DW744XP | DeWalt DW744XP TABLE SAW instruction manual

®
DW744XP
Dansk
1
Deutsch
7
English
13
Español
19
Français
25
Italiano
31
Nederlands
37
Norsk
43
Português
49
Suomi
55
Svenska
61
Türkçe
67
EÏÏËÓÈη
73
Copyright DEWALT
4
5
6
7
8
3
2
1
12 11
10
A1
16
17
A2
15
13 18
14
9
19 21
22
20
B2
B1
23 24
C1
C2
26A
25A
26
25
28
27
E
D
29
31
30
32
29
F
G
6
33
35
34
J
H
38
K1
36 39 40 11
10
K2
43
41 42
L
M1
M2
45
N
O
44
37
DANSK
JOBSITE BORDSAV DW744XP
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 3
da - 5
da - 5
da - 6
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt (indgang)
Motoreffekt (udgang)
Omdrejningstal ubelastet
Klingediameter
Huldiameter
Savedybde ved 90°
Savedybde ved 45°
Spaltekapacitet
Total mål
Vægt
DW744XP
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 60204, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 60555-3.
For yderligere information bedes De venligst kontakte DEWALT på
nedenstående adresse eller se bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med EU-direktiverne 86/188/EØF &
89/392/EØF, målt i henhold til DIN 45635:
DW744XP
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
91
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
104
* ved operatørens øre
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW744XP
230
2.000
1.300
3.000
250
30
76
56
610
570 x 700 x 410
29
Standardudstyr:
TCT-serie 40-klinger, skærm, anslag, geringsanslag, klingespænder, nøgle
Sikringer:
230 V maskiner
Anvend høreværn, hvis lydniveauet overstiger 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 981036601
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare eller ødelæggelse af
værktøjet, hvis brugervejledningens instruktioner ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Skarpe kanter.
da - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen tages i brug.
Opbevar brugsanvisningen let tilgængeligt, så alle, der bruger
maskinen, har adgang til brugsanvisningen. Foruden nedenstående
instruktioner, bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende grundlæggende
sikkerhedsinstruktioner altid følges for at nedsætte risikoen for
elektriske stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige materialer kan variere, af og
til overstiger niveauet 85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke elværktøj på fugtige eller
våde pladser. Sørg for en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har jordforbindelse (f.eks. rør,
radiatorer, komfurer, køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan den elektriske
sikkerhed øges ved at tilkoble en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet eller forlængerledningen.
Det er påkrævet at holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det opbevares på et tørt,
højt placeret sted, låst inde, uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er beregnet til kraftigere
værktøj. Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks.
ikke en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan sidde fast i
bevægelige dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får støv i øjnene,
hvilket kan forårsage skade. Hvis der opstår meget støv, bruges også
støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i ledningen for at tage
kontakten ud af stikket. Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller
skarpe kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde arbejdsemnet fast.
Det er sikrere end at bruge hånden, og du får begge hænder fri til
arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne med hensyn til
pasning og udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og få den repareret hos et
autoriseret serviceværksted, hvis den er beskadiget. Kontroller
forlængerledninger regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet ikke er i brug, inden
service og ved udskiftning af tilbehør
2
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra elværktøjet, inden det
startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på afbryderen.
Sørg for, at afbryderen er slået fra, når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes forlængerledninger, der er godkendt til
udendørs brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du tilslutter ledningen til
vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle beskadigede
sikringsanordninger og andre defekte dele kontrolleres nøje for at finde
ud af, om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den planlagte
funktion. Kontroller at de bevægelige dele fungerer upåklageligt og ikke
klemmer, at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke driften, er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som er beskadiget,
skal repareres eller udskiftes af et autoriseret serviceværksted, hvis
intet andet er anført i brugsanvisningen. Fejlbehæftede afbrydere skal
udskiftes hos et autoriseret serviceværksted.
Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i brugsanvisningen og
katalogerne. Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end det,
der anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne kan medføre risiko
for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret DEWALT
serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante sikkerhedsforskrifter.
For at undgå fare, må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Ekstra sikkerhedsforskrifter for savbænke
• Sørg for, at strømforsyningsledningen er beskyttet med en passende
sikring eller afbryder.
• Sørg for, at klingen drejer i den rigtige retning og tænderne peger
fremad mod savbænkens forside.
• Sørg for, at alle klemmehåndtag er strammet til, før brugen.
• Sørg for, at alle klinge- og akselkraver er rene og at kraverne vender
med den hule side mod klingen.
• Sørg for, at klingen er skarp og at den er indstillet korrekt.
• Sørg for, at holde hænderne væk fra savklingens spor.
• Sørg for, at afbryde strømmen og vent til klingen står stille,
før værktøjet efterses eller justeres.
• Sørg for, at afbryde strømmen, før klingen udskiftes og før der
foretages vedligeholdelse.
• Forsøg ikke at anvende maskinen med anden spænding, end den
angivne.
• Brug ikke større eller mindre klinger end de anbefalede.
• Tving ikke saven igennem. (Standsning eller delvis standsning af
motoren kan medføre alvorlig beskadigelse. Lad motoren nå op på fuld
hastighed, før der begyndes med savningen.)
• Skær ikke i jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller eller i
murværk.
• Brug ikke slibeskiver.
• Kom ikke smøremidler på klingen, mens den kører.
• Hold ikke hænderne i nærheden af klingen, mens saven er tilsluttet
lysnettet.
• Brug ikke andre klinger end dem, der er specificeret i denne
brugervejledning.
• Brug ikke saven, hvis skærmene ikke er monteret.
da - 2
DANSK
• Ræk ikke ind over savklingen.
• Hænderne må ikke komme nærmere end 150 mm fra savklingen,
mens der skæres.
• Brug ikke beskadigede eller revnede klinger.
Anden fare
Følgende risici er forbundet med anvendelsen af save:
- skader, der forårsages ved berøring af de bevægende dele
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer.
Disse farer er:
- Høreskader.
- Risiko for uheld med de roterende savklingers uafdækkede dele.
- Risiko for skade under udskiftning af klinger.
- Risiko for at få fingrene i klemme under åbning af afskærmningen.
- Helbredsrisiko ved indånding af træstøv, der udvikles under savning,
især fra eg, bøg og MDF.
17 Låseknapper
18 Anslagslås
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding. Kontroller, at strømforsyningen
svarer til spændingen på typeskiltet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den bortskaffes på sikker
måde. Et stik med blottede kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der anvendes et kabel svarende
til maskinens strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.) Den mindste
lederstørrelse er 1,5 mm2. Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet
altid vindes helt ud.
Samling og justering
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Delvist samlet maskine
1 Anslag
1 Geringsskala
1 TCT-savklinge
1 Øvre beskyttelseskappe
1 Bordstykke
1 Klingenøgle
1 Akselnøgle
1 Støvudsugningsadapter
1 Brugervejledning
1 Tegning
Træk stikket ud af stikkontakten inden samling og justering.
• Maskinen er samlet helt, med undtagelse af klingen, anslaget, den øvre
beskyttelseskappe og bordstykket.
Montering af anslaget (fig. B1 & B2)
Anslaget (7) kan monteres på venstre eller højre side af Deres jobsite-bordsav.
• Find pinden (19) med sporet (20) i anslaget og udlign åbningen (21)
med anslagslåsen (22) (fig. B1 & B2).
• Sæt anslaget fast ved at låse begge låsene (fig. B2).
Montering af savklingen (fig. A1, C1 & C2)
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
• Tag forsigtigt saven ud af emballagen.
Sørg for, at maskinen er afbrudt fra strømkilden.
Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være
farlige.
Beskrivelse (fig. A)
Deres DW744XP jobsite-bordsav er konstrueret sådan, at de fire primære
savninger, nemlig spaltning, tværskæring, smigskæring, geringsskæring,
kan udføres let, nøjagtigt og ufarligt i såvel træ, træemner og plastik.
Denne enhed er konstrueret til at bruges sammen med en 250 mm klinge
med karbidspidser.
A1
1 Afbryder
2 Monteringshuller
3 Geringsskala
4 Bord
5 Øvre beskyttelseskappe
6 Bordstykke
7 Anslag
8 Anslagsindikator
9 Finjusteringsknap
10 Kombineret dybde- og smigjusteringshjul
11 Smiglås
12 Spaltningspositionslås
A2
13 Anslagslås
14 Støvudsugningsadapter
15 Klinge-/nøgleholder
16 Anslagsskinne
da - 3
• Løft klingeaksen så højt op som muligt ved at dreje kontrolhjulet (10) i
urets retning (fig. A1).
• Montér savklingen på spindlen i samme rækkefølge som vist i fig. C1.
Den ydre flange (23) har et fremstående del (ø 30 mm) som passer i
klingehulet.
Sørg for, at tænderne peger nedad mod bordets forside.
• Hold spindlen fast med gaffelnøglen og spænd akselbolten (24) fast
ved at dreje den i urets retning med akselnøglen. fig. C2).
• Klingen afmonteres i omvendt rækkefølge.
Kontrollér anslagsindikatoren og klingeskærmdeleren, når De
har udskiftet klingen.
Paralleljustering (fig. A2 & D)
For at få den bedste ydelse, skal klingen være parallel med geringslåsene.
Denne justering er foretaget fra fabrikken.
Ny justering:
• Vend maskinen om på højkant.
• Med en 10 mm topnøgle løsnes bøjleklemmerne (25) lidt (fig. D).
• Juster bøjlen (26) så klingen er parallel med anslagssporet (14) (fig. A2).
• Spænd bøjleklemmerne (25) fast med 11 Nm (fig. D).
3
DANSK
Justering af klingehøjde (fig. A1)
Klingen kan hæves og sænkes ved at dreje på det kombinerede dybdeog smigjusteringshjul (10).
• Sørg for, at de tre øverste tænder på klingen netop netop når op over
arbejdsemnets overflade under savning. Derved sikres at flest mulige
tænder fjerner materiale på et givet tidspunkt, hvilket betyder, at der
opnås den bedste ydelse.
Justering af anslagsskalaen (fig. A1 & E)
• Fjern beskyttelseskappen.
• Frigør låsehåndtaget (12) ved at trække det opad (fig. A1).
• Frigør smiglåsen (11) og indstil smigvinklen på 0°.
• Flyt anslaget (7) indtil det rører ved klingen.
• Lås låsehåndtaget (12).
• Løsn skruerne til anslagsskalaen (27) og sæt pilen (28) på nul (fig. E).
• Spænd skruerne (27).
Anslagsskalaen kan kun aflæses korrekt, hvis anslaget er monteret til højre
for klingen.
Montering af spaltekniven (fig. A1, F & G)
• Løft klingeaksen så højt op som muligt ved at dreje kontrolhjulet (10) i
urets retning (fig. A1).
• Løsn de to bolte (29) (fig. F).
• Udlign sporene (30) med boltene (29) og skyd anslaget ind til toppen af
sporene rører ved boltene (fig. F).
• Delerens tykkelse (31) skal udlignes med klingens tykkelse. Hvis det er
nødvendigt med justering, fjernes beskyttelseskappen og
mellemlæggene (32) justeres.
• Montér beskyttelseskappen på boltene.
• Spænd boltene (29) fast igen.
• Ved korrekt udligning er deleren præcis i linie med klingen ved
bordets overflade og ved toppen af klingen. Kontrollér dette
med en lige lineal i alle smig- og klingepositioner.
• Korrekt montering og udligning af den øvre klingebeskyttelse
(deler) er påkrævet for en sikker betjening!
Montering af bordstykke (fig. H)
• Udlign bordstykket (6) som vist og skyd fligene på bordstykkets
bagside ind i hullerne på bordets bagside.
• Tryk det forreste af bordstykket ned.
• Det forreste af bordstykket skal flugte med eller være en anelse højere
end bordets overflade. Bagsiden skal flugte med eller være en anelse
højere end overfladen. Justér med de fire justeringsskruer (33).
• Drej låseskruen (se tillægget i fig. H) med uret 90° for at låse
bordudvidelsen fast på dens plads.
Brug aldrig saven uden bordstykket.
Montering på arbejdsbænk (fig. A)
• Hullerne (2) på alle fire fødder er beregnet til montering på bænk.
Der er huller af to forskellige størrelser, som passer til forskellige
skruestørrelser. Brug et af hullerne, det er ikke nødvendigt at bruge
begge. Spænd altid saven godt fast for at undgå at den bevæger sig.
Værktøjet kan monteres på et stykke finer med en tykkelse på
12,5 mm eller mere, hvorved det er lettere at transportere den.
Finerstykket kan derefter spændes fast til underlaget samt flyttes til et
andet arbejdssted og spændes fast der.
• Ved montering af saven på et stykke finer skal man sikre sig,
at monteringsskruerne ikke stikker ud på undersiden af finerpladen.
Finerpladen skal være plan med underlaget.
Ved fastspænding på et underlag skal man kun spænde
klemmefremspringene der, hvor monteringsskruerne er placeret.
Hvis man spænder andre steder, vil dette indvirke på savens funktion.
4
• For at forhindre blokering og upræcision skal man sørge for,
at monteringsoverfladen ikke er skæv eller ujævn. Hvis saven rokker på
overfladen, kan man lægge tyndt materiale under en af savens fødder,
indtil saven står fast på overfladen.
Monteringsoverfladen skal have en åbning på mindst
350 x 500 mm, så støvet kan slippe væk.
Skinnelåsjustering (fig. A1 & J)
Skinnelåsen er indstillet fra fabrikken. Hvis det er nødvendigt at indstille
den igen, gøres det på følgende måde:
• Lås låsehåndtaget (12) ved at trykke det ned (fig. A1).
• Justér møtrikken (34) på undersiden af saven, indtil åbningen mellem
Belleville-skiverne (35) er lukket til (fig. J).
• Når Belleville-skiverne næsten rører hinanden, løsnes møtrikken (34) en
halv omgang.
Smigstop og viserjustering (fig. K1 & K2)
• Løft klingeaksen så højt op som muligt ved at dreje kontrolhjulet (10) i
urets retning (fig. K1).
• Frigør smiglåsen (11) ved at skubbe den op og til højre.
• Løsn skruen til smigstoppet (36).
• Anbring et vinkeljern (37) på bordet op mod klingen (38) (fig. K2).
• Justér smigvinklen vha. smiglåsen (11) indtil klingen ligger fladt op mod
vinkeljernet.
• Sæt smiglåsen fast (11).
• Drej smigstopknasten (39) indtil den der i konstant kontakt med
lejeblokken (fig. K1).
• Kontrollér smigvinkelskalaen. Hvis det er nødvendigt med justering,
løsnes viserskruen (40) og viseren indstilles på 0°.
• Spænd viserskruen (40).
• Gentag fremgangsmåden ved 45° for 45° smigstoppet, men justér ikke
viseren.
Justering af geringsskala (fig. L)
Geringsskalaen (3) er udstyret med justerbare stop ved 90° og 45°.
• For at justere disse stop, løsnes møtrikkerne (41) og justeringsskruerne
(42) indstilles som påkrævet.
Justering af parallelanslaget i forhold til klingen (fig. A1 & D)
Anslaget er indstillet fra fabrikken. Hvis det er nødvendigt at indstille den
igen, gøres det på følgende måde:
• Frigør låsehåndtaget (12).
• Fjern den øvre beskyttelseskappe (5).
• Find det bagerste tandhjulsleje og løsn de to unbrakobolte (25A) netop
nok til at den kan bevæges fra side til side.
• Flyt anslaget til det rører ved siden af klingen.
• Justér parallelanslaget i forhold til klingen.
• Spænd unbrakoboltene.
• Lås skinnelåsehåndtaget og kontrollér, at anslaget er parallelt med
klingen.
Hvis der ikke er nok bevægelse i tandhjulslejet, skal enheden
indleveres til reparation på et autoriseret DEWALT-værksted.
Finjusteringsknap
Finjusteringsknappen er justeret fra fabrikken.
Indstil på følgende måde:
• Vend saven med bunden i vejret og find det forreste tandhjulsleje.
• Sæt en smalbladet skruetrækker i skruen i gennem åbningen (26A).
• Løsn skruen ved at dreje den modsat urets retning til hovedet rører ved
indersiden af lejehuset.
• Spænd skruen 1/2 omgang.
• Gentag samme fremgangsmåde for det bagerst tandhjulsleje.
da - 4
DANSK
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende
foreskrifter.
• Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte savklinger.
Den maksimale omdrejningshastighed for værktøjet må ikke
overstige savklingens maksimale omdrejningshastighed.
• Forsøg ikke at save for små genstande.
• Lad klingen save frit. Pres ikke.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen
påbegyndes.
• Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
• Brug aldrig saven til at save med frihånd.
• Sav ikke i arbejdsemner, der har slået sig, er bøjet eller
udhulet. Der skal være mindst en lige, glat side, der kan
lægges op mod anslaget eller geringsskalaen.
• Understøt altid lange arbejdsemner, så de ikke slår tilbage.
Tænd og sluk (ON/OFF) (fig. A)
Afbryderen på savbænken har mange fordele:
- nulspændingsfunktion:
skulle strømmen af en eller anden grund blive afbrudt, skal maskinen
manuelt startes igen.
- ekstra sikkerhed:
den hængslede sikkerhedsafdækningsplade kan låses ved at sætte en
hængelås i midterhaspen. Pladen fungerer også som en “let-at-finde”
nødstopsknap, da tryk på forsiden af pladen vil nedtrykke stopknappen.
• TÆND = tryk på den grønne startknap.
• SLUK = Luk dækslet eller tryk på den røde stopknap.
Grundlæggende savning
Rivning (fig. A1, M1 & M2)
Tværsnit og smigtværsnit
• Fjern anslaget og montér geringsskalaen i det ønskede hul.
• Lås geringsskalaen fast på 0°.
• Fortsæt som ved spaltning.
Gering (fig. A1)
• Sæt geringsskalaen i den ønskede vinkel.
• Hold arbejdsemnet konstant fast mod forsiden af geringsskalaen.
• Fortsæt som ved spaltning.
Dobbeltgering
Dette snit er en kombination af et gerings- og smigsnit.
• Sæt smiget i den ønskede vinkel og fortsæt som ved geringstværsnit.
Støvudsugning (fig. A2)
Maskinen er udstyret med en støvudsugningsadapter (6).
• Tilslut en passende støvudsugningsenhed under alle savearbejder.
• Når muligt brug en udsuger, der opfylder de gældende bestemmelser
vedrørende støvudsugning.
Ekstraudstyr
Følgende tilbehør kan leveres:
- Benstativ DE7440
- Udførings- og sidestøtter DE7441
Skarpe kanter.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres forhandler.
Disse inkluderer et transportabelt savstativ, en udføringssidestøtte og et
panelbordstykke.
Vedligeholdelse
Skarpe kanter.
• Sæt klingen til 0°.
• Lås anslaget (7) (fig. A1).
• Løft klingen til den er ca. 3,2 mm højere end oversiden af
arbejdsemnet.
• Sæt den bagerste ende af det L-formede anslagshåndtag ud for den
bagerst ende af spaltekniven.
• Hold arbejdsemnet fladt ned mod bordet og op imod anslaget.
Hold arbejdsemnet ca. 25 mm væk fra klingen.
• Hold begge hænder væk fra klingens spor (fig. M2).
• Tryk på den grønne knap for at starte og lad klingen komme op på fuld
hastighed.
• Før arbejdsemnet langsomt ind under beskyttelseskappen, mens det
holdes godt fast mod anslaget. Lad tænderne skære uden at trykke
arbejdsemnet gennem klingen. Klingens hastighed skal holdes konstant.
• Brug altid en skubbepind (43) i nærheden af klingen (fig. M1).
• Sluk for saven, når snittet er fuldført. Lad klingen standse og fjern
arbejdsemnet.
• Skub ikke på den “frie” eller afskårne del af arbejdsemnet og
hold ikke fast i dette.
• Sav ikke i meget små arbejdsemner.
• Brug altid en skubbepind, når små arbejdsemner spaltes.
Din maskine er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med mindst
mulig vedligeholdelse. For at maskinen skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at den behandles korrekt og rengøres
jævnligt.
Smøring (fig. N)
Motoren og lejerne kræver ingen ekstra smøring. Hvis det bliver sværere at
løfte og sænke klingen, rengøres og smøres højdejusteringsskruerne:
• Vend saven om på siden.
• Rengør og smør højdejusteringsskruerne som vist på fig. N.
Brug almindeligt smørefedt.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør maskinhuset jævnligt med en
blød klud.
• Rengør støvsamlingssystemet regelmæssigt.
• Vend saven om på siden.
• Fjern skruerne (44) (fig. O).
• Fjern alt støv og sæt adgangslågen (45) fast igen med skruerne (fig. O).
Smig
• Vælg den ønskede smigvinkel (se afsnittet “Justering af
anslagsskalaen”).
• Fortsæt som ved spaltning.
da - 5
5
DANSK
GARANTI
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort
sammen med almindeligt affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et autoriseret
serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste om yderligere information eller
kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående specifikationer
ændres, hvilket ikkemeddeles separat.
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du ikke er helt tilfreds med
din DEWALT-maskine, kan du returnere maskinen til forhandleren inden
30 dage efter købet og få dine penge refunderet eller værktøjet
ombyttet. Maskinen skal indleveres komplet, og købsnotaen skal
forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af din DEWALT-maskine inden for de
første 12 måneder efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service omfatter arbejds- og
reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør dækkes ikke.
Husk at medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis en DEWALT-maskine bliver defekt på grund af materiale- eller
produktionsfejl inden for de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller også udskiftes enheden
uden beregning under følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og er et tillæg til
forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede serviceværksted,
se aktuelt katalog for videre information eller kontakt DEWALT.
Importør i Danmark: Black & Decker
6
da - 6
DEUTSCH
PROFESSIONELLE TISCHSÄGE DW744XP
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT entschieden, das die
lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre
der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 3
de - 3
de - 3
de - 3
de - 5
de - 6
de - 6
DW744XP
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge entsprechend den
Richtlinien und Normen 89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 60204, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 und
EN 60555-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter
unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten
Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen
Gemeinschaft 86/188/EWG und 89/392/EWG gemessen nach
DIN 45635:
DW744XP
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
Technische Daten
Spannung
Aufnahmeleistung
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Schnittiefe bei 90°
Schnittiefe bei 45°
Längsschnittleistung
Gesamtabmessungen
Gewicht
dB(A)*
91
dB(A)
104
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
(Volt)
(Watt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
DW744XP
230
2.000
1.300
3.000
250
30
76
56
610
570 x 700 x 410
29
Serienmäßiger Lieferumfang:
HM-Sägeblatt Reihe 40, Abweiser, Längsschnittführungsbacke,
Gehrungsführungsbacke, Sägeblattspanner, Schraubenschlüssel
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen
Gehörschutz.
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Zertifikat-Nr.
BM 981036601
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche
Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
elektrische Spannung
scharfe Kanten
de - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
7
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen
elektrischen Schlag, Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie
diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus. Sorgen Sie für eine
gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren,
Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub
usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht
werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder Kabel nicht berühren.
Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher
Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen
und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von sich
bewegenden Teilen erfaßt werden. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staub- und spanerzeugenden
Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen geeigneten
Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge
mit dem Finger am EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis das Werkzeug die
Ruhestellung erreicht hat, bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist
der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
8
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Betriebsanleitung
beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen
Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und benutzen Sie das Kabel
nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker und
das Kabel und lassen Sie diese bei Beschädigung von einer DEWALTKundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel
regelmäßig und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung. Halten Sie
alle Schalter trocken, sauber und frei von Ölund Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt sind.
Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein, um den einwandfreien
Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß
repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen
durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr für
den Betreiber entstehen.
Weitere Sicherheitshinweise für Tischsägen
• Ja, schützen Sie die Stromversorgung mit einer geeigneten Sicherung
oder einem Sicherungsautomaten.
• Ja, überzeugen Sie sich davon, daß sich das Sägeblatt in der richtigen
Richtung dreht und daß die Zähne zur Vorderseite der Sägebank zeigen.
• Ja, stellen Sie sicher, daß alle Knebelgriffe vor Beginn des Betriebs
angezogen sind.
• Ja, überzeugen Sie sich davon, daß alle Sägeblatt- und Wellenringe
sauber sind und daß die zurückgesetzten Seiten der Ringe am
Sägeblatt anliegen.
• Ja, sorgen Sie dafür, daß das Sägeblatt scharf und richtig eingestellt ist.
• Ja, halten Sie Ihre Hände von dem Weg des Sägeblatts fern.
• Ja, schalten Sie den Strom aus und warten Sie, bis das Sägeblatt still
steht, bevor Sie die Säge warten oder einstellen.
• Ja, unterbrechen Sie die Verbindung der Säge zur Hauptstromquelle,
bevor Sie das Sägeblatt austauschen oder Wartungsarbeiten durchführen.
• Nein, schalten Sie die Säge nicht bei einer anderen als der vorgegebenen Spannung ein.
• Nein, verwenden Sie keine größeren oder kleineren Sägen als angegeben.
• Nein, erzwingen Sie das Sägen nicht. (Vollständiges oder teilweises
Abwürgen des Motors kann großen Schaden verursachen. Lassen Sie
den Motor erst auf Touren kommen, bevor Sie mit dem Sägen anfangen.)
• Nein, schneiden Sie weder eisenhaltige Metalle, noch nicht-eisenhaltige
Metalle oder Mauerwerk.
• Nein, verwenden Sie keine Schleifscheiben.
de - 2
DEUTSCH
• Nein, geben Sie bei laufendem Motor keine Schmiermittel auf das
Sägeblatt.
• Nein, reichen Sie nicht mit der Hand in den Bereich des Sägeblattes,
wenn die Säge an die Stromversorgung angeschlossen ist.
• Nein, verwenden Sie keine anderen Sägeblätter als die in dieser
Betriebsanleitung genannten.
• Nein, schalten Sie die Säge nicht ein, wenn sich die Abweiser nicht in
Position befinden.
• Nein, reichen Sie nicht hinter das Sägeblatt.
• Nein, reichen Sie mit den Händen bei laufendem Motor nicht näher als
150 mm an das Sägeblatt heran.
• Nein, verwenden Sie keine beschädigten Sägeblätter.
Restrisiken
Die größten Gefahren beim Einsatz von Sägen sind:
- die rotierenden Teile, z.B. Berühren des Sägeblatts
11 Feststellhebel für die Neigung
12 Feststellhebel für die Längsschnittposition
A2
13 Verriegelung der Längschnittführungsbacken
14 Spanabsauganschluß
15 Sägeblatt-/Schlüssellager
16 Führungsbackenschiene
17 Feststellknöpfe
18 Führungsbackenschlitz
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie
deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild der Maschine
angegebenen Spannung entspricht.
CH
Beim Betrieb von Sägen lassen sich bestimmte Restrisiken trotz der
Verwendung von Schutzeinrichtungen und der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften nicht vermeiden. Es handelt sich hierbei insbesondere um:
- Gehörschaden durch Lärmbelastung.
- Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
- Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
- Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
- Gesundheitsrisiko durch Einatmen des beim Arbeiten anfallenden
Holzstaubes, insbesondere bei Eichen- und Buchenstaub.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Teilweise montierte Maschine
1 Längsschnittführungsbacke
1 Gehrungsmesser
1 HM-Sägeblatt
1 Oberen Sägeblattschutz
1 Tischeinsatz
1 Sägeblattschlüssel
1 Wellenschlüssel
1 Spanabsauganschluß
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die
Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
• Nehmen Sie Ihre Säge vorsichtig aus der Transportverpackung.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre professionelle Tischsäge DW744XP ist so ausgelegt, daß sie die vier
Grundschnitte, nämlich Längsschnitt, Querschnitt, Neigungsschnitt und
Gehrungsschnitt, leicht, präzise und sicher in Holz, Holzprodukten und
Kunststoffen erledigt. Diese Maschine ist für die Verwendung mit einem
250-mm-HM-Sägeblatt vorgesehen.
A1
1 EIN-/AUS-Schalter
2 Befestigungslöcher
3 Gehrungsmesser
4 Tisch
5 Oberer Sägeblattschutz
6 Tischeinsatz
7 Längsschnittführungsbacke
8 Längsschnittskalenangabe
9 Feineinstellung
10 Kombiniertes Steuerrad für Anheben und Neigen
de - 3
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten
Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder
-stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme der Maschine ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer
den Netzstecker.
• Die Maschine ist vollständig montiert, mit Ausnahme des Sägeblattes,
der Längsschnittführungsbacke, des oberen Sägeblattschutzes und
des Tischeinsatzes.
Einbau der Längsschnittführungsbacke (Abb. B1 & B2)
Die Längsschnittführungsbacke (7) kann auf der linken oder rechten Seite
Ihrer Tischsäge angebracht werden.
• Setzen Sie den Stift (19) mit dem Schlitz (20) in die Längsschnittführungsbacke. Richten Sie die Öffnung (21) mit der Verriegelung der
Längsschnittführungsbacke aus (22) (Abb. B1 & B2).
• Sichern Sie die Längsschnittführungsbacke, indem Sie beide Verriegelungen einschnappen lassen (Abb. B2).
Montage des Sägeblatts (Abb. A1, C1 & C2)
Überzeugen Sie sich davon, daß die Stromversorgung der
Maschine unterbrochen ist.
Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr scharf und
können gefährlich sein.
• Heben Sie die Sägeblattwelle in die höchste Position, indem Sie das
Steuerrad (10) im Uhrzeigersinn drehen (Abb. A1).
• Setzen Sie das Sägeblatt, wie in Abbildung C1 dargestellt, auf die
Spindel. Der Außenflansch (23) hat einen Vorsprung (ø 30 mm), der in
die Sägeblattbohrung paßt. Achten Sie darauf, daß die Zähne auf der
Vorderseite des Tisches nach unten zeigen.
9
DEUTSCH
• Halten Sie die Spindel mit dem Gabelschlüssel. Ziehen Sie die
Wellenmutter (24) an, indem Sie den Wellenschlüssel im Uhrzeigersinn
drehen (Abb. C2).
• Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch, wenn Sie
das Sägeblatt herausnehmen möchten.
Überprüfen Sie nach dem Auswechseln des Sägeblattes
grundsätzlich den Längsschnittführungsbackenzeiger und den
Spalter des Sägeblattschutzes.
Paralleleinstellung (Abb. A2 & D)
Im Hinblick auf eine optimale Leistung muß das Sägeblatt parallel zu den
Gehrungsschlitzen stehen. Diese Einstellung ist bereits im Werk vorgenommen worden.
Gehen Sie bei der Nachstellung folgendermaßen vor:
• Stellen Sie die Einheit gerade.
• Lösen Sie die Schrauben (25) der Tragarme leicht mit einem 10-mmSteckschlüssel (Abb. D).
• Passen Sie die Tragarme (26) an, bis das Sägeblatt parallel zum
Führungsbackenschlitz steht (14) (Abb. A2).
• Ziehen Sie die Schrauben der Tragarme (25) bis 11 Nm an (Abb. D).
Höheneinstellung des Sägeblattes (Abb. A1)
Das Sägeblatt kann durch Drehen des kombinierten Steuerrades zum
Anheben und Neigen (10) angehoben und abgesenkt werden.
• Achten Sie darauf, daß die obersten drei Zähne des Sägeblattes beim
Sägen gerade über die Oberfläche des Werkstücks herausragen.
Auf diese Weise ist sichergestellt, daß die Mehrzahl der Zähne jederzeit
Werkstoff entfernen, also eine optimale Leistung erzielt wird.
Einstellung der Längsschnittskala (Abb. A1 & E)
• Entfernen Sie den Sägeblattschutz.
• Lösen Sie den Feststellhebel (12), indem Sie ihn hochziehen (Abb. A1).
• Lösen Sie den Feststellhebel für das Neigen (11) und stellen Sie den
Neigungswinkel auf 0°.
• Bewegen Sie die Führungsbacke (7), bis sie das Sägeblatt berührt.
• Verriegeln Sie den Feststellhebel (12).
• Lösen Sie die Zeigerschrauben der Längsschnittskala (27) und stellen
Sie den Zeiger (28) auf 0 ein (Abb. E).
• Ziehen Sie die Schrauben (27) an.
Die Längsschnittskala zeigt nur korrekte Werte an, wenn die Führungsbacke auf der rechten Seite des Sägeblattes angebracht ist.
Einbau der Spaltmessergruppe (Abb. A1, F & G)
• Heben Sie die Sägeblattwelle in die höchste Position, indem Sie das
Rad für die Höheneinstellung (10) im Uhrzeigersinn drehen (Abb. A1).
• Lösen Sie die beiden Schrauben (29) (Abb. F).
• Richten Sie die Schlitze (30) mit den Schrauben aus (29) und führen Sie
die Führungsbacke ein, bis die Schlitze mit der Oberseite auf den
Schrauben ruhen (Abb. F).
• Die Dicke des Spalters (31) orientiert sich an der Dicke des Sägeblattes. Falls eine Einstellung erforderlich ist, entfernen Sie den Schutz des
Sägeblattes und passen Sie die Unterlegplatten (32) an.
• Montieren Sie den Schutz des Sägeblattes an den Schrauben.
• Ziehen Sie die Schrauben (29) sicher an.
• Bei richtiger Ausrichtung schließt der Spalter sowohl an der
Oberseite des Tisches als auch an der Oberkante des Sägeblattes bündig mitdem Sägeblatt ab. Überprüfen Sie dies mit Hilfe
einer geraden Kante in allen Neigungen und Höhen des
Sägeblattes.
• Die korrekte Montage und Ausrichtung des oberen Schutzes
(Spalter) ist für den sicheren Betrieb unerläßlich!
10
Montage des Tischeinsatzes (Abb. H)
• Richten Sie den Tischeinsatz (6), wie in der Abbildung dargestellt, aus
und führen Sie die Dornen auf der Rückseite des Tisches in die
entsprechenden Öffnungen, ebenfalls auf der Rückseite des Tisches.
• Drücken Sie die Vorderseite des Tischeinsatzes nach unten.
• Die Vorderseite des Tischeinsatzes muß auf gleicher Höhe oder etwas
unterhalb der Höhe des Tisches liegen. Die Hinterseite muß bündig mit
der Oberfläche des Tisches abschließen oder etwas darüber liegen.
Nehmen Sie die Einstellung mit Hilfe der vier Stellschrauben (33) vor.
• Drehen Sie die Sperrschraube (siehe Einsatz in Abb. H) um 90° im
Uhrzeigersinn, um den Tischplatteneinsatz in dieser Position zu sichern.
Verwenden Sie Ihre Säge niemals ohne den Tischeinsatz.
An der Werkbank befestigen (Abb. A)
• Alle vier Füße sind mit Löchern (2) versehen, die eine leichte Befestigung an der Werkbank ermöglichen. Es sind Löcher in zwei verschiedenen Größen vorhanden, so daß unterschiedliche Schraubengrößen
verwendet werden können. Verwenden Sie eines der beiden Löcher;
es ist nicht nötig, beide Löcher zu verwenden.
Sichern Sie Ihre Säge vor dem Arbeiten ausreichend, damit sie sich
nicht bewegen kann. Um die Mobilität Ihrer Säge zu verbessern,
können Sie sie an einer mindestens 12,5 mm starken Sperrholzplatte
befestigen. Sie können die Platte nun leicht an der Werkbank festklemmen und wieder abnehmen, um sie andererorts zu befestigen.
• Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten Sie
sicherstellen, daß die Befestigungsschrauben nicht aus dem Plattenboden hervorstehen. Die Sperrholzplatte muß mit der Auflageplatte der
Werkbank bündig liegen. Bei der Befestigung der Säge an irgendeiner
Fläche ist immer dafür zu sorgen, daß sie nur an den Klemmstellen,
wo sich die Befestigungslöcher befinden, festgeklammert wird.
Beim Festklemmen der Säge an irgendeiner anderen Stelle ist ein
ordnungsgemäßer Betrieb nicht möglich.
• Um ein Blockieren der Säge und Ungenauigkeiten beim Arbeiten zu
vermeiden, sollte das Werkzeug auf einer ebenen Fläche montiert
werden. Um ein Kippeln auf dem Untergrund zu vermeiden, ist die
Säge stabil aufzustellen. Gegebenenfalls schieben Sie dazu ein dünnes
Stück Material unter einen der Füße, bis die Säge stabil unter der
Montagefläche steht.
Die Befestigungsoberfläche muß eine Öffnung von
350 x 500 mm aufweisen, durch die Staub entweichen kann.
Einstellung der Schienensicherung (Abb. A1 & J)
Die Schienensicherung wurde im Werk vorgenommen. Gehen Sie
gegebenenfalls bei der Nachstellung folgendermaßen vor:
• Verriegeln Sie den Feststellhebel (12), indem Sie ihn herunterdrücken
(Abb. A1).
• Stellen Sie die Mutter (34) auf der Unterseite Ihrer Säge ein, bis sich die
Öffnung zwischen den Belleville-Unterlegscheiben (35) schließt (Abb. J).
• Wenn sich die Belleville-Unterlegscheiben beinahe berühren, lösen Sie
die Mutter (34) mit einer halben Drehung.
Einstellung des Neigungsstopps und des Zeigers (Abb. K1 & K2)
• Heben Sie das Blatt in seine höchste Position an, indem Sie das Steuerrad
für die Höheneinstellung (19) im Uhrzeigersinn drehen (Abb. K1).
• Lösen Sie den Feststellhebel der Neigung (11), indem Sie ihn nach
oben und nach rechts drücken.
• Lösen Sie die Schraube am Neigungsstopp (36).
• Stellen Sie eine Winkelschiene (37) auf den Tisch und vor das Sägeblatt
(38) (Abb. K2).
• Stellen Sie den Neigungsfeststellhebel (11) so ein, daß das Sägeblatt
flach gegen die Winkelschiene stößt.
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellhebel an (11).
de - 4
DEUTSCH
• Drehen Sie die Neigungsstoppnocke (39), bis sie fest am Lagerblock
anschließt (Abb. K1).
• Überprüfen Sie die Skala des Neigungswinkels. Falls eine Nachstellung
erforderlich ist, lösen Sie die Zeigerschraube (40) und stellen Sie den
Zeiger auf 0° ein.
• Ziehen Sie die Zeigerschraube (40) fest an.
• Wiederholen Sie das Verfahren bei 45° für den 45°-Neigungsstopp.
Stellen Sie aber nicht den Zeiger ein.
Einstellung des Gehrungsmessers (Abb. L)
Ihr Gehrungsmesser (3) besitzt einstellbare Stopps bei 90° und 45°.
• Zur Einstellung dieser Stopps lösen Sie die Gegenmutter (41) und
stellen Sie die Stellschrauben (42) entsprechend ein.
Einstellung der Führungsbacke parallel zum Sägeblatt (Abb. A1 & D)
Die Führungsbacke wurde im Werk eingestellt.
Gehen Sie gegebenenfalls bei der Nachstellung folgendermaßen vor:
• Lösen Sie den Schienenfeststellhebel (12).
• Entfernen Sie den oberen Schutz des Sägeblattes (5).
• Lösen Sie die beiden Sechskantschrauben (25A) beim hinteren
Ritzellager gerade soviel, daß eine seitliche Bewegung möglich ist.
• Bewegen Sie den Schutz, bis er die Seite des Sägeblattes berührt.
• Stellen Sie die Führungsbacke parallel zum Sägeblatt ein.
• Ziehen Sie die Sechskantschrauben an.
• Verriegeln Sie den Schienenfeststellhebel. Überprüfen Sie, ob die
Führungsbacke parallel zum Sägeblatt steht.
Falls in dem Ritzellager nicht genügend Spiel ist, bringen Sie
die Maschine zu einer zugelassenen DEWALT-Werkstatt.
Feineinstellung
Die Feineinstellung wurde im Werk eingestellt.
Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Stellen Sie die Säge auf Kopf. Suchen Sie das vordere Ritzellager.
• Stecken Sie einen flachen Schraubenzieher durch den Schlitz (26A) in
die Schraube.
• Lösen Sie die Schraube, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn
drehen, bis der Kopf die Innenseite des Lagerkörpers berührt.
• Ziehen Sie die Schraube mit einer halben Drehung an.
• Wiederholen Sie dieses Verfahren mit dem hinteren Ritzellager.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige
Drehzahl der Säge darf nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das
Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle
Drehzahl beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
• Benutzen Sie Ihre Säge niemals für Freihandschnitte!
• Sägen Sie keine eingepackten, gebogenen oder verkrümmten
Werkstücke. Es muß wenigstens eine gerade, glatte Seite
vorhanden sein, die an der Längsschnittführungsbacke oder
dem Gehrungsmesser vorbeilaufen kann.
• Stützen Sie lange Werkstücke immer ab, um Rückschläge zu
vermeiden.
de - 5
EIN- und AUSschalten (Abb. A)
Der Ein-/Aus-Schalter Ihrer Säge bietet mehrere Vorteile:
- Nullspannungsauslösung:
Sollte aus irgendeinem Grund die Stromzufuhr unterbrochen werden,
so muß der Schalter bewußt erneut eingeschaltet werden.
- optimale Sicherheit:
der Sicherheitsdeckel kann verschlossen werden, indem ein
Vorhängeschloß durch den Mittelüberwurf gesteckt wird. Der Deckel
dient auch als leicht zu findender Not-Aus-Knopf; durch einen Druck
auf die Vorderseite des Deckels wird der Ausschaltknopf eingedrückt.
• EIN = drücken Sie den grünen Einschaltknopf.
• AUS = Schließen Sie die Abdeckung oder drücken Sie den roten
Stoppknopf.
Grundschnitte
Längsschnitte (Abb. A1, M1 & M2)
scharfe Kanten
• Stellen Sie das Sägeblatt auf 0°.
• Verriegeln Sie die Längsschnittführungsbacke (7) (Abb. A1).
• Heben Sie das Sägeblatt bis auf rund 3,2 mm über der Oberfläche des
Werkstücks an.
• Stellen Sie die Rückseite der L-förmigen Führungsbacke auf die Rückseite
des Spaltmessers ein.
• Halten Sie das Werkstück flach auf dem Tisch und vor die Führungsbacke. Halten Sie das Werkstück rund 25 mm von dem Messer entfernt.
• Halten Sie beide Hände von dem Weg des Sägeblattes fern (Abb. M2).
• Drücken Sie den grünen Knopf zum Einschalten. Lassen Sie das Sägemesser auf Touren kommen.
• Führen Sie das Werkstück langsam unter den Schutz. Drücken Sie es
dabei fest gegen die Längsschnittführungsbacke. Lassen Sie die Zähne
schneiden. Zwingen Sie das Werkstück nicht durch die Säge.
Die Schnittgeschwindigkeit muß konstant bleiben.
• Verwenden Sie immer einen Schieber (43), wenn Sie sich dem Sägeblatt nähern (Abb. M1).
• Schalten Sie die Säge nach Beenden des Schnitts aus. Lassen Sie das
Sägeblatt auslaufen und entfernen Sie das Werkstück.
• Schieben oder halten Sie die “freie” oder abgesägte Seite des
Werkstücks niemals fest.
• Schneiden Sie keine übermäßig kleinen Werkstücke.
• Benutzen Sie beim Längsschneiden kleiner Werkstücke immer
einen Schieber.
Neigungsschnitte
• Stellen Sie den erforderlichen Neigungswinkel ein (siehe Abschnitt
“Einstellung der Neigung”).
• Gehen Sie weiter wie beim Längsschneiden vor.
Querschneiden und Neigungsquerschneiden
• Entfernen Sie die Längsschnittführungsbacke und montieren Sie den
Gehrungsmesser in dem gewünschten Schlitz.
• Verriegeln Sie den Gehrungsmesser bei 0°.
• Gehen Sie weiter wie beim Längsschneiden vor.
Gehrungsschnitte (Abb. A1)
• Stellen Sie den Gehrungsmesser auf den gewünschten Winkel ein.
• Halten Sie das Werkstück immer nahe an die Vorderseite des
Gehrungsmessers.
• Gehen Sie weiter wie beim Längsschneiden vor.
11
DEUTSCH
Doppelgehrungsschnitte
Dieser Schnitt ist eine Kombination aus einem Gehrungs- und einem
Neigungsschnitt.
• Stellen Sie den erforderlichen Neigungswinkel ein. Gehen Sie weiter
wie bei einem Gehrungsschnitt vor.
Ausgediente netz- und akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können beim
Handel abgegeben oder direkt an DEWALT eingeschickt werden.
Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.)
und Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von
Anwendern, Handel und Markenherstellern.
GARANTIE
Staubabsaugung (Abb. A2)
Die Maschine ist mit einem Adapter für Staubabsaugung (6) ausgestattet.
• Schließen Sie grundsätzlich bei Sägearbeiten eine geeignete Staubabsaugvorrichtung an.
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der TRGS 553 geprüfte
Absaugeinrichtungen gefordert. Für andere Materialien muß der gewerbliche Betreiber die speziellen Anforderungen mit der zuständigen Berufsgenossenschaft klären.
Lieferbares Zubehör
Folgendes Zubehör ist lieferbar:
- Fuß DE7440
- Abfuhr- und Seitenstützen DE7441
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihrer DEWALT-Maschine nicht völlig
zufrieden sind, können Sie sie unter Vorlage des Original-Kaufbeleges
ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im
Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungsoder Kundendienstleistungen für Ihre DEWALT-Maschine unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt. Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
scharfe Kanten
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an
Ihren DEWALT-Händler. Dazu gehört der tragbare Sägenständer,
eine Ausgabeseitenstütze und ein Kehltischeinsatz.
Wartung
Ihre DEWALT-Maschine wurde für eine lange Lebensdauer und einen
möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmierung (Abb. N)
Der Motor und die Lager brauchen nicht geschmiert zu werden. Falls sich
das Sägeblatt nur schwer anheben und absenken läßt, reinigen und
schmieren Sie die Stellschrauben für die Höheneinstellung:
• Drehen Sie die Säge zur Seite.
• Reinigen und schmieren Sie die Gewinde der Stellschrauben, wie in
Abb. N dargestellt. Verwenden Sie ein vielseitiges Schmiermittel.
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALT-Maschinen und
beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als zum Betrieb
mit DEWALT-Maschinen geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit.
Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie das
Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber
geltend machen.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie
das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
• Reinigen Sie das Staubsammelsystem in regelmäßigen Abständen.
• Drehen Sie die Säge zur Seite.
• Entfernen Sie die Schrauben (44) (Abb. O).
• Entfernen Sie allen Staub. Sichern Sie die Zugangstür (45) mit Hilfe der
Schrauben (Abb. O).
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die recycelt werden
können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen.
DEWALT und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem Anwender
eine problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht.
12
de - 6
ENGLISH
JOBSITE TABLE SAW DW744XP
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the most
reliable partners for professional Power Tool users.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 5
en - 6
en - 6
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Motor power (input)
Motor power (output)
No-load speed
Blade diameter
Blade bore
Depth of cut at 90°
Depth of cut at 45°
Ripping capacity
Overall dimensions
Weight
V
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW744XP
230
230/115
2,000
1,300
3,000
250
30
76
56
610
570 x 700 x 410
29
DW744XP
DEWALT declares that these Power Tools have been designed in
compliance with: 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60204,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 60555-3.
For more information, please contact DEWALT at the address below or
refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC & 89/392/EEC,
measured according to DIN 45635:
DW744XP
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
91
dB(A)
104
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the protection of hearing if the
sound pressure of 85 dB(A) is exceeded.
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 981036601
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Standard equipment:
TCT series 40 blade, guard, rip fence, mitre fence, blade spanner, wrench
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the
tool in case of non-observance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
Sharp edges.
en - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
13
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the safety regulations
applicable in your country to reduce the risk of fire, electric shock
and personal injury. Read the following safety instructions before
attempting to operate this product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep work area well lit.
Do not use Power Tools in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces (e.g. pipes, radiators,
cookers and refrigerators). For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced, etc.) electric safety can
be improved by inserting an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the tool or extension cord.
Supervision is required for those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use extension cords intended
for outdoor use and marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in a dry place and
locked up securely, out of reach of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can be caught in moving
parts. Preferably wear rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering to keep long hair out
of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the operations produce dust or
flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it frees both
hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on the switch.
Be sure that the switch is released when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a complete standstill
before leaving itunattended. Unplug the tool when not in use,
before servicing or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are removed from the
tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction manual. Do not force
small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. The tool
will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment or performance of
any operation with this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
14
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to disconnect from the socket.
Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular intervals and, if
damaged, have them repaired by an authorized DEWALT repair agent.
Inspect the extension cords periodically and replace them if damaged.
Keep all controls dry, clean and free from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for damage to ensure that it will
operate properly and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts, breakage of parts and any
other conditions that may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as instructed.
Do not use the tool if the switch is defective. Have the switch replaced
by an authorized DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the relevant safety regulations.
To avoid danger, electric appliances must only be repaired by qualified
technicians.
Additional safety rules for saw benches
• Do - protect the electrical supply line with a suitable fuse or circuit
breaker.
• Do - make certain the blade rotates in the correct direction and that the
teeth are pointing to the front of the saw bench.
• Do - be sure all clamp handles are tight before starting any operation.
• Do - be sure all blade and arbor collars are clean and the recessed
sides of the collars are against the blade.
• Do - keep the saw blade sharp and properly set.
• Do - keep hands out of the path of the saw blade.
• Do - shut off the power and wait for the saw blade to stop before
servicing or adjusting the tool.
• Do - disconnect the saw from the mains supply before changing the
blade or carrying out maintenance.
• Don’t - attempt to operate on anything other than the designated
voltage.
• Don’t - use blades larger or smaller than those which are
recommended.
• Don’t - force the cutting action. (Stalling or partial stalling of the motor can
cause major damage. Allow the motor to reach full speed before cutting.)
• Don’t - cut ferrous metals, non-ferrous metals or masonry.
• Don’t - use abrasive wheels.
• Don’t - apply lubricants to the blade when it is running.
• Don’t - place either hand in the blade area when the saw is connected
to the power source.
• Don’t - use any blades other than those specified in this instruction
manual.
• Don’t - operate the saw without the guards in place.
• Don’t - reach around behind the saw blade.
• Don’t - place hands closer than 150 mm from the saw blade while
cutting.
• Don’t - use damaged or cracked saw blades.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of saws:
- injuries caused by touching the rotating parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
- Impairment of hearing.
en - 2
ENGLISH
- Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw
blade.
- Risk of injury when changing the blade.
- Risk of squeezing fingers when opening the guards.
- Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
Package contents
The package contains:
1 Partly assembled machine
1 Rip fence
1 Mitre gauge
1 TCT saw blade
1 Upper blade guard assembly
1 Table insert
1 Blade wrench
1 Arbor wrench
1 Dust extraction adaptor
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
• Remove the saw from the packaging material carefully.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug with bared copper
conductors is dangerous if engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs fitted with the correctly
rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at the connection
points of most good quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2) and blue is for
Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug ensure that the cable
restraint (3) is holding the outer sheath of the cable firmly and that the
two leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N) wires to the earth pin
marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W, we recommend to
fit a plug to BS4343 standard.
Description (fig. A)
Using an extension cable
Your DW744XP jobsite table saw has been designed to perform the four
main sawing operations of ripping, cross-cutting, bevelling and mitring
easily, accurately and safely in wood, wood products and plastics.
This unit is designed for use with a 250 mm carbide tipped blade.
If an extension cable is required, use an approved extension cable suitable
for the power input of this machine (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always unwind the
cable completely.
Also refer to the table below.
A1
1 ON/OFF-switch
2 Mounting holes
3 Mitre gauge
4 Table
5 Upper blade guard
6 Table insert
7 Rip fence
8 Rip scale indicator
9 Fine adjustment knob
10 Combined elevating and bevel control wheel
11 Bevel lock lever
12 Ripping position lock lever
A2
13 Rip fence latch
14 Dust extraction adapter
15 Blade/wrench storage
16 Fence rail
17 Locking knobs
18 Fence slot
Electrical safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you are competent to do
this, proceed as instructed below. If you are in doubt, contact an
authorized DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
en - 3
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
45
60
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always unplug the tool.
• The machine is fully assembled except for the blade, rip fence, upper
blade guard and table insert.
Fitting the rip fence (fig. B1 & B2)
The rip fence (7) can be installed on the left or right side of your jobsite
table saw.
• Locate the pin (19) with the slot (20) in the rip fence and align the
opening (21) with the rip fence latch (22) (fig. B1 & B2).
• Secure the rip fence by snapping both latches in place (fig. B2).
15
ENGLISH
Mounting the saw blade (fig. A1, C1 & C2)
Ensure the machine is disconnected from the power source.
The teeth of a new blade are very sharp and can be
dangerous.
• Raise the blade arbor to its maximum by rotating the control wheel (10)
clockwise (fig. A1).
• Place the saw blade onto the spindle in the order shown in figure C1.
The outer flange (23) has a ø 30 mm raised boss which fits inside the
blade bore. Make sure the teeth point down at the front of the table.
• Hold the spindle using the open-ended wrench and tighten the arbor
nut (24) by rotating clockwise using the arbor wrench (fig. C2).
• To remove the blade, proceed in reverse order.
Always check the rip fence pointer and the blade guard splitter
after having changed the blade.
Parallel adjustment (fig. A2 & D)
For optimum performance, the blade must be parallel to the mitre slots.
This adjustment has been made at the factory. To re-adjust:
• Place the unit in upright position.
• Using a 10 mm socket wrench, slacken the bracket fasteners (25)
slightly (fig. D).
• Adjust the bracket (26) until the blade is parallel to the fence slot (14)
(fig. A2).
• Tighten the bracket fasteners (25) to 11 Nm (fig. D).
Blade height adjustment (fig. A1)
The blade can be raised and lowered by turning the combined elevating
and bevel control wheel (10).
• Make sure the top three teeth of the blade are just breaking through
the upper surface of the workpiece when sawing. This will ensure that
the maximum number of teeth are removing material at any given time,
thus giving optimum performance.
Adjusting the rip scale (fig. A1 & E)
• Remove the blade guard.
• Unlock the lock lever (12) by pulling it up (fig. A1).
• Unlock the bevel lock lever (11) and set the bevel angle to 0°.
• Move the fence (7) until it touches the blade.
• Lock the lock lever (12).
• Loosen the rip scale pointer screws (27) and set the pointer (28) to zero
(fig. E).
• Tighten the screws (27).
The rip scale reads correctly only when the fence is mounted to the right
of the blade.
Mounting the riving knife assembly (fig. A1, F & G)
• Raise the blade arbor to its maximum by rotating the blade height
adjustment wheel (10) clockwise (fig. A1).
• Slacken the two bolts (29) (fig. F).
• Align the slots (30) with the bolts (29) and insert the fence until the tops
ofthe slots rest on the bolts (fig. F).
• The thickness of the splitter (31) should be aligned with the thickness of
the blade. If adjustment is required, remove the blade guard and adjust
the shims (32).
• Mount the blade guard on the bolts.
• Retighten the bolts (29) securely.
• When properly aligned, the splitter will be in line with the blade
at the table top and at the top of the blade. Check using a
straight edge in all bevel and blade height positions.
16
• Correct mounting and alignment of the upper blade guard
(splitter) is essential to safe operation!
Mounting the table insert (fig. H)
• Align the table insert (6) as shown and insert the tabs of the back of the
table insert into the holes on the back of the table.
• Press down the front of the table insert.
• The front of the table insert must be flush or slightly below the table
top. The rear should be flush or slightly above the table top.
Adjust using the four adjustment screws (33).
• Turn the locking screw (see insert in fig. H) clockwise 90° to lock the
table insert in place.
Never use your saw without the table insert.
Bench mounting (fig. A)
• Holes (2) are provided in all four feet to facilitate bench mounting.
Two different sized holes are provided to accommodate different sizes
of bolts. Use either hole; it is not necessary to use both. Always mount
your saw firmly to prevent movement. To enhance the portability,
the tool can be mounted to a piece of 12.5 mm or thicker plywood
which can then be clamped to your work support or moved to other
job sites and reclamped.
• When mounting your saw to a piece of plywood, make sure that the
mounting screws do not protrude from the bottom of the wood.
The plywood must sit flush on the work support. When clamping the
saw to any work surface, clamp only on the clamping bosses where
the mounting screw holes are located. Clamping at any other point will
interfere with the proper operation of the saw.
• To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is not
warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the surface, place a
thin piece of material under one saw foot until the saw is firm on the
mounting surface.
The mounting surface must have a 350 x 500 mm opening to
allow dust to escape.
Rail lock adjustment (fig. A1 & J)
The rail lock has been factory-set. If you need to re-adjust, proceed as
follows:
• Lock the lock lever (12) by pushing it down (fig. A1).
• Adjust the nut (34) on the underside of your saw until the gap between
the Belleville washers (35) closes (fig. J).
• Once the Belleville washers are almost touching, loosen the nut (34)
half a turn.
Bevel stop and pointer adjustment (fig. K1 & K2)
• Raise the blade to its maximum by rotating the blade height adjustment
wheel (10) clockwise (fig. K1).
• Unlock the bevel lock lever (11) by pushing it up and to the right.
• Loosen the bevel stop screw (36).
• Place a set square (37) on the table and up against the blade (38)
(fig. K2).
• Adjust the bevel angle using the bevel lock lever (11) until the blade is
flat against the square.
• Tighten the bevel lock lever (11).
• Turn the bevel stop cam (39) until it firmly contacts the bearing block
(fig. K1).
• Check the bevel angle scale. If adjustment is required, loosen the
pointer screw (40) and set the pointer to 0°.
• Tighten the pointer screw (40).
• Repeat the procedure at 45° for the 45° bevel stop, but do not adjust
the pointer.
en - 4
ENGLISH
Mitre gauge adjustment (fig. L)
Your mitre gauge (3) is equipped with adjustable stops at 90° and 45°.
• To adjust these stops, loosen the lock nuts (41) and set the adjusting
screws (42) as required.
Adjusting the fence parallel to the blade (fig. A1 & D)
The fence has been factory-set. If you need to re-adjust, proceed as follows:
• Unlock the rail lock lever (12).
• Remove the upper blade guard (5).
• Locate the rear pinion bearing and loosen the two hex bolts (25A) just
enough to allow side-to-side movement.
• Move the fence over until it touches the side of the blade.
• Adjust the fence parallel to the blade.
• Tighten the hex bolts.
• Lock the rail lock lever and check that the fence is parallel to the blade.
If there is not enough travel in the pinion bearing assembly,
take the unit to an authorized DEWALT repair agent.
Fine adjustment knob
The fine adjustment knob is factory adjusted.
If adjustment is required, proceed as follows:
• Turn the saw upside down and locate the front pinion bearing.
• Using a narrow blade screwdriver, access the screw through the slot
(26A).
• Loosen the screw by turning counterclockwise until the head touches
the inside of the bearing box.
• Tighten the screw 1/2 of a turn.
• Repeat this procedure for the rear pinion bearing.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions and applicable
regulations.
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn
blades. The maximum rotation speed of the tool must not
exceed that of the saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Never use your saw for freehand cuts!
• Do not saw warped, bowed or cupped workpieces.
There must be at least one straight, smooth side to go against
the rip fence or mitre gauge.
• Always support long workpieces to prevent kickback.
Basic saw cuts
Ripping (fig. A1, M1 & M2)
Sharp edges.
• Set the blade to 0°.
• Lock the rip fence (7) (fig. A1).
• Raise the blade until it is about 3.2 mm higher than the top of the
workpiece.
• Set the rear end of the L-shaped fence level with the back of the riving
knife.
• Hold the workpiece flat on the table and against the fence. Keep the
workpiece approx. 25 mm away from the blade.
• Keep both hands away from the path of the blade (fig. M2).
• Press the green button to switch ON and allow the blade to reach full
speed.
• Slowly feed the workpiece underneath the guard, keeping it firmly pressed
against the rip fence. Allow the teeth to cut, and do not force the
workpiece through the blade. The blade speed should be kept constant.
• Always use a push stick (43) when close to the blade (fig. M1).
• After completing the cut, switch the saw OFF, allow the blade to stop
and remove the workpiece.
• Never push or hold the “free” or cut-off-side of the workpiece.
• Do not cut excessively small workpieces.
• Always use a push stick when ripping small workpieces.
Bevel cuts
• Set the required bevel angle (refer to the section “Adjusting the rip scale”).
• Proceed as for ripping.
Cross-cutting and bevel crosscutting
• Remove the rip fence and install the mitre gauge in the desired slot.
• Lock the mitre gauge at 0°.
• Proceed as for ripping.
Mitre cuts (fig. A1)
• Set the mitre gauge to the required angle.
• Always hold the workpiece tightly against the face of the mitre gauge.
• Proceed as for ripping.
Compound mitre
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut.
• Set the bevel to the angle required and proceed as for a cross-cut mitre.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking machines
regulations 1974” and any subsequent amendments.
Switching ON and OFF (fig. A)
The on/off switch of your saw bench offers multiple advantages:
- no-volt release function:
should the power be shut off for some reason, the switch has to be
deliberately reactivated.
- extra safety:
the hinged safety enclosure plate can be locked by passing a padlock
through the centre hasp. The plate also serves as an “easy to locate”
emergency stop button as pressure on the front of the plate will
depress the stop button.
• ON = press the green start button.
• OFF = close the cover or press the red stop button.
en - 5
Dust extraction (fig. A2)
The machine is provided with a dust extraction adaptor (6).
• Connect a suitable dust extraction device during all sawing operations.
• Whenever possible, connect a dust extraction device designed in
accordance with the relevant regulations regarding dust emission.
Optional accessories
The following attachments are available:
- legstand DE7440
- outfeed and side supports DE7441
Sharp edges.
17
ENGLISH
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
These include a portable saw stand, an outfeed side support and a dado
table insert.
Maintenance
Your DEWALT machine has been designed to operate over a long period
of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT machine, simply return it within 30 days, complete as
purchased, to the point of purchase, for a full refund orexchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
Lubrication (fig. N)
The motor and bearings require no additional lubrication. If raising and
lowering the blade becomes difficult, clean and grease the height
adjustment screws:
• Turn the saw on its side.
• Clean and grease the height adjustment threads as shown in fig. N.
Use general purpose grease.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean the housing with a soft
cloth.
• Regularly clean the dust collection system.
• Turn the saw on its side.
• Remove the screws (44) (fig. O).
• Remove all dust and resecure the access door (45) using the screws
(fig. O).
If you need maintenance or service for your DEWALT machine, in the
12 months following purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
• ONE YEAR WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty materials or
workmanship within 12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of charge or, at our
discretion, replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to
consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT repair agent,
please use the appropriate telephone number on the back of this
manual.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair agent where it will be
disposed of in an environmentally safe way.
18
en - 6
ESPAÑOL
SIERRA DE MESA PARA OBRA DW744XP
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta eléctrica DEWALT. Muchos años de
experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el usuario
profesional.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 3
es - 3
es - 3
es - 5
es - 5
es - 6
DW744XP
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido construidas de
acuerdo a las normas siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 60204, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 60555-3.
Para información más detallada, contacte a DEWALT, véase abajo o
consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las normas 86/188/CEE &
89/392/CEE, medida de acuerdo con DIN 45635:
DW744XP
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
91
dB(A)
104
* al oído del usuario
Características técnicas
Voltaje
Potencia del motor (entrada)
Potencia del motor (salida)
Velocidad en vacío
Diámetro de la hoja
Diámetro interior de la hoja
Profundidad de corte a 90°
Profundidad de corte a 45°
Capacidad de corte paralelo
Dimensiones totales
Peso
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW744XP
230
2.000
1.300
3.000
250
30
76
56
610
570 x 700 x 410
29
Equipo estándar:
Hoja TCT serie 40, protección, guía paralela, guía circular, llave de
cuchillas, llave de tuercas
Fusibles
Herramientas 230 V:
Tome medidas adecuadas para proteger sus oídos cuando la
presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 981036601
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes mortales o de averías
en la herramienta en caso de no respeto de las instrucciones
en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Bordes afilados.
es - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
19
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las reglas de seguridad
en vigor en su país, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo de
accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la humedad. Procure que el
área de trabajo esté bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej. humedad elevada
formación de polvo metálico, etc.), se puede aumentar la seguridad
eléctrica a través de intercalar un transformador de separación o un
interruptor de protección de corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la herramienta o el cable de
prolongación. En caso de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de prolongación destinados al
uso exterior y marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan, deben estar guardadas
en un lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser atrapados por
piezas en movimiento. Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela antideslizante. Si tiene el pelo
largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado produce polvo u
otras partículas volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de los oídos cuando la
presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la pieza de trabajo.
Es más seguro que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas
manos para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al transportar la herramienta
enchufada. Asegúrese de que el interruptor esté en posición de parada
al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté completamente parada
antes de dejarla sin vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de que las llaves
y utensilios de reglaje hayan sido retirados.
20
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables de potencia
demasiado débil para ejecutar trabajos pesados. La herramienta
funcionará mejor y con mayor seguridad al ser utilizada de acuerdo
con sus características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o acoplamientos, o el uso de la
herramienta misma distintos de los recomendados en este manual de
instrucciones, puede dar lugar a lesiones de personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del cable para desenchufar la
herramienta. Proteja el cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para trabajar mejor y más
seguro. Siga las instrucciones para el mantenimiento y la sustitución de
accesorios. Verifique los cables de las herramientas con regularidad y,
en caso de avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT para que
sean reparados. Inspeccione los cables de prolongación periódicamente
y sustitúyalos cuando presenten defectos. Mantenga todos los mandos
secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que no haya averías, a fin
de asegurar que funcionará correctamente y sin problemas.
Compruebe que no haya desalineamiento o enganchamiento de piezas
en movimiento, ni roturas de piezas, ni accesorios mal montados,
ni cualquier otro defecto que pudiera perjudicar al buen funcionamiento
de la herramienta. Haga reparar o sustituir los dispositivos de
seguridad u otros componentes defectuosos según lasinstrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor esté defectuoso.
Haga sustituir el interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas de seguridad en
vigor. Para evitar situaciones peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un técnico competente.
Reglas de seguridad adicionales para bancos de sierra
• Sí - proteger la línea de suministro eléctrico con un fusible o interruptor
adecuado.
• Sí - asegurarse de que la hoja gira en sentido correcto y de que los
dientes miran hacia la parte delantera del banco de sierra.
• Sí - asegurarse de que todas las palancas de mordaza estén
apretadas antes de iniciar cualquier actividad.
• Sí - asegurarse de que todos los anillos de eje y de la hoja de sierra estén
limpios y que los lados ranurados de los anillos estén contra la hoja.
• Sí - mantener afilada y correctamente colocada la hoja de sierra.
• Sí - no colocar las manos en el recorrido de la hoja de sierra.
• Sí - desconectar la alimentación y esperar a que se pare la hoja antes
de ajustar o realizar una reparación de la herramienta.
• Sí - desconectar la sierra del suministro eléctrico antes de cambiar la
hoja o realizar el mantenimiento.
• No - intentar utilizar la sierra con tensión eléctrica distinta a la nominal.
• No - utilizar hojas más grandes o pequeñas que las recomendadas.
• No - forzar el acto de cortar. (El calado total o parcial del motor puede
causar daños importantes. Deje que el motor llegue a la máxima
velocidad antes de realizar cortes).
• No - cortar metales férricos, metales no férricos ni mampostería.
• No - utilizar ruedas abrasivas.
• No - aplicar lubricantes a la hoja mientras está funcionando.
• No - colocar las manos en la zona de la hoja cuando la sierra esté
conectada al suministro eléctrico.
• No - utilizar hojas distintas a las especificadas en este manual de
instrucciones.
• No - utilizar la sierra sin los protectores colocados en su posición.
• No - intentar alcanzar con las manos por detrás de la hoja de sierra.
es - 2
ESPAÑOL
• No - colocar las manos más cerca de 150 mm de la hoja de sierra
cuando se esté cortando.
• No - utilizar discos de sierra que estén dañados o agrietados.
Riesgos remanentes
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de la sierra:
- lesiones provocadas por tocar las piezas giratorias
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes y
del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse, tales como:
- Dificultades auditivas.
- Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas del
disco de sierra giratorio.
- Riesgo de lesiones al cambiar el disco de sierra.
- Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los cierres de
protección.
- Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al cortar
madera, en especial de roble, haya y MDF.
16 Carril de guía
17 Pomos de bloqueo
18 Ranura para guías
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la red corresponde al valor indicado
en la placa de características.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo cuidado: un enchufe
con conectores de cobre desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de prolongación,
deberá ser un cable de prolongación aprobado, adecuado para la
potencia de esta herramienta (véanse las características técnicas). La
sección mínima de conductor es de 1,5 mm2. Si utiliza un carrete de
cable, desenrolle siempre el cable completamente.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Máquina parcialmente montada
1 Guía paralela
1 Guía para cortar ingletes
1 Hoja de sierra TCT
1 Protector superior de la hoja
1 Postizo de mesa
1 Llave de cuchillas
1 Llave de ejes
1 Adaptador de salida de serrín
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
• Saque la sierra de la caja con cuidado.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de proceder con el montaje y
los ajustes.
• La máquina está totalmente montada excepto por la hoja de sierra,
la guía paralela, el protector superior de la hoja y el postizo de mesa.
Montaje de la guía paralela (fig. B1 & B2)
La guía paralela (7) puede instalarse en el lado derecho o izquierdo de la
sierra de mesa.
• Haga que coincida el pasador (19) con la ranura (20) en la guía paralela
y alinee la abertura (21) con el enganche de la guía (22) (fig. B1 & B2).
• Fije la guía paralela en su posición cerrando los enganches (fig. B2).
Montaje de la hoja de la sierra (fig. A1, C1 & C2)
Asegúrese de que la máquina esté desconectada del
suministro eléctrico.
Descripción (fig. A)
La sierra de mesa para obra DW744XP está diseñada para realizar las
cuatro principales actividades de serrado, que son el corte paralelo, corte
transversal, biselado y corte de ingletes, de forma fácil, precisa y segura
en madera, productos de madera y plásticos. Esta unidad se ha diseñado
para utilizarla con una hoja de 250 mm con cuchilla de carburo.
A1
1 Interruptor de MARCHA/PARADA
2 Orificios de montaje
3 Guía para cortar ingletes
4 Mesa
5 Protector superior de hoja de sierra
6 Postizo de mesa
7 Guía paralela
8 Indicador de escala paralela
9 Pomo de ajuste preciso
10 Rueda combinada elevadora y de control de biseles
11 Palanca de bloqueo de bisel
12 Palanca de bloqueo de posición de corte paralelo
A2
13 Enganche de guía paralela
14 Adaptador de salida de serrín
15 Alojamiento de la hoja/llave
es - 3
Los dientes de las hojas nuevas están muy afilados y pueden
ser peligrosos.
• Levante el eje de la hoja al máximo girando la rueda de control (10) de
izqda. a dcha. (fig. A1).
• Coloque la hoja de sierra sobre el eje en el orden mostrado en la
figura C1. La brida externa (23) ha una saliente (ø 30 mm) para el
orificio de la hoja. Asegúrese de que los dientes miran hacia abajo en la
parte delantera de la mesa.
• Sujete el eje con la llave de extremo abierto y apriete la tuerca (24) del
eje girando de izqda. a dcha. la llave de ejes (fig. C2).
• Para desmontar la hoja, proceda en sentido contrario.
Compruebe siempre el indicador de guía paralela y la placa
abridora del protector después de cambiar la hoja de sierra.
Ajuste en paralelo (fig. A2 & D)
Para un óptimo rendimiento, la hoja debe estar paralela a las ranuras de
inglete. Su ajuste se ha realizado en fábrica.
Para reajustar:
• Coloque la unidad en posición levantada.
• Con una llave de tuercas de 10 mm, suelte ligeramente los fijadores de
abrazadera (25) (fig. D).
21
ESPAÑOL
• Ajuste la abrazadera (26) hasta que la hoja esté paralela a la ranura de
la guía 14) (fig. A2).
• Apriete los fijadores de abrazadera (25) a 11 Nm (fig. D).
Ajuste de altura de la hoja (fig. A1)
La hoja se puede subir y bajar girando la rueda combinada elevadora y de
control de biseles (10).
• Asegúrese de que los tres dientes superiores de la hoja sólo rompan
ligeramente la superficie superior de la pieza de trabajo al serrar.
Esto asegura que el máximo número de dientes está retirando el
material en todomomento, obteniéndose un rendimiento óptimo.
Ajuste de la guía paralela (fig. A1 & E)
• Retire el protector de hoja.
• Abra la palanca de bloqueo (12) tirando hacia arriba (fig. A1).
• Abra la palanca de bloqueo de bisel (11) y ajuste el ángulo de biselado
en 0°.
• Mueva la guía (7) hasta que toque la hoja.
• Cierre la palanca de bloqueo (12).
• Suelte los tornillos del indicador de escala paralela (27) y ajuste el
indicador (28) en cero (fig. E).
• Apriete los tornillos (27).
La escala paralela lee correctamente sólo cuando la guía se monta a la
derecha de la hoja.
Montaje de la cuchilla hendidora (fig. A1, F & G)
• Levante el eje de la hoja al máximo girando la rueda de ajuste de altura
de la hoja (10) de izqda. a dcha. (fig. A1).
• Suelte los dos tornillos (29) (fig. F).
• Alinee las ranuras (30) con los tornillos (29) e inserte la guía hasta que
la parte superior de las ranuras descanse en los tornillos (fig. F).
• El grosor de la placa abridora (31) debe alinearse con el grosor de la
hoja. Si es necesario corregirlo, retire el protector y ajuste los
suplementos (32).
• Coloque el protector de la hoja sobre los tornillos.
• Vuelva a apretar los tornillos (29) firmemente.
• Al alinearse correctamente, la placa abridora estará en línea
con la hoja de sierra en la superficie de la mesa y en la parte
superior de la hoja. Compruébelo con una pieza recta en
todas las posiciones de biseles y de altura de la hoja.
• El correcto montaje y alineación del protector superior de la hoja
(placa abridora) es esencial para un funcionamiento seguro.
Montaje del postizo de mesa (fig. H)
• Alinee el postizo de mesa (6) como se muestra e inserte los topes de la
parte posterior del postizo en los orificios de la parte posterior de la mesa.
• Presione hacia abajo la parte delantera del postizo de mesa.
• La parte delantera del postizo debe estar nivelada o ligeramente por
debajo de la superficie de la mesa. La parte posterior debe estar
nivelada o ligeramente por encima de la superficie de la mesa.
Puede corregir esto con los cuatro tornillos de ajuste (33).
• Gire el tornillo de bloqueo (véase el enganche en la fig. H) 90º en
sentido horario para bloquear en su posición el enganche de la mesa.
No utilice nunca la sierra sin el postizo de mesa.
Montaje en el banco (fig. A)
• Existen orificios (2) en las cuatro patas para facilitar el montaje en el
banco. Hay dos orificios de tamaño diferente para que quepan tornillos
de distintas medidas. Utilice uno de los orificios; no es necesario utilizar
ambos. Monte siempre la sierra con firmeza para evitar que se mueva.
22
Para facilitar el transporte, la herramienta puede montarse sobre una
pieza de madera contrachapada de 12,5 mm ó más de grosor, que se
puede sujetar al soporte de la pieza que usted utilice o trasladar a
otros emplazamientos y volver a montarla.
• Al montar la sierra sobre una pieza de madera contrachapada,
asegúrese de que los tornillos de montaje no sobresalgan de la parte
inferior de la madera. Ésta debe estar bien encajada en el soporte de la
pieza. Al montar la sierra en cualquier superficie de trabajo, sujétela
únicamente en los salientes donde están situados los orificios para los
tornillos de montaje; si la sujeta en cualquier otro punto, ello podría
impedir el correctofuncionamiento de la sierra.
• Para evitar que se trabe y que el funcionamiento sea incorrecto,
asegúrese de que la superficie de montaje no esté curvada ni sea
irregular. Si la sierra se balancea sobre la superficie, coloque un trozo
fino de material bajo una de las patas de la misma hasta que esté bien
sujeta sobre la superficie de montaje.
La superficie de montaje debe tener una abertura de
350 x 500 mm para el escape del serrín.
Ajuste del bloqueo de carril (fig. A1 & J)
El bloqueo de carril se ha ajustado en fábrica. Si necesita reajustarlo,
proceda de la siguiente manera:
• Cierre la palanca de bloqueo (12) empujando hacia abajo (fig. A1).
• Ajuste la tuerca (34) de la cara inferior de la sierra hasta que se cierre la
separación entre las arandelas Belleville (35) (fig. J).
• Cuando las arandelas Belleville estén a punto de tocarse, suelte la
tuerca (34) media vuelta.
Ajuste del tope e indicador de bisel (fig. K1 & K2)
• Levante la hoja al máximo girando la rueda de ajuste de altura (10) de
izqda. a dcha. (fig. K1).
• Abra la palanca de bloqueo de bisel (11) empujando hacia arriba y a la
derecha.
• Suelte el tornillo de tope de bisel (36).
• Coloque una pieza cuadrada (37) sobre la mesa contra la hoja (38)
(fig. K2).
• Ajuste el ángulo de bisel con la palanca de bloqueo (11) hasta que la
hoja esté plana contra la pieza cuadrada.
• Apriete la palanca de bloqueo de bisel (11).
• Gire la leva del tope de bisel (39) hasta que toque firmemente el bloque
de soporte (fig. K1).
• Compruebe la escala de ángulo de bisel. Si es necesario ajustarla,
suelte el tornillo del indicador (40) y ajuste éste en 0°.
• Apriete el tornillo del indicador (40).
• Repita el procedimiento con 45° para el tope de bisel 45°, pero no
ajuste el indicador.
Ajuste de la guía para cortar ingletes (fig. L)
La guía (3) incluye topes ajustables a 90° y 45°.
• Para ajustar estos topes, suelte las contratuercas (41) y ajuste los
tornillos (42) correctamente.
Ajuste de la escuadra de guía paralela a la hoja (fig. A1 & D)
La escuadra de guía se ha ajustado en fábrica.
Si necesita reajustarla, proceda de la siguiente manera:
• Abra la palanca de bloqueo de carril (12).
• Retire el protector superior de hoja (5).
• Localice el cojinete de piñón posterior y suelte los dos tornillos hexagonales
(25A) lo suficiente como para permitir el movimiento lado a lado.
• Pase la guía por encima hasta que toque el lado de la hoja.
• Ajuste la escuadra de guía paralela a la hoja.
• Apriete los tornillos hexagonales.
• Cierre la palanca de bloqueo de carril y compruebe que la escuadra de
guía esté paralela a la hoja.
es - 4
ESPAÑOL
Si no hay recorrido suficiente en el cojinete de piñón, lleve la
unidad a un servicio de reparación autorizado DEWALT.
Pomo de ajuste preciso
El pomo de ajuste preciso se ha ajustado en fábrica.
Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Ponga la sierra boca abajo y localice el cojinete de piñón delantero.
• Con un destornillador de punta estrecha, acceda al tornillo por la ranura
(26A).
• Suelte la tuerca girándola de dcha. a izqda. hasta que la cabeza toque
el interior de la caja del cojinete.
• Apriete el tornillo 1/2 vuelta.
• Repita el mismo procedimiento para el cojinete de piñón posterior.
• Introduzca la pieza de trabajo despacio debajo de la guía,
manteniéndola firmemente presionada contra la guía paralela.
Deje que corten los dientes,no fuerce la pieza de trabajo a través de la
hoja. La velocidad de la hoja debe ser constante.
• Utilice siempre un palo empujador (43) cuando esté cerca de la hoja
(fig. M1).
• Después de terminar los cortes, apague la sierra, espere a que se
detenga la hoja y retire la pieza de trabajo.
• No empuje ni sujete nunca el lado «suelto» o cortado de la
pieza de trabajo.
• No corte piezas de trabajo demasiado pequeñas.
• Utilice siempre un palo empujador al cortar en paralelo piezas
pequeñas.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado
desgastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta
no debe ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos
están bien apretados.
• ¡No utilice nunca la sierra para cortes libres!
• No sierre piezas de trabajo deformadas, arqueadas o
cóncavas. Debe haber al menos un lado recto y suave contra
la guía paralela o la guía para cortar ingletes.
• Provea soportes para las piezas de trabajo muy largas, a fin de
evitar el movimiento de retroceso.
Encender y apagar (fig. A)
La llave de encendido/apagado de la sierra circular ofrece varias ventajas:
- función de desconexión por falta de corriente:
si la alimentación eléctrica se corta por algún motivo, es necesario
reactivar el interruptor.
- seguridad adicional:
la placa de seguridad abisagrada del alojamiento puede bloquearse
con un candado por el cierre central. Esta placa también sirve de
botón de parada de emergencia “fácil de localizar”, ya que la presión
sobre la parte delantera de la placa también presionará el botón de
parada.
• ON = presione el botón verde de encendido.
• OFF = cierre la tapa o presione el botón rojo de parada.
Cortes de sierra básicos
Corte paralelo vertical (fig. A1, M1 & M2)
Biseles
• Ajuste el ángulo de bisel requerido (consulte la sección «Ajuste de la
escala paralela»).
• Proceda igual que para cortes paralelos.
Cortes transversales y cortes transversales biselados
• Desmonte la guía paralela e instale la guía para cortar ingletes en la
ranura que desee.
• Bloquee la guía para cortar ingletes en 0°.
• Proceda igual que para cortes paralelos.
Cortes circulares (fig. A1)
• Ajuste la guía para cortar ingletes en el ángulo requerido.
• Siempre sujete firmemente la pieza de trabajo contra la cara de la guía
para cortar ingletes.
• Proceda igual que para cortes paralelos.
Cortes circulares compuestos
Este corte es una combinación de corte de inglete y en bisel.
• Ajuste el bisel en el ángulo requerido y proceda igual que para un corte
transversal de inglete.
Extracción de polvo (fig. A2)
La máquina está provista de un adaptador de extracción de serrín (6).
• Conecte un equipo de extracción de serrín adecuado durante todas
las actividades de serrado.
• Cuando sea posible, utilice un extractor de aspiración diseñado de
acuerdo con las Directrices aplicables en relación con la emisión de
polvo.
Accesorios opcionales
Hay disponibles los siguientes accesorios:
- soporte de patas DE7440
- soportes laterales y de salida DE7441
Bordes afilados.
Bordes afilados.
• Ajuste la hoja en 0°.
• Bloquee la guía paralela (7) (fig. A1).
• Levante la hoja hasta que esté 3,2 mm por encima de la parte superior
de la pieza de trabajo.
• Nivele el extremo posterior de la escuadra de guía en L con la parte
posterior de la cuchilla hendidora.
• Sujete la pieza de trabajo plana sobre la mesa y contra la guía.
Mantenga la pieza de trabajo alejada aproximadamente 25 mm de la hoja.
• Mantenga ambas manos fuera del recorrido de la hoja (fig. M2).
• Presione el botón para encender la sierra y deje que la hoja alcance la
máxima velocidad.
es - 5
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados. Incluyen un soporte de sierra portátil, un soporte
de lado de salida y un postizo de mesa para moldurar.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.
23
ESPAÑOL
GARANTÍA
Lubricación (fig. N)
El motor y los cojinetes no requieren lubricación. Si se hace difícil subir o
bajar la hoja, limpie y engrase los tornillos de ajuste de altura:
• Ponga la sierra de lado.
• Limpie y engrase las roscas de ajuste de altura como muestra la fig. N.
Utilice grasa de tipo normal.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su herramienta DEWALT,
contacte con su Centro de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como la factura de compra y
le será presentada la mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y limpie el exterior con
regularidad utilizando un paño suave.
• Limpie periódicamente el sistema de recogida de serrín.
• Ponga la sierra de lado.
• Retire los tornillos (44) (fig. O).
• Extraiga todo el serrín y vuelva a fijar la puerta de acceso (45) con los
tornillos (fig. O).
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio DEWALT, donde será
eliminada sin efectos perjudiciales para el medio ambiente.
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para su herramienta
DEWALT en los 12 meses siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT. Para ello es
imprescindible presentar la prueba de compra. Incluye mano de obra y
piezas para las Herramientas Eléctricas. No se incluye los accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto debido a fallos de
materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de
compra, le garantizamos la sustitución gratuita de todas las piezas
defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte de una persona no
autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT más cercano,
consulte el dorso de este manual.
24
es - 6
FRANÇAIS
TABLE À SCIER POUR CHANTIER DW744XP
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis de nombreuses
années, DEWALT produit des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 5
fr - 6
fr - 6
DW744XP
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec
les normes 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60204,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 60555-3.
Pour de plus amples informations, contacter DEWALT à l’adresse
ci-dessous ou se reporter au dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE & 89/392/CEE,
mesuré suivant DIN 45635:
DW744XP
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
dB(A)*
91
dB(A)
104
* à l’oreille de l’opérateur
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Puissance utile
Vitesse à vide
Diamètre de lame
Alésage
Profondeur de coupe à 90°
Profondeur de coupe à 45°
Capacité de refente
Dimensions
Poids
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW744XP
230
2.000
1.300
3.000
250
30
76
56
610
570 x 700 x 410
29
Equipements fournis en standard:
Lame TCT série 40, carter de protection, guide de refente, guide d’onglet,
clé de calibre, clé.
Fusible:
Outils 230 V
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe
lorsque le niveau de pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 981036601
Directeur de développement produits
Horst Großmann
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel:
En cas de non-respect des instructions dans le présent
manuel, il y a risque de blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension électrique.
Bords tranchants.
fr - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
25
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et
d’incendie lors de l’utilisation d’outils électriques, observer les
consignes de sécurité fondamentales en vigueur. Lire et observer les
instructions avant d’utiliser l’outil. Conserver ces instructions de
sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité. Veiller à ce que l’aire
de travail soit bien éclairée. Ne pas utiliser d’outils électriques en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés à la terre, comme
par exemple tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par exemple: humidité élevée,
dépôt de poussières métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent l’outil ou le câble
de rallonge. La supervision est obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge homologués portant
le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec, fermé à clé et hors
de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de bijoux. Ils pourraient être
happés par les pièces en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des
chaussures à semelle anti-dérapante. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté produit de la poussière ou
des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe lorsque le
niveau de pression acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec un dispositif de serrage
ou un étau. Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur l’interrupteur.
Mettre l’interrupteur en position d’arrêt avant de mettre la fiche dans la
prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas employer
l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit complètement immobilisé avant
de le laisser, de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans le présent manuel.
Ne pas utiliser d’outils ou d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds.
26
Ne pas utiliser des outils à des fins et pour des travaux pour lesquels ils
n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que ceux recommandés
dans le présent manuel pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer sur celui-ci pour
débrancher la fiche de la prise. Préserver le câble de la chaleur,
de l’huile et des arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de travailler mieux et plus
sûrement. Observer les instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du câble d’alimentation et,
s’il est endommagé, le faire changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le remplacer s’il est
endommagé. Maintenir les poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas endommagé. Pour cela,
contrôler l’alignement des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être montés correctement et
remplir les conditions pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de sécurité et toute
pièce endommagée conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire remplacer l’interrupteur
par un Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur.
La réparation des outils électriques est strictement réservée aux
personnes qualifiées.
Règles de sécurité supplémentaires concernant les établis à scier
• Protéger la ligne d’alimentation électrique au moyen d’un fusible ou
d’un disjoncteur approprié.
• Assurez-vous que la lame tourne dans la bonne direction et que les
dents se dirigent vers l’avant de l’établi à scier.
• Assurez-vous que toutes les griffes de blocage sont serrées avant de
mettre en oeuvre toute quelconque opération.
• Assurez -vous que tous les colliers de lame et d’arbre sont propres et
que les côtés enfoncés des colliers sont contre la lame.
• Veillez à ce que la lame de scie soit toujours aiguisée et correctement
positionnée.
• Gardez vos mains éloignées de la trajectoire de la lame de scie.
• Coupez le courant et attendez que la lame de scie s’arrête avant
d’entreprendre l’entretien, la réparation ou l’ajustement de l’outil.
• Débranchez la scie de l’alimentation secteur avant de changer la lame
ou de procéder à la maintenance.
• N’essayez pas de faire fonctionner l’outil sur une tension autre que
celle indiquée.
• N’utilisez pas des lames plus grandes ou plus petites que celles
recommandées.
• Ne pas forcer l’action de coupe (Le calage, même partiel, du moteur
peut entraîner de graves dommages. Attendez que le moteur atteigne
sa vitesse maximale avant de procéder à la coupe).
• Ne pas couper des métaux ferreux, métaux non-ferreux ou des
ouvrages maçonnés.
• Ne pas utiliser des meules.
• Ne pas appliquer des lubrifiants pendant que la lame tourne.
• Ne pas mettre la main dans la zone de la lame alors que la scie se
trouve branchée à une source de courant.
• Ne pas employer des lames autres que celles spécifiées dans le
présent manuel d’utilisation.
• Ne pas faire fonctionner la scie sans que les carters de protection
soient en place.
• Ne pas s’approcher derrière la lame de scie.
fr - 2
FRANÇAIS
• Ne pas approcher les mains à moins de 150 mm de la lame de scie
pendant la coupe.
• Ne pas utiliser de lames de scie endommagées ou fissurées.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de ces scies:
- risque de blessure causé par les pièces rotatives (p. ex. la lame de scie)
En dépit de l’application des directives appropriées de sécurité et de la
réalisation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent
être évités; ceux-ci sont énumérés ci-dessous:
- Diminution de l’acuité auditive.
- Risque d’accidents provoqués par des parties non protégées de la
lame de scie en rotation.
- Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
- Risque de coincement de doigts lors de l’ouverture des carters de
protection.
- Risques pour la santé provoqués par la respiration de poussières
dégagées lors du sciage du bois, en particulier du chêne, du hêtre et
du MDF.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Machine partiellement assemblée
1 Guide de refente
1 Calibre d’onglet
1 Lame de scie TCT
1 Assemblage du carter de protection supérieur de la lame
1 Insert de table
1 Clé de lame
1 Clé d’arbre
1 Adaptateur d’aspiration de poussières
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas de
dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
• Sortir la scie de son emballage avec précaution.
Description (fig. A)
Votre table à scier pour chantier DW744XP a été conçue pour réaliser les
quatre principales opérations de refente, coupe en travers, biseautage et
coupe d’onglets, facilement avec précision et en toute sécurité, dans du
bois, des produits en bois et des plastiques. Cette machine est conçue
pour utiliser une lame de 500 mm à pastilles en carbure.
A1
1 Interrupteur MARCHE/ARRET
2 Trous de montage
3 Calibre d’onglet
4 Table
5 Carter de protection supérieur de la lame
6 Insert de table
7 Guide de refente
8 Indicateur gradué de refente
9 Bouton de réglage fin
10 Volant de commande combiné (élévation et biseau)
11 Manette de blocage du biseau
12 Manette de blocage de position de refente
A2
13 Loqueteau de guide de refente
14 Adaptateur d’aspiration de poussières
fr - 3
15 Rangement de scie/clé
16 Coulisse de guide
17 Boutons de blocage
18 Fente de guide
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifier si la
tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du
câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I (Conducteur de terre) - outils
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la fiche, s’en débarrasser
en songeant à la sécurité car il est dangereux de réutiliser un cordon
secteur ou une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder à
l’assemblage ou au réglage.
• La machine est entièrement assemblée à l’exception de la lame,
du guide de refente, du carter de protection supérieur de la lame et de
l’insert de table.
Montage du guide de refente (fig. B1 & B2)
Vous pouvez installer le guide de refente (7) à gauche ou à droite de votre
table à scier pour chantier.
• Repérez la broche (19) avec la fente (20) dans le guide de refente puis
alignez l’ouverture (21) avec le loqueteau du guide de refente (22)
(fig. B1 & B2).
• Fixez le guide de refente en enclenchant les deux loqueteaux en place
(fig. B2).
Montage de la lame de scie (fig. A1, C1 & C2)
Assurez-vous que la machine est débranchée de la source
d’alimentation électrique.
Les dents d’une nouvelle lame de scie sont très tranchantes et
potentiellement dangereuses.
• Elevez l’arbre de la lame jusqu’à son maximum en tournant le volant de
commande (10) dans le sens des aiguilles d’une montre (fig. A1).
• Placez la lame de scie sur l’axe dans l‘ordre indiqué sur la figure C1.
La flasque extérieure a un mamelon (ø 30 mm) adapté à l’alésage de la
lame. Assurez-vous que les dents se dirigent vers le bas à l’avant de la
table.
• Tout en tenant l’axe à l’aide d’une clé à fourche, serrez l’écrou de
l’arbre (24) en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre à l’aide
de la clé d’arbre (fig. C2).
• Pour retirer la lame, procédez dans l’ordre inverse.
Après avoir changé la lame, contrôlez toujours l’aiguille du guide
de refente et le fendeur du carter de protection de la lame.
27
FRANÇAIS
Réglage du parallélisme (fig. A2 & D)
Pour optimiser le fonctionnement, la lame doit être parallèle aux fentes
d’onglet. Ce réglage a été effectué à l’usine.
Pour réajuster:
• Placez la machine en position verticale.
• A l’aide d’une clé à douille de 10 mm, desserrez légèrement les
attaches du support (25) (fig. D).
• Ajustez le support (26) jusqu’à ce que la lame soit parallèle à la fente
du guide (14) (fig. A2).
• Serrez les attaches du support (25) à 11 Nm (fig. D).
Réglage de hauteur de la lame (fig. A1)
On peut élever ou abaisser la lame en tournant le volant de commande
combiné d’élévation et de biseau (10).
• Assurez-vous pendant le sciage que les trois lames supérieures de la
lame émergent à peine de la surface supérieure de la pièce à travailler.
Cela permet de s’assurer que le nombre maximal de dents sont en
train d’enlever du matériau à tout instant donné, optimisant ainsi le
fonctionnement.
Réglage de l’échelle de refente (fig. A1 & E)
• Retirez le carter de protection de la lame.
• Débloquez la manette de blocage (12) en la tirant vers le haut (fig. A1).
• Débloquez la manette de blocage du biseau (11) et positionnez l’angle
de biseautage sur 0°.
• Déplacez le guide (7) jusqu’à ce qu’il touche la lame.
• Bloquez la manette de blocage (12).
• Desserrez les vis de l’aiguille d’échelle (27) et positionnez l’aiguille (28)
sur zéro (fig. E).
• Serrez les vis (27).
L’échelle de refente indique une lecture correcte uniquement si le guide
est monté à droite de la lame.
Montage de l’ensemble du couteau à fendre (fig. A1, F & G)
• Elevez l’arbre de la lame à son maximum en tournant le volant de
réglage de hauteur de la lame (10) dans le sens des aiguilles d’une
montre (fig. A1).
• Desserrez les deux boulons (29) (fig. F).
• Alignez les fentes (30) sur les boulons (29) et insérez le guide jusqu’à
ce que les sommets des fentes reposent sur les boulons (fig. F).
• L’épaisseur du fendeur (31) doit être alignée sur l’épaisseur de la lame.
Si un réglage s’impose, retirez le carter de protection de la lame et
ajustez les cales (32).
• Montez le carter de protection de la lame sur les boulons.
• Resserrez les boulons (29) solidement.
• Une fois correctement ajusté, le fendeur sera aligné sur la lame en
haut de la table et en haut de la lame. Contrôlez en utilisant une
règle droite dans toutes les hauteurs de la lame et du biseau.
• Corrigez le montage et l’alignement du carter de protection
supérieur de la lame (fendeur) est vital pour travailler en toute
sécurité!
Montage de l’insert de table (fig. H)
• Alignez l’insert de table (6) comme indiqué et insérez les pattes de
l’arrière de l’insert de table dans les trous présents à l’arrière de la table.
• Enfoncez l’avant de l’insert de table.
• L’avant de l’insert de table doit être au même niveau ou légèrement audessous du haut de la table. L’arrière doit être au même niveau ou
légèrement au-dessus du haut de la table. Ajustez à l’aide des quatre
vis de réglage (33).
• Tournez la vis de blocage (voir insert sur la fig. H) de 90° dans le sens
des aiguilles d’une montre pour bloquer l’insert de table en place.
28
N’utilisez jamais votre scie sans l’insert de table.
Montage sur établi (fig. A)
• Les trous (2) sont pratiqués dans les quatre pieds, dans le but de
faciliter la pose sur établi. Deux dimensions différentes de trous
permettent l’emploi de vis de dimensions différentes. Opter pour une
des deux dimensions proposées; l’emploi des deux est superflu.
Toujours fixer la scie fermement pour éviter tout mouvement.
Pour faciliter son transport, l’outil peut être fixésur une planche en
contre-plaqué de 12,5 mm ou plus, que l’on peut aisément monter sur
le lieu de travail ou transporter en différents lieux.
• Lors de la pose de scie sur contre-plaqué, s’assurer que les vis de
montage ne dépassent pas de la surface du bois, car le contre-plaqué
doit être complètement lisse par rapport à l’établi. Pour fixer la scie sur
une surface de travail quelconque, serrer uniquement au niveau des
pieds. La fixation en une autre position influera sur le bon
fonctionnement de la scie.
• Pour éviter tout risque de détachement ou d’imprécision, s’assurer que
la surface de montage n’est pas déformée ou inégale. Si la scie est
bancale, placer une cale sous un pied de scie afin de la stabiliser.
La surface de montage doit avoir une ouverture de
350 x 500 mm afin de permettre l’évacuation de la poussière.
Réglage du verrou de coulisse (fig. A1 & J)
Le verrou de coulisse a été réglé à l’usine.
Si son réajustement s’impose, procédez comme suit:
• Bloquez la manette de blocage (12) en la poussant vers le bas (fig. A1).
• Ajustez l’écrou (34) présent au bas de votre scie jusqu’à ce que
l’espace entre les rondelles de Belleville (35) se ferme (fig. J).
• Une fois que les rondelles de Belleville se touchent presque, desserrez
l’écrou (34) d’un demi-tour.
Réglage de la butée et de l’aiguille du biseau (fig. K1 & K2)
• Elevez la lame à son maximum en tournant le volant de réglage de
hauteur de la lame (10) dans le sens des aiguilles d’une montre (fig. K1).
• Débloquez la manette de blocage du biseau (11) en la poussant vers le
haut et vers la droite.
• Desserrez la vis de butée du biseau (36).
• Placez une équerre (37) sur la table et verticalement contre la lame (38)
(fig. K2).
• Ajustez l’angle de biseautage en vous servant de la manette de blocage
du biseau (11) jusqu’à ce que la lame soit à plat contre l’équerre.
• Serrez la manette de blocage du biseau (11).
• Tournez la came de butée du biseau (39) jusqu’à ce qu’elle soit
fermement au contact du palier (fig. K1).
• Contrôlez l’échelle d’angle de biseautage. Si un ajustement s’impose,
desserrez la vis de l’aiguille (40) puis positionnez l’aiguille sur 0°.
• Serrez le vis de l’aiguille (40).
• Répétez la procédure à 45° pour la butée de biseau de 45° mais sans
ajuster l’aiguille.
Réglage du calibre d’onglet (fig. L)
Votre calibre d’onglet (3) est équipé de butées à 90° et 45°.
• Pour ajuster ces butées, desserrez les écrous de blocage (41) et
ajustez si nécessaire les vis de réglage (42).
Réglage du guide parallèlement à la lame (fig. A1 & D)
Le guide a été réglé à l’usine. Si son réajustement s’impose,
procédez comme suit:
• Débloquez la manette de blocage de la coulisse (12).
• Retirez le carter de protection supérieur de la lame (5).
• Repérez le palier de pignon arrière et desserrez les deux boulons à six pans
(25A) juste ce qu’il faut pour permettre un mouvement d’un côté à l’autre.
fr - 4
FRANÇAIS
•
•
•
•
Déplacez le guide jusqu’à ce qu’il touche le côté de la lame.
Ajustez le guide parallèlement à la lame.
Serrez les boulons à six pans.
Bloquez la manette de blocage de la coulisse et vérifiez si le guide est
parallèle à la lame.
Si le déplacement dans l’ensemble du palier de pignon n’est
pas suffisant, confiez la machine à un réparateur agréé par
DEWALT.
Bouton de réglage fin
Le bouton de réglage fin a été réglé à l’usine.
Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Mettez la scie sens dessus dessous et repérez le palier de pignon avant.
• A l’aide d’un tournevis à lame étroite, accédez à la vis par la fente (26A).
• Desserrez la vis en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce que la tête touche l’intérieur de la boîte
d’engrenage.
• Serrez la vis de 1/2 tour.
• Répétez cette procédure pour le palier de pignon arrière.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
• Monter la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser des lames
trop émoussées. La vitesse maximale de rotation de l’outil ne
doit pas excéder celle de la lame de scie.
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant
de commencer à couper.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes de
serrage soient bien serrés.
• N’utilisez jamais la scie pour des coupes «mains libres»!
• Ne sciez jamais des pièces gauchies, recourbées ou
concaves. Elles doivent avoir au moins une face rectiligne et
lisse pour aller contre le guide de refente ou le calibre d’onglet.
• Soutenez toujours les pièces longues pour éviter la tension de
rupture.
Mise en MARCHE et ARRET (fig. A)
L’interrupteur marche/arrêt de votre scie à table offre de multiples
avantages:
- fonction de blocage en cas de chute de tension :
au cas où la tension serait coupée pour une raison quelconque,
l’interrupteur doit être réactivé délibérément.
- sécurité supplémentaire:
la plaque articulée peut être verrouillée en passant un cadenas par le
pontet central. La plaque sert aussi d’arrêt d’urgence à “repérage
rapide” car une pression exercée sur la plaque arrêtera la machine.
• MARCHE = appuyez sur le bouton de mise en marche vert.
• ARRET
= fermez le couvercle ou appuyez sur le bouton d’arrêt
rouge.
• Elevez la lame jusqu’à ce qu’elle dépasse le haut de la pièce à travailler
de quelque 3,2 mm.
• Positionnez l’extrémité arrière du niveau de guide en L avec l’arrière du
couteau fendeur.
• Tenez la pièce à travailler à plat sur la table et contre le guide.
Gardez la pièce à travailler éloignée de quelque 25 mm de la lame.
• Gardez les deux mains éloignées de la trajectoire de la lame (fig. M2).
• Appuyez sur le bouton vert pour allumer (ON) et laissez la lame
atteindre sa vitesse maximale.
• Faites avancer lentement la pièce à travailler au-dessous du carter de
protection en la tenant fermement pressée contre le guide de refente.
Laissez les dents couper sans forcer la pièce à travailler à travers la lame.
Vous devez faire en sorte que la vitesse de la lame demeure constante.
• Utilisez toujours une tige poussoir (43) en cas de proximité de la lame
(fig. M1).
• Une fois la coupe achevée, éteignez la scie (OFF), laissez la lame
s’arrêter puis retirez la pièce à travailler.
• Ne poussez ni ne tenez jamais le côté «libre» ou de coupe de
la pièce à travailler.
• Ne coupez pas des pièces à travailler trop petites.
• Utilisez toujours une tige poussoir lorsque vous refendez des
petites pièces à travailler.
Coupes inclinées
• Réglez l’angle de biseautage requis (consultez la section «Réglage de
l’échelle de refente»).
• Procédez comme pour la refente.
Coupe en travers et coupe en travers biseautée
• Retirez le guide de refente et installez le calibre d’onglet dans la fente
de votre choix.
• Bloquez le calibre d’onglet à 0°.
• Procédez comme pour la refente.
Coupes d’onglets (fig. A1)
• Positionnez le calibre d’onglet à l’angle requis.
• Tenez toujours la pièce à travailler fermement contre la face du calibre
d’onglet.
• Procédez comme pour la refente.
Coupes composées
Cette coupe combine coupe biseautée et coupe d’onglet.
• Positionnez le biseau à l’angle requis puis procédez comme pour un
onglet de coupe en travers.
Aspiration de poussière (fig. A2)
La machine est fournie avec un adaptateur d’aspiration de poussière (6).
• Raccordez un aspirateur de poussière approprié durant toutes les
opérations de sciage.
• Dans la mesure du possible, toujours raccorder un aspirateur mis au
point en conformité avec les directives relatives à l’émission de
poussière.
Coupes de base
Coupes longitudinales (refente) (fig. A1, M1 & M2)
Accessoires disponibles en option
Sont disponibles les accessoires suivants:
- piètement DE7440
- supports de sortie et latéraux DE7441
Bords tranchants.
• Positionnez la lame sur 0°.
• Verrouillez le guide de refente (7) (fig. A1).
fr - 5
Bords tranchants.
29
FRANÇAIS
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les accessoires qui
conviennent le mieux pour votre travail. Ceci inclut un piétement de scie
portable, un support latéral de latéral et un insert de table dado.
Entretien
Votre machine DEWALT a été conçue pour durer longtemps avec un
minimum d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine DEWALT ne vous
donne pas entière satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat à votre distributeur,
ou à un centre de service après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg, retournez
votre machine à DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Lubrification (fig. N)
Le moteur et les paliers ne nécessitent de lubrification supplémentaire.
Si l’élévation et l’abaissement de la lame deviennent difficiles, nettoyez et
graissez les vis de réglage de hauteur.
• Tournez la scie sur son côté.
• Nettoyez et graissez les filets de réglage de hauteur comme indiqué sur
la fig. N. Utilisez de la graisse à usage général.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées.
Nettoyer régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
• Nettoyez régulièrement le système de récupération de poussière.
• Tournez la scie sur son côté.
• Retirez les vis (44) (fig. O).
• Enlevez toute la poussière et recondamnez la porte d’accès (45) à
l’aide des vis (fig. O).
30
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait une révision ou des
réparations dans les 12 mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de service après-vente agréé
sur présentation de la preuve d’achat. Ce service comprend pièces et
main-d’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait un défaut de fabrication
dans les 12 premiers mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de
l’unité entière, et ce à notre discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT ou du centre de service
après-vente agréé le plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel.
fr - 6
ITALIANO
SEGA DA TAVOLO DW744XP
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 3
it - 3
it - 3
it - 5
it - 6
it - 6
DW744XP
DeWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti in conformità
alle norme: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60204,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 60555-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT nel indirizzo qui sotto o
consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme 86/188/CEE e 89/392/CEE,
dati ricavati in base alla norma DIN 45635:
DW744XP
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
91
LWA (potenza sonora)
dB(A)
104
* all’orecchio dell’operatore
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Potenza resa
Velocità a vuoto
Diametro mola
Alesatura lama
Profondità di taglio a 90°
Profondità di taglio a 45°
Capacità di taglio longitudinale
Dimensioni complessive
Peso
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW744XP
230
2.000
1.300
3.000
250
30
76
56
610
570 x 700 x 410
29
Attrezzatura standard:
Lama serie 40, riparo, guida pezzo, guida ortogonale, chiave per lama,
chiave
Fusibili:
Modelli da 230 V
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito qualora il
livello acustico superasse gli 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 981036601
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di morte o danno
all’apparecchio qualora non ci si attenga alle istruzioni
contenute nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
Bordi affilati.
it - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
31
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d’incendio, scariche
elettriche e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti istruzioni
prima di utilizzare il prodotto. Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità. Tenere ben illuminata l’area
di lavoro. Non usare gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera gassosa
o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per es. tubi,
termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi (per es. alto
livello di umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare la sicurezza
elettrica collegando in serie un trasformatore d’isolamento o un
interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino l’utensile o il cavo di
prolunga. Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta la
supervisione di un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia uso soltanto di un cavo
di prolunga di tipo idoneo, appositamente previsto e contrassegnato
per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto
indossare guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si producano polvere o
particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito se il livello acustico
supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare, ciò aumenta la
sicurezza e consente di mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile collegato alla rete di
alimentazione tenendo il dito sull’interruttore. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso e non utilizzare l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto completo prima di
lasciarlo incustodito. Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione
dell’utensile o di sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si abbia cura di togliere
chiavi e altri strumenti.
32
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare utensili
e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature diversi, o l’impiego del
presente utensile per scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina strattonando il cavo di
alimentazione. Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli
bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più
sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Controllare periodicamente lo stato del
cavo di alimentazione, e se danneggiato farlo riparare presso un Centro
di Assistenza tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente che non vi siano parti
danneggiate e che l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle parti mobili
assicurandosi che non vi siano grippaggi, danni ai componenti o ai
supporti, ed altre condizioni che possono compromettere il buon
funzionamento dell’utensile. Dispositivi di sicurezza e altre parti
difettose devono essere riparate o sostituite secondo le modalità
previste. Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e provvedere
alla sua sostituzione ricorrendo ad un Centro di Assistenza autorizzato
DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati DEWALT per
le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali norme di sicurezza
vigenti. Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente da personale
qualificato.
Norme di sicurezza aggiuntive per i banchi da sega
• Proteggere la linea di alimentazione elettrica con un fusibile appropriato
o un interruttore di circuito.
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione corretta e che i denti siano
rivolti verso la parte anteriore del banco da sega.
• Assicurarsi che tutte le manopole di fermo siano serrate prima di
eseguire qualsiasi operazione.
• Accertarsi che tutte le lame e le ghiere dell’alberino siano pulite e che i
lati rientranti dei collarini poggino contro le lame.
• Mantenere affilata la lama della sega, nonché in posizione corretta.
• Non avvicinare le mani al percorso di taglio della sega.
• Staccare l’utensile dalla corrente e attendere che la lama si sia
arrestata prima di effettuare operazioni di riparazione o regolazione.
• Scollegare la sega dall’alimentazione di rete prima di sostituire la lama
o di effettuare operazioni di manutenzione.
• Non tentare di mettere in funzione, né eseguire alcuna altra operazione
ad una tensione diversa da quella prevista.
• Non utilizzare lame più grandi o più piccole di quelle consigliate.
• Non forzare l’azione di taglio. (Lo stallo, anche parziale, del motore può
causare ingenti danni. Prima di procedere al taglio, portare il motore a
pieno regime).
• Non tagliare metalli ferrosi, non ferrosi, né muratura.
• Non utilizzare mole abrasive.
• Non applicare lubrificanti sulla lama quando questa è in funzione.
• Non posizionare le mani nelle vicinanze della lama quando la sega è
collegata all’alimentazione.
• Non utilizzare lame diverse da quelle specificate nel manuale di
istruzioni. Non mettere in funzione la sega con i ripari montati.
• Non avvicinarsi alla parte posteriore della lama della sega.
it - 2
ITALIANO
• Non avvicinarsi alla zona retrostante la lama della sega.
• Non avvicinare le mani ad oltre 150 mm dalla lama della sega durante
l’operazione di taglio.
• Non utilizzare lame danneggiate o incrinate.
Rischi residui
I rischi seguenti riguardano l’utilizzo di seghe:
- ferite provocate dal contatto con parti rotanti
L’applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e l’installazione di
dispositivi di sicurezza non consentono comunque di eliminare i seguenti
rischi residui:
- Diminuzione dell’udito.
- Rischio di incidenti provocati da parti scoperte della lama della sega in
rotazione.
- Rischio di ferirsi durante la sostituzione della lama.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura delle difese.
- Pericoli per la salute causati dall’inspirazione della polvere prodotta
durante la segatura del legno, in modo particolare quercia, faggio e MDF.
15 Alloggiamento lama/chiave
16 Sponda guida
17 Manopole di bloccaggio
18 Scanalatura guida
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a quello indicato
sulla targhetta.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre
la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) - utensili elettrici
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina vecchia in modo
appropriato; è pericoloso inserire una spina con i conduttori di rame
scoperti in una presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Macchina parzialmente assemblata
1 Guida pezzo
1 Guida graduata
1 Lama sega TCT
1 Gruppo ripari lama superiore
1 Inserto tavola
1 Chiave lama
1 Chiave alberino
1 Adattatore di aspirazione polvere
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
• Rimuovere la sega dall’imballaggio con la massima attenzione.
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà essere di tipo
omologato e di dimensione idonee a garantire l’alimentazione elettrica
della macchina (vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione minima
del conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la regolazione disinserire
sempre la spina dalla presa di alimentazione.
• La macchina è completamente assemblata eccezion fatta per la lama,
il guida pezzo, il riparo superiore della lama e l’inserto tavola.
Montaggio del guida pezzo (fig. B1 & B2)
Il guida pezzo (7) può essere installato sul lato destro o sinistro della sega
da banco.
• Posizionare il perno (19) con la scanalatura (20) nel guida pezzo ed
allineare l’apertura (21) con il fermo del guida pezzo (22) (fig. B1 & B2).
• Fissare il guida pezzo bloccando a scatto entrambi i fermi (fig. B2).
Descrizione (fig. A)
La sega da banco DW744XP è stata concepita per eseguire con
precisione le quattro principali operazioni di segatura quali taglio
longitudinale, taglio diagonale, taglio inclinato e taglio ortogonale in modo
sicuro su legno, prodotti in legno e plastica. L’apparecchio deve essere
utilizzato con lama con punta al carburo di 250 mm.
A1
1 Interruttore ON/OFF
2 Fori di montaggio
3 Guida graduata
4 Tavola
5 Riparo lama superiore
6 Inserto tavola
7 Guida pezzo
8 Indicatore di taglio parallelo
9 Manopola di regolazione
10 Manopola di regolazione altezza e inclinazione taglio
11 Leva di bloccaggio inclinazione
12 Leva di bloccaggio della posizione di taglio longitudinale
A2
13 Fermo guida pezzo
14 Adattatore di aspirazione polvere
it - 3
Montaggio lama della troncatrice (fig. A1, C1 & C2)
Assicurarsi che la macchina sia scollegata dall’alimentazione.
I denti di una lama nuova sono molto affilati e possono essere
pericolosi.
• Sollevare al massimo l’alberino della lama ruotando la manopola di
regolazione (10) in senso orario (fig. A1).
• Posizionare la lama sul mandrino seguendo l’ordine indicato nella
figura C1. La flangia esterna (23) è dotata di una parte sporgente
(ø 30 mm) adattata al foro della lama. Assicurarsi che i denti siano rivolti
verso il basso, nonché verso il lato anteriore del tavolo.
• Mantenere il mandrino utilizzando la chiave fissa doppia e serrare il
dado dell’alberino (24) ruotando il senso orario mediante la chiave dello
stesso (fig. C2).
• Per rimuovere la lama, procedere nell’ordine inverso.
Controllare sempre l’indicatore del guida pezzo e il sezionatore
del riparo lama dopo aver sostituito la lama.
33
ITALIANO
Regolazione parallela (fig. A2 & D)
Per realizzare ottime prestazioni, la lama deve essere parallela alla
scanalatura della guida ortogonale. Queste regolazioni vengono effettuate
in fabbrica. Per effettuare una seconda volta tali regolazioni, adottare la
seguente procedura:
• Posizionare l’apparecchio in verticale.
• Con una chiave a brugola da 10 mm, allentare leggermente i fermi della
staffa (25) (fig. D).
• Regolare la staffa (26) fino a portare la lama in posizione parallela
rispetto alla scanalatura della guida (14) (fig. A2).
• Serrare i fermi della staffa (25) a 11 Nm (fig. D).
Regolazione in altezza della lama (fig. A1)
La lama può essere alzata o abbassata ruotando la manopola di
regolazione altezza e inclinazione di taglio (10).
• Assicurarsi che i tre denti superiori della lama, durante l’operazione di
segatura, incidano la parte superiore del pezzo da lavorare.
Ciò garantisce che il materiale venga rimosso dal numero massimo di
denti possibili inqualsiasi momento, assicurando pertanto le più elevate
prestazioni dell’utensile.
Regolazione dell’indicatore di taglio parallelo (fig. A1 & E)
• Rimuovere il riparo lama.
• Sbloccare la leva di bloccaggio (12) tirandola verso l’alto (fig. A1).
• Sbloccare la leva di bloccaggio inclinazione (11) e impostare l’angolo di
inclinazione ad un valore di 0°.
• Spostare la guida (7) fino a quando non tocca la lama.
• Bloccare la leva di bloccaggio (12).
• Allentare le viti dell’indicatore di taglio parallelo (27) e impostare
l’indicatore (28) a zero (fig. E).
• Serrare le viti (27).
L’indicatore di taglio parallelo legge un valore corretto soltanto se la guida
è montata a destra della lama.
Montaggio del gruppo cuneo (fig. A1, F & G)
• Sollevare l’albero della lama al massimo ruotando la manopola di
regolazione altezza lama (10) in senso orario (fig. A1).
• Allentare i due bulloni (29) (fig. F).
• Allineare le scanalature (30) con i bulloni (29) e inserire la guida a
quando le parti superiori delle scanalature non poggiano sui bulloni
(fig. F).
• Lo spessore del sezionatore (31) deve essere allineato con quello della
lama. Se è necessario effettuare regolazioni, rimuovere il riparo lama e
regolare gli spessori (32).
• Montare il riparo lama sui bulloni.
• Serrare nuovamente i bulloni (29).
• Se correttamente allineato, il sezionatore risulterà in linea con
la lama in corrispondenza della parte superiore della tavola e
della lama. Con una squadra, controllare tutte le inclinazioni e
l’altezza della lama.
• Il corretto montaggio e allineamento del riparo superiore della
lama (sezionatore) è essenziale per operare in totale sicurezza!
Montaggio dell’inserto tavola (fig. H)
• Allineare l’inserto tavola (6) come indicato in figura e inserire le linguette
del retro dell’inserto stesso nei fori sul retro della tavola.
• Premere verso il basso la parte anteriore dell’inserto tavola.
• La parte anteriore dell’inserto tavola deve essere a filo o leggermente al
di sotto del piano superiore della tavola, mentre la parte posteriore
deve essere a filo o leggermente al di sopra. Effettuare le regolazioni
mediante le apposite quattro viti di regolazione (33).
• Girare la vite la vite di bloccaggio (vedi inserto alla fig. H) in senso orario
di 90° per bloccare in posizione l’inserto tavola.
34
Non utilizzare mai la sega senza l’inserto tavola.
Montaggio su banco (fig. A)
• Su tutti i quattro piedini sono previsti dei fori (2) che semplificano il
montaggio su banco. I fori sono di due dimensioni onde permettere
l’impiego di viti di dimensioni diverse. Non è necessario utilizzare
entrambi i fori: uno è sufficiente. Onde evitare spostamenti fissare
sempre saldamente la troncatrice. Per renderla più facilmente
trasportabile, la si può montare su un pezzo di compensato di
12,5 mm o più di spessore, che può a sua volta essere bloccato sul
supporto di lavorazione o spostato in un’altra collocazione di lavoro e
quindi nuovamente bloccato in posizione.
• Durante il fissaggio della troncatrice su un pezzo di compensato,
accertarsi che le viti di montaggio non sporgano dal lato inferiore del
legno. Il compensato deve essere montato a livello sul supporto di
lavorazione. Per il bloccaggio della troncatrice su qualsiasi superficie di
lavoro, bloccare solo leborchie dei fori delle viti di fissaggio.
Bloccaggi effettuati in altri punti, infatti, interferiscono con il corretto
funzionamento della macchina.
• Per evitare incollaggi e imprecisioni, accertarsi che la superficie di
montaggio non sia svergolata o altrimenti non uniforme. Se la
troncatrice oscilla sulla superficie, infilare un pezzo sottile di materiale
sotto uno dei piedini finché la macchina non risulta salda sulla
superficie di fissaggio.
La superficie di montaggio deve presentare un’apertura di
350 x 500 mm per permettere l’evacuazione delle polveri.
Regolazione della sponda di bloccaggio (fig. A1 & J)
Il bloccaggio della sponda è stato effettuato in fabbrica. Se occorre
modificare tali regolazioni, procedere come segue:
• Bloccare la leva di bloccaggio (12) premendola verso il basso (fig. A1).
• Regolare il dado (34) situato al di sotto della sega fino a diminuire il
divario tra le rondelle a tazza (35) (fig. J).
• Quando queste arrivano quasi a toccarsi, allentare il dado (34) di
mezzo giro.
Regolazione dell’arresto inclinazione e dell’indicatore (fig. K1 & K2)
• Sollevare al masssimo la lama ruotando la manopola di regolazione
altezza lama (10) in senso orario (fig. K1).
• Sbloccare la leva di bloccaggio inclinazione (11) tirandola verso l’alto e
quindi verso destra.
• Allentare la vite di arresto inclinazione (36).
• Posizionare una squadra (37) sul tavolo in posizione verticale,
poggiandola contro la lama (38) (fig. K2).
• Regolare l’angolo di inclinazione utilizzando la leva di bloccaggio
smusso (11) fino a quando la lama non poggia perfettamente contro la
squadra.
• Serrare la leva di bloccaggio inclinazione (11).
• Ruotare l’eccentrico di arresto inclinazione (39) fino a quando non
arriva a toccare il gruppo cuscinetti (fig. K1).
• Controllare l’indicatore dell’angolo di inclinazione. Se è necessario
effettuare regolazioni, allentare la vite dell’indicatore (40) e posizionare
quest’ultimo a 0°.
• Serrare la vite dell’indicatore (40).
• Ripetere la procedura a 45° per l’arresto inclinazione a 45°,
senza tuttavia regolare l’indicatore.
Regolazione della guida graduata (fig. L)
La guida graduata (3) è dotata di arresti regolabili a 90°e 45°.
• Per regolare tali arresti, allentare i dadi di bloccaggio (41) e impostare le
viti di regolazione (42) come richiesto.
it - 4
ITALIANO
Regolazione della guida in posizione parallela rispetto alla lama
(fig. A1 & D)
La guida è stata impostata in fabbrica. Se occorre effettuare regolazioni,
procedere come segue:
• Sbloccare la leva di bloccaggio della sponda (12).
• Rimuovere il riparo lama superiore (5).
• Identificare il rullo posteriore del pignone ed allentare i due bulloni a
testa esagonale (25A) tanto da permettere un movimento laterale.
• Spostare la guida fino a quando non arriva a toccare il lato della lama.
• Regolare la guida in posizione parallela rispetto alla lama.
• Serrare i bulloni a testa esagonale.
• Bloccare la leva della sponda e controllare che la guida sia parallela alla
lama.
Se la corsa nel cuscinetto del gruppo pignone non è
sufficiente, portare l’apparecchio presso un centro di
riparazioni autorizzato DEWALT.
Manopola di regolazione
La manopola di regolazione viene regolata in fabbrica.
Per la regolazione procedere come segue:
• Capovolgere la sega e identificare il cuscinetto anteriore del pignone.
• Con un cacciavite a lama stretta, raggiungere la vite nella scanalatura
(26A).
• Allentare la vite ruotando in senso antiorario fino a quando la testa non
arriva a toccare l’interno della scatola cuscinetto.
• Serrare la vite di mezzo giro.
• Ripetere la stessa procedura per il cuscinetto posteriore del pignone.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame
eccessivamente usurate. La velocità max. di rotazione
dell’utensile non deve superare quella della lama della troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico
abbia raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio
siano serrate.
• Non utilizzare mai la sega per lavorazioni a mano libera!
• Non lavorare pezzi curvi, inarcati o imbutiti. Deve esistere
almeno un lato diritto e liscio contro il guida pezzo o la guida
graduata.
• Sostenere sempre i pezzi lunghi per evitare il rinculo.
Accensione/spegnimento (ON/OFF) (fig. A)
L’interruttore on/off del banco da sega offre molteplici vantaggi:
- funzione di rilascio a tensione zero:
se dovesse verificarsi un’interruzione nell’alimentazione elettrica per un
qualsivoglia motivo, l’interruttore deve essere appositamente reinserito.
- sicurezza maggiore:
la piastra di sicurezza incernierata può essere bloccata facendo
passare un lucchetto attraverso la patta centrale. La piastra presenta
inoltre un pulsante di arresto di emergenza di facile identificazione,
posizionato sulla parte anteriore della stessa che, se premuto,
farà scattare il pulsante di arresto.
• ON = premere il pulsante verde di avvio.
• OFF = chiudere la copertura o premere il pulsante di arresto rosso.
it - 5
Tagli principali della segatrice
Taglio secondo la fibra (refilatura) (fig. A1, M1 & M2)
Bordi affilati.
• Posizionare la lama a 0°.
• Bloccare il guida pezzo (7) (fig. A1).
• Sollevare la lama fino a che non si trova, in altezza, a circa 3,2 mm dal
pezzo da lavorare.
• Posizionare l’estremità posteriore della guida ad L a livello con il cuneo.
• Mantenere il pezzo da lavorare pari al tavolo e contro la guida,
rispettando una distanza di circa 25 mm dalla guida.
• Tenere lontane entrambe le mani dal percorso della lama (fig. M2).
• Premere il pulsante verde (ON) per accendere l’utensile e attendere che
la lama raggiunga piena velocità.
• Alimentare lentamente il pezzo sotto il riparo, tenendolo premuto contro il
guida pezzo. Consentire il taglio da parte dei denti e non forzare il pezzo
attraverso la lama. Mantenere costante la velocità della lama.
• Utilizzare sempre uno spezzone di spinta (43) quando ci si trova vicino
alla lama (fig. M1).
• Dopo aver completato la lavorazione, spegnere la sega (OFF),
aspettare che la lama si arresti e togliere il pezzo.
• Mai spingere o tenere il lato libero o da tagliare del pezzo da
lavorare.
• Non lavorare pezzi eccessivamente piccoli.
• Utilizzare sempre uno spezzone di spinta quando si effettua il
taglio longitudinale di pezzi piccoli.
Tagli di sbieco
• Impostare l’angolo di inclinazione desiderato (fare riferimento alla
sezione “Regolazione dell’indicatore di taglio parallelo”).
• Procedere come per il taglio longitudinale
Taglio trasversale e taglio trasversale inclinato
• Rimuovere il guida pezzo e installare la guida graduata nella
scanalatura desiderata.
• Bloccare la guida graduata a 0°.
• Procedere come per il taglio longitudinale.
Tagli angolati (fig. A1)
• Posizionare la guida graduata nell’angolazione desiderata.
• Mantenere sempre il pezzo da lavorare contro la parte anteriore della
guida graduata.
• Procedere come per il taglio longitudinale.
Taglio composto
Questa lavorazione è una combinazione tra il taglio ortogonale e quello
inclinato.
• Impostare l’angolo di inclinazione desiderato e procedere per una
lavorazione ortogonale trasversale.
Aspirazione polveri (fig. A2)
La macchina è provvista di un adattatore per aspirazione polveri (6).
• Collegare un dispositivo di aspirazione polveri duante tutte le operazioni
di taglio.
• Impiegare aspiratori polveri conformi alle direttive pertinenti relative alle
emissioni di polveri.
35
ITALIANO
Accessori opzionali
E’ disponibile la seguente attrezzatura:
- cavalletto di supporto DE7440
- supporti in uscita e laterali DE7441
Bordi affilati.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili. L’attrezzatura include un portasega portatile,
un supporto laterale per il prodotto in uscita e un inserto tavolo per la
tozzatrice.
Manutenzione
Il Vostro prodotto DEWALT è stato studiato per durare a lungo richiedendo
solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione periodica.
Lubrificazione (fig. N)
Il motore e i cuscinetti non richiedono ulteriori lubrificazioni. Se le
operazioni di sollevamento e abbassamento della lama si rivelassero
difficoltose, pulire ed ingrassare le viti di regolazione dell’altrezza.
• Girare la sega su un lato;
• Pulire e ingrassare le filettature di regolazione altezza come indicato in
figura N. Impiegare grasso per usi generici.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno dell’utensile
periodicamente con un panno morbido.
• Pulire regolarmente l’impianto di aspirazione polveri:
• girare la sega su un lato;
• rimuovere le viti (44) (fig. O).
• Rimuovere la polvere e fissare nuovamente la bocchetta di ingresso
(45) mediante le apposite viti (fig. O).
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle prestazioni del vostro
prodotto DEWALT, potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza per ottenere il rimborso
o il cambio dell’utensile, presentando debita prova dell’avvenuto
acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza necessaria per il vostro
prodotto DEWALT nei primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro Assistenza autorizzato su
presentazione della prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse pienamente conforme alle
caratteristiche di funzionamento o presentasse difetti di lavorazione o
vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di acquisto, provvederemo
alla sostituzione gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza DEWALT, con la
prova della data di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto non sia stato causato
da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione da persone non
facenti parte del nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede Centrale DEWALT
per ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più vicino
(si prega di consultare il retro del presente manuale).
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più utilizzabili nel rispetto
dell’ambiente, si consiglia di portare il vostro vecchio utensile presso una
delle Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno della loro
eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
36
it - 6
NEDERLANDS
ZAAGTAFEL DW744XP
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van DEWALT. Jarenlange
ervaring, voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT
tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 5
nl - 5
nl - 6
DW744XP
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn
met: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 60204,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 60555-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres
hieronder of op de achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG & 89/392/EEG,
gemeten volgens DIN 45635:
DW744XP
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
91
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
104
* op de werkplek
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Toerental, onbelast
Zaagbladdiameter
Asgat
Zaagdiepte onder 90°
Zaagdiepte onder 45°
Zaagcapaciteit
Afmetingen
Gewicht
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW744XP
230
2.000
1.300
3.000
250
30
76
56
610
570 x 700 x 410
29
Standaarduitrusting:
TCT serie 40 blad, beschermkap, zaaggeleider, verstekgeleider,
bladsleutel, steeksleutel
Zekeringen:
230 V machines
Neem de vereiste maatregelen voor gehoorbescherming
wanneer de geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. nr.
BM 981036601
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op
beschadiging van de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Scherpe randen.
nl - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
37
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd de plaatselijk
geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel.
Lees ook onderstaande instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht. Zorg dat de
werkomgeving goed is verlicht. Gebruik elektrische machines niet in de
buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten). Onder extreme
werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-schakelaar voor te
schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar issupervisie verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel goedgekeurde en als
zodanig gemerkte verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines op in een droge,
afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden waarbij
stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren.
Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen
worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet met de vinger aan de
schakelaar. Laat de schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk.
Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de machine volledig stil staat
voordat u deze achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer
u de machine niet gebruikt, tijdens onderhoud of bij het vervangen van
accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
38
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
Gebruik geen lichte machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt
voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer om de
stekker uit het stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt
van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Controleer regelmatig het snoer en laat dit
bij beschadigingen door een erkend DEWalt Service-center repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op beschadigingen om
er zeker van te zijn dat deze naar behoren zal functioneren.
Controleer of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en hulpstukken correct zijn
gemonteerd en of aan alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van beschadigde
veiligheidsinrichtingen of defecteonderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar defect is. Laat de
schakelaar vervangen door een erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van ongevallen mogen
reparaties uitsluitend door daartoe bevoegde technici worden
uitgevoerd.
Extra veiligheidsvoorschriften voor zaagtafels
• Bescherm het electriciteitssnoer met een geschikte zekering of een
stroomonderbreker.
• Zorg dat het blad in de juiste richting draait en dat de tanden naar de
voorkant van de zaagtafel wijzen.
• Zorg dat alle klemhendels goed vast zitten voordat u aan het werk gaat.
• Zorg dat alle blad- en askragen schoon zijn en dat de zijden van de
kragen met de uitsparingen tegen het blad aan drukken.
• Zorg dat het blad scherp is en goed staat afgesteld.
• Plaats de handen niet in de zaagweg.
• Schakel voor het uitvoeren van reparaties of het aanbrengen van
aanpassingen aan het gereedschap de stroom uit en wacht tot het
zaagblad tot stilstand is gekomen.
• Trek voor het verwisselen van het blad of het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden de stekker van de zaag uit het stopcontact.
• Gebruik het gereedschap alleen met de aangegeven netspanning.
• Gebruik geen grotere of kleinere bladen dan de bladen die worden
aanbevolen.
• Forceer het zagen niet. (Het geheel of gedeeltelijk blokkeren van de
motor kan ernstige schade veroorzaken. Laat de motor voor het zagen
op volle toeren komen.)
• Zaag geen ferrometalen, niet-ferrometalen of metselwerk.
• Gebruik geen slijpschijven.
• Breng geen smeermiddelen aan op een draaiend blad.
• Plaats geen van beide handen in de buurt van het blad als de zaag is
aangesloten op het electriciteitsnet.
• Gebruik geen andere bladen dan de bladen die in deze handleiding
worden aangegeven.
• Werk niet met de zaag zonder dat de beschermkappen zijn geplaatst.
• Reik niet achter het zaagblad.
nl - 2
NEDERLANDS
• Plaats tijdens het zagen de handen niet op een afstand van minder dan
150 mm van de zaag.
• Gebruik geen beschadigde zaagbladen.
17 Vergrendelingsknoppen
18 Geleidesleuf
Elektrische veiligheid
Overige gevaren
De volgende gevaren zijn inherent aan het gebruik van deze zaagmachines:
- verwonding door het aanraken van roterende delen
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Ondanks toepassing van de veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen
van beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan, en wel met name:
- Gevaar voor gehoorbeschadiging.
- Gevaar voor verwonding door de niet afgedekte gedeelten van het
zaagblad.
- Gevaar voor verwonding bij het verwisselen van het zaagblad.
- Gevaar voor beklemming van vingers bij het openen van de afdekkap.
- Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name bij het
verwerken van eiken- en beukehout.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet de oude stekker c.q.
het oude snoer worden weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Voorgemonteerde machine
1 Zaaggeleider
1 Verstekgeleider
1 TCT zaagblad
1 Beschermkap
1 Tafelinzetstuk
1 Bladsleutel
1 Assleutel
1 Stofafzuigadapter
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
• Verwijder de verpakkingsmaterialen zorgvuldig van de zaagmachine.
Beschrijving (fig. A)
Uw zaagtafel DW744XP is ontworpen voor het gemakkelijk, nauwkeurig en
veilig uitvoeren van de vier belangrijkste zaagbewerkingen: schulpen,
kortzagen, afschuinen en verstekzagen van hout, houtprodukten en
kunststoffen. Deze machine is ontworpen voor gebruik met een 250 mm
blad met hardmetalen tanden.
A1
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Bevestigingsgaten
3 Verstekgeleider
4 Tafel
5 Bovenste beschermkap
6 Tafelinzetstuk
7 Zaaggeleider
8 Zaagschaalwijzer
9 Knop voor de fijnafstelling
10 Stuurwiel voor opheffen en afschuinen
11 Borghendel voor het afschuinen
12 Borghendel voor de zaagpositie
A2
13 Zaaggeleidervergrendeling
14 Stofafzuigadapter
15 Opbergruimte voor blad/sleutel
16 Geleiderail
nl - 3
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan een goedgekeurd
verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine
(zie technische gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2. Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
• De machine is volledig gemonteerd, met uitzondering van het blad,
de zaaggeleider, de bovenste beschermkap en het tafelinzetstuk.
Monteren van de zaaggeleider (fig. B1 & B2)
De zaaggeleider (7) kan worden bevestigd aan de linker- of de rechterzijde
van de zaagtafel.
• Plaats de pen (19) met de sleuf (20) in de zaaggeleider en lijn de
opening (21) uit met de zaaggeleidervergrendeling (22) (fig. B1 & B2).
• Borg de zaaggeleider door beide vergrendelingen op hun plaats te
klikken (fig. B2).
Monteren van het zaagblad (fig. A1, C1 & C2)
Zorg dat de machine niet is aangesloten op het
electriciteitsnet.
De tanden van een nieuw blad zijn erg scherp en kunnen
gevaarlijk zijn.
• Breng de bladas zover mogelijk omhoog door het stuurwiel (10)
rechtsom te draaien (fig. A1).
• Plaats het zaagblad op de as in de in figuur C1 aangegeven volgorde.
De borst (ø 30 mm) van de buitenste flens (23) past in de boring van
het zaagblad. Zorg dat de tanden omlaag naar de voorkant van de tafel
wijzen.
• Houd met de sleutel met de open uiteinden de spil vast en draai de
asmoer (24) met de assleutel rechtsom vast (fig. C2).
• Voer voor het verwijderen van het blad de procedure in omgekeerde
volgorde uit.
Controleer na het verwisselen van het blad altijd de
zaaggeleiderwijzer en de bladbeschermkapsplijter.
Parallelle afstelling (fig. A2 & D)
Voor een optimale werking moet het blad parallel met de versteksleuven
lopen. Dit is in de fabriek reeds afgesteld. Voor opnieuw afstellen:
• Zet de machine rechtop.
• Draai de beugelbevestigingen (25) een beetje los met een 10 mm
inbussleutel (fig. D).
39
NEDERLANDS
• Stel de beugel (26) af totdat het blad parallel aan de geleidersleuf loopt
(14) (fig. A2).
• Draai de beugelbevestigingen (25) aan tot 11 Nm (fig. D).
Afstelling van de bladhoogte (fig. A1)
Het blad kan omhoog en omlaag worden gebracht met behulp van het
gecombineerde ophef- en afschuinstuurwiel (10).
• Zorg dat tijdens het zagen de bovenste drie tanden net boven het
bovenoppervlak van het werkstuk uitsteken. Dit is om zeker te stellen
dat op ieder willekeurig moment het maximum aantal tanden materiaal
verplaatst, zodat een optimale prestatie wordt geleverd.
Afstellen van de zaagschaal (fig. A1 & E)
• Verwijder de beschermkap.
• Maak de borghendel (12) los door deze omhoog te trekken (fig. A1).
• Maak de borghendel van de afschuining (11) los en zet de
afschuinhoek op 0°.
• Verplaats de geleider (7) totdat deze het blad raakt.
• Zet de borghendel (12) vast.
• Draai de schroeven van de zaagschaalwijzer (27) los en zet de wijzer
(28) op nul (fig. E).
• Draai de schroeven weer vast (27).
De zaagschaal geeft alleen correct weer als de geleider aan de
rechterzijde van het blad is bevestigd.
Monteren van het spouwmes (fig. A1, F & G)
• Breng de bladas zo ver mogelijk omhoog door het bladhoogteafstelwiel (10) rechtsom te draaien (fig. A1).
• Draai de twee bouten los (29) (fig. F).
• Lijn de sleuven (30) met de bouten (29) uit en schuif de geleider over de
bouten totdat de uiteinden van de sleuven op de bouten rusten (fig. F).
• De dikte van de splijter (31) zou overeen moeten komen met de dikte van
het blad. Verwijder, indien aanpassing verreist is, de bladbeschermkap en
pas de pasringen (32) aan.
• Bevestig de bladbeschermkap op de bouten.
• Draai de bouten (29) weer zorgvuldig vast.
• Als de splijter goed is uitgelijnd, zal deze in een lijn staan met
het blad aan de bovenkant van de tafel en de bovenkant van
het blad. Controleer dit met behulp van een rechte rand in alle
bladhoogte- en afschuiningsposities.
• Correcte bevestiging en uitlijning van de bovenste beschermkap
(splijter) is van cruciaal belang voor een veilige bediening.
Monteren van het tafelinzetstuk (fig. H)
• Lijn het tafelinzetstuk (6) uit zoals weergegeven en plaats de
uitsteeksels aan de achterkant van het tafelinzetstuk in de gaten aan de
achterzijde van de tafel.
• Druk de voorkant van het tafelinzetstuk naar beneden.
• De voorkant van het tafelinzetstuk moet op gelijke hoogte of iets onder
de bovenkant van de tafel liggen. De achterkant moet op gelijke hoogte
of iets boven de bovenkant van de tafel liggen. Aanpassen met behulp
van de vier stelschroeven (33).
• Draai de vergrendelingsschroef (zie inzet in fig. H) 90° rechtsom om het
tafelinzetstuk op zijn plaats te vergrendelen.
Werk nooit met de zaag zonder het tafelinzetstuk te gebruiken.
Werkbankmontage (fig. A)
• In de vier voeten zijn gaten (2) aangebracht om montage op de
werkbank te vergemakkelijken. Er zijn twee gatmaten voor twee
verschillende schroefdiameters. Het is niet nodig om beide gaten te
gebruiken. Zorg voor een stevige montage, opdat de zaagmachine niet
kan bewegen.
40
Moet de zaagmachine draagbaar blijven, monteer de machine dan op
een stuk multiplex met een dikte van 12,5 mm of meer, dat op de
werkbank of samen met de machine op een andere werkplek op een
andere werkbank kan worden bevestigd.
• Wanneer de zaagmachine op multiplex wordt bevestigd, zorg er dan
voor dat de schroeven niet aan de onderkant van het hout uitsteken.
Het multiplex moet geheel tegen het blad van de werkbank aanliggen.
Bij het klemmen op elk ander oppervlak moeten de plaatsen van de
bevestigingsgaten worden gebruikt om te klemmen. Klemmen op een
ander punt zal het werken met de zaagmachine bemoeilijken.
• Om aanlopen en onnauwkeurigheid te voorkomen, mag het
bevestigingsblad niet krom of oneffen zijn. Als de zaagmachine op het
werkblad wankelt, plaats dan een dun stukje materiaal onder één van
de voeten tot de machine stevig op het werkblad staat.
In het montageoppervlak moet een opening van
350 x 500 mm aanwezig zijn om stof af te kunnen voeren.
Afstellen van de railvergrendeling (fig. A1 & J)
De railvergrendeling is in de fabriek afgesteld. Als deze aangepast moet
worden, dient de volgende procedure te worden gevolgd:
• Vergrendel de borghendel (12) door deze naar beneden te duwen (fig. A1).
• Stel de moer (34) aan de onderzijde van de zaag zodanig af dat het gat
tussen de schotelveren (35) wordt gesloten (fig. J).
• Draai de moer (34) een halve slag los zodra de schotelveren elkaar
bijna raken.
Afstellen van de afschuinaanslag en wijzer (fig. K1 & K2)
• Breng het blad zover mogelijk omhoog door het bladhoogteaanpassingswiel (10) rechtsom te draaien (fig. K1).
• Ontgrendel de afschuinborghendel (11) door deze omhoog en naar
rechts te duwen.
• Draai de afschuiningsaanslagschroef (36) los.
• Plaats een tekendriehoek (37) op de tafel tegen het blad (38) (fig. K2).
• Stel de afschuiningshoek af met behulp van de afschuiningsborghendel
(11) totdat het blad plat tegen de tekendriehoek staat.
• Zet de afschuiningsborghendel (11) vast.
• Draai de afschuiningsaanslagnok (39) tot deze stevig contact maakt
met het lagerblok (fig. K1).
• Controleer de afschuiningshoekschaal. Draai, indien deze moet worden
aangepast, de wijzerschroef (40) los en zet de wijzer op 0°.
• Draai de wijzerschroef (40) vast.
• Herhaal de procedure bij 45° voor de afschuiningsaanslag van 45°,
maar pas de wijzer niet aan.
Afstellen van de verstekgeleider (fig. L)
De verstekgeleider (3) is voorzien van verstelbare aanslagen bij 90° en 45°.
• Draai om deze aanslagen af te stellen de borgmoeren (41) los en stel
de stelschroeven (42) af zoals gewenst.
Parallel stellen van de geleider aan het blad (fig. A1 & D)
De geleider is in de fabriek afgesteld. Ga als volgt te werk als deze
opnieuw afgesteld moet worden:
• Ontgrendel de railborghendel (12).
• Verwijder de beschermkap (5).
• Zoek het achterste rondsellager en draai de twee zeskantbouten (25A)
juist genoeg los om verplaatsing van de ene naar de andere kant
mogelijk te maken.
• Verplaats de geleider totdat deze de zijkant van het blad raakt.
• Plaats de geleider parallel aan het blad.
• Draai de zeskantbouten weer vast.
• Vergrendel de railborghendel en controleer of de geleider parallel loopt
aan het blad.
nl - 4
NEDERLANDS
Breng de machine naar een bevoegde DEWALT reparateur als
het rondsellager niet genoeg speling heeft.
Knop voor de fijnafstelling
De knop voor de fijnafstelling is in de fabriek afgesteld.
Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de zaag om en zoek het voorste rondsellager.
• Benader de schroef via de sleuf (26A) met een smalle schroevendraaier.
• Draai de schroef los door deze linksom te draaien totdat de kop de
binnenzijde van de lagerkast raakt.
• Draai de schroef een halve draai vast.
• Herhaal deze procedure voor het achterste rondsellager.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan
degeldende voorschriften.
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig
versleten zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor
het maximum toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit.
Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Zaag met deze zaag nooit uit de vrije hand!
• Zaag geen kromme, gebogen of schotelvormige werkstukken.
Er moet minstens een rechte, gladde zijde aanwezig zijn om
tegen de zaaggeleider of verstekgeleider te leggen.
• Ondersteun lange werkstukken altijd om terugslag te
voorkomen.
In- en uitschakelen (fig. A)
De aan/uit-schakelaar van uw zaagtafel biedt een aantal voordelen:
- nulspanningsfunctie:
wordt de spanning om een of andere reden uitgeschakeld, dan moet
de schakelaar opnieuw ingedrukt worden.
- extra veiligheid:
het veiligheidsdeksel kan worden vergrendeld door een hangslot door
de middelste sluithaak te steken. Het deksel dient tevens als makkelijk
te lokaliseren noodstopknop; door een druk op de voorzijde van het
deksel wordt de uitschakelknop ingedrukt.
• AAN = druk op de groene startknop.
• UIT = sluit het deksel of druk op de rode stopknop.
Laat de tanden snijden en duw het werkstuk niet met kracht door het
blad. De bladsnelheid moet constant worden gehouden.
• Gebruik altijd een duwstok (43) als u dicht in de buurt van het blad
komt (fig. M1).
• Schakel na het zagen de zaag UIT, geef het blad de tijd om tot
stilstand te komen en verwijder het werkstuk.
• Duw nooit tegen de vrije of afgezaagde kant van het werkstuk
en houd deze ook niet vast.
• Zaag geen uitzonderlijk kleine werkstukken.
• Gebruik altijd een duwhout bij het zagen van kleine
werkstukken.
Afschuinen
• Stel de vereiste afschuiningshoek in (zie “Afstellen van de zaagschaal”).
• Ga te werk als bij normaal zagen.
Kortzagen en afschuiningen kortzagen
• Verwijder de zaaggeleider en installeer de verstekgeleider in de
gewenste sleuf.
• Zet de verstekgeleider op 0° vast.
• Ga te werk als bij normaal zagen.
Verstekzagen (fig. A1)
• Stel de verstekgeleider in op de gewenste hoek.
• Houd het werkstuk altijd stevig tegen de verstekgeleider gedrukt.
• Ga te werk als bij normaal zagen.
Dubbele versteksnede
Deze manier van zagen is een combinatie van verstek en afschuining.
• Stel de afschuining in op de gewenste hoek en ga te werk als bij
kortzaagverstek.
Stofafzuiging (fig. A2)
De machine is voorzien van een stofafzuigverloopstuk (6).
• Sluit bij alle zaagwerkzaamheden een geschikte stofafzuiger aan.
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
Opties
De volgende hulpstukken zijn verkrijgbaar:
- ondersteuningsstander DE7440
- ondersteuningen voor het uiteinde en de zijkanten DE7441
Basis zaagsneden
Schulpzagen (fig. A1, M1 & M2)
Scherpe randen.
• Zet het blad op 0°.
• Borg de zaaggeleider (7) (fig. A1).
• Breng het blad omhoog totdat deze ongeveer 3,2 mm boven de
bovenkant van het werkstuk uitsteekt.
• Breng de achterzijde van de L-vormige geleider op gelijke hoogte met
de achterkant van het spouwmes.
• Leg het werkstuk plat op de tafel tegen de geleider. Houd het werkstuk
op ongeveer 25 mm afstand van het blad.
• Houd beide handen uit de buurt van de zaagweg van het blad (fig. M2).
• Druk op de groene knop om de machine AAN te zetten en laat het blad
op volle toeren komen.
• Schuif langzaam het werkstuk onder de beschermkap, waarbij het
stevig tegen de zaaggeleider aangedrukt blijft.
nl - 5
Scherpe randen.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste accessoires.
Hiertoe behoren een draagbare zaagsteun, een ondersteuning aan het
uitvoereinde en een tafelinzetstuk voor de sokkel.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste
behandeling en regelmatige reiniging van de machine garanderen een
hoge levensduur.
41
NEDERLANDS
GARANTIE
Smering (fig. N)
De motor en de lagers behoeven geen extra smering. Reinig en smeer de
hoogtestelschroeven wanneer het verstellen van de bladhoogte moeilijk
wordt:
• Leg de zaag op de zijkant.
• Reinig en smeer de hoogtestelschroefdraden zoals weergegeven in fig. N.
Gebruik vet voor algemene toepassingen.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing regelmatig schoon
met een zachte doek.
• Reinig regelmatig het stofopvangsysteem.
• Leg de zaag op de zijkant.
• Verwijder de schroeven (44) (fig. O).
• Verwijder alle stofdeeltjes en borg de toegangsdeur (45) weer met de
schroeven (fig. O).
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is, breng deze dan naar
een DEWALT Service-center waar de machine op milieuvriendelijke wijze
zal worden verwerkt.
42
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine om welke reden dan ook niet geheel aan
uw verwachtingen voldoet, stuurt u de machine dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na aankoop nazicht
of reparatie behoeven, dan worden deze werkzaamheden gratis
uitgevoerd in onze Service-centers op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer naar een erkend
DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of constructiefouten, dan
garanderen wij de kosteloze vervanging van alle defecte delen of van het
hele apparaat, zulks ter beoordeling van DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-hoofdkantoor naar het adres
van het dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding).
nl - 6
NORSK
JOBSITE BORDSAG DW744XP
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant
produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 3
no - 4
no - 5
no - 6
DW744XP
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til:
89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60204,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 60555-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen
nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 89/392/EEC, målt i
henhold til DIN 45635:
DW744XP
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
91
dB(A)
104
* ved brukerens øre
Tekniske data
Spenning
Motor effekt (forbruk)
Motor effekt (avgitt)
Turtall, ubelastet
Bladdiameter
Utsparingsdiameter
Sagedybde ved 90°
Sagedybde ved 45°
Kløvekapasitet
Ytterdimensjoner
Vekt
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW744XP
230
2.000
1.300
3.000
250
30
76
56
610
570 x 700 x 410
29
Standardutstyr:
TCT-serien, 40 blad, vern, kløvskjerm, gjæringsskjerm, skrunøkkel for
blad, skrunøkkel
Sikring:
230 V
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen dersom
lydnivået overskrider 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Sert. Nr.
BM 981036601
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av
verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke
følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Skarpe kanter.
no - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
43
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner
å bruke maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig
sted slik at alle som skal bruke maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle vernebestemmelsene
til Statens Arbeidstilsyn følges når det gjelder arbeid med
elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere risikoen for elektrisk støt,
personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan variere, og i
blant kan nivået overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør du
alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det på fuktige eller våte
steder. Sørg for god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler (for eksempel vannrør,
komfyrer, kjøleskap o.l.). Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel
ved høy luftfuktighet, forekomst avmetallstøv o.l.) kan man øke
sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller skjøteledningen.
Det skal holdes tilsyn med barn under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på et tørt sted,
gjerne høyt oppe og innlåst, utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy.
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er ment for, som for
eksempel å fjerne kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i
de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv inn i øynene og skader
deg. Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i ledningen når du skal ta
støpselet ut av stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme, olje eller
skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere
enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene når det gjelder
vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få den reparert av et
autorisert verksted om den skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
44
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når maskinen ikke er i bruk,
ved vedlikehold og ved skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy er fjernet før
maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på strømbryteren når den er tilkoblet
strømnettet. Pass på at strømbryteren er avslått når du setter støpselet
i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som er tillatt for utendørs
bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle skadede deler eller
deksler kontrolleres nøye for å bringe på det rene om de fungerer riktig
og utfører det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er
slik det skal være. En del eller et deksel som er skadet, skal repareres
eller skiftes ut av et autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og på
med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og i
katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre en mulig risiko for
personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter.
Unngå risiko: Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for sagbenker
• Du må alltid beskytte strømtilførselskabelen med egnet sikring eller
avbryter.
• Pass på at bladet roterer i riktig retning, og at tennene peker mot
forsiden av sagbenken.
• Pass på at alle klemmehendler er strammet før drift.
• Pass på at alle blad- og akselmuffer er rene, og at den forsenkede
siden av muffene står inn mot bladet.
• Pass på at sagbladet alltid er skarpt og riktig stilt inn.
• Pass på at du ikke får hendene inn i banen til sagbladet.
• Slå av strømmen og vent til sagbladet har stoppet før du vedlikeholder
eller justerer verktøyet.
• Kople sagen fra strømtilførselen før du bytter blad eller utfører vedlikehold.
• Verktøyet må bare brukes med oppgitt spenning.
• Ikke bruk blader som er større eller mindre enn anbefalte blader.
• Ikke utøv press ved kløvingen. (Hvis motoren kjøres fast helt eller delvis,
kan det oppstå store skader. La motoren oppnå full hastighet før du
bruker sagen.)
• Ikke forsøk å sage jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller eller
murverk.
• Ikke bruk slipehjul.
• Ikke påfør smøremidler på bladet mens det går rundt.
• Pass på at du ikke får hendene inn i bladområdet når sagen er koplet til
strømkilde.
• Ikke bruk andre blader enn som oppgitt i instruksjonshåndboken.
• Ikke bruk sagen hvis ikke vernene sitter på plass.
• Ikke strekk deg rundt sagbladet.
• Ikke plasser hendene nærmere enn 150 mm fra sagbladet under saging.
• Ikke bruk skadede eller sprekte sagblader.
no - 2
NORSK
Ekstra farer
Følgende farer er forbundet med bruk av sager:
- skader som følge av berøring av roterende deler
Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås.
Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende
sagbladet.
- Fare for skader ved skifting av blad.
- Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
- Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, særlig eik, bjørk og MDF.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid
at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel
med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende
kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent
skjøteledning som er egnet til denne maskinens kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av
først.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis montert maskin
1 Kløvskjerm
1 Gjæringsskjerm
1 TCT-sagblad
1 Øvre bladvernmontasje
1 Bordinnlegg
1 Skrunøkkel for blad
1 Skrunøkkel for aksel
1 Adapter for avsuging av støv
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
• Ta sagen forsiktig ut av innpakningen.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og
justering av verktøyet.
• Maskinen er ferdig montert, med unntak av bladet, kløvskjermen,
øvre bladvernog bordinnlegg.
Sette på kløvskjermen (fig. B1 & B2)
Kløvskjermen (7) kan installeres på venstre eller høyre side av Jobsite
bordsag.
• Finn frem til tappen (19) med åpningen (20) i kløvskjermen, og sett
åpningen (21) på linje med låsen til kløvskjermen (22) (fig. B1 & B2).
• Fest kløvskjermen ved å klemme til begge låsene festes (fig. B2).
Montere sagbladet (fig. A1, C1 & C2)
Pass på at maskinen er koplet fra strømtilførselen.
Beskrivelse (fig. A)
DW744XP Jobsite bordsag er utformet for å kunne utføre fire
sagoperasjoner nøyaktig og sikkert i tre, treprodukter og plast: kløving,
tverrsaging, avfasing og gjæringssaging. Verktøyet er utformet for bruk
med et blad på 250 mm med hardmetallskjær.
A1
1 Strømbryter
2 Monteringshull
3 Gjæringsmål
4 Bord
5 Øvre bladvern
6 Bordinnlegg
7 Kløvskjerm
8 Kløvskalaindikator
9 Finjusteringshjul
10 Kombinert hjul for heving og avfasing
11 Låsehendel for avfasing
12 Låsehendel for kløvposisjon
A2
13 Lås for kløvskjerm
14 Adapter for avsuging av støv
15 Oppbevaringsplasss for blad/skrunøkkel
16 Skjermkant
17 Låseknapper
18 Skjermspor
no - 3
Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være farlige.
• Løft bladakselen til høyeste stilling ved å dreie kontrollhjulet (10) med
klokken (fig. A1).
• Plasser sagbladet på spindelen i samme rekkefølge som i figur C1.
Framspringet (ø 30 mm) på ytre flensen (23) passer i bladhull. Pass på
at tennene peker ner på forsiden av bordet.
• Hold spindelen ved hjelp av en åpen fastnøkkel og stram akselmutteren
(24) ved å dreie den med klokken ved hjelp av skrunøkkelen for akselen
(fig. C2).
• Følg fremgangsmåten i omvendt rekkefølge når du skal fjerne bladet.
Du må alltid kontrollere kløvskjermpekeren og
bladvernsplitteren etter at du har byttet blad.
Parallell justering (fig. A2 & D)
For optimal ytelse må bladet være parallelt med gjæringssporene.
Denne justeringen gjøres ved produksjon av sagen. Gjør slik hvis du vil
justere på nytt:
• Plasser enheten i loddrett stilling.
• Bruk en pipenøkkel på 10 mm og løsne brakettfestene (25) noe (fig. D).
• Juster braketten (26) til bladet står parallelt med skjermsporet (14) (fig. A2).
• Stram brakettfestene (25) til 11 Nm (fig. D).
45
NORSK
Justering av bladhøyde (fig. A1)
Bladet kan heves og senkes når du dreier på det kombinerte hjulet for
heving og avfasing (10).
• Pass på at de øverste tre tennene på bladet bare såvidt kommer
gjennom overflaten på arbeidsemnet under saging. Dette sikrer at
maksimalt antall tenner fjerner materiell til enhver tid, slik at du oppnår
optimal ytelse.
Justere kløvskalaen (fig. A1 & E)
• Fjern bladvern.
• Utløs låsehendelen (12) ved å trekke den opp (fig. A1).
• Utløs låsehendelen for avfasing (11) og still avfasingsvinkelen til 0°.
• Flytt skjermen (7) til den berører bladet.
• Lås låsehendelen (12).
• Løsne pekerskruene til kløvskalaen (27) og still pekeren (28) til null (fig. E).
• Stram skruene (27).
Kløvskalaen er bare korrekt når skjermen er montert til høyre for bladet.
Feste spalteknivenheten (fig. A1, F & G)
• Hev bladakselen til maksimal høyde ved å dreie justeringshjulet for
bladhøyde (10) med klokken (fig. A1).
• Løsne de to skruene (29) (fig. F).
• Sett sporene (30) på linje med skruene (29), og skyv skjermen inn til
toppene på sporene hviler på skruene (fig. F).
• Tykkelsen på splitteren (31) må være lik tykkelsen på bladet. Dersom
justering er nødvendig, fjerner du bladvernet og justerer skivene (32).
• Fest bladvernet på skruene.
• Stram skruene (29) godt.
• Når splitteren er riktig justert, er den på linje med bladet på
bordtoppen og toppen av bladet. Kontroller ved hjelp av en
linjal i alle avfasings- og bladhøydeposisjoner.
• Riktig montering og justering av øvre bladvern (splitter) er
avgjørende for at driften av maskinen skal være sikker!
Montere bordinnlegget (fig. H)
• Rett inn bordinnlegget (6) som vist, og sett tappene på baksiden av
bordinnlegget inn i hullene på baksiden av bordet.
• Trykk forsiden av bordinnlegget ned.
• Forsiden av bordinnlegget må være på linje med, eller litt lavere enn,
bordplaten. Baksiden må være på linje med, eller litt høyere enn,
bordplaten. Juster ved hjelp av de fire justeringsskruene (33).
• Drei låseskruen (se innsatt detalj i fig. H) 90° med klokka for å låse
plateinnsatsen i posisjon.
Monteringsoverflaten må ha en åpning på 350 x 500 mm,
slik at støv slipper ut.
Kantlåsjustering (fig. A1 & J)
Kantlåsen er fabrikkinnstilt. Gjør slik hvis du trenger å justere den på nytt:
• Lås låsehendelen (12) ved å skyve den ned (fig. A1).
• Juster mutteren (34) på undersiden av sagen til mellomrommet mellom
Belleville-skivene (35) lukkes (fig. J).
• Når Belleville-skivene nesten berører hverandre, løsner du mutteren (34)
en halv omdreining.
Justering av avfasingsstopp og peker (fig. K1 & K2)
• Hev bladet til høyeste stilling ved å rotere hjulet for justering av
bladhøyde (10) med klokken (fig. K1).
• Løs ut låsehendelen for avfasing (11) ved å skyve den opp og mot høyre.
• Løsne skruene til avfasingsstoppet (36).
• Plasser en vinkelhake (37) på bordet og opp mot bladet (38) (fig. K2).
• Juster avfasingsvinkelen ved hjelp av låsehendelen for avfasing (11) til
bladet ligger flatt mot vinkelhaken.
• Stram låsehendelen for avfasing (11).
• Drei på avfasingsstoppkammen (39) til den kommer i tett kontakt med
lagerbukken (fig. K1).
• Sjekk skalaen for avfasingsvinkel. Hvis det er nødvendig med
justeringer, løsner du på pekerskruen (40) og stiller pekeren til 0°.
• Stram pekerskruen (40).
• Gjenta fremgangsmåten ved 45° for avfasingsstopp på 45°, men ikke
juster pekeren.
Gjæringsmåljustering (fig. L)
Gjæringsmålet (3) har justerbare stopp ved 90° og 45°.
• Når du skal justere disse stoppene, løsner du på låsemutrene (41) og
stiller justeringsskruene (42) som nødvendig.
Justere skjermen parallelt med bladet (fig. A1 & D)
Skjermen er fabrikkinnstilt. Gjør slik hvis du vil justere på nytt:
• Utløs kantlåshendelen (12).
• Fjern øvre bladvern (5).
• Finn frem til bakre drevlager og løsne de to sekskantskruene (25A)
tilstrekkelig til at bevegelse fra side til side er mulig.
• Flytt skjermen til den berører siden på bladet.
• Juster skjermen slik at den står parallelt med bladet.
• Stram sekskantskruene.
• Lås kantlåshendelen og sjekk at skjermen står parallelt med bladet.
Hvis det ikke er tilstrekkelig vandring i drevlagermontasjen,
tar du med utstyret til en autorisert DEWALT-reparatør.
Du må aldri bruke sagen uten bordinnlegget.
Montering på benk (fig. A)
• Alle fire bena har hull (2) for montering på benk. Det er to hull for skruer
av forskjellige størrelse. Det er tilstrekkelig å bruke ett av hullene.
Fest alltid sagen godt, slik at den ikke kan bevege seg. Du kan gjøre
sagen enklere å flytte ved å montere den på en finérplate med tykkelse
12,5 mm eller mer. Finérplaten kan spennes fast til arbeidsbenken eller
flyttes til andre arbeidssteder og spennes fast der.
• Hvis du monterer sagen på en finérplate, må du passe på at skruene
ikke stikker ut på undersiden av platen. Finérplaten må ligge mot
arbeidsbenken. Når du spenner fast sagen til et underlag, må du bare
bruke festepunktene, der hullene for monteringsskruene er plassert.
Fastspenning i andre punkter vil hindre riktig funksjonering av sagen.
• For å hindre klemming og unøyaktighet må du kontrollere at underlaget
ikke er skeivt eller ujevnt på annen måte. Hvis sagen vipper på
underlaget, kan du legge noe under et av bena, slik at sagen står støtt
på underlaget.
46
Finjusteringshjul
Finjusteringshjulet er fabrikkinnstilt.
Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Snu sagen opp-ned og finn frem til fremre drevlager.
• Bruk en smal skrutrekker, og stikk den inn til skruen gjennom åpningen
(26A).
• Løsne skruen ved å dreie mot klokken til hodet berører innsiden av
lagerboksen.
• Stram skruen en halv omdreining.
• Gjenta denne fremgangsmåten for bakre drevlager.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt.
Sagbladet må være konstruert for en omdreiningshastighet som
er større enn eller lik maksimal omdreiningshastighet for sagen.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
no - 4
NORSK
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot
sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
• Du må aldri bruke sagen til frihåndsskjæring!
• Du må ikke sage forvridde, bøyde eller skålformede
arbeidsemner.
Det må være minst en rett, glatt side som ligger inntill
kløvskjermen eller gjæringsmålet.
• Du må alltid støtte lange arbeidsemner, ellers kan det oppstå
tilbakeslag.
Start - stopp (fig. A)
Av/på-bryteren til sagbenken gir deg mange fordeler:
- utløsningsfunksjon ved mangel på spenning:
hvis strømmen skulle bli borte av en eller annen grunn, må bryteren
aktiveres manuelt.
- ekstra sikkerhet:
den hengslede sikkerhetslukkeplaten kan låses hvis du setter en
hengelås gjennom senterhaspen. Platen er også en nødstoppknapp
som er enkel å finne, da trykk på forsiden av platen trykker ned
stoppknappen.
• PÅ = trykk på den grønne startknappen.
• AV = lukk dekslet eller trykk på den røde stoppknappen.
Gjæring (fig. A1)
• Still gjæringsmålet til ønsket vinkel.
• Du må alltid holde arbeidsemnet fast mot forsiden av gjæringsmålet.
• Fortsett på samme måte som ved kløving.
Kombinert gjæring
Denne metoden er en kombinasjon av gjærings- og avfasingssaging.
• Still avfasingen til nødvendig vinkel og fortsett på samme måte som for
tverrsaget gjæring.
Støvavsug (fig. A2)
Maskinen har en støvuttakadaptor (6).
• Kople en egnet støvsamler til ved all saging.
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om
sponutslipp.
Tilleggsutstyr
Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig:
- støtteben DE7440
- utmating og sidestøtter DE7441
Skarpe kanter.
Vanlig skjæring
Kløving (fig. A1, M1 & M2)
Skarpe kanter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Still bladet til 0°.
Lås kløvskjermen (7) (fig. A1).
Hev bladet til det er omtrent 3,2 mm høyere en toppen på arbeidsemnet.
Still baksiden av den L-formede skjermhendelen med baksiden av
spaltekniven.
Hold arbeidsemnet flatt på bordet og inn mot skjermen.
Hold arbeidsemnet i omtrent 25 mm avstand fra bladet.
Pass på at ingen av hendene kommer i nærheten av banen til bladet
(fig. M2).
Trykk på den grønne knappen for å slå PÅ, og la bladet nå full hastighet.
Mat arbeidsemnet forsiktig inn under vernet. Hold det fast presset mot
kløvskjermen. La tennene skjære, ikke tving arbeidsemnet inn mot
bladet. Bladhastigheten bør holdes konstant.
Bruk alltid en skyvestang (43) når du nærmer deg bladet (fig. M1).
Når du er ferdig med å sage, slår du AV sagen, lar bladet stoppe og
fjerner arbeidsemnet.
• Du må aldri skyve eller holde i den «frie» ferdigskårne siden av
arbeidsemnet.
• Ikke sag svært små arbeidsemner.
• Du må alltid bruke skyvestang når du kløver små
arbeidsemner.
Avfasing
• Stille inn ønsket avfasingsvinkel (se avsnittet «Justere kløvskalaen»).
• Følg samme fremgangsmåte som ved kløving.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
Dette omfatter et bærbart sagstativ, en sidestøtte for utmating og et
sokkelinnlegg.
Vedlikehold
Din DEWALT-maskine er konstruert slik at den kan brukes i lang tid med et
minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av maskinen.
Smøring (fig. N)
Motoren og lagrene trenger ingen ekstra smøring. Dersom det blir vanskelig
å heve og senke bladet, rengjør og smører du høydejusteringsskruene:
• Snu sagen på siden.
• Rengjør og smør høydejusteringsgjengene som vist i fig. N.
Bruk vanlig smørefett.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en
myk klut.
• Rengjør støvsamlersystemet regelmessig.
• Snu sagen på siden.
• Fjern skruene (44) (fig. O).
• Fjern alt støv og fest tilgangsdøren igjen (45) ved hjelp av skruene (fig. O).
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er
utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
Tverrsaging og avfaset tverrsaging
• Ta av kløvskjermen og sett gjæringsmålet på ønsket sted.
• Lås gjæringsmålet ved 0°.
• Fortsett på samme måte som ved kløving.
no - 5
47
NORSK
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert
serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller
ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli
endret, noe som ikke blir opplyst separat.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med din DEWALT maskine, kan den returneres
innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle din DEWALT maskine trenge vedlikehold eller service i de første
12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt
DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller,
etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Maskinen ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til
Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i
DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT.
Importør i Norge: Black & Decker (Norge) A/S
48
no - 6
PORTUGUÊS
SERRA MECÂNICA DE MESA DW744XP
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos anos de experiência,
um desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 3
pt - 5
pt - 6
pt - 6
DW744XP
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em
conformidade com 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 60204,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 60555-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT no endereço abaixo
ou a parte de trás do presente manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE & 89/392/CEE da Comunidade
Europeia, o nível de potência sonora, medido de acordo com a
DIN 45635, é:
DW744XP
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
91
dB(A)
104
* junto ao ouvido do operador
Dados técnicos
Voltagem
Potência do motor (entrada)
Potência do motor (saída)
Velocidade em vazio
Diâmetro da lâmina
Furo da lâmina
Profundidade do corte a 90°
Profundidade do corte a 45°
Capacidade de corte
Dimensões gerais
Peso
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW744XP
230
2.000
1.300
3.000
250
30
76
56
610
570 x 700 x 410
29
Equipamento padrão:
Lâmina TCT série 40, protecção, paralela de corte, paralela de esquadria,
chave de aperto, chave de porcas
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
Use protectores auditivos quando a potência sonora
ultrapassar 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 981036601
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida ou danos à
ferramenta no caso do não-cumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
Arestas afiadas.
pt - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
49
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra sempre os
regulamentos de segurança aplicáveis no seu país para reduzir o
risco de incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de tentar utilizar este
produto. Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à humidade. Ilumine bem as
áreas de trabalho. Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à terra (p.ex. tubos,
radiadores, fogões, frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada, execução de soldadura, etc.) a
segurança eléctrica pode ser aumentada intercalando-se um
transformador de separação ou um disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta nem no cabo de extensão.
As crianças com menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior, empregue sempre
cabos previstos para uso no exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas Eléctricas, estas devem
guardadas num sítio seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem prender-se numa
peça móvel. Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante. Cubra o cabelo se tiver
cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o nível do ruído exceder
85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as peças a trabalhar.
É mais seguro e permite manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede com o dedo colocado no
interruptor. Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com precaução.
Não utilize ferramentas quando estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar completamente antes de a
deixar sem vigilância. Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à manutenção ou à
substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram retiradas da ferramenta
antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da ferramenta. Não force
pequenas ferramentas ou acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte.
50
A ferramenta trabalhará melhor e de uma maneira mais segura se for
utilizada para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da própria ferramenta,
além do que é recomendado neste manual de instruções pode dar
origem a risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não puxe pelo cabo para
tirar a ficha da tomada. Proteja o cabo contra o calor e evite o
contacto com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as ferramentas sempre
afinadas e limpas. Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique regularmente os cabos da
ferramenta e, no caso de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Verifique periodicamente os cabos de extensão e substitua-os se
estiverem danificados. Mantenha os comandos secos, limpos e sem
óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique cuidadosamente se esta
apresenta sinais de danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças móveis e confirme a
ausência de ruptura das peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou substituir os
dispositivos de protecção ou outras peças danificadas conforme as
instruções. Não utilize a ferramenta se o interruptor não estiver a
funcionar. Mande substituir o interruptor num Centro de Assistência
Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um Centro de Assistência
Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às regulamentações de
segurança que lhedizem respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas eléctricas deverá estar fica exclusivamente a
cargo de técnicos qualificados.
Regras adicionais de segurança para mesas de serrar
• Sim - proteja a linha de corrente eléctrica com um fusível ou um
disjuntor de circuito apropriado.
• Sim - certifique-se que a lâmina roda na direcção correcta e que os
dentes apontam para a parte frontal da mesa de serrar.
• Sim - certifique-se que todos os manípulos de fixação estão bem
apertados antes de iniciar qualquer operação.
• Sim - certifique-se que todos os aros do eixo e da lâmina estão limpos
e os lados retraidos dos aros estão junto da lâmina.
• Sim - mantenha a lâmina da serra afiada e devidamente ajustada.
• Sim - não coloque as mãos no curso de deslocamento da lâmina.
• Sim - desligue a corrente e espere pela paragem total da lâmina antes
de prestar assistência ou ajustar a ferramenta.
• Sim - desligue a serra da corrente eléctrica antes de substituir a lâmina
ou de efectuar qualquer tipo de manutenção.
• Não - tente operar com qualquer outra voltagem excepto a
especificada.
• Não - utilize lâminas maiores ou mais pequenas que as
recomendadas.
• Não - force a acção de corte. A perda total ou parcial de potência do
motor pode provocar danos significativos. (Deixe que o motor atinja a
velocidade máxima antes de cortar.)
• Não - corte metais ferrosos, metais não-ferrosos ou alvenaria.
• Não - utilize rodas abrasivas.
• Não - aplique lubrificantes na lâmina quando esta estiver em
funcionamento.
• Não - coloque as mãos na zona da lâmina quando esta estiver ligada à
corrente eléctrica.
pt - 2
PORTUGUÊS
• Não - utilize quaisquer outras lâminas excepto as especificadas neste
manual de instruções.
• Não - opere com a lâmina sem ter as protecções no lugar.
• Não - se movimente junto da parte traseira da lâmina.
• Não - coloque as mãos a menos de 150 mm lâmina da serra enquanto
esta estiver a cortar.
• Não - utilize lâminas de serra cortadas ou danificadas.
Riscos residuais
Os riscos seguintes são inerentes à utilização de serras:
- ferimentos causados por se tocar nas peças em rotação
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de instrumentos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Eles são:
- Diminuição da audição
- Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas da lâmina
rotativa.
- Risco de ferimento ao mudar a lâmina.
- Risco de apertão dos dedos ao abrir os resguardos.
- Problemas de saúde provocados pela inalação do pó produzido aos
serrar madeira, sobretudo carvalho, faia e MDF.
A2
13 Fecho da paralela de corte
14 Adaptador de extracção de poeira
15 Armazenamento de chaves/lâmina
16 Guia da paralela
17 Botões de travamento
18 Ranhura da paralela
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão.
Verifique sempre se a tensão da rede corresponde à voltagem indicada na
placa de identificação.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma segura; uma ficha com
condutores de cobre a descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo especial, conveniente
para a corrente desta máquina (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar uma bobina,
desenrole o cabo todo.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Máquina parcialmente montada
1 Paralela de corte
1 Nível de esquadria
1 Lâmina de serra TCT
1 Conjunto de protecção superior da lâmina
1 Inserção da mesa
1 Chave de aperto
1 Chave do eixo
1 Adaptador de extracção de poeira
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam
sinais de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura e
compreensão deste manual.
• Retire cuidadosamente a serra da caixa.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da afinação retire sempre
a ficha da tomada.
• A máquina está totalmente montada excepto a lâmina, a paralela de
corte, a protecção superior da lâmina e a inserção da mesa.
Ajustar a paralela de corte (fig. B1 & B2)
A paralela de corte (7) pode ser instalada no lado direito ou esquerdo da
sua serra mecânica de mesa.
• Localize o pino (19) com a ranhura (20) na paralela de corte e alinhe a
abertura (21) com o fecho da paralela de corte (22) (fig. B1 & B2).
• Fixe a paralela de corte colocando no lugar ambos os fechos (fig. B2).
Montagem da lâmina da serra (fig. A1, C1 & C2)
Certifique-se que a máquina está desligada da corrente
eléctrica.
Descrição (fig. A)
A sua serra mecânica de mesa DW744XP foi concebida para efectuar as
quatro operações de corte principais: corte longitudinal, corte transversal,
corte em bisel e corte em esquadria, de forma fácil, com precisão e em
segurança, trabalhando madeira, produtos em madeira e plásticos.
Esta unidade foi concebida para ser utilizada com uma lâmina pastilhada
a carboneto de 250 mm.
A1
1 Interruptor ON/OFF
2 Orifícios de Montagem
3 Nível de Esquadria
4 Mesa
5 Protecção superior dalâmina
6 Inserções da mesa
7 Paralela de corte
8 Indicador da escala de corte
9 Botão de ajustamento
10 Roda combinada de controlo do bisel e de elevação
11 Alavanca de bloqueio do bisel
12 Alavanca de bloqueio da posição de corte
pt - 3
Os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e podem ser
perigosos.
• Eleve o eixo da lâmina até ao máximo rodando a roda de controlo (10)
para a direita (fig. A1).
• Colque a lâmina da serra na árvore do modo indicado na figura C1.
A falange externa (23) hà uma saliência (ø 30 mm) adaptada para o
furo da lâmina. Certifique-se que os dentes estão virados para baixo
na parte frontal da mesa.
• Segure na árvore utilizando a chave de bocas e aperte a porca do eixo
(24) rodando para a direita com a chave do eixo (fig. C2).
• Para retirar a lâmina, proceda na ordem inversa.
Verifique sempre o indicador da paralela de corte e o separador
da protecção da lâmina depois de ter substituido esta.
Ajustamento paralelo (fig. A2 & D)
Para um desempenho óptimo, a lâmina deve estar paralela às ranhuras da
esquadria. Este ajustamento vem feito de origem. Para fazer um novo
ajustamento:
• Coloque a unidade numa posição direita.
51
PORTUGUÊS
• Utilizando uma chave de caixa de 10 mm, desaperte ligeiramente os
ajustadores do suporte (25) (fig. D).
• Ajuste o suporte (26) até que a lâmina esteja equidistante à ranhura da
paralela (14) (fig. A2).
• Aperte os ajustadores de suporte (25) até os 11 Nm (fig. D).
Ajustamento da altura da lâmina (fig. A1)
A lâmina pode ser elevada ou rebaixada rodando a roda combinada de
controlo do bisel e de elevação (10).
• Certifique-se que os três dentes principais da lâmina estão ligeiramente
acima da superfície superior da peça de trabalho durante o corte. Isto
assegurará que um número máximo de dentes está a remover material
a uma determinada altura, efectuando assim um desempenho óptimo.
Ajustar a escala de corte (fig. A1 & E)
• Retire a protecção da lâmina.
• Solte a alavanca de bloqueio (12) puxando-a para cima (fig. A1).
• Solte a alavanca de bloqueio do bisel (11) e ajuste o ângulo do bisel
para 0°.
• Desloque a paralela (7) até que toque na lâmina.
• Bloqueie a alavanca de bloqueio (12).
• Desaperte os parafusos do indicador da escala de corte (27) e ajuste o
indicador (28) para zero (fig. E).
• Aperte os parafusos (27).
A escala de corte só faz uma leitura correcta quando a paralela está
montada à direita da lâmina.
Montar o conjunto da lâmina separadora (fig. A1, F & G)
• Eleve o eixo da lâmina até o máximo rodando a roda de ajustamento
da altura da lâmina (10) para a direita (fig. A1).
• Desaperte os dois parafusos (29) (fig. F).
• Alinhe as ranhuras (30) com os parafusos (29) e insira a paralela até
que o topo das ranhuras encoste nos parafusos (fig. F).
• A espessura do separador (31) deve estar alinhada com a espessura
da lâmina. Se for necessário um ajustamento, retire a protecção da
lâmina e ajuste os calços (32).
• Monte a protecção da lâmina nos parafusos.
• Volte a apertar os parafusos (29) com firmeza.
• Quando devidamente alinhado, o separador estará numa
posição paralela à lâmina no topo da mesa e no topo da
lâmina. Verifique utilizando uma extremidade direita em todas
as posições de altura da lâmina e do bisel.
• Uma montagem e um alinhamento correctos da protecção
superior da lâmina (separador) são essenciais para uma
operação segura!
Montar a inserção da mesa (fig. H)
• Alinhe a inserção da mesa (6) do modo indicado e insira as saliências
da traseira da inserção da mesa nos orifícios situados na parte traseira
da mesa.
• Pressione para baixo a parte frontal da inserção da mesa.
• A parte frontal da inserção da mesa deve estar embutida ou
ligeiramente abaixo do topo da mesa. A traseira deve estar embutida
ou ligeiramente acima do topo da mesa. Ajuste utilizando os quatro
parafusos de ajustamento (33).
• Rode o parafuso de fixaç o (ver peça na fig. H) 90° no sentido dos
ponteiros do relógio para bloquear a peça da mesa.
Nunca utilize a sua serra sem a inserção da mesa.
52
Montagem na bancada (fig. A)
• Os furos (2) já estão feitos nos quatro pés para facilitar a montagem na
bancada. Há dois furos de medidas diferentes para diferentes medidas
de parafusos. Use qualquer um dos furos; não é necessário usar
ambos. Monte sempre a sua serra firmemente para evitar deslocação.
Para aumentar a portabilidade, a máquina pode ser montada numa
prancha de madeira de 12,5 mm ou mais, a qual depois pode ser
fixada com grampos na sua bancada ou ser levada para outro sítio de
trabalho e lá ser fixada com grampos.
• Se montar a sua serra numa prancha de madeira, certifique-se de que
os parafusos de montagem não sobressaiem debaixo da madeira.
A prancha deve estar bem encostada ao suporte. Quando a fixação da
serra deve ser feita em superfície de trabalho, ponha os grampos só
nos sítios onde estão os furos para os parafusos. A fixação com
grampos em outros sítios pode influir um bom funcionamento da serra.
• Para evitar imprecisão, certifique-se de que a superfície de montagem
não está empenada ou de outra maneira irregular. Se a serra baloiçar
sobre a superfície, coloque uma peça fina de material debaixo de um pé
da serra, até que a serra esteja firme sobra a superfície de montagem.
A superfície de montagem deve ter uma abertura de
350 x 500 mm para permitir a saída do pó.
Ajustamento do bloqueio da guia (fig. A1 & J)
O bloqueio da guia vem ajustado de origem. Se necessitar de fazer um
novo ajustamento, proceda da seguinte forma:
• Bloqueie a alavanca de bloqueio (12) puxando-a para baixo (fig. A1).
• Ajuste a porca (34) da parte inferior da sua serra até que a distância
entre as anilhas Belleville (35) diminua (fig. J).
• Assim que as anilhas Belleville estiverem prestes a tocar-se,
desaperte a porca (34) meia volta.
Ajustamento do indicador e do bloqueio do bisel (fig. K1 & K2)
• Eleve a lâmina para a sua posição máxima rodando a roda de
ajustamento da altura da lâmina (10) para a direita (fig. K1).
• Solte a alavanca de bloqueio do bisel (11) puxando-a para cima e para
a direita.
• Desaperte o parafuso de bloqueio do bisel (36).
• Coloque um esquadro (37) na mesa erguido e encostado à lâmina (38)
(fig. K2).
• Ajuste o ângulo do bisel utilizando a alavanca de bloqueio do bisel (11)
até que a lâmina esteja plana contra o esquadro.
• Aperte a alavanca de bloqueio do bisel (11).
• Vire a came de bloqueio do bisel (39) até que estabeleça um contacto
firme com o bloco de suporte (fig. K1).
• Verifique a escala de ângulo do bisel. Se for necessário fazer um
ajustamento, desaperte o parafuso do indicador (40) e ajuste o
indicador para 0°.
• Aperte o parafuso do indicador (40).
• Repita o procedimento aos 45° para o bloqueio do bisel de 45º,
mas não ajuste o indicador.
Ajustamento do nível de esquadria (fig. L)
O seu nível de esquadria (3) está equipado com bloqueios ajustáveis aos
90° e 45°.
• Para ajustar estes bloqueios, desaperte as porcas de bloqueio (41) e
ajuste os parafusos de ajustamento (42) como preferir.
Ajustar a paralela equidistante à lâmina (fig. A1 & D)
A paralela vem ajustada de origem. Se necessitar de fazer um novo
ajustamento, proceda da seguinte forma:
• Desaperte a alavanca de bloqueio da guia (12).
• Retire a protecção superior da lâmina (5).
• Localize o suporte traseiro do carreto e desaperte os dois parafusos
hexagonais (25A) o suficiente para permitir um movimento lateral.
pt - 4
PORTUGUÊS
•
•
•
•
Desloque a paralela até que esta toque na parte lateral da lâmina.
Ajuste a paralela equidistante à lâmina.
Aperte os parafusos hexagonais.
Bloqueie a alavanca de bloqueio da guia e verifique se a paralela está
equidistante à lâmina.
Se não houver um deslocamento suficiente no conjunto de
suporte do carreto, leve a unidade a um agente DEWALT
autorizado.
Botão de ajustamento
O botão de ajustamento vem ajustado de origem.
Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Vire a serra ao contrário e localize o suporte frontal do carreto.
• Utilizando uma chave de parafusos de lâmina estreita, aceda ao
parafuso através da ranhura (26A).
• Desaperte o parafuso rodando-o para a esquerda até que a cabeça
toque no interior da caixa do suporte.
• Aperte o parafuso 1/2 volta.
• Repita este procedimento para o suporte traseiro do carreto.
• Ajuste a extremidade traseira do nível da paralela em forma de L com a
traseira da lâmina separadora.
• Segure a peça de trabalho direita na mesa e contra a paralela.
Mantenha a peça de trabalho a aprox. 25 mm da lâmina.
• Mantenha ambas as mãos afastadas do percurso da lâmina (fig. M2).
• Pressione o botão verde para ligar o interruptor e permita que a lâmina
atinja a velocidade máxima.
• Desloque lentamente a peça de trabalho por baixo da protecção,
mantendo-a firmemente encostada à paralela de corte. Deixe que os
dentes cortem, e não force a peça de trabalho ao longo da lâmina.
A velocidade da lâmina deve ser constante.
• Utilize sempre uma alavanca de comando (43) quando estiver perto da
lâmina (fig. M1).
• Depois de terminar o corte, desligue a serra, permita que a lâmina páre
e retire a peça de trabalho.
• Nunca empurre ou segure o lado cortado ou “livre” da peça de
trabalho.
• Não corte excessivamente peças de trabalho pequenas.
• Utilize sempre uma alavanca de comando ao cortar peças de
trabalho pequenas.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Instale a lâmina correcta. Não use lâminas demasiado gastas.
A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve
exceder a indicada na lâmina.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os
manípulos dos grampos estão fixos.
• Nunca utilize a sua serra para cortes sem utilizar as mãos!
• Não corte peças de trabalho torcidas, curvadas ou cortadas.
Deve haver pelo menos um lado direito, liso para ser
encostado à paralela de corte ou ao nível de esquadria.
• Apoie sempre peças de trabalho compridas para evitar
reacções violentas.
Ligar e desligar (fig. A)
A chave liga/desliga da serra circular oferece várias vantagens:
- função desconexão por falta de corrente:
se a energia for desligada por qualquer razão, a chave deverá ser
reactivada.
- segurança extra:
a placa articulada fechada de segurança pode ser bloqueada inserindo
um cadeado através da argola central. A placa também funciona como
um botão de bloqueio de emergência “de fácil localização” já que
pressionando na parte frontal da placa premirá o botão de bloqueio.
• ON = pressione o botão verde de arranque.
• OFF = feche a tampa ou pressione o botão vermelha de bloqueio.
Cortes básicos com a serra
Corte recto (fig. A1, M1 & M2)
Cortes biselados
• Ajuste o ângulo do bisel necessário (consulte a secção “Ajustar a
escala de corte”).
• Proceda do modo utilizado para o corte.
Corte transversal e corte transversal em bisel
• Retire a paralela de corte e instale o nível de esquadria na ranhura
desejada.
• Bloqueie o nível de esquadria nos 0°.
• Proceda do modo utilizado para o corte.
Cortes em esquadria (fig. A1)
• Ajuste o nível de esquadria para o ângulo desejado.
• Segure sempre com firmeza a peça de trabalho contra a face do nível
de esquadria.
• Proceda do modo utilizado para o corte.
Biselamento composto
Este corte é uma combinação do corte de esquadria e do corte em bisel.
• Ajuste o bisel para o ângulo desejado e proceda do mesmo modo que
um corte transversal de esquadria.
Extracção do pó (fig. A2)
A máquina inclui sempre um adaptador para extractores de poeiras (6).
• Ligue um dispositivo de extracção de poeiras adequado durante todas
as operações de corte.
• Sempre que possível, use um extractor de poeiras de acordo com as
directivas aplicáveis tendo em vista a emissão da serradura.
Acessórios opcionais
Estão disponíveis os seguintes acessórios:
- pernas de apoio DE7440
- suportes externo e lateral DE7441
Arestas afiadas.
Arestas afiadas.
• Ajuste a lâmina para os 0°.
• Bloqueie a paralela de corte (7) (fig. A1).
• Eleve a lâmina até esta ficar cerca de 3,2 mm acima do topo da peça
de trabalho.
pt - 5
Para mais informações sobre os acessórios apropriados, consulte o seu
Revendedor autorizado. Estes incluem um suporte de serras portátil,
um suporte lateral externo e uma inserção de mesa para fresas.
53
PORTUGUÊS
Manutenção
A sua máquina DEWALT foi concebida para funcionar durante muito
tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da máquina.
Lubrificação (fig. N)
O motor e os suportes não necessitam de qualquer lubrificação adicional.
Se se tornar difícil elevar e baixar a lâmina, limpe e unte os parafusos de
ajustamento da altura:
• Vire a serra de lado.
• Limpe e unte as roscas de ajustamento da altura do modo indicado na
fig. N. Utilize óleo para aplicações normais.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe regularmente o corpo
da máquina utilizando um pano macio.
• Limpe regularmente o sistema colector de poeiras.
• Vire a serra de lado.
• Retire os parafusos (44) (fig. O).
• Retire todo o pó e volte a apertar a porta de acesso (45) utilizando os
parafusos (fig. O).
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a sua máquina DEWALT,
contacte um Centro de Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa, bem como a
factura de compra e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua máquina DEWALT, durante os
12 meses após a compra, entregue-a, sem encargos, num Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de montagem ou de
material, durante os 12 meses a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido efectuadas por pessoas
estranhas aos Centro de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência Técnica DEWALT mais
próximo, queiraconsultar a parte de trás do presente manual.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de Assistência Técnica DEWALT
onde ela será eliminada de um modo seguro para o ambiente.
54
pt - 6
SUOMI
PÖYTÄMALLINEN RAKENNUSSAHA DW744XP
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 5
fi - 6
DW744XP
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin
standardien 89/392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 60204,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 60555-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan
takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien 86/188/EEC ja
89/392/EEC mukainen, mitattu DIN 45635:n mukaisesti:
DW744XP
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
Tekniset tiedot
Jännite
Moottorin teho (ottoteho)
Moottorin teho (antoteho)
Kuormittamaton kierrosnopeus
Terän halkaisija
Teräkeskiön halkaisija
Sahaussyvyys 90°
Sahaussyvyys 45°
Halkaisukyky
Kokonaismitat
Paino
dB(A)*
91
dB(A)
104
* käyttäjän korvassa
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW744XP
230
2.000
1.300
3.000
250
30
76
56
610
570 x 700 x 410
29
Vakiovarusteet:
TCT-sarjan 40 terä, suojus, halkaisuohjain, jiiriohjain, terän kiristin, väännin
Sulakkeet:
230 V
Suojaa kuulosi asianmukaisesti, jos ylitetään 85 dB(A)
melutaso.
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 981036601
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Terävät reunat.
fi - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
55
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä
käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran ehkäisemiseksi on
noudatettava seuraavia perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa vaihdella ja kohota
ajoittain yli 85 dB(A) rajan. Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä kosteissa tai
märissä tiloissa. Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten putkiin, pattereihin,
liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon läheisyyteen.
Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa paikassa. Huolehdi siitä,
että säilytyspaikkaon lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri työkappaleen
syöttönopeus voi ylikuormittaa koneen. Kone toimii paremmin ja
turvallisemmin sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea käyttötarkoitus.
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Käytä ulkona työskennellessäsi kumihansikkaita ja liukumattomia
kenkiä. Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä pääse vahingoittamaan
silmiä. Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä irrota pistoketta
seinästä vetämällä johdosta. Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata työkalun huolto-ohjeita
sekä terän/työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen
vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä
ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole käytössä, kun huollat
sitä tai kun vaihdat koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta ennen kuin käynnistät
sen.
56
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen ollessa kytkettynä
sähköverkkoon. Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää ulkokäyttöön valmistettuja
ja siten merkittyjä jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet
väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa ennen kuin laitat johdon
pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista turvalaitteet ja kaikki koneen
osat. Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja että
kaikki osat ovat kunnossa ja oikein asennetut. Tarkista myös,
että kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat
kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee korjata tai
vaihtaa valtuutetussa ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja lisävarusteita
ja -laitteita. Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
mukainen. Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset saavat
huoltaa sähkölaitteita.
Sahapenkkejä koskevia erityisiä turvallisuusohjeita
• Suojaa sähköliitäntä sopivalla sulakkeella tai virtakytkimellä.
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että hampaat osoittavat
sahauspenkin etureunaa kohti.
• Varmista ennen sahaamisen aloittamista, että kaikki puristimet ovat
tiukasti kiinni.
• Varmista että kaikki terät ja karasuojukset ovat puhtaat, ja että
suojusten upotetut puolet ovat terää vasten.
• Pidä sahan terä terävänä ja oikein säädettynä.
• Pidä kädet poissa sahan terän kulkureitiltä.
• Katkaise virta ja odota, kunnes terä on kokonaan pysähtynyt ennen
kuin huollat tai säädät työkalua.
• Irrota sähköjohto aina pistorasiasta ennen kuin vaihdat terän tai huollat
sahaa.
• Älä liitä sahaa sähköliitäntään, jonka jännite poikkeaa sahan
arvokilvessä mainitusta jännitteestä.
• Älä käytä teriä, jotka ovat suositeltuja suurempia tai pienempiä.
• Älä pakota sahaa väkisin eteenpäin. (Moottorin osittainenkin
jumiutuminen voi aiheuttaa suurta vahinkoa. Anna moottorin saavuttaa
huippunopeus ennen kuin alat sahata.)
• Älä sahaa rautapitoisia tai raudattomia metalleja äläkä tiiltä.
• Älä käytä sahassa hiomalaikkoja.
• Älä levitä voiteluaineita pyörivään terään.
• Älä työnnä kättäsi terän lähelle, kun saha on liitetty pistorasiaan.
• Älä käytä muita kuin tässä käyttöohjeessa mainittuja teriä.
• Älä käytä sahaa ilman suojuksia.
• Älä kurkottele sahan terän yli.
• Älä aseta käsiä 150 mm:ä lähemmäksi terää sahatessasi.
• Älä käytä viallisia tai rikkinäisiä teriä.
fi - 2
SUOMI
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät sahaa:
- tapaturmat, jotka aiheutuvat liikkuvien osien koskettamisesta
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa
on paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta
tiettyjä vaaroja ei voi välttää.
Näitä ovat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat
aiheuttavat.
- Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
- Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
- Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Jatkojohdon käyttö
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Osittain koottu saha
1 Halkaisuohjain
1 Jiiriasteikko
1 TCT-terä
1 Ylempi teränsuojussarja
1 Pöydän jatkokappale
1 Teräavain
1 Kara-avain
1 Pölynpoiston sovitin
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksenaikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
• Poista saha pakkauksesta varovasti.
Kuvaus (kuva A)
DW744XP pöytämallinen rakennussaha soveltuu puun, puutuotteiden ja
muovin halkaisuun, katkaisuun sekä vino- ja jiirisahaukseen. Sahaan sopii
250 mm:n kärkikarkaistu terä.
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa
(katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät
kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen asennusta.
• Saha on koottu kokonaan lukuunottamatta terää, halkaisuohjainta,
ylempää teräsuojusta ja pöydän jatkokappaletta.
Halkaisuohjaimen sovittaminen (kuva B1 & B2)
Halkaisuohjain (7) voidaan asentaa sahan kummallekin puolelle.
• Työnnä sokka (19) halkaisuohjaimen uraan (20) ja aseta aukko (21)
samaanlinjaan halkaisuohjaimen salvan (22) kanssa (kuva B1 & B2).
• Lukitse halkaisuohjain paikalleen molempien salpojen avulla (kuva B2).
Sahanterän asentaminen (kuva A1, C1 & C2)
Varmista että saha on liitetty virtalähteeseen.
Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo ettet loukkaa
itseäsi.
• Nosta terän kara ääriasentoonsa ylös pyörittämällä säätöpyörää (10)
myötäpäivään (kuva A1).
• Aseta terä karaan kuvan C1 mukaisesti. Ulommassa laipassa (23) on
ø 30 mm:n korotettu keskiö, joka sopii terän karan sisään.
Varmista että hampaat osoittavat pöydän eteureunaa kohti.
• Pidä karaa paikallaan kiintoavaimen avulla ja kiristä karamutteri (24)
pyörittämällä sitä myötäpäivään kara-avaimen avulla (kuva C2).
• Irrota terä päinvastaisessa järjestyksessä.
A1
1 Virtakytkin
2 Asennusreiät
3 Jiiriasteikko
4 Pöytä
5 Ylempi teräsuojus
6 Pöydän jatkokappale
7 Halkaisuohjain
8 Halkaisuasteikko
9 Hienosäädin
10 Nosto- ja vinosäätöpyörä
11 Vinoasennon lukitsin
12 Halkaisuasennon lukitsin
Suuntauksen säätäminen (kuva A2 & D)
Jotta saha toimisi oikein, terän on oltava suunnattu jiiriurien mukaisesti.
Tämä säätö on tehty jo tehtaalla. Jos suuntaus on tehtävä uudelleen,
toimi seuraavasti:
• Aseta laite pystysuoraan.
• Löysää kiinnittimiä (25) 10 mm:n hylsyavaimella (kuva D).
• Säädä tukea (26), kunnes terä on yhdensuuntainen ohjainuran (14)
kanssa (kuva A2).
• Kiristä kiinnittimet (25) vääntömomenttiin 11 Nm (kuva D).
A2
13 Halkaisuohjaimen salpa
14 Pölynpoiston sovitin
15 Terän/avaimen säilö
16 Ohjainkisko
17 Lukitsimet
18 Ohjainura
Terän korkeuden säätäminen (kuva A1)
Voit nostaa ja laskea terää kääntämällä yhdistettyä nosto- ja
vinoussäätöpyörää (10).
• Varmista että terän kolme ylintä hammasta juuri ja juuri sahaavat
työstettävän kappaleen yläpinnan läpi. Näin varmistat, että sahan
suorituskyky on paras mahdollinen ja että mahdollisimman monta
hammasta sahaa kappaletta.
Sähköturvallisuus
Halkaisuasteikon säätäminen (kuva A1 & E)
• Irrota teräsuojus.
• Vapauta lukitsin (12) vetämällä sitä ylöspäin (kuva A1).
• Vapauta vinoasennon lukitsin (11) ja aseta vinouskulmaksi 0°.
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
fi - 3
Tarkista aina terän vaihtamisen jälkeen halkaisuasteikon
osoittimen asento ja teräsuojuksen toiminta.
57
SUOMI
• Siirrä ohjainta (7) kunnes se koskettaa terää.
• Lukitse lukitsin (12).
• Löysää halkaisuasteikon osoittimen ruuveja (27) ja aseta osoitin (28)
nollaan (kuva E).
• Kiristä ruuvit (27).
Halkaisuasteikko näyttää oikein vain, kun ohjain on asennettu terän
oikealle puolelle.
Halkaisuveitsen asentaminen (kuva A1, F & G)
• Nosta terän kara ääriasentoonsa ylös pyörittämällä teränsäädön
ohjauspyörää (10) myötäpäivään (kuva A1).
• Löysää molemmat pultit (29) (kuva F).
• Aseta urat (30) ja pultit (29) yhdensuuntaisesti ja työnnä ohjainta,
kunnes urien yläpinta lepää pulttien varassa (kuva F).
• Jakokappaleen (31) paksuuden on oltava yhtä suuri kuin terän
paksuus. Jos paksuutta on säädettävä, irrota terän suojus ja säädä
kiilalevyjä (32).
• Asenna teräsuojus pultteihin.
• Kiristä pultit (29) tiukkaan.
• Kun jakokappale on suunnattu oikein, se on samassa linjassa
terän ja pöydän yläpinnan kanssa sekä terän yläpinnan kanssa.
Tarkista suoruus suorakulmaimen avulla kaikissa
vinouskulmissa sekä eriteräkorkeuksilla.
• Jotta saha toimisi oikein ja turvallisesti, ylemmän teräsuojuksen ja
jakokappaleen asennus ja yhdensuuntaisuus on erittäin tärkeää!
Pöydän jatkokappaleen asentaminen (kuva H)
• Aseta jatkokappale (6) kuvan mukaisesti ja työnnä jatkokappaleen
takana sijaitsevat kielekkeet pöydän takana sijaitseviin reikiin.
• Paina jatkokappaleen etureuna alas.
• Jatkokappaleen etureunan on oltava samassa tasossa pöydän pinnan
kanssa tai hieman sen alapuolella. Takareunan on oltava samassa
tasossa pöydän pinnan kanssa tai hieman sen yläpuolella. Säädä tasoa
neljän säätöruuvin (33) avulla.
• Käännä lukitusruuvia (katso liite kuvassa H) 90 astetta myötäpäivään
lukitaksesi pöytäosan paikalleen.
Älä koskaan käytä sahaa ilman pöydän jatkokappaletta.
Sahan kiinnittäminen (kuva A)
• Sahan kaikissa neljässä jalassa on reiät (2), jotta saha olisi helpompi
kiinnittää työalustaan. Reikiä on kahta eri kokoa eri kokoisia ruuveja
varten, mutta ruuveja ei tarvitse kiristää kumpaankin reikään.
Kiinnitä saha aina tukevasti työpöytään tai muulle alustalle. Sahaa on
helpompi siirtää paikasta toiseen jos saha ruuvataan 12,5 mm:n tai
paksummalle vanerille, joka voidaan taas kiinnittää puristimilla
varsinaiselle työalustalle.
• Kun kiinnität sahan vaneriin huolehdi, etteivät ruuvien päät työnny ulos
vanerin pohjasta. Sahan on seistävä työalustalla tasaisesti. Kun kiinnität
sahan työalustalle, kiinnitä puristimet sahan jalkojen vahvistettuihin
kohtiin ruuvien aukkojen kohdalle. Kiinnityspuristimien käyttö muualla
häiritsee sahan käyttöä.
• Kiinnitysalusta ei saa olla käyrä tai epätasainen, sillä tällöin työn
tarkkuus kärsii. Jos saha heiluu alustalla, laita sahan jalan alle ohut
tukikappale kunnes saha seisoo tukevasti alustalla.
Asennuspinnassa on oltava 350 x 500 mm:n kokoinen aukko
purunpoistoa varten.
Kiskolukon säätäminen (kuva A1 & J)
Kiskolukko on säädetty tehtaalla. Jos sitä on säädettävä uudelleen,
toimi seuraavaksi:
• Lukitse lukitsin (12) työntämällä sitä alaspäin (kuva A1).
58
• Säädä sahan alapuolella sijaitsevaa mutteria (34), kunnes
joustoaluslaattojen (35) välinen aukko umpeutuu (kuva J).
• Kun joustoaluslaatat miltei koskettavat toisiaan, löysää mutteria (34)
puolen kierroksen verran.
Vinoasennon rajoittimen ja osoittimen säätäminen (kuva K1 & K2)
• Nosta terä ääriasentoonsa ylös pyörittämällä terän korkeuden
säätöpyörää (10) myötäpäivään (kuva K1).
• Vapauta vinoasennon lukitsin (11) työntämällä sitä ylöspäin ja oikealle.
• Löysää vinoasennon rajoittimen ruuvia (36).
• Aseta suorakulmain (37) pöydälle vasten terää (38) (kuva K2).
• Säädä vinokulmaa vinoasennon lukitsimen (11) avulla, kunnes terä on
suorana kulmainta vasten.
• Kiristä vinoasennon lukitsin (11).
• Käännä vinoasennon nokkaa (39) kunnes se otta kiinni laakerilohkoon
(kuva K1).
• Tarkista vinokulman asteikko. Jos sitä on säädettävä, löysää osoittimen
ruuvia (40) ja aseta osoitin kulmaan 0°.
• Kiristä osoittimen ruuvi (40).
• Toista toimenpiteet kulmalle 45°, mutta älä säädä osoitinta.
Jiiriasteikon säätäminen (kuva L)
Jiiriasteikossa (3) on säädettävät rajoittimet kulmille 90° ja 45°.
• Voit säätää näitä rajoittimia löysäämällä lukkomuttereita (41) ja
asettamalla säätöruuvit (42) tarpeen mukaan.
Ohjaimen säätäminen yhdensuuntaiseksi terän kanssa (kuva A1 & D)
Ohjain on säädetty tehtaalla. Jos sitä on säädettävä uudelleen,
toimi seuraavasti:
• Vapauta kiskolukon vipu (12).
• Irrota ylempi teräsuojus (5).
• Paikallista takimmainen rataslaakeri ja löysää molempia kuusiopultteja
(25A) juuri sen verran, että liike puolelta toiselle on mahdollinen.
• Siirrä ohjainta, kunnes se koskettaa terän kylkeen.
• Säädä ohjain yhdensuuntaiseksi terän kanssa.
• Kiristä kuusiopultit.
• Lukitse kiskolukon vipu ja tarkista, että ohjain on yhdensuuntainen
terän kanssa.
Jos rataslaakeri ei liiku tarpeeksi, vie laite valtuutettuun
DEWALT-huoltoliikkeeseen.
Hienosäädin
Hienosäädin on säädetty tehtaalla.
Tee säädöt seuraavasti:
• Käännä saha ylösalaisin ja paikallista etumainen rataslaakeri.
• Työnnä kapeateräinen ruuvitaltta ruuviin uran (26A) kautta.
• Löysää ruuvia kääntämällä talttaa vastapäivään, kunnes sen kärki
koskettaa laakerikotelon sisään.
• Kiristä ruuvia puolen kierroksen verran.
• Toista toimenpide takimmaiselle rataslaakerille.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita
sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää
sahanterän suurinta pyörimisnopeutta.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
• Älä koskaan käytä sahaa vapaalla kädellä sahaamiseen!
fi - 4
SUOMI
• Älä sahaa kieroja, taipuneita tai kuppimaisia kappaleita.
Kappaleessa on oltava vähintään yksi suora, sileä puoli, joka
voidaan asettaa halkaisuohjainta tai jiiriasteikkoa vasten.
• Tue aina pitkät työstettävät kappaleet estääksesi takaiskuja.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva A)
Sahan virtakytkimessä on monia etuja:
- hätäkytkintoiminto:
jis virta jostakin syystä katkeaa, kytkintä on painettava uudelleen.
- parempi turvallisuus:
voit lukita nivelöidyn turvalukituslevyn laittamalla riippulukon keskisalvan
läpi. Levy toimii myös helposti paikallistettavana
hätäpysäytyspainikkeena, sillä etulevyyn kohdistuva paine painaa
pysäytyspainikkeen alas.
• PÄÄLLE
= paina vihreää käynnistyspainiketta.
• POIS PÄÄLTÄ = sulje suojus tai paina punainen pysäytyspainiketta.
Yhdistetty vino- ja jiirisahaus
Tämä sahaustapa on yhdistelmä jiiri- ja vinosahauksesta.
• Aseta vinokulma haluamaksesi ja toimi kuten katkaisusahauksessa.
Pölyn poisto (kuva A2)
Sahassa on purunpoistoliitäntä (6).
• Liitä sahaan purunpoistolaite sahauksen ajaksi.
• Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on puun sahaamiseen
liittyvien lastunpoiston direktiivien mukainen.
Lisävarusteet
Sahaan on saatavana seuraavia lisävarusteita:
- jalusta DE7440
- poisto- ja sivutuet DE7441
Tavallinen sahaus
Terävät reunat.
Halkaisusahaus (kuva A1, M1 & M2)
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
Näitä ovat siirrettävä sahausteline, poistotuki ja urasahauskappale.
Terävät reunat.
Huolto-ohjeita
• Aseta terä kulmaan 0°.
• Lukitse halkaisuohjain (7) (kuva A1).
• Nosta terää, kunnes se on noin 3,2 mm työstettävän kappaleen
yläpuolella.
• Aseta L-muotoisen ohjaimen takapää samaan tasoon halkaisuveitsen
kanssa.
• Pidä työstettävää kappaletta pöytää ja ohjainta vasten.
Pidä työstettävää kappaletta n. 25 mm:n etäisyydellä terästä.
• Pidä molemmat kädet poissa terän kulkureitiltä (kuva M2).
• Kytke saha päälle painamalla vihreää painiketta ja anna terän saavuttaa
suurin pyörintänopeus.
• Syötä työstettävää kappaletta hitaasti suojuksen alle. Paina sitä samalla
tiukasti halkaisuohjainta vasten. Anna terän hampaiden sahata
kappaletta vapaasti äläkä pakota kappaletta terää vasten väkisin.
Terän nopeuden on pysyttävä vakiona.
• Käytä aina työntökeppiä (43), kun työskentelet terän läheisyydessä
(kuva M1).
• Kun sahaus on valmis, katkaise virta ja anna terän pysähtyä.
Poista työstettävä kappale sahasta.
• Älä koskaan työnnä tai pidä kiinni työstettävän kappaleen
vapaasta, ei-sahattavasta osasta.
• Älä sahaa hyvin pieniä kappaleita.
• Käytä aina työntökeppiä halkaistessasi pieniä kappaleita.
Vinosahaus
• Aseta vinokulma tarpeen mukaan (katso kohta “Halkaisuasteikon
säätäminen”).
• Toimi kuten halkaisusahauksessa.
Katkaisusahaus ja vinokatkaisusahaus
• Irrota halkaisuohjain ja asenna jiiriasteikko haluamaasi uraan.
• Lukitse jiiriasteikko kulmaan 0°.
Toimi kuten halkaisusahauksessa.
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu (kuva N)
Moottori ja laakerit eivät vaadi lisävoitelua. Jos terän nostaminen tai
laskeminen vaikeutuu, puhdista ja rasvaa korkeussäädön ruuvit:
• Käännä saha kyljelleen.
• Puhdista ja rasvaa korkeussäädön kierteet kuvan N mukaisesti.
Käytä rasvaamiseen yleisrasvaa.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä
rievulla.
• Puhdista purunkeräysjärjestelmä säännöllisesti.
• Käännä saha kyljelleen.
• Irrota ruuvit (44) (kuva O).
• Poista kaikki puru ja lukitse luukku (45) takaisin paikalleen ruuvien avulla
(kuva O).
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana
pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun
DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua.
Niistä emme ilmoita erikseen.
Jiirisahaus (kuva A1)
• Aseta jiiriasteikko haluttuun kulmaan.
• Pidä työstettävää kappaletta tiukasti jiiriasteikkoa vasten.
• Toimi kuten halkaisusahauksessa.
fi - 5
59
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai
valtuutettuun DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi
12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja
varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia.
Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai
valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan
lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen
osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä
DEWALTiin. Maahantuoja Suomi: Black & Decker Oy
60
fi - 6
SVENSKA
PORTABEL BORDSSÅG DW744XP
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 5
sv - 6
DW744XP
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse
med följande normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 60204,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 60555-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående
adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska Gemenskapens
bestämmelser 86/188/EEG & 89/392/EEG, uppmätt enligt DIN 45635:
DW744XP
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
91
dB(A)
104
* vid användarens öra
Tekniska data
Spänning
Motor effektförbrukning (in)
Motoreffekt (ut)
Varvtal obelastad
Klingdiameter
Håldiameter
Sågdjup vid 90°
Sågdjup vid 45°
Klyvningskapacitet
Totala dimensioner
Vikt
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW744XP
230
2.000
1.300
3.000
250
30
76
56
610
570 x 700 x 410
29
Standardutrustning:
TCT-blad serie 40, skydd, parallellanslag, geringsanslag, bladnyckel,
skruvnyckel
Säkring:
230 V
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd om ljudnivå
överskrider 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 981036601
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller skada på verktyg vid
ouppmärksamhet inför de instruktioner som ges i handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Vassa kanter.
sv - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
61
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några minuter i anspråk för
att läsa igenom bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen har tillgång till
bruksanvisningen. Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa grundläggande
säkerhetsinstruktioner alltid följas för att minska risken för elektriska
stötar, personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan variera, ibland
överstiger nivån 85 dB(A). För att skydda Dig själv, använd alltid
hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta
platser. Ha bra belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex. rör, radiatorer, spisar,
kylskåp). Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst
av metalldamm osv.) kan den elektriska säkerheten ökas med koppling
av en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom räckhåll för barn.
Personer under 16 år får inte arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på ett torrt, högt
placerat ställe, inlåst, utom räckhåll för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare
verktyg. Använd inte elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga
delar. Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid
utomhusarbeten. Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att damm blåser in i Dina
ögon vilket kan förorsaka skada. Om mycket damm uppstår använd
även ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte sladden för att ta ut
kontakten från uttaget. Utsätt inte sladden för hetta, olja eller skarpa
kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket.
Det är säkrare än att använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande skötsel
och byte av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och få
den reparerad hos en erkänd fackverkstad om den är skadad.
Kontrollera förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem om de är
skadade. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.
62
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid byte av verktyg
såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från elverktyget
innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att
strömbrytaren är frånslagen när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast användas som är tillåtna för
utomhusbruk och märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du ansluter sladden till
vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall eventuellt skadade
skyddsanordningar och andra defekta delar kontrolleras noggrant för
att fastställa om det kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda
funktionen. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar oklanderligt och
inte klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är riktigt monterade
och att andra förhållanden som kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är skadad, skall repareras
eller bytas ut av en erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte kan
kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i bruksanvisningen eller
katalogerna kan innebära risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av godkänd DEWALT
serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande säkerhetsbestämmelser. För att
undvika olycksfall ska reparationer och elanordningar endast utföras av
behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för sågbänkar
• Skydda strömförsörjningen med en lämplig säkring eller kretsbrytare.
• Se till att bladet roterar i rätt riktning och att tänderna pekar mot
sågbänkens framsida.
• Se till att alla klämhandtag är åtdragna innan börjar utföra något arbete.
• Se till att alla blad- och axelflänsar är rena och att flänsarnas försänkta
sida är riktad mot bladet.
• Håll sågbladet vasst och ordentligt ställt.
• Håll händerna undan från sågbladets bana.
• Stäng av strömmen och vänta tills sågbladet har stannat innan du utför
service- eller inställningsverksamheter.
• Frånkoppla sågen från elnätet innan du byter blad eller utför underhåll.
• Försök aldrig köra sågen på en annan än den avsedda spänningen.
• Använd aldrig blad som är större eller mindre än de som
rekommenderas.
• Tvinga inte sågen. (Om motorn fastnar eller bromsas kan detta orsaka
allvarlig skada. Låt motorn uppnå full hastighet innan du börjar såga.)
• Såga aldrig ferrometaller, icke-ferrometaller eller murverk.
• Använd inga slipskivor.
• Smörj aldrig bladet medan det löper.
• Håll händerna undan från bladets närhet medan sågen är kopplad till
strömkällan.
• Använd aldrig andra blad än de som specificeras i denna handbok.
• Använd aldrig sågen utan att alla skydd är på plats.
• Sträck dig aldrig bakom sågbladet.
sv - 2
SVENSKA
• Håll händerna aldrig närmare bladet än 150 mm medan du sågar.
• Använd aldrig skadade eller spruckna sågblad.
Övriga risker
Följande risker är förbundna till användningen av sågar:
- kroppsskador orsakade av att man vidrör roterande delar
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker inte undvikas.
Dessa är:
- Hörselskada.
- Risk för olyckor orsakade av det roterande sågbladets oskyddade delar.
- Risk för kroppsskada vid bladbyte.
- Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
- Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid sågning av trä,
i synnerhet ek, bok och MDF.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning. Kontrollera alltid
att spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut sladden eller kontakten.
En kontakt med frilagda kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd en godkänd
förlängningssladd lämpad för den här maskinens strömförbrukning
(se tekniska data). Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Montering och inställning
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Delvis monterad maskin
1 Parallellanslag
1 Geringsanslag
1 TCT-sågblad
1 Övre bladskyddsanordning
1 Bordsinsats
1 Bladnyckel
1 Axelnyckel
1 Dammutsugningsadapter
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med montering och
inställning.
• Maskinen är helt monterad så när som på bladet, parallellanslaget,
det övre bladskyddet och bordsinsatsen.
Montering parallellanslag (fig. B1 & B2)
Parallellanslaget (7) kan monteras till höger eller vänster om sågen.
• Placera stiftet (19) i springan (20) i parallellanslaget och rikta öppningen
(21) gentemot anslagets spärr (22) (fig. B1 & B2).
• Sätt fast parallellanslaget genom att klämma fast båda spärrarna (fig. B2).
Montering av sågklinga (fig. A1, C1 & C2)
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
• Avlägsna sågen försiktigt från förpackningsmaterialet.
Se till att maskinen inte är kopplad till elnätet.
Tänderna på ett nytt blad är mycket vassa och kan vara farliga.
Beskrivning (fig. A)
Din DW744XP portabla bordssåg är konstruerad för att enkelt, noggrant
och säkert utföra de fyra grundläggande bearbetningarna klyvning,
kapning, fasning och gering i trä, träprodukter och plast. Apparaten är
avsedd för bruk med ett 250 mm sågblad med karbidspetsar.
A1
1 Strömbrytare
2 Monteringshål
3 Geringsanslag
4 Bord
5 Övre bladskydd
6 Bordsinsats
7 Parallellanslag
8 Visare klyvningsskala
9 Fininställningsknapp
10 Kombinerat kontrollhjul för höjd och fasning
11 Spärrspak fasning
12 Spärrspak klyvningsposition
A2
13 Spärr parallellanslag
14 Dammutsugningsadapter
15 Förvaringsfack blad/nyckel
16 Anslagsräls
17 Spärrknappar
18 Anslagsspår
sv - 3
• Lyft bladets axel så högt som möjligt genom att vrida kontrollhjulet (10)
medsols (fig. A1).
• Sätt sågbladet på spindeln i ordningsföljden som visas i figur C1.
Den yttre flänsen (23) har en utsprång (ø 30 mm) som passar i klinghål.
Se till att tänderna pekar nedåt mot bordets framsida.
• Håll fast spindeln med den öppna skruvnyckeln och drag åt axelmuttern
(24) genom att vrida den medsols med axelnyckeln (fig. C2).
• Avlägsna bladet i omvänd ordning.
Kontrollera alltid parallellanslagets visare och bladskyddets
spaltkniv efter byte av bladet.
Parallellinställning (fig. A2 & D)
För optimalt resultat måste bladet ligga parallellt med geringsspåren.
Denna inställning har utförts vid fabriken. För att ställa in på nytt:
• Sätt apparaten upprätt.
• Lossa bygelhållarna (25) något med en 10 mm hylsnyckel (fig. D).
• Ställ in bygeln (26) tills bladet är parallellt med anslagsspåret (14) (fig. A2).
• Momentdrag bygelhållarna (25) till 11 Nm (fig. D).
Inställning bladhöjd (fig. A1)
Bladet kan höjas och sänkas med det kombinerade kontrollhjulet för höjd
och fasning (10).
• Se till att bladets tre översta tänder nätt och jämnt bryter igenom
arbetsstyckets ovansida under arbetet. På så sätt skär hela tiden ett
maximalt antal tänder bort material, vilket ger ett optimalt resultat.
63
SVENSKA
Inställning klyvningsskala (fig. A1 & E)
• Avlägsna bladskyddet.
• Lossa spärrspaken (12) genom att dra den uppåt (fig. A1).
• Lossa spärrspaken för fasning (11) och ställ in fasvinkeln på 0°.
• Flytta anslaget (7) tills det vidrör bladet.
• Sätt fast spärrspaken (12).
• Lossa skruvarna (27) för klyvningsskalans visare och ställ visaren (28)
på noll (fig. E).
• Drag åt skruvarna (27).
Klyvningsskalan visar endast rätt värde när anslaget är monterat till höger
om bladet.
Montering av spaltkniven (fig. A1, F & G)
• Höj bladaxeln så högt som möjligt genom att vrida bladets
höjdinställningshjul (10) medsols (fig. A1).
• Lossa de båda skruvarna (29) (fig. F).
• Rikta springorna (30) gentemot skruvarna (29) och sätt in anslaget tills
springornas ovansida vilar på skruvarna (fig. F).
• Spaltknivens (31) tjocklek ska ligga i samma plan som bladets tjocklek.
Detta kan justeras genom att avlägsna bladskyddet och justera
mellanläggen (32).
• Montera bladskyddet på skruvarna.
• Drag åt skruvarna (29) stadigt.
• När spaltkniven är rätt riktad ligger den i linje med bladet vid
bordsytan och vid bladets högsta punkt. Kontrollera detta med
en linjal i alla lägen för fas och bladhöjd.
• Korrekt montering och riktning av det övre bladskyddet
(spaltkniven) är oumbärligt för en säker användning!
Montering av bordsinsatsen (fig. H)
• Rikta bordsinsatsen (6) enligt bilden och sätt in tungorna på insatsens
baksida i hålen baktill i bordet.
• Tryck bordsinsatsens framsida nedåt.
• Insatsens framsida måste ligga plant med eller något lägre än
bordsytan. Baksidan ska ligga plant med eller något högre än
bordsytan. Ställ in detta med de fyra justeringsskruvarna (33).
• Vrid låsskruven (se den inlagda bilden i fig. H) 90° medsols för att
spärra bordsinsatsen på plats.
Använd aldrig sågen utan bordsinsats.
Bänkmontering (fig. A)
• De fyra fötterna är försedda med hål (2) för montering på en arbetsbänk.
Varje fot har hål i två storlekar för olika skruvmått. En skruv räcker,
du behöver inte använda båda hålen. Montera sågen stadigt så att den
inte förflyttas under arbetet. För att hålla maskinen bärbar kan du
montera den på en plywoodskiva med en tjocklek på minst 12,5 mm.
Denna kan då klämmas på en bänk eller flyttas till en annan plats och
klämmas där.
• Vid montering på plywood, se till att monteringsskruvarna inte sticker ut
ur skivans undersida. Plywoodskivan ska ligga i plan med stödet för
arbetsstycket. När du klämmer fast sågen på en arbetsskiva, kläm
endast på klämfötterna där skruvhålen sitter. Om du klämmer någon
annanstans hindras maskinen i sin verkan.
• För att förekomma att du fastnar eller sågar snett, se till att
monteringsytan inte är skev eller på annat sätt ojämn. Om sågen
gungar på underlaget, lägg ett tunt föremål under en sågfot tills den
står stadigt på underlaget.
Monteringsytan måste ha en öppning på 350 x 500 mm så att
allt damm kan slippa undan.
64
Justering rälsspärr (fig. A1 & J)
Rälsens spärr är fabriksinställd. Gör så här om den måste justeras:
• Sätt fast spärrspaken (12) genom att trycka den nedåt (fig. A1).
• Ställ in muttern (34) på sågens undersida tills öppningen mellan
bellevillefjädrarna (35) stängs (fig. J).
• När bellevillefjädrarna nästan vidrör varandra, lossar du muttern (34) ett
halvt varv.
Inställning fasstopp och -visare (fig. K1 & K2)
• Höj bladet så högt som möjligt genom att vrida höjdinställningshjulet (10)
medsols (fig. K1).
• Lossa spärrspaken för fasning (11) genom att trycka den uppåt och till
höger.
• Lossa fasstoppets skruv (36).
• Set en vinkelhake (37) på bordet och uppåt längs bladet (38) (fig. K2).
• Ställ in fasvinkeln med fasspärrspaken (11) tills bladet ligger plant mot
vinkelhaken.
• Sätt fast fasspärrspaken (11).
• Vrid fasstoppets kam (39) tills den ligger stadigt mot lagerblocket (fig. K1).
• Kontrollera fasvinkelskalan. Om den måste justeras, lossar du
visarskruven (40) och ställer visaren på 0°.
• Drag åt visarskruven (40).
• Upprepa proceduren vid 45° för 45° fasstoppet, men justera inte visaren.
Inställning geringsanslag (fig. L)
Geringsanslaget (3) är försett med inställbara stopp vid 90° och 45°.
• För att justera dessa stopp lossar du låsmuttrarna (41) och ställer in
justeringsskruvarna (42) efter behov.
Inställning av anslaget parallellt med bladet (fig. A1 & D)
Anslaget är fabriksinställt. Gör så här om det måste justeras:
• Lossa rälsens spärrspak (12).
• Avlägsna det övre bladskyddet (5).
• Sök upp det bakre drevlagret och lossa de båda sexkantskruvarna
(25A) så att förflyttning i sidled är nätt och jämnt möjlig.
• Förflytta anslaget tills det vidrör bladets sida.
• Ställ anslaget parallellt med bladet.
• Drag åt sexkantskruvarna.
• Sätt fast rälsens spärrspak och kontrollera att anslaget är parallellt med
bladet.
Om drevlagret inte tillåter tillräcklig förskjutning, måste
apparaten lämnas in hos ett erkänt DEWALT serviceombud.
Fininställningsknapp
Fininställningsknappen är fabriksinställd.
Inställningen går till så här:
• Vänd sågen upp och ned och sök upp det främre drevlagret.
• Stick in en smal skruvmejsel genom springan (26A) så att du når skruven.
• Lossa skruven genom att vrida motsols tills huvudet vidrör lagerhusets
insida.
• Drag åt skruven 1/2 varv.
• Upprepa proceduren vid det bakre drevlagret.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
• Montera rätt sågklinga. Använd inga sågklingor som är för
slitna. Apparatens högsta varvtal får inte överskrida
sågklingans.
• Försök aldrig såga mycket små bitar.
• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
• Såga aldrig för fri hand!
sv - 4
SVENSKA
• Såga aldrig skeva, böjda eller kupade arbetsstycken.
Det måste finnas minst en plan, jämn yta som ligger mot
parallell- eller geringsanslaget.
• Långa arbetsstycken måste alltid stödjas för att undvika
bakslag.
TILL- och FRÅN-koppling (fig. A)
Strömbrytaren på din sågbänk medför många fördelar:
- nollspänningsutlösare:
om strömmen av någon anledning kopplas från, måste maskinen
startas om medvetet.
- extra säkerhet:
säkerhetstillslutningsplattan med gångjärn kan låsas fast om ett
hänglås sätts genom mittshaspen. Plattan fungerar dessutom som ett
“lättillgängligt” nödstopp eftersom tryck på plattans framsida gör att
stoppknappen trycks in.
• TILL = tryck på den gröna startknappen.
• FRÅN = stäng locket eller tryck på den röda stoppknappen.
Dammsugning (fig. A2)
Maskinen är försedd med en dammutsugningsadapter (6).
• Koppla till en lämpad dammsugningsanordning vid allt sågarbete.
• Använd om möjligt en dammsugare som fyller gällande föreskrifter
gällande dammutsläpp.
Extra tillbehör
Följande tillbehör kan erhållas:
- stativ DE7440
- utmatnings- och sidostöd DE7441
Vassa kanter.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
Dessa omfattar ett portabelt stativ, ett sidostöd för utmatning och en
bordsinsats för fräsning.
Grundläggande sågning
Skötsel
Klyvning (fig. A1, M1 & M2)
Din DEWALT maskine har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
Vassa kanter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sätt bladet på 0°.
Spärra parallellanslaget (7) (fig. A1).
Höj bladet tills det är ca. 3,2 mm högre än arbetsstyckets ovansida.
Sätt baksidan av det L-formade anslaget i linje med spaltknivens
baksida.
Håll arbetsstycket plant mot bordet och mot anslaget.
Håll arbetsstycket ca. 25 mm undan från bladet.
Håll båda händerna undan från bladets bana (fig. M2).
Starta sågen med den gröna knappen och låt bladet uppnå full hastighet.
Mata arbetsstycket långsamt under skyddet och håll det stadigt tryckt
mot parallellanslaget. Låt tänderna skära, tvinga aldrig arbetsstycket
genom bladet. Bladet ska hålla en konstant hastighet.
Använd alltid en påskjutare (43) i närheten av bladet (fig. M1).
Stäng av sågen efter avslutad sågning, låt bladet stanna och avlägsna
arbetsstycket.
• Den “fria” eller avsågade delen av arbetsstycket får aldrig
användas till att skjuta på eller hålla fast.
• Såga aldrig extremt små arbetsstycken.
• Använd alltid en påskjutare vid klyvning av små arbetsstycken.
Vinklade snitt
• Ställ in önskad fasvinkel (se avsnittet “Inställning parallellanslag”).
• Arbeta som vid klyvning.
Klyvning och fasad klyvning
• Avlägsna parallellanslaget och montera geringsanslaget den önskade
springan.
• Spärra geringsanslaget vid 0°.
• Arbeta som vid klyvning.
Geringssnitt (fig. A1)
• Ställ in geringsanslaget i önskad vinkel.
• Håll alltid arbetsstycket stadigt mot geringsanslaget.
• Arbeta som vid klyvning.
Smörjning (fig. N)
Motorn och lagren kräver ingen extra smörjning. Om höjning och sänkning
av bladet går trögt, måste höjdinställningsskruvarna rengöras och smörjas:
• Vänd sågen på sidan.
• Rengör och smörj höjdinställningens gängor enligt fig. N.
Använd konsistensfett för allmänt bruk.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör regelbundet elverktyget med en
mjuk trasa.
• Rengör regelbundet dammuppsamlingssystemet.
• Vänd sågen på sidan.
• Avlägsna skruvarna (44) (fig. O).
• Avlägsna allt damm och sätt fast tillgångsluckan (45) på nytt med
skruvarna (fig. O).
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom att inte slänga den
tillsammans med vanligt avfall. Lämna den till de uppsamlingsställen som
finns i Din kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till en auktoriserad
serviceverkstad. Se aktuell prislista/katalog för vidare information elle
kontakta DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående specifikationer
ändras vilket inte meddelas separat.
Sammansatt geringssnitt
Detta snitt är en kombination av en fas och en gering.
• Ställ in önskad fasvinkel och arbeta som vid kapning med gering.
sv - 5
65
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-maskinens prestanda
behöver du endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad serviceverkstad
för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum kräver
underhåll eller service, utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service omfattar arbets- och
reservdelskostnader för elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum visar
defekter på grund av brister i material eller vid produktionen, garanterar
vi att kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på vårt eget initiativ,
att gratis ersätta produkten på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är separat från köparens
föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade serviceverkstad,
se aktuell katalog för vidare information eller kontakta DEWALT.
Importör i Sverige: Black & Decker AB
66
sv - 6
TÜRKÇE
İŞYERİ TABLA TESTERESİ DW744XP
Tebrikler!
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan*
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün
geliştirme ve yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir partnerlerden biri
haline getirmektedir.
İçindekiler
Teknik veriler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan
Güvenlik talimatlar
Ambalaj n içindekiler
Tan m
Elektrik güvenliği
Uzatma kablosu
Montaj ve ayarlar
Kullan m talimatlar
Bak m
Garanti
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
-
1
1
2
3
3
3
3
3
5
6
6
DW744XP
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 60204, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 60555-3’e uygun olarak tasarland ğ n
beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki adresden D E WALT ile
temas kurun veya k lavuzun arkas na bak n.
DIN 45635’e uygun ölçümlendiğinde, ses şiddeti seviyesi
86/188/EEC & 89/392/EEC’ye uygundur:
DW744XP
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
91
L WA (akustik gücü)
dB(A)
104
* kullan c n n kulağ nda
Teknik veriler
Voltaj
Güç girişi
Güç ç k ş
Yüksüz h z
B çak çap
B çak deliği
Kesim derinliği 90°
Kesim derinliği 45°
Kesme (yarma) kapasitesi
Toplam ölçüler
Ağ rl k
V
W
W
min -1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW744XP
230
2.000
1.300
3.000
250
30
76
56
610
570 x 700 x 410
29
Standart donan m:
TCT serisi 40 b çak, muhafaza, keski muhafaza parmakl ğ ,
köşeli keski muhafaza parmakl ğ , b çak anahtar , somun
anahtar
Sigortalar
230 V aletler
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc ) aş ld ğ nda, kulaklar
korumak için gerekli önlemleri al n.
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Almanya
Vesika numaras
BM 981036601
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
10 A
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller kullan lm şt r:
Bu k lavuzdaki talimatlara uyulmamas halinde,
yaralanma, ölüm veya aletin hasar görmesi tehlikesi
olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi olduğunu gösterir.
Keskin kenarlar.
tr - 1
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
67
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar*
Elektrikli aletleri kullan rken daima, yangin, elektrik çarpmas
ve yaralanma riskini azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallar na uyun. Bu ürünü kullanma girişiminde
bulunmadan önce, aşağ daki güvenlik talimatlar n dikkatle
okuyun. Bu talimatlar güvenli bir yerde saklay n.
17
Genel Bilgiler
18
1 Çal*şma alan*n*z* temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya neden olabilir.
2 Çal*şma alan*n*z*n çevre koşullar*na dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz b rakmay n. Çal şma
alan n z iyi ayd nlat n. Elektrikli aletleri, yan c s v ve
gazlar n bulunduğu ortamlarda kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas*na karş* önlem al*n
Topraklanm ş yüzeylere temastan kaç n n
(Örn: borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar* aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu ile temas na izin
vermeyin. Herkesi çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Aç*k havada kullan*m için uzatma kablolar*
Alet aç k havada kullan ld ğ nda, daima aç k havada
kullan m için özel yap lm ş ve böyle olduğunu gösteren bir
damga taş yan uzatma kablolar kullan n.
6 Kullan*lmayan aletleri saklay*n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli ve
çocuklar n ulaşamayacağ bir yerde saklay n.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n. Hareketli motor
parçalar bunlar kapabilir. Aç k havada çal şken, tercihen
lastik eldiven kullan n ve kaymaz tabanl ayakkab giyin.
Saç n z uzunsa koruyucu başl k giyin.
8 Koruyucu gözlük tak*n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k yaratmas halinde,
yüz veya toz maskesi kullan n.
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa, kulağ n z korumak için
gerekli önlemleri al n.
10 İşlediğiniz parçay* iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için, işkence veya mengene
kullan n. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalm ş olur.
11 Aş*r* uzanarak çal*şmay*n
Daima yere s k ve dengeli basmaya dikkat edin.
12 Aletin kazara çal*şt*r*lmas*na olanak vermeyin
Fişi tak l aleti, parmağ n z tetikte taş may n.
Fişi takarken tetiğin çekili olmamas na dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi kullan n.
Yorgunken aleti kullanmay n.
14 Aletin fişini çekin
Aleti baş boş b rakmadan önce enerjisini kesin ve
tamamen durmas n bekleyin. Aleti kullanmayacağ n z
zaman, bak m yapmadan önce veya aksesuarlar n
değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar*n* ve aparatlar*n* ç*kart*n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtar ve
aparat n n bulunmamas na dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan*n
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r hizmet tipi aletin
görevini yapmaya zorlamay n. Alet, imalat amac na uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt r.
68
19
20
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda tavsiye edilenlerin
d ş nda aksesuar ve parçalar n kullan m yaralanma riski
doğurabilir.
Kabloyu dikkatli kullan*n
Asla aleti kablosundan tutarak taş may n veya fişi çekmek
için kabloya as lmay n. Kabloyu, s , yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
Aletlerinize iyi bak*n
Daha iyi ve güvenli performans için aletlerinizi iyi
durumda ve temiz tutun. Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu düzenli olarak kontrol
edin ve hasarl ise yetkili D E WALT servisine onart n.
Uzatma kablolar n da düzenli kontrol edin ve hasarl ise,
yenileyin. Tüm komuta mekanizmas n kuru, temiz ve
yağlardan uzak tutun.
Hasarl* parça kontrolü yap*n
Aleti kullanmadan önce, düzgün çal şacağ ndan ve amaca
uygun işleyeceğinden emin olmak için, özenle hasar
kontrolü yap n. Hareketli parçalar n ayars z olup olmad ğ
veya tutukluk yap p yapmad ğ n , k r k parça olup
olmad ğ n ve çal şmas n etkileyebilecek diğer durumlar
kontrol edin. Hasarl siperleri veya diğer ar zal parçalar
talimatlar uyar nca onart n veya yeniletin. Tetiği ar zal
ise, aleti kullanmay n. Tetiği yetkili bir D E WALT onar m
merkezinde değiştirin.
Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar*m merkezinde onart*n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallar na uygundur.
Tehlikeyi önlemek için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
Testere tezgah için ilave (ek) güvenlik kurallar
• Elektrik besleme hatt n uygun bir sigorta veya devre
şalteri ile korumaya al n z.
• B çağ n dönme hareketlerinin yönünün kesinlikle doğru
olmas n sağlay n z ve dişlilerin yönünün testere
tezgah n n önüne doğru bakmas n sağlay n z.
• Bütün s k lama kollar n n her hangi bir çal şma veya işe
başlamadan önce s k olduğundan emin olunuz.
• bütün b çaklar n ve mil (şaft) halkalar n n temiz ve
halkalar n kanall yüzlerinin b çağa doğru bakt ğ ndan
emin olunuz.
• Testere b çağ n daima keskin ve uygun ayarlarda tutunuz.
• Ellerinizi testere b çağ n n yörüngesinin d ş nda uzak
tutunuz.
• Servise (hizmete) geçmeden önce veya aleti ayarlamadan
önce gücü (elektriği) kesiniz ve testere b çağ n n
durmas n bekleyiniz.
• Testere b çağ n değiştirmeden önce veya herhangi bir
bak m işlemi yapmadan önce testerenin an güç kaynağ ile
hatt n kesiniz.
• Tasarlanm ş (öngörülmüş) olan voltaj n d ş nda herhangi
bir başka voltaj değerinde çal şt rma girişiminde
bulunmay n z.
• Testere b çaklar n n önerilen değerden daha geniş veya
daha küçük olanlar n kullanmay n z.
• Kesme işleminde güç kullanmay n z.
(Motorun yavaşlat lmas veya k smi olarak yavaşlat lmas
büyük hasarlara yol açabilir. Kesme işlemine geçmeden
önce motorun tam h z na ulaşmas için bekleyiniz)
• Demir içerikli metalleri, demir içerikli olmayan metalleri
veya kargir yap l şeyleri kesmeyiniz.
• Taşlama diski kullanmay n z.
• Testere b çağ çal ş rken yağlama işlemi uygulamay n z.
• Testere güç kaynağ na bağl olduğunda b çak alan na bir
şey yerleştirmeyiniz ve ellemeyiniz.
tr - 2
TÜRKÇE
• Herhangi bir b çağ bu talimat el-kitab nda aç klanan
spesifikasyonlar n n d ş nda kullanmay n z.
• Muhafazalar yerinde olmadan testereyi çal şt rmay n z.
• Testere b çağ n n arka taraf civar nda durmay n z.
• Kesme işlemi s ras nda ellerinizi testere b çağ na 150mm’
den daha fazla yaklaşt rmay n z.
• Hasar görmüş olan ya da çatlak testere b çağ kullanmay n z.
Diğer tehlikeler
Aşağ daki tehlikeler testere kullan m nda görülebilmektedir:
- dönen parçalara dokunma sonucu yaralanmalar
İlgili güvenlik kurallar n n uygulanmas na ve güvenlik
donan mlar n n kullan lmas na rağmen baz tehlikelerin
önüne geçilememektedir. Bu tehlikeler aras nda:
- Duyma hissinin azalmas .
- Dönen testere b çağ n n aç kta kalan k sm n n neden
olduğu kaza tehlikesi.
- B çak değiştirirken meydana gelebilecek kazalar.
- Siperleri açarken parmaklar n ezilme tehlikesi.
- Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşep
keserken meydana gelen tozun yutulmas sonucu oluşan
sağl k sorunlar bulunmaktad r.
A2
13 Keski muhafaza parmakl ğ mandal
14 Toz çekme adaptörü
15 Testere b çağ /anahtar depolama
16 Muhafaza parmakl ğ ray
17 Kilitleme düğmeleri
18 Muhafaza parmakl ğ yar ğ
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaj için tasarlanm şt r.
Daima şebeke voltaj n n, aletinizin üstünde yaz l olan
voltajla ayn olmas na dikkat edin.
Kablo ya da fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r tellerin arz ettiği
tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve ç plak iletken,
kötü bağlant , hasarl yal t m kontrolü yap n. Gerekli
onar mlar yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
Ambalaj*n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 K smi olarak monte edilmiş makina
1 Keski muhafaza parmakl ğ
1 Şev göstergesi
1 TCT testere b çağ
1 Üst b çak muhafaza tertibat
1 Tabla kolu
1 B çak somun anahtar
1 Mil anahtar
1 Toz çekme adaptörü
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda veya aksesuarlar nda
hasar oluşup oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu iyice okuyup
anlamaya zaman ay r n.
• Testereyi dikkatli bir şekilde ambalajdan ç kart n.
Montaj ve ayarlardan önce mutlaka aletin fişini çekin.
• Testere b çağ , keski muhafaza parmakl ğ , üst b çak
muhafazas ve tabla kolu hariç makina tamam ile
montelidir.
Keski muhafaza parmaklğnn montaj (şekil B1 & B2)
Keski muhafazas (7) işyeri tabla testerenizin sol ya da sağ
taraf na monte edilebilir.
• Pimi (19) keski muhafazas ndaki yar ğa (20) yerleştiriniz
ve aç lmay (21) keski muhafaza mandal (22) ile
ayarlay n z (şekil B1 & B2).
• Her iki mandal da yerlerinde s k layarak emniyete al n z
(şekil B2).
Testere bçağnn taklmas (şekil A1, C1 & C2)
Makinan n güç kaynağ ile olan bağlant s n n kesik
olduğundan emin olunuz.
Tan*m (şekil A)
DW744XP işyeri tabla-üstü testereniz dört ana kesim işlemi
olan biçme, kesme, yiv açma ve gönyeli kesimleri odun, odun
ürünleri ve plastik maddeler üzerinde doğru bir şekilde ve
güvenli olarak yapmak için dizayn edilmiştir.
Bu birim, 450 mm bir karbid devirmeli testere b çağ ile
kullan lmak için tasarlanm şt r.
A1
1 Açma/kapama anahtar
2 Monte etme delikleri
3 Şiv göstergesi
4 Tabla
5 Üst b çak muhafazas
6 Tabla kolu
7 Keski muhafaza parmakl ğ
8 Keski skala indikatörü
9 Hassas ayar düğmesi
10 Kombine edilmiş kald rma ve aç kontrol çark (tekeri)
11 Aç kilitleme manivelas
12 Kesim pozisyonu kilit manivelas
tr - 3
Yeni bir b çağ n dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
• Testere b çağ milini, kontrol çark n (10) saat yönünde
döndererek maksimum değerine yükseltin (şekil A1).
• Testere b çağ n , şekil C1’deki düzende şaft (mil) üzerine
yerleştiriniz. D ş flanşta (23) ø 30 mm bir göbek
bulunmaktad r. Göbek delikne tak labilmektedir. Dişli
yönünün tablan n ön taraf nda aşağ yönlü olduğundan
emin olunuz.
• Aç k uçlu bir anahtar kullanarak mili tutunuz ve mil
somununu (24), mil anahtar kullanarak saat yönünde
döndererek s k lay n z (şekil C2).
• Testere b çağ n ç karmak için, ayn işlemi ters yönde
uygulay n z.
Keski muhafaza ibresini ve testere b çağ muhafaza
yarmas n testere b çağ n değiştirdikten sonra
daima kontrol ediniz.
69
TÜRKÇE
Paralel ayarlama (şekil A2 & D)
Optimum performans için, testere b çağ şiv yar klar na
paralel olmal d r. Bu ayarlama fabrikada yap lm şt r.
Tekrar baştan ayarlama yapmak için:
• Birimi üst-sağ pozisyonda yerleştiriniz.
• 10 mm’lik bir soket anahtar kullanarak, braket
s k lay c lar n (25) cuzi miktarda gevşetiniz (şekil D).
• Testere b çağ muhafaza yarğ (14) ile paralel oluncaya
kadar braketi (26) ayarlay n z (şekil A2).
• Braket s k şt r c lar n (25) 11 Nm değerine s k lay n z
(şekil D).
Testere b*çağ* yükseklik ayarlamas* (şekil A1)
Kombine edilmiş kald rma ve aç kontrol çark n (10)
döndererek testere b çağ yükseltilebilir ya da alçalt labilir.
• Testere b çağ n n üst üç dişinin kesme, işlemi yaparken
çal şma parças n n üst yüzeyi boyunca k r yor olduğundan
emin olunuz. Bu, herhangi bir verilen zamanda hareket
eden materyal üzerinde maksimum say da dişin temas
etmesi sağlan r ve bunun sonucu olarakta, optimum
performans sağlan r.
Keski skalasnn ayarlanmas (şekil A1 & E)
• B çak muhafazas n ç kar n z.
• Kilit manivelas n (12) yukar doğru çekerek kilidini aç n z
(şekil A1).
• Aç kilit manivelas n n (11) kilidini aç n z ve aç y 0°ye
ayarlay n z.
• Muhafaza parmakl ğ n (7), testere b çağ na deyinceye
kadar hareket ettiriniz.
• Kilit manivelas n (12) kilitleyiniz.
• Keski skalas n n ibre vidas n (27) gevşetiniz ve ibreyi (28)
s f ra ayarlay n z (şekil E).
• Vidalar (27) s k lay n z.
Keski skalas , sadece muhafaza parmakl ğ keskinin sağ
taraf na monte edildiği zaman doğru değeri okur.
Keski demirinin monte edilmesi (şekil A1, F & G)
• Testere b çağ n n yükseklik ayarlama çark n (10) saat
yönünde döndererek b çak milini maksimum değerine
getiriniz (şekil A1).
• İki civatay (29) gevşetiniz (şekil F).
• Yar klar (30) civatalarla (29) ayn hizaya getiriniz ve
yar klar n üst k s mlar civatalar üzerine oturuncaya kadar
muhafazay sokunuz (şekil F).
• Yarman n (31) kal nl ğ testere b çağ n n kal nl ğ ile
ayarlanmal d r. Eğer ayarlama gerekiyorsa, b çak
muhafazas n ç kar n z ve ayar pullar n (32) ayarlay n z (32).
• Testere b çağ n n muhafazas n civatalar üzerine
yerleştiriniz.
• Civatalar (29) tekrar güvenli bir şekilde s k lay n z.
• Uygun olarak ayarlama yap ld ğ nda, yarma tabla
üzerindeki ve b çak üzerindeki testere b çağ ile
ayn hizada olacakt r. Düzgün bir hizalay c
kullanarak tüm aç lar (şivleri) ve b çak yükseklik
pozisyonlar n kontrol ediniz.
• Üst b çak muhafazas n n (yarma) doğru bir şekilde
monte edilmesi ve ayarlanmas güvenli bir çal ş m
için esast r!
Tabla kolunun monte edilmesi (şekil H)
• Tabla kolunu (6) gösterildiği şekilde ayarlay n z ve tabla
kolunun arkas n n tablar n (uç şerit) yerleştiriniz.
• Tabla kolunun önünü bast r n z.
70
• Tabla kolunun ön taraf gömme olmal d r veya tabla
üstünün az bir şey alt nda olmal d r.arka taraf gömme
olmal d r ya da tabla üstünün hafif alt nda olmal d r.
Dört adet ayarlama vidas (33) kullanarak ayarlay n z.
• Tabla eklentisini tespit etmek için kilitleme vidas n saat
yönünde 90° çeviriniz (bak n z, şekil H’deki eklenti).
Testerenizi, tabla kolu olmadan asla kullanmay n z.
Tezgaha montaj (şekil A)
• Makinenin dört ayağ nda, tezgaha montaj olanakl k lan
delikler (2) mevcuttur. İki ayr boydaki delikler yine iki
ayr boy c vata kullan labilmesini sağl yor.
Deliklerin yaln zca birinin kullan lmas yeterlidir.
Testerenizin yerinden oynamas n önlemek için daima
s k ca monta etmeye özen gösterin.
Testerenin taş nabilirlik özelliklerini daha da
artt rabilirsiniz : Makineyi 12,5 mm ya da daha kal n bir
kontrplak parças na monte ederek, bu plaka üzerinde
çal şma tezgah n za mengenelerle tespit edebilir ya da
kolayca başka bir çal şma yerine taş yabilirsiniz.
• Testereyi yukar da anlat ld ğ şekilde kontrplak levhas na
tespit ederken, tespit c vatalar n n plakan n alt ndan
ç kmamas na dikkat edin. Plaka, çal şma tezgah n n
üzerine düz bir şekilde oturabilmelidir. Testereyi, herhangi
bir çal şma tezgah na tespit ederken, mengeneleri,
tespit deliklerinin bulunduğu s k şt rma göbeklerine
yerleştirin. Mengenelerin bu göbeklerin d ş ndaki
noktalara yerleştirilmesi testerenin çal şmas n olumsuz
etkilemektedir.
• Testere b çağ n n kesilen malxemede s k şmas ya da kesim
hatalar n n önlenmesi için testerenin yerleştirildiği
yüzeyin engebeli olmamas na dikkat edin. Testere tezgah
üzerinde oynuyorsa, testere ayağ n n alt na ince bir kumaş
parças yerleştirerek testerenin tezgah yüzeyi üzerinde
sabit durmas n sağlay n.
Montaj yüzeyi silginin kurtulmas na izin vermek için
350 x 500 mm aç l ma sahip olmal d r.
Ray kilit ayarlamas (şekil A1 & J)
Ray kilidi ayarlar fabrikada yap lm şt r. Eğer tekrar
ayarlanmas na ihtiyaç duyarsan z, aşağ daki işlemleri
uygulay n z:
• Kilit manivelas n (12), aşağ ya doğru bast rarak
kilitleyiniz (şekil A1).
• Testerenizin alt taraf ndaki somunu (34), belleville
rondelalar (35) aras ndaki boşluk azal ncaya kadar
ayarlay n z (şekil J).
• Belleville rondelalar yaklaş k olarak dokunduğu abda,
somunu (34) yar m yön gevşetiniz.
Aç dayanağ ve ibre ayarlamas (şekil K1 & K2)
• Testere b çağ yükseklik ayarlama çark n (10) saat
yönünde döndererek b çağ maksimum yüksekliğe
yükseltiniz (şekil K1).
• Aç kilit manivelas n (11), yukar doğru bast r p sağa
çekerek aç kilit manivelas n n kilidini aç n z.
• Aç (şiv) dayanak vidas n (36) gevşetiniz.
• Tabla üzerine bir ayarlama karesi (37) yerleştiriniz ve
b çağa (38) karş dik tutunuz (şekil K2).
• B çak kareye karş ayn hizada yat ncaya kadar aç kilit
manivelas n (11) kullanarak şiv aç s n ayarlay n z.
• Aç kilit manivelas n (11) s k lay n z.
tr - 4
TÜRKÇE
• Aç dayanak kam n (39), yatak (kovan) bloğu ile sağlamca
temas edinceye kadar dönderiniz (şekil K1).
• Şiv aç skalas n kontrol ediniz. Eğer ayarlama gerekiyorsa,
ibre vidas n (40) gevşetiniz ve ibreyi 0°’a ayarlay n z.
• İbre vidas n (40) s k lay n z.
• 45° aç dayanağ için 45°’deki prosedürleri tekrarlay n z,
fakat ibreyi ayarlamay n z.
Şiv göstergesi ayarlamas (şekil L)
Şiv göstergeniz (3) 90° ve 45°’deki ayarlanabilir dayanaklarla
donat lm şt r.
• Bu dayanaklar ayarlamak için, kilit somunlar n (41)
gevşetiniz ve ayarlama vidalar n (42) gerekli olduğu gibi
ayarlay n z.
Muhafaza parmaklğnn testere bçağna paralel olarak
ayarlanmas (şekil A1 & D)
Muhafaza parmakl ğ n ayarlar fabrikada yap lm şt r.
Eğer yeniden ayarlamaya gerek duyarsan z, aşağ daki
işlemleri uygulay n z:
• Ray kilit manivelas n n (12) kilidini aç n z.
• Üst b çak muhafazas n (5) ç kar n z.
• Arka pinyon yatağ n yerleştiriniz ve iki adet alt gen civatay
(25A) yandan yana harekete izin verecek kadar gevşetiniz.
• Muhafaza parmakl ğ n , b çağ n yan taraf na temas
edinceye kadar yukar hareket ettiriniz.
• Muhafaza parmakl ğ n b çağa paralel olcak şekilde
ayarlay n z.
• Alt gen civatalar s k lay n z.
• Ray kilit manivelas n kilitleyiniz ve muhafaza
parmakl ğ n n b çağa paralel olup olmad ğ n kontrol ediniz.
Eğer pinyon yatak tertibat nda yeterli derecede
hareket yoksa, biriminizi yetkili bir D E WALT tamir
acentas na götürünüz.
Hassas ayar düğmesi
Hassas ayar düğmesi ayarlar fabrikada yap lm şt r.
Ayar yapmak için aşağ daki işlemi uygulay n:
• Testereyi yukar dan aşağ ya doğru hareket ettiriniz ve ön
pğinyon yatağ n yerleştiriniz.
• Dar bir testere b çağ tornavidas kullanarak yar klar n
(26A) içerisindeki vidalara ulaş n z.
• Vidalar n baş kovan (yatak) kutusunun iç taraf na
dokununcaya kadar vidalar saatin ters yönünde
döndererek gevşetiniz.
• Viday bir dönme hareketinin 1/2’si kadar s k lay n z.
• Bu işlemleri (prosedürü) arka pinyon yatağ için tekrar
ediniz.
Kullan*m talimatlar*
• Daima güvenlik talimatlar na ve uygulanan kurallara
uyun.
• Uygun testere b çağ n tak n. Çok aş nm ş b çaklar
kullanmay n. Makinenin azami devri, b çağ n azami
devrinden fazla olmamal .
• Çok küçük parçalar kesmeye çal şmay n.
• B çağ n serbestçe kesmesini sağlay n.
Kesimi zorlamay n.
• Kesime başlamadan önce motorun tam h za
ulaşmas n bekleyin.
• Tüm s k şt rma düğmeleri ve s k şt rma kollar n n
kavrar vaziyette olmas na dikkat edin.
tr - 5
• Testerenizi elle yap lacak kesimler için
kullanmay n z!
• Eğrilmiş, bükülmüş ya da bombeli çal ş m parçalar n
testere ile kesmeyiniz. En az ndan düzgün,
keski muhafzas ya da şiv göstergesine karş gidecek
(sürülebilecek) düzgün yüzeyli olmal d r.
• Uzun parçalar n geri tepilmesini önlemek için daima
destekleyiniz.
Makinenin açlp-kapatlmas (şekil A)
Testere tezgah n z n açma/kapama düğmesi size birçok
avantaj sağlar, bunlar:
- no-volt salma fonksyonu:
Herhangi bir nedenden dolay elektrik kesilirse, anahtar n
tekrara elle etkinleştirilmesini gerektirir.
- ekstra güvenlik:
menteşelenmiş güvenlik ilişik plakas , merkezi boyunca bir
asma kilit geçirerek kilitlenebilir. Plaka ayr ca, plakan n
ön taraf üzerindeki bas nç durdurma düğmesini bast rd ğ
zaman, bir “kolay yerleştirmeli” acil durdurma düğmesi
olarak hizmet verir.
• ON = yeşil başlatma düğmesine bas n z.
• OFF = kapağ kapat n z ya da k rm z durdurma
düğmesine bas n z.
Temel kesimler
Yrtma kesim (şekil A1, M1 & M2)
Keskin kenarlar.
• B çağ 0°’a ayarlay n z.
• Keski muhafazas n (7) kilitleyiniz (şekil A1).
• Testere b çağ n , çal ş m parças n n üstünden 3,2 mm daha
yüksek oluncaya kadar yükseltiniz.
• L-şekilli muhafaza manivelas n n arka ucunu, keski
demirinin arkas na ayarlay n z.
• Çal ş m parças n tabla üzerinde yass olarak tutunuz ve
muhafaza parmakl ğ na karş tutunuz. Çal şma parças n
b çaktan yaklaş k olarak 25 mm uzakta tutunuz.
• Her iki elinizide testerenin hareket alan ndan uzak
tutunuz (şekil M2).
• anahtar ON yapmak için (açmak için) yeşil düğmeye
bas n z ve testere b çağ n n tam h z na ulaşmas na izin
veriniz.
• Çal şma parças n keski muhafaza parmakl ğ na karş
sağlamca tutarak, muhafazan n alt ndan besleyiniz.
Dişlerin kesmesine olanak tan y n ve kesme işlemi
süresince çal şma parças na güç vermeyiniz (itelemeyiniz).
Testere b çağ n n h z sabit tutulmal d r.
• Testere b çağ na yak n çal ş rken daima bir bast rma
çubuğu kullan n z (şekil M1).
• Kesme işlemini tamamlad ktan sonra, testereyi kapat n z,
testere b çağ n n durmas için bekleyiniz ve çal şma
parças n ç kar n z.
• Çal şma parças n asla gevşek tutmay n z veya
bast rmay n z ya da kesilen taraftan tutmay n z.
• Aş r derecede küçük olan çal şma parçalar n
kesmeyiniz.
• Küçük çal şma parçalar n doğrarken bir bast rma
çubuğu kullan n z.
71
TÜRKÇE
Meyilli kesimler
• Gerekli olan şiv aç s n ayarlay n z (“kesme skalas n n
ayarlanmas ” bölümüne bak n z).
Doğrama (kesme) işlemi için aşağ daki işlemleri
uygulay n z.
Düz parça kesimi (çapraz kesim) ve şiv yüzey kesimleri
• Kesim muhafaza parmakl ğ n ç kar n z ve yiv (şiv)
göstergesini alakal yar ğa monte ediniz.
• Yiv göstergesini 0°’de kilitleyiniz.
• Kesim (doğrama) işlemi için aşağ daki işlemleri
uygulay n z.
Gönye kesimler (şekil A1)
• Yiv göstergesini gerekli olan aç ya ayarlay n z.
• Çal şma parças n yiv (şiv) göstergesinin yüz taraf na karş
daima s k ca tutunuz.
• Kesim (doğrama) işlemi için aşağ daki prosedürü
uygulay n z.
Bileşik gönye
Bu kesim işlemi bir şiv ve bir aç (köşeli) kesimin bir
kombinasyonudur.
• Köşeliği (aç y ) gerekli olan aç ya ayarlay n z ve çapraz
kesim şiv’i için aşağ daki işlemleri uygulay n z.
Temizlik
Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k olmas na dikkat edin
ve aletin gövdesini düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
• Silgi toplama sistemini düzenli olarak temizleme.
• Testereyi yüzeyi üzerinde dönderiniz.
• Vidalar (44) ç kar n z (şekil O).
• Bütün silgiyi ç kar n z ve vidalar kullanarak erişim
kap s n (45) tekrar emniyete al n z (şekil O).
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi etkilemeyecek biçimde
ortadan kald ran D E WALT onar m merkezlerine götürün.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel aletinizin performans
sizi tam olarak tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas için
yetkili bayinize geri götürebilirsiniz. Sat n alma belgesinin
ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Toz çekme (şekil A2)
Makina bir silgi ekstraksiyon adaptörü (6) ile beraber temin
edilmiştir.
• Bütün testereli kesim işlemleri süresince uygun bir silgi
ekstraksiyon aleti bağlay n z.
• Mümkün olduğu sürece toz emisyonlar yla ilgili kurallara
uygun olarak tasarlanm ş bir toz çekme cihaz kullan n.
Opsyonel aksesuarlar
Aşağ daki ilaveler temin edilebilir:
- ayakstand DE7440
- d şbesleme ve yan destekler DE7441
Keskin kenarlar.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için bayinize
başvurun. Bunlar, portatif bir testere stand , bir harici
besleme yan desteği ve bir lambri tabla kolu içerir.
Bak*m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum bak mla uzun süre
çal şacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz
çal şmas , alete gerekli bak m n yap lmas na ve düzenli
temizliğe bağl d r.
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm D E WALT aletleri bir
y l süreyle ücretsiz servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan hiçbir onar m ve
koruyucu bak m işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
Sat n alma tarihinin belgelenmesi şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel aletleri, sat ş
tarihinden itibaren bir y l süreyle garantilidir. Hatal
malzemeden veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi bir yetkili D E WALT
veya Black & Decker servis merkezine gönderin, ya da
bizzat başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya girişimde bulunulan
onar mlardan kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve aş nmadan,
alet üzerinde değişiklik ve amaç d ş kullan mdan
kaynaklanan hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir acentesi için lütfen bu
k lavuzun arkas nda bulunan uygun telefon numaras n
kullan n.
Yağlama (şekil N)
Motor ve yataklar herhangi bir ilave yağlamaya ihtiyaç
duymaz. Eğer b çağ yükseltme ya da alçaltma zor gelirse,
yükseklik ayarlama vidalar n temizleyiniz ve greslayiniz:
• Testereyi yüzeyi üzerinde dönderiniz.
• Yükseklik ayarlama dişlilerini şekil N’de gösterildiği gib
temizleyiniz ve greslayiniz. Genel amaçl gres kullan n z.
72
tr - 6
∂§§∏¡π∫∞
∆ƒ∞¶E∑π ¢π™∫√¶ƒπ√¡π√À °π∞ ∆√ Ãøƒ√ Eƒ°∞™π∞™ DW744XP
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË
ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 3
el - 3
el - 3
el - 3
el - 5
el - 6
el - 6
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú· (·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË)
πÛ¯‡˜ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú· (·ԉȉfiÌÂÓË)
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
√‹ ÙÚÔ¯Ô‡
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 90°
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 45°
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÔ‹˜
™˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ
µ¿ÚÔ˜
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ
DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK &
89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿ DIN 45635:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
DW744XP
91
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
104
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DW744XP
230
2.000
1.300
3.000
250
30
76
56
610
570 x 700 x 410
29
µ·ÛÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜:
¢›ÛÎÔ˜ TCT ÛÂÈÚ¿ 40, ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi, Ô‰ËÁfi˜ ÎÔ‹˜, Ô‰ËÁfi˜
ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜, ÎÏÂȉ› ‰›ÛÎÔ˘, °·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ›
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
DW744XP
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËηÓ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜: 89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK,
EN 60204, EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 60555-3.
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
TÜV Rheinland
Sicherheit und Umweltschutz GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
BM 981036601
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∞ȯÌËÚ¤˜ Ï¢ڤ˜.
el - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
73
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ
ηÏfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯.
ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹
‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘. ∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜
οو ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÌÂ
ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó
Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó·
È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó.
E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô
ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.
∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi
Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ¿ÛË Î·È Ó·
‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ
Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙ ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi
ÙËÓ Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ
¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
74
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ Î·ÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿ÙÂ
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·. ¶ÚÔÛٷهÛÙÂ
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË
‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT. EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù·
ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ
ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙ ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ·
ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜
Ú¤ÂÈ. EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ηÈ
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË
ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó·
·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ¿ÁÎÔ˘˜ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘
• ¡·È - ÚÔÛٷ٤„Ù ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÚÔ¯‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÌÂ
ÌÈ· ηٿÏÏËÏË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‹ ·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙË.
• ¡·È - ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹
ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘.
• ¡·È - ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈÁ͢ Â›Ó·È ÛÊÈÎÙ¤˜ ÚÈÓ
ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ¡·È - ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiÏ· Ù· ÎÔÏ¿Ú· ‰›ÛÎÔ˘ Î·È ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ· ›ӷÈ
ηı·Ú¿ Î·È fiÙÈ ÔÈ ÎԛϘ Ï¢ڤ˜ ÙˆÓ ÎÔÏ¿ÚˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎfiÓÙÚ·
ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ.
• ¡·È - ‰È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘ ÎÔÊÙÂÚfi Î·È ÛˆÛÙ¿
ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ.
• ¡·È - ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘
‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘.
• ¡·È - ‰È·Îfi„Ù ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÚÈÓ Ó· οÓÂÙ ÂÈÛ΢¤˜ ‹ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ¡·È - ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜
ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ‹ ÚÈÓ Ó· ÚԂ›Ù Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
• √¯È - ÌËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ì ٿÛË
‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ›.
el - 2
∂§§∏¡π∫∞
• √¯È - ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘˜.
• √¯È - ÌË ‚È¿˙ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÔ‹˜. (∆Ô ÛÙÔÏ¿ÚÈÛÌ· ‹ ÙÔ ÌÂÚÈÎfi
ÛÙÔÏ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙË
‚Ï¿‚Ë. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÈÓ
ÚԂ›Ù Û ÎÔ‹.)
• √¯È - ªËÓ Îfi‚ÂÙ ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ·, ÌË ÛȉËÚÔ‡¯· ̤ٷÏÏ· ‹
ÙÔ‡‚Ï·.
• √¯È - ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂÈ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜.
• √¯È - ÌË ‚¿˙ÂÙ ÏÈ·ÓÙÈο ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
• √¯È - ÌËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔ
ÚÈfiÓÈ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÙËÓ Ú›˙·.
• √¯È - ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘
ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ.
• √¯È - ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È Ù· ÚÔÛٷ٢ÙÈο
ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
• √¯È - ÌË Û·‚ÂÙ ›Ûˆ Î·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘.
• √¯È - ÌËÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 150
mm ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹.
• √¯È - ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ‹ Ú·ÁÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜
‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘.
¶·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ
√È ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ú›ÔÓˆÓ:
- ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ·fi ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ٷ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù·
¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó.
∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
- µÏ¿‚Ë ÛÙËÓ ·ÎÔ‹.
- ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌË Î·Ï˘Ì̤ӷ
ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÏÂ›‰·˜.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Û‡ÓıÏȄ˘ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÙ ٷ ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
- µÏ¿‚˜ ÛÙËÓ ˘Á›· ·fi ÂÈÛÓÔ‹ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿
ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘, ÂȉÈο Ô͢¿˜, ‰Ú˘fi˜ Î·È MDF.
A1
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF
2 √¤˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘
3 ªÂÙÚËÙ‹˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜
4 ∆Ú·¤˙È
5 ∞Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘
6 EÓıÂÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
7 √‰ËÁfi˜ ÎÔ‹˜
8 ¢Â›ÎÙ˘ Îϛ̷η˜ ÎÔ‹˜
9 ∫Ô˘Ì› ÌÈÎÚÔÚ‡ıÌÈÛ˘
10 µÔÏ¿Ó ÂϤÁ¯Ô˘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˘ ·Ó‡„ˆÛ˘ Î·È ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
11 ªÔ¯Ïfi˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
12 ªÔ¯Ïfi˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ı¤Û˘ ÎÔ‹˜
A2
13 ™‡ÚÙ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÎÔ‹˜
14 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
15 ∞Ôı‹Î¢ÛË ‰›ÛÎÔ˘/Á·ÏÏ. ÎÏÂȉÈÔ‡
16 ƒ¿Á· Ô‰ËÁÔ‡
17 ∫Ô˘ÌÈ¿ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
18 ™¯ÈÛÌ‹ Ô‰ËÁÔ‡
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ
Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ
ηψ‰›Ô˘, ¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ªÂÚÈÎÒ˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ Ì˯¿ÓËÌ·
1 √‰ËÁfi˜ ÎÔ‹˜
1 ªÂÙÚËÙ‹˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜
1 ¢›ÛÎÔ˜ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘ TCT
1 ™‡ÛÙËÌ· ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘
1 EÓıÂÌ· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
1 °·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ› ‰›ÛÎÔ˘
1 °·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ› ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘
1 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ
ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û˘Û΢·Û›·˜.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
• ∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ,
ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÎÔ‹˜, ÙÔ ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ Î·È ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. B1 & B2)
√ Ô‰ËÁfi˜ ÎÔ‹˜ (7) ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ‹ ‰ÂÍÈ¿
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ›ÚÔ (19) Ì ÙË Û¯ÈÛÌ‹ (20) ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÎÔ‹˜
Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· (21) Ì ÙÔ Û‡ÚÙË Ô‰ËÁÔ‡ ÎÔ‹˜ (22)
(ÂÈÎ. B1 & B2).
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÎÔ‹˜, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜
‰‡Ô Û‡ÚÙ˜ (ÂÈÎ. B2).
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. A1, C1 & C2)
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÙÚ·¤˙È ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘ ÁÈ· ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ DW744XP ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛı› ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏ› ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ù˘ ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜, Ù˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜, Î·È Ù˘
ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜, ‡ÎÔÏ·,
Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û ͇ÏÔ, ÚÔ˚fiÓÙ· ͇ÏÔ˘ Î·È Ï·ÛÙÈο.
∏ ÌÔÓ¿‰· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ‰›ÛÎÔ 250 mm ÌÂ
¿ÎÚ˜ ·fi ηڂ›‰ÈÔ.
el - 3
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙËÓ
·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜.
∆· ‰fiÓÙÈ· ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÏÂ›‰·˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·.
75
∂§§∏¡π∫∞
• ™ËÎÒÛÙ ÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ‡„Ô˜
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚ÔÏ¿Ó ÂϤÁ¯Ô˘ (10) ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· (ÂÈÎ. A1).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ
Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· C1. ∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÊÏ¿ÓÙ˙· (23) ¤¯ÂÈ ÌÈ¿
ÚÔÂÍÔ¯‹ (ø 30 mm) ÙÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ Ô‹ ÙÚÔ¯Ô‡. µÂ‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ
ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÙÔ˘ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘ (24) Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· Ì ÙÔ
ÎÏÂȉ› ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘ (ÂÈÎ. C2).
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ Ì ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÛÂÈÚ¿.
¶¿ÓÙÔÙ ӷ ÂϤÁ¯ÂÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË Ô‰ËÁÔ‡ ÎÔ‹˜ Î·È ÙÔ
‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ fiÙ·Ó ¤¯ÂÙ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
¶·Ú¿ÏÏËÏË Ú‡ıÌÈÛË (ÂÈÎ. A2 & D)
°È· ηχÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·fi‰ÔÛË, Ô ‰›ÛÎÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜
ÚÔ˜ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙÔ
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÂÎ Ó¤Ô˘:
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· Û fiÚıÈ· ı¤ÛË.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÏÂȉ› Allen 10 mm, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙÔ˘˜
Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ‚Ú·¯›ÔÓ· (25), ÂÏ·ÊÚ¿ (ÂÈÎ. D).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· (26) ̤¯ÚÈ Ó· Â›Ó·È Ô ‰›ÛÎÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜
ÚÔ˜ ÙË Û¯ÈÛÌ‹ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (14) (ÂÈÎ. A2).
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ‚Ú·¯›ÔÓ· (25) ÛÙ· 11 Nm (ÂÈÎ. D).
ƒ‡ıÌÈÛË ‡„Ô˘˜ ‰›ÛÎÔ˘ (ÂÈÎ. A1)
√ ‰›ÛÎÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘„ˆı› Î·È Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂÈ Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚ÔÏ¿Ó
ÂϤÁ¯Ô˘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˘ ·Ó‡„ˆÛ˘ Î·È ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (10).
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ÙÚ›· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ
¿Óˆ, Âͤ¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ¿Óˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘
ÂÚÁ·Û›·˜ ηٿ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ·. ∞˘Ùfi ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ ·Ê·ÈÚ›ٷÈ
˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ·ÚÈıÌfi ‰ÔÓÙÈÒÓ, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹, ÎÈ ¤ÙÛÈ
ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·fi‰ÔÛË.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ Îϛ̷η˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. A1 & E)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘.
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (12) ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔ˜ Ù·
Â¿Óˆ (ÂÈÎ. A1).
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (11) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙÂ
ÙË ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ ÛÙȘ 0° ÌÔ›Ú˜.
• ∫ÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (7) ̤¯ÚÈ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (12).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ‰Â›ÎÙË Îϛ̷η˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (27) ηÈ
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË (28) Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Ìˉ¤Ó (ÂÈÎ. E).
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (27).
∏ Îϛ̷η ÎÔ‹˜ ¤¯ÂÈ ÛˆÛÙ¤˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ›ӷÈ
ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. A1, F & G)
• ™ËÎÒÛÙ ÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ (10)
‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· (ÂÈÎ. A1).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Îԯϛ˜ (29) (ÂÈÎ. F).
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ (30) Ì ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ (29) ηÈ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ̤¯ÚÈ Ó· ·ÎÔ˘Ì‹ÛÔ˘Ó Ù· ¿Óˆ ̤ÚË ÙˆÓ
Û¯ÈÛÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ (ÂÈÎ. F).
• ∆Ô ¿¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÔ‡ (31) ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¿¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘. ∞Ó ··ÈÙ›ٷÈ
Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙȘ
ÛÊ‹Ó˜ (32).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Îԯϛ˜.
• •·Ó·ÛÊ›ÍÙ ÙÔ˘˜ Îԯϛ˜ (29) ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï›˜.
76
• √Ù·Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ, ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ı·
Â›Ó·È ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›· Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Î·È ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
EϤÁÍÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ¢ı‡ ¿ÎÚÔ Û fiϘ ÙȘ
ı¤ÛÂȘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
• ∏ ÛˆÛÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙÔ˘ ¿Óˆ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ (‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÔ‡) Â›Ó·È ‚·ÛÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ
·ÛÊ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·!
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÓıÂÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. H)
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (6) fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È
ÂÈÛ¿ÁÂÙ ٷ ÏÔ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘ ›Ûˆ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÓıÂÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ̤۷
ÛÙȘ Ô¤˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ¶È¤ÛÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÓıÂÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ∆Ô ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÓıÂÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ
›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ‹ ÂÏ·ÊÚ¿ ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡. ∆Ô ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ‹
ÂÏ·ÊÚ¿ ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚›‰Â˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ (33).
• °˘Ú›ÛÙ ÙË ‚›‰· ·ÛÊ·Ï›·˜ (‰Â›Ù ÙÔ ·Ú¤Ì‚·ÛÌ· ÛÙËÓ ÂÈÎ. H) 90°
‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·, ÁÈ· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ·Ú¤Ì‚·ÛÌ· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
™ÙÂÚ¤ˆÛË Û ¿ÁÎÔ (ÂÈÎ. A)
• À¿Ú¯Ô˘Ó Ô¤˜ (2) Î·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· fi‰È· ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘
ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Û ¿ÁÎÔ. ¶ÚԂϤÔÓÙ·È ‰‡Ô Ô¤˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ
ÌÂÁÂıÒÓ ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂÁ¤ıË ‚ȉÒÓ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ô¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô. ¶¿ÓÙ· ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÂÚ¿
ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘. °È· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ
ÎÔÓÙÚ·ϷΤ ¿¯Ô˘˜ 12,5 mm ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÛÊȯı› ÛÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ ‹ Ó·
ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· Í·Ó·ÛÊȯı›.
• √Ù·Ó ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÎÔÓÙÚ·ϷΤ,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ‚›‰Â˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ‰ÂÓ ÚÔÂͤ¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘. ∆Ô ÎÔÓÙÚ·ϷΤ Ú¤ÂÈ Ó· οıÂÙ·È ÈÛfi‰· ÛÙÔ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÂÚÁ·Û›·˜. √Ù·Ó ÛÊ›ÁÁÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÊ›ÍÙ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÚÔÂÍÔ¯¤˜ Û‡ÛÊÈ͢ fiÔ˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ô¤˜ ÙˆÓ ‚ȉÒÓ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘. ∏ Û‡ÛÊÈÍË Û οı ¿ÏÏÔ
ÛËÌÂ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• °È· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË Î·È ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·, ‚‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓË ‹ Ì ¿ÏÏÔ
ÙÚfiÔ ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊË. E¿Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÏÂÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ˘ÏÈÎÔ‡ οو ·fi ÙÔ fi‰È ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Ó· ÛÙÂÚˆı› ηϿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¿ÓÔÈÁÌ·
350 x 500 mm ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘
ÛÎfiÓ˘.
ƒ‡ıÌÈÛË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ú¿Á·˜ (ÂÈÎ. A1 & J)
∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ú¿Á·˜ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ∞Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Â·Ó·Ú‡ıÌÈÛË, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ:
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (12) Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÚÔ˜ Ù· οو
(ÂÈÎ. A1).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (34) ÛÙËÓ ·fi οو ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔ‰¤ÏˆÓ
Belleville (35) (ÂÈÎ. J).
• √Ù·Ó ÔÈ ÚÔ‰¤Ï˜ ۯ‰fiÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙÔ
ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (34) ηٿ ÌÈÛ‹ ÛÙÚÔÊ‹.
el - 4
∂§§∏¡π∫∞
™ÙÔ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË ‰Â›ÎÙË (ÂÈÎ. K1 & K2)
• ™ËÎÒÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚ÔÏ¿Ó
Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜ ‰›ÛÎÔ˘ (10) ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· (ÂÈÎ. K1).
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (11) Ȥ˙ÔÓÙ¿˜
ÙÔÓ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ‰ÂÍÈ¿.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· ÛÙÔ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (36).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ (37) ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È
ÛËÎÒÛÙ ÚÔ˜ ÙÔ ‰›ÛÎÔ (38) (ÂÈÎ. K2).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Ì ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜
ÎÔ‹˜ (11) ̤¯ÚÈ Ó· Â›Ó·È Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô
ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (11).
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰fiÓÙÈ ÛÙÔ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (39) ̤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹
Ì ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·˜ (ÂÈÎ. K1).
• EϤÁÍÙ ÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜. ∞Ó ··ÈÙÂ›Ù·È Ú‡ıÌÈÛË,
¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· ‰Â›ÎÙË (40) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÛÙȘ 0° ÌÔ›Ú˜.
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· ‰Â›ÎÙË (40).
• E·Ó·Ï¿‚·Ù ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÛÙȘ 45° ÁÈ· ÙÔ ÛÙÔ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ 45°,
·ÏÏ¿ ÌË Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË.
ƒ‡ıÌÈÛË ÌÂÙÚËÙ‹ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ (ÂÈÎ. L)
√ ÌÂÙÚËÙ‹˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ Û·˜ (3) ‰È·ı¤ÙÂÈ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙÔ ÛÙȘ 90° ηÈ
45° ÌÔ›Ú˜.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔ, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ٷ ÂÚÈÎfi¯ÏÈ·
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (41) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ (42) ·Ó¿ÏÔÁ·.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙÔ ‰›ÛÎÔ (ÂÈÎ. A1 & D)
√ Ô‰ËÁfi˜ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ∞Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
Â·Ó·Ú‡ıÌÈÛË, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ:
• ∞·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ú¿Á·˜ (12).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ (5).
• µÚ›Ù ÙÔ ›Ûˆ ¤‰Ú·ÓÔ ÁÚ·Ó·˙ÈÔ‡ Î·È ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
ÂÍ¿ÁˆÓÔ˘˜ Îԯϛ˜ (25A) ÙfiÛÔ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î›ÓËÛË ·fi
ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÛÙËÓ ¿ÏÏË.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ̤¯ÚÈ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ Ï¢ÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
‰›ÛÎÔ˘.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÂÍ¿ÁˆÓÔ˘˜ Îԯϛ˜.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ú¿Á·˜ Î·È ÂϤÁÍÙ ·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜
Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
∞Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ڿÓÔ˘
ÁÚ·Ó·˙ÈÔ‡, ËÁ·›ÓÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· Û ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ DEWALT.
∫Ô˘Ì› ÌÈÎÚÔÚ‡ıÌÈÛ˘
∆Ô ÎÔ˘Ì› ÌÈÎÚÔÚ‡ıÌÈÛ˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ.
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• °˘Ú›ÛÙ ·Ó¿Ô‰· ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ Î·È ‚Ú›Ù ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ¤‰Ú·ÓÔ
ÁÚ·Ó·˙ÈÔ‡.
• ªÂ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ηÙÛ·‚›‰È, ¤¯ÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ‚›‰· ̤۷ ÛÙË Û¯ÈÛÌ‹
(26A).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· ̤¯ÚÈ Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ë
ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ ÚÔ˘ÏÂÌ¿Ó.
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· ηٿ 1/2 ÛÙÚÔÊ‹.
• E·Ó·Ï¿‚·Ù ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙÔ ›Ûˆ ¤‰Ú·ÓÔ ÙÔ˘ ÁÚ·Ó·˙ÈÔ‡.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́Ó˜ ÏÂ›‰Â˜.
∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
el - 5
• ªË ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·. ªË ÙËÓ
ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙÂ.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙË Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÔ‹.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜
Û‡ÛÊÈ͢ Â›Ó·È ÛÊȯ٤˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÁÈ· ÎÔ¤˜ Ì ¤Ó· ¯¤ÚÈ!
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Û΂ڈ̤ӷ, Ï˘ÁÈṲ̂ӷ ‹ ÎԛϷ
ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ·
¢ı›·, ÔÌ·Ï‹ ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi
ÎÔ‹˜ ‹ ÛÙÔ ÌÂÙÚËÙ‹ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜.
• ¶¿ÓÙÔÙ ÛÙËÚ›˙ÂÙ ٷ ÌÂÁ¿Ï· Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜
ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ ÎÏÒÙÛËÌ·.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. A)
√ ‰È·ÎfiÙ˘ on/off ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ Û¤Á·˜ Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿
ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·:
- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ¯ˆÚ›˜ Ù¿ÛË:
Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÎÔ› Ë ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ·
οÔÈÔ ÏfiÁÔ, Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Í·Ó¿ Â›Ùˉ˜.
- ÂÈϤÔÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·:
Ë ·ÚıÚˆÙ‹ Ͽη ηχÌÌ·ÙÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙ›
ÂÚÓÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÏԢΤÙÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ì¿ÓÙ·ÏÔ. ∏ Ͽη
Â›Û˘ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Î·È Û·Ó “‡ÎÔÏ· ÂÓÙÔ›ÛÈÌÔ” ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ
ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢ ηıÒ˜ Ë ›ÂÛË ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ Ù˘
Ͽη˜ ı· ·ÔÛ˘ÌȤÛÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ.
• ON = ȤÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÎÔ˘Ì› ÂÎΛÓËÛ˘.
• OFF = ÎÏ›ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ‹ ȤÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓË ÎÔ˘Ì› ÛÙÔ.
µ·ÛÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÔ‹˜
¶·Ú¿ÏÏËÏË ÎÔ‹ (ÂÈÎ. A1, M1 & M2)
∞ȯÌËÚ¤˜ Ï¢ڤ˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÛÙȘ 0° ÌÔ›Ú˜.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÎÔ‹˜ (7) (ÂÈÎ. A1).
• À„ÒÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· Â›Ó·È „ËÏfiÙÂÚÔ˜ ηٿ 3,2 mm ηٿÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·fi ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ›Ûˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Û ۯ‹Ì· L Â›‰· ˆ˜ ÚÔ˜
ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÎÔ‹˜.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›‰· Â¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÚ›Ô˘ 25 mm Ì·ÎÚÈ¿
·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ Î·È Ù· ‰‡Ô Û·˜ ¯¤ÚÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
(ÂÈÎ. M2).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·Ê‹ÛÙÂ
ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ·.
• ∆ÚÔÊÔ‰ÔÙ›Ù ·ÚÁ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ οو ·fi ÙÔ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÚ¿ ÈÂṲ̂ÓÔ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi
ÎÔ‹˜. ∞Ê‹ÛÙ ٷ ‰fiÓÙÈ· Ó· Îfi‚Ô˘Ó Î·È ÌËÓ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙÔÙ ÌÈ· Ú¿‚‰Ô ÒıËÛ˘ (43) fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ
ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ (ÂÈÎ. M1).
• ∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹, ı¤ÛÙ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ
ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÛÚÒ¯ÓÂÙ ‹ ÌËÓ Îڷٿ٠ÙÔ “ÂχıÂÚÔ” ‹
ÎÔÌ̤ÓÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ªËÓ Îfi‚ÂÙ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÈÎÚ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜.
77
∂§§∏¡π∫∞
• ¶¿ÓÙÔÙ ¤¯ÂÙ ÌÈ· Ú¿‚‰Ô ÒıËÛ˘ fiÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ÙÂ
ÎÔ‹ Û ÌÈÎÚ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜.
º·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ
ÂÓfiÙËÙ· “ƒ‡ıÌÈÛË Îϛ̷η˜ ÎÔ‹˜”).
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È Ì ÙËÓ ÎÔ‹.
EÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ Î·È ÂÁοÚÛÈ· ÏÔÍ‹ ÎÔ‹
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÎÔ‹˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌÂÙÚËÙ‹
ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ Û¯ÈÛÌ‹.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÌÂÙÚËÙ‹ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ ÛÙȘ 0° ÌÔ›Ú˜.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È Ì ÙËÓ ÎÔ‹.
§ÔÍÔÎÔ‹ (ÂÈÎ. A1)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÌÂÙÚËÙ‹ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›·.
• ¶¿ÓÙÔÙ Îڷٿ٠ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙ‹ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È Ì ÙËÓ ÎÔ‹.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ Î·È ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi ‡Ê·ÛÌ·.
• ∫·ı·Ú›˙ÂÙÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÛÙÔ Ï¿È.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (44) (ÂÈÎ. O).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏË ÙË ÛÎfiÓË Î·È Â·Ó·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙËÓ fiÚÙ· ÚfiÛ‚·Û˘
(45) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‚›‰Â˜ (ÂÈÎ. O).
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. √È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ
ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E°°À∏™∏
™‡ÓıÂÙË ÏÔÍÔÎÔ‹
∏ ÎÔ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÏÔÍ‹ ÎÔ‹ ÛÙË ÁˆÓ›· Ô˘ ÂÈı˘ÌÂ›Ù·È Î·È ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙÂ
fiˆ˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂÁοÚÛÈ· ÏÔÍÔÙÔÌ‹.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË (ÂÈÎ. A2)
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (6).
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÌÈ· ηٿÏÏËÏË Û˘Û΢‹ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ηı’ fiÏË ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
• √Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡
ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ √‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÂÎÔÌ¤˜ ÛÎfiÓ˘.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·:
- µ¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ DE7440
- E͈ÙÂÚÈ΋ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË Î·È Ï¢ÚÈο ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· DE7441
∞ȯÌËÚ¤˜ Ï¢ڤ˜.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. ∞˘Ù¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÎÈÓËÙ‹
‚¿ÛË ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘, ¤Ó· ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ
Ï¿È, ÎÈ ¤Ó· ¤ÓıÂÙÔ dado ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™ ∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT,
ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜. ∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· ηÈ
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›·
ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜
12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË ‰ˆÚ¿Ó
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ì·˜, ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ
ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
Service, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË (ÂÈÎ. N)
√ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Î·È Ù· ¤‰Ú·Ó· ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË. ∞Ó ÙÔ
·Ó¤‚·ÛÌ· Î·È ÙÔ Î·Ù¤‚·ÛÌ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Á›ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ηı·Ú›ÛÙ ηÈ
ÏÈ¿Ó·Ù ÙȘ ‚›‰Â˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‡„Ô˘˜:
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÛÙÔ Ï¿È.
• ∫·ı·Ú›ÛÙÂ Î·È ÏÈ¿Ó·Ù ٷ ÛÂÈÚÒÌ·Ù· Ú‡ıÌÈÛ˘ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
ÛÙËÓ ÂÈÎ. N. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÁÚ¿ÛÔ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘.
78
el - 6
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel: +32 (0)015 - 15 47 9211
Fax: +32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
BLACK & DECKER (E§§∞™) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & §ÂˆÊ. µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
166 74 °Ï˘Ê¿‰· - ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.
º·Í
010 8981616
010 8982630
010 8983285
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT ROFO Kundendienst
Gewerbezone Seeblick
3213 Kleinbösingen
Tel:
026 - 674 93 93
Fax:
026 - 674 93 94
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 99 99 00
Fax:
22 99 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
214 66 75 00
214 66 75 75
Download PDF

advertising