D28410 | DeWalt D28410 ANGLE GRINDER instruction manual

559122-62 CZ
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C
D28750
2
3
4
ÚHLOVÁ BRUSKA
Blahopřejeme!
Rozhodli jste se pro elektrické nářadí od firmy DEWALT. Toto nářadí pokračuje v letité firemní
tradici, nabízet odborníkům jen vyspělé a mnohými testy osvědčené výrobky. Dlouholeté zkušenosti
a plynulý vývoj dokázaly, že firma DEWALT je spolehlivým partnerem všech profesionálních
uživatelů.
Technické údaje
Napětí
Příkon
Volnoběžné otáčky
Průměr kotouče
Vřeteno
Hmotnost
Napětí
Příkon
Volnoběžné otáčky
Průměr kotouče
Vřeteno
Hmotnost
D28410
230
2.100
8.500
180
M14
(kg) 4,7
D28411
230
2.100
6.500
230
M14
4,7
D28413
230
2.200
8.500
180
M14
4,7
D28414
230
2.200
6.500
230
M14
4,7
D28422
230
2.400
8.500
180
M14
5,3
D28423
230
2.400
6.500
230
M14
5,3
D28432C
230
2.600
6.500
230
M14
5,3
D28750
230
2.400
5.000
230
M14
5,3
(V)
(Watty)
(ot/min.)
(mm)
(V)
(Watty)
(ot/min.)
(mm)
M14
(kg)
Minimální jištění elektrického okruhu:
D28420
230
2.300
8.500
180
M14
5,3
D28421
230
2.300
6.500
230
M14
5,3
Elektrické nářadí 230 V 10 A
V tomto návodu se používají následující
symboly
•
Pozor: Nebezpečí poranění, nebezpečí
života nebo možné poškození
elektrického nářadí v důsledku
nerespektování pokynů v tomto
návodu!
•
Překontrolujte, zda elektrické nářadí, jakož
i části příslušenství nebyly při přepravě
poškozeny.
Před uvedením přístroje do provozu si
důkladně pročtěte návod k obsluze.
Popis přístroje (obr. A)
Úhlová bruska firmy DEWALT byla vyvinuta pro
profesionální broušení a řezání.
1 Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO
2 Spínač s aretací (jen Francie)
3 Aretace vřetene
4 Ochranný kryt
5 Dodatečná rukojeť
Elektrické napětí.
Nebezpečí požáru.
Kontrola dodávky:
Balení obsahuje:
1 úhlová bruska
1 ochranný kryt
1 přídavná rukojeť
1 přírubová sada
1 rozvidlený klíč
1 návod k obsluze
1 výkres výbušných míst
D28410 / D28411 / D28413 / D28414 / D28420 /
D28421 / D28422 /D28423 / D28432C / D28750
/ - mírný náběh
Pomocí mírného náběhu se realizuje pozvolné
zvyšování rychlosti otáček brusného kotouče.
Tím lze omezit počáteční trhnutí. Tato funkce
se využije hlavně tehdy, pokud se pracuje ve
stísněných podmínkách.
5
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován jen pro jedno
napětí. Překontrolujte prosím, zda síťové napětí
odpovídá napětí, uvedenému na typovém štítku
elektrického nářadí.
•
Elektrické nářadí firmy DEWALT má
podle EN 50144 dvojitou izolaci;
z tohoto důvodu je zemnící vodič
nadbytečný.
•
Výměna síťového kabelu nebo síťové zástrčky
Poškozené síťové kabely nebo zástrčky smí
vyměňovat jen odborné opravny. Poškozené díly
je nutno likvidovat jen odborným způsobem.
•
•
•
Prodlužovací kabel
Používejte schválený prodlužovací kabel, který
vyhovuje příkonu elektronářadí (viz technická
data). Minimální průřez 1,5 mm2. Při použití
kabelové kladky kabel vymotejte vždy celý.
zvýšení (13) ukazuje směrem k přírubě
(10).
Našroubujte vnější přírubu (14) na vřeteno
(11) (obr. C3):
- Při upevňování brusného kotouče (A)
musí kotouč na přírubě (14) ukazovat
směrem ke kotouči.
- Při upevňování rozbrušovacího
kotouče (B) musí kotouč na přírubě
(14) ukazovat směrem od kotouče.
Stiskněte knoflík pojistky vřetene (3) a
vřetenem (11) točte tak dlouho, až zaskočí
(obr. C2).
Dotáhněte přírubu (14) pomocí dodávaného
rozvidleného klíče.
Uvolněte pojistku vřetene.
Pro sejmutí kotouče uvolněte přírubu (14)
pomocí rozvidleného klíče.
Nepoužívejte žádné poškozené
kotouče.
Montáž miskového ocelového kartáče
Montáž a nastavení
•
Před montáží a nastavením vytáhněte
vždy zástrčku ze zásuvky.
Montáž boční rukojeti (obr. D1&D2)
Montáž a demontáž ochranného krytu (obr. B)
•
•
•
•
•
•
•
•
Úhlovou brusku položte na pracovní stůl,
vřetenem nahoru.
Uvolněte pojišťovací sponu (6) a nastavte
ochranný kryt (4), jak je naznačeno, nad
nářadí.
Srovnejte čep (7) se štěrbinou (8).
Zatlačte ochranný kryt směrem dolů a
otočte jej do požadované polohy.
Přitahováním šroubu (9) případně zvyšte
upínací sílu.
Pojišťovací sponu zatáhněte.
Pro sejmutí ochranného krytu uvolněte
pojišťovací sponu.
•
Tím, že rukojeť je otočná, je umožněno pohodlné
provádění rozbrušovacích prací a to v případě,
že boční rukojeť je nasazena v horním otvoru.
Otočnou rukojeť je možno připevnit v poloze
30°, 60° a 90° jak vlevo, tak i vpravo.
• Odblokujte otočný mechanismus (obr. E1)
tím, že zatáhnete za odpružený čep (18).
Čep přidržte ve vytažené poloze.
• Rukojeť (19) natočte do požadované polohy
(obr. E2).
• Čep uvolněte a rukojeť zajistěte v nastavené
poloze.
• Přesvědčte se, že otočný mechanismus je
zajištěný.
Montáž a demontáž brusného nebo řezacího
kotouče (obr. C1-C3)
•
•
Pro brousící práce našroubujte boční
rukojeť (5) pevně do jedné z děr (15) na
bočních stranách krytu.
Pro rozbrušovací práce našroubujte boční
rukojeť (5) pevně do horní díry (16) nebo do
jedné z děr (17) na bočních stranách krytu
(obr. D2).
D28423/D28432C – Natáčení hlavní rukojeti
(obr. E1&E2)
Nářadí nikdy nepoužívejte bez
ochranného krytu.
•
Miskový ocelový kartáč našroubujte přímo
na vřeteno, bez použití rozpěrky a závitové
příruby.
Úhlovou brusku položte na pracovní stůl,
ochranným krytem nahoru.
Nasaďte vnitřní přírubu (10) správně na
vřeteno (11) (obr. C1).
Kotouč (12) nasaďte na přírubu (10) (obr.
C2). Při nasazování kotouče se středovým
zvýšením se přesvědčte, že středové
Pokud otočná rukojeť není zajištěna,
nářadí nepoužívejte.
6
vyžadovala jen minimální údržbu. Dlouhodobý
a bezproblémový provoz předpokládá ovšem
její pravidelné čištění.
Návod k obsluze
•
•
•
•
Vždy dbejte na bezpečnostní
pokyny a platné předpisy.
Zabezpečte, aby veškerý obrušovaný, příp. rozbrušovaný materiál
byl zabezpečen ve své poloze.
Při práci tlačte na brusku jen lehce.
Na řezací kotouč netlačte nikdy ze
strany.
Brusku nepřetěžujte. Pokud je
nářadí příliš horké, nechejte ho
několik minut vychladnout během
naprázdno.
Mazání
Nářadí nevyžaduje žádné dodatečné
přimazávání.
Čištění
Dbejte na to, aby větrací otvory byly stále volné,
a kryt přístroje pravidelně čistěte měkkým
hadříkem.
Před zahájením provozu:
• Nasaďte správný ochranný kryt a brusný
nebo rozbrušovací kotouč. Nepoužívejte
příliš opotřebované kotouče.
• Zkontrolujte, zda vnitřní a vnější příruba
jsou správně namontovány.
• Přesvědčte se, že se brusný nebo
rozbrušovací kotouč otáčí správným
směrem, tj. ve směru šipky (viz příslušenství
a nástroj).
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO této úhlové
brusky je vybaven aretací (2), sloužící
k nastavení trvalého chodu brusky.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO (1) s aretaci
spínače (2)
• Abyste nářadí zapnuli, stiskněte aretaci
spínače (2) a při stisknuté aretaci pak
spínač ZAPNUTO/VYPNUTO (1).
• Aretaci spínače (2) uvolněte.
• Pro vypnutí nářadí krátce stiskněte a ihned
uvolněte spínač ZAPNUTO/VYPNUTO.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO (1)
s odblokováním (2) (jen Francie)
• Abyste nářadí zapnuli, stiskněte spínač
odblokování (2) a následně pak spínač
ZAPNUTO/VYPNUTO (1).
• Spínač odblokování (2) uvolněte.
• Pro vypnutí nářadí spínač uvolněte.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Při zátěži nářadí ani nazapínejte, ani
nevypínejte.
Pro bližší informace o správném příslušenství
se obraťte na Vašeho DEWALT prodejce.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Údržba
Úhlová bruska firmy D E WALT je vyvinuta
tak, aby její životnost byla co nejdelší a aby
7
ES Prohlášení o shodě
D28410 / D28411 / D28413 / D28414 / D28420 / D28421 / D28422 / D28423 / D28432C / D28750
Firma DEWALT tímto prohlašuje, že toto elektrické nářadí bylo konstruováno a sestaveno ve shodě
se směrnicemi a normami 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55014-2, EN
55014-1, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Pro další informace se obraťte na adresu, uvedenou níže, nebo na některé ze zastoupení, uvedené
na zadní straně tohoto návodu
Hodnota hluku odpovídá směrnicím Evropského společenství 86/188/EWG a 98/37/EWG, měřeno
podle EN 50144:
D28410
LpA (hluk) dB(A)*
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
90,5
90,0
90,0
90,5
90,5
99,5
98,5
98,5
98,5
99,5
99,5
99,0
98,5
98,5
99,5
LWA (zvukový výkon)
dB(A)
* emisní hodnota, vztažená na pracovní místo
Používejte prostředky na ochranu sluchu.
Vážená efektivní hodnota zrychlení podle EN 50144:
D28410
2
5,8 m/s
D28411
2
D28413
D28414
2
2
5,95 m/s 5,8 m/s
5,9 m/s
D28420
2
D28421
D28422
D28423
2
2
2
5,95 m/s 6,1 m/s
5,9 m/s
Ředitel vývoje výrobku
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Kinger. Straβe 40,
D-65510, Idstein, Německo
8
5,5 m/s
D28432C D28750
5,9 m/s2
5,9 m/s2
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání elektrického nářadí je
nutno dodržovat národní bezpečnostní
předpisy, které se týkají ochrany proti
úrazu elektrickým proudem a také ochrany
při nebezpečí poranění a nebezpečí vzniku
požáru. Před začátkem používání tohoto
elektrického nářadí si důkladně pročtěte
následující bezpečnostní pokyny a tyto
pokyny pečlivě uschovejte!
•
•
Všeobecné předpisy
•
•
•
•
•
•
•
•
Na pracovišti udržujte vždy pořádek.
Nepořádek na pracovišti vede k nepezpečí
úrazu.
Dbejte na okolní vlivy. Nenechávejte
elektrické nářadí na dešti. Elektrické
nářadí nevystavujte vlhkosti. Dbejte na
dobré osvětlení pracoviště (250 300 luxů).
Elektrické nářadí nepoužívejte v blízkosti
zápalných látek nebo plynů.
Zamezte přístup dětem! Dbejte na to, aby
se nářadí a kabelu nemohly dotknout děti,
nebo okolo pohybující se osoby.
Používejte vhodné pracovní oblečení.
Nepoužívejte příliš volné oblečení nebo
přívěšky a ozdoby. Tyto mohou být příčinou
zachycení a zranění od pohybujících se
částí. U dlouhých vlasů používejte síťku
na vlasy. Při práci ve volném prostoru se
doporučují pracovní rukavice a neklouzavá
obuv.
Ochranná opatření. Používejte vždy
ochranné brýle a obličejovou masku u prací,
při kterých vzniká prach a třísky. Pokud tyto
jsou navíc horké, používejte ochrannou
sukni. Vždy používejte chrániče uší.
Chraňte se před úrazem elektrickým
proudem. Vyvarujte se dotyku těla
s uzemněnými částmi, např. trubkami,
topením, troubami a chladničkami. Při
extrémních podmínkách použití (např.
vysoká vlhkost, kovový prach, atd.) lze
elektrickou bezpečnost zvýšit předřazením
oddělovacího transformátoru nebo FIjističe.
Dbejte na bezpečný postoj. Dbejte na
bezpečný postoj při práci, abyste v každé
pracovní poloze udrželi rovnováhu.
Při práci neztrácejte pozornost.
Soustřeďujte se na práci. Pracujte
s rozmyslem. Pokud jste unaveni, s nářadím
napracuje.
•
•
•
•
9
Zabezpečte obrobek. Používejte upínací
přípravky nebo svěrák pro upevnění
obrobku. Tento je tímto bezpečněji upnut
a umožňuje ovládání elektrického nářadí
oběma rukama.
Připojte odsávací zařízení! Pokud lze
k přístroji připojit zařízení k odvodu nebo
odsávání prachu, přesvědčte se, že toto je
připojeno a je správně používáno.
Nenechávejte v nářadí zasunuty žádné
klíče apod. Před zapnutím přístroje se
přesvědčte, zda jsou odstraněny klíče a
nastavovací pomůcky.
Prodlužovací kabel. Prodlužovací kabel
před použitím zkontrolujte a vyměňte
ho, pokud je poškozen. Při práci ve
volném prostoru používejte jen schválené
a odpovídajícím způsobem označené
prodlužovací kabely.
Používejte jen správný nástroj. Správné
použití je popsáno v tomto návodu k použití.
Pro těžší práce nepoužívejte příliš slabé
nářadí nebo adaptéry. Správným nářadím
docílíte optimální kvalitu a zaručíte osobní
bezpečnost. Nářadí nepřetěžujte.
Upozornění! Používání jiných, než
v tomto návodu doporučených pomůcek a
příslušenství, nebo provádění prací s tímto
elektrickým nářadím, které neodpovídají
jeho určení, může vést k úrazu.
Pravidelně kontrolujte Vaše elektrické
nářadí, zda není poškozeno. Před
použitím je nutno u elektrického nářadí
zkontrolovat jeho bezvadnou a správnou
funkci. Přezkoušejte, zda pohyblivé části
fungují bezproblémově, zda žádné části
nejsou zlomené, zda nejsou poškozeny
žádné ochranné kryty a spínače, a zda
jakékoliv jiné poškození nemůže ovlivnit
bezproblémový chod nářadí. Přesvědčte
se, že nářadí funguje správně. Pokud
je nějaká část vadná, elektrické nářadí
nepoužívejte. Dále nepoužívejte elektrické
nářadí v případě, že je spínač zap./vyp.
nefunkční. Vadné díly je vždy nutno vyměnit
v autorizované opravně firmy DEWALT.
Nikdy se nepokoušejte sami opravovat
nářadí.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Předtím
než přístroj necháte necháte bez dozoru,
vypněte jej a vyčkejte, až se zastaví. Pokud
přístroj dále již nepoužíváte, před jeho
údržbou a při výměně nářadí, vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
•
•
•
•
•
Vyvarujte se nechtěného zapnutí.
Nepřenášejte elektrické nářadí, které je
připojeno do sítě, s prstem na spínači. Dále
se ujistěte o tom, že při připojování nářadí
do sítě, je spínač ve vypnuté poloze.
Nakládejte s kabelem opatrně.
Nepřenášejte nářadí zavěšené na kabelu
a pří vytahování zástrčky ze zásuvky
netahejte za kabel. Chraňte kabel před
horkem, olejem a ostrými hranami.
Uschovávejte nářadí na bezpečném
místě. Nářadí, které nepoužíváte,
uschovejte na uzavřeném místě, ke kterému
nemají přístup děti.
Pečujte o Vaše nástroje. Udržujte Vaše
nástroje a nářadí ostré a čisté, aby mohly
dobře a bezpečně pracovat. Sledujte
předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu
nástrojů. Veškeré rukojetí a spínače
udržujte suché, čisté a nezamaštěné od
oleje a nebo tuku.
Opravy. Toto elektrické nářadí odpovídá
příslušným bezpečnostním předpisům.
Opravy mohou provádět jen odborníci
z autorizované opravny firmy DEWALT.
Jinak nemůže být zaručena správná funkce
přístroje a pro obsluhu může vzniknout
nebezpečí úrazu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dodatečné bezpečnostní pokyny pro
brusky
•
•
•
•
•
•
Tato bruska byla vyvinuta k broušení a
řezání zdiva a oceli.
•
Neřežte, případně nebruste žádné
lehké kovy s obsahem magnezia
vyšším jak 80%, neboť takovéto kovy
jsou zápalné.
•
•
•
Nepoužívejte žádné jiné vložné nástroje
než zesílené sklofíbrové brusné a řezací
(rozbrušovací) kotouče.
Používejte jen doporučené brusné a řezací
(rozbrušovací) kotouče.
Maximálně přípustné otáčky brusného
nebo řezacího kotouče musí odpovídat
otáčkám naprázdno, uvedeným na typovém
štítku úhlové brusky, a tyto by něměly být
překročeny.
Neřežte žádné obrobky, jejichž síla je větší,
než maximální hloubka řezu rozbrušovacího
kotouče.
Nepoužívejte žádné brusné příp.
rozbrušovací kotouče, které nemají rozměry,
uvedené v technických datech. Nepoužívejte
také žádné rozpěrky pro nasazování kotouče
na vřeteno.
Brusné nebo rozbrušovací kotouče
překontrolujte před každým použitím.
Nepoužívejte žádné brusné kotouče, které
jsou roztřepené, poškrábané nebo jinak
poškozené.
Pokud jsou k dispozici přírubové tvarovky,
zajistěte, aby se tyto použily, jakmile se
kotouč nasazuje na vřeteno.
Při nasazování kotouče se závitovou dírou
se ubezpečte, aby závit byl pro vřeteno
dostatečně dlouhý.
Před použítím se přesvědčte, že brusný
nebo rozbrušovací kotouč je správně
připevněn.
Nářadí nechejte v bezpečné poloze alespoň
30 sekund běžet naprázdno. Pokud přitom
zjistíte silné vibrace nebo jiné poškození,
nářadí vypněte a snažte se najít příčinu.
Pokud není správně namontován ochranný
kryt, nářadí nepoužívejte.
Zajistěte, aby obrobek byl bezpečně
podepřen.
Nepoužívejte nářadí v blízkosti zápalných
tekutin, plynů nebo prachu. Jiskry nebo
horké třísky mohou výbušné materiály
zapálit.
Pokud se nacházíte kolmo k ose kotouče,
nářadí nepoužívejte. Zamezte také přístupu
jiných osob.
Rozbrušovací kotouč nepoužívejte pro
stranové broušení.
Pokud nářadí běží, neaktivujte vřetenovou
pojistku.
Dbejte na to, že po vypnutí přístroje má tento
jistou dobu doběhu.
Brusný nebo rozbrušovací kotouč skladujte
vždy na suchém místě.
Nálepky na nářadí
Na nářadí jsou následující symboly:
Před použitím důkladně pročtěte návod
k použití.
Používejte ochranné brýle.
Používejte chrániče sluchu.
10
Doplňující bezpečnostní pokyny
•
•
Při práci s kovem zajistěte, aby byl
založen proudový chránič (RCD), aby bylo
zabráněno zbytkovému riziku způsobenému
kovovými pilinami.
Pokud RCD vypíná napájení, dopravte
zařízení autorizovanému servisnímu
zástupci DEWALT.
Doplňková údržba
Při práci s kovem se za extrémních
podmínek může v obalu stroje hromadit
vodivý prach. To může mít za následek
snížení izolace zařízení a může dojít
k úrazu elektrickým proudem.
Usazování kovových částic uvnitř zařízení
zabráníte pravidelným denním čištěním
ventilačních otvorů.
• Odpojte elektrický přívod zařízení.
• Větrací štěrbiny profoukněte suchým
stlačeným vzduchem.
Při provádění této údržby používejte
ochranné brýle.
11
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00046765 - 26-06-2007
12
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
13
TYP.
1
D28410
E13465 / 480322-00
www.2helpU.com
14
14 - 05 - 03
TYP.
1
D28750
E13475 / 480320-00
www.2helpU.com
15
13 - 05 - 03
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising