DW390 | DeWalt DW390 UNIVERSAL SAW Type 4 instruction manual

®
DW390
DW391
89
Dansk
1
Deutsch
7
English
14
Español
21
Français
28
Italiano
35
Nederlands
42
Norsk
48
Português
54
Suomi
61
Svenska
67
Türkçe
73
EÏÏËÓÈη
80
Copyright DEWALT
96
3
10
2
12
5
6
1
11
8
7
A
93
4
4
3
9
9
8
7
13 10
B
C
14
6
15
14
16
6
10
D
6
15
9
8
94
11
4
E
95
F
DANSK
EL-DREVET ALLIGATOR-SAV DW390/DW391
Tillykke!
EF-Overensstemmelseserklaring
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EF-Overensstemmelseserklaring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 6
DW390/DW391
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller
se bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF,
målt i henhold til EN 50144:
DW390
DW391
(lydniveau)
dB(A)*
105
105
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
118
118
LpA
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Ubel. hastighed
Slaglængde
Snitlængde
Automatisk elektronisk
bremsetid
Kabellængde
Vægt
V
W
min-1
mm
mm
s
m
kg
DW390
230
1.350
3.300
38
275
DW391
230
1.300
0 - 3.300
38
275
3
4
4,0
3
4
4,0
Sikringer:
230 V maskiner
10 A
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW390
DW391
4,38 m/s2
4,38 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
da - 1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet. Anvend
ikke elværktøj i nærheden af let antændelige
væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks.
høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan
den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj.
da - 2
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet
til, brug f.eks. ikke en håndrundsav til at save
kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket. Udsæt
ikke ledningen for varme, olie eller skarpe kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne
med hensyn til pasning og udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og få
den repareret hos et autoriseret serviceværksted,
hvis den er beskadiget.
Kontroller forlængerledninger regelmæssigt og
udskift dem, hvis de er beskadigede. Hold
håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
2
DANSK
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer, at
ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller
en anden del, som er beskadiget, skal repareres
eller udskiftes af et autoriseret serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet
i brugsanvisningen og katalogerne. Anvendelsen
af andet værktøj eller tilbehør end det, der
anbefales i brugsanvisningen eller katalogerne
kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Ekstra sikkerhedsregler for alligatorsave
Koble til lysnettet, starte (ON) og stoppe (OFF)
• Sørg altid for, at der er slukket for alligatorsaven
(OFF), før den tilkobles lysnettet.
• Forsøg aldrig at standse savklingerne med
hånden efter at maskinen er slukket.
3s
Læg aldrig saven på et bord eller en
arbejdsbænk, hvis den ikke er standset.
Savklingerne fortsætter med at køre et
kort øjeblik, efter at maskinen er slukket.
Under savning
• Fjern alle søm og metalgenstande fra
arbejdsemnet, før arbejdet påbegyndes.
• Hvis det er muligt bør klemmer eller skruetvinger
anvendes til sikkert at fastgøre arbejdsemnet.
• Forsøg ikke at save i særligt små emner.
3
• Bøj ikke for langt forover. Sørg for altid at stå fast,
især på stiger og stilladser.
• Hold altid saven med begge hænder.
• Anvend ikke saven til savning af kurver eller huller.
Eftersyn og skift af savklinger.
• Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring
eller udskiftning af savklingerne.
• Anvend kun DEWALT-savklinger, der er i
overensstemmelse med specifikationerne i denne
brugervejledning.
• Der bør kun anvendes skarpe savklinger i perfekt
stand. Revnede eller bøjede savklinger bør
omgående kasseres og udskiftes.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Alligatorsav med:
1 TCT-savklingesæt til porøs beton (DW390)
1 savklingesæt til generelle formål (DW391)
1 savklingesæt til finskæring (DW391)
1 Savklingesbeskyttelse
2 Sidehåndtag med monteringsskruer
1 Unbraconøgle
1 Rilleskraber
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Deres DEWALT alligatorsav er et alsidigt kraftigt
værktøj, der er udformet til professionelt brug.
DW390: Savning i porøs beton og gipsplader
DW391: Savning i træ, plastik, karton, fiberplader,
spånplader samt isoleringsplader
1
1
2
3
4
5
6
7
Afbryder
Variabel hastighedskontrol (DW391)
Sikkerhedslås
Forreste håndtag
Sidehåndtag
Savklinger
Sværd
Savklingebeskyttelse
da - 3
DANSK
8
9
10
11
12
Skruer til fastspænding af savklingen
Unbraconøgle
Motorhus
Oliehul
Styreskinne til savklingen
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret
i henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der anvendes
et kabel svarende til værktøjets strømforbrug. (Se de
tekniske specifikationer.) Den mindste lederstørrelse
er 1,5 mm2. Ved anvendelse af en kabeltromle, skal
kablet altid vindes helt ud.
Udskiftning af savklinger
Afmontering af savklingerne (fig. C)
• Vend værktøjet om og fjern savklingebeskyttelsen (7).
• Begge skruer, der spænder savklingerne fast (8)
løsnes med unbraconøglen (9) indtil der høres et klik.
• Den ene savklinge trækkes forsigtigt ud til hullet
med gevind er (14) er ude af motorhuset.
• Træk savklingen ud af låseklemmen (15) og fjern
den fra sværdet (6).
• Gentag denne fremgangsmåde for den anden
savklinge.
Montering af savklingerne (fig. D)
• Før den ene savklinge ind i sværdet (6) og
kontrollér, at det aflange hul (16) passer ind
i låseklemmen (15).
• Før den bagerste ende af savklingen ind
i motorhuset (10) så hullet med gevind (14) er
placeret i korrekt monteringsposition.
• Gentag samme fremgangsmåde for den anden
savklinge.
• Med et stykke træ, der holdes mod
savtænderne, kontrolleres omhyggeligt, at
savklingerne er paralle med sværdet (6).
• Begge fastspændingsskruerne (8) spændes
omhyggeligt ved samtidigt at trykke og dreje med
den korte ende af unbraconøglen (9).
Samling og justering
Lad savklingerne kører frit i ca. 20 sek.
før værktøjet tages i brug.
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Savklinger
Montering af sidehåndtag (fig. B)
• Læg værktøjet på siden.
• Den øverste del af det ene sidehåndtag (4)
anbringes forsigtigt i åbningen i det forreste
håndtag (3).
• Drej sidehåndtaget indtil den nederste del griber
fast i motorhuset (10).
• Spænd monteringsskruen (13) med
unbraconøglen (9).
• Gentag denne fremgangsmåde med håndtaget
på den anden side.
Sidehåndtagene skal altid være korrekt
monteret, når værktøjet anvendes.
da - 4
materiale
løvtræ, nåletræ, krydsfinér,
anbefalede savklinger
HSS-savklinger
gipsplade og tørt tømmer
til generelle formål
krydsfinér, spånplade og MDF
TCT-savklinger
isolerende byggesten
TCT-savklinger
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Sørg for at materialet, hvor i der skal
saves, er fastspændt.
• Anvend kun et let tryk på saven og
undgå sidelæns tryk på savklingen.
• Undgå overbelastning.
4
DANSK
Før maskinen tages i brug (fig. A):
• Fjern savklingebeskyttelsen (7).
• Montér den korrekte type savklinge.
• Kontrollér at værktøjet kører ordentligt og at alle
funktioner fungerer. Sørg for at sværdet (6) stadig
er lige og at savklingerne (5) og motorhuset (10)
ikke er beskadigede.
• Hvis der anvendes en savbuk, skal der altid
saves udenfor bukkens kant.
• For at opnå bedre ydelser og længere levetid,
bør der jævnligt tilføres olie til savklingerne og
i oliehullerne (11) (hver 15-30 min.).
• Savklingernes fastspændingsskruer skal
kontrolleres regelmæssigt (8).
Starte og stoppe (fig. A)
DW390
Af hensyn til sikkerheden er afbryderen (1) forsynet
med en låseanordning (2).
• Tryk på låseknappen (2) for at låse værktøjet op.
• For at starte værktøjet trykkes på afbryderen (1).
Så snart afbryderen slippes, aktiveres låsen
automatisk for at forhindre utilsigtet
igangsætning.
• Stop altid maskinen før den kobles fra
stikkontakten.
DW391
Af hensyn til sikkerheden er hastighedskontrollen (1)
forsynet med en låseanordning (2).
• Tryk på låseknappen (2) for at låse værktøjet op.
• For at starte værktøjet trykkes på
hastighedskontrollen (1). Trykket på
hastighedskontrollen bestemmer værktøjets
hastighed. Så snart hastighedskontrollen slippes,
aktiveres låsen automatisk for at forhindre
utilsigtet igangsætning.
• Stop altid maskinen før den kobles fra
stikkontakten.
Savning (fig. A, E & F)
• For at undgå at sværdet klemmes, fastgøres
arbejdsemnet kun i den ene side. Skulle dette
ske, åbnes snittet forsigtigt med kiler for at lette
trykket på klingen. forsøg ikke at vride saven fri.
• Hold DEWALT elværktøjet fast i det forreste
håndtag (3) og i sidehåndtagene (4) for at styre
saven.
• Brug ikke saven til at save kurver eller lommer.
Sørg for at sværdet rækker ud over
arbejdsemnet.
• Ved lange rette snit tegnes først en linie på
arbejdsemnet, hvorefter der saves efter linien.
• Sav kun nedad. Undgå at save i jorden, da dette
hurtigt vil sløve savklingen.
5
Savning i træ (fig. E)
• Bevæg saven forsigtigt som vist. Dette giver en
bedre ydelse og længere levetid for savklingerne
samt hjælper til med at fjerne savsmuld.
• Hvis værktøjet anvendes indendørs i længere tid,
skal der anvendes en støvfjerner. Brug en
støvfjerner, der er konstrueret jævnfør de aktuelle
direktiver om støvindhold i luften.
Savning i porøs beton og isolerende byggesten
(fig. A)
Porøs beton og isolerende byggesten
indeholder kalk og kvartssand. For at
sikre den bedste ydelse, skal
savklingerne, sværdet samt styreskinnen
til savklingerne (12) rengøres
omhyggeligt efter brug.
Savning i asbestholdig cement
Savning i asbestholdig cement afgiver
sundhedsfarligt støv. Følg derfor de
lovmæssige retningslinier og vær
opmærksom på anbefalinger fra
producenterne af den asbestholdige
cement.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
da - 5
DANSK
GARANTI
Smøring (fig. F)
• Savklinger, sværdet samt savklingernes
styreskinne skal smøres efter rengøringen
• Tilfør regelmæssigt olie i sværdets oliehuller.
• Anvendes værktøjet ikke i længere tid, smøres
savklingerne ind i et tyndt lag olie og oliehullerne
fyldes med lidt olie (f.eks. maskinolie).
Lad maskinen køre et par sekunder så alle
delene smøres. Derved undgås rustdannelser på
værktøjet.
Rengøring
• Hold lufthullerne frie og rengør jævnligt
motorhuset med en blød klud.
• Rengør sværdet med mild sæbe og en fugtig
klud. Brug ikke benzin, terpentin, fortynder eller
lignende produkter. Pas på at der ikke kommer
væske ind i motorhuset.
• Savklingerne skal regelmæssigt afmonteres efter
savning i porøs beton eller isolerende byggesten.
Rengør klingerne og sværdet grundigt.
Til rengøring af savklingernes styreskinne bruges
den medfølgende skraber.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke.
Husk at medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
da - 6
6
DEUTSCH
SPEZIALSÄGE DW390/DW391
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
DW390/DW391
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2
und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 6
de - 7
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
Technische Daten
Spannung
(Volt)
Leistungsaufnahme
(Watt)
Leerlaufhubzahl
(min-1)
Hub
(mm)
Schnittlänge
(mm)
Automatische Blattbremszeit (s)
Kabellänge
(m)
Gewicht
(kg)
DW390
DW391
dB(A)*
105
105
dB(A)
118
118
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
DW390
230
1.350
3.300
38
275
3
4
4,0
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
DW391
230
1.300
0 - 3.300
38
275
3
4
4,0
10 A
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW390
DW391
4,38 m/s2
4,38 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung
verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
elektrische Spannung
7
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
de - 1
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug
oder Kabel nicht berühren. Jugendliche unter
16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie
können von sich bewegenden Teilen erfaßt werden.
Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
de - 2
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger
am EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich
davon, daß der Schalter beim Anschluß an das
Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis
das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen
Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität und
gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
8
DEUTSCH
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und
ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten. Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt
werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug
nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte
Schalter müssen durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Spezialsägen
Anschluß an die Stromversorgung, Ein- und
Ausschalten
• Prüfen Sie immer, ob sich der Betriebsschalter in
der Position „AUS“ befindet, bevor Sie den
Stecker in die Steckdose stecken.
• Nach dem Ausschalten dürfen die Sägeblätter
nicht mit den Fingern abgebremst werden.
3s
Legen Sie die Spezialsäge grundsätzlich
nur in ausgeschaltetem Zustand auf den
Arbeitstisch oder auf die Werkbank ab.
Die Sägeblätter laufen nach dem
Ausschalten der Säge noch kurz weiter.
Beim Sägen
• Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und
Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt
werden.
• Verwenden Sie wenn möglich immer Einspannvorrichtungen, um das Werkstück zu sichern.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke
zu sägen.
• Beugen Sie sich bei der Arbeit nicht zu weit.
Stellen Sie sicher, daß Sie immer einen festen
Stand haben, vor allem auf Bühnen und Leitern.
• Halten Sie die Säge immer mit beiden Händen.
• Verwenden Sie die Säge nicht zum Sägen von
Kurven und nicht für Einsatzarbeiten.
Prüfen und Auswechseln der Sägeblätter
• Ziehen Sie vor dem Reinigen oder Auswechseln
der Sägeblätter den Netzstecker.
• Verwenden Sie nur DEWALT-Sägeblätter, die den
Daten in dieser Anleitung entsprechen.
• Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei
arbeitende Sägeblätter verwendet werden;
rissige oder verbogene Sägeblätter sind sofort
auszuwechseln.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Spezialsäge mit:
1 TCT-Sägeblattsatz für Porenbeton (DW390)
1 universal-Sägeblattsatz (DW391)
1 sägeblattsatz für Feinschnitte (DW391)
1 Sägeblattschutz
2 Seitenhandgriffe mit Befestigungsschrauben
1 Innensechskantschlüssel
1 Schaber zur Reinigung des Führungsschlitzes
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
9
de - 3
DEUTSCH
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Verlängerungskabel
Ihre DEWALT-Spezialsäge ist ein vielseitiges Elektrowerkzeug, das für professionelle Sägeanwendungen
entwickelt wurde.
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des
Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische
Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
DW390: Sägen von Porenbeton und Gipskarton
DW391: Sägen von Holz, Kunststoff, Kartonplatten,
Holzfaserplatten, Spanplatten und
Isolierpappe
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
EIN-/AUS-Schalter
Drehzahlregelschalter (DW391)
Einschaltsperre
Vorderer Handgriff
Seitenhandgriffe
Sägeblätter
Schwert
Sägeblattschutz
Sägeblattbefestigungsschrauben
Innensechskantschlüssel
Gehäuse
Ölloch
Führungsschlitz für Sägeblätter
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
de - 4
Allgemein: Es dürfen nur Netzkabel des
Typs HO7RN-F verwendet werden.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Montieren der Seitenhandgriffe (Abb. B)
• Legen Sie die Säge auf die Seite.
• Stecken das obere Ende eines der Seitenhandgriffe (4) vorsichtig in die Öffnung des
vorderen Handgriffes (3).
• Drehen Sie den Seitenhandgriff, bis das untere
Ende im Gehäuse (10) einrastet.
• Ziehen Sie die Befestigungsschraube (13) mit
Hilfe des Innensechskantschlüssels (9) fest.
• Wiederholen Sie diese Prozedur für den anderen
Seitenhandgriff.
Verwenden Sie die Säge nur mit
ordnungsgemäß montierten Seitenhandgriffen.
Auswechseln der Sägeblätter
Entfernen der Sägeblätter (Abb. C)
• Stellen Sie die Säge auf den Kopf und entfernen
Sie den Sägeblattschutz (7).
• Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben (8)
mit Hilfe des Innensechskantschlüssels (9), bis
Sie ein Klicken hören.
• Ziehen Sie vorsichtig an einem der Sägeblätter,
bis das Gewindeloch (14) aus dem Gehäuse
kommt.
• Ziehen Sie das Sägeblatt aus der Befestigungsklammer (15) und nehmen Sie es aus dem
Schwert (6).
• Wiederholen Sie diese Prozedur für das andere
Sägeblatt.
10
DEUTSCH
Montieren der Sägeblätter (Abb. D)
• Schieben Sie eines der Sägeblätter in das
Schwert (6). Sorgen Sie dafür, daß der Schlitz (16)
in die Befestigungsklammer (15) einrastet.
• Stecken Sie das hintere Ende des Sägeblatts in
das Gehäuse (10), bis das Gewindeloch (14) sich
in der richtigen Position befindet.
• Wiederholen Sie diese Prozedur für das andere
Sägeblatt.
• Drücken Sie mit einem Stück Holz auf die
Zahnseite der Sägeblätter, um sie genau parallel
zum Schwert (6) auszurichten.
• Ziehen Sie die beiden Sägeblatt-Befestigungsschrauben (8) fest, indem Sie mit dem kurzen
Ende Innensechskantschlüssel (9) gleichzeitig
drücken und drehen.
Lassen Sie die Sägeblätter vor dem Einsatz etwa 20 Sekunden lang frei laufen.
Sägeblätter
Material
Hartholz, Weichholz, Sperrholz,
empfohlenes Sägeblatt
Universal-Sägeblatt
Gipskarton, trockene Stämme
aus HSS-Stahl
Sperrholz, Spanplatte und MDF
Hartmetall-Sägeblatt
Gasbetonsteine
Hartmetall-Sägeblatt
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu
sägende Material gesichert wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur
leicht an und üben Sie nie seitlichen
Druck auf die Sägeblätter aus.
• Vermeiden Sie eine Überlastung der Säge.
Vor der Inbetriebnahme (Abb. A):
• Entfernen Sie den Sägeblattschutz (7).
• Montieren Sie ein geeignetes Sägeblatt.
• Stellen Sie sicher, daß die Säge einwandfrei läuft
und voll funktionsfähig ist. Vergewissern Sie sich,
daß das Schwert (6) noch gerade ist und daß die
Sägeblätter (5) und das Gehäuse (10) nicht
beschädigt sind.
11
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
DW390
Aus Gründen der Sicherheit ist der EIN-/AUS-Schalter (1) mit einer Einschaltsperre (2) versehen.
• Drücken Sie zuerst die Einschaltsperre (2),
um den Schalter zu entriegeln.
• Betätigen Sie dann zum Einschalten des
Werkzeuges den EIN-/AUS-Schalter (1). Beim
Loslassen des EIN-/AUS-Schalters wird die
Einschaltsperre automatisch wieder aktiviert,
um ein unbeabsichtigtes Einschalten des Werkzeuges zu verhindern.
• Schalten Sie immer das Werkzeug vor dem
Ziehen des Netzsteckers aus.
DW391
Aus Gründen der Sicherheit ist der Drehzahlregelschalter (1) mit einer Einschaltsperre (2) versehen.
• Drücken Sie zuerst die Einschaltsperre (2), um
den Schalter zu entriegeln.
• Betätigen Sie dann zum Einschalten des Werkzeuges den Drehzahlregelschalter (1). Je tiefer
der Schalter eingedrückt wird, um so höher ist
die Drehzahl des Antriebsmotors. Beim Loslassen
des Drehzahlregelschalters wird die Einschaltsperre
automatisch wieder aktiviert, um ein unbeabsichtigtes Einschalten des Werkzeuges zu verhindern.
• Schalten Sie immer das Werkzeug vor dem
Ziehen des Netzsteckers aus.
Sägen (Abb. A, E & F)
• Spannen Sie das Werkstück nur an einer Seite
ein, um ein Festfahren des Schwertes im
Werkstück zu vermeiden. Passiert dies doch,
so öffnen Sie den Schnitt mit Keilen, um den
Druck von den Blättern zu nehmen. Versuchen
Sie nicht, die Säge durch Rütteln zu lösen.
• Halten Sie Ihre Säge am vorderen Handgriff (3)
und am Seitenhandgriff (4), um die Säge richtig
zu führen.
• Verwenden Sie die Säge nicht zum Sägen von
Kurven und nicht für Einsatzarbeiten. Vergewissern Sie sich, daß das Ende des Schwertes aus
dem Werkstück steckt.
• Um einen langen, geraden Schnitt auszuführen,
zeichnen Sie eine Linie auf dem Werkstück,
der Sie beim Sägen folgen.
de - 5
DEUTSCH
• Sägen Sie nur nach unten. Vermeiden Sie das
Sägen im Boden, da die Sägeblätter hierbei
schnell stumpf werden.
• Wenn Sie einen Sägebock verwenden, sägen Sie
immer außerhalb der Sägebockbeine.
• Um die Leistung und Lebensdauer der Sägeblätter zu verbessern, bringen Sie regelmäßig Öl
auf den Sägeblättern und in den Öllöchern (11)
an (alle 15 bis 30 Minuten).
• Prüfen Sie regelmäßig die Sägeblattbefestigungsschrauben (8).
Sägen von Holz (Abb. E)
• Führen Sie die Säge wie abgebildet mit leicht
schaukelnden Bewegungen durch das Werkstück. Dies verbessert die Leistung und Lebensdauer der Sägeblätter sowie die Abfuhr von
Sägemehl.
• Wenn die Säge längere Zeit in geschlossenen
Räumen eingesetzt wird, ist sie an einen geeigneten Staubabsauger anzuschließen. Verwenden
Sie nur einen Spanabsauger, der den gültigen
Richtlinien für das Sägen von Holz entspricht.
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der
TRGS 553 geprüfte Absaugeinrichtungen gefordert.
Für andere Materialien muß der gewerbliche
Betreiber die speziellen Anforderungen mit der zuständigen Berufsgenossenschaft klären.
Sägen von Porenbeton und Gasbetonsteinen
(Abb. A)
Porenbeton und Gasbetonblöcke
enthalten Kalk und Quarzsand. Um eine
optimale Leistung zu erhalten, müssen
die Sägeblätter, das Schwert und der
Führungsschlitz (12) müssen nach
Gebruach gründlich gereinigt werden.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung
voraus.
Schmierung (Abb. F)
• Schmieren Sie nach dem Reinigen die Sägeblätter, das Schwert und den Führungsschlitz.
• Bringen Sie regelmäßig Öl in den Öllöchern im
Schwert an.
• Falls die Säge über längere Zeit nicht gebraucht
wird, schmieren Sie die Sägeblätter mit Öl ein
und füllen Sie die Öllöcher mit einer kleinen
Menge Öl (z.B. Maschinenöl). Lassen Sie die
Säge einige Sekunden lang laufen, damit das Öl
alle Teile erreichen kann. So wird die Säge vor
Korrosion geschützt.
Reinigung
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmässig mit einem weichen Tuch.
• Reinigen Sie das Schwert mit einer milden Seife
und einem angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie
nie Benzin, Terpentin, Verdünner oder ähnliche
Produkte. Sorgen Sie dafür, daß keine Flüssigkeit
in das Gehäuse gelangt.
• Entfernen Sie nach dem Sägenm von Porenbeton oder Gasbetonsteinen regelmäßig die
Sägeblätter. Reinigen Sie die Sägeblätter und
das Schwert sorgfältig. Verwenden Sie den im
Lieferumfang enthaltenen Schaber zum Reinigen
des Führungsschlitzes.
Sägen von Asbestzement
Beim Sägen von Asbestzement kann
gesundheitsschädlicher Staub anfallen.
Halten Sie die gesetzlichen Richtlinien ein
und befolgen Sie die von Asbestzementherstellern gegebenen Hinweise.
de - 6
12
DEUTSCH
GARANTIE
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem
Handel und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht.
Ausgediente netz- und akkubetriebene DEWALTWerkzeuge können beim Handel abgegeben oder
direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim
Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer,
Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und nicht
verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt.
Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement
von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Elektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind, können
Sie es unter Vorlage des Original Kaufbeleges
ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem
DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt.
Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT
als zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der
entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes)
auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
13
de - 7
ENGLISH
ALLIGATOR SAW DW390/DW391
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 6
en - 7
Technical data
Voltage
V
(U.K. & Ireland only)
V
Power input
W
No load speed
min-1
Stroke length
mm
Cutting length
mm
Automatic blade brake time
s
Cord length
m
Weight
kg
DW390
230
230/115
1,350
3,300
38
275
3
4
4.0
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
230 V tools
230 V tools
DW391
230
230/115
1,300
0 - 3,300
38
275
3
4
4.0
DW390/DW391
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
DW390
DW391
dB(A)*
105
105
dB(A)
118
118
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW390
DW391
4.38 m/s2
4.38 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
en - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
14
ENGLISH
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and personal
injury. Read the following safety instructions
before attempting to operate this product.
Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
15
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool, other
than those recommended in this instruction manual
may present a risk of personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
en - 2
ENGLISH
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Additional safety rules for Alligator Saws
Package contents
The package contains:
1 Alligator Saw with:
1 TCT saw blade set for cellular concrete (DW390)
1 general purpose saw blade set (DW391)
1 saw blade set for fine-edge cutting (DW391)
1 Saw blade guard
2 Side handles with fixing screws
1 Allen key
1 Cutting slot scraper
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Plugging into the mains, switching ON and OFF
• Always ensure that the Alligator Saw is switched
OFF before plugging into the mains.
• After switching OFF, never attempt to stop the
saw blades with your fingers.
Your DEWALT Alligator Saw is a versatile Power Tool
that has been designed for professional sawing
applications.
Never put the saw down on a table or
work bench unless switched OFF. The
saw blades will keep running briefly after
the machine has been switched OFF.
DW390: Cutting of cellular concrete and plaster
board
DW391: Cutting of wood, plastic, cardboard,
fibreboard, chipboard and insulating board
3s
When sawing
• Remove all nails and metal objects from the
workpiece before starting work.
• Wherever possible, use clamps and vices to
fasten the workpiece securely.
• Do not attempt to saw extremely small workpieces.
• Do not bend too far forward. Make sure that you
always stand firmly, particularly on scaffolding
and ladders.
• Always hold the saw with both hands.
• Do not use the saw for cutting curves and pockets.
Checking and changing the saw blades
• Unplug the tool before cleaning or changing the
saw blades.
• Only use DEWALT saw blades conforming to the
specifications contained in these operating
instructions.
• Only sharp saw blades in perfect working
condition should be used; cracked or bent saw
blades should be discarded and replaced at once.
en - 3
Description (fig. A)
1 ON/OFF-switch
1 Variable speed switch (DW391)
2 Lock-off button
3 Front handle
4 Side handles
5 Saw blades
6 Bar
7 Saw blade guard
8 Saw blade fixing screws
9 Allen key
10 Housing
11 Oil hole
12 Saw blade guide slot
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
16
ENGLISH
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
45
60
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Fitting the side handles (fig. B)
• Put the tool on its side.
• Carefully insert the top end of one of the side
handles (4) into the opening of the front handle (3).
• Turn the side handle until its bottom end
engages in the housing (10).
• Tighten the fixing screw (13) with the Allen key (9).
• Repeat this procedure for the other side handle.
Always operate the tool with the side
handles properly assembled.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always
unwind the cable completely. Also refer to the table
below.
17
Replacing the saw blades
Removing the saw blades (fig. C)
• Turn the tool upside down and remove the saw
blade guard (7).
• Loosen both saw blade fixing screws (8) with the
Allen key (9) until a click is heard.
• Carefully pull one saw blade until the threaded
hole (14) is out of the housing.
en - 4
ENGLISH
• Pull the saw blade out of the locking clip (15) and
take it out of the bar (6).
• Repeat this procedure for the other saw blade.
Fitting the saw blades (fig. D)
• Slide one saw blade into the bar (6) making sure
its slotted hole (16) fits into the locking clip (15).
• Insert the back of the saw blade into the housing
(10) until the threaded hole (14) lodges in the
required mounting position.
• Repeat this procedure for the other saw blade.
• Using a piece of wood push on the toothed side
of the saw blades to make sure that they are
exactly parallel to the bar (6).
• Tighten both saw blade fixing screws (8) securely
by pressing and turning simultaneously with the
short end of the Allen key (9).
Before operation let the saw blades run
freely for approx. 20 s.
Saw blades
material
hardwood, softwood, plywood,
recommended saw blade
general purpose
plasterboard and dry logs
HSS saw blade
plywood, chipboard and MDF
TCT saw blade
thermal building blocks
TCT saw blade
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Ensure the material to be sawn is
secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool
and do not exert side pressure on the
saw blade.
• Avoid overloading.
Prior to operation (fig. A):
• Remove the saw blade guard (7).
• Mount the appropriate type of saw blade.
• Check that the tool is running properly and can
perform all its functions. Make sure that the bar
(6) is still straight and the saw blades (5) and the
housing (10) are undamaged.
en - 5
Switching ON and OFF (fig. A)
DW390
For safety reasons the ON/OFF-switch (1) is
equipped with a lock-off button (2).
• Press the lock-off button (2) to unlock the tool.
• To run the tool, press the ON/OFF-switch (1).
As soon as the ON/OFF-switch is released the
lock-off switch is automatically activated to
prevent unintended starting.
• Always switch off the tool before unplugging.
DW391
For safety reasons the variable speed switch (1) is
equipped with a lock-off button (2).
• Press the lock-off button (2) to unlock the tool.
• To run the tool, press the variable speed switch
(1). The pressure exerted on the switch
determines the tool speed. As soon as the
variable speed switch is released the lock-off
switch is automatically activated to prevent
unintended starting.
• Always switch off the tool before unplugging.
Sawing (fig. A, E & F)
• Clamp the workpiece on one side only to prevent
the bar from jamming in the workpiece. Should
this happen, ease open the cut with wedges to
relieve the strain on the blade. Do not try to
wrench the saw free.
• Hold your DEWALT Power Tool by the front (3)
and the side handle (4) to guide the saw properly.
• Do not use the saw for cutting curves or pockets.
Make sure the bar end protrudes from the
workpiece.
• For long, straight cuts first draw a line on the
workpiece and follow the line.
• Make downward cuts only. Avoid cutting earth as
this will blunt the saw blades very quickly.
• When using a saw horse always cut on the
outside of the saw horse arms.
• To increase performance and lifetime of the saw
blades regularly apply oil to the blades and in the
oil holes (11) (every 15-30 min.).
• Regularly check the saw blade fixing screws (8).
18
ENGLISH
Sawing in wood (fig. E)
• Gently rock the tool as shown. This increases
performance and lifetime of the saw blades and
helps to remove sawdust.
• When the tool is used indoor for extended
periods of time, it must be connected to a
suitable dust extractor. Use a dust extractor
designed in compliance with the applicable
Directives regarding dust emission.
Sawing in cellular concrete and thermal building
blocks (fig. A)
Cellular concrete and thermal building
blocks contain lime and quartz sand.
To guarantee optimum performance,
the saw blades, the bar and the saw
blade guide slot (12) must be thoroughly
cleaned after use.
Let the tool run for a few seconds to enable the
oil to reach all parts. This protects the tool from
corrosion.
Cleaning
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
• Clean the bar with a mild soap and a slightly
damp cloth. Do not use petrol, turpentine, thinner
or similar products. Do not let liquids enter the
housing.
• Regularly remove the saw blades after cutting
cellular concrete or thermal building blocks.
Thoroughly clean the saw blades and the bar.
To clean the saw blade guide slot use the
scraper supplied with the tool.
Unwanted tools and the environment
Sawing in asbestos cement
When sawing asbestos cement
hazardous dust may be produced.
Follow the statutory guidelines and
observe the recommendations issued by
the asbestos cement manufacturers.
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Lubrication (fig. F)
• Lubricate the saw blades, the bar and the saw
blade guide slot upon cleaning.
• Regularly apply oil in the oil holes on the bar.
• If the tool will not be used for a long period of
time, coat the saw blades and fill the oil holes
with a little oil (e.g. machine oil).
19
en - 6
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to a
participating Dealer, or an authorized DEWALT
repair agent, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following purchase,
it will be undertaken free of charge at an authorized
DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for
Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
en - 7
20
ESPAÑOL
SIERRA ALLIGATOR DW390/DW391
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 4
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 6
es - 7
DW390/DW391
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
LpA
Características técnicas
Voltaje
V
Potencia de salida
W
Velocidad en vacío
min-1
Longitud de carrera
mm
Longitud de corte
mm
Tiempo que tarda en
funcionar el freno de la
hoja electrónica automática
s
Longitud del cable
m
Peso
kg
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
DW390
230
1.350
3.300
38
275
DW391
230
1.300
0 - 3.300
38
275
DW390
DW391
dB(A)*
105
105
dB(A)
118
118
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
3
4
4,0
Fusibles
Herramientas 230 V:
3
4
4,0
10 A
DW390
DW391
4,38 m/s2
4,38 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
21
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
es - 1
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones
y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores). Para
aplicaciones de uso extremas (por ej. humedad
elevada formación de polvo metálico, etc.), se
puede aumentar la seguridad eléctrica a través de
intercalar un transformador de separación o un
interruptor de protección de corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la herramienta o el cable de prolongación. En caso de uso
por menores de 16 años, se requiere supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante. Si
tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
es - 2
9 Respete el nivel máximo de la presión
acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada. Asegúrese
de que el interruptor esté en posición de parada
al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando está
cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
22
ESPAÑOL
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Normas de seguridad adicionales para sierras
Alligator
Conexión a la red eléctrica, conexión y
desconexión
• Compruebe siempre que la sierra Alligator está
desconectada antes de enchufarla a la red
eléctrica.
• Una vez desconectada la sierra, no intente
detener las hojas con los dedos.
3s
23
No coloque nunca la sierra sobre una
mesa o un banco de trabajo a menos
que esté desconectada. Las hojas siguen
funcionando unos momentos después
de haber desconectado la herramienta.
Al serrar
• Quite todos los clavos y objetos metálicos de la
pieza antes de empezar a trabajar.
• Siempre que sea posible, utilice mordazas y
prensas para sujetar firmemente la pieza de
trabajo.
• No intente serrar piezas demasiado pequeñas.
• No se incline hacia delante excesivamente.
Asegúrese de permanecer de pie apoyado
firmemente, especialmente cuando esté sobre
andamios o escaleras.
• Agarre la sierra siempre con ambas manos.
• No utilice la sierra para cortar curvas y
cavidades.
Comprobación y cambio de las hojas de la sierra
• Desconecte la herramienta antes de limpiar o
cambiar las hojas de la sierra.
• Únicamente pueden utilizarse hojas DEWALT que
cumplan las especificaciones que aparecen en
estas instrucciones de funcionamiento.
• Sólo se pueden utilizar hojas afiladas en perfecto
estado de funcionamiento; las hojas agrietadas o
dobladas deben eliminarse y han de ser
reemplazadas de inmediato.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra Alligator con:
1 Hoja TCT para hormigón celular (DW390)
1 Hoja de sierra de usos generales (DW391)
1 Hoja de sierra para corte de bordes
finos (DW391)
1 Protector de la hoja de la sierra
2 Empuñaduras laterales con tornillos de fijación
1 Llave allen
1 Raspador de escuadra de guía
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún daño durante el
transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
es - 3
ESPAÑOL
Descripción (fig. A)
Su sierra Alligator DEWALT es una herramienta
eléctrica polivalente que ha sido diseñada para
aplicaciones de aserrado profesional.
DW390: Corte de hormigón celular y placas de
escayola
DW391: Corte de madera, plástico, cartón, cartón
de pasta de madera, cartón ordinario y
tableros aislantes
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Interruptor de conexión/desconexión
Interruptor de velocidad variable (DW391)
Botón de bloqueo
Empuñadura delantera
Empuñaduras laterales
Hojas de la sierra
Abridor
Protector de la hoja de la sierra
Tornillos de fijación de la hoja de la sierra
Llave allen
Alojamiento
Orificio de lubricación
Escuadra de guía de la hoja
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
es - 4
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Colocación de las empuñaduras laterales (fig. B)
• Coloque la herramienta sobre su lado.
• Inserte con cuidado el extremo superior de una
de las empuñaduras laterales (4) dentro de la
abertura de la empuñadura delantera (3).
• Gire la empuñadura lateral hasta que su extremo
inferior se enganche en el alojamiento (10).
• Apriete el tornillo de fijación (13) con la llave allen (9).
• Repita el mismo procedimiento con la otra
empuñadura lateral.
Utilice siempre la herramienta con las
empuñaduras laterales montadas
correctamente.
Sustitución de las hojas de la sierra
Retirada de las hojas de la sierra (fig. C)
• Ponga la herramienta boca abajo y retire el
protector de la hoja (7).
• Suelte ambos tornillos de fijación de la hoja (8)
con la llave allen (9) hasta oír un chasquido.
• Tire con cuidado de una hoja de la sierra hasta que
el orificio roscado (14) esté fuera del alojamiento.
• Tire de la hoja de la sierra sacándola de la
abrazadera de bloqueo (15) y retírela del abridor (6).
• Repita este procedimiento para las otras hojas.
Colocación de las hojas de la sierra (fig. D)
• Deslice una hoja en el abridor (6) asegurándose
de que su orificio ranurado (16) se ajusta en la
abrazadera de bloqueo (15).
• Inserte la parte posterior de la hoja de la sierra en
el alojamiento (10) hasta que el orificio roscado (14)
se aloje en la posición de montaje requerida.
• Repita este procedimiento para la otra hoja de la
sierra.
• Con un pedazo de madera, empuje sobre el lado
dentado de las hojas de sierra para asegurarse
de que estén exactamente en paralelo con el
abridor (6).
24
ESPAÑOL
• Apriete ambos tornillos de fijación de las hojas (8)
de manera segura presionándolos y girándolos
con el lado corto de la llave allen (9).
Antes de utilizar la sierra Alligator, deje
que las hojas funcionen libremente
durante 20 seg. aproximadamente.
Hojas de la sierra
material
hoja recomendada
madera dura, madera de coníferas, hoja HSS de usos
madera contrachapada, placa de
generales
escayola y troncos secos
madera contrachapada,
hoja TCT
cartón ordinario y MDF
bloques huecos térmicos
hoja TCT
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Asegúrese de que el material que va a
serrar esté bien sujeto.
• Aplique únicamente una presión suave
en la herramienta y no ejerza presión
lateral en la hoja de la sierra.
• Evite la sobrecarga.
Antes de utilizarla (fig. A):
• Retire el protector de la hoja (7).
• Monte el tipo de hoja adecuado.
• Compruebe que la herramienta funciona
correctamente y que sirve para todas sus
funciones. Cerciórese de que el abridor (6)
sigue estando recto y que las hojas (5) y el
alojamiento (10) no están dañados.
Encendido y apagado (fig. A)
DW390
Por motivos de seguridad, el interruptor de
conexión/desconexión (1) está equipado con un
botón de bloqueo (2).
• Pulse el botón de bloqueo (2) para desbloquear
la herramienta.
25
• Para poner en marcha la herramienta, pulse el
interruptor de conexión/desconexión (1).
Al soltarlo, el interruptor de bloqueo se activa
automáticamente para evitar que la máquina se
ponga en marcha por equivocación.
• Apague siempre la herramienta antes de
desconectarla.
DW391
Por motivos de seguridad, el interruptor de
velocidad variable (1) está equipado con un botón
de bloqueo (2).
• Pulse el botón de bloqueo (2) para desbloquear
la herramienta.
• Para poner en marcha la herramienta, pulse el
interruptor de velocidad variable (1). La presión
ejercida sobre el interruptor de velocidad variable
determina la velocidad de la herramienta.
Al soltarlo, el interruptor de bloqueo se activa
automáticamente para evitar que la máquina se
ponga en marcha por equivocación.
• Apague siempre la herramienta antes de
desconectarla.
Aserrado (fig. A, E & F)
• Sujete sólo de un lado la pieza en que esté
trabajando, para impedir que el abridor golpee y
se enganche en la pieza. Si ocurriera esto,
facilite la abertura del corte con cuñas a fin de
descargar la tensión sobre la hoja. No intente
liberar la hoja a tirones.
• Sostenga su herramienta eléctrica DEWALT por
la empuñadura delantera (3) y la empuñadura
lateral (4) para guiar la sierra correctamente.
• No emplee la sierra Alligator para cortar curvas
o cavidades. Asegúrese de que el extremo del
abridor sobresale de la pieza de trabajo.
• Para cortes largos y rectos, dibuje una línea
sobre la pieza y siga dicha línea.
• Sólo haga cortes hacia abajo. Evite cortar tierra,
ya que esto desafila las hojas de la sierra muy
rápidamente.
• Cuando utilice un caballete, corte siempre en el
lado externo de los soportes del caballete.
• Para incrementar el rendimiento y la duración de las
hojas, aplique regularmente aceite a las hojas y en
los orificios de lubricación (11) (cada 15-30 min).
• Compruebe periódicamente los tornillos de
fijación de las hojas de la sierra (8).
es - 5
ESPAÑOL
Aserrado de madera (fig. E)
• Balancee suavemente la herramienta de la forma
indicada. Esto incrementa el rendimiento y la
duración de las hojas y ayuda a extraer el polvo.
• Cuando la herramienta se utilice en interiores
durante largos períodos de tiempo, debe
conectarse a un extractor de aspiración
adecuado. Utilice un extractor de aspiración
diseñado de acuerdo con las Directrices
aplicables en relación con la emisión de polvo al
serrar madera.
Lubricación (fig. F)
• Lubrique las hojas, el abridor y la escuadra de
guía de la hoja cuando los limpie.
• Aplique aceite regularmente en los orificios para
aceite del abridor.
• Si no va a utilizar la herramienta durante un largo
período de tiempo, recubra las hojas y llene los
orificios para aceite con un poco de aceite (p. ej.,
aceite de maquinaria). Deje la herramienta
funcionando unos segundos para que el aceite
alcance todas las partes. Esto protege la
herramienta contra la corrosión.
Aserrado de hormigón celular y bloques huecos
térmicos (fig. A)
El hormigón celular y los bloques huecos
térmicos contienen cal viva y arena de
cuarzo. Para garantizar el rendimiento
óptimo, las hojas, el abridor y la
escuadra de guía de la hoja (12) deben
limpiarse por completo después de su
uso.
Aserrado en cemento amiantado
Al serrar cemento amiantado, puede
producirse polvo peligroso. Siga las
Directrices legales y cumpla las
recomendaciones publicadas por los
fabricantes de cemento amiantado.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
es - 6
Limpieza
• Mantenga las ranuras de ventilación abiertas y
limpie periódicamente el alojamiento con un paño
suave.
• Limpie el abridor con un jabón suave y un paño
ligeramente humedecido. No emplee gasolina,
aguarrás, disolvente o productos similares.
No deje que entren líquidos en el alojamiento.
• Retire periódicamente las hojas de la sierra
después de cortar hormigón celular o bloques
huecos térmicos. Limpie por completo las hojas
y el abridor. Para limpiar la escuadra de guía de
la hoja, utilice el raspador suministrado con la
herramienta.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
26
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro
de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual.
27
es - 7
FRANÇAIS
SCIE UNIVERSELLE DW390/DW391
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 6
fr - 7
DW390/DW391
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
LpA
(pression acoustique)
dB(A)*
LWA (puissance acoustique) dB(A)
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Longueur de la course
Longueur de la lame
Temps d’arrêt de la lame
Câble
Poids
V
W
tr/mn
mm
mm
s
m
kg
DW390
230
1.350
3.300
38
275
3
4
4,0
Fusible:
Outils 230 V
DW390
DW391
105
105
118
118
* à l’oreille de l’opérateur
DW391
230
1.300
0 - 3.300
38
275
3
4
4,0
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
DW390
DW391
4,38 m/s2
4,38 m/s2
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
Directeur de développement produits
Horst Großmann
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
fr - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
28
FRANÇAIS
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins de
16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
29
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec
un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi, vous
aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le laisser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé, le
faire changer par votre Service agréé DEWALT.
fr - 2
FRANÇAIS
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux.
Faire remplacer l’interrupteur par un Service
agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques
est strictement réservée aux personnes qualifiées.
Directives de sécurité additionnelles pour scies
universelles
Branchement, mise en MARCHE et à l’ARRET
• Avant de mettre la fiche dans la prise, vérifier que
l’outil est à l’ARRET.
• Ne jamais tenter d’immobiliser lames à la main
après la mise à l’ARRET.
3s
Toujours vérifier que la scie soit arrêtée
avant de la poser sur une table.
En cours de sciage
• Avant de scier, éloigner tous les clous et objets
métalliques de l’aire de travail.
• Si possible, serrer l’ouvrage au moyen d’un étau
p. ex.
• Ne pas scier des pièces excessivement petites.
• Adopter une position confortable sans se
pencher trop en avant, surtout en cas de travail
sur un échafaudage ou une échelle.
• Toujours maintenir la scie à deux mains.
• Ne pas scier de courbes. Ne jamais effectuer une
ouverture en engageant la pointe des lames en
plein matériau.
fr - 3
Vérification et changement des lames de scie
• Toujours tirer la fiche de la prise avant de
changer les lames.
• Utiliser uniquement des lames de scie DEWALT
dont les caractéristiques sont conformes à ces
instructions.
• Utiliser uniquement des lames de scie solides et
en parfait état. Les lames de scie fendues ou
voilées doivent être remplacées immédiatement.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Scie pour béton cellulaire avec:
1 lame carbure pour béton cellulaire (DW390)
1 jeu de lames carbure universelles (DW391)
1 jeu de lames à denture fine (DW391)
1 Protecteur
2 Poignées latérales avec vis de fixation
1 Clé Allen
1 Grattoir pour fentes de guidage
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre scie universelle DEWALT a été mise au point
pour toutes les applications professionnelles du
sciage.
DW390: pour béton cellulaire et plaques de plâtre
DW391: pour bois, matières plastiques, carton,
panneaux en fibre de bois ou en
aggloméré et panneaux isolants
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Interrupteur MARCHE/ARRET
Variateur de vitesse électronique (DW391)
Bouton de déblocage
Poignée avant
Poignées latérales
Lames de scie
Barre
Protecteur
Vis de fixation de la barre
Clé Allen
30
FRANÇAIS
10 Boîtier
11 Orifice de graissage
12 Fente de guidage
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement
à la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble
de rallonge homologué adapté pour la puissance
absorbée de cet outil (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur
est de 1,5 mm2. En cas d’utilisation d’un dévidoir,
toujours dérouler le câble complètement.
Généralités: Utiliser uniquement des
câbles d’alimentation du type HO7RN-F.
• Tourner la poignée latérale jusqu’à ce que le bas
s’engage dans le boîtier (10).
• Serrer la vis de fixation (13) au moyen de la clé
Allen (9).
• Répéter cette procédure pour l’autre poignée
latérale.
Toujours utiliser la scie avec les poignées
latérales en place.
Remplacement des lames de scie
Dépose des lames de scie (fig. C)
• Poser la scie sens dessus dessous et retirer le
protecteur (7).
• Desserrer les vis de fixation (8) de la lame de scie
avec la clé Allen (9) jusqu’au déclic.
• Tirer une des lames de scie vers le haut jusqu’à
ce que le trou fileté (14) sorte du boîtier.
• Tirer la lame de scie hors du clip (15) et la retirer
de la barre (6).
• Répéter cette procédure pour l’autre lame de
scie.
Pose des lames de scie (fig. D)
• Introduire une des lames de scie dans la barre (6)
jusqu’à ce que le trou oblong (16) s’engage dans
le clip (15).
• Introduire la partie arrière de la lame dans le
boîtier (10) jusqu’à ce que le trou fileté (14)
s’engage dans la position de montage.
• Répéter cette procédure pour l’autre lame de
scie.
• A l’aide d’un morceau de bois, exercer une
pression sur les dents des deux lames pour
garantir leur parallélisme avec la barre (6).
• Serrer les deux vis de fixation (8) au moyen du
manche court de la clé Allen (9) en exerçant une
pression avant de tourner.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au réglage.
Laisser fonctionner les lames à vide
durant environ 20 s avant de
commencer le travail.
Montage des poignées latérales (fig. B)
• Poser la scie sur le côté.
• Introduire le haut d’une des poignées latérales (4)
dans l’orifice de la poignée avant (3) en
procédant avec soin.
31
fr - 4
FRANÇAIS
Lames de scie
matériau
lame de scie recommandée
bois dur, bois tendre, contreplaqué, lame en métal HSS
plaques de plâtre et bûches
contreplaqué, panneaux en
lame carbure
• Appuyer sur le variateur (1). Dès que
l’interrupteur est relâché, le bouton de déblocage
entre automatiquement en fonction, excluant
ainsi tout démarrage par inadvertance.
• Toujours mettre la machine à l’ARRET avant de
tirer la fiche de la prise.
aggloméré et plaques en
fibre de bois
béton poreux
lame carbure
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Vérifier le serrage de l’ouvrage.
• Une pression excessive n’accélère pas le
sciage mais réduit les performances de
l’outil. Ne pas exercer de pression
latérale sur les lames de scie.
• Eviter la surcharge.
Avant la mise en marche:
• Retirer le protecteur (7).
• Monter une lame de scie adaptée.
• Vérifier régulièrement le fonctionnement de la
machine. La barre (6) doit être droite et les lames
de scie (5) et le boîtier (10) doivent être intacts.
Mise en MARCHE et ARRET (fig. A)
DW390
Pour plus de sécurité, l’interrupteur MARCHE/
ARRET (1) est équipé d’un bouton de déblocage (2).
• Appuyer sur le bouton de déblocage (2) pour
débloquer la machine.
• Appuyer sur l’interrupteur MARCHE/ARRET (1).
Dès que l’interrupteur est relâché, le bouton de
déblocage entre automatiquement en fonction,
excluant ainsi tout démarrage par inadvertance.
• Toujours mettre la machine à l’ARRET avant de
retirer la fiche de la prise.
DW391
Pour plus de sécurité, le variateur de vitesse
électronique (1) est équipé d’un bouton de
déblocage (2).
• Appuyer sur le bouton de déblocage (2) pour
débloquer la machine.
fr - 5
Pour scier (fig. A, E & F)
• Serrer l’ouvrage d’un côté seulement pour éviter
de coincer la barre et les lames dans la coupe.
Si cela se produit, élargir l’entaille avec des cales
biseautées pour réduire la pression sur les lames.
Ne pas tenter de dégager la scie en la tordant.
• Maintenir votre scie DEWALT par la poignée
avant (3) et la poignée latérale (4) pour garantir un
guidage optimal.
• Ne pas découper des courbes. Ne jamais
effectuer une ouverture en engageant la pointe
des lames en plein matériau. La barre doit
toujours dépasser de l’ouvrage.
• Pour obtenir une coupe rectiligne longue, tracer
une ligne sur l’ouvrage et suivre la ligne.
• Toujours scier vers le bas mais sans toucher le
sol pour éviter d’émousser très rapidement les
lames.
• Si le travail est exécuté sur un chevalet, toujours
scier à l’extérieur des montants du chevalet.
• Pour obtenir des performances optimales et
garantir la longévité des lames, il est
recommandé d’appliquer régulièrement un peu
d’huile sur les lames et dans les orifices de
graissage (11) (toutes les 15-30 min.).
• Vérifier régulièrement la fixation des vis de fixation
(8) de la lame.
Pour scier le bois (fig. E)
• Donner un mouvement de va-et-vient à la scie
comme l’indique le dessin. Cela facilite
l’enlèvement de la sciure et maximise l’efficacité
des lames.
• Quand la scie va être utilisée à l’intérieur durant
une période prolongée, il convient d’utiliser un
système d’aspiration mis au point en conformité
avec les directives relatives à l’émission de
poussière.
32
FRANÇAIS
Pour scier le béton cellulaire et le béton poreux
(fig. A)
Le béton cellulaire et le béton poreux
contiennent de la chaux et du sable.
Pour optimiser les performances de la
machine, il est impératif de nettoyer
soigneusement les lames de scie, la barre
et la fente de guidage (12) après le travail.
Pour scier le ciment à l’amiante
Lors du sciage de ciment à l’amiante,
des poussières nocives risquent de se
dégager. Respecter les réglementations
en vigueur et les recommandations des
fabricants de l’amiante.
Nettoyage
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
• Nettoyer la barre avec un produit doux et un
chiffon humide. Ne pas utiliser de l’essence, de la
térébenthine, des dissolvants ou des produits
similaires. Aucun liquide ne doit pénétrer dans le
boîtier.
• Après le sciage du béton cellulaire ou poreux,
enlever les lames de scie. Nettoyer
soigneusement les lames de scie et la barre.
Nettoyer la fente de guidage au moyen du
grattoir fourni avec la machine.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
Graissage (fig. F)
• Graisser les lames, la barre et la fente de guidage
après leur nettoyage.
• Appliquer régulièrement quelques gouttes d’huile
dans les orifices de graissage sur la barre.
• Quand la scie va être rangée pour un période
prolongée, lubrifier légèrement les lames et les
orifices de graissage sur la barre (utiliser p. ex. de
l’huile pour machines). Faire marcher la scie à
vide durant quelques secondes pour permettre à
l’huile de se disperser. Votre outil sera ainsi
protégé de la corrosion.
33
fr - 6
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
fr - 7
34
ITALIANO
SEGA ALLIGATOR DW390/DW391
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 4
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 6
it - 7
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto.
Profondità max. taglio
Capacità max. taglio
Tempo di frenatura
automatica della lama
Lunghezza cavo
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
DW390/DW391
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
DW390
DW391
(rumorosità)
dB(A)*
105
105
LWA (potenza sonora)
dB(A)
118
118
LpA
* all’orecchio dell’operatore
V
W
min-1
mm
mm
s
m
kg
DW390
230
1.350
3.300
38
275
DW391
230
1.300
0 - 3.300
38
275
3
4
4,0
3
4
4,0
10 A
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW390
DW391
4,38 m/s2
4,38 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
35
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
it - 1
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte
a ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche
e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
it - 2
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto completo prima di lasciarlo incustodito. Staccare la spina
dalla presa se l’utensile rimane inutilizzato e prima
di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione
dell’utensile o di sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione. Proteggere
il cavo dal calore, dagli olii minerali e dagli bordi
taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori.
36
ITALIANO
Controllare periodicamente lo stato del cavo di
alimentazione, e se danneggiato farlo riparare
presso un Centro di Assistenza tecnica
autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti
danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
ed altre condizioni che possono compromettere
il buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso
e provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad
un Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti. Per evitare
pericolo di infortuni, le riparazioni alle
apparecchiature elettriche devono essere
effettuate esclusivamente da personale
qualificato.
Durante il taglio
• Prima di iniziare il taglio, rimuovere i chiodi e le
parti metalliche dal pezzo in lavorazione.
• Quando è possibile, utilizzare morse e dispositivi
simili per bloccare saldamente il pezzo in
lavorazione.
• Non cercare di tagliare pezzi di lavorazione
estremamente piccoli.
• Non piegarsi troppo in avanti e accertarsi di
essere sempre in una posizione di equilibrio
sicura, soprattutto quando ci si trova su ponteggi
o su scale.
• Impugnare sempre la sega con entrambe le mani.
• Non utilizzare la sega per realizzare curve e
tasche.
Controllo e sostituzione delle lame della sega
• Disinserire la spina dell’utensile dalla rete prima di
procedere alla pulizia o alla sostituzione delle
lame della sega.
• Utilizzare solo lame DEWALT per seghe conformi
alle specifiche contenute in questo libretto di
istruzioni.
• Utilizzare solo lame affilate e in perfette condizioni
di funzionamento; le lame rotte o piegate devono
essere scartate e sostituite immediatamente.
Contenuto dell’imballo
Collegamento in rete, accensione/spegnimento
ON/OFF
• Prima di collegare la spina alla rete di
alimentazione, assicurarsi sempre che
l’interruttore della Sega Alligator sia nella
posizione di spento (OFF).
• Dopo aver disattivato la sega, non cercare mai di
fermarne le lame con le dita.
L’imballo comprende:
1 Sega Alligator fornita di:
1 set di lame TCT per calcestruzzo cellulare
(DW390)
1 set di lame per impieghi generici (DW391)
1 set di lame per il taglio fine dei bordi (DW391)
1 Riparo lama
2 Impugnature laterali con viti di fissaggio
1 Chiave a brugola
1 Raschietto per scanalatura di taglio
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
Non riporre mai la sega su un tavolo o su
un banco da lavoro senza averla
precedentemente spenta. Ricordare che
le lame continueranno a funzionare per
un breve periodo dopo avere spento la
sega.
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Norme di sicurezza specifiche per le Seghe
Alligator
3s
37
it - 3
ITALIANO
Descrizione (fig. A)
Impiego di una prolunga
La sua sega DEWALT Alligator è un elettroutensile
versatile che è stato progettato per applicazioni
professionali di taglio.
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
DW390: Taglio di calcestruzzo cellulare e di
cartongesso
DW391: Taglio di legno, plastica, cartone, pannelli
di fibre, pannelli truciolari e pannelli isolanti
Assemblaggio e regolazione
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Interruttore ON/OFF
Interruttore regolazione velocità (DW391)
Pulsante di bloccaggio
Impugnatura anteriore
Impugnature laterali
Lame della sega
Barra
Riparo della lama
Viti di fissaggio della lama
Chiave a brugola
Alloggiamento
Foro di lubrificazione
Scanalatura guidalama
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con
un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
it - 4
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Montaggio delle impugnature laterali (fig. B)
• Mettere l’utensile su un fianco.
• Inserire con attenzione l’estremità superiore di
una delle impugnature laterali (4) nell’apertura
dell’impugnatura anteriore (3).
• Ruotare l’impugnatura laterale finché l’estremità
inferiore si inserisce nell’alloggiamento (10).
• Serrare la vite di fissaggio (13) con la chiave a
brugola (9).
• Ripetere la stessa procedura per l’altra
impugnatura laterale.
L’utensile deve sempre essere azionato
con le impugnature laterali correttamente
montate.
Sostituzione delle lame della sega
Rimozione delle lame della sega (fig. C)
• Capovolgere l’utensile e rimuovere il riparo della
lama (7).
• Allentare entrambe le viti di fissaggio (8) della
lama mediante la chiave a brugola (9) finché non
si sente un clic.
• Tirare delicatamente una lama finché il foro
filettato (14) non è uscito dall’alloggiamento.
• Sfilare la lama dal fermaglio di bloccaggio (15) ed
estrarla dalla barra (6).
• Ripetere la stessa operazione per l’altra lama.
Montaggio delle lame (fig. D)
• Fare scorrere una lama nella barra (6)
accertandosi che il suo foro asolato (16) si
inserisca nel fermaglio di bloccaggio (15).
38
ITALIANO
• Inserire la parte posteriore della lama
nell’alloggiamento (10) finché il foro filettato (14)
non si trova nella posizione di montaggio
richiesta.
• Ripetere la stessa procedura per l’altra lama.
• Servendosi di un pezzo di legno, premere sul lato
dentato delle lame per accertarsi che siano
perfettamente parallele alla barra (6).
• Serrare a fondo entrambe le viti di fissaggio (8)
della lama premendo e ruotando
contemporaneamente il lato corto della chiave a
brugola (9).
Prima di azionare la sega, lasciare
funzionare liberamente le lame per circa
20 sec.
Lame della sega
materiale
legno duro, legno dolce,
lama raccomandata
lama HSS per impieghi
legno compensato, cartongesso
generici
e tronchi essiccati
legno compensato, pannelli
lama TCT
truciolari e MDF
blocchi termoisolanti per costruzioni
lama TCT
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Assicurarsi che il materiale da segare sia
correttamente bloccato in posizione.
• Applicare una leggera pressione
esclusivamente sull’utensile senza
premere lateralmente sulla lama.
• Evitare situazioni di sovraccarico.
Prima di mettere in funzione l’utensile (fig. A):
• Rimuovere il riparo della lama (7).
• Installare il tipo adeguato di lama.
• Verificare che l’utensile funzioni correttamente e
che sia in grado di eseguire tutte le funzioni.
Accertarsi che la barra (6) sia ancora in posizione
diritta e che sia le lame (5) sia l’alloggiamento (10)
non siano danneggiati.
39
Accensione e spegnimento (ON e OFF) (fig. A)
DW390
Per motivi di sicurezza, l’interruttore ON/OFF (1)
è dotato di un pulsante di bloccaggio (2).
• Per sbloccare l’utensile, premere il pulsante di
bloccaggio (2).
• Per mettere in funzione l’utensile, premere
l’interruttore ON/OFF (1). Non appena si rilascia
l’interruttore ON/OFF, l’interruttore di bloccaggio
si inserisce automaticamente al fine di evitare
l’avvio accidentale dell’utensile.
• Prima di scollegare la spina dalla presa di rete,
assicurarsi sempre che l’interruttore dell’utensile
sia nella posizione di spento.
DW391
Per ragioni di sicurezza, l’interruttore di regolazione
della velocità (1) è fornito di un pulsante di
bloccaggio (2).
• Per sbloccare l’utensile, premere il pulsante di
bloccaggio (2).
• Per mettere in funzione l’utensile, premere
l’interruttore di regolazione della velocità (1).
La pressione esercitata sull’interruttore determina
la velocità dell’utensile. Non appena si rilascia
l’interruttore di regolazione della velocità,
il pulsante di bloccaggio si inserisce
automaticamente al fine di evitare un avvio
accidentale dell’utensile.
• Prima di scollegare la spina dalla presa di rete,
assicurarsi sempre che l’interruttore dell’utensile
sia nella posizione di spento.
Operazione di taglio (fig. A, E & F)
• Bloccare il pezzo su un lato con un morsetto in
modo da impedire che la barra si addossi al
pezzo in lavorazione. Qualora ciò si verificasse,
allargare il taglio con dei cunei al fine di annullare
lo sforzo a carico della lama. Non cercare di
liberare la sega utilizzando una chiave.
• Per guidare la sega correttamente, tenere
l’elettroutensile DEWALT impugnando la maniglia
anteriore (3) e quella laterale (4).
• Non utilizzare la sega per realizzare curve o
tasche. Accertarsi che l’estremità della barra
sporga dal pezzo in lavorazione.
• Per tagli lunghi e rettilinei, tracciare dapprima una
riga sul pezzo e poi seguirla guidando la sega.
it - 5
ITALIANO
• Eseguire i tagli procedendo solo dall’alto verso il
basso. Durante l’esecuzione del taglio, evitare
che le lame vengano a contatto con della terra in
quanto perderebbero il filo in breve tempo.
• Quando si utilizza un cavalletto, eseguire il taglio
tenendo la sega in una posizione esterna rispetto
ai bracci del cavalletto stesso.
• Per aumentare le prestazioni e la durata delle
lame, lubrificarle regolarmente con olio,
applicandone anche negli appositi fori di
lubrificazione (11) (ogni 15-30 minuti).
• Controllare regolarmente le viti di fissaggio delle
lame (8).
Esecuzione del taglio su legno (fig. E)
• Muovere delicatamente l’utensile in avanti e
indietro come mostrato nella figura. In questo
modo sarà possibile aumentare le prestazioni e la
durata delle lame e rimuovere la polvere di
segatura.
• Quando l’utensile viene utilizzato in ambienti
chiusi per periodi di tempo prolungati, collegarlo
a un appropriato aspiratore di polveri. Impiegare
esclusivamente aspiratori di polveri conformi alle
direttive pertinenti relative all’emissione di
polvere.
Esecuzione del taglio su calcestruzzo cellulare e
su blocchi termoisolanti per costruzioni (fig. A)
Il calcestruzzo cellulare e i blocchi
termoisolanti per costruzioni contengono
calce viva e sabbia quarzosa. Al fine di
garantire prestazioni ottimali, le lame,
la barra e la scanalatura guidalama (12)
devono venire pulite accuratamente
dopo l’uso.
Esecuzione del taglio su cemento amianto
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione (fig. F)
• Lubrificare le lame, la barra e la scanalatura
guidalama dopo averle pulite.
• Applicare regolarmente olio negli appositi fori
presenti nella barra.
• Se l’utensile non viene utilizzato per un periodo
di tempo prolungato, rivestire le lame e riempire
i fori di lubrificazione con una piccola quantità
d’olio (ad esempio olio per macchine). Lasciare
funzionare l’utensile per alcuni secondi in modo
che l’olio possa raggiungere tutte le parti da
lubrificare e quindi garantire un’azione
anticorrosiva.
Pulizia
• Non ostruire le fessure di ventilazione e pulire
regolarmente l’alloggiamento con un panno
morbido.
• Pulire la barra con sapone neutro e un panno
leggermente umido. Non utilizzare benzina,
trementina, solvente, né prodotti simili. Fare in
modo che nessun liquido entri nell’alloggiamento.
• Quando si tagliano parti di calcestruzzo cellulare
o blocchi termoisolanti per costruzioni, rimuovere
le lame a intervalli regolari. Pulire accuratamente
le lame e la barra. Per pulire la scanalatura
guidalama, usare il raschietto in dotazione
all’utensile.
Quando si tagliano pezzi di cemento
amianto, può prodursi della polvere di
cemento pericolosa per la salute.
Attenersi alle indicazioni stabilite dalla
legge e osservare le raccomandazioni
fornite dai fabbricanti di cemento
amianto.
it - 6
40
ITALIANO
GARANZIA
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
41
it - 7
NEDERLANDS
UNIVERSELE ZAAGMACHINE DW390/DW391
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 6
nl - 6
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental onbelast
Slaglengte
Zaaglengte
Autom. elektr. remtijd
Snoer
Gewicht
V
W
min-1
mm
mm
s
m
kg
DW390/DW391
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW390
DW391
(geluidsdruk)
dB(A)*
105
105
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
118
118
LpA
* op de werkplek
DW390
230
1.350
3.300
38
275
3
4
4,0
Zekeringen:
230 V machines
DW391
230
1.300
0 - 3.300
38
275
3
4
4,0
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW390
DW391
4,38 m/s2
4,38 m/s2
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
nl - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
42
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof,
enz.) kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubberen werkhandschoenen en
schoenen met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij strofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
43
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het niveau
van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitlsuitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
nl - 2
NEDERLANDS
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWALT
Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor universele
zaagmachines
Aansluiten op het net, IN- en UITschakelen
• Controleer altijd of de machine uitgeschakeld is
voordat u hem aansluit op het net.
• Probeer nooit het zaagblad met de hand te
stoppen nadat de machine is uitgeschakeld.
• Leun niet te ver voorover. Zorg voor een stabiele
houding, vooral wanneer u op een stelling of
ladder staat.
• Houd de zaagmachine steeds met beide handen
vast.
• Zaag geen bochten. Gebruik de machine niet als
gatenzaag.
Controleren en verwisselen van het zaagblad
• Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het
zaagblad te verwisselen.
• Gebruik alleen DEWALT zaagbladen die voldoen
aan de specificaties in deze handleiding.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in
goede conditie zijn; gebarsten of verbogen
zaagbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Zaagmachine voor cellenbeton met:
1 HM-zaagblad voor cellenbeton (DW390)
1 set universele zaagbladen (DW391)
1 set fijnzaagbladen (DW391)
1 Beschermkap
2 Zijhandgrepen met bevestigingsschroeven
1 Inbussleutel
1 Schraper voor geleidingssleuf
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
3s
Schakel het apparaat steeds UIT
alvorens het op een tafel of werkbank te
leggen.
Zagen
• Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit
het werkstuk voordat u de machine INschakelt.
• Gebruik waar mogelijk klemmen en
bankschroeven om het werkstuk vast te
klemmen.
• Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt
afgeraden.
nl - 3
Uw DEWALT universele zaagmachine is een
veelzijdig handgereedschap voor professionele
zaagtoepassingen.
DW390: Voor cellenbeton en gipsplaat
DW391: Voor hout, plastic, karton, houtvezelplaat,
spaanplaat en isolatieplaat
1 AAN/UIT-schakelaar
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
(DW391)
2 Ontgrendelknop
44
NEDERLANDS
3 Voorhandgreep
4 Zijhandgrepen
5 Zaagbladen
6 Zaagbladhouder
7 Beschermkap zaagblad
8 Bevestigingsschroeven zaagbladhouder
9 Inbussleutel
10 Behuizing
11 Smeergat
12 Geleidesleuf
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2. Wanneer het verlengsnoer op
een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
• Herhaal deze procedure voor de andere
zijhandgreep.
Zorg altijd voor een juiste bevestiging van
de zijhandgreep.
Verwisselen van de zaagbladen
Verwijderen van de zaagbladen (fig. C)
• Plaats de zaagmachine ondersteboven en
verwijder de beschermkap van het zaagblad (7).
• Draai de bevestigingsschroeven (8) van het
zaagblad los met de inbussleutel (9) totdat u een
klik hoort.
• Trek één zaagblad omhoog totdat het draadgat
(14) uit de behuizing komt.
• Trek het zaagblad uit de clip (15) en verwijder het
uit de zaagbladhouder (6).
• Herhaal deze procedure voor het andere
zaagblad.
Plaatsen van de zaagbladen (fig. D)
• Schuif één zaagblad zodanig in de houder (6) dat
het sleufgat (16) in de clip (15) valt.
• Steek het achtereind van het zaagblad in de
behuizing (10) totdat het draadgat (14) in de
juiste montagepositie valt.
• Herhaal deze procedure voor het andere
zaagblad.
• Duw met een stuk hout op de getande zijde van
de zaagbladen zodat de bladen perfect parallel
met de houder (6) liggen.
• Draai beide bevestigingsschroeven (8) stevig aan
door met de korte zijde van de inbussleutel (9) te
drukken en gelijktijdig te draaien.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Bevestigen van de zijhandgrepen (fig. B)
• Plaats de machine op zijn kant.
• Steek de bovenzijde van een van de
zijhandgrepen (4) nauwkeurig in de opening van
de voorhandgreep (3).
• Draai de zijhandgreep zodanig dat de onderzijde
in de behuizing (10) past.
• Draai de bevestigingsschroef (13) vast met de
inbussleutel (9).
45
Laat de zaagbladen ongeveer 20 s
onbelast draaien alvorens te gaan
werken.
Zaagbladen
materiaal
hardhout, naaldhout, multiplex,
aanbevolen zaagblad
universeel HSS zaagblad
gipsplaat en houtblokken
multiplex, spaanplaat en MDF
HM zaagblad
poriso-bouwstenen
HM zaagblad
nl - 4
NEDERLANDS
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Controleer of het werkstuk goed
vastgeklemd is.
• Overmatige druk op de machine versnelt
het zagen niet maar resulteert juist in
slechtere prestaties. Oefen geen
zijdelingse druk uit op de zaagbladen.
• Vermijd overbelasting.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Verwijder de beschermkap (7).
• Monteer een geschikt zaagblad.
• Controleer de werking van de machine.
De zaagbladhouder (6) moet recht zijn en de
zaagbladen (5) en de behuizing (10) moeten
onbeschadigd zijn.
AAN- en UITschakelen (fig. A)
DW390
Om veiligheidsredenen is de AAN/UIT-schakelaar (1)
uitgerust met een ontgrendelknop (2).
• Druk op de ontgrendelknop (2) om de machine te
ontgrendelen.
• Druk de AAN/UIT-schakelaar (1) in om de
machine te starten. Zodra de AAN/UITschakelaar wordt losgelaten, treedt de
ontgrendelknop automatisch in werking zodat
onbedoeld starten is uitgesloten.
• Schakel de machine steeds UIT alvorens de
stekker uit het stopcontact te trekken.
DW391
Om veiligheidsredenen is de schakelaar voor
elektronisch regelbaar toerental (1) uitgerust met een
ontgrendelknop (2).
• Druk op de ontgrendelknop (2) om de machine te
ontgrendelen.
• Druk de schakelaar (1) in om de machine te
starten. Zodra de schakelaar wordt losgelaten,
treedt de ontgrendelknop automatisch in werking
zodat onbedoeld starten is uitgesloten.
• Schakel de machine steeds UIT alvorens de
stekker uit het stopcontact te trekken.
nl - 5
Zagen (fig. A, E & F)
• Klem het werkstuk slechts aan één zijde vast om
te voorkomen dat de zaagbladhouder in het
werkstuk vastloopt. Mocht dit toch gebeuren,
open dan de zaagsnede met wiggen om de druk
op de zaagbladen te verlichten. Probeer nooit het
zaagblad los te wrikken.
• Houd uw DEWALT zaagmachine vast bij de
voorhandgreep (3) en de zijhandgreep (4) zodat u
de zaag optimaal kunt leiden.
• Zaag geen bochten. Gebruik de machine niet als
gatenzaag. Het voorste uiteinde van de
zaagbladhouder moet steeds vrij buiten het
werkstuk uitsteken.
• Trek voor lange, rechte sneden eerst een lijn op
het werkstuk en volg de lijn.
• Maak uitsluitend neergaande slagen. Laat de
zaagmachine niet in de aarde zagen omdat de
zaagbladen dan zeer snel bot worden.
• Bij werken met een zaagbok steeds aan de
buitenzijde van de zaagbokarmen zagen!
• Voor optimale prestaties en een hoge levensduur
van de zaagbladen is het aanbevolen regelmatig
olie aan te brengen op de zaagbladen en in de
smeergaten (11) (om de 15-30 min.).
• Controleer regelmatig de bevestigingsschroeven (8)
van het zaagblad.
Zagen in hout (fig. E)
• Beweeg de zaagmachine behoedzaam zoals afgebeeld. Op deze wijze verkrijgt u optimale prestaties
en gaan de zaagbladen lang mee. Bovendien helpt
deze werkwijze het zaagsel te verwijderen.
• Wanneer de zaagmachine gedurende lange tijd
binnenshuis wordt gebruikt, moet een
stofafzuiginstallatie worden gebruikt. Gebruik een
stofafzuiger die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
Zagen in cellenbeton en poriso-bouwstenen (fig. A)
Cellenbeton en poriso-bouwstenen
bevatten kalk en kwartszand. Voor
optimale prestaties is het beslist
noodzakelijk de zaagbladen, de
zaagbladhouder en de geleidingssleuf (12)
na het werk grondig te reinigen.
46
NEDERLANDS
Zagen in asbestcement
Bij het zagen van asbestcement kan
gevaarlijk stof vrijkomen. Volg de
wettelijke bepalingen en aanbevelingen
van de asbestfabrikanten op,
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering (fig. F)
• Smeer de zaagbladen, de zaagbladhouder en de
geleidingssleuf na reiniging.
• Druppel regelmatig olie in de smeergaten op de
zaagbladhouder.
• Wanneer de zaagmachine langere tijd niet
gebruikt wordt, smeer dan de zaagbladen in en
vul de smeergaten met een beetje olie (bijv.
machineolie). Laat de machine enkele seconden
onbelast draaien zodat de olie zich verspreidt.
Op deze wijze is de machine beschermd tegen
corrosie.
Reiniging
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de
behuizing regelmatig schoon met een zachte
doek.
• Reinig de zaagbladhouder met een mild
reinigingsmiddel en een vochtige doek.
Gebruik geen benzine, terpentine, verfverdunners
of soortgelijke produkten. Laat geen vocht in de
behuizing binnendringen.
• Verwijder regelmatig de zaagbladen bij het zagen
van cellenbeton of poriso-bouwstenen. Reinig de
zaagbladen en de houder grondig. Gebruik voor
het reinigen van de geleidesleuf de meegeleverde
schraper.
47
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze Servicecenters op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center
(zie de achterzijde van deze handleiding).
nl - 6
NORSK
ALLIGATORSAG DW390/DW391
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 6
no - 6
DW390/DW391
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
Tekniske data
Spenning
Inngangseffekt
Turtall/min tomgang
Slaglengde
Skjærelengde
Bremsetid, automatisk
elektronisk bladbrems
Snorlengde
Vekt
DW390
DW391
dB(A)*
105
105
dB(A)
118
118
* ved brukerens øre
V
W
min-1
mm
mm
s
m
kg
DW390
230
1.350
3.300
38
275
DW391
230
1.300
0 - 3.300
38
275
3
4
4,0
3
4
4,0
Sikring:
230 V
10 A
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW390
DW391
4,38 m/s2
4,38 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
no - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
48
NORSK
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen
før du begynner å bruke maskinen. Oppbevar
bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik
at alle som skal bruke maskinen lett kan finne
den. I tillegg til nedenforstående forskrifter, må
alle vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse grunnleggende
sikkerhetsforskrifter følges for å redusere
risikoen for elektrisk støt, personskade og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy
i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som
krever kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy
til formål det ikke er ment for, som for eksempel
å fjerne kvister eller kappe ved med en
håndsirkelsag.
49
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke
i ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
no - 2
NORSK
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet
i stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye
for å bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt
i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av
annet verktøy eller tilbehør enn det som
anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene
kan medføre en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med gjeldende
sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko: Overlat alltid
reparasjon av elektriske apparater til kvalifisert
servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for Alligatorsager
Strømbryter
• Pass alltid på at Alligatorsagen er slått AV før du
kobler den til nettet.
• Forsøk aldri å stoppe sagbladene med fingrene
etter at sagen er slått AV.
3s
Legg aldri sagen ned på et bord eller en
arbeidsbenk hvis den ikke er slått AV.
Sagbladene vil fortsette å gå en liten
stund etter at maskinen er blitt slått AV.
Når du sager
• Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra
arbeidsemnet før du begynner å arbeide.
• Bruk klemmer og skrustikke til å feste
arbeidsemnet hvis dette er mulig.
• Ikke forsøk sag veldig små emner.
• Bøy deg ikke for langt forover. Vær sikker på at
du alltid står støtt, spesielt på stillaser og stiger.
no - 3
• Hold alltid sagen med begge hender.
• Bruk ikke sagen til saging av buer og lommer.
Kontroll og bytte av sagblad
• Trekk maskinstøpselet ut av kontakten før
sagbladene rengjøres eller byttes.
• Bruk bare DEWALT-sagblad som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand;
sprukne eller bøyde sagblad må kasseres og
erstattes øyeblikkelig.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Alligatorsag med:
1 TCT-sagbladsett til lettbetong (DW390)
1 universal-sagbladsett (DW391)
1 sagbladsett til finsaging (DW391)
1 Sagblad-vern
2 Sidehåndtak med låseskruer
1 Sekskantnøkkel
1 Sporrenser
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT Alligatorsag er et allsidig elektroverktøy
som har blitt utformet for profesjonell saging.
DW390: Saging av lettbetong og gipsplater
DW391: Saging av tre, plast, papp, fiberplater,
sponplater og isolasjonsplater
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Strømbryter
Bryter for variabelt turtall (DW391)
Sperre for strømbryter
Fronthåndtak
Sidehåndtak
Sagblad
Stang
Sagblad-vern
Låseskruer til sagbladet
Sekskantnøkkel
50
NORSK
10 Hus
11 Oljehull
12 Sagspor
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er
i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
• Dra forsiktig i et av sagbladene til det gjengede
hullet (14) er ute av huset.
• Dra sagbladet ut av låseklemmen (15) og ta det
ut av stangen (6).
• Gjenta denne prosedyren for det andre
sagbladet.
Montering av sagblad (fig. D)
• Skyv ett av sagbladene på stangen (6) og
kontroller at det avlange hullet (16) passer
i låseklemmen (15).
• Stikk baksiden av sagbladet så langt inn i huset
(10) at det gjengede hullet (14) blir sittende i den
ønskede posisjon.
• Gjenta denne prosedyren for det andre
sagbladet.
• Trykk med et trestykke på den tannete siden av
sagbladene for å være sikker på at de er helt
parallelle med stangen (6).
• Stram begge låseskruene (8) godt ved å presse
og vri samtidig med den korte enden av
sekskantnøkkelen (9).
La sagbladene gå ubelastet i ca. 20 sek.
før bruk.
Montering og justering
Sagblad
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Montering av sidehåndtak (fig. B)
• Legg maskinen på siden.
• Stikk forsiktig den øverste delen av sidehåndtaket
(4) inn i åpningen på fronthåndtaket. (3).
• Vri sidehåndtaket til den nederste delen kan
kobles til huset (10).
• Stram låseskruen (13) med sekskantnøkkelen (9).
• Gjenta denne prosedyren for det andre
sidehåndtaket.
Bruk alltid maskinen med
sidehåndtakene riktig montert.
materiale
hardt tre, mykt tre, kryssfiner,
anbefalt sagblad
HSS universal-sagblad
gipsplater og tørt tømmer
kryssfiner, sponplater og MDF
TCT-sagblad
varmeisolerende bygningsblokker
TCT-sagblad
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages er
spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet
og trykk ikke sidelengs på bladet.
• Unngå overbelastning.
Bytting av sagblad
Fjerning av sagblad (fig. C)
• Snu maskinen opp ned og fjern sagblad-vernet (7).
• Løsne begge låseskruene til sagbladet (8) med
sekskantnøkkelen (9) til det sier klikk.
51
Før maskinen tas i bruk (fig. A):
• Fjern sagblad-vernet (7).
• Monter riktig sagblad.
no - 4
NORSK
• Kontroller at maskinen går som den skal og
kan utføre alle funksjoner. Forviss deg om at
stangen (6) fortsatt er rett og at sagbladene (5)
og huset (10) ikke er ødelagt.
• Bruk regelmessig olje på sagbladene og
i oljehullene (11) (hvert 15-30 min.) for å øke
sagbladenes prestasjon og levetid.
• Kontroller regelmessig låseskruene til sagbladet (8).
Skru PÅ og AV (fig. A)
DW390
Av sikkerhetsgrunner er strømbryteren (1) utstyrt
med sperre (2).
• Trykk inn sperren (2) for å løsne maskinen.
• Trykk inn strømbryteren (1) for å starte maskinen.
Så snart strømbryteren slippes, blir sperren
automatisk aktivert slik at den hindrer at
maskinen uforvarende startes.
• Stans før støpselet tas ut av kontakten.
DW391
Av sikkerhetsgrunner er bryteren for variabelt turtall (1)
utstyrt med sperre (2).
• Trykk inn sperren (2) for å løsne maskinen.
• Start maskinen ved å trykke inn bryteren for
variabelt turtall (1). Trykket som utøves på
bryteren bestemmer maskinhastigheten. Så snart
bryteren for variabelt turtall slippes, blir sperren
automatisk aktivert slik at den hindrer at
maskinen uforvarende startes.
• Stans før støpselet tas ut av kontakten.
Saging (fig. A, E & F)
• Spenn arbeidsemnet fast bare på én side for å
unngå at stangen setter seg fast i arbeidsemnet.
Hvis dette skulle skje, utvides snittet med kiler for
å minske spenningen på bladet. Prøv ikke å
vrikke løs sagen.
• Hold ditt DEWALT Elektroverktøy foran (3) og
i sidehåndtaket (4) for å få god styring.
• Bruk ikke sagen til å sage buer eller lommer.
Forviss deg om at enden på stangen stikker ut av
arbeidsemnet.
• For lange, rette snitt bør du først tegne en
hjelpestrek på arbeidsemnet.
• Lag bare nedadgående snitt. Unngå å skjære
i jord, da dette vil føre til at sagbladene sløves
svært raskt.
• Når en sagkrakk benyttes, må man bare sage på
utsiden av sagkrakk-armene.
no - 5
Saging i tre (fig. E)
• Rist maskinen forsiktig som vist. Dette øker
sagbladenes prestasjon og levetid og bidrar til
å fjerne sagflis.
• Når maskinen brukes innendørs i lengre tid,
må den kobles til en egnet støvsuger. Bruk en
støvsuger som er i samsvar med de gjeldende
forskrifter angående støvutslipp.
Saging i lettbetong og varmeisolerende
bygningsblokker (fig. A)
Lettbetong og varmeisolerende
bygningsblokker inneholder kalk og
kvartssand. For å sikre maksimal
prestasjon, må sagbladene, stangen og
sagbladføringsåpningen (12) rengjøres
grundig etter bruk.
Saging av asbestsement
Ved saging av asbestsement kan det
oppstå skadelig støv. Følg de
lovbestemte retningslinjene og overhold
de anbefalinger som gis av produsenter
av asbestsement.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
52
NORSK
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring (fig. F)
• Smør sagbladene, stangen og
sagbladføringsåpningen etter rengjøring.
• Tilfør regelmessig olje i oljehullene på stangen.
• Hvis maskinen ikke skal brukes på lenge, må
man smøre inn sagbladene og fylle på litt olje
(f.eks. maskinolje) i oljehullene. La maskinen gå et
par sekunder for å la oljen spre seg til alle delene.
Dette beskytter maskinen mot rust.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Rengjøring
• Hold ventilasjonshullene åpne og rengjør huset
regelmessig med en myk klut.
• Rengjør stangen med mild såpe og en fuktig klut.
Bruk ikke bensin, terpentin, tynner eller lignende
produkter. La ikke væske komme inn i huset.
• Fjern sagbladene regelmessig etter saging av
lettbetong eller varmeisolerende bygningsblokker.
Rengjør sagbladene og stangen grundig. Bruk
sporrenseren som følger med maskinen til å
rengjøre sagsporet.
Utslitt verktøy og miljøet
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
53
no - 6
PORTUGUÊS
SERRA ALLIGATOR DW390/DW391
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT.
Muitos anos de experiência, um desenvolvimento
contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis
para os utilizadores profissionais.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 6
pt - 7
Dados técnicos
Voltagem
V
Potência de alimentação
W
Velocidade em vacio
rpm
Curso
mm
Comprimento de corte
mm
Duração travagem
electrónica autom. da serra
s
Comprimento do cabo
m
Peso
kg
DW390/DW391
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
89/392/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
LpA
DW390
230
1.350
3.300
38
275
DW391
230
1.300
0 - 3.300
38
275
3
4
4,0
3
4
4,0
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
DW390
DW391
dB(A)*
105
105
dB(A)
118
118
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW390
DW391
4,38 m/s2
4,38 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
pt - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
54
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança aplicáveis
no seu país para reduzir o risco de incêndio, de
choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de tentar
utilizar este produto. Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas à
terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões, frigoríficos).
Nos casos de serviço sob condições extremas (tais
como humidade elevada, execução de soldadura,
etc.) a segurança eléctrica pode ser aumentada
intercalando-se um transformador de separação ou
um disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio
seco, fechado à chave e fora do alcance das
crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel. Quando se
trabalha no exterior, é de aconselhar o uso de
luvas de borracha e de calçado antiderrapante.
Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
55
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se
o nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor.
Verifique se o interruptor está desligado ao ligar
a ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte.
A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o efeito
indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem
a risco de ferimento.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção
e substituição dos acessórios.
pt - 2
PORTUGUÊS
Verifique regularmente os cabos da ferramenta e,
no caso de estes estarem danificados, mandeos consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de ferramentas eléctricas deverá
estar fica exclusivamente a cargo de técnicos
qualificados.
Normas de segurança adicionais para Serras
Alligator
Ligação à corrente, ligar (ON) e desligar (OFF)
• Assegure-se sempre de que interruptor está na
posição (OFF) antes de ligar a Serra Alligator à
corrente.
• Depois de desligar (OFF), nunca tente parar as
lâminas de corte com os seus dedos.
3s
pt - 3
Nunca pouse a serra sobre uma mesa
ou bancada se não estiver desligada
(OFF). As lâminas continuarão a
funcionar durante alguns instantes
depois de a máquina ter sido desligada
(OFF).
Durante a operação de corte
• Retire todos os pregos e objectos metálicos da
peça a serrar antes de começar o trabalho.
• Sempre que possível, use grampos e tornos para
fixar a peça com firmeza.
• Não tente serrar peças extremamente pequenas.
• Não se incline demasiado para a frente.
Assegure-se de que está bem seguro,
principalmente em andaimes e escadas.
• Segure sempre a serra com ambas as mãos.
• Não utilize a serra para cortar curvas e
cavidades.
Verificação e mudança das lâminas de corte
• Desligue a ferramenta da corrente eléctrica antes
de a limpar ou mudar as lâminas de corte.
• Utilize apenas lâminas de corte DEWALT,
conformes com as especificações incluídas
nestas instruções de operação.
• Apenas deverão ser usadas lâminas de corte
afiadas e em perfeito estado; as lâminas partidas
ou torcidas deverão ser rejeitadas e substituídas
imediatamente.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra Alligator com:
1 conjunto de lâminas de corte TCT para betão
celular (DW390)
1 conjunto de lâminas de corte para fins gerais
(DW391)
1 conjunto de lâminas de corte para corte com
rebordos perfeitos (DW391)
1 Protecção para serra de corte
2 Pegas laterais com parafusos de fixação
1 Chave Allen
1 Raspador das ranhuras de corte
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
56
PORTUGUÊS
Descrição (fig. A)
A sua Serra DEWALT Alligator é uma ferramenta
eléctrica versátil, concebida para aplicações de
corte profissionais.
DW390: Corte de betão celular e estuque em placa
DW391: Corte de madeira, plástico, cartão, placas
de fibra, aglomerado de madeira e placa
isoladora
1 Interruptor para ligar (ON)/desligar (OFF)
1 Interruptor da velocidade variável (DW391)
2 Botão de travagem
3 Pega frontal
4 Pegas laterais
5 Lâminas de corte
6 Barra
7 Protecção da lâmina de corte
8 Parafusos de fixação da lâmina de corte
9 Chave Allen
10 Alojamento
11 Orifício para óleo
12 Ranhura-guia da lâmina de corte
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com
o estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
57
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da
tomada.
Encaixe das pegas laterais (fig. B)
• Coloque a ferramenta de lado.
• Introduza cuidadosamente a extremidade
superior de uma das pegas laterais (4) na
abertura existente na pega frontal (3).
• Faça girar a pega lateral até que a sua
extremidade inferior engate no alojamento (10).
• Aperte o parafuso de fixação (13) com a chave
Allen (9).
• Repita este procedimento para a pega do outro
lado.
Utilize a ferramenta sempre com as
pegas laterais bem montadas.
Substituição das lâminas de corte
Remoção das lâminas de corte (fig. C)
• Inverta a posição da ferramenta e retire a
protecção da lâmina de corte (7).
• Desaperte os dois parafusos de fixação (8) da
lâmina de corte com a chave Allen (9) até ouvir
um estalido.
• Puxe cuidadosamente uma lâmina de corte até
o orifício roscado (14) ficar do lado de fora do
alojamento.
• Puxe a lâmina de corte para fora do grampo de
fixação (15) e retire-a da barra (6).
• Repita este procedimento para a outra lâmina de
corte.
Encaixe das lâminas de corte (fig. D)
• Faça deslizar uma lâmina de corte para dentro
da barra (6) de modo a que o respectivo orifício
entalhado (16) encaixe no grampo de fixação (15).
• Introduza a parte de trás da lâmina de corte no
alojamento (10) até que o orifício roscado (14)
fique na posição de montagem adequada.
• Repita este procedimento para a outra lâmina de
corte.
• Usando um bocado de madeira, empurre o lado
dentado das lâminas de corte de modo a que
fiquem exactamente paralelas à barra (6).
pt - 4
PORTUGUÊS
• Aperte muito bem os dois parafusos de fixação (8)
da lâmina de corte pressionando e rodando ao
mesmo tempo com a extremidade curta da
chave Allen (9).
Antes da operação, deixe as lâminas de
corte funcionarem livremente durante
cerca de 20 segundos.
Lâminas de corte
material
madeira dura, madeira macia,
lâmina de corte recomendada
lâmina de corte HSS
contraplacado, estuque em
para fins gerais
placa e troncos secos
contraplacado, aglomerado
lâmina de corte TCT
de madeira e MDF
blocos de construção térmicos
lâmina de corte TCT
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Assegure-se de que o material a cortar
está bem fixo.
• Aplique apenas uma pressão ligeira
sobre a ferramenta e não exerça pressão
lateral sobre a lâmina de corte.
• Evite as sobrecargas.
Antes da operação (fig. A):
• Retire a protecção das lâminas de corte (7).
• Monte o tipo mais adequado de lâmina de corte.
• Verifique se a ferramenta está a funcionar de
forma adequada e se tem capacidade para
desempenhar todas as suas funções. Assegurese de que a barra (6) continua alinhada e de que
as lâminas de corte (5) e o alojamento (10) não
estão danificados.
Ligar (ON) e desligar (OFF) (fig. A)
DW390
Por razões de segurança o interruptor para ligar
(ON)/desligar (OFF) (1) está equipado com um botão
de travagem (2).
• Pressione o botão de travagem (2) para
destravar a ferramenta.
pt - 5
• Para fazer funcionar a ferramenta, pressione
o interruptor para ligar (ON)/desligar (OFF) (1).
Logo que o interruptor para ligar (ON)/desligar
(OFF) é libertado, o interruptor de travagem
é activado automaticamente para evitar um
arranque acidental.
• Desligue sempre a ferramenta antes de a desligar
da corrente eléctrica.
DW391
Por razões de segurança o interruptor da velocidade
variável (1) está equipado com um botão de
travagem (2).
• Pressione o botão de travagem (2) para
destravar a ferramenta.
• Para fazer funcionar a ferramenta, pressione
o interruptor de velocidade variável (1). A pressão
exercida sobre o interruptor determina
a velocidade da ferramenta. Logo que
o interruptor da velocidade variável é libertado
o interruptor de travagem é automaticamente
activado para evitar um arranque acidental.
• Desligue sempre a ferramenta antes de a desligar
da corrente eléctrica.
Serrar (fig. A, E & F)
• Prenda um dos lados da peça que vai serrar
para evitar que a barra encrave na peça.
Se tal acontecer, abra o corte com cunhas para
aliviar a pressão sobre a lâmina. Não tente soltar
a serra com uma chave de fendas.
• Segure na sua Ferramenta Eléctrica DEWALT
pelas pegas frontal (3) e lateral (4) para guiar
a serra de forma adequada.
• Não utilize a serra para cortar curvas nem
cavidades. Assegure-se de que a extremidade
da barra fica saliente em relação à peça de
trabalho.
• Para obter cortes longos e rectos, desenhe, antes
de mais, uma linha na peça a trabalhar e siga-a.
• Realize apenas corte dirigidos para baixo. Evite
cortar terra, uma vez que isso fará com que as
lâminas de corte fiquem rapidamente rombas.
• Ao utilizar um cavalete para serras corte sempre
da parte de fora dos braços do cavalete da serra.
• Para melhorar o desempenho e prolongar a vida
útil das lâminas de corte, aplique regularmente
óleo nas lâminas e nos orifícios para o óleo (11)
(a cada 15-30 min.).
58
PORTUGUÊS
• Verifique regularmente os parafusos de fixação
das lâminas de corte (8).
Serrar madeira (fig. E)
• Balance ligeiramente a ferramenta conforme
o ilustrado. Este balanço melhora o desempenho
e prolonga a vida útil das lâminas de corte,
ajudando a remover a serradura.
Serrar em betão celular e blocos de construção
térmicos (fig. A)
O betão celular e os blocos de
construção térmicos contêm cal e areia
de quartzo. Para garantir o melhor
desempenho possível, as lâminas de
corte, a barra e a ranhura-guia das
lâminas (12) devem ser cuidadosamente
limpas depois de cada utilização.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados
e limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação (fig. F)
• Lubrifique as lâminas de corte, a barra e a
ranhura-guia das lâminas quando limpar.
• Aplique regularmente óleo nos orifícios para
o óleo existentes na barra.
• Se a ferramenta não for usada durante muito
tempo, aplique nas lâminas de corte um
revestimento de óleo e encha os orifícios para
o óleo também com um pouco de óleo
(p.e. óleo para máquinas). Deixe a ferramenta
funcionar durante alguns segundos de modo
a que o óleo chegue a todas as peças.
Isto protege a ferramenta de corrosão.
Serrar em fibrocimento
Ao serrar fibrocimento, poderão ser
produzidas poeiras nocivas. Siga as
directrizes oficiais e observe as
recomendações dos fabricantes de
fibrocimento.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Limpeza
• Mantenha as ranhuras de ventilação
desimpedidas e limpe regularmente o respectivo
alojamento com um pano limpo.
• Limpe a barra com um detergente suave e um
pano ligeiramente húmido. Não use gasolina,
terebentina, diluente ou produtos similares.
Não deixe que entrem líquidos no alojamento.
• Retire regularmente as lâminas de corte depois
de cortar betão celular ou blocos de construção
térmicos. Limpe cuidadosamente as lâminas de
corte e a barra. Para limpar a ranhura-guia da
lâmina de corte utilize o raspador fornecido com
a ferramenta.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
59
pt - 6
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com
a sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Apresente
a sua reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra
e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por
defeito de montagem ou de material, durante
os 12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
pt - 7
60
SUOMI
SÄHKÖSAHA DW390/DW391
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 6
fi - 6
DW390/DW391
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
LpA
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Kuormittamaton kierros
nopeus/min.-1
Iskun pituus
Katkaisupituus
Automaattinen terän
jarrutusaika
Sähköjohdon pituus
Paino
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
V
W
mm
mm
s
m
kg
DW390
230
1.350
DW391
230
1.300
3.300
38
275
0 - 3.300
38
275
3
4
4,0
3
4
4,0
DW390
DW391
dB(A)*
105
105
dB(A)
118
118
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW390
DW391
4,38 m/s2
4,38 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Sulakkeet:
230 V
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
61
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
fi - 1
SUOMI
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi tulee
aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä
kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin,
kuten putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan. Laitteen tai siihen
liitetyn lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Esim.
älä sahaa käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona työskennellessäsi
kumihansikkaita ja liukumattomia kenkiä.
Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa.
fi - 2
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun vaihtoohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti
ja anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
62
SUOMI
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Erityisiä turvallisuusohjeita sähkösahan käyttöä
varten
Sähköliitäntä ja virran kytkeminen
• Varmista aina ennen virtajohdon liittämistä
sähköverkkoon, että sähkösahan virtakytkin on
OFF-asennossa (pois päältä).
• Älä koskaan yritä pysäyttää tai jarruttaa sahan
terää käsin.
3s
Älä aseta sahaa pöydälle ennen kuin olet
kytkenyt virran pois päältä. Sahan terä
liikkuu hetken myös sen jälkeen, kun virta
on sammutettu.
Sahattaessa
• Poista naulat ym. metalliesineet sahattavasta
kappaleesta ennen sahausta.
• Kiinnitä sahattava kappale puristimien avulla
mahdollisuuksien mukaan.
• Älä käytä sahaa liian pienien kappaleiden
sahaamiseen.
• Älä kurottele saha kädessä työskennellessäsi.
Seiso aina tukevasti. Ole erityisen varovainen
telineillä tai tikkailla työskennellessäsi.
• Pidä sahasta kiinni aina molemmin käsin.
• Älä käytä sahaa kuviosahaukseen.
Sahan terien vaihtaminen ja säätäminen
• Irrota liitäntäjohto pistorasiasta ennen sahanterien
vaihtamista tai puhdistamista.
63
• Käytä ainoastaan näiden käyttöohjeiden
suositusten mukaisia DEWALT-sahanteriä.
• Käytä ainoastaan teräviä, täysin käyttökelpoisia
teriä; vioittuneet tai taipuneet terät tulee vaihtaa
välittömästi ja poistaa käytöstä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Sähkösaha, jossa:
1 TCT-sahanteräsarja kevytbetonia varten
(DW390)
1 yleiskäyttöinen sahanteräsarja (DW391)
1 sahanteräsarja hienosahaukseen (DW391)
1 Sahanterän suojus
2 Sivukahvat kiinnitysruuveineen
1 Kuusiokoloavain
1 Sahausuran puhdistin
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Tämä DEWALT-sähkösaha on monikäyttöinen ja
tehokas työkalu, joka on suunniteltu
ammattikäyttöön.
DW390: Kevytbetonin ja kipsilevyjen sahaukseen
DW391: Puun, muovin, kartongin, kuitulevyjen,
lastulevyjen ja eristelevyjen sahaukseen
1 Virtakytkin
1 Sahausnopeuden säädin (DW391)
2 Lukituksen vapautin
3 Etukahva
4 Sivukahvat
5 Sahan terät
6 Laippa
7 Teräsuojus
8 Terän kiinnitysruuvit
9 Kuusiokoloavain
10 Kotelo
11 Öljyreikä
12 Sahanterän ohjausura
fi - 3
SUOMI
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Sivukahvojen asentaminen (kuva B)
• Aseta laite kyljelleen.
• Aseta sivukahvan (4) yläpää varovasti etukahvan
(3) aukkoon.
• Käännä sivukahvaa, kunnes sen alapää
koskettaa koteloa (10).
• Kiristä kiinnitysruuvi (13) kuusiokoloavaimella (9).
• Asenna toinen sivukahva kuten yllä.
Käytä laitetta vain, kun molemmat
sivukahvat on asennettu paikoilleen.
Sahanterien vaihtaminen
Sahanterien irrottaminen (kuva C)
• Käännä laite ylösalaisin ja irrota teräsuojus (7).
• Löysää molempia terän kiinnitysruuveja (8)
kuusiokoloavaimella (9), kunnes kuulet
naksahduksen.
• Vedä varovasti toista terää, kunnes kierteinen
reikä (14) on ulkona kotelosta.
• Vedä terä ulos lukitsimesta (15) ja irrota terä
laipasta (6).
• Irrota toinen terä kuten yllä.
fi - 4
Sahanterien asentaminen (kuva D)
• Liu’uta toinen sahanterä laippaan (6).
Varmista että urareikä (16) osuu lukitsimeen (15).
• Työnnä sahanterän takapuolta koteloon (10),
kunnes kierteinen reikä (14) asettuu oikeaan
kohtaan.
• Asenna toinen terä kuten yllä.
• Varmista että terät ovat täsmälleen laipan (6)
suuntaiset painamalla terien hampaita
puukappaleen avulla.
• Kiristä molemmat terien kiinnitysruuvit (8)
tiukkaan painamalla ja kääntämällä
samanaikaisesti kuusiokoloavainta (9).
Anna terien liikkua vapaasti noin
20 sekunnin ajan ennen käyttöä.
Sahanterät
materiaali
kova puu, pehmeä puu, vaneri,
suositeltava sahanterä
yleiskäyttöinen HSS-
kipsilevy ja kuivat tukit
sahanterä
vaneri, lastulevy ja MDF-levy
TCT-sahanterä
lämpöeristelevyt
TCT-sahanterä
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varmista että sahattava materiaali pysyy
tiukasti paikallaan.
• Paina laitetta materiaalia vasten
mahdollisimman vähän. Älä kohdista
liikaa sivuttaisvoimaa sahanterään.
• Vältä kuormittamasta laitetta liikaa.
Ennen käyttöä (kuva A):
• Irrota teräsuojus (7).
• Asenna sahaustarkoitukseen sopivat terät
paikoilleen.
• Tarkista että laite toimii oikein. Varmista että
laippa (6) on suorassa ja että sahanterät (5) ja
kotelo (10) ovat kunnossa.
64
SUOMI
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
DW390
Turvallisuuden vuoksi virtakytkin (1) on varustettu
lukituksen vapauttimella (2).
• Vapauta laitteen lukitus painamalla lukituksen
vapautinta (2).
• Käynnistä laite painamalla virtakytkintä (1).
Heti kun irrotat sormesi virtakytkimestä, kytkin
lukkiutuu, mikä estää tahattoman
käynnistymisen.
• Sammuta aina laite virtakytkimestä ennen kuin
irrotat liitäntäjohdon pistorasiasta.
DW391
Turvallisuuden vuoksi sahausnopeuden säädin (1) on
varustettu lukituksen vapauttimella (2).
• Vapauta laitteen lukitus painamalla lukituksen
vapautinta (2).
• Käynnistä laite painamalla sahausnopeuden
säädintä (1). Sahausnopeus vaihtelee sen
mukaan, miten voimakkaasti painat kytkintä.
Heti kun irrotat sormesi virtakytkimestä, kytkin
lukkiutuu, mikä estää tahattoman
käynnistymisen.
• Sammuta aina laite virtakytkimestä ennen kuin
irrotat liitäntäjohdon pistorasiasta.
Sahaaminen (kuvat A, E & F)
• Kiinnitä työkappale ainoastaan yhdeltä puolelta,
jottei sahan laippa juutu kiinni työkappaleeseen.
Jos näin kuitenkin käy, levitä sahausuraa kiilojen
avulla helpottaaksesi painetta terää vasten.
Älä yritä vapauttaa sahaa kääntämällä terää.
• Pidä kiinni DEWALT-työkalustasi etukahvan (3) ja
sivukahvan (4) avulla ohjataksesi sahaa oikein.
• Älä käytä sahaa kuviosahaukseen. Varmista että
laipan pää työntyy esiin työkappaleesta.
• Piirrä viiva työkappaleeseen ennen pitkiä,
suoria sahauksia. Noudata viivaa sahatessasi.
• Sahaa ainoastaan alaspäin. Vältä sahanterän
osumista maahan, jotteivät terät tylsy.
• Kun käytät sahapukkia, sahaa aina sahapukin
tukien ulkopuolella.
• Sahanterien suorituskyky paranee ja elinikä
pitenee, kun levität teriin ja öljyreikiin (11)
säännöllisesti öljyä (15-30 sahausminuutin välein).
• Tarkista säännöllisesti sahanterien
kiinnitysruuvien (8) kireys.
65
Puun sahaaminen (kuva E)
• Kun hieman keinutat laitetta kuvan mukaisesti,
sahanterien suorituskyky paranee ja elinikä
pitenee. Lisäksi sahauspuru poistuu helpommin.
• Kun laitetta käytetään sisätiloissa pidemmän
aikaa, se on yhdistettävä sopivaan sahauspölyn
poistimeen. Käytä ainoastaan pölynpoistosta
annettujen ohjeiden ja määräysten mukaista
pölynpoistolaitetta.
Kevytbetonin ja lämpöeristelevyjen sahaaminen
(kuva A)
Kevytbetoni ja lämpöeristelevyt sisältävät
kalkkia ja kvartsihiekkaa. Jotta saha
toimisi jatkossakin moitteettomasti,
sahanterät, laippa ja sahanterän
ohjausura (12) on puhdistettava
huolellisesti käytön jälkeen.
Asbestisementin sahaaminen
Kun sahaat asbestisementtiä,
sahauksessa saattaa syntyä vaarallista
pölyä. Noudata annettuja määräyksiä
sekä asbestisementin valmistajien
antamia ohjeita.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
fi - 5
SUOMI
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu (kuva F)
• Voitele sahanterät, laippa ja sahanterän
ohjausura puhdistuksen yhteydessä.
• Levitä säännöllisesti öljyä laipan öljyreikiin.
• Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, levitä
sahanteriin ja öljyreikiin kerros ohutta öljyä (esim.
koneöljyä). Anna laitteen käydä muutaman
sekunnin ajan, jotta öljy leviää kaikkiin osiin ja
suojaa siten laitetta ruostumiselta.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote
on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Puhdistaminen
• Pidä tuuletusurat puhtaina ja puhdista kotelo
säännöllisesti pehmeällä kankaalla.
• Puhdista laippa miedolla saippualla ja kostutetun
rievun avulla. Älä käytä petroolia, tärpättiä,
tinneriä tms. liuottimia. Älä päästä nesteitä
kotelon sisälle.
• Kevytbetonia tai lämpöeristelevyjä sahattuasi
irrota sahanterät säännöllisin väliajoin. Puhdista
sahanterät ja laippa huolellisesti. Puhdista
sahanterän ohjausura laitteen mukana tulevalla
puhdistimella.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
fi - 6
66
SVENSKA
ALLIGATORSÅG DW390/DW391
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 6
sv - 6
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad/min
Sågdragslängd
Kaplängd
Automatisk elektronisk
klingbromsningstid
Sladdlängd
Vikt
DW390/DW391
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT
på nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
LpA
V
W
mm
mm
s
m
kg
DW390
230
1.350
3.300
38
275
DW391
230
1.300
0 - 3.300
38
275
3
4
4,0
3
4
4,0
Säkring:
230 V
10 A
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
DW390
DW391
dB(A)*
105
105
dB(A)
118
118
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
DW390
DW391
4,38 m/s2
4,38 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
67
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
sv - 1
SVENSKA
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg
i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar (t.ex.
rör, radiatorer, spisar, kylskåp). Vid extrema
arbetsförhållanden (t.ex. hög fuktighet, uppkomst
av metalldamm osv.) kan den elektriska
säkerheten ökas med koppling av en
skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
sv - 2
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem
om de är skadade. Håll handtagen torra,
rena och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är frånslagen
när Du ansluter stickkontakten till uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
68
SVENSKA
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges
i bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad.
Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
kan kopplas till eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas
i bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
alligatorsågar
Strömbrytare
• Se alltid till att Alligatorsågen är avstängd innan
du sätter i kontakten.
• Försök aldrig att stoppa bladet med fingrarna
efter att maskinen stängts av.
3s
Sätt aldrig sågen på ett bord eller en
arbetsbänk innan den har stannat helt.
Sågbladen fortsätter att snurra en kort
stund efter att maskinen har stängts av.
Medan du sågar
• Avlägsna alla spikar och metallföremål från
arbetsstycket innan du börjar.
69
• Fäst alltid arbetsstycket med klämmor och
tvingar när det är möjligt.
• Försök aldrig såga mycket små arbetsstycken.
• Böj dig inte för långt framåt. Se till att du alltid
står stadigt, speciellt på byggnadsställningar och
stegar.
• Håll alltid säkert i sågen med båda händerna.
• Använd inte sågen till att såga krökningar eller
fickor.
Kontroll och byte av sågblad
• Bryt strömmen innan du rengör den eller byter
sågblad.
• Använd endast DEWALT sågblad som uppfyller
specifikationerna i denna bruksanvisning.
• Använd endast skarpa sågblad i perfekt skick;
spruckna eller böjda blad måste genast kastas
och ersättas.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Alligatorsåg med:
1 TCT-sågbladset för Leca (DW390)
1 sågbladset för allmänt bruk (DW391)
1 sågbladset med tunn egg (DW391)
1 Bladskydd
2 Sidohandtag med klämskruvar
1 Insexnyckel
1 Skrapa
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din DEWALT Alligatorsåg är ett mångsidigt
motordrivet verktyg som har tagits fram för
professionell sågning.
DW390: Sågning av Leca och siporex
DW391: Sågning av trä, plast, kartong,
träfiberplattor, gråpapp och
isoleringsplattor
sv - 3
SVENSKA
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Strömbrytare
Variabel strömbrytare (DW391)
Startspärr för strömbrytare
Främre handtag
Sidohandtag
Sågblad
Stång
Bladskydd
Klämskruvar för sågblad
Insexnyckel
Hus
Oljehål
Styrspringa
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144;
jordledare är således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Om du använder en sladdvinda, vira alltid av
sladden fullständigt.
• Vrid åt klämskruven (13) med insexnyckeln (9).
• Upprepa hela proceduren för det andra
sidohandtaget.
Använd endast maskinen om båda
sidohandtagen sitter ordentligt fast.
Byte av sågblad
Ta bort sågbladen (fig. C)
• Vänd upp och ned på maskinen och ta bort
bladskyddet (7).
• Lossa de båda klämskruvarna som håller fast
sågbladet (8) med insexnyckeln (9) tills du hör ett
klick.
• Dra försiktigt ut den ena sågbladet tills det
gängade hålet (14) har kommit ut ur huset.
• Dra ut sågbladet ur låsningen (15) och ta av den
från stången (6).
• Upprepa samma procedur för det andra
sågbladet.
Inställning av sågbladen (fig. D)
• Sätt in ett sågblad på stången (6) och se till att
hålet (16) passar in i låsningen (15).
• Sätt in sågbladets baksida i huset (10) tills det
gängade hålet (14) hamnat i det rätta
upphängningsläget.
• Upprepa samma procedur för det andra
sågbladet.
• Tryck med en träbit på sågbladens tandade sida
för att kontrollera att de löper exakt parallellt med
stången (6).
• Dra åt de båda klämskruvarna som håller fast
sågbladet (8) ordentligt genom att trycka in dem
samtidigt som du vrider dem med insexnyckelns
(9) kortända.
Montering och inställning
Låt sågbladen löpa fritt i cirka
20 sekunder innan du använder sågen.
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Sågbladen
Montering av sidohandtagen (fig. B)
• Lägg maskinen på sidan.
• Sätt försiktigt in den övre ändan av ett av
sidohandtagen (4) i öppningen på det främre
handtaget (3).
• Vrid sidohandtaget tills dess nedre ända sitter
fast i huset (10).
sv - 4
material
lövträ, barrträ, plywood, siporex
rekommenderat sågblad
HSS-sågblad för allmänna
och torra stockar
ändamål
plywood, gråpapp och MDF
TCT-sågblad
termiska byggnadsblock
TCT-sågblad
70
SVENSKA
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att allt material som ska sågas är
ordentligt fastspänt.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen och
tryck aldrig i bladets sidriktning.
• Undvik överbelastning.
Innan du börjar (fig. A):
• Ta bort bladskyddet (7).
• Sätt in rätt slags sågblad.
• Se till att maskinen fungerar som den ska och att
den klarar alla funktioner. Se till att stången (6)
fortfarande är rak och att sågbladen (5) och huset
(10) inte har skadats.
• Håll fast ditt DEWALT-verktyg i det främre
handtaget (3) och i sidohandtaget (4) så att du
kan styra sågen ordentligt.
• Använd inte sågen till att såga krökningar eller
fickor. Se till att stångändan pekar bort från
arbetsstycket.
• Rita ett streck på arbetsstycket när du vill såga
långa, raka spår och följ sedan linjen.
• Såga endast nedåt. Undvik att såga i jord eller
sten eftersom detta gör bladen slöa i förtid.
• Om du använder en sågbock, se då alltid till att
du sågar utanför sågbockens armar.
• Olja regelbundet in sågbladen och oljehålen för
att öka sågbladens prestanda och livstid (11)
(en gång per 15-30 min. eller efter behov).
• Kontrollera sågbladens klämskruvar regelbundet (8).
Strömbrytare (fig. A)
DW390
Av säkerhetsskäl är strömbrytaren (1) utrustad med
en startspärr (2).
• Tryck på startspärren (2).
• Starta maskinen genom att trycka på
strömbrytaren (1). Så snart brytaren släpps
aktiveras automatiskt spärren så att maskinen
inte kan startas av misstag.
• Slå alltid av maskinen innan du drar ur kontakten.
Sågning i trä (fig. E)
• Vicka maskinen försiktigt enligt bilden. Detta ökar
sågbladens livstid och prestanda och gör det
dessutom lättare att få bort sågspån.
• Om verktyget används inomhus under längre
perioder måste det kopplas till en lämplig
dammutsugare. Använd en dammutsugare som
uppfyller de aktuella direktiven för
dammutsugning.
Sågning i Leca och termiska byggnadsblock (fig. A)
DW391
Av säkerhetsskäl är den variabla strömbrytaren (1)
utrustad med en startspärr (2).
• Tryck in startspärren (2).
• Starta maskinen genom att trycka på den
variabla strömbrytaren (1). Maskinens hastighet
beror på hur hårt strömbrytaren trycks in.
Så snart strömbrytaren släpps aktiveras
automatiskt spärren så att maskinen inte kan
startas av misstag.
• Slå alltid av maskinen innan du drar ur kontakten.
Sågning (fig. A, E & F)
• Fäst arbetsstycket endast på ena sidan så att du
undviker att stången fastnar i arbetsstycket.
Om detta trots allt skulle inträffa kan du minska
trycket på bladet genom att försiktigt föra ned en
kil i sågspåret. Försök aldrig att rycka loss sågen.
71
Leca och termiska byggnadsblock
innehåller bränd kalk och kvartssand.
Sågbladen, stången och styrspringan (12)
måste rengöras grundligt efter
användning för att maskinen ska fungera
optimalt.
Sågning i asbesthaltig cement
När du sågar i asbesthaltig cement kan
farligt damm produceras. Följ de
gällande riktlinjerna och ta reda på vilka
rekommendationer som tillverkare av
asbesthaltig cement har.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
sv - 5
SVENSKA
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Smörjning (fig. F)
• Smörj sågbladen, stången och styrspringan efter
rengöring.
• Fyll regelbundet på olja i stångens oljehål.
• Om maskinen inte kommer att användas på
länge måste du olja in sågbladen och fylla
oljehålen med lite olja (t.ex. maskinolja av hög
kvalité). Kör maskinen några sekunder så att
oljan kan fördelas över alla delar. Detta skyddar
maskinen från rost.
Rengöring
• Håll ventilationsspringorna fria och rengör huset
regelbundet med en mjuk trasa.
• Rengör stången med ett milt rengöringsmedel
och en fuktig trasa. Använd inte bensin,
terpentin, thinner eller liknande produkter.
Se till att inga vätskor kommer in i huset.
• Ta regelbundet bort sågbladen efter att du sågat
Leca eller termiska byggnadsblock. Rengör
sågbladen och stången grundligt. Använd
skrapan som levereras med verktyget för att
rengöra styrspringan.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
sv - 6
72
TÜRKÇE
TİMSAH TESTERESİ DW390/DW391
Tebrikler!
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş
bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
İçindekiler
Teknik veriler
tr - 1
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan tr - 1
Güvenlik talimatlar
tr - 2
Ambalaj n içindekiler
tr - 3
Tan m
tr - 3
Elektrik güvenliği
tr - 4
Uzatma kablosu
tr - 4
Montaj ve ayarlar
tr - 4
Kullan m talimatlar
tr - 5
Bak m
tr - 6
Garanti
tr - 7
Teknik veriler
Voltaj
V
Güç ihtiyac
W
Yüksüz h z
min -1
Hareket uzunluğu
mm
Kesme uzunluğu.
mm
Otomatik fren süresi
s
Sicim uzunluğu
m
Ağ rl k
kg
Sigortalar
230 V aletler
DW390
230
1.350
3.300
38
275
3
4
4,0
DW391
230
1.300
0 - 3.300
38
275
3
4
4,0
10 A
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller
kullan lm şt r:
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan)
DW390/DW391
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarland ğ n
beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k lavuzun arkas na bak n.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde,
ses şiddeti seviyesi 86/188/EEC &
89/392/EEC’ye uygundur:
DW390
DW391
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
105
105
L WA (akustik gücü)
dB(A)
118
118
* kullan c n n kulağ nda
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc )
aş ld ğ nda, kulaklar korumak
için gerekli önlemleri al n.
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağ rl kl
kökü EN 50144’e uygundur:
DW390
DW391
4,38 m/s 2
4,38 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
Bu k lavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
73
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
tr - 1
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar)
Elektrikli aletleri kullan rken daima, yangin,
elektrik çarpmas ve yaralanma riskini
azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallar na uyun. Bu ürünü kullanma
girişiminde bulunmadan önce, aşağ daki
güvenlik talimatlar n dikkatle okuyun.
Bu talimatlar güvenli bir yerde saklay n.
Genel Bilgiler
1 Çal)şma alan)n)z) temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal)şma alan)n)z)n çevre koşullar)na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz b rakmay n. Çal şma alan n z iyi ayd nlat n.
Elektrikli aletleri, yan c s v ve gazlar n
bulunduğu ortamlarda kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas)na karş) önlem al)n
Topraklanm ş yüzeylere temastan
kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar) aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
ile temas na izin vermeyin.
Herkesi çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Aç)k havada kullan)m için uzatma
kablolar)
Alet aç k havada kullan ld ğ nda, daima
aç k havada kullan m için özel yap lm ş
ve böyle olduğunu gösteren bir damga
taş yan uzatma kablolar kullan n.
6 Kullan)lmayan aletleri saklay)n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ
bir yerde saklay n.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir. Aç k havada çal şken,
tercihen lastik eldiven kullan n ve
kaymaz tabanl ayakkab giyin.
Saç n z uzunsa koruyucu başl k giyin.
8 Koruyucu gözlük tak)n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullan n.
tr - 2
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa, kulağ n z
korumak için gerekli önlemleri al n.
10 İşlediğiniz parçay) iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullan n.
Bu hem daha güvenli olur, hem de iki
elinizde serbest kalm ş olur.
11 Aş)r) uzanarak çal)şmay)n
Daima yere s k ve dengeli basmaya
dikkat edin.
12 Aletin kazara çal)şt)r)lmas)na olanak
vermeyin
Fişi tak l aleti, parmağ n z tetikte
taş may n. Fişi takarken tetiğin çekili
olmamas na dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
14 Aletin fişini çekin
Aleti baş boş b rakmadan önce
enerjisini kesin ve tamamen durmas n
bekleyin. Aleti kullanmayacağ n z
zaman, bak m yapmadan önce veya
aksesuarlar n değiştirirken fişini çekin.
15 Ayar anahtarlar)n) ve aparatlar)n)
ç)kart)n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparat n n
bulunmamas na dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan)n
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamay n. Alet, imalat amac na uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda
tavsiye edilenlerin d ş nda aksesuar ve
parçalar n kullan m yaralanma riski
doğurabilir.
17 Kabloyu dikkatli kullan)n
Asla aleti kablosundan tutarak
taş may n veya fişi çekmek için kabloya
as lmay n. Kabloyu, s , yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
18 Aletlerinize iyi bak)n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun.
74
TÜRKÇE
Aletin kablosunu düzenli olarak kontrol
edin ve hasarl ise yetkili D E WALT
servisine onart n. Uzatma kablolar n da
düzenli kontrol edin ve hasarl ise,
yenileyin. Tüm komuta mekanizmas n
kuru, temiz ve yağlardan uzak tutun.
19 Hasarl) parça kontrolü yap)n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal şacağ ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için,
özenle hasar kontrolü yap n. Hareketli
parçalar n ayars z olup olmad ğ veya
tutukluk yap p yapmad ğ n , k r k parça
olup olmad ğ n ve çal şmas n
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Hasarl siperleri veya diğer ar zal
parçalar talimatlar uyar nca onart n
veya yeniletin. Tetiği ar zal ise, aleti
kullanmay n. Tetiği yetkili bir D E WALT
onar m merkezinde değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar)m
merkezinde onart)n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar na uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler taraf ndan onar lmal d r.
Timsah testereler için ek güvenlik
kurallar
Elektriğe bağlama, açma-kapama
• Testerenin fişini prize tekmeden önce
aletin kapal olup olmad ğ kontrol edin.
• Testereyi kapatt ktan sonra testere
b çağ n asla elle durdurmaya
çal şmay n.
3s
Testereyi kapatmadan asla bir masa
ya da çal şma tezgah üzerine
b rakmay n. Testere b çağ ,
testere kapat ld ktan sonra bir
süre daha dönmeye devam eder.
Keserken
• İşe başlamadan önce kesilecek parçadaki
tüm çivileri ve metal nesneleri sökün.
• Mümkün olan her durumda kesilecek
parçalar sabitlemek için mandal ve
mengeneler kullan n.
75
• Çok küçük parçalar kesmeyi denemeyin.
• Öne doğru fazla eğilmeyin. Özellikle
iskele ve merdivenlerde sağlam durmaya
özen gösterin.
• Testereyi daima iki elle tutun.
• Testereyi kavis ve cepler kesmek için
kullanmay n.
Testere b)çaklar)n)n kontrol edilmesi ve
değiştirilmesi
• Testere b çaklar n temizlemeden ya da
değiştirmeden önce aletin fişini prizden
çekin.
• Yaln zca bu kullan m k lavuzunda
belirtilen özelliklere uygun testere
b çaklar kullan n.
• Yaln zca çok iyi durumda olan testere
b çaklar kulln lmal d r. Çatlak ya da
eğilmiş testere b çaklar derhal
değiştirilmeli ve at lmal d r.
Ambalaj)n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 Timsah testere ve aksesuarlar :
1 hücresel beton için TCT testere b çağ
tak m (DW390)
1 genel amaçl testere b çağ tak m
(DW391)
1 ince kenar kesimi için testere b çağ
tak m (DW391)
1 Testere b çağ siperi
2 Sabitleme vidal yan tutma kollar
Allen anahtar
1 Kesme oluğu spatulas
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda
veya aksesuarlar nda hasar oluşup
oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.
Tan)m (şekil A)
D E WALT timsah testereniz, pofesyonel
kesme işleri için geliştirilmiş çok amaçl
elektrikli bir alettir.
tr - 3
TÜRKÇE
DW390: Hücresel beton ve alç panel kesimi
DW391: Ahşap, plastik, karton, sunta, yonga
levhas ve yal t m levhalar kesimi
1 Açma/kapama anahtar
1 Değişken h z anahtar (DW391)
2 Kapatma kilit butonu
3 Ön kol
4 Yan kollar
5 Testere b çağ
6 Çubuk
7 Testere b çağ siperi
8 Testere b çağ sabitleme vidalar
9 Allen anahtar
10 Gövde
11 Yağ deliği
12 Testere b çağ k lavuz oluğu
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun
imal edilmiştir. Daima, şebeke voltaj n n,
aletinizin üstünde yaz l olan voltajla ayn
olmas na dikkat edin.
D E WALT aletiniz, EN 50144 uyar nca
çift yal t ml d r, bu nedele
topraklanmas gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve ç plak iletken, kötü bağlant , hasarl
yal t m kontrolü yap n. Gerekli onar mlar
yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
Yan kollarn taklmas (şekil B)
• Makineyi yan yat r n.
• Yan kollar ndan (4) birinin üst ucunu
dikkatli bir şekilde ön kolun (3) ağz na
tak n.
tr - 4
• Yan kolu, alt ücü gövdeye (10) oturana
kadar çevirin.
• Allen anahtar yla (9) sabitleme vidas n
(13) s k n.
• İşlemi diğer yan kol için tekrarlay n.
Makineyi, yan kollar doğru bir
şekilde tak lmadan kullanmay n.
Testere bçaklarnn değiştirilmesi
Testere b)çaklar)n)n sökülmesi (şekil C)
• Makineyi tepeüstü yat r n ve testere
siperini (7) sökün.
• Her iki testere b çağ sabitleme vidas n
(8) bir klik sesi duyulana kadar Allen
anahtar yla (9) gevşetin.
• Dişli delik (14) gövdeden ç kana kadar
bir testere b çağ n dikkatle d şar çekin.
• Testere b çağ n sabitleme mandal ndan
(15) çekin ve çubuktan (6) ç kart n.
• İşlemi diğer testere b çağ için
tekrarlay n.
Testere b)çaklar)n)n tak)lmas) (şekil D)
• Bir testere b çağ n çubuğa (6) tak n ve
oluklu deliğin (16) sabitleme mandal na
(15) oturmas na dikkat edin.
• Testere b çağ n n arka k sm n , dişli delik
(14) istenen montaj konumuna gelene
kadar gövdeye (10) itin.
• İşlemi diğer testere b çağ için
tekrarlay n.
• Çubuğa (6) paralel olup olmad klar n
kontrol etmek için bir ahşap parças yla
testere b çaklar n n diş k s mlar n itin.
• Allen anahtar n n (9) k sa ucuyla ayn
anda bast rarak ve çevirerek her iki
testere b çağ sabitleme vidalar n (8)
s k n.
Çal şmaya başlamadan önce
testere b çaklar n takriben
20 saniye boşta çal şt r n.
76
TÜRKÇE
Testere bçaklar
malzeme
sert ahşap, yumuşak ahşap,
önerilen testere b çağ
genel amaçl HSS testere
kontrplak, alç levha ve kuru
b çağ
keresteler
kontrplak, yonga levhas ve MDF
TCT testere b çağ
termal inşaat bloklar
TCT testere b çağ
Kullan)m talimatlar)
• Daima güvenlik talimatlar na ve
uygulanan kurallara uyun.
• Kesilecek malzemenin s k ca
tespit edilmiş olmas na dikkat
edin.
• Cihaza fazla bast rmay n ve
testere b çaklar na yan bas nç
uygulamay n.
• Aş r yüklenmeden kaç n n.
Kullanmadan önce (şekil A):
• Testere b çağ siperini (7) ç kart n.
• Uygun türde testere b çaklar tak n.
• Cihaz n düzgün çal ş p çal şmad ğ n ve
tüm fonksyonlar n kontrol edin.
Çubuğun (6) düz olmas na ve testere
b çaklar yla (5) gövdenin (10) hasars z
olmas na dikkat edin.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
DW390
AÇ/KAPA düğmesi (1) güvenliğin
artt r lmas için bir emniyet düğmesiyle (2)
donat lm şt r.
• Cihaz açmak için emniyet düğmesine (2)
bas n.
• Makineyi çal şt rmak için AÇ/KAPA
düğmesine (1) bas n. Emniyet düğmesi,
AÇ/KAPA düğmesi b rak ld ktan sonra
devreye girerek cihaz n istenmeden
çal şt r lmas n önler.
• Makineyi fişini çekmeden önce daima
kapat n.
77
DW391
H z ayar düğmesi (1) güvenliğin
artt r lmas için bir emniyet düğmesiyle (2)
donat lm şt r.
• Cihaz açmak için emniyet düğmesine (2)
bas n.
• Aleti çal şt rmak için h z ayar düğmesine
(1) bas n. H z ayar düğmesine uygulanan
bas nç, aletin h z n belirlemektedir.
Emniyet düğmesi, h z ayar düğmesi
b rak ld ktan sonra devreye girerek
cihaz n istenmeden çal şt r lmas n
önler.
• Makineyi fişini çekmeden önce daima
kapat n.
Kesme (şekil A, E & F)
• Çubuğun kesilecek malzemeye
s k şmas n önlemek için malzemeyi tek
tarafl olarak sabitleyin. Çubuğun
malzemeye s k şmas durumunda,
keskilerle kesiği genişleterek b çak
üzerindeki bask y azalt n. Testereyi
çekerek ç karmaya çal şmay n.
• D E WALT testerenizi güvenli bir şekilde
hareket ettirmek için ön (3) ve yan (4)
kollardan tutarak kavray n.
• Testereyi kavis ve cep kesmek için
kullanmay n. Çubuk ucunun kesilen
parçadan d şar ya ç kmas na dikkat edin.
• Uzun ve düz kesimler yapabilmek için
kesilecek parçaya bir çizgi çizin ve bu
çizgiyi takip edin.
• Yaln zca aşağ ya doğru kesin. Testere
b çaklar n çok kabuk köreltmesi
nedeniyle toprak kesmeyin.
• S pa üzerinde kesim yaparken, daima
s pa kollar n n d ş taraf nda kesin.
• Testere b çaklar n n performans ve
ömürlerini artt rmak için b çaklara ve
yağ deliklerine (11) düzenli bir şekilde
(15-30 dakikada bir) yağ sürün.
• Testere b çağ sabitleme vidalar n (8)
düzenli bir şekilde kontrol edin.
tr - 5
TÜRKÇE
Ahşap kesme (şekil E)
• Makineyi, şekilde gösterildiği gibi
hafifçe sallay n. Bu testere b çaklar n n
performans n ve ömrünü artt r r ve talaş
birikmesini önler.
• Makine uzun süreli olarak kapal yerlerde
kullan ld ğ nda, uygun bir toz çekme
donan m na bağlanmas gerekmektedir.
Kullan lacak toz çekme donan m ,
yürürlükteki toz emisyon
yönetmeliklerine uygun olmal d r.
Hücresel beton ve termal bloklar kesme
(şekil A)
Hücresel beton ve termal bloklar,
kireç ve kuvars kumu
içermektedir. Makinenin en iyi
şekilde çal şabilmesi için testere
b çaklar , çubuk ve testere
b çaklar oluğu (12) kullan mdan
sonra iyice temizlenmelidir.
Asbestli çimento kesme
Asbestli çimento keserken,
sağl ğa zararl tozlar oluşur.
Yasal kurallar uygulay n ve
asbestli çimento üreticilerinin
önerilerini dikkate al n.
• Çubuk üzerindeki yağ deliklerine düzenli
olarak yağ dökün.
• Makine uzun bir süre kullan lmayacaksa,
testere b çaklar n örtün ve yağ
deliklerine biraz yağ (örn. makine yağ )
dökün. Makineyi birkaç saniye
çal şt rarak yağ n bütün parçalara
yay lmas n sağlay n. Bu şekilde
makineyi korozyondan koruyabilirsiniz.
Temizlik
• Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k
olmas na dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
• Çubuğu yumuşak bir sabunla ve hafif
nemli bir bezle silin. Benzin, terepentin,
tiner ya da benzer maddeler
kullanmay n. Gövdeye s v girmesini
önleyin.
• Hücresel beton ve termal bloklar
kestikten sonra testere b çaklar n
düzenli bir şekilde sökün. Testere
b çaklar n ve çubuğu iyice temizleyin.
Testere b çağ oluğunu temizlemek için
makineyle birlikte verilen spatulay
kullan n.
İstenmeyen aletler ve çevre
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
D E WALT onar m merkezlerine götürün.
Bak)m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
alete gerekli bak m n yap lmas na ve
düzenli temizliğe bağl d r.
Yağlama (şekil F)
• Testere b çaklar n , çubuk ve testere
b çaklar oluğunu temizledikten sonra
yağlay n.
tr - 6
78
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Sat n alma belgesinin ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan
hiçbir onar m ve koruyucu bak m
işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
Sat n alma tarihinin belgelenmesi şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya
girişimde bulunulan onar mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
aş nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k lavuzun
arkas nda bulunan uygun telefon
numaras n kullan n.
79
tr - 7
∂§§∏¡π∫∞
¶ƒπ√¡π ALLIGATOR DW390/DW391
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 5
el - 7
el - 7
DW390/DW391
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
DW390
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡˜
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
ª‹ÎÔ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
ª‹ÎÔ˜ ÎÔ‹˜
ÃÚfiÓÔ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘
ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¤‰ËÛ˘
ÏÂ›‰·˜
ª‹ÎÔ˜ ηψ‰›Ô˘
µ¿ÚÔ˜
V
W
min-1
mm
mm
s
m
kg
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
DW391
105
105
118
118
DW390
230
1.350
3.300
38
275
DW391
230
1.300
0 - 3.300
38
275
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
3
4
4,0
3
4
4,0
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù·
85 dB(A).
DW390
DW391
4,38 m/s2
4,38 m/s2
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
el - 1
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
80
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜,
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘ (.¯.
Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘
ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÌÂ
ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
81
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ·
‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·
Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
el - 2
∂§§∏¡π∫∞
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ Û ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘
Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
el - 3
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ¶ÚÈfiÓÈ·
∞lligator
™‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ¿Ó·ÌÌ· ηÈ
Û‚‹ÛÈÌÔ (ON Î·È OFF)
• µÂ‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ÛÙÔ ¶ÚÈfiÓÈ Alligator Ô
‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜ (OFF) ÚÈÓ ÙÔ
Û˘Ó‰¤ÛÂÙ Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô.
• ∞ÊÔ‡ ÙÔ ı¤ÛÂÙ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÌËÓ
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ÔÙ¤ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙȘ
ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ì ٷ ‰¿ÎÙ˘Ï¿ Û·˜.
3s
¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙÂ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¿Óˆ ÛÂ
ÙÚ·¤˙È ‹ Û ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó
ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÙ ı¤ÛÂÈ ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. √È ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó
ÁÈ· Û‡ÓÙÔÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ÙË ı¤ÛË
Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∫·Ù¿ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ·
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ Î·È Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›·
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
• √ÔÙÂ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÛÊÈÎÙ‹Ú˜ Î·È Ì¤ÁÁÂÓË ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù›Ù ÙÔ
˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
• ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÚÈÔÓ›ÛÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο
ÌÈÎÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
• ªË Û·‚ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜.
¢È·Ûʷϛ۷Ù fiÙÈ ¿ÓÙÔÙ ÛÙ¤ÎÂÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿,
ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û ÛηψÛÈ¿ ‹ ÛÂ
ÛοϘ.
• ¶¿ÓÙÔÙ Îڷٿ٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ·.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹
ηÌ‡ÏˆÓ ‹ ı˘Ï¿ÎˆÓ (ÙÛÂÒÓ).
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
• µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ ·fi
ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÏÂ›‰ˆÓ.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÏÂ›‰Â˜ Elu,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡.
• ªfiÓÔ ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û ¿ÚÈÛÙË
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. √È Ú·ÁÈṲ̂Ó˜ ‹
Ï˘ÁÈṲ̂Ó˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜.
82
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¶ÚÈfiÓÈ Alligator ÌÂ:
1 ÛÂÙ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ TCT ÁÈ· ÔÚ҉˜
ÙÛÈ̤ÓÙÔ (DW390)
1 ÛÂÙ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÁÈ· ÁÂÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜
(DW391)
1 ÛÂÙ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÁÈ· ÎÔ‹ ÏÂÙÒÓ
¿ÎÚˆÓ (DW391)
1 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
2 ¶Ï¢ÚÈΤ˜ Ï·‚¤˜ Ì ‚›‰Â˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘
1 ∫ÏÂȉ› Allen
1 •‡ÛÙÚ· ÎÔ‹˜ ÂÁÎÔ‹˜
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. ∞)
∆Ô ¶ÚÈfiÓÈ Û·˜ DEWALT Alligator Â›Ó·È ¤Ó·
¢¤ÏÈÎÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›
Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ ›ӷÈ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙·
Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
DW390: ∫Ô‹ ÔÚÒ‰Ô˘˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ Î·È ÙÂÌ·¯›ˆÓ
Û˘ÁÎÔÏÏËÌ¤ÓˆÓ Ì Á‡„Ô
DW391: ∫Ô‹ ͇ÏÔ˘, Ï·ÛÙÈÎÔ‡, ¯·ÚÙÔÓÈÔ‡,
ʇÏÏÔ˘ Ê¿ÈÌÂÚ (ÈÓfiϷη˜), ÓÔ‚Ô¿Ó,
Î·È ÌÔÓˆÙÈ΋˜ Û·Ó›‰·˜
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (DW391)
2 ∫Ô˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
3 EÌÚfiÛıÈ· Ï·‚‹
4 ¶Ï¢ÚÈΤ˜ Ï·‚¤˜
5 §Â›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
6 µ¿ÛË
7 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
8 µ›‰Â˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
9 ∫ÏÂȉ› Allen
10 ¶ÂÚ›‚ÏËÌ·
11 √‹ ÂÏ·›Ô˘
12 ™¯ÈÛÌ‹ Ô‰ËÁÔ‡ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
83
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ï¢ÚÈÎÒÓ Ï·‚ÒÓ (ÂÈÎ. µ)
• ∞ÎÔ˘Ì‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¿Óˆ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘.
• ¶ÚÔÛÂÎÙÈο ÂÈÛ¿Á·Ù ÙÔ ¿Óˆ ¿ÎÚÔ ÌÈ·˜ ·fi
ÙȘ Ï¢ÚÈΤ˜ Ï·‚¤˜ (4) ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘
ÂÌÚfiÛıÈ·˜ Ï·‚‹˜ (3).
• °˘Ú›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ̤¯ÚÈ Ó· ÛÙÂÚˆı›
ÙÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ Ù˘ ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· (10).
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ (13) Ì ÙÔ
ÎÏÂȉ› Allen (9).
• E·Ó·Ï¿‚·Ù ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÁÈ· ÙË Ï·‚‹
Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÏÂ˘Ú¿˜.
¡· ı¤ÙÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
¿ÓÙÔÙ Ì ÙȘ Ï¢ÚÈΤ˜ Ï·‚¤˜
ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜.
el - 4
∂§§∏¡π∫∞
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡
∞Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. C)
• ∞Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (7).
• ÷ϷÚÒÛÙÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘
ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡ (8) Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› Allen (9)
̤¯ÚÈ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› ¤Ó· ÎÏÈÎ.
• ¶ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÚ·‚‹ÍÙ ̛· ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
̤¯ÚÈ Ó· ‚Á› ·fi ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ë
ÂÏÈÎÔÙÂÙÌË̤ÓË Ô‹ (14).
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ¤Íˆ ·fi ÙÔ
·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÏÈ (15) Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙËÓ ¤Íˆ ·fi
ÙË ‚¿ÛË (6).
• E·Ó·Ï¿‚·Ù ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË
ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. D)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ̛· ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙË ‚¿ÛË (6)
‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Û¯ÈÛÌ‹ (16) ı· Ì› ÛÙÔ
ÎÏÈ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (15).
• EÈÛ¿Á·Ù ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· (10) ̤¯ÚÈ Ó· ÎÏÂȉÒÛÂÈ Ë Ô‹
Ì Û›ڈ̷ (14) ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ı¤ÛË.
• E·Ó·Ï¿‚·Ù ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÏÏË
ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ ÛÚÒÍÙÂ
¿Óˆ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì ٷ ‰fiÓÙÈ· ÁÈ· Ó·
‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ
ÙË ‚¿ÛË (6).
• ™Ê›ÍÙÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (8) Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ȥ˙ÔÓÙ·˜
Î·È Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙÔ ‚Ú·¯‡ ¿ÎÚÔ
ÙÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ Allen (9).
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ê‹ÛÙ ÙȘ
ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂχıÂÚ˜ ÁÈ· 20
‰Â‡ÙÂÚ· ÂÚ›Ô˘.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ¢È·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı·
ÚÈÔÓ›ÛÂÙÂ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞Û΋ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌËÓ ·ÛΛ٠Ï¢ÚÈ΋
›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (ÂÈÎ. A):
• ∞ÔÌ·ÎÚ‡Ó·Ù ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (7).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô ÏÂ›‰·˜
ÚÈÔÓÈÔ‡.
• EϤÁÍÙ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο
Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
ÙÔ˘. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ‚¿ÛË (6) ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›
Ó· Â›Ó·È ›ÛÈ· Î·È fiÙÈ ÔÈ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (5) ηÈ
ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· (10) ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÊıÔÚ¤˜.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
DW390
°È· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ON/OFF (1)
Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› (2).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› (2) ÁÈ· Ó·
··ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF (1). ªfiÏȘ
·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/
OFF Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ‰È·ÎfiÙ˘
ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ
·ı¤ÏËÙË ÂÎΛÓËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
• ¡· ı¤ÙÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘
·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.
§Â›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
˘ÏÈÎfi
ÛÎÏËÚfi ͇ÏÔ, Ì·Ï·Îfi ͇ÏÔ,
ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡
ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ÁÂÓÈ΋˜
ÎÔÓÙÚ·ϷΤ, Á˘„ÔÛ·Ó›‰·
¯Ú‹Ûˆ˜ HSS
Î·È ÍËÚÔ› ÎÔÚÌÔ›
ÎfiÓÙÚ· ϷΤ, ÓÔ‚Ô¿Ó Î·È MDF ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ TCT
ÙÂÌ¿¯È· ıÂÚÌÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ TCT
el - 5
DW391
°È· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1) Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
ÎÔ˘Ì› (2).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› (2) ÁÈ· Ó·
··ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
84
∂§§∏¡π∫∞
• °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1). ∏ ›ÂÛË
Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ
Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ªfiÏȘ
·ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ‰È·ÎfiÙ˘
ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ
·ı¤ÏËÙË ÂÎΛÓËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
• ¡· ı¤ÙÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘
·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· (ÂÈÎ. A, E & F)
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÙÔ ˘fi
ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÌfiÓÔ ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿
ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Ë ‚¿ÛË ÛÙÔ ˘fi
ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û˘Ì‚Â›
·˘Ùfi, ‰È¢ÎÔχÓÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹ Ì ÛÊ‹Ó˜ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ “ÂÍ·Ó·ÁηÛÌÔ‡” Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ·fiÙÔÌ· ÙÔ
ÚÈfiÓÈ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙÂ.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi Û·˜ EÚÁ·Ï›Ô
DEWALT ·fi ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· (3) Î·È ÙËÓ
Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (4) ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÙÂ
ηٿÏÏËÏ· ÙÔ ÚÈfiÓÈ.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÈ· ÎÔ‹
ηÌ‡ÏˆÓ ‹ ı˘Ï¿ÎˆÓ (ÙÛÂÒÓ). µÂ‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ ÙÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ‚¿Û˘ Âͤ¯ÂÈ ·fi ÙÔ ˘fi
ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ.
• °È· Ì·ÎÚȤ˜, ¢ı›˜ ÎÔ¤˜, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÒÙ·
ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ·˘Ù‹
ÙË ÁÚ·ÌÌ‹.
• ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÎÔ¤˜ Ì ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔÓ ÚÔ˜
Ù· οو. ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ÎÔ‹ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜
‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ÛÙÔÌÒÛÂÈ Ôχ
Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ÚÈfiÓÈ.
• √Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠‰È¿ÓÔÈÍË ·ÚÌÒÓ ÌÂ
ÚÈfiÓÈ, ¿ÓÙÔÙ ӷ Îfi‚ÂÙ ·fi ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋
ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·ÚÌÒÓ.
• °È· ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ Î·È Ù˘
‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÚÈÔÓÈÔ‡, Ù·ÎÙÈο
ÙÔÔıÂÙ›Ù Ͽ‰È ÛÙȘ ÏÂ›‰Â˜ Î·È ÛÙȘ Ô¤˜
ÂÏ·›Ô˘ (11) (οı 15-30 ÏÂÙ¿).
• ∆·ÎÙÈο ÂϤÁ¯ÂÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘
ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (8).
85
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Û ͇ÏÔ (ÂÈÎ. E)
• ∫ÈÓ‹ÛÙ ··Ï¿ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È
ÛÙÔ ÂÈÎ. ∞˘Ùfi ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Î·È ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ Î·È ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ
·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ ÛÎfiÓ˘.
• √Ù·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ
ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˜
¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È
Ì ¤Ó·Ó ηٿÏÏËÏÔ ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÛÎfiÓ˘.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ۯ‰ȷÛÙ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ √‰ËÁ›Â˜
ÁÈ· ÂÎÔÌ‹ ÛÎfiÓ˘.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Û ÔÚ҉˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È Û ÙÂÌ¿¯È·
ıÂÚÌÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÔÚ҉˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È Ù· ÙÂÌ¿¯È·
ıÂÚÌÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó
·Û‚ÂÛÙÔ˘ÚÈÙÈ΋ Î·È ¯·Ï·˙ȷ΋ ¿ÌÌÔ.
°È· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ‚¤ÏÙÈÛÙ˘
·fi‰ÔÛ˘, Ë ‚¿ÛË ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È Ë Û¯ÈÛÌ‹ Ô‰ËÁÔ‡ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ (12) ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÌÂÙ¿ ÙË
¯Ú‹ÛË.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· Û ÙÛÈ̤ÓÙÔ
√Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Û ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú·¯ı› ÛÎfiÓË ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÁÈ· ÙËÓ
˘Á›·. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ù ÙȘ Ú˘ıÌÈÛÙÈΤ˜
ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ÙËÚ›ÙÂ
ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰›‰Ô˘Ó ÔÈ
ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÙÛÈÌÂÓÙÔ˘.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
el - 6
∂§§∏¡π∫∞
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË (ÂÈÎ. F)
• §È·›ÓÂÙ ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡, ÙË ‚¿ÛË
Î·È ÙË Û¯ÈÛÌ‹ Ô‰ËÁÔ‡ ÏÂ›‰·˜ ηٿ ÙÔÓ
ηı·ÚÈÛÌfi.
• §·‰ÒÓÂÙ ٷÎÙÈο ÙȘ Ô¤˜ ÂÏ·›Ô˘ ÛÙË ‚¿ÛË.
• ∞Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ì›· Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô,
ηχ„·Ù ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ Î·È ÁÂÌ›ÛÙ ÙȘ Ô¤˜
ÂÏ·›Ô˘ Ì ϛÁÔ Ï¿‰È (.¯. Ï¿‰È Ì˯·Ó‹˜).
∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ï›Á·
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÒÛÙ ӷ Êı¿ÛÂÈ ÙÔ Ï¿‰È Û fiÏ·
Ù· ÛËÌ›·. ∞˘Ùfi ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi
ÙË ‰È¿‚ÚˆÛË.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜
• ∫ڷٿ٠ÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ηı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó·
Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∫·ı·Ú›˙ÂÙ ÙË ‚¿ÛË Ì ̷ϷÎfi Û·Ô‡ÓÈ Î·È
ÂÏ·ÊÚ¿ ˘ÁÚfi ·Ó›. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÂÙڤϷÈÔ, Ó¤ÊÙÈ, ‰È·Ï˘ÙÈÎfi ‹ ·ÚfiÌÔÈ·
ÚÔ˚fiÓÙ·. ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ӷ Ì·›ÓÔ˘Ó ˘ÁÚ¿ ÛÙÔ
ÂÚ›‚ÏËÌ·.
• ∞Ê·ÈÚ›Ù ٷÎÙÈο ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÔ‹ ÔÚÒ‰Ô˘˜ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ‹
ÙÂÌ·¯›ˆÓ ıÂÚÌÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ∫·ı·Ú›˙ÂÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ Î·È ÙË ‚¿ÛË. °È· ÙÔÓ
ηı·ÚÈÛÌfi Ù˘ Û¯ÈÛÌ‹˜ Ô‰ËÁÔ‡ Ù˘ ÏÂ›‰·˜
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ Í‡ÛÙÚ· Ô˘
·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
el - 7
86
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel: 472 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
08-97
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7
Tel: 021 26 39 06 26
Faks: 021 26 39 06 35
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
92
Download PDF

advertising