DE7023 | DeWalt DE7023 LEG STAND instruction manual

370000-38 LT
DE7023
DE7033
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
12
Pav. / Рисунок 1
a
b
c
k
i
d
j
g
h
u
e
f
3
Pav. / Рисунок 3
Pav. / Рисунок 2
j
k
m
d
l
Pav. / Рисунок 4
d
o
n
e
d
Pav. / Рисунок 6
Pav. / Рисунок 5
b
e
b
Pav. / Рисунок 7
f
i
4
Pav. / Рисунок 8
+ 101,6 mm
25,5 mm
25,5 mm
9,5 mm
406,4 mm
381 mm
50,8 mm
25,5 mm
25,5 mm
Pav. / Рисунок 9
p
t
19 mm
s
r
q
Pav. / Рисунок 10
h
5
LIETUVIŲ
KAMPŲ SULEIDIMO STAKLIŲ STOVAS
DE7023, DE7033
Sveikiname!
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
ĮSPĖJIMAS: Savo pačių saugumui,
prieš pradėdami naudoti šį priedą, perskaitykite kampų suleidimo staklių
naudojimo instrukciją. Nesilaikant šių
įspėjimų, galima susižeisti arba smarkiai sugadinti kampų suleidimo stakles
ir šį stovą. Techniškai aptarnaudami
įrankius naudokite tik originalias keičiamąsias dalis.
Techniniai duomenys
Ilgis
mm
Ilgis
(su ištrauktais skersiniais) mm
Aukštis
mm
Maks. darbinė apkrova
kg
Svoris
kg
DE7023
1765,3
DE7033
1092,2
3835,4
810
227
16
2540,0
810
227
14
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę, žūsite arba
sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
Bendrosios saugos taisyklės, taikytinos naudojant kampų suleidimo
staklių stovus
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti:
•
VISADA naudokite akių apsaugos
priemones. Visi naudotojai ir šalia
esantieji privalo dėvėti akių apsaugas.
•
VISADA patikrinkite, ar kampų suleidimo
staklių stovas bei prie jo pritvirtintos
kampų suleidimo staklės stovi stabiliai, ir
tik tada naudokite stovą arba stakles.
•
NEMONTUOKITE ant šio stovo jokių
kitų elektrinių įrankių, išskyrus kampų
suleidimo stakles. Sumontavus kitus
elektrinius įrankius, šis stovas gali
sąlygoti sunkų susižalojimą.
•
NEVIRŠYKITE svorio, kurį gali atlaikyti
šis stovas. Darbo aplinkoje pagrindinė
kampų suleidimo staklių stovo sija gali
saugiai išlaikyti 227 kg svorį. Nelipkite,
nesėdėkite ir nestovėkite ant stovo, nes
tai nesaugu.
•
Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės
montavimo instrukcija. Saugiai
priveržkite įrankį prie pjūklo montavimo
rėmo, kaip nurodyta.
•
NEMODIFIKUOKITE ir nenaudokite
stovo darbams ne pagal numatytąją
patirtį.
•
NENAUDOKITE stovo ant nelygių
paviršių. Stovas skirtas naudoti ant
lygaus, nejudamo paviršiaus.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
6
LIETUVIŲ
Kiti pavojai
h. Rankena stovui nešti
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– pavojus susižeisti pirštus į aštrius kraštus arba
juos prisispausti.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Dėvėkite akių apsaugas.
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
Datos kodas (u), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2010 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės sudėtis
Pakuotėje yra:
1 Kampų suleidimo staklių stovas (DE7023 arba
DE7033)
2 Kampų suleidimo staklių tvirtinimo laikikliai
(DE7025)
2 Ruošinio atrama/stabdiklis (DE7024)
1 Tvirtinimo dalių maišelis
1 Naudojimo instrukcija
1 Brėžinio išklotinė
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys
arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šią naudojimo instrukciją.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
a. Sija
b. Kampų suleidimo staklių tvirtinimo laikikliai
c. Pailginimo svirtis
d. DE7024 ruošinio atrama/stabdiklis
e. Pailginimo svirties galinis dangtelis
f. Pailginimo svirties fiksavimo svirtis
g. Atlaisvinimo svirtys
i. Fiksatoriaus spaustukas
j. Kojų fiksavimo svirtis
k. Atlaisvinimo mygtukas
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Šis kampų suleidimo staklių stovas skirtas išplėsti
„DEWALT“ kampų suleidimo staklių panaudojimo
galimybes.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šie kampų suleidimo staklių stovai yra
profesionalūs elektriniai įrankiai.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO
DARBAI
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
Paruošimas (2 pav.)
1. Dėkite kampų suleidimo staklių stovą ant
žemės sudėtomis kojomis į viršų.
2. Paspauskite kojų fiksavimo svirtį (j) arba
atlaisvinimo mygtuką (k) ir traukite koją
aukštyn, kol užsifiksuos fiksavimo kaištis. Tą
patį pakartokite kiekvienai kojai.
3. Pakelkite stovą už centrinės sijos ir pastatykite
jį. Stovas turi stovėti stabiliai ir nejudėti.
PASTABA: Įsitikinkite, ar visi fiksavimo kaiščiai yra
įtaisyti ir kojos tvirtai užfiksuotos.
DE7024 ruošinio atrama/stabdiklis
(3, 4 pav.)
a. Ruošinio atrama/stabdiklis (d) turi spaustuką
(l), skirtą sijai užtvirtinti ir laikyti ją, kad
ruošinys jos nenuleistų. Rankenėlę (m) galima
užfiksuoti sukant ją pagal laikrodžio rodyklę;
sukant rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę,
galima pakeisti ruošinio atramos/stabdiklio
nustatymo padėtį. Neveržkite per stipriai; tvirtai
užspaudus rankenėlę, stabdiklis nepajudės.
b. Pareguliuokite ruošinio atramos/stabdiklio
(d) aukštį, atsukę abejose pusėse esančias
rankenėles (n): pakelkite arba nuleiskite
viršutinį paviršių, kad sutapdintumėte jį su
tiesiu kraštu arba kampų suleidimo staklių
pagrindu. Užveržkite rankenėles.
PASTABA: Jeigu uždėjus ruošinį ruošinio
atrama nusileidžia, reiškia ruošinys viršija
leistiną darbinės apkrovos ribą. Šią svorio
7
LIETUVIŲ
ribą sąlygoja aukščio reguliavimo rankenėlių
tvirtumas. Užveržkite tik tiek, kiek tai galima
padaryti rankomis.
c. Ruošinio atramą/stabdiklį (d) taip pat galima
montuoti galiniame dangtelyje (e), pailginimo
svirčių gale.
d. Ilgio stabdiklį (o) galima sukti aukštyn ir
naudoti vietoj ilgio stabdiklio arba ilgų ruošinių
galų laikiklio.
Reguliuojamo ilgio pailginimo svirtis
(5 pav.)
Norėdami pailginti atraminį paviršių, sukite
pailginimo svirties fiksavimo svirtį (f) prieš
laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte pailginamą
pailginimo svirtį (c). Ištraukite pailginamą pailginimo
svirtį, kad ji būtų reikiamo ilgio. Sukite pailginimo
svirties fiksavimo svirtį pagal laikrodžio rodyklę,
kad ji būtų užfiksuota.
DE7025 „DEWALT“ kampų suleidimo
staklių montavimo būdas (6, 7 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš montuodami
kampų suleidimo stakles ant
stovo, išjunkite įrenginį ir ištraukite
kištuką iš maitinimo šaltinio. Bet
koks netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Stabilumo praradimo
pavojus. Privalote naudoti universalų
kampų suleidimo staklių montavimo
būdą, montuodami ant šio kampų
suleidimo staklių stovo ne „DEWALT“
kampų suleidimo stakles.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, kampų suleidimo
staklės būtinai turi būti pritvirtintos prie
stovo.
ĮSPĖJIMAS: Savo pačių saugumui,
prieš naudojimą perskaitykite kampų
suleidimo staklių naudojimo instrukciją.
Nesilaikant šių įspėjimų, galima
susižeisti arba smarkiai sugadinti
kampų suleidimo stakles ir šį stovą.
1. Pastatykite stakles į naudojimo padėtį, disku
į save. Sutapdinkite ant tvirtinimo laikiklio
esantį lipduką, kuris rodo priekį.
2. Po viena kampų suleidimo staklių puse dėkite
skėtiklį, kad staklių montavimo kojelė būtų virš
darbinio paviršiaus.
3. Laikydami tvirtinimo laikiklį (b) po staklėmis,
įsukite suporto varžtą (jį rasite tvirtinimo dalių
maišelyje), įkišę jį pro laikiklį ir staklių kojelę.
8
PASTABA: Žr. DE7025 tvirtinimo dalių
pasirinkimo lentelę, kurioje nurodyta
tinkama „DEWALT“ kampų suleidimo staklių
tvirtinimo dalių procedūra. Tiksliai atlikite visus
nurodymus, antraip gali nesisukti kampų
suleidimo staklių pagrindas.
DE7025 TVIRTINIMO DALIŲ PASIRINKIMO
LENTELĘ
Kairė pusė
Dešinė pusė
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 1 tipo
4
4
DW701 2 tipo
1
1
DW707 1 tipo
4
4
DW707 2 tipo
1
1
DW711 1 tipo
4
4
DW711 2 tipo
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
1 = ilgas varžtas, galvutė
apačioje
2 = trumpas varžtas, galvutė
apačioje
3 = ilgas varžtas, galvutė viršuje
LIETUVIŲ
4 = plastikinis padėklas ir
mažas varžtas, galvutė
apačioje
4. Įsukę suporto varžtą (jį rasite tvirtinimo dalių
maišelyje) pagal DE7025 tvirtinimo dalių
pasirinkimo lentelę, ant varžto dėkite
plokščią poveržlę, fiksavimo poveržlę ir veržlę.
Tvirtai užveržkite varžtus.
5. Tą patį atlikite ir kitame laikiklio gale.
6. Perkelkite skėtiklį į kitą staklių pusę, kad būtų
pakeltas kitas staklių galas ir būtų galima
pasiekti staklių pagrindą.
7. Prakiškite varžtus pro kitą laikiklį ir staklių
pagrindą kaip ir pirmiau. Įsitikinkite, ar abu
laikikliai yra vienas kitam lygiagretūs.
8. Norėdami uždėti stakles ant stovo, paimkite
ir pakelkite tvirtinimo laikiklio įtaisą už
atlaisvinimo svirčių. Šios svirtys nefiksuota
staklių iš šono – jos skirtos tik staklėms tvirtinti
prie sijos.
9. Šiek tiek pakreipkite staklių/laikiklio montažą
savo kūno link, kad pasiektumėte siją.
Užkabinkite tvirtinimo laikiklio įgaubtą priekinį
kraštą už paapvalinto sijos krašto. Vienas iš
laikiklių privalo būti užkabintas už fiksatoriaus
spaustuko (i), kad naudojamos staklės
nejudėtų į šonus.
10. Sujungus priekinį sijos kraštą bei fiksatoriaus
spaustuką ir šiek tiek pasukus žemyn, ant
sijos galo užsitvirtins atlaisvinimo svirtys.
Šiek tiek pajudinkite stakles ant laikiklių, kad
įsitikintumėte, ar jos tinkamai užfiksuotos.
11. Tinkamai pareguliuokite staklių padėtį, kad
nustačius 0 laipsnių nuožambių kampų padėtį
diskas būtų statmenai sijos atžvilgiu.
12. Tvirtai užveržkite keturias veržles, kuriomis
staklės yra pritvirtintos prie laikiklių.
DE7025 universalus kampų suleidimo staklių montavimo būdas
(1, 7–9 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, prieš montuodami
kampų suleidimo stakles ant
stovo, išjunkite įrenginį ir ištraukite
kištuką iš maitinimo šaltinio. Bet
koks netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Stabilumo praradimo
pavojus. Privalote naudoti klijuotos
faneros plokštės montavimo
būdą, aprašytą toliau esančiuose
nurodymuose, montuodami ant šio
kampų suleidimo staklių stovo ne
„DEWALT“ kampų suleidimo stakles.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, kampų suleidimo
staklės būtinai turi būti pritvirtintos prie
stovo.
ĮSPĖJIMAS: Savo pačių saugumui,
prieš naudojimą perskaitykite kampų
suleidimo staklių naudojimo instrukciją.
Nesilaikant šių įspėjimų, galima
susižeisti arba smarkiai sugadinti
kampų suleidimo stakles ir šį stovą.
PASTABA: Jeigu turite ne „DEWALT“ kampų
suleidimo stakles, montuodami savo kampų
suleidimo stakles privalote naudoti 19 mm storio
klijuotos faneros plokštę.
Klijuotos faneros plokštė privalo būti mažiausiai
101,6 mm platesnė už didžiausią kampų suleidimo
staklių pagrindo plotį. Klijuotos faneros plokštė
turi būti bent mažiausio kampų suleidimo staklių
pagrindo storio arba mažiausiai 406,4 mm storio,
jeigu kampų suleidimo staklių pagrindas yra
plonesnis. Klijuotos faneros plokštė būtinai turi būti
kvadrato formos.
1. Parinkę tinkam dydžio klijuotos faneros
plokštę, 25,5 mm atstumu nuo jos priekinių
kampų išgręžkite 9,5 mm skyles; atstumas
tarp skylių turi būti 355 mm; atstumas nuo
šonų – 25,5 mm.
2. Dėkite ant stovo DE7025 tvirtinimo laikiklius:
a. Paimkite ir suspauskite atlaisvinimo svirtis
(g).
b. Užkabinkite tvirtinimo laikiklio įgaubtą
priekinį kraštą už paapvalinto priekinio sijos
krašto. Vienas iš tvirtinimo laikiklių privalo
būti užkabintas už fiksatoriaus spaustuko
(i), kad naudojamos staklės nejudėtų
į šonus.
3. Sujungus priekinį sijos kraštą bei fiksatoriaus
spaustuką ir šiek tiek pasukus žemyn, ant
sijos galo užsitvirtins atlaisvinimo svirtys. Tokiu
pat būdu tinkamoje vietoje pagal klijuotos
faneros plokštės dydį ant sijos sumontuokite ir
antrą tvirtinimo laikiklį.
4. Dėkite klijuotos faneros plokštę ant tvirtinimo
laikiklių ir sutapdinkite išgręžtas skyles su
tvirtinimo laikikliuose esančiomis skylėmis.
Žr. DE7025 tvirtinimo dalių pasirinkimo
lentelę ir naudokite 1 arba 2 būdus, kad
9
LIETUVIŲ
pritvirtintumėte klijuotos faneros plokštę prie
tvirtinimo laikiklių.
5. Tvirtinimo dalis veržkite 13 mm veržliarakčiu.
6. Kampų suleidimo stakles reikia montuoti ant
klijuotos faneros plokštės, naudojant kampų
suleidimo staklių pagrinde esančias skyles.
Tvirtinimo dalių dydis priklauso nuo kampų
suleidimo staklių pagrinde padarytų skylių.
Tvirtinimo dalys privalo būti 31,8 mm ilgesnės
už maksimalų kampų suleidimo staklių
pagrindo aukštį kiekvienoje tvirtinimo vietoje.
a. Pažymėkite montavimo angų vietą ant
klijuotos faneros plokštės pagal kampų
suleidimo staklių pagrindą.
b. Išgręžkite angas pagal pasirinktų tvirtinimo
dalių dydį. PASTABA: Norint montuoti
kampų suleidimo stakles ant klijuotos
faneros plokštės, reikia nusipirkti tvirtinimo
dalių. Visos pirktos tvirtinimo dalys privalo
būti bent 5 kategorijos arba 8,8 klasės.
Rankena nešimui (10 pav.)
Kampų suleidimo staklių stovui pernešti iš vienos
darbo vietos į kitą įrengta rankena (h).
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, NEBANDYKITE
laikyti stovo su ant jo sumontuotomis
kampų suleidimo staklėmis. Gali būti
prarasta kontrolė.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis DEWALT elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
c. Pritvirtinkite kampų suleidimo stakles prie
klijuotos faneros plokštės kaip parodyta 9
paveikslėlyje. Staklių pagrindas (p), 19 mm
storio klijuotos faneros plokštė (t), plokščia
poveržlė (q), fiksavimo poveržlė (s) ir veržlė
(r).
PASTABA: Tarp klijuotos faneros plokštės
(t) ir fiksavimo poveržlės (s) būtinai dėkite
plokščią poveržlę (t).
d. Priveržkite visas tvirtinimo dalis.
Pasirenkami priedai
Diržas nešimui
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“,priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Jeigu nusipirkote diržą „DEWALT“ stovams
nešti, pritvirtinkite jį, naudodami kvadratinę skylę
metaliniame gale.
Fiksavimo spaustukas (7 pav.)
Fiksavimo spaustukas (i) neleidžia staklėms
pasislinkti į kairę ar dešinę atliekant pjovimo
darbus. Norėdami patraukti spaustuką, nuimkite
staklių/laikiklių montažą, atsukite spaustuko centre
esantį varžtą, patraukite jį į norimą padėtį ir vėl
užveržkite varžtą. Paskui galite nustatyti stakles/
laikiklius į kitą padėtį.
Staklių nuėmimas
Pritvirtinus kampų suleidimo stakles prie laikiklių,
jas galima nuimti: paimkite už atlaisvinimo svirčių,
šiek tiek patraukite jas aukštyn, kad atsilaisvintų
sija, ir pastatykite ant atskirų kojelių gabenimui
arba valymui.
10
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
SUDERINAMI GAMINIAI
DE7025
Kampų suleidimo staklių tvirtinimo
laikikliai
DE7030
Platūs kampų suleidimo staklių tvirtinimo
laikikliai
DE7024
Ruošinio atrama/stabdiklis
DE7029
Plati ruošinio atrama/stabdiklis
DE7027
Ritininė darbinė atrama
DE7028
Pailginimo atrama
DE7031
Dvikojė pailginimo atrama
DE7026
Diržas nešimui
LIETUVIŲ
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
РАБОЧИЙ СТОЛ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ
ПИЛЫ DE7023, DE7033
Поздравляем Вас!
Вы выбрали изделие фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
приспособления DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Длина
Длина (при разложенных
стойках)
Высота
Максимальная рабочая
нагрузка
Вес
мм
DE7023 DE7033
1765,3
1092,2
мм
мм
3835,4
810
2540,0
810
кг
кг
227
16
227
14
Огнеопасность!
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите
руководство по эксплуатации для
снижения риска получения травмы.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: В целях
безопасности, перед
использованием любых
дополнительных приспособлений
прочтите руководство по
эксплуатации торцовочной
пилы. Несоблюдение правил
по технике безопасности
может привести к получению
телесной травмы и серьезному
повреждению торцовочной пилы
и дополнительного приспособления.
При техническом обслуживании
данного приспособления
используйте только идентичные
запасные части.
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
12
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие инструкции по технике
безопасности при использовании
рабочих столов для торцовочных
пил
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения телесной травмы:
•
ВСЕГДА надевайте защитные
очки. Все пользователи и лица,
находящиеся в рабочей зоне, должны
использовать средства защиты глаз.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
Перед использованием рабочего
стола или торцовочной пилы ВСЕГДА
проверяйте устойчивость рабочего
стола и надежность крепления на нем
торцовочной пилы.
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ на данный
рабочий стол никакие другие
электроинструменты, кроме
торцовочной пилы. Установка прочих
электроинструментов на данный
рабочий стол может привести
к получению телесной травмы.
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ максимальный
рабочий вес, предусмотренный
для данного стола. Основная
центральная стойка рабочего стола
для торцовочной пилы разработана
для безопасного поддержания веса
не более 227 кг в рабочей зоне.
Взбираться, сидеть или стоять на
столе опасно!
Точно следуйте инструкциям по
монтажу. Надежно закрепляйте пилу
на монтажных кронштейнах, как
описано в инструкции.
•
НЕ ВИДОИЗМЕНЯЙТЕ и не
используйте стол для выполнения
работ, для которых он не
предназначен.
•
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ стол на
неровных поверхностях. Данный стол
разработан для использования на
ровной устойчивой поверхности.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Риск получения травмы при контакте
с острыми краями и риск защемления
пальцев.
Маркировка изделия
На изделии имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (u), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса изделия.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Рабочий стол для торцовочной пилы
(DE7023 или DE7033)
2 Монтажных кронштейна для торцовочной
пилы (DE7025)
2 Опоры/ограничителя для длинных заготовок
(DE7024)
1 Сумка с крепежным оборудованием
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте изделие, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это
может привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
a. Перекладина
b. DE7025 Монтажные кронштейны для
торцовочной пилы
c. Выдвижная опора
d. DE7024 Опора/ограничитель для длинных
заготовок
e. Торцевая крышка выдвижной опоры
f. Зажимной рычаг выдвижной опоры
g. Рычаги высвобождения
h. Ручка для переноски
i. Зажим фиксатора
j. Зажимной рычаг ножек стола
k. Отпирающая кнопка
НАЗНАЧЕНИЕ
Надевайте защитные очки.
Рабочий стол для торцовочной пилы позволяет
значительно расширить возможности Вашей
торцовочной пилы DEWALT.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ приспособление
во влажных условиях или при наличии
в окружающем пространстве легко
воспламеняющихся жидкостей или газов.
Данные рабочие столы для торцовочных
пил являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к приспособлению. Неопытные пользователи
должны использовать данное приспособление
под руководством опытного инструктора.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
Подготовка к эксплуатации (Рис. 2)
1. Положите рабочий стол на пол,
сложенными ножками вверх.
2. Нажмите на зажимной рычаг (j) или
отпирающую кнопку (k) и вытяните ножку,
пока фиксатор не защелкнется на месте.
Повторите с каждой ножкой.
3. Поднимите рабочий стол за центральную
перекладину и поставьте его на ножки. Стол
должен быть установлен на устойчивой
поверхности и не наклоняться.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что все фиксаторы
задействованы и все ножки зафиксированы
в правильном положении.
DE7024 Опора/ограничитель для
длинных заготовок (Рис. 3, 4)
a. Опора/ограничитель для длинных заготовок
(d) оснащена зажимом (l) для фиксации
на перекладине, предотвращающим
отсоединение опоры/ограничителя
от перекладины обрабатываемым
материалом. Закрепление производится
поворачиванием рукоятки (m)
в направлении по часовой стрелке; при
повороте рукоятки против часовой стрелки
опора/ограничитель освобождается
для изменения ее местоположения. Не
затягивайте рукоятку слишком туго; плотное
давление, оказанное на рукоятку, удержит
ограничитель на месте.
b. Отрегулируйте высоту опоры/ограничителя
для длинных заготовок (d), ослабив
обе боковые зажимные рукоятки (n),
и поднимите или опустите верхнюю часть,
выровняв ее по прямому краю или по
14
высоте рабочего стола. Затяните зажимные
рукоятки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если опора для длинных
заготовок опускается под нагрузкой
заготовки, это означает, что была
превышена максимально допустимая
рабочая нагрузка. Рабочую нагрузку можно
отрегулировать при помощи зажимных
рукояток регулировки высоты опоры/
ограничителя. Не затягивайте туже, чем это
возможно сделать вручную.
c. Также опору/ограничитель (d) можно
установить на торцевой крышке выдвижной
опоры (е).
d. Ограничитель длины (о), повернутый вверх,
может использоваться и как ограничитель
длины, и как держатель обрабатываемой
заготовки.
Регулировка длины выдвижной
опоры (Рис. 5)
Для удлинения опорной поверхности,
освободите выдвижную опору, повернув
зажимной рычаг (f) против часовой стрелки.
Вытяните выдвижную опору на нужную длину.
Поверните зажимной рычаг по часовой стрелке,
фиксируя выдвижную опору.
DE7025 Метод крепления торцовочных пил DEWALT (Рис. 6, 7)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы, перед
установкой торцовочной пилы
на рабочий стол выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Опасность
неустойчивости. При монтаже на
данный рабочий стол торцовочных
пил, не произведенных DEWALT,
Вы должны использовать
Универсальный метод крепления
торцовочных пил.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения телесной травмы
убедитесь, что торцовочная пила
полностью закреплена на рабочем
столе.
ВНИМАНИЕ: В целях обеспечения
личной безопасности, перед
использованием прочтите и изучите
руководство по эксплуатации
РУССКИЙ ЯЗЫК
торцовочной пилы. Несоблюдение
правил по технике безопасности
может привести к получению
телесной травмы и серьезному
повреждению торцовочной пилы
и дополнительного приспособления.
1. Установите пилу в рабочее положение,
пильным диском к себе. Выровняйте ее по
этикетке на передней стороне монтажного
кронштейна.
1 = Длинный болт, головка
снизу
2 = Короткий болт, головка
снизу
2. Под одной из сторон торцовочной пилы
установите проставку, чтобы удерживать
крепежную лапу пилы над рабочей
поверхностью.
3. Удерживая монтажный кронштейн (b)
под пилой, снизу вверх вставьте 2 болта
с квадратным подголовком (из сумки
с крепежным оборудованием) в отверстия
в кронштейне и лапе пилы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения
процедуры по закреплению торцовочных
пил DEWALT и правильного выбора
крепежных элементов см. DE7025 Таблицу
выбора крепежных элементов. Точно
следуйте всем инструкциям, в противном
случае будет затруднено вращение
основания пилы.
DE7025 ТАБЛИЦА ВЫБОРА КРЕПЕЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Левая
Правая
сторона
сторона
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Tип 1
4
4
DW701 Tип 2
1
1
DW707 Tип 1
4
4
DW707 Tип 2
1
1
DW711 Tип 1
4
4
DW711 Tип 2
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
3 = Длинный болт, головка
сверху
4 = Пластиковая прокладка
и маленький болт, головка
снизу
4. После установки болта с квадратным
подголовком (из сумки с крепежным
оборудованием) в соответствии с DE7025
Таблицей выбора крепежных элементов,
установите на болт плоскую шайбу,
стопорную шайбу и гайку. Вручную затяните
болты.
5. Повторите процедуру на другом конце
кронштейна.
6. Переместите проставку под другую сторону
пилы, удерживая ее наверху, чтобы иметь
доступ к основанию пилы.
7. Как и в прошлый раз, вставьте болты
с квадратными подголовками через
отверстия в другом кронштейне
и основании пилы. Проверьте
параллельность обоих кронштейнов.
8. Чтобы поместить пилу на рабочий стол,
поднимите ее вместе с монтажными
кронштейнами, удерживая за рычаги
высвобождения. Данные рычаги не
фиксируют пилу на месте, а лишь служат
средством монтажа пилы на перекладине
стола.
9. Поднесите пилу на монтажных кронштейнах
к перекладине, слегка наклонившись
корпусом вперед. Вставьте изогнутый
передний язычок каждого монтажного
кронштейна в передний округлый край
перекладины. Один из монтажных
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
кронштейнов должен задействовать
зажим фиксатора (i), обеспечивая боковое
движение пилы во время использования.
10. Когда будут задействованы передний
край перекладины и фиксатор зажима,
слегка качните пилу назад, позволяя
зафиксироваться рычагам высвобождения
на задней стороне перекладины.
Осторожно покачайте пилу на кронштейнах,
проверяя надежность фиксации на месте.
11. Отрегулируйте положение пилы, если
необходимо, чтобы пильный диск был
точно перпендикулярен перекладине при
угле скоса 0°.
12. Надежно затяните 4 гайки, закрепляя пилу
на монтажных кронштейнах.
DE7025 Метод крепления универсальных торцовочных пил (Рис. 1,
7-9)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы, перед
установкой торцовочной пилы
на рабочий стол выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Опасность
неустойчивости. При монтаже на
данный рабочий стол торцовочных
пил, не произведенных DEWALT,
Вы должны использовать метод
крепления с фанерой, описанный
ниже.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения телесной травмы
убедитесь, что торцовочная пила
полностью закреплена на рабочем
столе.
ВНИМАНИЕ: В целях обеспечения
личной безопасности, перед
использованием прочтите и изучите
руководство по эксплуатации
торцовочной пилы. Несоблюдение
правил по технике безопасности
может привести к получению
телесной травмы и серьезному
повреждению торцовочной пилы
и дополнительного приспособления.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
торцовочной пилы не марки DEWALT, для ее
крепления на рабочем столе Вам потребуется
лист фанеры толщиной 19 мм.
16
Лист фанеры должен быть минимум на
101,6 мм шире самой широкой части основания
торцовочной пилы. Высота фанерного листа
должна быть не менее самой малой ширины
основания торцовочной пилы и минимум
406,4 мм, если ширина основания меньше этого
значения. Убедитесь, что лист фанеры имеет
квадратную форму.
1. Определив размер фанерного листа,
просверлите отверстия диаметром 9,5 мм
на расстоянии 25,5 мм от передних углов
и боковых сторон фанерного листа на
расстоянии 355 мм друг от друга.
2. Поместите на стол монтажные кронштейны
DE7025:
a. Нажмите на рычаги высвобождения (g).
b. Вставьте изогнутый передний язычок
каждого монтажного кронштейна
в передний округлый край перекладины.
Один из монтажных кронштейнов должен
задействовать зажим фиксатора (i),
обеспечивая боковое движение пилы во
время использования.
3. Когда будут задействованы передний
край перекладины и фиксатор зажима,
слегка качните пилу назад, позволяя
зафиксироваться рычагам высвобождения
на задней стороне перекладины. Повторите
процедуру со вторым монтажным
кронштейном, поместив его на перекладине
в соответствии с размерами фанерного
листа.
4. Положите фанеру на монтажные
кронштейны, совместив просверленные
отверстия с отверстиями на кронштейнах.
Для закрепления фанерного листа на
монтажных кронштейнах см. DE7025
Таблицу выбора крепежных элементов
и используйте Метод крепления 1 или 2.
5. Для затягивания крепежного элемента
используйте гаечный ключ 13 мм.
6. Торцовочная пила должна крепиться на
листе фанеры с использованием отверстий
в основании торцовочной пилы. Размер
крепежных элементов определяется по
отверстиям в основании торцовочной пилы.
Крепежные элементы должны быть на
31,8 мм длиннее максимальной высоты
основания торцовочной пилы в каждой
монтажной позиции.
a. Отметьте расположение монтажных
отверстий в основании торцовочной
пилы на фанере.
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. Просверлите отверстия в соответствии
с размером выбранных крепежных
элементов. ПРИМЕЧАНИЕ: Крепежные
элементы для крепления торцовочной
пилы на фанере продаются отдельно.
Все приобретенные крепежные
элементы должны иметь минимальный
сорт 5 или класс 8,8.
c. Закрепите торцовочную пилу на
фанерном листе, как показано на
рисунке 9. Основание пилы (р), фанера
толщиной 19 мм (t), плоская шайба (q),
стопорная шайба (s) и гайка (r).
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что между
фанерой (t) и стопорной шайбой (s)
расположена плоская шайба (s).
d. Затяните все крепежные элементы.
Ремень для транспортировки
При покупке дополнительного приспособления
в виде ремня для транспортировки для столов
DEWALT, для его крепления используйте
квадратное отверстие на металлическом конце.
Зажим фиксатора (Рис. 7)
Зажим фиксатора (i) предотвращает смещение
пилы влево или вправо при выполнении
операций по резке. Для перемещения зажима,
снимите блок пилы и кронштейнов, ослабьте
винт, расположенный в центре зажима,
передвиньте зажим в желаемое положение
и затяните винт. Теперь Вы можете установить
блок пилы и кронштейнов в новом положении.
Снятие пилы
Чтобы снять закрепленную на кронштейнах
пилу для транспортировки или чистки,
нажмите на рычаги высвобождения, слегка
приподнимите пилу над перекладиной
и установите ее внизу, не меняя положение
лап.
Ручка для переноски (Рис. 10)
Ручка (h) предназначена для переноски
торцовочной пилы из или в рабочую зону.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения телесной травмы, НЕ
УБИРАЙТЕ НА ХРАНЕНИЕ стол
с установленной на нем пилой. Это
может привести к потере контроля
над принадлежностью.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
примененных в данных деталях.
Используйте ткань, смоченную
в воде с мягким мылом. Не
допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь инструмента; ни
в коем случае не погружайте какуюлибо часть инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
СОВМЕСТИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
DE7025 Монтажные кронштейны для
торцовочной пилы
DE7030 Широкие монтажные кронштейны для
торцовочной пилы
DE7024 Опора/ограничитель для длинных
заготовок
DE7029 Широкая опора/ограничитель для
длинных заготовок
DE7027 Роликовая опора для длинных
заготовок
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
DE7028
DE7031
DE7026
Выдвижная стойка опоры
Двойные стойки выдвижной опоры
Ремень для транспортировки
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00201564 - 28-03-2013
18
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
20
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
21
22
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising