DW393 | DeWalt DW393 UNIVERSAL SAW Type 4 instruction manual

®
DW392
DW393
Dansk
1
Deutsch
7
English
14
Español
20
Français
26
Italiano
32
Nederlands
39
Norsk
45
Português
51
Suomi
57
Svenska
63
Türkçe
69
EÏÏËÓÈη
76
Copyright DEWALT
1
2
10
3
12
11
4
9
8
7
A
5
6
4
3
9
9
14
13 10
B
8
7
6
15
C
14
16
6
10
D
6
15
17
9
8
17
11
4
E
F
DANSK
ALLIGATORSAV DW392/DW393
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 5
da - 6
DW392/DW393
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF, målt i
henhold til EN 50144:
(lydniveau)
dB(A)*
DW392
96
DW393
96
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
109
109
LpA
Tekniske data
Spænding
V
Motoreffekt
W
Ubel. hastighed
min-1
Slaglængde
mm
Snitlængde
mm
Automatisk elektronisk bremsetid s
Kabellængde
m
Vægt
kg
DW392
230
1.350
3.300
38
425
3
4
4,2
Sikringer:
230 V maskiner
DW393
230
1.350
3.300
38
425
3
4
4,2
10 A
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW392
DW393
3,2 m/s2
3,2 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
da - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks.
høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan
den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj.
2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet
til, brug f.eks. ikke en håndrundsav til at save
kviste eller brænde.
Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt hår.
Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Kontroller elværktøjets
ledning regelmæssigt og få den repareret hos et
autoriseret serviceværksted, hvis den er
beskadiget. Kontroller forlængerledninger
regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og fri
for olie og fedt.
Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen.
Sørg for, at afbryderen er slået fra, når du sætter
kontakten i stikket.
Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
da - 2
DANSK
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer,
at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller en
anden del, som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et autoriseret serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det, der
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne
kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Savklingerne fortsætter med at køre et kort
øjeblik, efter at maskinen er slukket.
Under savning
• Fjern alle søm og metalgenstande fra
arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.
• Hvis det er muligt bør klemmer eller skruetvinger
anvendes til sikkert at fastgøre arbejdsemnet.
• Forsøg ikke at save i særligt små emner.
• Bøj ikke for langt forover. Sørg for altid at stå fast,
især på stiger og stilladser.
• Hold altid saven med begge hænder.
• Anvend ikke saven til savning af kurver eller huller.
Eftersyn og skift af savklinger
• Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring
eller udskiftning af savklingerne.
• Anvend kun DEWALT-savklinger, der er i
overensstemmelse med specifikationerne i denne
brugervejledning.
• Der bør kun anvendes skarpe savklinger i perfekt
stand. Revnede eller bøjede savklinger bør
omgående kasseres og udskiftes.
Korrekt brug
• Anvend korrekte savklinger: gul før porøs beton
og gipsplader, sort før isolerende byggesten.
• Start værktøjet før savning.
• Ikke anvend tryk på saven og ikke sving saven
under savning.
• Motoren skal køre når du tager værktøjet fra emnet.
• Daglig rengør savklinger og sværdet.
• Daglig fastspænd savklingeskruerne.
Ekstra sikkerhedsregler for alligatorsave
Kontroller emballagens indhold
Udsæt ikke værktøjet for fugtighed.
Brug ikke værktøjet, hvis ledningen er
beskadiget.
Koble til lysnettet, starte og stoppe
• Sørg altid for, at der er slukket for alligatorsaven,
før den tilkobles lysnettet.
• Forsøg aldrig at standse savklingerne med
hånden efter at maskinen er slukket.
• Læg aldrig saven på et bord eller en
arbejdsbænk, hvis den ikke er standset.
da - 3
Emballagen indeholder:
1 Alligatorsav med
1 TCT-savklingesæt til porøs beton og gipsplader
(DW392)
1 TCT-savklingesæt isolerende byggesten (DW393)
1 Savklingesbeskyttelse
2 Sidehåndtag med monteringsskruer
1 Unbraconøgle
1 Rilleskraber
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
3
DANSK
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Deres DEWALT alligatorsav DW392/DW393 er et
alsidigt kraftigt værktøj, der er udformet til
professionelt brug.
DW392: Savning i porøs beton
(specifik tæthed op til G 2+4) og gipsplader
DW393: Savning i isolerende byggesten
(specifik tæthed op til 1.2)
1 Afbryder
2 Sikkerhedslås
3 Forreste håndtag
4 Sidehåndtag
5 Savklinger
6 Sværd
7 Savklingebeskyttelse
8 Skruer til fastspænding af savklingen
9 Unbraconøgle
10 Motorhus
11 Oliehul
12 Styreskinne til savklingen
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
4
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Montering af sidehåndtag (fig. B)
• Læg værktøjet på siden.
• Den øverste del af det ene sidehåndtag (4)
anbringes forsigtigt i åbningen i det forreste
håndtag (3).
• Drej sidehåndtaget indtil den nederste del griber
fast i motorhuset (10).
• Spænd monteringsskruen (13) med
unbraconøglen (9).
• Gentag denne fremgangsmåde med håndtaget
på den anden side.
Sidehåndtagene skal altid være korrekt
monteret, når værktøjet anvendes.
Udskiftning af savklinger
Afmontering af savklinger (fig. C)
• Vend værktøjet om og fjern savklingebeskyttelsen
(7).
• Skruerne, der spænder savklingerne fast (8),
løsnes med unbraconøglen (9) indtil der høres
et klik.
• Lås sværdspidskappen (17) op ved at trykke på
fjederen.
• Vip kappen bagover og træk savklingen ud af
sværdet (6).
Montering af savklinger (fig. D)
• Før en savklinge ind i sværdet (6) så det aflange
hul (16) er ca. 5 cm fra sværdspidskappen (17).
• Før den bagerste del af savklingen ind i
motorhuset (10) så hullet med gevind (14) er i
den korrekte monteringsposition.
• Gentag samme fremgangsmåde med den anden
savklinge.
• Sværdspidskappen (17) vippes tilbage og låses.
• Med et stykke træ, der holdes mod
savtænderne, kontrolleres det, at savklingerne er
nøjagtigt paralelle med sværdet (6).
• Begge fastspændingsskruerne (8) spændes
omhyggeligt ved samtidigt at trykke og dreje med
den korte ende af unbraconøglen (9).
da - 4
DANSK
Lad savklingerne kører frit i ca. 20 sek.
før værktøjet tages i brug.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Sørg for at materialet, hvor i der skal
saves, er fastspændt.
• Anvend kun et let tryk på saven og
undgå sidelæns tryk på savklingen.
• Undgå overbelastning.
Før maskinen tages i brug (fig. A)
• Fjern savklingebeskyttelsen (7).
• Montér den korrekte type savklinge.
• Kontrollér at værktøjet kører ordentligt og at alle
funktioner fungerer. Sørg for at sværdet (6) stadig
er lige og at savklingerne (5) og motorhuset (10)
ikke er beskadigede.
Starte og stoppe (fig. A)
Af hensyn til sikkerheden er afbryderen (1) forsynet
med en låseanordning (2).
• Tryk på låseknappen (2) for at låse værktøjet op.
• For at starte værktøjet trykkes på afbryderen (1).
Så snart afbryderen slippes, aktiveres låsen
automatisk for at forhindre utilsigtet igangsætning.
• Stop altid maskinen før den kobles fra
stikkontakten.
Savning (fig. A, E & F)
• For at undgå at sværdet klemmes, fastgøres
arbejdsemnet kun i den ene side. Skulle dette
ske, åbnes snittet forsigtigt med kiler for at lette
trykket på klingen. forsøg ikke at vride saven fri.
• Hold værktøjet fast i det forreste håndtag (3) og i
sidehåndtagene (4) for at styre.
• Brug ikke saven til at save kurver eller lommer.
Sørg for at sværdet rækker ud over arbejdsemnet.
• Ved lange rette snit tegnes først en linie på
arbejdsemnet, hvorefter der saves efter linien.
• Sav kun nedad. Undgå at save i jorden, da dette
hurtigt vil sløve savklingen.
• Hvis der anvendes en savbuk, skal der altid
saves udenfor bukkens kant.
• For at opnå bedre ydelser og længere levetid,
bør der jævnligt tilføres olie til savklingerne og i
oliehullerne (11) (hver 15-30 min.).
da - 5
• Savklingernes fastspændingsskruer skal
kontrolleres regelmæssigt (8).
Savning i porøs beton og isolerende byggesten
(fig. A)
Porøs beton og isolerende byggesten
indeholder kalk og kvartssand.
For at sikre den bedste ydelse, skal
savklingerne, sværdet samt styreskinnen
til savklingerne (12) rengøres
omhyggeligt efter brug.
Savning i asbestholdig cement
Savning i asbestholdig cement afgiver
sundhedsfarligt støv. Følg derfor de
lovmæssige retningslinier og vær
opmærksom på anbefalinger fra
producenterne af den asbestholdige
cement.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring (fig. F)
• Savklinger, sværdet samt savklingernes
styreskinne skal smøres efter rengøringen
• Tilfør regelmæssigt olie i sværdets oliehuller.
• Anvendes værktøjet ikke i længere tid, smøres
savklingerne ind i et tyndt lag olie og oliehullerne
fyldes med lidt olie (f.eks. maskinolie).
Lad maskinen køre et par sekunder så alle
delene smøres. Derved undgås rustdannelser på
værktøjet.
5
DANSK
GARANTI
Rengøring
• Hold lufthullerne frie og rengør jævnligt
motorhuset med en blød klud.
• Rengør sværdet med mild sæbe og en fugtig
klud. Brug ikke benzin, terpentin, fortynder eller
lignende produkter. Pas på at der ikke kommer
væske ind i motorhuset.
• Savklingerne skal regelmæssigt afmonteres efter
savning i porøs beton eller isolerende byggesten.
Rengør klingerne og sværdet grundigt.
Til rengøring af savklingernes styreskinne bruges
den medfølgende skraber.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til forhandleren
inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet. Værktøjet skal
indleveres komplet, og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
6
da - 6
DEUTSCH
SPEZIALSÄGE DW392/DW393
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht
zu einem verläßlichen Partner aller professionellen
Anwender.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 6
de - 7
elektrische Spannung
EG-Konformitätserklärung
DW392/DW393
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
LpA
LWA (Schalleistung)
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufhubzahl
Hub
Schnittlänge
Automatische Blattbremszeit
Kabellänge
Gewicht
(Schalldruck)
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(mm)
(s)
(m)
(kg)
DW392
230
1.350
3.300
38
425
3
4
4,2
DW393
230
1.350
3.300
38
425
3
4
4,2
dB(A)*
DW392
96
DW393
96
dB(A)
109
109
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW392
DW393
2
3,2 m/s
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
3,2 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
de - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
7
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von
Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators
oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters
erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter
16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
8
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am
EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie
müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben.
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
de - 2
DEUTSCH
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern.
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist.
Beschädigte Schalter müssen durch eine
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Spezialsägen
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner
Nässe aus.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn das Netzkabel beschädigt ist.
de - 3
Anschluß an die Stromversorgung, Ein- und
Ausschalten
• Prüfen Sie immer, ob sich der Betriebsschalter in
der Aus-Position befindet, bevor Sie den Stecker
in die Steckdose stecken.
• Nach dem Ausschalten dürfen die Sägeblätter
nicht mit den Fingern abgebremst werden.
• Legen Sie die Spezialsäge grundsätzlich nur in
ausgeschaltetem Zustand auf den Arbeitstisch
oder auf die Werkbank ab. Die Sägeblätter laufen
nach dem Ausschalten der Säge noch kurz weiter.
Beim Sägen
• Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und
Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt
werden.
• Verwenden Sie wenn möglich immer Einspannvorrichtungen, um das Werkstück zu sichern.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke
zu sägen.
• Beugen Sie sich bei der Arbeit nicht zu weit.
Stellen Sie sicher, daß Sie immer einen festen
Stand haben, vor allem auf Bühnen und Leitern.
• Halten Sie die Säge immer mit beiden Händen.
• Verwenden Sie die Säge nicht zum Sägen von
Kurven und nicht für Einsatzarbeiten.
Prüfen und Auswechseln der Sägeblätter
• Ziehen Sie vor dem Reinigen oder Auswechseln
der Sägeblätter den Netzstecker.
• Verwenden Sie nur DEWALT-Sägeblätter, die den
Daten in dieser Anleitung entsprechen.
• Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei
arbeitende Sägeblätter verwendet werden;
rissige oder verbogene Sägeblätter sind sofort
auszuwechseln.
Ordnungsgemäße Verwendung
• Verwenden Sie die richtigen Sägeblätter: gelb für
Porenbeton und Gipskarton, schwarz für Gasbetonsteine.
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug vor dem
Sägen ein.
• Üben Sie beim Sägen keinen Druck auf das
Elektrowerkzeug aus und verkanten Sie es nicht.
• Nehmen Sie die Säge mit laufendem Motor aus
dem Werkstück.
• Reinigen Sie täglich die Sägeblätter und das
Schwert.
9
DEUTSCH
• Ziehen Sie täglich die Sägeblattschrauben nach.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Spezialsäge
1 Hartmetallsägeblattsatz für Porenbeton und
Gipskarton (DW392)
1 Hartmetallsägeblattsatz für Gasbetonsteine
(DW393)
1 Sägeblattschutz
2 Seitenhandgriffe mit Befestigungsschrauben
1 Innensechskantschlüssel
1 Schaber zur Reinigung des Führungsschlitzes
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von
einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre DEWALT-Spezialsäge DW392/DW393 ist ein
vielseitiges Elektrowerkzeug, das für professionelle
Sägeanwendungen entwickelt wurde.
DW392: Sägen von Porenbeton
(spezifische Dichte bis G 2+4) und Gipskarton
DW393: Sägen von Gasbetonsteinen
(spezifische Dichte bis 1,2)
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Einschaltsperre
3 Vorderer Handgriff
4 Seitenhandgriffe
5 Sägeblätter
6 Schwert
7 Sägeblattschutz
8 Sägeblattbefestigungsschrauben
9 Innensechskantschlüssel
10 Gehäuse
11 Ölloch
12 Führungsschlitz für Sägeblätter
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
10
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Allgemein:
Es dürfen nur Netzkabel des Typs HO7RN-F verwendet werden.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Montieren der Seitenhandgriffe (Abb. B)
• Legen Sie die Säge auf die Seite.
• Stecken das obere Ende eines der Seitenhandgriffe (4) vorsichtig in die Öffnung des
vorderen Handgriffes (3).
• Drehen Sie den Seitenhandgriff, bis das untere
Ende im Gehäuse (10) einrastet.
• Ziehen Sie die Befestigungsschraube (13) mit
Hilfe des Innensechskantschlüssels (9) fest.
• Wiederholen Sie diese Prozedur für den anderen
Seitenhandgriff.
de - 4
DEUTSCH
Verwenden Sie die Säge nur mit
ordnungsgemäß montierten Seitenhandgriffen.
Auswechseln der Sägeblätter
Entfernen der Sägeblätter (Abb. C)
• Stellen Sie die Säge auf den Kopf und entfernen
Sie den Sägeblattschutz (7).
• Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben (8)
mit Hilfe des Innensechskantschlüssels (9),
bis Sie ein Klicken hören.
• Entriegeln Sie den Spitzenschutz (17), indem Sie
die Feder eindrücken.
• Klappen Sie den Spitzenschutz weg und ziehen
Sie die Sägeblätter aus dem Schwert (6).
Montieren der Sägeblätter (Abb. D)
• Schieben Sie eines der Sägeblätter in das
Schwert (6), bis der Schlitz (16) ca. 5 cm vom
Spitzenschutz (17) entfernt ist.
• Stecken Sie das hintere Ende des Sägeblatts in
das Gehäuse (10), bis das Gewindeloch (14) sich
in der richtigen Position befindet.
• Wiederholen Sie diese Prozedur für das andere
Sägeblatt.
• Klappen Sie den Spitzenschutz (17) wieder
zurück und sichern Sie ihn.
• Drücken Sie mit einem Stück Holz auf die Zahnseite
der Sägeblätter, um sie genau parallel zum Schwert
(6) auszurichten.
• Ziehen Sie die beiden Sägeblatt-Befestigungsschrauben (8) fest, indem Sie mit dem kurzen
Ende Innensechskantschlüssel (9) gleichzeitig
drücken und drehen.
Lassen Sie die Sägeblätter vor dem
Einsatz etwa 20 Sekunden lang frei
laufen.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu
sägende Material gesichert wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur
leicht an und üben Sie nie seitlichen
Druck auf die Sägeblätter aus.
• Vermeiden Sie eine Überlastung der Säge.
de - 5
Vor der Inbetriebnahme (Abb. A)
• Entfernen Sie den Sägeblattschutz (7).
• Montieren Sie ein geeignetes Sägeblatt.
• Stellen Sie sicher, daß die Säge einwandfrei läuft
und voll funktionsfähig ist. Vergewissern Sie sich,
daß das Schwert (6) noch gerade ist und daß die
Sägeblätter (5) und das Gehäuse (10) nicht
beschädigt sind.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Aus Gründen der Sicherheit ist der Ein-/Aus-Schalter
(1) mit einer Einschaltsperre (2) versehen.
• Drücken Sie zuerst die Einschaltsperre (2),
um den Schalter zu entriegeln.
• Betätigen Sie dann zum Einschalten des Werkzeuges den Ein-/Aus-Schalter (1).
Beim Loslassen des Ein-/Aus-Schalters wird die
Einschaltsperre automatisch wieder aktiviert,
um ein unbeabsichtigtes Einschalten des Werkzeuges zu verhindern.
• Schalten Sie immer das Werkzeug vor dem
Ziehen des Netzsteckers aus.
Sägen (Abb. A, E & F)
• Spannen Sie das Werkstück nur an einer Seite
ein, um ein Festfahren des Schwertes im
Werkstück zu vermeiden. Passiert dies doch,
so öffnen Sie den Schnitt mit Keilen, um den
Druck von den Blättern zu nehmen. Versuchen
Sie nicht, die Säge durch Rütteln zu lösen.
• Halten Sie Ihre Säge am vorderen Handgriff (3)
und am Seitenhandgriff (4), um die Säge richtig
zu führen.
• Verwenden Sie die Säge nicht zum Sägen von
Kurven und nicht für Einsatzarbeiten. Vergewissern Sie sich, daß das Ende des Schwertes aus
dem Werkstück steckt.
• Um einen langen, geraden Schnitt auszuführen,
zeichnen Sie eine Linie auf dem Werkstück,
der Sie beim Sägen folgen.
• Sägen Sie nur nach unten. Vermeiden Sie das
Sägen im Boden, da die Sägeblätter hierbei
schnell stumpf werden.
• Wenn Sie einen Sägebock verwenden, sägen Sie
immer außerhalb der Sägebockbeine.
• Um die Leistung und Lebensdauer der Sägeblätter zu verbessern, bringen Sie regelmäßig Öl auf
den Sägeblättern und in den Öllöchern (11) an
(alle 15 bis 30 Minuten).
11
DEUTSCH
• Prüfen Sie regelmäßig die Sägeblattbefestigungsschrauben (8).
Sägen von Porenbeton und Gasbetonsteinen
(Abb. A)
Porenbeton und Gasbetonblöcke
enthalten Kalk und Quarzsand. Um eine
optimale Leistung zu erhalten, müssen
die Sägeblätter, das Schwert und der
Führungsschlitz (12) müssen nach
Gebruach gründlich gereinigt werden.
Sägen von Asbestzement
Beim Sägen von Asbestzement kann
gesundheitsschädlicher Staub anfallen.
Halten Sie die gesetzlichen Richtlinien ein
und befolgen Sie die von Asbestzementherstellern gegebenen Hinweise.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmierung (Abb. F)
• Schmieren Sie nach dem Reinigen die Sägeblätter, das Schwert und den Führungsschlitz.
• Bringen Sie regelmäßig Öl in den Öllöchern im
Schwert an.
• Falls die Säge über längere Zeit nicht gebraucht
wird, schmieren Sie die Sägeblätter mit Öl ein
und füllen Sie die Öllöcher mit einer kleinen
Menge Öl (z.B. Maschinenöl). Lassen Sie die
Säge einige Sekunden lang laufen, damit das Öl
alle Teile erreichen kann. So wird die Säge vor
Korrosion geschützt.
12
Reinigung
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
• Reinigen Sie das Schwert mit einer milden Seife
und einem angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie
nie Benzin, Terpentin, Verdünner oder ähnliche
Produkte. Sorgen Sie dafür, daß keine Flüssigkeit
in das Gehäuse gelangt.
• Entfernen Sie nach dem Sägenm von Porenbeton oder Gasbetonsteinen regelmäßig die
Sägeblätter. Reinigen Sie die Sägeblätter und
das Schwert sorgfältig. Verwenden Sie den im
Lieferumfang enthaltenen Schaber zum Reinigen
des Führungsschlitzes.
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
de - 6
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von
30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im OriginalLieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld
zurück. Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf
Zubehör.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
de - 7
13
ENGLISH
ALLIGATOR SAW DW392/DW393
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 5
en - 6
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
No load speed
Stroke length
Cutting length
Automatic blade brake time
Cord length
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
V
V
W
min-1
mm
mm
s
m
kg
DW392
230
230/115
1,350
3,300
38
425
3
4
4.2
DW393
230
230/115
1,350
3,300
38
425
3
4
4.2
DW392/DW393
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 50144:
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
DW392
96
DW393
96
dB(A)
109
109
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW392
DW393
2
3.2 m/s
3.2 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
230 V tools 10 Amperes, mains
230 V tools 13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
14
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
en - 1
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
en - 2
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool, other
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
15
ENGLISH
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation. Have damaged
guards or other defective parts repaired or
replaced as instructed. Do not use the tool if the
switch is defective. Have the switch replaced by
an authorized DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Additional safety rules for alligator saws
Do not expose the power tool to
humidity.
• Only use DEWALT saw blades conforming to the
specifications contained in these operating
instructions.
• Only sharp saw blades in perfect working
condition should be used; cracked or bent saw
blades should be discarded and replaced at once.
Correct use
• Use the correct type of saw blades: yellow for
cellular concrete and plaster board, black for
thermal building blocks.
• Switch the tool on before sawing.
• Do not exert pressure or rock the tool while sawing.
• Keep the tool running while taking the tool from
the workpiece.
• On a daily basis, clean the saw blades and bar.
• On a daily basis, tighten the saw blade screws.
Package contents
Do not use the power tool if the mains
cable is damaged.
Plugging into the mains, switching on and off
• Always ensure that the alligator saw is switched
off before plugging into the mains.
• After switching off, never attempt to stop the saw
blades with your fingers.
• Never put the saw down on a table or work
bench unless switched off. The saw blades will
keep running briefly after the machine has been
switched off.
When sawing
• Remove all nails and metal objects from the
workpiece before starting work.
• Wherever possible, use clamps and vices to
fasten the workpiece securely.
• Do not attempt to saw extremely small
workpieces.
• Do not bend too far forward. Make sure that you
always stand firmly, particularly on scaffolding
and ladders.
• Always hold the saw with both hands.
• Do not use the saw for cutting curves and pockets.
Checking and changing the saw blades
• Unplug the tool before cleaning or changing the
saw blades.
16
The package contains:
1 Alligator saw with
1 TCT saw blade set for cellular concrete and
plaster board (DW392)
1 TCT saw blade set for thermal building blocks
(DW393)
1 Saw blade guard
2 Side handles with fixing screws
1 Allen key
1 Cutting slot scraper
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your DEWALT alligator saw DW392/DW393 is a
versatile power tool that has been designed for
professional sawing applications.
DW392: Cutting of cellular concrete
(specific density up to G 2+4) and plaster board.
DW393: Cutting of thermal building blocks
(specific density up to 1.2)
1 On/off-switch
2 Lock-off button
3 Front handle
en - 3
ENGLISH
4 Side handles
5 Saw blades
6 Bar
7 Saw blade guard
8 Saw blade fixing screws
9 Allen key
10 Housing
11 Oil hole
12 Saw blade guide slot
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always
unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
60
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Fitting the side handles (fig. B)
• Put the tool on its side.
• Carefully insert the top end of one of the side
handles (4) into the opening of the front handle (3).
• Turn the side handle until its bottom end
engages in the housing (10).
en - 4
17
ENGLISH
• Tighten the fixing screw (13) with the Allen key (9).
• Repeat this procedure for the other side handle.
Always operate the tool with the side
handles properly assembled.
Replacing the saw blades
Removing the saw blades (fig. C)
• Turn the tool upside down and remove the saw
blade guard (7).
• Loosen both saw blade fixing screws (8) with the
Allen key (9) until a click is heard.
• Unlock the top cover (17) by pressing the spring.
• Tilt back the top cover and pull the saw blades
out of the bar (6).
Fitting the saw blades (fig. D)
• Slide one saw blade into the bar (6) until its
slotted hole (16) is at approx. 5 cm from the top
cover (17).
• Insert the back of the saw blade into the housing
(10) until the threaded hole (14) lodges in the
required mounting position.
• Repeat this procedure for the other saw blade.
• Tilt the top cover (17) back in position and lock it.
• Using a piece of wood push on the toothed side
of the saw blades to make sure that they are
exactly parallel to the bar (6).
• Tighten both saw blade fixing screws (8) securely
by pressing and turning simultaneously with the
short end of the Allen key (9).
Before operation let the saw blades run
freely for approx. 20 s.
• Mount the appropriate type of saw blade.
• Check that the tool is running properly and can
perform all its functions. Make sure that the bar (6)
is still straight and the saw blades (5) and the
housing (10) are undamaged.
Switching on and off (fig. A)
For safety reasons the on/off-switch (1) is equipped
with a lock-off button (2).
• Press the lock-off button (2) to unlock the tool.
• To run the tool, press the on/off-switch (1).
As soon as the on/off-switch is released the lockoff switch is automatically activated to prevent
unintended starting.
• Always switch off the tool before unplugging.
Sawing (fig. A, E & F)
• Clamp the workpiece on one side only to prevent
the bar from jamming in the workpiece. Should
this happen, ease open the cut with wedges to
relieve the strain on the blade. Do not try to
wrench the saw free.
• Hold the tool by the front (3) and the side handle (4)
to guide it properly.
• Do not use the saw for cutting curves or pockets.
Make sure the bar end protrudes from the
workpiece.
• For long, straight cuts first draw a line on the
workpiece and follow the line.
• Make downward cuts only. Avoid cutting earth as
this will blunt the saw blades very quickly.
• When using a saw horse always cut on the
outside of the saw horse arms.
• To increase performance and lifetime of the saw
blades regularly apply oil to the blades and in the
oil holes (11) (every 15-30 min.).
• Regularly check the saw blade fixing screws (8).
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Ensure the material to be sawn is
secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool
and do not exert side pressure on the
saw blade.
• Avoid overloading.
Sawing in cellular concrete and thermal building
blocks (fig. A)
Cellular concrete and thermal building
blocks contain lime and quartz sand.
To guarantee optimum performance,
the saw blades, the bar and the saw
blade guide slot (12) must be thoroughly
cleaned after use.
Prior to operation (fig. A)
• Remove the saw blade guard (7).
18
en - 5
ENGLISH
Sawing in asbestos cement
When sawing asbestos cement
hazardous dust may be produced.
Follow the statutory guidelines and
observe the recommendations issued by
the asbestos cement manufacturers.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication (fig. F)
• Lubricate the saw blades, the bar and the saw
blade guide slot upon cleaning.
• Regularly apply oil in the oil holes on the bar.
• If the tool will not be used for a long period of
time, coat the saw blades and fill the oil holes
with a little oil (e.g. machine oil). Let the tool run
for a few seconds to enable the oil to reach all
parts. This protects the tool from corrosion.
Cleaning
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
• Clean the bar with a mild soap and a slightly
damp cloth. Do not use petrol, turpentine, thinner
or similar products. Do not let liquids enter the
housing.
• Regularly remove the saw blades after cutting
cellular concrete or thermal building blocks.
Thoroughly clean the saw blades and the bar.
To clean the saw blade guide slot use the
scraper supplied with the tool.
en - 6
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following purchase,
it will be undertaken free of charge at an authorized
DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for
Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at
www.2helpU.com.
19
ESPAÑOL
SIERRA ALLIGATOR DW392/DW393
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 6
es - 6
DW392/DW393
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
LpA
LWA (potencia acústica)
Características técnicas
Voltaje
Potencia de salida
Velocidad en vacío
Longitud de carrera
Longitud de corte
Tiempo que tarda en
funcionar el freno de la hoja
electrónica automática
Longitud del cable
Peso
V
W
min-1
mm
mm
(presión acústica)
DW392
230
1.350
3.300
38
425
DW393
230
1.350
3.300
38
425
dB(A)*
DW392
96
DW393
96
dB(A)
109
109
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
s
m
kg
Fusibles
Herramientas 230 V:
3
4
4,2
3
4
4,2
10 A
DW392
DW393
3,2 m/s2
3,2 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
20
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
es - 1
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de
seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años,
se requiere supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas.
Estos podrían ser atrapados por piezas en
movimiento. Para trabajos al exterior, se
recomienda llevar guantes de goma y calzado de
suela antideslizante. Si tiene el pelo largo,
téngalo recogido y cubierto.
es - 2
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado
produce polvo u otras partículas volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de parada al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables
de potencia demasiado débil para ejecutar
trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o acoplamientos,
o el uso de la herramienta misma distintos de los
recomendados en este manual de instrucciones,
puede dar lugar a lesiones de personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta.
21
ESPAÑOL
Proteja el cable del calor, del aceite y de las
aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Normas de seguridad adicionales para sierras
alligator
No exponga las herramientas eléctricas
a la humedad.
No utilice la herramienta si el cable de
alimentación de corriente está dañado.
Conexión a la red eléctrica, conexión y desconexión
• Compruebe siempre que la sierra alligator está
desconectada antes de enchufarla a la red eléctrica.
22
• Una vez desconectada la sierra, no intente
detener las hojas con los dedos.
• No coloque nunca la sierra sobre una mesa o un
banco de trabajo a menos que esté desconectada.
Las hojas siguen funcionando unos momentos
después de haber desconectado la herramienta.
Al serrar
• Quite todos los clavos y objetos metálicos de la
pieza antes de empezar a trabajar.
• Siempre que sea posible, utilice mordazas y
prensas para sujetar firmemente la pieza de trabajo.
• No intente serrar piezas demasiado pequeñas.
• No se incline hacia delante excesivamente.
Asegúrese de permanecer de pie apoyado
firmemente, especialmente cuando esté sobre
andamios o escaleras.
• Agarre la sierra siempre con ambas manos.
• No utilice la sierra para cortar curvas y cavidades.
Comprobación y cambio de las hojas de la sierra
• Desconecte la herramienta antes de limpiar o
cambiar las hojas de la sierra.
• Únicamente pueden utilizarse hojas DEWALT que
cumplan las especificaciones que aparecen en
estas instrucciones de funcionamiento.
• Sólo se pueden utilizar hojas afiladas en perfecto
estado de funcionamiento; las hojas agrietadas o
dobladas deben eliminarse y han de ser
reemplazadas de inmediato.
Uso correcto
• Únicamente pueden utilizarse hojas correctas:
amarillo para hormigón celular y placas de
escayola, negro para bloques huecos térmicos.
• Conecte la herramienta antes de serrar.
• No aplique presión en la herramienta y no
mecerla durante el aserrado.
• Deje que el motor marcha cuando retire la
herramienta de la pieza.
• Todos los días limpie las hojas e el abridor.
• Todos los días apriete los tornillos de fijación
de la hoja.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra alligator
1 Hoja TCT para hormigón celular y placas de
escayola (DW392)
1 Hoja TCT para bloques huecos térmicos (DW393)
es - 3
ESPAÑOL
1
2
1
1
1
1
•
Protector de la hoja de la sierra
Empuñaduras laterales con tornillos de fijación
Llave allen
Raspador de escuadra de guía
Manual de instrucciones
Dibujo despiezado
Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
Su sierra alligator DEWALT DW392/DW393 es una
herramienta eléctrica polivalente que ha sido
diseñada para aplicaciones de aserrado profesional.
DW392: Corte de hormigón celular
(densidad específica de hasta G 2+4) y placas de
escayola.
DW393: Corte de bloques huecos térmicos
(densidad específica de hasta 1,2)
1 Interruptor de conexión/desconexión
2 Botón de bloqueo
3 Empuñadura delantera
4 Empuñaduras laterales
5 Hojas de la sierra
6 Abridor
7 Protector de la hoja de la sierra
8 Tornillos de fijación de la hoja de la sierra
9 Llave allen
10 Alojamiento
11 Orificio de lubricación
12 Escuadra de guía de la hoja
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
es - 4
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Colocación de las empuñaduras laterales (fig. B)
• Coloque la herramienta sobre su lado.
• Inserte con cuidado el extremo superior de una
de las empuñaduras laterales (4) dentro de la
abertura de la empuñadura delantera (3).
• Gire la empuñadura lateral hasta que su extremo
inferior se enganche en el alojamiento (10).
• Apriete el tornillo de fijación (13) con la llave allen (9).
• Repita el mismo procedimiento con la otra
empuñadura lateral.
Utilice siempre la herramienta con las
empuñaduras laterales montadas
correctamente.
Sustitución de las hojas de la sierra
Retirada de las hojas de la sierra (fig. C)
• Ponga la herramienta boca abajo y retire el
protector de la hoja (7).
• Suelte ambos tornillos de fijación de la hoja (8)
con la llave allen (9) hasta oír un chasquido.
• Desbloquee la tapa superior (17) presionando el
resorte.
• Incline la tapa superior hacia arriba y saque las
hojas del abridor (6).
Colocación de las hojas de la sierra (fig. D)
• Deslice una hoja dentro del abridor (6) hasta que
su orificio ranurado (16) esté a 5 cm
aproximadamente de la tapa superior (17).
• Inserte la parte posterior de la hoja en el
alojamiento (10) hasta que el orificio roscado (14)
se aloje en la posición de montaje requerida.
23
ESPAÑOL
• Repita este procedimiento para las otras hojas
de la sierra.
• Incline la tapa superior (17) a su posición inicial y
bloquéela.
• Con un pedazo de madera, empuje sobre el lado
dentado de las hojas para asegurarse de que
estén exactamente en paralelo con el abridor (6).
• Apriete ambos tornillos de fijación de la hoja (8)
de manera segura presionándolos y girándolos
con el lado corto de la llave allen (9).
Antes de utilizar la sierra alligator,
deje que las hojas giren libremente
durante 20 seg aproximadamente.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Asegúrese de que el material que va a
serrar esté bien sujeto.
• Aplique únicamente una presión suave
en la herramienta y no ejerza presión
lateral en la hoja de la sierra.
• Evite la sobrecarga.
Antes de utilizar (fig. A)
• Retire el protector de la hoja (7).
• Monte el tipo de hoja adecuado.
• Compruebe que la herramienta funciona
correctamente y que sirve para todas sus
funciones. Cerciórese de que el abridor (6) sigue
estando recto y que las hojas (5) y el alojamiento
(10) no están dañados.
Encendido y apagado (fig. A)
Por motivos de seguridad, el interruptor de
conexión/desconexión (1) está equipado con un
botón de bloqueo (2).
• Pulse el botón de bloqueo (2) para desbloquear
la herramienta.
• Para poner en marcha la herramienta, pulse el
interruptor de conexión/desconexión (1).
Al soltarlo, el interruptor de bloqueo se activa
automáticamente para evitar que la máquina se
ponga en marcha por equivocación.
• Apague siempre la herramienta antes de
desconectarla.
24
Aserrado (fig. A, E & F)
• Sujete sólo de un lado la pieza en que esté
trabajando, para impedir que el abridor golpee y
se enganche en la pieza. Si ocurriera esto, facilite
la abertura del corte con cuñas a fin de descargar
la tensión sobre la hoja. No intente liberar la hoja a
tirones.
• Sostenga su herramienta por la empuñadura
delantera (3) y la empuñadura lateral (4) para
guiar la sierra correctamente.
• No emplee la sierra alligator para cortar curvas o
cavidades. Asegúrese de que el extremo del
abridor sobresale de la pieza de trabajo.
• Para cortes largos y rectos, dibuje una línea
sobre la pieza y siga dicha línea.
• Sólo haga cortes hacia abajo. Evite cortar tierra,
ya que esto desafila las hojas de la sierra muy
rápidamente.
• Cuando utilice un caballete, corte siempre en el
lado externo de los soportes del caballete.
• Para incrementar el rendimiento y la duración de las
hojas, aplique regularmente aceite a las hojas y en
los orificios de lubricación (11) (cada 15-30 min).
• Compruebe periódicamente los tornillos de
fijación de las hojas de la sierra (8).
Aserrado de hormigón celular y bloques huecos
térmicos (fig. A)
El hormigón celular y los bloques huecos
térmicos contienen cal viva y arena de
cuarzo. Para garantizar el rendimiento
óptimo, las hojas, el abridor y la escuadra
de guía de la hoja (12) deben limpiarse
por completo después de su uso.
Aserrado en cemento amiantado
Al serrar cemento amiantado, puede
producirse polvo peligroso. Siga las
directrices legales y cumpla las
recomendaciones publicadas por los
fabricantes de cemento amiantado.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
es - 5
ESPAÑOL
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de una
limpieza frecuente.
Lubricación (fig. F)
• Lubrique las hojas, el abridor y la escuadra de
guía de la hoja cuando los limpie.
• Aplique aceite regularmente en los orificios para
aceite del abridor.
• Si no va a utilizar la herramienta durante un largo
período de tiempo, recubra las hojas y llene los
orificios para aceite con un poco de aceite
(p. ej., aceite de maquinaria). Deje la herramienta
funcionando unos segundos para que el aceite
alcance todas las partes. Esto protege la
herramienta contra la corrosión.
Limpieza
• Mantenga las ranuras de ventilación abiertas y
limpie periódicamente el alojamiento con un
paño suave.
• Limpie el abridor con un jabón suave y un paño
ligeramente humedecido. No emplee gasolina,
aguarrás, disolvente o productos similares.
No deje que entren líquidos en el alojamiento.
• Retire periódicamente las hojas de la sierra
después de cortar hormigón celular o bloques
huecos térmicos. Limpie por completo las hojas
y el abridor. Para limpiar la escuadra de guía de
la hoja, utilice el raspador suministrado con la
herramienta.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
es - 6
25
FRANÇAIS
SCIE UNIVERSELLE DW392/DW393
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 5
fr - 6
DW392/DW393
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE &
98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Longueur de la course
Longueur de la lame
Temps d’arrêt de la lame
Câble
Poids
V
W
tr/mn
mm
mm
s
m
kg
DW392
230
1.350
3.300
38
425
3
4
4,2
Fusible:
Outils 230 V
dB(A)*
DW392
96
DW393
96
dB(A)
109
109
* à l’oreille de l’opérateur
DW393
230
1.350
3.300
38
425
3
4
4,2
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
DW392
DW393
3,2 m/s2
3,2 m/s2
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
Directeur de développement produits
Horst Großmann
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
26
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
fr - 1
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Sous des conditions de travail
extrêmes (par exemple: humidité élevée, dépôt
de poussières métalliques, etc.) la sécurité
électrique peut être augmentée en insérant un
transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins
de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
fr - 2
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le laisser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé,
27
FRANÇAIS
le faire changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions.
Ne pas utiliser l’outil quand l’interrupteur est
défectueux. Faire remplacer l’interrupteur par un
Service agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Directives de sécurité additionnelles pour scies
universelles
Ne pas exposer les outils électriques à
l’humidité.
N’utilisez pas l’outil si le câble est en
mauvais état.
Branchement, mise en marche et à l’arrêt
• Avant de mettre la fiche dans la prise, vérifier que
l’outil est à l’arrêt.
• Ne jamais tenter d’immobiliser lames à la main
après la mise à l’arrêt.
• Toujours vérifier que la scie soit arrêtée avant de
la poser sur une table.
En cours de sciage
• Avant de scier, éloigner tous les clous et objets
métalliques de l’aire de travail.
• Si possible, serrer l’ouvrage au moyen d’un étau
p. ex.
• Ne pas scier des pièces excessivement petites.
• Adopter une position confortable sans se
pencher trop en avant, surtout en cas de travail
sur un échafaudage ou une échelle.
28
• Toujours maintenir la scie à deux mains.
• Ne pas scier de courbes. Ne jamais effectuer une
ouverture en engageant la pointe des lames en
plein matériau.
Vérification et changement des lames de scie
• Toujours tirer la fiche de la prise avant de
changer les lames.
• Utiliser uniquement des lames de scie DEWALT
dont les caractéristiques sont conformes à ces
instructions.
• Utiliser uniquement des lames de scie solides et
en parfait état. Les lames de scie fendues ou
voilées doivent être remplacées immédiatement.
Utilisation correcte
• Utiliser uniquement des lames de scie correctes:
jaune pour béton cellulaire et plaques de plâtre,
noir pour béton poreux.
• Mettre l’outil en marche avant de scier.
• Ne pas exercer de pression sur l’outil et ne pas
faire osciller l’outil au cours du sciage.
• Prendre l’outil de la pièce avant de le mettre à l’arrêt.
• Quotidiennement nettoyer les lames et la barre.
• Quotidiennement serrer les vis de fixation de
la lame.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Scie pour béton cellulaire avec
1 Jeu de lames carbure pour béton cellulaire et
plaques de plâtre (DW392)
1 Jeu de lames carbure pour béton poreux
(DW393)
1 Protecteur
2 Poignées latérales avec vis de fixation
1 Clé Allen
1 Grattoir pour fentes de guidage
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil
en marche.
fr - 3
FRANÇAIS
Description (fig. A)
Votre scie universelle DEWALT DW392/DW393 a été
mise au point pour toutes les applications
professionnelles du sciage.
DW392: pour béton cellulaire
(densité brute jusqu’à G 2+4) et plaques de plâtre.
DW393: pour béton poreux (densité brute jusqu’à 1,2)
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Bouton de déblocage
3 Poignée avant
4 Poignées latérales
5 Lames de scie
6 Barre
7 Protecteur
8 Vis de fixation de la barre
9 Clé Allen
10 Boîtier
11 Orifice de graissage
12 Fente de guidage
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
La section minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
Généralités:
Utiliser uniquement des câbles d’alimentation du
type HO7RN-F.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de
procéder à l’assemblage ou au réglage.
Montage des poignées latérales (fig. B)
• Poser la scie sur le côté.
• Introduire le haut d’une des poignées latérales (4)
dans l’orifice de la poignée avant (3) en
procédant avec soin.
• Tourner la poignée latérale jusqu’à ce que le bas
s’engage dans le boîtier (10).
• Serrer la vis de fixation (13) au moyen de la clé
Allen (9).
• Répéter cette procédure pour l’autre poignée
latérale.
Toujours utiliser la scie avec les poignées
latérales en place.
Remplacement des lames de scie
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques).
fr - 4
Dépose des lames de scie (fig. C)
• Poser la scie sens dessus dessous et retirer le
protecteur (7).
• Desserrer les vis de fixation (8) de la lame de scie
avec la clé Allen (9) jusqu’au déclic.
• Appuyer sur le ressort pour débloquer le clip de
verrouillage (17).
• Ouvrir le clip de verrouillage et tirer les lames de
scie de la barre (6).
Pose des lames de scie (fig. D)
• Introduire une des lames de scie dans la barre (6)
jusqu’à ce que le trou oblong (16) se trouve à
environ 5 cm du clip de verrouillage.
• Introduire la partie arrière de la lame dans le
boîtier (10) jusqu’à ce que le trou fileté s’engage
dans la position de montage.
• Répéter cette procédure pour l’autre lame de scie.
29
FRANÇAIS
• Rabattre le clip de verrouillage (17) jusqu’à ce
que la goupille du ressort s’engage.
• A l’aide d’un morceau de bois, exercer une
pression sur les dents des deux lames pour
garantir leur parallélisme avec la barre (6).
• Serrer les deux vis de fixation (8) au moyen du
manche court de la clé Allen (9) en exerçant une
pression avant de tourner.
Laisser fonctionner les lames à vide
durant environ 20 s avant de commencer
le travail.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Vérifier le serrage de l’ouvrage.
• Une pression excessive n’accélère pas le
sciage mais réduit les performances de
l’outil. Ne pas exercer de pression
latérale sur les lames de scie.
• Eviter la surcharge.
Avant la mise en marche (fig. A)
• Retirer le protecteur (7).
• Monter une lame de scie adaptée.
• Vérifier régulièrement le fonctionnement de la
machine. La barre (6) doit être droite et les lames
de scie (5) et le boîtier (10) doivent être intacts.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
Pour plus de sécurité, l’interrupteur marche/arrêt (1)
est équipé d’un bouton de déblocage (2).
• Appuyer sur le bouton de déblocage (2) pour
débloquer la machine.
• Appuyer sur l’interrupteur marche/arrêt (1).
Dès que l’interrupteur est relâché, le bouton de
déblocage entre automatiquement en fonction,
excluant ainsi tout démarrage par inadvertance.
• Toujours mettre la machine à l’arrêt avant de
retirer la fiche de la prise.
Pour scier (fig. A, E & F)
• Serrer l’ouvrage d’un côté seulement pour éviter
de coincer la barre et les lames dans la coupe.
Si cela se produit, élargir l’entaille avec des cales
biseautées pour réduire la pression sur les lames.
Ne pas tenter de dégager la scie en la tordant.
30
• Maintenir votre outil par la poignée avant (3) et la
poignée latérale (4) pour garantir un guidage
optimal.
• Ne pas découper des courbes. Ne jamais
effectuer une ouverture en engageant la pointe
des lames en plein matériau. La barre doit
toujours dépasser de l’ouvrage.
• Pour obtenir une coupe rectiligne longue,
tracer une ligne sur l’ouvrage et suivre la ligne.
• Toujours scier vers le bas mais sans toucher le
sol pour éviter d’émousser très rapidement
les lames.
• Si le travail est exécuté sur un chevalet, toujours
scier à l’extérieur des montants du chevalet.
• Pour obtenir des performances optimales et
garantir la longévité des lames, il est
recommandé d’appliquer régulièrement un peu
d’huile sur les lames et dans les orifices de
graissage (11) (toutes les 15-30 min.).
• Vérifier régulièrement la fixation des vis de fixation
(8) de la lame.
Pour scier le béton cellulaire et le béton poreux
(fig. A)
Le béton cellulaire et le béton poreux
contiennent de la chaux et du sable.
Pour optimiser les performances de la
machine, il est impératif de nettoyer
soigneusement les lames de scie,
la barre et la fente de guidage (12) après
le travail.
Pour scier le ciment à l’amiante
Lors du sciage de ciment à l’amiante,
des poussières nocives risquent de se
dégager. Respecter les réglementations
en vigueur et les recommandations des
fabricants de l’amiante.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
fr - 5
FRANÇAIS
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Graissage (fig. F)
• Graisser les lames, la barre et la fente de guidage
après leur nettoyage.
• Appliquer régulièrement quelques gouttes d’huile
dans les orifices de graissage sur la barre.
• Quand la scie va être rangée pour un période
prolongée, lubrifier légèrement les lames et les
orifices de graissage sur la barre (utiliser p. ex.
de l’huile pour machines). Faire marcher la scie à
vide durant quelques secondes pour permettre à
l’huile de se disperser. Votre outil sera ainsi
protégé de la corrosion.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Nettoyage
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
• Nettoyer la barre avec un produit doux et un
chiffon humide. Ne pas utiliser de l’essence, de la
térébenthine, des dissolvants ou des produits
similaires. Aucun liquide ne doit pénétrer dans le
boîtier.
• Après le sciage du béton cellulaire ou poreux,
enlever les lames de scie. Nettoyer
soigneusement les lames de scie et la barre.
Nettoyer la fente de guidage au moyen du
grattoir fourni avec la machine.
fr - 6
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
31
ITALIANO
SEGA ALLIGATOR DW392/DW393
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 4
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 6
it - 7
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Profondità max. taglio
Capacità max. taglio
Tempo di frenatura
automatica della lama
Lunghezza cavo
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
DW392/DW393
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
(rumorosità)
dB(A)*
DW392
96
DW393
96
LWA (potenza sonora)
dB(A)
109
109
LpA
* all’orecchio dell’operatore
V
W
min-1
mm
mm
s
m
kg
DW392
230
1.350
3.300
38
425
DW393
230
1.350
3.300
38
425
3
4
4,2
3
4
4,2
10 A
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW392
DW393
3,2 m/s2
3,2 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
32
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
it - 1
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro.
Non usare gli utensili elettrici in luoghi con
atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga.
Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta
la supervisione di un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
it - 2
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente
di mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti
di misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza
limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione.
Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e
dagli bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo.
33
ITALIANO
Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori.
Controllare periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
ed altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Norme di sicurezza specifiche per le seghe alligator
Non esporre gli utensili elettrici
all’umidità.
Non usare l’utensile se il cavo di
alimentazione è danneggiato.
Collegamento in rete, accensione/spegnimento
• Prima di collegare la spina alla rete di
alimentazione, assicurarsi sempre che l’interruttore
della sega alligator sia nella posizione di spento.
• Dopo aver disattivato la sega, non cercare mai di
fermarne le lame con le dita.
• Non riporre mai la sega su un tavolo o su un
banco da lavoro senza averla precedentemente
spenta. Ricordare che le lame continueranno a
funzionare per un breve periodo dopo avere
spento la sega.
34
Durante il taglio
• Prima di iniziare il taglio, rimuovere i chiodi e le
parti metalliche dal pezzo in lavorazione.
• Quando è possibile, utilizzare morse e dispositivi
simili per bloccare saldamente il pezzo in
lavorazione.
• Non cercare di tagliare pezzi di lavorazione
estremamente piccoli.
• Non piegarsi troppo in avanti e accertarsi di
essere sempre in una posizione di equilibrio
sicura, soprattutto quando ci si trova su ponteggi
o su scale.
• Impugnare sempre la sega con entrambe le mani.
• Non utilizzare la sega per realizzare curve e tasche.
Controllo e sostituzione delle lame della sega
• Disinserire la spina dell’utensile dalla rete prima di
procedere alla pulizia o alla sostituzione delle
lame della sega.
• Utilizzare solo lame DEWALT per seghe conformi
alle specifiche contenute in questo libretto di
istruzioni.
• Utilizzare solo lame affilate e in perfette condizioni
di funzionamento; le lame rotte o piegate devono
essere scartate e sostituite immediatamente.
Uso corretto
• Utilizzare solo lame appropriate: giallo per
calcestruzzo cellulare e per cartongesso,
nero per blocchi termoisolanti per costruzioni.
• Mettere in funzione l’utensile prima di tagliare.
• Non premere sull’utensile o agitarlo durante il taglio.
• Lasciare funzionare l’utensile quando si prende
l’utensile dalla pezza.
• Giornalmente pulire le lame e la barra.
• Giornalmente serrare le viti di fissaggio delle lame.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Sega alligator fornita di
1 Set di lame TCT per calcestruzzo cellulare e per
cartongesso (DW392)
1 Set di lame TCT per blocchi termoisolanti per
costruzioni (DW393)
1 Riparo lama
2 Impugnature laterali con viti di fissaggio
1 Chiave a brugola
1 Raschietto per scanalatura di taglio
it - 3
ITALIANO
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
Descrizione (fig. A)
La sua sega alligator DEWALT DW392/DW393 è un
elettroutensile versatile che è stato progettato per
applicazioni professionali di taglio.
DW392: Taglio di calcestruzzo cellulare
(peso specifico fino a G 2+4) e di cartongesso.
DW393: Taglio di blocchi termoisolanti per
costruzioni (peso specifico fino a 1.2)
1 Interruttore on/off
2 Pulsante di bloccaggio
3 Impugnatura anteriore
4 Impugnature laterali
5 Lame della sega
6 Barra
7 Riparo della lama
8 Viti di fissaggio della lama
9 Chiave a brugola
10 Alloggiamento
11 Foro di lubrificazione
12 Scanalatura guidalama
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
CH
it - 4
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Montaggio delle impugnature laterali (fig. B)
• Mettere l’utensile su un fianco.
• Inserire con attenzione l’estremità superiore di
una delle impugnature laterali (4) nell’apertura
dell’impugnatura anteriore (3).
• Ruotare l’impugnatura laterale finché l’estremità
inferiore si inserisce nell’alloggiamento (10).
• Serrare la vite di fissaggio (13) con la chiave a
brugola (9).
• Ripetere la stessa procedura per l’altra
impugnatura laterale.
L’utensile deve sempre essere azionato
con le impugnature laterali correttamente
montate.
Sostituzione delle lame
Rimozione delle lame (fig. C)
• Capovolgere l’utensile e rimuovere il riparo della
lama (7).
• Allentare entrambe le viti di fissaggio della lama (8)
mediante la chiave a brugola (9) finché non si sente
un clic.
35
ITALIANO
• Sbloccare la protezione superiore (17) premendo
sulla molla.
• Inclinare la protezione superiore all’indietro ed
estrarre le lame dalla barra (6).
Montaggio delle lame (fig. D)
• Fare scorrere una lama nella barra (6) finché il
suo foro asolato (16) si trova a circa 5 cm. dalla
protezione superiore (17).
• Inserire la parte posteriore della lama
nell’alloggiamento (10) finché il foro filettato (14)
non si trova nella posizione di montaggio richiesta.
• Ripetere la stessa operazione per l’altra lama.
• Inclinare la copertura superiore (17) riportandola
in posizione e bloccarla.
• Servendosi di un pezzo di legno, premere sul lato
dentato delle lame per accertarsi che siano
perfettamente parallele alla barra (6).
• Serrare a fondo entrambe le viti di fissaggio (8)
della lama premendo e ruotando
contemporaneamente il lato corto della chiave a
brugola (9).
Prima di azionare la sega, lasciare
funzionare liberamente le lame per
circa 20 sec.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Assicurarsi che il materiale da segare sia
correttamente bloccato in posizione.
• Applicare una leggera pressione
esclusivamente sull’utensile senza
premere lateralmente sulla lama.
• Evitare situazioni di sovraccarico.
Prima di mettere in funzione l’utensile (fig. A)
• Rimuovere il riparo della lama (7).
• Installare il tipo adeguato di lama.
• Verificare che l’utensile funzioni correttamente e
che sia in grado di eseguire tutte le funzioni.
Accertarsi che la barra (6) sia ancora in posizione
diritta e che sia le lame (5) sia l’alloggiamento (10)
non siano danneggiati.
Accensione e spegnimento (ON e OFF) (fig. A)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore on/off (1) è
dotato di un pulsante di bloccaggio (2).
36
• Per sbloccare l’utensile, premere il pulsante di
bloccaggio (2).
• Per mettere in funzione l’utensile, premere
l’interruttore on/off (1).
Non appena si rilascia l’interruttore on/off,
l’interruttore di bloccaggio si inserisce
automaticamente al fine di evitare l’avvio
accidentale dell’utensile.
• Prima di scollegare la spina dalla presa di rete,
assicurarsi sempre che l’interruttore dell’utensile
sia nella posizione di spento.
Operazione di taglio (fig. A, E & F)
• Bloccare il pezzo su un lato con un morsetto in
modo da impedire che la barra si addossi al
pezzo in lavorazione. Qualora ciò si verificasse,
allargare il taglio con dei cunei al fine di annullare
lo sforzo a carico della lama. Non cercare di
liberare la sega utilizzando una chiave.
• Per guidare la sega correttamente, tenere
l’utensile impugnando la maniglia anteriore (3) e
quella laterale (4).
• Non utilizzare la sega per realizzare curve o
tasche. Accertarsi che l’estremità della barra
sporga dal pezzo in lavorazione.
• Per tagli lunghi e rettilinei, tracciare dapprima una
riga sul pezzo e poi seguirla guidando la sega.
• Eseguire i tagli procedendo solo dall’alto verso il
basso. Durante l’esecuzione del taglio, evitare
che le lame vengano a contatto con della terra in
quanto perderebbero il filo in breve tempo.
• Quando si utilizza un cavalletto, eseguire il taglio
tenendo la sega in una posizione esterna rispetto
ai bracci del cavalletto stesso.
• Per aumentare le prestazioni e la durata delle lame,
lubrificarle regolarmente con olio, applicandone
anche negli appositi fori di lubrificazione (11)
(ogni 15-30 minuti).
• Controllare regolarmente le viti di fissaggio delle
lame (8).
Esecuzione del taglio su calcestruzzo cellulare e
su blocchi termoisolanti per costruzioni (fig. A)
Il calcestruzzo cellulare e i blocchi
termoisolanti per costruzioni contengono
calce viva e sabbia quarzosa.
it - 5
ITALIANO
Al fine di garantire prestazioni ottimali, le
lame, la barra e la scanalatura guidalama
(12) devono venire pulite accuratamente
dopo l’uso.
Esecuzione del taglio su cemento amianto
Quando si tagliano pezzi di cemento
amianto, può prodursi della polvere di
cemento pericolosa per la salute.
Attenersi alle indicazioni stabilite dalla
legge e osservare le raccomandazioni
fornite dai fabbricanti di cemento amianto.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
• Pulire la barra con sapone neutro e un panno
leggermente umido. Non utilizzare benzina,
trementina, solvente, né prodotti simili. Fare in
modo che nessun liquido entri nell’alloggiamento.
• Quando si tagliano parti di calcestruzzo cellulare
o blocchi termoisolanti per costruzioni, rimuovere
le lame a intervalli regolari. Pulire accuratamente
le lame e la barra. Per pulire la scanalatura
guidalama, usare il raschietto in dotazione
all’utensile.
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione (fig. F)
• Lubrificare le lame, la barra e la scanalatura
guidalama dopo averle pulite.
• Applicare regolarmente olio negli appositi fori
presenti nella barra.
• Se l’utensile non viene utilizzato per un periodo di
tempo prolungato, rivestire le lame e riempire i
fori di lubrificazione con una piccola quantità
d’olio (ad esempio olio per macchine).
Lasciare funzionare l’utensile per alcuni secondi
in modo che l’olio possa raggiungere tutte le parti
da lubrificare e quindi garantire un’azione
anticorrosiva.
Pulizia
• Non ostruire le fessure di ventilazione e pulire
regolarmente l’alloggiamento con un panno
morbido.
it - 6
37
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per
ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza
Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale). In alternativa, sul nostro
sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un
elenco dei Centri di Assistenza Tecnica DEWALT,
completo di dettagli sul servizio assistenza postvendita.
38
it - 7
NEDERLANDS
UNIVERSELE ZAAGMACHINE DW392/DW393
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 5
nl - 6
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental onbelast
Slaglengte
Zaaglengte
Autom. elektr. remtijd
Snoer
Gewicht
V
W
min-1
mm
mm
s
m
kg
DW392/DW393
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
(geluidsdruk)
dB(A)*
DW392
96
DW393
96
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
109
109
LpA
* op de werkplek
DW392
230
1.350
3.300
38
425
3
4
4,2
Zekeringen:
230 V machines
DW393
230
1.350
3.300
38
425
3
4
4,2
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW392
DW393
3,2 m/s2
3,2 m/s2
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
nl - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
39
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
40
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de
sleutels en andere hulpgereedschappen zijn
verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken.
nl - 2
NEDERLANDS
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het
onderhoud en het vervangen van accessoires.
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWalt Servicecenter repareren. Controleer het verlengsnoer
regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van
ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor universele
zaagmachines
Stel de machine niet bloot aan vocht.
Gebruik de machine niet als het netsnoer
beschadigd is.
Aansluiten op het net, in- en uitschakelen
• Controleer altijd of de machine uitgeschakeld is
voordat u hem aansluit op het net.
• Probeer nooit het zaagblad met de hand te
stoppen nadat de machine is uitgeschakeld.
• Schakel de machine steeds uit alvorens hem op
een tafel of werkbank te leggen.
Het zagen
• Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit
het werkstuk voordat u de machine inschakelt.
nl - 3
• Gebruik waar mogelijk klemmen en
bankschroeven om het werkstuk vast te
klemmen.
• Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt
afgeraden.
• Leun niet te ver voorover. Zorg voor een stabiele
houding, vooral wanneer u op een stelling of
ladder staat.
• Houd de zaagmachine steeds met beide handen
vast.
• Zaag geen bochten. Gebruik de machine niet als
gatenzaag.
Controleren en verwisselen van het zaagblad
• Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het
zaagblad te verwisselen.
• Gebruik alleen DEWALT zaagbladen die voldoen
aan de specificaties in deze handleiding.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in
goede conditie zijn; gebarsten of verbogen
zaagbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
Juist gebruik
• Gebruik het juiste type zaagbladen: geel voor
cellenbeton en gipsplaat, zwart voor porisobouwstenen.
• Schakel de machine in alvorens te zagen.
• Oefen bij het zagen geen druk op de machine uit
en beweeg de machine niet heen en weer.
• Laat de motor draaien terwijl u de zaag uit het
werkstuk neemt.
• Reinig dagelijks de zaagbladen en de
zaagbladhouder.
• Draai dagelijks de zaagbladschroeven aan.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Zaagmachine voor cellenbeton
1 Set HM zaagbladen voor cellenbeton en
gipsplaat (DW392)
1 Set HM zaagbladen set voor poriso-bouwstenen
(DW393)
1 Beschermkap
2 Zijhandgrepen met bevestigingsschroeven
1 Inbussleutel
1 Schraper voor geleidingssleuf
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
41
NEDERLANDS
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT universele zaagmachine DW392/DW393
is een veelzijdig handgereedschap voor professionele
zaagtoepassingen.
DW392: Voor cellenbeton
(soortelijke dichtheid tot G 2+4) en gipsplaat.
DW393: Voor poriso-bouwstenen
(soortelijke dichtheid tot 1,2)
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Ontgrendelknop
3 Voorhandgreep
4 Zijhandgrepen
5 Zaagbladen
6 Zaagbladhouder
7 Beschermkap zaagblad
8 Bevestigingsschroeven zaagbladhouder
9 Inbussleutel
10 Behuizing
11 Smeergat
12 Geleidesleuf
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan
een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is voor
het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2. Wanneer het verlengsnoer op
een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
42
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Bevestigen van de zijhandgrepen (fig. B)
• Plaats de machine op zijn kant.
• Steek de bovenzijde van een van de
zijhandgrepen (4) nauwkeurig in de opening van
de voorhandgreep (3).
• Draai de zijhandgreep zodanig dat de onderzijde
in de behuizing (10) past.
• Draai de bevestigingsschroef (13) vast met de
inbussleutel (9).
• Herhaal deze procedure voor de andere
zijhandgreep.
Zorg altijd voor een juiste bevestiging van
de zijhandgreep.
Verwisselen van de zaagbladen
Verwijderen van de zaagbladen (fig. C)
• Plaats de zaagmachine ondersteboven en
verwijder de beschermkap van het zaagblad (7).
• Draai de bevestigingsschroeven (8) van het
zaagblad los met de inbussleutel (9) totdat u een
klik hoort.
• Druk op de veer om de neusclip (17) los te
maken.
• Klap de neusclip open en trek de zaagbladen uit
de houder (6).
Plaatsen van de zaagbladen (fig. D)
• Schuif één zaagblad zodanig in de houder (6) dat
het sleufgat (16) ongeveer 5 cm van de neusclip
(17) af staat.
• Steek het achtereind van het zaagblad in de
behuizing (10) totdat het draadgat (14) in de
juiste montagepositie valt.
• Herhaal deze procedure voor het andere zaagblad.
• Klap de neusclip (17) weer terug totdat de veer
inklikt.
• Duw met een stuk hout op de getande zijde van
de zaagbladen zodat de bladen perfect parallel
met de houder (6) liggen.
• Draai beide bevestigingsschroeven (8) stevig aan
door met de korte zijde van de inbussleutel (9) te
drukken en gelijktijdig te draaien.
nl - 4
NEDERLANDS
Laat de zaagbladen ongeveer 20 s
onbelast draaien alvorens te gaan werken.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Controleer of het werkstuk goed
vastgeklemd is.
• Overmatige druk op de machine versnelt
het zagen niet maar resulteert juist in
slechtere prestaties. Oefen geen
zijdelingse druk uit op de zaagbladen.
• Vermijd overbelasting.
Alvorens met de machine te gaan werken (fig. A)
• Verwijder de beschermkap (7).
• Monteer een geschikt zaagblad.
• Controleer de werking van de machine.
De zaagbladhouder (6) moet recht zijn en de
zaagbladen (5) en de behuizing (10) moeten
onbeschadigd zijn.
In- en uitschakelen (fig. A)
Om veiligheidsredenen is de aan/uit-schakelaar (1)
uitgerust met een ontgrendelknop (2).
• Druk op de ontgrendelknop (2) om de machine te
ontgrendelen.
• Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om de machine
te starten. Zodra de aan/uit-schakelaar wordt
losgelaten, treedt de ontgrendelknop
automatisch in werking zodat onbedoeld starten
is uitgesloten.
• Schakel de machine steeds uit alvorens de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Zagen (fig. A, E & F)
• Klem het werkstuk slechts aan één zijde vast om
te voorkomen dat de zaagbladhouder in het
werkstuk vastloopt. Mocht dit toch gebeuren,
open dan de zaagsnede met wiggen om de druk
op de zaagbladen te verlichten. Probeer nooit het
zaagblad los te wrikken.
• Houd uw zaagmachine vast bij de
voorhandgreep (3) en de zijhandgreep (4) zodat u
hem optimaal kunt geleiden.
nl - 5
• Zaag geen bochten. Gebruik de machine niet als
gatenzaag. Het voorste uiteinde van de
zaagbladhouder moet steeds vrij buiten het
werkstuk uitsteken.
• Trek voor lange, rechte sneden eerst een lijn op
het werkstuk en volg de lijn.
• Maak uitsluitend neergaande slagen. Laat de
zaagmachine niet in de aarde zagen omdat de
zaagbladen dan zeer snel bot worden.
• Bij werken met een zaagbok steeds aan de
buitenzijde van de zaagbokarmen zagen!
• Voor optimale prestaties en een hoge levensduur
van de zaagbladen is het aanbevolen regelmatig
olie aan te brengen op de zaagbladen en in de
smeergaten (11) (om de 15-30 min.).
• Controleer regelmatig de bevestigingsschroeven
(8) van het zaagblad.
Zagen in cellenbeton en poriso-bouwstenen (fig. A)
Cellenbeton en poriso-bouwstenen
bevatten kalk en kwartszand. Voor
optimale prestaties is het beslist
noodzakelijk de zaagbladen, de
zaagbladhouder en de geleidingssleuf (12)
na het werk grondig te reinigen.
Zagen in asbestcement
Bij het zagen van asbestcement kan
gevaarlijk stof vrijkomen. Volg de
wettelijke bepalingen en de
aanbevelingen van asbestfabrikanten op.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
43
NEDERLANDS
GARANTIE
Smering (fig. F)
• Smeer de zaagbladen, de zaagbladhouder en de
geleidingssleuf na reiniging.
• Druppel regelmatig olie in de smeergaten op de
zaagbladhouder.
• Wanneer de zaagmachine langere tijd niet gebruikt
wordt, smeer dan de zaagbladen in en vul de
smeergaten met een beetje olie (bijv. machineolie).
Laat de machine enkele seconden onbelast
draaien zodat de olie zich verspreidt. Op deze
wijze is de machine beschermd tegen corrosie.
Reiniging
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
• Reinig de zaagbladhouder met een mild
reinigingsmiddel en een vochtige doek.
Gebruik geen benzine, terpentine, verfverdunners
of soortgelijke produkten. Laat geen vocht in de
behuizing binnendringen.
• Verwijder regelmatig de zaagbladen bij het zagen
van cellenbeton of poriso-bouwstenen. Reinig de
zaagbladen en de houder grondig. Gebruik voor
het reinigen van de geleidesleuf de meegeleverde
schaper.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
44
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
nl - 6
NORSK
ALLIGATORSAG DW392/DW393
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 6
DW392/DW393
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
Tekniske data
Spenning
Inngangseffekt
Turtall/min tomgang
Slaglengde
Skjærelengde
Bremsetid, automatisk
elektronisk bladbrems
Snorlengde
Vekt
dB(A)*
DW392
96
DW393
96
dB(A)
109
109
* ved brukerens øre
V
W
min-1
mm
mm
s
m
kg
DW392
230
1.350
3.300
38
425
DW393
230
1.350
3.300
38
425
3
4
4,2
3
4
4,2
Sikring:
230 V
10 A
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW392
DW393
3,2 m/s2
3,2 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
no - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
45
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
9
10
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god
belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy.
46
11
12
13
14
15
16
17
18
Bruk ikke elektroverktøy til formål det ikke er
ment for, som for eksempel å fjerne kvister eller
kappe ved med en håndsirkelsag.
Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket
med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får
begge hendene fri til å arbeide med.
Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet.
Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem
ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
no - 2
NORSK
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Når du sager
• Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra
arbeidsemnet før du begynner å arbeide.
• Bruk klemmer og skrustikke til å feste
arbeidsemnet hvis dette er mulig.
• Ikke forsøk sag veldig små emner.
• Bøy deg ikke for langt forover. Vær sikker på at
du alltid står støtt, spesielt på stillaser og stiger.
• Hold alltid sagen med begge hender.
• Bruk ikke sagen til saging av buer og lommer.
Kontroll og bytte av sagblad
• Trekk maskinstøpselet ut av kontakten før
sagbladene rengjøres eller byttes.
• Bruk bare DEWALT-sagblad som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand;
sprukne eller bøyde sagblad må kasseres og
erstattes øyeblikkelig.
Korrekt bruk
• Bruk korrekt sagblad: gul til lettbetong og gipsplater,
svart til varmeisolerende bygningsblokker.
• Start maskinen før saging.
• Ikke trykk på maskinen og ikke sving maskinen
når du sager.
• La maskinen løpe når den tas fra emnet.
• Daglig rengjør sagbladene og stangen.
• Daglig stram låseskruene til sagbladet.
Kontroll av pakkens innhold
Ekstra sikkerhetsregler for alligatorsager
Utsett ikke verktøyet for fuktighet.
Bruk aldri verktøyet hvis strømkabelen er
skadet.
Strømbryter
• Pass alltid på at alligatorsagen er slått av før du
kobler den til nettet.
• Forsøk aldri å stoppe sagbladene med fingrene
etter at sagen er slått av.
• Legg aldri sagen ned på et bord eller en
arbeidsbenk hvis den ikke er slått av. Sagbladene
vil fortsette å gå en liten stund etter at maskinen
er blitt slått av.
no - 3
Pakken inneholder:
1 Alligatorsag
1 TCT-sagbladsett til lettbetong og gipsplater
(DW392)
1 TCT-sagbladsett til varmeisolerende
bygningsblokker (DW393)
1 Sagblad-vern
2 Sidehåndtak med låseskruer
1 Sekskantnøkkel
1 Sporrenser
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
47
NORSK
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT alligatorsag DW392/DW393 er et
allsidig elektroverktøy som har blitt utformet for
profesjonell saging.
DW392: Saging av lettbetong
(spesifikk tetthet opptil G 2+4) og gipsplater.
DW393: Saging av varmeisolerende
bygningsblokker (spesifikk tetthet opptil 1.2)
1 Strømbryter
2 Sperre for strømbryter
3 Fronthåndtak
4 Sidehåndtak
5 Sagblad
6 Stang
7 Sagblad-vern
8 Låseskruer til sagbladet
9 Sekskantnøkkel
10 Hus
11 Oljehull
12 Sagspor
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skjøteledning som er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
vikle kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
48
Montering av sidehåndtak (fig. B)
• Legg maskinen på siden.
• Stikk forsiktig den øverste delen av sidehåndtaket
(4) inn i åpningen på fronthåndtaket (3).
• Vri sidehåndtaket til den nederste delen kan
kobles til huset (10).
• Stram låseskruen (13) med sekskantnøkkelen (9).
• Gjenta denne prosedyren for det andre
sidehåndtaket.
Bruk alltid maskinen med
sidehåndtakene riktig montert.
Bytting av sagblad
Fjerning av sagblad (fig. C)
• Snu maskinen opp ned og fjern sagblad-vernet (7).
• Løsne begge låseskruene (8) med
sekskantnøkkelen (9) til det sier klikk.
• Koble løs topp-dekselet (17) ved å trykke på fjæren.
• Vipp tilbake topp-dekselet og dra sagbladene ut
av stangen (6).
Montering av sagblad (fig. D)
• Skyv et av sagbladene så langt inn på stangen
(6) at den avlange åpningen er ca. 5 cm fra toppdekselet (17).
• Stikk baksiden av sagbladet så langt inn i huset
(10) at det gjengede hullet (14) blir sittende i den
ønskede posisjon.
• Gjenta denne prosedyren for det andre sagbladet.
• Vipp topp-dekselet (17) tilbake på plass og fest det.
• Trykk med et trestykke på den tannete siden av
sagbladene for å være sikker på at de er helt
parallelle med stangen (6).
• Stram begge låseskruene (8) godt ved å presse
og vri samtidig med den korte enden av
sekskantnøkkelen (9).
La sagbladene gå ubelastet i ca. 20 sek.
før bruk.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages er
spent fast.
no - 4
NORSK
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet
og trykk ikke sidelengs på bladet.
• Unngå overbelastning.
Før maskinen tas i bruk (fig. A)
• Fjern sagblad-vernet (7).
• Monter riktig sagblad.
• Kontroller at maskinen går som den skal og kan
utføre alle funksjoner. Forviss deg om at stangen (6)
fortsatt er rett og at sagbladene (5) og huset (10)
ikke er ødelagt.
Skru på og av (fig. A)
Av sikkerhetsgrunner er strømbryteren (1) utstyrt
med sperre (2).
• Trykk inn sperren (2) for å løsne maskinen.
• Trykk inn strømbryteren (1) for å starte maskinen.
Så snart strømbryteren slippes, blir sperren
automatisk aktivert slik at den hindrer at
maskinen uforvarende startes.
• Stans før støpselet tas ut av kontakten.
Saging (fig. A, E & F)
• Spenn arbeidsemnet fast bare på én side for å
unngå at stangen setter seg fast i arbeidsemnet.
Hvis dette skulle skje, utvides snittet med kiler for
å minske spenningen på bladet. Prøv ikke å
vrikke løs sagen.
• Hold ditt verktøy foran (3) og i sidehåndtaket (4)
for å få god styring.
• Bruk ikke sagen til å sage buer eller lommer.
Forviss deg om at enden på stangen stikker ut av
arbeidsemnet.
• For lange, rette snitt bør du først tegne en
hjelpestrek på arbeidsemnet.
• Lag bare nedadgående snitt. Unngå å skjære i jord,
da dette vil føre til at sagbladene sløves svært raskt.
• Når en sagkrakk benyttes, må man bare sage på
utsiden av sagkrakk-armene.
• Bruk regelmessig olje på sagbladene og i
oljehullene (11) (hvert 15-30 min.) for å øke
sagbladenes prestasjon og levetid.
• Kontroller regelmessig låseskruene til sagbladet (8).
Saging i lettbetong og varmeisolerende
bygningsblokker (fig. A)
no - 5
Lettbetong og varmeisolerende
bygningsblokker inneholder kalk og
kvartssand. For å sikre maksimal
prestasjon, må sagbladene, stangen og
sagbladføringsåpningen (12) rengjøres
grundig etter bruk.
Saging av asbestsement
Ved saging av asbestsement kan det
oppstå skadelig støv. Følg de
lovbestemte retningslinjene og overhold
de anbefalinger som gis av produsenter
av asbestsement.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring (fig. F)
• Smør sagbladene, stangen og
sagbladføringsåpningen etter rengjøring.
• Tilfør regelmessig olje i oljehullene på stangen.
• Hvis maskinen ikke skal brukes på lenge,
må man smøre inn sagbladene og fylle på litt olje
(f.eks. maskinolje) i oljehullene. La maskinen gå et
par sekunder for å la oljen spre seg til alle delene.
Dette beskytter maskinen mot rust.
Rengjøring
• Hold ventilasjonshullene åpne og rengjør huset
regelmessig med en myk klut.
• Rengjør stangen med mild såpe og en fuktig klut.
Bruk ikke bensin, terpentin, tynner eller lignende
produkter. La ikke væske komme inn i huset.
49
NORSK
• Fjern sagbladene regelmessig etter saging av
lettbetong eller varmeisolerende bygningsblokker.
Rengjør sagbladene og stangen grundig.
Bruk sporrenseren som følger med maskinen til å
rengjøre sagsporet.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
50
no - 6
PORTUGUÊS
SERRA ALLIGATOR DW392/DW393
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos
anos de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 6
pt - 6
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
98/37/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
LpA
Dados técnicos
Voltagem
V
Potência de alimentação
W
Velocidade em vacio
rpm
Curso
mm
Comprimento de corte
mm
Duração travagem electrónica
autom. da serra
s
Comprimento do cabo
m
Peso
kg
DW392/DW393
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DW392
230
1.350
3.300
38
425
3
4
4,2
DW393
230
1.350
3.300
38
425
3
4
4,2
10 Ampéres
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
DW392
96
DW393
96
dB(A)
109
109
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW392
DW393
3,2 m/s2
3,2 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
pt - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
51
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio
seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel.
Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar
o uso de luvas de borracha e de calçado
antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
52
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor.
Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo.
Trabalhe com precaução. Não utilize ferramentas
quando estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
pt - 2
PORTUGUÊS
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique
regularmente os cabos da ferramenta e, no caso
de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de ferramentas eléctricas deverá
estar fica exclusivamente a cargo de técnicos
qualificados.
Normas de segurança adicionais para serras
alligator
Não exponha ferramentas eléctricas à
humidade.
Não utilize a ferramenta se o fio eléctrico
estiver danificado.
Ligação à corrente, ligar e desligar
• Assegure-se sempre de que interruptor está na
posição desligada antes de ligar a serra alligator
à corrente.
• Depois de desligar, nunca tente parar as lâminas
de corte com os seus dedos.
pt - 3
• Nunca pouse a serra sobre uma mesa ou
bancada se não estiver desligada. As lâminas
continuarão a funcionar durante alguns instantes
depois de a máquina ter sido desligada.
Durante a operação de corte
• Retire todos os pregos e objectos metálicos da
peça a serrar antes de começar o trabalho.
• Sempre que possível, use grampos e tornos para
fixar a peça com firmeza.
• Não tente serrar peças extremamente pequenas.
• Não se incline demasiado para a frente.
Assegure-se de que está bem seguro,
principalmente em andaimes e escadas.
• Segure sempre a serra com ambas as mãos.
• Não utilize a serra para cortar curvas e cavidades.
Verificação e mudança das lâminas de corte
• Desligue a ferramenta da corrente eléctrica antes
de a limpar ou mudar as lâminas de corte.
• Utilize apenas lâminas de corte DEWALT,
conformes com as especificações incluídas
nestas instruções de operação.
• Apenas deverão ser usadas lâminas de corte
afiadas e em perfeito estado; as lâminas partidas
ou torcidas deverão ser rejeitadas e substituídas
imediatamente.
Uso correcto
• Utilize as lâminas de corte correctas: amarelo
para betão celular e estuque em placa, negro
para blocos de construção térmicos.
• Ligue a ferramenta antes de serrar.
• Não exerça pressão sobre a ferramenta e não
agite a ferramenta durante a operação de corte.
• Deixe as lâminas de corte funcionarem quando
retire a ferramenta da peça.
• Diariamente limpe as lâminas de corte e a barra.
• Diariamente aperte os parafusos de fixação das
lâminas de corte.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra alligator
1 Conjunto de lâminas de corte TCT para betão
celular e estuque em placa (DW392)
1 Conjunto de lâminas de corte TCT para blocos
de construção térmicos (DW393)
1 Protecção para serra de corte
53
PORTUGUÊS
2
1
1
1
1
•
Pegas laterais com parafusos de fixação
Chave Allen
Raspador das ranhuras de corte
Manual de instruções
Vista dos componentes destacados
Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos).
A dimensão mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso
de se usar uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da tomada.
Descrição (fig. A)
A sua serra alligator DEWALT DW392/DW393 é uma
ferramenta eléctrica versátil, concebida para
aplicações de corte profissionais.
DW392: Corte de betão celular
(densidade específica até G 2+4) e estuque em placa.
DW393: Corte de blocos de construção térmicos
(densidade específica até 1.2)
1 Interruptor para ligar/desligar
2 Botão de travagem
3 Pega frontal
4 Pegas laterais
5 Lâminas de corte
6 Barra
7 Protecção da lâmina de corte
8 Parafusos de fixação da lâmina de corte
9 Chave Allen
10 Alojamento
11 Orifício para óleo
12 Ranhura-guia da lâmina de corte
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
54
Encaixe das pegas laterais (fig. B)
• Coloque a ferramenta de lado.
• Introduza cuidadosamente a extremidade
superior de uma das pegas laterais (4) na
abertura existente na pega frontal (3).
• Faça girar a pega lateral até que a sua
extremidade inferior engate no alojamento (10).
• Aperte o parafuso de fixação (13) com a chave
Allen (9).
• Repita este procedimento para a pega do outro
lado.
Utilize a ferramenta sempre com as
pegas laterais bem montadas.
Substituição das lâminas de corte
Remoção das lâminas de corte (fig. C)
• Inverta a posição da ferramenta e retire a
protecção das lâminas de corte (7).
• Desaperte os dois parafusos de fixação (8) das
lâminas de corte com a chave Allen (9) até ouvir
um estalido.
• Destranque a tampa superior (17) pressionando
a mola.
• Levante a tampa superior e puxe as lâminas de
corte para fora da barra (6).
Encaixe as lâminas de corte (fig. D)
• Faça deslizar uma lâmina de corte para dentro
da barra (6) até que o respectivo orifício
entalhado (16) fique a cerca de 5 cm da tampa
superior (17).
• Introduza a parte de trás da lâmina de corte no
alojamento (10) até que o orifício roscado (14)
fique na posição de montagem adequada.
pt - 4
PORTUGUÊS
• Repita este procedimento para a outra lâmina
de corte.
• Baixe a tampa superior (17) e tranque-a.
• Usando um pedaço de madeira, empurre o lado
dentado das lâminas de corte para que fiquem
exactamente paralelas à barra (6).
• Aperte muito bem os dois parafusos de fixação
das lâminas de corte (8) pressionando e rodando
ao mesmo tempo com a extremidade curta da
chave Allen (9).
Antes da operação, deixe as lâminas de
corte funcionarem livremente durante
cerca de 20 segundos.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Assegure-se de que o material a cortar
está bem fixo.
• Aplique apenas uma pressão ligeira
sobre a ferramenta e não exerça pressão
lateral sobre a lâmina de corte.
• Evite as sobrecargas.
Antes da operação (fig. A)
• Retire a protecção das lâminas de corte (7).
• Monte o tipo mais adequado de lâmina de corte.
• Verifique se a ferramenta está a funcionar de
forma adequada e se tem capacidade para
desempenhar todas as suas funções. Assegurese de que a barra (6) continua alinhada e de que
as lâminas de corte (5) e o alojamento (10) não
estão danificados.
Ligar e desligar (fig. A)
Por razões de segurança o interruptor para
ligar/desligar (1) está equipado com um botão de
travagem (2).
• Pressione o botão de travagem (2) para
destravar a ferramenta.
• Para fazer funcionar a ferramenta, pressione
o interruptor para ligar/desligar (1). Logo que
o interruptor para ligar/desligar é libertado,
o interruptor de travagem é activado
automaticamente para evitar um arranque acidental.
• Desligue sempre a ferramenta antes de a
desligar da corrente eléctrica.
pt - 5
Serrar (fig. A, E & F)
• Prenda um dos lados da peça que vai serrar
para evitar que a barra encrave na peça. Se tal
acontecer, abra o corte com cunhas para aliviar
a pressão sobre a lâmina. Não tente soltar a
serra com uma chave de fendas.
• Segure na sua ferramenta pelas pegas frontal (3) e
lateral (4) para guiar a serra de forma adequada.
• Não utilize a serra para cortar curvas nem
cavidades. Assegure-se de que a extremidade da
barra fica saliente em relação à peça de trabalho.
• Para obter cortes longos e rectos, desenhe, antes
de mais, uma linha na peça a trabalhar e siga-a.
• Realize apenas corte dirigidos para baixo. Evite
cortar terra, uma vez que isso fará com que as
lâminas de corte fiquem rapidamente rombas.
• Ao utilizar um cavalete para serras corte sempre
da parte de fora dos braços do cavalete da serra.
• Para melhorar o desempenho e prolongar a vida
útil das lâminas de corte, aplique regularmente
óleo nas lâminas e nos orifícios para o óleo (11)
(a cada 15-30 min.).
• Verifique regularmente os parafusos de fixação
das lâminas de corte (8).
Serrar em betão celular e blocos de construção
térmicos (fig. A)
O betão celular e os blocos de
construção térmicos contêm cal e areia
de quartzo. Para garantir o melhor
desempenho possível, as lâminas de
corte, a barra e a ranhura-guia das
lâminas (12) devem ser cuidadosamente
limpas depois de cada utilização.
Serrar em fibrocimento
Ao serrar fibrocimento, poderão ser
produzidas poeiras nocivas. Siga as
directrizes oficiais e observe as
recomendações dos fabricantes de
fibrocimento.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
55
PORTUGUÊS
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação (fig. F)
• Lubrifique as lâminas de corte, a barra e a
ranhura-guia das lâminas quando limpar.
• Aplique regularmente óleo nos orifícios para o
óleo existentes na barra.
• Se a ferramenta não for usada durante muito
tempo, aplique nas lâminas de corte um
revestimento de óleo e encha os orifícios para o
óleo também com um pouco de óleo (p.e. óleo
para máquinas). Deixe a ferramenta funcionar
durante alguns segundos de modo a que o óleo
chegue a todas as peças. Isto protege a
ferramenta de corrosão.
Limpeza
• Mantenha as ranhuras de ventilação
desimpedidas e limpe regularmente o respectivo
alojamento com um pano limpo.
• Limpe a barra com um detergente suave e um
pano ligeiramente húmido. Não use gasolina,
terebentina, diluente ou produtos similares.
Não deixe que entrem líquidos no alojamento.
• Retire regularmente as lâminas de corte depois
de cortar betão celular ou blocos de construção
térmicos. Limpe cuidadosamente as lâminas de
corte e a barra. Para limpar a ranhura-guia da
lâmina de corte utilize o raspador fornecido com
a ferramenta.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os
12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
56
pt - 6
SUOMI
SÄHKÖSAHA DW392/DW393
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 6
DW392/DW393
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
LpA
LWA (ääniteho)
Tekniset tiedot
Jännite
V
Ottoteho
W
Kuormittamaton kierros nopeus/min
Iskun pituus
mm
Katkaisupituus
mm
Automaattinen terän jarrutusaika s
Sähköjohdon pituus
m
Paino
kg
(äänenpaine)
DW392
230
1.350
3.300
38
425
3
4
4,2
Sulakkeet:
230 V
DW393
230
1.350
3.300
38
425
3
4
4,2
10 A
dB(A)*
DW392
96
DW393
96
dB(A)
109
109
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW392
DW393
3,2 m/s2
3,2 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
fi - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
57
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen.
Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus.
Ota epävarmoissa tapauksissa yhteys DEWALTin
edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
58
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä,
käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita. Tarkista liitäntäjohdon
kunto säännöllisesti ja anna alan ammattilaisen
vaihtaa se tarvittaessa uuteen. Tarkista myös
jatkojohto säännöllisesti ja uusi se tarvittaessa.
Pidä työkalun kädensijat kuivina ja puhtaina
öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
fi - 2
SUOMI
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita.
Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Erityisiä turvallisuusohjeita sähkösahan käyttöä
varten
Älä vie sähkötyökalua tai laturia ulos
sateeseen.
Älä koskaan käytä konetta,
jos sähköjohto on vaurioitunut.
Sähköliitäntä ja virran kytkeminen
• Varmista aina ennen virtajohdon liittämistä
sähköverkkoon, että sähkösahan virtakytkin on
off-asennossa (pois päältä).
• Älä koskaan yritä pysäyttää tai jarruttaa sahan
terää käsin.
• Älä aseta sahaa pöydälle ennen kuin olet kytkenyt
virran pois päältä. Sahan terä liikkuu hetken myös
sen jälkeen, kun virta on sammutettu.
Sahattaessa
• Poista naulat ym. metalliesineet sahattavasta
kappaleesta ennen sahausta.
fi - 3
• Kiinnitä sahattava kappale puristimien avulla
mahdollisuuksien mukaan.
• Älä käytä sahaa liian pienien kappaleiden
sahaamiseen.
• Älä kurottele saha kädessä työskennellessäsi.
Seiso aina tukevasti.
Ole erityisen varovainen telineillä tai tikkailla
työskennellessäsi.
• Pidä sahasta kiinni aina molemmin käsin.
• Älä käytä sahaa kuviosahaukseen.
Sahan terien vaihtaminen ja säätäminen
• Irrota liitäntäjohto pistorasiasta ennen sahanterien
vaihtamista tai puhdistamista.
• Käytä ainoastaan näiden käyttöohjeiden
suositusten mukaisia DEWALT-sahanteriä.
• Käytä ainoastaan teräviä, täysin käyttökelpoisia
teriä; vioittuneet tai taipuneet terät tulee vaihtaa
välittömästi ja poistaa käytöstä.
Oikea käyttö
• Käytä oikean tyyppisiä sahanteriä:
keltaisia kevytbetonia ja kipsilevyjä varten,
mustia lämpöeristelevyjä varten.
• Kytke kone päälle ennen sahaamista.
• Älä paina tai heiluta konetta sahatessasi.
• Anna koneen olla käynnissä, kun irrotat sen
työstettävästä kappaleesta.
• Puhdista sahanterät ja laippa päivittäin.
• Kiristä sahanterän ruuvit päivittäin.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Sähkösaha
1 TCT-sahanteräsarja kevytbetonia ja kipsilevyjä
varten (DW392)
1 TCT-sahanteräsarja lämpöeristelevyjä varten
(DW393)
1 Sahanterän suojus
2 Sivukahvat kiinnitysruuveineen
1 Kuusiokoloavain
1 Sahausuran puhdistin
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
59
SUOMI
Kuvaus (kuva A)
Tämä DEWALT-sähkösaha DW392/DW393 on
monikäyttöinen ja tehokas työkalu, joka on
suunniteltu ammattikäyttöön.
DW392: Kevytbetonin sahaukseen
(jonka ominaistiheys enint. G 2+4) sekä kipsilevyjen
sahaukseen
DW393: Lämpöeristelevyjen sahaukseen
(joiden ominaistiheys enint. 1,2)
1 Virtakytkin
2 Lukituksen vapautin
3 Etukahva
4 Sivukahvat
5 Sahan terät
6 Laippa
7 Teräsuojus
8 Terän kiinnitysruuvit
9 Kuusiokoloavain
10 Kotelo
11 Öljyreikä
12 Sahanterän ohjausura
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
• Aseta sivukahvan (4) yläpää varovasti etukahvan (3)
aukkoon.
• Käännä sivukahvaa, kunnes sen alapää
koskettaa koteloa (10).
• Kiristä kiinnitysruuvi (13) kuusiokoloavaimella (9).
• Asenna toinen sivukahva kuten yllä.
Käytä laitetta vain, kun molemmat
sivukahvat on asennettu paikoilleen.
Sahanterien vaihtaminen
Sahanterien irrottaminen (kuva C)
• Käännä laite ylösalaisin ja irrota teräsuojus (7).
• Löysää molempia terien kiinnitysruuveja (8)
kuusiokoloavaimella (9), kunnes kuulet
naksahduksen.
• Vapauta kansisuojus (17) painamalla jousta.
• Käännä kansisuojusta taaksepäin ja vedä terät irti
laipasta (6).
Sahanterien asentaminen (kuva D)
• Liu’uta toinen sahanterä laippaan (6), kunnes
urareikä (16) on noin 5 cm:n etäisyydellä
kansisuojuksesta (17).
• Työnnä sahanterän takapuolta koteloon (10),
kunnes kierteinen ura (14) asettuu oikeaan
kohtaan.
• Asenna toinen terä kuten yllä.
• Käännä kansisuojus (17) takaisin paikalleen ja
lukitse se.
• Varmista että terät ovat täsmälleen laipan (6)
suuntaiset painamalla terien hampaita
puukappaleen avulla.
• Kiristä molemmat terien kiinnitysruuvit (8)
tiukkaan painamalla ja kääntämällä
samanaikaisesti kuusiokoloavainta (9).
Anna terien liikkua vapaasti noin
20 sekunnin ajan ennen käyttöä.
Käyttöohjeet
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Sivukahvojen asentaminen (kuva B)
• Aseta laite kyljelleen.
60
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varmista että sahattava materiaali pysyy
tiukasti paikallaan.
• Paina laitetta materiaalia vasten
mahdollisimman vähän.
fi - 4
SUOMI
Älä kohdista liikaa sivuttaisvoimaa
sahanterään.
• Vältä kuormittamasta laitetta liikaa.
Ennen käyttöä (kuva A)
• Irrota teräsuojus (7).
• Asenna sahaustarkoitukseen sopivat terät
paikoilleen.
• Tarkista että laite toimii oikein. Varmista että
laippa (6) on suorassa ja että sahanterät (5) ja
kotelo (10) ovat kunnossa.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Turvallisuuden vuoksi virtakytkin (1) on varustettu
lukituksen vapauttimella (2).
• Vapauta laitteen lukitus painamalla lukituksen
vapautinta (2).
• Käynnistä laite painamalla virtakytkintä (1).
Heti kun irrotat sormesi virtakytkimestä, kytkin
lukkiutuu, mikä estää tahattoman
käynnistymisen.
• Sammuta aina laite virtakytkimestä ennen kuin
irrotat liitäntäjohdon pistorasiasta.
Kevytbetonin ja lämpöeristelevyjen sahaaminen
(kuva A)
Kevytbetoni ja lämpöeristelevyt sisältävät
kalkkia ja kvartsihiekkaa. Jotta saha
toimisi jatkossakin moitteettomasti,
sahanterät, laippa ja sahanterän
ohjausura (12) on puhdistettava
huolellisesti käytön jälkeen.
Asbestisementin sahaaminen
Kun sahaat asbestisementtiä,
sahauksessa saattaa syntyä vaarallista
pölyä. Noudata annettuja määräyksiä
sekä asbestisementin valmistajien
antamia ohjeita.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
Sahaaminen (kuvat A, E & F)
• Kiinnitä työkappale ainoastaan yhdeltä puolelta,
jottei sahan laippa juutu kiinni työkappaleeseen.
Jos näin kuitenkin käy, levitä sahausuraa kiilojen
avulla helpottaaksesi painetta terää vasten.
Älä yritä vapauttaa sahaa kääntämällä terää.
• Pidä kiinni työkalustasi etukahvan (3) ja
sivukahvan (4) avulla ohjataksesi sahaa oikein.
• Älä käytä sahaa kuviosahaukseen. Varmista että
laipan pää työntyy esiin työkappaleesta.
• Piirrä viiva työkappaleeseen ennen pitkiä, suoria
sahauksia. Noudata viivaa sahatessasi.
• Sahaa ainoastaan alaspäin. Vältä sahanterän
osumista maahan, jotteivät terät tylsy.
• Kun käytät sahapukkia, sahaa aina sahapukin
tukien ulkopuolella.
• Sahanterien suorituskyky paranee ja elinikä
pitenee, kun levität teriin ja öljyreikiin (11)
säännöllisesti öljyä (15-30 sahausminuutin välein).
• Tarkista säännöllisesti sahanterien
kiinnitysruuvien (8) kireys.
fi - 5
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu (kuva F)
• Voitele sahanterät, laippa ja sahanterän
ohjausura puhdistuksen yhteydessä.
• Levitä säännöllisesti öljyä laipan öljyreikiin.
• Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, levitä
sahanteriin ja öljyreikiin kerros ohutta öljyä
(esim. koneöljyä). Anna laitteen käydä muutaman
sekunnin ajan, jotta öljy leviää kaikkiin osiin ja
suojaa siten laitetta ruostumiselta.
Puhdistaminen
• Pidä tuuletusurat puhtaina ja puhdista kotelo
säännöllisesti pehmeällä kankaalla.
• Puhdista laippa miedolla saippualla ja kostutetun
rievun avulla. Älä käytä petroolia, tärpättiä, tinneriä
tms. liuottimia. Älä päästä nesteitä kotelon sisälle.
61
SUOMI
• Kevytbetonia tai lämpöeristelevyjä sahattuasi
irrota sahanterät säännöllisin väliajoin.
Puhdista sahanterät ja laippa huolellisesti.
Puhdista sahanterän ohjausura laitteen mukana
tulevalla puhdistimella.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote
on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
62
fi - 6
SVENSKA
ALLIGATORSÅG DW392/DW393
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 5
sv - 6
DW392/DW393
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
98/37/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
LpA
LWA (ljudeffekt)
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad/min
Sågdragslängd
Kaplängd
Automatisk elektronisk
klingbromsningstid
Sladdlängd
Vikt
(ljudtryck)
V
W
mm
mm
s
m
kg
DW392
230
1.350
3.300
38
425
DW393
230
1.350
3.300
38
425
3
4
4,2
3
4
4,2
Säkring:
230 V
10 A
dB(A)*
DW392
96
DW393
96
dB(A)
109
109
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
DW392
DW393
3,2 m/s2
3,2 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
sv - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
63
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder
till skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
64
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem
om de är skadade. Håll handtagen torra, rena
och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är frånslagen
när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
sv - 2
SVENSKA
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en erkänd
fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte elverktyget
om strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
alligatorsågar
Medan du sågar
• Avlägsna alla spikar och metallföremål från
arbetsstycket innan du börjar.
• Fäst alltid arbetsstycket med klämmor och
tvingar när det är möjligt.
• Försök aldrig såga mycket små arbetsstycken.
• Böj dig inte för långt framåt. Se till att du alltid
står stadigt, speciellt på byggnadsställningar och
stegar.
• Håll alltid säkert i sågen med båda händerna.
• Använd inte sågen till att såga krökningar eller
fickor.
Kontroll och byte av sågblad
• Bryt strömmen innan du rengör den eller byter
sågblad.
• Använd endast DEWALTs sågblad som uppfyller
specifikationerna i denna bruksanvisning.
• Använd endast skarpa sågblad i perfekt skick;
spruckna eller böjda blad måste genast kastas
och ersättas.
Rätt bruk
• Använd endast korrekt sågblad: gul för Leca och
siporex, svart för termiska byggnadsblock.
• Starta maskinen innan du sågar.
• Inte utöva tryck på maskinen eller svänga den
medan du sågar.
• Låt maskinen löpa når den tas från arbetsstycket.
• Dagligen rengör sågbladen och stången.
• Dagligen dra åt klämskruvarna som håller fast
sågbladet.
Kontroll av förpackningens innehåll
Utsätt inte verktyget för fuktighed.
Använd aldrig verktyget om sladden är
skadad.
Strömbrytare
• Se alltid till att alligatorsågen är avstängd innan
du sätter i kontakten.
• Försök aldrig att stoppa bladet med fingrarna
efter att maskinen stängts av.
• Sätt aldrig sågen på ett bord eller en arbetsbänk
innan den har stannat helt. Sågbladen fortsätter
att snurra en kort stund efter att maskinen har
stängts av.
sv - 3
Förpackningen innehåller:
1 Alligatorsåg
1 TCT-sågbladset för Leca och siporex (DW392)
1 TCT-sågbladset för termiska byggnadsblock
(DW393)
1 Bladskydd
2 Sidohandtag med klämskruvar
1 Insexnyckel
1 Skrapa
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
65
SVENSKA
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din DEWALT alligatorsåg DW392/DW393 är ett
mångsidigt motordrivet verktyg som har tagits fram
för professionell sågning.
DW392: Sågning av Leca
(specifik densitet på upp till G 2+4) och siporex.
DW393: Sågning av termiska byggnadsblock
(specifik densitet på upp till 1.2).
1 Strömbrytare
2 Startspärr för strömbrytare
3 Främre handtag
4 Sidohandtag
5 Sågblad
6 Stång
7 Bladskydd
8 Klämskruvar för sågblad
9 Insexnyckel
10 Hus
11 Oljehål
12 Styrspringa
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Om du använder en sladdvinda, vira alltid av
sladden fullständigt.
66
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Montering av sidohandtagen (fig. B)
• Lägg maskinen på sidan.
• Sätt försiktigt in den övre ändan av ett av
sidohandtagen (4) i öppningen på det främre
handtaget (3).
• Vrid sidohandtaget tills dess nedre ända sitter
fast i huset (10).
• Vrid åt klämskruven (13) med insexnyckeln (9).
• Upprepa hela proceduren för det andra
sidohandtaget.
Använd endast maskinen om båda
sidohandtagen sitter ordentligt fast.
Byte av sågblad
Ta bort sågbladen (fig. C)
• Vänd upp och ned på maskinen och ta bort
bladskyddet (7).
• Lossa de båda klämskruvarna som håller fast
sågbladet (8) med insexnyckeln (9) tills du hör ett
klick.
• Frigör kåpan (17) genom att trycka in fjädern.
• Luta kåpan bakåt och dra av sågbladen från
stången (6).
Inställning av sågbladen (fig. D)
• Skjut fast ett sågblad på stången (6) tills hålet (16)
är ungefär 5 cm från kåpan (17).
• Sätt in sågbladets baksida i huset (10) tills det
gängade hålet (14) hamnat i det rätta
upphängningsläget.
• Upprepa samma procedur för det andra
sågbladet.
• Sätt tillbaka kåpan (17) i dess läge och lås fast den.
• Tryck med en träbit på sågbaldens tandade sida
för att kontrollera att de löper exakt parallellt med
stången (6).
• Dra åt de båda klämskruvarna som håller fast
sågbladet (8) ordentligt genom att trycka in dem
samtidigt som du vrider dem med insexnyckelns (9)
kortända.
sv - 4
SVENSKA
Låt sågbladen löpa fritt i cirka
20 sekunder innan du använder sågen.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att allt material som ska sågas är
ordentligt fastspänt.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen och
tryck aldrig i bladets sidriktning.
• Undvik överbelastning.
Innan du börjar (fig. A)
• Ta bort bladskyddet (7).
• Sätt in rätt slags sågblad.
• Se till att maskinen fungerar som den ska och att
den klarar alla funktioner. Se till att stången (6)
fortfarande är rak och att sågbladen (5) och huset
(10) inte har skadats.
Strömbrytare (fig. A)
Av säkerhetsskäl är strömbrytaren (1) utrustad med
en startspärr (2).
• Tryck på startspärren (2).
• Starta maskinen genom att trycka på
strömbrytaren (1). Så snart brytaren släpps
aktiveras automatiskt spärren så att maskinen
inte kan startas av misstag.
• Slå alltid av maskinen innan du drar ur kontakten.
Sågning (fig. A, E & F)
• Fäst arbetsstycket endast på ena sidan så att du
undviker att stången fastnar i arbetsstycket.
Om detta trots allt skulle inträffa kan du minska
trycket på bladet genom att försiktigt föra ned en
kil i sågspåret. Försök aldrig att rycka loss sågen.
• Håll fast ditt verktyg i det främre handtaget (3)
och i sidohandtaget (4) så att du kan styra sågen
ordentligt.
• Använd inte sågen till att såga krökningar eller
fickor. Se till att stångändan pekar bort från
arbetsstycket.
• Rita ett streck på arbetsstycket när du vill såga
långa, raka spår och följ sedan linjen.
• Såga endast nedåt. Undvik att såga i jord eller
sten eftersom detta gör bladen slöa i förtid.
• Om du använder en sågbock, se då alltid till att
du sågar utanför sågbockens armar.
sv - 5
• Olja regelbundet in sågbladen och oljehålen för
att öka sågbladens prestanda och livstid (11)
(en gång per 15-30 min. eller efter behov).
• Kontrollera sågbladens klämskruvar regelbundet
(8).
Sågning i Leca och termiska byggnadsblock (fig. A)
Leca och termiska byggnadsblock
innehåller bränd kalk och kvartssand.
Sågbladen, stången och styrspringan
(12) måste rengöras grundligt efter
användning för att maskinen ska fungera
optimalt.
Sågning i asbesthaltig cement
När du sågar i asbesthaltig cement kan
farligt damm produceras. Följ de
gällande riktlinjerna och ta reda på vilka
rekommendationer som tillverkare av
asbesthaltig cement har.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning (fig. F)
• Smörj sågbladen, stången och styrspringan efter
rengöring.
• Fyll regelbundet på olja i stångens oljehål.
• Om maskinen inte kommer att användas på
länge måste du olja in sågbladen och fylla
oljehålen med lite olja (t.ex. maskinolja av hög
kvalité). Kör maskinen några sekunder så att
oljan kan fördelas över alla delar. Detta skyddar
maskinen från rost.
67
SVENSKA
GARANTI
Rengöring
• Håll ventilationsspringorna fria och rengör huset
regelbundet med en mjuk trasa.
• Rengör stången med ett milt rengöringsmedel
och en fuktig trasa. Använd inte bensin,
terpentin, thinner eller liknande produkter.
Se till att inga vätskor kommer in i huset.
• Ta regelbundet bort sågbladen efter att du sågat
Leca eller termiska byggnadsblock. Rengör
sågbladen och stången grundligt. Använd
skrapan som levereras med verktyget för att
rengöra styrspringan.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade
DEWALT serviceverkstad och kompletta detaljer
om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
68
sv - 6
TÜRKÇE
ALLIGATOR TESTERE DW392/DW393
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan+
Tebrikler!
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş
bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
İçindekiler
Teknik veriler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan
Güvenlik talimatlar
Ambalaj n içindekiler
Tan m
Elektrik güvenliği
Uzatma kablosu
Montaj ve ayarlar
Kullan m talimatlar
Bak m
Garanti
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
-
1
1
2
3
4
4
4
4
5
6
7
Teknik veriler
Voltaj
Güç ihtiyac
Boşda çal şma h z
Darbe uzunluğu
Kesme uzunluğu
Otomatik b çak
durdurma süresi
Kablo uzunluğu
Ağ rl k
V
W
min -1
mm
mm
s
m
kg
DW392/DW393
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarland ğ n
beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k lavuzun arkas na bak n.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde, ses
şiddeti seviyesi 86/188/EEC & 98/37/EEC’ye
uygundur:
DW392
DW393
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
96
96
dB(A)
109
109
DW392
230
1.350
3.300
38
425
DW393
230
1.350
3.300
38
425
L WA (akustik gücü)
3
4
4,2
3
4
4,2
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağ rl kl
kökü EN 50144’e uygundur:
* kullan c n n kulağ nda
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc )
aş ld ğ nda, kulaklar korumak
için gerekli önlemleri al n.
DW392
Sigortalar
230 V aletler
DW393
3,2 m/s 2 3,2 m/s 2
10 A
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller
kullan lm şt r:
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
Bu k lavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
tr - 1
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
69
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar+
Elektrikli aletleri kullan rken daima,
yangin, elektrik çarpmas ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar na uyun.
Bu ürünü kullanma girişiminde bulunmadan
önce, aşağ daki güvenlik talimatlar n
dikkatle okuyun.
Bu talimatlar güvenli bir yer de saklay n.
Genel Bilgiler
1 Çal+şma alan+n+z+ temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal+şma alan+n+z+n çevre koşullar+na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
b rakmay n.
Çal şma alan n z iyi ayd nlat n.
Elektrikli aletleri, yan c s v ve gazlar n
bulunduğu ortamlarda kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas+na karş+ önlem al+n
Topraklanm ş yüzeylere temastan
kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar+ aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
ile temas na izin vermeyin.
Herkesi çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Aç+k havada kullan+m için uzatma
kablolar+
Alet aç k havada kullan ld ğ nda, daima
aç k havada kullan m için özel yap lm ş
ve böyle olduğunu gösteren bir damga
taş yan uzatma kablolar kullan n.
6 Kullan+lmayan aletleri saklay+n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ bir
yerde saklay n.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir.
Aç k havada çal şken, tercihen lastik
eldiven kullan n ve kaymaz tabanl
ayakkab giyin.
Saç n z uzunsa koruyucu başl k giyin.
70
8 Koruyucu gözlük tak+n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullan n.
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa, kulağ n z
korumak için gerekli önlemleri al n.
10 İşlediğiniz parçay+ iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullan n. Bu hem
daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalm ş olur.
11 Aş+r+ uzanarak çal+şmay+n
Daima yere s k ve dengeli basmaya
dikkat edin.
12 Aletin kazara çal+şt+r+lmas+na olanak
vermeyin
Fişi tak l aleti, parmağ n z tetikte
taş may n. Fişi takarken tetiğin çekili
olmamas na dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
14 Aletin fişini çekin
Aleti baş boş b rakmadan önce
enerjisini kesin ve tamamen durmas n
bekleyin. Aleti kullanmayacağ n z
zaman, bak m yapmadan önce veya
aksesuarlar n değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar+n+ ve aparatlar+n+
ç+kart+n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparat n n
bulunmamas na dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan+n
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamay n.
Alet, imalat amac na uygun olan işi
daha iyi ve güvenli yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda
tavsiye edilenlerin d ş nda aksesuar ve
parçalar n kullan m yaralanma riski
doğurabilir.
17 Kabloyu dikkatli kullan+n
Asla aleti kablosundan tutarak
taş may n veya fişi çekmek için kabloya
as lmay n. Kabloyu, s , yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
tr - 2
TÜRKÇE
18 Aletlerinize iyi bak+n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu
düzenli olarak kontrol edin ve hasarl
ise yetkili D E WALT servisine onart n.
Uzatma kablolar n da düzenli kontrol
edin ve hasarl ise, yenileyin.
Tüm komuta mekanizmas n kuru,
temiz ve yağlardan uzak tutun.
19 Hasarl+ parça kontrolü yap+n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal şacağ ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için, özenle
hasar kontrolü yap n. Hareketli
parçalar n ayars z olup olmad ğ veya
tutukluk yap p yapmad ğ n , k r k parça
olup olmad ğ n ve çal şmas n
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Hasarl siperleri veya diğer ar zal
parçalar talimatlar uyar nca onart n
veya yeniletin. Tetiği ar zal ise, aleti
kullanmay n. Tetiği yetkili bir D E WALT
onar m merkezinde değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar+m
merkezinde onart+n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar na uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
Alligator testere için ilave güvenlik
kurallar
Elektrikli aletleri rutubete maruz
b rakmay n.
Aletiniz, kablosu ar zal ysa
kullanmay n z.
Elektrik şebekesine bağlama, açma ve
kapama
• Şebekeye bağlamadan önce alligator
testereyi kapatt ğ n za emin olun.
• Kapatt ktan sonra, asla testere
b çaklar n parmaklar n zla durdurmaya
çal şmay n.
tr - 3
• Alet kapal olmad ğ sürece, asla
testereyi masa üzerine yada tezgah
üzerine b rakmay n. Testere b çaklar ,
kapat ld ktan sonra bir süre dönmeye
devam edecektir.
Keserken
• Çal şmaya başlamadan önce keseceginiz
materyalin üzerinden bütün çivi ve
metal objeleri ç kart n.
• Çal şacağ n z materyali sabit tutmak için
mümkün olan yerlerde köşebent ve
mengene kullan n.
• Çok küçük materyalleri kesmeyi asla
denemeyin.
• Öne doğru çok eğilmeyin. Özellikle, yap
iskelesi ve merdivenlerde daima sağlam
durduğunuzdan emin olun.
• Testereyi daima iki elinizle tutun.
• Testereyi eğimli ve çukur sat hlar
kesmek için kullanmay n.
Testere b+çaklar+n+n değişimi ve kontrolu
• Aleti temizlemeden ve b çaklar n
değiştirmeden önce daima fişten ç kar n.
• Yaln zca bu çal şma talimatlar n içeren
özelliklere uygun D E WALT testere
b çaklar n kullan n.
• Sadece keskin testere b çaklar en iyi
çal şma şartlar na uygundur. Çatlam ş
yada eğilmiş testere b çaklar hemen
değiştirilmeli ve at lmal d r.
Dogru kullan+m
• Testere b çaklar n n doğru tipini kullan n:
Gözenekli beton ve alç /s va plaka için
sar , termik yap bloklar için siyah.
• Kesme işleminden önce aletin açma
düğmesine bas n.
• Keserken, aleti sarsmay n ve aş r güç
kullanmay n.
• Aleti çal şma materyalinden çekerken
aleti çal ş r tutun.
• Günlük kullan mlarda testere b çaklar ve
bar temizleyin.
• Günlük kullan mlarda testere b çağ
sabitleme vidalar n s k şt r n.
71
TÜRKÇE
Ambalaj+n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 Alligator testere
1 Gözenekli beton ve alç /s va plaka için
TCT testere b çak seti (DW392)
1 Termik yap bloklar için TCT testere
b çak seti (DW393)
1 Testere b çak muhafazas
2 Yan kollar ve sabitleme vidalar
1 Allen anahtar
1 Kesici raspa aleti
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda
veya aksesuarlar nda hasar oluşup
oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.
Tan+m (şekil A)
D E WALT alligator testereniz DW392/DW393
profesyonel kesimlere uygulamak için
dizayn edilmis degişken güclü bir alettir.
DW392: Gözenekli beton kesimi (yoğunluğu
G 2+4 e kadar) ve alç /s va plaka kesici.
DW393: Termik yap bloklar kesimi
(yoğunluğu 1,2 e kadar)
1 Açma/kapama anahtar
2 Kilitleme düğmesi
3 Ön kol
4 Yan kollar
5 Testere b çaklar
6 Bar
7 Testere b çag muhafazas
8 Testere b çag sabitleme vidalar
9 Allen anahtar
10 Gövde
11 Yağlama deliği
12 Testere b çağ yatağ
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun
imal edilmiştir. Daima, şebeke voltaj n n,
aletinizin üstünde yaz l olan voltajla ayn
olmas na dikkat edin.
72
D E WALT aletiniz, EN 50144
uyar nca çift yal t ml d r,
bu nedele topraklanmas
gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve ç plak iletken, kötü bağlant , hasarl
yal t m kontrolü yap n. Gerekli onar mlar
yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
Yan kollarin taklş (şekil B)
• Aleti yanlamas na koyunuz.
• Yan kollardan (4) birinin ön ucunu,
ön kolun (3) boşluğuna dikkatlice
yerleştirin.
• Yan kolu, alt ucu gövdeye (10)
oturuncaya kadar çevirin.
• Takma vidalar n (13) Allen anahtar (9)
ile s k şt r n.
• Ayn işlemi diğer kol için tekrarlay n.
Aleti, daima yan kollar düzgün
olarak tak ld ktan sonra çal şt r n.
Testere bçaklarnn çkartlmas ve
montaj
Testere b+çaklar+n+n ç+kart+lmas+ (şekil C)
• Aleti ters çevirin ve testere b çağ
muhafazas n (7) ç kart n.
• Testere b çağ sabitleme vidalar n n (8)
her ikisini de Allen anahtar (9) ile klik
sesi duyuluncaya kadar gevşetin.
• Yay a basarak üst kapağ n (17) kilidini
aç n.
• Üst kapağ arkaya eğin ve testere
b çaklar n bar n (6) içinden çekip ç kart n.
tr - 4
TÜRKÇE
Testere b+çaklar+n+n montaj+ (şekil D)
• Testere b çaklar ndan birini kertik (16)
üst kapağa (17) yaklaş k 5 cm. kalana
kadar bar n (6) içine sürerek koyun.
• Testere b çağ n n arkas n , gövdeye (10),
sabitleme deliği (14) istenilen montaj
pozisyonuna geçinceye kadar oturtun.
• Bu işlemi diger testere b çağ için de
tekrarlay n.
• Üst kapağ (17) arkaya eğik pozisyonuna
getirin ve kilitleyin.
• Testere b çağ n n disli k sm n n üstüne
bir küçük tahta parças ile ittirerek,
testere b çaklar n n bar (6) ile tam
paralelliğinden emin olun.
• Allen anahtar n n (9) k sa ucu ile her iki
testere b çağ sabitleme vidalar n (8)
dikkatlice bast r p ve ayn zamanda
çevirerek s k şt r n.
Aleti kullanmadan önce testere
b çaklar n n yaklaş k 20 sn.
serbestçe çal şmas n sağlay n.
Kullan+m talimatlar+
• Daima güvenlik talimatlar na ve
uygulanan kurallara uyun.
• Kesilen materyalin emin bir yerde
olmas na özen gösterin.
• Alete hafifçe bast r n ve testere
b çağ na yan bas nç kullanmay n.
• As r yüklemeden kaç n n.
Kullanmadan önce (şekil A)
• Testere b çağ muhafazas n (7) ç kart n.
• Uygun tipte bir testere b çağ monte edin.
• Aletin düzenli çal şt ğ n ve bütün
fonksiyonlar n yerine getirdiğini
kontrol edin. Bar n (6) düzgün olarak
durduğundan, testere b çaklar (5) ve
gövdenin (10) zarar görmemiş
olduğundan emin olun.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
Güvenlik nedenleri ile açma/kapama anahtar
(1) bir kilit dügmesi (2) ile donat lm şt r.
• Kilidin aç lmas için kilit düğmesine (2)
bas n
tr - 5
• Aleti çal şt rmak için açma/kapama
anahtar na (1) bas n. Açma/kapama
anahtar b rak ld g nda kilit otomatik
olarak devreye girerek istek d ş
çal şmas önlenmiş olur.
• Aletin fişini çekmeden önce daima aleti
kapat n.
Kesme (şekil A, E & F)
• Barin, kesilecek materyalin içinde
s k şmas n önlemek için, kesilecek
malzemeyi sadece tek taraf ndan
sabitleyin. Böyle bir durumda b çağ n
üzerindeki bask y hafifletmek için kesilen
k s m bir takoz vas tas yle aç l r. Asla
b çağ zorlayarak kurtarmaya çal şmay n.
• Aletin ön kol (3) ve yan kollar ndan (4)
tutarak yönlendirin.
• Testereyi cukur ve kavisli kesimler için
kullanmay n. Kesme an nda bar n ucunun
kesilen materyalin diğer taraf ndan
ç kt ğ ndan emin olun.
• Uzun ve düz kesimler için kestiginiz
materyalin üzerine bir çizgi çizin ve
çizgiyi takip edin.
• Yaln zca yukaridan aşağ doğru kesimler
yap n. Testere b çaklarini çok çabuk
paslanmasina neden oldugu için toprakla
çal şmas ndan kaç n n.
• Tahta kesim tezgah kullan ld ğ nda,
kesim işlemi daima tezgah kollar n n d ş nda yap lmal d r.
• Testere b çaklar n n verimli ve uzun
ömürlü kullan m n sağlamak için b çak ve
yağlama deliklerinden (11) düzenli olarak
yağlay n. (Her 15-30 dakikada bir).
• Testere b çağ sabitleme vidalar n (8)
düzenli olarak kontrol edin.
Gözenekli beton ve termik yap
bloklarnn kesilmesi (şekil A)
Gözenekli beton ve termik yap
bloklar kireç ve kuvarz kumu
içerir. En ideal verimliligi garanti
etmek için, testere b çaklar , bar
ve testere b çağ yatağ (12) her
kullan mdan sonra baştan sona
temizlenmelidir.
73
TÜRKÇE
Amyant (asbest) malzemenin kesimi
Amyant malzemeler kesildiginde
tehlikeli (sağl ğa zararl ) tozlar
ç kabilir. Bu durumda, asbest
malzeme üreticileri tarafindan
önerilen tavsiyeler göz önünde
tutulmal ve kullan m k lavuzu
kurallar takip edilmelidir.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
• Gözenekli beton veya termik yap
bloklar n kestikten sonra düzenli olarak
testere b çaklar n ç kart n. Testere
b çaklar n ve bar baştan sona iyice
temizleyin. Testere b çag yatağ n
temizlemek icin kit ile verilen kesici
raspa aletini kullan n.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
D E WALT onar m merkezlerine götürün.
Bak+m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
alete gerekli bak m n yap lmas na ve
düzenli temizliğe bağl d r.
Yağlama (şekil F)
• Testere b çaklar , bar ve testere b çağ
yatağ n temizledikten sonra yağlay n.
• Düzenli olarak bar n üzerindeki yağlama
deliklerinden yağlay n.
• Eger alet uzun süre için
kullan lmayacaksa, testere b çağ na yağ
sürün ve yağ deliklerine cok az miktarda
yağ koyun. (Örneğin makina yağ ).
Aleti, yağ n bütün parçalar na
ulaşabilmesi için bir kaç saniye
çal şt r n. Bu aletin paslanmas n önler.
Temizlik
• Vantilatör deliklerini temiz tutun ve
gövdeyi yumuşak bir bezle düzenli olarak
temizleyin.
• Bar yumuşak bir sabun ve çok az nemli
bir bez ile temizleyin. Asla petrol,
terebentin (neft yagi), tiner veya
benzeri maddeleri kullanmayin.
Gövdeye s v temas na izin vermeyin.
74
tr - 6
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz. Sat n alma belgesinin
ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan
hiçbir onar m ve koruyucu bak m
işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
Sat n alma tarihinin belgelenmesi şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya
girişimde bulunulan onar mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
aş nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k lavuzun
arkas nda bulunan uygun telefon
numaras n kullan n. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
tr - 7
75
∂§§∏¡π∫∞
¶ƒπ√¡π ALLIGATOR DW392/DW393
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 5
el - 6
el - 7
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡˜
W
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
min-1
ª‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
mm
ª‹ÎÔ˜ ÎÔ‹˜
mm
ÃÚfiÓÔ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜
¤‰ËÛ˘ ÏÂ›‰·˜
s
ª‹ÎÔ˜ ηψ‰›Ô˘
m
µ¿ÚÔ˜
kg
DW392/DW393
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
DW392
230
1.350
3.300
38
425
DW393
230
1.350
3.300
38
425
3
4
4,2
3
4
4,2
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
DW392
96
DW393
96
109
109
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù·
85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW392
3,2 m/s2
DW393
3,2 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
76
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜
ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi
·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ.
el - 2
°È· ˘·›ıÚȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È
Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â
ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
77
∂§§∏¡π∫∞
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË,
Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
78
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ÚÈfiÓÈ·
alligator
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ÛÂ
˘ÁÚ·Û›·.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ
˙ËÌÈ¿.
™‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ¿Ó·ÌÌ· ηÈ
Û‚‹ÛÈÌÔ
• µÂ‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ alligator Ô
‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜ ÚÈÓ ÙÔ Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ
Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô.
• ∞ÊÔ‡ ÙÔ ı¤ÛÂÙ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜,
ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ÔÙ¤ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙȘ
ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ì ٷ ‰¿ÎÙ˘Ï¿ Û·˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¿Óˆ Û ÙÚ·¤˙È ‹
Û ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ
¤¯ÂÙ ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. √È ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó
ÁÈ· Û‡ÓÙÔÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ÙË ı¤ÛË Ù˘
Û˘Û΢‹˜ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∫·Ù¿ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ·
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ Î·È Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›·
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
• √ÔÙÂ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÛÊÈÎÙ‹Ú˜ Î·È Ì¤ÁÁÂÓË ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù›Ù ÙÔ
˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
• ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÚÈÔÓ›ÛÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο
ÌÈÎÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
• ªË Û·‚ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜.
¢È·Ûʷϛ۷Ù fiÙÈ ¿ÓÙÔÙ ÛÙ¤ÎÂÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿,
ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û ÛηψÛÈ¿ ‹ ÛÂ
ÛοϘ.
• ¶¿ÓÙÔÙ Îڷٿ٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ·.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹
ηÌ‡ÏˆÓ ‹ ı˘Ï¿ÎˆÓ (ÙÛÂÒÓ).
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
• µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ ·fi
ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÏÂ›‰ˆÓ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÏÂ›‰Â˜
DEWALT, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
• ªfiÓÔ ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û ¿ÚÈÛÙË
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. √È Ú·ÁÈṲ̂Ó˜ ‹
Ï˘ÁÈṲ̂Ó˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜.
ÃÚËÛË ÈηÓË
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂ›‰Â˜ ÈηÓ˜: ΛÙÚÈÓÔ˜ ÁÈ·
ÔÚ҉˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÁÎÔÏÏË̤ӷ ÌÂ
Á‡„Ô, Ì·˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÂÌ¿¯È· ıÂÚÌÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ.
• §ÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ ·fi ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• ªËÓ ·ÛΛ٠›ÂÛË ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌËÓ
ÎÔ˘Ó›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·Ù¿ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÙ·Ó
·Ê·ÈÚÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›·
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.
• §È·›ÓÂÙ ËÌÂÚËÛÈ· ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ Î·È ÙË ‚¿ÛË.
• ™Ê›ÍÙ ËÌÂÚËÛÈ· Ù˘ ‚›‰Â˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘
ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¶ÚÈfiÓÈ alligator
1 ™ÂÙ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ TCT ÁÈ· ÔÚ҉˜
ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÁÎÔÏÏË̤ӷ Ì Á‡„Ô
(DW392)
1 ™ÂÙ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ TCT ÙÂÌ¿¯È· ıÂÚÌÈÎÒÓ
ηٷÛ΢ÒÓ (DW393)
1 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
2 ¶Ï¢ÚÈΤ˜ Ï·‚¤˜ Ì ‚›‰Â˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘
1 ∫ÏÂȉ› Allen
1 •‡ÛÙÚ· ÎÔ‹˜ ÂÁÎÔ‹˜
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. ∞)
DW392: ∫Ô‹ ÔÚÒ‰Ô˘˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ (ÂȉÈ΋
˘ÎÓfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ G 2+4) Î·È ÙÂÌ¿¯È·
Û˘ÁÎÔÏÏË̤ӷ Ì Á‡„Ô.
DW393: ∫Ô‹ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ıÂÚÌÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ
(ÂȉÈ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ 1.2)
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 ∫Ô˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
3 EÌÚfiÛıÈ· Ï·‚‹
4 ¶Ï¢ÚÈΤ˜ Ï·‚¤˜
5 §Â›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
6 µ¿ÛË
7 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
8 µ›‰Â˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
9 ∫ÏÂȉ› Allen
10 ¶ÂÚ›‚ÏËÌ·
11 √‹ ÂÏ·›Ô˘
12 ™¯ÈÛÌ‹ Ô‰ËÁÔ‡ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÂ
·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
∆Ô ÚÈfiÓÈ alligator Û·˜ DEWALT DW392/DW393
Â›Ó·È ¤Ó· ¢¤ÏÈÎÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜
ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
el - 4
79
∂§§∏¡π∫∞
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ï¢ÚÈÎÒÓ Ï·‚ÒÓ (ÂÈÎ. µ)
• ∞ÎÔ˘Ì‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¿Óˆ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘.
• ¶ÚÔÛÂÎÙÈο ÂÈÛ¿Á·Ù ÙÔ ¿Óˆ ¿ÎÚÔ ÌÈ·˜ ·fi
ÙȘ Ï¢ÚÈΤ˜ Ï·‚¤˜ (4) ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘
ÂÌÚfiÛıÈ·˜ Ï·‚‹˜ (3).
• °˘Ú›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ̤¯ÚÈ Ó· ÛÙÂÚˆı›
ÙÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ Ù˘ ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· (10).
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ (13) Ì ÙÔ
ÎÏÂȉ› Allen (9).
• E·Ó·Ï¿‚·Ù ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÁÈ· ÙË Ï·‚‹
Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÏÂ˘Ú¿˜.
¡· ı¤ÙÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
¿ÓÙÔÙ Ì ÙȘ Ï¢ÚÈΤ˜ Ï·‚¤˜
ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡
∞Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. C)
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ô‰· Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (7).
• ÷ϷÚÒÛÙÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘
Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (8) Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› Allen (9)
̤¯ÚÈ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› ¤Ó· ÎÏÈÎ.
• ∞·Ûʷϛ۷Ù ÙÔ ¿Óˆ Î¿Ï˘ÌÌ· (17)
Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ.
• °Â›ÚÂÙ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙÔ ¿Óˆ Î¿Ï˘ÌÌ· ηÈ
ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·fi ÙË ‚¿ÛË (6).
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. D)
• EÈÛ¿Á·Ù ̛· ÏÂ›‰· ÛÙË ‚¿ÛË (6) ̤¯ÚÈ Ó·
·¤¯ÂÈ Ë Û¯ÈÛÌ‹ (16) ÂÚ›Ô˘ 5 ÂÎ. ·fi ÙÔ
¿Óˆ Î¿Ï˘ÌÌ· (17).
• EÈÛ¿Á·Ù ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· (10) ̤¯ÚÈ Ó· ÎÏÂȉÒÛÂÈ Ë Ô‹
Ì Û›ڈ̷ (14) ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘.
• E·Ó·Ï¿‚·Ù ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË
ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• °Â›ÚÂÙ ÙÔ ¿Óˆ Î¿Ï˘ÌÌ· (17) ›Ûˆ ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ.
80
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ, ÛÚÒÍÙÂ
ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì ٷ ‰fiÓÙÈ· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÒÛÙ ӷ
‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ú¿ÏÏËÏË ÌÂ
ÙË ‚¿ÛË (6).
• ™Ê›ÍÙÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (8) Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ȥ˙ÔÓÙ·˜
Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ‚Ú·¯‡ ¿ÎÚÔ
ÙÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ Allen (9).
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ê‹ÛÙ ÙȘ
ÏÂ›‰Â˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂχıÂÚ˜
ÁÈ· 20 ‰Â‡ÙÂÚ· ÂÚ›Ô˘.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ¢È·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı·
ÚÈÔÓ›ÛÂÙÂ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞Û΋ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌËÓ ·ÛΛ٠Ï¢ÚÈ΋
›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (ÂÈÎ. A)
• ∞ÔÌ·ÎÚ‡Ó·Ù ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (7).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô ÏÂ›‰·˜
ÚÈÔÓÈÔ‡.
• EϤÁÍÙ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο
Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
ÙÔ˘. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ‚¿ÛË (6) ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›
Ó· Â›Ó·È ›ÛÈ· Î·È fiÙÈ ÔÈ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (5) ηÈ
ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· (10) ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÊıÔÚ¤˜.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
°È· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ on/off (1)
Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› (2).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› (2) ÁÈ· Ó·
··ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off (1).
ªfiÏȘ ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô ‰È·ÎfiÙ˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ‰È·ÎfiÙ˘
ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ
·ı¤ÏËÙË ÂÎΛÓËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
• ¡· ı¤ÙÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘
·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· (ÂÈÎ. A, E & F)
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÙÔ ˘fi
ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÌfiÓÔ ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿
ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Ë ‚¿ÛË ÛÙÔ ˘fi
ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ‰È¢ÎÔχÓÂÙÂ
ÙËÓ ÎÔ‹ Ì ÛÊ‹Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹
“ÂÍ·Ó·ÁηÛÌÔ‡” Ù˘ ÏÂ›‰·˜. ªËÓ ÂȯÂÈÚ›ÙÂ
Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÙÂ ·fiÙÔÌ· ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ
ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙÂ.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ·fi ÙËÓ
ÂÌÚfiÛıÈ· (3) Î·È ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (4) ÁÈ· Ó·
Ô‰ËÁ‹ÛÂÙ ηٿÏÏËÏ· ÙÔ ÚÈfiÓÈ.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÈ· ÎÔ‹
ηÌ‡ÏˆÓ ‹ ı˘Ï¿ÎˆÓ (ÙÛÂÒÓ). µÂ‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ ÙÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ‚¿Û˘ Âͤ¯ÂÈ ·fi ÙÔ ˘fi
ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ.
• °È· Ì·ÎÚȤ˜, ¢ı›˜ ÎÔ¤˜, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÒÙ·
ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ·˘Ù‹
ÙË ÁÚ·ÌÌ‹.
• ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÎÔ¤˜ Ì ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔÓ ÚÔ˜
Ù· οو. ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜
‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ÛÙÔÌÒÛÂÈ Ôχ
Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ÚÈfiÓÈ.
• √Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠‰È¿ÓÔÈÍË ·ÚÌÒÓ ÌÂ
ÚÈfiÓÈ, ¿ÓÙÔÙ ӷ Îfi‚ÂÙ ·fi ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋
ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÚÌÒÓ.
• °È· ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ Î·È Ù˘
‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡, Ù·ÎÙÈο
ÙÔÔıÂÙ›Ù Ͽ‰È ÛÙȘ ÏÂ›‰Â˜ Î·È ÛÙȘ Ô¤˜
ÂÏ·›Ô˘ (11) (οı 15-30 ÏÂÙ¿).
• ∆·ÎÙÈο ÂϤÁ¯ÂÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘
ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (8).
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Û ÙÛÈ̤ÓÙÔ
√Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Û ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú·¯ı› ÛÎfiÓË ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÁÈ· ÙËÓ
˘Á›·. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ù ÙȘ Ú˘ıÌÈÛÙÈΤ˜
ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ÙËÚ›ÙÂ
ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰›‰Ô˘Ó ÔÈ
ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÙÛÈÌÂÓÙÔ˘.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË (ÂÈÎ. F)
• §È·›ÓÂÙ ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡, ÙË ‚¿ÛË
Î·È ÙË Û¯ÈÛÌ‹ Ô‰ËÁÔ‡ ÏÂ›‰·˜ ηٿ ÙÔÓ
ηı·ÚÈÛÌfi.
• §·‰ÒÓÂÙ ٷÎÙÈο ÙȘ Ô¤˜ ÂÏ·›Ô˘ ÛÙË ‚¿ÛË.
• ∞Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ì›· Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô,
ηχ„·Ù ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ Î·È ÁÂÌ›ÛÙ ÙȘ Ô¤˜
ÂÏ·›Ô˘ Ì ϛÁÔ Ï¿‰È (.¯. Ï¿‰È Ì˯·Ó‹˜).
∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ï›Á·
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÒÛÙ ӷ Êı¿ÛÂÈ ÙÔ Ï¿‰È Û fiÏ·
Ù· ÛËÌ›·. ∞˘Ùfi ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi
ÙË ‰È¿‚ÚˆÛË.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Û ÔÚ҉˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È Û ÙÂÌ¿¯È·
ıÂÚÌÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÔÚ҉˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È Ù· ÙÂÌ¿¯È·
ıÂÚÌÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó
·Û‚ÂÛÙÔ˘ÚÈÙÈ΋ Î·È ¯·Ï·˙ȷ΋ ¿ÌÌÔ.
°È· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ‚¤ÏÙÈÛÙ˘ ·fi‰ÔÛ˘,
Ë ‚¿ÛË ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È Ë
Û¯ÈÛÌ‹ Ô‰ËÁÔ‡ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (12) ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È Ì ÚÔÛÔ¯‹
ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË.
el - 6
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜
• ∫ڷٿ٠ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ηı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó·
Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∫·ı·Ú›˙ÂÙ ÙË ‚¿ÛË Ì ̷ϷÎfi Û·Ô‡ÓÈ Î·È
ÂÏ·ÊÚ¿ ˘ÁÚfi ·Ó›. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÙڤϷÈÔ, Ó¤ÊÙÈ, ‰È·Ï˘ÙÈÎfi ‹ ·ÚfiÌÔÈ·
ÚÔ˚fiÓÙ·. ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ӷ Ì·›ÓÔ˘Ó ˘ÁÚ¿ ÛÙÔ
ÂÚ›‚ÏËÌ·.
81
∂§§∏¡π∫∞
• ∞Ê·ÈÚ›Ù ٷÎÙÈο ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÔ‹ ÔÚÒ‰Ô˘˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ‹
ÙÂÌ·¯›ˆÓ ıÂÚÌÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ∫·ı·Ú›˙ÂÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ Î·È ÙË ‚¿ÛË. °È· ÙÔÓ
ηı·ÚÈÛÌfi Ù˘ Û¯ÈÛÌ‹˜ Ô‰ËÁÔ‡ Ù˘ ÏÂ›‰·˜
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ Í‡ÛÙÚ· Ô˘
·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
82
el - 7
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel:
02 719 07 11
Fax:
02 721 40 45
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (Hellas) S.A.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
(01) 8981-616
º·Í:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT ROFO Kundendienst
Gewerbezone Seeblick
3213 Kleinbösingen
Tel:
026 - 674 93 93
Fax:
026 - 674 93 94
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 99 99 00
Fax:
22 99 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
214 66 75 00
214 66 75 75
Download PDF

advertising