DE0772 | DeWalt DE0772 DIGITAL LASER DETECTOR instruction manual

599333-06 SK
DE0772
2
3
DIGITÁLNY LASEROVÝ DETEKTOR DE0772
Blahoželáme Vám!
Bezpečnostné pokyny
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti D EWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia. Pred
použitím tohto výrobku si riadne preštudujte celý návod. Tiež si preštudujte príručku
ktoréhokoľvek náradia, s ktorým budete
toto príslušenstvo používať. Tento návod si
uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.
Technické údaje
Napätie
Typ batérie
Pracovný rozsah (polomer)
Hmotnosť
V
m
g
DE0772
9
6LR61
300
354
Všeobecné pokyny
1 Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný priestor môžu viesť k vzniku
úrazu.
2 Chráňte náradie pred deťmi
Náradie aj predlžovací kábel držte mimo
dosahu detí. Osoby mladšie ako 16 rokov
môžu náradie obsluhovať iba pod dozorom.
3 Používajte len vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto
návode. Nepreťažujte malé náradia alebo
prídavné zariadenia pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Náradie
bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak
bude používané v takom výkonnostnom
rozsahu, na aký bolo určené.
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.
ES Prehlásenie o zhode
DE0772
Spoločnosť DEWALT prehlasuje, že tento
výrobok bol navrhnutý v súlade s normami
98/37/EEC & 86/336/EEC.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií než je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť
poranenie obsluhy.
Tento výrobok nesmie byť zaslaný do servisu
pokiaľ sa preukáže, že náradie nebolo
používané s týmto výrobkom v súlade s 98/37/
EEC (označené značkou CE na náradí).
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Grossmann
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre batérie
• V žiadnom prípade neotvárajte alebo nepoškodzujte batérie.
• Nevystavujte batérie pôsobeniu vody.
• Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa.
• Neskladujte tieto batérie na miestach, kde
môže teplota prekročiť 40°C.
• Používajte iba správny typ batérií. Pri výmene batérií nekombinujte staré batérie
s novými.
• V extrémnych podmienkach môže dochádzať k úniku elektrolytu z batérií. Pokiaľ
zaznamenáte únik kvapaliny z batérií,
postupujte nasledovne:
D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 40
D-65510, Idstein, Germany
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Certifikát číslo 21103198 001
4
-
Starostlivo kvapalinu utrite handričkou.
Vyvarujte sa dotyku s pokožkou.
Vyvarujte sa požitiu tejto kvapaliny.
V prípade zasiahnutia pokožky či
zraku kvapalinu oplachujte čistou
tečúcou vodou po dobu aspoň 10 minút
a vyhľadajte lekára
•
•
•
Inštalácia príslušenstva (obr. A, C1 & C2)
Príslušenstvo je možné použiť s dodanou
príchytkou alebo bez nej. Príslušenstvo je tiež
možné držať v ruke, napr. priložené ku stene.
Pokiaľ ho použijeme s dodanou príchytkou,
môže byť príslušenstvo prichytené na nivelačnú tyč, tyč s vyznačenými úrovňami, stĺp
alebo stojan.
• Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (13) a zariadenie posuňte po koľajniciach (14) tak,
aby západka (15) zaskočila do výrezu (16)
(obr. C1).
• Povolením skrutky (17) roztvorte čeľuste
príchytky (obr. C2).
• Pridržte príslušenstvo v požadovanej
polohe, napr. pritlačené k nivelačnej tyči.
• Pritiahnite opäť skrutku rukoväte (17).
Nebezpečenstvo vzniku požiaru! Zabráňte skratovaniu kontaktov vybratej
batérie.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Digitálny laserový detektor
1 Príchytku
1 Batétiu
1 Návod na použitie
•
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času starostlivému prečítaniu
a porozumeniu tomuto návodu.
Popis (obr. A)
Váš digitálny laserový detektor DE0772 bol
vyvinutý na zvýšenie schopností Vášho
otočného lasera D EWALT. Detektor pomáhá
určiť polohu laserového lúča vo veľmi jasnom
prostredí alebo pri väčších vzdialenostiach. Vytvára aj viditeľný aj zvukový signál pri kontakte
laserového lúča s detektorom. Príslušenstvo
je možné používať aj v miestnosti aj vo vonkajšom prostredí, všade kde je obtiažne nájsť
laserový lúč. Toto príslušenstvo je určené na
použitie s otočným laserom. So stacionárnym
laserom nebude fungovať.
1
2
Otvorte kryt batériového priestoru (5) spôsobom znázorneným na obrázku (obr. A).
Vymeňte batérie. Uistite sa, že sú nové
batérie vložené v smere znázornenom na
obrázku.
Kryt batériového priestoru zavrite.
Pokyny na obsluhu
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
Pred t ým, než príslušenst vo
po prvý raz použijete, vyberte
a znehodnoťte ochrannú pásku zo
šošoviek.
Zapnutie a vypnutie (obr. A & E)
• Zapnutie preveďte stlačením tlačidla (1)
(obr. A). Na displeji (3) sa zobrazí znak
zapnutia (6) (obr. B).
• Ak nie je príslušenstvo použité počas 30
minút, automaticky sa vypne.
Tlačidlo hlavného vypínača / hlasitosti
zvukového signálu
Tlačidlo režimu chodu s vysokou
presnosťou
Displej
Detekčné okienko lúča
Kryt batériového priestoru
Tiež si preštudujte príručku ktoréhokoľvek náradia, s ktorým budete toto
príslušenstvo používať.
Nastavenie úrovne hlasitosti audio signálu
(obr. A a B)
• Stlačte tlačidlo (1) (obr. A). Každým
stlačením tlačidla sa bude režim cyklicky
meniť cez nastavenie “hlasito” cez “slabo”
až k “vypnuté”. Úroveň hlasitosti je na
displeji indikovaná znakom hlasitosti (7)
spoločne s počtom vyznačených polkruhov
(obr. B).
Výmena batérií (obr. A)
Toto príslušenst vo pracuje s batériami
6LR61.
Nastavenie presnosti detekcie (obr. A a B)
Príslušenstvo môže pracovať v 2 režimoch
presnosti (obr. B):
3
4
5
Montáž a nastavenie
5
Údržba
-
•
Detekcia roviny s max. odchýlkou 3 mm.
Tento pracovný režim je zobrazený na
displeji označením (11).
- Detekcia roviny s max. odchýlkou 1 mm.
Tento pracovný režim je zobrazený na
displeji označením (12).
Zmenu režimu vykonajte stlačením tlačidla
(1) (obr. A).
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo
dlhú životnosť spoločne s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia
náradia závisí od jeho správnej údr žby
a pravidelného čistenia.
•
Detekcia laserového lúča (obr. A & B)
• Otočný laser nastavte do požadovanej
polohy a zapnite ho.
• Zapnite príslušenstvo a umiestnite jeho
prednú stranu smerom k otočnému laseru.
Pamätajte si, že sa do laserového lúča
nesmie pozerať.
• Pohybujte príslušenstvom hore alebo
dole v približnej polohe laserového lúča,
pokiaľ nebude lúč detekovaný. Hneď ako
je lúč detekovaný, jeho relatívna poloha
je zobrazená na displeji (3) a je spustený
audio signál.
- Pokiaľ je laserový lúč nad polohou
roviny, signál začne rýchlo pípať a na
displeji sa objaví šípka smerujúca dole
(8).
- Pokiaľ je laserový lúč mierne nad
polohou roviny, signál začne rýchlo
pípať a na displeji sa objaví šípka
smerujúca nadol (8) k línii indikácie
roviny (9).
- Pokiaľ je laserový lúč pod polohou
roviny, signál začne pomaly pípať
a na displeji sa objaví šípka smerujúca
nahor (10).
- Pokiaľ je laserový lúč mierne pod
polohou roviny, signál začne pomaly
pípať a na displeji sa objaví šípka
smerujúca nahor (10) k línii indikácie
roviny (9).
- Pokiaľ je laserový lúč v rovine, signál je
konštantný a na displeji sa objaví linka
s indikátorom úrovne lúča (9).
• Upravte podľa potreby výšku príslušenstva
tak, aby bol laserový lúč v rovine. Označte
polohu roviny.
•
Kryty pravidelne čistite mäkkou handričkou.
Pokiaľ dôjde k znečisteniu krytu, napríklad
blatom alebo čerstvým betónom, opláchnite ho prúdom vody.
Na čistenie príslušenstva nepoužívajte
vysokotlakový čistič.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento prístroj
nesmie byť vyhodený do bežného
domového odpadu.
Keď nebudete Váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Prístroj zlikvidujte v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné
stanice poskytnú informácie o správnej
likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje možnosť zberu
a recyklácie použitých výrobkov D E WALT
po ukončení ich prevádzkovej životnosti.
Využite túto bezplatnú službu a odovzdajte
Váš nepoužívaný prístroj ktorémukoľvek
autorizovanému servisnému stredisku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska D EWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam autorizovaných stredísk
D E WALT a všetky podrobnosti týkajúce
sa popredajného servisu nájdete tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
zst00241224 - 14-07-2014
6
DE0772 - - - - A
DIGITAL LASER DETECTOR 1
©
7
8
9
10
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising