KG915 | Black&Decker KG915 ANGLE GRINDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-46 SK
KG725
KG900
KG915
2
3
SLOVENČINA
Upevnite si polotovar
Na upnutie obrobku používajte svorky alebo zverák.
Práca bude vykonaná bezpečnejšie a obe
ruky budú k dispozícii pre obsluhu náradia.
Pripojenie zariadenia na odsávanie prachu
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie
zariadení na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne
pripojenie a riadne fungovanie.
Odpratanie nastavovacích prípravkov a kľúčov
Pred spustením náradia vždy skontrolujte, či sú z jeho
blízkosti odstránené kľúče alebo nastavovacie prípravky.
Predlžovacie káble
Pred použitím tieto káble prehliadnite a pokiaľ sú
poškodené, tak ich vymeňte. Pri práci s náradím
vonku používajte vždy predlžovacie káble určené
na vonkajšie použitie. Môže sa použiť predlžovací
kábel Black & Decker s dĺžkou 30 m, bez toho, aby
dochádzalo k výkonovým stratám.
Používajte iba vhodné náradie.
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné zariadenia
pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie.
Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak bude
používané v takom výkonnostnom rozsahu, na aký bolo
určené. Náradie nepreťažujte. Nepoužívajte náradie na
iné účely, než na ktoré je určené, nepoužívajte napríklad
okružnú pílu na rezanie vetiev stromov alebo klád.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané v tomto návode môže
zapríčiniť poranenie obsluhy.
Kontrolujte poškodené časti
Pred každým použitím náradie a napájací kábel
starostlivo skontrolujte, či nie sú poškodené.
Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa
častí, opotrebované časti a ďalšie prvky, ktoré môžu
ovplyvniť prevádzku náradia. Uistite sa, či bude náradie
riadne pracovať a či bude riadne vykonávať určenú
funkciu. Pokiaľ je akákoľvek časť náradia chybná
alebo poškodená, náradie nepoužívajte. Ak nefunguje
hlavný spínač, náradie nepoužívajte. . Opravu alebo
výmenu poškodených častí zverte autorizovanému
servisnému stredisku. Nikdy sa nepokúšajte prevádzať
žiadne opravy sami.
Odpojte náradie od napájania
Ak sa náradie nepoužíva, pred výmenou jeho častí,
príslušenstva alebo doplnkov a pred prevádzaním
údržby vždy odpojte prívodný kábel.
Zabráňte neúmyselnému zapnutiu
Pri prenášaní náradia sa prstom nedotýkajte hlavného
vypínača. Pred pripojením prívodného kábla k sieti sa
uistite, či je náradie vypnuté.
Použitie
Vaša uhlová brúska Black & Decker je určená na
rezanie kovov a muriva pri použití vhodného typu
brúsnych alebo rezných kotúčov. Tento výrobok je
určený len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájeného z elektrickej siete musia byť starostlivo
dodržiavané základné bezpečnostné pokyny
vrátane pokynov uvedených v tomto návode, aby
ste znížili riziko vzniku poranení alebo materiálnych
škôd.
Pred použitím tohto výrobku si poriadne preštudujte
celý návod.
Pred prevádzaním nastavení, opravy alebo údržby
vždy odpojte prívodný kábel od siete.
Udržujte čistotu v pracovnom priestore
Neporiadok v pracovnom priestore a preplnený
pracovný priestor môžu viesť k vzniku úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte náradiu dažďu. Nepracujte s náradím v
podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si kvalitné
osvetlenie pracovného priestoru. Nepoužívajte náradie
tam, kde je riziko vzniku výbuchu, v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Chráňte náradie pred deťmi
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do blízkosti náradia a aby sa dotýkali
náradia alebo napájacieho kábla.
Vhodne sa obliekajte
Ak pracujete vonku, používajte pokiaľ možno gumené
rukavice a nekĺzavú obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte
vhodnú ochranu hlavy.
Prvky osobnej ochrany
Používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci s náradím
práši alebo odlietavajú drobné čiastočky materiálu,
používajte respirátor proti prachu alebo ochranný štít.
Používajte vhodnú ochranu sluchu.
Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom
Vyvarujte sa telesnému kontaktu s uzemnenými
predmetmi, ako sú rúrky, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej
zvýšená použitím veľmi citlivého zariadenia (30 mA /
30 mS) pre zvyškový prúd (RCD).
Zabráňte prepracovaniu
Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Buďte pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s náradím opatrne.
Náradie nepoužívajte, ak ste unavení.
4
Nepoškodzujte napájací kábel
Nikdy neprenášajte náradie uchopením za napájací
prívodný kábel a pri vyťahovaní zo zásuvky za tento
kábel neťahajte. Kábel veďte tak, aby neprechádzal cez
ostré hrany alebo horúce a mastné povrchy.
Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak náradie nepoužívate, malo by byť uskladnené na
suchom mieste a uzamknuté alebo iným spôsobom
vhodne zabezpečené mimo dosahu detí.
Starostlivosť o náradie
Ostré a čisté nástroje vám zaistia účinnejšiu a
bezpečnejšiu prácu. Pri údržbe a výmene príslušenstva
sa riaďte týmito pokynmi. Všetky rukoväte a ovládacie
prvky udržujte čisté, suché a neznečistené olejmi alebo
inými mazivami.
Opravy
Toto elektrické náradie zodpovedá platným
bezpečnostným normám. Opravy by mali byť
prevádzané kvalifikovanými servisnými mechanikmi s
použitím originálnych náhradných dielov; v ostatných
prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu
užívateľa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
z tohto dôvodu nie je nutná ochrana
uzemnením. Vždy skontrolujte, či zdroj
napätia zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku.
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre uhlové brúsky
Pred použitím náradia si prečítajte starostlivo
tento návod.
•
Pri práci so zariadením používajte
bezpečnostné alebo ochranné okuliare.
Pri práci so zariadením používajte ochranu
sluchu.
•
•
•
•
•
•
•
Pri práci s týmto náradím vždy používajte ochranu
sluchu a zraku.
Používajte ochranné pomôcky ako respirátor,
pracovné rukavice, prilbu a zásteru.
Nerežte alebo nebrúste ľahké kovy s obsahom
magnézia vyšším než 80%, pretože tento druh
kovu je horľavý.
Používajte výhradne rezné a brúsne kotúče
a ostatné príslušenstvo odporučené týmto
návodom.
Skontrolujte, či sú maximálne otáčky kotúča vyššie
než voľnobežné otáčky náradia.
Nepoužívajte brúsne a rezné kotúče, ktoré
nezodpovedajú rozmerom uvedeným v technických
údajoch. Nepoužívajte samostatné redukčné vložky
alebo adaptéry a neprevádzajte neodborné úpravy
na prispôsobovanie rozmeru otvoru kotúča.
Nerežte obrobky vyžadujúce maximálnu hĺbku
rezu prekračujúcu hĺbku rezného nástroja.
Rezné kotúče nepoužívajte na bočné brúsenie.
Pred každým použitím brúsne a rezné kotúče
skontrolujte. Nepoužívajte odštiepené, prasknuté
alebo inak poškodené kotúče.
Skontrolujte, či je nástroj riadne uchytený
a dotiahnutý a pred začatím práce nechajte brúsku
bežať 30 s naprázdno v bezpečnej polohe; pokiaľ
zaznamenáte nadmerné vibrácie alebo inú závadu,
náradie ihneď vypnite. V prípade výskytu závady
sa pokúste odhaliť jej príčinu.
Skontrolujte, či sú použité podložky, pokiaľ
sú dodávané s lepenými kotúčmi a pokiaľ sú
potrebné.
Pri použití kotúča s vnútorným závitom skontrolujte,
či je závit dostatočne dlhý vzhľadom k dĺžke
vretena.
Nikdy nepoužívajte náradie bez krytu.
Skontrolujte, či je obrobok správne zaistený.
Nevyvíjajte bočný tlak na kotúč.
Skontrolujte, či iskry vznikajúce pri práci s náradím
nemôžu spôsobiť popálenie osôb alebo vznietenie
horľavých materiálov.
Nezabudnite, že po vypnutí náradia sa kotúč ešte
určitú dobu otáča.
Pri práci v prašnom prostredí skontrolujte, či sú
vetracie otvory čisté. Pokiaľ je treba odstrániť
prachové nánosy, odpojte najskôr prívodný kábel
zo siete. Na čistenie používajte mäkkú kefku alebo
vlhkú handričku, v žiadnom prípade nie kovové
predmety. Zabránite tým poškodeniu vnútorných
častí.
Brúsne a rezné kotúče skladujte na suchom mieste,
pri skladovaní a manipulácii s nimi postupujte podľa
pokynov výrobcu.
Popis
Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými
nasledujúcimi prvkami.
1. Hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté)
2. Bočná rukoväť
3. Aretačné tlačidlo
4. Ochranný kryt
Nastavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
5
Nasadenie a vybratie krytu (obr. A & B)
Vybratie
• Zatlačte poistku vretena (3) a uvoľnite vonkajšiu
prírubu (13) pomocou kľúča (14) (obr. E).
• Vyberte vonkajšiu prírubu (13) a kotúč (11).
Pripevnenie
• Položte náradie na stôl tak, aby bolo vreteno (5)
otočené smerom hore.
• Prevlečte pružnú podložku (6) cez vreteno
a umiestnite ju na osadenie (7).
• Kryt (4) nasaďte spôsobom znázorneným na
obrázku.
• Prírubu (8) nasuňte na vreteno výstupkami smerom
ku krytu. Skontrolujte, či sa otvory v prírube kryjú
s otvormi skrutky.
• Pomocou skrutiek (9) prírubu zaistite. Skontrolujte,
či sú skrutky úplne dotiahnuté a či sa dá krytom
otáčať.
Upevnenie a vybratie brúsneho kotúča (obr. E
& F)
Na brúsenie je nutné použiť podporný kotúč. Podporné
kotúče sa dajú dostať ako príslušenstvo u predajcov
Black & Decker.
Pripevnenie
• Vnútornú prírubu (10) nasaďte na vreteno (5) podľa
obr. F. Skontrolujte, či príruba správne dosadá na
ploché časti vretena.
• Nasaďte podporný kotúč (15) na vreteno.
• Položte brúsny kotúč (16) na podporný kotúč.
• Nasaďte vonkajšiu prírubu (13) na vreteno
vyvýšeným stredom smerom od kotúča.
• Zatlačte poistku vretena (3) a dotiahnite vonkajšiu
prírubu pomocou kľúča (14) (obr. E). Skontrolujte,
či je vonkajšia príruba riadne uchytená a či pevne
ziera kotúč.
Vybratie
• Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutky (9).
• Vyberte prírubu (8), kryt (4) a pružnú podložku (7).
Tieto súčasti starostlivo odložte.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez ochranného
krytu.
Upevnenie bočnej rukoväte
• Zaskrutkujte bočnú rukoväť (2) do jedného
z otvorov v náradí.
Vybratie
• Zatlačte poistku vretena (3) a uvoľnite vonkajšiu
prírubu (13) pomocou kľúča (14) (obr. E).
• Vyberte vonkajšiu prírubu (13), brúsny kotúč (16)
a podporný kotúč (15).
Varovanie! Vždy používajte bočnú rukoväť.
Nasadenie a vybratie brúsneho alebo rezného
kotúča (obr. C - E)
Pre každý typ operácií používejte vždy vhodný typ
kotúča. Vždy používajte kotúče správnej veľkosti a
správneho priemeru stredového otvoru (viď technické
údaje).
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
• Pozorne kontrolujte polohu prívodného kábla, aby
nedošlo k jeho prerezaniu.
• Buďte pripravení na prúd iskier vznikajúci pri
kontakte kotúča s obrobkom.
• Náradie držte vždy v takej polohe, aby Vám kryt
poskytoval čo najúčinnejšiu ochranu.
Pripevnenie
• Upevnite kryt podľa postupu popísaného vyššie.
• Vnútornú prírubu (10) nasaďte na vreteno (5) podľa
obr. C. Skontrolujte, či príruba správne dosadá na
ploché časti vretena.
• Kotúč (11) nasuňte na vreteno (5), viď (obr. C).
Kotúč so zvýšeným stredom (12) umiestnite
vyvýšenou časťou smerom k vnútornej prírube.
• Skontrolujte správne usadenie kotúča na vnútornej
prírube.
• Nasaďte vonkajšiu prírubu (13) na vreteno. Pri
upevňovaní brúsneho kotúča musí vyvýšený stred
vonkajšej príruby smerovať ku kotúču (A na obr.
D). Pri upevňovaní rezného kotúča musí vyvýšený
stred vonkajšej príruby smerovať od kotúča (B na
obr. D).
• Zatlačte poistku vretena (3) a dotiahnite vonkajšiu
prírubu pomocou kľúča (14) (obr. E).
Zapnutie a vypnutie
• Náradie zapnite posunutím hlavného spínača (1)
dopredu. Náradie zostáva v chode i po uvoľnení
vypínača.
• Ak chcete náradie vypnúť, stisnite zadnú časť
hlavného vypínača.
Varovanie! Nevypínajte náradie, pokiaľ je v zábere.
Rady na optimálne použitie prístroja
• Náradie držte pevne jednou rukou za bočnú rukoväť
a druhou rukou za hlavnú rukoväť.
• Pri brúsení udržujte medzi kotúčom a povrchom
obrobku uhol približne 15°.
6
Údržba
Technické údaje
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo dlhú
životnosť a zároveň minimálne nároky na údržbu.
Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Varovanie! Pred prevádzaním akejkoľvek údržby
náradie vypnite a odpojte napájací kábel od siete.
• Pravidelne čistite vetracie otvory náradia pomocou
mäkkej kefky alebo suchej handričky.
• Pomocou mäkkej vlhkej handričky pravidelne
čistite kryt motora. Na čistenie nepoužívajte
čistiace prostriedky s obsahom brúsnych častíc
a rozpúšťadlá.
Napätie zdroja
Príkon
Otáčky naprázdno
Priemer kotúča
Otvor kotúča
Max. hrúbka kotúča
brúsne kotúče
rezné kotúče
Závit vretena
Hmotnosť
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
KG725
230
701
10 000
125
22
KG900
230
900
10 000
100
16
KG915
230
900
10 000
115
22
6
3,5
M14
2,1
6
3,5
M10
2,1
6
3,5
M14
2,1
Vyhlásenie o zhode
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
KG725/KG900/KG915
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto
produkty zodpovedajú smerniciam: 98/37/EEC, 89/336/
EEC, EN 50144, EN 55014, EN 61000
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu.
Odovzdajte výrobok do miestnej zberne triedeného
odpadu.
LpA (akustický tlak) 88,4 dB(A), LWA (akustický výkon)
101,4 dB(A), vibrácie prenášané na obsluhu 2,5
m/s2
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-1-2006
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych
zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost
recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto
službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné výrobky do
značkového servisu, kde na vlastné náklady zaistia ich
recykláciu a ekologické spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete
u svojho značkového predajcu Black & Decker na
adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad
autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako
ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného
servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
7
Naviac servis Black & Decker poskytuje na
všetky vykonávané prevedené opravy a
vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
831 04 Bratislava 3
Slovenská republika
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny
poškodenia spôsobené opotrebovaním.
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Tel.:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00043933 - 09-05-2007
8
KG725 - - - - - A
SMALL ANGLE GRINDER 1
©
9
KG915 - - - - - B
SMALL ANGLE GRINDER 1A
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising