D21008 | DeWalt D21008 DRILL instruction manual

544666-00 SK
D21002
D21008
2
3
ROTAČNÁ VŔTAČKA
D21002/D21008
5
6
Gratulujeme Vám!
Stali ste sa majiteľom prístroja firmy DEWALT.
Roky skúseností, neustály vývoj a technologické
inovácie robia z výrobkov firmy DEWALT jedny
z najlepších prístrojov pre profesionálne
použitie.
Elektrická bezpečnosť
Elektrický motor bol vyprojektovaný na prácu len
pre jedno napätie (volt). Uistite sa, že napätie,
ktoré máte k dispozícii, zodpovedá napätiu
uvedenému na výrobnom štítku prístroja.
Technické dáta
D21002
Napätie
V 230
Príkon
W 550
-1
Rýchlosť na prázdno min 0-2.500
Maximálna kapacita
vŕtania
mm 10
Vreteno úchytky
UNF 1/2“×20
Max. otvorenie vretena mm 10
Hmotnosť
kg 1,4
Poistky: Modely pre 230V
D21008
230
550
0-2.500
Váš prístroj vyrobený firmou DEWALT je
dodávaný s dvojitou izoláciou, tak ako
vyžaduje norma EN 50144, preto nie je
vyžadované uzemnenie.
Výmena kábla alebo zástrčky
10
1/2“×20
10
1,4
Pokiaľ je nutná výmena zástrčky, odstráňte
a zlikvidujte starú zástrčku zodpovedajúcim
spôsobom; je nebezpečné zasúvať zástrčku,
ktorá nemá izolované medené vodiče, do
zásuvky prívodu elektrickej energie, ktorá je
pod prúdom.
10A
V tejto užívateľskej príručke sú používané
nasledujúce symboly:
Použitie predlžovacieho kábla
Označuje nebezpečenstvo úrazu,
smrti alebo poškodenia prístroja a
to v prípade, že nebudú dodržané
inštrukcie uvedené v tejto príručke.
Aby bolo zaručené zodpovedajúce napájanie
prístroja elektrickou energiou, používajte,
v prípade použitia predlžovacieho kábla, len
homologované predlžovacie káble, ktoré
majú zodpovedajúce rozmery (viď. technické
charakteristicky). Minimálny prierez vodiče
je 1,5 mm2 . Pokiaľ používate automatické
navíjacie zariadenie - navijak, vytiahnite šnúru
v celej jej dĺžke.
Označuje nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Rotačná vŕtačka
1 Kľúč na vreteno vŕtačky (D21002)
1 Návod na použitie
1 Schematický nákres
•
•
Montáž a nastavenie prístroja
Pred vykonaním montáže, alebo pred
nastavením prístroja vždy vyberte
zástrčku zo zásuvky prívodu elektrickej
energie.
Uistite sa, že prístroj a jeho doplnky neboli
počas prepravy poškodené.
Pred použitím prístroja si podrobne a
s maximálnou pozornosťou prečítajte tento
návod na použitie.
Ovládanie spätného chodu (obr. B)
•
Popis (obr. A)
1
2
3
4
Poistná objímka -matica
Kľúč na uťahovanie vretena (D21002)
Pre voľbu smeru chodu - otáčania vŕtačky
vpred či vzad použite ovládač vpred/vzad
(3).
Pred zmenou smeru chodu-otáčania
vŕtačky vždy vyčkajte, až sa vŕtačka
úplne zastaví.
Spínač s variabilným nastavením rýchlosti
Tlačidlo pre zablokovanie spínača
Ovládač pre spätný chod
Vreteno s ozubeným hrebeňom na
uťahovanie pomocou kľúča (D21002)
Samotné uťahovacie vreteno (D21008)
4
Vloženie a vybratie vrtáku (obr. A)
•
Vreteno s ozubeným hrebeňom a kľúčom
• Otáčaním objímky (5) proti smeru chodu
hodinových ručičiek otvorte vreteno a vložte
do neho vrták.
• Kľúč na uťahovanie vretena (6) vložte do
jedného z bočných otvorov na vretene a
silou v smere chodu hodinových ručičiek
vreteno utiahnite.
• Pre vybratie vrtáka postupujte opačným
postupom.
•
Pokiaľ chcete vŕtačku zastaviť, uvoľnite
spínač.
Pokiaľ chcete vŕtačku zastaviť pri použití
funkcie zablokovania -stáleho otáčania,
rýchlo a krátko stlačte spínač. Po ukončení
práce, pred vytiahnutím zástrčky zo zásuvky
prívodu elektrickej energie, vždy prepnite
spínač do polohy OFF.
Pre informácie o ďalších doplnkoch prístroja
kontaktujte Vášho predajcu.
Údržba
Samouťahovacie vreteno
• Otáčaním objímky (5) proti smeru chodu
hodinových ručičiek otvorte vreteno a vložte
do neho vrták.
• Pevne utiahnite objímku v smere chodu
hodinových ručičiek.
• Pre vybratie vrtáka postupujte opačným
postupom.
Váš elektrický prístroj vyrobený firmou DEWALT
bol vyprojektovaný na dlhodobé používanie,
počas ktorého vyžaduje len minimálnu údržbu.
Aby si prístroj zachoval neustále vynikajúce
prevádzkové vlastnosti, je nutné sa o prístroj
správne starať a vykonávať jeho pravidelnú
údržbu.
Vybratie vretena (obr. C + D)
•
•
Čo najviac otvorte čeľuste vretena.
Do vretena zasuňte nástrčný kľúč a pevne
ho utiahnite. Potom kladivom udrite tak ako
je uvedené na obrázku.
Mazanie
Váš elektrický prístroj nevyžaduje žiadne
doplnkové mazanie.
Inštrukcie na používanie
•
•
•
Vždy dodržujte platné bezpečnostné
normy a predpisy.
Uistite sa, že nevŕtate v blízkosti
trubíc, alebo káblov elektrického
vedenia.
Netlačte príliš na vŕtačku. Prílišný
tlak na vŕtačku nielen že nezvýši
rýchlosť vŕtania, ale znižuje
životnosť prístroja.
Čistenie
Udržujte vždy čisté prechodné otvory pre
ventiláciu a pravidelne vykonávajte čistenie
vonkajšku prístroja pomocou vlhkej handričky.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Pred uvedením do prevádzky:
• Vložte vhodný vrták.
• Označte si bod, kde chcete vŕtať.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Zapnutie a vypnutie vŕtačky (on a off) (obr.
A)
•
Pre zapnutie vŕtačky stlačte spínač
s variabilným nastavením rýchlosti (1). Podľa
tlaku, ktorý budete vytvárať na tento spínač,
bude tiež určovaná rýchlosť otáčania.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pokiaľ chcete použiť funkciu stáleho otáčania,
stlačte spínač s variabilným nastavením
rýchlosti (1) a potom stlačte tlačidlo pre
zablokovanie spínača (2) a spínač pusťte.
5
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Vyhlásenie o zhode
D21002/D21008
Firma D E WALT prehlasuje, že elektrické
zariadenia boli vyrobené v súlade s normami:
98/37/EU, 89/336/EU, 73/23/EU, EN 550144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2
a EN 61000-3-3.
Pre akékoľvek ďalšie informácie kontaktujte
firmu DEWALT na adrese, uvedenej na zadnej
strane tejto užívateľskej príručky.
Hlučnosť prístroja zodpovedá normám 86/188/
EU a 98/37/EU, hodnoty sú zistené na základe
normy EN 50144:
LpA (hlučnosť)
87 dB(A)*
LWA (zvukový výkon)
96 dB(A)
* vzhľadom ku sluchu obsluhy
Používajte zodpovedajúcu ochranu sluchu
Priemerná štvorcová hodnota zrýchlenia podľa
EN 50144: <2,5m/s2
Riaditeľ vývoja a výskumu
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straβe 40,
D-65510, Idstein, Nemecko
6
Všeobecné bezpečnostné normy
a predpisy
•
Pri používaní elektrických prístrojov
a zariadení dodržujte vždy bezpečnostné
normy a predpisy, aby bolo zamedzené
požiaru, elektrickým výbojom, zásahom
elektrickým prúdom a zraneniam. Pred
použitím prístroja si pozorne prečítajte
inštrukcie obsiahnuté v tejto užívateľskej
príručke. Túto užívateľskú príručku
dobre uschovajte pre prípadné ďalšie
konzultácie.
•
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte poriadok na pracovisku.
Pracovné prostredie a pracovné pulty, na
ktorých nie je udržovaný poriadok, môžu
spôsobiť nehody na pracovisku.
Dbajte na charakteristické vlastnosti
pracovného prostredia. Elektrické
zariadenia nevystavujte vlhkosti a dažďu.
Dbajte na to, aby bol pracovný priestor
dobre osvetlený. Nepoužívajte elektrické
prístroje v plynnom alebo v horľavom
prostredí.
Zamedzte prístupu detí do pracovného
priestoru. Nedovoľte, aby sa deti, cudzie
osoby, či zvieratá približovali na pracovisko
a dotýkali sa prístroja alebo predlžovacieho
kábla.
Používajte vhodné odevy. Nepoužívajte
voľné odevy, náramky a retiazky atď.,
pretože by mohli byť zachytené pohyblivými
časťami prístroja. Pokiaľ nosíte dlhé
vlasy, zopnite si ich. Pokiaľ pracujete
vonku, odporúčame používanie rukavíc a
nekĺzavých topánok.
O s o b n é o c h r a n n é p r o s t r i e d k y.
Používajte ochranné okuliare. Pokiaľ sa
pri používaní prístroja tvorí prach, alebo
črepiny, používajte ochrannú masku proti
prachu. Pokiaľ sú tieto častice veľmi teplé,
používajte aj ochrannú zásteru, ktorá
odoláva teplu. Vždy používajte ochranné
prostriedky na ochranu sluchu.
Chráňte sa pred elektrickými výbojmi.
Zamedzte kontaktom so zariadeniami
s elektrickým výbojom na uzemnení (napr.
hadice, termosifóny, chladničky atď.). Počas
použitia v extrémnych podmienkach (napr.
vysoká vlhkosť, koncentrácia kovového
prachu atď.) je možné zvýšiť elektrické
zabezpečenie pripojením izolačného
transformátora do série, alebo pripojením
•
•
•
•
•
7
núdzového spínača pre prípad poruchy
(FI).
Udržujte vždy stabilitu. Vždy dobre
udržujte rovnováhu, nikdy nepracujte
v nestabilných polohách.
Buďte vždy opatrný. Pri práci buďte vždy
opatrný. Pracujte vždy s citom. Prístroj
nepoužívajte pokiaľ ste unavený.
Kus, ktorý spracovávate, vždy riadne
upevnite. Na uchytenie kusu, s ktorým
budete pracovať, použite upevňovacích
klieští, svorky, alebo zverák. Zvýšite tým
bezpečnosť práce a uvoľníte si tak obidve
ruky na prácu.
Pripojte zariadenie na odsávanie prachu.
Pokiaľ je so zariadením dodané aj zariadenie
na odsávanie prachu, skontrolujte jeho
správne pripojenie.
Na prístroji nikdy nenechávajte kľúče,
alebo meracie zariadenie. Pred spustením
prístroja vždy odstráňte kľúče a iné
nástroje.
Predlžovacie káble. Pred použitím
predlžovacieho kábla ho skontrolujte,
či nie je poškodený, pokiaľ tomu tak je,
vymeňte ho. Pokiaľ prístroj používate
vonku, používajte len predlžovacie šnúry,
ktoré sú špeciálne určené na tento účel.
Používajte zodpovedajúce zariadenie.
Použitie prístroja je uvedené v tomto
užívateľskom návode. Nezaťažujte
zariadenie a jeho doplnky, určené do
určitého zaťaženia, úkonmi, ktoré vyžadujú
väčší výkon.
Pozor! Používanie doplnkových zariadení
či iných nástrojov, alebo používanie
tohoto prístroja na iné účely, než ktoré
sú odporučené v tejto užívateľskej
príručke, môže spôsobiť nebezpečenstvo
poranenia.
Skontrolujte, či nie je prístroj poškodený.
Pred použitím dobre skontrolujte prístroj a
jeho pripojovací kábel, či nie sú poškodené.
Skontrolujte, či na prístroji nie sú súčasti,
ktoré nie sú správne zrovnané, alebo či nie
sú voľné, nemajú vôľu, či nie je niektorá zo
súčastí poškodená, či nie sú poškodené
ochranné kryty, spínače či iné chyby, ktoré
by mohli mať vplyv na správnu funkciu
prístroja. Uistite sa, že zariadenie funguje
správne a že nie je používané na iné
účely, než ku ktorým bolo skonštruované.
Prístroj nepoužívajte, pokiaľ má chybné či
poškodené súčasti. Prístroj nepoužívajte,
•
•
•
•
•
•
pokiaľ ho nejde zapnúť a vypnúť pomocou
hlavného spínača. Eventuálne chybné
či poškodené súčasti nechajte vymeniť,
alebo opraviť autorizovaným odborným
pracovníkom. Nikdy sa sami nepokúšajte
prístroj opraviť.
Odpojenie prístroja. Prístroj vypnite a pred
tým, než ho necháte bez dohľadu, počkajte
až do jeho úplného zastavenia. Pokiaľ
prístroj nepoužívate, alebo pred výmenou
dielu, ktorý má byť spracovaný, ďalej pokiaľ
chcete vymeniť doplnky či súčasti, alebo
pokiaľ chcete vykonať údržbu, vytiahnite
zástrčku zo zásuvky prívodu elektrickej
energie.
Zamedzte náhodným spusteniam.
Pri prenášaní prístroja nedržte prst na
hlavnom spínači. Pred pripojením prístroja
k prívodu elektrickej energie sa uistite, že
je vypnutý.
Nesprávne používanie kábla. Nikdy
neprenášajte prístroj za kábel. Nikdy
pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky
prívodu elektrickej energie neťahajte za
kábel. Chráňte kábel pred zdrojmi tepla,
pred minerálnymi olejmi a pred ostrými
predmetmi.
Zabezpečenie elektrického prístroja po
použití. Elektrické zariadenie vždy uložte
na bezpečné a suché miesto tak, aby k
nemu nemali prístup deti.
Uskladnenie prístroja. Doplnky prístroja
(vrtáky atď.) udržujte vždy ostré a čisté,
čo Vám umožní lepšie a bezpečnejšie
používanie prístroja. Dodržujte inštrukcie
pre mazanie a výmenu doplnkov. Rukoväte
a spínače prístroja udržujte vždy suché,
čisté a bez stôp oleja či mastnôt.
Opravy. Tento elektrický prístroj zodpovedá
platným základným bezpečnostným
normám a predpisom. Pre opravy prístroja
sa obracajte výhradne na autorizované
Servisné asistenčné centrá firmy DEWALT.
Opravy môže vykonávať len kvalifikovaný
personál a musia byť použité výhradne
originálne náhradné diely, týmto sa pre
užívateľa zamedzí značným rizikám.
8
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00045697 - 19-06-2007
9
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
10
D21002 - - - - A
BOHRER 1
©
11
D21008 - - - - A
BOHRER 1
©
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising