DE7023 | DeWalt DE7023 LEG STAND instruction manual

511111-66 SK
Preložené z pôvodného návodu
DE7023
DE7033
Obr. 1
a
b
c
k
i
d
j
g
h
u
e
f
1
Obr. 3
Obr. 2
j
k
m
d
l
Obr. 4
d
o
n
e
d
Obr. 6
Obr. 5
b
e
b
Obr. 7
f
i
2
Obr. 8
101,6 mm
25,5 mm
25,5 mm
9,5 mm
406,4 mm
381 mm
50,8 mm
25,5 mm
25,5 mm
Obr. 9
p
t
19 mm
s
r
Obr. 10
h
3
q
STOJAN PRE POKOSOVÚ PÍLU
DE7023, DE7033
Všeobecné bezpečnostné pokyny na
prácu s elektrickým náradím
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a všetky
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
Technické údaje
VAROVANIE: Z dôvodu vlastnej
bezpečnosti si pred použitím
akéhokoľvek príslušenstva
prečítajte návod na obsluhu
pokosovej píly. Ak sa nesplní táto
požiadavka, môže dôjsť k zraneniu
osôb a k vážnemu poškodeniu
pokosovej píly a jej príslušenstva.
Pri opravách tohto náradia používajte
iba originálne náhradné diely.
DE7023 DE7033
Dĺžka
mm 1765,3
1092,2
Dĺžka (s vysunutými tyčami) mm 3835,4
2540,0
Výška
mm 810
810
Maximálna užitočná záťaž
kg
227
227
Hmotnosť
kg
16
14
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na
použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Základné bezpečnostné pokyny pre
stojany pokosových píl
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
úrazu:
•
VŽDY používajte ochranu zraku.
Všetci užívatelia a okolité osoby musia
používať ochranu zraku.
•
VŽDY pred použitím skontrolujte stabilitu
stojana pokosovej píly a tiež stabilitu
pripojenej pokosovej píly.
•
NEUPEVŇUJTE k tomuto stojanu
akékoľvek iné elektrické náradie, než
je pokosová píla. Upevnenie iného
elektrického náradia k tomuto stojanu
môže viesť k vážnemu úrazu.
•
NEPREKRAČUJTE maximálnu nosnosť
stojana. Hlavný stredový nosník
pracovného stojana je navrhnutý tak,
aby bezpečne v pracovnom prostredí
uniesol záťaž 227 kg. Šplhanie, sedenie
alebo státie na stojane je nebezpečné.
•
Starostlivo dodržujte montážne pokyny.
Pripevnite pílu bezpečne ku všetkým
montážnym konzolám podľa uvedených
pokynov.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
4
•
•
Popis (obr. 1)
NEROBTE úpravy stojana
a nepoužívajte stojan na operácie, na
ktoré nie je určený.
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
NEPOUŽÍVAJTE stojan na nerovnom
povrchu. Stojan je určený na použitie na
rovnom a stabilnom povrchu.
a. Nosník
b. DE7025 Montážna konzola pokosovej píly
Ostatné riziká
c. Výsuvné rameno
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto sú nasledujúce:
d. DE7024 Pracovná vzpera/zarážka
e. Koncový kryt výsuvného ramena
f. Zaisťovacia páka výsuvného ramena
– Riziko zranení osôb ostrými hranami
a privretím.
g. Uvoľňovacie páky
h. Prepravná rukoväť
Štítky na náradí
i. Poistná polohovacia spona
j. Zaisťovacia páčka nôh
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
k. Uvoľňovacie tlačidlo
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
POUŽITIE VÝROBKU
Používajte ochranu zraku.
Váš stojan pre pokosovú pílu je určený na
rozšírenie možností Vašej pokosovej píly DEWALT.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie vo vlhkom
prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých
kvapalín alebo plynov.
Dátumový kód (u), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte zariadenia.
Tieto stojany pre pokosové píly sú profesionálne
výkonné zariadenia.
Príklad:
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto zariadením
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
MONTÁŽ A NASTAVENIE
Balenie obsahuje:
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
1 Stojan pre pokosovú pílu (DE7023 alebo
DE7033)
2 Upevňovacie konzoly pokosovej píly (DE7025)
Príprava (obr. 2)
2 Pracovné vzpery/zarážky (DE7024)
1 Vrecko s montážnymi prvkami
1. Pracovný stojan pre pokosovú pílu položte
na podlahu tak, aby zložené nohy smerovali
nahor.
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
2. Stlačte zaisťovaciu páčku nôh (j) alebo
uvoľňovacie tlačidlo (k) a nohy vysuňte
nahor tak, aby blokovací čap zaskočil na
svoje miesto. Tento postup pre každú nohu
zopakujte.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
3. Stojan zdvihnite za stredový nosník a postavte
ho na nohy. Stojan by mal byť stabilný
a nemalo by dochádzať k jeho kývaniu.
5
Spôsob upevnenia pokosovej píly
DEWALT DE7025 (obr. 6, 7)
POZNÁMKA: Uistite sa, či všetky blokovacie čapy
zaskočili na miesto a nohy sú vo svojej polohe
zaistené.
VAROVANIE: Pred montážou
pokosovej píly na stojan z dôvodu
zníženia rizika spôsobenia zranenia
najskôr vypnite náradie a odpojte
stroj od zdroja napätia. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
DE7024 Pracovná vzpera/zarážka
(obr. 3, 4)
a. Pracovná vzpera/zarážka (d) obsahuje pre
upevnenie k nosníku svorku (l), ktorá tiež
slúži na to, aby táto vzpera/zarážka nebola
z nosníka zrazená orezávaným obrobkom.
Rukoväť (m) sa môže otočením v smere
chodu hodinových ručičiek zaistiť. Pokiaľ
je otočená proti smeru chodu hodinových
ručičiek, pracovná vzpera/zarážka je
uvoľnená a môže sa tak upraviť jej poloha.
Nepreťahujte; pevné utiahnutie rukoväti
zarážku na určenom mieste udrží.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo straty
stability. Pri upevnení pokosovej
píly iného výrobcu, než je DEWALT
k tomuto stojanu, musíte použiť
Univerzálny spôsob upevnenia
pokosovej píly.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia osôb sa uistite, či je pokosová
píla pevne pripevnená k stojanu.
b. Upravte výšku pracovnej vzpery/zarážky (d)
tak, že povolíte rukoväti po oboch stranách (n)
a hornú stranu nadvihnete či spustíte tak, aby
bola vzhľadom k stolu píly v rovine s rovným
okrajom, alebo vo vodorovnej polohe.
Utiahnite rukoväti.
VAROVANIE: Z dôvodu vlastnej
bezpečnosti si pred použitím
akéhokoľvek príslušenstva prečítajte
a naštudujte návod na obsluhu
pokosovej píly . Ak sa nesplní táto
požiadavka, môže dôjsť k zraneniu
osôb a k vážnemu poškodeniu
pokosovej píly a jej príslušenstva.
POZNÁMKA: Pokiaľ pri zaťažení výškovo
nastaviteľná pracovná vzpera kĺže dole,
medza záťaže vzpery bola prekročená.
Táto medza záťaže je limitovaná pevnosťou
rukovätí nastavenia výšky. Nepreťahujte viac,
než je sila prstov ruky.
1. Pílu umiestnite do pracovnej polohy rezným
kotúčom k sebe. Zarovnajte ju tak, aby štítok
na montážnej konzole ukazoval prednú stranu.
2. Pod jednu stranu pokosovej píly vložte
podložku tak, aby bola montážna pätka píly
nad pracovnou plochou.
c. Pracovnú vzperu/zarážku (d) je možné tiež
upevniť do koncového krytu výsuvného
ramena (e).
3. Montážnu konzolu (b) pridržte pod pílou
a cez túto konzolu a pätkou píly prevlečte zo
spodnej strany nosnú skrutku (nájdete ju vo
vrecku s montážnymi prvkami).
d. Dĺžkovú zarážku (o) možno tiež otočiť nahor,
aby slúžila ako koncový doraz, alebo ako
držiak konca dlhých obrobkov.
POZNÁMKA: Viď Tabuľka výberu
montážnych prvkov DE7025, kde je uvedený
správny postup upevnenia pokosových píl
DEWALT. Dodržujte presne všetky pokyny,
v opačnom prípade môže byť znemožnené
otáčanie stola pokosovej píly.
Dĺžkovo nastaviteľné výsuvné
rameno (obr. 5)
Na predĺženie podpornej plochy otočte zaisťovaciu
páku výsuvného ramena (f) proti smeru chodu
hodinových ručičiek tak, aby sa uvoľnilo výsuvné
rameno (c). Výsuvné rameno vytiahnite von na
požadovanú dĺžku. Zaisťovaciu páku výsuvného
ramena otočením v smere chodu hodinových
ručičiek zaistite.
6
6. Podložku presuňte na druhú stranu pokosovej
píly tak, aby sa píla nadvihla a získali ste tak
prístup k základni píly.
TABUĽKA VÝBERU MONTÁŽNYCH
PRVKOV DE7025
Ľavá strana Pravá strana
DW703
1
1
DW705
1
1
DW706
1
1
DW708
1
2
DW712
1
2
DW713
1
1
DW715
1
1
DW716
1
1
DW717
2
1
DW718
3
2
DW700
4
4
DW701 Typ 1
4
4
DW701 Typ 2
1
1
DW707 Typ 1
4
4
DW707 Typ 2
1
1
DW711 Typ 1
4
4
DW711 Typ 2
1
1
DW771
1
1
DW777
1
1
7. Druhou konzolou a základňou píly prevlečte
nosné skrutky tak, ako pred tým. Uistite sa, či
sú obe konzoly vzájomne rovnobežné.
8. Pílu upevníte na stojan tak, že ju pevne
uchopíte a zdvihnete za uvoľňovacie páky
zostavy montážnych konzolí. Tieto páky
nezaisťujú pílu v jej polohe po bokoch,
ale slúžia ako prostriedok upevnenia píly
k stredovému nosníku.
9. K nosníku pristúpte s pílou spojenou
s konzolou naklonenou mierne smerom
k sebe. Vypuklý predný okraj montážnej
konzole spojte s oblúkovou hranou nosníka.
Jedna z konzolí musí byť spojená s poistnou
polohovacou sponou (i), aby sa pri pohybe
zabránilo pohybu píly do bočných strán.
10. Potom, čo budú poistná polohovacia spona
a predný okraj nosníka spojené, mierne
sklopenie smerom dole zaistí bezpečné
zaskočenie uvoľňovacích pák smerom
k zadnej časti nosníka. Mierne pílou pokývajte,
aby ste skontrolovali, či je vo svojej polohe
zaistená.
1 = Dlhá skrutka, hlava
zospodu
11. Podľa potreby polohu píly upravte tak, aby
bol rezný kotúč pri polohe 0° pokosu kolmo
k nosníku.
12. Pevne dotiahnite štyri matice držiace pílu ku
konzolám.
2 = Krátka skrutka, hlava
zospodu
Univerzálny spôsob upevnenia
pokosovej píly DE7025 (obr. 1, 7–9)
VAROVANIE: Pred montážou
pokosovej píly na stojan z dôvodu
zníženia rizika spôsobenia zranenia
najskôr vypnite náradie a odpojte
stroj od zdroja napätia. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
3 = Dlhá skrutka, hlava
zhora
VAROVANIE: Nebezpečenstvo straty
stability. Pri upevnení pokosovej
píly iného výrobcu, než je DEWALT
k tomuto stojanu, musíte postupovať
podľa spôsobu upevnenia pokosovej
píly s pomocou preglejky, ako je
popísané v nasledujúcich pokynoch.
4 = Plastová podložka
a malá skrutka, hlava
zospodu
4. Po nasadení nosnej skrutky (nájdete ju vo
vrecku s montážnymi prvkami) podľa Tabuľky
výberu montážnych prvkov DE7025 na ňu
nasuňte plochú podložku, poistnú podložku
a maticu. Skrutky rukou dotiahnite.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia osôb sa uistite, či je pokosová
píla pevne pripevnená k stojanu.
VAROVANIE: Z dôvodu vlastnej
bezpečnosti si pred použitím
akéhokoľvek príslušenstva prečítajte
5. Zopakujte tento postup i na druhej strane
konzoly.
7
a naštudujte návod na obsluhu
pokosovej píly . Ak sa nesplní táto
požiadavka, môže dôjsť k zraneniu
osôb a k vážnemu poškodeniu
pokosovej píly a jej príslušenstva.
POZNÁMKA: Na upevnenie pokosovej
píly k preglejke sa musia upevňovacie
prvky zakúpiť. Všetok zakúpený spojovací
materiál by mal byť aspoň stupňa 5 alebo
triedy 8,8.
POZNÁMKA: Pokiaľ nemáte pokosovú pílu
DEWALT, musíte použiť na jej montáž preglejku
s hrúbkou 19 mm.
c. Zaistenie pokosovej píly k preglejke je
ukázané na obrázku 9. Základňa píly (p),
19 mm preglejka (t), plochá podložka (q),
poistná podložka (s) a matica (r).
Preglejka musí byť najmenej o 101,6 mm širšia,
než je najširšia časť základne pokosovej píly.
Preglejka musí byť zapustená najmenej tak hlboko,
ako je najnižšia hĺbka základne pokosovej píly,
alebo 406,4 mm, pokiaľ je základňa pokosovej píly
menšia. Zaistite, aby mala preglejka pravouhlý tvar.
POZNÁMKA: Zaistite, aby bola medzi
preglejkou (t) a poistnou podložkou (s)
nasadená tiež plochá podložka (q).
d. Všetky montážne prvky pevne dotiahnite.
Popruh na prenášanie
1. Po stanovení rozmerov preglejky vyvŕtajte 25,5
mm od ich predných rohov 9,5 mm otvory, 355
mm od seba a 25,5 mm od bokov.
Pokiaľ ste si zakúpili ako príslušenstvo k stojanu
DEWALT popruh na prenášanie, na jeho upevnenie
použite malý štvorcový otvor na kovovej časti.
2. Na stojan umiestnite montážnu konzolu
DE7025:
Poistná polohovacia spona (obr. 7)
a. Uchopte a stlačte uvoľňovacie páky (g).
Poistná polohovacia spona (i) bráni, aby sa píla
pri rezaní posúvala vľavo či vpravo. Pre presun
spony vyberte zostavu píly s konzolou, povoľte
skrutku v stredovej časti spony, sponu presuňte do
požadovanej polohy a skrutku dotiahnite. Potom
môžete v novej polohe opäť upevniť späť pílu
s montážnou konzolou.
b. Vypuklý predný okraj montážnej konzole
spojte s oblúkovou hranou nosníka. Jedna
z konzolí musí byť spojená s poistnou
polohovacou sponou (i), aby sa pri pohybe
zabránilo pohybu píly do bočných strán.
3. Potom, čo budú poistná polohovacia
spona a predný okraj nosníka spojené,
mierne sklopenie smerom dole zaistí
bezpečné zaskočenie uvoľňovacích pák
smerom k zadnej časti nosníka. Uvedený
postup zopakujte pre druhú montážnu
konzolu v príslušnej polohe na nosníku
zodpovedajúcemu rozmerom preglejky.
Vybratie píly
Akonáhle je pokosová píla upevnená ku
konzoliam, môže sa vybrať uchopením
uvoľňovacích pák, miernym vytiahnutím smerom
nahor tak, aby bol vidieť nosník a potom ju
možno položiť dole na pätky, ktoré chráni pred
poškodením, za účelom prepravy či čistenia.
4. Preglejku položte na montážnu konzolu
a vyvŕtané otvory zarovnajte s výrezmi
v montážnych konzoliach. Viď Tabuľka
výberu montážnych prvkov DE7025
a upevnenie preglejky k montážnym konzoliam
podľa spôsobu 1 alebo 2.
Prepravná rukoväť (obr. 10)
Rukoväť (h) slúži na prenášanie pracovného
stojanu pokosovej píly na stavenisko a späť.
VAROVANIE: Na zníženie rizika úrazu
sa NEPOKÚŠAJTE uložiť stojan
s upevnenou pokosovou pílou. Mohlo
by dôjsť k strate stability.
5. Na dotiahnutie upevňovacích prvkov použite
kľúč 13 mm.
6. Pokosová píla by mala byť upevnená
k preglejke upevňovacími prvkami
prevlečenými otvormi v základni píly. Veľkosť
upevňovacích prvkov je daná otvormi
v základni pokosovej píly. Upevňovacie prvky
by mali byť v každom montážnom mieste
o 31,8 mm dlhšie, než je maximálna hĺbka
základne pokosovej píly.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
a. Umiestnenie montážnych otvorov základne
pokosovej píly preneste na preglejku.
b. Podľa rozmerov zvolených montážnych
prvkov vyvŕtajte do preglejky otvory.
8
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Čistenie
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Doplnkové príslušenstvo
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
KOMPATIBILNÉ VÝROBKY
DE7025
Montážna konzola pokosovej píly
DE7030
Široké montážne konzoly pokosovej píly
DE7024
Pracovná vzpera/zarážka
DE7029
Široká pracovná vzpera/zarážka
DE7027
Valčeková pracovná vzpera
DE7028
Výsuvná vzpera
DE7031
Výsuvná vzpera pre dvojitú nohu
DE7026
Nosný popruh
zst00241230 - 07-08-2014
9
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising