KS888E | Black&Decker KS888E JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
2
1
3
7
8
6
4
5
9
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-59 SK
KS888
7
5
10
3
A
B
14
14
5
4
9
12
12
13
14
11 9
D
C
15
16
7
6
7
E
F
2
7
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená na
rezanie dreva, plastov a plechov. Tento výrobok je
určený len na spotrebiteľské použitie.
b.
Bezpečnostné predpisy
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Označenie elektrické náradie vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na vaše
náradie napájané zo siete (obsahuje napájací
prívodný kábel) alebo náradie napájané batériami (bez
napájacieho kábla).
USCHOVAJTE TIETO POKYNY.
c.
1. Pracovný priestor
a. Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole
a nedostatok svetla v jeho okolí môže viesť
k spôsobeniu nehody.
b. Nepracuje s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako je prostredie s horľavými
kvapalinami, plynmi alebo s výbušným
prachom. Náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže
zapáliť prach alebo výpary.
c. Pri práci s elektrickým náradím držte deti
a okolité osoby z jeho dosahu. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
2. Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri práci
s uzemneným elektrickým náradím nikdy
nepoužívajte zástrčkové adaptéry. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c. Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému
prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši
sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, ťahanie alebo vyťahovanie zástrčky
zo zásuvky. Prívodný kábel držte mimo dosahu
tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán alebo
pohyblivých častí. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
e. Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
g.
ste unavení alebo pokiaľ ste pod vplyvom
omamných látok, alkoholu alebo liekov.
Chvíľková nepozornosť pri práci s týmto náradím
môže privodiť vážne zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte ochranu zraku. Bezpečnostné
vybavenie ako sú respirátor, nekĺzavá bezpečnostná
obuv, pevná prilba alebo ochrana sluchu, použité
v zodpovedajúcich podmienkach, znižujú riziko
vzniku úrazu.
Zabráňte náhodnému zapnutiu.Pred tým,
ako náradie pripojíte do elektrickej zásuvky
zabezpečte, aby bol hlavný vypínač vo vypnutej
polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom
na hlavnom spínači alebo pripojenie napájacieho
kábla náradia k sieti, ak je hlavný vypínač v polohe
zapnuté zvyšuje riziko nehody.
Pred zapnutím náradia odpracte z pracovného
priestoru nastavovacie kľúče. Ponechané kľúče
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a
môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev a
rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4. Použitie elektrického náradia a jeho údržba
a. Na náradie príliš netlačte. Používajte správny
typ náradia pre vašu prácu. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonaná lepšie a
bezpečnejšie.
b. Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
c. Pred nastavovaním, výmenou príslušenstva,
alebo pred uskladnením náradia vytiahnite
zástrčku prívodného kábla zo zásuvky zdroja
napätia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného spustenia náradia.
d. Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným
s obsluhou náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Výkonné náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e. Údržba náradia. Skontrolujte, či na náradí
nie sú vychýlené alebo rozpojené pohyblivé
časti, zlomené dielce alebo akékoľvek iné
poruchy, ktoré môžu mať vplyv na jeho správny
chod. Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte
ho opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
3. Bezpečnosť osôb
a. Pri používaní elektrického náradia zostaňte
pozorní, stále sledujte, čo robíte. Pracujte
s rozvahou. S náradím nepracujte pokiaľ
3
Nastavenie vodiaceho valca pílového listu (obr. B)
Potom, čo pripevníte pílový list, musíte nastaviť vodiaci
valec pílového listu (4).
• Zaisťovací gombík pätky píly (7) otočte v smere A.
• Vodiaci valec pílového listu oprite o zadnú stranu
pílového listu. Pílový list musí byť umiestnený v
strednom výreze valca.
• Zaisťovací gombík pätky píly (7) otočte v smere
B tak, aby bola pätka píly vo svojej polohe
zaistená.
f.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými
čepeľmi sa menej zanášajú a lepšie sa ovládajú.
g. Náradie, príslušenstvo a nástavce používajte
podľa týchto pokynov a spôsobom, ktorý je
určený pre daný typ náradia. Berte do úvahy
aj prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je
nutné vykonať. Použitie náradia na iné účely,
než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
5. Opravy
a. Opravy by mali byť vykonávané kvalifikovanými
servisnými mechanikmi s použitím originálnych
náhradných dielov. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Pripojenie vysávača k náradiu (obr. C & D)
• Adaptér na odsávanie prachu (9) zarovnajte
s pätkou píly podľa obrázku.
• Výstupky (12) vložte do výrezov (13).
• Otáčajte adaptérom tak, až bude vo svojej polohe
zaistený. Uistite sa, či sú výstupky (14) riadne
zasunuté.
• K adaptéru pripojte hubicu vysávača (11) (nie je
súčasťou balenia).
Odsávanie prachových nečistôt nie je možné pokiaľ
robíte šikmé rezy.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
preto nie je nutné použitie zemniaceho vodiča.
Vždy skontrolujte, či zdroj napätia zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
priamočiarych píl
• Varovanie! Pobyt v prašnom prostredí a vdýchnutie
prachu pri rezaní môže ohroziť zdravie obsluhy
náradia a okolo stojacich osôb. Používajte masku
proti prachu určenú špeciálne na ochranu pred
toxickým prachom a podobnými splodinami a
zaistite, aby boli takto chránené všetky osoby
nachádzajúce sa alebo vstupujúce do pracovného
priestoru.
Použitie
Varovanie! Náradie nepoužívajte v prípade, že je pätka
píly uvoľnená alebo odmontovaná.
Nastavenie pätky píly pri prevádzaní šikmých
rezov (obr. E)
Pätku píly je možné nakloniť vľavo či vpravo až o 45°.
• Otočte zaisťovacím gombíkom pätky píly (7)
v smere A tak, aby bola pätka píly (6) uvoľnená.
• Vytiahnite pätku píly (6) smerom dozadu a nakloňte
ju do požadovaného uhla. Uhol je možné
skontrolovať pomocou stupnice alebo uhlomera.
• Zaisťovací gombík pätky píly (7) otočte v smere B
tak, aby bola pätka píly vo svojej polohe zaistená.
Popis
Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými
nasledujúcimi prvkami.
1. Vypínač s reguláciou rýchlosti
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Blokovacia páčka pílového listu
4. Vodiaci valec pílového listu
5. Pílový list
6. Pätka píly
7. Zaistenie pätky píly
8. Úložný priestor na pílové listy
9. Adaptér na odsávanie prachu
Zarovnanie pätky píly pri prevádzaní rovných rezov:
• Otočte zaisťovacím gombíkom pätky píly (7)
v smere A tak, aby bola pätka píly (6) uvoľnená.
• Vytiahnite pätku píly smerom dozadu a nakloňte
ju do uhla približne 0°.
• Zatlačte pätku píly smerom dopredu.
• Zaisťovací gombík pätky píly (7) otočte v smere B
tak, aby bola pätka píly vo svojej polohe zaistená.
Uistite sa, či je pätka píly podopretá vodiacimi
lištami.
Montáž
Varovanie! Pred prevádzaním akejkoľvek
z nasledujúcich operácií sa uistite, či je náradie
vypnuté, či je odpojený napájací kábel zo zásuvky
a či sa už nepohybuje pílový list. Použité pílové listy
môžu byť horúce.
Zapnutie a vypnutie
• Náradie zapnete tak, že stlačíte vypínač
s reguláciou rýchlosti (1). Otáčky náradia závisia
na intenzite stlačenia tohto spínača.
• Plynulý chod zvolíte stlačením zaisťovacieho
tlačidla (2) a uvoľnením vypínača. Táto funkcia je
k dispozícii iba pri plných otáčkach.
• Náradie vypneme tak, že uvoľníme stlačenie
hlavného vypínača s reguláciou otáčok. Ak chcete
náradie z plynulého chodu vypnúť, stisnite opäť
vypínač s reguláciou otáčok a uvoľnite ho.
Montáž pílového listu (obr. A)
• Pílový list (5) uchopte podľa obrázku, ozubením
smerom dopredu.
• Zatlačte páčku (3) dole.
• Zasuňte upínaciu stopku pílového listu čo najďalej
do držiaka pílového listu (10).
• Uvoľnite páčku.
• Podľa dole uvedeného postupu nastavte vodiaci
valec pílového listu.
Ako používať funkciu SightLine™ (obr. F)
• Ceruzkou si vyznačte líniu rezu.
• Pílu si umiestnite nad vyznačenú líniu (15).
4
Sledovaním vyznačenej línie priamo zhora píly môžete
jednoducho previesť vlastný rez. Pokiaľ by tomuto
sledovaniu bolo z akéhokoľvek dôvodu zabránené, je
možné ako alternatívu pre presné vedenie rezu použiť
zárez (vrúbkovanie) (16).
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu.
Odovzdajte výrobok do miestnej zberne triedeného
odpadu.
Rady na optimálne použitie prístroja
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Všeobecné
• Vysokú rýchlosť používajte pri rezaní dreva,
strednú rýchlosť pri rezaní hliníka a PVC a nízku
rýchlosť na rezanie kovov okrem hliníka.
Rezanie vrstvených materiálov
Keďže lišta píly zaberá pri pohybe nahor, môžu sa na
povrchu v blízkosti pätky objaviť piliny.
• Používajte pílové listy s jemnými zubami.
• Prevádzajte rezanie zo zadnej strany obrobku.
• Ak chcete obmedziť štiepenie materiálu, zovrite
obrobok z oboch strán pomocou kúsku dreva
alebo sololitu a režte cez celú túto zostavu.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych
zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost
recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto
službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do
značkového servisu, kde na vlastné náklady zaistia ich
recykláciu a ekologické spracovanie.
Rezanie kovu
• Pamätajte si, že rezanie kovu trvá omnoho dlhšie
ako rezanie dreva.
• Používajte pílový list vhodný na rezanie kovu.
• Pri rezaní tenkých plechov pripevnite k spodnej
strane obrobku kúsok dreva a režte cez celú túto
zostavu.
• Naneste na predpokladanú čiaru rezu olejový film.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete
u svojho značkového predajcu Black & Decker na
adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad
autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako
ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného
servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Príslušenstvo
Technické údaje
Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva.
Príslušenstvo Black & Decker a Piranha (okrem
Austrálie a Nového Zélandu) je skonštruované na
vysokej kvalitatívnej úrovni a je navrhnuté tak, aby
zvýšilo výkonnosť Vášho náradia.. Ak budete používať
toto príslušenstvo, dosiahnete s Vaším náradím
najlepšie pracovné výsledky.
Príkon
Počet zdvihov (bez záťaže)
Max. hĺbka rezu
Drevo
Oceľ
Hliník
V tomto náradí je možné rovnako používať pílové listy
s násadou U i T.
W
min-1
mm
mm
mm
KS888E
500
0 - 3 200
65
4
10
Vyhlásenie o zhode
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia závisí
od jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
• Vetracie otvory čistite pravidelne čistým a suchým
maliarskym štetcom.
• Na čistenie náradia používajte iba mydlový
roztok a navlhčenú handričku. Zabráňte vniknutiu
akejkoľvek kvapaliny do útrob zariadenia a
nikdy neponárajte akúkoľvek časť zariadenia do
kvapaliny.
• Občas kvapnite kvapku oleja na os vodiaceho
valca pílového listu.
KS888E
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EC,
89/336/EEC, EN 60745, EN 55014, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrácie prenášané na obsluhu
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
87 dB(A)
98 dB(A)
5,5 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-6-2004
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
5
vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Black & Decker
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Stará Vajnorská cesta 8
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
Fax:
+421 2 446 38 122
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny
poškodenia spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na
všetky vykonávané prevedené opravy a
zst00044658 - 23-05-2007
6
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
7
KS888E - - - - A
JIGSAW 1
©
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising