DW304K | DeWalt DW304K CUTSAW instruction manual

DW304
Dansk
5
Deutsch
10
English
15
Español
20
Français
25
Italiano
30
Nederlands
35
Norsk
40
Português
45
Suomi
50
Svenska
55
Türkçe
60
Ελληνικά
65
Copyright DEWALT
2
1
2
3
A
2
2
4
2
4
2
4
4
B
3
C
E
4
D
DANSK
STEMPELDREVET SAVDW304
Tillykke!
EU-overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
DW304
Spænding
V
230
Motoreffekt
W
1.050
Omdrejningstal ubelastet
0 - 2.800
Savebevægelsens slaglængde
mm
Skærekapacitet i træ-/metalprofiler/plasticrør
mm
Vægt
kg
29
For yderligere information bedes du kontakte DEWALT på nedenstående
adresse eller se bagsiden af brugsanvisningen.
265/130/160
3,5
Sikringer:
230 V maskiner
%
DW304
DEWALT erklærer, at disse el-værktøjer er konstrueret i henhold til:
98/37/EF, 89/336/EØF, 73/23/EØF, 86/188/EØF, EN 60745, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
@
Angiver risiko for personskade, livsfare eller ødelæggelse af
værktøjet, hvis brugervejledningens instruktioner ikke følges.
!
Angiver risiko for elektrisk stød.
DW304
LpA (lydtryk)
dB(A)
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
100
m/s2
17,3
Den vægtede geometriske middelværdi af accelerationsfrekvensen
89
KpA (lydtryk usikkerhed)
dB(A)
3
KWA (akustisk styrke usikkerhed)
dB(A)
3
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
5
DANSK
Generelle sikkerhedsregler
Advarsel! Læs alle instrukserne. Hvis nedenstående instrukser
ikke følges, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige
personskader. Det benyttede begreb "el-værktøj" i nedennævnte
advarsler refererer til netdrevet (med tilslutningsledning) eller
batteridrevet værktøj (uden tilslutningsledning).
DISSE INSTRUKSER BØR OPBEVARES TIL SENERE BRUG.
1 Arbejdsområde
a Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ryddeligt.
Uordentlige og uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
b Brug ikke el-værktøj i eksplosionstruede omgivelser, f.eks. hvor
der er brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c Sørg for, at børn og andre personer holder sig på afstand, når
el-værktøjet er i brug.
Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
2 El-sikkerhed
a El-værktøjsstik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen
omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med
jordforbundet el-værktøj.
Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for
elektrisk stød.
b Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks.
rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
c El-værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt.
Indtrængen af vand i el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød.
d Undgå at ødelægge ledningen. Undgå at bære, trække eller afbryde
el-værktøjet ved at rykke i ledningen. Beskyt ledningen mod
varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse.
Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e Hvis el-værktøj benyttes i det fri, skal der benyttes en
forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug.
Brug af en forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for
elektrisk stød.
3 Personlig sikkerhed
a Det er vigtigt at være opmærksom, holde øje med, hvad man
laver og bruge el-værktøjet fornuftigt. Man bør ikke bruge
værktøjet, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af
medicin eller euforiserende stoffer.
Få sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan føre til
alvorlige personskader.
b Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller.
Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj,
beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af maskintype og
anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
c Undgå utilsigtet igangsætning. Sørg for, at el-værktøjets
afbryder er på off, før det sluttes til strømmen.
Hvis man bærer el-værktøj med fingeren på afbryderen, eller hvis
man slutter værktøjet til strømmen, mens afbryderen er på on, er der
risiko for ulykker.
d Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden el-værktøjet
tændes.
Et værktøj eller en nøgle, der efterlades i en roterende del i elværktøjet, kan resultere i personskader.
e Overvurder ikke dig selv. Sørg for, at du altid har sikkert
fodfæste og balance.
Det gør det nemmere at kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle
opstå uventede situationer.
f Sørg for passende påklædning. Bær ikke løsthængende tøj eller
smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig.
Bevægelige dele kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
6
g Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er
det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt.
Brug af dette udstyr nedsætter risikoen for personskader som følge
af støv.
4 Brug og vedligeholdelse af el-værktøj
a Undgå at overbelaste el-værktøjet. Brug altid det rette el-værktøj
til opgaven.
Med det rigtige el-værktøj udføres arbejdet lettere og sikrere inden
for det angivne effektområde.
b Brug ikke el-værktøjet, hvis afbryderen er defekt.
El-værktøj, der ikke kan kontrolleres med afbryderen, er farligt og
skal repareres.
c Træk stikket ud af stikkontakten inden indstilling,
tilbehørsudskiftning eller opbevaring af el-værktøjet.
Disse sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for utilsigtet start
af værktøjet.
d Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad
aldrig personer, der ikke er fortrolige med el-værktøj, eller som
ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte værktøjet.
El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
e El-værktøj bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontroller, om
bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om
delene er brækket eller beskadiget, således at el-værktøjets
funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug.
Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt el-værktøj.
f Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter
sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
g Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i
overensstemmelse med disse instrukser, og sådan som det
kræves for denne specielle værktøjstype. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.
I tilfælde af anvendelse af el-værktøjet til formål, som ligger uden for
det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
5 Service
a Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk,
og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed opretholdes el-værktøjets sikkerhed.
Ekstra sikkerhedsregler for specialsave
Starte og stoppe
● Forsøg aldrig at standse savklingerne med hånden efter at maskinen
er slukket.
● Læg aldrig saven på et bord eller en arbejdsbænk, hvis den ikke er
standset. Savklingerne fortsætter med at køre et kort øjeblik, efter at
maskinen er slukket.
Under savning
● Fjern alle søm og metalgenstande fra arbejdsemnet, før arbejdet
påbegyndes.
● Hvis det er muligt bør klemmer eller skruetvinger anvendes til sikkert
at fastgøre arbejdsemnet.
● Forsøg ikke at save i særligt små emner.
● Bøj ikke for langt forover. Sørg for altid at stå fast, især på stiger og
stilladser.
● Hold altid saven med begge hænder.
● Bær helst støvmaske.
Eftersyn og skift af savklinger
● Anvend kun savklinger, der er i overensstemmelse med
specifikationerne i denne brugervejledning.
DANSK
● Der bør kun anvendes skarpe savklinger i perfekt stand. Revnede
eller bøjede savklinger bør omgående kasseres og udskiftes.
● Sørg for at savklingen sidder godt fast.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Stempeldrevet sav
1 Universal-savklingesæt
1 Kasse (kun K-Modeller)
1 Brugervejledning
1 Tegning
● Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
● Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
Savklinger
materiale
anbefalede savklinger
jernholdigt metal
fintandet
ikke jernholdigt metal
grovtandet
træ
grovtandet
plastik
fintandet
murværk
karbidklinge
Der leveres et bredt udvalg af specielle savklinger som tilbehør.
@
Vælg altid omhyggeligt din savklinge.
Brugervejledning
Beskrivelse (fig. A)
Din DW304 stempeldrevne sav er konstrueret til professionel savning i
træ, metal og rør. Med det kompakte design kan man komme meget tæt
på kanten i besværlige områder.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Klingeskydespænde
3 Savsko
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding. Kontroller, at
strømforsyningen svarer til spændingen på typeskiltet.
#
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i henhold til
EN 60745; jordledning er derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den bortskaffes på sikker
måde. Et stik med blottede kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der anvendes et kabel
svarende til værktøjets strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Samling og justering
@
Træk stikket ud af stikkontakten inden samling og justering.
Montering af savklingen (fig. B)
● Bevæg klingens skydespænde (2) opad for at frigøre klingens
spændemekanisme.
● Anbring savklingen i holderen (4) indtil den låses. Klingen kan sættes i
med tænderne pegende nedad eller opad, eller til højre eller til venstre.
● Bevæg klingens skydespænde (2) nedad for at fastspænde klingens
spændemekanisme.
● For at fjerne savklingen følges samme fremgangsmåde omvendt
rækkefølge.
@
● Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende
foreskrifter.
● Sørg for at materialet, hvor i der skal saves, er fastspændt.
● Anvend kun et let tryk på saven og undgå sidelæns tryk på
savklingen.
Arbejd altid med savskoen trykket ind mod arbejdsemnet,
hvis det er muligt. Dette forebygger beskadigelse af klingen
og det undgås at værktøjet støder og ryster.
● Når der saves i vægge eller gulve, skal man være
opmærksom på placeringen af rør- og kabelføring. Hold altid
værktøjet fast i håndtaget.
● Undgå overbelastning.
Lad klingen køre frit enkelte sekunder, før savningen
begyndes. Start aldrig maskinen, hvis klingen sidder fast i
arbejdsemnet eller er i berøring med materialet.
Før værktøjet tages i brug:
● Montér en egnet type savklinge. Brug smalle klinger til at save i buer.
Anvend fleksible bimetalklinger til vanskeligt tilgængelige steder (bl.
a. tæt på vægge osv.).
Starte og stoppe (fig. A)
● Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1). Hastigheden
reguleres ved at øge eller slække trykket på afbryderen.
● Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.Afbryd altid værktøjet,
når arbejdet er afsluttet, og før stikket trækkes ud.
Savning i træ
● Sæt arbejdsemnet godt fast og fjern alle søm og metalgenstande.
● El-værktøjet holdes fast med begge hænder og savskoen skal være
trykket ned mod arbejdsemnet under arbejdet.
Indstiksavning i træ (fig. C)
● Anbring savskoen på arbejdsemnet sådan, at klingen er i den rette
vinkel til indstiksavningen.
● Tænd for værktøjet og før langsomt klingen ind. Sørg for, at
savskoen hele tiden er i berøring med arbejdsemnet.
Hulsavning
● Mål op og afmærk den ønskede udsavning.
● Anvend en smal savklinge. Sæt den nederste del af savskoen på
arbejdsemnet og sørg for, at klingen befinder sig på savlinien.
Hvis det er nødvendig, f.eks. ved begrænset plads, kan savskoens
ydre kant bruges som retningslinie.
● Tænd for værktøjet og før klingen med fuld hastighed ind i materialet.
Hold værktøjet godt fast mod arbejdsemnet.
7
DANSK
D
Støvudsugning
● Hvis værktøjet anvendes indendørs i længere tid, skal der anvendes
en støvfjerner. Brug en støvfjerner, der er konstrueret jævnfør de
aktuelle direktiver om støvindhold i luften.
Savning i metal
● Hvis der saves i tyndt metal, skal arbejdsemnet altid stabiliseres med
træ på begge sider. Derved opnås et rent snit og beskadigelse af
materialet forekommes.
● Ved lange rette snit tegnes en linie på arbejdsemnet.
● Kom et tyndt lag af smøreolie langs savlinien, tænd for værktøjet og
følg savlinien.
Savning i plastik
● Arbejd altid med lavere hastighed. Lav et prøvesavsnit for at
kontrollere, om materialet kan tåle varmen.
d
Savning i murværk
@
Savning i asbestholdig cement afgiver sundhedsfarligt støv.
Følg derfor de lovmæssige retningslinier og vær opmærksom
på anbefalinger fra producenterne af den asbestholdige
cement.
Savning op til en udhængende kant (fig. D)
● Skær op til den udhængende kant ved hjælp af en almindelig klinge,
der er vendt om.
Parallelskæring (fig. E)
Med bladet monteret i vandret position kan værktøjet bruges til
parallelskæring tæt på gulve, vægge eller lofter.
● Sørg for, at savskoen hele tiden er i berøring med arbejdsemnet.
Kontakt din forhandler for at få yderligere information om det passende
tilbehor.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med
mindst mulig vedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere
tilfredsstillende hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
● Anvendes værktøjet ikke i længere tid, smøres savklingerne ind
(f.eks. med maskinolie).
S
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør maskinhuset jævnligt med en
blød klud.
Beskyttelse af miljøet
Z
Separat indsamling. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du ikke skal bruge det
længere, må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Dette produkt skal være tilgængeligt for separat indsamling.
8
z
Separat indsamling af brugte produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialerne. Genbrug af materialer
forebygger miljøforurening og nedbringer behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat indsamling af elektriske
husholdningsprodukter på kommunale lossepladser eller hos en
forhandler, når du køber et nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug af DEWALT-produkter,
når deres levetid er slut. Benyt dig af denne service og returner venligst
dit produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceværksteder, som indsamler dem på vores vegne.
For information om nærmeste autoriserede værksted: kontakt det lokale
DEWALT kontor på den adresse, som er opgivet i denne brugsanvisning.
Desuden findes en liste over alle autoriserede DeWalt
serviceværksteder og alle oplysninger om vores eftersalgsservice på
Internettet på adressen: www.2helpU.com
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et autoriseret
serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste om yderligere information
eller kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående specifikationer
ændres, hvilket ikke meddeles separat.
DANSK
GARANTI
● 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI ●
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALT-værktøj, kan du
returnere værktøjet til forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet. Værktøjet skal
indleveres komplet, og købsnotaen skal forevises.
● 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE ●
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALT-værktøj inden for de
første 12 måneder efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service omfatter arbejds- og
reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
● ET ÅRS FULD GARANTI ●
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af materiale-eller
produktionsfejl inden for de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller også udskiftes
enheden uden beregning under følgende forudsætninger:
● At apparatet ikke er anvendt forkert.
● At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
● At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og er et tillæg til
forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede serviceværksted,
se aktuelt katalog for videre information eller kontakt DEWALT.
Alternativt kan De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgs-service på
Internettet på følgende adresse: www.2helpU.com.
9
DEUTSCH
SÄBELSÄGE DW304
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die
lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen
Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange
Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen
DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen
Anwender.
%
DW304
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge konstruiert wurden
gemäß: 98/37/EG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, 86/188/EWG, EN 60745,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Technische Daten
DW304
Spannung
(Volt)
Leistungsaufnahme
(Watt)
Leerlaufdrehzahl
Hub
230
1.050
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter
unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten
Niederlassungen.
0 - 2.800
mm
29
Schnittlänge in Holz/Metallprofilen/Kunststoffrohren
mm
265/130/160
Gewicht
(kg)
3,5
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
DW304
LpA (Schalldruck)
dB(A)
89
LWA (Schalleistung)
dB(A)
100
m/s2
17,3
Gewichteter quadratischer Mittelwert (RMS) der Beschleunigung
KpA (Schalldruck-Unsicherheitsfaktor)
dB(A)
3
KWA (Schalleistungs-Unsicherheitsfaktor)
dB(A)
3
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
@
!
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche
Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der
Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
elektrische Spannung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
10
DEUTSCH
Allgemeine Sicherheitsregeln
Achtung! Sämtliche Anweisungen sind zu lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend aufgeführten Anweisungen kann
einen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen. Der nachfolgend verwendete Begriff "Gerät" bezieht
sich auf netzbetriebene Geräte (mit Netzkabel) und auf
akkubetriebene Geräte (ohne Netzkabel).
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.
1 Arbeitsbereich
a Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut ausgeleuchtet.
Unordnung und dunkle Arbeitsbereiche fordern Unfälle geradezu
heraus.
b Arbeiten Sie mit Geräten nicht in explosionsgefährdeter
Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder
Stäube befinden.
Geräte erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden
können.
c Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung
des Gerätes fern.
Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle verlieren.
2 Elektrische Sicherheit
a Der Anschlußstecker des Gerätes muß in die Steckdose passen.
Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie
keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das
Risiko eines elektrischen Schlages.
b Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen von
Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.
Es besteht ein erhöhtes Risiko eines elektrischen Schlags, wenn Ihr
Körper geerdet ist.
c Halten Sie Geräte von Regen und Nässe fern.
Das Eindringen von Wasser in ein Gerät erhöht das Risiko eines
elektrischen Schlages.
d Mißbrauchen Sie nicht das Kabel. Verwenden Sie das Kabel
niemals zum Tragen, Ziehen oder Trennen des Gerätes vom
Netz. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Teilen.
Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.
e Wenn Sie mit einem Gerät im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen
sind.
Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten
Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
3 Sicherheit von Personen
a Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und
gehen Sie vernünftig mit einem Gerät um. Benutzen Sie das
Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluß von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch von Geräten kann zu
ernsthaften Verletzungen führen.
b Verwenden Sie Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz.
Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Gerätes,
verringert das Risiko von Verletzungen.
c Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Stellen Sie
sicher, daß sich der Schalter in der Aus-Stellung befindet, bevor
das Gerät mit dem Netz verbunden wird.
Durch das Tragen des Gerätes mit dem Finger am Schalter oder
durch das Verbinden eingeschalteter Geräte werden Unfälle
provoziert.
d Entfernen Sie Einstell- oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das
Gerät einschalten.
Ein Schlüssel, der sich in einem sich drehenden Teil befindet, kann
zu Verletzungen führen.
e Nicht zu weit nach vorne strecken! Achten Sie auf einen
sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das Gleichgewicht
zu halten.
Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser
unter Kontrolle halten.
f Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung
oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe
fern von sich bewegenden Teilen.
Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich
bewegenden Teilen erfaßt werden.
g Falls Staubabsaug- und -fangvorrichtungen vorhanden sind,
vergewissern Sie sich, daß diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden.
Das Verwenden dieser Einrichtungen verringert Gefährdungen durch
Staub.
4 Gebrauch und Pflege von Geräten
a Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit
das dafür bestimmte Gerät.
Mit dem passenden Gerät arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.
b Benutzen Sie kein Gerät, dessen Schalter defekt ist.
Ein Gerät, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten läßt, ist
gefährlich und muß repariert werden.
c Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das
Gerät weglegen.
Diese Vorsichtsmaßnahmen verhindern den unbeabsichtigten Start
des Gerätes.
d Bewahren Sie unbenutzte Geräte außerhalb der Reichweite von
Kindern auf. Lassen Sie Geräte nicht von Personen benutzen,
die damit nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben.
Geräte sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt
werden.
e Halten Sie Geräte in einem einwandfreien Zustand. Kontrollieren
Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, daß die
Funktion des Geräts beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte
Geräte vor dem Gebrauch reparieren.
Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Geräten.
f Halten Sie Schneidgeräte scharf und sauber.
Sorgfältig gepflegte Schneidgeräte mit scharfen Schneidkanten
verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
g Verwenden Sie Gerät, Zubehör, Einsatz-Bits, usw. entsprechend
diesen Anweisungen und so, wie es für diesen speziellen
Gerätetyp vorgeschrieben ist. Berücksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszuführende Arbeit.
Der Gebrauch von Geräten für andere als die vorgesehenen
Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
5 Service
a Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und
nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.
Damit wird gewährleistet, daß die Sicherheit des Geräts erhalten
bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Säbelsägen
Ein- und Ausschalten
● Nach dem Ausschalten dürfen die Sägeblätter nicht mit den Fingern
abgebremst werden.
11
DEUTSCH
● Legen Sie die Säbelsäge grundsätzlich nur in ausgeschaltetem
Zustand auf den Arbeitstisch oder auf die Werkbank ab. Die
Sägeblätter laufen nach dem Ausschalten der Säge noch kurz weiter.
Beim Sägen
● Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und Metallgegenstände
aus dem Werkstück entfernt werden.
● Verwenden Sie wenn möglich immer Einspannvorrichtungen, um das
Werkstück zu sichern.
● Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
● Beugen Sie sich bei der Arbeit nicht zu weit. Stellen Sie sicher, daß Sie
immer einen festen Stand haben, vor allem auf Bühnen und Leitern.
● Halten Sie die Säge immer mit beiden Händen.
● Das Tragen einer Staubmaske ist ratsam.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl.
technische Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer
den Netzstecker.
@
Prüfen und Auswechseln der Sägeblätter
● Verwenden Sie nur Sägeblätter, die den Daten in dieser Anleitung
entsprechen.
● Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei arbeitende
Sägeblätter verwendet werden; rissige oder verbogene Sägeblätter
sind sofort auszuwechseln.
● Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sicher befestigt ist.
Montage des Sägeblatts (Abb. B)
● Bewegen Sie den Sägeblatt-Einspannhebel (2) nach oben, um die
Sägeblattaufnahme zu öffnen.
● Stecken Sie das Sägeblatt in die Aufnahme (4), bis die Arretierung
einrastet. Das Sägeblatt kann mit den Zähnen nach oben oder unten
oder nach links oder rechts montiert werden.
● Bewegen Sie den Sägeblatt-Einspannhebel (2) nach unten, um die
Sägeblattaufnahme zu schließen.
● Zum Entfernen des Sägeblatts gehen Sie in umgekehrter
Reihenfolge vor.
Überprüfen der Lieferung
Sägeblätter
Die Verpackung enthält:
1 Säbelsäge
1 Universal-Sägeblattsatz
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
● Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die
Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
● Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre DW304 Säbelsäge wurde zum professionellen Sägen von Holz,
Metall und Rohren konzipiert. Die kompakte Konstruktikon erlaubt den
Einsatz nahe am Rand schwieriger Bereiche.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Sägeblatt-Feststellhebel
3 Sägeschuh
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen
Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des
Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
#
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß EN 60745 zweifach
isoliert; ein Erdleiter ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutz
schalter angeschlossen werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten
Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
12
Material empfohlenes Sägeblatt
Eisenmetalle
feinverzahnt
Nichteisenmetalle
grobverzahnt
Holz
grobverzahnt
Kunststoff
feinverzahnt
Mauerwerk
hartmetallbestückt
Es sind Sägeblätter für viele Anwendungen als Sonderzubehör
erhältlich.
@
Wählen Sie das Sägeblatt mit Sorgfalt.
Gebrauchsanweisung
@
● Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
● Vergewissern Sie sich, daß das zu sägende Material
gesichert wurde.
● Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur leicht an und üben
Sie nie seitlichen Druck auf die Sägeblätter aus. Drücken Sie
wenn möglich den Sägeschuh auf das Werkstück, um
Beschädigung des Sägeblatts sowie ein Schütteln und
Schwingen der Säge zu vermeiden.
● Falls Sie in Wänden oder Fußböden sägen, informieren Sie
sich vor dem Arbeiten über den genauen Verlauf von
Leitungen und Verkabelungen.
● Vermeiden Sie eine Überlastung der Säge.
Lassen Sie das Sägeblatt einige Sekunden im Leerlauf
bewegen, bevor Sie den Schnitt vornehmen. Schalten Sie
das Werkzeug nie ein, wenn das Sägeblatt im Werkstück
festgefahren ist oder das Werkstück berührt.
Vor dem Betrieb:
● Montieren Sie ein geeignetes Sägeblatt. Verwenden Sie für
Kurvenschnitte schmale Sägeblätter. Verwenden Sie für schwer
zugängliche Stellen (z.B. in der Nähe von Wänden, usw.) flexible
Bi-Metall-Sägeblätter.
DEUTSCH
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
● Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges den DrehzahlRegelschalter (1). Je tiefer der Drehzahl-Regelschalter gedrückt
wird, um so höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
● Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den Schalter los.Schalten
Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer aus.
Nur wenn das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Sägen von Holz
● Spannen Sie das Werkstück sorgfältig ein und entfernen Sie
sämtliche Nägel und anderen Metallgegenstände.
● Halten Sie die Säge mit beiden Händen und drücken Sie den
Sägeschuh auf das Werkstück.
Einstechsägen in Holz (Abb. C)
● Lassen Sie den Sägeschuh so auf dem Werkstück rasten, daß das
Sägeblatt einen für das Einstechsägen geeigneten Winkel bildet.
● Schalten Sie die Säge ein und schieben Sie das Sägeblatt langsam vor.
Stellen Sie sicher, daß der Sägeschuh das Werkstück jederzeit berührt.
Einsatzschnitte
● Vermessen Sie den Einsatzschnitt und zeichnen Sie eine Schnittlinie.
● Verwenden Sie ein schmales Sägeblatt. Lassen Sie die Unterseite
des Sägeschuhs auf dem Werkstück rasten und stellen Sie sicher,
daß das Sägeblatt auf der Schnittlinie positioniert ist.
● Bei Bedarf, z.B. in engen Räumen, verwenden Sie die äußere Kante
des Sägeschuhs als Führung.
● Schalten Sie die Säge ein und schieben Sie das Sägeblatt bei voller
Geschwindigkeit in das Werkstück vor. Halten Sie die Säge hierbei
fest gegen das Werkstück.
D
Staubabsaugung
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der TRGS 553 geprüfte
Absaugeinrichtungen gefordert. Für andere Materialien muß der
gewerbliche Betreiber die speziellen Anforderungen mit der zuständigen
Berufsgenossenschaft klären.
Sägen von Metall
● Stabilisieren Sie beim Sägen von Blechplatten das Werkstück an
beiden Seiten mit Holz. Dies gewährleistet saubere Schnitte und
verhindert eine Beschädigung des Werkstückes.
● Zeichnen Sie für lange, gerade Schnitte eine Schnittlinie auf dem
Werkstück.
● Bringen Sie entlang der Schnittlinie eine dünne Schicht Schneidöl
an, schalten Sie die Säge ein und folgen Sie der Schnittlinie.
Sägen von Kunststoff
● Arbeiten Sie immer mit einer niedrigen Geschwindigkeit. Machen Sie
einen Probeschnitt, um zu prüfen, ob das Werkstück
wärmeempfindlich ist.
d
Sägen von Mauerwerk
@
Parallelschnitte (Abb. E)
Ist das Sägeblatt in horizontaler Ausrichtung montiert, kann das
Werkzeug für Parallelschnitte in der Nähe von Böden, Wänden oder
Decken verwendet werden.
● Stellen Sie sicher, daß der Sägeschuh das Werkstück jederzeit
berührt.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an
Ihren Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und
einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmierung
● Falls die Säge längere Zeit nicht gebraucht wird, schmieren Sie das
Sägeblatt mit etwas Öl (z.B. Maschinenöl).
S
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen
Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
Umweltschutz
Z
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt darf nicht über den
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert werden müssen, oder
falls Sie es nicht weiter verwenden wollen, so darf es nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie dieses Produkt zur getrennten
Entsorgung bereit.
z
Durch die getrennte Entsorgung gebrauchter Produkte und
Verpackungen können die Materialien recycelt und
wiederverwertet werden. Die Wiederverwertung recycelter
Materialien schont die Umwelt und verringert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter Umständen die getrennte
Entsorgung elektrischer Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen
oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das neue Produkt erworben
haben.
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALT-Produkte gern zurück und
sorgt für eine umweltfreundliche Entsorgung und Wiederverwertung.
Um diesen Dienst zu nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu einer
Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT steht in dieser
Anleitung, darüber läßt sich die nächstgelegene Vertragswerkstatt
ermitteln. Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten und aller
Kundendienststellen von DEWALT sowie der zuständigen
Ansprechpartner im Internet zu finden unter: www.2helpU.com
Beim Sägen von Asbestzement kann gesundheitsschädlicher
Staub anfallen. Halten Sie die gesetzlichen Richtlinien ein
und befolgen Sie die von Asbestzementherstellern
gegebenen Hinweise.
Heransägen an eine überstehende Kante (Abb. D)
● Verwenden Sie ein herkömmliches und anders herum montiertes
Sägeblatt und sägen Sie an die überstehende Kante heran.
13
DEUTSCH
GARANTIE
● 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE ●
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Elektrowerkzeuges nicht
völlig zufrieden sind, können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem
DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang zurückgeben und
erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf
Zubehör.
● 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION ●
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungsoder Kundendienstleistungen für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter
Vorlage des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese Leistung ist im Kaufpreis
eingeschlossen.
● 1 JAHR GARANTIE ●
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALTElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den
Original-Kaufbeleg nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
● Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
● Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
● Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
● Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße
Behandlung zurückzuführen ist und nur Original-DEWALTZubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder Ihrer
Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der entsprechenden
Telefonnummer auf der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch
im Internet: www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit.
Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen
Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl
diese in gewissem Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des
Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem
Verkäufer gegenüber geltend machen.
14
ENGLISH
RECIPROCATING SAW DW304
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product
development and innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
DW304
Voltage
V
230
(U.K. & Ireland only)
V
230/115
Power input
W
1,050
No-load speed
0 - 2,800
Stroke length
mm
Cutting capacity in
wood/metal profiles/ plastic tubes
Weight
mm
kg
%
DW304
DEWALT declares that these power tools have been designed in
compliance with: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC,
EN 60745, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the address below, or
refer to the back of the manual.
29
265/130/160
3.5
Fuses:
Europe
230 V tools 10 Amperes, mains
U.K. & Ireland
230 V tools 13 Amperes, in plugs
U.K. & Ireland
115 V tools 16 Amperes, mains
DW304
LpA (sound pressure)
dB(A)
89
LWA (acoustic power)
dB(A)
100
Weighted RMS acceleration value
m/s2
17.3
KpA (sound pressure uncertainty)
dB(A)
3
KWA (acoustic power uncertainty)
dB(A)
3
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
The following symbols are used throughout this manual:
@
!
Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the
tool in case of non-observance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
15
ENGLISH
General safety rules
Warning! Read all instructions. Failure to follow all instructions
listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to
your mains operated (corded) power tool or battery operated
(cordless) power tool.
SAVE THESE INSTRUCTIONS.
1 Work area
a Keep work area clean and well lit.
Cluttered and dark areas invite accidents.
b Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as
in the presence of flammable liquids, gases or dust.
Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
c Keep children and bystanders away while operating a power tool.
Distractions can cause you to lose control.
2 Electrical safety
a Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug
in any way. Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric
shock.
b Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as
pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or
grounded.
c Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
d Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling
or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
e When operating a power tool outdoors, use an extension cord
suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric
shock.
4 Power tool use and care
a Do not force the power tool. Use the correct power tool for your
application.
The correct power tool will do the job better and safer at the rate for
which it was designed.
b Do not use the power tool if the switch does not turn it on and
off.
Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous
and must be repaired.
c Disconnect the plug from the power source before making any
adjustments, changing accessories, or storing power tools.
Such preventive safety measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d Store idle power tools out of the reach of children and do not
allow persons unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e Maintain power tools. Check for misalignment or binding of
moving parts, breakage of parts and any other condition that
may affect the power tools operation. If damaged, have the
power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
f Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g Use the power tool, accessories and tool bits etc., in
accordance with these instructions and in the manner intended
for the particular type of power tool, taking into account the
working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5 Service
a Have your power tool serviced by a qualified repair person
using only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional safety rules for cutsaws
3 Personal safety
a Stay alert, watch what you are doing and use common sense
when operating a power tool. Do not use a power tool while you
are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
A moment of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b Use safety equipment. Always wear eye protection.
Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard
hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off
position before plugging in.
Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in
power tools that have the switch on invites accidents.
d Remove any adjusting key or wrench before turning the power
tool on.
A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool
may result in personal injury.
e Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
This enables better control of the power tool in unexpected
situations.
f Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery.
Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
g If devices are provided for the connection of dust extraction and
collection facilities, ensure these are connected and properly
used.
Use of these devices can reduce dust related hazards.
16
Switching on and off
● After switching off, never attempt to stop the saw blade with your
fingers.
● Never put the saw down on a table or work bench unless switched
off. The saw blade will keep running briefly after the tool has been
switched off.
When sawing
● When using saw blades specially designed for cutting wood remove
all nails and metal objects from the workpiece before starting work.
● Wherever possible, use clamps and vices to fasten the workpiece
securely.
● Do not attempt to saw extremely small workpieces.
● Do not bend too far forward. Make sure that you always stand firmly,
particularly on scaffolding and ladders.
● Always hold the saw with both hands.
● For cutting curves and pockets, use an adapted saw blade.
● Preferably wear a dust mask.
Checking and changing the saw blade
● Only use saw blades conforming to the specifications contained in
these operating instructions.
● Only sharp saw blades in perfect working condition should be used;
cracked or bent saw blades should be discarded and replaced at
once.
● Ensure that the saw blade is securely fixed.
ENGLISH
Package contents
Using an extension cable
The package contains:
1 Reciprocating saw
1 General purpose saw blade set
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
If an extension cable is required, use an approved extension cable
suitable for the power input of this machine (see technical data). The
minimum conductor size is 1.5 mm2. The cable has to have a rubber
jacket and a grounding conductor.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
● Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
● Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
Description (fig. A)
Your DW304 reciprocating saw has been designed for professional
sawing of wood, metal and tubes. The compact design permits cutting
extremely close to the edge of difficult areas.
1 Variable speed switch
2 Blade clamp lever
3 Saw shoe
CONDUCTOR SIZE (MM2)
CABLE RATING (AMPERES)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
CABLE LENGTH (M)
6
10
15
20
25
VOLTAGE
230
Electrical safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always
check that the power supply corresponds to the voltage on the rating
plate.
0
2.1
3.5
5.1
7.1
12.1
-
2.0
3.4
5.0
7.0
12.0
20.0
7.5
15
AMPERES
6
6
6
6
6
6
10
10
15
15
20
20
25
30
6
6
6
10
15
20
6
6
6
10
15
20
45
60
CABLE RATING (AMPERES)
6
6
6
6
10
15
15
15
20
20
25
-
Assembly and adjustment
#
Your DEWALT tool is double insulated in accordance with
EN 60745; therefore no earth wire is required.
@
@
115 V units have to be operated via a failsafe isolating
transformer with an earth screen between the primary and
secondary winding.
Mounting the saw blade (fig. B)
● Move the blade clamp lever (2) up to release the blade clamping
mechanism.
● Insert the saw blade into the holder (4) until it engages. The blade
can be installed with the teeth pointing down or up, or left or right.
● Move the blade clamp lever (2) down to lock the blade clamping
mechanism.
● To remove the saw blade, proceed in reverse order.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
● Should your mains plug need replacing and you are competent to do
this, proceed as instructed below. If you are in doubt, contact an
authorized DEWALT repair agent or a qualified electrician.
● Disconnect the plug from the supply.
● Cut off the plug and dispose of it safely; a plug with bared copper
conductors is dangerous if engaged in a live socket outlet.
● Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs fitted with the correctly
rated fuse (1).
● The cable wire colours, or a letter, will be marked at the connection
points of most good quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2) and Blue is for
Neutral (N) (4).
● Before replacing the top cover of the mains plug ensure that the
cable restraint (3) is holding the outer sheath of the cable firmly and
that the two leads are correctly fixed at the terminal screws.
Prior to assembly and adjustment always unplug the tool.
Saw blades
material
recommended saw blade
ferrous metal
fine-toothed
non ferrous metal
coarse-toothed
wood
coarse-toothed
plastic
fine-toothed
masonry
carbide-tipped
A wide variety of dedicated saw blades is available as an option.
@
Always select your saw blade with great care.
Instructions for use
@
!
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N) wires to the earth
pin marked E or .
● Always observe the safety instructions and applicable
regulations.
● Ensure the material to be sawn is secured in place.
● Apply only a gentle pressure to the tool and do not exert side
pressure on the saw blade. If possible, work with the saw
shoe pressed against the workpiece. This prevents damage
to the blade and stops the tool from jerking and vibrating.
● When sawing in walls or floors be aware of the location of
pipework and wiring. Always hold the tool by its handle.
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W, we recommend
to fit a plug to BS4343 standard.
17
ENGLISH
● Avoid overloading.
Let the blade run freely for a few seconds before starting the
cut. Never switch on the tool when the saw blade is jammed
in the workpiece or in contact with the material.
Prior to operation:
● Mount the appropriate type of saw blade. Use narrow saw blades for
cutting curves. Use flexible bimetal saw blades for hard-to-reach
positions (e.g. close to walls, etc.).
Parallel cutting (fig. E)
With the blade installed in the horizontal orientation, the tool can be
used for parallel cutting close to floors, walls or ceilings.
● Make sure that the saw shoe remains in contact with the workpiece
at all times.
Consult your dealer for further information on the appropriate
accessories.
Maintenance
Switching on and off (fig. A)
● To run the tool, press the variable speed switch (1). The pressure
exerted on the variable speed switch determines the tool speed.
● To stop the tool, release the switch. Always switch off the tool when
work is finished and before unplugging.
Cutting wood
● Clamp the workpiece securely and remove all nails and metal objects.
● Holding the tool with both hands, work with the saw shoe pressed
against the workpiece.
Plunge cutting in wood (fig. C)
● Rest the saw shoe on the workpiece in such a position that the blade
forms an appropriate angle for the plunge cut.
● Switch the tool on and slowly feed in the blade. Make sure that the
saw shoe remains in contact with the workpiece at all times.
Pocket cuts
● Measure and mark the required pocket cut.
● Using a narrow saw blade rest the bottom of the saw shoe on the
workpiece and make sure that the blade is positioned on the cutting
line. If necessary, e.g. in confined spaces, use the outer edge of the
saw shoe as your guideline.
● Switch on the tool and feed the blade into the material at full speed,
holding the tool firmly against the workpiece.
D
Dust extraction
● When the tool is used indoor for extended periods of time, use a
suitable dust extractor designed in compliance with the applicable
Directives regarding dust emission.
Cutting metal
● When cutting thin metal always stabilize the workpiece with wood on
both sides. This guarantees clean cuts and prevents damaging of the
material.
● For long, straight cuts draw a line on the workpiece.
● Apply a thin film of lubricant along the cutting line, switch on the tool
and follow the cutting line.
Cutting plastics
● Always work at reduced speed. Carry out a test cut to check whether
the material is sensitive to heat.
d
Cutting masonry
@
When sawing asbestos cement hazardous dust may be
produced. Follow the statutory guidelines and observe the
recommendations issued by the asbestos cement manufacturers.
Sawing up to a projecting edge (fig. D)
● Using a conventional blade installed upside down, cut up to the
projected edge.
18
Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
● If the tool will not be used for a long period of time, coat the saw
blade with a little oil (e.g. machine oil).
S
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean the housing with a
soft cloth.
Protecting the environment
Z
Separate collection. This product must not be disposed of
with normal household waste.
Should you find one day that your DEWALT product needs replacement,
or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household
waste. Make this product available for separate collection.
z
Separate collection of used products and packaging allows
materials to be recycled and used again. Re-use of recycled
materials helps prevent environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection of electrical
products from the household, at municipal waste sites or by the retailer
when you purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT
products once they have reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product to any authorised
repair agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised repair agent by
contacting your local DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and full
details of our after-sales service and contacts are available on the
Internet at: www.2helpU.com
ENGLISH
GUARANTEE
● 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE ●
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT tool, simply return it within 30 days, complete as purchased,
to the point of purchase, for a full refund or exchange. Proof of
purchase must be produced.
● ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT ●
If you need maintenance or service for your DEWALT tool, in the
12 months following purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
● ONE YEAR FULL WARRANTY ●
If your DEWALT product becomes defective due to faulty materials or
workmanship within 12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of charge or, at our
discretion, replace the unit free of charge provided that:
● The product has not been misused.
● Repairs have not been attempted by unauthorized persons.
● Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to
consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT repair agent,
please use the appropriate telephone number on the back of this
manual. Alternatively, a list of authorized DEWALT repair agents and
full details on our after-sales service are available on the Internet at
www.2helpU.com.
19
E S PA Ñ O L
SIERRA ALTERNATIVA DW304
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta DEWALT. Muchos años de
experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el
usuario profesional.
Características técnicas
DW304
Voltaje
V
230
Potencia absorbida
W
1.050
Velocidad en vacío
0 - 2.800
Longitud de carrera
mm
29
Capacidad de corte en madera/perfiles
de metal/tubos de plástico
mm
265/130/160
Peso
kg
3,5
%
DW304
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido diseñadas
de conformidad con las normas siguientes: 98/37/CE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, 86/188/CEE, EN 60745, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para obtener más información, póngase en contacto con DEWALT en la
dirección indicada más adelante o consulte el dorso de este manual.
DW304
LpA (presión acústica)
dB(A)
89
LWA (potencia acústica)
dB(A)
100
m/s2
17,3
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de la aceleración
Fusibles
Herramientas 230 V:
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas siguientes:
@
!
Indica peligro de lesiones, de accidentes mortales o de
averías en la herramienta en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
KpA (incertidumbre de presión acústica)
dB(A)
3
KWA (incertidumbre de potencia acústica)
dB(A)
3
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Indica tensión eléctrica.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
20
E S PA Ñ O L
Normas de seguridad generales
¡Atención! Lea íntegramente estas instrucciones. En caso de no
atenerse a las instrucciones de seguridad siguientes, ello puede
dar lugar a una descarga eléctrica, incendio o lesión grave. El
término "herramienta eléctrica" empleado en las advertencias
indicadas a continuación se refiere a la herramienta eléctrica con
alimentación de red (con cable) o alimentada por batería (sin
cable).
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO.
1 Área de trabajo
a Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo.
El desorden y una iluminación deficiente en las áreas de trabajo
pueden provocar accidentes.
b No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de
explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos,
gases o material en polvo.
Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.
c Mantenga alejados a los niños y otras personas del área de
trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distracción le puede hacer perder el control sobre la
herramienta.
2 Seguridad eléctrica
a El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la
toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el
enchufe en forma alguna. No emplee adaptadores en
herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra.
Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de
corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
b Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una descarga eléctrica es mayor si su
cuerpo tiene contacto con tierra.
c No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que
penetren líquidos en su interior.
Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran
líquidos en la herramienta eléctrica.
d Cuide el cable eléctrico. No utilice el cable eléctrico para
transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para
sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable
eléctrico alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas
móviles.
Los cables eléctricos dañados o enredados pueden provocar una
descarga eléctrica.
e Al trabajar con la herramienta eléctrica en la intemperie utilice
solamente cables alargadores homologados para su uso en
exterior.
La utilización de un cable alargador adecuado para su uso en
exterior reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
3 Seguridad personal
a Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con
prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese
cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol,
drogas o medicamentos.
El no estar atento durante el uso de una herramienta eléctrica puede
provocarle lesiones graves.
b Utilice un equipo de protección y en todo caso unas gafas de
protección.
El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo
del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se
utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla
antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco o
protectores auditivos.
c Evite una puesta en marcha accidental de la herramienta.
Compruebe que el interruptor esté en la posición de apagado
antes de enchufar la herramienta.
Transportar la herramienta eléctrica con el dedo sobre el interruptor
o enchufarla con el interruptor encendido puede provocar
accidentes.
d Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar
la herramienta eléctrica.
Una herramienta o llave colocada en una pieza giratoria de la
herramienta eléctrica puede producir lesiones al ponerse a funcionar.
e Sea precavido. Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de
presentarse una situación inesperada.
f Utilice la indumentaria adecuada. No lleve vestidos anchos ni
joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las
piezas móviles.
La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo se pueden enganchar
con las piezas en movimiento.
g Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiración o
captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que
sean utilizados correctamente.
El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.
4 Uso y cuidado de herramientas eléctricas
a No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta
eléctrica adecuada para el trabajo a realizar.
Con la herramienta eléctrica adecuada podrá trabajar mejor y más
seguro dentro del margen de potencia indicado.
b No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso.
Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o
desconectar son peligrosas y deben ser reparadas.
c Saque el enchufe de la red antes de realizar un ajuste en la
herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta.
Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar
accidentalmente la herramienta eléctrica.
d Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los
niños y de las personas que no estén familiarizadas con su uso.
Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son
peligrosas.
e Cuide sus herramientas eléctricas con esmero. Controle si
funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la
herramienta eléctrica, y si existen partes rotas o deterioradas
que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta. Si la
herramienta eléctrica estuviese defectuosa haga que la reparen
antes de volver a utilizarla.
Muchos accidentes se deben a herramientas eléctricas con un
mantenimiento deficiente.
f Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas.
Las herramientas de corte mantenidas correctamente se dejan guiar
y controlar mejor.
g Utilice las herramientas eléctricas, accesorios, útiles de
herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones y en la
manera indicada específicamente para esta herramienta
eléctrica. Considere en ello las condiciones de trabajo y la tarea
a realizar.
El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de
aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.
5 Servicio técnico
a Haga reparar su herramienta eléctrica sólo por personal técnico
autorizado que emplee exclusivamente piezas de repuesto
originales.
Solamente así se garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.
21
E S PA Ñ O L
Normas de seguridad adicionales para las sierras sable
Conexión y desconexión
● Una vez desconectada la sierra, no intente detener las hojas con los
dedos.
● No coloque nunca la sierra sobre una mesa o un banco de trabajo a
menos que esté desconectada. Las hojas siguen funcionando unos
momentos después de haber desconectado la herramienta.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de prolongación, deberá
ser un cable de prolongación aprobado, adecuado para la potencia de
esta herramienta (véanse las características técnicas). La sección
mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable
completamente.
Montaje y ajustes
Al serrar
● Quite todos los clavos y objetos metálicos de la pieza antes de
empezar a trabajar.
● Siempre que sea posible, utilice mordazas y prensas para sujetar
firmemente la pieza de trabajo.
● No intente serrar piezas demasiado pequeñas.
● No se incline hacia delante excesivamente. Asegúrese de
permanecer de pie apoyado firmemente, especialmente cuando esté
sobre andamios o escaleras.
● Agarre la sierra siempre con ambas manos.
● Es muy recomendable que utilice una máscara contra el polvo.
Comprobación y cambio de las hojas de la sierra
● Únicamente pueden utilizarse hojas que cumplan las
especificaciones que aparecen en estas instrucciones de
funcionamiento.
● Sólo se pueden utilizar hojas afiladas en perfecto estado de
funcionamiento; las hojas agrietadas o dobladas deben eliminarse y
han de ser reemplazadas de inmediato.
● Compruebe que la hoja de la sierra esté bien sujeta.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra alternativa
1 Conjunto de hojas de sierra de uso general
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
● Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
● Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
Su sierra alternativa DW304 ha sido diseñada para el corte profesional
de madera, metal y tubos. Su diseño compacto permite cortar muy
cerca del borde en zonas difíciles.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Palanca de fijación de la hoja
3 Suela de sierra
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje de la red corresponde al valor indicado en la
placa de características.
#
Su herramienta DEWALT tiene doble aislamiento, conforme a
la norma EN 60745; por consiguiente, no se requiere
conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo cuidado: un enchufe
con conectores de cobre desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
22
Desenchufe la herramienta antes de proceder con el montaje
y los ajustes.
@
Montaje de la hoja de la sierra (fig. B)
● Levante la palanca de fijación de la hoja (2) para liberar el
mecanismo de fijación.
● Inserte la hoja de sierra en el portahojas (4) hasta que quede sujeta
al pasador de bloqueo. La hoja puede instalarse con los dientes
apuntando hacia arriba o hacia abajo, o a derecha o izquierda.
● Baje la palanca de fijación de la hoja (2) para bloquear el mecanismo
de fijación.
● Para quitar la hoja de sierra, siga estos pasos en orden inverso.
Hojas de la sierra
material
hoja recomendada
metal férreo
hoja de dientes finos
metal no férreo
hoja de dientes gruesos
madera
hoja de dientes gruesos
plástico
hoja de dientes finos
mampostería
hoja con puntas de carburo
Existe una amplia variedad de hojas de sierra dedicadas opcionales a
su disposición.
@
Seleccione la hoja de sierra siempre con sumo cuidado.
Instrucciones para el uso
@
● Respete siempre las instrucciones de seguridad y las
normas de aplicación.
● Asegúrese de que el material que va a serrar esté bien
sujeto. Aplique únicamente una presión suave en la
herramienta y no ejerza presión lateral en la hoja de la
sierra.
● Si es posible, trabaje con la suela de la sierra presionada
sobre la pieza de trabajo a fin de evitar que la hoja sufra
daños y que la herramienta dé sacudidas y vibre.
● Cuando utilice la sierra en paredes o suelos, tenga en
cuenta la ubicación de la tuberías y los cables. Sostenga la
herramienta siempre por el mango.
● Evite la sobrecarga.
Deje que la hoja funcione libremente durante unos segundos
antes de iniciar el corte. Nunca encienda la herramienta si la
hoja queda atascada en la pieza de trabajo o en contacto
con el material.
Antes de trabajar:
● Monte el tipo apropiado de hoja de sierra. Utilice hojas de sierra
estrechas para cortar curvas. Utilice hojas de sierra bimetálicas flexibles
para posiciones de difícil alcance (p. ej. cerca de paredes, etc.).
E S PA Ñ O L
Encendido y apagado (fig. A)
● Para encender, pulse el interruptor de velocidad variable (1).
La presión determina la velocidad.
● Para parar la herramienta, suelte el interruptor.Siempre se debe
desconectar la herramienta nada más terminado el trabajo y antes
de desenchufarla.
Cortes en madera
● Sujete la pieza de trabajo con firmeza y extraiga todos los clavos y
objetos metálicos.
● Sujetando la herramienta mecánica con ambas manos, trabaje con
la suela de sierra presionada sobre la pieza de trabajo.
Calado en madera (fig. C)
● Apoye la suela de sierra en la pieza de trabajo de forma que la hoja
forme un ángulo adecuado para el calado.
● Encienda la herramienta y vaya introduciendo la hoja lentamente.
Procure que la suela de la sierra esté siempre en contacto con la
pieza a serrar.
Corte paralelo (fig. E)
Con la hoja instalada en la orientación horizontal, la herramienta puede
utilizarse para el corte paralelo cerca de suelos, paredes o techos.
● Procure que la base de la sierra esté siempre en contacto con la
pieza de trabajo.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar
mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento
satisfactorio depende del buen cuidado de la herramienta y de una
limpieza frecuente.
Lubricación
● Si no va a utilizar la herramienta durante un largo período de tiempo,
recubra las hojas con un poco de aceite (p. ej., aceite de
maquinaria).
Cajeados
● Mida y marque el corte requerido.
● Utilizando una hoja de sierra estrecha, apoye la parte inferior de la
suela de sierra en la pieza de trabajo y cerciórese de que la hoja
queda sobre la línea de corte.
Si es necesario, por ejemplo, en lugares estrechos, utilice el borde
exterior de la suela de sierra como línea de referencia.
● Encienda la herramienta e introduzca la hoja en el material a toda
velocidad, sujetando la herramienta con firmeza sobre la pieza de
trabajo.
S
D
Si llega el momento de reemplazar su producto DEWALT o éste ha
dejado de tener utilidad para usted, no lo deseche con la basura
doméstica normal. Asegúrese de que este producto se deseche por
separado.
Extracción de polvo
● Cuando la herramienta se utilice en interiores durante largos
períodos de tiempo, debe conectarse a un extractor de aspiración
adecuado. Utilice un extractor de aspiración diseñado de acuerdo
con las Directrices aplicables en relación con la emisión de polvo al
serrar madera.
Cortes en metal
● Si corta chapas finas, sujete la pieza de trabajo siempre entre dos
maderas. Esto garantiza un corte limpio y evita que el material
quede dañado.
● Para realizar cortes largos y rectos, trace una línea en la pieza de
trabajo.
● Aplique una capa fina de lubricante a lo largo de la línea de corte,
encienda la herramienta y siga la línea de corte.
Cortes en plásticos
● Trabaje siempre a baja velocidad. Haga primero un corte de prueba
para verificar si el material se calienta.
d
Cortes de mampostería
@
Al serrar cemento amiantado, puede producirse polvo
peligroso. Siga las Directrices legales y cumpla las
recomendaciones publicadas por los fabricantes de cemento
amiantado.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y limpie el exterior con
regularidad utilizando un paño suave.
Protección del medio ambiente
Z
z
Separación de desechos. Este producto no debe desecharse
con la basura doméstica normal.
La separación de desechos de productos usados y
embalajes permite que los materiales puedan reciclarse y
reutilizarse. La reutilización de materiales reciclados ayuda a
evitar la contaminación medioambiental y reduce la
demanda de materias primas.
La normativa local puede prever la separación de desechos de
productos eléctricos de uso doméstico en centros municipales de
recogida de desechos o a través del distribuidor cuando adquiere un
nuevo producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida y el reciclado de los
productos DEWALT que hayan llegado al final de su vida útil. Para hacer
uso de este servicio, devuelva su producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Puede consultar la dirección de su servicio técnico más cercano
poniéndose en contacto con la oficina local de DEWALT en la dirección
que se indica en este manual. Como alternativa, encontrará en Internet,
en la dirección siguiente, la lista de servicios técnicos autorizados de
DEWALT e información completa de nuestros servicios de posventa y
contactos: www.2helpU.com
Serrado hasta un borde sobresaliente (fig. D)
● Utilizando una hoja de sierra convencional puesta al revés, corte
hasta el borde sobresaliente.
23
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
● 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA ●
Si no queda totalmente satisfecho con su herramienta DEWALT,
contacte con su Centro de Servicio DEWALT. Presente su
reclamación, juntamente con la máquina completa, así como la
factura de compra y le será presentada la mejor solución.
● UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO ●
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para su herramienta
DEWALT en los 12 meses siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT. Para ello es
imprescindible presentar la prueba de compra. Incluye mano de obra
y piezas para las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
● UN AÑO DE GARANTÍA ●
Si su producto DEWALT presenta algún defecto debido a fallos de
materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de
compra, le garantizamos la sustitución gratuita de todas las piezas
defectuosas siempre y cuando:
● El producto no haya sido utilizado inadecuadamente.
● No se haya intentado su reparación por parte de una persona no
autorizada.
● Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT más cercano,
consulte el dorso de este manual. Como alternativa, hay disponible
en Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT e información
completa sobre nuestro servicio postventa en www.2helpU.com.
24
FRANÇAIS
SCIE ALTERNATIVE DW304
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de nombreuses années,
DEWALT produit des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
%
Caractéristiques techniques
DW304
Tension
V
230
Puissance absorbée
W
1.050
Vitesse à vide
0 - 2.800
Course de la lame
mm
29
Capacité de coupe dans le bois/les profilés
en métal/les tubes en plastique
mm
265/130/160
Poids
kg
3,5
DW304
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec
les normes 98/37/CE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 86/188/CEE, EN 60745,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contactez DEWALT à l'adresse
ci-dessous ou reportez-vous au dos de ce manuel.
DW304
LpA (pression acoustique)
dB(A)
89
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
100
m/s2
17,3
Valeur moyenne pondérée du carré de l'accélération
Fusible:
Outils 230 V
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel:
@
!
En cas de non-respect des instructions dans le présent
manuel, il y a risque de blessure, danger de mort ou
possibilité de dégradation de l'outil.
KpA (incertitude de la pression acoustique)
dB(A)
3
KWA (incertitude de la puissance acoustique)
dB(A)
3
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Dénote la présence de tension électrique.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
25
FRANÇAIS
Consignes générales de sécurité
Attention ! Lisez toutes les instructions. Le non-respect des
instructions indiquées ci-dessous peut entraîner une électrocution,
un incendie ou de graves blessures. La notion d'« outil
électroportatif » mentionnée par la suite se rapporte à des outils
électriques raccordés au secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
GARDEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES DE SECURITE.
1 Zone de travail
a Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.
Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le risque
d'accidents.
b N'utilisez pas les outils électroportatifs dans un environnement
présentant des risques d'explosion ni en présence de liquides,
gaz ou poussières inflammables.
Les outils électroportatifs génèrent des étincelles risquant
d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
c Tenez les enfants et autres personnes éloignés durant
l'utilisation de l'outil électroportatif.
En cas d'inattention, vous risquez de perdre le contrôle sur l'outil.
2 Sécurité électrique
a La fiche de secteur de l'outil électroportatif doit convenir à la
prise de courant. Ne modifiez en aucun cas la fiche. N'utilisez pas
de fiches d'adaptateur avec des outils ayant une prise de terre.
Les fiches non modifiées et les prises de courant appropriées
réduisent le risque d'électrocution.
b Évitez le contact physique avec des surfaces mises à la terre
telles que tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs.
Il y a un risque élevé d'électrocution si votre corps est relié à la terre.
c N'exposez pas l'outil électroportatif à la pluie ni à l'humidité.
La pénétration d'eau dans un outil électroportatif augmente le risque
d'électrocution.
d Préservez le câble d'alimentation. N'utilisez pas le câble à
d'autres fins que celles prévues, notamment pour porter l'outil,
l'accrocher voire le débrancher de la prise de courant. Maintenez
le câble éloigné des sources de chaleur, des parties grasses, des
bords tranchants ou des parties de l'outil en rotation.
Un câble endommagé ou enchevêtré augmente le risque d'électrocution.
e Si vous utilisez l'outil électroportatif à l'extérieur, utilisez une
rallonge homologuée pour utilisation à l'air libre.
L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les
applications extérieures réduit le risque d'électrocution.
3 Sécurité personnelle
a Restez vigilant, surveillez ce que vous faites. Faites preuve de
bon sens quand vous utilisez l'outil électroportatif. N'utilisez
pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou après avoir consommé
de l'alcool, des drogues ou avoir pris des médicaments.
Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil peut entraîner
de graves blessures.
b Portez des équipements de protection. Portez toujours des
lunettes de protection.
Le port d'équipements de protection personnelle tels que masque
anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque ou
protection auditive, selon le travail à effectuer, réduit le risque de
blessures.
c Évitez une mise en route accidentelle. Avant de brancher l'outil,
vérifiez que l'interrupteur est sur la position arrêt.
Le transport ou le branchement d'outils électroportatifs avec
l'interrupteur en position marche est une invite à l'accident.
d Enlevez tout outil ou clé de réglage avant de mettre l'outil en
marche.
Une clé ou un outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer
des blessures.
26
e Ne vous penchez pas trop. Adoptez une position stable et
gardez votre équilibre à tout moment.
Vous contrôlerez mieux l'outil dans des situations inattendues.
f Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements
flottants ou de bijoux. N'approchez pas les cheveux, vêtements
ou gants des parties des pièces mobiles.
Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être
attrapés dans les pièces en mouvement.
g Si des dispositifs servant à aspirer ou à recueillir les poussières
doivent être utilisés, vérifiez qu'ils sont correctement raccordés
et utilisés.
L'utilisation de tels dispositifs réduit les dangers dus aux poussières.
4 Utilisation des outils électroportatifs et précautions
a Ne surchargez pas l'outil. Utilisez l'outil électroportatif approprié
pour le travail à effectuer.
Avec l'outil électroportatif approprié, vous travaillerez mieux et avec
plus de sécurité à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
b N'utilisez pas un outil électroportatif dont l'interrupteur est
défectueux.
Un outil électroportatif qui ne peut plus être mis en ou hors
fonctionnement est dangereux et doit être réparé.
c Retirez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer des
réglages sur l'outil, de changer les accessoires ou de ranger l'outil.
Cette mesure de précaution empêche une mise en marche par
mégarde.
d Rangez les outils électroportatifs hors de portée des enfants.
Ne laissez pas les personnes n'étant pas familiarisées avec
l'outil ou n'ayant pas lu ces instructions l'utiliser.
Les outils électroportatifs sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par
des personnes non initiées.
e Prenez soin des outils électroportatifs. Vérifiez que les parties en
mouvement fonctionnent correctement et qu'elles ne sont pas
coincées ; vérifiez qu'il n'y a pas de pièces cassées ou
endommagées susceptibles de nuire au bon fonctionnement de
l'outil. S'il est endommagé, faites réparer l'outil avant de l'utiliser.
De nombreux accidents sont dus à des outils électroportatifs mal
entretenus.
f Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres.
Des outils soigneusement entretenus avec des bords tranchants bien
aiguisés se coincent moins souvent et peuvent être guidés plus
facilement.
g Utilisez les outils électroportatifs, les accessoires, les outils à
monter etc. conformément à ces instructions et aux
prescriptions en vigueur pour ce type d'outils. Tenez compte
également des conditions de travail et du travail à effectuer.
L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres fins que celles
prévues peut entraîner des situations dangereuses.
5 Réparations
a Faites réparer votre outil électroportatif uniquement par du
personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange
d'origine.
Cela garantira le maintien de la sécurité de votre outil.
Directives de sécurité additionnelles pour scies sabre
Mise en marche et à l'arrêt
● Ne jamais tenter d'immobiliser lames à la main après la mise à
l'arrêt.
● Toujours vérifier que la scie soit arrêtée avant de la poser sur une
table.
En cours de sciage
● Avant de scier, éloigner tous les clous et objets métalliques de l'aire
de travail.
FRANÇAIS
● Si possible, serrer l'ouvrage au moyen d'un étau p. ex.
● Ne pas scier des pièces excessivement petites.
● Adopter une position confortable sans se pencher trop en avant,
surtout en cas de travail sur un échafaudage ou une échelle.
● Toujours maintenir la scie à deux mains.
● Il est conseillé de porter un masque anti-poussière.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder à
l'assemblage ou au réglage.
@
Vérification et changement des lames de scie
● Utiliser uniquement des lames de scie dont les caractéristiques sont
conformes à ces instructions.
● Utiliser uniquement des lames de scie solides et en parfait état. Les
lames de scie fendues ou voilées doivent être remplacées
immédiatement.
● Vérifiez le montage de la lame de scie.
Montage de la lame de scie (fig. B)
● Relevez le levier de blocage de lame (2) pour déverrouiller le
mécanisme de blocage de la lame.
● Introduire la lame dans le porte-lame (4) jusqu'à ce qu'elle s'engage.
La lame s'installe indifféremment les dents dirigées vers le bas, le
haut, la gauche ou la droite.
● Abaissez le levier de blocage de lame (2) pour verrouiller le
mécanisme de blocage de la lame.
● Pour enlever la lame de scie, procédez en ordre inverse.
Contenu de l'emballage
Lames de scie
L'emballage contient:
1 Scie alternative
1 Jeu de lames carbure universelles
1 Coffret de transport (seulement pour modèles K)
1 Manuel d'instructions
1 Dessin éclaté
● Vérifier si l'outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas de
dommages dus au transport.
● Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
Description (fig. A)
Votre scie alternative DW304 a été mise au point pour scier le bois, le
métal et les tubes. Grâce à un design compact, l'outil est
particulièrement indiqué pour scier dans des endroits d'accès difficile.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Levier de blocage de la lame
3 Semelle
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifier si la tension
secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque d'identification.
#
Cet outil à double isolation est conforme à la norme
EN 60745; un branchement à la terre n'est donc pas
nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d'alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d'utilisation à l'extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
matériau
lame de scie recommandée
métaux ferreux
denture fine
métaux non-ferreux
denture grosse
bois
denture grosse
matières synthétiques
maçonnerie
denture fine
lame carbure
Toute un éventail de lames est disponible en option.
@
Toujours sélectionner vos lames avec soin.
Mode d'emploi
@
● Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
● Vérifier le serrage de l'ouvrage.
● Une pression excessive n'accélère pas le sciage mais réduit
les performances de l'outil. Ne pas exercer de pression
latérale sur les lames de scie. Travailler de préférence avec
la semelle appuyée contre l'ouvrage pour ménager la lame et
éviter les rebonds et les vibrations.
● En cas de sciage dans les parois et des planchers p. ex., se
renseigner sur l'emplacement des tuyauteries et des
câblages. Toujours maintenir l'outil par la poignée.
● Eviter la surcharge.
Laisser fonctionner la machine librement durant quelques
secondes avant de commencer à scier. Ne jamais mettre la
machine en marche quand la lame est bloquée dans
l'ouvrage ou en contact avec le matériau.
Avant la mise en marche:
● Montez une lame de scie adaptée. Pour découper des courbes,
utilisez des lames très étroites. Utilisez des lames bimétalliques pour
les endroits difficiles d'accès (à ras des parois, etc.).
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la fiche, s'en
débarrasser en songeant à la sécurité car il est dangereux de réutiliser
un cordon secteur ou une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
● Pour mettre l'outil en marche, appuyer sur l'interrupteur à variateur
(1). La vitesse augmente avec la pression exercée sur l'interrupteur.
● Pour arrêter l'outil, relâcher l'interrupteur.Toujours mettre l'outil à
l'arrêt après le travail et avant de débrancher l'outil.
Câbles de rallonge
Pour couper le bois
● Serrer l'ouvrage fermement et enlever les clous et autres objets en
métal.
● Maintenir l'outil des deux mains et appuyer la semelle contre le
matériau à scier.
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du conducteur est de
1,5 mm2.
En cas d'utilisation d'un dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
27
FRANÇAIS
Attaque en plein bois (fig. C)
● Placer la semelle sur l'ouvrage de telle manière que la lame forme un
angle qui convient pour l'attaque en plein matériau.
● Mettre la scie en marche et engager la lame lentement tout en
maintenant la semelle en contact avec l'ouvrage.
Coupes à ras
● Tracer une ligne de coupe sur l'ouvrage.
● Utiliser une lame étroite et placer la semelle sur la ligne de coupe.
Si nécessaire, p. ex dans des endroits difficiles d'accès, le bord
extérieur de la semelle peut servir de guide.
● Mettre la scie en marche et engager la lame dans le matériau tout en
maintenant l'outil fermement contre l'ouvrage.
D
Aspiration de poussière
● Quand l'outil est utilisé à l'intérieur durant une période prolongée,
utiliser un système d'aspiration de poussière mis au point en
conformité avec les régulations relatives à l'émission de la poussière.
Pour couper le métal
● Dans le cas de coupe de tôle extrêmement mince, serrer l'ouvrage
de part et d'autre pour obtenir des coupes nettes et éviter la
déchirure du matériau.
● Pour coupes rectilignes, tracer une ligne de coupe sur le matériau.
● Appliquer un film de lubrifiant sur la ligne de coupe, mettre la scie en
marche et suivre la ligne.
Pour couper les matières synthétiques
● Toujours travailler à vitesse réduite. Effectuer un essai pour vérifier si
le matériau résiste à la chaleur.
d
Pour couper dans la maçonnerie
@
Lors du sciage de ciment à l'amiante, des poussières
nocives risquent de se dégager. Respecter les
réglementations en vigueur et les recommandations des
fabricants de l'amiante.
Sciage jusqu'à une arête vive (fig. D)
● À l'aide d'une lame conventionnelle installée à l'envers, coupez
jusqu'à l'arête vive.
Coupe parallèle (fig. E)
Avec la lame à l'horizontale, l'outil peut être utilisé pour des coupes
parallèles proches du sol, des murs ou du plafond.
● Assurez-vous que le patin de scie est toujours en contact avec la
pièce à ouvrer.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les accessoires qui
conviennent le mieux pour votre travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps avec un minimum
d'entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d'un entretien soigneux et régulier.
Graissage
● Si l'outil ne va pas être utilisé pendant une période prolongée,
graissez légèrement la lame (par ex. avec de l'huile pour machines).
28
S
Nettoyage
Les fentes d'aération doivent toujours être dégagées. Nettoyer
régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
Protection de l'environnement
Z
Collecte séparée. Ce produit ne doit pas être jeté avec les
déchets domestiques normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT, ou si vous n'en avez
plus l'utilité, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques. Rendez-le
disponible pour une collecte séparée.
z
La collecte séparée des produits et emballages usés permet
le recyclage des articles afin de les utiliser à nouveau. Le fait
d'utiliser à nouveau des produits recyclés permet d'éviter la
pollution environnementale et de réduire la demande de
matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre la collecte séparée des
produits électriques du foyer, dans des déchetteries municipales ou
auprès du revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
DEWALT fournit un dispositif permettant de collecter et de recycler les
produits DEWALT lorsqu'ils ont atteint la fin de leur cycle de vie. Pour en
bénéficier, il vous suffit de retourner votre produit à un réparateur agréé
qui fera le nécessaire.
Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche de chez
vous, contactez le bureau DEWALT à l'adresse indiquée dans ce
manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste des réparateurs agréés de
DEWALT et de plus amples détails sur notre service après-vente sur le
site Internet à l'adresse suivante : www.2helpU.com
FRANÇAIS
GARANTIE
● 30 JOURS D'ENGAGEMENT SATISFACTION ●
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine DEWALT ne vous
donne pas entière satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat à votre distributeur,
ou à un centre de service après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg,
retournez votre machine à DEWALT. Munissez-vous d'une preuve
d'achat.
● 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE ●
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait une révision ou des
réparations dans les 12 mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de service après-vente agréé
sur présentation de la preuve d'achat. Ce service comprend pièces
et main-d'oeuvre pour les machines, à l'exclusion des accessoires.
● 1 AN DE GARANTIE ●
Au cas où votre machine DEWALT présenterait un défaut de
fabrication dans les 12 premiers mois suivant son achat, nous
garantissons le remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l'unité entière, et ce à notre discrétion, à
condition que:
● la machine ait été utilisée correctement
● aucune personne non qualifiée n'ait tenté de réparer la machine
● la preuve d'achat portant la date d'acquisition soit fournie.
Pour obtenir l'adresse du distributeur DEWALT ou du centre de
service après-vente agréé le plus proche, appeler le numéro dans la
liste figurant au dos du manuel. Comme alternative, une liste de
centres de service après-vente DEWALT agréés et des
renseignements plus détaillés sur le service après-vente sont
disponibles sur l'Internet (www.2helpU.com).
29
I TA L I A N O
SEGHETTO ALTERNATIVO DW304
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l'utilizzatore professionale.
Dati tecnici
DW304
Tensione
V
230
Potenza assorbita
W
1.050
Velocità a vuoto
0 - 2.800
Profondità max. taglio
mm
29
Capacità di taglio per legno, profilati metallici
e tubi di plastica
mm
265/130/160
Peso
kg
3,5
%
DW304
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati costruiti in conformità
alle norme: 98/37/CE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 86/188/CEE, EN 60745,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT all'indirizzo qui sotto o
consultare il retro del presente manuale.
DW304
LpA (rumorosità)
dB(A)
89
LWA (potenza sonora)
dB(A)
100
m/s2
17,3
Valore medio quadratico ponderato dell'accelerazione
Fusibili:
Modelli da 230 V
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
@
!
Indica rischio di infortunio, pericolo di morte o danno
all'apparecchio qualora non ci si attenga alle istruzioni
contenute nel presente manuale.
KpA (incertezza sulla misura della rumorosità)
dB(A)
3
KWA (incertezza sulla misura della potenza sonora)
dB(A)
3
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Indica pericolo di scossa elettrica.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
30
I TA L I A N O
Norme generiche di sicurezza
Attenzione! Leggere tutte le istruzioni. La mancata osservanza
delle presenti istruzioni potrà causare scosse elettriche, incendi
e/o infortuni gravi. Il termine "elettroutensile" che ricorre in tutte le
avvertenze seguenti si riferisce ad utensili elettrici con o senza filo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.
1 Area di lavoro
a Mantenere pulita e bene illuminata l'area di lavoro.
Il disordine e la scarsa illuminazione possono causare incidenti.
b Evitare d'impiegare gli elettroutensili in ambienti esposti al
rischio di esplosione, ad esempio in presenza di liquidi, gas o
polveri infiammabili.
Gli elettroutensili producono scintille che possono far infiammare la
polvere o i fumi.
c Mantenere lontani bambini ed astanti mentre si usa
l'elettroutensile.
Eventuali distrazioni possono comportare la perdita di controllo
dell'elettroutensile.
2 Sicurezza elettrica
a La spina elettrica deve essere adatta alla presa. Evitare
assolutamente di alterare la spina. Non impiegare spine
adattatrici con elettroutensili provvisti di messa a terra.
L'uso di spine inalterate e delle prese corrispondenti riduce il rischio
di scosse elettriche.
b Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come
tubi, radiatori, forni e frigoriferi.
Un corpo collegato a terra è esposto maggiormente al rischio di
scosse elettriche.
c Riporre gli elettroutensili al riparo dalla pioggia o dall'umidità.
L'eventuale infiltrazione di acqua in un elettroutensile aumenta il
rischio di scosse elettriche.
d Non esporre il cavo a sollecitazioni. Non usare il cavo per
trasportare o trainare l'elettroutensile e non tirarlo per estrarre
la spina dalla presa di corrente. Mantenere il cavo al riparo dal
calore, da bordi taglienti e/o da parti in movimento.
I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse
elettriche.
e Se l'elettroutensile viene adoperato all'aperto, usare
esclusivamente prolunghe omologate per l'impiego all'esterno.
Un cavo adatto per uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
3 Sicurezza delle persone
a È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e
maneggiare con giudizio l'elettroutensile. Non adoperare
l'elettroutensile se si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti,
alcol o medicinali.
Un attimo di distrazione può causare gravi infortuni personali.
b Indossare sempre un equipaggiamento protettivo. Indossare
sempre occhiali di sicurezza.
Se si avrà cura d'indossare l'equipaggiamento protettivo come
necessario - ad esempio una maschera antipolvere, delle calzature
antiscivolo, un casco o delle otoprotezioni - si ridurrà il rischio di
infortuni.
c Evitare l'accensione involontaria dell'elettroutensile. Prima
d'inserire la spina nella presa, controllare che l'interruttore sia
su Off.
Per non esporsi al rischio d'incidenti, non trasportare gli elettroutensili
tenendo le dita sull'interruttore oppure, se sono collegati
all'alimentazione, con l'interruttore di accensione su On.
d Prima di accendere un elettroutensile, togliere eventuali chiavi o
attrezzi di regolazione.
Un utensile o una chiave inglese lasciati in un componente mobile
dell'elettroutensile potranno causare lesioni.
e Non sporgersi. Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
In questo modo è possibile controllare meglio l'elettroutensile in
situazioni inaspettate.
f Vestirsi adeguatamente. Evitare di indossare indumenti larghi o
gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontani da pezzi in
movimento.
Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi nei
componenti in movimento.
g Se gli elettroutensili sono provvisti di attacchi per la
connessione di dispositivi di aspirazione o raccolta della
polvere, assicurarsi che questi siano installati e utilizzati
correttamente.
L'impiego dei suddetti dispositivi diminuisce i rischi correlati alle
polveri.
4 Uso e cura dell'elettroutensile
a Non sovraccaricare l'elettroutensile. Usare l'elettroutensile
adatto per il lavoro da eseguire.
Utilizzando l'elettroutensile adatto si potrà lavorare meglio e con
maggiore sicurezza alla potenza nominale prevista.
b Non utilizzare elettroutensili con interruttori difettosi.
Un elettroutensile che non può essere controllato mediante
l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di regolare
l'elettroutensile, di sostituire degli accessori o di riporre
l'elettroutensile.
Queste precauzioni di sicurezza riducono le possibilità che
l'elettroutensile venga messo in funzione inavvertitamente.
d Quando non vengono usati, gli elettroutensili devono essere
custoditi fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'uso
dell'elettroutensile a persone inesperte o che non abbiano letto
le presenti istruzioni.
Gli elettroutensili risultano pericolosi se usati da persone inesperte.
e Sottoporre gli elettroutensili alle procedure di manutenzione del
caso. Verificare che le parti mobili siano bene allineate e non
s'inceppino, che non ci siano componenti rotti e/o non
sussistano altre condizioni che possano compromettere il
funzionamento dell'elettroutensile. Eventuali guasti devono
essere riparati prima dell'uso.
La scarsa manutenzione causa molti incidenti.
f Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio.
Se sottoposti alla giusta manutenzione, gli utensili da taglio con taglienti
affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da manovrare.
g Utilizzare l'elettroutensile, gli accessori, le punte ecc. in
conformità alle presenti istruzioni e secondo la specifica
destinazione prevista, tenendo conto delle condizioni di lavoro
e del lavoro da completare.
L'impiego degli elettroutensili per usi diversi da quelli previsti può dar
luogo a situazioni di pericolo.
5 Riparazioni
a Fare riparare l'elettroutensile solo ed esclusivamente da
personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio
originali.
In tal modo la sicurezza dell'elettroutensile sarà garantita.
Norme di sicurezza aggiuntive per le Cutsaw
Accensione/spegnimento
● Dopo aver disattivato la sega, non cercare mai di fermarne le lame
con le dita.
● Non riporre mai la sega su un tavolo o su un banco da lavoro senza
averla precedentemente spenta. Ricordare che le lame
continueranno a funzionare per un breve periodo dopo avere spento
la sega.
31
I TA L I A N O
Durante il taglio
● Prima di iniziare il taglio, rimuovere i chiodi e le parti metalliche dal
pezzo in lavorazione.
● Quando è possibile, utilizzare morse e dispositivi simili per bloccare
saldamente il pezzo in lavorazione.
● Non cercare di tagliare pezzi di lavorazione estremamente piccoli.
● Non piegarsi troppo in avanti e accertarsi di essere sempre in una
posizione di equilibrio sicura, soprattutto quando ci si trova su
ponteggi o su scale.
● Impugnare sempre la sega con entrambe le mani.
● È preferibile indossare una maschera anti-polvere.
Controllo e sostituzione delle lame della sega
● Utilizzare solo lame per seghe conformi alle specifiche contenute in
questo libretto di istruzioni.
● Utilizzare solo lame affilate e in perfette condizioni di funzionamento;
le lame rotte o piegate devono essere scartate e sostituite
immediatamente.
● Assicurarsi che la lama sia montata ben stretta.
Contenuto dell'imballo
L'imballo comprende:
1 Seghetto alternativo
1 Set di lame per impieghi generici
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
● Accertarsi che l'utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
● Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l'utensile.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest'ultima dovrà essere di tipo
omologato e di dimensione idonee a garantire l'alimentazione elettrica
dell'apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione
minima del conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il
cavo per l'intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
@
Prima di effettuare il montaggio o la regolazione disinserire
sempre la spina dalla presa di alimentazione.
Montaggio lama della troncatrice (fig. B)
● Spostare verso l'alto la leva di fissaggio della lama (2) per sbloccare
il meccanismo di fissaggio lama.
● Inserire la lama nel portalama (4) fino a quando non si innesta il
perno di bloccaggio. La lama può essere montata con i denti rivolti
verso l'alto, verso il basso, verso destra o verso sinistra.
● Spostare verso il basso la leva di fissaggio della lama (2) per
bloccare il meccanismo di fissaggio lama.
● Per estrarre la lama procedere nell'ordine inverso.
Lame della sega
materiale
lama raccomandata
metallo ferroso
denti fini
metallo non ferroso
denti grossi
legno
denti grossi
plastica
denti fini
muratura
estremità al carburo
Su richiesta è disponibile un'ampia scelta di lame per usi specifici.
Descrizione (fig. A)
Il seghetto alternativo DW304 è stato concepito per lavorazioni
professionali su legno, metallo e tubi. La sua configurazione compatta
consente di tagliare estremamente vicino ai bordi di aree difficili.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Leva di fissaggio della lama
3 Scarpa della sega
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico
voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a
quello indicato sulla targhetta.
#
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di doppio isolamento, in
ottemperanza alla norma EN 60745, perciò non è richiesta la
messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un interruttore
differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina vecchia in modo
appropriato; è pericoloso inserire una spina con i conduttori di rame
scoperti in una presa di corrente sotto tensione.
32
@
Scegliere sempre la lama con estrema attenzione.
Istruzioni per l'uso
@
● Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le
normative vigenti.
● Assicurarsi che il materiale da segare sia correttamente
bloccato in posizione.
● Applicare una leggera pressione esclusivamente sull'utensile
senza premere lateralmente sulla lama. Se possibile,
lavorare tenendo la scarpa della sega premuto contro il
pezzo in lavorazione, al fine di evitare danni alla lama e per
impedire all'utensile di strappare e di vibrare.
● Quando si effettuano tagli nei muri e nei pavimenti, fare
attenzione alla posizione delle tubazioni e dei cavi elettrici.
Impugnare sempre l'utensile tenendolo per l'impugnatura.
● Evitare situazioni di sovraccarico.
Lasciare funzionare liberamente la lama per alcuni secondi
prima di iniziare il taglio. Non avviare mai l'utensile con la
lama inserita nel pezzo o a contatto con il materiale.
Prima del funzionamento:
● Montare il tipo di lama appropriato. Utilizzare lame strette per
realizzare tagli curvi. Utilizzare lame flessibili bimetalliche per
raggiungere punti difficili (ad esempio vicino ai muri, ecc.).
Accensione e spegnimento (fig. A)
● Per mettere in funzione l'utensile, premere il interrutore a velocità
variabile (1). La pressione esercitata sul interrutore determina la
velocità dell'utensile.
I TA L I A N O
● Per fermare l'utensile, rilasciare l'interruttore.Spegnete sempre
l'utensile al termine del lavoro e prima di disinserire la spina.
Taglio nel legno
● Bloccare il pezzo in lavorazione ed estrarre tutti i chiodi e gli oggetti
metallici.
● Impugnare l'Utensile Elettrico con entrambe le mani e lavorare
mantenendo la scarpa della sega premuta contro il pezzo in
lavorazione.
Taglio a tuffo nel legno (fig. C)
● Appoggiare la scarpa della sega sulla superficie del pezzo in
lavorazione in una posizione in cui la lama formi il giusto angolo per il
taglio a tuffo.
● Avviare la sega e fare avanzare lentamente la lama nel legno.
Assicurarsi che la scarpa rimanga sempre a contatto con il pezzo.
Taglio a scavare
● Misurare ed evidenziare la parte praticare la tasca.
● Utilizzare una lama sottile, appoggiare la parte inferiore della scarpa
della sega sul pezzo in lavorazione e assicurarsi che la lama sia
posizionata sulla linea di taglio.
Se necessario, ad esempio quando occorre tagliare in spazi ristretti,
utilizzare il bordo esterno della scarpa della sega come linea di
riferimento.
● Avviare l'utensile e fare avanzare la lama nel materiale alla massima
velocità, mantenendo l'utensile saldamente contro il pezzo in lavorazione.
D
Aspirazione polveri
● Quando l'utensile viene utilizzato in ambienti chiusi per periodi di
tempo prolungati, collegarlo a un appropriato aspiratore di polveri.
Impiegare esclusivamente aspiratori di polveri conformi alle direttive
pertinenti relative all'emissione di polvere.
Taglio nel metallo
● Quando occorre tagliare lamiere molto sottili, bloccare il pezzo su
entrambi i lati con spessori di legno. In questo modo si ottengono
tagli puliti e si evita di danneggiare il metallo.
● Per eseguire tagli lunghi e rettilinei tracciare una riga sul pezzo in
lavorazione.
● Applicare un sottile velo di lubrificante lungo la linea di taglio, avviare
l'utensile e seguire la linea di taglio.
Taglio nella plastica
● Lavorare sempre a velocità di taglio ridotta. Eseguire sempre un taglio
di prova al fine di verificare se il materiale plastico è sensibile al calore.
d
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per durare a lungo
richiedendo solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell'utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
● Se l'elettroutensile non viene utilizzato per un periodo di tempo
prolungato, rivestire le lame con una piccola quantità d'olio (ad
esempio olio per macchine).
S
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l'esterno dell'utensile
periodicamente con un panno morbido.
Protezione dell'ambiente
Z
Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere
smaltito con i normali rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto oppure di disfarsene in
quanto non più necessario, non dovrà essere smaltito con i normali rifiuti
domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta differenziata.
z
La raccolta differenziata di prodotti e imballaggi usati,
consente il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare i
materiali riciclati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale
e riduce la richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la raccolta differenziata di
elettrodomestici possono essere disponibili presso i punti di raccolta
municipali o presso il rivenditore, al momento dell'acquisto di un nuovo
prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la raccolta differenziata e la
possibilità di riciclare i prodotti DEWALT che hanno esaurito la loro
durata in servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il prodotto a
qualsiasi tecnico autorizzato, incaricato della raccolta per conto
dell'azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino, rivolgersi alla sede
DEWALT locale, presso il recapito indicato in questo manuale. Altrimenti,
un elenco completo di tutti i tecnici autorizzati DEWALT e i dettagli
completi sui contatti e i servizi post-vendita sono disponibili su Internet
alla pagina: www.2helpU.com
Taglio di parti in muratura
@
Quando si tagliano pezzi di cemento amianto, può prodursi
della polvere di cemento pericolosa per la salute. Attenersi
alle indicazioni stabilite dalla legge e osservare le
raccomandazioni fornite dai fabbricanti di cemento amianto.
Segare fino ad un bordo sporgente (fig. D)
● Utilizzando una lama convenzionale montata al contrario, tagliare
fino al bordo sporgente.
Tagli paralleli (fig. E)
Con la lama installata in orizzontale, è possibile utilizzare l'elettroutensile
per tagli paralleli vicino al pavimento, alle pareti o al soffitto.
● Assicurarsi che la scarpa rimanga sempre a contatto con il pezzo.
33
I TA L I A N O
GARANZIA
● GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE SODDISFAZIONE ●
Se non siete completamente soddisfatti delle prestazioni del vostro
utensile DEWALT, potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza per ottenere il
rimborso o il cambio dell'utensile, presentando debita prova
dell'avvenuto acquisto.
● MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO ●
L'eventuale manutenzione o assistenza necessaria per il vostro
utensile DEWALT nei primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro Assistenza autorizzato
su presentazione della prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
● GARANZIA TOTALE DI UN ANNO ●
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse pienamente conforme
alle caratteristiche di funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di acquisto,
provvederemo alla sostituzione gratuita delle parti difettose o a
nostro giudizio, alla sostituzione gratuita dimostrato che:
● Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza DEWALT, con la
prova della data di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
● Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto non sia stato causato
da incuria.
● Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione da persone non
facenti parte del nostro personale di assistenza o, all'estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per ottenere l'indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale). In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei Centri di Assistenza
Tecnica DEWALT, completo di dettagli sul servizio assistenza postvendita.
34
NEDERLANDS
RECIPRO-ZAAGMACHINE DW304
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring,
voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
DW304
Spanning
V
230
Opgenomen vermogen
W
1.050
Toerental, onbelast
0 - 2.800
Slaglengte
mm
29
Zaagcapaciteit in hout/metaal profielen/plastic buizen
mm
265/130/160
Gewicht
kg
3,5
Zekeringen:
DW304
LpA (geluidsdruk)
dB(A)
89
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
100
m/s2
17,3
10 A
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:
!
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres
hieronder of op de achterkant van deze handleiding.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de versnelling
230 V machines
@
%
DW304
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming
zijn met: 98/37/EG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, 86/188/EEG, EN 60745,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op
beschadiging van de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
KpA (meetonzekerheid geluidsdruk)
dB(A)
3
KWA (meetonzekerheid geluidsvermogen)
dB(A)
3
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Geeft elektrische spanning aan.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
35
NEDERLANDS
Algemene veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Lees alle voorschriften. Wanneer de volgende
voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische
schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het hierna
gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op
elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met
netsnoer) of op een accu (snoerloos).
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN GOED.
1 Werkomgeving
a Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd.
Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen
leiden.
b Werk met de machine niet in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.
Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen tot ontsteking kunnen brengen.
c Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het
elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2 Elektrische veiligheid
a De netstekker van het gereedschap moet in het stopcontact
passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd.
Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde
gereedschappen.
Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het
risico van een elektrische schok.
b Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken,
bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten.
Er bestaat een verhoogd risico voor een elektrische schok wanneer
uw lichaam geaard is.
c Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot
het risico van een elektrische schok.
d Gebruik het snoer niet voor een verkeerd doel. Gebruik het
snoer niet om het gereedschap te dragen of op te hangen of om
de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de
buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen.
Beschadigde of in de war geraakte snoeren vergroten het risico van
een elektrische schok.
e Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient
u alleen verlengsnoeren te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis zijn goedgekeurd.
Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer
beperkt het risico van een elektrische schok.
3 Veiligheid van personen
a Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij
het gebruik van elektrische gereedschappen. Gebruik elektrisch
gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed staat
van drugs, alcohol of medicijnen.
Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het
gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
b Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag altijd een
veiligheidsbril.
Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of
gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het
elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
c Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of de schakelaar in
de uit-stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
Wanneer u bij het dragen van het gereedschap uw vinger aan de
schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
36
d Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u
het gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
e Reik niet te ver. Zorg er altijd voor dat u stevig staat en in
evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het gereedschap in onverwachte situaties beter
onder controle houden.
f Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of
sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt
van bewegende delen.
Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door
bewegende delen worden meegenomen.
g Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen
worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze
zijn aangesloten en juist worden gebruikt.
Het gebruik van deze voorzieningen beperkt het gevaar door stof.
4 Gebruik en onderhoud van elektrische gereedschappen
a Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw toepassing
het daarvoor bestemde elektrische gereedschap.
Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger
binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
b Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar
defect is.
Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of
uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
c Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het gereedschap
instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt.
Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het
gereedschap.
d Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik
van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door
personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen
niet hebben gelezen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
e Verzorg het gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende
delen van het gereedschap correct functioneren en niet
vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het gereedschap nadelig wordt
beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het
gereedschap gebruikt.
Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden
elektrische gereedschappen.
f Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon.
Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met
scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te geleiden.
g Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren,
inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen
en zoals voor dit speciale gereedschapstype voorgeschreven.
Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren
werkzaamheden.
Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de
voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
5 Service
a Laat het gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en
vakkundig personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap
in stand blijft.
NEDERLANDS
Extra veiligheidsrichtlijnen voor recipro-zagen
In- en uitschakelen
● Probeer nooit het zaagblad met de hand te stoppen nadat de
machine is uitgeschakeld.
● Schakel de machine steeds uit alvorens het op een tafel of werkbank
te leggen.
De aders moeten minimaal een doorsnede hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
@
Het zagen
● Verwijder, indien u een zaagblad voor hout gebruikt, alle spijkers en
metalen voorwerpen uit het werkstuk voordat u de machine
inschakelt.
● Gebruik waar mogelijk klemmen en bankschroeven om het werkstuk
vast te klemmen.
● Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt afgeraden.
● Leun niet te ver voorover. Zorg voor een stabiele houding, vooral
wanneer u op een stelling of ladder staat.
● Houd de zaagmachine steeds met beide handen vast.
● Draag bij voorkeur een stofmasker.
Monteren van het zaagblad (fig. B)
● Beweeg de hendel (2) omhoog om het bladhoudermechanisme te
ontgrendelen.
● Plaats het zaagblad in de houder (4) totdat het wordt vastgeklemd.
Het blad kan met de tanden naar boven of beneden, of naar links of
rechts worden geplaatst.
● Beweeg de hendel (2) omlaag om het bladhoudermechanisme te
vergrendelen.
● Ga in omgekeerde volgorde te werk om het zaagblad te verwijderen.
Controleren en verwisselen van het zaagblad
● Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de specificaties in deze
handleiding.
● Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in goede conditie zijn;
gebarsten of verbogen zaagbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
● Zorg dat het zaagblad goed vastzit.
materiaal
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Recipro-zaagmachine
1 Set universele zaagbladen
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
● Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
● Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw recipro-zaagmachine DW304 is ontwikkeld voor het professioneel
zagen van hout, metaal en buizen. Door het compacte ontwerp kunt u
ook dicht langs de rand van moeilijk bereikbare plaatsen zagen.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 Vergrendelingshendel zaagbladhouder
3 Zaagschoen
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
#
Uw DEWALT-machine is dubbel geïsoleerd overeenkomstig
EN 60745; een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet de oude stekker c.q.
het oude snoer worden weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan een goedgekeurd
verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine
(zie technische gegevens).
Zaagbladen
aanbevolen zaagblad
ferrometaal
fijn getand
non-ferrometaal
grof getand
hout
grof getand
plastic
fijn getand
metselwerk
hardmetalen punten
Er zijn veel zaagbladen voor verschillende toepassingen verkrijgbaar als
optie.
@
Kies uw zaagblad altijd zorgvuldig uit.
Aanwijzingen voor gebruik
@
● Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan
de geldende voorschriften.
● Controleer of het werkstuk goed vastgeklemd is.
● Overmatige druk op de machine versnelt het zagen niet maar
resulteert juist in slechtere prestaties. Oefen geen zijdelingse
druk uit op de zaagbladen.
● Werk indien mogelijk met de zaagschoen tegen het werkstuk
gedrukt. Dit voorkomt beschadiging van het zaagblad en
voorkomt dat het gereedschap schokt en trilt.
● Let bij het zagen in muren en vloeren op de loop van de
buizen en bedrading. Houd het gereedschap altijd aan de
handgreep vast.
● Vermijd overbelasting.
Laat het blad eerst een aantal seconden draaien voordat u
met zagen begint. Schakel het gereedschap nooit in wanneer
het zaagblad is vastgeraakt in het werkstuk of wanneer het
blad het materiaal raakt.
Voor gebruik:
● Monteer het juiste type zaagblad. Gebruik smalle zaagbladen voor
het zagen van bochten. Gebruik flexibele bimetalen zaagbladen voor
moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. dicht bij muren, enz.).
In- en uitschakelen (fig. A)
● Druk op de schakelaar (1) om de machine te starten. Het toerental
van de machine wordt bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
● Stop de machine door de schakelaar los te laten.Schakel altijd de
machine uit wanneer het werk is beëindigd en voordat u de stekker
uit het stopcontact haalt.
37
NEDERLANDS
Het zagen van hout
● Klem het werkstuk stevig vast en verwijder alle spijkers en andere
metalen delen.
● Werk met de zaagschoen tegen het werkstuk gedrukt, terwijl u het
gereedschap met beide handen vasthoud.
Midden in een houten werkstuk inzagen (fig. C)
● Laat de zaagschoen in een zodanige stand op het werkstuk rusten
dat het blad onder de juiste hoek staat voor het midden in een
houten werkstuk inzagen.
● Schakel het gereedschap in voer het blad langzaam in. Zorg ervoor
dat de zaagschoen altijd het werkstuk raakt.
Een juiste behandeling en regelmatige reiniging van de machine
garanderen een hoge levensduur.
Smering
● Als het gereedschap voor een langere periode niet wordt gebruikt,
breng dan een dun laagje olie op het zaagblad aan (bijv.
machineolie).
S
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing regelmatig schoon
met een zachte doek.
Dicht langs de rand zagen
● Meet en teken de gewenste zaagsnede af.
● Gebruik een smal zaagblad en laat de onderkant van de zaagschoen
op het werkstuk rusten. Zorg ervoor dat het blad op de zaaglijn is
geplaatst.
● Gebruik indien nodig, bijv. in besloten ruimtes, de buitenrand van de
zaagschoen als richtlijn.
● Schakel het gereedschap in en voer het blad op volle snelheid in het
materiaal, houd het gereedschap stevig tegen het werkstuk.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging toe is of het u niet
langer van dienst kan zijn, gooi het dan niet bij het huishoudelijk afval.
Zorg ervoor dat het product gescheiden kan worden ingezameld.
D
z
Stofafzuiging
● Wanneer de zaagmachine gedurende lange tijd binnenshuis wordt
gebruikt, moet een stofafzuiginstallatie worden gebruikt. Gebruik een
stofafzuiger die voldoet aan de geldende richtlijnen voor stofemissie.
Het zagen van metaal
● Klem een werkstuk van dun metaal altijd tussen twee stukken hout
in. Dit garandeert nette zaagsneden en voorkomt dat het materiaal
beschadigt.
● Trek een lijn op het werkstuk voor lange rechte zaagsneden.
● Breng een dun laagje smeermiddel aan langs de zaaglijn, schakel
het gereedschap in volg de zaaglijn.
Het zagen van plastic
● Werk altijd met een laag toerental. Maak eerst een testzaagsnede
om te controleren of het materiaal warmtegevoelig is.
d
Het zagen van metselwerk
@
Bij het zagen van asbestcement kan gevaarlijk stof
vrijkomen. Volg de wettelijke bepalingen en aanbevelingen
van de asbestfabrikanten op.
Zagen tot aan opstaande randen (fig. D)
● Zaag tot aan de opstaande rand met behulp van een standaard
zaagblad dat ondersteboven is geïnstalleerd.
Parallelzagen (fig. E)
De machine kan gebruikt worden voor parallelzagen dicht bij vloeren,
muren en plafonds indien het zaagblad in de horizontale oriëntatie is
geïnstalleerd.
● Zorg ervoor dat de zaagschoen altijd het werkstuk raakt.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste
accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan onderhoud.
38
Milieu
Z
Gescheiden inzameling. Dit product mag niet met het
gewone huishoudelijke afval worden weggegooid.
Door gebruikte producten en verpakkingen gescheiden in te
zamelen, worden de materialen gerecycled en opnieuw
gebruikt. Hergebruik van gerecyclede materialen voorkomt
milieuvervuiling en vermindert de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van electrische
huishoudproducten bij gemeentelijke vuilnisbergen of bij de verkoper
waar u een nieuw product koopt, kunnen aan plaatselijke voorschriften
gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en recyclen van
afgedankte DEWALT-producten. Om gebruik te maken van deze service,
retourneert u het product naar een van de erkende servicecentra, die
deze producten voor ons verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum opvragen via
de adressen op de achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie m.b.t. onze
klantenservice vinden op het volgende Internet-adres: www.2helpU.com
NEDERLANDS
GARANTIE
● 30 DAGEN "NIET GOED, GELD TERUG" GARANTIE ●
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om welke reden dan ook
niet geheel aan uw verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet
zoals bij aankoop binnen 30 dagen terug naar DEWALT, samen met
uw aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
● 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT ●
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap binnen 12 maanden na
aankoop nazicht of reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze Service-centers op
vertoon van het aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks of
via uw dealer naar een erkend DEWALT Service-center.
● 1 JAAR GARANTIE ●
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap binnen 12 maanden na
datum van aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze vervanging van
alle defecte delen of van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
● het produkt niet foutief gebruikt werd
● het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
● het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-hoofdkantoor naar het
adres van het dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van
deze handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT Servicecenters en nadere informatie over onze service vindt u ook op
Internet: www.2helpU.com.
39
NORSK
PENDELSAG DW304
Gratulerer!
CE-sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant
produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
DW304
Spenning
V
230
Motoreffekt
W
1.050
Turtall, ubelastet
0 - 2.800
Slaglengde
mm
Kuttekapasitet i tre/metallprofiler/plastrør
mm
Vekt
kg
29
DW304
LpA (lydnivå)
dB(A)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
100
m/s2
17,3
Veiet geometrisk middelverdi av akselerasjonsfrekvensen
230 V
Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av
verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke
følges.
KpA (lydnivå-usikkerhet)
dB(A)
3
KWA (akustisk effekt-usikkerhet)
dB(A)
3
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Betegner risiko for elektrisk støt.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
40
89
10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
!
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen
nedenfor eller se veiledningens bakside.
265/130/160
3,5
Sikring:
@
%
DW304
DEWALT erklærer at dette utstyret er konstruert i henhold til: 98/37/EF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, 86/188/EØF, EN 60745, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
NORSK
Generelle sikkerhetsforskrifter
Advarsel! Les gjennom alle anvisningene. Hvis anvisningene
nedenfor ikke overholdes, kan det medføre elektrisk støt, brann
og/eller alvorlige skader. Uttrykket "elektroverktøy" i alle
advarslene nedenfor gjelder for strømdrevne elektroverktøy
(med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).
TA GODT VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE.
1 Arbeidsplassen
a Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst.
Rotete arbeidsområder og arbeidsområder uten godt lys kan føre til
ulykker.
b Ikke arbeid med elektroverktøy i eksplosjonsfarlige omgivelser der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv.
Elektroverktøy forårsaker gnister som kan antenne støv eller damper.
c Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes.
Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen.
2 Elektrisk sikkerhet
a Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkontakten.
Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk
adapterstøpsler sammen med jordete elektroverktøy.
Bruk av originale støpsler og passende stikkontakter reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b Unngå kroppskontakt med jordete overflater som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap.
Det er større fare for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.
c Hold elektroverktøy unna regn eller fuktighet.
Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for
elektrisk støt.
d Unngå uforsvarlig behandling av ledningen. Elektroverktøyet
må aldri bæres eller trekkes etter ledningen, og trekk heller ikke
ut støpselet ved å rykke i ledningen. Hold ledningen unna
varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Med skadde eller sammenflokete ledninger øker risikoen for elektrisk støt.
e Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun
bruke en skjøteledning som er godkjent til utendørs bruk.
Ved å bruke en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk,
reduseres risikoen for elektrisk støt.
3 Personsikkerhet
a Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og gå fornuftig fram når
du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når
du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller
medikamenter.
Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av verktøyet kan føre til
alvorlige personskader.
b Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Bruk av personlig verneutstyr, for eksempel støvmaske, sklisikre
vernesko, hjelm eller hørselsvern som passer til forholdene,
reduserer risikoen for personskader.
c Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Påse at bryteren
står i posisjon "AV" før verktøyet koples til.
Det kan føre til ulykker hvis du bærer elektroverktøyet med fingeren på
bryteren, eller kopler til verktøyet når bryteren ikke står i posisjon "AV".
d Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på
elektroverktøyet.
En skrunøkkel eller en nøkkel som befinner seg i en roterende
maskindel, kan føre til personskade.
e Ikke strekk deg for langt. Pass på at du alltid har sikkert fotfeste
og god balanse.
Da kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
f Bruk egnede klær. Ikke bruk løse plagg eller smykker. Hold hår,
klær og hansker unna bevegelige deler.
Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i bevegelige
deler.
g Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger,
må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt
måte.
Bruk av disse innretningene reduserer farer på grunn av støv.
4 Aktsom håndtering og bruk av elektroverktøy
a Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk et elektroverktøy som
er beregnet på den type arbeid du vil utføre.
Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det
angitte effektområdet.
b Ikke bruk elektroverktøy med defekt bryter.
Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på med bryteren,
er farlig og må repareres.
c Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører innstillinger på
maskinen, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort.
Disse tiltakene reduserer risikoen for en utilsiktet starting av
maskinen.
d Elektroverktøy som ikke er i bruk, må oppbevares utilgjengelig
for barn. Ikke la verktøyet brukes av personer som ikke er
fortrolig med dette, eller som ikke har lest disse
bruksanvisningene.
Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
e Vær nøye med vedlikehold av elektroverktøy. Kontroller om
bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast,
om deler er brukket eller skadet og andre forhold som kan
innvirke på verktøyets funksjon. Hvis elektroverktøyet er skadet,
må det repareres før bruk.
Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell.
f Hold skjæreverktøy skarpe og rene.
Godt vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke
så ofte fast og er lettere å føre.
g Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøybits osv. i henhold til disse
anvisningene og slik det er foreskrevet for denne spesielle
maskintypen. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som
skal utføres.
Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt, kan
føre til farlige situasjoner.
5 Service
a Elektroverktøyet ditt skal alltid repareres av kvalifisert personell
og kun med originale reservedeler.
Dette forsikrer at elektroverktøyets sikkerhet opprettholdes.
Ekstra sikkerhetsregler for Kuttesager
Strømbryter
● Forsøk aldri å stoppe sagbladene med fingrene etter at sagen er slått
av.
● Legg aldri sagen ned på et bord eller en arbeidsbenk hvis den ikke er
slått av. Sagbladene vil fortsette å gå en liten stund etter at maskinen
er blitt slått av.
Når du sager
● Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra arbeidsemnet før du
begynner å arbeide.
● Bruk klemmer og skrustikke til å feste arbeidsemnet hvis dette er
mulig.
● Ikke forsøk sag veldig små emner.
● Bøy deg ikke for langt forover. Vær sikker på at du alltid står støtt,
spesielt på stillaser og stiger.
● Hold alltid sagen med begge hender.
● En støvmaske bør brukes.
Kontroll og bytte av sagblad
● Bruk bare sagblad som samsvarer med spesifikasjonene i denne
bruksanvisningen.
41
NORSK
● Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand; sprukne eller bøyde
sagblad må kasseres og erstattes øyeblikkelig.
● Pass på at sagbladet er sikkert fastspent.
Kontroll av pakkens innhold
Et vidt sortiment av spesialblad kan fås som ekstrautstyr.
@
Korrekt sagblad må velges med stor omhu.
Bruksanvisning
Pakken inneholder:
1 Pendelsag
1 Universal-sagbladsett
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
@
● Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
● Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du
forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din pendelsag DW304 er konstruert for profesjonell saging av tre, metall
og rør. Dens kompakte modell gjør at du kan sage meget nær kanten til
vanskelige områder.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Bladklemmehendel
3 Sagsko
● Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
● Sørg for at materialet som skal sages er spent fast.
● Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke
sidelengs på bladet.
● Dersom mulig, arbeid med sagskoen presset mot
arbeidsstykket. Dette hindrer skader på sagbladet og stopper
verktøyet fra å rykke og vibrere.
● Når du sager i vegger eller golv, kontroller alltid om det fins
skjulte elektriske ledninger der. Hold alltid verktøyet i håndtaket.
● Unngå overbelastning.
La bladet løpe fritt noen sekunder før en begynner å skjære.
Start aldri verktøyet når det står i klemme i arbeidsstykket
eller er i kontakt med materialet.
Før maskinen tas i bruk:
● Montér egnet type sagblad. Bruk smale sagblad for å skjære kurver.
Bruk bøylige bimetall-sagblad for steder som er vanskelige å komme
til (f.eks. nært vegger, etc.).
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid
at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
#
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN 60745. Jordet ledning er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel.
Et støpsel med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en
strømførende kontakt.
Skru på og av (fig. A)
● Start maskinen ved å trykke på bryteren for variabelt turtall (1).
Maskinens turtall avhenger av hvor hardt man trykker på bryteren.
● Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.Skru alltid av maskinen
når arbeidet er avsluttet og før støpselet tas ut av stikkontakten.
Skjæring i trevirke
● Spenn arbeidsstykket godt fast og fjern alle spikrer og metallgjenstander.
● Hold el-verktøyet med begge hender, arbeid med sagskoen presset
mot arbeidsstykket.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent
skjøteledning som er egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Stikksaging i trevirke (fig. C)
● La sagskoen hvile mot arbeidsstykket i en slik stilling at sagbladet
danner en passende vinkel for stikksagingen.
● Start sagen og før sagbladet sakte mot arbeidsstyket hele tiden.
Montering og justering
@
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og
justering av verktøyet.
Montere sagbladet (fig. B)
● Skyv bladklemmehendelen (2) opp for å utløse
bladklemmemekanismen.
● Stikk sagbladet inn i holderen (4) til det låses. Bladet kan monteres
med tennene vendt oppover eller nedover, eller mot venstre eller
høyre.
● Skyv bladklemmehendelen (2) ned for å låse
bladklemmemekanismen.
● For fjerning av sagbladet, gjenta prosessen i motsatt rekkefølge.
Sagblad
materiale
Jernholdige metaller
anbefalt sagblad
fintannet
ikke-jernholdige metaller
grovtannet
tre
grovtannet
plast
tegl
42
fintannet
karbid-spiss
Hulltaking
● Mål opp og markér hvor du ønsker å sage hullet.
● Bruk et smalt sagblad, la enden av sagskoen hvile mot arbeidsstykket
of forviss deg om at bladet er plassert på linja det skal sages etter.
● Dersom nødvendig, f.eks. på vanskelige tilgjengelige steder, brukes
den ytre kanten av sagskoen til å styre etter.
● Start verktøyet og før sagbladet mot materialet med full hastighet
samtidig som verktøyet holdes godt fast mot arbeidsstykket.
D
Støvavsug
● Når maskinen brukes innendørs i lengre tid, må den kobles til en
egnet støvsuger. Bruk en støvsuger som er i samsvar med de
gjeldende forskrifter angående støvutslipp.
Saging i metall
● Når du sager tynne plater, må arbeidsstykket alltid spennes opp med
treklosser på begge sider. Dette garanterer rene kutt og hindrer
skader på materialet.
● Markér med en linje på arbeidsstykket når du skal sage lange, rette kutt.
● Stryk på en tynn film med olje langs skjærelinja, start verktøyet og
følg skjærelinja.
NORSK
Saging i plast
● Arbeid alltid med redusert hastighet. Ta først et prøvekutt for å
kontrollere om materialet er følsomt for varme.
En oversikt over alle autoriserte DEWALT-serviceverksteder og
fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på Internett, adresse:
www.2helpU.com
d
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert
serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon
eller ta kontakt med DEWALT).
Saging i teglverk
@
Ved saging av asbestsement kan det oppstå skadelig støv.
Følg de lovbestemte retningslinjene og overhold de
anbefalinger som gis av produsenter av asbestsement.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli
endret, noe som ikke blir opplyst separat.
Saging opp til en utstikkende kant (fig. D)
● Bruk et vanlig sagblad som er montert opp ned, og kutt fram til den
utstikkende kanten.
Parallellsaging (fig. E)
Med bladet installert i horisontal retning kan verktøyet brukes til
parallellsaging nær gulv, vegger eller tak.
● Påse at sageskoen alltid er i kontakt med arbeidsstykket.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid
med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Smøring
● Hvis maskinen ikke skal brukes på lenge, må man smøre inn
sagbladet (f.eks. med maskinolje).
S
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med
en myk klut.
Miljøvern
Z
Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du
ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres
tilgjengelig for kildesortering.
z
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det
mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen.
Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre
forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av elektriske
produkter fra husholdningen, ved kommunale deponier eller gjennom
forhandleren når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering av DEWALTprodukter etter at de har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av våre autoriserte
serviceverksteder, som vil samle inn produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted, ta kontakt
med det lokale DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt i
denne bruksanvisningen.
43
NORSK
GARANTI
● 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI ●
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy, kan det returneres
innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT
autorisert serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake.
Kvittering må fremlegges.
● 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE ●
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold eller service i de
første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice
omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader
inngår ikke. Kvittering må fremlegges.
● 1 ÅRS GARANTI ●
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt
DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller,
etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
● Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
● Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell.
● Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til
Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i
DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett
informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
44
PORTUGUÊS
SERRA DE VAI-VEM DW304
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de experiência,
um desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Dados técnicos
DW304
Voltagem
V
230
Potência absorvida
W
1.050
Velocidade em vazio
Comprimento do curso
Capacidade de corte em perfis de
madeira/metálicos/tubos plásticos
Peso
0 - 2.800
mm
mm
kg
265/130/160
3,5
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
@
!
Para mais informações, queira consultar a DEWALT no endereço abaixo
ou a parte de trás do presente manual.
29
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
%
DW304
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas
em conformidade com 98/37/CE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, 86/188/CEE,
EN 60745, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
DW304
LpA (pressão sonora)
dB(A)
89
LWA (potência sonora)
dB(A)
100
m/s2
17,3
Valor médio quadrático ponderado em frequência de aceleração
KpA (imprecisão da pressão sonora)
dB(A)
3
KWA (imprecisão da potência sonora)
dB(A)
3
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Indica risco de ferimentos, perda de vida ou danos à
ferramenta no caso do não-cumprimento das instruções
deste manual.
Indica tensão eléctrica.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
45
PORTUGUÊS
Regras gerais de segurança
Advertência! Leia todas as instruções. O não cumprimento das
instruções a seguir pode resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou graves lesões. O termo "ferramenta eléctrica", utilizado a
seguir, refere-se a ferramentas eléctricas com ligação à corrente
eléctrica (com fios) ou operadas a bateria (sem fios).
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.
1 Área de trabalho
a Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada.
Desordem e áreas de trabalho com fraca iluminação podem causar
acidentes.
b Não trabalhe com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de
explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pós
inflamáveis.
As ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem provocar a
ignição de pó e vapores.
c Mantenha crianças e outras pessoas afastadas durante a
utilização da ferramenta eléctrica.
As distracções podem dar origem a que perca o controlo da
ferramenta.
2 Segurança eléctrica
a A ficha da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha
não deve ser modificada de modo algum. Não utilize quaisquer
fichas de adaptação com ferramentas eléctricas ligadas à terra.
Fichas inalteradas e tomadas adequadas reduzem o risco de
choques eléctricos.
b Evite que o corpo entre em contacto com superfícies ligadas à
terra, como por exemplo tubos, radiadores, fogões e frigoríficos.
Há um risco elevado de choques eléctricos, caso o corpo seja ligado
à terra.
c A ferramenta eléctrica não deve ser exposta à chuva nem a
humidade.
A penetração de água na ferramenta eléctrica aumenta o risco de
choques eléctricos.
d Manuseie o cabo com cuidado. O cabo da ferramenta não deve
ser utilizado para o transporte, para puxar a ferramenta, nem
para retirar a ficha da tomada. Mantenha o cabo afastado de
calor, óleo, cantos afiados ou peças em movimento.
Cabos danificados ou torcidos aumentam o risco de choques
eléctricos.
e Ao trabalhar com a ferramenta eléctrica ao ar livre, use um cabo
de extensão apropriado para áreas externas.
O uso de um cabo apropriado para áreas externas reduz o risco de
choques eléctricos.
3 Segurança pessoal
a Mantenha-se atento, observe o que está a fazer e seja prudente
ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Não use a ferramenta
eléctrica se estiver cansado ou sob a influência de drogas,
álcool ou medicamentos.
Um momento de falta de atenção durante a utilização da ferramenta
eléctrica pode causar graves lesões.
b Use equipamento pessoal de protecção. Utilize sempre óculos
de protecção.
Equipamento de segurança, como por exemplo, máscara de
protecção contra pó, sapatos de segurança anti-derrapantes,
capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo
e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
c Evite um accionamento involuntário. Assegure-se de que o
interruptor está na posição de desligado antes de ligar a ficha.
O transporte de ferramentas eléctricas com o dedo no interruptor ou
a ligação das mesmas à corrente eléctrica com o interruptor ligado
provoca acidentes.
46
d Retire eventuais chaves de ajuste ou chaves de fenda, antes de
ligar a ferramenta eléctrica.
Uma chave de fenda ou chave de ajuste, que se encontre numa
peça móvel da ferramenta, pode dar origem a lesões.
e Não se incline. Mantenha-se sempre bem posicionado e em
equilíbrio.
Desta forma, poderá ser mais fácil controlar a ferramenta em
situações inesperadas.
f Utilize vestuário adequado. Não utilize roupas largas nem jóias.
Mantenha o cabelo, roupa e luvas afastados de peças em
movimento.
Roupas largas, jóias ou cabelos longos podem ser ficar presos nas
peças em movimento.
g Se for prevista a montagem de dispositivos de extracção e
recolha de pó, assegure-se de que estão ligados e que são
utilizados de forma correcta.
A utilização destes dispositivos reduz os riscos provocados por pó.
4 Utilização e manutenção da ferramenta eléctrica
a Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o trabalho que irá realizar.
A ferramenta correcta realizará o trabalho de forma melhor e mais
segura dentro da potência indicada.
b Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor não puder ser
ligado nem desligado.
Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada através
do interruptor de ligar/desligar é perigosa e deve ser reparada.
c Desligue a ficha da tomada antes de efectuar ajustes na
ferramenta, substituir acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica.
Esta medida de segurança evita que a ferramenta eléctrica seja
ligada acidentalmente.
d Mantenha as ferramentas eléctricas que não estiverem a ser
utilizadas fora do alcance de crianças. Não permita que a
ferramenta seja utilizada por pessoas não familiarizadas com a
mesma ou que não tenham lido estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas se utilizadas por pessoas
não qualificadas.
e Efectue a manutenção da ferramenta eléctrica. Verifique se as
peças móveis da ferramenta funcionam perfeitamente e não
emperram, bem como se há peças quebradas ou danificadas
que possam influenciar o funcionamento da ferramenta.
As peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização
da ferramenta.
Muitos acidentes têm como causa uma manutenção insuficiente das
ferramentas eléctricas.
f Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas.
As ferramentas de corte, sujeitas a uma manutenção adequada e
com extremidades de corte afiadas, emperram com menos
frequência e podem ser controladas com maior facilidade.
g Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios e as brocas da
ferramenta etc., de acordo com estas instruções e da maneira
determinada para este tipo especial de ferramenta eléctrica.
Considere também as condições de trabalho e o trabalho a ser
efectuado.
A utilização da ferramenta eléctrica para outros fins que não os
previstos pode resultar em situações perigosas.
5 Reparação
a A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por pessoal
qualificado e só devem ser colocadas peças sobressalentes
originais.
Desta forma, é assegurada a segurança da ferramenta eléctrica.
PORTUGUÊS
Normas de segurança adicionais para serras de corte
Ligar e desligar
● Depois de desligar, nunca tente parar as lâminas de corte com os
seus dedos.
● Nunca pouse a serra sobre uma mesa ou bancada se não estiver
desligada. As lâminas continuarão a funcionar durante alguns
instantes depois de a máquina ter sido desligada.
Durante a operação de corte
● Retire todos os pregos e objectos metálicos da peça a serrar antes
de começar o trabalho.
● Sempre que possível, use grampos e tornos para fixar a peça com
firmeza.
● Não tente serrar peças extremamente pequenas.
● Não se incline demasiado para a frente. Assegure-se de que está
bem seguro, principalmente em andaimes e escadas.
● Segure sempre a serra com ambas as mãos.
● De preferência, utilize uma máscara de protecção anti-pó.
A dimensão mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
@
Antes da montagem de acessórios e da afinação retire
sempre a ficha da tomada.
Montagem da lâmina da serra (fig. B)
● Desloque a alavanca de fixação da lâmina (2) para cima para libertar
o mecanismo de fixação da lâmina.
● Introduza a lâmina de serra no dispositivo de fixação (4) até esta
engatar. A lâmina pode ser instalada com os dentes voltados para
baixo ou para cima, para a esquerda ou para a direita.
● Desloque a alavanca de fixação da lâmina (2) para baixo para
bloquear o mecanismo de fixação da lâmina.
● Para retirar a lâmina de serra, proceda da forma inversa.
Lâminas de corte
Verificação e mudança das lâminas de corte
● Utilize apenas lâminas de corte, conformes com as especificações
incluídas nestas instruções de operação.
● Apenas deverão ser usadas lâminas de corte afiadas e em perfeito
estado; as lâminas partidas ou torcidas deverão ser rejeitadas e
substituídas imediatamente.
● Certifique-se de que a lâmina de serra está bem fixa.
material
lâmina de corte recomendada
metal ferroso
dentes finos
metal não ferroso
dentes largos
madeira
dentes largos
plástico
dentes finos
alvenaria
com ponta de diamante
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de vai-vem
1 Conjunto de lâminas de serra para fins gerais
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
Tem à sua dipsoisção uma grande variedade de lâminas de serra como
opção.
@
Seleccine sempre a sua lâmina de serra com muito cuidado.
Modo de emprego
● Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam
sinais de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
● Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura
e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
A sua serra de vai-vem DW304 foi projectada para serrar
profissionalmente madeira, metal e tubos. O seu formato compacto
permite efectuar cortes extremamente perto do rebordo de áreas difíceis.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Alavanca da libertação da lâmina
3 Sapata da serra
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão.
Verifique sempre se a tensão da rede corresponde à voltagem indicada
na placa de identificação.
#
A sua ferramenta DEWALT tem duplo isolamento em
conformidade com o estipulado na norma EN 60745, não
sendo, por isso, necessária uma ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma segura; uma ficha
com condutores de cobre a descoberto é perigosa quando entra em
contacto com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo especial,
conveniente para a corrente desta ferramenta (Veja os dados técnicos).
@
● Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
● Assegure-se de que o material a cortar está bem fixo.
● Aplique apenas uma pressão ligeira sobre a ferramenta e
não exerça pressão lateral sobre a lâmina de corte. Se
possível, trabalhe com a sapata da serra pressionada contra
a peça de trabalho. Isto evita danos na lâmina e evita que a
ferramenta salte e vibre.
● Ao cortar em paredes ou chãos, assegure-se de que
conhece a localização de tubagens e ligações eléctricas.
Segure sempre a ferramenta pela respectiva pega.
● Evite as sobrecargas.
Deixe a lâmina funcionar em vazio durante alguns segundos
antes de cortar. Nunca ligue a ferramenta quando a lâmina
de corte estiver encravada na peça de trabalho ou em
contacto com o material.
Antes da operação:
● Monte o tipo adequado de lâmina de serra. Use lâminas de serra
estreitas para cortar curvas. Use lâminas de serra flexíveis de dois metais
para posições de difícil acesso (por ex., muito junto a paredes, etc.).
Ligar e desligar (fig. A)
● Para pôr a máquina em funcionamento, prima o interruptor de
velocidade variável (1). A pressao exercida sobre o interruptor de
velocidade variável determina a velocidade de ferramenta.
● Para desligar a máquina, liberte o interruptor.Sempre desligue a
ferramenta quando o trabalho está acabado e antes de tirar a ficha
da tomada.
47
PORTUGUÊS
Cortar madeira
● Prenda a peça firmemente e retire todos os pregos e objectos metálicos.
● Segurando na ferramenta eléctrica com ambas as mãos, trabalhe
com a sapata da serra pressionada contra a peça.
Lubrificação
● Se a ferramenta não for usada durante muito tempo, aplique uma
ligeira camada de óleo na lâmina de serra (por ex., óleo para
máquinas).
Cortes profundos em madeira (fig. C)
● Pouse a sapata da serra sobre a peça de trabalho numa posição
que permita formar um ângulo apropriado para o corte profundo.
● Ligue a ferramenta e faça a serra penetrar lentamente na madeira.
Assegure-se de que a sapata da serra se mantém permanentemente
em contacto com a peça de trabalho.
S
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe regularmente o
corpo da máquina utilizando um pano macio.
Protecção do meio ambiente
Corte de cavidades
● Meça e marque o corte necessário para a cavidade.
● Usando uma lâmina de corte estreita, pouse a estremidade da
sapata da serra na peça de trabalho e assegure-se de que a lâmina
está posicionada na linha de corte.
Se necessário, p.e. em espaços fechados, use a extremidade
exterior da sapata da serra como guia.
● Ligue a ferramenta e introduza a lâmina no material a toda a velocidade,
segurando firmemente a ferramenta contra a peça de trabalho.
Extracção do pó
● Se necessário, empregue um aspirador concebido conforme às
directivas aplicáveis relativas à emissão de pó.
Cortar metal
● Ao cortar metal fino, assente a peça de forma estável, calçando-a
com madeira de ambos os lados. Isto garante um corte limpo e evita
danos no material.
● Para cortes longos e rectos, desenhe uma linha na peça de trabalho.
● Aplique uma película fina de lubrificante ao longo da linha de corte,
ligue a ferramenta e siga a linha de corte.
Cortar plásticos
● Trabalhe sempre a velocidade reduzida. Realize um teste de corte
para verificar se o material é sensível ao aquecimento.
d
Cortar alvenaria
Ao serrar fibrocimento, poderão ser produzidas poeiras
nocivas. Siga as directrizes oficiais e observe as
recomendações dos fabricantes de fibrocimento.
Serragem até uma aresta saliente (fig. D)
● Utilizando uma lâmina convencional instalada na posição invertida,
corte até à aresta saliente.
Corte paralelo (fig. E)
Com a lâmina instalada na horizontal, a ferramenta pode ser utilizada
para efectuar cortes paralelos junto a pisos, paredes ou tectos.
● Assegure-se de que a sapata da serra se mantém permanentemente
em contacto com a peça de trabalho.
Para mais informações sobre os acessórios apropriados, consulte o seu
revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida para funcionar
durante muito tempo com um mínimo de manutenção.
O funcionamento satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
48
Caso chegue o momento em que um dos seus produtos DEWALT
precise de ser substituído ou decida desfazer-se do mesmo, não o deite
fora juntamente com o lixo doméstico. Torne este produto disponível
para uma recolha em separado.
z
D
@
Z
Recolha em separado. Não deve deitar este produto fora
juntamente com o lixo doméstico normal.
A recolha em separado de produtos e embalagens utilizados
permite que os materiais sejam reciclados e reutilizados. A
reutilização de materiais reciclados ajuda a evitar a poluição
ambiental e a reduzir a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar a recolha em separado de
produtos eléctricos junto das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha e reciclagem de produtos
DEWALT que tenham atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer agente de
reparação autorizado que o irá recolher em nosso nome.
Para verificar a localização do agente de reparação mais próximo de si
contacte o escritório local da DEWALT no endereço indicado neste
manual. Se preferir, consulte a lista de agentes autorizados da DEWALT
e os dados completos dos nossos serviços de atendimento pós-venda
na Internet no endereço: www.2helpU.com
PORTUGUÊS
GARANTIA
● 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA ●
Se não estiver completamente satisfeito com a sua ferramenta DEWALT,
contacte um Centro de Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa, bem como a factura
de compra e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
● UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA ●
Se necessitar de manutenção para a sua ferramenta DEWALT,
durante os 12 meses após a compra, entregue-a, sem encargos,
num Centro de Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar uma
prova da compra.
● UM ANO DE GARANTIA ●
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de montagem ou de
material, durante os 12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
● O produto não tenha sido mal usado.
● Eventuais reparações não tenham sido efectuadas por pessoas
estranhas aos Centro de Assistência Técnica DEWALT.
● Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência Técnica DEWALT mais
próximo, queira consultar a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros de Assistência
Técnica DEWALT e todas as informações sobre o nosso serviço
pós-venda disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
49
SUOMI
PISTOSAHA DW304
Onneksi olkoon!
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi
ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
DW304
Jännite
V
Ottoteho
W
Kuormittamaton kierrosnopeus
230
1.050
0 - 2.800
Iskun pituus
mm
29
Sahausteho puuhun/metallilistoihin/muoviputkiin
mm
265/130/160
Paino
kg
3,5
Sulakkeet:
DW304
LpA (äänenpaine)
dB(A)
89
LWA (ääniteho)
dB(A)
100
m/s2
17,3
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
!
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan
takakannesta.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
230 V
@
%
DW304
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu seuraavien
standardien mukaisesti: 98/37/EY, 89/336/ETY, 73/23/ETY, 86/188/ETY,
EN 60745, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai
konevaurion vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei
noudateta.
KpA (äänenpaineen epävarmuus)
dB(A)
3
KWA (äänitehon epävarmuus)
dB(A)
3
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
50
SUOMI
Yleiset turvallisuutta koskevat säännöt
Varoitus! Kaikki ohjeet täytyy lukea. Alla olevien ohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon
ja/tai vakavaan loukkaantumiseen. Seuraavassa käytetty käsite
"sähkötyökalu" tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET HYVIN.
1 Työskentelyalue
a Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työskentelyalueet voivat
johtaa tapaturmiin.
b Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ympäristössä,
jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai
höyryt.
c Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi.
Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
2 Sähköturvallisuus
a Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
minkäänlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa.
Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia,
pattereita, liesiä tai jääkaappeja.
Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun
riskiä.
d Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyökalun
kantamiseen, vetämiseen tai pistotulpan irrottamiseen
pistorasiasta. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä
reunoista ja liikkuvista osista.
Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
3 Henkilöturvallisuus
a Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä
järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos
olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Suojavarusteet, kuten pölynsuojanaamari, luistamattomat
turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet pienentävät, tilanteen
mukaan oikein käytettyinä, loukkaantumisriskiä.
c Vältä sähkötyökalun tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
kytkin on off-asennossa ennen kytkennän tekemistä.
Onnettomuusvaara lisääntyy, jos kannat sähkötyökalua sormi
virtakytkimellä tai kytket työkalun virtajohdon pistorasiaan, kun
virtakytkin on päällä.
d Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät
sähkötyökalun.
Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa
johtaa loukkaantumiseen.
e Älä kurkota. Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja
tasapainosta.
Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa
tilanteissa.
f
Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja,
sillä ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista.
Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g Jos työkaluun voidaan asentaa pölynimu- ja keräyslaitteita,
sinun pitää tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käytetään
oikealla tavalla.
Näiden laitteiden käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4 Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua
sähkötyökalua.
Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja
varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voi käynnistää ja pysäyttää
virtakytkimestä.
Sähkötyökalu, jota ei enää voi käynnistää ja pysäyttää
virtakytkimestä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat säätöjä,
vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet pienentävät sähkötyökalun tahattoman
käynnistysriskin.
d Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei
käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua,
jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
e Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat osat
toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksessa ja että
työkalussa ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka
saattavat vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan. Korjauta
mahdolliset viat ennen käyttöönottoa.
Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista laitteista.
f Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat
teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
g Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. näiden
ohjeiden mukaisesti ja tavalla, joka on tarkoitettu erityisesti
kyseiselle sähkötyökalulle. Ota tällöin huomioon työolosuhteet
ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön, saattaa
johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5 Huolto
a Anna koulutettujen ammattitaitoisten henkilöiden korjata
sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä
varaosia.
Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.
Erityisiä turvallisuusohjeita puukkosahoja varten
Virran kytkeminen
● Älä koskaan yritä pysäyttää tai jarruttaa sahan terää käsin.
● Älä aseta sahaa pöydälle ennen kuin olet kytkenyt virran pois päältä.
Sahan terä liikkuu hetken myös sen jälkeen, kun virta on sammutettu.
Sahattaessa
● Poista naulat ym. metalliesineet sahattavasta kappaleesta ennen
sahausta.
● Kiinnitä sahattava kappale puristimien avulla mahdollisuuksien
mukaan.
● Älä käytä sahaa liian pienien kappaleiden sahaamiseen.
● Älä kurottele saha kädessä työskennellessäsi. Seiso aina tukevasti.
Ole erityisen varovainen telineillä tai tikkailla työskennellessäsi.
● Pidä sahasta kiinni aina molemmin käsin.
● On suositeltavaa käyttää hengityssuojainta.
51
SUOMI
Sahan terien vaihtaminen ja säätäminen
● Käytä ainoastaan näiden käyttöohjeiden suositusten mukaisia sahanteriä.
● Käytä ainoastaan teräviä, täysin käyttökelpoisia teriä; vioittuneet tai
taipuneet terät tulee vaihtaa välittömästi ja poistaa käytöstä.
● Varmista että sahanterä on kiinnitetty oikein.
Sahan terät
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Pistosaha
1 Yleiskäyttöinen sahanteräsarja
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
● Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
● Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Pistosaha DW304 on suunniteltu ammattimaiseen puun, metallin ja
putkien sahaukseen. Sahan kätevän muotoilun ansiosta voit sahata
myös erittäin vaikeapääsyisiä kohteita.
1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
2 Terän puristusvipu
3 Sahan pohja
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
#
Koneesi on kaksoiseristetty EN 60745:n mukaisesti; siksi ei
tarvita maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke,
jossa on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen
pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa
(katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko
on 1,5 mm2. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
@
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen asennusta.
Sahanterän asentaminen (kuva B)
● Siirrä terän puristusvipua (2) ylös vapauttaaksesi terän
puristusmekanismin.
● Aseta sahan terä pidikkeeseen (4) siten, että se lukittuu lukitsimella.
Terä voidaan asentaa siten, että hampaat osoittava ylös- tai alaspäin,
vasemmalle tai oikealle.
● Siirrä terän puristusvipua (2) alas lukitaksesi terän
puristusmekanismin.
● Kun haluat irrottaa sahanterän, toista edellä mainitut kohdat
vastakkaisessa järjestyksessä.
52
materiaali
suositeltava sahanterä
rautapitoinen metalli
tiheä hammastus
muu metalli
harva hammastus
puu
harva hammastus
muovi
tiheä hammastus
kivi
kärkikarkaistu terä
Saatavana laaja valikoima erilaisia teriä lisävarusteena.
@
Valitse aina työtehtävään sopiva terä.
Käyttöohjeet
@
● Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
● Varmista että sahattava materiaali pysyy tiukasti paikallaan.
● Paina laitetta materiaalia vasten mahdollisimman vähän. Älä
kohdista liikaa sivuttaisvoimaa sahanterään.
● Mikäli mahdollista, työskentele siten, että sahan pohja on
painettuna työkappaletta vasten, mikä estää terän tärinän,
vahingoittumisen sekä estää terää juuttumasta paikalleen.
● Kun sahaat seiniä tai lattioita, ota ensin selville putkien ja
sähkö- ym. johtojen sijainti. Pidä aina kiinni sahan kahvasta.
● Vältä kuormittamasta laitetta liikaa.
Anna terän liikkua vapaasti muutaman sekunnin ajan ennen
sahausta. Älä koskaan käynnistä sahaa, kun terä on
juuttunut kiinni työkappaleeseen tai kun terä koskettaa
sahattavaa materiaalia.
Ennen käyttämistä:
● Asenna tyypiltään sopiva sahanterä. Käytä kapeita teriä, kun sahaat
mutkitellen. Käytä joustavia kaksimetalliteriä, kun sahaat kohteita,
joihin on vaikea päästä (esim. lähellä seiniä jne.).
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
● Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1). Virtaytkimeen
kohdistuvan paineen määrä säätää koneen kierrosnopeuden.
● Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.Katkaise virta aina työn jälkeen ja
ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.
Sahaus puuhun
● Purista työkappale kiinni tukevasti ja poista siitä kaikki naulat ja
metalliesineet.
● Pidä sahasta kiinni molemmin käsin, työskentele sahan pohja
painettuna työkappaletta vasten.
Upotussahaus puuhun (kuva C)
● Lepuuta sahan pohjaa työkappaletta vasten siten, että terä on
sopivassa kulmassa.
● Käynnistä saha ja liikuta sahaa hitaasti. Varmista että sahan pohja
pysyy koko ajan työkappaletta vasten.
Lovien sahaaminen
● Mittaa ja merkitse tarvittava lovi.
● Käytä kapeaa sahanterää. Anna sahan pohjan levätä työkappaletta
vasten ja varmista, että terä kulkee pitkin merkkiviivaa.
Käytä tarvittaessa, esim. ahtaissa tiloissa, sahan pohjan ulkoreunaa
ohjaimena.
● Käynnistä saha ja liikuta terää materiaalissa täydellä nopeudella.
Pidä sahaa tiukasti työkappaletta vasten.
SUOMI
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä kotitalouksien
sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
D
Pölyn poisto
● Kun laitetta käytetään sisätiloissa pidemmän aikaa, se on yhdistettävä
sopivaan sahauspölyn poistimeen. Käytä ainoastaan pölynpoistosta
annettujen ohjeiden ja määräysten mukaista pölynpoistolaitetta.
Metallin sahaaminen
● Kun sahaat ohutta metallia, pidä työkappale vakaana asettamalla
puupala työkappaleen molemmin puolin. Tällöin sahausjälki on
siistimpi eikä materiaali vahingoitu.
● Vedä työkappaleeseen merkkiviiva, kun sahaat pitkiä, suoria linjoja.
● Levitä ohut kerros voiteluöljyä sahauslinjaan, käynnistä saha ja
noudata merkkiviivaa.
Muovin sahaaminen
● Käytä aina alhaista nopeutta. Tee ensin koesahaus tarkistaaksesi,
onko materiaali herkkää lämmölle.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT -tuotteiden keräykseen ja
kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit
hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen sijainnin ottamalla
yhteyden DEWALTin toimistoon, joka sijaitsee tässä käsikirjassa
annetussa osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT -huoltoliikkeistä
sekä yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua.
Niistä emme ilmoita erikseen.
d
Kiven sahaaminen
@
Kun sahaat asbestisementtiä, sahauksessa saattaa syntyä
vaarallista pölyä. Noudata annettuja määräyksiä sekä
asbestisementin valmistajien antamia ohjeita.
Sahaaminen ulkonevaan kulmaan asti (kuva D)
● Käytä tavallista terää, joka on asennettu ylösalaisin ja sahaa
ulkonevaan kulmaan asti.
Yhdensuuntainen sahaus (kuva E)
Kun terä on asennettuna vaakasuuntaan, työkalua voidaan käyttää
yhdensuuntaiseen sahaukseen lähellä lattioita, seiniä tai kattoja.
● Varmista että sahan pohja pysyy koko ajan työkappaletta vasten.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
● Jos et käytä sahaa pitkään aikaan, levitä sahanteriin hieman öljyä
(esim. koneöljyä).
S
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä
rievulla.
Ympäristön suojelu
Z
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen kanssa.
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on kerättävä erikseen.
z
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys mahdollistaa
materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön. Kierrätettyjen
materiaalien uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään ympäristön
saastumisen ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
53
SUOMI
TAKUU
● 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ●
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle
tai valtuutettuun DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä
ostopäivästä, niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on
palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
● YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO ●
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi 12
kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja
varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti
on esitettävä.
● YHDEN VUODEN TAKUU ●
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai
valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä,
vaihdamme vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön
ilmaiseksi edellyttäen, että:
● Tuotetta ei ole käytetty väärin.
● Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä.
● Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan
lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen
osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä
DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com.
54
SVENSKA
PENDELSÅG DW304
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Tekniska data
DW304
Spänning
V
Ineffekt
W
Varvtal obelastad
230
1.050
0 - 2.800
Snittlängd
mm
29
Kapar trä/metallprofiler/plaströr
mm
265/130/160
Vikt
kg
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
@
!
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående
adress eller se baksidan av manualen.
3,5
Säkring:
230 V
%
DW304
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i
överensstämmelse med följande normer: 98/37/EG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, 86/188/EEG, EN 60745, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Anger risk för personskada, livsfara eller skada på verktyg
vid ouppmärksamhet inför de instruktioner som ges i
handboken.
DW304
LpA (ljudtryck)
dB(A)
89
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
100
m/s2
17,3
Vägt geometrisk medelvärde av accelerationsfrekvensen
KpA (avvikelse ljudtryck)
dB(A)
3
KWA (avvikelse ljudeffekt)
dB(A)
3
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Anger risk för elektrisk stöt.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
55
SVENSKA
Allmänna säkerhetsregler
Varning! Läs samtliga anvisningar. Fel som uppstår till följd av att
anvisningarna nedan inte följts kan orsaka elchock, brand och/eller
allvarliga kroppsskador. Nedan använt begrepp "Elverktyg"
hänvisar till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till
batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
1 Arbetsområde
a Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda
till olyckor.
b Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning med
brännbara vätskor, gaser eller damm.
Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
c Håll barn och andra på säkert avstånd under arbetet med
elverktyget.
Om du störs under arbetet kan du förlora kontrollen över elverktyget.
2 Elsäkerhet
a Elverktygets stickkontakt måste passa i vägguttaget. Ändra
aldrig stickkontakten på något sätt. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg.
Oförändrade stickkontakter och passande vägguttag minskar risken
för elchock.
b Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör,
värmeelement, spisar och kylskåp.
Det finns en större risk för elchock om din kropp är jordad.
c Skydda elverktyget mot regn och väta.
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elchock.
d Misshandla inte nätsladden. Använd inte sladden för att bära
eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra
stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från
värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar.
Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elchock.
e När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast
förlängningssladdar som är godkända för utomhusbruk.
Om en lämpad förlängningssladd för utomhusbruk används minskar
risken för elchock.
3 Personlig säkerhet
a Var uppmärksam, se på vad du gör och använd elverktyget med
förnuft. Använd inte elverktyget när du är trött eller om du är
påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
Under användning av elverktyg kan ett ögonblicks bristande
ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
b Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon.
Den personliga skyddsutrustningen, som t.ex. dammfiltermask,
halkfria skyddsskor, hjälm eller hörselskydd, som bör användas
under de gällande omständigheterna minskar risken för kroppsskada.
c Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att strömbrytaren
står i avstängt läge innan du kopplar elverktyget till nätet.
Det kan vara mycket farligt att bära ett elverktyg med fingret på
strömbrytaren eller koppla det till nätet med strömbrytaren på.
d Avlägsna alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du
startar elverktyget.
Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra
kroppsskada.
e Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid har säkert fotfäste
och god balans.
På så sätt kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade
situationer.
f Bär lämplig klädsel. Bär inte löst hängande kläder eller
smycken. Håll hår, kläder och handskar undan från rörliga delar.
Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in i roterande
delar.
56
g Om elverktyget är utrustat med dammutsugnings- och uppsamlingsutrustning, kontrollera att dessa anordningar är
rätt monterade och att de används på korrekt sätt.
Dessa anordningar reducerar riskerna i samband med damm.
4 Bruk och skötsel av elverktyg
a Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det
aktuella arbetet.
Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom
angivet effektområde.
b Ett elverktyg med defekt strömbrytare får inte användas.
Ett elverktyg som inte kan kopplas till eller från är farligt och måste
repareras.
c Dra ur stickkontakten ur vägguttaget innan inställningar utförs,
tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget ställs undan.
Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
d Förvara elverktygen oåtkomliga för barn när de inte används.
Elverktyg får inte användas av personer som inte är förtrogna med
dess användning eller som inte har läst denna bruksanvisning.
Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
e Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter
inte gått sönder eller skadats och inget annat föreligger som
kan påverka elverktygets funktioner. Reparera skadade delar
innan elverktyget används på nytt.
Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
f Håll skärverktyg skarpa och rena.
Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar fastnar inte så lätt
och går lättare att styra.
g Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa
anvisningar och på de sätt som föreskrivits för aktuell
verktygsmodell. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och
arbetsmomenten.
Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga
situationer uppstå.
5 Service
a Låt elverktyget repareras endast av kvalificerad fackpersonal
och med originalreservdelar.
Detta garanterar att elverktygets säkerhet bibehålls.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för kapsågar
Strömbrytare
● Försök aldrig att stoppa bladet med fingrarna efter att maskinen
stängts av.
● Sätt aldrig sågen på ett bord eller en arbetsbänk innan den har
stannat helt. Sågbladen fortsätter att snurra en kort stund efter att
maskinen har stängts av.
Medan du sågar
● Avlägsna alla spikar och metallföremål från arbetsstycket innan du
börjar.
● Fäst alltid arbetsstycket med klämmor och tvingar när det är möjligt.
● Försök aldrig såga mycket små arbetsstycken.
● Böj dig inte för långt framåt. Se till att du alltid står stadigt, speciellt
på byggnadsställningar och stegar.
● Håll alltid säkert i sågen med båda händerna.
● Använd helst en skyddsmask.
Kontroll och byte av sågblad
● Använd endast sågblad som uppfyller specifikationerna i denna
bruksanvisning.
● Använd endast skarpa sågblad i perfekt skick; spruckna eller böjda
blad måste genast kastas och ersättas.
● Se till att sågklingan är ordentligt fastsatt.
SVENSKA
Bruksanvisning
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Pendelsåg
1 Sågbladset för allmänt bruk
1 Låda (endast K-modeller)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
@
● Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha
uppstått i samband med transport.
● Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din DW304 pendelsåg är konstruerad för professionell sågning av trä,
metall och rör. Det kompakta utförandet gör att du kan såga mycket nära
kanten på besvärliga ställen.
1 Steglös strömbrytare
2 Bladets klämspak
3 Sågfot
● Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande
bestämmelser.
● Se till att allt material som ska sågas är ordentligt fastspänt.
● Utöva endast lätt tryck på maskinen och tryck aldrig i bladets
sidriktning.
● Tryck sågfoten mot arbetsstycket när du sågar, om det är
möjligt. Detta förebygger skador på bladet och gör att
verktyget rycker och vibrerar mindre.
● Ta alltid reda på var rör och kablar sitter när du sågar i
väggar eller golv. Håll alltid fast verktyget i handtaget.
● Undvik överbelastning.
Låt sågbladet löpa fritt några sekunder innan du använder
sågen. Slå aldrig på verktyget när sågbladet sitter fast i
arbetsstycket eller när det har kontakt med materialet.
Innan Du börjar:
● Sätt in rätt slags sågblad. Använd smala sågblad när du sågar
kurvor. Använd flexibla blad av bimetall vid sågning på svåråtkomliga
platser (t.ex. nära väggar etc.).
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning. Kontrollera
alltid att spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns
angiven på märkplåten.
#
Ditt elverktyg är dubbelisolerat motsvarande EN 60745;
jordledare är således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut sladden eller
kontakten. En kontakt med frilagda kopparledare är livsfarlig om den
kopplas i ett spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd en godkänd
förlängningssladd lämpad för den här apparatens strömförbrukning (se
tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden fullständigt.
Montering och inställning
@
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med montering och
inställning.
Montering av sågklinga (fig. B)
● För bladets klämspak (2) uppåt för att lossa bladets klämanordning.
● För in sågbladet i hållaren (4) tills det fäster. Bladet kan monteras
med tänderna uppåt eller nedåt, eller åt vänster eller höger.
● För bladets klämspak (2) nedåt för att spärra bladets klämanordning.
● Avlägsna bladet genom att utföra samma handlingar i omvänd ordning.
Sågbladen
material
rekommenderat sågblad
järnhaltig metall
fintandat
lättmetall
grovtandat
trä
grovtandat
plast
murverk
fintandat
hårdmetallbestyckat
Det finns ett brett urval av specialanpassade sågblad att välja som tillval.
@
Strömbrytare (fig. A)
● För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren (1). Hastigheten är
beroende på hur hårt brytaren trycks in.
● För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.Stäng alltid av
maskinen innan Du drar ur sladden efter avslutat arbete.
Sågning i trä
● Fäst arbetsstycket ordentligt och ta bort alla spikar och
metallföremål.
● Håll fast verktyget med båda händerna och tryck sågfoten mot
arbetsstycket när du arbetar.
Slagsågning i trä (fig. C)
● Håll sågfoten mot arbetsstycket i ett sådant läge att bladet ligger i en
lämplig vinkel för slagsågningen.
● Slå på verktyget och för in bladet långsamt. Se till att sågfoten och
arbetsstycket har kontakt hela tiden.
Instickssågning
● Mät och markera det område som ska sågas.
● Använd ett smalt sågblad, tryck sågfotens underkant mot
arbetsstycket och se till att bladet följer den markerade linjen.
● Om det behövs, t.ex. på begränsade ytor, kan sågfotens ytterkant
användas som riktlinje.
● Slå på verktyget och för in bladet i materialet med full hastighet, tryck
verktyget hårt mot arbetsstycket.
D
Dammsugning
● Om verktyget används inomhus under längre perioder måste det
kopplas till en lämplig dammutsugare. Använd en dammutsugare
som uppfyller de aktuella direktiven för dammutsugning.
Sågning i metall
● Stabilisera alltid arbetsstycket genom att spänna trä på båda sidorna
när du sågar i tunn metall. Detta garanterar raka spår och förebygger
att materialet skadas.
● Rita ett streck på arbetsstycket när du vill såga långa, raka spår.
● Stryk ett tunt lager olja längs skärlinjen, slå på verktyget och såga
längs linjen.
Var alltid mycket noggrann när du väljer vilket sågblad du ska
använda.
57
SVENSKA
Sågning i plast
● Välj alltid en lägre hastighet. Gör alltid först en testsågning för att
kontrollera om materialet är värmebeständigt.
d
Sågning i murverk
@
När du sågar i asbesthaltig cement kan farligt damm
produceras. Följ de gällande riktlinjerna och ta reda på vilka
rekommendationer som tillverkare av asbesthaltig cement har.
Såga fram till en utskjutande kant (fig. D)
● Montera ett vanligt blad upp och ned och såga fram till den
utskjutande kanten.
Parallellsågning (fig. E)
Med bladet i horisontellt läge kan verktyget användas för att
parallellsåga nära golv, väggar eller innertak.
● Se till att sågfoten och arbetsstycket har kontakt hela tiden.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande
användning erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
● Stryk in sågbladet med en liten mängd olja (t.ex. maskinolja) om
verktyget inte kommer att användas under längre tid.
S
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör regelbundet elverktyget med
en mjuk trasa.
Miljöskydd
Z
Särskild insamling. Denna produkt får inte kastas bland
vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din DEWALT-produkt
med en ny, eller inte längre behöver den, ska du inte kasta den i
hushållssoporna. Denna produkt skall lämnas till särskild insamling.
z
Efter insamling av använda produkter och
förpackningsmaterial kan materialen återvinnas och
användas på nytt. Användning av återvunna material skonar
miljön och minskar förbrukningen av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda insamlingar av
uttjänt elutrustning från hushåll, antingen vid kommunala miljöstationer
eller hos detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och återvinningstjänst för DEWALTprodukter när de en gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en auktoriserad reparationsoch servicerepresentant som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får du genom kontakt
med den lokala DEWALT- företrädare, vars adress du återfinner i
manualen. En lista på auktoriserade verkstäder samt servicevillkor och
kontakter finns även tillgängligt på Internet på: www.2helpU.com
58
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till en auktoriserad
serviceverkstad. Se aktuell prislista/katalog för vidare information elle
kontakta DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående specifikationer
ändras vilket inte meddelas separat.
SVENSKA
GARANTI
● 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI ●
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-produkts prestanda
behöver du endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum
måste påvisas.
● ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE ●
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum kräver
underhåll eller service, utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service omfattar arbets- och
reservdelskostnader för elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår
ej. Inköpsdatum måste påvisas.
● ETT ÅRS GARANTI ●
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum visar
defekter på grund av brister i material eller vid produktionen,
garanterar vi att kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på vårt
eget initiativ, att gratis ersätta produkten på villkor att:
● Produkten inte har missbrukats.
● Eventuella reparationer har utförts av auktoriserad verkstad/
personal.
● Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är separat från
köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade serviceverkstad,
se aktuell katalog för vidare information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT
serviceverkstad och kompletta detaljer om vår after-sales service
tillgängliga på Internet: www.2helpU.com.
59
TÜRKÇE
DEĞİŞİK HAREKETLİ TESTERE DW304
Tebrikler!
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyanı
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede yılların deneyimi DEWALT'ı profesyonel kullanıcılar işin en
güvenilir partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
DW304
Voltaj
V
Güç ihtiyacı
W
Yüksüz hız
230
1.050
0 - 2.800
Hareket uzunluğu
mm
29
Ahşap/metal profilleri/plastik borular için
kesme kapasitesi
mm
265/130/160
Ağırlık
kg
3,5
Sigortalar
%
DW304
DEWALT bu elektrikli aletlerin aşağıdaki standartlara uygun olarak
tasarlandığını beyan eder: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
86/188/EEC, EN 60745, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresden DEWALT ile temas kurun
veya kılavuzun arkasına bakın.
DW304
LpA (ses basıncı)
dB(A)
89
LWA (akustik güç)
dB(A)
100
m/s2
17,3
Ağırlıklı RMS hız değeri
230 V aletler
10 A
Bu kılavuzun tümünde, aşağıdaki semboller kullanılmıştır:
@
Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi tehlikesi olduğunu gösterir.
!
Elektrik çarpması tehlikesi olduğunu gösterir.
KpA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
3
KWA (akustik güç belirsizliği)
dB(A)
3
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
60
TÜRKÇE
Genel güvenlik kuralları
Uyarı! Bütün talimatları okuyun. Aşağıdaki talimatlara uyulmaması,
elektrik çarpmaları yangın ve/veya ağır yaralanmalara neden
olabilir. Aşağıda kullanılan "Elektrikli el aleti" kavramı ile akım
şebekesine bağlı elektrikli el aletleri (bağlantı kablolu) ve batarya
ile çalışan elektrikli el aletleri (bağlantı kablosuz) ifade edilmektedir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN.
1 Çalışma alanı
a Çalışma alanını temiz ve düzenli tutun.
İş alanındaki düzensizlik ve yetersiz aydınlatma kazalara neden
olabilir.
b Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlama
tehlikesi olan yer ve mekânlarda aletinizle çalışmayın.
Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına veya yanmasına
neden olan kıvılcımlar çıkarırlar.
c Elektrikli el aletini çalıştırırken çocukları ve yakında duran
kişileri aletten uzaklaştırın.
Dikkatinizi dağıtacak herhangi bir şey kontrolü kaybetmenize neden
olabilir.
2 Elektrik güvenliği
a Aletinizin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Elektrikli aletlerle topraklı adaptör fişleri
kullanmayın.
Değiştirilmemiş, orijinal fiş ve uygun prizler elektrik çarpma tehlikesini
azaltır.
b Borular, kalorifer tesisatı, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi
topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa gelmekten kaçının.
Eğer bedeniniz topraklanacak olursa yüksek bir elektrik çarpma
tehlikesi ortaya çıkar.
c Aletinizi yağmur ve nemden koruyun.
Elektrikli el aletinin içine suyun sızması elektrik çarpma tehlikesini
yükseltir.
d Kabloyu kendi amacı dışında kullanmayın. Aleti kablodan
tutarak taşımayın, aleti kablo ile asmayın veya kablodan çekerek
fişi prizden çıkarmayın. Kabloyu aşırı sıcaktan, yağlardan,
keskin kenarlı cisimlerden veya aletin hareketli parçalarından
uzak tutun.
Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpma tehlikesini yükseltir.
e Elektrikli el aletinizle açık havada çalışırken mutlaka açık havada
kullanılmaya müsaadeli uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanılmaya uygun ve müsaadeli uzatma kablosunun
kullanılması elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
3 Kişisel güvenlik
a Elektrikli el aletinizle, çalışırken, dikkatli olun, ne yaptığınıza
dikkat edin ve makul hareket edin. Yorgunsanız, hap, ilaç veya
alkol almışsanız aletinizi kullanmayın.
Aletinizi kullanırken bir anlık dikkatsizliğiniz ciddi yaralanmalara yol
açabilir.
b Emniyet donanımını kullanın. Her zaman koruyucu gözlük
kullanın.
Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak kullanacağınız
toz maskesi, kaymayan sağlam iş ayakkabıları, koruyucu kask veya
koruyucu kulaklık gibi kişisel korunma donanımlarını kullanmanız
yaralanma tehlikesini büyük ölçüde azaltır.
c Aletinizin kontrolünüz dışında çalışmaması için gerekli önlemleri
alın. Prize takmadan önce açma düğmesinin kapalı konumda
olmasına dikkat edin.
Elektrikli aletlerin parmağınız açma düğmesi üzerinde taşınması
veya açık olarak prize takılması kazalara davetiye çıkarır.
d Aleti çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya tornavidaları aletten
uzaklaştırın.
Dönen alet parçasına temas halinde bulunan bir uç veya anahtar
yaralanmalara neden olabilir.
e Öne doğru eğilmeyin. Duruşunuzun güvenli olmasına dikkat
edin ve daima dengenizi koruyun.
Bu sayede aletinizi beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol
edersiniz.
f Uygun giysileri giyin. Çalışırken çok bol giysiler giymeyin ve
takı takmayın. Saçlarınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi aletin
hareketli parçalarından uzak tutun.
Bol giysiler, takılar veya uzun saçlar aletin hareketli parçaları
tarafından tutulabilir.
g Aletinize toz emme donanımı ve toz tutma donanımı
takılabiliyorsa, bunların bağlı olup olmadığını ve doğru işlev
görüp görmediklerini kontrol edin.
Bu gibi donanımların kullanılması tozlardan gelebilecek tehlikeleri
azaltır.
4 Elektrikli el aletleriyle dikkatli çalışmak ve aleti doğru kullanmak.
a Aletinizi aşırı ölçüde zorlamayın. İşinize uygun elektrikli el aletini
kullanın.
Uygun elektrikli el aleti ile belirtilen performans alanında daha iyi ve
daha güvenli çalışırsınız.
b Açma/kapama şalteri arızalı olan elektrikli el aletini kullanmayın.
Açılıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarılması
gerekir.
c Aletin kendinde bir ayarlama yapmadan, aksesuarı değiştirmeden
veya aleti elinizden bırakmadan önce fiş i prizden çekin.
Bu önlem, aletin kontrolünüz dışında ve istenmeden çalışmasını önler.
d Kullanım dışında iken elektrikli el aletinizi çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve aleti kullanmayı bilmeyen
veya bu güvenlik talimatını okumayan kişilerin aleti
kullanmasına izin vermeyin.
Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldıkları takdirde elektrikli el
aletleri tehlikelidirler.
e Aletinizin bakımını özenle yapın. Aletin hareketli parçalarının
kusursuz işlev görüp görmediklerini ve sıkışmadıklarını,
parçaların kırık veya hasarlı olup olmadıklarını kontrol edin, aksi
takdirde alet işlevini tam olarak yerine getiremez. Aletinizi
kullanmadan önce hasarlı parçaları onartın.
Birçok iş kazası aletlerin kötü ve yetersiz bakımından kaynaklanır.
f Kesici uçları keskin ve temiz tutun.
İyi bakım görmüş kesici uçlar daha ender sıkışırlar ve daha iyi
yönlendirilirler.
g Elektrikli el aletlerini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini bu
güvenlik talimatına uygun olarak ve alet tipine özgü kurallara
uyarak kullanın. Aletinizi kullanırken çalışma koşullarını ve
yaptığınız işi daima dikkate alın.
Elektrikli el aletlerini kendileri için öngörülen işlerin dışında kullanmak
tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.
5 Servis
a Aletinizi sadece uzman bir elemana ve orijinal yedek parçalar
kullandırarak onartın.
Böylelikle aletin güvenliğini korumuş olursunuz.
Katrak testereler için ek emniyet kuralları
Açma-kapama
● Testereyi kapattıktan sonra testere bıçağını asla elle durdurmaya
çalışmayın.
● Testereyi kapatmadan asla bir masa ya da çalışma tezgahı üzerine
bırakmayın. Testere bıçağı, testere kapatıldıktan sonra bir süre daha
dönmeye devam eder.
Keserken
● Özellikle tahta kesmek için tasarlanmış testere bıçakları kullanırken,
işe başlamadan önce kesilecek parçadaki tüm çivileri ve metal
nesneleri sökün.
61
TÜRKÇE
● Mümkün olan her durumda kesilecek parçaları sabitlemek için
mandal ve mengeneler kullanın.
● Çok küçük parçaları kesmeyi denemeyin.
● Öne doğru fazla eğilmeyin. Özellikle iskele ve merdivenlerde sağlam
durmaya özen gösterin.
● Testereyi daima iki elle tutun.
● Eğri yerleri ve cepler kesmek için uygun bir testere bıçağı kullanın.
● Tercihen bir toz maskesi kullanın.
Testere bıçağının kontrol edilmesi ve değiştirilmesi
● Yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen özelliklere uygun testere
bıçakları kullanın.
● Yalnızca çok iyi durumda olan testere bıçakları kullnılmalıdır.
Çatlak ya da eğilmiş testere bıçakları derhal değiştirilmeli ve atılmalıdır.
● Testere bıçağının güvenli bir şekilde takıldığına emin olun.
Testere bıçakları
malzeme
önerilen testere bıçağı
demir içeren metal
ince dişli
demir içermeyen metal
kaba dişli
ahşap
kaba dişli
plastik
ince dişli
duvarcılık
Karpit uçlu
Birçok özel amaçlı testere bıçakları opsiyonel olarak mevcuttur.
@
Testere bıçağınızı daima özenle seçiniz.
Kullanım talimatları
Ambalajın içindekiler
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
1 Değişik hareketli testere
1 Çok amaçlı testere bıçaklar takımı
1 Kutu (sadece K modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
1 Açılımlı çizim
● Nakliye sırasında alette, parçalarında veya aksesuarlarında hasar
oluşup oluşmadığını kontrol edin.
● Aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu iyice okuyup anlamaya zaman ayırın.
Tanım (şekil A)
DW304 değişik hareketli testereniz, ahşap, metal ve boruların
profesyonel kesim işleri için tasarlanmıştır. Testerenin kompakt yapısı,
zor bölgelerin kenarlarına çok yakın kesmeyi olanaklı kılmaktadır.
1 Değişken hız anahtarı
2 Bıçak sıkıştırma kolu
3 Testere pabucu
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun imal edilmiştir. Daima, şebeke
voltajının, aletinizin üstünde yazılı olan voltajla aynı olmasına dikkat edin.
#
DEWALT aletiniz, EN 60745 uyarınca çift yalıtımlıdır,
bu nedele topraklanması gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çıplak bakır tellerin arz ettiği tehlikeye
dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve çıplak iletken, kötü
bağlantı, hasarlı yalıtım kontrolü yapın. Gerekli onarımları yapın veya
gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
@
● Daima güvenlik talimatlarına ve uygulanan kurallara uyun.
● Tüm kesilecek parçaları kesmeden önce iyice sabitleyin.
● Testereye çok az bastırın ve testere bıçağına yan basınç
uygulamamaya özen gösterin. Mümkün olduğu takdirde,
testere pabucunu kesilen parçaya bastırarak çalışın.
Böylece bıçağınız zarar görmez ve aletin tepmesini ve
titremesini önler.
● Duvar ya da tabanlarda keserken, borular ya da elektrik
tesisatının yerine dikkat edin. Testereyi daima tutma
kollarından tutun.
● Fazla yüklemeden kaçının.
Kesime başlamadan önce, testere bıçağını birkaç saniye
rölantide çalıştırın. Testere bıçağı kesilen malzeme içinde
sıkışmışsa ya da malzemeye temas ediyorsa testereyi
kesinlikle çalıştırmayın.
Kullanmadan önce:
● Uygun testere bıçağını takın. Kavisler kesmek için dar bıçaklar
kullanın. Zor erişilen yerler (örn. duvar yakınında vs.) konumlar için
esnek bimetal bıçaklar kullanın.
Çalıştırma ve kapatma (şekil A)
● Aleti çalıştırmak için değişken hız anahtarını (1) basın. Değişken hız
anahtarını uygulanan basınç, aletin hızını belirlemektedir.
● Cihazı durdurmak için düğmeyi bırakınız.
İşiniz bittikten sonra ve fişten çekmeden önce aleti mutlaka kapatın.
Ahşap kesme
● Kesilecek parçayı iyice sabitleyin ve tüm çivi ve metal nesneleri sökün.
● Testereyi her iki elinizle tutup, testere pabucunu kesilen parçaya
bastırarak çalışın.
Ahşapta dalma kesimi (şekil C)
● Testere pabucunu, bıçak dalma kesimi için uygun bir açıya gelecek
şekilde kesilecek parçaya dayayın.
● Testereyi çalıştırın ve bıçağı yavaşça girin. Testere pabucunun tüm
işlem boyunca kesilen parçayla temas halinde kalmasına dikkat edin.
Montaj ve ayarlardan önce mutlaka aletin fişini çekin.
Testere bıçağının takılması (şekil B)
● Bıçak sıkıştırma mekanizmasını serbest bırakmak için bıçak
sıkıştırma kolunu (2) hareket ettirin.
● Testere bıçağını iterek yuvaya (4) yerleştirin. Bıçak dişler aşağı veya
yukarı, veya sola veya sağa olmak üzere monte edilebilir.
● Bıçak sıkıştırma mekanizmasını kilitlemek için bıçak sıkıştırma
kolunu (2) aşağı hareket ettirin.
● Testere bıçağını sökmek için işlemi ters sırayla yürütün.
62
@
Cep kesme
● Kesilecek cebi ölçüp işaretleyin.
● Dar testere bıçağını kullnarak testere pabucunun tabanını kesilecek
parçaya dayayın ve bıçağın kesme çizgisi üzerinde
konumlandırmaya özen gösterin.
Gerektiğinde, örn. dar yerlerde, testere pabucunun dış kenarını
kılavuz olarak kullanın.
● Testereyi çalıştırın ve kesilen parçaya karşı sıkıca tutarak bıçağı tam
hızla kesilecek malzemeye girin.
TÜRKÇE
D
z
Metal kesme
● İnce metal keserken, kesilen parçayı daima ahşap ile iki yandan
destekleyin. Böylece temiz kesimler yapabilir ve malzemeye zarar
vermemiş olursunuz.
● Uzun, düz kesimler için parçaya bir çizgi çizin.
● Kesme çizgisi boyunca ince bir yağlama maddesi şeridi çekin ve
testereyi çalıştırarak kesme çizgisini takip edin.
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satın aldığınız zaman, belediye atık
bölgelerinde veya perakendeciler tarafından evlerden elektrikli aletlerin
ayrı olarak biriktirilmesini sağlayabilir.
Toz çekme
● Testere uzun bir süre kapalı ortamlarda kullanılırsa, toz emisyonu ile
ilgili yürürlükteki yönetmeliklere uygun bir toz çekicisi kullanın.
Plastik kesme
● Daima düşük hızla çalışın. Malzemenin ısıya karşı duyarlı olup
olmadığını kontrol etmek için bir deneme kesimi yapın.
d
Duvar kesme
@
Kullanılmış ürünlerin ayrıca biriktirilmesi ve paketlenmesi
malzemelerin yeniden dönüşümüne ve yeniden kullanımına
izin vermektedir. Yeniden dönüşümü olan malzemelerin
yeniden kullanımı, çevre kirliliğini önlenmesine yardım
etmekte ve ham maddeye olan talebi indirgemektedir.
DEWALT ürünleri çalışma ömürlerini tamamladıklarında, DEWALT
bunların geri kazandırılması ve biriktirilmesi için kolaylıklar
sağlamaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için lütfen sahip olduğunuz
ürünü, bunları toplayan yetkili bir tamir servisine götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT ofisine başvurarak size
en yakın yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da, Internet'te
DEWALT yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmet veren
yetkililerin tam detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com
adresindedir.
Asbestli çimento keserken tehlikeli toz bulutları oluşabilir.
Yasal şartları uygulayın ve asbestli çimento üreticilerinin
önerilerini dikkate alın.
Tasarlanan uca kadar kesmek (şekil D)
● Ters şekilde monte edilen klasik bir bıçak kullanarak, tasarlanan uca
kadar kesin.
Paralel kesim (şekil E)
Testere pabucunun her zaman iş parçası ile temasta olduğuna emin
olun.
● Testere pabucunun kesilen parçayla daima temas halinde olmasına
dikkat edin.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için bayinize başvurun.
Bakım
DEWALT elektrikli aletiniz, minimum bakımla uzun süre çalışacak şekilde
imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalışması, alete gerekli bakımın
yapılmasına ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Yağlama
● Testere uzun bir süre kullanılmayacaksa, testere bıçağını biraz yağ
(örn. makine yağı) ile kaplayın.
S
Temizlik
Havalandırma kanallarının temiz ve açık olmasına dikkat edin ve aletin
gövdesini düzenli olarak yumuşak bir bezle temizleyin.
Çevreyi koruma
Z
Ayrı biriktirme. Bu ürün normal ev atıkları ile çöpe
atılmamalıdır.
DEWALT ürününüz şayet bir gün değiştirilmesi gerekiyor ise, veya
bundan böyle sizin için kullanılmayacak ise bu aleti normal ev atıkları ile
çöpe atmayın. Bu ürünü ayrı bir biriktirme için ayırın.
63
TÜRKÇE
GARANTİ
● 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GARANTİSİ ●
DEWALT ağır hizmet tipi endüstriyel aletinizin performansı sizi tam
olarak tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz. Satın alma belgesinin ibrazı şarttır.
● ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ ●
Bir yıllık tam garantiye ek olarak, tüm DEWALT aletleri bir yıl süreyle
ücretsiz servis desteğine de sahiptir. Satın alma tarihinden itibaren
bir yıl içinde yapılan hiçbir onarım ve koruyucu bakım işleminden
işçilik ücreti almamaktayız. Satın alma tarihinin belgelenmesi şarttır.
● BİR YILLIK TAM GARANTİ ●
DEWALT ağır hizmet tipi endüstriyel aletleri, satış tarihinden itibaren
bir yıl süreyle garantilidir. Hatalı malzemeden veya işçilikten
kaynaklanan tüm arızalar ücretsiz onarılır. Lütfen aleti herhangi bir
yetkili DEWALT veya Black & Decker servis merkezine gönderin, ya
da bizzat başvurun.
Bu garanti aşağıdakileri kapsamaz:
● Aksesuarlar
● Başkaları tarafından yapılan veya girişimde bulunulan
onarımlardan kaynaklanan hasar
● Yanlış kullanım, ihmal, eskime ve aşınmadan, alet üzerinde
değişiklik ve amaç dışı kullanımdan kaynaklanan hasar.
Size en yakın yetkili DEWALT tamir acentesi için lütfen bu kılavuzun
arkasında bulunan uygun telefon numarasını kullanın. Buna ek
olarak, DEWALT yetkili tamir servislerinin bir listesini ve satis-sonrasi
servisimiz ile ilgili tüm detayli bilgileri Internet'de www.2helpU.com
adresinden edinebilirsiniz.
64
ΕΛΛΝΗΙΚΆ
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ DW304
Θερμά συγχαρητήρια!
Δήλωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Ενωση
Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της DEWALT. Η πολύχρονη εμπειρία
της DEWALT, η συνεχής εξέλιξη των προϊόντων της και η εφαρμογή
καινοτομιών την καθιστούν έναν από τους πιό αξιόπιστους συνεργάτες
των επαγγελματιών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
DW304
Τάση
V
Ισχύς εισόδου
W
Ταχύτητα άνευ φορτίου
230
1.050
0 - 2.800
Μήκος διαδρομής
mm
29
Δυνατότητα κοπής ξύλινων/μεταλλικών
προφίλ/πλαστικών σωλήνων
mm
265/130/160
Βάρος
kg
3,5
Ασφάλειες:
Μηχανήματα 230 V
10 A
Στις παρούσες οδηγίες χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:
@
!
DW304
Η DEWALT δηλώνει ότι αυτά τα ηλεκτρικά εργαλεία σχεδιάστηκαν
σύμφωνα με: 98/37/ΕΚ, 89/336/ΕΟΚ, 73/23/ΕΟΚ, 86/188/ΕΟΚ,
EN 60745, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη DEWALT στην
παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
DW304
LpA (ηχητική πίεση)
dB(A)
LWA (ακουστική δύναμη)
dB(A)
100
m/s2
17,3
Σταθμισμένος τετραγωνικός μέσος όρος επιτάχυνσης
89
KpA (αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3
KWA (αβεβαιότητα ακουστικής δύναμης)
dB(A)
3
Διευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων
Horst Großmann
Συμβολίζει κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου ή βλάβης του
εργαλείου σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι οδηγίες
χρήσεως.
Συμβολίζει ηλεκτρική τάση.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Γερμανια
65
ΕΛΛΝΗΙΚΆ
Γενικοί κανόνες ασφαλείας
Προειδοποίηση! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις. Η μη τήρηση όλων
των παρακάτω υποδείξεων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς. Ο χαρακτηρισμός
"ηλεκτρικό εργαλείο" που χρησιμοποιείται στις παρακάτω
προειδοποιητικές υποδείξεις αφορά ή το εργαλείο που συνδέεται
στην πρίζα (με καλώδιο) ή το εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(χωρίς καλώδιο).
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
1 Χώρος εργασίας
α Διατηρείτε το χώρο που εργάζεστε καθαρό και καλά φωτισμένο.
Η αταξία στο χώρο που εργάζεστε και τα σημεία χωρίς καλό φωτισμό
μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
β Μη χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε περιβάλλον όπου
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσουν σπινθηρισμό ο
οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ Οταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, κρατάτε τα παιδιά
και τα υπόλοιπα άτομα μακριά από το χώρο που εργάζεστε.
Σε περίπτωση που άλλα άτομα αποσπάσουν την προσοχή σας
μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.
2 Ηλεκτρική ασφάλεια
α Το φις του καλωδίου του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να
ταιριάζει στην αντίστοιχη πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανένα
τρόπο η μετασκευή του φις. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά
φις στα γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα φις που δεν έχουν υποστεί τροποποιήσεις και οι κατάλληλες
πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
β Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες
επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ),
κουζίνες και ψυγεία.
Οταν το σώμα σας είναι γειωμένο, αυξάνεται ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
γ Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο στη βροχή ή την υγρασία.
Η διείσδυση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το
καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε το
εργαλείο από την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από υψηλές
θερμοκρασίες, λάδια, κοφτερές ακμές η κινούμενα εξαρτήματα.
Τυχόν χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε Οταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικούς
χώρους, να χρησιμοποιείτε πάντοτε προεκτάσεις (μπαλαντέζες)
που έχουν εγκριθεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
Η χρήση προεκτάσεων εγκεκριμένων για εργασία σε εξωτερικούς
χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3 Ασφάλεια προσώπων
α Οταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, να είστε
προσεκτικοί, να δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και
να επιστρατεύετε την κοινή λογική. Μη χρησιμοποιείτε το
ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρίσκεστε
υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων.
Μια στιγμιαία απροσεξία κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
β Να χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφαλείας. Να φοράτε πάντα
προστατευτικά γυαλιά.
Ο κίνδυνος τραυματισμών μειώνεται όταν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό
ασφαλείας, όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιολισθητικά
παπούτσια ασφαλείας, κράνη ή ωτασπίδες, ανάλογα με τις συνθήκες
εργασίας.
66
γ Αποφεύγετε την αθέλητη θέση σε λειτουργία του ηλεκτρικού
εργαλείου. Βεβαιωθείτε, ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται
στη θέση "OFF" πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο στην
πρίζα.
Αν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάκτυλό σας πάνω
στο διακόπτη λειτουργίας ή αν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο στην
πρίζα όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση "ON", αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
δ Πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία, αφαιρέστε
τυχόν εργαλεία ή κλειδιά ρύθμισης.
Ενα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο στο περιστρεφόμενο εξάρτημα
ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
ε Μην τεντώνεστε. Φροντίζετε πάντοτε να στηρίζεστε σωστά και
έχετε καλή ισορροπία.
Αυτό σας επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε
περιπτώσεις απροσδόκητων καταστάσεων.
στ Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία εργασίας. Μη φοράτε φαρδιά
ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα.
Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ Αν προβλέπονται διατάξεις απαγωγής και συλλογής της σκόνης,
βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεμένες και ότι χρησιμοποιούνται σωστά.
Η χρήση τέτοιων διατάξεων μειώνει τους κινδύνους που προέρχονται
από τη σκόνη.
4 Χρήση και συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
α Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε για
την εκάστοτε εργασία σας το ηλεκτρικό εργαλείο που
προορίζεται γι' αυτήν.
Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεσθε καλύτερα και
ασφαλέστερα στην ονομαστική περιοχή ισχύος του.
β Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργαλείο του οποίου ο
διακόπτης λειτουργίας είναι χαλασμένος.
Ενα ηλεκτρικό εργαλείο του οποίου η λειτουργία δεν μπορεί να
ελεγχθεί με το διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ Βγάλτε το φις από την πρίζα πριν διεξάγετε κάποια εργασία
ρύθμισης στο ηλεκτρικό εργαλείο, πριν αλλάξετε κάποιο
εξάρτημα ή όταν πρόκειται να το αποθηκεύσετε.
Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο να τεθεί
το μηχάνημα αθέλητα σε λειτουργία.
δ Να φυλάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε
μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή που δεν έχουν
διαβάσει αυτές τις οδηγίες χρήσης να το χρησιμοποιήσουν.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από
άπειρα άτομα.
ε Να συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε εάν τα κινούμενα
μέρη είναι σωστά ευθυγραμμισμένα ή αν έχουν μπλοκάρει, εάν
έχουν σπάσει κομμάτια και εάν πληρούνται όλες οι υπόλοιπες
συνθήκες που ενδεχομένως να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία
του εργαλείου. Δώστε τυχόν χαλασμένα εξαρτήματα του
ηλεκτρικού εργαλείου για επισκευή πριν το χρησιμοποιήσετε πάλι.
Η ανεπαρκής συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία
πολλών ατυχημάτων.
στ Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία κοφτερά και καθαρά.
Τα κοπτικά εργαλεία με αιχμηρά κοπτικά άκρα που συντηρούνται σωστά
έχουν λιγότερες πιθανότητες να μπλοκάρουν και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ Να χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα και τα
άκρα των εργαλείων κλπ σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες
καθώς και όπως προβλέπεται για τον κάθε τύπο μηχανήματος,
λαμβάνοντας υπόψη σας τις συνθήκες εργασίας και την εργασία
που θέλετε να εκτελέσετε.
Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για άλλες εκτός από τις
προβλεπόμενες εργασίες μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες
καταστάσεις.
ΕΛΛΝΗΙΚΆ
5 Σέρβις
α Το σέρβις του ηλεκτρικού σας εργαλείου πρέπει να αναλαμβάνει
έμπειρος τεχνικός που θα χρησιμοποιεί μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Ετσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για Πριόνια Κοπής
Αναμμα και σβήσιμο
● Αφού το θέσετε εκτός λειτουργίας, μην επιχειρήσετε ποτέ να
σταματήσετε τις λεπίδες του πριονιού με τα δάκτυλά σας.
● Ποτέ μη βάζετε το πριόνι πάνω σε τραπέζι ή σε πάγκο εργασίας αν
προηγουμένως δεν το έχετε θέσει εκτός λειτουργίας. Οι λεπίδες του
πριονιού θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν για σύντομο διάστημα
μετά τη θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας.
Κατά το πριόνισμα
● Αφαιρέστε όλα τα καρφιά και τα μεταλλικά αντικείμενα από το υπό
κατεργασία αντικείμενο πριν αρχίσετε να εργάζεστε.
● Οποτε είναι δυνατό, χρησιμοποιείτε σφικτήρες και μέγγενη για να
συγκρατείτε το υπό κατεργασία αντικείμενο με ασφάλεια.
● Μην επιχειρείτε να πριονίσετε υπερβολικά μικρά αντικείμενα.
● Μη σκύβετε υπερβολικά προς τα εμπρός. Διασφαλίσατε ότι πάντοτε
στέκεστε σταθερά, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε σε σκαλωσιά ή σε σκάλες.
● Πάντοτε κρατάτε το πριόνι με τα δύο χέρια.
● Καλύτερο είναι να φοράτε μια μάσκα για τη σκόνη.
Ελεγχος και αλλαγή των λεπίδων του πριονιού
● Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λεπίδες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
που περιλαμβάνονται σε αυτές τις οδηγίες χειρισμού.
● Μόνο κοφτερές λεπίδες πριονιού σε άριστη κατάσταση λειτουργίας
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οι ραγισμένες ή λυγισμένες λεπίδες
πριονιού πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αμέσως.
● Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα πριονιού είναι ασφαλώς τοποθετημένη.
Ελεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1 Παλινδρομικό πριόνι
1 Σετ λεπίδας πριονιού για γενικές εργασίες
1 Κιβώτιο (τύπα K μόνα)
1 Φυλλάδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
● Ελέγξτε το εργαλείο, τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα για βλάβες
που ίσως έχουν προκληθεί κατά τη μεταφορά.
● Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλο το
φυλλάδιο οδηγιών πριν να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
Περιγραφή (εικ. A)
Το παλινδρομικό πριόνι σας DW304 έχει σχεδιασθεί για επαγγελματικό
πριόνισμα ζύλου, μετάλλου και σωλήνων. Ο συμπαγής σχεδιασμός του
επιτρέπει την κοπή σε ιδιαίτερα μικρή απόσταση των άκρων σε
δύσκολες περιοχές.
1 Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας
2 Μοχλός σύσφιξης πέδιλου
3 Πέδιλο πριονιού
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε μία και μόνο
τάση. Ελέγχετε πάντοτε αν η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν
που αναγράφεται στην πλακέτα του εργαλείου.
#
Το εργαλείο σας φέρει διπλή μόνωση κατά EN 60745.
Κατά συνέπεια δε χρειάζεται καλώδιο γείωσης.
Αντικατάσταση του καλωδίου ή του ρευματολήπτη
Οταν αντικαθιστάτε το καλώδιο ή το ρευματολήπτη, κάντε το με
ασφάλεια. Ενας ρευματολήπτης με γυμνά καλώδια είναι επικίνδυνος
όταν τοποθετείται σε μία πρίζα ρεύματος.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Εάν χρειάζεται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για την απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ
αυτού του εργαλείου (δείτε τα τεχνικά στοιχεία). Η ελάχιστη διατομή του
αγωγού είναι 1,5 mm2.
Οταν χρησιμοποιείτε καρούλι καλωδίου, πάντα ξετυλίγετε τελείως το καλώδιο.
Συναρμολόγηση και ρύθμιση
Βγάζετε πάντοτε το εργαλείο από την πρίζα πριν
προχωρήσετε σε εργασίες συναρμολόγησης και ρύθμισης.
@
Τοποθέτηση λεπίδας πριονιού (εικ. B)
● Μετακινήστε τον μοχλό σύσφιξης πέδιλου (2) προς τα πάνω για να
απελευθερώσετε το μηχανισμό σύσφιξης λεπίδας.
● Εισάγατε τη λεπίδα πριονιού στη βάση της (4) μέχρι να ασφαλιστεί. Η
λεπίδα μπορεί να τοποθετηθεί είτε με τις οδοντώσεις προς τα πάνω ή
προς τα κάτω αριστερά η δεξιά.
● Μετακινήστε τον μοχλό σύσφιξης πέδιλου (2) προς τα κάτω για να
ασφαλίσετε το μηχανισμό σύσφιξης λεπίδας.
● Για να αφαιρέσετε τη λεπίδα πριονιού, προχωρήσατε με αντίθετη
σειρά.
Λεπίδες πριονιού
υλικό
προτεινόμενη λεπίδα πριονιού
σιδηρούχο μέταλλο
λεπτή οδόντωση
μη σιδηρούχο μέταλλο
χοντρή οδόντωση
ξύλο
χοντρή οδόντωση
πλαστικό
λεπτή οδόντωση
τοιχοποιία
με άκρη καρβιδίου
Προαιρετικά διατίθεται ευρεία ποικιλία ειδικών λεπίδων πριονιού.
@
Επιλέγετε πάντοτε τη λεπίδα πριονιού με μεγάλη προσοχή.
Οδηγίες χρήσεως
@
● Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφάλειας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
● Διασφαλίστε ότι το υλικό που θα πριονίσετε είναι
ασφαλισμένο στη θέση του.
● Ασκήστε ελαφρά μόνο πίεση στο εργαλείο και μην ασκείτε
πλευρική πίεση στη λεπίδα του πριονιού.
● Αν είναι δυνατόν, εργάζεστε εξασκώντας πίεση με το πέδιλο
πριονιού πάνω στο τεμάχιο εργασίας. Αυτό αποτρέπει την
καταστροφή της λεπίδας και την αναπήδηση και δόνηση του
εργαλείου.
● Οταν πριονίζετε σε τοίχους ή πατώματα, γνωρίζετε πάντοτε
τη θέση των σωλήνων νερού και των καλωδίων. Κρατάτε
πάντα το εργαλείο από τη λαβή του.
● Αποφύγετε την υπερφόρτιση.
Αφήστε τη λεπίδα να λειτουργήσει ελεύθερα για λίγα
δευτερόλεπτα πριν αρχίσετε την εργασία. Ποτέ μην θέτετε το
εργαλείο σε λειτουργία όταν η λεπίδα πριονιού είναι
μπλοκαρισμένη στο τεμάχιο εργασίας ή βρίσκεται σε επαφή
με το υλικό.
67
ΕΛΛΝΗΙΚΆ
Πριν από τη λειτουργία:
● Τοποθετήσατε τον κατάλληλο τύπο λεπίδας. Χρησιμοποιείτε στενές
λεπίδες για την κοπή καμπύλων. Χρησιμοποιείτε ελαστικές
διμεταλλικές λεπίδες για θέσεις όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη
(π.χ. κοντά σε τοίχους, κλπ.).
Ξεκίνημα/Σταμάτημα (εικ. A)
● Για να ανοίγωστε το εργαλείο πιέστε το διακόπτη μεταβλητής
ταχύτητας (1) οπίζει η ταχύτητα.
● Για να σταματήσετε το εργαλείο απελευθερώστε το διακόπτη.Η λειτουργία
του εργαλείου πρέπει πάντοτε να διακόπτεται μετά την ολοκλήρωση της
εργασίας και πριν τραβήξετε το καλώδιο από την πρίζα.
Κοπή ξύλο
● Σφίγξατε με μέγγενη το τεμάχιο εργασίας με ασφάλεια και αφαιρέσατε
όλα τα καρφιά και τα μεταλλικά αντικείμενα.
● Κρατώντας το Ηλεκτρικό Εργαλείο και με τα δύο χέρια, εργασθείτε
πιέζοντας το πέδιλο πριονιού πάνω στο τεμάχιο εργασίας.
Βαθειά κοπή σε ξύλο (εικ. C)
● Τοποθετήσατε το πέδιλο πριονιού επάνω στο τεμάχιο εργασίας κατά
τρόπον ώστε η λεπίδα να σχηματίζει κατάλληλη γωνία για τη βαθειά κοπή.
● Θέσατε το εργαλείο σε λειτουργία και αργά εισάγατε τη λεπίδα.
Σιγουρευτείτε ότι το πέδιλο λεπίδας παραμένει σε επαφή με το τεμάχιο
εργασίας συνέχεια.
Κοπή εσοχών
● Μετρήσατε και μαρκάρετε την απαιτούμενη εσοχή που θέλετε να κόψετε.
● Χρησιμοποιώντας στενή λεπίδα πριονιού τοποθετήσατε το κάτω
μέρος του πέδιλου πριονιού στο τεμάχιο εργασίας και σιγουρευτείτε
ότι η λεπίδα είναι επί της γραμμής κοπής. Αν είναι απαραίτητο,
π.χ. σε στενούς περιορισμένους χώρους, χρησιμοποιείτε την
εξωτερική πλευρά του πέδιλου πριονιού ως γραμμή-οδηγό.
● Θέσατε το εργαλείο σε λειτουργία και εισάγατε τη λεπίδα στο υλικό με
πλήρη ταχύτητα, κρατώντας σταθερά το εργαλείο πάνω στο τεμάχιο
εργασίας.
D
Καθαρισμός από τη σκόνη
● Οταν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους για
παρατεταμένες χρονικές περιόδους, θα πρέπει να συνδέεται με έναν
κατάλληλο εξαγωγέα σκόνης. Χρησιμοποιείτε εξαγωγές σκόνης που έχουν
σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες Οδηγίες για εκπομπή σκόνης.
Κοπή μετάλλου
● Οταν κόβετε λεπτό μέταλλο πάντοτε σταθεροποιείτε το τεμάχιο
εργασίας με ξύλο και στις δύο πλευρές. Αυτό εξασφαλίζει καθαρές
κοπές και αποτρέπει την καταστροφή του υλικού.
● Για μακριές, ευθείες τομές, χαράξατε μια γραμμή στο τεμάχιο εργασίας.
● Τοποθετήσατε μία λεπτή στρώση λιπαντικού κατά μήκος της γραμμής
κοπής, θέσατε το εργαλείο σε λειτουργία και ακολουθήσατε τη γραμμή
κοπής.
Κοπή πλαστικών
● Πάντοτε εργάζεστε με μειωμένη ταχύτητα. Κάνετε πρώτα μια δοκιμαστική
κοπή για να ελέγξετε αν το υλικό είναι ευαίσθητο στη θερμοκρασία.
d
Κοπή τοιχοποιίας
@
68
Οταν πριονίζετε σε τσιμέντο μπορεί να παραχθεί σκόνη
επιβλαβής για την υγεία. Ακολουθήσατε τις ρυθμιστικές
κατευθυντήριες γραμμές και τηρείτε τις συστάσεις που δίδουν
οι κατασκευαστές τσιμεντου.
Πριονίζοντας προς ένα προβαλλόμενο άκρος (εικ. D)
● Χρησιμοποιώντας μια συνηθισμένη λεπίδα εγκαταστημένη ανάποδα,
πριονίστε έως το προβαλλόμενο άκρος.
Παράλληλη κοπή (εικ. E)
Με τη λεπίδα στην οριζόντια θέση, το εργαλείο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για παράλληλη κοπή κοντά σε δάπεδα, τοίχους η
οροφές.
● Σιγουρευτείτε ότι το πέδιλο λεπίδας παραμένει σε επαφή με το
τεμάχιο εργασίας συνέχεια.
Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα κατάλληλα εξαρτήματα.
Συντήρηση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας DEWALT έχει σχεδιαστεί για μακρόχρονη
λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση. Για τη συνεχή και ικανοποιητική
λειτουργία του χρειάζεται κατάλληλη συντήρηση και τακτικό καθάρισμα.
Λίπανση
● Αν το εργαλείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μία μακρά
περίοδο, καλύψατε τις λεπίδες.
S
Καθάρισμα
Διατηρείτε τις οπές εξαερισμού καθαρές και σκουπίζετε τακτικά το
εργαλείο με μαλακό ύφασμα.
Διάθεση εργαλείων και περιβάλλον
Z
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορριφθεί με συνηθισμένα σπιτικά απορρίμματα.
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας DEWALT χρειάζεται
αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, μην το απορρίψετε με τα
σπιτικά απορρίμματα. Κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιμο για ξεχωριστή
συλλογή.
z
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων και
συσκευασιών επιτρέπει την ανακύκλωση υλικών. Η
επανάχρηση ανακυκλωμένων υλικών βοηθάει την προστασία
του περιβάλλον και μειώνει την ζήτηση για σπάνια υλικά.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να παρέχουν ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών προϊόντων από κατοικίες, δημοτικές τοποθεσίες
απορριμμάτων ή από τον έμπορα όταν αγοράσατε το καινούργιο προϊόν.
Η DEWALT δίνει τη δυνατότητα συλλογής και ανακύκλωσης των προϊόντων
της που έχουν συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής τους. Για να κάνετε χρήση
της υπηρεσίας, επιστρέψατε το προϊόν σας σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών, όπου θα το παραλάβουν προς ανακύκλωση.
Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο κέντρο επισκευών της περιοχής σας,
επικοινωνώντας με τα γραφεία της DEWALT στη διεύθυνση που
αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Επίσης, για να πληροφορηθείτε τα
εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της DEWALT και τις λεπτομέρειες
και τους αρμόδιους των υπηρεσιών που παρέχονται μετά την πώληση,
μπορείτε να ανατρέξτε στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com
ΕΛΛΝΗΙΚΆ
ΕΓΓΥΗΣΗ
● 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ●
Εάν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι από την απόδοση του
εργαλείου σας DEWALT, απλώς επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες όπως το αγοράσατε, από το εξουσιοδοτημένο Κατάστημα
DEWALT, για πλήρη επιστροφή χρημάτων. Πρέπει να προσκομιστεί
απόδειξη αγοράς.
● ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ●
Εάν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις για το εργαλείο σας DEWALT,
εντός 12 μηνών από την αγορά, αυτό μπορεί να γίνει δωρεάν σε
εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Service. Πρέπει να προσκομιστεί
απόδειξη αγοράς. Η συντήρηση/service περιλαμβάνει εργασία και
ανταλλακτικά για τα ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT.
● ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ●
Εάν το προϊόν σας της DEWALT παρουσιάζει ανωμαλία οφειλόμενη
σε ελάττωμα των υλικών ή της κατασκευής εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία της αγοράς, εγγυώμαστε τη δωρεάν αντικατάσταση όλων
των ελαττωματικών μερών, ή κατά την κρίση μας, τη δωρεάν
αντικατάσταση ολόκληρης της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι:
● Δεν έχει γίνει κακή μεταχείριση του προϊόντος.
● Δεν έχει επιχειρηθεί επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
● Θα προσκομιστεί απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς.
Για να εντοπίσετε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κατάστημα
Service, παρακαλείσθε να τηλεφωνήσετε στο πλησιέστερο
Κατάστημα Service της εταιρίας μας (βλέπε παρακάτω).
Εναλλακτικά, μια λίστα εξουσιοδοτημένων Κατάστηματων Service
DEWALT και πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία aftersales είναι διαθέσιμες στο Internet στη διεύθυνση www.2helpU.com.
69
70
71
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax: +32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.com
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70 20 15 10
Fax: 36 94 49 01
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ: (01) 8981-616
Φαξ: (01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax: 472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax: 039-2387592
www.dewalt.it
Nederland
DEWALT BV
Joulehof 12
4622 RG Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax: 0164 283100
www.dewalt.com
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax: 22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
Puh: 010 400 430
Faksi: (09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Tel:
010 400 430
Fax: (09) 2510 7100
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT, c/o Regus
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Merkez Servis
Tersane Cad.
Nafe Sokak 1-3/4 Karaköy - İstanbul
Tel: 0212 361 60 20
Faks: 0212 361 60 19
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax: 01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
646412-00
934 797 400
934 797 439
214 66 75 00
214 66 75 75
08/06
Download PDF

advertising