DW017 | DeWalt DW017 MITRE SAW instruction manual

559122-56 CZ
DW017
2
3
4
5
6
7
8
9
POKOSOVÁ PILA
DW017
Blahopřejeme Vám!
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napětí
Hmotnost
Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT.
Dlouhá léta zkušeností a nepřetržitý inovační
proces činí z firmy DEWALT právem spolehlivého
partnera pro všechny uživatele profesionálního
nářadí.
Nabíječka
Napětí sítě
Přibližná doba dobíjení
Hmotnost
Technické údaje
dB(A)
Akustický tlak (LpA)
dB(A)
Akustický výkon (LWA)
Vibrace přenášené na obsluhu
m/s2
Napětí
V
Výkon
W
Průměr kotouče
mm
Průměr hřídel. otvoru kotouče
mm
Max. tloušťka kotouče
mm
Max. otáčky
min-1
Max. šířka obrobku při 90°
mm
Max. šířka obrobku při 45°
mm
Max. hloubka řezu při 90°
mm
Max. hloubka při šikmém řezu 45°
mm
Max. úhel pokosu
Vlevo
50°
Vpravo
60°
Max. úhel šikmého řezu
Vlevo
48°
Vpravo
2°
Pokos 0°
Výsledná šířka při max. výšce 70mm
mm
Výsledná výška při max. šířce 300mm mm
Pokos 45° vlevo
Výsledná šířka při max. výšce 70mm mm
Výsledná výška při max. šířce 212mm mm
Pokos 45° vpravo
Výsledná šířka při max. výšce 70mm mm
Výsledná výška při max. šířce 212mm mm
Šikmý řez 45° vlevo
Výsledná šířka při max. výšce 50mm mm
Výsledná výška při max. šířce 300mm mm
Pokos 31,62°, šikmý řez 33,85°
Výsledná výška při max. šířce 254mm mm
Doba automatického zastavení kotouče s
Účinnost odsavače prachu
mg/m3
Hmotnost
kg
DW017
88
101
<2,5
24
630
216
30
1,6
4000
300
212
70
50
V
kg
DE0242
NiCD
24
1,4
VAC
min
kg
DE0246
230
60/70
0,6
Jištění
230V
DE0241
NiMH
24
1,4
10A síť
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko poranění osob,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor byl zkonstruován pouze pro
jedno napětí. Vždy proto zkontrolujte, zda
napájecí napětí akumulátoru odpovídá napětí
uvedenému na typovém štítku přístroje. Taktéž
zkontrolujte, zda napájecí napětí nabíječky
souhlasí s napětím Vší sítě.
Vaše nabíječka DEWALT má dvojitou
izolaci odpovídající normě EN 60335.
300
70
Použití prodlužovacího kabelu
212
70
Pokud to není nezbytně nutné, vyhněte se
použití prodlužovacího síťového kabelu.
Používejte schválený prodlužovací kabel
dostačující příkonu nabíječky (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1 mm2 a jeho
maximální délka je 30m.
212
70
300
50
Obsah balení
1
1
1
1
2
1
1
1
65
<5,0
<2,0
20,5
10
Smontovaná pila
Klíč na upevnění kotouče
Řezací kotouč
Akumulátor (DW017)
Akumulátory (DW017K2(H))
Nabíječka
Návod k obsluze
Nákres rozložené sestavy
•
•
Zkontrolujte, zda během přepravy
nedošlo k poškození nářadí nebo jeho
příslušenství.
Před uvedením nářadí do provozu věnujte,
prosím, čas řádnému prostudování
a pochopení tohoto návodu.
Obr. A3
22 Akumulátor
33 Nabíječka
34 Kontrolka nabíjení (červená)
Zvláštní příslušenství
Obr. A4
Popis přístroje (obr. A1 - A6)
35 Stojan
Vaše pokosová pila DW017 byly zkonstruována
pro profesionální řezání dřeva, dřevěných
výrobků, hliníku a plastů. Pomocí této pily
budete snadno, přesně a bezpečně provádět
kolmé, šikmé a úhlové řezy.
Obr. A5
36 Vložka vodící lišty
Obr. A6
Obr. A1
37 Sada lapače prachu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
Obr. A7
Hlavní vypínač
Pohyblivý spodní kryt
Levá vodící lišta
Páčka nastavení úhlu pokosu
Západka
Úhlová stupnice
Pravá vodící lišta
Doraz nastavení střední polohy úkosu
Doraz nastavení úkosu
Stupnice úkosu
Aretační páčka úkosu
Doraz nastavení drážky
Aretační knoflík pojezdu
Zajišťovací kolík hlavy
Stavěcí šroub hloubky drážky
Zajišťovací tlačítko hřídele
Uvolňovací páčka zajištění hlavy
Madlo
Aretační tlačítko
Tlačítko uvolnění akumulátoru
Akumulátor
38 Přepravní popruh
Montáž a seřízení
Vybalení (obr. B1 a B2)
•
•
•
•
•
Vyjměte pilu opatrně z přepravního obalu.
Vysuňte stabilizátor (29) tak, aby se dotýkal
pracovního povrchu. Přitáhněte šrouby
(39).
Uvolněte aretační kolík pojezdu (13)
a zatlačte hlavu pily dozadu, aby se zajistila
v zadní poloze.
Zatlačte madlo (18) směrem dolů
a vytáhněte zajišťovací kolík (14) podle
vyobrazení.
Pomalu uvolňujte tlak až se hlava zvedne
do horní polohy.
Nikdy nepoužívejte pilu bez
stabilizátoru.
Obr. A2
Uchycení k pracovní desce (obr. C)
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
•
Horní kryt
Prachová odpadová trubice
Pojezdy
Klíč na upevnění kotouče
Tlačítko vynulování dorazu úkosu
Doraz nastavení vertikální polohy
Stabilizátor
Zajišťovací knoflík levé vodící lišty
Výkroj pro uchopení
Řezná deska
Nabíječka
•
Vaší nabíječkou DEWALT lze nabíjet 24V NiCd
i NiMH akumulátory DEWALT.
11
K usnadnění uchycení pily k pracovní desce
jsou všechny nožky rámu opatřeny otvory
(40) o dvojím různém průměru. K přichycení
použijte pouze jeden rozměr; není nutno
použít všechny otvory. Pilu k desce pevně
přitáhněte. Pro zlepšení mobilnosti můžete
pilu přišroubovat k překližce o tloušťce
nejméně 12,5 mm. Potom lze pilu přichytit
k pracovnímu stolu svorníky a snadno
a rychle přemístit na jinou pracovní
plochu.
Pokud připevňujete pilu k překližce, nesmí
šrouby proniknout přes spodní plochu.
Překližka musí ležet rovně na pracovní
desce. Pilu můžete k pracovní desce
•
upnout také svorkami a to na výstupcích
s otvory pro úchytné šrouby. Upnutí v jiných
bodech by bránilo správnému chodu pily.
Zkontrolujte, zda povrch určený k upnutí pily
není deformovaný nebo nerovný. Zabráníte
zaseknutí pily a nepřesnostem. Pokud se
pila na povrchu houpe, podložte jednu
z nožek tak, aby byla stabilní.
•
•
Po 1 hod nabíjení přestane kontrolka blikat
a zůstane rozsvícená. V tomto okamžiku je
akumulátor nabitý a připraven k použití.
Pokud ponecháte po hodině nabíjení
akumulátor v nabíječce, spustí se
automaticky vyrovnávací režim. Tento
proces trvá po dobu 8 hod, ale v průběhu
této doby můžete akumulátor z nabíječky
kdykoli vyjmout.
Akumulátor (obr. A1, A3, D1 a D2)
Nabíjení akumulátoru (obr. A1 a A3)
Před nabíjením vždy zkontrolujte přívod
elektrické energie. Pokud je přívod v pořádku
a akumulátor se nenabíjí, předejte nabíječku
Vašemu servisnímu středisku DEWALT. Během
nabíjení se může nabíječka i akumulátor
zahřívat. Toto je průvodní jev nabíjení
a nesignalizuje žádnou poruchu.
Vložení a vyjmutí akumulátoru (obr. D1)
• Vložte akumulátor do příslušného místa
tak, aby zaklapnul ve správné poloze.
Možná budete muset vyvinout poněkud
větší sílu k překonání odporu pružinového
mechanismu.
• Akumulátor vyjmete po stlačení
uvolňovacího tlačítka (21).
Nenabíjejte akumulátor, pokud okolní
teplota klesne pod 4°C nebo stoupne
nad 40°C. Doporučená teplota okolí při
nabíjení je přibližně 24°C.
Doporučujeme vložit akumulátor ihned po
vyjmutí z přístroje do nabíječky.
•
•
Kryt kontaktů akumulátoru (obr. D2)
Akumulátor je dodáván s krytem, jež chrání
kontakty akumulátoru vyjmutého z přístroje.
Pokud nejsou kontakty akumulátoru krytem
chráněny, může dojít ke zkratu kovovými
předměty, což může mít za následek vznik
požáru a zničení akumulátoru.
• Před vložením akumulátoru do nabíječky
(22) nebo do nářadí sejměte kryt kontaktů
(41).
• Ihned po vyjmutí z nabíječky nebo nářadí
nasuňte kryt na akumulátor.
Vložte akumulátor (20) do nabíječky (32)
podle obrázku a nabíječku připojte k síti.
Zkontrolujte, zda je akumulátor v nabíječce
správně usazen. Začne blikat červená
kontrolka nabíjení (33). Asi po 1 hod
nabíjení přestane kontrolka blikat a zůstane
rozsvícená. Nyní je akumulátor plně nabit.
Rychle blikající kontrolka upozorňuje na
poruchu nabíjení. Vložte akumulátor znovu
do nabíječky nebo ho vyměňte za jiný.
Pokud se nenabíjí ani druhý akumulátor,
předejte nabíječku ke kontrole servisnímu
středisku DEWALT.
Před uskladněním nebo přenášením
samostatného akumulátoru zkontrolujte,
zda je opatřen krytem.
Vyrovnávací režim
Tímto režimem se vyrovnává
kapacita jednotlivých článků
akumulátoru na maximální hodnotu
a pomáhá tak udržovat optimální
výkon akumulátoru. Doporučuje se
používat vyrovnávací režim přes noc
vždy po 10 cyklech nabití/vybití nebo
pokud akumulátor po nabití nemá
obvyklý výkon.
•
CHLAZENO VZDUCHEM
Nabíječka je vybavena vnitřním ventilátorem,
jež umožňuje efektivní chlazení akumulátoru
při nabíjení. Ventilátor se v případě potřeby
automaticky sepne. Spíná se pravidelně
též v případě, že v nabíječce není vložen
akumulátor (odstraňuje se tím usazený prach
v nabíječce).
Při zapojování nabíječky do sítě vždy
používejte ochranné brýle.
Vložte akumulátor do nabíječky jako
obvykle. Začne blikat červená kontrolka,
signalizující započetí procesu nabíjení.
V zájmu co nejdelší životnosti akumulátoru
doporučujeme používat akumulátory vzduchem
chlazené.
12
Tepelná kontrola dobíjení
polohu a zajištění konzoly spodního
krytu.
Pokud kontrolní mechanismus nabíječky
zjistí, že akumulátor má příliš vysokou teplotu,
spustí automaticky režim tepelné kontroly
a přeruší nabíjení, dokud teplota akumulátoru
neklesne na požadovanou hodnotu. Poté opět
automaticky začne režim nabíjení. Tato funkce
zajišťuje maximální životnost akumulátoru.
Červená kontrolka nabíjení v režimu tepelné
kontroly bliká nejprve dlouze a poté krátce.
Seřízení
Před seřizováním vždy vyjměte z nářadí
akumulátor.
Vaše pokosová pila byla ve výrobě přesně
seřízena. Pokud je potřeba pilu v důsledku
přepravy a manipulace znovu seřídit, postupujte
podle níže uvedených pokynů. Seřízení pily je
dlouhodobé a není třeba jej opakovat.
Kompletace
Před kompletací nářadí vždy vyjměte
akumulátor.
Kontrola a seřízení kotouče pily s drážkou
v řezné desce (obr. F1 - F4)
Montáž kotouče pily (obr. E1 - E5)
•
•
•
•
•
Stlačením páčky (17) uvolníte spodní kryt (2)
a poté kryt co možná nejvíce zvedněte.
Povolte dostatečně zajišťovací šroub
(43) tak, aby bylo možno přesunout
konzolu krytu (44) a tím uvolnit přístup
k zajišťovacímu šroubu kotouče (45).
Spodní kryt mějte stále v horní poloze
a zmáčkněte zajišťovací tlačítko hřídele
(16). Druhou rukou uvolněte pomocí klíče
(26) zajišťovací šroub kotouče (45) – po
směru hodinových ručiček (levý závit).
•
•
Příložník se nesmí dotýkat ostří zubů
kotouče.
•
Zablokování hřídele: zmáčkněte tlačítko
podle obrázku a otáčejte hřídelí, dokud
neucítíte, že zacvakla ve správné
poloze. Tlačítko držte i nadále, aby se
hřídel neprotáčela.
•
•
•
•
•
•
Uvolněte páčku (4) a stiskněte západku (5).
Tím uvolníte desku (50).
Natáčejte desku do polohy, v níž jazýček
ukazuje na stupnici 0°. Páku zatím
nevracejte do původní polohy.
Tlačte hlavu pily dolů, dokud se zuby
kotouče nezasunou do drážky (51).
Položte příložník (52) k levé vodící liště (7)
a kotouči pily (47) (obr. F3).
•
•
Vyjměte zajišťovací šroub (45) a vnější
upínací přírubu (46).
Nasaďte kotouč pily (47) na osazení (48)
vnitřní upínací příruby. Dbejte při tom
na správný směr rotace kotouče – zuby
na spodní straně musí směřovat k zadní
části pily (směrem od obsluhy).
Nasaďte vnější upínací přírubu (46).
Přidržte zajišťovací tlačítko hřídele a
utáhněte šroub kotouče (45) proti směru
hodinových ručiček.
Přesuňte konzolu krytu (44) směrem dolů
tak, aby zcela zakrývala zajišťovací šroub
kotouče (45).
Dotáhněte zajišťovací šroub (43) spodního
krytu.
Pokud je třeba seřízení, postupujte
následovně:
Uvolněte šrouby (53) a pootočte pokosovou
sestavu se stupnicí tak, aby kotouč svíral
s vodící lištou úhel 90°.
Dotáhněte šrouby (53). V této fázi neberte
ohled na úhlovou stupnici.
Nastavení úhlu pokosu (obr. F1, F2 a G)
•
•
•
•
Uvolněte páčku (4) a stiskněte západku (5).
Tím uvolníte desku (50).
Přesuňte pokosovou desku tak, aby jazýček
(54) ukazatele úhlu směřoval k 0° (viz. obr.
G).
Zatímco je páčka (4) uvolněná, nechejte
v nulové poloze zacvaknout západku (5).
Zkontrolujte, zda jazýček (54) ukazuje
přesně 0° na stupnici (6). Pokud tomu tak
není, uvolněte šroub (55), natočte jazýček
na 0° a šroub opět dotáhněte.
Nastavení aretačního kolíku (obr. H)
Pokud chcete pohybovat základnou pily při
zajištěné páčce (4), musí být nastaven aretační
kolík (56).
• Uvolněte páku (4).
Nikdy nepoužívejte zajišťovací tlačítko
hřídele, dokud se kotouč otáčí. Po
montáži kotouče zkontrolujte správnou
13
•
•
Pomocí šroubováku (57) zcela dotáhněte
aretační kolík (56). Poté kolík povolte o 1/4
otáčky.
Zkontrolujte, zda se základna nepohybuje,
jestliže je páčka (4) zajištěna v libovolném
(nikoli v přednastaveném) úhlu.
•
•
Střední doraz úkosu
Střední úhel úkosu je přednastaven na hodnotu
33,85° umožňující rychlé nastavení řezu pro
výrobu stropních lišt.
• Střední doraz úkosu nastavíte otočením
tlačítka (27) do polohy (63).
Kontrola a nastavení ostří kotouče vzhledem
k základně (obr. I1 - I4)
•
•
•
•
Uvolněte aretační páčku úkosu (11).
Tlakem na hlavu směrem doprava
zkontrolujte, zda je uchycena ve svislé
poloze a přitáhněte aretační páčku.
Stlačte hlavu pily tak, aby zuby kotouče byly
v úrovni drážky (51).
Přiložte úhelník (52) k základně a kotouči
(47) (obr. I2).
Kontrola a nastavení úkosu (obr. A1, A2 a I5)
•
•
Úhelník se nesmí dotýkat ostří zubů
kotouče.
•
•
•
Nastavte požadovaný úhel řezu a v této
poloze zajistěte hlavu pily.
Chcete-li vynulování ukončit, otočte
tlačítkem (27) zpět do polohy (61).
•
Pokud je třeba seřízení, postupujte
následovně:
Uvolněte aretační páčku (11) a otáčejte
šroubem dorazu svislé polohy (28), dokud
kotouč nesvírá se základnou úhel 90°.
Pokud jazýček ukazatele úkosu (58)
nesměřuje k 0°, povolte šroub (59) a nastavte
ukazatel do požadované polohy.
•
•
Zkontrolujte, zda je tlačítko (27) v dorazové
poloze (61).
Uvolněte knoflík (30) levé vodící lišty
a posuňte horní část lišty co možná nejvíce
doleva.
Uvolněte aretační páčku úkosu (11)
anakloňte hlavu pily doleva. Nyní je pila
nastavena pro řez pod úhlem 45°.
Pokud je třeba přesnějšího nastavení,
postupujte následovně:
Otáčejte dorazovým šroubem (9), dokud
jazýček (58) neukazuje na hodnotu 45°.
Kontrola a nastavení středního dorazu
úkosu (obr. A1, A2 a I6)
•
Nastavení vodící lišty (obr. J)
Horní část levé vodící lišty může být posunuta
vlevo. Uvolní se tím prostor pro provádění
šikmých řezů až do úhlu 48°. Nastavení lišty:
• Uvolněte plastový kolík (30) a posuňte lištu
vlevo.
• Proveďte simulaci řezu s vypnutou pilou a
zkontrolujte volný průchod stroje. Posuňte
lištu tak, aby byla co nejblíže ke kotouči
a poskytovala účinnou oporu pro obrobek.
• Přitáhněte pevně kolík (30).
•
•
•
•
Vodící žlábek (60) se může zanést
prachem, vznikajícím při provozu pily.
Čistěte slabým proudem vzduchu.
Zkontrolujte, zda je tlačítko (27) v poloze
středního úkosu (63).
Uvolněte knoflík (30) levé vodící lišty
a posuňte horní část lišty co možná nejvíce
doleva.
Uvolněte aretační páčku úkosu (11)
a nakloňte hlavu pily doleva. Nyní je pila
nastavena pro řez pod úhlem 33,85°.
Pokud je třeba přesnějšího nastavení,
postupujte následovně:
Otáčejte dorazovým šroubem (8), dokud
jazýček (58) neukazuje na hodnotu
33,85°.
Seřízení pojezdového mechanismu (obr. L)
•
Vynulování dorazu úkosu (obr. K)
•
Dorazy úkosu usnadňují nastavení svislého
řezu a řezu pod úhlem 45°. Vynulováním dorazů
můžete dosáhnout úhlů řezu od 2° vpravo po
48° vlevo.
• Chcete-li vynulovat dorazy, uvolněte nejdříve
hlavu pily a zatlačte ji lehce doleva. Poté
vytáhněte tlačítko (27) a otočte jím do polohy
(62). Tlačítko v této poloze zacvakne.
Pravidelně kontrolujte vůli pojezdového
mechanismu.
Vůli zmenšíte dotažením stavěcího šroubu
(64) při posuvu pily dopředu a dozadu.
Pokyny k obsluze
Při práci s nářadím vždy dbejte
bezpečnostních pokynů a provozních
opatření.
14
Než začnete s nářadím pracovat.
• Namontujte vhodný kotouč. Nepoužívejte
kotouče příliš opotřebené. Maximální
otáčky motoru pily nesmí převýšit hodnotu,
jež je vyznačena na kotouči.
• Nepokoušejte se řezat příliš malé kousky
materiálu.
• Umožněte volný řez kotouče. Na pilu příliš
netlačte.
• Před započetím řezání nechejte motor
rozběhnout na plné otáčky.
• Zkontrolujte dotažení všech upevňovacích
šroubů a svorek.
• Upněte si obrobek.
• Přestože Vámi zakoupená pila může řezat
dřevo a mnoho nekovových materiálů, tento
návod popisuje pouze pracovní operace
se dřevem. Stejné postupy můžete použít
i při práci s ostatními materiály. Tuto pilu
nepoužívejte k řezání kovových (železných
a ocelových) materiálů, sádrokartonu
a betonu.
• Kontrolujte stav řezné desky. Nepracujte
s pilou, pokud je drážka v desce širší než
10 mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šikmé řezy (obr. A1, A2 a Q)
Šikmé řezy lze nastavit od úhlu 48° vlevo
po 2° vpravo a současně v pokosovém úhlu
od 0° po 45° vlevo i vpravo.
• Uvolněte zajišťovací knoflík (30) levé vodící
lišty a posuňte horní část lišty (3) co možná
nejvíce vlevo. Uvolněte aretační páčku
úkosu (11) a nastavte požadovaný úhel.
• Přitáhněte pevně páčku (11).
• Dále postupujte jako u svislých příčných
řezů.
Základní typy řezů
Svislý příčný řez (obr. A1, A2 a N)
•
•
Uvolněte páčku (4) a zmáčkněte západku
(5). Přesuňte rameno vlevo nebo vpravo
do požadovaného úhlu.
Západka automaticky zacvakne při
nastavení úhlů 10°, 15°, 22,5°, 31,62° a 45°
vlevo i vpravo a při 50° vlevo a 60° vpravo.
Pokud potřebujete nastavit jiný, než výše
uvedený úhel, přidržte pevně hlavu pily
a rameno zajistěte v požadovaném úhlu
páčkou (4).
Před řezáním vždy zkontrolujte, zda je
páčka ve správné poloze.
Dále postupujte jako u svislého příčného
řezu.
Při řezání okrajů s malými odřezky
umístěte desku do pily tak, aby větší
úhel řezu přiléhal k vodící liště; tj. při
vychýlení úhlu vlevo musí být odřezek
na pravé straně a naopak.
Spoušť vypínače pily je opatřena otvorem (65)
pro zablokování vypínače.
• Pilu spustíte současným zmáčknutím
uvolňovacího tlačítka (20) a vypínače (1).
• Poté uvolněte tlačítko (20).
• Pilu zastavíte uvolněním vypínače (1).
•
•
•
Neřežte materiály o rozměrech
menších než 50x100 mm.
Po dokončení řezu nezapomeňte
zajistit pilu v zadní poloze.
Svislý řez pod úhlem (obr. A1, A2 a P)
Zapnutí a vypnutí pily (obr. M)
•
Uvolněte aretační knoflík pojezdu (13).
Zatáhněte pilu směrem k sobě a zapněte ji.
Stlačte hlavu pily dolů a řez proveďte
posunutím pily od sebe.
Dále postupujte stejně, jak je uvedeno výše.
Uvolněte páčku (4) a zmáčkněte západku
(5).
Nastavte úhel 0° a dotáhněte páku.
Přiložte desku k lištám (3 a 7).
Uchopte rukojeť (18) a stlačením zajišťovací
páčky (17) uvolněte hlavu pily. Pomocí
vypínače (1) spusťte motor.
Stlačením pily dolů provedete řez.
Po dokončení řezu uvolněte vypínač (1)
a vyčkejte, dokud se kotouč pily zcela
nezastaví. Teprve poté zvedněte pilu
do horní polohy.
Kvalita řezu
Hladkost řezu závisí na mnoha okolnostech,
např. na kvalitě řezaného materiálu. Při vyšších
požadavcích na kvalitu řezu, např. při výrobě lišt
nebo jiných přesných operacích, použijte ostré
karbidové kotouče (60 zubů) a řezy provádějte
pomalu a plynule.
Klouzavý řez (obr. O)
Pojezdový mechanismus pily umožňuje
řezání materiálu o rozměrech od 50x100 mm
do 500x1000 mm posunem pily.
15
Zkontrolujte, zda se materiál při
řezání neprohýbá; obrobek upněte.
Před zvednutím pily vždy vyčkejte,
až se kotouč zastaví. Pokud dochází
k odštěpování okrajů, přelepte linii
řezu lepící páskou. Po dokončení řezu
pásku opatrně odtrhněte.
Nákresy R1 a R2 jsou návodem pro výrobu
pouze čtyřbokých konstrukcí. Pokud chcete
zhotovit výrobek o jiném počtu stran, je třeba
změnit úhly řezů. Následující tabulka uvádí
úhly řezů pro předměty s různými počty stran
za předpokladu, že všechny strany daného
předmětu jsou stejně dlouhé. Chcete-li zjistit
úhel řezu pro tvar, jež není v následující tabulce
uveden, vydělte 180° počtem jeho stran.
Postoj při práci
Dodržování správného postoje Vám zajistí
snazší, přesnější a bezpečnější obsluhu
pokosové pily.
• Nikdy nesahejte do pracovního prostoru
pily.
• Dodržujte bezpečnou vzdálenost rukou
(min. 150 mm) od kotouče pily.
• Upevněte obrobek řádně k pracovní desce
a vodící liště. Nevzdalujte ruce od pily
a obrobku, dokud neuvolníte vypínač
a kotouč se nezastaví.
• Před řezáním materiálu vždy proveďte
zkušební volný řez (vypnutou pilou);
zkontrolujete tím, zda nic nebrání volnému
průchodu kotouče.
• Nepracujte s překříženýma rukama.
• Stůjte oběma nohama pevně na zemi
a dodržujte rovnováhu.
• Pokud vychýlíte rameno pily doleva nebo
doprava, musíte tomu přizpůsobit i svůj
postoj (mírně stranou od kotouče).
• Při řezání podle rysky sledujte řez otvory
v krytu pily.
Počet stran
4
5
6
7
8
9
10
Úhel řezu
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Kombinované řezy (obr. S1 a S2)
Kombinovaný řez vzniká současným využitím
úhlového řezu (obr. R2) a úkosu (obr. R1).
Používá se při výrobě předmětů s kosými
stěnami (viz. např. obr. S1).
Pokud měníte nastavení úhlů, kontrolujte
dotažení dorazových šroubů. Tyto
musí být dotaženy po každé změně
nastavení.
•
Výroba čtyřbokých konstrukcí
(např. obrazových rámů) (obr. R1 a R2)
Ozdobné lišty a rámy
Výrobu jednoduchého rámu si nejdříve
vyzkoušejte na zbytcích dřeva. Vaše pila je
vynikající nástroj pro provádění šikmých řezů
(jeden z nich je znázorněn na obr. R1). Spoj
na obrázku byl zhotoven využitím možností
nastavení úhlů řezu Vaší pokosové pily.
•
•
•
- Použití úkosu
Pokud zkosíte dvě desky pod úhlem 45°,
vznikne jejich spojením roh rámu s úhlem 90°.
Pokosová deska je zajištěna v nulové poloze.
Desku položte širší plochou ke stolu a menším
úhlem k vodící liště.
Níže uvedený graf Vám pomůže při nastavení
správných úhlů kombinovaných řezů.
Zvolte požadovaný úhel „A“ (viz. obr. S2) a
vyznačte jej do příslušného oblouku v grafu.
Svislá přímka vedená z tohoto bodu Vám
na spodní stupnici grafu označí úhel úkosu.
Vodorovná přímka označí na boční stupnici
úhel seříznutí (pokosu).
Nastavte zjištěné úhly na pile a proveďte
několik zkušebních řezů.
Vyzkoušejte napojení jednotlivých dílů.
Příklad: výroba čtyřbokého pláště s vnějším
úhlem 25° (úhel „A“ obr. S2) – tomuto
tvaru odpovídá v grafu vnější (pravý)
oblouk. Na oblouku nalezněte hodnotu 25°.
Na boční stupnici této hodnotě odpovídá
úhel seříznutí 23° a na spodní stupnici úhel
úkosu 40°. Správnost nastavení úhlů vždy
vyzkoušejte na odřezcích.
Výroba podlahových lišt
- Použití řezu pod úhlem
Téhož výsledku dosáhnete pokosovým řezem
vlevo a vpravo; širší plocha desky musí být
přiložena k vodící liště.
Nastavení úkosu při výrobě podlahových lišt
je 45°.
• Před řezáním materiálu vždy proveďte
zkušební volný řez (vypnutou pilou).
16
•
Všechny řezy provádějte tak, že zadní
strana lišty je položena na základně pily.
Vnitřní rohy
- Levá strana
• Přiložte vrchní stranu lišty k vodící liště
pily.
• Nastavte pokos vpravo.
• Zachovejte levou stranu řezu.
- Pravá strana
• Přiložte spodní stranu lišty k vodící liště
pily.
• Nastavte pokos vlevo.
• Zachovejte levou stranu řezu.
SCHRÁNKA SE
4 STĚNAMI
SCHRÁNKA SE
6 STĚNAMI
SCHRÁNKA
S 8 STĚNAMI
Vnější rohy
- Levá strana
• Přiložte spodní stranu lišty k vodící liště
pily.
• Nastavte pokos vlevo.
• Zachovejte pravou stranu řezu.
- Pravá strana
• Přiložte vrchní stranu lišty k vodící liště
pily.
• Nastavte pokos vpravo.
• Zachovejte pravou stranu řezu.
ÚHEL MEZI DVĚMA HRANAMI
NA PILE NASTAVTE TENTO ÚHEL
POKOSU
Vnitřní rohy
- Levá strana
• Přiložte lištu její vrchní plochou k vodící
liště pily.
• Zachovejte levou stranu řezu.
- Pravá strana
• Přiložte lištu její spodní plochou k vodící
liště pily
• Zachovejte levou stranu řezu.
Drážkování (obr. T)
Pro zhotovování drážek je Vaše pila vybavena
dorazem (12) a stavěcím šroubem hloubky
(15) drážky.
• Přetočte páčku dorazu (12) směrem
k přední části pily.
• Uvolněte pojistnou matici (66). Nastavte
požadovanou hloubku drážky pomocí
šroubu (15).
• Mezi obrobek a vodící lištu vložte odřezek
široký asi 5 cm, drážka tak může vést až
k okraji obrobku.
NA PILE NASTAVTE TENTO ÚHEL NÁKLONU
Vnější rohy
- Levá strana
• Přiložte lištu její spodní plochou k vodící
liště pily.
• Zachovejte pravou stranu řezu.
- Pravá strana
• Přiložte lištu její vrchní plochou k vodící
liště pily
• Zachovejte pravou stranu řezu.
Zachycování prachu (obr. A2 a A6)
Výroba stropnicových lišt
Vaše pila je vybavena odpadním prachovým
otvorem (24), k němuž lze připojit lapač prachu
(37). Tento není součástí výrobku, je k dostání
samostatně.
• Kdykoli je to možné, používejte lapače
prachu odpovídající normám pro provoz
zařízení produkujících prach.
Stropnicové lišty zhotovíte pomocí
kombinovaných řezů. Pro dosažení maximální
přesnosti má Vaše pila k tomuto účelu
přednastavený úhel pokosu 31,62° a úhel úkosu
33,85°. Toto nastavení odpovídá standardním
úhlům stropnicových lišt: vrchní 52°,
spodní 38°.
•
•
Řezání malých kousků materiálu (obr. A5)
Vyzkoušejte si správnost nastavení
na zbytcích materiálu.
Všechny řezy provádějte levým úkosem;
zadní stranu lišty přiložte k základně pily.
Řezání malých kousků Vám usnadní použití
vložky vodící lišty (36), jež je k dostání jako
samostatný díl.
17
Řezání dlouhých kusů (obr. A4)
•
•
•
•
Dlouhé kusy materiálu vždy podložte.
Lepší výsledky dosáhnete použitím
přídavného stojanu (35), který značně rozšíří
plochu podstavy Vaší pily. Je k dostání
jako samostatný díl. Dlouhé kusy materiálu
můžete též podepřít jinými vhodnými
prostředky, např. stolařskými kozami.
Čistěte pravidelně povrch pracovní desky.
Čistěte pravidelně lapač prachu.
K čištění nepoužívejte čistící prostředky
a maziva. Obzvláště spreje a aerosolové
čističe mohou chemicky narušit plastové
části nářadí.
Čištění a údržba řezné desky (obr. U)
Pravidelně čistěte prostor pod řeznou deskou.
V případě opotřebení desku vyměňte.
• Vyšroubujte úchytné šrouby (67) řezné
desky (32).
• Vyjměte desku a vyčistěte prostor pod ní.
• Namontujte desku a šrouby zpět.
• Dotáhněte šrouby.
• Nastavte desku následujícím způsobem:
• Stlačte hlavu pily tak, aby kotouč zasahoval
do drážky.
• Umístěte lišty desky co nejblíže ke kotouči
pily.
• Dotáhněte šrouby.
Kotouče pily
Pro správný provoz pily je nutné používat
kotouče o vnějším průměru 216 mm a průměru
hřídelového otvoru 30 mm.
Použitím speciálních kotoučů se zvýšeným
počtem zubů nebo větší tloušťkou
zkrátíte pracovní dobu pily na jedno nabití
akumulátoru.
Kompletní informace o možnostech využití
příslušenství obdržíte u Vašeho prodejce.
Přeprava (obr. B2)
Nejvhodnější způsob přenášení pily je
za použití přepravního popruhu upevněného
k základně pily. Popruh (obr. A7) je k dostání
jako samostatný díl.
• Před přenášením stlačte hlavu pily do spodní
polohy a zamáčkněte zajišťovací kolík (14).
• Pro dosažení co největší kompaktnosti pily
ji zajistěte tímto způsobem: hlava ve svislé
poloze v přední části pojezdu; pokosové
rameno co nejvíce vpravo; výsuvná část
levé vodící lišty zasunutá ke středu.
• Při přenášení využívejte výkroje (31)
v základně pily (viz. obr. B2).
Životní prostředí
Akumulátor
Akumulátor má velmi dlouhou životnost. Je
třeba jej dobít, pokud jeho výkon již nestačí na
provádění operací, jež by bylo možno vykonávat
při plném nabití. Po uplynutí technické životnosti
je třeba akumulátor odborně zlikvidovat
s ohledem na životní prostředí:
• Vybijte zcela akumulátor a vyjměte jej
z nářadí. Akumulátory NiCd a NiMH
jsou recyklovatelné. Po uplynutí jejich
životnosti je odevzdejte Vašemu prodejci
nebo do místní sběrny nebezpečných
odpadů, kde budou recyklovány nebo řádně
zlikvidovány.
Údržba
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby mělo dlouhou životnost spolu s minimálními
nároky na údržbu. Předpokladem dlouhodobé
bezproblémové funkce nářadí je náležitá péče
o něj a jeho pravidelné čištění.
Čištění
Zajistěte průchodnost větracích otvorů a plášť
stroje čistěte pravidelně měkkým hadříkem.
• Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku
nabíječky.
• Před čištěním Vašeho nářadí vyjměte
akumulátor.
18
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při práci s elektrickým nářadím je třeba na
ochranu proti úrazu elektrickým proudem,
nebezpečí poranění a požáru dodržovat
národní bezpečnostní předpisy. Před
použitím elektronářadí si pečlivě pročtěte
následující bezpečnostní pokyny a uložte je
na bezpečném místě.
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti vede k nebezpečí
úrazu.
Berte ohled na vlivy okolí. Nevystavujte
elektrické nářadí vlhkosti. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy (250-300 Lux).
Nepoužívejte nářadí v místech, kde hrozí
nebezpečí výbuchu nebo požáru, např.
v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Udržujte nářadí mimo dosah dětí.
Nedovolte dětem, nepovolaným osobám
a zvířatům vstup do pracovního prostoru
a zabraňte jejich kontaktu s nářadím nebo
kabelem.
Noste při práci vhodný pracovní oděv.
Nenoste volné oblečení nebo šperky. Mohou
být zachyceny pohybujícími se částmi nářadí.
Jestliže pracujete venku, doporučujeme
používat pracovní rukavice a obuv
s neklouzavou podešví. Jestliže máte dlouhé
vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
Ochranné pomůcky. Vždy používejte
ochranné brýle. Pokud pracujete v prašném
prostředí nebo v případě, že odletují drobné
částečky materiálu, používejte též ochranný
štít nebo respirátor. Pokud mohou být tyto
částice velmi horké, oblečte si ochrannou
zástěru. Vždy používejte chrániče sluchu.
Chraňte se před úrazem elektrickým
proudem. Nedotýkejte se uzemněných
povrchů (například potrubí, radiátorů, sporáků
a ledniček). Při práci v extrémních podmínkách
(např. vysoká vlhkost, vznik kovového
prachu při práci atd.) může být elektrická
bezpečnost zvýšena vložením izolačního
transformátoru nebo automatického spínače
obvodu diferenciální ochrany (FI).
Dbejte na bezpečný postoj při práci.
V každé pracovní poloze udržujte
rovnováhu.
Buďte stále pozorní. Soustřeďte se na
svou práci a postupujte racionálně. Pokud
jste unavení, s nářadím nepracujte.
•
•
•
•
•
19
Upněte si obrobek. K uchycení obrobku
používejte upínací přípravky nebo svěrák.
Je to bezpečnější a umožňuje to obsluhu
nářadí oběma rukama.
Používejte zařízení k odsávání prachu.
Pokud je nářadí vybaveno lapačem prachu
a úlomků zkontrolujte, zda je toto připojeno
a řádně používáno.
Nenechávejte v nářadí nástrojové klíče.
Před spuštěním nářadí vždy zkontrolujte,
zda jste z něj odstranili klíče a seřizovací
nástroje.
Používejte vhodné nářadí. Použití
odpovídajícího nářadí je popsáno v tomto
provozním návodu. Pro těžkou práci
nepoužívejte příliš slabé nástroje nebo
přídavná zařízení. Používáním správného
nástroje dosáhnete optimální kvality
a zajistíte svou osobní bezpečnost.
Varování! Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení a provádění
jiných pracovních operací tímto nářadím,
než je doporučeno návodem, může vést
k poranění obsluhy.
Kontrolujte poškozené části. Před
použitím nářadí pečlivě zkontrolujte jeho
funkčnost a zda je určeno pro požadovanou
práci. Zkontrolujte, zda pohyblivé části
bezvadně fungují a díly nejsou poškozeny.
Veškeré díly musí být správně namontovány
a splňovat všechny podmínky, abychom
měli záruku bezvadného provozu nářadí.
Poškozené díly a ochranná zařízení
musí být opraveny nebo vyměněny
dle předpisů. Nepoužívejte elektrické
nářadí v případě, že je vadný vypínač.
Nefunkční nebo poškozené části nechejte
vyměnit v servisním středisku DEWALT.
Nepokoušejte se provádět opravy sami.
Chraňte kabely před poškozením.
Nenoste elektrické nářadí za kabely. Nikdy
netahejte za kabel, abyste jej odpojili ze
zásuvky. Chraňte kabely před teplem, oleji
a ostrými hranami.
Vyjmutí akumulátoru. Před tím, než
necháte nářadí bez dozoru, vypněte
hlavní vypínač a počkejte, dokud se stroj
zcela nezastaví. V případě, že nářadí
nepoužíváte, před prováděním údržby
a při výměně příslušenství vždy vyjměte
akumulátor.
Zabraňte nechtěnému spuštění přístroje.
Před vložením akumulátoru zkontrolujte,
zda je vypínač v poloze „Vypnuto“.
•
Uchovávejte nářadí na bezpečném místě.
Jestliže nářadí nepoužíváte, skladujte jej
na suchém místě v uzavřených prostorách
mimo dosah dětí.
Pečujte o Vaše nářadí. Udržujte Vaše
nářadí v čistotě, aby Vám sloužilo déle
a bezpečněji. Dbejte pokynů pro údržbu
a výměnu příslušenství. Kontrolujte
pravidelně přívodní kabely a v případě
poškození je nechejte neprodleně opravit
v servisním středisku DEWALT. Udržujte
všechny ovládací prvky suché, čisté
a neznečistěné oleji a mazacími tuky.
Opravy. Opravy Vašeho nářadí svěřujte
výhradně servisnímu středisku fy DEWALT.
To t o n á ř a d í o d p o v í d á p ř í s l u š n ý m
bezpečnostním ustanovením. Opravy
smí provádět pouze servisní středisko
fy DEWALT, jinak obsluze hrozí nebezpečí
úrazu.
•
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro práci
s pokosovými pilami
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před započetím práce vždy zkontrolujte
všechny upevňovací prvky nářadí a rukojetí.
Nepoužívejte nářadí bez ochranných
krytů nebo pokud nejsou funkční a řádně
udržovány.
Nikdy nepoužívejte pilu bez řezné desky.
Nesahejte do pracovního prostoru kotouče
pily, jestliže je stroj připojen ke zdroji
elektrické energie.
Nepokoušejte se náhle zastavit stroj
zablokováním kotouče; může dojít
k vážnému poranění.
Před použitím příslušenství pozorně pročtěte
návod k obsluze. Nesprávným použitím
příslušenství může dojít k poškození nářadí.
Zvolte vždy správný typ kotouče pro řezání
daného materiálu.
Věnujte pozornost údaji o maximální
rychlosti, jež je vyznačena na kotouči.
Při manipulaci s kotoučem používejte držák
nebo pracovní rukavice.
Používejte pouze kotouče předepsaného
průměru (viz. technické údaje) doporučené
tímto návodem, odpovídající normě
EN 847-1.
Lze použít i speciálně vyvinuté kotouče
s nízkou hladinou hluku.
Nepoužívejte kotouče typu HSS.
Nepoužívejte prasklé nebo jinak poškozené
kotouče.
Nepoužívejte brusné kotouče.
•
•
Před uvolněním vypínače vysuňte kotouč
ze zářezu v obrobku.
Při provádění šikmých řezů zkontrolujte
řádné zajištění ramene.
Nesnažte se zastavit hřídel motoru tlakem
na kotouč.
Při stlačení ramene dolů se automaticky
zvedne ochranný kryt pily a opět se spustí
při zvednutí ramene. Kryt můžete zvednout
i ručně při montáži nebo výměně kotouče
nebo při kontrole pily. Kryt nikdy nezvedejte,
jestliže není pila vypnutá.
Přední část krytu je opatřena průhledovými
štěrbinami. Přestože kryt výrazně omezuje
odlétávání drobných částic, používejte při
pohledu přes štěrbiny vždy ochranné brýle.
Udržujte okolní prostředí pily v pořádku
a čistotě, pravidelně odklízejte zbytky
materiálu.
Kontrolujte pravidelně čistotu odvětrávacích
otvorů motoru.
V případě opotřebení vyměňte řeznou
desku.
Před prováděním údržby nebo před
výměnou kotouče vždy odpojte stroj od
přívodu elektrické energie.
Neprovádějte čištění nebo údržbu, dokud se
pila úplně nezastaví a není v klidové poloze.
Pokud je to možné, upevněte vždy pilu
k pracovnímu stolu.
Jiná nebezpečí
S používáním pily jsou spjata následující
rizika:
- poranění způsobená rotujícími částmi
I přes dodržování zásadních bezpečnostních
předpisů a používání ochranných prostředků
a zařízení nelze vyloučit určitá rizika.
Jsou to zejména:
- Poškození sluchu.
- Nebezpečí úrazu způsobeného nekrytými
částmi rotujícího kotouče pily.
- Nebezpečí poranění při výměně kotouče.
- Nebezpečí skřípnutí prstů při manipulaci
s ochranným krytem.
- Poškození zdraví při vdechnutí prachu,
vznikajícího při řezání dřeva, zejména
dubu, buku a dřevotřísky.
Bezpečnostní pokyny pro akumulátory
Nebezpečí vzniku požáru. Zabraňte
zkratu na kontaktech odděleného
akumulátoru. Neskladujte a nepřenášejte
akumulátor bez krytu kontaktů.
20
•
•
Náplň akumulátoru, 25-30% roztok
hydroxidu draselného, může být
nebezpečná. V případě potřísnění omyjte
ihned pokožku vodou a neutralizujte slabou
kyselinou, např. citrónovou šťávou nebo
octem. V případě zasažení očí proplachujte
proudem vody po dobu nejméně 10 minut
a ihned vyhledejte lékaře.
Nikdy se nepokoušejte otevřít obal
akumulátoru.
Při připojování k nabíječce
používejte ochranné brýle.
Nálepky na nářadí
Na nářadí se setkáváme s těmito symboly:
·
Před použitím pečlivě prostudujte
návod k obsluze.
Dbejte zvýšené opatrnosti.
Nálepky na nabíječce a akumulátoru
Na nálepkách umístěných na nabíječce
a akumulátoru se setkáváme s těmito symboly:
Do tohoto prostoru Vaše ruce nepatří!
ES Prohlášení o shodě
Akumulátor se nabíjí.
Akumulátor je nabitý.
DW017
Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají následujícím normám: 98/37/EEC,
89/336/EEC, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 60335, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 50260-1 a EN 61029.
Akumulátor je poškozený.
+
Lze nabíjet akumulátory NiMH i
NiCd
Do přístroje nezasahujte elektricky
vodivými předměty.
V případě zájmu o další informace se, prosím,
obraťte na adresu níže uvedenou nebo na
pobočky uvedené na zadní straně tohoto
návodu.
Nikdy nenabíjejte poškozený
akumulátor.
Před použitím pečlivě prostudujte
návod k obsluze.
Technický a vývojový ředitel
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str.40,
D-65510, Idstein, Německo
Chraňte přístroj před vlhkostí.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze při teplotách okolního
prostředí mezi +4 a +40°C.
Doba nabíjení je uvedena v kapitole
Technické údaje.
21
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
22
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047248 - 10-07-2007
23
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
24
TYP.
1
DW017
E13442
www.2helpU.com
25
22 - 10 - 02
TYP.
1
DW017
E13443
www.2helpU.com
26
22 - 10 - 02
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising