DW957 | DeWalt DW957 CORDLESS DRILL Type 11 instruction manual

®
DW927
DW928
DW929
DW956
DW957
1
Dansk
5
Deutsch
12
English
20
Español
27
Français
34
Italiano
41
Nederlands
48
Norsk
55
Português
62
Suomi
69
Svenska
75
Türkçe
82
EÏÏËÓÈη
89
Copyright DEWALT
2
6
4
5
3
2
1
8
7
9
10
9
12
11
A
3
4
14
13
B
C
2
2
3
1
D
4
E
DANSK
OPLADELIG SLAGBOREMASKINE/
SKRUETRÆKKER DW927/DW928/DW929/
DW956/DW957
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT elværktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
Spænding
V
Omdrejningstal ubelastet
1. gear
min-1
2. gear
min-1
Gennemslagskraft
Nm
Borepatron kapacitet (K2-modeller)
mm
Maksimal borekapacitet i stål/blødt træ (K2-modeller) mm
Borepatron kapacitet (K2H-modeller)
mm
Maksimal borekapacitet i
stål/blødt træ (K2H-modeller)
mm
Vægt
kg
NiCd batteri
Spænding
Kapacitet
Vægt
DE9074 DE9094
V 12
14,4
Ah 1,3
1,3
kg 0,55
0,6
NiCd batteri
Spænding
Kapacitet
Vægt
DE9071 DE9091
V 12
14,4
Ah 2,0
2,0
kg 0,65
0,7
NiMH batteri
Spænding
Kapacitet
Vægt
DE9086 DE9087
V 12
14,4
Ah 2,0
2,0
kg 0,65
0,7
DE9098
18
1,3
0,87
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet,
hvis brugervejledningens instruktioner
ikke følges.
DW927
12
DW928
14,4
DW929
18
DW956
12
DW957
14,4
0-400
0-1.400
32
10
10/25
10
0-400
0-1.400
35
10
10/32
10
0-400
0-1.400
40
10
10/38
-
0-400
0-1.400
35
13
13/28
13
0-400
0-1.400
40
13
13/35
13
10/25
1,6
10/32
1,7
1,9
13/28
1,9
13/35
2,1
Lader
Spænding (lysnet)
Ladetid (ca.)
Vægt
DE9107 DE9116
DE9108
VAC 230
230
min 60
60
kg 0,4
0,4
Sikringer:
230 V maskiner
10 A
DE9118
230
60
0,4
Angiver risiko for elektrisk stød.
EU-Overensstemmelseserklæring
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til: 98/37/EØF, 89/336/EØF, 73/23/EØF,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 50260,
EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
5
DANSK
DW927 DW928 DW929
DW956 DW957
LpA (lydniveau)
dB(A)*
79
79,6
80,1
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
92
92,6
93,1
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Vægtet geometrisk middelværdi
af accelerationsfrekvensen
* ved operatørens øre
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
For at beskytte sig selv, skal man altid anvende
høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj eller lader for regn.
Anvend ikke elværktøj på fugtige eller våde pladser.
Sørg for en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
6
5 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
6 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
7 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til.
8 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
9 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også ansigtsmaske.
10 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
11 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
12 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne
med hensyn til pasning og udskiftning af tilbehør.
Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
13 Fjern batteriet
Afmonter batteriet fra værktøjet, når det ikke er
i brug, inden service og ved udskiftning af
tilbehør såsom savklinge, bor eller fræsere.
14 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
15 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
16 Kontroller elværktøjet for skader
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion.
DANSK
Kontroller at de bevægelige dele fungerer
upåklageligt og ikke klemmer, at ingen dele er
gået i stykker, at alle dele er rigtigt monterede,
og at andre forhold, der kan påvirke driften,
er i orden.
En sikkerhedsanordning eller en anden del, som
er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et
anerkendt serviceværksted, hvis intet andet er
anført i brugsanvisningen. Fejlbehæftede
afbrydere skal udskiftes hos et autoriseret
serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
17 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet
i brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
18 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede serviceværksteder.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for batteriet
100%
Batteriet er opladet
Batteriet er defekt
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
Læs brugsanvisningen før laderen tages
i brug
Må kun anvendes til opladning af
DEWALT-batterier; andre batterier kan
revne og forårsage skader.
Må ikke udsættes for væske
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
Brandfare. Undgå at kortslutte
kontakterne på et frakoblet batteri med
metalgenstande (ved f.eks. at have
nøgler i samme lomme som batteriet).
• Batterivæsken, en 25-30% opløsning af
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Ved hudkontakt
skal der omgående skylles med vand.
Neutraliser med en mild syre såsom citronsaft eller
eddike. Ved øjenkontakt skylles med rigeligt med
vand i mindst 10 minutter. Opsøg læge.
• Forsøg aldrig at åbne et batteri.
• Til opladning af DEWALT NiMH-batterier må kun
anvendes ladere med påskrift «NiMH» eller
«NiMH + NiCd».
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
Følg givne anbefalinger med hensyn til at
skille sig af med batteriet
Brænd ikke batteriet
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Opladelig boremaskine/skruetrækker
1 Batterilader
2 Batterier
1 Skruebit
1 Kasse
1 Brugervejledning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
100%
Batteriet oplader
7
DANSK
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
• Afbryd altid værktøjet før indsættelse
eller udtagning af batteriet.
• Kun brug DEWALT batterier og lader.
Beskrivelse (fig. A)
Din boremaskine/skruetrækker DW927/DW928/
DW929/DW956/DW957 er konstrueret med henblik
på professionelle bore- og skrueopgaver.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Omskifter for højre/venstregang
3 Gearvælger
4 Funktionsvælger/drejningsmomentkontrol
5 Positioner til justering af drejningsmoment
6 Selvspændende borepatron
7 Bitsholder
8 Håndtag
9 Batteri
Lader
Din DE9107 lader kan oplade DEWALT NiCd-batterier
fra 7,2 til 14,4 V.
Din DE9108/DE9118 lader kan oplade DEWALT
NiCd-batterier fra 7,2 til 18 V.
Din DE9116 lader kan oplade DEWALT NiMH- og
NiCd-batterier fra 7,2 til 18 V.
9 Batteri
10 Udløserknapper
11 Lader
12 Ladeindikator (rød)
Batteri (fig. A)
Opladning af batteriet
• Batteriet (9) oplades ved at sætte det i laderen
(11) som vist på tegningen og tilslutte laderen.
Sørg for at batteriet sidder korrekt i laderen.
Den røde ladeindikator (12) blinker. Efter ca. 1 time
holder den op med at blinke og begynder at lyse
konstant. Batteriet er nu helt opladet, og laderen
skifter automatisk til neutral. Efter cirka 4 timer skifter
den til vedligeholdelse. Batteriet kan derefter tages
af når som helst eller det kan blive siddende i laderen,
så længe det skal være.
• Den røde ladeindikator blinker hurtigt, når den
angiver et ladeproblem. Tag batteriet ud af
laderen og sæt det i igen eller prøv et nyt.
Hvis det nye batteri heller ikke kan lades op, bør
laderen testes af en autoriseret DEWALT værksted.
• Når laderen tilsluttes energi fra en generator eller
energikilder, som omsætter jævnstrøm til
vekselstrøm, er det muligt, at den røde
ladeindikator blinker to gange, sluk og gentag.
Dette angiver et forbigående problem med
energikilden. Laderen skifter automatisk tilbage til
normal funktion.
El-sikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding. Kontroller,
at strømforsyningen svarer til spændingen på
typeskiltet.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 60335; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Samling og justering
• Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
8
Oplad ikke batteriet ved en
omgivelsestemperatur på under 4 °C
eller over 40 °C. Anbefalet
ladetemperatur: ca. 24 °C.
Indsætning og udtagning af batteriet
• Sæt batteriet ind i håndtaget (8), indtil der høres
et klik.
• Batteriet fjernes ved at trykke på de to
udløserknapper (10) samtidigt og trække batteriet
ud af håndtaget (8).
Neutralmodus
Neutralmodus hjælper med at vedligeholde batteriet
ved spidskapacitet. Det anbefales at bruge funktionen
hver uge eller hver 10 opladnings/afladningscyklus.
• Start opladningen, som beskrevet ovenfor.
• Når ladeindikatoren holder op med at blinke,
batteriet efterlades i opladeren på 4 timer.
DANSK
DE9108/DE9116 - Opladningsdødtid
Når opladeren finder et opvarmet batteri, starter det
automatisk en dødtidsfunktion, hvorved opladningen
udsættes, indtil batteriet er kølet af. Når batteriet er
kølet af, slår opladeren automatisk over på
opladningsfunktionen. Denne funktion sikrer
maksimalt brugsliv på batteriet. I dødtidsstatus
blinker den røde indikator (12) langt efterfulgt af kort.
Sådan indsættes og fjernes et tilbehør (fig. A & B)
• Åbn patronen ved at dreje ringen (13) mod uret
og sæt tilbehøret i patronen.
• Anbring boret i patronen så langt inde som muligt
og løft det lidt før der spændes.
• Spænd godt til ved at dreje ringen med uret.
• Tilbehøret fjernes i omvendt rækkefølge.
Valg af funktion eller justering af
drejningsmoment (fig. C)
Kransen på dette værktøj har 17 positioner til
justering af drejningsmomentet for at tilpasse det til
skruens størrelse og til arbejdsemnet.
Vedrørende indstilling af drejningsmoment,
se afsnittet «Skruetrækning».
• Vælg den ønskede funktion eller det ønskede
drejningsmoment ved at stille ind på symbolet
eller nummeret på funktionsvælgeren (4) mod
indikatoren (14) på huset.
Omskifter for højre/venstregang (fig. D)
• Højre- og venstregang vælges ved hjælp af
omskifteren (2) som vist på tegningen (se pilene
på værktøjet).
Værktøjet skal stå helt stille inden der
vælges ny rotationsretning.
Gearvælger (fig. E)
Værktøjet er udstyret med en gearvælger (3) for at
kunne ændre forholdet mellem omdrejningstal/
drejningsmoment.
1 lavt omdrejningstal/højt drejningsmoment
(boring af store huller, skruning af skruer)
2 højt omdrejningstal/lavt drejningsmoment
(små huller)
Skub altid gearvælgeren helt frem eller
helt tilbage.
• Skift ikke gear ved fuld hastighed eller mens
maskinen arbejder.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer ind i rør og
ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet.
Tænd og sluk (fig. A & D)
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Værktøjet låses i afbrudt position ved at stille
omskifteren for højre/venstregang (2) i
midterposition.
Boremaskinen er udstyret med en
bremse, som stopper borepatronen,
så snart afbryderen udløses helt.
Skruetrækning (fig. A)
• Vælg højre- eller venstregang ved hjælp af
omskifteren (2).
• Indstil kransen (4) på position 1 og begynd at
skrue (lavt moment).
• Hvis koblingen udløses for tidligt,
justeres kransen for at øge momentet.
Rotationsboring (fig. A)
• Rotationsboring vælges ved hjælp af
funktionsvælgeren (4).
• Vælg højregang.
Boring i metal
• Brug skæreolie når du borer i metal, foruden
boring i støbejern og messing, som skal tørbores.
Boring i træ
• Brug et egnet bor.
For information om hastigheder, se tekniske data.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
9
DANSK
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere
i meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
• Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
kabinettet med en blød klud.
• Fjern batteriet før rengøring af el-værktøjet.
Miljø
Genopladeligt batteri
Dette langtidsholdbare batteri skal genoplades,
når det ikke længere afgiver tilstrækkelig strøm til
opgaver, som det klarede tidligere. Når batteriet ikke
længere kan anvendes, skal det affaldshåndteres
under hensyntagen til miljøet.
• Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
• NiMH- og NiCd-batterier kan genanvendes.
Af miljøhensyn bør batterierne afleveres til et af
de opsamlingssteder, der findes i din kommune,
eller til et DEWALT serviceværksted.
De indsamlede batterier vil blive genanvendt eller
korrekt affaldshåndteret.
OBS! Som forbruger har man ansvaret for at
batteriet afhændes på bedste vis.
10
Opslidt værktøj
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
11
DEUTSCH
AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
DW927
Spannung
(Volt) 12
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
(min-1) 0-400
2. Gang
(min-1) 0-1.400
Max. Drehmoment
(Nm) 32
Bohrfutter-Spannweite (K2-Modelle)
(mm) 10
Max. Bohrleistung in Stahl/Holz (K2-Modelle) (mm) 10/25
Bohrfutter-Spannweite (K2H-Modelle)
(mm) 10
Max. Bohrleistung in
Stahl/Holz (K2H-Modelle)
(mm) 10/25
Gewicht
(kg) 1,6
NiCd-Akku
Spannung
Kapazität
Gewicht
DE9074
(Volt) 12
(Ah) 1,3
(kg) 0,55
DE9094
14,4
1,3
0,6
NiCd-Akku
Spannung
Kapazität
Gewicht
DE9071
(Volt) 12
(Ah) 2,0
(kg) 0,65
DE9091
14,4
2,0
0,7
NiMH-Akku
Spannung
Kapazität
Gewicht
DE9086
(Volt) 12
(Ah) 2,0
(kg) 0,65
DE9087
14,4
2,0
0,7
DE9098
18
1,3
0,87
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
12
DW928
14,4
DW929
18
DW956
12
DW957
14,4
0-400
0-1.400
35
10
10/32
10
0-400
0-1.400
40
10
10/38
-
0-400
0-1.400
35
13
13/28
13
0-400
0-1.400
40
13
13/35
13
10/32
1,7
1,9
13/28
1,9
13/35
2,1
Ladegerät
Netzspannung
Ladezeit (ca.)
Gewicht
DE9107
DE9108
(VAC) 230
min 60
(kg) 0,4
DE9116 DE9118
230
60
0,4
230
60
0,4
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
elektrische Spannung
EG-Konformitätserklärung
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
DeWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EWG,
89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2
und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
DEUTSCH
DW927
DW928
DW956
DW957
DW929
LpA (Schalldruck)
dB(A)*
79
79,6
80,1
LWA (Schalleistung)
dB(A)
92
92,6
93,1
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Gewichteter Effektivwert
der Beschleunigung
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum
Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und
Feuergefahr die nationalen Sicherheitsvorschriften
zu beachten. Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das Elektrowerkzeug benutzen.
Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter 16 Jahren
dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
6 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
7 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
8 Schützen Sie sich vor dem Schalldruck
Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz.
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
10 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
11 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie
müde sind.
12 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität
und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahr führen.
14 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können.
13
DEUTSCH
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren
Sie regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern.
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
15 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen,
um den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist.
Beschädigte Schalter müssen durch eine
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
16 Entnehmen Sie den Akku
Entnehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch,
vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel.
17 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Neutralisieren Sie die Lösung mit einer milden
Säure wie Zitronensaft oder Essig. Falls die
Lösung mit den Augen in Berührung kommt,
spülen Sie mindestens 10 Minuten lang mit
reichlich klarem Wasser.
• Versuchen Sie niemals, einen Akku zu öffnen.
• Verwenden Sie zum Laden von DEWALT NiMHAkkus nur Ladegeräte mit der Aufschrift «NiMH»
oder «NiMH + NiCd».
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen folgende Symbole:
100%
Akku wird geladen
100%
Akku ist geladen
Akku ist defekt
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
Laden Sie nie einen beschädigten Akku,
sondern ersetzen Sie diesen sofort
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus;
andere Akkus könnten platzen und zu
Sach- und Personenschäden führen
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Feuergefahr! Vermeiden Sie, daß Metallteile
die Anschlüsse eines nicht am Werkzeug
befindlichen Akkus kurzschließen (z.B.
Schlüssel, die mit dem Akku zusammen in
einer Tasche getragen werden).
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
+40 ˚c
+4 ˚c
• Die Akkuflüssigkeit, eine 25 bis 30% starke
Kaliumhydroxidlösung, kann schädlich sein.
Falls die Lösung mit der Haut in Berührung
kommt, spülen Sie sofort mit reichlich Wasser.
14
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen +4 °C und +40 °C
Lassen Sie den Akku am Ende des
technischen Lebens mit Rücksicht auf
die Umwelt fachgerecht entsorgen
DEUTSCH
Elektrische Sicherheit
Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Bohrschrauber
1 Akkuladegerät
2 Akkus
1 Schrauberklinge
1 Transportkoffer
1 Bedienungsanleitung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihr Akku-Werkzeug DW927/DW928/DW929/
DW956/DW957 wurde für professionelle Bohr- und
Schraubarbeiten entwickelt.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Rechts-/Linkslauf-Umschalter
3 Getriebeumschalter 1./2. Gang
4 Getriebeumschalter Bohren/
SchlagbohrenKombinierte Betriebsart- und
Drehmomenteinstellung
5 Drehmomentpositionen
6 Schnellspannbohrfutter
7 Werkzeugfach
8 Handgriff
9 Akku
Ladegerät
Ihr Ladegerät DE9107 kann DEWALT NiCd-Akkus im
Bereich von 7,2 bis 14,4 V laden.
Ihr Ladegerät DE9108/DE9118 kann DEWALT
NiCd-Akkus im Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
Ihr Ladegerät DE9116 kann DEWALT NiMH- und
NiCd-Akkus im Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
9 Akku
10 Löseknöpfe
11 Ladegerät
12 Ladekontrolleuchte (rot)
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Ladegerätes
angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 zweifach isoliert;
eine Erdleitung ist aus diesem Grunde
überflüssig.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
• Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku.
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug immer
aus, bevor Sie den Akku einsetzen oder
entfernen.
• Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus und
-Ladegeräte.
15
DEUTSCH
Akku (Abb. A)
Laden des Akkus
• Um den Akku (9) zu laden, stecken Sie ihn
gemäß der Abbildung in das Ladegerät (11) und
schließen dieses an die Stromversorgung an.
Vergewissern Sie sich, daß der Akku vollständig
in das Ladegerät eingeführt wurde.
Die rote Ladekontrolleuchte (12) muß blinken.
Nach ungefähr einer Stunde schaltet die Leuchte
von Blink- auf Dauerbetrieb. Der Akku ist nun vollständig geladen und das Ladegerät schaltet automatisch in den Ausgleichmodus. Nach ungefähr vier
Stunden schaltet es in den Pflegemodus. Der Akku
kann jederzeit aus dem Ladegerät entfernt oder auf
unbegrenzte Zeit im angeschlossenen Ladegerät gelassen werden.
• Wenn die rote Ladekontrolleuchte schnell blinkt,
liegt ein Ladeproblem vor. Setzen Sie den Akku
nochmals ein oder verwenden Sie zu Testzwekken einen anderen Akku. Falls auch der neue
Akku nicht geladen werden kann, lassen Sie das
Ladegerät bitte von einer DEWALTKundendienstwerkstatt nachsehen.
• Wenn das Ladegerät an Stromversorgungsquellen wie einem Generator oder Wechselrichter
angeschlossen ist, kann es vorkommen, daß die
Ladekontrolleuchte zweimal blinkt, dann erlischt
und den Zyklus wiederholt. Dies deutet auf eine
vorübergehende Störung der Stromversorgung.
Das Ladegerät schaltet automatisch wieder auf
Normalbetrieb.
Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 4 °C oder
über 40 °C. Empfohlene Ladetemperatur: zirka 24 °C.
Einsetzen und Entfernen des Akkus
• Stecken Sie den Akku in den Handgriff (8), bis er
arretiert.
• Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die
beiden Löseknöpfe (10) gleichzeitig ein und
ziehen den Akku aus dem Handgriff (8) heraus.
Ausgleichmodus
Der Ausgleichmodus trägt dazu bei, daß der Akku
langfristig seine Spitzenleistung bewahrt.
16
Es wird empfohlen, diesen Modus wöchtentlich oder
alle 10 Lade-/Entladezyklen zu verwenden.
• Starten Sie den Ladeprozeß wie im vorigen
beschrieben.
• Wenn die Ladekontrolleuchte nicht mehr blinkt,
lassen Sie den Akku noch ca. 4 Stunden im
Ladegerät.
DE9108/DE9116 - Abkühlverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, daß der Akku heiß ist,
wird automatisch die Abkühlverzögerung ausgelöst,
bis der Akku abgekühlt ist. Nachdem der Akku abgekühlt ist, schaltet das Ladegerät automatisch auf
Ladebetrieb. Diese Schaltung gewährt maximale Lebensdauer des Akkus. Die rote Ladekontrolleuchte
(12) blinkt während der Abkühlverzögerung erst lang,
dann kurz.
Einsetzen und Entfernen eines Werkzeuges
(Abb. A & B)
• Öffnen Sie das Bohrfutter, indem Sie den
Spannring (13) entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen und setzen Sie das Zubehör ein.
• Setzen Sie das Werkzeug bis zum Anschlag in
das Bohrfutter ein.
• Ziehen Sie das Bohrfutter fest an, indem Sie den
Spannring im Uhrzeigersinn drehen.
• Gehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges in
umgekehrter Reihenfolge vor.
Wählen der Betriebsart/Drehmoment-Vorwahl
(Abb. C)
Der Einstellring dieser Werkzeuge hat 17 Positionen
pro Gang für die Drehmoment-Vorwahl beim
Schrauben. Die richtige Einstellung hängt von der
Schraubengröße und dem Werkstücksmaterial ab
und wird im Abschnitt «Schrauben» beschrieben.
• Wählen Sie die erforderliche Betriebsart bzw.
Drehmomenteinstellung, indem Sie das entsprechende Symbol bzw. die richtige Zahl auf dem
Einstellring (4) zum Pfeil (14) drehen.
Rechts-/Linkslauf-Umschalter (Abb. D)
• Bedienen Sie den Rechts-/Linkslauf-Umschalter
(2) wie abgebildet, um Rechts- oder Linkslauf zu
wählen. Die Pfeile am Werkzeuggehäuse zeigen
die Drehrichtung an.
DEUTSCH
Warten Sie immer, bis der Motor völlig
stillsteht und ändern Sie erst dann die
Laufrichtung.
Getriebeumschalter 1./2. Gang (Abb. E)
Dieses Werkzeug besitzt ein Zweiganggetriebe, das
an der Getriebeumschaltung (3) eingestellt werden
kann.
1 niedrige Drehzahl/hohes Drehmoment
(große Bohrdurchmesser, Verarbeitung von
Schrauben)
2 hohe Drehzahl/niedriges Drehmoment
(kleine Bohrdurchmesser)
Für die Drehzahl verweisen wir auf die technischen
Daten.
Bewegen Sie die Getriebeumschaltung
immer vollständig nach vorne oder
vollständig nach hinten, bis sie hörbar
einrastet und eine «1» für 1. Gang bzw.
eine «2» für 2. Gang auf der Umschaltung sichtbar ist.
• Wechseln Sie niemals den Gang, während der
EIN-/AUS-Schalter gedrückt ist.
Ihre Bohrmaschine verfügt über eine
Bremse, die das Bohrfutter beim
Loslassen des Drehzahl-Regelschalters
sofort zum Stillstand bringt.
Schrauben (Abb. A)
• Wählen Sie mit dem Schalter (2) Rechts- oder
Linkslauf.
• Stellen Sie den Einstellring (4) auf Position 1 und
fangen Sie mit dem Schrauben an (niedriges
Drehmoment).
• Falls die Kupplung zu schnell auskuppelt, stellen
Sie den Einstellring auf einen größeren Wert ein.
Bohren (Abb. A)
• Wählen Sie mit dem Einstellring (4) die Betriebsart Bohren.
• Wählen Sie Rechtslauf.
Bohren in Metall
• Verwenden Sie beim Bohren in Metall eine
Kühlflüssigkeit. Beim Bohren von Gußeisen,
Grauguß und Messing sollte trocken gebohrt
werden.
Bohren in Holz
• Verwenden Sie einen geeigneten Bohrer.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Informieren Sie sich vor dem Arbeiten
über den genauen Verlauf von Leitungen
und Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das Elektrowerkzeug nur leicht an.
Ein- und Ausschalten (Abb. A & D)
• Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter (1). Je tiefer der
Drehzahl-Regelschalter gedrückt wird, um so
höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
• Um das Akku-Werkzeug vor unbeabsichtigtem
Einschalten zu schützen (z.B. beim Transport im
Werkzeugkoffer), schieben Sie den Rechts-/
Linkslaufschalter (2) in die Mittelposition.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung
voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit
einem weichen Tuch.
17
DEUTSCH
Ziehen Sie vorher den Netzstecker des Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres
Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
Ausgediente Werkzeuge
Akku
Der Akku hält sehr lange. Er muß aufgeladen werden, wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen Lebens ist
der Akku mit Rücksicht auf die Umwelt und fachgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und entnehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiMH- und NiCd-Akkus sind wiederverwertbar.
Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind sie bei einer kommunalen
Sammelstelle abzugeben oder direkt an DEWALT
einzuschicken. Auf keinen Fall dürfen Akkus über
den Hausmüll entsorgt werden.
Recycling (nicht zutreffend für Österreich und
die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
18
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen
bei Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
DEUTSCH
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie
können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
19
ENGLISH
CORDLESS DRILL/DRIVER
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
Congratulations!
You have chosen a DEWALT power tool. Years of experience, thorough product development and innovation
make DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical data
Voltage
V
No load speed
1st gear
min-1
2nd gear
min-1
Max. torque
Nm
Chuck capacity (K2 models)
mm
Maximum drilling capacity in steel/wood (K2 models) mm
Chuck capacity (K2H models)
mm
Maximum drilling capacity in
steel/wood (K2H models)
mm
Weight
kg
NiCd battery pack
Voltage
Capacity
Weight
V
Ah
kg
DE9074
12
1.3
0.55
DE9094
14.4
1.3
0.6
NiCd battery pack
Voltage
Capacity
Weight
V
Ah
kg
DE9071
12
2.0
0.65
DE9091
14.4
2.0
0.7
NiMH battery pack
Voltage
Capacity
Weight
V
Ah
kg
DE9086
12
2.0
0.65
DE9087
14.4
2.0
0.7
DE9098
18
1.3
0.87
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
20
DW927
12
DW928
14.4
DW929
18
DW956
12
DW957
14.4
0-400
0-1,400
32
10
10/25
10
0-400
0-1,400
35
10
10/32
10
0-400
0-1,400
40
10
10/38
-
0-400
0-1,400
35
13
13/28
13
0-400
0-1,400
40
13
13/35
13
10/25
1.6
10/32
1.7
1.9
13/28
1.9
13/35
2.1
Charger
Mains voltage
Approx. charging time
Weight
DE9107
DE9108
VAC 230
min 60
kg 0.4
DE9116 DE9118
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools 10 Amperes, mains
230 V tools 3 Amperes, in plugs
230
60
0.4
230
60
0.4
EC-Declaration of conformity
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
DEWALT declares that these power tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
ENGLISH
DW927
DW928
DW956
DW957
DW929
LpA (sound pressure)
dB(A)*
79
79.6
80.1
LWA (acoustic power)
dB(A)
92
92.6
93.1
m/s2
< 2.5
< 2.5
< 2.5
Weighted RMS
acceleration value
* at the operator’s ear
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury.
Read the following safety instructions before
attempting to operate this product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause
accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
6 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery.
They can be caught in moving parts.
Preferably wear rubber gloves and non-slip
footwear when working outdoors.
Wear protective hair covering to keep long hair
out of the way.
7 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
8 Beware of sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
10 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
11 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
12 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation with
this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal
injury.
14 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance.
Follow the instructions for maintenance and
changing accessories. Inspect the tool cords at
regular intervals and, if damaged, have them
repaired by an authorized DEWALT repair agent.
Keep all controls dry, clean and free from oil and
grease.
21
ENGLISH
100%
15 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
16 Remove the battery pack
Remove the battery pack when not in use,
before servicing and when changing accessories.
17 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Battery charged
Battery defective
Do not probe with conductive objects
Do not charge damaged battery packs
Read instruction manual before use
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage
Do not expose to water
Have defective cords replaced
immediately
Additional safety instructions for battery packs
Fire hazard! Avoid metal short circuiting
the contacts of a detached battery pack
(e.g. keys carried in the same pocket as
a battery pack).
• The battery fluid, a 25-30% solution of potassium
hydroxide, can be harmful. In case of skin
contact, flush immediately with water.
Neutralize with a mild acid such as lemon juice or
vinegar. In case of eye contact, rinse abundantly
with clean water for at least 10 minutes.
Consult a physician.
• Never attempt to open a battery pack for any
reason.
• Use only chargers labelled «NiMH» or «NiMH +
NiCd» to charge DEWALT NiMH battery packs.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
100%
Battery charging
22
+40 ˚c
+4 ˚c
Charge only between 4 °C and 40 °C
Discard the battery pack with due care
for the environment
Do not incinerate the battery pack
Package contents
The package contains:
1 Cordless midhandle drill/driver
1 Battery charger
2 Battery packs
1 Screwdriver bit
1 Kitbox
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
ENGLISH
Description (fig. A)
Your cordless drill/driver DW927/DW928/DW929/
DW956/DW957 has been designed for professional
drilling and screwdriving applications.
1 Variable speed switch
2 Forward/reverse slider
3 Two gear selector
4 Mode selector/torque adjustment collar
5 Collar settings
6 Keyless chuck
7 Bit holder
8 Grip
9 Battery pack
Charger
Your DE9107 charger accepts DEWALT NiCd
battery packs ranging from 7.2 V to 14.4 V.
Your DE9108/DE9118 charger accepts DEWALT
NiCd battery packs ranging from 7.2 V to 18 V.
Your DE9116 charger accepts DEWALT NiCd and
NiMH battery packs ranging from 7.2 V to 18 V.
9 Battery pack
10 Release buttons
11 Charger
12 Charging indicator (red)
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double
insulated in accordance with EN 60335.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.
Assembly and adjustment
• Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
• Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
• Use only DEWALT battery packs and
chargers.
Battery pack (fig. A)
Charging the battery pack
• To charge the battery pack (9), insert it into the
charger (11) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in the
charger, but do not force it.
The red charging indicator (12) will blink. After
approx. 1 hour, it will stop blinking and remain on.
The battery pack is now fully charged and the
charger automatically switches to equalisation mode.
23
ENGLISH
After approx. 4 hours, it will switch to maintenance
charge mode. The battery pack can be removed at
any time or left in the connected charger indefinitely.
• The red charging indicator flashes rapidly to
indicate a charging problem. Reinsert the battery
pack or try a new one. If the new pack also
refuses to charge, have your charger tested by
an authorised DEWALT repair agent.
• When plugged into power sources such as
generators or sources that convert DC to AC,
the red charging indicator may blink twice, switch
off and repeat. This indicates a temporary
problem of the power source. The charger will
automatically switch back to normal operation.
Do not charge the battery pack at
ambient temperatures < 4 °C or > 40 °C.
Recommended charging temperature:
approx. 24 °C.
Inserting and removing the battery pack
• Insert the battery pack into the grip (8) until it
clicks in place.
• To remove the battery pack, press the two
release buttons (10) simultaneously and pull the
pack out of the grip (8).
Equalisation mode
The equalisation mode helps to maintain the
optimum capacity of the battery pack. It is therefore
recommended to use the equalisation mode weekly
or every 10 charge/discharge cycles.
• Charge the battery pack as described above.
• When the charging indicator stops blinking, leave
the battery in the charger for approx. 4 hours.
DE9108/DE9116 - Hot Pack Delay
When the charger detects a battery that is hot,
it automatically starts a Hot Pack Delay, suspending
charging until the battery has cooled. After the
battery has cooled, the charger automatically
switches to the pack charging mode. This feature
ensures maximum battery life. The red indicator (12)
blinks long, then short while in the Hot Pack Delay
mode.
Inserting and removing bits (fig. A & B)
• Open the chuck by turning the sleeve (13)
counterclockwise and insert the bit shank.
24
• Place the bit in the chuck as far as it will go and
lift slightly before tightening.
• Tighten firmly by turning the sleeve clockwise.
• To remove the bit, proceed in reverse order.
Selecting the operating mode or adjusting the
torque (fig. C)
The collar of this tool has 17 positions for the
adjustment of the torque to suit the size of the screw
and the workpiece material. For torque adjustment,
refer to the section «Screwdriving».
• Select the drilling mode or torque by aligning the
symbol or number on the collar (4) with the
indicator (14) on the housing.
Forward/reverse slider (fig. D)
• To select forward or reverse rotation, use the
forward/reverse slider (2) as shown (see arrows
on tool).
Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the
direction of rotation.
Two gear selector (fig. E)
Your tool is fitted with a two gear selector (3) to vary
the speed/torque ratio.
1 low speed/high torque
(drilling large holes, driving screws)
2 high speed/low torque
(drilling smaller holes)
For speed rates, refer to the technical data.
Always push the two gear selector
completely forward or backward.
• Do not change gears at full speed or during use.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework and
wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
ENGLISH
Switching on and off (fig. A & D)
• To run the tool, press the variable speed switch
(1). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
• To stop the tool, release the switch.
• To lock the tool in the off position, move the
forward/reverse slider (2) to the central position.
The drill is equipped with a brake to stop
the tool as soon as the variable speed
switch is fully released.
Screwdriving (fig. A)
• Select forward or reverse rotation using the slider
(2).
• Set the collar (4) to position 1 and begin
screwdriving (low torque).
• If the clutch ratchets too soon, adjust the collar
to increase the torque as required.
Drilling (fig. A)
• Select the drilling mode using the collar (4).
• Select forward rotation.
Drilling in metal
• Use a cutting lubricant when drilling metals.
The exceptions are cast iron and brass which
should be drilled dry.
Drilling in wood
• Use the appropriate type of drill bit.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Cleaning
• Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning your
power tool.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
Environment
Rechargeable battery pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
Unwanted tools
Take your tool to an authorised DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
25
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at
www.2helpU.com.
26
ESPAÑOL
TALADRO ATORNILLADOR/PERCUTOR SIN
CABLE DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta eléctrica DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el
usuario profesional.
Características técnicas
Voltaje
V
Velocidad en vacío
1a velocidad
min-1
2a velocidad
min-1
Par máximo
Nm
Capacidad del portabrocas (modelos K2)
mm
Capacidad de perforación en acero/madera (modelos K2) mm
Capacidad del portabrocas (modelos K2H)
mm
Capacidad de perforación en
acero/madera (modelos K2H)
mm
Peso
kg
DE9098
18
1,3
0,87
DW927
12
DW928
14,4
DW929
18
DW956
12
DW957
14,4
0-400
0-1.400
32
10
10/25
10
0-400
0-1.400
35
10
10/32
10
0-400
0-1.400
40
10
10/38
-
0-400
0-1.400
35
13
13/28
13
0-400
0-1.400
40
13
13/35
13
10/25
1,6
10/32
1,7
1,9
13/28
1,9
13/35
2,1
Batería NiCd
Voltaje
Capacidad
Peso
DE9074
V 12
Ah 1,3
kg 0,55
DE9094
14,4
1,3
0,6
Batería NiCd
Voltaje
Capacidad
Peso
DE9071
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9091
14,4
2,0
0,7
Fusibles
Herramientas 230 V: 10 A
Batería NiMH
Voltaje
Capacidad
Peso
DE9086
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9087
14,4
2,0
0,7
Declaración CE de conformidad
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Cargador
DE9107
DE9108
Tensión de la red
VAC 230
Tiempo de carga (próx.) min 60
Peso
kg 0,4
DE9116 DE9118
230
60
0,4
230
60
0,4
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
27
ESPAÑOL
DW927
DW928
DW956
DW957
DW929
LpA (presión acústica)
dB(A)*
79
79,6
80,1
LWA (potencia acústica)
dB(A)
92
92,6
93,1
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,50
Valor cuadrático medio
ponderado en frecuencia
de la aceleración
* al oído del usuario
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de
seguridad siguientes antes de utilizar este
producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las herramientas eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
28
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación. En caso
de uso por menores de 16 años, se requiere
supervisión.
5 Guarde las herramientas que no utiliza
Las herramientas eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
6 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
7 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado
produce polvo u otras partículas volantes.
8 Respete el nivel de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos.
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
11 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
12 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
13 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados. La
herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCIÓN! El uso de accesorios o acoplamientos,
o el uso de la herramienta misma distintos de los
recomendados en este manual de instrucciones,
puede dar lugar a lesiones de personas.
ESPAÑOL
14 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
15 Compruebe que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas, ni
accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las instrucciones.
No utilice la herramienta cuando el interruptor
esté defectuoso. Haga sustituir el interruptor en
un Centro de Servicio DEWALT.
16 Extraiga la batería
Extraiga la batería cuando no la esté utilizando,
antes de las operaciones de mantenimiento y
cuando cambie algún accesorio.
17 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de herramientas
eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Neutralícelo con un ácido suave como zumo de
limón o vinagre. En caso de que entre en
contacto con los ojos, láveselos con agua limpia
abundante durante al menos 10 minutos.
Consulte a un médico.
• No intente nunca abrir una batería.
• Usar sólo cargadores con placa «NiMH» o
«NiMH + NiCd» para baterías DEWALT NiMH.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
100%
Cargando
100%
Cargado
Batería defectuosa
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado,
cambiarlas inmediatamente
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Usar sólo con baterías de DEWALT.
Otras baterías pueden explotar
causando daños personales y materiales
No exponer a la lluvia
Normas de seguridad adicionales para baterías
¡Peligro de incendio! Evite que se
produzcan cortocircuitos metálicos en
los contactos de una batería suelta (por
ejemplo, no lleve llaves en el mismo
bolsillo que una batería).
• El líquido, una solución de un 25-30% de
hidróxido de potasio, puede resultar nocivo.
En caso de que entre en contacto con la piel,
lávese inmediatamente con agua.
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
+40 ˚c
+4 ˚c
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
Una vez terminada la vida técnica de la
batería, elimínela sin dañar el medio
ambiente
29
ESPAÑOL
No arroje la batería al fuego
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 60335; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Taladro atornillador sin cable
1 Cargador de baterías
2 Baterías
1 Punta de atornilladora
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
El taladro atornillador sin cable DW927/DW928/
DW929/DW956/DW957 está diseñado para
aplicaciones profesionales.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Guía de deslizamiento de avance/retroceso
3 Selector de dos velocidades
4 Selector de modo/manguito de regulación del par
5 Selección del modo/del par de torsión
6 Portabrocas sin llave
7 Soporte de la broca
8 Empuñadura
9 Batería
Cargador
Su cargador DE9107 acepta baterías NiCd DEWALT
desde 7,2 hasta 14,4 V.
Su cargador DE9108/DE9118 acepta baterías NiCd
DEWALT desde 7,2 hasta 18 V.
Su cargador DE9116 acepta baterías NiCd y NiMH
DEWALT desde 7,2 hasta 18 V.
9 Batería
10 Pulsadores de arranque
11 Cargador
12 Indicador de carga (rojo)
Seguridad eléctrica
El cargador ha sido diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
30
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
• Antes de realizar el montaje y los ajustes,
extraiga siempre la batería.
• Apague siempre la herramienta antes de
insertar o retirar la batería.
• Usar sólo baterías y cargadores de
DEWALT.
Batería (fig. A)
Carga de la batería
• Para cargar la batería (9), introdúzcala en el
cargador (11) según se indica y enchufe este
último. Asegúrese de que la batería esté bien
colocada en el cargador.
El indicador de carga rojo (12) parpadeará.
Después de una hora aproximadamente, dejará de
parpadear y permanecerá encendido. El empaquetado
de baterías ya estará completamente cargado y el
cargador pasará automáticamente al modo de
ecualización. Al cabo de unas cuatro horas,
cambiará al modo de mantenimiento. Se puede
sacar en cualquier momento o dejarse
indefinidamente en el cargador conectado.
• Si existen problemas de carga, el indicador de
carga rojo parpadea rápidamente. Vuelva a
insertar el empaquetado de baterías o pruebe
con uno nuevo.
ESPAÑOL
Si tampoco es posible cargar éste último,
haga revisar el cargador por un Centro de
Servicio DEWALT.
• Cuando se enchufa a fuentes de suministro de
corriente tales como generadores o fuentes que
convierten corriente continua en corriente alterna,
el indicador de carga rojo puede parpadear dos
veces, apagarse y repetir. Esto indica la
existencia de un problema temporal de la fuente
de alimentación. El cargador volverá a cambiar a
funcionamiento normal de manera automática.
No cargue la batería a temperaturas
ambiente inferiores a 4 °C o superiores a
40 °C. Temperatura de carga
recomendada: aprox. 24 °C.
Inserción y extracción de la batería
• Introduzca la batería en la empuñadura (8) hasta
que esté bien colocada (se oirá un «clic»).
• Para extraerla, apriete los dos pulsadores de
arranque (10) a la vez y sáquela de la
empuñadura (8).
Modo de ecualización
El modo de ecualización permite mantener la batería
recargable a su capacidad máxima. Se recomienda
la utilización de esta función una vez la semana
o entre cada 10 ciclos de carga/descarga.
• Inicie el proceso de carga, según la descripción.
• Cuando el indicador de carga dejará de
parpadear, deje la batería en el cargador
conectado durante 4 horas.
DE9108/DE9116 - Retardo de carga caliente
Cuando el cargador detecta una batería que está
caliente, se pone en funci<>amiento de forma
inmediata un Retardo de carga caliente que
suspende la carga hasta que la batería se ha
enfriado. Una vez que la batería se ha enfriado,
el cargador pasa de forma automática al modo de
carga. Esta característica asegura una vida útil de la
batería máxima. El indicador (6) parpadea durante
un intervalo de tiempo largo y después durante un
intervalo corto mientras se halla en el modo de
retardo de carga caliente.
Insertar y quitar una punta (fig. A & B)
• Abra el portabrocas girando el manguito (13) hacia
la izquierda e inserte la parte lisa de la broca.
• Inserte la punta hasta el fondo en el portabrocas
y, antes de apretar, levántela levemente.
• Apriete bien, girando el manguito hacia la derecha.
• Para sacar la punta, siga el mismo procedimiento
en orden inversa.
Selección del modo de funcionamiento
o regulación del par de torsión (fig. C)
El collarín de esta herramienta cuenta con
17 posiciones para ajustar el par de torsión al
tamaño del tornillo y al material sobre el que se
trabaja. Para ver información sobre la regulación del
par, consulte el apartado «Atornillado».
• Seleccione el modo de funcionamiento o el par
adecuado alineando el símbolo o el número del
collarín (4) con el indicador (14) de la caja.
Guía de deslizamiento de avance/retroceso (fig. D)
• Para seleccionar el sentido de giro hacia la
derecha o hacia la izquierda, utilice el mando
deslizante derecha/izquierda (2) tal como se
indica (observe las flechas en la herramienta).
Espere siempre hasta que el motor esté
completamente parado antes de
cambiar el sentido de rotación.
Selector de dos velocidades (fig. E)
Su herramienta tiene un selector de dos velocidades
(3) incorporado para variar la relación entre
velocidad y par de torsión.
1 baja velocidad/elevado par
(perforación de grandes orificios,
trabajo con tornillos)
2 alta velocidad/bajo par
(agujeros más pequeños)
Para las velocidades, ver los datos técnicos.
El selector del sentido de marcha debe
siempre empujarse totalmente hacia
delante o totalmente hacia atrás.
• ¡Evite de cambiar de velocidad cuando el taladro
está funcionando!
31
ESPAÑOL
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de tuberías
y de cables eléctricos.
• Aplique únicamente una ligera presión a
la herramienta.
Encender y apagar (fig. A & D)
• Para encender, pulse el conmutador de
velocidad variable (1). La presión determina la
velocidad.
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
• Para mantener la herramienta desconectada,
desplace la guía de deslizamiento de avance/
retroceso (2) a la posición central.
El taladro está equipado con un freno
para detener la broca en cuanto el
conmutador de velocidad variable se
libera por completo.
Atornillado y desatornillado (fig. A)
• Seleccione el giro hacia la derecha o hacia la
izquierda utilizando el mando deslizante (2).
• Sitúe el collarín (4) en la posición 1 y comience a
atornillar (par bajo).
• Si el embrague actúa demasiado pronto,
ajuste el collarín para aumentar el par según sea
necesario.
Taladrado rotativo (fig. A)
• Seleccione el modo de perforación utilizando el
collarín (4).
• Seleccione giro hacia adelante.
Taladro en metal
• Cuando taladre metales use un lubricante,
excepto para el hierro fundido y el bronce,
que se taladra en seco.
Taladro en madera
• Monte el tipo apropiado de punta.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
32
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
• Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
• Desconecte el cargador antes de limpiar el cárter
con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su herramienta.
Medio ambiente
Batería recargable
Esta batería de larga duración se debe recargar
cuando no tenga la potencia suficiente en trabajos
que realizaba fácilmente con anterioridad. Una vez
terminada su vida técnica, elimínela sin dañar el
medio ambiente:
• Agote la batería por completo y, a continuación,
sáquela de la herramienta.
• Las células NiCd y NiMH son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o a un centro de reciclaje local.
Las baterías recogidas se reciclarán o se
desecharán adecuadamente.
Herramientas desechadas
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
33
FRANÇAIS
VISSEUSE-PERCEUSE A PERCUSSION SANS
FIL DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Vitesse à vide
1ère vitesse
2ème vitesse
Effort de pénétration
Capacité du mandrin (modèles K2)
Capacité de perçage acier/bois (modèles K2)
Capacité du mandrin (modèles K2H)
Capacité de perçage
acier/bois (modèles K2H)
Poids
Pack-batteries NiCd
Tension
Capacité
Poids
DE9074
V 12
Ah 1,3
kg 0,55
DE9094
14,4
1,3
0,6
Pack-batteries NiCd
Tension
Capacité
Poids
DE9071
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9091
14,4
2,0
0,7
Pack-batteries NiMH
Tension
Capacité
Poids
DE9086
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9087
14,4
2,0
0,7
DW927
V 12
min-1
min-1
Nm
mm
mm
mm
mm 10/25
kg 1,6
DE9098
18
1,3
0,87
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
34
0-400
0-1.400
32
10
10/25
10
DW928
14,4
DW929
18
DW956
12
DW957
14,4
0-400
0-1.400
35
10
10/32
10
0-400
0-1.400
40
10
10/38
-
0-400
0-1.400
35
13
13/28
13
0-400
0-1.400
40
13
13/35
13
10/32
1,7
1,9
13/28
1,9
13/35
2,1
Chargeur
DE9107
DE9108
Tension secteur
VAC 230
Temps de charge (environ) min 60
Poids
kg 0,4
Fusible:
Outils 230 V
DE9116 DE9118
230
60
0,4
230
60
0,4
10 A
Déclaration CE de conformité
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
FRANÇAIS
DW927
DW928
DW956
DW957
DW929
LpA (pression acoustique)
dB(A)* 79
79,6
80,1
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
92
92,6
93,1
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Valeur moyenne pondérée
du carré de l’accélération
* à l’oreille de l’opérateur
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes
(par exemple: humidité élevée, dépôt de
poussières métalliques, etc.) la sécurité électrique
peut être augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes touchent
l’outil ou le câble de rallonge. La supervision est
obligatoire pour les moins de 16 ans.
5 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
6 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
7 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
8 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe.
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
10 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
11 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
12 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
14 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé, le
faire changer par votre Service agréé DEWALT.
35
FRANÇAIS
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.
15 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux.
Faire remplacer l’interrupteur par un Service
agréé DEWALT.
16 Enlever le pack-batteries
Enlever le pack-batteries lors de la non-utilisation,
avant l’entretien et avant le changement
d’accessoires.
17 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques
est strictement réservée aux personnes qualifiées.
Etiquettes figurant sur le chargeur et le packbatteries
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
comportent les symboles suivants:
100%
Pack-batteries en charge
100%
Pack-batteries chargé
Pack-batteries défectueux
Ne pas introduire d’objet conducteur
Pack-batteries endommagé.
Ne pas charger.
Lire le manuel d’abord
Pour éviter tout risque, introduire
uniquement les pack-batteries DEWALT
Directives de sécurité additionnelles pour packbatteries
Risque d’incendie! Eviter toute possibilité
de court-circuit au niveau des contacts
d’un pack-batteries (exemple: porter des
clés dans la même poche qu’un packbatteries).
Ne pas exposer à l’eau
Remplacer immédiatement
+40 ˚c
+4 ˚c
• Le liquide du pack-batteries, une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-30%,
est toxique. En cas de contact avec la peau,
rincer abondamment à l’eau. Neutraliser avec un
acide doux tel que du citron ou du vinaigre.
En cas de contact avec les yeux,
rincer abondamment à l’eau durant au moins
10 minutes. Consulter un médecin.
• Ne jamais tenter d’ouvrir un pack-batteries pour
quelque raison que ce soit.
• Utiliser seulement des chargeurs munis d’un
symbole «NiMH» ou «NiMH + NiCd» pour charger
un pack-batteries NiMH.
36
Utiliser uniquement entre 4 °C et 40 °C
Au moment de jeter un pack-batteries,
penser à notre environnement
Ne pas incinérer un pack-batteries
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Perceuse-visseuse sans fil
1 Chargeur
FRANÇAIS
2
1
1
1
Packs-batteries
Embout de vissage
Coffret de transport
Manuel d’instructions
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre perceuse-visseuse DW927/DW928/DW929/
DW956/DW957 a été mise au point pour une
utilisation professionnelle.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Sélecteur de rotation gauche/droite
3 Sélecteur de vitesse de rotation
4 Sélecteur de mode/couple de serrage
5 Collier de réglage
6 Mandrin autoserrant
7 Compartiment porte-embout
8 Poignée
9 Pack-batteries
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas de
nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée de
votre chargeur (voir les caractéristiques techniques).
La section minimum du conducteur est de 1 mm2 et
la longueur maximum est de 30 m.
Assemblage et réglage
Chargeur
Votre chargeur DE9107 accepte des packsbatteries NiCd DEWALT de 7,2 à 14,4 V.
Votre chargeur DE9108/DE9118 accepte des
packs-batteries NiCd DEWALT de 7,2 à 18 V.
Votre chargeur DE9116 accepte des packsbatteries NiCd et NiMH DEWALT de 7,2 à 18 V.
9 Pack-batteries
10 Boutons de dégagement
11 Chargeur
12 Voyant rouge
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la puissance du pack-batteries
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification. Contrôler que la tension du votre
chargeur correspond à la tension secteur.
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 60335;
un branchement à la terre n’est donc
pas nécessaire.
• Toujours enlever le pack-batteries avant de
procéder à l’assemblage ou au réglage.
• Toujours mettre l’outil à l’arrêt avant
d’introduire ou d’enlever le pack-batteries.
• Utiliser uniquement les pack-batteries et
chargeurs DEWALT.
Pack-batteries (fig. A)
Chargement du pack-batteries
• Pour charger le pack-batteries (9), l’introduire
dans le chargeur (11) comme l’indique le dessin.
Le pack-batteries doit être engagé à fond sans le
forcer.
Le voyant rouge (12) se met à clignoter. Au bout
d’environ 1 heure, le clignotement s’arrête et le
voyant s’allume en continu pour indiquer que le
pack-batteries est entièrement chargé. Le chargeur
passe automatiquement au mode de compensation.
Au bout d’environ 4 heures, il passe finalement au
mode de maintien de charge. Le pack-batteries peut
être enlevé à tout moment ou laissé connecté dans
le chargeur indéfiniment.
37
FRANÇAIS
• Le voyant rouge clignote rapidement pour
indiquer un problème de chargement.
Réintroduire le pack-batteries ou en essayer un
autre. Si le problème persiste, faire tester votre
pack-batteries par un service agréé DEWALT.
• Parfois, quand le chargeur est utilisé avec
certaines sources d’énergie telles que les
groupes électrogènes ou les convertisseurs de
tension, le voyant rouge clignote deux fois et le
chargeur est coupé. Parfois, le phénomène se
répète. Cela indique un problème passager de la
source d’énergie. Dès que possible, le chargeur
retourne automatiquement au mode normal.
Ne pas charger le pack-batteries à des
températures ambiantes < 4 °C ou
> 40 °C. Température de charge
recommandée: environ 24 °C.
Montage et démontage du pack-batteries
• Introduire le pack-batteries dans la poignée (8)
jusqu’au déclic.
• Pour démonter le pack-batteries, enfoncer
simultanément les deux boutons de dégagement
(10) et tirer le pack-batteries hors de la poignée (8).
Mode de compensation
Le mode de compensation sert à conserver la
capacité maximale du pack-batteries. Il est
recommandé d’utiliser cette fonction chaque
semaine ou tous les 10 cycles de chargement/
déchargement.
• Lancez le processus de chargement comme
décrit ci-dessus.
• Quand le voyant cesse de clignoter, laisser le
pack-batteries connecté dans le chargeur pour
4 heures environ.
DE9108/DE9116 Chargement retardé d’un pack-batteries surchauffé
Lorsque le chargeur détecte un pack-batteries
surchauffé, le chargement de la batterie est
automatiquement retardé. Le chargeur retourne
automatiquement au mode normal après le
refroidissement du pack-batteries. Ceci garantit une
durée de vie prolongée du pack-batteries. Le voyant
rouge (12) clignote à intervalles longs; en mode de
chargement retardé, le voyant clignote rapidement.
38
Montage et démontage d’un foret ou d’un
embout de vissage (fig. A & B)
• Ouvrir le mandrin en tournant la bague (13) dans
le sens contraire des aiguilles d’une montre et
introduire la queue du foret.
• Introduire le foret à fond et le rétracter légèrement.
• Serrer convenablement en tournant la bague
dans le sens des aiguilles d’une montre.
• Pour enlever le foret ou l’embout de vissage,
procéder en ordre inverse.
Sélection du mode de travail et réglage du
couple de serrage (fig. C)
Le collier de l’outil dispose de 17 positions
différentes pour adapter le couple de serrage à la
pièce de travail et aux vis utilisées. Pour le réglage
du couple de serrage, voir la section «Vissage».
• Sélectionner le mode de travail ou le couple de
serrage en tournant le collier (4) vers le repère
(14) sur le boîtier d’engrenage en alignant le
repère et le symbole ou le numéro souhaité.
Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. D)
• Le sens de rotation est réversible au moyen du
sélecteur de rotation gauche/droite (2) (voir les
flèches sur l’outil).
Attendre que le moteur soit complètement
arrêté avant de changer le sens de rotation.
Sélecteur de vitesse de rotation (fig. E)
Votre outil est équipé d’un sélecteur de vitesse de
rotation (3) permettant de varier le rapport vitesse/
couple.
1 basse vitesse/couple élevé
(perçage de grands trous, vissage)
2 haute vitesse/couple réduit
(petits trous)
Les vitesses figurent dans le tableau des
caractéristiques techniques.
Toujours pousser le sélecteur à fond.
• Ne pas changer de vitesse si l’appareil tourne à
pleine vitesse ou durant le travail.
FRANÇAIS
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Se renseigner sur l’emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Mise en marche et arrêt (fig. A & D)
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l’interrupteur.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
• Pour bloquer l’outil en position arrêt, mettre le
sélecteur de rotation gauche/droite (2) en
position médiane.
L’outil est équipé d’un frein qui arrête le
mandrin dès que l’interrupteur à variateur
est complètement relâché.
Vissage (fig. A)
• Sélectionner le sens de rotation désiré au moyen
du sélecteur de rotation gauche/droite (2).
• Mettre le collier (4) en position 1 (couple réduit) et
commencer le vissage.
• Si la perceuse-visseuse débraye trop tôt,
augmenter le couple en tournant le collier.
Perçage (fig. A)
• Sélectionner le mode de perçage moyennant le
collier (4).
• Sélectionner rotation droite.
Perçage du métal
• A l’exception de la fonte et du laiton qui doivent
être percés à sec, utiliser un lubrifiant pour percer
les métaux.
Perçage du bois
• Monter un foret adapté.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
• Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer votre outil.
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
Environnement
Packs-batteries rechargeables
Les packs-batteries doivent être rechargés dès
qu’ils ne fournissent plus suffisamment d’énergie
pour des travaux réalisés aisément auparavant.
Lorsque le pack-batteries ne se recharge plus
correctement, il est à remplacer. Au moment de le
jeter, penser à notre environnement:
• Décharger votre pack-batteries complètement en
utilisant votre outil jusqu’à arrêt complet.
Ensuite, enlever le pack-batteries.
• Les cellules NiCd/NiMH sont recyclables.
Apporter vos packs-batteries à un Service agréé
DEWALT ou à un centre de recyclage publique
où ils seront soit recyclés, soit détruits en
respectant l’environnement.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
39
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
40
ITALIANO
AVVITATORE/TRAPANO A PERCUSSIONE A
BATTERIA DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un elettroutensile DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni
tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Tensione
Velocità a vuoto
1a velocità
2a velocità
Spinta di penetrazione
Capacità max. mandrino (modelli K2)
Max. capacitá di foratura acciaio/legno (modelli K2)
Capacità max. mandrino (modelli K2H)
Max. capacitá di foratura
acciaio/legno (modelli K2H)
Peso
Gruppo batterie NiCd
Tensione
Capacità
Peso
DE9074
V 12
Ah 1,3
kg 0,55
DE9094
14,4
1,3
0,6
Gruppo batterie NiCd
Tensione
Capacità
Peso
DE9071
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9091
14,4
2,0
0,7
Gruppo batterie NiMH
Tensione
Capacità
Peso
DE9086
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9087
14,4
2,0
0,7
DW927
V 12
min-1
min-1
Nm
mm
mm
mm
0-400
0-1.400
32
10
10/25
10
mm 10/25
kg 1,6
DE9098
18
1,3
0,87
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
DW928
14,4
DW929
18
DW956
12
DW957
14,4
0-400
0-1.400
35
10
10/32
10
0-400
0-1.400
40
10
10/38
-
0-400
0-1.400
35
13
13/28
13
0-400
0-1.400
40
13
13/35
13
10/32
1,7
1,9
13/28
1,9
13/35
2,1
Caricabatterie
Tensione di rete
Tempo di carica (circa)
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
DE9107
DE9108
VAC 230
min 60
kg 0,4
DE9116 DE9118
230
60
0,4
230
60
0,4
10 A
Dichiarazione CE di conformità
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Indica la tensione elettrica.
41
ITALIANO
DW927
DW928
DW956
DW957
DW929
LpA (rumorosità)
dB(A)* 79
79,6
80,1
LWA (potenza sonora)
dB(A) 92
92,6
93,1
< 2,5
< 2,5
Valore medio quadratico
ponderato dell’accelerazione m/s2
< 2,5
* all’orecchio dell’operatore
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga.
42
Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta
la supervisione di un adulto.
5 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti mobili
dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare guanti
di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
7 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
8 Rumorosità
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito.
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
10 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
11 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non far funzionare
l’utensile in caso di stanchezza.
12 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di infortuni.
14 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato DEWALT.
ITALIANO
Tenere gli organi di comando puliti, asciutti e privi
di olio o grasso.
15 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
e altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
16 Rimuovere il gruppo batterie
Rimuovere il gruppo batterie quando
l’elettroutensile rimane inutilizzato, prima di
effettuare gli interventi e durante la sostituzione
degli accessori.
17 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
• Usate solamente un caricabatterie con etichetta
«NiMH» o «NiMH + NiCd» per caricare batterie
NiMH DEWALT.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
100%
Batteria sotto carica
100%
Batteria carica
Batteria difettosa
Non toccate con oggetti conduttori
Non caricate batterie danneggiate;
sostituitele immediatamente
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
Usate solamente batterie DEWALT.
Altri tipi di batterie potrebbero bruciare
causando ferimenti e danni personali
Norme di sicurezza specifiche per batterie
Pericolo d’incendio! Evitare di
cortocircuitare mediante metallo i contatti
del gruppo batterie rimosso (ad es.con un
mazzo di chiavi tenute nello stesso
scomparto insieme al gruppo batterie).
• Il liquido delle batterie, una soluzione al 25-30%
di idrossido di potassio, può essere pericoloso.
In caso di contaminazione della pelle, lavare
immediatamente con abbondante acqua,
quindi neutralizzare l’azione con una soluzione
leggermente acida come succo di limone o
aceto. In caso di contatto con gli occhi,
risciacquare abbondantemente con acqua pulita
per 10 minuti almeno. Rivolgersi a un medico.
• Non cercare mai, per alcun motivo, di aprire il
gruppo batterie.
Non usare in ambiente umido
Sostituite immediatamente il cavo
danneggiato
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperatura di utilizzo tra 4 °C e 40 °C
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, eliminarlo con le dovute
precauzioni per l’ambiente
Non incenerire il gruppo batterie
43
ITALIANO
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Avvitatore/trapano a batteria
1 Caricabatterie
2 Gruppi batterie
1 Inseritore per viti
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale istruzione
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Il caricabatterie DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 60335, per le quali non è
richiesta la messa a terra.
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento)
- utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Descrizione (fig. A)
Il vostro trapano a batteria DW927/DW928/DW929/
DW956/DW957 è stato studiato per impieghi
professionali di avvitatura e foratura.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Comando reversibilità
3 Selettore velocità I - II
4 Selettore percussione-rotazione/collare
registrazione coppia
5 Posizioni di regolazione del collare
6 Mandrino autoserrante
7 Porta punta
8 Impugnatura
9 Gruppo batterie
Caricabatterie
Il caricabatterie DE9107 carica gruppi batterie NiCd
DEWALT variabili da 7,2 a 14,4 V.
Il caricabatterie DE9108/DE9118 carica gruppi
batterie NiCd DEWALT variabili da 7,2 a 18 V.
Il caricabatterie DE9116 carica gruppi batterie NiCd
e NiMH DEWALT variabili da 7,2 a 18 V.
9 Gruppo batterie
10 Pulsanti di rilascio
11 Caricabatterie
12 Indicatore di carica (rosso)
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Montaggio e regolazione
• Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione,
rimuovere sempre il gruppo batterie.
• Prima di inserire o rimuovere il gruppo
batterie, disattivare sempre l’utensile.
• Usate solamente batterie e caricabatterie
DEWALT.
Gruppo batterie (fig. A)
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
44
Carica gruppo batterie
• Per caricare il gruppo batterie (9), inserirlo nel
caricabatterie (11) come illustrato e collegare
quest’ultimo alla rete. Accertarsi che il gruppo
batterie sia inserito a fondo nel caricabatterie.
ITALIANO
A questo punto l’indicatore rosso di carica (12) inizia
a lampeggiare. Dopo circa un’ora cessa di
lampeggiare e rimane attivato. Ciò significa che il
gruppo batterie è ora completamente caricato e che
il caricabatterie passerà automaticamente sul modo
di equalizzazione. Dopo circa 4 ore, il caricabatterie
passerà al modo conservazione di carica. Il gruppo
batterie si può estrarre in qualsiasi momento o si
può lasciare indefinitamente nel caricabatterie collegato.
• L’indicatore di carica di colore rosso lampeggia
rapidamente per segnalare un problema di
carica. Reinserire il gruppo batterie o provare con
un gruppo sostitutivo. Nel caso in cui si rilevino
problemi nel caricare anche il gruppo batterie
sostitutivo, far controllare il caricabatterie presso
un Centro di Assistenza DEWALT.
• Se il caricabatterie è collegato a sorgenti
elettriche quali generatori o invertitori c.c/c.a.,
l’indicatore rosso di carica potrà lampeggiare due
volte, spegnersi e quindi ripetere la segnalazione,
segnalando in tal modo un problema temporaneo
nella sorgente di alimentazione. Il caricabatterie
passerà quindi di nuovo automaticamente al
normale funzionamento.
Non caricare il gruppo batterie a
temperature ambiente < 4 °C o > 40 °C.
Temperatura di carica consigliata:
circa 24 °C.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
• Inserire il gruppo batterie nell’impugnatura del
trapano (8) facendolo scattare in posizione.
• Per la rimozione del gruppo batterie, premere
contemporaneamente i due pulsanti di rilascio
(10) ed estrarre il gruppo dall’impugnatura (8).
Modo di equalizzazione
Il modo di equalizzazione aiuta a mantenere la
batteria al massimo della sua capacità. Si consiglia
di utilizzare questa funzione una volta ogni settimana
oppure dopo ogni 10 cicli di caricamento/
scaricamento.
• Avviare il procedimento di caricamento nel modo
descritto sopra.
• Quando l’indicatore di carica cessa di lampeggiare,
lasciare la batteria nel caricabatterie per 4 ore.
DE9108/DE9116 - Raffreddamento batteria
Se il caricabatterie rileva che la batteria è calda,
esso commuta automaticamente nel modo di
raffreddamento batteria, sospendendo l’operazione
di carica per il tempo necessario al raffreddamento.
A raffreddamento avvenuto il caricabatterie riprende
l’operazione di carica. Ciò consente di sfruttare al
massimo la durata della batteria. L’indicatore rosso
di carica (12) lampeggia lungamente, quindi
brevemente nel modo di raffreddamento batteria.
Inserimento e rimozione della punta (fig. A & B)
• Aprire il mandrino ruotando il manicotto (13) in
senso antiorario e infilare lo stelo della punta.
• Inserire fino a battuta la punta nel mandrino e
tenerla sollevata leggermente mentre si serra in
posizione.
• Serrare fermamente ruotando il manicotto in
senso orario.
• Per togliere la punta procedere in senso inverso.
Selezione del modo operativo o regolazione
della coppia (fig. C)
Il collare del presente elettroutensile presenta
17 posizioni di regolazione della coppia che ne
consentono l’impiego con vari tipi di viti e di
materiali. Per la regolazione della coppia,
consultare la sezione «Avvitatura».
• Selezionare la coppia o il modo operativo
desiderati allineando il simbolo o il numero sul
collare (4) con la freccia (14) sulla scatola degli
ingranaggi.
Comando reversibilità (fig. D)
• Per selezionare la rotazione in avanti o all’indietro,
usare l’apposito comando (2) come illustrato
(vedere le frecce sull’utensile).
Attendere sempre che il motore sia
completamente fermo prima di invertire il
senso di rotazione.
Selettore velocità I - II (fig. E)
L’utensile è dotato di un selettore con cambio a due
velocità (3) che consente di variare sia la velocità che
la coppia.
1 Velocità bassa/coppia maggiore
(per praticare fori di grandi dimensioni,
per l’avvitamento)
45
ITALIANO
2 Velocità alta/coppia minore
(fori piccoli)
Per il regime del motore consultare le specifiche
tecniche.
Spingere sempre il selettore fino in fondo
avanti o indietro.
• Non effettuare il cambio se il motore gira a tutta
velocità o durante l’utilizzo.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi di non forare in prossimità di
tubi o fili elettrici.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull’utensile.
Accensione/spegnimento (fig. A & D)
• Per mettere in funzione l’utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell’utensile.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
• Per bloccare l’utensile in posizione disattivata,
portare il comando avanti/indietro (2) in posizione
centrale.
Il trapano è provvisto di un freno che
provvede ad arrestare il mandrino non
appena viene completamente lasciato
l’interruttore a velocità variabile.
Avvitatura (fig. A)
• Selezionare la rotazione in avanti o all’indietro
mediante il comando avanti/indietro (2).
• Regolare il collare (4) sulla posizione 1 e
cominciare ad avvitare (a bassa coppia).
• Se la frizione comincia a slittare troppo presto,
intervenire sul collare per aumentare di quanto
necessario il valore di coppia.
Foratura con rotazione (fig. A)
• Selezionare sul collare di regolazione (4) il modo
operativo di rotazione.
• Selezionare la rotazione in avanti.
46
Foratura nel metallo
• Utilizate un lubrificante per il taglio quando
procedete alla foratura nel metallo. Le uniche
eccezioni sono la ghisa ed il bronzo che
dovrebbero essere forati a secco.
Foratura nel legno
• Montare il tipo di punta appropriato.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l’esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di effettuare la
pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un
panno morbido.
Ambiente
Gruppo batterie ricaricabile
Ricaricare il gruppo batterie di lunga durata quando
la potenza erogata risulta insufficiente all’esecuzione
di lavori effettuati senza alcuna difficoltà in
precedenza. Al termine della durata utile, scartarlo
con le dovute precauzioni per l’ambiente:
• Esaurire completamente la potenza del gruppo
batterie, quindi estrarlo dall’utensile.
ITALIANO
• Le batterie NiCd/NiMH sono ricaricabili. Per la
ricarica rivolgersi al proprio concessionario o a un
centro di ricarica locale. A seguito della raccolta,
i gruppi batterie saranno riciclati o eliminati nel
rispetto delle direttive vigenti.
Utensili inutilizzabili
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per
ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza
Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale). In alternativa, sul nostro
sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un
elenco dei Centri di Assistenza Tecnica DEWALT,
completo di dettagli sul servizio assistenza postvendita.
47
NEDERLANDS
SNOERLOZE SCHROEF-/KLOPBOOR-MACHINE
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van DeWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DeWALT tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
V
Toerental, onbelast
1e versnelling
min-1
2e versnelling
min-1
Max. koppel
Nm
Boorhoudercapaciteit (K2-modellen)
mm
Maximum boorcapaciteit in staal/hout (K2-modellen) mm
Boorhoudercapaciteit (K2H-modellen)
mm
Maximum boorcapaciteit in
staal/hout (K2H-modellen)
mm
Gewicht
kg
DE9098
18
1,3
0,87
DW927
12
DW928
14,4
DW929
18
DW956
12
DW957
14,4
0-400
0-1.400
32
10
10/25
10
0-400
0-1.400
35
10
10/32
10
0-400
0-1.400
40
10
10/38
-
0-400
0-1.400
35
13
13/28
13
0-400
0-1.400
40
13
13/35
13
10/25
1,6
10/32
1,7
1,9
13/28
1,9
13/35
2,1
NiCd-accu
Spanning
Capaciteit
Gewicht
DE9074
V 12
Ah 1,3
kg 0,55
DE9094
14,4
1,3
0,6
NiCd-accu
Spanning
Capaciteit
Gewicht
DE9071
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9091
14,4
2,0
0,7
Zekeringen:
230 V machines
NiMH-accu
Spanning
Capaciteit
Gewicht
DE9086
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9087
14,4
2,0
0,7
EG-Verklaring van overeenstemming
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
48
Oplader
Netspanning
Oplaadduur (ca.)
Gewicht
DE9107
DE9108
VAC 230
min 60
kg 0,4
DE9116 DE9118
230
60
0,4
230
60
0,4
10 A
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
DeWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
NEDERLANDS
DW927
DW928
DW956
DW957
DW929
LpA (geluidsdruk)
dB(A)*
79
79,6
80,1
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
92
92,6
93,1
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Gewogen kwadratische
gemiddelde waarde
van de versnelling
* op de werkplek
Director Engineering and Product Development
Horst Groflmann
DeWALT, Richard-Klinger-Strafle 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen
(bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan
de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
6 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
7 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
8 Let op de geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
10 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
11 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
12 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding.
Gebruik geen lichte machine of hulpstukken voor
het werk van zware machines. De machine werkt
beter en veiliger indien u deze gebruikt voor het
beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
14 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
49
NEDERLANDS
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DeWALT
Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
15 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DeWALT Service-center.
16 Verwijder de accu
Verwijder de accu wanneer u de machine niet
gebruikt, alvorens onderhoud te verrichten of
hulpstukken te verwisselen.
17 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DeWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming
van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
• Probeer nooit een accu open te maken.
• Gebruik voor het laden van NiMH-accu’s
uitsluitend opladers met het opschrift «NiMH» of
«NiMH + NiCd».
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
100%
Laadproces op gang
100%
Laadproces beÎindigd
Accu defect
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu’s laden
Lees voor het gebruik de handleiding
Gebruik de oplader uitsluitend voor
DeWALT-accu’s; andere accu’s kunnen
barsten en letsel of schade veroorzaken
Extra veiligheidsrichtlijnen voor accu’s
Niet aan water blootstellen
Voorkom kortsluiting tussen de
contactpunten van een losse accu
(bijv. door het bewaren van sleutels in
dezelfde zak als de accu).
Beschadigd snoer direct laten vervangen
+40 ˚c
+4 ˚c
• De accuvloeistof bestaat uit een 25-30 %
oplossing van kaliumhydroxide en kan gevaarlijk
zijn. Indien accuvloeistof met de huid in aanraking
is gekomen, spoel dan de huid onmiddellijk met
water af. Neutraliseer de vloeistof met een zwak
zuur zoals citroensap of azijn. Indien de
accuvloeistof in de ogen is gekomen, spoel de
ogen dan gedurende minimaal 10 minuten met
schoon stromend water. Raadpleeg vervolgens
een arts.
50
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
NEDERLANDS
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze schroef-/boormachine
1 Oplader
2 Accu’s
1 Schroevedraaierbit
1 Transportkoffer
1 Handleiding
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw snoerloze schroef-/boormachine DW927/
DW928/DW929/DW956/DW957 is ontworpen voor
professioneel boren en schroeven.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 L/R-schakelaar
3 Mechanische toerenomschakelaar
4 Keuzeschakelaar boren/klopborenInstelring voor
koppel en boorstand
5 Instelringposities
6 Snelspanboorhouder
7 Schroefbithouder
8 Handgreep
9 Accu
Oplader
Uw DE9107 oplader is geschikt voor DeWALT
NiCd-accu’s van 7,2 tot 14,4 V.
Uw DE9108/DE9118 oplader is geschikt voor
DeWALT NiCd-accu’s van 7,2 tot 18 V.
Uw DE9116 oplader is geschikt voor DeWALT
NiCd- en NiMH-accu’s van 7,2 tot 18 V.
9 Accu
10 Accu-vergrendelingsknoppen
11 Oplader
12 Oplaadindicatie (rood)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde spanning. Controleer altijd of de
accuspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje. Controleer tevens of de
ingangsspanning van de oplader overeenkomt met
uw netspanning.
Uw DeWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 60335.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 1 mm2;
de maximum snoerlengte is 30 m.
Monteren en instellen
• Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de machine.
• Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
• Gebruik uitsluitend DeWALT-accu’s en opladers.
Accu (fig. A)
Opladen
• Plaats de accu (9) in de oplader (11) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact. Let erop dat de accu goed in
de oplader zit, maar forceer de accu niet.
De rode oplaad-indicatie (12) begint te knipperen.
Na ca. 1 uur stopt het knipperen en brandt de
indicatie continu. De accu is nu volledig opgeladen
en de oplader schakelt automatisch over naar de
compensatiestand. Na ongeveer 4 uur schakelt de
oplader uiteindelijk naar de druppellaadstand.
De accu kan op elk gewenst moment uit de oplader
worden gehaald of voor onbepaalde tijd in de op het
net aangesloten oplader blijven zitten.
• De rode oplaad-indicatie begint snel te knipperen
als het laden problemen oplevert. Steek de accu
opnieuw in de oplader of probeer een andere
accu. Breng, indien nodig, uw oplader naar een
erkend DeWALT Service-center.
Sommige energiebronnen (zoals generatoren of
spanningsomvormers) kunnen tijdelijke
laadproblemen veroorzaken.
51
NEDERLANDS
• Sommige energiebronnen (zoals generatoren of
spanningsomvormers) kunnen tijdelijke
laadproblemen veroorzaken. De rode oplaadindicatie knippert dan tweemaal snel en de
oplader schakelt uit. Dit kan meerdere malen
voorkomen. Zodra het mogelijk is, schakelt de
oplader automatisch weer naar de laadstand.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen < 4 °C of
> 40 °C. Aanbevolen oplaadtemperatuur:
ca. 24 °C.
Aanbrengen en verwijderen van de accu
• Duw de accu in de handgreep (8) totdat de accu
vastklikt.
• Verwijder de accu door het tegelijkertijd
indrukken van de twee vergrendelknoppen (10).
Trek dan de accu uit de handgreep (8).
Compensatiestand
De compensatiestand helpt om de maximale
capaciteit van de accu te handhaven. Het is aan te
bevelen om deze functie wekelijks dan wel elke
10 laad-/ontlaadcycli te gebruiken.
• Start het laadproces zoals hierboven beschreven.
• Als de oplaad-indicatie stopt met knipperen,
laat u de accu nog ca. 4 uur in de oplader.
DE9108/DE9116 Vertraagd opladen van verhitte accu’s
Wanneer een verhitte accu in de oplader wordt
geplaatst, wordt het oplaad-proces automatisch
uitgesteld. Nadat de accu is afgekoeld, schakelt de
oplader automatisch over naar de laadstand.
Hierdoor wordt een lange levensduur van de accu
gegarandeerd. De rode oplaad-indicatie (12)
knippert gedurende de vertragingstijd afwisselend
kort en lang.
Plaatsen en verwijderen van een boortje of
schroevedraaierbit (fig. A & B)
• Open de boorhouder door de kraag (13) linksom
te draaien en plaats het boortje of de
schroevedraaierbit.
• Plaats het boortje of de schroevedraaierbit zo ver
mogelijk in de boorhouder. Trek het boortje of de
bit daarna iets terug.
52
• Klem het boortje of de bit stevig vast door de
kraag rechtsom te draaien.
• Verwijder het boortje of de bit in omgekeerde
volgorde.
Kiezen van de boorstand of instellen van het
koppel (fig. C)
De instelring kent 17 verschillende posities voor het
afstemmen van het koppel op de gebruikte
schroeven en de materiaalsamenstelling van het
werkstuk. Voor instelling van het koppel, zie «In- en
uitdraaien van schroeven».
• Kies de gewenste boorstand of het juiste koppel
door de instelring (4) te verdraaien tot het
betreffende symbool of positienummer recht
tegenover de indicatie (14) op het motorhuis staat.
L/R-schakelaar (fig. D)
• Selecteer de draairichting (linksom of rechtsom)
door het verschuiven van de L/R-schakelaar (2),
zoals afgebeeld (zie de pijlen op de machine).
Wijzig de draairichting uitsluitend als de
machine volledig stilstaat.
Mechanische toerenomschakelaar (fig. E)
Uw machine is uitgerust met een mechanische
toerenomschakelaar (3) waarmee de verhouding
tussen toerental en koppel kan worden gewijzigd.
1 lage snelheid/hoog koppel
(boren van grote gaten, in- en uitdraaien van
grote schroeven)
2 hoge snelheid/laag koppel
(boren van kleine gaten)
Meer informatie over de toerentallen vindt u in de
technische gegevens.
Druk de toerenomschakelaar altijd
geheel naar voren of naar achteren.
• Verdraai de schakelaar niet bij volle belasting of
tijdens het gebruik.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
NEDERLANDS
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Oefen slechts een lichte druk op de
machine uit.
In- en uitschakelen (fig. A & D)
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Schuif de L/R-schakelaar (2) in de middenstand
om de machine in de UIT-stand te blokkeren.
De machine is uitgerust met een
mechanisme waardoor de boorkop
wordt afgeremd zodra de schakelaar
voor elektronisch toerental geheel wordt
losgelaten.
In- en uitdraaien van schroeven (fig. A)
• Selecteer de gewenste draairichting met
de L/R-schakelaar (2).
• Zet de instelring (4) in pos. 1 (laag koppel) en
draai de schroef in het werkstuk.
• Indien de slipkoppeling te vroeg wordt
geactiveerd, stel dan met behulp van de ring een
hoger koppel in.
Boren (fig. A)
• Kies de boorstand met behulp van de instelring (4).
• Selecteer de draairichting rechtsom.
Boren in metaal
• Gebruik een smeermiddel bij het boren in metaal
(behalve voor gietijzer en koper).
Boren in hout
• Gebruik een boortje van een geschikt type.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de
behuizing regelmatig schoon met een zachte
doek.
Het milieu
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen, zodra
deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de machine.
• NiCd- en NiMH-accu’s zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw handelaar of naar een
plaatselijk verwerkingscentrum voor klein
chemisch afval. De ingezamelde accu’s worden
dan op milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of
verwijderd.
Gebruikte machines
Wanneer uw machine aan vervanging toe is, breng
deze dan naar een DeWALT Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
Onderhoud
Uw DeWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
53
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN «NIET GOED, GELD TERUG»
GARANTIE •
Indien uw DeWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DeWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DeWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DeWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DeWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DeWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DeWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DeWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
54
NORSK
OPPLADBAR SLAGBOREMASKIN/
SKRUTREKKER DW927/DW928/DW929/
DW956/DW957
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
Spenning
V
Turtall, ubelastet
1. gear
min-1
2. gear
min-1
Gjennomslagskraft
Nm
Chuckkapasitet (K2-modeller)
mm
Maksimal borekapasitet i stål/mykt tre (K2-modeller) mm
Chuckkapasitet (K2H-modeller)
mm
Maksimal borekapasitet i
stål/mykt tre (K2H-modeller)
mm
Vekt
kg
NiCd-batteripakke
Spenning
Kapasitet
Vekt
DE9074
V 12
Ah 1,3
kg 0,55
DE9094
14,4
1,3
0,6
NiCd-batteripakke
Spenning
Kapasitet
Vekt
DE9071
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9091
14,4
2,0
0,7
NiMH-batteripakke
Spenning
Kapasitet
Vekt
DE9086
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9087
14,4
2,0
0,7
DE9098
18
1,3
0,87
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
DW927
12
DW928
14,4
DW929
18
DW956
12
DW957
14,4
0-400
0-1.400
32
10
10/25
10
0-400
0-1.400
35
10
10/32
10
0-400
0-1.400
40
10
10/38
-
0-400
0-1.400
35
13
13/28
13
0-400
0-1.400
40
13
13/35
13
10/25
1,6
10/32
1,7
1,9
13/28
1,9
13/35
2,1
Lader
Nettspenning
Ladetid (ca.)
Vekt
Sikring:
230 V
DE9107
DE9108
VAC 230
min 60
kg 0,4
DE9116 DE9118
230
60
0,4
230
60
0,4
10 A
CE-Sikkerhetserklæring
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Betegner risiko for elektrisk støt.
55
NORSK
DW927
DW928
DW956
DW957
DW929
LpA (lydnivå)
dB(A)*
79
79,6
80,1
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
92
92,6
93,1
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Veit geometrisk middelverdi
av akselerasjonsfrekvensen m/s2
* ved brukerens øre
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen, lett kan finne denne.
I tillegg til forskriftene under må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere
risikoen for elektrisk støt, personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
For å beskytte deg selv bør du alltid bruke
hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn. Ikke
bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
56
5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
6 Overbelast ikke maskinen
Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
7 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for.
8 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
9 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
10 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast
arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke å
bruke hånden, og du får begge hendene fri til å
arbeide med.
11 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
12 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
13 Fjern skrunøkler
Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
14 Fjern batteriet
Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk,
før service og ved skifte av tilbehør som sagblad,
bor og fres.
15 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
16 Kontroller skadde deler
Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal.
Kontroller justeringen av bevegelige deler, om de
sitter i klemme, om deler er brukket, og sjekk at
alt er riktig montert og er slik det skal være.
NORSK
En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den
ikke kan slås av og på med bryteren.
17 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
18 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT-serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med de
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Batteri defekt
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadde batteripakker inn i
laderen
Les bruksanvisningen før laderen tas i
bruk
Må bare anvendes for lading av DEWALT
batterier; andre batteripakker kan revne
og forårsake skader
Må ikke utsettes for fukt
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker
Skift skadet ledning
Brannfare! Unngå at metall kortslutter
kontaktene på en batteripakke som er
tatt ut (f.eks. ved at nøkler legges i
samme lomme som en batteripakke).
• Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig. Hvis det
oppstår berøring med hud, må du straks skylle
med vann. Nøytraliser med en svak syre, f.eks.
sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken i
øynene, må du rense dem med rikelig rent vann
i minst 10 minutter. Kontakt lege.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
• For lading av DEWALT NiMH-batterier må bare
anvendes ladere med påskrift «NiMH» eller
«NiMH + NiCd».
Etikette på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
100%
Batteriet lader
100%
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
Ikke brenn batteripakken
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar boremaskin/skrutrekker
1 Batterilader
2 Batteripakker
1 Skrutrekker-bit
1 Koffert
1 Instruksjonsbok
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Batteri ladet
57
NORSK
Beskrivelse (fig. A)
Din oppladbare oppladbar boremaskin/skrutrekker
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957 er utformet
for profesjonell boring og skrutrekking.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Forover/bakover-skyvebryter
3 To-gear velger
4 Slagvelger/justeringskrage for dreiemoment
5 Krave-stillinger
6 Selvspennende chuck
7 Bitsholder
8 Håndtak
9 Batteripakke
Lader
Din lader DE9107 kan bruke DEWALT
NiCd-batteripakker som gir mellom 7,2 til 14,4 V.
Din lader DE9108/DE9118 kan bruke DEWALT
NiCd-batteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V.
Din lader DE9116 kan bruke DEWALT NiCd- og
NiMH-batteripakker som gir mellom 7,2 til 18 V.
9 Batteripakke
10 Sperrer
11 Lader
12 Ladelampe (rød)
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 60335. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Montering og justering
• Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
• Slå alltid av verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
• Bare bruk DEWALT batterier og lader.
58
Batteripakke (fig. A)
Lading av batteripakken
• Når du skal lade batteripakken (9), setter du den
inn i laderen (11) slik det vist på tegningen,
og kobler laderen til strøm. Kontroller at
batteripakken er satt helt inn i laderen.
Den røde ladelampen (12) vill blinke. Etter ca. 1 time
slutter lampen å blinke og lyser den jevnt.
Batteripakken er nå helt ladet og laderen går
automatisk over til utligningslading. Etter ca. 4 timer
går laderen over til vedlikeholdslading. Batteripakken
kan tas ut eller stå i laderen i ubegrenset tid.
• Den røde ladelampen blinker raskt for å angi at
det er problemer med ladingen. Sett i
batteripakken på nytt eller prøv med en ny
batteripakke. Hvis den nye batteripakken heller
ikke kan lades, må laderen testes av en godkjent
DEWALT reparasjonsverksted.
• Når laderen er tilsluttet en generator eller en
strømkilde som omdanner likestrøm til
vekselstrøm, kan den røde ladelampen blinke to
ganger, slå av og gjenta. Dette indikerer et
forbigående problem med strømkilden.
Laderen går automatisk over til vanlig lading igjen.
Ikke lad batteripakken hvis
omgivelsestemperaturen er < 4 °C
eller > 40 °C. Anbefalt
oppladningstemperatur: ca. 24 °C.
Innsetting og fjerning av batteripakken
• Sett batteripakken inn i håndtaket (8) til det
smekker på plass.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de
to sperrerne (10) samtidig og trekker pakken ut
av håndtaket (8).
Utligningslading
Ved hjelp av utligningsladingen kan batteripakken
holdes ved toppkapasitet. Vi anbefaler at du bruker
denne funksjonen en gang per uke eller etter
10 ladings-/utladingssykluser.
• Start ladeprosessen som forklart ovenfor.
• Når lampen slutter å blinke, la batteripakken stå
i laderen ca. 4 timer.
NORSK
DE9108/DE9116 Varmt batteri ventetid [Hot Pack Delay]
Når laderen oppdager et batteri som er varmt,
starter den automatisk en varmt batteri ventetid
[Hot Pack Delay], som utsetter ladningen til batteriet
er avkjølt. Etter at batteriet er avkjølt, kopler laderen
automatisk tilbake til normal ladning av batteriet.
Denne egenskapen garanterer maksimal levetid for
batteriet. Den røde indikatoren (12) blinker lenge,
og deretter kort mens den er i varmt batteri ventetid
[Hot Pack Delay]-modus.
Innsetting og fjerning av bits (fig. A & B)
• Åpne chucken ved å skru chuckringen (13) mot
solen og sett i bits-skaftet.
• Sett tilbehøret så langt inn i chucken som mulig
og løft det litt før det skrus fast.
• Fest det godt ved å dreie ringen med solen.
• Bitsen fjernes ved å gå frem i omvendt
rekkefølge.
Valg av driftsmåte eller justering av vrimoment
(fig. C)
Kragen på denne maskinen har 17 trinn for justering
av vrimomentet slik at dette passer til skruestørrelse
og arbeidsmateriale. For innstilling av vrimoment,
se avsnittet «Skrutrekking».
• Velg ønsket driftsmåte eller vrimoment ved å
sette symbolet eller tallet på kragen (4) overfor
indikatoren (14) på maskinen.
Forover/bakover-skyvebryter (fig. D)
• Velg rotasjon forover eller bakover ved å bruke
skyvebryteren (2) slik det fremgår av figuren
(se pilene på verktøyet).
Vent alltid til motoren har stanset helt før
rotasjonsretningen endres.
To-gear velger (fig. E)
Maskinen er utstyrt med en to-gear velger (3) for å
kunne variere turtall/dreiemoment.
1 lavt turtall/høyt dreiemoment
(boring av store hull og skruing)
2 høyt turtall/lavt dreiemoment
(mindre hull)
For informasjon om hastigheter, se tekniske data.
Skyv alltid to-gearvelgeren helt fram eller
helt tilbake.
• Skift ikke gear ved full hastighet eller mens
maskinen arbeider.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg og
ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på verktøyet.
Start - stopp (fig. A & D)
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når du skal låse verktøyet i av-stilling, flytter du
bryteren for høyre-/venstregange (2) til
midtstillingen.
Boremaskinen er utstyrt med en brems
som stanser chucken så snart
strømbryteren slippes.
Skrutrekking (fig. A)
• Velg høyre-/venstregange med bryteren (2).
• Innstill kragen (4) på 1 og start skrutrekkingen
(lavt vrimoment).
• Hvis clutchen skraller for raskt, justeres kragen
slik at vrimomentet økes etter behov.
Boring (fig. A)
• Velg boring ved hjelp av kragen (4).
• Velg rotasjon forover.
Boring i metall
• Bruk boremulsjon når du borer i stål.
Støpejern og messing, skal tørrbores.
Boring i tre
• Montér egnet type bor.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
59
NORSK
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Miljø
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
tekniske levetid må du avhende batteripakken, med
riktig omtanke for miljøet.
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
fjern dem så fra verktøyet.
• NiCd- og NiMH-cellene kan resirkuleres.
Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering,
eller til et DEWALT serviceverksted.
De innsamlede batteripakkene vil bli gjenvunnet
eller avhendet på en riktig måte.
OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
Utslitt verktøy
Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
60
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
61
PORTUGUÊS
BERBEQUIM COM PERCUSSÃO/APARAFUSAR
A BATERIAS DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta eléctrica DEWALT. Muitos anos de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Velocidade em vazio
1a velocidade
2a velocidade
Torque máximo
Capacidade da bucha (modelos K2)
Capacidade máxima de perfuração
em aço/madeira (modelos K2)
Capacidade da bucha (modelos K2H)
Capacidade máxima de perfuração em
aço/madeira (modelos K2H)
Peso
DW927
V 12
DW928
14,4
DW929
18
DW956
12
DW957
14,4
0-400
0-1.400
35
10
0-400
0-1.400
40
10
0-400
0-1.400
35
13
0-400
0-1.400
40
13
mm 10/25
mm 10
10/32
10
10/38
-
13/28
13
13/35
13
mm 10/25
kg 1,6
10/32
1,7
1,9
13/28
1,9
13/35
2,1
min-1
min-1
Nm
mm
0-400
0-1.400
32
10
Bateria NiCd
Voltagem
Capacidade
Peso
DE9074
V 12
Ah 1,3
kg 0,55
DE9094
14,4
1,3
0,6
DE9098
18
1,3
0,87
Bateria NiCd
Voltagem
Capacidade
Peso
DE9071
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9091
14,4
2,0
0,7
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
Bateria NiMH
Voltagem
Capacidade
Peso
DE9086
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9087
14,4
2,0
0,7
Declaração CE de conformidade
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
62
Carregador
Voltagem
Tempo de carga (ca.)
Peso
DE9107
DE9108
VAC 230
min 60
kg 0,4
DE9116 DE9118
230
60
0,4
230
60
0,4
10 Ampéres
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
A DeWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
PORTUGUÊS
DW927 DW928 DW929
DW956 DW957
LpA (pressão sonora)
dB(A)*
79
79,6
80,1
LWA (potência sonora)
dB(A)
92
92,6
93,1
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Valor médio quadrático ponderado
em frequência de aceleração
* junto ao ouvido do operador
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas,
cumpra sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas (tais
como humidade elevada, execução de soldadura,
etc.) a segurança eléctrica pode ser aumentada
intercalando-se um transformador de separação ou
um disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão.
As crianças com menos de 16 anos de idade
devem ser vigiadas.
5 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio seco,
fechado à chave e fora do alcance das crianças.
6 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
7 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó ou partículas volantes.
8 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas.
9 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar a
trabalhar. É mais seguro e permite manter as
duas mãos livres para trabalhar.
10 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
11 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
12 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
13 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
14 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afiadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios.
63
PORTUGUÊS
Verifique regularmente os cabos da ferramenta e,
no caso de estes estarem danificados, mandeos consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
15 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de danos
de modo a assegurar um bom funcionamento e a
obtenção do resultado desejado.
Verifique o bom alinhamento e fixação das peças
móveis e confirme a ausência de ruptura das
peças. Verifique ainda se a montagem foi bem
feita ou se existe qualquer outra condição que
possa impedir que a ferramenta funcione bem.
Mande consertar ou substituir os dispositivos de
protecção ou outras peças danificadas conforme
as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
16 Retire o jogo de baterias
Retire o jogo de baterias quando não estiverem
em uso, antes de manutenção e ao substituir
accessórios.
17 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a reparação
de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
• Nunca tente abrir um jogo de baterias, por
qualquer razão que seja.
• Use só um carregador com a placa «NiMH» ou
«NiMH + NiCd» para baterias NiMH DEWALT.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
100%
Em carga
100%
Carregada
Bateria defeituosa
Não toque nos terminais com objectos
condutores
Não carregue baterias danificadas,
substitua imediatamente
Leia o manual de instruções antes de
usar
Use só baterias DEWALT, outras podem
explodir causando ferimentos e danos
Não usar em ambientes húmidos
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
Regras adicionais de segurança para baterias
+40 ˚c
+4 ˚c
Perigo de incêndio! Evite curto-circuito
metálico nos contactos de uma bateria
(p.e. chaves de porcas na mesma caixa
que as baterias).
• O líquido da bateria, uma solução de hidróxido de
potássio, pode ser nocivo. Em caso de contacto
com a pele, lave imediatamente com água.
Neutralize com um ácido suave, como sumo de
limão ou vinagre. Em caso de contacto com os
olhos, enxague abundantemente com água limpa
durante 10 minutos. Consulte um médico.
64
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Ao fim da actividade desta bateria,
desfaça-se dela da maneira menos
nociva para o nosso ambiente
Não queime as baterias
PORTUGUÊS
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim/aparafusador a baterias
1 Carregador
2 Baterias
1 Ponta de aparafusa
1 Caixa de transporte
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
O seu berbequim DW927/DW928/DW929/DW956/
DW957 foi estudado para aplicações profissionais
de perfuração e para aparafusar.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Selector de sentido de rotação
3 Selector de velocidade
4 Selector de modo de percussão/de regulação de
torque
5 Posições da anilha
6 Bucha de aperto rápido
7 Compartimento para pontas de aparafusar
8 Punho
9 Bateria
Carregador
O seu carregador DE9107 aceita baterias NiCd
DEWALT de entre 7,2 e 14,4 V.
O seu carregador DE9108/DE9118 aceita baterias
NiCd DEWALT de entre 7,2 e 18 V.
O seu carregador DE9116 aceita baterias NiCd e
NiMH DEWALT de entre 7,2 e 18 V.
9 Bateria
10 Manipulos de fixação
11 Carregador
12 Indicator da carga (vermelho)
Segurança eléctrica
O carregador foi concebido para uma única tensão.
Verifique sempre se a tensão corresponde à
voltagem indicada na placa de identificação.
O seu carregador DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 60335, não
sendo, por isso, necessária uma ligação
à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Montagem e ajuste
• Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
• Desligue sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar o conjunto de baterias.
• Use só baterias e carregadores DEWALT.
Bateria (fig. A)
Carregador
• Para carregar a bateria (9), insira-a no carregador
(11) como indicado e ligue-o. Certifique-se de
que a bateria está completamente colocada no
carregador.
O indicator de carga vermelho (12) começa a piscar.
Depois de aprox. 1 hora, o indicador fica
permanentemente aceso. A bateria agora está
totalmente carregada e o carregador de baterias
automaticamente comutará para a modalidade de
compensação. Depois de aproximadamente 4 horas,
comutará para a modalidade de manutenção de
carga. A bateria pode ser retirada em qualquer
altura ou continuar a ser carregada indefinidamente.
• O indicador de carga encarnado pisca
rapidamente para indicar um problema de carga.
Introduza novamente a bateria ou experimente
uma nova.
65
PORTUGUÊS
Se não se conseguir carregar também a nova
bateria, faça um controlo do seu carregador de
baterias num centro de Assistência Técnica
DEWALT.
• Quando estiver ligado a fontes de alimentação,
tais como, geradores ou conversores de CC em
CA, o indicador de carga vermelho pode piscar
duas vezes, apagar-se e repetir. Isto indica um
problema temporário na alimentação de corrente.
O carregador automaticamente comutará
novamente para o funcionamento normal.
Não carregue o bateria a temperaturas
ambientes menores que 4 °C ou maiores
que 40 °C. Recomendamos uma
temperatura de carga de: aprox. 24 °C.
Inserir ou retirar o conjunto de baterias
• Coloque a bateria no punho (8) até se ouvir um
estalido.
• Para retirar a bateria, carregue nos dois botões
(10) ao mesmo tempo e puxe-a para fora do
punho (8).
Modalidade de compensação
O modo de compensação ajuda a manter a bateria
na capacidade máxima. É aconselhável utilizar este
recurso semanalmente ou a cada 10 ciclos de
carga/descarga.
• Inicie o processo de carga conforme descrito
acima.
• Quando o indicator de carga pára de piscar,
deixá-la ligada ao carregador por 4 horas.
DE9108/DE9116 Retardador de carregar em quente
O retardador de carregar em quente é
automaticamente activado quando o carregador
detectar uma bateria que está quente, suspendendo
o carregamento da bateria até que esta arrefeça.
Depois da bateria arrefecer, o carregador muda
automaticamente para o modo de carregamento da
bateria. Este dispositivo assegura o tempo máximo
de funcionamento da bateria. Enquanto estiver no
modo de retardador de carregar em quente,
o indicador vermelho (12) acende durante um longo
período e depois num curto período.
66
Como inserir e remover brocas (fig. A & B)
• Abra a bucha rodando a manga (13) em sentido
contrário aos ponteiros do relógio e insira a haste
da broca.
• Insira a broca até onde fôr possível e puxe-a
ligeiramente para fora.
• Aperte bem rodando a manga no sentido do
relógio.
• Para retirar a broca, proceda de forma inversa.
Seleccione o modo de operação ou controlo do
torque (fig. C)
O anel desta ferramenta tem 17 posições para
regular o torque adaptando-o ao tamanho do
parafuso e ao material da peça. Para regular o
torque, vide «Operação de aparafusar».
• Seleccione o modo de operação ou o torque
necessário alinhando o símbolo ou número no
anel (4) com a seta (14) na caixa de
engrenagens.
Selector de sentido de rotação (fig. D)
• Para escolher a rotação à frente ou inverso use
o botão (2), como indicado (veja a seta).
Espere sempre que o motor deixe de
funcionar completamente antes de
mudar a direcção de rotação.
Selector de velocidade (fig. E)
A sua ferramenta está dotada de duas velocidades
para se poder variar a relação velocidade/torque.
1 velocidade baixa/torque elevado
(para efectuar a perfuração de grandes orifícios,
operações com parafusos)
2 velocidade elevada/torque baixo
(orifícios mais pequenos)
Para os valores reais de velocidade, consulte os
dados técnicos.
Puxe sempre completamente o selector
das engrenagens para a frente ou para
trás.
• Não mude de velocidade quando a máquina
estiver a trabalhar.
PORTUGUÊS
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da
parede.
• Aplique apenas uma leve pressão à
ferramenta.
Ligar e desligar (fig. A & D)
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
• Para manter a ferramenta na posição desligada,
mova o manipulo de selecção (2) para a posição
central.
A ferramenta está equipada com um
freio que providencia parar o anel,
logo que se libertar completamente
o interruptor da velocidade variável.
Operações de aparafusar e desaparafusar (fig. A)
• Escolha a rotação para a direita ou esquerda
com o botão (2).
• Coloque o anel (4) na posição 1 e comece a
aparafusar (baixo torque).
• Se a embraiagem entrar em funcionamento
demasiado cedo, regule o anel para aumentar o
valor de torque segundo a necessidade.
Perfuração rotativa (fig. A)
• Seleccione o modo de perfuração rotativa
usando o anel (4).
• Seleccione rotação avanço.
Furar em metal
• Utilize um lubrificante de corte sempre que
pretender furar metais. As excepções são o ferro
e o bronze, que deverão ser furados a seco.
Furar em madeira
• Monte o tipo adequado de broca.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
• Retire a ficha do carregador da tomada antes de
limpar o corpo do carregador utilizando um pano
macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de ventilação e
limpe regularmente o corpo da máquina
utilizando um pano macio.
Ambiente
Bateria de substitução
Este bateria de longa duração deve ser substiuída,
quando deixar de ter a potência necessária ão
trabalho, que dava anteriormente. Ao fim da sua
actividade, desfaça-se dele da maneira menos
nociva para o nosso ambiente:
• Consuma as baterias completamente e depois
retire o jogo de baterias da ferramenta.
• As baterias NiCd/NiMH são recicláveis. Leve-as
ao seu concessionário ou a uma estação de
reciclagem. As bateria podem ser recidadas ou
serão destruidas de maneira conveniente.
Ferramentas já usadas
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
67
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra
e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual. Em
alternativa, encontrará uma lista de Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
68
SUOMI
AKKUISKUPORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Kuormittamaton kierrosnopeus
1. vaihde
2. vaihde
Maksimi vääntömomentti
Istukan aukeama (K2-mallit)
Maksimiporausteho teräkseen/puuhun (K2-mallit)
Istukan aukeama (K2H-mallit)
Maksimiporausteho
teräkseen/puuhun (K2H-mallit)
Paino
NiCd-akku
Jännite
Teho
Paino
DE9074
V 12
Ah 1,3
kg 0,55
DE9094
14,4
1,3
0,6
NiCd-akku
Jännite
Teho
Paino
DE9071
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9091
14,4
2,0
0,7
NiMH-akku
Jännite
Teho
Paino
DE9086
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9087
14,4
2,0
0,7
DW927
V 12
min-1
min-1
Nm
mm
mm
mm
0-400
0-1.400
32
10
10/25
10
mm 10/25
kg 1,6
DE9098
18
1,3
0,87
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
DW928
14,4
DW929
18
DW956
12
DW957
14,4
0-400
0-1.400
35
10
10/32
10
0-400
0-1.400
40
10
10/38
-
0-400
0-1.400
35
13
13/28
13
0-400
0-1.400
40
13
13/35
13
10/32
1,7
1,9
13/28
1,9
13/35
2,1
Latauslaite
Jännite
Latausaika (noin)
Paino
Sulakkeet:
230 V
DE9107 DE9116 DE9118
DE9108
VAC 230
230
230
min 60
60
60
kg 0,4
0,4
0,4
10 A
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2 ja
EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
69
SUOMI
DW927
DW928
DW956
DW957
DW929
LpA (äänenpaine)
dB(A)*
79
79,6
80,1
LWA (ääniteho)
dB(A)
92
92,6
93,1
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Kiihtyvyyden painotettu
neliöllinen keskiarvo
* käyttäjän korvassa
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla.
Näiden ohjeiden lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua tai laturia ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat
valvontaa.
5 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
70
6 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
7 Valitse oikea sähkötyökalu
Käytä työkalua ainoastaan työhön, johon se on
tarkoitettu.
8 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
9 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut pääse
vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
10 Kiinnitä työkappale oikein
Käytä ruuvipuristinta tai ruuvipenkkiä, jotta
työstökappale pysyy kunnolla paikoillaan.
Näin vapautat molemmat kädet työhön.
11 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
12 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon
kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen
vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös
jatkojohto säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
13 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
14 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
15 Tarkista, että laturi on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkasta
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa.
SUOMI
Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa tulee
vaihtaa tai korjata valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä.
Älä käytä sähkötyökalua, mikäli virtakytkin ei toimi
kunnolla.
16 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
17 Akun poistaminen
Poista akku koneesta aina ennen koneen huoltoa
sekä silloin, kun kone ei ole käytössä tai kun
koneeseen vaihdetaan lisävarusteita.
18 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
Lue käyttöohje
Tarkoitettu ainoastaan DEWALT-akkujen
lataamiseen; muut saattavat haljeta ja
aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja
Laturi ei saa kastua
Vaihda viallinen johto välittömästi
+40 ˚c
+4 ˚c
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Akkujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Palovaara! Vältä irrotetun akkupaketin
liittimien oikosulku (esim. älä säilytä avaimia
samassa taskussa akkujen kanssa.)
• Akkuneste, 25 - 30 % hydroksidiliuos, saattaa
olla haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste
etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin.
• Älä koskaan yritä avata akkupakettia.
• Lataa NiMH-akkuja ainoastaan latauslaitteella,
jossa on merkintä “NiMH” tai “NiMH + NiCd”.
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
100%
Lataus käynnissä
Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla
Älä missään tapauksessa polta
akkupakettia
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Ladattava porakone/ruuvinväännin
1 Akkujen latauslaite
2 Akkua
1 Ruuvitaltta
1 Laukku
1 Käyttöohje
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
100%
Akku latautunut
DEWALTin ladattavat porakone DW927/DW928/
DW929/DW956/DW957 on tarkoitettu
ammattimaiseen poraukseen ja ruuvaukseen.
Akku viallinen
71
SUOMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
Suunnanvaihtokytkin
Vaihdevalitsin
Toimintovalitsin/vääntömomentin säätö
Kauluksen asennot
Pikaistukka
Teränpidin
Kahva
Akkupaketti
Latauslaite
Latauslaite DE9107 lataa DEWALTin 7,2 - 14,4 V
NiCd-akut.
Latauslaite DE9108/DE9118 lataa DEWALTin
7,2 - 18 V NiCd-akut.
Latauslaite DE9116 lataa DEWALTin
7,2 - 18 V NiCd- ja NiMH-akut.
9 Akkupaketti
10 Vapautinpainikkeet
11 Latauslaite
12 Latausvalo (punainen)
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Laituris on kaksoiseristetty EN 60335:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Akkupaketti (kuva A)
Akkujen lataaminen
• Laita akkupaketti (9) latausta varten
latauslaitteeseen (11) kuten kuvassa on esitetty ja
kytke latauslaite sähköverkkoon. Varmistu, että
akku on tukevasti paikallaan latauslaitteessa.
Punainen latausvalo (12) vilkkuu. Noin yhden tunnin
varausajan jälkeen se lakkaa vilkkumasta ja alkaa
palaa yhtäjaksoisesti. Tällöin akkupaketti on täysin
latautunut ja latauslaite siirtyy automaattisesti
tasaustilaan. Noin neljän tunnin kuluttua se siirtyy
huoltotilaan. Akkupaketti voidaan poistaa
latauslaitteesta tai se voidaan jättää
latauslaitteeseen, kunnes akkuja jälleen tarvitaan.
• Punainen latausvalo vilkkuu nopeasti osoittaen
häiriötä lataamisessa. Laita akkupaketti uudelleen
latauslaitteeseen tai yritä uudella akkupaketilla.
Jos uusikaan akku ei lataudu, vie latauslaitteesi
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
• Jos virtalähteenä on generaattori tai virtalähde,
joka muuntaa DC:n AC:ksi, punainen latausvalo
saattaa vilkkua kahdesti, kytke pois päältä ja
toista. Tämä osoittaa ohimenevää häiriötä
virtalähteessä. Latauslaite alkaa kuitenkin
automaattisesti toimia normaalilla tavalla.
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4 °C tai yli 40 °C.
Suositeltava latauslämpötila noin 24 °C.
Akkupaketin asentaminen ja poistaminen
• Kiinnitä akku kahvaan (8) kunnes se naksahtaa
paikoilleen.
• Kun irrotat akun, paina kahta vapautinnappulaa
(10) samanaikaisesti, ja irrota akku kahvasta (8).
Asennus ja säädöt
• Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
• Kytke aina kone päältä ennen kuin
asennat tai poistat akkupaketin.
• Käytä ainoastaan DEWALT-akku ja latauslaite.
72
Tasaustila
Tasaustila auttaa säilyttämään akkupakkauksen
täyteen ladattuna. Käytä tätä ominaisuutta mielellään
viikottainen tai 10 lataus/purkusyklin välein.
• Aloita lataaminen edellä annettujen ohjeiden
mukaisesti.
• Jos latausvalo lakkaa vilkkumasta,
akkupaketti jättää latauslaitteeseen 4 tunnin.
SUOMI
DE9108/DE9116 - Ylikuumentunut akku
Kun laturi tunnistaa ylikumentuneen akun siirtyy
lataaminen ajankohtaan, jolloin akku on jäähtynyt.
Kun akku on jäähtynyt, laturi siirtyy automaattisesti
latausvirtaan. Tämä ominaisuus takaa akun
maksimikestoiän. Punainen valo (12) vilkkuu pitkään,
sitten lyhyeen ylikuumentuneessa tilassa.
Työkalun kierrosnopeus on ilmoitettu teknisissä
tiedoissa.
Terän asentaminen ja irrottaminen (kuva A & B)
• Avaa istukka kiertämällä kaulusta (13) ja asenna
teränvarsi paikalleen.
• Pane terä mahdollisimman syvälle istukkaan ja
nosta sitä hieman ennen kiristystä.
• Kiristä istukka kääntämällä kaulusta
myötäpäivään pitäen.
• Irrottaessasi terää toimi päinvastaisessa
järjestyksessä.
Käyttöohjeet
Toimintavaihtoehdon valinta ja vääntömomentin
säätö (kuva C)
Tämän työkalun kauluksessa on 17 vääntömomentin
säätömahdollisuutta ruuvauksen ja työkappaleen
mukaan. Katso vääntömomentin säätöä kohdasta
“Ruuvaus”.
• Valitse haluttu toimintatila tai vääntömomentti
kohdistamalla kauluksen (4) symboli tai numero
kuoren ilmaisimen (14) kanssa.
Suunnanvaihtokytkin (kuva D)
• Siirrä suunnanvaihtokytkintä eteen/taakse (2)
kuten kuvassa, kun haluat vaihtaa koneen
pyörimissuuntaa.
Odota aina, että moottori on täysin
pysähtynyt ennen kuin vaihdat
pyörimissuuntaa.
Vaihdevalitsin (kuva E)
Työkalussasi on kaksi vaihdetta nopeuden ja
vääntömomentin säätelemiseen.
1 pieni nopeus/suuri vääntömomentti
(suurten reikien poraaminen, ruuvaus)
2 suuri nopeus/pieni vääntömomentti
(porattaessa pieniä reikiä)
Työnnä aina kaksiasentoinen valitsin
kokonaan eteen tai kokonaan taakse.
• Älä vaihda vaihteita koneen käydessä täydellä
nopeudella äläkä muutoinkaan koneen käydessä.
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varo työskennellessäsi sähkö- ja vesijohtoja.
• Käytä konetta vain kevyesti painamalla.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva A & D)
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Kun haluat lukita koneen off-asentoon, käännä
suunnanvaihtovipu (2) keskiasentoon.
Kone pysähtyy heti kun nopeudensäädön
valitsin on täysin vapautettu.
Ruuvaus (kuva A)
• Valitse pyörimissuunta kytkimellä (2).
• Säädä kaulus asentoon 1 ja aloita ruuvaus (pieni
vääntömomentti).
• Lisää tarvittaessa vääntömomenttia kauluksesta.
Poraus (kuva A)
• Valitse poraustila kauluksella (4).
• Valitse eteen pyörimissuunta.
Metalliporaus
• Käytä leikkuunestettä poratessasi metalleja.
Poikkeuksena valurauta ja messinki, joita on
porattava kuivana.
Puuporaus
• Asenna tyypiltään sopiva poranterä.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
73
SUOMI
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin
puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ympäristö
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata, kun se
ei enää anna riittävästi virtaa töiden tekemiseen.
Kun akkuja ei voi enää ladata, hävitä ne
ympäristöystävällisesti.
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
• NiCd- ja NiMH-akkuja voidaan kierrättää. Jätä
akku johonkin paikkakuntasi kierrätyskeskuksista
tai valtuutettuun DEWALT-huoltoliikkeeseen.
HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään asianmukaisesti.
Koneet, joita ei enää tarvita
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
74
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR SLAGBORRMASKIN/
SKRUVDRAGARE DW927/DW928/DW929/
DW956/DW957
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT
till ett av de mest pålitliga namnen för professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Varvtal obelastad
växel 1
växel 2
Genomträngningskraft
Chuck-kapacitet (K2-modeller)
Maximal borrkapacitet i stål/trä (K2-modeller)
Chuck-kapacitet (K2H-modeller)
Maximal borrkapacitet i
stål/trä (K2H-modeller)
Vikt
NiCd-batteripaket
Spänning
Kapacitet
Vikt
DE9074
V 12
Ah 1,3
kg 0,55
DE9094
14,4
1,3
0,6
NiCd-batteripaket
Spänning
Kapacitet
Vikt
DE9071
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9091
14,4
2,0
0,7
NiMH-batteripaket
Spänning
Kapacitet
Vikt
DE9086
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9087
14,4
2,0
0,7
DW927
V 12
min-1
min-1
Nm
mm
mm
mm
0-400
0-1.400
32
10
10/25
10
mm 10/25
kg 1,6
DE9098
18
1,3
0,87
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
DW928
14,4
DW929
18
DW956
12
DW957
14,4
0-400
0-1.400
35
10
10/32
10
0-400
0-1.400
40
10
10/38
-
0-400
0-1.400
35
13
13/28
13
0-400
0-1.400
40
13
13/35
13
10/32
1,7
1,9
13/28
1,9
13/35
2,1
Laddare
Nätspänning
Laddningstid (ca.)
Vikt
Säkring:
230 V
DE9107
DE9108
VAC 230
min 60
kg 0,4
DE9116 DE9118
230
60
0,4
230
60
0,4
10 A
CE-Försäkran om överensstämmelse
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 50260,
EN 60335, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT
på nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Anger risk för elektrisk stöt.
75
SVENSKA
DW927
DW928
DW956
DW957
DW929
LpA (ljudtryck)
dB(A)*
79
79,6
80,1
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
92
92,6
93,1
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Vägt geometrisk medelvärde
av accelerationsfrekvensen m/s2
* vid användarens öra
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
För att skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg eller laddare för regn.
Använd inte elverktyg på fuktiga eller våta platser.
Ha bra belysning över arbetsytan. Använd inte
elverktyg i närheten av lättantändliga vätskor eller
gaser.
4 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
76
5 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
6 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
7 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för.
8 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
9 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
10 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
11 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
12 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör.
13 Avlägsna batteriet
Tag ut batteriet från verktyget när det inte är
i bruk, innan service och vid byte av tillbehör
såsom sågklinga, borr och fräs.
14 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
15 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
16 Kontrollera laddare för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen.
SVENSKA
Kontrollera att de rörliga delarna fungerar
oklanderligt och inte klämmer, att inga delar är
brutna, att alla delar är riktigt monterade och att
andra förhållanden som kan påverka driften
stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är skadad,
skall repareras eller bytas ut av en erkänd
fackverkstad, om ej annat anges i bruksanvisningen.
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om
strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
17 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
18 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
100%
Batteriet laddar
100%
Batteri laddat
Batteri defekt
Vidrör aldrig med ledande föremål
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Läs bruksanvisningen
Endast för laddning av DEWALT batterier;
andra batterier kan spricka och förorsaka
personskada och skada på verktyget
Får ej utsättas för väta
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
batteripaket
Brandfara! Undvik att ett löstaget
batteripakets kontakter kortsluts av
metall (t ex nycklar som ligger i samma
ficka som ett batteripaket).
• Batterivätskan, en 25-30% lösning av
kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid kontakt
med huden, spola omedelbart med vatten.
Neutralisera med en svag syra, t ex citronjuice
eller ättika. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt
med vatten i minst 10 minuter. Tillkalla läkarhjälp.
• Försök aldrig någonsin öppna ett batteripaket.
• Använd endast en laddare med påskrift «NiMH»
eller «NiMH + NiCd» för laddning av DEWALT
NiMH-batterier.
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
Byt ut defekt sladd omedelbart
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde för uppladdning
+4 °C till +40 °C
När detta batteripaket har nått sin
tekniska livslängd, tänk på miljön och
släng batteripaketet enligt gällande
miljöföreskrifter
Batteripaketet får ej eldas upp
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar borrmaskin/skruvdragare
1 Batteriladdare
2 Batteripaket
1 Bit
1 Låda
1 Instruktionshandbok
77
SVENSKA
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din uppladdningsbara borrmaskin/skruvdragare
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957 är
konstruerad för professionella borrnings- och
skruvdragningsarbeten.
1 Steglös strömbrytare
2 Väljare höger/vänstergång
3 Växelväljare
4 Funktionsväljare/vridmomentskontroll
5 Kraglägen
6 Snabbchuck
7 Bitshållare
8 Handtag
9 Batteripaket
Laddare
Din laddare DE9107 fungerar för DEWALT
NiCd-batteripaket från 7,2 till 14,4 V.
Din laddare DE9108/DE9118 fungerar för DEWALT
NiCd-batteripaket från 7,2 till 18 V.
Din laddare DE9116 fungerar för DEWALT NiCd- och
NiMH-batteripaket från 7,2 till 18 V.
9 Batteripaket
10 Frikoppling batteripaket
11 Laddare
12 Laddningsindikator (röd)
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 60335; jordledare är således
överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
78
Montering och inställning
• Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
• Stäng alltid av verktyget innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
• Använd endast DEWALT batterier och
laddare.
Batteripaket (fig. A)
Laddning av batteripaketet
• För att ladda batteripaketet (9), placera det i
laddaren (11) enligt bilden och anslut laddaren till
nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt
i laddaren.
Den röda laddningsindikatorn (12) blinkar. Efter ca.
1 timme slutar den blinka och börjar lysa stadigt.
Batteripaketet är nu helt laddat och laddaren kopplar
automatiskt om till utjämningsladdning. Efter ca.
4 timmar kopplar den om till underhållsladdning.
Batteripaketet kan avlägsnas när som helst eller
lämnas obegränsat i den anslutna laddaren.
• Den röda laddningsindikatorn blinkar snabbt för
att ange att ett laddningsproblem föreligger.
Sätt i batteripaketet igen eller försök med ett nytt.
Om det nya batteripaketet inte heller laddas,
låt då testa laddaren hos en auktoriserad
DEWALT-verkstad.
• Om laddaren är ansluten till kraftkällor som
generatorer eller källor som omvandlar likström till
växelström kan den röda laddningsindikatorn
blinka två gånger, slå av og upprep. Detta anger
ett tillfälligt problem i kraftkällan. Laddaren
kopplar automatiskt om till normal laddning.
Ladda inte batteripaketet vid
omgivningstemperaturer på < 4 °C eller
> 40 °C. Rekommenderad
laddningstemperatur: ca. 24 °C.
Insättning och avlägsnande av batteripaketet
• Skjut in batteripaketet i handtaget (8) tills det
klickar på plats.
• För att avlägsna batteripaketet, tryck in de båda
frikopplingsknapparna (10) samtidigt och drag ut
paketet ur handtaget (8).
SVENSKA
Utjämningsladdning
Denna funktion hjälper till att bibehålla
batteripaketets toppkapacitet. Vi rekommenderar att
du använder funktionen varje vecka eller per
10 laddnings/urladdningscykler.
• Starta laddningsprocessen enligt ovanstående
beskrivning.
• Om laddningsindikatorn slutar blinka,
batteripaketet lämnas 4 timmar i den anslutna
laddaren.
DE9108/DE9116 - Fördröjning hett batteri
När laddaren registrerar att batteriet är hett,
kopplas automatiskt en fördröjning in så att
laddningen inte sker förrän batteriet har svalnat.
När batteriet är svalt kopplar laddaren automatiskt
om till normal laddning. Denna funktion garanterar
en maximal livslängd för batteriet. Den röda
indikatorn (12) blinkar långt och sedan kort när
laddaren befinner sig i fördröjningsläge.
Sätta in och ta ut bits (fig. A & B)
• Öppna chucken genom att vrida chuckringen (13)
motsols och sätt in tillbehöret.
• Placera tillbehöret i chucken så djupt det går och
lyft det något innan du drar åt.
• Drag åt stadigt genom att vrida ringen medsols.
• För att avlägsna tillbehöret, handla i omvänd
ordningsföljd.
Funktionsval eller inställning av vridmomentet
(fig. C)
Kragen på detta redskap har 17 lägen för inställning
av vridmomentet så att det passar till skruvens
storlek och arbetsstyckets material. För inställning av
vridmomentet, se avsnittet «Skruvdragning».
• Välj önskat funktionsläge eller vridmoment genom
att rikta symbolen eller numret på kragen (4)
gentemot märket (14) på maskinkroppen.
Väljare höger/vänstergång (fig. D)
• Välj vridriktning med väljaren (2) enligt bilden
(se pilarna på apparaten).
Vänta alltid tills motorn har stannat innan
du byter rotationsriktning.
Växelväljare (fig. E)
Ditt verktyg är försett med en väljare för två växlar (3)
för att ändra förhållandet hastighet/vridmoment.
1 låg hastighet/högt vridmoment
(förr borrning av stora hål eller dragning av stora
skruvar)
2 hög hastighet/lågt vridmoment
(mindre hål)
För hastighetsuppgifter, se tekniska data.
Skjut alltid växlingsväljaren helt framåt
eller bakåt.
• Byt aldrig växel vid full hastighet eller under bruk.
Bruksanvisning
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och elledningar befinner
sig.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen.
Till- och från-koppling (fig. A & D)
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren
(1). Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
• För att låsa strömbrytaren, sätt höger/
vänsterväljaren (2) i mittläge.
Maskinen är försedd med en broms så
att chucken genast stannar när den
variabla hastighetsbrytaren släpps.
Skruvdragning (fig. A)
• Välj gångriktning med spaken (2).
• Ställ in kragen (4) på läge 1 och börja skruva
(lågt vridmoment).
• Om kopplingen släpper för tidigt, ställ in kragen
på ett högre vridmoment efter behov.
Borrning (fig. A)
• Välj borrläge med hjälp av kragen (4).
• Välg rotation åt höger (framåt).
79
SVENSKA
Borrning i metall
• Använd skärolja när Du borrar i metall, utom vid
gjutjärn eller mässing som skall torrborras.
Borrning i trä
• Sätt in rätt slags borrverktyg.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
• Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt
elverktyg.
Miljö
Uppladdningsbart batteripaket
Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten som
brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska livslängd,
tänk på miljön när du kastar batteripaketet.
• Töm batteripaketet på energi genom att köra slut
på laddningen. Tag sedan bort det från verktyget.
• NiCd- och NiMH-celler kan återanvändas.
Av miljöhänsyn, lämna batteripaketet till något av
de uppsamlingsställen som finns i Din kommun
eller till en DEWALT serviceverkstad.
80
De insamlade batteripaketen kommer att
återanvändas eller kastas enligt gällande
bestämmelser.
OBS! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
Förbrukade maskiner
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade
DEWALT serviceverkstad och kompletta detaljer
om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
81
TÜRKÇE
ŞARJLI DARBELİ MATKAP/TORNAVİDA TAKIMI
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
Tebrikler!
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve yenilemede
y llar n deneyimi D E WALT’ profesyonel kullan c lar işin en güvenilir partnerlerden biri
haline getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
Yüksüz h z
1. viteste
2. viteste
Azami tork
Kapasite
(K2 modelleri)
Çelikte/ahşapta kapasite
(K2 modelleri)
Kapasite (K2H modelleri)
Çelikte/ahşapta kapasite
(K2H modelleri)
Ağ rl k
DW927
V 12
DW928
14,4
DW929
18
DW956
12
DW957
14,4
0-400
0-1.400
35
0-400
0-1.400
40
0-400
0-1.400
35
0-400
0-1.400
40
mm 10
10
10
13
13
mm 10/25
mm 10
10/32
10
10/38
-
13/28
13
13/35
13
mm 10/25
kg 1,6
10/32
1,9
1,7
13/28
1,9
13/35
2,1
min -1 0-400
min -1 0-1.400
Nm 32
NiCd akü
Voltaj
Kapasitesi
Ağ rl k
DE9074
V 12
Ah 1,3
kg 0,55
DE9094
14,4
1,3
0,6
NiCd akü
Voltaj
Kapasitesi
Ağ rl k
DE9071
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9091
14,4
2,0
0,7
NiMH akü
Voltaj
Kapasitesi
Ağ rl k
DE9037
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DE9038
14,4
2,0
0,7
DE9098
18
1,3
0,87
Şarj adaptörü
DE9107 DE9116 DE9118
DE9108
230
230
230
Şebeke voltaj V AC
Şarj süresi
(aşağ )
min 60
Ağ rl k
kg 0,4
Sigortalar:
230 V aletler
60
0,4
60
0,4
10 A
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller
kullan lm şt r:
Bu k lavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
82
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 50260, EN 60335,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3’e uygun
olarak tasarland ğ n beyan eder.
TÜRKÇE
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k lavuzun arkas na bak n.
DW927 DW928 DW929
DW956 DW957
L pA (ses şiddeti)
dB(A)* 79
79,6
80,1
L WA (akustik gücü)
dB(A)
92
92,6
93,1
< 2,5
< 2,5
< 2,5
İvme karesinin ortalama
ağ rl kl kökü
m/s 2
* kullan c n n kulağ nda
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
Güvenlik talimatlar
Elektrikli aletleri kullan rken daima,
yangin, elektrik çarpmas ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar na uyun.
Bu ürünü kullanma girişiminde bulunmadan
önce, aşağ daki güvenlik talimatlar n
dikkatle okuyun.
Bu talimatlar güvenli bir yerde saklay n.
Genel Bilgiler
1 Çalşma alannz temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çalşma alannzn çevre koşullarna
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
b rakmay n. Çal şma alan n z iyi
ayd nlat n. Elektrikli aletleri, yan c s v
ve gazlar n bulunduğu ortamlarda
kullanmay n.
3 Elektrik çarpmasna karş önlem aln
Topraklanm ş yüzeylere temastan
kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
ile temas na izin vermeyin.
Herkesi çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Kullanlmayan aletleri saklayn
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ bir
yerde saklay n.
6 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir. Aç k havada çal şken,
tercihen lastik eldiven kullan n ve
kaymaz tabanl ayakkab giyin.
Saç n z uzunsa koruyucu başl k giyin.
7 Koruyucu gözlük takn
İşlemin toz veya f rlayan parçac k
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullan n.
8 Ses şiddetine dikkat edin
Kulağ n z korumak için gerekli
önlemleri al n.
9 İşlediğiniz parçay iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullan n. Bu hem
daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalm ş olur.
10 Aşr uzanarak çalşmayn
Daima yere s k ve dengeli basmaya
dikkat edin.
11 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
12 Ayar anahtarlarn ve aparatlarn
çkartn
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparat n n
bulunmamas na dikkat edin.
13 İşe uygun alet kullann
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamay n. Alet, imalat amac na uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda
tavsiye edilenlerin d ş nda aksesuar ve
parçalar n kullan m yaralanma riski
doğurabilir.
83
TÜRKÇE
14 Aletlerinize iyi bakn
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun.
Aletin kablosunu düzenli olarak kontrol
edin ve hasarl ise yetkili D E WALT
servisine onart n. Tüm komuta
mekanizmas n kuru, temiz ve yağlardan
uzak tutun.
15 Hasarl parça kontrolü yapn
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal şacağ ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için,
özenle hasar kontrolü yap n. Hareketli
parçalar n ayars z olup olmad ğ veya
tutukluk yap p yapmad ğ n , k r k parça
olup olmad ğ n ve çal şmas n
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Hasarl siperleri veya diğer ar zal
parçalar talimatlar uyar nca onart n
veya yeniletin. Tetiği ar zal ise, aleti
kullanmay n. Tetiği yetkili bir D E WALT
onar m merkezinde değiştirin.
16 Aletin akü grubunu çkarn
Kullan lmad ğ nda, bak mdan önce ve
aksesuarlar değiştiriyorken akü
grubunu ç kar n.
17 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onarm
merkezinde onartn
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar na uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
Göze temas halinde en az 10 dakika süreyle
bol su ile y kay n z. Bir doktora dan ş n z.
• Herhangi bir sebepten dolay akü paketini
açmaya hiçbir zaman teşebbüs
etmeyiniz.
• NiMH aküler için, sadece şarj adaptör
“NiMH” veya “NiMH + NiCd” etiketli
kullan n z.
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
Bu k lavuzda kullan lan resimyaz lara ek
olarak şarj adaptörü ve akü üzerindeki
etiketler aşağ daki resimyaz lar gösterirler:
100%
Akü şarj oluyor
100%
Akü şarj oldu
Akü kusurlu
Zararl cisimleri sokmay n
Hasara uğram ş aküleri şarj
etmeyin
Kullanmadan önce k lavuzu
okuyun
Sadece D E WALT aküleri ile
kullan n, diğerleri patlayarak can
ve mal kayb na yol açabilir
Aküler için ilave emniyet talimatlar
Yang n tehlikesi! Metallerin
ayr lm ş bir akünün temaslar na
k sa devre yapt rmas n önleyin.
(örneğin bir akü olarak ayn cepte
taş nan anahtarlar).
Su ile temas ettirmeyin
Kusurlu kablolar derhal değiştirin
+40 ˚c
+4 ˚c
• % 25-30 oran nda potasyum
hidroksit’ten oluşan bir çözelti olan akü
s v s zararl olabilir. Cilde temas
halinde hemen suyla y kay n z.
Bölgeyi, limon suyu veya sirke gibi
yumuşak asitle nötralize ediniz.
84
Sadece 4 ºC ile 40 ºC aras nda şarj
edin
Aküyü çevreye gereken özeni
göstererek at n
TÜRKÇE
Elektrik güvenliği
Aküyü yakmay n
Ambalajn içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 Şarjl matkap/tornavida tak m
1 Şarj cihaz
2 Aküler
1 Tornavidi ucu
1 Kutu
1 Kullan m k lavuzu
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda
veya aksesuarlar nda hasar oluşup
oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.
Tanm (şekil A)
Şarjl matkap/tornavida tak m n z
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
profesyonel delme ve vidalama işleri için
geliştirilmiştir.
1 Değişken h z anahtar
2 Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
3 İki vitesli dişli
4 Konum seçici/tork ayar bileziği
5 Bilezik ayarlar
6 Anahtars z mandren
7 Uç yuvas
8 Kol
9 Akü
Şarj adaptör
DE9107 şarj adaptörünüz 7,2 ila 14,4 V
aras nda degişen D E WALT NiCd akü
paketlerini kabul eder.
DE9108/DE9118 şarj adaptörünüz 7,2 ila
18 V aras nda degişen D E WALT NiCd akü
paketlerini kabul eder.
DE9116 şarj adaptörünüz 7,2 ila 18 V
aras nda degişen D E WALT NiCd ve NiMH akü
paketlerini kabul eder.
9 Akü
10 Kurtarma düğmeler
11 Şarj adaptör
12 Şarj lamba (k rm z )
Şarj adaptörü, sadece tek voltaj için
tasarlanm şt r.
Daima şebeke voltaj n n, adaptörünüzün
üstünde yaz l olan voltajla ayn olmas na
dikkat edin.
D E WALT adaptörünüz, EN 60335
uyar nca çift yal t ml d r, bu
nedele topraklanmas gerekmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve ç plak iletken, kötü bağlant , hasarl
yal t m kontrolü yap n. Gerekli onar mlar
yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
• Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
ç kart n.
• Aküyü takmadan ya da ç kartmadan
önce aleti daima kapat n.
• Sadece D E WALT aküleri ve şarj
adaptör ile kullan n.
Akü (şekil A)
Akünün şarj edilmesi
• Akü paketini (9) şarj etmek için
gösterildigi şekilde şarj cihaz na (11)
yerleştirin ve şarj cihaz n fişe tak n z.
Akü paketinin şarj cihaz na tam
oturmas na özen gösteriniz.
K rm z şarj göstergesi (12) yanacak. Şarj
tamamland g nda şarj göstergesi yanmaya
devam edecek. Akü paketi böylece tam
olarak şarj edilmiş olup şarj cihaz otomatik
olarak eşitleme moduna geçer. Akü paketi
istenildiği zaman ayr labilir veya bağl
olduğu şarj cihaz üzerinde b rak labilir.
• K rm z gösterge ş g h zl bir şekilde
yan p sönerse bu şarj işleminde bir sorun
oldugunu gösterir.
85
TÜRKÇE
Akü paketini ç kar n ve yenisini tak n z.
Yeni paket de şarj olmuyorsa şarj
cihaz n z yetkili bir D E WALT onar m
acentas na test ettirin.
• Jeneratöre veya DC’yi AC’ye çeviren
kaynaklara bağland ğ nda k rm z şarj
ş ğ iki kez yan p sönebilir, kapanabilir
ve işlemleri tekrar yap labilir. Bu elektrik
kaynag nda geçici bir ar za olduğunu
gösterir. Şarj cihaz , otomatik olarak
normal çal şma şekline dönecektir.
Aküyü < 4 ºC ya da > 40 ºC aras
çevre s cakl klar nda şarj etmeyin.
Önerilen şarj s cakl ğ : ortalama
24 ºC.
Akünün taklmas ve çkartlmas
• Aküyü kola (8) oturtun.
• Aküyü koldan almak için iki serbest
b rakma düğmesine (10) ayn anda bas p
aküyü ç kart n.
Eşitleme modu
Eşitleme modu, akünün en zay f
kapasitesinde korunmas na yard mc olur.
Bu işlemin her hafta veya akünün her 10 kez
şarj/deşarj devrinde kullan lmas önerilir.
• Yukar da belirtildigi şekilde akünüz
doldurmaya başlay n.
• Şarj dügmesi yan p sönmeyi durdurma
olur olmaz, akü paketi 4 saat bagl
oldugu şarj cihaz üzerinde b rak labilir.
DE9108/DE9116 - Scak akü kesintesi
Adaptör akünün aş r s nd ğ n tesbit
ederse, şarj işlemini otomatik olarak,
akü soğuyana dek durdurur.
Akü soğuduktan sonra adaptör otomatik
olarak şarj kipine geçer. Bu özellik,
maksimum akü ömrü sağlar. S cak akü
nedeniyle çal şmaya ara verme kipinde iken
adaptörün k rm z lambas (12) önce uzun,
sonra k sa yan p söner.
Matkap uçlarnn taklmas ve sökülmesi
(şekil A & B)
• Kovan (13) saat yönünün aksine
çevirerek mandreli aç n ve matkap ucunu
içine yerleştirin.
• Matkap ucunu, girebildiği kadar mandrel
ucunun içine sokun ve s k şt rmadan
önce hafifçe kald r n.
• Kovan saat yönünde çevirerek mandreli
iyice s k şt r n.
• Matkap ucunu ç kartmak için işlemi ters
s rayla yürütün.
Çalşma kipinin seçilmesi ve tork ayar
(şekil C)
Bu aletin bileziği, vidan n boyu ve işlem
yap lacak malzemesine göre en uygun tork
ayar n seçebilmek için 17 ayr konuma
sahiptir. Tork ayar için bknz. “Vidalama”
bölümü.
• Delme kipi ya da torku, bilezik (4)
üzerindeki sembol ya da rakam , alet
kasas üzerindeki gösterge (14) ile
birleştirerek ayarlay n.
Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
(şekil D)
• İleri/geri dönüş yönünü seçmek için,
şekilde gösterilen ileri/geri seçme
düğmesini (2) kullan n (alet üzerindeki
oklara dikkat ediniz).
Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen
durmas n bekleyin.
İki vitesli dişli (şekil E)
Aletiniz, tork oran ayar için iki h zl
vitesle (3) donat lm şt r.
1 Düşük h z/yüksek tork
(büyük çapl delik aç lmas , vidalar n
s k lmas )
2 Yüksek h z/düşük tork
(küçük çapl delik aç lmasi)
H z değerleri için teknik verilere bak n z.
86
TÜRKÇE
İki vitesli selektörü daima
tamamen öne ya da arkaya itin.
• Tam h zda veya delme işlemi s ras nda
vites değiştirmeyin.
Kullanm talimatlar
• Daima güvenlik talimatlar na ve
uygulanan kurallara uyun.
• Boru ve kablolar n nerede olduğunu
tespit edip dikkat ediniz.
• Alete hafif bir bask uygulay n.
Makinenin açlp-kapatlmas (şekil A & D)
• Aleti çal şt rmak için değişken h z
anahtar n (1) bas n. Değişken h z
anahtar n uygulanan bas nç,
aletin h z n belirlemektedir.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi b rak n z.
• Aleti kapal yken kitlemek için ileri/geri
seçme düğmesini (2) ortaya çekin.
Matkab n z, h z ayar anahtar tam
olarak sal nmas yla birlikte aleti
durduran bir fren tertibat ile
donat lm şt r.
Vidalama (şekil A)
• Seçme düğmesini (2) kullanarak ileri ya
da geri dönüş yönünü seçin.
• Kovan (4) 1 no.lu konuma ayarlay n ve
vidalamaya başlay n (düşük tork).
• Kavrama çok erken sesli bir şekilde
boşal rsa, kovan ayarlayarak torku
gerektiği kadar artt r n.
Delme (şekil A)
• Delme kipini kovan (4) ile seçin.
• İleri dönüş yönünü seçin.
Metal delme
• Metal delerken bir kesme yağlama
maddesi kullan n. Dökme demir ve pirinç
ise kuru delinmelidir.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bakm
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
alete gerekli bak m n yap lmas na ve
düzenli temizliğe bağl d r.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
• Temizlemeden önce, şarj adaptörünü AC
prizinden ç kart n.
• Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
aküyü sökün.
• Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k
olmas na dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
Çevre
Şarj edilebilir akü grubu
Bu uzun ömürlü akü daha önceden kolayca
yap lan işlerde yeterli güç üretemediğinde
yeniden şarj edilmelidir. Teknik ömrünün
sonunda çevremize gereken özeni
göstererek at n:
• Aküyü tamamen boşalt n, sonra aletten
ç kar n.
• NiCd ve NiMH hücreler geri kazan labilir.
Onlar bayinize veya yerel bir geri
kazanma istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri kazan lacak veya uygun
şekilde imha edilecektir.
Ahşap delme
• Uygun matkap ucunu tak n.
87
TÜRKÇE
GARANTİ
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
D E WALT onar m merkezlerine götürün.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Sat n alma belgesinin ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan
hiçbir onar m ve koruyucu bak m
işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
Sat n alma tarihinin belgelenmesi şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya
girişimde bulunulan onar mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
aş nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k lavuzun
arkas nda bulunan uygun telefon
numaras n kullan n. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
88
∂§§∏¡π∫∞
∫ƒ√À™∆π∫√ E¶∞¡∞º√ƒ∆π∑√ªE¡√ ¢ƒ∞¶∞¡√/
∫∞∆™∞µπ¢π DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· 1
min-1
∆·¯‡ÙËÙ· 2
min-1
ª¤ÁÈÛÙË ÚÔ‹
Nm
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÙÛÔÎ (Ù‡· K2)
mm
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ‰È¿ÙÚËÛ˘ ·ÙÛ·ÏÈÔ‡/͇ÏÔ˘
(Ù‡· K2)
mm
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÙÛÔÎ (Ù‡· K2H)
mm
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ‰È¿ÙÚËÛ˘ ·ÙÛ·ÏÈÔ‡/͇ÏÔ˘
(Ù‡· K2H)
mm
µ¿ÚÔ˜
kg
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
NiCd
DE9074
∆¿ÛË
V 12
ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·
Ah 1,3
µ¿ÚÔ˜
kg 0,55
DE9094
14,4
1,3
0,6
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
NiCd
DE9071
∆¿ÛË
V 12
ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·
Ah 2,0
µ¿ÚÔ˜
kg 0,65
DE9091
14,4
2,0
0,7
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
NiMH
∆¿ÛË
ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·
µ¿ÚÔ˜
DE9087
14,4
2,0
0,7
DE9086
V 12
Ah 2,0
kg 0,65
DW927
12
DW928
14,4
DW929
18
DW956
12
DW957
14,4
0-400
0-1.400
32
10
0-400
0-1.400
35
10
0-400
0-1.400
40
10
0-400
0-1.400
35
13
0-400
0-1.400
40
13
10/25
10
10/32
10
10/38
-
13/28
13
13/35
13
10/25
1,6
10/32
1,7
1,9
13/28
1,9
13/35
2,1
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
DE9098
18
1,3
0,87
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘
(ÂÚ›Ô˘)
µ¿ÚÔ˜
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
VAC
DE9107 DE9116 DE9118
DE9108
230
230
230
min 60
kg 0,4
60
0,4
60
0,4
10 A
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
DW927/DW928/DW929/DW956/DW957
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜:
98/37/E√∫, 89/336/E√∫, 73/23/E√∫, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 50260, EN 60335,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
89
∂§§∏¡π∫∞
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
DW927
DW928
DW956
DW957
DW929
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)* 79
79,6
80,1
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
92
92,6
93,1
< 2,5
< 2,5
< 2,5
™Ù·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜
̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ m/s2
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜,
ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜,
„˘Á›· ÎÏ.).
90
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ·ÔÌfiÓˆÛ˘
‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
6 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
7 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
8 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜.
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÎÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
11 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
12 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
∂§§∏¡π∫∞
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
15 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
16 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó
‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
17 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Úη˚¿˜! ∞ÔʇÁÂÙÂ
‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ Ì ̤ٷÏÏÔ ÙˆÓ
Â·ÊÒÓ ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘
Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ (.¯.
ÎÏÂȉȿ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙÛ¤Ë Ì ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ).
• ∆Ô ˘ÁÚfi Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· 25-30%
˘‰ÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
‚Ï·‚ÂÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜,
ÍÂχÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi. EÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÙÂ
Ì ‹ÈÔ Ô͇ fiˆ˜ ¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ‹ Í›‰È.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙÂ
Ì ¿ÊıÔÓÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÁÈ·ÙÚfi.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ̤ Ùfi ۇ̂ÔÏÔ
“NiMH” ‹ “NiMH + NiCd” ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ NiMH DEWALT.
¶ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√È ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
100%
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ
100%
ºÔÚÙÈÛÂ
EÏϷو̷ÙÈÎË Ì·Ù·ÚÈ·
ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂÈÙ ÌÂÙ·ÏÏÈη ‹ ·ÏÏ·
·ÁÔÁÈÌ· ˘ÏÈη
91
∂§§∏¡π∫∞
ªËÓ ÊÔÚÙÈ˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌÂÓ˜
Ì·Ù·ÚȘ
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ
DEWALT. ∞ÏϘ ÌÔÚÂÈ Ó· ηԢÓ
ÚÔηψÓÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ˘˜ Î·È ˙ËÌȘ
ªËÓ ÂÎıÂÙÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙË ÛÙË ‚ÚÔ¯Ë
¡· ·ÏÏ·˙ÂÙÂ Ù˘¯ˆÓ Êı·ÚÌÂÓÔ
ηψ‰ÈÔ ·ÌÂÛˆ˜
+40 ˚c
+4 ˚c
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÈÙÂ ÌÔÓÔ ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȘ ·Ô 4Æ Âˆ˜ 40 ÆC
∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜,
·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÂ
ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
3 ¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
4 ¢È·ÎfiÙ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜/ÎÔÏ¿ÚÔ
Ú‡ıÌÈÛ˘ ÚÔ‹˜
5 £¤ÛÂȘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘
6 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÛÔÎ
7 £‹ÎË ÁÈ· ̇Ù˜
8 §·‚‹
9 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9107 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ DeWALT NiCd Ù¿Ûˆ˜ ·fi
7,2 ¤ˆ˜ 14,4 V.
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9108/DE9118 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È
ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ DeWALT NiCd Ù¿Ûˆ˜ ·fi
7,2 ¤ˆ˜ 18 V.
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DE9116 Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ DeWALT NiCd Î·È NiMH Ù¿Ûˆ˜ ·fi
7,2 ¤ˆ˜ 18 V.
9 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
10 ∫Ô˘ÌÈ¿ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
11 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
12 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ªË η›Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 E·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ ‰Ú¿·ÓÔ/ηÙÛ·‚›‰È
1 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
2 ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
1 ª‡ÙË
1 ∫È‚ÒÙÈÔ
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ‰Ú¿·ÓÔ/ηÙÛ·‚›‰È ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË Î·È ‚›‰ˆÌ·.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 ¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
92
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙÂ
·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 60335. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·).
∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
∂§§∏¡π∫∞
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È
Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
• ¶¿ÓÙ· ı¤ÙÂÙ ÂÎÙfi˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ
‚¿ÏÂÙ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ ηÈ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ DeWALT.
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. ∞)
ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
• °È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(9), ‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (11) fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ú›˙·.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
¤¯ÂÈ Î·ı‹ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (12) ı·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ. ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘,
Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓË.
∆Ô ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ ηÈ
Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ªÂÙ¿ ·fi 4 ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘, ı·
Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÊfiÚÙÈÛ˘. ∏ ı‹ÎË
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ÔÔÙ‰‹ÔÙ ‹
Ó· Ì›ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ·
·fiÚÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
• ∏ ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
ÁÚ‹ÁÔÚ· ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Úfi‚ÏËÌ· ÊfiÚÙÈÛ˘.
E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‹
ÂȯÂÈÚ‹ÛÙ Ì ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Î¤ÙÔ
Ì·Ù·ÚÈÒÓ. ∞Ó Ô‡Ù ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙÂ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ DeWALT ÁÈ·
‰ÔÎÈÌ‹.
• √Ù·Ó Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Û ËÁ¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜
fiˆ˜ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ‹ ËÁ¤˜ Ô˘
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ ÛÂ
ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷, Ë ÎfiÎÎÈÓË ¤Ó‰ÂÈÍË
ÊfiÚÙÈÛ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ ‰‡Ô
ÊÔÚ¤˜, Ó· ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ó·
Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó· ÚÔÛˆÚÈÓfi
Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ËÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ı· ÙÂı› Û ηÓÔÓÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÏÈ.
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÆC ‹ >40 ÆC.
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
ÂÚ›Ô˘ 24 ÆC.
EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
• µ¿ÏÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙË Ï·‚‹ (8)
̤¯ÚÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ,
ȤÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ‰‡Ô ÎÔ˘ÌÈ¿
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (10) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤Íˆ ·fi ÙË Ï·‚‹ (8).
Ê·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘
∏ ηٿÛÙ·ÛË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‚ÔËı¿ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· Ó·
‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÊfiÚÙÈÛ‹˜ Ù˘.
™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
οı 10 ·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘/ÂÎÊfiÙÈÛ˘.
• ∞Ú¯›ÛÙ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÊfiÚÙÈÛ˘ fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• √Ù·Ó Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ, Ì›ÓÂÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· 4 ÒÚ˜.
DE9108/DE9116 ∫·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ıÂÚÌÔ‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹
√Ù·Ó Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Î¿ÔÈ· Ì·Ù·Ú›·
Ô˘ Â›Ó·È ıÂÚÌ‹, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ıÂÚÌÔ‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹,
·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÊfiÚÙÈÛË ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ë
Ì·Ù·Ú›·. ∞ÊÔ‡ ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ë Ì·Ù·Ú›·, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜
ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÊfiÚÙÈÛ˘
Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È
Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ˙ˆ‹ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ∏ ÎfiÎÎÈÓË
¤Ó‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ (12) ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÁÈ· Ôχ, ηÈ
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ï›ÁÔ ÂÓfiÛˆ ›ӷÈ
ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘
ıÂÚÌÔ‡ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹.
EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË Ì˘ÙÒÓ (ÂÈÎ. A & B)
• ∞ÓÔ›ÍÙ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ
Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (13) ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿
ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÙÛÔÎ, fiÛÔ ÈÔ
̤۷ ¿ÂÈ, Î·È ·Ó·ÛËÎÒÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÚÈÓ ÙÔ
ÛÊ›ÍÂÙÂ.
93
∂§§∏¡π∫∞
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ
·ÓÙÈı¤Ùˆ˜.
EÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘
ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘ (ÂÈÎ. C)
∆Ô ÎÔÏ¿ÚÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ¤¯ÂÈ 17 ı¤ÛÂȘ
ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘ ÒÛÙ ӷ
Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ‚›‰·˜ Î·È ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘
ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜. °È· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÚÔ‹˜
ÛÙÚ¤„˘, ‚Ϥ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· “µ›‰ˆÌ·”.
• EÈϤÍÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹
ÙË ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘, ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ
ۇ̂ÔÏÔ ‹ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4) Ì ÙÔ
‰Â›ÎÙË (14) ÛÙË ˘Ô‰Ô¯‹.
¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. D)
• °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (2) fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È (‰Â›Ù ٷ ‚¤ÏË ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô).
¶ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜,
ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
¢È·ÎfiÙ˘ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (ÂÈÎ. E)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹Î·Ù ‰È·ı¤ÙÂÈ
‰È·ÎfiÙË ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ (3) ÁÈ· ÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË
Ù˘ Û¯¤Û˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜/ÚÔ‹˜ ÛÙÚ¤„˘.
1 ÷ÌËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/À„ËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
(‰È¿ÙÚËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÒÓ, ÎԯϛˆÛË ‚ȉÒÓ)
2 À„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·/¯·ÌËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘
(ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚ‡˜)
°È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
¶¿ÓÙ· ÛÚÒ¯ÓÂÙ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· ‰‡Ô
Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ‹
ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ٷ¯‡ÙËÙ· fiÙ·Ó ÙÔ
‰Ú¿·ÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ·
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È fiÙ·Ó ÂÈÙÂÏ› ¤ÚÁÔ.
94
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο Ì ÙË
ı¤ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
• ªËÓ ·ÛΛ٠ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. A & D)
• °È· Ó· ·ÓÔ›ÁˆÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1) Ô›˙ÂÈ Ë Ù·¯‡ÙËÙ·.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• °È· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ı¤ÛË
ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ off, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË Î·ÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (2) ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË.
∆Ô ‰Ú¿·ÓÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÊÚ¤ÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô
ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ ÙÔ ÙÛÔÎ ÌfiÏȘ Ô ‰È·ÎfiÙ˘
ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜.
ÃÚ‹ÛË ˆ˜ ηÙÛ·‚›‰È (ÂÈÎ. A)
• EÈϤÍÙ ηÓÔÓÈ΋ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÊÔÚ¿
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÚÔ̤· (2).
• £¤Û·Ù ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4) ÛÙË ı¤ÛË 1 Î·È ·Ú¯›ÛÙÂ
Ó· ‚ȉÒÓÂÙ (¯·ÌËÏ‹ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘).
• ∞Ó Ô ÌÔ¯Ïfi˜ “ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ” Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ.
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË (ÂÈÎ. A)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙË ı¤ÛË
‰È¿ÙÚËÛ˘ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (4).
• EÈϤÍÙ ηÓÔÓÈ΋ ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
¢È¿ÙÚËÛË Û ̤ٷÏÏÔ
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÈ·ÓÙÈÎfi ÎÔ‹˜ fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙÂ
‰È¿ÙÚËÛË Û ̤ٷÏÏ·. √È ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ô
¯˘ÙÔÛ›‰ËÚÔ˜ Î·È Ô ÔÚ›¯·ÏÎÔ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë
‰È¿ÙÚËÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È ÍËÚ¿.
¢È¿ÙÚËÛË Û ͢ÏÔ
• ∆ÔÔıÂÙ‹Û·Ù ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô ÙÚ˘·ÓÈÔ‡.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
∂§§∏¡π∫∞
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.
°È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
∞ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÂÚÁ·Ï›·
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
• µÁ¿ÏÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
E·Ó·ÊÔÚÙË˙fiÌÂÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜
‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
‡ÎÔÏ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û·
ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
• EÍ·ÓÙÏ‹ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆· ÛÙÔȯ›· NiCd/NiMH Â›Ó·È ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·.
ªÂٷʤÚÙ ٷ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ‹ ÛÂ
ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ·Ó·Î‡ÎψÛ˘.
√È Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓ˜ ı‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı·
·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó ‹ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·.
95
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
96
97
DW927/DW928/DW929
7
36
7
1
8
9
3
14
40
31
32
39
35
22
38
37
16
33
34
2
817
23
26
27
www.2helpU.com
98
800
DW956/DW957
7
36
7
4
1
8
42
41
9
3
14
40
31
32
39
35
22
38
37
16
33
34
2
817
800
816
23
26
27
www.2helpU.com
99
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel:
02 719 07 11
Fax:
02 721 40 45
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
BLACK & DECKER (E§§∞™) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & §ÂˆÊ. µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
166 74 °Ï˘Ê¿‰· - ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT ROFO Kundendienst
Gewerbezone Seeblick
3213 Kleinbösingen
Tel:
026 - 674 93 93
Fax:
026 - 674 93 94
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 99 99 00
Fax:
22 99 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
100
º·Í
010 8981616
010 8982630
010 8983285
214 66 75 00
214 66 75 75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising