DE7023 | DeWalt DE7023 LEG STAND instruction manual

371000-42 LV
DE7023
DE7033
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
12
Attēls / Рисунок 1
a
b
c
k
i
d
j
g
h
u
e
f
3
Attēls / Рисунок 3
Attēls / Рисунок 2
j
k
m
d
l
Attēls / Рисунок 4
d
o
n
e
d
Attēls / Рисунок 6
Attēls / Рисунок 5
b
e
b
Attēls / Рисунок 7
f
i
4
Attēls / Рисунок 8
+ 101,6 mm
25,5 mm
25,5 mm
9,5 mm
406,4 mm
381 mm
50,8 mm
25,5 mm
25,5 mm
Attēls / Рисунок 9
p
t
19 mm
s
r
q
Attēls / Рисунок 10
h
5
LATVIEŠU
LEŅĶZĀĢA STATĪVS
DE7023, DE7033
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus.
Ja netiek ievēroti brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Tehniskie dati
Garums
mm
Augstums
(ar izstieptiem stieņiem) mm
Augstums
mm
Maksimālā darba slodze kg
Svars
kg
DE7023
1765,3
DE7033
1092,2
3835,4
810
227
16
2540,0
810
227
14
BRĪDINĀJUMS! Drošības
apsvērumu dēļ vispirms izlasiet
leņķzāģa lietošanas rokasgrāmatu
un tikai pēc tam uzstādiet tam
piederumus. Ja šie brīdinājumi netiek
ievēroti, var gūt ievainojumus un
izraisīt smagus bojājumus leņķzāģim
un piederumam. Instrumentam veicot
remontu vai apkopi, jālieto tikai
identiskas rezerves detaļas.
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Papildu drošības norādījumi leņķzāģa statīviem
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku:
•
VIENMĒR valkājiet acu aizsargus.
Visiem lietotājiem un tuvumā esošām
personām jāvalkā acu aizsargi.
•
VIENMĒR vispirms pārbaudiet leņķzāģa
statīva un tam piestiprinātā leņķzāģa
stabilitāti, tikai pēc tam sāciet tos
ekspluatēt.
•
NEPIESTIPRINIET šim statīvam citus
elektroinstrumentus, —tikai un vienīgi
leņķzāģi. Ja šo statīvu lieto ar citiem
elektroinstrumentiem, var gūt smagus
ievainojumus.
•
NEDRĪKST pārsniegt šī statīva
maksimālo noslodzi. Uz leņķzāģa
statīva galvenā vidus stieņa darba vidē
var droši atbalstīt 227 kg. Uz statīva ir
bīstami kāpt virsū, sēdēt vai stāvēt.
•
Rūpīgi ievērojiet salikšanas
norādījumus. Cieši piestipriniet zāģi pie
uzstādīšanas kronšteiniem, kā norādīts.
•
Statīvu NEDRĪKST pārveidot vai
izmantot tādiem nolūkiem, kam tas nav
paredzēts.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
6
LATVIEŠU
•
Darba laikā statīvu NEDRĪKST
novietot uz nelīdzenas virsmas. Statīvu
paredzēts ekspluatēt uz līdzenas un
stabilas virsmas.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– ievainojuma risks asu malu un saspiešanas
dēļ.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
f. pagarinājuma bloķēšanas svira
g. atlaišanas sviras
h. pārnēsāšanas rokturis
i. fiksējama stabilizēšanas skava
j. kājas bloķēšanas svira
k. atlaišanas poga
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis leņķzāģa statīvs ir paredzēts DEWALT
lenķzāģa iespēju un funkcionalitātes
paplašināšanai.
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Šis leņķzāģa statīvs ir profesionālai lietošanai
paredzēts instrument.
Valkājiet acu aizsargus.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (u), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2010 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 leņķzāģa statīvs (DE7023 vai DE7033)
2 leņķzāģa uzstādīšanas kronšteini (DE7025)
2 apstrādājamā materiāla balsti/aizturi (DE7024)
1 detaļu soma
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. stienis
b. DE7025 leņķzāģa uzstādīšanas kronšteini
c. pagarinājums
d. DE7024 apstrādājamā materiāla balsts/aizturis
e. pagarinājuma uzgalis
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
Sagatavošana (2. att.)
1. Novietojiet leņķzāģa statīvu uz zemes tā, lai
salocītās kājas būtu vērstas augšup.
2. Nospiediet kāju bloķēšanas sviru (j) vai
atlaišanas pogu (k) un izvelciet kāju ārā
augšup, līdz sprosttapa nofiksējas vietā.
Atkārtojiet to pašu ar pārējām kājām.
3. Paceliet statīvu, turot aiz vidus stieņa, un
novietojiet to stāvus uz kājām. Statīvam jābūt
novietotam stabili un tas nedrīkst šūpoties.
PIEZĪME. Pārbaudiet, vai visas sprosttapas un
kājas ir nofiksētas.
DE7024 apstrādājamā materiāla
balsts/aizturis (3., 4. att.)
a. Apstrādājamā materiāla balsts/aizturis (d)
ar skavu (l) ir piestiprināts pie stieņa, lai
apstrādājamais materiāls šo balstu/aizturi
nejauši nenotriektu zemē. Pogu (m) var
nobloķēt, griežot pulksteņrādītāja virzienā,
bet, lai pārvietotu apstrādājamā materiāla
balstu/aizturi citā vietā, poga jāpagriež pretēji
pulksteņrādītāja virzienam. Nepievelciet pārāk
stingri; ciešāk aizgriežot pogu, aizturis ir
nofiksēts vietā.
b. Noregulējiet apstrādājamā materiāla balsta/
aiztura (d) augstumu, abās pusēs atskrūvējot
pogas (n), un paceliet vai nolaidiet augšējo
7
LATVIEŠU
virsmu, lai savietotu ar taisnu malu vai vienā
līmenī ar zāģa galdu. Pievelciet pogas.
PIEZĪME. Ja apstrādājamā materiāla balsta
noregulētais augstums slodzes ietekmē
samazinās, tas nozīmē, ka ir pārsniegta
apstrādājamā materiāla balsta pieļaujamā
slodze. Svara ierobežojumu nosaka augstuma
regulēšanas pogu ciešums. Nepievelciet tās
ciešāk, nekā iespējams ar roku pievilkt.
c. Apstrādājamā materiāla balstu/aizturi (d) var
uzstādīt arī pagarinājuma uzgalī (e).
d. Garuma aizturi (o) var pagriezt augšup,
lai izmantotu kā garuma aizturi gara
apstrādājamā materiāla gala turētāju.
Regulējams pagarinājums (5. att.)
Lai pagarinātu balsta virsmu, pagrieziet
pagarinājuma bloķēšanas sviru (f pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, lai atlaistu izvelkamo
pagarinājumu (c). Izvelciet pagarinājumu
vajadzīgajā garumā. Grieziet pagarinājuma
bloķēšanas sviru pulksteņrādītāja virzienā, lai
nofiksētu.
DE7025 DEWALT leņķzāģa uzstādīšanas kārtība (6., 7. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms leņķzāģa
uzstādīšanas uz statīva izslēdziet
zāģi un atvienojiet no barošanas
avota. Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Stabilitātes risks.
Uzstādot uz šī leņķzāģa statīva kāda
cita ražotāja, nevis DEWALT, leņķzāģi,
jāievēro universālā leņķzāģa
uzstādīšanas kārtība.
3. Turiet uzstādīšanas kronšteinu (b) zem zāģa
un izveriet statīva bultskrūvi (instrumentu
somā) caur kronšteinu un zāģa kāju.
PIEZĪME. Sk. DE7025 detaļu izvēles tabulu,
lai uzzinātu pareizo detaļu uzstādīšanas
kārtību DEWALT leņķzāģiem. Rūpīgi ievērojiet
visus norādījumus, citādi leņķzāģa galda
griešanās var būt traucēta.
DE7025 DETAĻU IZVĒLES TABULA
Kreisā puse
Labā puse
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701, 1. veids
4
4
DW701, 2. veids
1
1
DW707, 1. veids
4
4
DW707, 2. veids
1
1
DW711, 1. veids
4
4
DW711, 2. veids
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
1 = gara skrūve, galviņa
apakšpusē
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, leņķzāģim ir jābūt
cieši nostiprinātam uz statīva.
BRĪDINĀJUMS! Drošības apsvērumu
dēļ pirms ekspluatācijas izlasiet
un izprotiet leņķzāģa lietošanas
rokasgrāmatu. Ja šie brīdinājumi
netiek ievēroti, var gūt ievainojumus un
izraisīt smagus bojājumus leņķzāģim
un piederumam.
1. Novietojiet zāģi darba pozīcijā tā, lai asmens
būtu vērsts pret jums. Savietojiet to ar
uzstādīšanas kronšteina marķējumu, kas
apzīmē priekšpusi.
2. Zem leņķzāģa vienā pusē novietojiet starpliku,
lai zāģa uzstādīšanas kāja būtu pacelta virs
apstrādājamās virsmas.
8
2 = īsa skrūve, galviņa
apakšpusē
3 = gara skrūve, galviņa
augšpusē
LATVIEŠU
4 = plastmasas paliktnis un
maza skrūve, galviņa
apakšpusē
4. Ja saskaņā ar DE7025 detaļu izvēles tabulu
ir uzstādīta statīva bultskrūve (detaļu somā),
uzstādiet uz bultskrūves plakano paplāksni,
fiksējošo paplāksni un uzgriezni. Pievelciet
bultskrūves tik cieši, cik ar roku var pievilkt.
5. Atkārtojiet to pašu kronšteina otrā pusē.
6. Pārvietojiet starpliku zāģa otrā pusē, lai turētu
to gaisā un varētu piekļūt zāģa pamatnei.
7. Izveriet statīva bultskrūves caur otru
kronšteinu un zāģa pamatni, kā aprakstīts
iepriekš. Abiem kronšteiniem jāatrodas paralēli
viens otram.
8. Lai novietotu zāģi uz statīva, satveriet un
paceliet zāģi aiz kronšteina atlaišanas svirām.
Šīs sviras nenobloķē zāģi vietā, bet gan kalpo
vienīgi zāģa uzstādīšanai uz stieņa.
9. Sagāziet samontēto zāģi ar kronšteinu
nedaudz pret sevi un pārvietojiet to uz
stieņa. Savienojiet uzstādīšanas kronšteina
ieliekto priekšgalu ar stieņa apaļo priekšgalu.
Vienam no kronšteiniem jābūt savienotam ar
stabilizēšanas skavu (i), lai darba laikā zāģis
neizkustētos.
10. Ja stieņa priekšgals ir savienots ar fiksējamo
stabilizēšanas skavu, mazliet pagrieziet zāģi
lejup tā, lai atlaišanas sviras cieši nofiksētos
uz aizmugures stieņa. Viegli pašūpojiet zāģi
uz kronšteiniem, lai pārbaudītu, vai tas ir
nofiksējies.
11. Pēc vajadzības noregulējiet zāģa pozīciju, lai
asmens grieztos perpendikulāri stienim, ja ir
iestatīta 0 grādu leņķzāģēšanas pozīcija.
12. Cieši pievelciet visus četrus uzgriežņus, ar ko
zāģis piestiprināts pie kronšteiniem.
DE7025 universālā leņķzāģa uzstādīšanas kārtība (1., 7.–9. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms leņķzāģa
uzstādīšanas uz statīva izslēdziet
zāģi un atvienojiet no barošanas
avota. Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Stabilitātes risks.
Uzstādot uz šī leņķzāģa statīva kāda
cita ražotāja, nevis DEWALT, leņķzāģi,
jāievēro turpmāk minētā uzstādīšanas
kārtība ar finieri.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, leņķzāģim ir jābūt
cieši nostiprinātam uz statīva.
BRĪDINĀJUMS! Drošības apsvērumu
dēļ pirms ekspluatācijas izlasiet
un izprotiet leņķzāģa lietošanas
rokasgrāmatu. Ja šie brīdinājumi
netiek ievēroti, var gūt ievainojumus un
izraisīt smagus bojājumus leņķzāģim
un piederumam.
PIEZĪME. Ja jums nav DEWALT leņķzāģa, tā
uzstādīšanas nolūkam jāizmanto 19 mm biezs
finieris.
Finierim jābūt vismaz par 101,6 mm platākam nekā
leņķzāģa pamatnes platākā mala. Finierim jābūt
vismaz tik garam, cik ir mazākais leņķzāģa pamatnes garums, vai vismaz 406,4 mm, ja leņķzāģa
pamatne ir īsāka. Finierim jābūt četrstūra veida.
1. Kad finiera izmērs ir noteikts, izurbiet 25,5 mm
attālumā no finiera priekšējiem stūriem un
25,5 mm attālumā no malām caurumus
9,5 mm diametrā, kas ir 355 mm attālumā cits
no cita.
2. Novietojiet uz statīva DE7025 montāžas
kronšteinus:
a. satveriet un saspiediet atlaišanas sviras (g);
b. savienojiet uzstādīšanas kronšteina ieliekto
priekšgalu ar stieņa apaļo priekšgalu.
Vienam no uzstādīšanas kronšteiniem jābūt
savienotam ar stabilizēšanas skavu (i), lai
darba laikā zāģis neizkustētos.
3. Ja stieņa priekšgals ir savienots ar fiksējamo
stabilizēšanas skavu, mazliet pagrieziet zāģi
lejup tā, lai atlaišanas sviras cieši nofiksētos
uz aizmugures stieņa. Rīkojieties tāpat ar otru
uzstādīšanas kronšteinu attiecīgajā pozīcijā uz
stieņa atbilstoši finiera izmēram.
4. Novietojiet finieri uz uzstādīšanas kronšteiniem
un savietojiet izurbtos caurumus ar atverēm
uzstādīšanas kronšteinos. Sk. DE7025
detaļu izvēles tabulā uzstādīšanas metodes
un izmantojiet vai nu 1., vai 2. metodi
finiera piestiprināšanai pie uzstādīšanas
kronšteiniem.
5. Pievelciet detaļas ar 13 mm uzgriežņu atslēgu.
6. Leņķzāģis jāuzstāda uz finiera, izmantojot
caurumus leņķzāģa pamatnē. Detaļu izmēru
nosaka pēc caurumiem leņķzāģa pamatnē.
Detaļām jābūt par 31,8 mm garākām nekā
leņķzāģa pamatnes maksimālais augstums
katrā montāžas punktā.
9
LATVIEŠU
a. Pārnesiet no leņķzāģa pamatnes uz finieri
uzstādīšanas caurumu atrašanās vietas.
b. Izurbiet caurumus atbilstoši izvēlēto
detaļu izmēriem. PIEZĪME. Detaļas, ko
izmanto leņķzāģa uzstādīšanai uz finiera,
jāiegādājas atsevišķi. Visām detaļām
jāatbilst vismaz 5. kategorijai vai 8,8 klasei.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas var
sabojāt šo detaļu materiālu. Lietojiet
tikai ziepjūdenī samērcētu lupatiņu.
Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
c. Piestipriniet leņķzāģi pie finiera, kā norādīts
9. attēlā. Zāģa pamatne (p), 19 mm biezs
finieris (t), plakanā paplāksne (q), fiksējošā
paplāksne (s) un uzgrieznis (r).
PIEZĪME. Plakanajai paplāksnei (q) jābūt
starp finieri (t) un fiksējošo paplāksni (s).
d. Pievelciet visas detaļas.
Pārnēsāšanas siksna
Piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus
Ja jums ir pārnēsāšanas siksna, ko var iegādāties
atsevišķi DEWALT statīviem, piestipriniet to abos
galos pie metāla kvadrātveida atverēm.
Fiksējama stabilizēšanas skava
(7. att.)
Stabilizēšanas skava (i) zāģēšanas darba laikā
neļauj zāģim izkustēties uz labo vai kreiso pusi.
Lai pārvietotu skavu, noņemiet samontēto zāģi ar
kronšteinu, atskrūvējiet skrūvi skavas vidū, bīdiet
skavu vajadzīgajā pozīcijā un pievelciet skrūvi.
Pēc tam samontēto zāģi ar kronšteinu var uzstādīt
jaunā vietā.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
PIEMĒROTIE PIEDERUMI
DE7025
leņķzāģa uzstādīšanas kronšteini
DE7025
plati leņķzāģa uzstādīšanas kronšteini
Zāģa atvienošana
DE7024
apstrādājamā materiāla balsts/aizturis
Ja leņķzāģis ir piestiprināts pie kronšteiniem, to
var atvienot, satverot atlaišanas sviras un mazliet
pavelkot zāģi augšup, lai to noceltu nost no stieņa.
Pēc tam to var novietot uz kājas, kas aizsargā pret
bojājumiem, lai transportētu vai tīrītu.
DE7024
plats apstrādājamā materiāla balsts/
aizturis
DE7027
apstrādājamā materiāla rullīšu balsts
DE7028
pagarinājuma balsts
DE7031
divkāju pagarinājuma balsts
DE7026
pārnēsāšanas siksna
Pārnēsāšanas rokturis (10. att.)
Rokturis (h) ir paredzēts tam, lai varētu leņķzāģa
statīvu pārvietot uz darba vietu un prom no tās.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, statīvu NEDRĪKST
novietot glabāšanā ar tam piestiprinātu
zāģi. Tas ir ļoti nedroši.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
10
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
LATVIEŠU
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
РАБОЧИЙ СТОЛ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ
ПИЛЫ DE7023, DE7033
Поздравляем Вас!
Вы выбрали изделие фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
приспособления DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Длина
Длина (при разложенных
стойках)
Высота
Максимальная рабочая
нагрузка
Вес
мм
DE7023 DE7033
1765,3
1092,2
мм
мм
3835,4
810
2540,0
810
кг
кг
227
16
227
14
Огнеопасность!
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите
руководство по эксплуатации для
снижения риска получения травмы.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: В целях
безопасности, перед
использованием любых
дополнительных приспособлений
прочтите руководство по
эксплуатации торцовочной
пилы. Несоблюдение правил
по технике безопасности
может привести к получению
телесной травмы и серьезному
повреждению торцовочной пилы
и дополнительного приспособления.
При техническом обслуживании
данного приспособления
используйте только идентичные
запасные части.
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
12
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие инструкции по технике
безопасности при использовании
рабочих столов для торцовочных
пил
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения телесной травмы:
•
ВСЕГДА надевайте защитные
очки. Все пользователи и лица,
находящиеся в рабочей зоне, должны
использовать средства защиты глаз.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
Перед использованием рабочего
стола или торцовочной пилы ВСЕГДА
проверяйте устойчивость рабочего
стола и надежность крепления на нем
торцовочной пилы.
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ на данный
рабочий стол никакие другие
электроинструменты, кроме
торцовочной пилы. Установка прочих
электроинструментов на данный
рабочий стол может привести
к получению телесной травмы.
НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ максимальный
рабочий вес, предусмотренный
для данного стола. Основная
центральная стойка рабочего стола
для торцовочной пилы разработана
для безопасного поддержания веса
не более 227 кг в рабочей зоне.
Взбираться, сидеть или стоять на
столе опасно!
Точно следуйте инструкциям по
монтажу. Надежно закрепляйте пилу
на монтажных кронштейнах, как
описано в инструкции.
•
НЕ ВИДОИЗМЕНЯЙТЕ и не
используйте стол для выполнения
работ, для которых он не
предназначен.
•
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ стол на
неровных поверхностях. Данный стол
разработан для использования на
ровной устойчивой поверхности.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Риск получения травмы при контакте
с острыми краями и риск защемления
пальцев.
Маркировка изделия
На изделии имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (u), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса изделия.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Рабочий стол для торцовочной пилы
(DE7023 или DE7033)
2 Монтажных кронштейна для торцовочной
пилы (DE7025)
2 Опоры/ограничителя для длинных заготовок
(DE7024)
1 Сумка с крепежным оборудованием
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте изделие, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это
может привести к получению травмы
или повреждению инструмента.
a. Перекладина
b. DE7025 Монтажные кронштейны для
торцовочной пилы
c. Выдвижная опора
d. DE7024 Опора/ограничитель для длинных
заготовок
e. Торцевая крышка выдвижной опоры
f. Зажимной рычаг выдвижной опоры
g. Рычаги высвобождения
h. Ручка для переноски
i. Зажим фиксатора
j. Зажимной рычаг ножек стола
k. Отпирающая кнопка
НАЗНАЧЕНИЕ
Надевайте защитные очки.
Рабочий стол для торцовочной пилы позволяет
значительно расширить возможности Вашей
торцовочной пилы DEWALT.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ приспособление
во влажных условиях или при наличии
в окружающем пространстве легко
воспламеняющихся жидкостей или газов.
Данные рабочие столы для торцовочных
пил являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к приспособлению. Неопытные пользователи
должны использовать данное приспособление
под руководством опытного инструктора.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
Подготовка к эксплуатации (Рис. 2)
1. Положите рабочий стол на пол,
сложенными ножками вверх.
2. Нажмите на зажимной рычаг (j) или
отпирающую кнопку (k) и вытяните ножку,
пока фиксатор не защелкнется на месте.
Повторите с каждой ножкой.
3. Поднимите рабочий стол за центральную
перекладину и поставьте его на ножки. Стол
должен быть установлен на устойчивой
поверхности и не наклоняться.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что все фиксаторы
задействованы и все ножки зафиксированы
в правильном положении.
DE7024 Опора/ограничитель для
длинных заготовок (Рис. 3, 4)
a. Опора/ограничитель для длинных заготовок
(d) оснащена зажимом (l) для фиксации
на перекладине, предотвращающим
отсоединение опоры/ограничителя
от перекладины обрабатываемым
материалом. Закрепление производится
поворачиванием рукоятки (m)
в направлении по часовой стрелке; при
повороте рукоятки против часовой стрелки
опора/ограничитель освобождается
для изменения ее местоположения. Не
затягивайте рукоятку слишком туго; плотное
давление, оказанное на рукоятку, удержит
ограничитель на месте.
b. Отрегулируйте высоту опоры/ограничителя
для длинных заготовок (d), ослабив
обе боковые зажимные рукоятки (n),
и поднимите или опустите верхнюю часть,
выровняв ее по прямому краю или по
14
высоте рабочего стола. Затяните зажимные
рукоятки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если опора для длинных
заготовок опускается под нагрузкой
заготовки, это означает, что была
превышена максимально допустимая
рабочая нагрузка. Рабочую нагрузку можно
отрегулировать при помощи зажимных
рукояток регулировки высоты опоры/
ограничителя. Не затягивайте туже, чем это
возможно сделать вручную.
c. Также опору/ограничитель (d) можно
установить на торцевой крышке выдвижной
опоры (е).
d. Ограничитель длины (о), повернутый вверх,
может использоваться и как ограничитель
длины, и как держатель обрабатываемой
заготовки.
Регулировка длины выдвижной
опоры (Рис. 5)
Для удлинения опорной поверхности,
освободите выдвижную опору, повернув
зажимной рычаг (f) против часовой стрелки.
Вытяните выдвижную опору на нужную длину.
Поверните зажимной рычаг по часовой стрелке,
фиксируя выдвижную опору.
DE7025 Метод крепления торцовочных пил DEWALT (Рис. 6, 7)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы, перед
установкой торцовочной пилы
на рабочий стол выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Опасность
неустойчивости. При монтаже на
данный рабочий стол торцовочных
пил, не произведенных DEWALT,
Вы должны использовать
Универсальный метод крепления
торцовочных пил.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения телесной травмы
убедитесь, что торцовочная пила
полностью закреплена на рабочем
столе.
ВНИМАНИЕ: В целях обеспечения
личной безопасности, перед
использованием прочтите и изучите
руководство по эксплуатации
РУССКИЙ ЯЗЫК
торцовочной пилы. Несоблюдение
правил по технике безопасности
может привести к получению
телесной травмы и серьезному
повреждению торцовочной пилы
и дополнительного приспособления.
1. Установите пилу в рабочее положение,
пильным диском к себе. Выровняйте ее по
этикетке на передней стороне монтажного
кронштейна.
1 = Длинный болт, головка
снизу
2 = Короткий болт, головка
снизу
2. Под одной из сторон торцовочной пилы
установите проставку, чтобы удерживать
крепежную лапу пилы над рабочей
поверхностью.
3. Удерживая монтажный кронштейн (b)
под пилой, снизу вверх вставьте 2 болта
с квадратным подголовком (из сумки
с крепежным оборудованием) в отверстия
в кронштейне и лапе пилы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения
процедуры по закреплению торцовочных
пил DEWALT и правильного выбора
крепежных элементов см. DE7025 Таблицу
выбора крепежных элементов. Точно
следуйте всем инструкциям, в противном
случае будет затруднено вращение
основания пилы.
DE7025 ТАБЛИЦА ВЫБОРА КРЕПЕЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Левая
Правая
сторона
сторона
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Tип 1
4
4
DW701 Tип 2
1
1
DW707 Tип 1
4
4
DW707 Tип 2
1
1
DW711 Tип 1
4
4
DW711 Tип 2
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
3 = Длинный болт, головка
сверху
4 = Пластиковая прокладка
и маленький болт, головка
снизу
4. После установки болта с квадратным
подголовком (из сумки с крепежным
оборудованием) в соответствии с DE7025
Таблицей выбора крепежных элементов,
установите на болт плоскую шайбу,
стопорную шайбу и гайку. Вручную затяните
болты.
5. Повторите процедуру на другом конце
кронштейна.
6. Переместите проставку под другую сторону
пилы, удерживая ее наверху, чтобы иметь
доступ к основанию пилы.
7. Как и в прошлый раз, вставьте болты
с квадратными подголовками через
отверстия в другом кронштейне
и основании пилы. Проверьте
параллельность обоих кронштейнов.
8. Чтобы поместить пилу на рабочий стол,
поднимите ее вместе с монтажными
кронштейнами, удерживая за рычаги
высвобождения. Данные рычаги не
фиксируют пилу на месте, а лишь служат
средством монтажа пилы на перекладине
стола.
9. Поднесите пилу на монтажных кронштейнах
к перекладине, слегка наклонившись
корпусом вперед. Вставьте изогнутый
передний язычок каждого монтажного
кронштейна в передний округлый край
перекладины. Один из монтажных
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
кронштейнов должен задействовать
зажим фиксатора (i), обеспечивая боковое
движение пилы во время использования.
10. Когда будут задействованы передний
край перекладины и фиксатор зажима,
слегка качните пилу назад, позволяя
зафиксироваться рычагам высвобождения
на задней стороне перекладины.
Осторожно покачайте пилу на кронштейнах,
проверяя надежность фиксации на месте.
11. Отрегулируйте положение пилы, если
необходимо, чтобы пильный диск был
точно перпендикулярен перекладине при
угле скоса 0°.
12. Надежно затяните 4 гайки, закрепляя пилу
на монтажных кронштейнах.
DE7025 Метод крепления универсальных торцовочных пил (Рис. 1,
7-9)
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы, перед
установкой торцовочной пилы
на рабочий стол выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Непреднамеренный
запуск инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Опасность
неустойчивости. При монтаже на
данный рабочий стол торцовочных
пил, не произведенных DEWALT,
Вы должны использовать метод
крепления с фанерой, описанный
ниже.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения телесной травмы
убедитесь, что торцовочная пила
полностью закреплена на рабочем
столе.
ВНИМАНИЕ: В целях обеспечения
личной безопасности, перед
использованием прочтите и изучите
руководство по эксплуатации
торцовочной пилы. Несоблюдение
правил по технике безопасности
может привести к получению
телесной травмы и серьезному
повреждению торцовочной пилы
и дополнительного приспособления.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
торцовочной пилы не марки DEWALT, для ее
крепления на рабочем столе Вам потребуется
лист фанеры толщиной 19 мм.
16
Лист фанеры должен быть минимум на
101,6 мм шире самой широкой части основания
торцовочной пилы. Высота фанерного листа
должна быть не менее самой малой ширины
основания торцовочной пилы и минимум
406,4 мм, если ширина основания меньше этого
значения. Убедитесь, что лист фанеры имеет
квадратную форму.
1. Определив размер фанерного листа,
просверлите отверстия диаметром 9,5 мм
на расстоянии 25,5 мм от передних углов
и боковых сторон фанерного листа на
расстоянии 355 мм друг от друга.
2. Поместите на стол монтажные кронштейны
DE7025:
a. Нажмите на рычаги высвобождения (g).
b. Вставьте изогнутый передний язычок
каждого монтажного кронштейна
в передний округлый край перекладины.
Один из монтажных кронштейнов должен
задействовать зажим фиксатора (i),
обеспечивая боковое движение пилы во
время использования.
3. Когда будут задействованы передний
край перекладины и фиксатор зажима,
слегка качните пилу назад, позволяя
зафиксироваться рычагам высвобождения
на задней стороне перекладины. Повторите
процедуру со вторым монтажным
кронштейном, поместив его на перекладине
в соответствии с размерами фанерного
листа.
4. Положите фанеру на монтажные
кронштейны, совместив просверленные
отверстия с отверстиями на кронштейнах.
Для закрепления фанерного листа на
монтажных кронштейнах см. DE7025
Таблицу выбора крепежных элементов
и используйте Метод крепления 1 или 2.
5. Для затягивания крепежного элемента
используйте гаечный ключ 13 мм.
6. Торцовочная пила должна крепиться на
листе фанеры с использованием отверстий
в основании торцовочной пилы. Размер
крепежных элементов определяется по
отверстиям в основании торцовочной пилы.
Крепежные элементы должны быть на
31,8 мм длиннее максимальной высоты
основания торцовочной пилы в каждой
монтажной позиции.
a. Отметьте расположение монтажных
отверстий в основании торцовочной
пилы на фанере.
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. Просверлите отверстия в соответствии
с размером выбранных крепежных
элементов. ПРИМЕЧАНИЕ: Крепежные
элементы для крепления торцовочной
пилы на фанере продаются отдельно.
Все приобретенные крепежные
элементы должны иметь минимальный
сорт 5 или класс 8,8.
c. Закрепите торцовочную пилу на
фанерном листе, как показано на
рисунке 9. Основание пилы (р), фанера
толщиной 19 мм (t), плоская шайба (q),
стопорная шайба (s) и гайка (r).
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что между
фанерой (t) и стопорной шайбой (s)
расположена плоская шайба (s).
d. Затяните все крепежные элементы.
Ремень для транспортировки
При покупке дополнительного приспособления
в виде ремня для транспортировки для столов
DEWALT, для его крепления используйте
квадратное отверстие на металлическом конце.
Зажим фиксатора (Рис. 7)
Зажим фиксатора (i) предотвращает смещение
пилы влево или вправо при выполнении
операций по резке. Для перемещения зажима,
снимите блок пилы и кронштейнов, ослабьте
винт, расположенный в центре зажима,
передвиньте зажим в желаемое положение
и затяните винт. Теперь Вы можете установить
блок пилы и кронштейнов в новом положении.
Снятие пилы
Чтобы снять закрепленную на кронштейнах
пилу для транспортировки или чистки,
нажмите на рычаги высвобождения, слегка
приподнимите пилу над перекладиной
и установите ее внизу, не меняя положение
лап.
Ручка для переноски (Рис. 10)
Ручка (h) предназначена для переноски
торцовочной пилы из или в рабочую зону.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения телесной травмы, НЕ
УБИРАЙТЕ НА ХРАНЕНИЕ стол
с установленной на нем пилой. Это
может привести к потере контроля
над принадлежностью.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
примененных в данных деталях.
Используйте ткань, смоченную
в воде с мягким мылом. Не
допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь инструмента; ни
в коем случае не погружайте какуюлибо часть инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
СОВМЕСТИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
DE7025 Монтажные кронштейны для
торцовочной пилы
DE7030 Широкие монтажные кронштейны для
торцовочной пилы
DE7024 Опора/ограничитель для длинных
заготовок
DE7029 Широкая опора/ограничитель для
длинных заготовок
DE7027 Роликовая опора для длинных
заготовок
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
DE7028
DE7031
DE7026
Выдвижная стойка опоры
Двойные стойки выдвижной опоры
Ремень для транспортировки
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00201562 - 28-03-2013
18
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
20
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
21
22
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising