DW393 | DeWalt DW393 UNIVERSAL SAW Type 4 instruction manual

599111-11 SK
DW392
DW393
2
3
4
ŠPECIÁLNA PÍLA
DW392/393
Vážený zákazník,
Popis (obr. A)
ďakujeme Vám, že ste si zvolili náradie firmy
DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj
výrobkov a inovácia vytvorili z firmy DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
užívateľov profesionálneho náradia.
Poistky: 10 A pre náradie s napájaním 230 V
Špeciálna píla D EWALT DW392/DW393 je
všestranné náradie vhodné na profesionálne
použitie.
DW392: Rezanie porobetónu (nameraná
hustota do G 2+4) a sadrokartónu.
DW393: Rezanie ľahčených tehál (merná
hustota 1,2).
1 Hlavný vypínač
2 Aretačná poistka
3 Horná rukoväť
4 Bočné rukoväte
5 Pílové listy
6 Držadlo pílových listov
7 Kryt na pílové listy
8 Pripevňovacie skrutky listov
9 Inbusový kľúč
10 Puzdro
11 Otvor na mazanie olejom
12 Vodiaca drážka listu
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Elektrická bezpečnosť
Technické údaje
DW392
Napájacie napätie
230 V
Príkon
1350 W
Frekvencia rezov (naprázdno) 3300 min-1
Zdvih rezu
38 mm
Dĺžka rezu
425 mm
Reakčná doba automat.brzdy 3 s
Dĺžka kábla
4m
Hmotnosť
4,2 kg
DW393
230 V
1350 W
3300 min-1
38 mm
425 mm
3s
4m
4,2 kg
Elektrický motor je určený iba pre jednu hodnotu
napätia, pred pripojením k elektrickej sieti vždy
skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá
údajom na typovom štítku.
V prípade nedodržania uvedených
pokynov hrozí nebezpečenstvo úrazu
alebo usmrtenia obsluhujúceho
Upozornenie na nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom
Elektrická píla DEWALT je vybavená
dvojitou izoláciou podľa požiadaviek
normy EN 50144, z tohto dôvodu
nemusí byť uzemnená špeciálnym
vodičom.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Špeciálnu pílu
1 Sadu pílových listov z pevného materiálu
TCT na rezanie porobetónu a sadrokartónu
(DW392)
1 Sadu pílových listov na rezanie ľahčených
tehál (DW393)
1 Kryt na pílové listy
2 Bočné rukoväte a pripevňovacie skrutky
1 Inbusový kľúč
1 Škrabku na čistenie vodiacej drážky
1 Návod na použitie
1 Výkres s rozkreslenou zostavou
•
•
Použitie predlžovacieho kábla
Predlžovací kábel musí byť dostatočne
dimenzovaný s ohľadom na príkon píly (pozri
časť Technické údaje). Prierez vodičov musí
byť minimálne 1,5 mm2. Predlžovací kábel
navinutý na cievke pred použitím vždy úplne
odmotajte.
Montáž a nastavenie
Pred montážou a nastavovaním pílu
vždy odpojte od elektrickej siete.
Skontrolujte, či počas prepravy a skladovania
nedošlo k poškodeniu náradia.
Skôr, než začnete náradie používať,
pozorne si preštudujte návod.
Pripojenie bočných rukovätí (obr. B)
•
•
5
Otočte pílu na bok.
Opatrne zasuňte horný koniec jednej
bočnej rukoväte (4) do otvoru v hornej
rukoväti (3).
•
•
•
Bočnú rukoväť otočte tak, aby spodný
koniec zapadol do otvoru v puzdre (10).
Inbusovým kľúčom (9) utiahnite
pripevňovaciu skrutku (13).
Rovnakým spôsobom pripojte druhú bočnú
rukoväť.
Pred začatím práce (obr. A)
• Zložte dolu kryt na listy (7).
• Vložte vhodný typ pílového listu k plánovanej
činnosti.
• Skontrolujte, či je píla úplne funkčná.
Skontrolujte, či držadlo (6) nie je
zdeformované a pílové listy (5) a puzdro
(10) nie sú poškodené.
Pred použitím píly musia byť obe
bočné rukoväte nasadené uvedeným
spôsobom.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
Z bezpečnostných dôvodov je hlavný vypínač
(1) istené aretáciou (2).
• Stlačením aretačného tlačidla (2) pílu
odistite.
• Pílu zapnete stlačením vypínača (1). Ihneď
po uvoľnení vypínača sa automaticky zaistí
aretácia, aby nemohlo dôjsť k náhodnému
zapnutiu píly.
• Pred vytiahnutím prívodného kábla zo
zásuvky pílu vždy najskôr vypnite.
Výmena pílových listov
Vyberanie pílových listov (obr. C)
• Náradie otočte a dajte dolu kryt na listy
(7).
• Povoľte obe pripevňovacie skrutky (8) listu
pomocou inbusového kľúča (9) tak, aby sa
ozvalo cvaknutie.
• Stlačením pružiny uvoľnite uzáver v prednej
časti krytu (17).
• Uzáver vyklopte smerom nahor a listy
vytiahnite z držadla (6).
Rezanie (obr. A, E a F)
Vkladanie pílových listov (obr. D)
• Zasuňte do držadla (6) prvý list tak, aby
otvor (16) bol vo vzdialenosti asi 5 cm od
predného uzáveru (17).
• Zadný koniec listu zasuňte do puzdra
(10) tak, aby bol závitový otvor (14)
v požadovanej montážnej polohe.
• Rovnakým spôsobom nasaďte tiež druhý
list.
• Predný uzáver (17) sklopte nadol a v tejto
polohe ho zaistite.
• Kúskom dreva stlačte ozubenú stranu
oboch listov tak, aby boli úplne rovnobežné
s držadlom (8).
• Pevne pritiahnite obe skrutky (8) (kratší
koniec inbusového kľúča vložte do otvoru,
zatlačte ho a súčasne uťahujte).
•
•
•
•
•
•
Pred začiatkom vlastnej práce nechajte
pílu s novými listami asi 20 sekúnd
voľne bežať.
•
Pokyny pre prácu s pílou
•
•
•
•
Materiál upevňujte iba na jednej strane,
aby v ňom držadlo pílových listov po rezaní
nezostalo zovreté, ak napriek tomu dôjde
k tejto situácii, uvoľnite ho pomocou klinu,
nesnažte sa pílu vyťahovať násilím.
Pri rezaní pílu držte súčasne za hornú
rukoväť (3) a bočnú rukoväť (4).
Nesnažte sa vyrezávať oblúkové profily
alebo dutiny, dbajte na to, aby predný koniec
píly z materiálu vyčnieval stále z materiálu.
Pred prevádzaním rovných a dlhých rezov
si najskôr čiaru rezu vyznačte ceruzkou.
Pri rezaní postupujte zhora smerom nadol,
dbajte na to, aby sa pílové listy nedostali do
styku so zemou a nezatupili sa.
Na zaistenie dlhej životnosti a spoľahlivej
funkcie listy pravidelne ošetrujte olejom,
počas rezania každých 15-30 minút
kvapnite tiež trochu oleja do otvorov (11).
Pravidelne kontrolujte dotiahnutie a stav
pripevňovacích skrutiek (8).
Rezanie porobetónu a plynosilikátových
blokov (obr. A)
Pri práci dodržiavajte platné
bezpečnostné predpisy.
Dbajte na to, aby bol rezaný materiál
vždy dokonale pripevnený.
Pri rezaní na pílu netlačte, ani ju
nenakláňajte nabok.
Elektrický motor píly nepreťažujte.
Porobetón a plynosilikátové bloky
obsahujú vápno a kremenitý piesok - na
udržiavanie píly v dobrom technickom
stáve je potrebné po ukončení
práce s týmito materiálmi dokonale
očistiť držadlo, pílové listy a vodiacu
drážku (12).
6
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Rezanie azbestu
Pri rezaní azbestu sa uvoľňuje zdraviu
škodlivý prach. Dodržiavajte platné
bezpečnostné predpisy a pokyny
výrobcu príslušného materiálu.
Keď nebudete Váš výrobok DEWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Informácie o ďalšom príslušenstve a doplnkoch
získate od svojho predajcu DEWALT.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Ošetrovanie a údržba
Elektrická píla D E WALT sa vyznačuje
minimálnymi nárokmi na údržbu. Zachovanie
dobrého technického stavu závisí hlavne
od správneho používania náradia a jeho
pravidelného čistenia.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Mazanie (obr. F)
•
•
•
Vždy po vyčistení ošetrite olejom držadlo,
pílové listy a vodiacu drážku.
Olej pravidelne dopĺňajte aj do otvorov
v držadle.
Ak pílu nebudete dlhší čas používať,
naneste na listy tenkú vrstvu oleja a olej
(napr. strojový) doplňte tiež do otvorov
v držadle a pílu na niekoľko sekúnd zapnite,
aby sa olej dokonale rozptýlil vo všetkých
dutinách - týmto spôsobom zabránite
prípadnej korózii.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Čistenie
• Pravidelne odstraňujte nečistoty usadené vo
ventilačných otvoroch, na čistenie puzdra
používajte kúsok vlhkej látky. Na čistenie
nepoužívajte motorovú naftu, terpentýn,
organické rozpúšťadlá ani riedidla, dbajte
na to, aby sa voda nedostala dovnútra
puzdra.
• Po rezaní pórobetónu alebo plynosilikátových
blokov vždy vytiahnite listy a držadlo aj listy
dôkladne očistite. Na odstránenie materiálu
usadeného vo vodiacej drážke použite
škrabku dodávanú spolu s pílou.
7
ES vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Všeobecné bezpečnostné pokyny
DW392/DW393
Pri používaní tohto náradia vždy dodržiavajte
platné bezpečnostné predpisy, ktoré znižujú
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a riziko osobného poranenia. Skôr
než začnete výrobok používať, prečítajte si
riadne nasledujúce bezpečnostné pokyny.
Spoločnosť DEWALT prehlasuje, že elektrické
náradie spĺňa požiadavky týchto noriem
a smerníc: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/
EEC, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
a EN 61000-3-3.
Všeobecné
•
Podrobnejšie informácie môžete získať na
nižšie uvedenej adrese alebo od predajcu
(adresa na zadnej strane tohoto návodu).
•
Hladiny hlukových emisií podľa 86/188/EEC
a 98/37/EEC namerané podľa EN 50144:
LpA (akustický tlak)
101 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
114 dB(A)
* Hodnota pôsobiaca na sluch obsluhujúceho
•
Ak prekročí akustický tlak hodnotu 85 dB(A),
použite vhodnú ochranu sluchu.
Efektívna hodnota vibrácií podľa EN 50144:
6 m/s2
•
•
Riaditeľ technického vývoja
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straβe 40,
D-65510, Idstein, Germany, 18/10/2007
•
•
•
•
•
8
Udržujte čistotu v pracovnom priestore.
Preplnená pracovná plocha pracovného
stola môže viesť k spôsobeniu úrazu.
Pracovné podmienky. Nevystavujte náradie
pôsobeniu vody a nepoužívajte ho vo vlhkom
prostredí. Pracovný priestor majte vždy
dobre osvetlený. Nepoužívajte náradie
v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.
Ochrana proti úrazu elektrickým
prúdom. Vyvarujte sa telesnému kontaktu
s uzemnenými predmetmi ako sú rúrky,
radiátory, elektrické sporáky a chladničky.
Pri práci v extrémnych podmienkach (napr.
vysoká vlhkosť, tvorba kovových pilín pri
práci, atď), môže byť elektrická bezpečnosť
zvýšená vložením izolačného transformátora
alebo ochranného ističa (Fl).
Udržujte deti mimo dosahu. Nedovoľte
deťom, aby sa dostali do kontaktu s náradím
alebo predlžovacím káblom. Pri práci osôb
mladších ako 16 rokov je nutný dozor.
Predlžovacie káble na vonkajšie použitie.
Na prácu vonku používajte len predlžovacie
káble na vonkajšie použitie, ktoré sú takto
aj označené.
Uskladnenie nepoužívaného náradia. Ak
sa náradie nepoužíva, malo by byť uložené
na suchom mieste vhodne zabezpečenom
mimo dosahu detí.
Pracovný odev. Pri práci nenoste príliš
voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by sa
mohli zachytiť o pohybujúce sa časti. Ak
pracujete vonku, odporúčame použiť gumené
rukavice a protišmykovú obuv. Ak máte dlhé
vlasy, používajte vhodnú ochranu hlavy.
Ochranné okuliare. Ak pracujete v prašnom
prostredí alebo odletujú drobné čiastočky
materiálu, používajte ochranné pracovné
okuliare aj vhodný respirátor.
Sledujte maximálny akustický tlak. Ak
akustický tlak prekročí hranicu 85dB(A),
použite vhodnú ochranu sluchu.
Upevnenie materiálu. Opracovávaný
materiál si upevnite vo zveráku. Je to
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bezpečnejšie, než použitie ruky a umožňuje
to obsluhovať náradie obidvomi rukami.
Bezpečný postoj. Pri práci udržiavajte
vhodný a pevný postoj.
Nechcené zapnutie náradia. Elektrické
náradie, ktoré je pripojené k elektrickej sieti,
nenoste s prstom na hlavnom spínači. Pred
pripojením prívodného kábla do zásuvky
skontrolujte, či je spínač uvoľnený.
Buďte stále pozorní. Stále sledujte, čo
robíte, všetky kroky si dopredu premyslite,
a ak ste unavení, prerušte prácu.
Vypnutie. Vypnite náradie a počkajte,
pokiaľ sa všetky pohyblivé diely úplne
nezastavia. Pred prevádzaním údržby
alebo vymieňaním listov náradie odpojte
od siete.
Kľúče a pomocné náradie. Skôr, než
náradie zapnete, skontrolujte, či v jeho
blízkosti nie sú kľúče a pomocné náradie.
Listy zodpovedajúceho typu. Na
požadovanú prácu zvoľte vždy príslušné
listy, nepoužívajte pílu na takú prácu, na
akú nie je dimenzovaná.
Varovanie! Použitie iných listov a
príslušenstva ako je uvedené v tomto
návode alebo použitie elektrického náradia
na nevhodné účely môže spôsobiť úraz
obsluhujúceho.
Prívodný kábel. Prívodný kábel nepoužívajte
na nosenie elektrickej píly, pri odpájaní
od siete zaň neťahajte a dbajte na to,
aby neprišiel do styku s vodou, horúcimi
predmetmi a neprechádzal cez ostré hrany.
Ošetrovanie a údržba. Elektrické náradie
udržiavajte v dobrom technickom stave
a pravidelne ho čistite, dodržujte pritom
pokyny na čistenie a vymieňanie nástrojov.
Pri údržbe a výmene príslušenstva
dodržiavajte nasledujúce pokyny. Pravidelne
prevádzajte kontrolu prívodného kábla a v
prípade poškodenia ho vymeňte. Všetky
ovládacie prvky udržujte v suchom a čistom
stave, neznečistené olejom a mazivami.
Kontrola poškodených častí. Pred
každým použitím náradia by malo byť
náradie dôkladne skontrolované, či nie
je poškodené a uistite sa, či bude riadne
vykonávať svoju funkciu. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa
častí, opotrebenie častí a ďalšie prvky, ktoré
môžu ovplyvniť jeho prevádzku. Poškodené
kryty dajte čo najskôr opraviť alebo vymeniť.
Ak je poškodený hlavný spínač, náradie
•
nepoužívajte. Akúkoľvek opravu vypínača
nechajte opraviť v autorizovanom servise
DEWALT.
Opravy náradia. Náradie spĺňa všetky platné
bezpečnostné požiadavky. Na zachovanie
elektrickej bezpečnosti je nutné, aby
akékoľvek opravy prevádzala kvalifikovaná
osoba autorizovaného servisu DEWALT.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
Pripojenie do sieťovej zásuvky, zapnutie
a vypnutie
• Pred pripojením prívodného kábla do
elektrickej zásuvky vždy skontrolujte, či je
náradie vypnuté.
• Po uvoľnení vypínača list nikdy nezastavujte
rukou.
• Zapnutú pílu nikdy neodkladajte na
pracovný stôl, listy sa ešte nejakú dobu po
vypnutí budú pohybovať.
Pri rezaní
• Pred začiatkom práce z obrábaného materiálu
odstráňte všetky kovové predmety.
• Podľa možnosti si materiál upevnite vo
zveráku alebo v podobnom zariadení.
• Nesnažte sa rezať materiál s príliš malými
rozmermi.
• Pri práci sa nenakláňajte príliš dopredu,
udržujte si stále stabilitu, to platí hlavne pri
práci na rebríku alebo lešení.
• Pílu stále držte obidvomi rukami.
• Nepoužívajte pílu na rezanie oblúkových
profilov alebo na vyrezávanie dutín.
Kontrola a výmena listu
• Pred čistením alebo výmenou listov pílu
vždy odpojte od elektrickej siete.
• Používajte výhradne pílové listy DEWALT
s predpísanými vlastnosťami.
• Používajte len nepoškodené a ostré listy
- tupé alebo zdeformované listy ihneď
nahraďte novými.
Predpísaný spôsob použitia
• Používajte listy správneho typu: žltý na
rezanie porobetónu a sadrokartónu, čierny
na rezanie plynosilikátových blokov.
• Pred rezaním pílu zapnite.
• Počas rezania na pílu príliš netlačte
a nenakláňajte ju do boku.
• Pri vyťahovaní držadla listov z materiálu
pílu nevypínajte.
• Listy a držadlo pílových listov denne čistite.
• Každý deň kontrolujte dotiahnutie
upevňovacích skrutiek listov.
9
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00047694 - 13-07-2007
10
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
11
DW392 - - - - - B
UNIVERSAL SAW 4
©
12
DW393 - - - - - B
UNIVERSALSÄGE 4
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising