D28410 | DeWalt D28410 ANGLE GRINDER instruction manual

544666-41 SK
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C
D28750
2
3
4
UHLOVÁ BRÚSKA
Blahoželáme Vám!
Rozhodli ste sa pre elektrické náradie firmy DEWALT, ktorá pokračuje v dlhoročnej tradícii tejto
firmy, vyznačujúcej sa tým, že ponúka odborníkovi iba vyspelé a mnohými skúškami osvedčené
kvalitné výrobky. Roky skúseností a nepretržitý inovačný proces robí z firmy DEWALT právom
spoľahlivého partnera pre všetkých profesionálnych užívateľov.
Technické údaje
Napätie
Príkon
Voľnobežné otáčky
Priemer kotúča
Vreteno
Hmotnosť
Napätie
Príkon
Voľnobežné otáčky
Priemer kotúča
Vreteno
Hmotnosť
D28410
230
2.100
8.500
180
M14
(kg) 4,7
D28411
230
2.100
6.500
230
M14
4,7
D28413
230
2.200
8.500
180
M14
4,7
D28414
230
2.200
6.500
230
M14
4,7
D28422
230
2.400
8.500
180
M14
5,3
D28423
230
2.400
6.500
230
M14
5,3
D28432C
230
2.600
6.500
230
M14
5,3
D28750
230
2.400
5.000
230
M14
5,3
(V)
(Watty)
(ot/min.)
(mm)
(V)
(Watty)
(ot/min.)
(mm)
Minimálne istenie elektrického okruhu:
(kg)
D28421
230
2.300
6.500
230
M14
5,3
Elektrické náradie 230 V 10 A
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
•
Upozornenie: nebezpečenstvo
poranenia, ohrozenia života alebo
možné poškodenie náradia následkom
nedodržania pokynov uvedených
v tomto návode.
Skôr, než začnete zariadenie používať,
dôkladne si prečítajte návod na použitie.
Popis (Obr. A)
Uhlová brúska firmy DEWALT bola vyvinutá na
profesionálne brúsenie a rezanie.
1. Spínač ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ
2. Spínač s aretáciou (len Francúzsko)
3. Aretácia vretena
4. Ochranný kryt
5. Prídavná rukoväť
Elektrické napätie.
Nebezpečenstvo požiaru.
D28410 / D28411 / D28413 / D28414 / D28420
/ D28421 / D28422 / D28423 / D28432C /
D28750 - mierny nábeh
Kontrola dodávky:
Balenie obsahuje:
1 uhlová brúska
1 ochranný kryt
1 prídavná rukoväť
1 prírubová súprava
1 vidlicový kľúč
1 návod na obsluhovanie
1 podrobný nákres
•
D28420
230
2.300
8.500
180
M14
5,3
Pomocou mierneho nábehu sa realizuje
pozvoľné zvyšovanie rýchlosti otáčok brúsneho
kotúča. Týmto spôsobom možno obmedziť
počiatočné trhnutie. Táto funkcia sa využíva
hlavne pri práci v stiesnených podmienkach.
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia alebo príslušenstva.
5
•
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný iba pre jedno
napätie. Preto vždy skontrolujte, či napätie
zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na
typovom štítku elektrického náradia.
•
Elektrické náradie firmy DEWALT má
dvojitú izoláciu, ktorá zodpovedá norme
EN 50144. Z tohoto dôvodu nie je nutný
uzemňovací vodič.
Výmena sieťového kábla alebo sieťovej
zástrčky
•
Poškodené sieťové káble alebo zástrčky môžu
vymieňať len odborné opravovne. Poškodené
diely sa musia likvidovať odborným spôsobom.
•
•
•
Použitie predlžovacieho kábla
Používajte iba vhodný a povolený typ
predlžovacieho kábla, ktorý vyhovuje príkonu
elektronáradia (pozri technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2. Pri použití
navíjacieho kábla, odviňte vždy celý kábel.
Nepoužívajte žiadne poškodené kotúče.
Montáž miskovej oceľovej kefy
•
Montáž a zostavenie
Skôr ako začnete s montážou a
nastavovaním vytiahnite vždy zástrčku
zo zásuvky.
•
•
•
•
•
•
•
Uhlovú brúsku položte na pracovný stôl,
vretenom nahor.
Uvoľnite poisťovaciu sponu (6) a nastavte
ochranný kryt (4) tak, ako je naznačené,
nad náradie.
Zarovnajte čap (7) so štrbinou (8).
Ochranný kryt zatlačte smerom nadol a
natočte ho do požadovanej polohy.
Priťahovaním skrutky (9) môžete zvýšiť
upínaciu silu.
Zatiahnite poisťovaciu sponu.
Pri snímaní ochranného krytu musíte
uvoľniť poisťovaciu sponu.
•
Tým, že je rukoväť otočná, umožňuje pohodlné
prevádzanie rozbrusovacích prác a to v prípade,
že je bočná rukoväť nasadená v hornom otvore.
Otočnú rukoväť je možné pripevniť v polohe
30°, 60° a 90° vľavo aj vpravo.
• Odblokujte otočný mechanizmus (obr. E1)
tak, že potiahnete za odpružený čap (18).
Čap pridržte vo vytiahnutej polohe.
• Rukoväť (19) natočte do požadovanej
polohy (obr. E2).
• Povoľte čap a rukoväť zaistite v nastavenej
polohe.
• Skontrolujte, či je otočný mechanizmus
zaistený.
Montáž a demontáž brúsneho alebo rezného
kotúča (obr. C1 C3)
•
Na brúsenie: naskrutkujte bočnú rukoväť
(5) pevne do jednej z dier (15) na bočných
stranách krytu.
Na rozbrúsenie: naskrutkujte bočnú rukoväť
(5) pevne do hornej diery (16) alebo do
jednej z dier (17) na bočných stranách krytu
(obr. D2).
D23423/D28432C - Natáčanie hlavnej
rukoväte (obr. E1&E2)
Náradie nikdy nepoužívajte bez
ochranného krytu.
•
Misková oceľová kefa sa naskrutkujte
priamo na vreteno, bez použitia rozpery a
závitovej príruby.
Montáž bočnej rukoväte (obr. D1&D2)
Montáž a demontáž ochranného krytu (obr. B)
•
Kotúč (12) nasaďte na prírubu (10) (obr.
C2). Pri nasadzovaní kotúča so stredovým
zvýšením skontrolujte, či stredové zvýšenie
(13) ukazuje smerom k prírube (10).
Naskrutkujte vonkajšiu prírubu (14) na
vreteno (11) (obr. C3):
- Pri pripevňovaní brúsneho kotúča (A)
musí kotúč na prírube (14) ukazovať
smerom ku kotúču.
- Pri pripevňovaní rozbrusovacieho
kotúča (B) musí kotúč na prírube (14)
ukazovať smerom od kotúča.
Stlačte tlačidlo poistky vretena (3) a
vretenom (11) otáčajte tak dlho, pokiaľ
nezaskočí (obr. C2).
Pomocou dodávaného vidlicového kľúča
dotiahnite prírubu (14).
Povoľte poistku vretena.
Pri snímaní kotúča musíte pomocou
rozvidleného kľúča povoliť prírubu (14).
Uhlovú brúsku položte na pracovný stôl,
ochranným krytom nahor.
Nasaďte správne vnútornú prírubu (10) na
vreteno (11) (obr. C1).
6
Údržba
Pokiaľ nie je otočná rukoväť zaistená,
náradie nepoužívajte.
U h l o v á b r ú s k a f i r m y D E W A LT b o l a
skonštruovaná tak, aby mala dlhú životnosť
spolu s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Predpokladom dlhodobej bezproblémovej
funkcie náradia je jeho pravidelné čistenie.
Návod na obsluhu
•
•
•
•
Vždy dodržiavajte bezpečnostné
pokyny a príslušné predpisy.
Skontrolujte, či je všetok brúsený,
prípadne rozbrusovaný materiál
zaistený vo svojej polohe.
Pri práci tlačte na brúsku len
zľahka. Nikdy netlačte na rezný
kotúč zboku.
Brúsku nepreťažujte. Ak je
náradie horúce, nechajte ho na
niekoľko minút vychladnúť behom
naprázdno.
Mazanie
Náradie nepotrebuje žiadne dodatočné mazanie.
Čistenie
Dbajte na to, aby vetracie otvory boli stále voľné
a priechodné a kryt prístroja pravidelne čistite
mäkkou handričkou.
Skôr, ako začnete pracovať s náradím:
• Nasaďte správne ochranný kryt a brúsny
alebo rozbrusovací kotúč. Nepoužívajte
príliš opotrebované kotúče.
• Skontrolujte, či je správne namontovaná
vnútorná a vonkajšia príruba.
• Skontrolujte, či sa brúsny alebo rozbrusovací
kotúč otáčajú správnym smerom, to
znamená v smere šípky (pozri príslušenstvo
a nástroj).
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
Spínač ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ tejto uhlovej
brúsky je vybavený aretáciou (2), ktorá slúži na
nastavenie trvalého chodu brúsky.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Spínač ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ (1) s aretáciou
spínača (2)
• Náradie zapnete stlačením spínača
s aretáciou (2) a zároveň stlačením spínača
ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ (1).
• Aretáciu spínača (2) povoľte.
• Náradie vypnete krátkym stlačením a
uvoľnením spínača ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Spínač ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ (1)
s odblokovaním (2) (len Francúzsko)
• Náradie zapnete stlačením spínača
odblokovania (2) a vzápätí spínača
ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ (1).
• Spínač odblokovanie (2) povoľte.
• Náradie vypnete uvoľnením spínača.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Pri záťaži náradie nezapínajte ani
nevypínajte.
Ďalšie informácie o vhodnom príslušenstve
získate od Vášho predajcu DEWALT.
7
Vyhlásenie o zhode
D28410 / D28411 / D28413 / D28414 / D28420 / D28421 / D28422 / D28423 / D28432C / D28750
Firma DEWALT týmto prehlasuje, že toto elektrické náradie bolo skonštruované a zostavené v
súlade so smernicami a normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
V prípade zájmu o ďalšie informácie obráťte sa prosím na nižšie uvedenú adresu alebo na niektorú
z pobočiek, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohoto návodu.
Úroveň akustického tlaku spĺňa normy Európskeho spoločenstva 86/188/EWG a 98/37/EWG
nameraných podľa EN 50144:
LpA (hluk) dB(A)*
LWA (zvukový výkon)
dB(A)
D28410
90,5
99,5
D28411
90,0
D28413
90,0
D28414
90,0
D28420
90,5
D28421
90,5
D28422
90,0
D28423
90,0
D28432C D28750
90,5
90,5
98,5
98,5
98,5
99,5
99,5
99,0
98,5
98,5
99,5
* emisná hodnota, vzťahujúca sa k pracovnému miestu
Používajte prostriedky na ochranu sluchu.
Nameraná efektívna hodnota zrýchlenia podľa normy EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
5,8 m/s2
5,95 m/s2 5,8 m/s2
5,9 m/s2
5,95 m/s2 6,1 m/s2
5,9 m/s2
5,5 m/s2
5,9 m/s2
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straβe 40,
D-65510, Idstein, Nemecko
8
5,9 m/s2
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrického náradia vždy
dodržiavajte platné bezpečnostné predpisy
danej krajiny, ktoré znižujú riziko vzniku
požiaru, úrazu elektrickým prúdom a riziko
osobného poranenia. Skôr než začnete toto
elektrické náradie používať, prečítajte si
riadne nasledujúce bezpečnostné pokyny.
Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom
mieste!
•
•
•
Všeobecné predpisy
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku vedie
k nebezpečenstvu vzniku nehôd a
zranení.
Uvedomte si, v akom prostredí pracujete.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu.
Nepoužívajte ho vo vlhkých a mokrých
podmienkach. Pracovný priestor majte
vždy dobre osvetlený (250 - 300 Lux).
Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Udržujte náradie mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom alebo iným osobám, aby
vstupovali do pracovného priestoru a dostali
sa do kontaktu s náradím alebo káblom.
Používajte vhodné pracovné oblečenie.
Nenoste príliš voľné oblečenie alebo
šperky, ktoré by mohli byť zachytené o
pohybujúce sa časti náradia. Ak pracujete
vonku, odporúčame použiť pracovné
rukavice a protišmykovú obuv. Ak máte dlhé
vlasy, používajte vhodnú ochranu hlavy.
Osobná ochrana. Ak pracujete v prašnom
prostredí alebo odletujú drobné čiastočky
materiálu, používajte ochranný štít alebo
respirátor. Pokiaľ by tieto drobné čiastočky
boli horúce, oblečte si aj žiaruvzdornú
zásteru. Počas práce s náradím používajte
ochranu sluchu.
Ochrana proti úrazu elektrickým
prúdom. Vyvarujte sa telesnému kontaktu
s uzemnenými predmetmi ako sú rúrky,
radiátory, elektrické sporáky a chladničky.
Pri práci v extrémnych podmienkach
(napr. vysoká vlhkosť, tvorba kovového
prachu pri práci, atď), môže byť elektrická
bezpečnosť zvýšená vložením izolačného
transformátora alebo prúdového chrániča
(Fl).
Dbajte na bezpečný postoj pri práci.
Pri práci udržiavajte bezpečný postoj,
•
•
•
•
9
aby ste v každej pracovnej polohe udržali
rovnováhu.
Buďte stále pozorní. Sústreďte sa na
prácu, premýšľajte, a ak ste unavení,
prerušte prácu.
Upnite si polotovar. Polotovar pripevnite
pomocou svoriek alebo zveráku. Je to
bezpečnejšie, než použitie ruky a umožňuje
to obsluhovať náradie oboma rukami.
Pripojte zariadenie na odsávanie prachu.
Ak je dostupné zariadenie na uchytenie
odsávania prachu, alebo iné podobné
zariadenie, zaistite, aby bolo odvádzanie
prachu pripojené a riadne používané.
Nenechajte z náradia trčať žiadny
nástrojový kľúč. Skôr, než náradie
zapnete, uistite sa, či sú z neho odstránené
všetky kľúče a nastavovacie nástroje.
Predlžovací kábel. Predlžovací kábel
pred použitím skontrolujte, pokiaľ bude
poškodený, vymeňte ho. Pri práci vo voľnom
priestranstve používajte len schválené
a prislúchajúcim spôsobom označené
predlžovacie káble.
Používajte vhodné nástroje. Použitie
tohoto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé nástroje alebo prídavné
zariadenia pri práci, ktorá je určená
pre výkonnejšie nástroje. Používaním
správneho nástroja dosiahnete optimálnu
kvalitu a zaistíte si svoju osobnú bezpečnosť.
Náradie nepreťažujte.
Upozornenie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií s týmto náradím,
než je odporučené v tomto návode, môže
spôsobiť poranenie obsluhujúceho.
Kontrolujte časti Vášho náradia. Pred
použitím náradia dôkladne skontrolujte,
či nie je poškodené, a či je určené na
požadovanú prácu. Skontrolujte tiež, či
bezchybne fungujú pohyblivé časti a či nie
sú poškodené diely. Všetky diely musia
byť správne namontované a musia spĺňať
všetky podmienky, aby ste mali záruku
bezchybnej prevádzky náradia. Poškodené
diely a ochranné zariadenia musia byť
opravené alebo vymenené podľa predpisov.
Nepoužívajte el. náradie, ak je poškodený
hlavný spínač. Poškodené spínače musí
vymeniť autorizovaný servis firmy DEWALT.
Nikdy sa nepokúšajte opravovať náradie
sami.
•
•
•
•
•
•
Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Skôr,
ako necháte náradie bez dozoru, vypnite
ho a počkajte pokiaľ prestane pracovať.
Ak sa náradie nepoužíva, alebo pri
výmene akejkoľvek súčasti alebo doplnkov,
vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Zabráňte náhodnému spusteniu.
Neprenášajte elektrické náradie s prstom
na hlavnom spínači. Pred pripojením
náradia do siete sa uistite, či je prístroj
vypnutý.
Zaobchádzajte s káblom opatrne.
Neprenášajte náradie zavesené na kábli
a pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky
neťahajte za kábel. Kábel chráňte pred
horkom, olejom a ostrými hranami.
Uskladnenie nepoužívaného náradia.
Ak sa náradie nepoužíva, malo by byť
uložené na suchom mieste, a tiež bezpečne
uzamknuté, mimo dosahu detí.
Náradie dôkladne ošetrujte. Z dôvodu
bezpečnej a výkonnejšej prevádzky udržujte
svoje náradie v dobrom stave a čisté.
Dodržujte predpisy pre údržbu a pokyny k
výmene doplnkov. Udržujte všetky rukoväte
a spínače suché, čisté a neznečistené
olejom alebo mazivami.
Opravy. Toto elektrické náradie vyhovuje
platným bezpečnostným predpisom. Aby
nedošlo k Vášmu ohrozeniu, musia byť
všetky opravy zariadenia prevádzané
kvalifikovanými mechanikmi firmy DEWALT,
s použitím originálnych náhradných
dielov.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre brúsky
•
•
Táto brúska je určená na brúsenie a rezanie
muriva a ocele.
•
Nerežte, prípadne nebrúste žiadne
ľahké kovy s obsahom magnézia
vyšším ako 80%, pretože sú tieto kovy
horľavé.
•
•
•
•
Nerežte žiadne polotovary, ktorých hrúbka je
väčšia, ako maximálna hĺbka rezu brúsneho
kotúča.
Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče, ktoré
nemajú rozmery uvedené v technických
údajoch. Nepoužívajte tiež žiadne rozpery
na nasadenie kotúča na vreteno.
Brúsne kotúče kontrolujte vždy pred každým
použitím. Nepoužívajte brúsne kotúče, ktoré
sú opotrebované, poškriabané alebo iným
spôsobom pokazené.
Ak máte k dispozícii prírubové tvarovky,
zaistite, aby sa používali pri nasadzovaní
kotúča na vreteno.
Pri nasadzovaní kotúča so závitovým
otvorom skontrolujte, či je závit dostatočne
dlhý na vreteno.
Pred použitím skontrolujte, či je brúsny alebo
rozbrusovací kotúč správne pripevnený.
Náradie nechajte v bezpečnej polohe aspoň
na 30 sekúnd bežať naprázdno. Ak pritom
zistíte silné vibrácie alebo iné poškodenie,
náradie vypnite a pokúste sa nájsť príčinu.
Ak nie je správne namontovaný ochranný
kryt, náradie nepoužívajte.
Zaistite, aby bol polotovar bezpečne
podoprený.
Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých
tekutín, plynov alebo prachu. Iskry alebo
horúce triesky by mohli výbušné materiály
zapáliť.
Ak sa nachádzate kolmo k osi kotúča,
náradie nepoužívajte. Nedovoľte vstupovať
na pracovisko iným osobám.
Rozbrusovací kotúč nepoužívajte na bočné
brúsenie.
Ak je náradie v chode, neaktivujte vretenovú
poistku.
Dbajte na to, že po vypnutí má prístroj ešte
určitú dobu dobeh.
Brúsny alebo rozbrusovací kotúč vždy
skladujte na suchom mieste.
Nálepky na náradí
Nepoužívajte žiadne iné nástroje
okrem zosilených brúsnych a rezných
(rozbrusovacích) kotúčov.
Používajte len odporučené brúsne a rezné
(rozbrusovacie) kotúče.
Maximálne prípustné otáčky brúsneho
alebo rezného kotúča musia vyhovovať
otáčkam naprázdno, uvedeným na typovom
štítku uhlovej brúsky, a tieto by nemali byť
prekročené.
Na náradí sú nasledujúce symboly:
Pred použitím si dôkladne preštudujte
návod na použitie.
Používajte ochranné okuliare.
Používajte chrániče sluchu.
10
Doplňujúce bezpečnostné pokyny
•
•
Pri práci s kovom zaistite, aby bol zapojený
prúdový chránič (RCD), aby bolo zabránené
zbytkovému riziku spôsobenému kovovými
pilinami.
Pokiaľ RCD vypína napájanie, odneste
zariadenie autorizovanému servisnému
zástupcovi DEWALT.
Doplnková údržba
Pri práci s kovom sa za extrémnych
podmienok môže v obale stroja hromadiť vodivý prach. To môže mať za následok zníženie izolácie zariadenia a môže
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Usadzovaniu kovových častíc vo vnútri zariadenia zabránite pravidelným denným čistením
ventilačných otvorov.
• Odpojte elektrický prívod zariadenia.
• Vetracie štrbiny prefúknite suchým stlačeným vzduchom.
Pri vykonávaní tejto údržby používajte
ochranné okuliare.
11
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046766 - 27-06-2007
12
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
13
TYP.
1
D28410
E13465 / 480322-00
www.2helpU.com
14
14 - 05 - 03
TYP.
1
D28750
E13475 / 480320-00
www.2helpU.com
15
13 - 05 - 03
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising