KG915 | Black&Decker KG915 ANGLE GRINDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-35 CZ
KG725
KG900
KG915
2
3
ČEŠTINA
Upevněte řádně obrobek
K upnutí obrobku používejte svorky nebo svěrák. Práce
bude provedena bezpečněji a obě
ruce budou k dispozici pro obsluhu nářadí.
Připojení zařízení pro odsávání prachu
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení
zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci.
Odklizení seřizovacích přípravků a klíčů
Před prací s nářadím vždy zkontrolujte, zda jsou z něho
odstraněny utahovací a seřizovací klíče.
Prodlužovací kabely
Před použitím tyto kabely prohlédněte a pokud jsou
poškozené, tak je vyměňte.
Při práci s nářadím venku používejte vždy prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Může být použit
prodlužovací kabel Black & Decker s délkou 30 m, aniž
by docházelo k výkonovým ztrátám.
Používejte pouze vhodné nářadí.
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo přídavná zařízení při
práci, která je určena pro výkonnější nářadí. Práce
je účinnější a bezpečnější, pokud používáte nářadí
a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny. Nářadí
nepřetěžujte. Nepoužívejte nářadí k jiným účelům, než
pro které je určeno, nepoužívejte například kotoučovou
pilu pro řezání větví stromů nebo klád.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je
doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění
obsluhy.
Kontrolujte stav nářadí.
Před každým použitím nářadí a napájecí kabel pečlivě
zkontrolujte, zda nejsou poškozeny. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí, opotřebované
části a další prvky, které mohou ovlivnit provoz
nářadí. Ujistěte se, zda bude nářadí řádně pracovat
a zda bude řádně provádět určenou funkci. Pokud je
kterákoliv část nářadí vadná, nebo je poškozena, nářadí
nepoužívejte. Jestliže nefunguje hlavní spínač, nářadí
nepoužívejte. Opravu nebo výměnu poškozených částí
svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Nikdy se
nepokoušejte provádět jakékoliv opravy sami.
Odpojte nářadí od napájení
Není-li nářadí používáno, před výměnou jeho částí,
příslušenství nebo doplňků a před prováděním údržby
vždy odpojte napájecí kabel.
Zabraňte nechtěnému spuštění přístroje.
Při přenášení nářadí se prstem nedotýkejte hlavního
vypínače. Před připojením napájecího kabelu k síti se
ujistěte, zda je nářadí vypnuto.
Použití
Vaše úhlová bruska Black & Decker je určena
k řezání kovů a zdiva za použití vhodného typu
brusných nebo řezacích kotoučů. Tento výrobek
je určen pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí
napájeného z elektrické sítě musí být pečlivě
dodržovány základní bezpečnostní pokyny včetně
pokynů uvedených v tomto návodu, abyste snížili
riziko vzniku poranění nebo materiálních škod.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Před prováděním seřízení, opravy nebo údržby
vždy odpojte napájecí kabel od sítě.
Udržujte čistotu v pracovním prostoru
Nepořádek na pracovišti a přeplněný pracovní prostor
mohou vést ke vzniku úrazu.
Pracujte s ohledem na okolní prostředí.
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v podmínkách s vysokou vlhkostí. Zajistěte dobré
osvětlení pracovního prostoru. Nepoužívejte nářadí,
pokud hrozí nebezpečí požáru, výbuchu a v blízkosti
hořlavých kapalin a plynů.
Chraňte nářadí před dětmi
Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům,
aby se dostaly do blízkosti nářadí a aby se dotýkaly
nářadí nebo napájecího kabelu.
Vhodně se oblékejte
Pracujete-li venku, používejte pokud možno gumové
rukavice a neklouzavou obuv. Jestliže máte dlouhé
vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
Prvky osobní ochrany
Používejte ochranné brýle. Jestliže se při práci
s nářadím práší nebo odlétávají drobné částečky
materiálu, používejte respirátor proti prachu nebo
ochranný štít. Používejte vhodnou ochranu sluchu.
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými
předměty (například potrubí, radiátory, elektrické
sporáky, chladničky, atd.). Elektrická bezpečnost může
být dále zvýšena použitím vysoce citlivého zařízení (30
mA / 30 mS) pro zbytkový proud (RCD).
Zamezte přepracování
Při práci vždy dodržujte správný a stabilní postoj.
Buďte pozorní
Stále sledujte, co provádíte. Pracujte s citem.
Nářadí nepoužívejte, pokud jste unavení.
4
Nepoškozujte napájecí kabel
Nikdy nepřenášejte nářadí uchopením za napájecí
přívodní kabel a při vytahování ze zásuvky za tento
kabel netahejte. Kabel pokládejte tak, aby nepřecházel
přes ostré hrany nebo horké a mastné povrchy.
Uložení nepoužívaného nářadí
Pokud nářadí nepoužíváte, mělo by být uskladněno
na suchém místě a uzamčeno nebo jinak vhodně
zabezpečeno mimo dosah dětí.
Péče o nářadí
Ostré a čisté nástroje vám zajistí účinnější a bezpečnější
práci. Při údržbě a výměně příslušenství se řiďte
pokyny. Rukojeti a vypínače udržujte suché, čisté a
zbavené mastnot.
Opravy
Toto elektrické nářadí odpovídá platným bezpečnostním
normám. Opravy by měly být prováděny kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních
náhradních dílů; v ostatních případech může dojít k
nebezpečnému ohrožení uživatele.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací; z
tohoto důvodu není nutná ochrana zemněním.
Vždy zkontrolujte, zda zdroj napětí odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
•
•
Další bezpečnostní pokyny pro úhlové brusky
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento
návod.
Při práci se zařízením používejte bezpečnostní
nebo ochranné brýle.
•
Při práci se zařízením používejte ochranu
sluchu.
•
•
•
•
•
•
Neřezejte obrobky vyžadující maximální hloubku
řezu překračující hloubku řezného nástroje.
Řezné kotouče nepoužívejte pro boční broušení.
Před každým použitím brusné a řezací kotouče
zkontrolujte. Nepoužívejte odštípnuté, prasklé
nebo jinak poškozené kotouče.
Zkontrolujte, zda je nástroj řádně uchycen a
dotažen a před započetím práce nechejte brusku
běžet 30 s naprázdno v bezpečné poloze; pokud
zaznamenáte nadměrné vibrace nebo jinou
závadu, nářadí ihned vypněte. V případě výskytu
závady se pokuste odhalit její příčinu.
Zkontrolujte, zda jsou použity podložky, pokud
jsou dodávány s lepenými kotouči a pokud jsou
potřebné.
Při použití kotouče s vnitřním závitem zkontrolujte,
zda je závit dostatečně dlouhý vzhledem k délce
vřetena.
Nikdy nepoužívejte nářadí bez krytu.
Zkontrolujte, že je obrobek správně zajištěn.
Nevyvíjejte boční tlak na kotouč.
Zkontrolujte, zda jiskry vznikající při práci s nářadím
nemohou způsobit popálení osob nebo vznícení
hořlavých materiálů.
Nezapomeňte, že po vypnutí nářadí se kotouč
ještě určitou dobu otáčí.
Při práci v prašném prostředí zkontrolujte, zda
jsou větrací otvory čisté. Pokud je třeba odstranit
prachové nánosy, odpojte nejdříve přívodní kabel
ze sítě. K čištění používejte měkký kartáč nebo
vlhký hadřík, nikoliv kovové předměty, zabráníte
tím poškození vnitřních částí.
Brusné a řezací materiály skladujte na suchém
místě, při skladování a manipulaci s nimi postupujte
podle pokynů výrobce.
Popis
Při práci s tímto nářadím vždy používejte ochranu
sluchu a zraku.
Používejte osobní ochranné pomůcky jako
respirátor, pracovní rukavice, přilbu a zástěru.
Neřezejte nebo nebruste lehké kovy s obsahem
magnezia vyšším než 80%, protože tento druh
kovu je hořlavý.
Používejte výhradně řezací a brusné kotouče a
ostatní příslušenství doporučená tímto návodem.
Zkontrolujte, zda jsou maximální otáčky kotouče
vyšší než volnoběžné otáčky nářadí.
Nepoužívejte brusné a řezací kotouče, které
neodpovídají rozměrům uvedeným v technických
údajích. Nepoužívejte samostatné redukční vložky
nebo adaptéry a neprovádějte neodborné úpravy
k přizpůsobení rozměru otvoru kotouče.
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi
následujícími prvky.
1. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
2. Boční rukojeť
3. Zámek hřídele
4. Ochranný kryt
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Nasazení a sejmutí krytu (obr. A & B)
Připevnění
• Položte nářadí na stůl tak, aby bylo vřeteno (5)
otočeno nahoru.
5
•
•
•
•
Přes vřeteno umístěte pérovou podložku (6)
na osazení (7).
Kryt (4) nasaďte způsobem znázorněným na
obrázku.
Přírubu (8) nasuňte na vřeteno výstupky směrem
ke krytu. Zkontrolujte, zda se otvory v přírubě kryjí
se šroubovými otvory.
Pomocí šroubů (9) přírubu zajistěte. Zkontrolujte,
zda jsou šrouby zcela dotaženy a zda lze krytem
otáčet.
Upevnění a sejmutí brusného kotouče (obr. E & F)
Pro broušení je nutno použít podpěrný kotouč.
Podpěrné kotouče jsou k dostání jako příslušenství u
prodejců Black & Decker.
Připevnění
• Vnitřní přírubu (10) nasaďte na vřeteno (5) podle
(obr. F). Zkontrolujte, zda příruba správně dosedá
na ploché části hřídele.
• Nasaďte podpěrný kotouč (15) na vřeteno.
• Položte brusný kotouč (16) na podpěrný kotouč.
• Nasaďte vnější přírubu (13) na vřeteno vyvýšeným
středem směrem od kotouče.
• Zmáčkněte pojistku vřetena (3) a dotáhněte vnější
přírubu pomocí klíče (14) (obr. E). Zkontrolujte, zda
je vnější příruba řádně uchycena a pevně svírá
kotouč.
Sejmutí
• Pomocí šroubováku uvolněte šrouby (9).
• Sejměte přírubu (8), kryt (4) a pérovou podložku
(7). Tyto součásti pečlivě uložte.
Varování! Nikdy nepoužívejte nářadí bez ochranného
krytu.
Sejmutí
• Zmáčkněte pojistku vřetena (3) a uvolněte vnější
přírubu (13) pomocí klíče (14) (obr. E).
• Sejměte vnější přírubu (13), brusný kotouč (16) a
podpěrný kotouč (15).
Upevnění boční rukojeti
• Zašroubujte boční rukojeť (2) do jednoho z otvorů
v nářadí.
Varování! Vždy používejte boční rukojeť.
Použití
Nasazení a sejmutí brusného nebo řezacího
kotouče (obr. C - E)
Pro určitý typ operací používejte vždy vhodný typ
kotouče. Vždy používejte kotouče správné velikosti a
správného průměru středového otvoru (viz technická
data).
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
•
•
Připevnění
• Upevněte kryt podle postupu popsaného výše.
• Vnitřní přírubu (10) nasaďte na vřeteno (5) podle
(obr. C). Zkontrolujte, zda příruba správně dosedá
na ploché části hřídele.
• Kotouč (11) nasuňte na vřeteno (5) viz (obr. C). Disk
se zvýšeným středem (12) umístěte vyvýšenou
částí směrem k vnitřní přírubě.
• Zkontrolujte správné usazení kotouče na vnitřní
přírubě.
• Nasaďte vnější přírubu (13) na vřeteno. Při
upevňování brusného kotouče musí vyvýšený střed
vnější příruby směřovat ke kotouči (A na obr. D).
Při upevňování řezacího kotouče musí vyvýšený
střed vnější příruby směřovat od kotouče (B na
obr. D).
• Zmáčkněte pojistku vřetena (3) a dotáhněte vnější
přírubu pomocí klíče (14) (obr. E).
•
Pozorně kontrolujte polohu přívodního kabelu, aby
nedošlo k jeho proříznutí.
Buďte připraveni na proud jisker vznikající při
kontaktu kotouče s obrobkem.
Nářadí držte vždy v takové poloze, aby Vám kryt
poskytoval co nejúčinnější ochranu.
Zapnutí a vypnutí
• Nářadí zapnete posunutím hlavního spínače (1)
dopředu. Nářadí zůstává v chodu i po uvolnění
spínače.
• Chcete-li nářadí vypnout, stiskněte zadní část
hlavního spínače.
Varování! Nevypínejte nářadí v záběru.
Rady pro optimální použití přístroje
• Nářadí držte pevně jednou rukou za boční rukojeť
a druhou rukou za hlavní rukojeť.
• Při broušení udržujte mezi kotoučem a povrchem
obrobku úhel přibližně 15°.
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou
provozní životnost a minimální nároky na údržbu.
Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám
zajistí jeho bezproblémový chod.
Sejmutí
• Zmáčkněte pojistku vřetena (3) a uvolněte vnější
přírubu (13) pomocí klíče (14) (obr. E).
• Sejměte vnější přírubu (13) a kotouč (11).
6
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
• Pravidelně čistěte větrací otvory nářadí pomocí
měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
• Pomocí měkkého vlhkého hadříku pravidelně
čistěte kryt motoru. K čištění nepoužívejte
čistící prostředky s obsahem brusných částic
a rozpouštědla.
Technické údaje
Napájecí napětí
VAC
Příkon
W
Otáčky
naprázdno
min-1
Průměr kotouče
mm
Otvor kotouče
mm
Max tloušťka kotouče
brusné kotouče
mm
řezací kotouče
mm
Velikost hřídele
Hmotnost
kg
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
KG725
230
701
KG900
230
900
KG915
230
900
10 000
125
22
10 000
100
16
10 000
115
22
6
3,5
M14
2,1
6
3,5
M10
2,1
6
3,5
M14
2,1
ES Prohlášení o shodě
KG725/KG900/KG915
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
odpovídají směrnicím: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
EN 50144, EN 55014, EN 61000
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrace přenášené na obsluhu
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
88,4 dB(A)
101,4 dB(A)
< 2,5 m/s2
Kevin Hewitt
Ředitel oddělení
spotřebitelské techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-1-2006
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker,
poskytuje společnost Black & Decker možnost
recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této
služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky
do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí
jejich recyklaci a ekologické zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na
adrese, která je uvedena v tomto návodu. Přehled
autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž
další informace, týkající se našeho poprodejního
servisu, můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
7
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00043927 - 09-05-2007
8
KG725 - - - - - A
SMALL ANGLE GRINDER 1
©
9
KG915 - - - - - B
SMALL ANGLE GRINDER 1A
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising