KS999EK | Black&Decker KS999EK JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.com
Bu ürün profesyonel
kullaným için
tasarlanmamýþtýr.
559722-50 TR
(10/04)
KS999
2
TÜRKIYE
Ürünün kullanýmý
Ayarlama aletlerini ve anahtarlarý çýkarýnýz
Aleti çalýþtýrmadan önce yakýnýnda anahtarlarýn veya
ayarlama aletlerin olup olmadýðýndan emin olunuz.
Uzatma kablolarýnýn kullanýmý
Kullanýmdan önce bu kablolarý kontrol edin, bir hasar
tespit ettiðinizde onlarý deðiþtiriniz. Aleti açýk mekanda
kullanýyorsanýz, sadece açýk alanda kullanýma uygun
uzatma kablosunu kullanýnýz, bu tür kablolar bu þekilde
iþaretlenmelidir.
Uygun aletleri kullanýnýz
Bu aletin kullaným amacý bu kýlavuzda belirtilmiþtir.
Aðýr hizmet tipi bir aletin yapmasý gereken bir iþi hobi,
hafif hizmet amaçlý bir aletle yada aksesuar ile
yapmayý denemeyiniz. Alet belirlendiði kapasite
ayarýnda kullanýlacaksa daha iyi ve güvenli
çalýþacaktýr. Aleti fazla zorlamayýnýz.
Dikkat! Herhangi bir aksesuarýn veya baðlantýnýn yada
iþlemin, bu kýlavuzda tavsiye edilen þekilden baþka
bir þekilde kullanýlmasý kiþisel yaralanmalara yol
açabilir.
Hasar görmüþ parçalarýn kontrolü
Kullanmadan önce alette ve kablosunda dikkatlice
hasarlý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hareketli
parçalarýn yanlýþ ayarlanýp ayarlanmadýklarýný ve
yerden çýkýp çýkmadýðýný, aþýnmýþ kýsýmlarý ve iþletmeyi
etkileyebilecek diðer elemanlarý kontrol ediniz. Aletin
doðru bir þekilde çalýþacaðýndan emin olunuz. Eðer
açma kapama düðmesi doðru çalýþmýyorsa aleti
kullanmayýnýz. Arýzalanmýþ kapaklarý veya diðer hasar
görmüþ kýsýmlarý yetkili servis tarafýndan deðiþtirtiriniz.
Hiç bir zaman hiç bir tamiratý kendiniz yapmaya
çalýþmayýnýz.
Aletin kablosunu fiþten çekin
Bakým yapmadan, aksesuarlar veya diðer herhangi
bir parçayý deðiþtirmeden önce aletin elektrik
þebekesine baðlantýsýný kesiniz.
Aletin istem dýþý çalýþtýrýlmasýný engelleyiniz
Parmaðýnýz tetik üzerinde bulunacak þekilde aleti
taþýmayýnýz. Aküyü takmadan önce aletin kapalý
olduðundan emin olunuz.
Besleme kablosuna zarar vermeyiniz
Aleti kablosundan tutarak taþýmayýnýz ve fiþi kablodan
tutarak çekmeyiniz. Kabloyu keskin kenarlara veya
sýcak ve yaðlý yüzeylere gelmeyecek þekilde
yerleþtiriniz.
Kullanýlmayan aletin depolanmasý
Aleti kullanmadýðýnýzda onu kuru, yüksek ve çocuklarýn
ulaþamayacaðý bir yerde emniyetli þekilde kilitlenmiþ
olarak depolayýnýz.
Aletin bakýmýný özenle yapýnýz
Daha iyi ve emniyetli performans elde etmek için
aletleri düzgün ve temiz þekilde muhafaza ediniz. Bakým
ve aksesuarlarýn deðiþtirilmesi sýrasýnda aþaðýdaki
talimatlara uyunuz. Tüm kontrol elemanlarýný temiz,
kuru ve yaðdan veya greslerden uzak tutunuz.
Tamiratlar
Bu alet ilgili emniyet yönetmeliklerine uygundur. Tamir
iþlemleri sadece orijinal yedek parçalar kullanýlarak
yetkili servisler tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu talimata
uyulmamasý kullanýcý için ciddi riskler oluþturabilir.
Black&Decker dekupaj testereniz ahþap, plastik ve
metal plakalar kesmek amacýyla tasarlanmýþtýr. Hafif
hizmet ve hobi kullanýmý içindir.
Güvenlik talimatlarý
•
•
•
•
Uyarý! Elektrik þebekesinden beslenen elektrikli
aletler kullanýrken, yangýn riski, elektrik çarpma
riski, yaralanma veya maddi zararlarý önlemek
için bu kýlavuzda belirtilen talimatlar dahil temel
güvenlik talimatlarýna dikkatlice uyulmalýdýr.
Bu ürünü kullanmadan önce tüm kýlavuzu
dikkatlice okuyunuz.
Bu kýlavuzu saklayýnýz.
Bakým, tamirat veya ayar yapmadan önce
kabloyu prizden çýkartýnýz.
Çalýþma alanýný temiz tutunuz.
Çalýþma masasýndaki daðýnýklýk ve fazladan dolu
çalýþma alaný kazalara davetiye çýkarýrlar.
Çalýþma alanýnýn çevresine dikkat ediniz
Aletleri yaðmura maruz býrakmayýnýz. Aletleri nemli
ve ýslak ortamlarda kullanmayýnýz. Çalýþma ortamýnýn
iyi þekilde aydýnlatýlmýþ olmasýný saðlayýnýz. Aletleri
yanýcý sývý ve gaz bulunan yerlerde kullanmayýnýz.
Çocuklarý uzak tutunuz
Çocuklarýn, diðer kiþilerin ve hayvanlarýn çalýþma
alanýna yaklaþmasýna ve aletlere veya uzatma
kablolarýna dokunmalarýna izin vermeyiniz.
Uygun giyininiz
Bol elbiseler giymeyin ve taký takmayýnýz. Bunlar,
hareketli parçalara takýlabilirler. Açýk havada çalýþýrken
lastik eldiven ve kaymayan ayakkabýlar giymeyi tercih
ediniz. Uzun saçlýlarýn koruyucu saç bandý takmalarý
tavsiye edilir.
Kiþisel güvenlik
Emniyet gözlüklerini her zaman kullanýnýz. Aletle
çalýþýrken toz çýkýyorsa veya malzeme ufak parçalara
ayrýlýyorsa toza karþý toz maskesi kullanýnýz. Ses
þiddetli rahatsýz edici düzeydeyse kulaklýk takýnýz.
Elektrik çarpmasýna karþý tedbir
Topraklý yüzeylerle (örneðin borular, radyatörler, mutfak
ocaklarý ve buzdolaplarý) vücut temasýndan mümkün
olduðunca kaçýnýnýz. Elektrik güvenliði artýk akým
(RCD) için yüksek derecede hassas teçhizatýn (30 mA/
30 mS) kullanýlmasýyla yükseltilebilir.
Gereðinden fazla uzanmayýnýz
Çalýþýrken dengenizi koruyunuz.
Her zaman dikkatli olunuz
Ne yaptýðýnýza dikkat edin, çalýþýrken saðduyunuzu
kullanýn ve yorgun olduðunuzda çalýþmaya ara veriniz.
Üzerinde çalýþtýðýnýz malzemeyi sabitleyiniz
Üzerinde çalýþýlan malzemeyi emniyete almak için
kýskaçlar veya bir mengene kullanýnýz. Bu daha
emniyetli bir çalýþma olup her iki elinizin de aleti
kullanmak için serbest kalmasýný saðlar.
Toz alma baðlantýsý kullanýnýz
Eðer kullandýðýnýz üründe toz emme ve üfleme özelliði
olan adaptör varsa onun gerekli aletlere baðlanmasýný
ve doðru fonksiyonunu saðlayýnýz.
3
Elektrik güvenliði
Black & Decker aletiniz ikili izolasyonla
korunmaktadýr ve bu yüzden hiç bir
topraklanmaya gerek yoktur. Her zaman
þebeke geriliminin aletin tip etiketinde
belirtilmiþ gerilime uyup uymadýðýný kontrol
ediniz.
•
Açýlý kesme ayar düðmesini (9) B testere tabaný
kendi konumunda emniyette olacak þekilde
döndürünüz.
Testere taban açýsýnýn asýl konumuna geri döndürülmesi
•
Açýlý kesme ayar düðmesini (9) A yönünde testere
tabanýnýn (8) gevþediði þekilde döndürünüz.
•
Testere tabanýný arkaya doðru çýkartýnýz ve aþaðý
yukarý 0° açýya ayarlayýný.
•
Testere tabanýný ileriye doðru bastýrýnýz.
Açýlý kesme ayar düðmesini (9) B testere tabanýný
emniyette olacak þekilde döndürünüz. Testere tabanýnýn
iletken çýkýþ noktalarýyla desteklendiðinden emin
olunuz.
Taným
Bu alet aþaðýdaki elemanlarýn bazýlarýný veya hepsini
içermektedir.
1. Elektronik hýz ayarlý tetik
2. Tetik kilitleme
3. Elektronik hýz ayarý
4. Turbo pandüllü kesme özelliði
5. Anahtarsýz býçak takma özelliði
6. Býçak destek tamburu
7. Dekupaj testere býçaðý
8. Testere tabaný
9. Açýlý kesme ayar düðmesi
10. Yedek býçak muhafazasý
11. Toz emme aparatý
Elektronik hýz ayarý
•
Elektronik hýz ayar düðmesinin (3) yardýmýyla
istenilen hýzý seçiniz. Ahþabýn kesilmesi için
yüksek hýz, alüminyum ve PVC‘nin kesilmesi
orta hýz ve alüminyum hariç metallerin kesilmesi
için düþük hýz kullanýnýz.
Turbo pandüllü kesme ayar düðmesi
•
Ahþapta hýzlý kesim yapýlmasý için pandüllü kesme
ayar düðmesini (4) „max“ pozisyonuna ayarlayýnýz.
•
Hassas ve kavisli kesme için ve kesimin sonuna
ulaþmak pandüllü kesme ayar düðmesini „min“
pozisyonuna ayarlayýnýz.
Montaj
Dikkat! Aþaðýdaki operasyonlardan herhangi biri
yapýlmadan önce aletin kapalý ve prizden çýkarýldýðýndan
ve býçaðýn durduðundan emin olunuz. Býçak
kullanýldýktan sonra çok sýcak olabilir.
Açma ve kapama
•
Aleti tetiðe (1) basarak çalýþtýrýnýz.
•
Kesintisiz çalýþma için tetik kilitleme düðmesine
(2) bastýrýnýz ve tetiði gevþetiniz.
•
Aleti tetiðin býrakýlmasýyla kapatabilirsiniz. Tetik
kilitleme konumunda aleti tetiðe bir kere daha
bastýrarak ve gevþeterek kapatabilirsiniz.
Testere levhasýnýn sabitlenmesi (resim A)
•
Býçaðý (7) diþli tarafý ileri doðru gelecek þekilde
resme göre tutunuz.
•
Kolu (5) aþaðý doðru bastýrýnýz.
•
Býçaðý yerine oturana kadar itiniz (12).
•
Kolu býrakýnýz.
Kesim hattý görüþ çizgisi fonksiyonu nasýl
kullanýlýr (resim F)
•
Kalem yardýmýyla kesim hattýný iþaretleyiniz.
•
Testereyi iþaretlenmiþ hatta (17) yerleþtiriniz.
Kesim hattýnýn bakarak iþaretlenmiþ hat üzerinden
kesim doðru olarak yapýlabilir. Bu bakýþ herhangi bir
sebepten dolayý kapalý olduðu durumlarda kesimin
yapýlmasý için alternatif olarak taban üzerinde bulunan
kýlavuz (18) kullanýlabilir.
Toz emicinin alete baðlanmasý (resim B & C)
•
Toz emme için aparatý (11) resme göre alete
baðlayýnýz.
•
Çýkýþ noktalarýný (14) oluklara (15) koyunuz.
•
Aparatý kendi konumuna tamamen oturana kadar
döndürünüz. Çýkýþ noktalarýnýn (16) iyice
oturduðundan emin olunuz.
•
Aparatý toz emicinin hortumuna (13) baðlayýnýz
(teslimatta yoktur).
Tozun emme iþlemini açýlý kesimlerde yapmak mümkün
deðildir.
Kullaným talimatlarý
Laminatlarýn kesilmesi
Býçaðýn her bir yukarý doðru hareketinde, kesme
sýrasýnda malzemede taban bölgesinde ayrýlan
parçacýklar gözükebilir.
•
Ýnce diþli býçak kullanýnýz.
•
Malzemenin arka tarafýnda kesim yapýnýz.
•
Ayrýlan parçacýklarýn miktarýný laminatýn iki tarafýna
hurda ahþap veya elyaf levhasýný sabitleyerek
ve kesimi bu kombinasyonla yaparak
azaltabilirsiniz.
KULLANIM
Dikkat! Býçaðýn gevþemiþ olduðu durumlarda veya
býçaðýn eksik olduðu durumlarda aletle sakýn
çalýþmayýnýz.
Açýlý kesimlerde testere taban ayarý (resim D)
Testere tabaný sola veya saða 45° açýya kadar dönebilir.
•
Açýlý kesme ayar düðmesini (9) A yönünde testere
tabaný (8) gevþediði þekilde döndürünüz.
•
Testere tabanýný (8) arkaya doðru çýkartýnýz ve
istenilen açýya ayarlayýnýz. Açýnýn kontrolü için
ölçer veya açý ölçer kullanabilirsiniz.
Metallerin kesilmesi
•
Metalin kesilmesinin ahþabýn kesilmesinden çok
daha uzun süreceðini dikkatinize alýnýz.
4
•
•
•
AB Uygunluk bildirisi
Metalin kesilmesine uygun bir býçak kullanýnýz.
Ýnce plakayý keserken arka tarafa hurda ahþabý
veya yumuþak tahta levhasýný sabitleyiniz ve bu
kombinasyonla kesimi yapýnýz.
Kesmeye baþlamadan önce kesim yerine ince
yað tabakasý sürünüz.
Black&Decker þirketi bu ürünlerin þu normlarla
uygunluk taþýdýðýný beyan eder: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014, EN 61000.
LpA (akustik basýnç)
LWA (akustik kapasite)
Aksesuarlar
Aletinizin performansý kullanýlan aksesuarlara baðlýdýr.
Black&Decker ve Piranha markalarý yüksek kalite
seviyesinde aksesuarlar tasarlamaktadýr ve bu
aksesuarlar aletinizin performansýný yükseltilecek
þekilde tasarlanmýþtýr. Aletinizde bu aksesuarlarýn
kullanýlmasýyla en iyi sonuçlara ulaþacaksýnýz. Bu alette
hem U hem de T tipi býçak kullanýlabilmektedirler.
85
98
El/kol titreþim deðeri < 2.5 m/saniye2
Kevin Hewitt
Teknik ve Geliþim Müdürü
Spennymoor, County Durham
DL 16 6JG, United Kingdom
BAKIM
Garanti
Black&Decker ürününüz, uzun süre minimum bakýmla
çalýþabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Aletin uzun süreli
ve sorunsuz çalýþmasý düzgün bakýma ve düzenli
temizlemeye baðlýdýr.
•
Havalandýrma deliklerini temiz ve kuru bir fýrçayla
düzenli olarak temizleyiniz.
•
Aletin temizlenmesi için sabunlu su ve nemli bez
kullanýnýz. Herhangi bir sývýnýn aletin içine girmesini
engelleyiniz ve aletin hiç bir kýsmýný hiç bir zaman
sývýya batýrmayýnýz.
•
Arada sýrada býçak destek tamburunun eksenine
bir damla yað koyunuz.
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve ürün
için üstün bir garanti sunar. Ayrýca bu garanti, hiçbir
þekilde garanti ile ilgili kanuni haklarýnýzý ihlal etmez ve
haklarýnýzý hiç bir þekilde kýsýtlamaz. Tüm AB ve Avrupa
Serbest Ticaret Bölgesi EFTA ‘nin üye ülkelerinde
geçerlidir.
Eðer bir Black & Decker ürünü, satýn alma tarihinden
sonra 24 ay içinde hatalý malzeme ve iþçilik nedeniyle
bozulursa, müþteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaþatarak Black & Decker hatalý kýsýmlarý deðiþtirmeyi,
tamir etmeyi veya hasarlý aletleri deðiþtirmeyi kabul
eder; ancak bu belirtilenler þu durumlar dýþýnda
geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla
kullanýlmýþsa veya kiraya verilmiþse;
•
Ürün yanlýþ veya amaç dýþý kullanýlmýþsa;
•
Ürün yabancý nesnelerden, maddelerden veya
kaza sýrasýnda zarar görmüþse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden baþkasý tarafýndan tamir edilmeye
çalýþýlmýþsa.
ÇEVRENÝN KORUNMASI
Aletinizin deðiþtirilmesini istediðinizde veya
artýk kullanýlamaz duruma geldiðini
düþündüðünüzde ilk önce çevre korumasý
konusunu düþününüz. Black&Decker
servisleri eski Black&Decker aletlerinizi
alacak ve çevreye herhangi bir zarar
vermeyecek þekilde yok edeceklerdir. Bu
hizmet ücretsiz olarak saðlanmaktadýr.
Bu kýlavuzda belirtilen adresteki yerel Black&Decker
ofisine baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin
yerini öðrenebilirsiniz. Yada, Internet’te Black&Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý
hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz.
Bu site: www.2helpU.com adresindedir
Garanti talebinde bulunmak için, satýcýya veya yetkili
tamir servisine satýn aldýðýnýza dair ispat sunmalýsýnýz.
Fatura ve garanti kartý gerekmektedir.
Bu kýlavuzda belirtilen adresteki yerel Black&Decker
ofisine baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin
yerini öðrenebilirsiniz. Yada, Internet’te Black&Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý
hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz.
Bu site: www.2helpU.com adresindedir.
Teknik bilgiler
Giriþ Gücü
W
Yüksüz Hýzý
salýným/dak
Maksimum kesim derinliði
Ahþap
mm
Çelik
mm
Alüminyum
mm
dB(A)
dB(A)
KS999E
600
800 - 3200
Black&Decker markasý ve ürün yelpazemiz hakkýndaki
diðer bilgileri www.blackanddecker.com internet
adresinde bulabilirsiniz.
65
4
10
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Ýl
Servis Adý
Adres
Telefon
Adana
Adapazarý
Afyon
Alanya
Amasya
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Aydýn
Balýkesir
Bandýrma
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çorlu
Çorum
Denizli
Diyarbakýr
Düzce
Edirne
Elazýð
Erzincan
Eskiþehir
Fethiye
Gaziantep
Gaziantep
Gebze
Giresun
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýzmir
Ýzmir
Ýzmit
Kayseri
Konya
Konya
Malatya
Marmaris
Mersin
Mersin
K.Maraþ
Nevþehir
Samsun
Sývas
Tekirdað
Trabzon
Uþak
Pay Elektrik
Ferik Elektrik
Emekiþ Bobinaj
Abalýoðlu Bobinaj
Akotek Bobinaj Ticaret
Orhan Bobinaj
Yiðit Bobinaj
Çamuroðlu Bobinaj
E.B.A. Elektrik
Taciroðlu Bobinaj
Sunay Bobinaj
Küre Bobinaj
Tursam Elektrik
Er-Teknik
Surhan Bobinaj
Ümit Elektrik
Önder Teknik
Örsler Bobinaj
Gen-Mak
Yýldýz Makine
Efe Bobinaj
Kalender
Ümit Elektrik Makine
Meriç Bobinaj
Onarým Bobinaj
Karaþahin Bobinaj
Ken-Mak-San
Gülsoy Elektrik
Teknik Elektrik
Ak-El Elektrik
Birlik Elektromekanik
Fýrat Dýþ Ticaret
Mert Elektrik Bobinaj Ltd.
Orijinal Elektrik
Tarýk Bobinaj
Boro Cývata
Yýlmaz Bobinaj
Cenker
Akýn Elektrik
Murat Bobinaj
Yavuz Bobinaj
Özer Bobinaj
Baþaran Teknik
Boro Cývata
Vedat Makine
Kahraman Bobinaj
Çiftgüç Elektrik
Akýþ Bobinaj
Bayraktar Elektrik
Kýyak Bobinaj
Makine Market
Zengin Bobinaj
Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No:30
C.Meydaný Cad Cevher Sk No 5
Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar
Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No.8
M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B
Yalýnç Sk No 17 Siteler
Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim
Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C
Sanayi Sitesi 682.Sk No.38
2.Sanayi Sitesi 3.Sk No.55
Anafartalar Cad No 51
Atatürk Cad No 104 Bandýrma
Uluyol Güzel Sk N0 31
Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No.60
Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No.56
Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu
G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No.83
Sedef Çarþýsý 9/10
Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A
Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO.10
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
Sanayi Sitesi II.Sk No.46
Sanayi Çarþýsý 767 sokak
Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/1
Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye
Þenyurt Cad No 35 Þahinbey
Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey
S.Orhan Mah. Menzilhane Cad. 1111.Sk. No.7 Gebze
Fatih Cad No 109
Nato Yolu No. 109/B Yukarý Dudullu
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný
Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli
Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli
Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe
1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir
2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No 6
Eski San Bölgesi 5.Cad No.8
Karatay Sanayi Çiçekli Sk No 83
Karatay Sanayi Çobandede Sk No 20
Yeni San.Sit.2.cad No:95
Beldibi Cad. No.5/C
Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No.17
Piri reis Mah 1106/8
Yeni San. Sit.25.Çarþý No:24
Yenisanayi Sitesi 8.Blok No.53
Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B
Yeni Çarþý No.72 C
Þaraphane Yolu No.58
Rize Cad No 71 Deðirmendere
Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C
0322 351 12 95
0264 272 62 28
0272 212 11 32
0242 512 02 16
0358 218 71 19
0312 350 95 29
0312 395 05 37
0242 248 54 43
0242 345 36 22
0256 219 43 30
0266 241 88 71
0266 718 46 79
0224 255 69 67
0224 441 32 91
0286 213 24 52
0282 653 27 77
0364 224 35 00
0258 261 42 74
0412 236 07 07
0380 514 70 56
0284 225 35 73
0424 224 85 01
0446 224 08 01
0222 230 94 44
0252 612 27 42
0342 231 17 33
0342 232 67 06
0262 646 92 49
0454 216 43 98
0216 540 53 54
0212 222 94 18
0212 252 93 43
0212 548 24 00
0212 515 67 71
0216 370 21 11
0232 469 80 70
0232 433 80 51
0261 335 18 94
0352 336 41 23
0332 235 64 63
0332 233 29 60
0422 336 39 53
0252 412 85 11
0324 238 02 52
0324 325 10 03
0344 236 29 68
0384 212 01 56
0362 238 07 23
0346 221 47 55
0282 262 75 60
0462 328 14 80
0276 227 27 46
6
7
BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI
Adana - Pay Elektrik
Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) 351 12 95
Ankara - Orhan Bobinaj
Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) 350 95 29
Bursa - Tursam Ltd. Þti.
Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) 255 69 67
Denizli - Örsler Bobinaj
Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) 261 42 74
Erzincan - Ümit Elektrik Makina
Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) 224 08 01
Gaziantep - Karaþahin Bobinaj
Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) 233 07 46
Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret
Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) 252 93 43
Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj
2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) 433 80 51
Ýzmit - Cenker Ticaret
Körfez Küçük Sanayi Sitesi No. 9 491B Blok Ýzmit Tel: (0262) 335 18 94
Trabzon - Makine Market
Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462) 328 14 80
Download PDF

advertising