CD18C | Black&Decker CD18C C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

www.blackanddecker.eu
4
3
2
1
9
6
5
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-34 CZ
CD12
CD14
CD18
2
ČEŠTINA
Použití výrobku
práci, která je určena pro výkonnější nářadí. Práce
je účinnější a bezpečnější, pokud používáte nářadí
a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny. Nářadí
nepřetěžujte.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je
doporučeno tímto návodem, může zapříčinit poranění
obsluhy.
Zkontrolujte poškozené části
Před započetím práce zkontrolujte, zda je přístroj
v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé
části opotřebovány, poškozeny nebo nedošlo
k jejich prasknutí. Zkontrolujte stav krytů, vypínačů
a ostatních částí, jež mohou mít vliv na bezpečný
chod zařízení. Zajistěte, aby byl chod nářadí zcela
v pořádku a aby nářadí správně plnilo funkci ke které
je určeno. Pokud je kterákoliv část nářadí vadná, nebo
je poškozena, nářadí nepoužívejte. Jestliže nefunguje
hlavní spínač, nářadí nepoužívejte. Zničené kryty
a jiné poškozené díly nechejte vyměnit ve značkovém
servisu. Nikdy neprovádějte žádné opravy sami.
Vyjmutí akumulátoru
Jestliže to konstrukce umožňuje, vyjímejte akumulátor
vždy před prováděním výměny jakéhokoliv dílu
nářadí nebo příslušenství, před prováděním údržby
a v případě, nebudete-li nářadí delší dobu používat.
Vyvarujte se nechtěnému spuštění nářadí
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním spínači.
Před připojením akumulátoru zkontrolujte, zda je
nářadí vypnuto.
Zamezte poškození napájecího kabelu
Nikdy nepřenášejte nabíječku za napájecí kabel
a kabel neodpojujte ze zásuvky taháním nebo
škubáním. Kabel pokládejte tak, aby nepřecházel přes
ostré hrany nebo horké a mastné povrchy.
Uskladnění nářadí.
Pokud nejsou používány, nářadí, akumulátory
a nabíječky by měly být uskladněny na suchém
bezpečném místě, mimo dosah dětí.
Údržbu provádějte pečlivě
Ostré a čisté nástroje vám zajistí účinnější a bezpečnější
práci. Dodržujte všechny pokyny pro provádění údržby
a pro výměnu příslušenství. Udržujte všechny rukojeti
a ovládací prvky čisté, suché a neznečistěné oleji či
jinými mazivy.
Opravy
Toto elektrické nářadí odpovídá platným bezpečnostním normám.
Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovanými servisními
mechaniky s použitím originálních náhradních dílů; v ostatních
případech může dojít k nebezpečnému ohrožení uživatele.
Vaše akuvrtačka/akušroubovák je určena ke
šroubování a vrtání do dřeva, kovů a plastů.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití.
Vaše nabíječka Black & Decker je určena k nabíjení
akumulátorů Black & Decker dodaných s tímto
nářadím.
Bezpečnostní pokyny
• Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
akumulátorem by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků kapaliny
z akumulátorů, riziko úrazu elektrickým proudem
nebo jiného poranění.
• Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
• Tento návod si uschovejte.
Udržujte pracovní plochu čistou
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný pracovní
prostor mohou vést ke vzniku úrazu.
Berte ohled na okolí praconí plochy
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v podmínkách s vysokou vlhkostí. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí tam,
kde hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze, například
v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Chraňte nářadí před dětmi
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům, aby se
dostaly do blízkosti nářadí a aby se jej dotýkaly.
Vhodně se oblékejte
Jestliže pracujete venku, používejte pokud možno
gumové rukavice a neklouzavou obuv. Jestliže máte
dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
Prvky osobní ochrany
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte
proti prachu ochranný štít nebo respirátor.
Používejte vhodné prostředky k ochraně sluchu.
Nepřetěžujte se
Při práci vždy dodržujte správný postoj a rovnováhu.
Zůstaňte stále pozorní
Stále sledujte, co provádíte. Přemýšlejte.
Pokud jste unaveni, práci přerušte.
Upněte si řádně obrobek
K upnutí obrobku používejte svorky nebo svěrák.
Je to bezpečnější a umožňuje to manipulaci
s nářadím oběma rukama.
Připojte zařízení k zachytávání prachových
nečistot
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení
zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Používejte pouze vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná zařízení při
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro akumulátory
a nabíječky
Akumulátory
•
•
•
•
3
Nikdy se nepokoušejte ze žádného důvodu narušit
obal akumulátoru.
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 4 až 40°C.
•
Akumulátor dobíjejte pouze originální nabíječkou
dodávanou spolu s nářadím.
• Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole “Ochrana životního prostředí”.
• Při extrémních podmínkách se může vyskytnout únik
kapaliny z akumulátoru. Pokud zaznamenáte únik
kapaliny z akumulátoru, postupujte následovně:
- Pomocí hadříku pečlivě akumulátor otřete.
Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu kapaliny
s pokožkou.
- V případě potřísnění pokožky nebo zasažení
očí postupujte následovně.
Varování! Kapalina akumulátoru, 25-30% roztok
hydroxidu draselného , může být nebezpečná.
V případě potřísnění pokožky zasažené místo
okamžitě opláchněte vodou . Neutralizujte je slabou
kyselinou jako je kyselina citrónová nebo ocet. Jsouli zasaženy oči, vyplachujte je nepřetržitě 10 minut
vodou. Vyhledejte lékaře.
Popis
Toto nářadí se skládá z několika nebo všech
následujících částí.
1. Spínač s regulací otáček nebo dvojrychlostní
spínač Zapnuto/vypnuto
2. Přepínač chodu vpřed/vzad
3. Volič režimu / objímka nastavení kroutícího
momentu
4. Sklíčidlo
5. Akumulátor
6. Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
Obr. D & E
7. Nabíječka
8. Nabíjecí základna
9. Přípojná zdířka nabíječky
10. Přípojný konektor nabíječky
Nebezpečí vzniku požáru. Zabraňte
zkratování kontaktů odpojeného
akumulátoru (např. při uskladnění
akumulátoru v přepravním kufříku).
Sestavení
Nasazení a sejmutí akumulátoru (obr. A)
•
Nevhazujte akumulátor do ohně.
•
Nepokoušejte se nabíjet poškozený
akumulátor.
•
•
•
•
•
Akumulátor vyjmete tak, že stlačíte současně dvě
uvolňovací tlačítka (6) a akumulátor vysunete
ven.
Upevnění a vyjmutí nástroje (obr. B)
Varování! Nejprve vyjměte z nářadí akumulátor.
Nabíječky
•
Chcete-li akumulátor (5) nasadit, srovnejte
jej s místem jeho uložení na nářadí. Nasuňte
akumulátor do lůžka na nářadí a zatlačte na
něj tak, aby došlo k jeho zakliknutí ve správné
poloze.
Pro snadnou výměnu nástrojů je toto nářadí vybaveno
rychloupínacím sklíčidlem.
• Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte spínač pro
chod vpřed/vzad (2) do středové polohy.
• Otevřete sklíčidlo tak, že jednou rukou budete
otáčet přední částí (11) a druhou rukou budete
přidržovat zadní část (12) (obr. B).
• Vložte nástroj (13) do sklíčidla.
• Pevně dotáhněte sklíčidlo tak, že jednou rukou
budete otáčet přední částí (11) a druhou rukou
budete přidržovat zadní část (12).
Nabíječku Black & Decker používejte pouze
k nabíjení typu akumulátoru dodaného s nářadím.
Ostatní akumulátory mohou prasknout, způsobit
poranění nebo jiné škody.
Nepokoušejte se nabíjet akumulátory, které nejsou
k nabíjení určeny.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Zabraňte styku s vodou
Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
Nesnažte se proniknout do nabíječky.
Nabíječka je určena pouze pro použití ve
vnitřních prostorách.
Sejmutí a nasazení sklíčidla (obr. C)
• Co nejvíce rozevřete čelisti sklíčidla.
• Pomocí šroubováku odstraňte otáčením
ve směru chodu hodinových ručiček přídržný
šroub sklíčidla.
• Do sklíčidla upněte imbusový klíč (14) a udeřte
do něj kladivem tak, jak je znázorněno
na obrázku.
• Imbusový klíč vyjměte.
• Otáčením proti směru hodinových ručiček sklíčidlo
vyšroubujte.
• Sklíčidlo nasadíte zpět tak, že jej našroubujete na
hřídel a zajistíte přídržným šroubem.
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je chráněna dvojitou
izolací; proto není nutné použití zemnícího
vodiče . Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti
odpovídá napětí na výkonovém štítku .
Nikdy se nepokoušejte nabíječku nahradit
běžnou síťovou zásuvkou.
4
Volba pracovního režimu nebo nastavení kroutícího
momentu (obr. F)
Toto nářadí je vybaveno objímkou pro volbu pracovního
režimu a nastavení kroutícího momentu. Šrouby
velkých rozměrů a obrobky z tvrdých materiálů
vyžadují nastavení většího kroutícího momentu.
Objímka nářadí nabízí širokou škálu nastavení
momentů pro různé aplikace.
• Pro vrtání do dřeva, kovu a plastů nastavte volič
režimu / objímku nastavení kroutícího momentu
(3) do polohy pro vrtání tak, že srovnáte symbol
se značkou (15).
• Pro šroubování nastavte volič režimu / objímku nastavení
kroutícího momentu na požadovanou hodnotu.
Pokud dosud neznáte vhodné nastavení, postupujte
následovně:
• Nastavte límec (3) do polohy s nejnižším kroutícím
momentem.
• Utáhněte první šroub.
• Pokud spojka prokluzuje přes rohatky před
dosažením požadovaného dotažení šroubu,
zvyšte nastavení kroutícího momentu a pokračujte
v dotahování. Opakujte tento postup, dokud
nedosáhnete správného nastavení. Dotáhněte
ostatní šrouby při použití stejného nastavení
kroutícího momentu.
Použití
Nabíjení akumulátoru
Akumulátor je nutné nabíjet před prvním použitím
a vždy, když přestane poskytovat pro danou práci
dostatečný výkon. Nový akumulátor, nebo akumulátor,
který nebyl delší dobu používán, dosáhne plné
kapacity přibližně po 5 cyklech nabití a vybití.
Při nabíjení dochází k zahřívání akumulátoru;
jde o běžný jev, který neznamená žádnou závadu.
Varování! Nenabíjejte akumulátor, pokud okolní
teplota klesne pod 4°C nebo přesáhne 40°C.
Doporučená teplota prostředí pro nabíjení: přibližně 24
°C. Nabíječku dodanou s tímto nářadím nepoužívejte
k nabíjení jakýchkoliv jiných typů nářadí nebo
akumulátorů.
Nabíječka s nabíjecí základnou (obr. D)
• Akumulátor (5) nabijete tak, že jej vyjmete z nářadí
a vložíte do nabíjecí základny (8). Akumulátor je
možné do nabíjecí základny vložit pouze jediným
možným způsobem. Nepoužívejte sílu. Ujistěte
se, zda je akumulátore do nabíječky řádně
dosazen.
• Připojte nabíječku.
Při běžném použití je pro většinu aplikací dostatečná
doba nabíjení 3 hodiny. Prodloužení doby nabíjení
až na 6 hodin však významně prodlouží provozní
dobu nářadí (ta však závisí též na stavu akumulátoru
a podmínkách nabíjení).
•
Zapnutí a vypnutí
Přepínač rychlostí
Vyjměte akumulátor z nabíječky.
•
Nabíječka bez nabíjecí základny (obr. E)
• Při nabíjení se ujistěte, zda je akumulátor připojen
k nářadí.
• Zástrčku nabíječky (10) zasuňte do konektoru (9).
• Připojte nabíječku. Nabíječku zapněte.
Při běžném použití je pro většinu aplikací dostatečná
doba nabíjení 3 hodiny. Prodloužení doby nabíjení
až na 6 hodin však významně prodlouží provozní
dobu nářadí (ta však závisí též na stavu akumulátoru
a podmínkách nabíjení).
• Od nářadí nabíječku odpojte.
•
Nářadí zapnete stiskem spínače s regulací otáček
(1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí
tohoto spínače.
Nářadí vypnete uvolněním stisku hlavního spínače
s regulací otáček.
Dvojrychlostní spínač Zapnuto/vypnuto
•
•
Varování! S nářadím nepracujte, pokud je připojeno
k nabíječce.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní spínač (1).
Při mírném stlačení spínače poběží nářadí
v nízkých otáčkách. Při dalším stlačení spínače
přejde chod nářadí do vysokých otáček.
Nářadí vypnete uvolněním stisku hlavního spínače
s regulací otáček.
Rady k optimálnímu použití
Vrtání
Volba směru otáčení
Pro vrtání a utahování šroubů použijte chod vpřed (po
směru hodinových ručiček). Pro povolování šroubů
a uvolňování zablokovaných nástrojů používejte
otáčení směrem vzad (proti směru pohybu hodinových
ručiček).
• Chod vpřed zvolíte přepnutím přepínače
pro chod vpřed / vzad (2) doleva.
• Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte spínač
pro volbu chodu směrem doprava.
• Chcete-li nářadí zajistit, nastavte tento přepínač
do středové polohy.
•
•
•
•
•
•
5
Na vrtačku příliš netlačte, tlak vyvíjený na nářadí
musí být směřován v ose vrtáku.
Před tím, než vrták pronikne skrz opačnou stranu
obrobku, snižte tlak na nářadí.
Zadní stranu obrobku, jež se může odštípnout,
podložte dřevěným hranolem.
Při vrtání otvorů o větším průměru do dřeva použijte
speciální násady.
Pro vrtání do kovů používejte vrtáky k tomu
určené.
Při vrtání do jiných kovů než do železa a mosazi
používejte vhodné lubrikační prostředky.
•
Pro vyšší přesnost si před vrtáním vyražte do
středu vrtaného otvoru důlek.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na
adrese, která je uvedena v tomto návodu. Přehled
autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž
další informace, týkající se našeho poprodejního
servisu, můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Šroubování
•
•
•
Používejte vždy správný typ a rozměr šroubovací
násady.
Pokud lze šrouby jen těžce dotahovat, potřete
šroub lubrikantem nebo mýdlem, aby došlo
ke snížení tření.
Vždy držte nářadí a šroubovací násadu v jedné
přímé ose se šroubem.
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker lze mnohokrát
opakovaně nabíjet. Po ukončení jejich
životnosti je zlikvidujte tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte akumulátory při provozu zcela vybít
a potom je vyjměte z nářadí.
• Akumulátory NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je Vašemu servisnímu středisku nebo
do místní sběrny, kde budou recyklovány nebo
zlikvidovány s ohledem na životní prostředí.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Předpokladem dlouhodobé bezproblémové
funkce nářadí je jeho pravidelné čištění a péče. Vaše
nabíječka nevyžaduje pravidelného čištění žádnou
údržbu.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte
akumulátor z nářadí. Před čištění odpojte nabíječku
vždy od sítě.
• Pomocí měkkého kartáče nebo suchého hadříku
pravidelně čistěte větrací drážky na nářadí.
• Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné nebo
rozpouštěcí čistící prostředky.
• Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním
odstraňte prach z vnitřní části nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí VDC
Otáčky
naprázdno
min-1
Maximální
moment
Nm
Maximální průměr
sklíčidla
mm
Max. průměr
vrtáku vrtání
do oceli/dřeva mm
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Akumulátor
Napájecí napětí
Kapacita
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Nabíječka
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
CD12C
12
CD14C
14.4
CD18C
18
700
750
850
9
12.5
13
10
10
10
10/25
10/25
10/25
A9252
A9262
A9282
14.4
1.2
18
1.2
5102767-29
5102767-49
5102768-29
5102768-49
5102767-32
5102767-52
5102768-32
5102768-52
VDC 12
Ah 1.2
5102767-28
5102767-48
5102768-28
5102768-48
Napájecí napětí
VAC 230-240
Přibližná doba nabíjení hod 3
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker,
poskytuje společnost Black & Decker možnost
recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této
služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky
do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí
jejich recyklaci a ekologické zpracování.
6
VAC 230-240 VAC 230/240
ES Prohlášení o shodě
CD12C/CD14C/CD18C
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty odpovídají směrnicím: 98/37/EC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60745, EN 60335,
EN 55014, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
Vibrace přenášené na obsluhu
70 dB(A),
83 dB(A),
2,5 m/s2
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
United Kingdom
1-6-2005
7
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00043652 - 27-04-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
CD12CA - - - A
CORDLESS DRILL 2
©
10
CD14C - - - E
CORDLESS DRILL 6
©
11
CD18CAB - - - A
C´LESS DRILL / DRIVER 4
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising