DW393 | DeWalt DW393 UNIVERSAL SAW Type 4 instruction manual

559322-03 PL
DW392
DW393
2
3
4
PIŁA SPECJALNA
DW392/DW393
Deklaracja zgodności z normami UE
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
DW392/DW393
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że piły
DW392 i DW393 zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/
EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
i EN 61000-3-3.
Dane techniczne
Napięcie
(V)
Pobór mocy
(W)
Jałowa prędkość
skokowa
(min-1)
Długość skoku
(mm)
Długość rzazu
(mm)
Czas automatycznego
hamowania
brzeszczotów
(s)
Długość kabla
(m)
Ciężar
(kg)
DW392
230
1350
DW393
230
1350
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
3300
38
425
3300
38
425
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny
z wytycznymi Unii Europejskiej 86/188/EWG
i 98/37/EWG i został zmierzony według normy
EN 50144:
3
4
4,2
Poziom ciśnienia
akustycznego
Moc akustyczna
3
4
4,2
dB(A)*
dB(A)
DW392
DW393
96
109
96
109
* Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane
napięciem 230 V
10 A
Przy poziomie ciśnienia akustycznego
przekraczającym 85 dB(A) zakładaj
słuchawki ochronne.
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń drgań
rękojeści według normy EN 50144:
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
DW392
3,2 m/s2
DW393
3,2 m/s2
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
Napięcie elektryczne
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Niemcy
18.10.2007
5
8
Przepisy bezpieczeństwa
Przy korzystaniu z elektronarzędzi
przestrzegaj obowiązujących przepisów
bhp, by zminimalizować ryzyko porażenia
prądem elektrycznym, pożaru i doznania
urazu ciała. Przed użyciem narzędzia
przeczytaj zamieszczone niżej przepisy
bezpieczeństwa pracy i dobrze zapamiętaj
je na przyszłość! Przechowuj tę instrukcję
na wypadek, gdyby znów była kiedyś
potrzebna.
9
10
Wskazówki ogólne
1
2
3
4
5
6
7
11
Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie
wystawiaj elektronarzędzi na działanie
wilgoci. Zapewnij dobre oświetlenie miejsca
pracy. Nie używaj elektronarzędzi w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym. Unikaj dotykania
uziemionych elementów, jak na przykład
rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania
(na przykład duża wilgotność, unoszenie
się pyłu metalowego itp.) bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez
zastosowanie transformatora separującego
lub wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca
pracy! Dbaj o to, by nikt nie dotykał
elektronarzędzia ani kabla, a zwłaszcza
dzieci. Młodociani poniżej 16 lat mogą go
używać tylko pod fachowym nadzorem.
Przedłużacze na wolnym powietrzu. Przy
pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu i odpowiednio
oznakowane przedłużacze.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w suchych, zamkniętych pomieszczeniach
niedostępnych dla dzieci.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Mogą
one zostać pochwycone przez obracające
się części elektronarzędzia. Przy pracy
na wolnym powietrzu godne polecenia są
rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej
podeszwie. Na długie włosy zakładaj
specjalną siatkę.
12
13
14
15
16
6
Używaj okularów ochronnych i zakładaj
maskę przeciwpyłową przy pracy
w zapylonym pomieszczeniu.
Zwracaj uwagę na dopuszczalny poziom
ciśnienia akustycznego. Przy poziomie
ciśnienia akustycznego powyżej 85 dB(A)
zakładaj specjalne nauszniki ochronne.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Używaj
urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać elektronarzędzie
dwiema rękami.
Utrzymuj stabilną postawę. Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia elektronarzędzia!
Elektronarzędzia przyłączonego do
sieci nie przenoś z palcem opartym na
wyłączniku. Przy przyłączaniu kabla
zasilającego do sieci najpierw upewnij się,
czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj
się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie.
Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś
zmęczony.
Wyjmuj wtyczkę sieciową. Wyłącz
elektronarzędzie i odczekaj, aż się zatrzyma,
zanim pozostawisz je bez nadzoru.
W razie nieużywania elektronarzędzia,
przed rozpoczęciem wykonywania prac
konserwacyjnych, czy też przy wymianie
narzędzia roboczego bądź jakiejkolwiek
innej części zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi. Przed załączeniem
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze.
Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych. W niniejszej instrukcji opisano
zastosowanie elektronarzędzia zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani
przystawek. Optymalną jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz tylko przy
użyciu właściwego narzędzia. Nie przeciążaj
elektronarzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek
i wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji
lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem produktu może
doprowadzić do wypadku.
17 Ostrożnie obchodź się z kablem. Nie
przenoś elektronarzędzia za kabel ani
nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
18 Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia, gdyż jest to warunkiem
bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do
instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi.
Regularnie kontroluj wtyczkę i kabel,
a w razie wykrycia uszkodzenia zleć
wymianę autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu firmy DEWALT. Regularnie
kontroluj przedłużacz i w razie uszkodzenia
wymień go na nowy. Wszystkie wyłączniki
powinny być suche, czyste, niezabrudzone
olejem ani smarem.
19 Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń. Przed użyciem sprawdź
elektronarzędzie i kabel sieciowy, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym
o ruchomych elementach. By zapewnić
nienaganną pracę elektronarzędzia,
wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane, a uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające naprawione
lub wymienione. W żadnym wypadku nie
używaj elektronarzędzia z niesprawnym
wyłącznikiem czy też jakimkolwiek innym
wadliwym elementem. W razie potrzeby
zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu DEWALT.
20 Naprawy zlecaj tylko warsztatowi
s e r w i s o w e m u f i r m y D E W A L T.
Elektronarzędzie to jest zgodne
z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. By nie
narażać się na wypadek, naprawy zlecaj
tylko warsztatowi serwisowemu DEWALT.
Przyłączanie do sieci, załączanie
i wyłączanie
• Przed włożeniem wtyczki kabla do gniazda
sieciowego zawsze sprawdzaj, czy
wyłącznik główny jest wyłączony.
• Po wyłączeniu piły nie hamuj brzeszczotów
palcami.
• Piłę odkładaj na stole roboczym lub
warsztatowym zasadniczo tylko wtedy,
gdy jest wyłączona. Po wyłączeniu piły
brzeszczoty jeszcze się przez chwilę
poruszają.
Przecinanie
• Przed rozpoczęciem pracy usuń wszelkie
gwoździe i metalowe elementy z przedmiotu
obrabianego.
• W miarę możliwości zawsze używaj
urządzeń do mocowania przedmiotu
obrabianego.
• Nie próbuj cięcia bardzo małych
przedmiotów.
• Nie pochylaj się zbytnio podczas pracy.
Zawsze zachowuj stabilną postawę,
zwłaszcza na pomostach i drabinach.
• Piłę zawsze trzymaj obiema rękami.
• Nie używaj piły do cięcia po łuku i do
wykonywania zagłębień.
Kontrola i wymiana brzeszczotów
• Przed czyszczeniem lub wymianą
brzeszczotów wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
• Używaj tylko brzeszczotów firmy DEWALT,
przeznaczonych do tej piły.
• Brzeszczoty powinny być ostre i znajdować
się w nienagannym stanie; pęknięte lub
wygięte brzeszczoty natychmiast wymieniaj
na nowe.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
• Używaj brzeszczotów właściwych dla
zamierzonej pracy: żółtych do betonu
komórkowego i płyt gipsowo-kartonowych,
czarnych - do gazobetonu.
• Włącz elektronarzędzie przed rozpoczęciem
przecinania.
• Podczas przecinania nie wywieraj nacisku
na elektronarzędzie i nie wykrzywiaj go.
• Wyjmuj piłę z przedmiotu obrabianego
jeszcze przy pracującym silniku.
• Codziennie czyść brzeszczoty i miecz.
• Codziennie dokręcaj śruby mocujące
brzeszczoty.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy pił specjalnych
Nie narażaj elektronarzędzia
na działanie wilgoci.
Nie używaj elektronarzędzia,
gdy jest uszkodzony kabel.
7
Kontrola zakresu dostawy
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 piła specjalna
1 zestaw brzeszczotów ze spiekami
węglikowymi do betonu komórkowego
i płyt gipsowo-kartonowych (DW392)
1 zestaw brzeszczotów ze spiekami
węglikowymi do gazobetonu (DW393)
1 osłona brzeszczotów
2 boczne rękojeści mocowane śrubami
1 klucz trzpieniowy (do śrub z łbem walcowym
o gnieździe sześciokątnym)
1 skrobak do czyszczenia szczeliny
prowadzącej
1 instrukcja obsługi
1 rysunek eksplodujący
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mogą
być wymienione tylko przez autoryzowany
specjalistyczny zakład. Wymieniony kabel
sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
zutylizować zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
•
•
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
ładowarkę (patrz: dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Uwaga ogólna:
Wolno stosować tylko kabel sieciowy typ
HO7RN-F.
Sprawdź, czy elektronarzędzie i akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Opis urządzenia (rys. A)
Piła specjalna D E WALT DW392/DW393
jest wszechstronnym elektronarzędziem
przeznaczonym do celów profesjonalnych.
DW392: Cięcie betonu komórkowego i płyt
gipsowo-kartonowych
DW393: Cięcie cegieł Poroton i Porotherm
1 Wyłącznik
2 Przycisk blokujący
3 Przednia rękojeść
4 Boczna rękojeść
5 Brzeszczoty
6 Miecz
7 Osłona brzeszczotów
8 Śruby mocujące brzeszczoty
9 Klucz trzpieniowy
10 Obudowa
11 Otwór olejowy
12 Szczelina prowadząca brzeszczoty
Montaż bocznych rękojeści (rys. B)
• Odłóż piłę na bok.
• Ostrożnie włóż górny koniec jednej
z bocznych rękojeści (4) w otwór w przedniej
rękojeści (3).
• Obróć boczną rękojeść tak, by dolny koniec
wskoczył w obudowę (10).
• Kluczem trzpieniowym (9) dokręć śrubę
mocującą (13).
• Powtórz tę procedurę dla drugiej bocznej
rękojeści.
Używaj piły tylko z prawidłowo
zamontowanymi bocznymi
rękojeściami.
Wymiana brzeszczotów
Wyjmowanie brzeszczotów (rys. C)
• Połóż piłę na plecach i zdejmij osłonę
brzeszczotów (7).
• Kluczem trzpieniowym (9) poluzuj
obydwie śruby mocujące (8), aż usłyszysz
charakterystyczny odgłos.
• Naciskając sprężynę, odblokuj osłonę
końcową (17).
• Odchyl osłonę i zdejmij brzeszczoty
z miecza (6).
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania tylko jednym napięciem. Dlatego
sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
E l e k t r o n a r z ę d z i e D E WA LT j e s t
podwójnie zaizolowane zgodnie
z normą EN 50144 i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
8
Montaż brzeszczotów (rys. D)
• Wsuń jeden z brzeszczotów w miecz (6),
aż szczelina (16) znajdzie się w odległości
około 5 cm od osłony końcowej (17).
• Włóż tylny koniec brzeszczota do obudowy
(10) tak, by otwór gwintowany (14) znalazł
się w odpowiedniej pozycji.
• Powtórz tę procedurę z drugim
brzeszczotem.
• Ponownie zamknij osłonę końcową (17)
i zabezpiecz ją.
• Kawałkiem listwy drewnianej naciśnij zęby
brzeszczotów, by ustawić je równolegle do
miecza (6).
• Krótszym końcem klucza trzpieniowego (9)
(naciskając go i jednocześnie i obracając)
dokręć obydwie śruby mocujące brzeszczoty
(8).
•
Przecinanie (rys. rys. A, E i F)
•
•
•
•
Przed rozpoczęciem pracy załącz piłę
i pozostaw ją na biegu jałowym przez
około 20 sekund.
•
Instrukcja obsługi
•
•
•
•
Przed wyjęciem wtyczki kabla z gniazda
sieciowego zawsze najpierw wyłączaj
elektronarzędzie.
•
Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Sprawdź, czy przecinany
materiał został odpowiednio
zabezpieczony.
Podczas pracy tylko lekko napieraj
na piłę i nie wywieraj bocznego
nacisku na brzeszczoty.
Unikaj przeciążania piły.
•
•
Przedmiot obrabiany zamocuj tylko z jednej
strony, by nie dopuścić do zakleszczenia się
w nim miecza. Gdyby jednak tak się kiedyś
stało, rozewrzyj rzaz klinami, by odciążyć
brzeszczoty. Nie próbuj uwolnić piły przez
podważanie.
By móc precyzyjnie prowadzić piłę, trzymaj
ją za przednią (3) i boczną rękojeść (4).
Nie używaj piły do cięcia po łuku
i wykonywania zagłębień. Upewnij się,
czy koniec miecza wystaje z przedmiotu
obrabianego.
By wykonać długie, proste cięcie, narysuj
linię na przedmiocie obrabianym i prowadź
po niej piłę.
Przecinaj tylko w kierunku do dołu. Unikaj
piłowania w ziemi, gdyż powoduje to
szybkie stępienie brzeszczotów.
Gdy używasz kozła do przecinania, zawsze
tnij na zewnątrz jego grzbietu.
By zwiększyć wydajność i trwałość
brzeszczotów, regularnie je oliw, a także
wlewaj olej do otworów olejowych (11) (co
15 do 30 minut).
Systematycznie sprawdzaj, czy śruby
mocujące brzeszczoty (8) są dobrze
dokręcone.
Przecinanie betonu komórkowego
i gazobetonu (rys. A)
Przed uruchomieniem (rys. A)
• Zdejmij osłonę brzeszczotów (7).
• Zamontuj odpowiedni brzeszczot.
• Sprawdź, czy piła działa prawidłowo
i jest całkowicie sprawna. Upewnij się
też, czy miecz (6) jest prosty oraz czy
brzeszczoty (5) i obudowa (10) nie uległy
uszkodzeniu.
Beton komórkowy i gazobeton
zawierają wapień i piasek kwarcowy.
By utrzymać piłę w stanie pełnej
sprawności technicznej, brzeszczoty,
miecz i szczelinę prowadzącą (12)
dokładnie czyść po każdym użyciu.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
Przecinanie azbestocementu
Ze względów bezpieczeństwa wyłącznik (1)
zawiera blokadę (2).
• Najpierw naciśnij przycisk blokujacy (2), by
odblokować wyłącznik.
• Następnie uruchom wyłącznik (1) w celu
załączenia piły. Po zwolnieniu wyłącznika
blokada znów się automatycznie uaktywnia,
by zapobiec niezamierzonemu załączeniu
piły.
Przy przecinaniu azbestocementu
może się wydzielać pył szkodliwy dla
zdrowia. Przestrzegaj ustawowych
wytycznych i wskazówek udzielonych
przez producentów tego materiału.
9
Aby uzyskać więcej informacji na temat
odpowiednich akcesoriów, porozum się ze
sprzedawcą firmy DEWALT.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Konserwacja
Piła specjalna firmy D E WALT odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest jej regularne
czyszczenie.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Smarowanie (rys. F)
•
•
•
Po oczyszczeniu nasmaruj brzeszczoty,
miecz i szczelinę prowadzącą.
Regularnie wlewaj olej do otworów
olejowych w mieczu.
Gdy piła ma nie być używana w dłuższym
okresie czasu, naoliw brzeszczoty
i wlej niewielką ilość oleju (na przykład
maszynowego) do otworów olejowych. Na
kilka sekund uruchom piłę, by rozprowadzić
olej po wszystkich elementach. W ten
sposób zabezpiecza się piłę przed
korozją.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego produktu.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Czyszczenie
•
•
•
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj
obudowę miękką ściereczką.
Miecz czyść ściereczką zwilżoną w łagodnym
roztworze mydła. Nigdy nie używaj benzyny,
terpentyny, rozcieńczalników ani podobnych
produktów. Uważaj, by do obudowy nie
dostała się jakaś ciecz.
Po cięciu betonu komórkowego i gazobetonu
zawsze wyjmuj brzeszczoty, a następnie
dokładnie je czyść nie zapominając przy
tym o mieczu. Do czyszczenia szczeliny
prowadzącej służy dostarczony skrobak.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
10
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodo¬wane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064593 - 29-05-2008
11
DW392 - - - - - B
UNIVERSAL SAW 4
©
12
DW393 - - - - - B
UNIVERSALSÄGE 4
©
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising