KR70LSR | Black&Decker KR70LSR HAMMER DRILL instruction manual

www.blackanddecker.com
6
5
4
3
7
2
1
8
9
10
Bu ürün profesyonel
kullaným için
tasarlanmamýþtýr.
559722-49 TR
(04/05)
KR70LSR
14
11
5
A
B
15
C
2
13
12
TÜRKIYE
Kullanma amacý
Ayarlama aletlerini ve anahtarlarý çýkarýnýz
Aleti çalýþtýrmadan önce yakýnýnda anahtarlarýn veya
ayarlama aletlerin olup olmadýðýndan emin olunuz.
Uzatma kablolarýnýn kullanýmý
Kullanýmdan önce bu kablolarý kontrol edin, bir hasar
tespit ettiðinizde onlarý deðiþtiriniz. Aleti açýk mekanda
kullanýyorsanýz, sadece açýk alanda kullanýma uygun
uzatma kablosunu kullanýnýz, bu tür kablolar bu þekilde
iþaretlenmelidir.
Uygun aletleri kullanýnýz
Bu aletin kullaným amacý bu kýlavuzda belirtilmiþtir.
Aðýr hizmet tipi bir aletin yapmasý gereken bir iþi hobi,
hafif hizmet amaçlý bir aletle yada aksesuar ile
yapmayý denemeyiniz. Alet belirlendiði kapasite
ayarýnda kullanýlacaksa daha iyi ve güvenli
çalýþacaktýr. Aleti fazla zorlamayýnýz.
Dikkat! Herhangi bir aksesuarýn veya baðlantýnýn
yada iþlemin, bu kýlavuzda tavsiye edilen þekilden
baþka bir þekilde kullanýlmasý kiþisel yaralanmalara
yol açabilir.
Hasar görmüþ parçalarýn kontrolü
Kullanmadan önce alette ve kablosunda dikkatlice
hasarlý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hareketli
parçalarýn yanlýþ ayarlanýp ayarlanmadýklarýný ve
yerden çýkýp çýkmadýðýný, aþýnmýþ kýsýmlarý ve iþletmeyi
etkileyebilecek diðer elemanlarý kontrol ediniz. Aletin
doðru bir þekilde çalýþacaðýndan emin olunuz. Eðer
açma kapama düðmesi doðru çalýþmýyorsa aleti
kullanmayýnýz. Arýzalanmýþ kapaklarý veya diðer hasar
görmüþ kýsýmlarý yetkili servis tarafýndan deðiþtirtiriniz.
Hiç bir zaman hiç bir tamiratý kendiniz yapmaya
çalýþmayýnýz.
Aletin kablosunu fiþten çekin
Bakým yapmadan, aksesuarlar veya diðer herhangi
bir parçayý deðiþtirmeden önce aletin elektrik
þebekesine baðlantýsýný kesiniz.
Aletin istem dýþý çalýþtýrýlmasýný engelleyiniz
Parmaðýnýz tetik üzerinde bulunacak þekilde aleti
taþýmayýnýz. Aküyü takmadan önce aletin kapalý
olduðundan emin olunuz.
Besleme kablosuna zarar vermeyiniz
Aleti kablosundan tutarak taþýmayýnýz ve fiþi kablodan
tutarak çekmeyiniz. Kabloyu keskin kenarlara veya
sýcak ve yaðlý yüzeylere gelmeyecek þekilde
yerleþtiriniz.
Kullanýlmayan aletin depolanmasý
Aleti kullanmadýðýnýzda onu kuru, yüksek ve çocuklarýn
ulaþamayacaðý bir yerde emniyetli þekilde kilitlenmiþ
olarak depolayýnýz.
Aletin bakýmýný özenle yapýnýz
Daha iyi ve emniyetli performans elde etmek için
aletleri düzgün ve temiz þekilde muhafaza ediniz.
Bakým ve aksesuarlarýn deðiþtirilmesi sýrasýnda
aþaðýdaki talimatlara uyunuz. Tüm kontrol elemanlarýný
temiz, kuru ve yaðdan veya greslerden uzak tutunuz.
Tamiratlar
Bu alet ilgili emniyet yönetmeliklerine uygundur. Tamir
iþlemleri sadece orijinal yedek parçalar kullanýlarak
yetkili servisler tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu talimata
uyulmamasý kullanýcý için ciddi riskler oluþturabilir.
Black&Decker matkabýnýz tahta, metal, plastik, betonda
delme ve vidalama iþleri için kullanýlmaktadýr. Hafif
hizmet ve hobi kullanýmý içindir.
Güvenlik talimatlarý
•
•
•
•
Uyarý! Elektrikli aletlerle çalýþýrken temel güvenlik
talimatlarýna ve bu kýlavuzda belirtilen güvenlik
talimatlarýna uymalýsýnýz. Bu þekilde yangýn,
elektrik çarpmasý, kiþilerin yaralanmasý ve maddi
zararlarýn oluþmasý rizikosunu azaltýrsýnýz.
Aletle çalýþmaya baþlamadan önce bu kýlavuzu
dikkatlice okuyunuz.
Kýlavuzu ileride ihtiyacýnýz olduðunda
kullanabilmeniz için saklayýnýz.
Aleti taþýmadan, tamir etmeden ve bakýmdan önce
her zaman fiþini prizden çekiniz.
Çalýþma alanýný temiz tutunuz.
Çalýþma masasýndaki daðýnýklýk ve fazladan dolu
çalýþma alaný kazalara davetiye çýkarýrlar.
Çalýþma alanýnýn çevresine dikkat ediniz
Aletleri yaðmura maruz býrakmayýnýz. Aletleri nemli
ve ýslak ortamlarda kullanmayýnýz. Çalýþma ortamýnýn
iyi þekilde aydýnlatýlmýþ olmasýný saðlayýnýz. Aletleri
yanýcý sývý ve gaz bulunan yerlerde kullanmayýnýz.
Çocuklarý uzak tutunuz
Çocuklarýn, diðer kiþilerin ve hayvanlarýn çalýþma
alanýna yaklaþmasýna ve aletlere veya uzatma
kablolarýna dokunmalarýna izin vermeyiniz.
Uygun giyininiz
Bol elbiseler giymeyin ve taký takmayýnýz. Bunlar,
hareketli parçalara takýlabilirler. Açýk havada çalýþýrken
lastik eldiven ve kaymayan ayakkabýlar giymeyi tercih
ediniz. Uzun saçlýlarýn koruyucu saç bandý takmalarý
tavsiye edilir.
Kiþisel güvenlik
Emniyet gözlüklerini her zaman kullanýnýz. Aletle
çalýþýrken toz çýkýyorsa veya malzeme ufak parçalara
ayrýlýyorsa toza karþý toz maskesi kullanýnýz. Ses
þiddetli rahatsýz edici düzeydeyse kulaklýk takýnýz.
Elektrik çarpmasýna karþý tedbir
Topraklý yüzeylerle (örneðin borular, radyatörler, mutfak
ocaklarý ve buzdolaplarý) vücut temasýndan mümkün
olduðunca kaçýnýnýz. Elektrik güvenliði artýk akým
(RCD) için yüksek derecede hassas teçhizatýn (30 mA/
30 mS) kullanýlmasýyla yükseltilebilir.
Gereðinden fazla uzanmayýnýz
Çalýþýrken dengenizi koruyunuz.
Her zaman dikkatli olunuz
Ne yaptýðýnýza dikkat edin, çalýþýrken saðduyunuzu
kullanýn ve yorgun olduðunuzda çalýþmaya ara veriniz.
Üzerinde çalýþtýðýnýz malzemeyi sabitleyiniz
Üzerinde çalýþýlan malzemeyi emniyete almak için
kýskaçlar veya bir mengene kullanýnýz. Bu daha
emniyetli bir çalýþma olup her iki elinizin de aleti
kullanmak için serbest kalmasýný saðlar.
Toz alma baðlantýsý kullanýnýz
Eðer kullandýðýnýz üründe toz emme ve üfleme özelliði
olan adaptör varsa onun gerekli aletlere baðlanmasýný
ve doðru fonksiyonunu saðlayýnýz.
3
Kullaným talimatlarý
Elektrik güvenliði
Bu alet ikili izolasyonla korunmaktadýr; bu
yüzden hiç bir toprak kablosuna gerek yoktur.
Her zaman þebeke geriliminin aletin üretim
etiketinde belirlenmiþ deðerlere uyup
uymadýðýný kontrol ediniz.
Uyarý! Duvarlara, tabanlara veya tavanlara delme
yapmadan önce elektrik hattýnýn ve su, gaz veya
diðer boru hatlarýnýn pozisyonunu tespit ediniz.
Dönüþ yönünü seçmek (Þekil D)
Delme ve vidalar sýkýþtýrýlmasýnda sað iþleyiþi (saat
yelkovaný yönünde dönüþ) seçiniz. Vidalarýn
gevþetilmesinde
ve
kenetlenmiþ
delginin
gevþetilmesinde sol iþleyiþi (saat yelkovaný yönüne
karþý dönüþ) seçiniz.
•
Delik delmek ve vidalama yapmak için sað/sol
ayar düðmesini (3) saða getirin.
•
Vidalarý sökmek veya sýkýþmýþ bir matkap ucunu
çýkartmak için sað/sol ayar düðmesini (3) sola
getirin.
Taným
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Deðiþken hýz ayarlý tetik
Tetik kilitleme düðmesi
Sað/sol ayar düðmesi
Darbe ayar düðmesi
Yan sap
Anahtarsýz mandren
Uç muhafazasý
Lazer ünitesi çýkartma mandalý
Lazer ünitesi
Duvara tutturma aparatý muhafazasý
Uyarý! Motor çalýþýrken dönüþ yönünü deðiþtirmeye
çalýþmayýn.
Montaj
Darbe ayarýný seçmek
•
Betonda delik delmek için darbe ayar düðmesini
(4)
konumuna getirin.
•
Baþka malzemede delik delmek için ve vidalama
Uyarý! Montajdan önce aletin kapalý ve elektrik
þebekesi baðlantýsýnýn kesik olup olmadýðýný kontrol
ediniz.
yapmak için darbe ayar düðmesini (4)
konumuna getirin.
Yan sapýn takýlmasý (Þekil A)
•
YYan sapý (5) aletin yanlarýnda bulunan deliklerden
birine (11) vidalayýnýz.
Açma / kapama (Þekil E)
•
Aleti çalýþtýrmak için deðiþken hýz ayarlý tetiðe (1)
basýn. Aletin hýzý tetiðe bastýkça artacaktýr. Genel
kural olarak geniþ çaplý matkap uçlarý için düþük
hýz, ufak çaplý matkap uçlarý için yüksek hýz
gerekir.
•
Aleti sürekli çalýþtýrmak için tetik kilitleme
düðmesine (2) basýn ve tetikten elinizi çekin. Bu
özellik sadece yüksek hýzda mümkündür.
•
Aleti kapatmak için tetikten elinizi çekin.
•
Sürekli çalýþma konumunu sona erdirmek için
tetiðe basýn ve býrakýn.
Matkap ucu veya tornavida ucun takýlmasý (Þekil B)
•
Mandrenin ön kýsmýný (13) bir elle çevirin ve ayný
anda arka kýsmýný (12) diðer elle tutarak açýnýz.
•
Ucu (14) mandrene takýn ve mandreni sýkýn.
Mandrenin çýkartýlmasý ve takýlmasý (Þekil C)
•
Mandren aðzýný sonuna kadar açýn.
•
Tornavida kullanarak mandrenin ön tarafýnda
bulunan mandren vidasýný saat yönünde çevirerek
çýkartýn.
•
Mandren aðzýna bir alyan anahtar (15) yerleþtirdikten
sonra mandren aðzýný sýkýþtýrýn ve alyan anahtara
bir çekiç ile gösterildiði þekilde vurun.
•
Alyan anahtarýný çýkartýn.
•
Mandreni saatin ters yönünde çevirerek çýkartýn.
•
Mandreni yerine takmak için mil üzerine takýn ve
mandren vidasý ile sýkýn.
Aksesuarlar
Aletlerinizin performansý kullanýlan aksesuarlara baðlýdýr.
Black&Decker ve Piranha aksesuarlarý en yüksek
kalite standartlarýna göre geliþtirilmiþtir ve onlarýn
kullanýlmasý aletlerinizin çalýþma performansýný yükseltir
ve optimum çalýþma sonuçlarýný saðlar.
Lazer ünitesinin çýkartýlmasý ve takýlmasý
Alet lazer ünitesinin (9) kullanýlmadýðý zamanlarda
yerleþtirildiði muhafaza alanýyla donatýlmýþtýr.
•
Çýkartma – mandalý (8) aþaðý doðru çekiniz ve
üniteyi yerleþildiði yerden çýkartýnýz.
•
Sabitleme – mandalý (8) çekiniz ve üniteyi
muhafaza alanýna koyunuz.
BAKIM
Black&Decker ürününüz, uzun süre minimum bakýmla
çalýþabilecek þekilde tasarlanmýþtýr. Aletin uzun süreli
ve sorunsuz çalýþmasý düzgün bakýma ve düzenli
temizlemeye baðlýdýr.
Duvara tutturma aparatýnýn çýkartýlmasý ve takýlmasý
•
Çýkartma – duvara tutturma aparatýný (10) aletten
çýkartýlabilene kadar halkayý saat yönüne karþý
döndürünüz.
•
Sabitleme – iðneleri sýkýþtýrýn ve duvara tutturma
aparatýný (10) aletin alt kýsmýndaki deliðe koyunuz.
Duvara tutturma aparatý kendi konumuna iyice
sabitlenene kadar halkayý saat yönünde
döndürünüz.
ÇEVRENÝN KORUNMASI
Aletinizin deðiþtirilmesini istediðinizde veya
artýk kullanýlamaz duruma geldiðini
düþündüðünüzde ilk önce çevre korumasý
konusunu düþününüz. Black&Decker
servisleri eski Black&Decker aletlerinizi
alacak ve çevreye herhangi bir zarar
4
vermeyecek þekilde yok edeceklerdir. Bu
hizmet ücretsiz olarak saðlanmaktadýr.
Garanti talebinde bulunmak için, satýcýya veya yetkili
tamir servisine satýn aldýðýnýza dair ispat sunmalýsýnýz.
Fatura ve garanti kartý gerekmektedir.
Bu kýlavuzda belirtilen adresteki yerel Black&Decker
ofisine baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin
yerini öðrenebilirsiniz. Yada, Internet’te Black&Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý
hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz.
Bu site: www.2helpU.com adresindedir
Bu kýlavuzda belirtilen adresteki yerel Black&Decker
ofisine baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin
yerini öðrenebilirsiniz. Ya da, Internet’te Black&Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý
hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz.
Bu site: www.2helpU.com adresindedir.
Teknik bilgiler
Voltaj
Giriþ gücü
Yüksüz hýzý
Aðýrlýk
VAC
W
dev/dak
kg
Maksimum Delme Kapasitesi
Metal/beton
Ahþap
mm
mm
KR70LSR
230
730
0-3000
2,5
13
25
AB uygunluk bildirisi
Black&Decker þirketi bu ürünlerin þu normlarla
uygunluk taþýdýðýný beyan eder: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014, EN 60335 ve
EN 61000.
LPA (akustik basýnç)
LWA (akustik güç)
Ölçülen el/kol titreþimi
dB(A)
dB(A)
m/s 2
100
113
9,7
Bill Lessig
Teknik Müdür
Towson, Maryland 21286
USA
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve ürün
için üstün bir garanti sunar. Ayrýca bu garanti hiçbir
þekilde garanti ile ilgili kanuni haklarýnýzý ihlal etmez ve
haklarýnýzý hiç bir þekilde kýsýtlamaz. Tüm AB ve Avrupa
Serbest Ticaret Bölgesi EFTA ‘nin üye ülkelerinde
geçerlidir.
Eðer bir Black & Decker ürünü, satýn alma tarihinden
sonra 24 ay içinde hatalý malzeme ve iþçilik nedeniyle
bozulursa, müþteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaþatarak Black & Decker hatalý kýsýmlarý deðiþtirmeyi,
tamir etmeyi veya hasarlý aletleri deðiþtirmeyi kabul
eder; ancak bu belirtilenler þu durumlar dýþýnda
geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla
kullanýlmýþsa veya kiraya verilmiþse;
•
Ürün yanlýþ veya amaç dýþý kullanýlmýþsa;
•
Ürün yabancý nesnelerden, maddelerden veya
kaza sýrasýnda zarar görmüþse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden baþkasý tarafýndan tamir edilmeye
çalýþýlmýþsa.
5
6
TYP
1
KR70LSR
4
16
15
6
7
2
8
5
32
31
3
1
23
10
12 13
14
35
34 33
11
36
37
21
22
17
1
29
25
9
28
24
20
38
41
26
40
18
30
27
19
39
800
E13569
WWW.2helpU.com
12-03-03
BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI
Adana - Pay Elektrik
Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) 351 12 95
Ankara - Orhan Bobinaj
Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) 350 95 29
Bursa - Tursam Ltd. Þti.
Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) 255 69 67
Denizli - Örsler Bobinaj
Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) 261 42 74
Erzincan - Ümit Elektrik Makina
Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) 224 08 01
Gaziantep - Karaþahin Bobinaj
Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) 233 07 46
Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret
Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) 252 93 43
Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj
2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) 433 80 51
Ýzmit - Cenker Ticaret
Körfez Küçük Sanayi Sitesi No. 9 491B Blok Ýzmit Tel: (0262) 335 18 94
Trabzon - Makine Market
Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462) 328 14 80
Download PDF

advertising