DW818 | DeWalt DW818 SMALL ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

®
DW818
DW821(K)
DW822
DW824(K)
DW825(K)
DW826(K)
Dansk
1
Deutsch
7
English
14
Español
20
Français
26
Italiano
32
Nederlands
38
Norsk
44
Português
50
Suomi
56
Svenska
62
Türkçe
68
EÏÏËÓÈη
74
Copyright DEWALT
6
7
3
1
2
4
5
A
5
8
9
B
10
12
11
C
D
13 15
14 13
6
16 11
E
F
17
2
1
3
4
G
H
DANSK
VINKELSLIBER DW818/DW821(K)/DW822/
DW824(K)/DW825(K)/DW826(K)
Tillykke!
Indholdsfortegnelse
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 2
da - 2
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 5
da - 6
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Omdrejningstal/min ubelastet
Skivediameter
Spindel
Vægt
V
W
mm
kg
DW818
230
800
10.000
115
M14
1,7
DW821(K)
230
800
10.000
125
M14
1,7
DW822
230
900
10.000
125
M14
1,7
DW824(K)
230
1000
10.000
125
M14
1,9
Sikringer:
230 V maskiner
DW825(K)
230
1.400
10.000
125
M14
1,9
DW826(K)
230
1.400
2.800-10.000
125
M14
1,9
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Brandfare.
da - 1
1
DANSK
EU-Overensstemmelseserklæring
DW818/DW821(K)/DW822/DW824(K)/DW825(K)/
DW826(K)
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF, målt i
henhold til EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
89,9
89,9
89,9
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
97,9
97,9
97,9
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
2
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.)
kan denelektriske sikkerhed øges ved at tilkoble
en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj.
da - 2
DANSK
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet
til, brug f.eks. ikke en håndrundsav til at save
kviste eller brænde.
Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Kontroller elværktøjets
ledning regelmæssigt og få den repareret hos et
autoriseret serviceværksted, hvis den er
beskadiget. Kontroller forlængerledninger
regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og fri
for olie og fedt.
Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
da - 3
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer, at
ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller
en anden del, som er beskadiget, skal repareres
eller udskiftes af et autoriseret serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke
elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan kobles til
eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Supplerende sikkerhedsanvisninger for slibere
• Din sliber er fremstillet til at slibe og skære i
murværk og stål.
Undgå at skære eller slibe letmetal, der
indeholder mere end 80% magnesium,
da denne slags metal er brandfarligt.
• Brug ikke andet tilbehør end fiberforstærkede
slibeskiver og skæreskiver.
• Anvend kun slibeskiver og skæreskiver,
som anbefales af fabrikanten.
• Slibeskivens og skæreskivens ubelastede
hastighed må ikke overskride den værdi, som er
præget på navnepladen (anvisningsark).
3
DANSK
• Skær ikke i arbejdsemner, der kræver en
maksimal skæredybde, som overskrider
skæreskivens skæredybde.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Vinkelsliber
1 Beskyttelsesskærm
1 Sidehåndtag
1 Flangesæt
1 Nøgle
1 Kasse (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT vinkelsliber er beregnet til professionelle
slibe- og skærearbejder. Slibning kræver en speciel
gummislibetallerken, der fås som ekstratilbehør.
1 Afbryder
2 Sidehåndtag
3 Beskyttelsesskærm
4 Spindellås
DW822, DW825(K) & DW826(K) - Blød opstart
Med denne funktion øges hastigheden langsomt for
at undgå ubehageligt ryk under opstarten.
Funktionen er særlig nyttig ved arbejde under trange
forhold.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Kontrolfunktion for konstant hastighed
Denne funktion holder hastigheden jævn under
belastning for at sikre optimal effektivitet og
produktivitet. Funktionen sikrer endvidere mod
overbelastning.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Motoroverbelastningssikring
I tilfælde af overbelastning af motoren, afbrydes
strømmen til motoren.
4
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.) Den
mindste lederstørrelse er 1,5 mm2. Ved anvendelse
af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
På- og afmontering af beskyttelsesskærmen
(fig. B & C)
Påmontering
• Anbring vinkelsliberen på et bord med spindlen
opad.
• Sæt tappene (7) ud for hakkene (8) på beslaget.
• Tryk skærmen (3) ned og drej den i pilens retning
(fig. B).
Skærmens låsetap (9) forhindrer at
skærmen løsnes.
Afmontering
• Hold værktøjet i hånden.
• Drej skærmen (3) i pilens retning (fig. C).
• Tryk låsetappen (9) ind i hakket med en
skruetrækker.
• Slip skærmen.
da - 4
DANSK
På- og afmontering af slibeskive eller skæreskive
(fig. D & E)
• Anbring maskinen på et bord med
beskyttelsesskærmen opad.
• Anbring afstandsringen (11) korrekt på
spindlen (10).
• Anbring slibeskiven eller skæreskiven på
afstandsringen.
• Skru flangen med gevind (12) på spindlen (10).
• Tryk på spindellåsen (4) og drej slibeskiven eller
skæreskiven indtil den falder i lås.
• Spænd flangen med gevind med den vedlagte
nøgle (13).
• Slip spindellåsen.
• Slibeskiven eller skæreskiven fjernes ved at løsne
flangen med gevind med nøglen.
Montering af kopstålbørste
• Skru kopstålbørsten direkte på spindlen uden
brug af afstandsringen og gevindflangen.
Montering og afmontering af
gummislibetallerken (fig. F)
Gummislibetallerkenen fås som ekstraudstyr.
• Afmonter skærmen på værktøjet.
• Tryk slibetallerkenen (15) på spindelen (10).
Afstandsstykket er ikke nødvendigt.
• Placer sliberondellen (14) på slibetallerkenen.
• Skru gevindflangen (12) på spindelen (10).
• Tryk på spindellåsen (4) og drej slibetallerkenen,
indtil den fastlåses.
• Spænd flangen med gevind med den vedlagte
nøgle.
• Slip spindellåsen.
• Slibetallerkenen afmonteres ved at løsne
gevindflangen med nøglen med to tapper
(mens spindellåsen er aktiveret).
Montering af sidehåndtag (fig. H)
• Spænd sidehåndtaget (2) godt fast i et af hullerne
(16) i en af gearkassens sider.
• Tryk kun let på vinkelsliberen. Udsæt ikke
slibeskiven eller skæreskiven for sidetryk.
• Undgå overbelastning. Hvis værktøjet
overophedes, skal det køre ubelastet i
nogle minutter.
Før værktøjet tages i brug:
• Monter den ønskede beskyttelsesskærm og
slibe- eller skæreskive. Anvend ikke slidte skiver.
• Kontroller, at afstandsringen og flangen med
gevind er fastgjort rigtigt.
• Kontroller, at skiven roterer i den retning som er
angivet på tilbehøret og værktøjet.
Tænd og sluk (ON/OFF) (fig. A & G)
• Værktøjet startes ved at trykke på afbryderen.
• For kontinuerlig drift trykkes afbryderen helt frem.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Når værktøjet er i kontinuerlig drift, standses det
ved at trykke bagpå afbryderen.
Der må ikke tændes eller slukkes for
værktøjet, når det er belastet.
Slibning med slibetallerkenen (ekstraudstyr)
• Monter slibetallerkenen med sliberondellen som
beskrevet ovenfor.
• Kun en del af rondellen skal røre ved
arbejdsemnet under slibningen.
• Pres ikke for meget med sliberondellen.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Kontroller, at alle arbejdsemner er
forsvarligt fastgjort.
da - 5
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
5
DANSK
GARANTI
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Seaktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT.
6
da - 6
DEUTSCH
WINKELSCHLEIFER DW818/DW821(K)/
DW822/DW824(K)/DW825(K)/DW826(K)
Herzlichen Glückwunsch!
Inhaltsverzeichnis
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht
zu einem verläßlichen Partner aller professionellen
Anwender.
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 2
de - 2
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 6
de - 7
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Scheibendurchmesser
Spindel
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(kg)
DW818
230
800
10.000
115
M14
1,7
DW821(K)
230
800
10.000
125
M14
1,7
DW822
230
900
10.000
125
M14
1,7
DW824(K)
230
1000
10.000
125
M14
1,9
DW825(K)
230
1.400
10.000
125
M14
1,9
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
DW826(K)
230
1.400
2.800-10.000
125
M14
1,9
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
de - 1
elektrische Spannung
Feuergefahr
7
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
DW818/DW821(K)/DW822/DW824(K)/DW825(K)/
DW826(K)
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
89,9
89,9
89,9
dB(A)
97,9
97,9
97,9
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
8
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe
Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.)
kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter
16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
de - 2
DEUTSCH
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am EIN-/
AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim
Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
de - 3
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern.
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
undersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist.
Beschädigte Schalter müssen durch eine
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Schleifer
• Ihr Schleifer wurde zum Schleifen und Trennen
von Mauerwerk und Stahl entworfen.
Trennen bzw. schleifen Sie keine
Leichtmetalle mit einem Magnesiumgehalt größer als 80%, da solche Metalle
brennbar sind.
9
DEUTSCH
• Verwenden Sie keine anderen Einsatzwerkzeuge
als glasfiberverstärkte Schleif- und Trennscheiben.
• Verwenden Sie nur die empfohlenen Schleif- und
Trennscheiben.
• Die Leerlaufdrehzahl der Schleif- oder Trennscheibe
sollte den auf dem Leistungsschild (Datenblatt)
angegebenen Wert nicht überschreiten.
• Trennen Sie keine Werkstücke, deren Stärke größer
ist als die maximale Schnittiefe der Trennscheibe.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Motorüber lastungsschutz
Bei Überlastung des Motors wird die Stromzufuhr
zum Motor sofort unterbrochen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Winkelschleifer
1 Schutzhaube
1 Zusatzhandgriff
1 Flanschsatz
1 Gabelschlüssel
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihr DEWALT-Winkelschleifer wurde zum professionellen Schleifen und Trennen entwickelt. Zum Arbeiten mit Fiber-Schleifscheiben benötigen Sie einen
Flexon-Schleifteller (Zubehör).
1 EIN-/AUS-Schalter
2 Zusatzhandgriff
3 Schutzhaube
4 Spindelarretierung
DW822, DW825(K) & DW826(K) - Sanftanlauf
Durch den Sanftanlauf läuft der Winkelschleifer ruckfrei auf die Nenndrehzahl hoch.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
DW822, DW825(K) & DW826(K) Drehzahlkonstantelektronik
Diese Funktion hält die Scheibendrehzahl auch unter
Belastung konstant und gewährleistet so ein optimales Schleifergebnis und hohe Schleifleistung.
10
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
de - 4
DEUTSCH
Montieren und Entfernen der Schutzhaube
(Abb. B & C)
Montieren
• Legen Sie den Winkelschleifer mit der Spindel
nach oben auf die Werkbank.
• Halten Sie den Zapfen (7) über die Aussparung (8).
• Drücken Sie die Schutzhaube (3) nach unten und
drehen Sie sie in Pfeilrichtung (Abb. B).
Der Sicherungsstift (9) verhindert, daß
die Schutzhaube sich lösen kann.
Entfernen
• Legen Sie den Winkelschleifer mit der Spindel
nach oben auf die Werkbank.
• Drehen Sie die Schutzhaube (3) in Pfeilrichtung
(Abb. C).
• Drücken Sie den Sicherungsstift (9) in die
Aussparung.
• Lassen Sie die Schutzhaube los.
Montieren und Entfernen der Schleif- oder
Trennscheibe (Abb. D & E)
• Legen Sie den Winkelschleifer mit der Schutzhaube nach oben auf die Werkbank.
• Setzen Sie den Flansch (11) auf die Spindel (10).
• Legen Sie die Schleif- oder Trennscheibe auf den
Flansch.
• Schrauben Sie die Flanschmutter (12) auf die
Spindel (10).
• Drücken Sie den Spindelarretierknopf (4) und
drehen Sie die Schleif- oder Trennscheibe,
bis die Spindelarretierung einrastet.
• Ziehen Sie die Flanschmutter (13) mit Hilfe des
mitgelieferten Gabelschlüssels fest.
• Lassen Sie den Spindelarretierknopf wieder los.
• Lösen Sie zum Entfernen der Schleif- oder
Trennscheibe die Flanschmutter mit Hilfe des
mitgelieferten Gabelschlüssels.
Montieren einer Stahldrahttopfbürste
• Schrauben Sie die Stahldrahttopfbürste direkt,
ohne Verwendung des Flansches und der
Flanschmutter, auf die Spindel.
de - 5
Montieren und Entfernen des FlexonSchleiftellers (Abb. F)
Der Flexon-Schleifteller ist als Zubehör erhältlich.
• Entfernen Sie die Schutzhaube vom Elektrowerkzeug.
• Setzen Sie den Flexon-Schleifteller (15) auf die
Spindel (10) auf. Der Flansch wird nicht gebraucht.
• Legen Sie die Fiber-Schleifscheibe (14) auf den
Teller.
• Schrauben Sie die Flanschmutter (12) auf die
Spindel (10).
• Drücken Sie den Spindelarretierknopf (4) und
drehen Sie den Teller, bis die Spindelarretierung
einrastet.
• Ziehen Sie die Flanschmutter mit Hilfe des mitgel ieferten Gabelschlüssels fest.
• Lassen Sie den Spindelarretierknopf wieder los.
• Lösen Sie zum Entfernen des Tellers die Flanschmutter mit Hilfe des mitgelieferten Gabelschlüssels.
Montieren des Zusatzhandgriffes (Abb. H)
• Schrauben Sie den Zusatzhandgriff (2) fest in
eines der Löcher (16) an den Seiten des Motorgehäuses.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Drücken Sie beim Arbeiten das Elektrowerkzeug nur leicht an. Üben Sie keinen
seitlichen Druck auf die Trennscheibe aus.
• Verhindern Sie eine Überlastung des
Elektrowerkzeuges. Sollte das Werkzeug
zu warm werden, so lassen Sie es einige
Minuten ohne Belastung laufen.
Vor dem Betrieb:
• Installieren Sie die richtige Schutzhaube und die
Schleif- oder Trennscheibe. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Scheiben.
• Vergewissern Sie sich, daß der Flansch und die
Flanschmutter korrekt montiert sind.
• Überzeugen Sie sich, daß sich die Schleif- oder
Trennscheibe in Pfeilrichtung (siehe Zubehörteil
und Werkzeug) dreht.
11
DEUTSCH
EIN- und AUSschalten (Abb. A & G)
• Drücken Sie zum Einschalten den EIN-/AUSSchalter (1).
• Für Dauerbetrieb drücken Sie den EIN-/AUSSchalter ganz nach vorne.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los. Zum Stoppen des Werkzeuges bei
Dauerbetrieb drücken Sie hinten auf den
EIN-/AUS-Schalter.
Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
unter Belastung EIN oder AUS.
Schmirgeln mit dem Flexon-Schleifteller (Zubehör)
• Montieren Sie den Flexon-Schleifteller mit Schleifscheibe wie oben beschrieben.
• Die Scheibe sollte beim Schleifen nur
zum Teil das Werkstück berühren.
• Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf
die Scheibe aus.
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
12
de - 6
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALT• Elektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der
entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in keinem
Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein,
die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie
das Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer
Wahl diese in gewissem Umfange weitergehenden
Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer
gegenüber geltend machen.
de - 7
13
ENGLISH
SMALL ANGLE GRINDER DW818/DW821(K)/
DW822/DW824(K)/DW825(K)/DW826(K)
Congratulations!
Table of contents
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 2
en - 2
en - 3
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 5
en - 6
en - 6
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
No load speed
Wheel diameter
Spindle
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
V
V
W
min-1
mm
kg
DW818
230
230/115
800
10,000
115
M14
1.7
DW821(K)
230
230/115
800
10,000
125
M14
1.7
DW822
230
230/115
900
10,000
125
M14
1.7
DW824(K)
230
230/115
1000
10,000
125
M14
1.9
230 V tools
230 V tools
DW825(K)
230
230/115
1,400
10,000
125
M14
1.9
DW826(K)
230
230/115
1,400
2,800-10,000
125
M14
1.9
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard.
14
en - 1
ENGLISH
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
DW818/DW821(K)/DW822/DW824(K)/DW825(K)/
DW826(K)
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2,EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
89.9
89.9
89.9
dB(A)
97.9
97.9
97.9
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
< 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
en - 2
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
15
ENGLISH
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation with
this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal
injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
16
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation. Have damaged
guards or other defective parts repaired or
replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Additional safety rules for grinders
• Your grinder has been designed for grinding and
cutting masonry and steel.
Do not cut or grind light metal with a
magnesium content exceeding 80%
since this type of metal is flammable.
• Do not use any accessories other than fibre
reinforced grinding wheels and cutting disks.
• Use the grinding wheels and cutting disks
recommended by the manufacturer only.
• The no-load speed of the grinding wheel or
cutting disk must not exceed the value printed on
the nameplate (instruction sheet).
• Do not cut workpieces requiring a maximum
depth of cut exceeding that of the cutting disk.
Package contents
The package contains:
1 Angle grinder
1 Guard
1 Side handle
1 Flange set
1 Two-pin spanner
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
en - 3
ENGLISH
Description (fig. A)
Your angle grinder has been designed for
professional grinding and cutting applications.
Sanding requires a special rubber backing pad
available as an option.
1 ON/OFF-switch
2 Side handle
3 Guard
4 Spindle lock
DW822, DW825(K) & DW826(K) Soft start feature
The soft start feature allows a slow speed build-up
to avoid an initial jerk when starting. This feature is
particularly useful when working in confined spaces.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Constant speed control feature
The constant speed control feature maintains tool
speed under load to assure optimum efficiency and
productivity. It also functions as an overload feature.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Overload protection
The unit will automatically stop drawing current if the
motor is being overloaded. For optimum efficiency
and to avoid damaging the motor, do not overload
the motor for long periods.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
en - 4
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always
unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
Voltage
115
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
45
60
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
15
6
6
10 15
20
10
15
20
17
ENGLISH
230
5.1
7.1
12.1
0
2.1
3.5
5.1
7.1
12.1
-
7.0
12.0
20.0
2.0
3.4
5.0
7.0
12.0
20.0
10
15
20
6
6
6
10
15
20
10
15
20
6
6
6
10
15
20
15
20
25
6
6
6
10
15
20
20
25
6
6
6
10
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Mounting and removing the guard (fig. B & C)
Mounting
• Place the angle grinder on a table, spindle up.
• Align the lug (7) with the slot (8) in the bracket.
• Press the guard (3) down and turn it in the
direction of the arrow (fig. B).
The guard locking pin (9) prevents the
guard from coming loose.
Removing
• Hold the tool in your hand.
• Rotate the guard (3) in the direction of the arrow
(fig. C).
• Use a screwdriver to press the locking pin (9) in
the slot.
• Release the guard.
Mounting and removing a grinding wheel or
cutting disk (fig. D & E)
• Place the tool on a table, guard up.
• Fit the spacer (11) correctly onto the spindle (10).
• Place the grinding wheel or cutting disk on the
spacer.
• Screw the threaded flange (12) onto the spindle (10).
• Press the spindle lock (4) and rotate the grinding
wheel or cutting disk until it locks in position.
• Tighten the threaded flange using the two-pin
spanner (13) supplied.
• Release the spindle lock.
• To remove the grinding wheel or cutting disk,
loosen the threaded flange using the two-pin
spanner (while the spindle lock is engaged).
18
Fitting a wire cup brush
• Screw the wire cup brush directly onto the
spindle without using the spacer and threaded
flange.
Mounting and removing the rubber backing pad
(fig. F)
The rubber backing pad is available as an option.
• Remove the guard from the tool.
• Press the backing pad (15) onto the spindle (10).
The spacer is not needed.
• Position the abrasive disk (14) on the pad.
• Screw the threaded flange (12) onto the spindle (10).
• Press the spindle lock and rotate the pad until it
locks in position.
• Tighten the threaded flange using the two-pin
spanner supplied.
• Release the spindle lock.
• To remove the pad, loosen the threaded flange
using the two-pin spanner (while the spindle lock
is engaged).
Mounting the side handle (fig. H)
• Screw the side handle (2) tightly into one of the
holes (16) on either side of the gear case.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Ensure all materials to be ground or cut
are secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Do not exert side pressure on the
grinding wheel or cutting disk.
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no load condition.
Prior to operation:
• Install the appropriate guard and disk or wheel.
Do not use excessively worn disks or wheels.
• Be sure the spacer and threaded flange are
mounted correctly.
• Make sure the disk or wheel rotates in the
direction of the arrows on the accessory and
the tool.
en - 5
ENGLISH
Switching ON and OFF (fig. A & G)
• To run the tool, press the ON/OFF-switch (1).
• For continuous operation, press the switch
completely forward.
• To stop the tool, release the ON/OFF-switch. To
stop the tool in continuous operation, press on
the back part of the switch.
Do not switch the tool ON or OFF when
under load.
Sanding with the backing pad (option)
• Mount the backing pad with abrasive disk as
described above.
• Only a segment of the disk should
contact the workpiece when sanding.
• Do not exert excessive pressure on the
abrasive disk.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
en - 6
19
ESPAÑOL
AMOLADORA ANGULAR DW818/DW821(K)/
DW822/DW824(K)/DW825(K)/DW826(K)
¡Enhorabuena!
Contenido
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 2
es - 2
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 6
es - 6
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Diámetro del disco
Eje portamuelas
Peso
V
W
min-1
mm
kg
DW818
230
800
10.000
115
M14
1,7
DW821(K)
230
800
10.000
125
M14
1,7
DW822
230
900
10.000
125
M14
1,7
DW824(K)
230
1000
10.000
125
M14
1,9
DW825(K)
230
1.400
10.000
125
M14
1,9
Fusibles
Herramientas 230 V:
DW826(K)
230
1.400
2.800-10.000
125
M14
1,9
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
20
es - 1
ESPAÑOL
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
DW818/DW821(K)/DW822/DW824(K)/DW825(K)/
DW826(K)
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
LpA
(presión acústica)
dB(A)*
LWA (potencia acústica) dB(A)
89,9
89,9
89,9
97,9
97,9
97,9
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
es - 2
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de
seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación. En caso
de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela
antideslizante. Si tiene el pelo largo, téngalo
recogido y cubierto.
21
ESPAÑOL
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de parada al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
22
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor
esté defectuoso. Haga sustituir el interruptor en
un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitarsituaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Normas de seguridad adicionales para amoladoras
• La amoladora se ha diseñado para el amolado y
corte de mampostería y acero.
No corte ni amole metales de poca
densidad con un contenido en magnesio
superior al 80%, ya que este tipo de
metales son inflamables.
• No utilice accesorios distintos de las muelas y
discos de corte reforzados con fibra.
• Utilice exclusivamente muelas y discos de corte
recomendados por el fabricante.
es - 3
ESPAÑOL
• La velocidad en vacío de la muela o del disco de
corte no debe superar el valor impreso en la
placa de características (hoja de instrucciones).
• No corte piezas que requieran una profundidad
máxima de corte superior a la del disco de corte.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Protección contra sobrecargas
En caso de una sobrecarga en el motor, la fuente de
alimentación del mismo se corta automáticamente.
Seguridad eléctrica
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Amoladora angular
1 Protector
1 Empuñadura lateral
1 Conjunto de bridas
1 Llave de dos clavijas
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
Descripción (fig. A)
Esta amoladora angular de DEWALT ha sido
diseñada para realizar amolados o cortes
profesionales. El esmerilado requiere una
almohadilla de soporte de goma que puede
solicitarse como accesorio opcional.
1 Interruptor de MARCHA/PARADA
2 Empuñadura lateral
3 Protector
4 Inmovilizador del husillo
DW822, DW825(K) & DW826(K) El arranque suave
El arranque suave permite evitar el shock inicial que
suele producirse a la puesta en marcha. Esta
característica resulta ser de útilidad cuando se
trabaja en espacios restringidos.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Control de velocidad constante
El control de velocidad constante mantiene la
velocidad de carga en el mismo nivel para asegurar
una eficacia y productividad óptimas. También
constituye una protección contra la sobrecarga.
es - 4
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Montar y desmontar el protector (fig. B & C)
Montar
• Coloque la amoladora angular en una mesa, con
el eje portamuelas arriba.
• Haga coincidir la orejeta (7) con el alojamiento (8)
del soporte.
• Empuje el protector (3) hacia abajo y hágalo girar
en el sentido de la flecha (fig. B).
El pasador de bloqueo del protector (9)
evita que éste se afloje.
23
ESPAÑOL
Desmontar
• Sostenga la herramienta con la mano.
• Haga girar el protector (3) en el sentido de la
flecha (fig. C).
• Utilice un destornillador para presionar el
pasador de bloqueo (9) en la ranura.
• Suelte el protector.
Insertar y desmontar una muela o un disco de
corte (fig. D & E)
• Coloque la herramienta en una mesa, con el
protector arriba.
• Posicione el separador (11) correctamente en el
eje portamuelas (10).
• Coloque la muela o el disco de corte en el
separador.
• Atornille la brida roscada (12) en el eje
portamuelas (10).
• Pulse el botón de bloqueo del eje portamuelas (4)
y gire la muela o el disco de corte hasta que se
bloquee en la posición correcta.
• Apriete la brida conducida con la llave de dos
clavijas (13) suministrada.
• Suelte el bloqueo del eje portamuelas.
• Para desmontar la muela o el disco de corte,
afloje la brida enroscada con la llave de dos
clavijas suministrada.
Montar un cepillo de alambre esférico
• Enrosque el cepillo de alambre esférico
directamente sobre el eje portamuelas sin utilizar
ni el separador ni la brida conducida.
Montaje y extracción de la almohadilla de
soporte de goma (fig. F)
La almohadilla de soporte de goma puede
solicitarse como accesorio opcional.
• Retire el protector de la herramienta.
• Presione la almohadilla de soporte (15) sobre el
eje (10). No necesitará la brida conducida interior.
• Coloque el disco abrasivo (14) sobre la almohadilla.
• Atornille la brida roscada (12) en el eje (10).
• Presione el bloqueo del eje (4) y haga girar la
almohadilla hasta que encaje en su posición.
• Apriete la brida conducida con la llave de dos
clavijas suministrada.
• Suelte el bloqueo del eje portamuelas.
24
• Para extraer la almohadilla, afloje la brida roscada
con la llave de dos clavijas (manteniendo el eje
bloqueado).
Montar la empuñadura lateral (fig. H)
• Atornille con fuerza la empuñadura lateral (2) en
uno de los orificios (16) de cualquiera de los
lados de la caja de engranajes.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Asegure que todos los objetos a ser
pulidos o cortados están bien sujetados.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Evite ejercer
presión lateral sobre la muela o el disco
de corte.
• Evite sobrecargar la herramienta. Si la
amoladora se calienta, hágala funcionar
en vacío durante unos minutos.
Antes de trabajar:
• Montar el protector adecuado y un disco o una
muela. No use discos o muelas excesivamente
desgastados.
• Asegúrese de que el separador y la brida
conducida han sido montados correctamente.
• Asegúrese de que el disco o la muela gira en el
sentido indicado por las flechas en el accesorio y
la herramienta.
Encender y apagar (fig. A & G)
• Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor ON/OFF (1).
• Para trabajar de manera continua, presione el
interruptor ON/OFF hacia andelante.
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
Para parar la herramienta en modo de
funcionamiento continuo, presione la parte de
atrás del interruptor.
No se debe encender o apagar la
herramienta mientras esté cortando o
puliendo.
es - 5
ESPAÑOL
Lijado con la almohadilla de soporte (opcional)
• Monte la almohadilla de soporte con el disco
abrasivo según la descripción anterior.
• Durante el lijado, sólo un segmento del
disco deberá tener contacto con la pieza
de trabajo.
• No ejerza una presión excesiva sobre el
disco abrasivo.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual.
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
es - 6
25
FRANÇAIS
MEULEUSE D’ANGLE DW818/DW821(K)/
DW822/DW824(K)/DW825(K)/DW826(K)
Félicitations!
Table des matières
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 2
fr - 2
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 6
fr - 6
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesses à vide
Diamètre de meule/disque
Arbre
Poids
V
W
tr/min
mm
kg
DW818
230
800
10.000
115
M14
1,7
DW821(K)
230
800
10.000
125
M14
1,7
DW822
230
900
10.000
125
M14
1,7
DW824(K)
230
1000
10.000
125
M14
1,9
DW825(K)
230
1.400
10.000
125
M14
1,9
Fusible:
Outils 230 V
DW826(K)
230
1.400
2.800-10.000
125
M14
1,9
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
Risque d’incendie.
26
fr - 1
FRANÇAIS
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
DW818/DW821(K)/DW822/DW824(K)/DW825(K)/
DW826(K)
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
LpA
dB(A)* 89,9
89,9
89,9
LWA (puissance acoustique) dB(A) 97,9
(pression acoustique)
97,9
97,9
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
fr - 2
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Sous des conditions de travail
extrêmes (par exemple: humidité élevée, dépôt
de poussières métalliques, etc.) la sécurité
électrique peut être augmentée en insérant un
transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent
l’outil ou le câble de rallonge. La supervision est
obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquagecorrespondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement.
Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
27
FRANÇAIS
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec
un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi, vous
aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le laisser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé, le
faire changer par votre Service agréé DEWALT.
28
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement des
pièces en mouvement et leur grippage éventuel.
Tous les composants doivent être montés
correctement et remplir les conditions pour garantir
le fonctionnement impeccable de l’outil. Faire
réparer ou échanger tout dispositif de sécurité et
toute pièce endommagée conformément aux
instructions. Ne pas utiliser l’outil quand
l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer
l’interrupteur par un Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Directives de sécurité additionnelles pour
meuleuses
• Votre meuleuse a été mise au point pour le
tronçonnage et le meulage de la maçonnerie et
de l’acier.
Ne pas tronçonner ou meuler du métal
avec un taux de magnésium excédant
les 80%.
• Utiliser uniquement des disques de tronçonnage
et de meulage renforcés.
• Utiliser uniquement les disques de tronçonnage
et de meulage recommandés par le fabricant.
• La vitesse à vide du disque de tronçonnage ou
de meulage ne doit pas excéder la valeur
imprimée sur la plaquette d’identification
(ou dans le mode d’emploi).
• Ne pas tronçonner des pièces de travail exigeant
une profondeur de coupe plus grande que celle
du disque de tronçonnage.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Meuleuse d’angle
1 Carter de protection
1 Poignée latérale
1 Jeu de flasques
fr - 3
FRANÇAIS
1
1
1
1
Clé à ergots
Coffret de transport (seulement pour modèles K)
Manuel d’instructions
Dessin éclaté
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
CH
Description (fig. A)
Votre meuleuse d’angle a été mise au point pour une
utilisation professionnelle. Pour le ponçage, un patin
spécial en caoutchouc est disponible en option.
1 Interrupteur MARCHE/ARRET
2 Poignée latérale
3 Carter de protection
4 Bouton de blocage de l’arbre
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
DW822, DW825(K) & DW826(K) Dispositif de démarrage progressif
Le dispositif de démarrage progressif permet
d’éviter l’à-coup du démarrage. Ceci est
particulièrement utile en cas de travaux dans des
espaces restreints.
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2. En cas d’utilisation d’un
dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Dispositif de maintien de vitesse constante
Le dispositif de maintien de vitesse constante assure
une vitesse constante en charge pour optimiser
l’efficacité et la productivité de l’outil, tout en
empêchant la surcharge.
Assemblage et réglage
DW822, DW825(K) & DW826(K) - Dispositif de
protection contre la surcharge du moteur
Lorsque le moteur est surchargé, l’alimentation
électrique du moteur est coupée. Pour garantir une
efficacité optimale et pour ne pas risquer
d’endommager le moteur, il convient de travailler de
telle manière que le moteur n’est pas surchargé trop
longtemps.
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
Montage et démontage du carter de protection
(fig. B & C)
Montage
• Poser la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers
vous.
• Aligner l’ergot (7) et la gorge (8) dans la rondelle
de support.
• Appuyer sur le carter de protection (3) et tourner
dans le sens de la flèche (fig. B).
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
fr - 4
La goupille de blocage (9) maintient le
carter de protection en place.
29
FRANÇAIS
Démontage
• Tenir l’outil dans la main.
• Tourner le carter de protection (3) dans le sens
de la flèche (fig. C).
• A l’aide d’un tournevis, pousser la goupille de
blocage (9) dans la gorge.
• Relâcher le carter de protection.
Montage et démontage des meules et des
disques de tronçonnage (fig. D & E)
• Poser la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers
vous.
• Placer le flasque (11) sur l’arbre (10), la partie
large vers vous.
• Placer la meule ou le disque de tronçonnage sur
le flasque.
• Visser l’écrou (12) sur l’arbre (10).
• Appuyer sur le bouton de blocage de l’arbre (4)
et faire tourner la meule ou le disque de
tronçonnage jusqu’à ce qu’il se bloque.
• Sans lâcher le bouton de blocage, serrer l’écrou
avec la clé à ergots (13) fournie en standard.
• Relâcher le bouton de blocage de l’arbre.
• Pour démonter la meule ou le disque de
tronçonnage, procéder en sens inverse tout en
maintenant l’arbre de blocage en position engagée.
Montage d’une brosse métallique
• Visser la brosse métallique DEWALT directement
sur l’arbre, sans utiliser le flasque ni l’écrou.
Montage et démontage du patin de ponçage en
caoutchouc (fig. F)
Le patin de ponçage en caoutchouc est disponible
en option.
• Déposer le carter de protection.
• Engager le patin (15) sur l’arbre (10) sans utiliser
le flasque.
• Positionner un disque abrasif (14) sur le patin.
• Visser l’écrou de serrage (12) sur l’arbre (10).
• Enfoncer le bouton de blocage de l’arbre (4) et
tourner le patin jusqu’à ce qu’il se bloque.
• Sans lâcher le bouton de blocage, serrer l’écrou
avec la clé à ergots fournie en standard.
• Relâcher le bouton de blocage de l’arbre.
• Pour démonter le patin de ponçage, procéder en
sens inverse tout en maintenant l’arbre de
blocage en position engagée.
30
Montage de la poignée latérale (fig. H)
• Visser la poignée latérale (2) dans un des trous
(16) à droite et à gauche du boîtier d’engrenage.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Bien fixer la pièce à meuler ou à
tronçonner.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Ne pas exercer de pression latérale sur
la meule ou le disque de tronçonnage.
• Eviter de surcharger l’outil. En cas de
surchauffe, le faire fonctionner à vide
durant quelques minutes.
Avant la mise en marche:
• Monter le carter de protection et la meule ou le
disque de tronçonnage adaptés. Ne pas utiliser
de meules ou de disques trop usés.
• Vérifier le montage de l’ecrou et du flasque.
• Vérifier si la meule ou le disque tourne dans le
sens des flèches sur l’accessoire et l’outil.
Mise en MARCHE et ARRET (fig. A & G)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur MARCHE/ARRET (1).
• Pour un fonctionnement en continu, avancer
l’interrupteur MARCHE/ARRET.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur
MARCHE/ARRET. S’il est en fonctionnement en
continu, appuyer sur la face arrière de
l’interrupteur MARCHE/ARRET.
Ne pas actionner l’interrupteur
MARCHE/ARRET tant que l’outil est en
charge.
Ponçage avec le patin en caoutchouc (option)
• Monter le patin en caoutchouc et un disque
abrasif comme décrit ci-dessus.
• Seul un segment du disque abrasif doit
toucher la pièce à poncer.
• Ne pas exercer une pression excessive
sur le disque de ponçage.
fr - 5
FRANÇAIS
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
fr - 6
31
ITALIANO
SMERIGLIATRICE ANGOLARE DW818/
DW821(K)/DW822/DW824(K)/DW825(K)/DW826(K)
Congratulazioni!
Indice del contenuto
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 2
it - 2
it - 4
it - 4
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 6
it - 6
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Diametro mola
Albero portamola
Peso
V
W
min-1
mm
kg
DW818
230
800
10.000
115
M14
1,7
DW821(K)
230
800
10.000
125
M14
1,7
DW822
230
900
10.000
125
M14
1,7
DW824(K)
230
1000
10.000
125
M14
1,9
DW825(K)
230
1.400
10.000
125
M14
1,9
Fusibili:
Modelli da 230 V
DW826(K)
230
1.400
2.800-10.000
125
M14
1,9
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
Pericolo d’incendio.
32
it - 1
ITALIANO
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
DW818/DW821(K)/DW822/DW824(K)/DW825(K)/
DW826(K)
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme:89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
89,9
89,9
89,9
LWA (potenza sonora)
dB(A)
97,9
97,9
97,9
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
it - 2
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipoidoneo,
appositamente previsto e contrassegnato per
l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
33
ITALIANO
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito. Staccare
la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione. Proteggere
il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli bordi
taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
34
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti, ed
altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Norme supplementari di sicurezza per le
smerigliatrici
• La Vostra smerigliatrice è stata concepita per
lavorare su elementi in muratura e acciaio.
In quanto infiammabili, si eviti di tagliare
o smerigliare metalli in lega leggera con
un tenore di magnesio superiore all’80%.
• Impiegare esclusivamente come accessori le mole
abrasive ed i dischi da taglio rinforzati con fibre.
• Impiegare esclusivamente le mole abrasive ed i
dischi da taglio raccomandati dal costruttore.
• La velocità di rotazione in assenza di carico della
mola abrasiva o del disco da taglio non dovrà
superare il valore impresso sulla targhetta dei dati
caratteristici (vedi il foglietto di istruzioni).
• Non tagliare pezzi per la cui esecuzione sia
richiesta una profondità di taglio superiore a
quella massima consentita dal disco da taglio.
it - 3
ITALIANO
Contenuto dell’imballo
Norme di sicurezza elettrica
L’imballo comprende:
1 Smerigliatrice angolare
1 Difesa
1 Impugnatura laterale
1 Gruppo flangia
1 Chiave a due naselli
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
CH
Descrizione (fig. A)
La Vostra smerigliatrice angolare è stata studiata per
lavori di asportazioni e taglio professionali. Per le
operazioni di smerigliatura è richiesto uno speciale
platorello in gomma, disponibile come accessorio
opzionale.
1 Interruttore ON/OFF
2 Impugnatura laterale
3 Difesa
4 Blocca-albero
DW822, DW825(K) & DW826(K) Riduzione della corrente di spunto
Il limitatore di spunto, oltre a garantire un maggiore
confort di utilizzo all’operatore, limita la corrente
assorbita all’avviamento della macchina,
permettendone l’uso anche su reti di alimentazione
con potenza installata di coli 3 kWh.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Controllo velocità costante sotto carico
Il dispositivo ha lo scopo di mantenere costante la
velocità sotto carico per conseguire efficienza e
produttività ottimali. Inoltre protegge l’utensile contro
il sovraccarico.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Protezione da sovraccarico del motore
In caso di sovraccarico del motore, l’alimentazione
elettrica al motore viene automaticamente interrotta.
it - 4
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Montaggio e smontaggio della difesa (fig. B & C)
Montaggio
• Posizionare la smerigliatrice angolare su un piano
con l’albero rivolto verso l’alto.
35
ITALIANO
• Allineare il dentino (7) con la scanalatura (8)
ricavata nella ghiera di supporto.
• Premere la difesa (3) verso il basso e ruotarla nel
senso indicato dalla freccia (Fig. B).
Il nottolino di fissaggio della difesa (9)
impedirà la fuoriuscita di quest’ultima.
Smontaggio
• Tenere in mano l’utensile.
• Ruotare la difesa (3) nel senso indicato dalla
freccia (fig. C).
• Avvalendosi di un cacciavite, premere il nottolino
di fissaggio (9) nella scanalatura.
• Sbloccare la difesa.
• Premere il pulsante blocca albero (4) e ruotare il
platorello sino a che non si blocchi in posizione.
• Serrare la controflangia filettata utilizzando
l’apposita chiave a due naselli in corredo.
• Allentare il pulsante di bloccaggio.
• Per rimuovere il platorello, svitare la flangia
filettata utilizzando la chiave a due naselli
(mantenendo nel contempo premuto il pulsante
blocca albero).
Impugnatura laterale (fig. H)
• Montare l’impugnatura laterale (2) serrandola in
uno dei fori (16) ricavati su entrambi i fianchi della
scatola ingranaggi.
Istruzioni per l’uso
Montaggio e smontaggio della mola o del disco
da taglio (fig. D & E)
• Collocare la smerigliatrice angolare su un piano
con l’albero rivolto verso l’alto.
• Inserire in modo appropriato la flangia (11)
sull’albero (10).
• Appoggiare la mola o il disco sulla controflangia
filettata.
• Avvitare la controflangia filettata (12) sull’albero (10).
• Premere il pulsante di bloccaggio (4) e ruotare la
mola o il disco sino al blocco in posizione.
• Serrare la controflangia filettata utilizzando
l’apposita chiave a due naselli (13) in corredo.
• Allentare il pulsante di bloccaggio.
• Per smontare la mola o il disco, allentare la
controflangia filettata con l’apposita chiave.
Montaggio della spazzola metallica a tazza
• Avvitare la spazzola metallica a tazza
direttamente sull’albero, senza adoperare la
flangia e la controflangia.
Montaggio e rimozione del platorello in gomma
(Fig. F)
Il platorello in gomma è disponibile come accessorio
opzionale.
• Rimuovere la difesa dall’utensile.
• Premere il platorello (15) per inserirlo sull’albero
portamola (10). Il distanziale non è necessario.
• Posizionare il disco abrasivo (14) sul platorello.
• Avvitare la flangia filettata (12) sull’albero
portamola (10).
36
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi che i materiali su cui si lavora
siano bloccati saldamente e non
possano muoversi.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull’utensile. Non esercitate una
pressione laterale sulla mola o sul disco
da taglio.
• Evitare il surriscaldamento
dell’apparecchio. Se la smerigliatrice si
surriscalda farla girare a vuoto per
alcuni minuti.
Prima del funzionamento:
• Applicare la difesa e la mola o il disco da taglio.
Non utilizzare mole o dischi eccessivamente usurati.
• Assicurarsi che la flangia e la controflangia siano
state fissate nel modo opportuno.
• Verificare che il disco o la mola girino nel senso
delle frecce riportate sull’accessorio stesso e
sull’apparecchio.
Accensione/spegnimento (ON/OFF) (fig. A & G)
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore
acceso/spento.
• Per il funzionamento in continuo, premere
l’interruttore acceso/spento avanti.
• Per spegnere l’utensile, rilasciare l’interruttore
ON/OFF. Per fermare l’utensile, disattivando la
funzione di bloccaggio, premere l’interruttore di
dietro.
it - 5
ITALIANO
GARANZIA
Non accendere o spegnere l’utensile se
questo è sotto carico.
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
Levigatura con il platorello (opzionale)
• Montare il platorello ed il disco abrasivo come
descritto in precedenza.
• Durante la levigatura, solo un segmento
del disco dovrà risultare a contatto con il
pezzo di lavorazione.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sul disco abrasivo.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
it - 6
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data diacquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
37
NEDERLANDS
HAAKSE SLIJPER DW818/DW821(K)/
DW822/DW824(K)/DW825(K)/DW826(K)
Gefeliciteerd!
Inhoudsopgave
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 2
nl - 2
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 5
nl - 6
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Schijfdiameter
Spindelmaat
Gewicht
V
W
min-1
mm
kg
DW818
230
800
10.000
115
M14
1,7
DW821(K)
230
800
10.000
125
M14
1,7
DW822
230
900
10.000
125
M14
1,7
DW824(K)
230
1000
10.000
125
M14
1,9
Zekeringen:
230 V machines
DW825(K)
230
1.400
10.000
125
M14
1,9
DW826(K)
230
1.400
2.800-10.000
125
M14
1,9
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
38
nl - 1
NEDERLANDS
EG-Verklaring van overeenstemming
DW818/DW821(K)/DW822/DW824(K)/DW825(K)/
DW826(K)
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken. Bewaar deze instructies
zorgvuldig!
Algemeen
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
89,9
89,9
89,9
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
97,9
97,9
97,9
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
nl - 2
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof,
enz.) kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
39
NEDERLANDS
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de
sleutels en andere hulpgereedschappen zijn
verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken.
40
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het
onderhoud en het vervangen van accessoires.
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWalt Servicecenter repareren. Controleer het verlengsnoer
regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor slijpers
• Uw slijper is ontworpen voor het afbramen en
doorslijpen van steen en staal.
Bewerk geen lichte metalen met een
magnesiumgehalte van meer dan 80%;
deze metalen zijn brandbaar.
• Gebruik geen andere accessoires dan
vezelversterkte afbraam- en doorslijpschijven.
• Gebruik uitsluitend de aanbevolen afbraam- en
doorslijpschijven.
• Het onbelaste toerental van de afbraam- of
doorslijpschijf mag niet groter zijn dan de op het
typeplaatje (instructieblad) aangegeven waarde.
• Slijp geen werkstukken door waarvan de dikte
groter is dan de maximale werkdiepte van de
doorslijpschijf.
nl - 3
NEDERLANDS
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Haakse slijper
1 Beschermkap
1 Zijhandgreep
1 Set flenzen
1 Spansleutel
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT haakse slijper is ontworpen voor
professioneel gebruik. Voor schuren heeft u de
rubberen steunschijf (optie) nodig.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Zijhandgreep
3 Beschermkap
4 Spindelblokkering
DW822, DW825(K) & DW826(K) Aanloopstroombegrenzing
Dankzij de aanloopstroombegrenzing komt de motor
bij het starten van de machine langzaam en zonder
aanloopschok op toeren. Dit is bijzonder praktisch
bij het werken in kleine ruimtes.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Constant toerental
Dankzij de elektronica blijft het motortoerental ook bij
belasting constant. Dit garandeert hoge prestaties
en verminderde slijtage. Bovendien is de motor
beveiligd tegen overbelasting.
DW822 & DW825(K) - Overbelastingsbeveiliging
In geval van overbelasting van de motor wordt de
stroomtoevoer naar de motor uitgeschakeld.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
nl - 4
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan
een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is voor
het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2. Wanneer het verlengsnoer op
een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Monteren en demonteren van de beschermkap
(fig. B & C)
Monteren
• Leg de machine met de spindel naar boven op
een tafel.
• Breng de nok (7) op een lijn met de inkeping (8)
in de houder.
• Druk de beschermkap (3) naar beneden en draai
hem in de door de pijl aangegeven richting (fig. B).
De borgstift (9) zorgt ervoor, dat de
beschermkap niet los kan raken.
Demonteren
• Houd de machine in uw hand.
• Draai de beschermkap (3) in de door de pijl
aangegeven richting (fig. C).
• Druk de borgstift (9) in de inkeping.
• Laat de beschermkap los.
Plaatsen en verwijderen van een afbraam- of
doorslijpschijf (fig. D & E)
• Leg de machine met de beschermkap naar
boven op een tafel.
41
NEDERLANDS
•
•
•
•
Plaats de flens (11) op de spindel (10).
Leg de afbraam- of doorslijpschijf op de flens.
Draai de flensmoer (12) op de spindel (10).
Druk de spindelvergrendeling (4) in en verdraai de
afbraam- of doorslijpslijpschijf totdat deze vastklikt.
• Draai de flensmoer aan met behulp van de
meegeleverde spansleutel (13).
• Laat de spindelvergrendeling los.
• Verwijder de afbraam- of doorslijpschijf door het
losdraaien van de flensmoer met behulp van de
spansleutel.
Monteren van een komstaaldraadborstel
• Schroef de komstaaldraadborstel direct op de
spindel, zonder gebruik van de flens en de
flensmoer.
Monteren en demonteren van de rubberen
steunschijf (fig. F)
De rubberen steunschijf is als optie verkrijgbaar.
• Verwijder de beschermkap van de machine.
• Plaats de steunschijf (15) op de spindel (10).
De flens is niet nodig.
• Leg de schuurschijf (14) op de steunschijf.
• Schroef de flensmoer (12) op de spindel (10).
• Druk de spindelvergrendeling in en verdraai de
steunschijf totdat deze vastklikt.
• Draai de flensmoer aan met behulp van de
meegeleverde spansleutel.
• Laat de spindelvergrendeling los.
• Verwijder de steunschijf door het losdraaien van
de flensmoer met behulp van de spansleutel.
• Voorkom overbelasting. Laat de machine
in geval van oververhitting enkele
minuten onbelast draaien.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Monteer de juiste beschermkap en afbraam- of
doorslijpschijf. Gebruik geen overmatig versleten
of beschadigde schijven.
• Zorg ervoor dat de flens en flensmoer correct zijn
gemonteerd.
• Controleer de draairichting van de schijf aan de
hand van de pijlen op de machine en de schijf.
AAN- en UITschakelen (fig. A & G)
• Inschakelen: druk de AAN/UIT-schakelaar (1) in.
• Voor continu bedrijf duwt u de
AAN/UIT-schakelaar naar voren.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Schakel de machine in continu bedrijf uit door
achter op de schakelaar te drukken.
Schakel de machine nooit in of uit bij
volle belasting.
Schuren met de rubberen steunschijf (optie)
• Monteer de rubberen steunschijf met schuurschijf
volgens bovenstaande aanwijzingen.
• De schuurschijf mag bij het schuren
slechts voor een gedeelte met het
werkstuk in aanraking komen.
• Oefen geen overmatige druk op de schijf
uit.
Monteren van de zijhandgreep (fig. H)
• Draai de zijhandgreep (2) vast in een van de
gaten (16) aan de zijkant van het motorhuis.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Zorg ervoor dat alle te bewerken
materialen stevig bevestigd zijn.
• Forceer de machine niet. Oefen geen
zijdelingse druk op de afbraam- of
doorslijpschijf uit.
42
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
nl - 5
NEDERLANDS
GARANTIE
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
nl - 6
43
NORSK
VINKELSLIPER DW818/DW821(K)/DW822/
DW824(K)/DW825(K)/DW826(K)
Gratulerer!
Innholdsfortegnelse
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 2
no - 2
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 5
no - 6
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Turtall, ubelastet/min
Skive diameter
Spindel
Vekt
V
W
mm
kg
DW818
230
800
10.000
115
M14
1,7
DW821(K)
230
800
10.000
125
M14
1,7
DW822
230
900
10.000
125
M14
1,7
DW824(K)
230
1000
10.000
125
M14
1,9
Sikring:
230 V
DW825(K)
230
1.400
10.000
125
M14
1,9
DW826(K)
230
1.400
2.800-10.000
125
M14
1,9
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
44
no - 1
NORSK
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
DW818/DW821(K)/DW822/DW824(K)/DW825(K)/
DW826(K)
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
89,9
89,9
89,9
dB(A)
97,9
97,9
97,9
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
no - 2
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en
jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy.
45
NORSK
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er
ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller
kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
46
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for slipere
• Din sliper er utformet til å slipe og kappe murverk
og stål.
Ikke kapp eller slip lett metall med et
magnesiuminnhold over 80%, da denne
metalltypen er brennbar.
• Ikke bruk annet utstyr enn fiberarmerte slipehjul
og kappeskiver.
• Bruk bare de slipehjulene og kappeskivene som
anbefales av fabrikanten.
• Slipehjulets eller kappeskivens
tomgangshastighet må ikke overskride verdien
som står på navneskiltet (instruksjonsskiltet).
• Ikke kapp arbeidsstykker som krever en
maksimal kappedybde som overskrider
kappeskivens dybde.
no - 3
NORSK
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Vinkelsliper
1 Beskyttelsesdeksel
1 Sidehåndtak
1 Flenssett
1 Pinnenøkkel
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skjøteledning som er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
vikle kabelen helt av først.
Montering og justering
Beskrivelse (fig. A)
DEWALT vinkelsliper er utarbeidet for profesjonelle
slipe- og kappearbeider. Pussing krever en spesiell
støtterondell av gummi, som fås som ekstrautstyr.
1 Strømbryter
2 Sidehåndtak
3 Beskyttelsesdeksel
4 Spindellås
DW822, DW825(K) & DW826(K) - Myk start
Myk start sørger for en langsom økning av
hastigheten. Denne mekanismen er spesielt nyttig
dersom arbeidsplassen er av begrenset omfang.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Hastighetskontroll
Kontrollmekanismen sørger for at verktøyets
hastighet opprettholdes ved belastning og sikrer
derved optimal effektivitet og produktivitet.
Den fungerer samtidig som en beskyttelse mot
overbelastning.
DW822, DW825(K) & DW826(K) - Motorvern
Hvis motoren overbelastes, vil motorens
strømforsyning bli slått av.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
no - 4
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Montering og fjerning av beskyttelsesdekselet
(fig. B & C)
Montering
• Plasser vinkelsliperen på et bord med spindelen
opp.
• Still festeøret (7) mot sporet (8) i braketten.
• Trykk skjermen (3) ned og drei den i pilens
retning (fig. B).
Låsepinnen (9) til skjermen hindrer at
skjermen løsner.
Fjerning
• Hold verktøyet i hånden.
• Drei skjermen (3) i pilens retning (fig. C).
• Trykk låsepinnen (9) inn i sporet med en
skrutrekker.
• Slipp skjermen.
Montering og fjerning av slipehjul eller
kappeskive (fig. D & E)
• Plasser verktøyet på et bord med
beskyttelsesdekselet opp.
• Fest avstandsringen (11) til spindelen (10) på
riktig måte.
• Sett slipe- eller kappeskiven på avstandsringen.
• Skru den gjengede flensen (12) på spindelen (10).
47
NORSK
• Trykk inn spindellåsen (4) og drei skiven til den
griper.
• Fest den gjengede flensen med pinnenøkkelen (13).
• Slipp spindellåsen.
• Slipe- eller kappeskiven fjernes ved å løsne den
gjengede flensen med pinnenøkkelen.
Montering av koppformet stålbørste
• Skru den koppformede stålbørsten direkte på
spindelen uten å bruke avstandsringen og den
gjengede flensen.
Montering og avtaking av pusserondellen av
gummi (fig. F)
Pusserondellen av gummi er ekstrautstyr.
• Ta skjermen av verktøyet.
• Trykk rondellen (15) inn på spindelen (10).
Avtandsstykket er ikke nødvendig.
• Plasser pusseskiven (14) på rondellen.
• Skru den gjengede flensen (12) inn på
spindelen (10).
• Trykk inn spindellåsen og drei rondellen til den
låses i stilling.
• Fest den gjengede flensen med pinnenøkkelen.
• Slipp spindellåsen.
• Ta av rondellen ved å løsne den gjengede flensen
med hakenøkkelen (mens spindellåsen er i
inngrep).
Montering av sidehåndtaket (fig. H)
• Skru sidehåndtaket (2) godt fast i ett av hullene (16)
på siden av gearkassen.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Pass på at alle materialer som skal slipes
er godt festet.
• Trykk maskinen lett ned. Utsett ikke
skivene for sidetrykk.
• Unngå overbelastning.
Ved overoppheting av maskinen må man
la den gå ubelastet i et par minutter.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter passende beskyttelsesdeksel og slipeeller kappeskive. Bruk ikke utslitte eller skadde
skiver.
48
• Kontroller at avstandsringen og den gjengede
flensen er riktig montert.
• Kontroller at skiven roterer i den retningen som er
angitt på tilleggsutstyret og maskinen.
Start - stopp (fig. A & G)
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
strømbryteren (1).
• Om nødvendig, trykk strømbryteren fram for
kontinuerlig drift og slipp bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe bryteren.
Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den
med å trykke bakpå bryteren.
Start eller stopp ikke maskinen når den
er belastet.
Pussing med pusserondellen (ekstrautstyr)
• Monter pusserondell og pusseskive som
beskrevet ovenfor.
• Bare en del av pusseskiven skal være i
kontakt med arbeidsstykket under
pussingen.
• Øv ikke for stort trykk på pusseskiven.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
no - 5
NORSK
GARANTI
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
no - 6
49
PORTUGUÊS
REBARBADORA DW818/DW821(K)/DW822/
DW824(K)/DW825(K)/DW826(K)
Parabéns!
Conteúdo
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos
anos de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 2
pt - 2
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 6
pt - 6
Dados técnicos
Voltagem
Potência absorvida
Velocidade em vazio
Diâmetro do disco
Veio
Peso
V
Watts
rpm
mm
kg
DW818
230
800
10.000
115
M14
1,7
DW821(K)
230
800
10.000
125
M14
1,7
DW822
230
900
10.000
125
M14
1,7
DW824(K)
230
1000
10.000
125
M14
1,9
DW825(K)
230
1.400
10.000
125
M14
1,9
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
DW826(K)
230
1.400
2.800-10.000
125
M14
1,9
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
50
Indica tensão eléctrica.
Perigo de incêndio.
pt - 1
PORTUGUÊS
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
DW818/DW821(K)/DW822/DW824(K)/DW825(K)/
DW826(K)
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
89,9
89,9
89,9
dB(A)
97,9
97,9
97,9
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
pt - 2
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio
seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel.
Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar
o uso de luvas de borracha e de calçado
antiderrapante. Cubra o cabelo se tiver cabelo
comprido.
51
PORTUGUÊS
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor.
Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
52
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique
regularmente os cabos da ferramenta e, no caso
de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a reparação
de ferramentas eléctricas deverá estar fica
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Normas de segurança adicionais parar discos de
rebarbar
• O seu disco de rebarbar foi concebido para
rebarbar e cortar alvenaria e aço.
Não corte nem rebarbe metais leves
com conteúdo de magnésio superior a
80% pois este tipo de metais é
inflamável.
• Não utilize outros acessórios que não sejam os
discos de rebarbar reforçados com fibra e os
discos de corte.
• Utilize apenas os discos de rebarbar e os discos
de corte recomendados pelo fabricante.
pt - 3
PORTUGUÊS
• A velocidade sem carga do disco de rebarbar ou
disco de corte não deve exceder o valor
impresso na placa de identificação (folha de
instruções).
• Não corte peças de trabalho que exijam uma
profundidade máxima de corte que exceda a do
disco de corte.
Também funciona como protecção em caso de
sobrecarga.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Protecção de sobrecarga
Em caso de sobrecarga do motor, o fornecimento
de corrente ao motor será cortado.
Verificação do conteúdo da embalagem
Segurança eléctrica
A embalagem contém:
1 Rebarbadora
1 Resguardo
1 Punho lateral
1 Flange
1 Chave de dois pinos
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144, não
sendo, por isso, necessária uma ligação
à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Descrição (fig. A)
A sua rebarbadora DEWALT foi concebida para
aplicações profissionais de rebarbar e de corte.
Para lixar é preciso uma flange especial em
borracha, disponível como acessório opcional.
1 Interruptor ON/OFF
2 Punho lateral
3 Resguardo
4 Dispositivo de bloqueio do veio
DW822, DW825(K) & DW826(K) Função de arranque suave
A função de arranque suave permite que a
velocidade aumente lentamente para evitar o
contragolpe quando é posta em funcionamento.
Esta função torna-se particularmente útil quando se
trabalha em espaços confinados.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Função de comando de velocidade constante
A função de comando de velocidade constante
mantém a velocidade da ferramenta sob carga,
garantindo assim máxima eficiência e produtividade.
pt - 4
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da
tomada.
Montagem e remoção do resguardo (fig. B & C)
Montagem
• Coloque a rebarbadora sobre uma mesa, com o
veio para cima.
• Alinhe o dente (7) com a ranhura (8) no suporte.
• Pressione o resguardo (3) para baixo e rode-o no
sentido indicado pela seta (fig. B).
53
PORTUGUÊS
O pino de travamento (9) impede o
resguardo de se soltar.
Remoção
• Segure a rebarbadora na sua mão.
• Rode o resguardo (3) no sentido indicado pela
seta (fig. C).
• Utilizando uma chave de parafusos, pressione o
pino de travamento (9) na ranhura.
• Solte o resguardo.
• Para retirar a flange, desaperte a flange exterior
com rosca utilizando a chave com dois pinos
(enquanto o botão de travamento do veio está
apertado).
Instalação do punho lateral (fig. H)
• Aparafuse o punho lateral (2) apertando-o num
dos furos (16) colocados nos dois lados da caixa
de engrenagens.
Modo de emprego
Instalação e remoção de um disco de corte ou
de rebarbar (fig. D & E)
• Coloque a ferramenta sobre uma mesa, com o
resguardo para cima.
• Instale a flange interior (11) correctamente no
veio (10).
• Coloque o disco na flange.
• Aparafuse a flange de rosca (12) no veio (10).
• Pressione o botão de travamento do veio (4) e
rode o disco até prender.
• Aperte a flange exterior com a chave de dois
pinos (13) que vem incluída.
• Solte o botão de bloqueio do veio.
• Para retirar o disco, desaperte a flange exterior
com a chave de dois pinos.
Instalação de uma catrabucha
• Aparafuse a catrabucha de arame directamente
ao veio sem utilizar as flanges interior e exterior.
Colocar e retirar uma flange em borracha (fig. F)
A flange em borracha está disponível como
acessório opcional.
• Retire o resguardo da ferramenta.
• Pressione a flange (15) no veio (10). A flange
interior não é necessária.
• Coloque o disco abrasivo (14) na flange.
• Aparafuse a flange exterior ecom rosca (12) no
veio (10).
• Pressione o botão de travamento do veio e rode
a flange até que alcance a posição de
travamento do veio.
• Aperte a flange exterior com a chave de dois
pinos que vem incluída.
• Solte o botão de bloqueio do veio.
54
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se que todos os materiais a
serem rebarbados ou cortados estão
devidamente presos.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta. Não exerça pressão lateral
no disco de rebarbar ou de corte.
• Evite sobrecargas. Se a ferramenta
aquecer, deixe-a trabalhar em vazio
durante alguns minutos.
Antes da operação:
• Instale o devido resguardo e disco. Não utilize
discos com um nível de desgaste excessivo.
• Certifique-se que o espaçador e a flange exterior
estão devidamente instalados.
• Certifique-se que o disco roda na direcção das
setas indicadas no acessório ou na ferramenta.
Ligar e desligar (fig. A & G)
• Para ligar a máquina, pressione o interruptor (1).
• Para a utilização em contínuo, avança o
interruptor.
• Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.
Para parar a ferramenta quando esta se
encontrar em operação contínua, pressione a
parte de trás do interruptor.
Não ligue ou desligue a ferramenta
quando estiver com carga.
Para lixar com a flange (opcional)
• Coloque a flange com o disco abrasivo como
descrito acima.
pt - 5
PORTUGUÊS
• Sómente um segmento do disco deve
estar em contacto com a peça a
trabalhar.
• Não exerça uma pressão excessiva no
disco abrasivo.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
pt - 6
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os
12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
55
SUOMI
KULMAHIOMAKONE DW818/DW821(K)/
DW822/DW824(K)/DW825(K)/DW826(K)
Onneksi olkoon!
Sisällysluettelo
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 2
fi - 2
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 5
fi - 6
Tekniset tiedot
Jännite
V
Ottoteho
W
Kuormittamaton kierrosnopeus/min
Laikkakoko
mm
Karan kierre
Paino
kg
DW818
230
800
10.000
115
M14
1,7
DW821(K)
230
800
10.000
125
M14
1,7
DW822
230
900
10.000
125
M14
1,7
DW824(K)
230
1000
10.000
125
M14
1,9
Sulakkeet:
230 V
DW825(K)
230
1.400
10.000
125
M14
1,9
DW826(K)
230
1.400
2.800-10.000
125
M14
1,9
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
56
fi - 1
SUOMI
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW818/DW821(K)/DW822/DW824(K)/DW825(K)/
DW826(K)
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
89,9
89,9
89,9
dB(A)
97,9
97,9
97,9
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos
ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
fi - 2
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat
valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus.
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys DEWALTin
edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
57
SUOMI
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä,
käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
58
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin
muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Hiomakoneiden lisäturvaohjeita
• Hiomakoneesi on suunniteltu kivi- ja
teräsmateriaalien hiomiseen ja leikkaamiseen.
Älä leikkaa tai hio yli 80%
magnesiumpitoista kevytmetallia, koska
tämän tyyppinen metalli on tulenarkaa.
• Älä käytä muita lisävarusteita kuin
kuituvahvisteisia hioma- tai katkaisulaikkoja.
• Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia
hioma- ja katkaisulaikkoja.
• hioma- tai katkaisulaikan tyhjäkäyntinopeus ei
saa ylittää nimikyltissä mainittua arvoa
(ohjelehtinen).
• Älä leikkaa työstökappaleita, jotka vaativat
suurempaa leikkuusyvyyttä kuin katkaisulaikalla on.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Kulmahiomakone
1 Laikan suojus
fi - 3
SUOMI
1
1
1
1
1
1
Sivukahva
Laippasarja
Kahdella tapilla varustettu kiristysavain
Laukku (vain K-mallit)
Käyttöohje
Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALT-isokulmahiomakone on suunniteltu
ammattimaiseen hiontaan ja katkaisuun.
Hiekkapaperihionnassa tarvitaan erityinen
kumitukilaippa, joka on saatavana lisätarvikkeena.
1 Virtakytkin
2 Sivukahva
3 Laikan suojus
4 Karalukko
DW822, DW825(K) & DW826(K) Pehmeäkäynnistys
Pehmeäkäynnistys mahdollistaa koneen nopeuden
hitaan kasvattamisen ja estää täten äkillisen
nykäyksen käynnistettäessä. Tämä ominaisuus on
erityisen tärkeä ahtaissa tiloissa työskennellessä.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Vakionopeuden säätö
Vakionopeuden sääte mahdollistaa koneen
nopeuden pitämisen vakiona kuormituksessa
optimaalisen tehokkuuden ja tuottavuuden
saavuttamiseksi. Se toimii myös ylikuormitussuojana.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Moottorin ylikuormittumisen esto
Mikäli moottori ylikuormittuu, virransyöttö moottoriin
katkeaa. Konetta tulee käyttää siten, ettei merkkivalo
pala pitkiä aikoja, jolloin kone toimii mahdollisimman
tehokkaasti eikä moottori vaurioidu.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
sv - 1
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Laikan suojuksen asennus ja irrotus (kuva B & C)
Asennus
• Aseta kulmahiomakone pöydälle, kara ylöspäin.
• Pane kiinnitysuloke (7) samaan kohtaan
jalustassa olevan aukon (8) kanssa.
• Paina suojus (3) alas ja käännä sitä nuolen
suuntaan (kuva B).
Suojuksen lukitustappi (9) estää suojusta
irtoamasta.
Irrotus
• Pidä konetta kädessäsi.
• Kierrä suojusta (3) nuolen suuntaan (kuva C).
• Paina lukitustappi (9) aukkoon ruuvimeisselin
avulla.
• Irrota suojus.
Hioma- tai katkaisulaikan kiinnitys ja irrotus
(kuva D & E)
• Aseta kone pöydälle, laikan suojus ylöspäin.
• Kiinnitä alusmutteri (11) oikein karaan (10).
• Aseta hiomalaikka tai katkaisulaikka alusmutterin
päälle.
• Kiinnitä kiristysmutteri (12) karaan (10).
• Paina karalukitusta (4) ja kierrä hiomalaikkaa tai
katkaisulaikkaa, kunnes se lukkiutuu asentoon.
59
SUOMI
• Kiristä kiristysmutteria kaksitappisella
mutteriavaimella (13).
• Vapauta karalukitus.
• Hioma- tai katkaisulaikan irrottamiseksi irrota
kiristysmutteri kaksitappisella mutteriavaimella.
Kuppiteräsharjan kiinnitys
• Ruuvaa kuppiteräsharja suoraan karaan
käyttämättä alusmutteria ja kiristysmutteria.
Kumisen tukilaipan kiinnitys ja irrotus (kuva F)
Kuminen tukilaippa on saatavana lisätarvikkeena.
• Poista suojus koneesta.
• Paina tukityyny (15) karalle (10). Välikappaletta ei
tarvita.
• Sijoita hiomalaikka (14) tukilaipalle.
• Ruuvaa kiristysmutteri (12) karaan (10).
• Paina karalukkoa ja kierrä laippaa, kunnes se
loksahtaa paikoilleen.
• Kiristä kiristysmutteria mutteriavaimella.
• Vapauta karalukitus.
• Irrota tyyny löysäämällä kiristysmutteria
mutteriavaimella (karalukon ollessa päälä)
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva A & G)
• Kun haluat käyttää konetta, paina virtakytkintä (1).
• Jos haluat koneesi jatkuvalle käynnille, työnnä
virtakytkin kokonaan eteen.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin. Pysäytä kone
jatkuvalta käynniltä painamalla kytkintä takana.
Alä käynnistä tai pysäytä konetta, jos se
on kuormitettuna.
Hionta tukilaipalla ja hiomapyörölla (lisätaruike)
• Kiinnitä tukilaippa ja hiomapyöro yllä mainitulla
tavalla.
• Vain pieni osa laikkaa saa koskettaa
työkappaletta hionnan aikana.
• Älä kohdista liiallista painetta
hiomalaikkaan.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
Sivukahvan asennus (kuva H)
• Ruuvaa sivukahva (2) tiukasti johonkin reikään (16)
jommallakummalla puolella vaihdelaatikkoa.
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varmistu, että kaikki hiottavat tai leikattavat
materiaalit ovat hyvin kiinnitetty.
• Paina konetta kevyesti. Vältä
aiheuttahasta laikoille sivuttaispaineita.
• Vältä ylikuumenemista. Jos kone
kuumenee liikaa, anna sen käydä
tymjäkäynnillä muutaman minuutin ajan.
Ennen käyttämistä:
• Asenna sopiva laikan suojus.
Alä käytä vääntyneitä laikkoja.
• Tarkista, että alusmutteri ja kiristysmutteri on
kiinnitetty oikein.
• Tarkista, että laikka pyörii lisätarvikkeissa ja
koneessa olevien nuolien osoittamaan suuntaan.
60
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
fi - 5
SUOMI
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
fi - 6
61
SVENSKA
VINKELSLIPAR DW818/DW821(K)/DW822/
DW824(K)/DW825(K)/DW826(K)
Vi gratulerar!
Innehållsförteckning
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 2
sv - 2
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 5
sv - 6
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad/min
Skivdiameter
Spindel
Vikt
V
W
mm
kg
DW818
230
800
10.000
115
M14
1,7
DW821(K)
230
800
10.000
125
M14
1,7
DW822
230
900
10.000
125
M14
1,7
DW824(K)
230
1000
10.000
125
M14
1,9
DW825(K)
230
1.400
10.000
125
M14
1,9
Säkring:
230 V
DW826(K)
230
1.400
2.800-10.000
125
M14
1,9
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
62
sv - 1
SVENSKA
CE-Försäkran om överensstämmelse
DW818/DW821(K)/DW822/DW824(K)/DW825(K)/
DW826(K)
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
89,9
89,9
89,9
dB(A)
97,9
97,9
97,9
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
sv - 2
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utomräckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
63
SVENSKA
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem
om de är skadade. Håll handtagen torra, rena
och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten till
uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
64
Använd inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en erkänd
fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för slipar
• Denna slip är konstruerad för att slipa och kapa
murverk och stål.
Använd inte slipen till att kapa eller slipa
lättmetall med ett magnesiuminnehåll
som överstiger 80% eftersom sådana
metaller är mycket lättantändliga.
• Använd inga andra tillbehör än fiberarmerade
slip- och kapskivor.
• Använd endast slip- och kapskivor som
rekommenderas av tillverkaren.
• Slip- eller kapskivornas obelastade hastighet får
ej överstiga värdet som finns tryckt på
namnplattan (instruktionsbladet).
sv - 3
SVENSKA
• Kapa inget material som måste kapas djupare än
kapskivans maximidjup.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Vinkelslip
1 Skydd
1 Sidohandtag
1 Flänssats
1 Nyckel
1 Låda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
DEWALT vinkelslip är konstruerad för professionella
slip- och kaparbeten. För slipning med sandpapper
krävs en speciell stödskiva av gummi (separat
tillgänglig).
1 Strömbrytare
2 Sidohandtag
3 Skydd
4 Spindellås
DW822, DW825(K) & DW826(K) - Mjukstart
Mjukstart gör att maskinen bygger upp hastigheten
långsamt för att undvika obehagliga ryck vid starten.
Denna funktion har speciell fördel vid arbete i trånga
utrymmen.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Hastighetskontroll
Denna funktion håller hastigheten under belastning,
vilket ger optimal prestanda. Den fungerar även som
skydd mot överbelastning.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Skyddsanordning motoröverlast
Om motorn överbelastas kopplas strömtillförseln till
motorn från.
sv - 4
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Om du använder en sladdvinda, vira alltid av
sladden fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Montering och demontering av skyddet (fig. B & C)
Montering
• Placera vinkelslipen på ett bord med spindeln
uppåt.
• Rikta nocken (7) mot öppningen (8) i hållaren.
• Tryck ned skyddskåpan (3) och vrid den i pilens
riktning (fig B).
Skyddskåpans spärrstift (9) förhindrar att
kåpan lossnar.
Demontering
• Håll apparaten i handen.
• Vrid skyddskåpan (3) i pilens riktning (fig. C).
• Tryck med en skruvmejsel ned spärrstiftet (9) i
öppningen.
• Släpp skyddskåpan.
65
SVENSKA
Montering och demontering av en slip- eller
kapskiva (fig. D & E)
• Placera maskinen på ett bord med skyddet
uppåt.
• Lägg distansringen (11) på rätt sätt på spindeln (10).
• Placera slip- eller kapskivan på distansringen.
• Skruva den gängade flänsen (12) på spindeln (10).
• Tryck in spindellåset (4) och vrid slip- eller
kapskivan tills spindeln spärras.
• Drag åt den gängade flänsen med den
medföljande nyckeln (13).
• Släpp spindellåset.
• För att avlägsna slip- eller kapskivan lossa
flänsen med nyckeln.
Montering av en koppstålborste
• Skruva borsten direkt på spindeln utan att
använda distansringen eller den gängade flänsen.
Montering och avlägsnande av stödskivan av
gummi (fig. F)
Stödskivan av gummi finns tillgänglig som
extrautrustning.
• Avlägsna skyddskåpan.
• Tryck stödskivan (15) på spindeln (10).
Distansbrickan behövs ej.
• Placera slipskivan (14) på stödskivan.
• Skruva den gängade flänsen (12) på spindeln (10).
• Tryck in spindellåset och vrid stödskivan tills
spindeln spärras.
• Drag åt den gängade flänsen med den medföljande
nyckeln.
• Släpp spindellåset.
• Avlägsna stödskivan genom att lossa den
gängade flänsen med den bifogade nyckeln (med
spindellåset intryckt).
Montering av sidohandtaget (fig. H)
• Skruva fast sidohandtaget (2) stadigt i ett av
hålen (16) på sidona av växelhuset.
• Undvik överbelastning. Om maskinen blir
för varm, låt den gå utan belastning en
stund.
Innan Du börjar:
• Montera rätt sprängskydd och skiva.
Använd aldrig utslitna skivor.
• Se till att distansringen och den gängade flänsen
är ordentligt monterade.
• Se till att skivan roterar i samma riktning som
pilarna på maskinen och tillbehöret.
TILL- och FRÅN-koppling (fig. A & G)
• För att starta maskinen, tryck på strömbrytaren (1).
• För kontinuerlig drift, skjut strömbrytaren fram.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång,
tryck bakpå strömbrytaren.
Koppla aldrig TILL eller FRÅN maskinen
när den är belastad.
Slipning med sandpapper och stödskiva
(extrautrustning)
• Montera stödskivan med en sandpapperskiva
enligt ovanstående beskrivning.
• Under slipning ska arbetsstycket endast
vidröras med ett segment av skivan.
• Utöva inte för stort tryck på slippappret.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att materialet som skall slipas eller
kapas sitter stadigt fast.
• Tryck endast lätt på maskinen. Tryck
aldrig i sidled på kapskivan.
66
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
sv - 5
SVENSKA
GARANTI
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
sv - 6
67
TÜRKÇE
TAŞLAMA MAKİNESİ DW818/DW821(K)/
DW822/DW824(K)/DW825(K)/DW826(K)
Tebrikler!
İçindekiler
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş
bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan
Güvenlik talimatlar
Ambalaj n içindekiler
Tan m
Elektrik güvenliği
Uzatma kablosu
Montaj ve ayarlar
Kullan m talimatlar
Bak m
Garanti
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
-
1
2
2
4
4
4
4
4
5
6
6
Teknik veriler
Voltaj
Güç ihtiyac
Yüksüz h z
Çark çap
Mil
Ağ rl k
V
W
min-1
mm
kg
DW818
230
800
10.000
DW821(K)
230
800
10.000
DW822
230
900
10.000
DW824(K)
230
1000
10.000
DW825(K)
230
1.400
10.000
115
M14
1,7
125
M14
1,7
125
M14
1,7
125
M14
1,9
125
M14
1,9
Sigortalar
230 V aletler
DW826(K)
230
1.400
2.80010.000
125
M14
1,9
10 A
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller
kullan lm şt r:
Bu k lavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
Yang n tehlikesi.
68
tr - 1
TÜRKÇE
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan0
DW818/DW821(K)/DW822/DW824(K)/
DW825(K)/DW826(K)
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3’e uygun olarak
tasarland ğ n beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k lavuzun arkas na bak n.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde,
ses şiddeti seviyesi 86/188/EEC &
89/392/EEC’ye uygundur:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
L pA (ses şiddeti)
dB(A)* 89,9
L WA (akustik gücü) dB(A)
97,9
89,9
89,9
97,9
97,9
* kullan c n n kulağ nda
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc )
aş ld ğ nda, kulaklar korumak
için gerekli önlemleri al n.
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağ rl kl
kökü EN 50144’e uygundur:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
<2,5 m/s2 <2,5 m/s2 <2,5 m/s2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
tr - 2
Güvenlik talimatlar0
Elektrikli aletleri kullan rken daima,
yangin, elektrik çarpmas ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar na uyun.
Bu ürünü kullanma girişiminde bulunmadan
önce, aşağ daki güvenlik talimatlar n
dikkatle okuyun.
Bu talimatlar güvenli bir yerde saklay n.
Genel Bilgiler
1 Çal0şma alan0n0z0 temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal0şma alan0n0z0n çevre koşullar0na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
b rakmay n. Çal şma alan n z iyi
ayd nlat n.
Elektrikli aletleri, yan c s v ve gazlar n
bulunduğu ortamlarda kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas0na karş0 önlem al0n
Topraklanm ş yüzeylere temastan
kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar0 aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
ile temas na izin vermeyin.
Herkesi çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Aç0k havada kullan0m için uzatma
kablolar0
Alet aç k havada kullan ld ğ nda, daima
aç k havada kullan m için özel yap lm ş
ve böyle olduğunu gösteren bir damga
taş yan uzatma kablolar kullan n.
6 Kullan0lmayan aletleri saklay0n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ bir
yerde saklay n.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir.
Aç k havada çal şken, tercihen lastik
eldiven kullan n ve kaymaz tabanl
ayakkab giyin. Saç n z uzunsa koruyucu
başl k giyin.
69
TÜRKÇE
8 Koruyucu gözlük tak0n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullan n.
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa,
kulağ n z korumak için gerekli
önlemleri al n.
10 İşlediğiniz parçay0 iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullan n.
Bu hem daha güvenli olur, hem de iki
elinizde serbest kalm ş olur.
11 Aş0r0 uzanarak çal0şmay0n
Daima yere s k ve dengeli basmaya
dikkat edin.
12 Aletin kazara çal0şt0r0lmas0na olanak
vermeyin
Fişi tak l aleti, parmağ n z tetikte
taş may n. Fişi takarken tetiğin çekili
olmamas na dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
14 Aletin fişini çekin
Aleti baş boş b rakmadan önce
enerjisini kesin ve tamamen durmas n
bekleyin. Aleti kullanmayacağ n z
zaman, bak m yapmadan önce veya
aksesuarlar n değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar0n0 ve aparatlar0n0
ç0kart0n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparat n n
bulunmamas na dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan0n
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamay n. Alet, imalat amac na uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda
tavsiye edilenlerin d ş nda aksesuar ve
parçalar n kullan m yaralanma riski
doğurabilir.
17 Kabloyu dikkatli kullan0n
Asla aleti kablosundan tutarak
taş may n veya fişi çekmek için kabloya
as lmay n. Kabloyu, s , yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
70
18 Aletlerinize iyi bak0n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu
düzenli olarak kontrol edin ve hasarl
ise yetkili D E WALT servisine onart n.
Uzatma kablolar n da düzenli kontrol
edin ve hasarl ise, yenileyin. Tüm
komuta mekanizmas n kuru, temiz ve
yağlardan uzak tutun.
19 Hasarl0 parça kontrolü yap0n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal şacağ ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için,
özenle hasar kontrolü yap n.
Hareketli parçalar n ayars z olup
olmad ğ veya tutukluk yap p
yapmad ğ n , k r k parça olup olmad ğ n
ve çal şmas n etkileyebilecek diğer
durumlar kontrol edin. Hasarl siperleri
veya diğer ar zal parçalar talimatlar
uyar nca onart n veya yeniletin. Tetiği
ar zal ise, aleti kullanmay n. Tetiği
yetkili bir D E WALT onar m merkezinde
değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar0m
merkezinde onart0n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar na uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
Taşlama makineleri için ek emniyet
kurallar
• Taşlama makineniz, duvar malzemesi ve
çelik öğütme ve kesme işleri için
geliştirilmiştir.
%80 üzerinde magnezyum içeren
hafif metaller, yan c olduklar
için kesmeyin ya da öğütmeyin.
• Lif takviyeli öğütme çarklar ve kesme
diskleri d ş nda başka aksesuarlar
kullanmay n.
• Yaln zca üretici taraf ndan önerilen
öğütme çarklar ve kesme disklerini
kullan n.
tr - 3
TÜRKÇE
• Öğütme çarklar ya da kesme diskinin boşta
dönerken h z , isim levhas nda (talimat
sayfas ) yaz lan değeri aşmamal d r.
• Kesme diskinin azami kesim
derinliğinden daha büyük bir derinlik
gerektiren parçalar kesmeyin.
Ambalaj0n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 Taşlama makinesi
1 Siper
1 Yan tutamak
1 Flanş tak m
1 Çift pimli anahtar
1 Kutu (sadece K modelleri)
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda
veya aksesuarlar nda hasar oluşup
oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Motorun aşr yüklenmeden korunmas
Aş r yüklenme durumunda motora giden
ak m kesilecektir.
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun
imal edilmiştir. Daima, şebeke voltaj n n,
aletinizin üstünde yaz l olan voltajla ayn
olmas na dikkat edin.
D E WALT aletiniz, EN 50144
uyar nca çift yal t ml d r, bu
nedele topraklanmas gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve ç plak iletken, kötü bağlant , hasarl
yal t m kontrolü yap n. Gerekli onar mlar
yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Tan0m (şekil A)
Köşe taşlama makineniz, profesyonel
taşlama ve kesme işlemleri için
geliştirilmiştir. Kauçuk destek yast ğ bir
tercih olarak uygulanabilir.
1 Açma/kapama anahtar
2 Yan tutamak
3 Siper
4 Mil kilidi
DW822, DW825(K) & DW826(K) Kontrollü çalşma özelliği
Kontrollü çal şma özelliği, makinenin ilk
çal şt r ld ğ nda sars lmas n önlemek için
h z yavaşça artt rmaktad r. Bu, özellikle
dar alanlarda çal ş rken büyük avantaj
sağlayan bir özelliktir.
DW822, DW825(K) & DW826(K) Sabit hz kontrol özelliği
Sabit h z kontrol özelliği en yüksek etki ve
verimliliği sağlamak üzere cihaz n çal şma
h z n yük alt nda sabit tutmaktad r.
Bu özellik ayr ca cihaz aş r yükten de
korumaktad r.
tr - 4
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
Siperin montaj ve sökülmesi (şekil B & C)
Montaj
• Köşe taşlama makinesini mil yukar ya
bakacak şekilde bir tezgaha yerleştirin.
• Dirsek içindeki yuvay (7) olukla (8)
birleştirin.
• Siperi (3) aşağ ya bast r n ve ok yönünde
çevirin (şekil B).
Siper tespit pimi (9) siperin
gevşemesini önlemektedir.
Sökülmesi
• Cihaz elinize al n.
• Siperi (3) ok yönünde çevirin (şekil C).
• Bir tornavidayla tespit pimini (9) oluğa
bast r n.
• Siperi ç kart n.
71
TÜRKÇE
Taşlama çark ya da kesme disklerinin
montaj ve sökülmesi (şekil D & E)
• Makineyi siper yukar ya bakacak şekilde
bir tezgaha yerleştirin.
• Ara pulunu (11) düzgün bir şekilde mile
(10) yerleştirin.
• Taşlama çark ya da kesme diskini ara
pulu üzerine tak n.
• Dişli flanş (12) mil (10) üzerine
vidalay n.
• Mil kilidine (4) bas n ve taşlama çark ya
da kesme diskini yerine oturana kadar
çevirin.
• Dişli flanş , tak ma dahil olan çift pimli
anahtar (13) ile s k n.
• Mil kilidini serbest b rak n.
• Taşlama çark ya da kesme diskini
sökmek için (mil kilidi tak l yken) dişli
flanş çift pimli anahtarla gevşetin.
Çanak tipi tel frçalarn taklmas
• Çanak tipi tel f rça, flanş gerektirmeden
doğrudan mile vidalan r.
Kauçuk destek yastğnn yerleştirilmesi
ve çkarlmas (şekil F)
Kauçuk destek yast ğ bir tercih olarak
uygulanabilir.
• Koruyucuyu aletten ç kar n z.
• Kauçuk destek yast ğ (15) pulsuz mil
(10) üzerinde yerleştiriniz.
• Cilalama diskini (14) yast k üzerine
yerleştiriniz.
• Germe flanş n (12) mil (10) üzerinde
vidalay n z.
• Mil kilidine bas n z ve pozisyonuna
kilitleninceye kadar yast ğ dönderiniz.
• Temin edilen iki-pimli somun anahtar
kullanarak germe flanş n s k n z.
• Mil kilidini aç n z.
• Yast ğ ç karmak için iki-pimli somun
anahtar n kullanarak germe flanş n
gevşetiniz (mil kilidi kilitli iken).
Yan tutma kolu (şekil H)
• Taşlama makinenizin yan tutma kolu (2),
dişli kovan n n (16) her iki yan na da
tak labilmektedir.
72
Kullan0m talimatlar0
• Daima güvenlik talimatlar na ve
uygulanan kurallara uyun.
• Taşlanacak ya da kesilecek tüm
parçalar n s k ca tespit
edilmesine dikkat edin.
• Cihaza hafifçe bast r n. Taşlama
çark ya da kesme diskine yan
bas nç uygulamay n.
• Aş r yüklenmeden kaç n n.
Makine s nm şsa, birkaç dakika
boşta çal şt r n.
Kullanmadan önce:
• Uygun siper, disk ya da çark tak n. Aş r
aş nm ş disk ya da çarklar kullanmay n.
• Ara bileziği ve dişli flanş n düzgün bir
şekilde tak lm ş olmas na dikkat edin.
• Disk ya da çark n, aksesuar ve cihaz
üzerindeki oklar n gösterdiği yönde
dönmesine dikkat edin.
Makinenin açlp-kapatlmas (şekil A & G)
• Aleti işletmek için, açma/kapama
anahtar na (1) bas n z.
• Devaml işletim için, açma/kapama
anahtar n öne bas n z.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi b rak n z.
Sürekli çal şma kipindeki cihaz
durdurmak için arkadan anahtar na
bas n.
Makineyi, yük altndayken
çal şt rmay n/kapatmay n.
Destek yastğ ile taşlama (tercihi)
• Destek yast ğ n , yukar da aç kland ğ
gibi cilalama diski ile beraber
yerleştiriniz.
• Taşlama s ras nda diskin sadece
bir segman çal şma parçsas na
temas etmelidir.
• Cilalama diski üzerine aş r bas nç
uygulamay n z.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
tr - 5
TÜRKÇE
Bak0m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
alete gerekli bak m n yap lmas na ve
düzenli temizliğe bağl d r.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz. Sat n alma belgesinin
ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Temizlik
Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k
olmas na dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
D E WALT onar m merkezlerine götürün.
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan
hiçbir onar m ve koruyucu bak m
işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
Sat n alma tarihinin belgelenmesi
şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya
girişimde bulunulan onar mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
aş nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k lavuzun
arkas nda bulunan uygun telefon
numaras n kullan n.
tr - 6
73
∂§§∏¡π∫∞
°ø¡π∞∫√™ ∆ƒ√Ã√™ DW818/DW821(K)/
DW822/DW824(K)/DW825(K)/DW826(K)
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 2
el - 2
el - 4
el - 4
el - 4
el - 5
el - 5
el - 6
el - 6
el - 7
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
∞ÍÔÓ›ÛÎÔ˜
µ¿ÚÔ˜
V
W
min-1
mm
kg
DW818
230
800
10.000
115
M14
1,7
DW821(K)
230
800
10.000
125
M14
1,7
DW822
230
900
10.000
125
M14
1,7
DW824(K)
230
1000
10.000
125
M14
1,9
DW825(K)
230
1.400
10.000
125
M14
1,9
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
DW826(K)
230
1.400
2.800-10.000
125
M14
1,9
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
74
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
DW818/DW821(K)/DW822/DW824(K)/DW825(K)/
DW826(K)
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK,
EN 50144, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
DW818
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
89,9
89,9
89,9
97,9
97,9
97,9
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW818
DW821(K) DW822
DW824(K) DW825(K) DW826(K)
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
el - 2
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ.
75
∂§§∏¡π∫∞
°È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È
Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â
ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
76
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô
‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË,
Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÚÔ¯Ô‡˜
• √ ÙÚÔ¯fi˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰ÈÛÙ› ÁÈ· ÙÚfi¯ÈÛÌ· ηÈ
Ï›·ÓÛË ÙÔȯÔÔÈ›·˜ Î·È ¯¿Ï˘‚·.
ªËÓ Îfi‚ÂÙ ‹ ÙÚÔ¯›˙ÂÙ ÂÏ·ÊÚ¿
̤ٷÏÏ· Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ
Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ ¿Óˆ ·fi 80% ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi˜
Ô Ù‡Ô˜ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Â‡ÊÏÂÎÙÔ˜.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηӤӷ ¿ÏÏÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú
ÂÎÙfi˜ ·fi ÁˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Î·È ‰›ÛÎÔ˘˜
ÎÔ‹˜ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ì ›Ó˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ˘˜ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÎÔ‹˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔÓ
ηٷÛ΢·ÛÙ‹.
• ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡
ÙÚÔ¯Ô‡ ‹ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ÎÔ‹˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ
ÍÂÂÚÓ¿ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ÌËÙÚÒÔ˘ (ʇÏÏÔ Ô‰ËÁÈÒÓ).
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ÎÔÌ¿ÙÈ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó
¤Ó· ̤ÁÈÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi
ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 °ˆÓÈ·ÎÔ ÙÚÔ¯fi
1 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
1 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
1 ™ÂÙ ÊÏ·ÓÙ˙ÒÓ
1 ∫ÏÂȉ› Ì ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜
1 ∫È‚ÒÙÈÔ (Ù‡· K ÌfiÓ·)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
√ ÁˆÓÈ·ÎÔ˜ ÙÚÔ¯fi˜ DEWALT ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ·
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÚfi¯ÈÛ˘ Î·È ÎÔ‹˜.
∏ Ï›·ÓÛË ··ÈÙ› ¤Ó· ÂȉÈÎfi ÂÏ·ÛÙÈÎfi ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎfi
·Ú¤Ì‚˘ÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο.
el - 4
1
2
3
4
¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF
¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·
DW822, DW825(K) & DW826(K) π‰ÈfiÙËÙ· ‚·ıÌÈ·›·˜ ÂÎΛÓËÛ˘
∏ ȉÈfiÙËÙ· ‚·ıÌÈ·›·˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÌÈ·
·ÚÁ‹ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹
ÙÚ·ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË. ∞˘Ù‹ Ë È‰ÈfiÙËÙ·
Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.
DW822, DW825(K) & DW826(K) π‰ÈfiÙËÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
∏ ȉÈfiÙËÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ‰È·ÙËÚ›
ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ì ÊÔÚÙ›Ô
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË
‰˘Ó·Ù‹ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â›Û˘ ˆ˜ ÚÔÛÙ·Û›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
˘ÂÚÊfiÚÙˆÛ˘.
DW822, DW825(K) & DW826(K) - ™˘Û΢‹
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·,
Ë ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ı·
‰È·ÎÔ›.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
77
∂§§∏¡π∫∞
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÏ›ıÚÔ ÙÔ˘ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘ (4) ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ ‰›ÛÎÔ
ÎÔ‹˜ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÛÙÂÚˆı› ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ™Ê›ÍÙ ÙË ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙· Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› ÌÂ
‰‡Ô ›ÚÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ‰fiıËΠ(13).
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÎÏ›ıÚÔ ÙÔ˘ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹
ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜, ÍÂÛÊ›ÍÙ ÙË ÛÂÈÚˆÙ‹
ÊÏ¿ÓÙ˙· Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› Ì ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Î·È ÍÂÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. µ & C)
ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ·
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ °ˆÓÈ·ÎÔ ∆ÚÔ¯fi Û ¤Ó·
ÙÚ·¤˙È, Ì ÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙËÓ fiÚË (7) Ì ÙËÓ ÂÛÔ¯‹ (8)
ÛÙË ÌڷΤٷ.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (3) ÚÔ˜ Ù· οو
Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘
‚¤ÏÔ˘˜ (ÂÈÎ. µ).
∏ ÈÓ¤˙· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (9) ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ.
•ÂÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ·
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„·Ù ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (3) ÚÔ˜
ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ (ÂÈÎ. C).
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ¤Ó· ηÙÛ·‚›‰È ÁÈ· Ó· ȤÛÂÙÂ
ÙËÓ ÈÓ¤˙· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (9) ÛÙËÓ ÂÛÔ¯‹.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
EÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÚÔ¯Ô‡ ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹
‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. D & E)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È,
Ì ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• EÊ·ÚÌfiÛÙ ۈÛÙ¿ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹ (11) Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ (10).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹.
• µÈ‰ÒÛÙ ÙË ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙· (12) Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ (10).
78
EÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÚÌ·Ùfi‚Ô˘ÚÙÛ·˜
• µÈ‰ÒÛÙ ÙË Û˘ÚÌ·Ùfi‚Ô˘ÚÙÛ· ·¢ı›·˜
Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ¯ˆÚ›˜ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹ Î·È ÙË
ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙·.
EÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡
ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎÔ‡ ·ÚÂÌ‚‡ÛÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎ. F)
∆Ô ÂÏ·ÛÙÈÎfi ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎfi ·Ú¤Ì‚˘ÛÌ· ‰È·Ù›ıÂÙ·È
ÚÔ·ÈÚÂÙÈο.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ·Ú¤Ì‚˘ÛÌ· (15) ̤۷
ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ (10). ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÓıÂÙÔ
‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ Ï›·ÓÛ˘ (14) ¿Óˆ
ÛÙÔ ·Ú¤Ì‚˘ÛÌ·.
• µÈ‰ÒÛÙ ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· Ì ÙȘ ‰‡Ô Ô¤˜
ÎÚ¿ÙËÛ˘ (12) ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ (10).
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘ ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„·Ù ÙÔ ·Ú¤Ì‚˘ÛÌ· ̤¯ÚÈ Ó·
“ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
• ™Ê›ÍÙ ÙË ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙· Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› ÌÂ
‰‡Ô ›ÚÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ‰fiıËÎÂ.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÎÏ›ıÚÔ ÙÔ˘ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ·Ú¤Ì‚˘ÛÌ·,
¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· Ì ÙȘ ‰‡Ô Ô¤˜
ÎÚ¿ÙËÛ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚfiÓË ÌÂ
ÙȘ ‰‡Ô ÈÓ¤˙˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (ÂÓÒ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÙÔ˘ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜).
EÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜ (ÂÈÎ. H)
• µÈ‰ÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (2) ÛÊÈÎÙ¿ Û ̛·
·fi ÙȘ Ô¤˜ (16) Û οı ÌÈ· ·fi ÙȘ Ï¢ڤ˜
Ù˘ ı‹Î˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡.
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ı·
ÙÚÔ¯ÈÛÙÔ‡Ó ‹ ı· ÎÔÔ‡Ó Â›Ó·È
ÛÙÂÚˆ̤ӷ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
• ∞Û΋ÛÙ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ªËÓ ·Û΋ÛÂÙ Ï¢ÚÈ΋
›ÂÛË ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÛÙÔ
‰›ÛÎÔ ÎÔ‹˜.
• ∞ÔʇÁÂÙ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË. ∞Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ıÂÚÌ·Óı›, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó·
‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ¯ˆÚ›˜
ÊfiÚÙˆÛË.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
Î·È ‰›ÛÎÔ ‹ ÙÚÔ¯fi. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜
‹ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹˜ Î·È Ë ÛÂÈÚˆÙ‹
ÊÏ¿ÓÙ˙· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿.
• µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‹ Ô ÙÚÔ¯fi˜
Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ‚ÂÏÒÓ Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó Â¿Óˆ ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. A & G)
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ON-OFF (1).
• °È· Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ON-OFF ÌÚÔÛÙ¿.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË. °È· Ó·
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ȤÛÙÂ
›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• ªfiÓÔ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ˘ÏÈÎfi
ÂÚÁ·Û›·˜ fiÙ·Ó ÏÂÈ·›ÓÂÙÂ.
• ªËÓ ·ÛΛ٠˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ÛÙÔ
‰›ÛÎÔ Ï›·ÓÛ˘.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ ‹ ÎÏ›ÓÂÙ Ì ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, fiÙ·Ó Â›Ó·È ÛÂ
ÊfiÚÙˆÛË.
§Â›·ÓÛË Ì ÙÔ ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎfi ·Ú¤Ì‚˘ÛÌ·
(ÚÔ·ÈÚÂÙÈο)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎfi ·Ú¤Ì‚˘ÛÌ· ÌÂ
ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ Ï›·ÓÛ˘, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È
·ÓˆÙ¤Úˆ.
el - 6
79
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
80
el - 7
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel: 472 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
02-98
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7
Tel: 021 26 39 06 26
Faks: 021 26 39 06 35
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising