KS888E | Black&Decker KS888E JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
2
1
3
7
8
6
4
5
9
Upozornění !
Určeno pro kutily.
559122-82 CZ
KS888
7
5
10
3
A
B
14
14
5
4
9
12
12
13
14
11 9
D
C
15
16
7
6
7
E
F
2
7
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše přímočará pila Black & Decker je určena pro
řezání dřeva, plastů a plechů. Tento výrobek je určen
pouze pro spotřebitelské použití.
b.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Přečtěte si veškeré pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru anebo vážné
poranění. Označení “výkonné nářadí” ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní šňůru)
nebo nářadí napájené bateriemi (bez napájecího
kabelu).
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
c.
d.
1. Pracovní prostor
a. Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole
a nedostatek světla v jeho okolí může vést ke
způsobení nehody.
b. Nepracuje s elektrickým nářadím v prostředí
s výbušnou atmosférou, jako jsou prostředí s
hořlavými kapalinami, plyny nebo s výbušným
prachem. Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
c. Při práci s výkonným nářadím držte děti a okolní
osoby z jeho dosahu. Rozptylování může způsobit
ztrátu kontroly nad nářadím.
e.
f.
g.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. Při práci s uzemněným
elektrickým nářadím nikdy nepoužívejte
zástrčkové adaptéry.Neupravované zástrčky a
odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění Vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
c. Nářadí nevystavujte dešti ani vlhkému
prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení nářadí,
tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky.
Přívodní kabel držte z dosahu tepelných
zdrojů, oleje, ostrých hran a pohyblivých dílů.
Poškozený nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
e. Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
látek, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost
při práci s tímto nářadím může přivodit vážné
zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte ochranu zraku. Bezpečnostní
vybavení jako jsou respirátor, neklouzavá
bezpečnostní obuv, pevná přilba nebo ochrana
sluchu, použité v odpovídajících podmínkách,
snižují riziko vzniku úrazu.
Zabraňte náhodnému spuštění. Předtím,
než nářadí připojíte do elektrické zásuvky
zabezpečte, aby byl hlavní vypínač ve vypnuté
poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na
hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu
nářadí k síti, je-li hlavní spínač v poloze zapnuto
zvyšuje riziko nehody.
Před spuštěním nářadí odkliďte z pracoviště
seřizovací klíče. Ponechané seřizovací klíče
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a
mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožňuje
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných
situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv
a rukavice dostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.
Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
4. Použití výkonného nářadí a jeho údržba
a. Netlačte příliš na nářadí. Používejte správný typ
nářadí pro vaši práci.Při použití správného typu
nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b. Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout a
vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
c. Před seřizováním, výměnou příslušenství, nebo
před uskladněním nářadí vytáhněte zástrčku
přívodního kabelu ze zásuvky zdroje napájení.
Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
d. Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo dosah
dětí a zabraňte osobám neobeznámených s
obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovali.Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e. Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda u nářadí nejsou
vychýlené nebo rozpojené pohyblivé části,
zlomené díly nebo jakékoliv jiné závady, které
mohou mít vliv na jeho správný chod. Pokud je
nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
3. Bezpečnost osob
a. Při použití výkonného nářadí zůstaňte
pozorní, stále sledujte, co provádíte. Pracujte
s rozvahou. S nářadím nepracujte pokud jste
unavení nebo pokud jste pod vlivem omamných
3
Seřízení vodícího válce pilového listu (obr. B)
Poté, co připevníte čepel, musíte seřídit vodící válec
pilového listu (4).
• Blokovací knoflík patky pily (7) otočte ve směru
A.
• Vodící válec pilového listu opřete proti zadní
straně pilového listu. Pilový list musí být umístěn
ve středním výřezu válce.
• Blokovací knoflík patky pily (7) otočte ve směru B
tak, aby byla patka pily ve své poloze zajištěna.
f.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými
čepelemi se méně zanášejí a lépe se ovládají.
g. Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů a způsobem
určeným daným typem nářadí, berte v úvahu
provozní podmínky a práci, kterou je nutné
vykonat. Použití nářadí k jiným účelům, než k
jakým je určeno, může být nebezpečné.
5. Opravy
a. Opravy by měly být prováděny kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních
náhradních dílů. Tím zajistíte bezpečný provoz
nářadí.
Připojení vysavače k nářadí (obr. C & D)
• Adapter pro odsávání prachu (9) srovnejte s patkou
pily podle obrázku.
• Výstupky (12) vložte do výřezů (13).
• Otáčejte adapterem tak, až bude ve své poloze
zajištěn. Ujistěte se, zda jsou výstupky (14) řádně
zasunuty.
• K adapteru připojte hubici vysavače (11) (není
součástí dodávky).
Odsávání prachových nečistot není možné pokud
provádíme kosé řezy.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací; proto
není nutné použití zemnícího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda zdroj napětí odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
Další bezpečnostní pokyny týkající se přímočarých
pil
• Varování! Pobyt v prašném prostředí a vdechnutí
prachu při řezání může ohrozit zdraví obsluhy
nářadí a okolo stojících osob. Používejte masku
proti prachu určenou speciálně na ochranu před
toxickým prachem a podobnými zplodinami a
zajistěte, aby byly takto chráněny všechny osoby
nacházející se nebo vstupující do pracovního
prostoru.
Použití
Varování! Nářadí nepoužívejte v případě, že je patka
pily uvolněna nebo odmontována.
Nastavení patky pily pro provádění kosých řezů
(obr. E)
Patku pily je možné naklonit vlevo či vpravo až
o 45°.
• Blokovací knoflík patky pily (7) otočte ve směru A
tak, aby byla patka pily (6) uvolněna.
• Vytáhněte patku pily (6) směrem vzad a natočte ji
do požadovaného úhlu. Úhel je možné zkontrolovat
pomocí stupnice nebo úhloměru.
• Blokovací knoflík patky pily (7) otočte ve směru B
tak, aby byla patka pily ve své poloze zajištěna.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi
následujícími prvky.
1. Spínač s regulací rychlostí
2. Zajišťovací tlačítko
3. Blokovací páčka pilového listu
4. Vodící kladka pilového listu
5. Pilový list
6. Patka pily
7. Blokovací knoflík patky pily
8. Úložný prostor na pilové listy
9. Adaptér pro odsávání prachu
Srovnání patky pily pro provádění rovných řezů:
• Blokovací knoflík patky pily (7) otočte ve směru A
tak, aby byla patka pily (6) uvolněna.
• Vytáhněte patku pily směrem vzad a naklopte ji
do úhlu přibližně 0°.
• Zatlačte patku pily směrem vpřed.
• Blokovací knoflík patky pily (7) otočte ve směru B
tak, aby byla patka pily ve své poloze zajištěna.
Ujistěte se, zda je patka pily podepřena vodícími
lištami.
Montáž
Varování! Před prováděním jakékoliv z následujících
operací se ujistěte, zda je nářadí vypnuto, zda je
odpojen napájecí kabel od zásuvky a zda se již
nepohybuje pilový list. Použité pilové listy mohou
být horké.
Zapnutí a vypnutí
• Nářadí spustíte tak, že stlačíte spínač s regulací
rychlostí (1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě
stisknutí tohoto spínače.
• Plynulý chod zvolíte stisknutím zajišťovacího
tlačítka (2) a uvolněním vypínače s regulací
otáček. Tato funkce je k dispozici pouze při plných
otáčkách.
• Nářadí vypneme tak, že uvolníme stisk hlavního
vypínače s regulací otáček. Pro vypnutí nářadí za
plynulého chodu stiskněte opět spínač s regulací
otáček a uvolněte jej.
Montáž pilového listu (obr. A)
• Pilový list (5) uchopte podle obrázku, ozubením
směrem vpřed.
• Zatlačte páčku (3) dolů.
• Zasuňte upínací násadu pilového listu co nejdále
do držáku pilového listu (10).
• Uvolněte páčku.
• Podle níže uvedeného postupu seřiďte vodící válec
pilového listu.
4
Jak používat funkci SightLine™ (obr. F)
• Tužkou si vyznačte linii řezu.
• Pilu si umístěte nad vyznačenou linii (15).
Sledováním vyznačené linie přímo shora pily můžete
snadno provést vlastní řez. Pokud by tomuto sledování
bylo z jakéhokoliv důvodu zabráněno, je možné jako
alternativu pro vedení řezu použít zoubkování (16).
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Rady k optimálnímu použití přístroje
Všeobecné
• Vysokou rychlost používejte k řezání dřeva, střední
rychlost k řezání hliníku a PVC a nízkou rychlost
k řezání kovů mimo hliníku.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Řezání vrstvených materiálů
Jelikož lišta pily zabírá při pohybu nahoru, mohou se
na povrchu v blízkosti patky objevit piliny.
• Používejte pilový listy s jemnými zuby.
• Provádějte řez ze zadní strany obrobku.
• Chcete-li štípání materiálu minimalizovat, sevřete
obrobek z obou stran pomocí kousků dřeva nebo
sololitu a provádějte řez přes celou sestavu.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker,
poskytuje společnost Black & Decker možnost
recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této
služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky
do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí
jejich recyklaci a ekologické zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na
adrese, která je uvedena v tomto návodu. Přehled
autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž
další informace, týkající se našeho poprodejního
servisu, můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Řezání kovu
• Pamatujte si, že řezání kovu trvá mnohem déle
než řezání dřeva.
• Používejte pilový list vhodný pro řezání kovu.
• Při řezání tenkých plechů připevněte ke spodní
straně obrobku kousek dřeva a provádějte řez
přes celou sestavu.
• Naneste na požadovanou čáru řezu olejový film.
Technické údaje
Příkon
Počet zdvihů (bez zátěže)
Max. hloubka řezu
Dřevo
Ocel
Hliník
Příslušenství
Výkon Vašeho nářadí závisí na použitém příslušenství.
Příslušenství Black & Decker a Piranha (vyjma Austrálie a
Nového Zélandu) je zkonstruováno k vytvoření standardu
vysoké kvality a je určeno ke zvýšení výkonnosti
vašeho nářadí. Budete-li používat toto příslušenství,
získáte s Vaším nářadím nejlepší pracovní výsledky.
W
min-1
mm
mm
mm
KS888E
500
0 - 3 200
65
4
10
ES Prohlášení o shodě
V tomto nářadí je možné používat pilové násady jak
U, tak i T.
Údržba
KS888
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám: 98/37/EC,
89/336/EEC, EN 60745, EN 55014, EN 61000
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou
životnost společně s minimálními nároky na údržbu.
Předpokladem dlouhodobé bezproblémové funkce
nářadí je jeho pravidelné čištění a péče.
• Větrací otvory čistěte pravidelně čistým, suchým
malířským štětcem.
• K čištění nářadí používejte pouze mýdlový roztok
a vlhký hadřík. Zabraňte vniknutí jakékoliv kapaliny
do útrob zařízení a nikdy neponořujte jakoukoliv
zařízení do kapaliny.
• Občas kápněte kapku oleje na osu vodící kladky
pilového listu.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrace přenášené na obsluhu
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
87 dB(A),
98 dB(A),
5,5 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-6-2004
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
5
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00044143 - 14-05-2007
6
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
7
KS888E - - - - A
JIGSAW 1
©
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising