směrem vpřed
• Zasuňte upínací stopku pilového listu (8) co nejdále
do držáku pilového listu (10).
• Mírně přitáhněte dva šrouby (11) střídavě směrem
k poloze pilového listu a poté dva šrouby (11) plně
dotáhněte.
• Pilový list (8) sejmete tak, že povolíte oba šrouby
(11) o jednu otáčku proti směru chodu hodinových
ručiček.
Připojení vysavače k nářadí (obr. D)
Pro připojení vysavače nebo odsavače prachu
k nářadí musí být použit adaptér (12). Tento adaptér
můžete zakoupit u nejbližšího značkového prodejce
Black & Decker.
• Adapter (12) připojte k výstupu pro odsávání prachu
(3).
• K adapteru (12) připojte hadici vysavače (13).
Toto zařízení není určeno pro použití nedospělými nebo
nezkušenými osobami bez dozoru. Děti musí být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Varování! Pobyt v prašném prostředí a vdechnutí
prachu při řezání může ohrozit zdraví obsluhy nářadí
a okolo stojících osob. Používejte masku proti prachu
určenou speciálně na ochranu před toxickým prachem
a podobnými zplodinami a zajistěte, aby byly takto
chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující
do pracovního prostoru.
Úložný prostor pro pilové listy (pouze pro modely
KS702PE & KS703PE) (obr. E)
Pilové listy (8) lze uschovat v úložném prostoru (7)
v zadní části nářadí.
• Kryt úložného prostoru pilových listů (7) otevřete
tak, že uchopíte za jazýček umístěný na hroní
straně krytu a potáhnete jím směrem ven.
• Pilový list (8) z úložného prostoru vyjměte, nebo
jej do úložného prostoru (7) vložte.
5
•
Uzavřete kryt úložného prostoru na pilové listy (7)
a ujistěte se, zda západky zacvakly.
•
•
Dmychadlo řezné linie (obr. F)
• Ke zlepšení viditelnosti při řezání je vaše pila
vybavena dmychadlem (14), které ofukováním
místa řezu zajistí čistotu pracovní oblasti při
provádění řezu.
Před započetím řezu nechejte pár vteřin kmitat
pilový list naprázdno.
Při provádění řezu tlačte na nářadí jen lehce.
Rady k optimálnímu využití
Řezání vrstvených materiálů
Při řezání vrstvených desek mohou vznikat otřepy, které
povrch desky znehodnotí. Nejpoužívanější pilové listy
provádějí řez při zdvihu směrem vzhůru, proto, pokud
je patka pily přitlačena na lícovou stranu desky, použijte
pilový list, který řeže směrem dolů, nebo:
• Používejte pilový listy s jemnými zuby.
• Provádějte řezání ze zadní strany obrobku.
• Upněte si z obou stran obrobku kus odpadového
dřeva nebo hobry, aby bylo dosaženo minimálních
otřepů při řezání a řez provádějte příčně celou
touto vrstvou.
Použití
Nastavení patky pily pro provádění kosých řezů
(obr. G)
Patku pily (4) lze nastavit k provádění rovných řezů,
nebo řezů pod úhlem 45° vlevo či vpravo.
• Povolte dva šrouby (9).
• Přitáhněte patku pily (4) směrem dopředu, nastavte
ji do polohy se sklonem vlevo nebo vpravo a poté
ji zatlačte zpět do polohy 45°.
• Dotáhněte dva šrouby (9).
Srovnání patky pily pro provádění rovných řezů:
• Povolte dva šrouby (9).
• Přitáhněte patku pily (4) směrem dopředu, nastavte
ji do středové polohy a potom ji zatlačte zpět do
polohy 0°.
• Dotáhněte dva šrouby (9).
Řezání kovu
• Pamatujte si, že řezání kovu trvá mnohem déle
než řezání dřeva.
• Používejte pilový list vhodný pro řezání kovu.
• Při řezání tenkých plechů připevněte ke spodní
straně obrobku kousek dřeva a provádějte řez
přes celou tuto sestavu.
• Naneste na požadovanou čáru řezu olejový film.
Nastavení kyvadlového pohybu (obr. H)
• Nastavte volič volič kyvadlového pohybu (6) do
požadované polohy.
• Poloha 0: kov, hliník a ocelový plech.
• Poloha I: vrstvené desky, hobra, plochy stolu.
• Poloha II: překližka a PVC/plasty.
• Poloha III: měkké dřevo a rychlé provádění
řezů.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby Vám sloužilo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před provedením následujících operací se
ujistěte, zda je nářadí vypnuto a odpojeno od zdroje
napětí a zda se pilový list zastavil.
• Větrací otvory vašeho nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
• Pravidelně čistěte kryt motoru vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte k čištění abrazivní prostředky ani
rozpouštědla. Zabraňte proniknutí jakékoliv
kapaliny do útrob nářadí a jakoukoliv část nářadí
nikdy do kapaliny neponořujte.
Regulace otáček
Nářadí je vybaveno spínačem s regulací otáček (1).
Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto
spínače. Vysokou rychlost používejte k řezání dřeva,
střední rychlost k řezání hliníku a PVC a nízkou rychlost
k řezání kovů vyjma hliníku.
Zapnutí a vypnutí
• Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní spínač
(1).
• Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač
Zap/vyp (1).
• Nepřetržitý chod nářadí zajistíte stisknutím
zajišťovacího tlačítka (2) a uvolněním stisku
hlavního spínače (1).
• Nářadí v režimu nepřetržitého chodu vypnete
opětovným stisknutím hlavního spínače (1) a jeho
následným uvolněním.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento přístroj nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Jednoho dne zjistíte, že zařízení musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat.
V tomto případě myslete na ochranu životního
prostředí. Zástupci servisu Black & Decker od
vás staré nářadí Black & Decker odeberou a
postarají se o jeho zpracování, aniž by došlo
k ohrožení životního prostředí.
Řezání
Během řezání držte pilu pevně oběma rukama. Patka
pily by měla být pevně přitlačena k řezanému obrobku.
Tím se napomůže ochraně před odskočením pily,
sníží se vibrace a minimalizuje se možnost zlomení
pilového listu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečistěním a snižuje
spotřebu surovin.
6
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů
z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje možnost sběru
použitých výrobků nebo jejich recyklaci po ukončení
jejich provozní životnosti. V rámci této výhodné
služby dodejte Vaše nepotřebné nářadí kterékoliv
autorizované servisní pobočce Black & Decker, kde
bude na naše náklady shromážděno.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky
Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené
na zadní straně této příručky. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace týkající
se našeho poprodejního servisu můžete nalézt také
na internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
AST8XC
Napájecí napětí
Jmenovitý příkon
Otáčky
naprázdno
Max. hloubka řezu
Dřevo
Ocel
Hliník
Hmotnost
Vac 230
W 480
min-1 0-3000
mm
mm
mm
kg
60
5
10
1,9
KS700PE
KS701PE
230
480
KS702PE
KS703PE
230
480
0-3000
0-3000
60
5
10
1,9
60
5
10
1,9
Prohlášení o shodě v rámci EU
AST8XC, KS700PE, KS701PE, KS702PE, KS703PE
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
odpovídají směrnicím: 98/37/EC, 89/336/EEC,
EN 60745, EN 55014, EN61000,
86 dB(A)
LpA (akustický tlak)
97 dB(A)
LWA (akustický výkon)
hodnota vibrací přenášených na obsluhu < 4,6 m/s2
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
3 dB(A)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Ředitel spotřebitelské
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
13-03-2007
7
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00051215 - 24-09-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising