DW052K | DeWalt DW052K IMPACT WRENCH instruction manual

559122-65 CZ
DW052
DW053
2
3
4
AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK
Gratulujeme!
Zvolil jste si nářadí DEWALT. Léta zkušeností
ve rozvoji a inovacích produktů činí firmu
DEWALT jedním z nejspolehlivějších partnerů
profesionálních uživatelů výkonného nářadí.
Technické údaje
DW052 DW053
12,0
12,0
•
Kontrolujte případná poškození nářadí,
součástí a doplňků, které mohly vzniknout
transportem zařízení.
Před zahájením provozu zařízení si
najděte dostatek času na řádné pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. A)
0-2,400 0-2,400
0-3,000 0-3,000
115
1/4
Váš akumulátorový rázový šroubovák/
utahovač DE052/DE053 byl navržen pro
účinné profesionální utahovací použití. Funkce
rázů z něj činí obzvláště použitelný nástroj pro
šroubování do dřeva, kovu a betonu.
1. Spínač plynulé změny otáček
2. Přepínač smyslu otáčení
3. Upínač nástrojů
4. Rukojeť
5. Akumulátor
160
1/4
šestihran čtyřhran
Velikost šroubu
Hmotnost
(bez akumulátoru)
kg 1,07
1,07
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napětí
Kapacita
Hmotnost
DE9071
NiCd
V 12,0
Ah 2,0
kg 0,68
DE9037
NiMH
12,0
3,0
0,7
DE9107
VAC 230
min. 60
kg 0,4
DE9116
230
60
0,42
Pojistky:
Sada nástrojů
Návod k obsluze
Podrobný nákres
•
Napětí
V
Otáčky v nezatíženém
stavu
min-1
Údery
min-1
Maximální kroutící
moment
Nm
Upnutí nástroje
M5-M12 M6-M16
Nabíječka
Napětí sítě
Čas nabíjení
Hmotnost
1
1
1
Nabíječka
Vaše nabíječka DE9107 nabíjí NiCd akumulátory
D E WALT v rozsahu od 7,2 do 14,4 V.
Va š e n a b í j e č k a D E 9 11 6 n a b í j í N i C d /
NiMH akumulátory D E WALT v rozmezí
od 7,2 do 18 V.
5. Akumulátor
6. Zajišťovací tlačítka
7. Nabíječka
8. Kontrolka nabíjení (červená)
230 V 10 A síťová
Elektrická bezpečnost
Následující symboly vás budou provázet celým
návodem:
Elektrický motor je navržen pouze pro jedno
napětí. Každá změna napětí akumulátoru musí
být v souladu napětím uvedeným na štítku.
Také zajistěte, aby napětí Vaší nabíječky bylo
v souladu s napětím elektrické sítě.
Označuje nebezpečí úrazu, ztráty
života nebo nebezpečí poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Vaše nabíječka D EWALT je dvojitě
izolovaná v souladu s normou
EN 60335.
Označuje nebezpečí elektrického
šoku.
Balení obsahuje
Výměna síťové zástrčky
Balení obsahuje:
1 Akumulátorová rázový šroubovák/
utahovač
2 Akumulátor
1 Nabíječka
Pokud Vaše síťová zástrčka potřebuje vyměnit
a Vy jste osoba kompetentní to učinit, postupujte
dle níže uvedeného návodu. Pokud si nevěříte,
kontaktujte Vašeho autorizovaného opraváře
DEWALT nebo kvalifikovaného elektrikáře.
5
Kryt akumulátoru (obr. B)
Ochranný kryt je určen k ochraně kontaktů
vyjmutého akumulátoru. Bez tohoto ochranného
krytu mohou volně ležící kovové předměty
způsobit zkrat kontaktů, což může způsobit
požár či poškození akumulátoru.
• Sejměte ochranný kryt (9) akumulátoru (6)
před jeho vkládáním do nabíječky nebo
nářadí.
• Nasaďte ochranný kryt akumulátoru
na kontakty okamžitě po jeho vyjmutí
z nabíječky nebo nářadí.
Použití prodlužovacího kabelu
Prodlužovací kabel by neměl být používán
pokud to není nezbytně nutné. Použijte
schválený prodlužovací kabel vhodný pro
vstupní výkon Vaší nabíječky (viz.technické
údaje). Minimální velikost vodiče je 1 mm2
a maximální délka kabelu je 30 m.
Montáž a nastavení
Před montáří a nastavováním vyjměte
akumulátor.
Před vyjímáním akumulátoru vždy
přístroj vypněte. Používejte jen
akumulátory a nabíječky DEWALT.
Před skladováním či přenášením
vyjmutého akumulátoru se přesvědčete,
zda je na něm nasazen ochranný
kryt.
Akumulátor (obr. A a B)
Nabíjení akumulátoru (obr. A)
Pokud nabíjíte akumulátor poprvé, nebo po
dlouhém skladování, lze jej nabít jen na 80%
kapacity. Po několika nabití a vybití dosáhne
akumulátor plné kapacity. Před nabíjením
akumulátoru vždy zkontrolujte přívod elektrické
energie. Pokud přívod elektrické energie
funguje a akumulátor se přesto nenabije, dejte
svou nabíječku opravit autorizovanému servisu
DEWALT. Během nabíjení mohou být nabíječka
i akumulátor horké na dotyk.
DW052 – Vkládání a vyjmutí nástavce (obr.
A a D)
To jsou běžné podmínky a neukazují na žádnou
závadu.
DW053 – upínání a vyjímání nástavců (obr.
A a E)
Nenabíjejte akumulátor při okolních
teplotách < 4O C a > 40OC. Doporučená
teplota pro nabíjení je přibližně 24OC.
Nářadí používá 1/2“ čtverhranného upínacího
systému se zajišťovací západkou.
•
Nářadí používá 1/4“ upínacího systému se
zajišťovacím rukávem.
• Zatáhněte za zajišťovací rukáv (3) směrem
k nářadí a vložte nástavec do rukávu
tak daleko, jak jen to půjde. Vraťte rukáv
do původní polohy, čímž zajistíte nástavec
v nářadí.
• Pro vyjmutí nástavce zatáhněte rukáv
a silou nástavec vytáhněte.
Upínání nástavců
• Nastavte díru (10) v nástavci proti západce
(11) na unašeči.
• Zatlačte nástavec (12) na unašeč (3) dokud
správně nezapadne na místo. Pokud je to
potřebné lehce jej přiťukněte.
Pro nabití akumulátoru (5) jej vložte
do nabíječky (7), jak je ukázáno na obrázku
a zastrčte nabíječku do sítě. Ujistěte se,
že je akumulátor v nabíječce správně
usazen. Červená kontrolka nabíjení (8)
bude blikat. Po přibližně 1 hodině blikat
přestane a zůstane rozsvícená. Akumulátor
je tímto nabitý. Akumulátor může být
z nabíječky kdykoliv vyjmut nebo může
opustit zapojenou nabíječku na libovolně
dlouhou dobu.
Vyjímání nástavců
• Zatlačte zajišťovací západku (11) skrze
díru (13) v nástavci a sejměte nástavec
z unašeče.
Přepínač smyslu otáčení (obr.C)
Zasouvání a vyjímání akumulátoru
• Zasouvejte akumulátor do úchytu dokud se
nezacvakne na místo.
• Pro vyjmutí akumulátoru stiskněte dvě
zajišťovací tlačítka (6) současně a vytáhněte
akumulátor z držáku.
•
Pro volbu dopředných či zpětných otáček,
použijte přepínač smyslu otáčení (2) jak je
na obrázku ukázáno (viz. šipky na nářadí).
Před změnou smyslu otáčení počkejte
vždy až se motor úplně zastaví.
6
Při prvním rozběhu nářadí, po změně smyslu
otáčení, může být na začátku slyšet cvaknutí.
Se svým nářadím používejte je speciální rázové
doplňky. Pro vhodné doplňky kontaktujte svého
prodejce.
Návod k obsluze
Údržba
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny
a platná pravidla.
Va š e z a ř í z e n í D E WA LT j e n a v r ž e n o
k dlouhodobé činnosti s minimální údržbou.
Nepřetržitý uspokojivý provoz závisí na správné
péči a pravidelném čištění.
Před zahájením provozu:
• V závislosti na Vašem nářadí se přesvědčete,
zda máte zvolen správný typ nástavce.
• Ujistěte se, že Váš akumulátor je plně
nabitý.
Mazání
Zapínání a vypínání (obr. A)
•
•
Váš přístroj nepotřebuje žádné dodatečné
mazání.
Ke spuštění přístroje stiskněte spínač
plynulé změny otáček (1). Tlak vyvinutý na
spínač plynulé změny otáček určuje otáčky
přístroje.
Pro uzamčení přístroje v uzamčené poloze
přepněte přepínač smyslu otáčení (2)
do středové polohy.
Čištění
•
•
Provoz (obr. A)
•
•
•
•
Vyberte smysl otáčení pomocí přepínače
(2).
V závislosti na druhu práce použijte níže
uvedené pokyny.
Stiskněte spínač plynulé změny otáček
(1).
Po utažení zjistěte kroutící moment pomocí
momentového klíče
•
Před čištěním měkkým hadříkem nabíječku
odpojte od sítě
Před čištěním přístroje vyjměte
akumulátor.
Udržujte ventilační mřížku čistou.
Životní prostředí
Akumulátor
Šroubování
• Vložte šroubovák nástavce do hlavy
šroubu.
• Udržujte nářadí v rovině se šroubem,
použitím dopředných otáček přístroje
pokračujeme dokud se šroub nedotkne
pracovní plochy.
Pokud nastanou poruchy dodávky výkonu při
jednodušších pracovních úkonech, musí být
akumulátory s dlouhou životností nabity.
• Vybijte akumulátor úplně a poté jej vyjměte
z nářadí.
• Články NiMH a NiCd jsou recyklovatelné.
Odevzdejte je svému prodejci nebo nejbližší
recyklační stanici. Vybrané akumulátory
budou recyklovány nebo zlikvidovány
vhodným způsobem.
Utahování šroubů a matic
• Nasuňte nástavec na hlavu šroubu nebo
matku.
• Udržujte přístroj v rovině se šroubem.
Utahovací čas
Tento nástroj utáhne mnoho šroubů během jen
pár vteřin. Správný čas utahování vzhledem
k momentu musí být dán zkušenostmi.
Nadměrné utahování může způsobit
zničení šroubováku nástavce a hlavy
šroubu.
7
ES Prohlášení o shodě
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Pro zmenšení možnosti újmy na zdraví, požáru
a elektrického šoku vždy při používání hnacího
nářadí dodržujte bezpečnostní omezení platná
ve Vaší zemi. Před zahájením provozu nářadí
si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte
tento návod k budoucímu nahlédnutí.
DDW052/DW053
D E WALT prohlašuje, že tyto výrobky jsou
navrženy ve shodě s normami 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50260, EN 60335,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 a
EN 61000-3-3.
Všeobecně
•
Pro více informací prosíme kontaktujte firmu
D E WALT na níže uvedené adrese, nebo
nahlédněte na zadní stranu tohoto návodu.
•
Hladina akustického tlaku splňuje normy
86/188/EEC, 98/37/EEC a EN 292-2, měřeno
dle EN 50260.
DW052 DW053
LpA (akustický tlak) dB(A)*
93
93
LWA (akustický výkon) dB(A) 106
106
*na uši obsluhy
•
Pro řádnou ochranu sluchu použijte přiměřené
ochranné pomůcky.
•
Stálé zrychlení zatíženého výstupu dle
EN 50260: 5,26 m/s2
•
Vedoucí výroby a vývoje
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Kinger.Straβe 40,
D-65510, Idstein, Germany
•
•
•
•
8
Udržujte pracovní prostor čistý.
Znečištěné prostory a pracovní stoly mohou
způsobit nehody.
Mějte na paměti okolní pracovní prostředí.
Nevystavujte nářadí otevřenému dešti.
Nepoužívejte je ve vlhkých a mokrých
podmínkách. Udržujte pracovní prostor dobře
osvětlený (250 – 300 Lux). Nepoužívejte
nářadí v prostorech se zvýšeným rizikem
požáru či výbuchu jako např. v přítomnosti
hořlavých látek a plynů.
Chraňte před dětmi. Nedopusťte, aby
se v pracovním prostoru vyskytovali děti,
návštěvníci nebo zvířata a zajistěte, aby
se nedotýkali přívodního kabelu.
Vhodně se oblečte. Neoblékejte si volné
oblečení či šperky, které by se mohly
zachytit v pohybujících se částech nářadí.
Pokud máte dlouhé vlasy, chraňte je
vhodnou pokrývkou hlavy. Pokud pracujete
venku, upřednostňujte práci v rukavicích
a protiskluzové obuvi.
Osobní ochrana. Vždy používejte ochranné
brýle. Pokud může činnost zvířit prach
či jiné částice, vždy použijte ochrannou
protiprachovou masku. Pokud mohou
být tyto částice horké, vždy si oblečte
i žáruvzdornou zástěru. Po celou dobu
používejte ochranu sluchu.
Nikdy nezacházejte příliš daleko. Po
celou dobu se držte na dobrém povrchu
a udržujte dobrou rovnováhu.
Buďte pozorní. Dívejte se co děláte.
Používejte běžné cítění. Nikdy nepracujte
s nářadím, jste li unaveni.
Zajistěte součást. Pro uchycení
součásti požijte svěrky nebo svěrák. Je
to bezpečnější a zachovává to obě ruce
volné k práci s nářadím.
Připojte zařízení pro odvod prachu.
Pokud je dostupné zařízení pro uchycení
odvodu prachu, nebo jiné podobné zařízení,
zajistěte, aby byl odvod prachu připojen
a řádně používán.
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyjměte povolovací klíče a kličky. Před
zahájením provozu vždy zajistěte, aby byly
všechny povolovací klíče či kličky z nářadí
vyjmuty.
Použijte vhodné nástroje. Vhodné
nástroje jsou popsány v tomto návodu.
Nezatěžujte malé nástroje a příslušenství
prací určenou pro nástroje pro těžký
provoz. Nástroj vykoná lépe a bezpečněji
tu práci, pro kterou byl navržen. Nezatěžujte
nástroje přespříliš.
Varování! Použití jakéhokoliv jiného
příslušenství, doplňků či úkonů než je
doporučeno tímto návodem může způsobit
újmu na zdraví.
Kontrolujte části před poškozením.
Před použitím pečlivě zkontrolujte nářadí i
přívodní kabel před poškozením. Kontrolujte
souosost a tvar pohybujících se součástí,
poškození součástí, poškození ochranných
krytů a spínačů a dalších okolností, které
mohou způsobit poruchu funkce nářadí.
Zajistěte, aby bylo nářadí používáno
správně a k činnostem, pro něž je určeno.
Nepoužívejte nářadí pokud je jakákoliv je
ho část zničena či poškozena. Nepoužívejte
nářadí, pokud jeho spínač nefunguje.
Všechny zničené nebo poškozené součásti
nechte vyměnit autorizovaný servis
DEWALT. Nikdy je nevyměňujte sami.
Vyjměte akumulátor. Předtím, než necháte
nářadí bez dozoru, je vypněte a počkejte
než přejde do klidu.Pokud není nářadí
používáno, či při výměně jakýchkoliv
jeho součástí nebo doplňků, vyjměte
akumulátor.
Předejděte nechtěnému spuštění nářadí.
Nepřenášejte nářadí s prstem na jeho
spínači. Před vložením akumulátoru se
přesvědčete, zda je přístroj vypnutý.
Skladování nepoužívaného nářadí.
Pokud není nářadí používáno, musí být
uskladněno na suchém místě bezpečně
z dosahu dětí.
Pečlivě nářadí opatrujte. Pro lepší
a bezpečnější výkony udržujte nářadí
v dobrém stavu a čisté. Postupujte dle
návodu na údržbu a výměnu doplňků.
Udržujte všechny rukojeti a spínače suché
a čisté od oleje a mazacích tuků.
Opravy. Zařízení je v souladu s platnými
bezpečnostními pravidly. Nechte zařízení
opravovat jen techniky autorizovaného
servisu D E WALT. Opravy mohou být
prováděny jen kvalifikovanou osobou
a s použitím originálních náhradních dílů.
Nedodržení těchto pravidel může uživateli
způsobit reálné nebezpečí.
Bezpečnostní pravidla pro nabíječky
a akumulátory
•
•
•
•
•
•
Používejte pouze akumulátory určené pro
použití v daném typu zařízení.
Před vložením akumulátoru do nabíječky
se ujistěte, že je suchý a čistý.
Akumulátor smí být nabíjen jen nabíječkou
pro jeho nabíjení doporučenou. Nesprávné
použití může způsobit elektrický šok,
přehřátí, či únik elektrolytu akumulátoru.
Nikdy nenoste nabíječku za její přívodní kabel.
Za účelem vypojení zástrčky nikdy netahejte
za přívodní kabel. Chraňte přívodní kabel
před teplem, olejem a ostrými hranami.
Při likvidaci akumulátoru vždy postupujte
dle návodu uvedeného na zadní straně
tohoto návodu.
Pokud nejsou používány, musí být nabíječky
a akumulátory uskladněny na suchém místě
bezpečně z dosahu dětí.
Další bezpečnostní pravidla pro
akumulátory
Nebezpečí požáru! Chraňte kontakty
vyjmutého akumulátoru před
případným zkratem. Nikdy neskladujte
nebo nepřenášejte akumulátory bez
krytů umístěných na kontaktech
akumulátorů.
•
•
9
Elektrolyt akumulátoru, 25-30% roztok
hydroxidu draselného může být zdraví
škodlivý. Při styku s pokožkou ji okamžitě
opláchněte vodou. Neutralizujte jemnou
kyselinou, jako je například citrónový džus
nebo ocet. V případě kontaktu s očima
je dostatečně vyplachujte čistou vodou
po dobu minimálně 10 minut. Navštivte
lékaře.
Za žádných okolností se nepokoušejte
otevřít obal akumulátoru.
Nálepky nabíječek a akumulátorů
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
V závislosti na symbolech použitých v tomto
návodu, jsou na nabíječkách a akumulátorech
použity následující symboly:
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Akumulátor se nabíjí.
Akumulátor je nabitý.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Vadný akumulátor.
Nekontaktujte s vodivými objekty.
Nenabíjejte
akumulátory.
poškozené
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Společnost D E WALT poskytuje možnost
sběru a recyklace použitých výrobků DEWALT
po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Používejte pouze s akumulátory
D E WALT, akumulátory jiných
značek mohou prasknout, způsobit
úraz a poškození.
Nevystavujte vodě.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
V případě poškození přívodního
kabelu jej okamžitě vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot
4OC až 40OC.
S ohledem na životní prostředí
likvidujte akumulátor dle platných
předpisů.
Akumulátory nevystavujte
otevřenému ohni.
Jednohodinová nabíječka.
10
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047249- 10-07-2007
11
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
12
DW053K - - - - A
SCHLAGSCHRAUBENSCHL.
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising