DE0772 | DeWalt DE0772 DIGITAL LASER DETECTOR instruction manual

500500-64 CZ
DE0772
2
3
DIGITÁLNÍ LASEROVÝ DETEKTOR
DE0772
Blahopřejeme Vám!
Bezpečnostní pokyny
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte celý návod. Taktéž si prostudujte
příručku kteréhokoliv nářadí, se kterým
budete toto příslušenství používat.
Tento návod uschovejte pro případné další
použití.
Technické údaje
Napětí
Typ baterie
Provozní dosah (poloměr)
Hmotnost
V
m
g
DE0772
9
6LR61
300
354
Všeobecné pokyny
1 Udržujte pracovní prostor v čistotě
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný
pracovní prostor mohou vést ke vzniku
úrazu.
2 Chraňte nářadí před dětmi
Nářadí i prodlužovací kabel držte z dosahu
dětí. Osoby mladší 16 let smí nářadí
obsluhovat pouze pod dozorem.
3 Používejte pouze vhodné nářadí
V tomto návodu je popsáno správné použití
tohoto nářadí. Nepřetěžujte malá nářadí
nebo přídavná zařízení při práci, která je
určena pro výkonnější nářadí. Práce je
účinnější a bezpečnější, pokud používáte
nářadí a nástroje k účelům, k nimž jsou
určeny.
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko poranění osob,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodr žení
pokynů uvedených v tomto návodu.
ES Prohlášení o shodě
DE0772
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek byl navržen v souladu s normami
98/37/EEC & 86/336/EEC.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může zapříčinit poranění
obsluhy.
Tento výrobek nesmí být zaslán k servisu
pokud se prokáže, že výkonné nářadí nebylo
používáno s tímto výrobkem v souladu s 98/37/
EEC (označeno značkou CE na nářadí).
Technický a vývojový ředitel
Horst Grossmann
Další bezpečnostní pokyny pro baterie
• V žádném případě neotvírejte nebo nepoškozujte baterie.
• Nevystavujte baterie působení vody.
• Nevystavujte baterie působení plamene.
• Neskladujte tyto baterie na místech, kde
může teplota překročit 40°C.
• Používejte pouze správný typ baterií. Při
výměně baterií nekombinujte staré baterie
s novými.
• V extrémních podmínkách může docházet
k úniku elektrolytu z baterií. Pokud zaznamenáte únik kapaliny z baterií, postupujte
následovně:
D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 40,
D-65510, Idstein, Německo
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Certifikát číslo 21103198 001
4
-
Pečlivě kapalinu otřete hadříkem.
Vyvarujte se potřísnění pokožky.
Vyvarujte se požití této kapaliny.
V případě zasažení pokožky či zraku
kapalinu oplachujte postižené místo
čistou tekoucí vodou po dobu alespoň
10 minut a vyhledejte lékaře.
•
•
Instalace příslušenství (obr. A, C1 & C2)
Příslušenství je možné použít s dodanou příchytkou, nebo bez ní. Příslušenství je taktéž
možné držet v ruce, např. přiložené ke zdi.
Pokud je použijeme s dodanou příchytkou,
může být příslušenství přichyceno na nivelační
tyč, tyč s vyznačenými úrovněmi, sloup nebo
stojan.
• Stiskněte uvolňovací tlačítko (13) a zařízení
posuňte po kolejnicích (14) tak, aby západka (15) zaskočila do výřezu (16) (obr. C1).
• Povolením šroubu (17) rozevřete čelisti
příchytky (obr. C2).
• Přidr žte příslušenství v požadované
poloze, např. přitisknuté k nivelační tyči.
• Přitáhněte opět šroub rukojeti.17
Nebezpečí vzniku požáru! Zabraňte
zkratování kontaktů vyjmuté baterie.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Digitální laserový detektor
1 Příchytku
1 Baterii
1 Návod k použití
•
Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a porozumění
tomuto návodu.
Pokyny pro obsluhu
Popis (obr. A)
Váš digitální laserový detektor DE0772 byl
vyvinut pro zvýšení schopností vašeho otočného laseru D EWALT. Detektor pomáhá určit
polohu laserového paprsku při velmi jasném
okolí anebo při větších vzdálenostech. Vytváří
jak viditelný, tak i zvukový signál při kontaktu
laserového paprsku s detektorem. Příslušenství je možné používat jak v místnosti, tak i ve
venkovním prostředí, všude kde je obtížné najít
laserový paprsek. Toto příslušenství je určené
k použití s otočným laserem. Se stacionárním
laserem nebude fungovat.
1
2
3
4
5
Baterie vyměňte. Ujistěte se, že jsou nové
baterie vloženy ve směru znázorněném na
obrázku.
Kryt bateriového prostoru zavřete.
•
•
Vždy dodr žujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Před tím, než příslušenství poprvé
použijete, sejměte a znehodnoťte
ochrannou pásku z čoček.
Zapnutí a vypnutí (obr. A & E)
• Zapnutí provedete stiskem tlačítka (1)
(obr. A). Na displeji (3) se zobrazí znak
zapnutí (6) (obr. B).
• Není-li příslušenství použito po dobu
30 minut, automaticky se vypne.
Tlačítko hlavního spínače / hlasitosti
zvukového signálu
Tlačítko režimu chodu s vysokou
přesností
Displej
Detekční okénko paprsku
Kryt bateriového prostoru
Nastavení úrovně hlasitosti audio signálu
(obr. A & B)
• Stiskněte tlačítko (1) (obr. A). Každým stiskem tlačítka se bude režim cyklicky měnit
přes nastavení “hlasitě” přes “slabě” až
k “vypnuto”. Úroveň hlasitosti je na displeji
indikována znakem hlasitosti (7) společně
počtem vyznačených půlkruhů (obr. B).
Montáž a seřízení
Nastavení přesnosti detekce (obr. A & B)
Příslušenství může pracovat ve 2 režimech
přesnosti (obr. B):
- Detekce roviny s max. odchylkou 3 mm.
Tento pracovní režim je zobrazen na
displeji označením (11).
- Detekce roviny s max. odchylkou 1 mm.
Tento pracovní režim je zobrazen na
displeji označením (12).
Taktéž si prostudujte příručku kteréhokoliv přístroje, se kterým budete toto
příslušenství používat.
Výměna baterií (obr. A)
Příslušenství pracuje s bateriemi 6LR61.
• Otevřete kryt bateriového prostoru (5)
způsobem znázorněným na obrázku
(obr. A).
5
•
•
Změnu režimu provedete stiskem tlačítka
(1) (obr. A).
Detekce laserového paprsku (obr. A & B)
• Otočný laser nastavte do požadované
polohy a zapněte jej.
• Zapněte příslušenství a umístěte jeho
přední stranu směrem k otočnému laseru.
Pamatujte, že se do laserového paprsku
nesmí dívat.
• Pohybujte příslušenstvím nahoru nebo
dolů v přibližné poloze laserového paprsku
dokud nebude paprsek detekován. Jakmile
je paprsek detekován, jeho relativní poloha
je zobrazena na displeji (3) a je spuštěn
audio signál.
- Pokud je laserový paprsek nad polohou
roviny, signál začne rychle pípat a na
displeji se objeví šipka směřující dolů
(8).
- Pokud je laserový paprsek mírně nad
polohou roviny, signál začne rychle
pípat a na displeji se objeví šipka
směřující dolů (8) k linii indikace roviny
(9).
- Pokud je laserový paprsek pod polohou
roviny, signál začne pípat pomalu a na
displeji se objeví šipka směřující
nahoru (10).
- Pokud je laserový paprsek mírně pod
polohou roviny, signál začne pípat
pomalu a na displeji se objeví šipka
směřující nahoru (10) k linii indikace
roviny (9).
- Pokud je laserový paprsek v rovině,
signál je konstantní a na displeji se
objeví linka s indikátorem úrovně
paprsku (9).
• Upravte podle potřeby výšku příslušenství
tak, aby byl laserový paprsek v rovině.
Označte polohu roviny.
K čištění příslušenství nepoužívejte
vysokotlaký čistič.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento přístroj nesmí
být vyhozen do běžného domovního
odpadu.
A ž nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Přístroj zlikvidujte v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných mater iálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci
elektro odpadů z domácnosti.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků D EWALT
po ukonč ení jejich provozní životnosti.
Využijte této bezplatné služby a odevzdejte
vá š n e p o u žíva ný p ř ís t r o j k te r é m u ko l i
autorizovanému středisku.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska D EWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam autorizovaných
středisek D E WALT a všechny podrobnosti
týkající se poprodejního servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo
dlouhou životnost společně s minimálními
nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová
funkce nářadí závisí na jeho řádné údržbě
a pravidelném čištění.
•
Pokud dojde k znečištění krytu, například
blátem nebo čerstvým betonem, opláchněte
jej proudem vody.
Kryty pravidelně čistěte měkkým hadříkem.
zst00241197 - 14-07-2014
6
DE0772 - - - - A
DIGITAL LASER DETECTOR 1
©
7
8
9
10
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising