DW936 | DeWalt DW936 TRIM SAW Type 2 instruction manual

®
DW935K2
DW936K2
101
Dansk
1
Deutsch
8
English
16
Español
24
Français
32
Italiano
40
Nederlands
48
Norsk
55
Português
62
Suomi
70
Svenska
77
Türkçe
84
EÏÏËÓÈη
92
Copyright DEWALT
108
3
7
4
2
1
13
6
R
5
(DW936K2)
14 9
16
10
8
11 12
15
18
17
A
105
15
0
11
30
20
15
50 0
4
19
10
20
6
B
9
C
4
D
106
max
5mm
R
8
E
R
F
107
5mm
DANSK
BATTERIDREVET TRIMSAV
DW935K2/DW936K2
Tillykke!
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EF-Overensstemmelseserklaring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
Elsikkerhed
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 2
da - 4
da - 4
da - 4
da - 4
da - 5
da - 6
da - 7
Tekniske data
Spænding
Udgangseffekt (max.)
Omdrejningstal/min ubelastet
Klingediameter
Savdybde
Klingens tykkelse
Klingehul
Smigvinkeljustering
Vægt (uden batteri)
DW935K2
V 14,4
W 340
3.000
mm 136
mm 41
mm 1,1
mm 10
0 - 50°
kg 3,3
DW936K2
18
340
3.200
136
41
1,1
10
0 - 50°
3,3
Batteri
Spænding
Kapacitet
Vægt
DE9091
V 14,4
Ah 2,0
kg 0,7
DE9095
18
2,0
0,7
Lader
Spænding (lysnet)
Ladetid
Vægt
DE9107
V 230
h 1
kg 0,4
DE9108
230
1
0,4
Sikringer:
230 V maskiner
1
10 A
Angiver elektrisk spænding.
Brandfare.
EF-Overensstemmelseserklaring
DW935K2/DW936K2
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til EU-direktiverne: 89/392/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse
med EU-direktiverne 86/188/EØF & 89/392/EØF,
målt i henhold til EN 50144:
DW935K2
DW936K2
(lydniveau)
dB(A)*
84,4
83
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
92
91
LpA
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW935K2
DW936K2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
da - 1
DANSK
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj eller lader for regn.
Anvend ikke elværktøj på fugtige eller våde
pladser. Sørg for en god belysning over
arbejdsområdet. Anvend ikke elværktøj i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
4 Hold børn borte
Lad ikke andre personer komme i kontakt med
elværktøj eller ledningen. Uvedkommende
personer skal holdes væk fra arbejdsområdet.
5 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted,
låst inde, uden for børns rækkevidde.
6 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
da - 2
7 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til.
8 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Gummihandsker og
skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde.
Brug hårnet, hvis du har langt hår.
9 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis der
opstår meget støv, bruges også ansigtsmaske.
10 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
11 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
12 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne
med hensyn til pasning og udskiftning af tilbehør.
Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
13 Fjern batteriet
Afmonter batteriet fra værktøjet, når det ikke er
i brug, inden service og ved udskiftning af
tilbehør såsom savklinge, bor eller fræsere.
14 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
15 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
16 Kontroller elværktøjet for skader
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer,
at ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller en
anden del, som er beskadiget, skal repareres
eller udskiftes af et anerkendt serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
2
DANSK
17 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet
i brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
18 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede serviceværksteder.
Må kun anvendes til opladning af
DEWALT-batterier; andre batterier kan
revne og forårsage skader.
Må ikke udsættes for væske
En beskadiget ledning bør omgående
udskiftes
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperatur for opladning +4 °C til +40 °C
Yderligere sikkerhedsanvisninger for batteriet
Brandfare. Undgå at kortslutte
kontakterne på et frakoblet batteri med
metalgenstande (ved f.eks. at have
nøgler i samme lomme som batteriet).
• Batterivæsken, en 25-30% opløsning af kaliumhydroksid, kan være skadelig. Ved hudkontakt
skal der omgående skylles med vand. Neutraliser
med en mild syre såsom citronsaft eller eddike.
Ved øjenkontakt skylles med rigeligt med vand
i mindst 10 minutter. Opsøg læge.
• Forsøg aldrig at åbne et batteri.
Etiketter på laderen og batteriet
Etiketterne på laderen og batteriet viser følgende
piktogrammer:
Følg givne anbefalinger med hensyn til at
skille sig af med batteriet
Brænd ikke batteriet
Yderligere sikkerhedsanvisninger for rundsave
Savning
• Fjern alle søm og metalgenstande fra emnet,
før arbejdet påbegyndes.
• Forsøg ikke at save i meget små emner.
• Forsøg aldrig efter frakobling at stoppe klingen
ved at trykke mod siden af klingen.
• Sæt aldrig saven på et bord eller en arbejdsbænk
uden at den først frakobles.
100%
Batteriet oplader
100%
Batteriet er opladet
Batteriet er defekt
Rør dem ikke med strømledende
materialer
Oplad ikke et beskadiget batteri
Læs brugsanvisningen før laderen tages
i brug
3
Beskyttelsesanordninger
• Rundsaven må kun bruges til savning af træ
og plast.
• Sørg for at alle anordninger, der afskærmer
savklingen, er i perfekt funktionstilstand.
• Bloker aldrig savklingens afskærmning.
• Frigør omgående afskærmningen, hvis den sidder
fast og brug ikke saven,
mens afskærmningen er blokeret.
• Spaltekniven må ikke fjernes.
• Spaltekniven skal indstilles korrekt.
Afstanden mellem den tandede kant og
spaltekniven må højst være 5 mm og
højdeforskellen mellem spaltekniven og den
tandede kant må højst være 5 mm (fig. E).
da - 3
DANSK
Kontrol og udskiftning af savklingen
• Der må kun anvendes savklinger, der opfylder de
i denne brugsanvisning angivne specifikationer.
• Der bør ikke anvendes savklinger, hvis hoveddel
er tykkere eller hvis deling er mindre end
spalteknivens tykkelse.
• Brug kun skarpe savklinger i perfekt tilstand.
Revnede eller bøjede savklinger skal omgående
kasseres og udskiftes.
• Sørg for at savklingen sidder godt fast og drejer
i den rigtige retning.
Specielle anvendelser
• Ved savning på langs af smalle emner
(bredde under 80 mm), anvendes en støtteliste
langs den langsgående kant.
• Ved savning med emnet fastspændt skal man
anvende anordninger, der sikrer mod at emnet
slår tilbage.
• Ved savning af træ med runde tværsnit skal man
anvende en anordning til at holde emnet fast på
begge sider af savklingen for at forhindre at det
glider.
• Sørg for at afsavede træemner ikke kan blive fanget
af savklingens tænder og derved blive slynget væk.
Sikring mod tilbageslag
• Tilbageslag opstår, når saven hurtigt begynder
at blokere og saven derved presses tilbage mod
brugeren. Udløs omgående kontakten,
hvis klingen sætter sig fast eller saven blokerer.
• Hold savklingen skarp.
• Sørg for at understøtte store plader i savområdet.
• Brug støtteliste eller kantstøtte ved kløvning.
• Pres ikke med saven.
• Fjern ikke saven fra emnet, mens savklingen roterer.
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Den batteridrevne DEWALT trimsav er udviklet med
henblik på professionel anvendelse.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Startspærre
3 Forreste håndtag
4 Spindellås
5 Støvudsugningsadapter
6 Smigindstilling
7 Indikator for savspor
8 Spaltekniv
9 Klingeflange
10 Underste beskyttelsesskærm
11 Håndtag til underste beskyttelsesskærm
12 Savbord
13 Dybdejusteringsknap
14 Parallelanslag (DW936K2)
15 Batteri
Lader
Din DEWALT lader eller oplade batterier fra 7,2 til 14,4 V
(DW935K2) eller 7,2 til 18 V (DW936K2) på en time.
15 Batteri
16 Udløserknapper
17 Lader
18 Ladeindikator (rød)
Elsikkerhed
Laderen er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Batteridrevet trimsav
1 Savklinge
1 Umbrachonøgle
1 Parallelanslag (DW936K2)
2 Batterier
1 Batterilader
1 Kasse
1 Brugervejledning
1 Tegning
da - 4
Laderen er dobbelt isoleret i henhold
til EN 50144; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Samling og justering
• Før samlingen og justeringen skal
batteriet altid afmonteres.
• Slå altid værktøjet fra (OFF),
før batteriet monteres eller afmonteres.
4
DANSK
Batteri (fig. A)
Opladning af batteriet
Når batteriet skal oplades for første gang eller efter
længere tids opbevaring, kan det kun oplades 80%.
Efter flere opladninger og afladninger vil batteriet nå
op på fuld kapacitet. Kontroller altid lysnettets strøm,
før batteriet oplades. Hvis lysnettet er i orden,
men batteriet ikke oplades, skal laderen indleveres
hos en autoriseret DEWALT forhandler. Under
opladningen kan laderen og batteriet blive varme.
Dette er normalt og indebærer ikke noget problem.
Oplad ikke batteriet ved en omgivelsestemperatur på under 4 °C eller over 40 °C.
Anbefalet ladetemperatur: ca. 24 °C.
• Batteriet (15) oplades ved at sætte det i laderen (17)
som vist på tegningen og tilslutte laderen.
Sørg for at batteriet sidder korrekt i laderen.
Den røde ladeindikator (18) blinker. Efter ca. 1 time
holder den op med at blinke og begynder at lyse
konstant. Batteriet er nu helt opladet. Batteriet
kan derefter tages af når som helst eller det kan
blive siddende i laderen, så længe det skal være.
Montering og afmontering af batteriet
• Sæt batteriet ind i pistolgrebet, indtil der høres
et klik.
• Batteriet fjernes ved at trykke på de to
udløserknapper (16) samtidigt og trække batteriet
ud af pistolgrebet.
Justering af savdybde (fig. A & B)
• Løsn dybdejusteringsknappen (13).
• Flyt savbordet (12) for at opnå den korrekte
savdybde.
• Spænd dybdejusteringsknappen (13).
For at opnå optimalt resultat bør savdybden være ca. 3 mm større end materialets
tykkelse (se indsat tegning på figur B).
Smigjustering (fig. A & B)
Smigvinklen kan indstilles mellem 0° og 50°.
• Løsn smigindstillingen (6).
• Indstil smigvinklen ved at dreje savbordet (12), indtil
mærket står ud for den ønskede vinkel på skalaen.
5
• Spænd smigindstillingen (6).
Savbordindstilling for 90° snit (fig. A)
• Indstil saven på 0° smigvinkel.
• Træk beskyttelsesskærmen tilbage ved hjælp af
håndtaget (11) og læg saven på klingesiden.
• Løsn smigindstillingen (6).
• Stil en vinkel mod klingen og savbordet og
indstil på 90°.
• Løsn umbrachoskrue med en nøgle og flyt
justeringsskruen, så savbordet stopper ved den
korrekte vinkel. Lås justeringsskruen ved at
spænde skruen.
• Indstil ved behov indikatoren på “0”-position.
Udskiftning af savklingen (fig. C & D)
• Aktiver spindellåsen (4) og skru klingeflangen (9)
ud ved at dreje den med uret med den
medfølgende umbrachonøgle.
• Træk den underste skærm (10) tilbage ved hjælp
af håndtaget (11) og udskift klingen.
Monter skiverne (19 & 20) på de korrekte steder.
• Kontroller klingens rotationsretning.
• Drej klingeflangen (9) i med hånden, så den
holder skiven på plads. Drej mod uret.
• Tryk på låseknappen (4) mens spindelen drejes,
indtil klingen holder op med at rotere.
• Spænd klingeflangen godt med umbrachonøglen.
Justering af spaltekniven (fig. E)
Se den indsatte tegning på figur E vedrørende
korrekt justering af spaltekniven (8).
Indstil spalteknivens mellemrum efter udskiftning af
savklingen eller ved behov.
• Indstil savdybden til 0 mm for at kunne komme til
spalteknivens holdere.
• Løsn holderne og træk spaltekniven ud til
maksimal længde.
• Indstil spillerummet og spænd holderne.
DW936K2 - Sådan indstilles parallelanslaget (fig. F)
• Anbring parallelanslaget (14) som vist.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Sørg for at materialet, der skal saves,
er godt fastspændt.
da - 5
DANSK
• Undgå overbelastning. Pres kun ganske
lidt med værktøjet og undgå at presse
sidelæns.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Før værktøjet tages i brug:
• Sørg for at batteriet er (helt) opladet.
• Sørg for at afskærmningerne er korrekt monteret.
Savklingens afskærmning skal være i lukket
position.
• Se til at klingen roterer i den retning, der angives
med pile på klingen.
• Brug ikke for slidte savklinger.
Til- og frakobling (fig. A)
Af sikkerhedsårsager er afbryderen (1) på trimsaven
udstyret med en spærre (2).
• Tryk på spærren for at låse værktøjet op.
• Tryk på spærren for at starte værktøjet. Når
spærren slippes, aktiveres spærren automatisk for
at forhindre, at maskinen startes ved en fejltagelse.
Start eller stop ikke maskinen,
når savklingen rører ved arbejdsemnet
eller ved andre materialer.
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere
i meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
• Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
kabinettet med en blød klud.
• Fjern batteriet før rengøring af el-værktøjet.
Miljø
Hvordan man holder og styrer trimsaven (fig. A)
• Hold på DEWALT-maskinen ved at gribe godt fat
om hovedhåndtaget og forreste håndtaget (3) for
at kunne styre saven ordentligt.
• Da snittet bliver glattere på den side, hvor
savklingen efterlader arbejdsemnet, bør dette
spændes fast så bagsiden vender mod klingen.
• Brug indikatoren (7) til at følge den tegnede linie på
arbejdsemnet. Indikatoren følger savklingens
venstre (ydre) side.
Støvudsugning (fig. A)
Din DEWALT trimsav er udstyret med en adapter for
støvudsugning (5).
• Brug altid en udsuger, der opfylder de gældende
bestemmelser vedrørende støvudsugning ved
savning af træ. Støvsugerslangen på de fleste
støvsugere passer direkte på adapteren.
• Brug aldrig en støvsuger uden at bruge
beskyttelse mod gnisten ved savning
i metal.
da - 6
Genopladeligt batteri
Dette langtidsholdbare batteri skal genoplades,
når det ikke længere afgiver tilstrækkelig strøm til
opgaver, som det klarede tidligere. Når batteriet ikke
længere kan anvendes, skal det affaldshåndteres
under hensyntagen til miljøet.
• Tøm batterierne for energi ved at opbruge
ladningen helt. Fjern dem derefter fra værktøjet.
• NiCad-batterier kan genanvendes.
Af miljøhensyn bør batterierne afleveres til et af de
opsamlingssteder, der findes i din kommune,
eller til et DEWALT serviceværksted.
De indsamlede batterier vil blive genanvendt eller
korrekt affaldshåndteret.
OBS! Som forbruger har man ansvaret for at
batteriet afhændes på bedste vis.
6
DANSK
GARANTI
Opslidt værktøj
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke.
Husk at medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT.
7
da - 7
DEUTSCH
AKKU-TRIMMSÄGE DW935K2/DW936K2
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung
verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr
oder mögliche Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung
der Anweisungen dieser Anleitung!
Inhaltsverzeichnis
Elektrische Spannung
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 4
de - 5
de - 5
de - 5
de - 5
de - 7
de - 7
de - 8
Technische Daten
Spannung
(Volt)
Max. Ausgangsleistung
(Watt)
Leerlaufdrehzahl
(min-1)
Sägeblattdurchmesser
(mm)
Max. Schnittiefe
(mm)
Stärke des Sägeblattkörpers (mm)
Sägeblattbohrung
(mm)
Gehrungswinkelbereich
Gewicht (ohne Akku)
(kg)
DW935K2
14,4
340
3.000
136
41
1,1
10
0 - 50°
3,3
DW936K2
18
340
3.200
136
41
1,1
10
0 - 50°
3,3
Feuergefahr
EG-Konformitätserklärung
DW935K2/DW936K2
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
89/392/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2
und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 89/392/EWG gemessen nach EN 50144:
LpA
Akku
Spannung
Kapazität
Gewicht
DE9091
(Volt) 14,4
(Ah) 2,0
(kg) 0,7
DE9095
18
2,0
0,7
Ladegerät
Netzspannung
Ladezeit
Gewicht
DE9107
(Volt) 230
(h) 1
(kg) 0,4
DE9108
230
1
0,4
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
de - 1
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
DW935K2
DW936K2
dB(A)*
84,4
83
dB(A)
92
91
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW935K2
DW936K2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
10 A
8
DEUTSCH
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise,
bevor Sie das Elektrowerkzeug benutzen.
Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des
Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren
Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von
Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators
oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters
erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß andere Personen das
Werkzeug oder Kabel nicht berühren, halten Sie
speziell Kinder von Ihrem Arbeitsbereich fern.
5 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
9
6 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie
können von sich bewegenden Teilen erfaßt werden.
Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
7 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
8 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
10 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
11 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
12 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen
Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität und
gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der
bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahr führen.
14 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern.
de - 2
DEUTSCH
Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig
und ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
15 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein und alle Bedingungen erfüllen,
um den einwandfreien Betrieb des Elektrowerkzeuges zu gewährleisten. Beschädigte Teile und
Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß
repariert oder ausgewechselt werden.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn
der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter
müssen durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
16 Entnehmen Sie den Akku
Entnehmen Sie den Akku bei Nichtgebrauch,
vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel.
17 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden, andernfalls kann
Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Die Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
100%
Akku wird geladen
100%
Akku ist geladen
Akku ist defekt
Fassen Sie nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen in das Gerät
Laden Sie nie einen beschädigten Akku,
sondern ersetzen Sie diesen sofort
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Verwenden Sie nur DEWALT-Akkus;
andere Akkus könnten platzen und zu
Sach- und Personenschäden führen
Setzen Sie das Gerät keiner Nässe aus
Lassen Sie beschädigte Kabel sofort
ersetzen
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus
+40 ˚c
+4 ˚c
Feuergefahr! Vermeiden Sie, daß Metallteile
die Anschlüsse eines nicht am Werkzeug
befindlichen Akkus kurzschließen (z.B.
Schlüssel, die mit dem Akku zusammen
in einer Tasche getragen werden).
• Die Akkuflüssigkeit, eine 25 bis 30% starke
Kaliumhydroxidlösung, kann schädlich sein.
Falls die Lösung mit der Haut in Berührung
kommt, spülen Sie sofort mit reichlich Wasser.
Neutralisieren Sie die Lösung mit einer milden
Säure wie Zitronensaft oder Essig. Falls die
Lösung mit den Augen in Berührung kommt,
spülen Sie mindestens 10 Minuten lang mit
reichlich klarem Wasser.
• Versuchen Sie niemals, einen Akku zu öffnen.
de - 3
Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen +4 °C und +40 °C
Lassen Sie den Akku am Ende des
technischen Lebens mit Rücksicht auf
die Umwelt fachgerecht entsorgen
Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer
10
DEUTSCH
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Kreissägen
Beim Sägen
• Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und
Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt
werden.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke
zu sägen.
• Nach dem Ausschalten der Handkreissäge darf
das Sägeblatt niemals durch seitliches
Gegendrücken abgebremst werden.
• Legen Sie die Handkreissäge grundsätzlich nur in
ausgeschaltetem Zustand auf den Arbeitstisch
oder die Werkbank ab.
Vorrichtungen für einen sicheren Betrieb
• Stellen Sie sicher, daß die Handkreissäge ausschließlich zur Holz- und Kunststoff- bearbeitung
verwendet wird.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Vorrichtungen,
die das Sägeblatt abdecken, einwandfrei
funktionieren.
• Blockieren Sie niemals den Blattschutz.
• Lösen Sie einen verklemmten Blattschutz sofort.
Verwenden Sie die Säge nie mit verklemmten
oder blockiertem Blattschutz.
• Der Spaltkeil darf nicht entfernt werden.
• Der Spaltkeil ist richtig einzustellen; der Abstand
zwischen Spaltkeil und Zahnkranz sollte max. 5 mm
und die Höhendifferenz zwischen Spaltkeil und
Zahnkranz max. 5 mm betragen (vgl. Abb. E).
Prüfen und Auswechseln des Sägeblattes
• Es dürfen grundsätzlich nur Sägeblätter
verwendet werden, die den in dieser Anleitung
enthaltenen Kenndaten entsprechen.
• HSS-Sägeblätter (aus HSS-Stahl) sollten nicht
verwendet werden.
• Es sollten ausschließlich scharfe und einwandfrei
arbeitende Sägeblätter verwendet werden;
rissige oder verbogene Sägeblätter sind sofort
auszuwechseln.
• Es ist darauf zu achten, daß das Sägeblatt fest
montiert ist und in die richtige Richtung dreht.
• Wenn mit einem fest eingeklemmten Werkstück
gearbeitet wird, sollten Vorrichtungen zum
Verhindern von Rückschlag verwendet werden.
• Beim Sägen von Rundholz ist das Werkstück
beiderseits des Sägeblattes gegen Verdrehen zu
sichern.
• Es muß darauf geachtet werden, daß
abgeschnittene Stücke nicht vom Zahnkranz des
Sägeblattes erfaßt und weggeschleudert werden.
Schutz vor Rückschlag
• Ein Rückschlag kann auftreten, wenn die Säge
sich plötzlich verklemmt. Dadurch entsteht ein
Gegendrehmoment, das zum Rückschlag der
Säge führt. Lassen Sie deshalb sofort den
Schalter los, wenn das Sägeblatt sich verklemmt
oder die Säge sich festfährt.
• Halten Sie die Sägeblätter scharf.
• Große Werkstücke müssen um den Sägebereich
ausreichend abgestützt werden.
• Verwenden Sie beim Längssägen den
Parallelanschlag oder ein Führungslineal.
• Während des Sägens darf die Säge nicht mit
drehendem Sägeblatt aus dem Material genommen werden. Lassen Sie erst den
EIN-/AUS-Schalter los und warten Sie, bis das
Sägeblatt stillsteht.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Akku-Trimmsäge
1 Sägeblatt
1 Innensechskantschlüssel
1 Parallelanschlag (DW936K2)
2 Akkus
1 Akkuladegerät
1 Transportkoffer
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Spezialanwendungen
• Beim Längssägen schmaler Werkstücke
(Breite kleiner als 80 mm) ist am Parallelanschlag
ein Schiebestock zu verwenden.
11
de - 4
DEUTSCH
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Verlängerungskabel
Ihre DEWALT Akku-Trimmsäge ist ein vielseitiges
Elektrowerkzeug, das für professionelle Sägearbeiten entwickelt wurde.
1 EIN-/AUS-Schalter
2 Einschaltsperre
3 Zweithandgriff
4 Spindelarretierung
5 Spanauswurf
6 Gehrungseinstellung
7 Schlitzmarkierung
8 Spaltkeil
9 Sägeblattklemschraube
10 Unterer Blattschutz
11 Rückzughebel unterer Blattschutz
12 Schuh
13 Tiefeneinstellung
14 Parallelanschlag (DW936K2)
15 Akku
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Ladegerätes ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 0,5 mm2.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
Ladegerät
Ihr DEWALT-Ladegerät kann Akkus im Bereich von
7,2 bis 14,4 V (DW935K2) oder 7,2 bis 18 V
(DW936K2) in einer Stunde laden.
15 Akku
16 Löseknöpfe
17 Ladegerät
18 Ladekontrolleuchte (rot)
Elektrische Sicherheit
Das Ladegerät wurde nur für eine Spannung
konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; eine Erdleitung ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
de - 5
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Zusammenbauen und Einstellen
• Entnehmen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer den Akku.
• Schalten Sie das Werkzeug immer AUS,
bevor Sie den Akku anbringen oder
entfernen.
Akku (Abb. A)
Laden des Akkus
Wenn der Akku zum ersten Mal oder nach längerer
Lagerung geladen wird, wird er nur 80% der
Nennkapazität erreichen. Erst nach mehreren Ladeund Entladezyklen wird der Akku die volle Kapazität
erreichen. Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus die
Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die
Stromversorgung funktioniert, der Akku aber nicht
geladen wird, sollten Sie Ihr Ladegerät von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt nachsehen lassen.
Während des Ladens können sich Ladegerät und
Akku erwärmen. Dies gehört zum normalen Betrieb
und deutet nicht auf irgendein Problem hin.
Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 4 °C oder
über 40 °C. Empfohlene Ladetemperatur:
zirka 24 °C.
• Um den Akku (15) zu laden, stecken Sie ihn
gemäß der Abbildung in das Ladegerät (17) und
schließen dieses an die Stromversorgung an.
Vergewissern Sie sich, daß der Akku vollständig
in das Ladegerät eingeführt wurde.
Die rote Ladekontrolleuchte (18) muß blinken.
Nach ungefähr einer Stunde schaltet die
Ladekontrolleuchte von Blink- auf Dauerbetrieb.
Der Akku ist nun vollständig geladen. Der Akku
kann jederzeit aus dem Ladegerät entfernt oder
auf unbegrenzte Zeit im angeschlossenen
Ladegerät gelassen werden.
12
DEUTSCH
Anbringen und entfernen des Akkus
• Stecken Sie den Akku in den Handgriff, bis er
arretiert.
• Um den Akku zu entfernen, drücken Sie die
beiden Löseknöpfe (16) gleichzeitig ein und
ziehen den Akku aus dem Handgriff heraus.
Schnittiefeneinstellung (Abb. A & B)
• Lockern Sie den Tiefeneinstellungsknopf (13).
• Bewegen Sie den Schuh (12), um die richtige
Schnittiefe einzustellen.
• Drehen Sie den Tiefeneinstellknopf (13)
wieder fest.
Für beste Ergebnisse lassen Sie das
Sägeblatt ungefähr 3 mm aus dem
Werkstück herausragen
(vgl. Einsatz in Abb. B).
Gehrungseinstellung (Abb. A & B)
Der Gehrungswinkel kann zwischen 0° und 50°
eingestellt werden.
• Lockern Sie den Gehrungseinstellungsknopf (6).
• Stellen Sie den Gehrungswinkel ein, indem Sie
den Sägeschuh (12) kippen, bis die Einstellmarke
den gewünschten Winkel auf der Skala anzeigt.
• Drehen Sie den Gehrungseinstellungsknopf (6)
fest.
Schuhjustierung für 90°-Schnitte (Abb. A)
• Stellen Sie einen Gehrungswinkel von 0° ein.
• Ziehen Sie den Blattschutz mit Hilfe des Hebels (11)
zurück und legen Sie die Säge auf die Sägeblattseite.
• Lockern Sie den Gehrungseinstellknopf (6).
• Stellen Sie ein Winkelmaß gegen das Sägeblatt
und den Schuh, um die 90°-Einstellung abzugleichen.
• Lockern Sie die Sechskantmutter mit einem
Mutternschlüssel und bewegen Sie die
Justierschraube so, daß der Schuh im rechten
Winkel zum Sägeblatt steht. Sichern Sie die
Justierschraube, indem Sie die Sechskantmutter
wieder anziehen.
• Stellen Sie erforderlichenfalls den Zeiger der
Gehrungseinstellung auf die Nullposition ein.
13
Sägeblattwechsel (Abb. C & D)
• Drücken Sie den Knopf der Spindelarretierung (4)
und lösen Sie die Sägeblattklemschraube (9),
indem Sie sie mit dem im Lieferumfang
enthaltenen Innensechskantschlüssel im
Uhrzeigersinn drehen.
• Ziehen Sie den unteren Blattschutz (10) mit Hilfe
des Hebels (11) zurück und wechseln Sie das
Sägeblatt. Bringen Sie die Klemmscheiben
(19 & 20) wieder richtig an.
• Prüfen Sie die Drehrichtung des Sägeblatts.
• Drehen Sie die Sägeblattklemmschraube (9) von
Hand ein, um die Klemmscheiben in der richtigen
Position zu halten. Drehen Sie entgegen dem
Uhrzeigersinn.
• Drücken Sie den Knopf der Spindelarretierung (4)
und drehen Sie die Spindel, bis die
Spindelarretierung einrastet.
• Drehen Sie die Sägeblattklemmschraube mit Hilfe
des Innensechskantschlüssels fest an.
Spaltkeileinstellung (Abb. E)
Der Einsatz in Abb. E zeigt die richtige Einstellung
des Spaltkeiles (8). Stellen Sie den Abstand zum
Sägeblatt neu ein, nachdem das Sägeblatt gewechselt wurde oder wenn dies aus einem anderen
Grunde erforderlich ist.
• Stellen Sie eine Schnittiefe von 0 mm ein, damit
Sie die Klemmschrauben des Spaltkeiles
erreichen können.
• Lösen Sie die Schrauben und ziehen Sie den
Spaltkeil auf die maximale Länge heraus.
• Stellen Sie den Abstand zum Sägeblatt ein und
ziehen Sie die Schrauben wieder fest.
• Der Spaltkeil ist richtig eingestellt, wenn der
Abstand zwischen Spaltkeil und Zahnkranz
max. 5 mm und die Höhendifferenz zwischen
Spaltkeil und Zahnkranz max. 5 mm betragen.
DW936K2 - Montieren des Parallelanschlags
(Abb. F)
• Montieren Sie den Parallelanschlag (14) wie
abgebildet.
de - 6
DEUTSCH
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Drücken Sie das Werkzeug beim
Arbeiten nur leicht an. Übermäßiger
Druck erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit
nicht, sondern beeinträchtigt lediglich die
Leistung und verkürzt möglicherweise
die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
Vor der Inbetriebnahme:
• Vergewissern Sie sich, daß Ihr Akku (vollständig)
geladen ist.
• Vergewissern Sie sich, daß alle
Sicherungsvorrichtungen ordnungsgemäß
montiert sind.
Der Sägeblattschutz muß geschlossen sein.
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich in
Richtung des auf dem Blatt angebrachten Pfeiles
dreht.
• Verwenden Sie keine abgenutzten Sägeblätter.
• Verwenden Sie die Schlitzmarkierung (7) zum
Sägen entlang einer auf dem Werkstück
gezogenen Linie. Sie befindet sich in Linie mit der
linken (äußeren) Seite des Sägeblatts.
Spanabsaugung (Abb. A)
Ihre DEWALT-Kreissäge ist mit einem Spanauswurf (5)
versehen.
• Verwenden Sie nur eine Spanabsaugung, die
den gültigen Richtlinien für das Sägen von Holz
entspricht. Der Absaugschlauch der meisten
handelsüblichen Staubsauger kann direkt an den
Spanauswurf angeschlossen werden.
• Verwenden Sie beim Sägen von Leichtmetall
keinen Staubsauger ohne entsprechende
Funkenschutzstrecke.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Wartung
EIN- und AUSschalten (Abb. A)
Aus Sicherheitsgründen ist der EIN-/AUS-Schalter (1)
Ihrer Kreissäge mit einer Einschaltsperre (2) versehen.
• Drücken Sie zuerst die Einschaltsperre, um den
Schalter zu entriegeln.
• Betätigen Sie dann zum Einschalten des
Werkzeuges den EIN-/AUS-Schalter.
Beim Loslassen des EIN-/AUS-Schalters wird die
Einschaltsperre automatisch wieder aktiviert,
um ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Werkzeuges zu verhindern.
Schalten Sie das Werkzeug nicht ein
oder aus, während das Sägeblatt das
Werkstück oder andere Materialien
berührt.
Handhabung der Kreissäge (Abb. A)
• Halten Sie Ihre DEWALT Kreissäge beim
Haupthandgriff und beim Zweithandgriff (3).
Dies ermöglicht eine gute Führung.
• Wenn Sie Material sägen, wird die der Säge
gegenüberliegende Schnittkante besonders
sauber. Spannen Sie deshalb das Werkstück mit
der Rückseite zum Sägeschuh ein
(saubere Schnittkante liegt unten).
de - 7
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit
einem weichen Tuch. Ziehen Sie vorher den
Netzstecker des Ladegerätes.
• Entnehmen Sie vor dem Reinigen Ihres
Werkzeuges den Akku.
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse
regelmäßig mit einem weichen Tuch.
14
DEUTSCH
Ausgediente Werkzeuge
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Akku
Der Akku hält sehr lange. Er muß aufgeladen
werden, wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten
ausreicht, die bei voller Ladung leicht durchgeführt
werden konnten. Am Ende des technischen Lebens
sollte der Akku mit Rücksicht auf die Umwelt
fachgerecht entsorgt werden:
• Entladen Sie den Akku vollständig und
entnehmen Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiCd-Akkus sind wiederverwertbar.
Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung können sie beim Handel abgegeben
oder direkt an DEWALT eingeschickt werden.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei
Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt.
Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Recycling (nicht zutreffend für Österreich und
die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und
andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen
haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem
Handel und dem Anwender eine problemlose
Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht.
Ausgediente netz- und akkubetriebene DEWALTWerkzeuge können beim Handel abgegeben oder
direkt an DEWALT eingeschickt werden.
Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe
(Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen
und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll
entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das
Engagement von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALTElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum,
das durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen
werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder
Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der
entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes)
auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
15
de - 8
ENGLISH
CORDLESS TRIM SAW DW935K2/DW936K2
Congratulations!
The following symbols are used throughout this manual:
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
Denotes risk of personal injury, loss of life or
damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this manual.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 4
en - 4
en - 4
en - 5
en - 5
en - 5
en - 6
en - 7
en - 8
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard!
EC-Declaration of conformity
DW935K2/DW936K2
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Technical data
Voltage
V
Max. power output
W
No load speed
min-1
Blade diameter
mm
Depth of cut
mm
Blade body thickness
mm
Blade bore
mm
Bevel angle adjustment
Weight (without battery pack) kg
DW935K2
14.4
340
3,000
136
41
1.1
10
0 - 50°
3.3
DW936K2
18
340
3,200
136
41
1.1
10
0 - 50°
3.3
Battery pack
Voltage
Capacity
Weight
DE9091
V 14.4
Ah 2.0
kg 0.7
DE9095
18
2.0
0.7
Charger
Mains voltage
Charging time
Weight
DE9107
V 230
h 1
kg 0.4
DE9108
230
1
0.4
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
en - 1
230 V tools
230 V tools
For more information, please contact DEWALT at the
address below or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
89/392/EEC, measured according to EN 50144:
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
DW935K2
DW936K2
dB(A)*
84.4
83
dB(A)
92
91
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW935K2
DW936K2
< 2.5 m/s2
< 2.5 m/s2
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16
ENGLISH
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of inflammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Keep all people away
from the work area.
5 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
6 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery.
They can be caught in moving parts. Preferably
wear rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
17
7 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
8 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
10 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
11 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
12 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
13 Use appropriate tool
The intended use is laid down in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which
it was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation with
this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal
injury.
14 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Keep all
controls dry, clean and free from oil and grease.
15 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function.
Check for misalignment and seizure of moving
parts, breakage of parts and any other conditions
that may affect its operation. Have damaged
guards or other defective parts repaired or
replaced as instructed. Do not use the tool if the
switch is defective. Have the switch replaced by
an authorized DEWALT repair agent.
en - 2
ENGLISH
16 Remove the battery pack
Remove the battery pack when not in use,
before servicing and when changing accessories.
17 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Additional safety instructions for battery packs
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage
Do not expose to water
Have defective cords replaced
immediately
+40 ˚c
+4 ˚c
Charge only between 4 °C and 40 °C
Fire hazard! Avoid metal short circuiting
the contacts of a detached battery pack
(e.g. keys carried in the same pocket as
a battery pack).
• The battery fluid, a 25-30% solution of potassium
hydroxide, can be harmful. In case of skin
contact, flush immediately with water.
Neutralize with a mild acid such as lemon juice or
vinegar. In case of eye contact, rinse abundantly
with clean water for at least 10 minutes.
Consult a physician.
• Never attempt to open a battery pack for any
reason.
Labels on charger and battery pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
100%
Battery charging
100%
Battery charged
Battery defective
Do not probe with conductive objects
Do not charge damaged battery packs
Read instruction manual before use
en - 3
Discard the battery pack with due care
for the environment
Do not incinerate the battery pack
Additional safety rules for circular saws
When sawing
• Remove all nails and metal objects from the
workpiece before starting work.
• Do not attempt to saw extremely small
workpieces.
• After switching OFF, never attempt to stop the
saw blade by pressing against the side of the
blade.
• Never put the saw down on a table or work
bench unless switched OFF.
Operational protection devices
• The circular saw must only be used for cutting
wood or plastic.
• Ensure that all devices screening the saw blade
are in perfect working order.
• Never jam the saw blade guards.
• Free a jammed saw blade guard immediately and
do not use the saw if the guard is jammed.
• Do not remove the riving knife.
• The riving knife should be correctly set;
the distance between the toothed rim and the
riving knife should be max. 5 mm and the height
difference between the riving knife and the
toothed rim should be max. 5 mm (fig. E).
18
ENGLISH
Checking and changing the saw blade
• Only saw blades conforming to the specifications
contained in these operating instructions may
be used.
• Saw blades made of high alloy, high speed steel
(HSS steel) should not be used.
• Only sharp saw blades in perfect working
condition should be used; cracked or bent
saw blades should be discarded and replaced
at once.
• Ensure that the saw blade is securely fixed and
rotates in the correct direction.
Special applications
• When cutting narrow workpieces
(width less than 80 mm) longitudinally,
use a rip fence guide along the longitudinal edge.
• When sawing with the workpiece clamped tight,
devices should be used to prevent the workpiece
kicking back.
• When sawing circular sections of wood use
a device to hold the workpiece steady on both
sides of the saw blade to prevent slipping.
• Ensure that pieces of wood sawn off the
workpiece cannot be caught up by the teeth of
the saw blade and thrown in the air.
Guard against kickback
• Kickback occurs when the saw begins to stall
rapidly and is driven back towards the operator.
Release the switch immediately if the blade sticks
or the saw stalls.
• Keep the saw blades sharp.
• Supports large panels near the cutting area.
• Use a fence or straight edge guide when ripping;
do not force the tool.
• Do not remove the saw from the work during
a cut while the saw blade is rotating.
Package contents
The package contains:
1 Cordless Trim Saw
1 Saw blade
1 Allen key
1 Parallel fence (DW936K2)
2 Battery Packs
1 Battery Charger
1 Kitbox
19
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your DEWALT Cordless Trim Saw has been
designed for professional sawing applications.
1 ON/OFF-switch
2 Lock-off button
3 Front handle
4 Blade lock button
5 Dust spout
6 Bevel adjustment knob
7 Kerf indicator
8 Riving knife
9 Blade clamping screw
10 Lower guard
11 Lower guard retracting lever
12 Shoe
13 Depth adjustment knob
14 Parallel fence (DW936K2)
15 Battery pack
Charger
Your DEWALT 1 hour charger accepts DEWALT
battery packs ranging from 7.2 to 14.4 V
(DW935K2) or 7.2 to 18 V (DW936K2)
15 Battery pack
16 Release buttons
17 Charger
18 Charging indicator (red)
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
power corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double
insulated in accordance with EN 50144.
en - 4
ENGLISH
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely;
a plug with bared copper conductors is
dangerous if engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
Battery pack (fig. A)
Charging the battery pack
When charging the battery pack for the first time,
or after prolonged storage, it will only accept an
80% charge. After several charge and discharge
cycles, the battery pack will attain full capacity.
Always check the mains prior to charging the battery
pack. If the mains is functioning but the battery pack
does not charge, take your charger to an authorised
DEWALT repair agent. Whilst charging, the charger
and the battery pack may become warm to touch.
This is a normal condition and does not indicate
a problem.
Do not charge the battery pack at
ambient temperatures <4 °C or >40 °C.
Recommended charging temperature:
approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (15), insert it into the
charger (17) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in the
charger. The red charging indicator (18) will blink.
After approx. 1 hour, it will stop blinking and
remain on. The battery pack is now fully charged.
The battery pack can be removed at any time or
left in the connected charger indefinitely.
Inserting and removing the battery pack
• Insert the battery pack into the grip until it clicks
in place.
• To remove the battery pack, press the two
release buttons (16) simultaneously and pull the
pack out of the grip.
Using an extension cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size
is 0.5 mm2; the maximum length is 30 m.
Assembly and adjustment
• Prior to assembly and adjustment,
always remove the battery pack.
• Always switch OFF the tool before
inserting or removing the battery pack.
en - 5
Depth of cut adjustment (fig. A & B)
• Loosen the depth adjustment knob (13).
• Move the shoe (12) to obtain the correct depth
of cut.
• Tighten the depth adjustment knob (13).
For optimal results, allow the saw blade
to protrude from the workpiece by about
3 mm (see inset in figure B).
20
ENGLISH
Bevel adjustment (fig. A & B)
The bevel angle can be adjusted between 0° and 50°.
• Loosen the bevel adjustment knob (6).
• Set the bevel angle by tilting the saw shoe (12) until
the mark indicates the desired angle on the scale.
• Tighten the bevel adjustment knob (6).
Shoe adjustment for 90° cuts (fig. A)
• Adjust the saw to 0° bevel.
• Retract the blade guard using the lever (11) and
place the saw on the blade side.
• Loosen the bevel adjustment knob (6).
• Place a square against the blade and shoe to
adjust the 90° setting.
• Loosen the hex nut with a wrench and move the
adjustment screw so that the shoe will stop at
the proper angle. Secure the screw by tightening
the hex nut.
• If necessary, reset the pointer to “0”-position.
Replacing the saw blade (fig. C & D)
• Engage the blade lock button (4) and unscrew
the blade camping screw (9) by turning clockwise
using the Allen key supplied with the tool.
• Retract the lower blade guard (10) using the
lever (11) and replace the blade. Reinstall the
washers (19 & 20) in the correct position.
• Check the direction of rotation of the blade.
• Thread on the blade clamping screw (9) by hand
to hold the washer in position.
Turn counterclockwise.
• Press the blade lock button (4) while turning the
spindle until the blade stops rotating.
• Tighten the blade clamping screw firmly using the
Allen key.
Adjusting the riving knife (fig. E)
For the correct adjustment of the riving knife (8),
refer to the inset in figure E. Adjust the clearance of
the riving knife after changing the saw blade or
whenever necessary.
• Adjust the depth of cut to 0 mm to access the
fasteners of the riving knife.
• Loosen the fasteners and pull out the riving knife
to its maximum length.
• Adjust the clearance and tighten the fasteners.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Apply only a gentle pressure to the tool
and do not exert side pressure on the
saw blade.
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no load condition.
Prior to operation:
• Make sure your battery pack is (fully) charged.
• Make sure the guards have been mounted
correctly. The saw blade guard must be in closed
position.
• Make sure the saw blade rotates in the direction
of the arrow on the blade.
• Do not use excessively worn saw blades.
Switching ON and OFF (fig. A)
For safety reasons the ON/OFF-switch (1) of your
Trim Saw is equipped with a lock-off button (2).
• Press the lock-off button to unlock the tool.
• To run the tool, press the ON/OFF-switch.
As soon as the ON/OFF-switch is released the
lock-off switch is automatically activated to
prevent unintended starting of the machine.
Do not switch the tool ON or OFF when
the saw blade touches the work piece or
other materials.
Holding and guiding the Trim Saw (fig. A)
• Hold your DEWALT Power Tool by the main grip
and the front handle (3) to guide the saw
properly.
• For optimum results, clamp the workpiece
bottom up.
• Use the kerf indicator (7) to follow the line drawn
on the workpiece. The kerf indicator lines up with
the left (outer) side of the saw blade.
DW936K2 - Fitting the parallel fence (fig. F)
• Fit the parallel fence (14) as shown.
21
en - 6
ENGLISH
Environment
Dust extraction (fig. A)
Your DEWALT Circular Saw is fitted with a dust
extraction outlet (5).
• Always use a vacuum extractor designed in
compliance with the applicable Directives
regarding dust emission when sawing wood.
Vacuum hoses of most common vacuum cleaners
will fit directly into the dust extraction spout.
• Do not use a vacuum extractor without proper
spark protection when sawing metal.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Rechargeable battery pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely,
then remove it from the tool.
• NiCd cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Unwanted tools
Take your tool to an authorised DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
Lubrication
Your Power Tool requires no additional lubrication.
Cleaning
• Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
• Remove the battery pack before cleaning your
Power Tool.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
en - 7
22
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased,
to a participating Dealer, or an authorized
DEWALT repair agent, for a full refund or
exchange. Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase,
we guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
23
en - 8
ESPAÑOL
SIERRA CIRCULAR SIN CABLE
DW935K2/DW936K2
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 4
es - 5
es - 5
es - 5
es - 5
es - 6
es - 7
es - 8
Caracterésticas técnicas
Tensión
V
Potencia de salida (max.)
W
Velocidad en vacío
min-1
Diámetro del disco
mm
Profundidad de corte
mm
Grueso del cuerpo del disco mm
Agujero del disco
mm
Regulación del ángulo de chaflán
Peso (sin batería)
kg
DW935K2
14,4
340
3.000
136
41
1,1
10
0-50°
3,3
DW936K2
18
340
3.200
136
41
1,1
10
0-50°
3,3
Batería
Tensión
Capacidad
Peso
DE9091
V 14,4
Ah 2,0
kg 0,7
DE9095
18
2,0
0,7
Cargador
Tensión de la red
Tiempo de carga
Peso
DE9107
V 230
h 1
kg 0,4
DE9108
230
1
0,4
Fusibles
Herramientas 230 V:
es - 1
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
Declaración CE de conformidad
DW935K2/DW936K2
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 89/392/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
DW935K2
DW936K2
dB(A)*
84,4
83
dB(A)
92
91
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
10 A
24
ESPAÑOL
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
DW935K2
DW936K2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones
de seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las herramientas eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice herramientas eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica
a través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
Manténgales alejadas de su área de trabajo.
25
5 Guarde las herramientas que no utiliza
Las herramientas eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
6 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas.
Estos podrían ser atrapados por piezas en
movimiento. Para trabajos al exterior,
se recomienda llevar guantes de goma y calzado
de suela antideslizante. Si tiene el pelo largo,
téngalo recogido y cubierto.
7 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
8 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo
y conserve el equilibrio en todo momento.
11 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando está
cansado.
12 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
13 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables
de potencia demasiado débil para ejecutar
trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCIÓN! El uso de accesorios
o acoplamientos, o el uso de la herramienta
misma distintos de los recomendados en este
manual de instrucciones, puede dar lugar
a lesiones de personas.
es - 2
ESPAÑOL
14 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
15 Compruebe que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando
el interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio DEWALT.
16 Extraiga la batería
Extraiga la batería cuando no la esté utilizando,
antes de las operaciones de mantenimiento
y cuando cambie algún accesorio.
17 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de herramientas
eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
zumo de limón o vinagre. En caso de que entre en
contacto con los ojos, láveselos con agua limpia
abundante durante al menos 10 minutos.
Consulte a un médico.
• No intente nunca abrir una batería.
Placas en el cargador y en la batería
Las placas en el cargador y en la batería enseñan
los pictogramas siguientes:
100%
Cargando
100%
Cargado
Batería defectuosa
No unirlos con objetos conductores
No cargar baterías en mal estado,
cambiarlas inmediatamente
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Usar sólo con baterías de DEWALT.
Otras baterías pueden explotar
causando daños personales y materiales
No exponer a la lluvia
Si el cordón estuviera en mal estado,
cambiarlo inmediatamente
Normas de seguridad adicionales para baterías
+40 ˚c
+4 ˚c
¡Peligro de incendio! Evite que se
produzcan cortocircuitos metálicos en
los contactos de una batería suelta
(por ejemplo, no lleve llaves en el mismo
bolsillo que una batería).
• El líquido una solución de un 25-30% de hidróxido
de potasio, puede resultar nocivo. En caso de que
entre en contacto con la piel, lávese inmediatamente
con agua. Neutralícelo con un ácido suave como
es - 3
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C
Una vez terminada la vida técnica de
la batería, elimínela sin dañar el medio
ambiente
No arroje la batería al fuego
26
ESPAÑOL
Normas de seguridad adicionales para sierras
circulares
Al serrar
• Antes de comenzar, quite todos los clavos y
objetos metálicos de la pieza con la que va a
trabajar.
• No intente serrar piezas demasiado pequeñas.
• Una vez desconectada la sierra, no intente
detener la hoja presionándola de forma lateral.
• No coloque nunca la sierra circular sobre una
mesa o un banco de trabajo a menos que esté
desconectada.
Dispositivos de protección operativa
• Esta sierra circular debe ser utilizada
exclusivamente para cortar madera y plástico.
• Compruebe que todos los dispositivos que
protegen la hoja de la sierra funcionan
correctamente.
• No presione nunca los protectores de la hoja.
• Libere inmediatamente un protector de la hoja
que haya sido presionado; no utilice la sierra si el
protector está presionado.
• No quite nunca el abridor.
• El abridor ha de estar colocado correctamente;
la distancia entre el borde dentado y el abridor
debe ser de 5 mm como máximo y la diferencia
de altura entre éste y el borde dentado no debe
superar los 5 mm (fig. E).
Comprobación y cambio de la hoja de la sierra
• Únicamente pueden utilizarse hojas que cumplan
las especificaciones que aparecen en estas
instrucciones de funcionamiento.
• No deben emplearse hojas fabricadas en acero
de corte rápido de hiperaleación (acero HSS).
• Sólo se pueden utilizar hojas afiladas en perfecto
estado de funcionamiento; las hojas agrietadas
o dobladas deben eliminarse y han de ser
reemplazadas de inmediato.
• Compruebe que la hoja de la sierra está bien
sujeta y que gira en el sentido correcto.
• Al serrar con la pieza bien sujeta, es preciso
utilizar dispositivos para evitar que ésta
retroceda.
• Cuando se sierren secciones circulares de
madera, debe utilizarse un dispositivo para
mantener la pieza fija a ambos lados de la hoja
y evitar que se deslice.
• Asegúrese de que los trozos de madera que
se desprenden de la pieza al serrarla no quedan
atrapados por los dientes de la hoja y saltan
al aire.
Protección contra el retroceso
• El retroceso se produce cuando la sierra
comienza a detenerse de repente y es impulsada
hacia atrás, hacia el usuario.
Suelte el interruptor inmediatamente si la hoja se
atasca o la sierra se detiene.
• Mantenga bien afiladas las hojas de la sierra.
• Coloque paneles grandes cerca de la zona
de corte.
• Al cortar, utilice una escuadra de guía o una guía
de borde recto; no fuerce la herramienta.
• No separe la sierra de la pieza cuando esté
cortando mientras la hoja esté girando.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Sierra circular sin cable
1 Disco de sierra
1 Llave Allen
1 Guía rectilínea (DW936K2)
2 Baterías
1 Cargador de baterías
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta,
piezas o accesorios han sufrido algún daño
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Aplicaciones especiales
• Al cortar piezas estrechas (con una anchura
inferior a 80 mm) de forma longitudinal, utilice
una escuadra de guía de corte a lo largo del
borde longitudinal.
27
es - 4
ESPAÑOL
Descripción (fig. A)
La sierra circular sin cable DEWALT ha sido diseñada
para aplicaciones profesionales de aserrado.
1 Interruptor de conexión/desconexión
2 Botón de bloqueo del interruptor
3 Empuñadura delantera
4 Botón de inmovilización del disco
5 Boca para el aspirador de polvo
6 Mando de regulación del chaflán
7 Indicador de entalla
8 Abridor
9 Tornillo de fijación del disco
10 Protección inferior
11 Palanca de retirada de la protección inferior
12 Zapata
13 Mando de regulación de la profundidad de corte
14 Guía rectilínea (DW936K2)
15 Batería
Cargador
Su cargador DEWALT de una hora acepta baterías
desde 7,2 hasta 14,4 V (DW935K2) o 7,2 hasta 18 V
(DW936K2).
15 Batería
16 Pulsadores de arranque
17 Cargador
18 Indicador de carga (rojo)
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente,
no se requiere conexión a tierra.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 0,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
es - 5
Montaje y ajustes
• Antes de realizar el montaje y los ajustes,
extraiga siempre la batería.
• Desconecte siempre la herramienta
antes de introducir o extraer la batería.
Batería (fig. A)
Carga de la batería
Cuando cargue la batería por primera vez,
o después de que haya estado guardada durante
mucho tiempo, únicamente aceptará una carga del
80%. Tras varios ciclos de carga y descarga,
la batería alcanzará su capacidad completa.
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes de
cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
concesionario autorizado de reparaciones de
DEWALT. Es posible que el cargador y la batería se
calienten durante la carga; esto es normal y no
significa que exista ningún problema.
No cargue la batería a temperaturas
ambiente inferiores a 4 °C o superiores
a 40 °C. Temperatura de carga
recomendada: aprox. 24 °C.
• Para cargar la batería (15), introdúzcala en el
cargador (17) según se indica y enchufe este
último. Asegúrese de que la batería esté bien
colocada en el cargador. El indicador de carga
rojo (18) parpadeará. Después de una hora
aproximadamente, dejará de parpadear y
permanecerá encendido. En ese momento la
batería está totalmente cargada. Se puede sacar
en cualquier momento o dejarse indefinidamente
en el cargador conectado.
Introducción y extracción de la batería
• Introduzca la batería en la empuñadura hasta
que esté bien colocada (se oirá un “clic”).
• Para extraerla, apriete los dos pulsadores de
arranque (16) a la vez y sáquela de la
empuñadura.
Regulación de la profundidad de corte (fig. A & B)
• Afloje el mando de regulación de la profundidad
de corte (13).
28
ESPAÑOL
• Desplace la zapata (12) hasta obtener la
profundidad de corte deseada.
• Apriete el mando de regulación de la profundidad
de corte (13).
Para obtener los mejores resultados,
deje que el disco de sierra sobresalga
unos 3 mm de la pieza (observe la figura B).
Regulación del chaflán (fig. A & B)
El ángulo del chaflán puede regularse entre 0° y 50°.
• Afloje el mando de regulación del chaflán (6).
• Ajuste el ángulo del chaflán inclinando la zapata
(12) hasta que la marca señale el ángulo
deseado de la escala.
• Apriete el mando de regulación del chaflán (6).
Regulación de la zapata para cortes a 90° (fig. A)
• Regule la zapata para chaflán 0°.
• Retire la protección del disco de sierra utilizando
la palanca (11) y apoye la sierra por el lado del
disco.
• Afloje el mando de regulación del chaflán (6).
• Coloque una escuadra contra el disco y la zapata
para ajustar la regulación a 90°.
• Afloje la tuerca hexagonal con una llave y mueva
el tornillo de regulación de manera que la zapata
se detenga en el ángulo correcto. Inmovilice el
tornillo apretando la tuerca hexagonal.
• Si fuese preciso, reajuste el índice a la posición “0”.
Sustitución del disco de sierra (fig. C & D)
• Acople el botón de inmovilización del disco (4)
y suelte el tornillo de fijación (9) girándolo hacia la
derecha con la llave Allen que se suministra con
la herramienta.
• Retire la protección inferior del disco (10) con
ayuda de la palanca (11) y sustituya el disco.
Vuelva a colocar las arandelas (19 & 20) en la
posición correcta.
• Compruebe el sentido de giro del disco.
• Enrosque a mano el tornillo de fijación del disco (9)
para sujetar la arandela en su posición. Gire en
sentido contrario al de las agujas del reloj.
• Mientras gira el husillo, mantenga pulsado el
botón de inmovilización del disco (4) hasta que el
disco deje de girar.
• Apriete firmemente el tornillo de fijación del disco
de sierra utilizando la llave Allen.
29
Ajuste del abridor (fig. E)
Para realizar un ajuste correcto del abridor (8),
consulte el recuadro de la figura E. Ajuste la
distancia del abridor cuando cambie la hoja de la
sierra o siempre que sea necesario.
• Ajuste la profundidad de corte en 0 mm para
tener acceso a los tornillos de fijación del abridor.
• Afloje ambos tornillos y saque el abridor al
máximo.
• Ajuste la distancia y apriete los tornillos.
DW936K2 - Montaje de la guía rectilínea (fig. F)
• Monte la guía rectilínea (14) según se indica.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Asegúrese de que el material que va
a serrar esté bien sujeto.
• Evite la sobrecarga. Aplique únicamente
una presión suave en la herramienta y no
ejerza presión lateral en la hoja de la
sierra.
Antes del uso:
• Asegúrese de que la batería está (totalmente)
cargada.
• Compruebe que los protectores se han montado
correctamente. El protector de la hoja debe estar
cerrado.
• Compruebe que la hoja de la sierra gira en la
dirección que indica la flecha.
• No deben emplearse hojas demasiados usados.
Puesta en marcha y parada (fig. A)
Por razones de seguridad, el interruptor de
MARCHA/PARADA (1) de la sierra circular lleva un
botón de desbloqueo (2).
• Pulse este botón para desbloquear la
herramienta.
• Para poner en marcha la herramienta, pulse el
interruptor de MARCHA/PARADA.
En el momento en que se suelta el interruptor
de MARCHA/PARADA se activa
automáticamente el botón de bloqueo; lo que
impide que la herramienta pueda ponerse en
marcha inadvertidamente.
es - 6
ESPAÑOL
No ponga la herramienta en MARCHA ni
la DETENGA mientras el disco de sierra
esté en contacto con la pieza o con otro
material.
Cómo sujetar y guiar la sierra circular (fig. A)
• Sujete la herramienta DEWALT por la
empuñadura principal y por la empuñadura
delantera (3) para guiar la sierra adecuadamente.
• Como el corte queda más liso por el lado en el
que el disco de sierra sale del material, sujete la
pieza con la cara posterior mirando hacia el
disco de sierra.
• Utilice el indicador de entalla (7) para seguir la
línea trazada sobre la pieza. El indicador de
entalla está alineado con la cara izquierda
(exterior) del disco de sierra.
Extracción de polvo (fig. A)
La sierra circular DEWALT dispone de un orificio de
salida para la extracción de polvo (5).
• Utilice siempre un extractor de aspiración
diseñado de acuerdo con las Directrices
aplicables en relación con la emisión de polvo al
serrar madera. Los tubos flexibles de aspiración
de los aspiradores más comunes se ajustan
directamente a la boca de extracción de polvo.
• Al senar metal, non utilice un extractor de
aspiración sin una protección adecuada contra
las chispas.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Limpieza
• Evite que se obturen las ranuras de ventilación
y limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
• Desconecte el cargador antes de limpiar el cárter
con un paño.
• Quite la batería antes de limpiar su herramienta.
Medio ambiente
Batería recargable
Esta batería de larga duración se debe recargar
cuando no tenga la potencia suficiente en trabajos
que realizaba fácilmente con anterioridad.
Una vez terminada su vida técnica, elimínela sin
dañar el medio ambiente:
• Agote la batería por completo y, a continuación,
sáquela de la herramienta.
• Las células NiCd son reciclables. Llévelas a su
distribuidor o a un centro de reciclaje local.
Las baterías recogidas se reciclarán o se
desecharán adecuadamente.
Herramientas desechadas
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
es - 7
30
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le sera presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT
más cercano, consulte el dorso de este manual.
31
es - 8
FRANÇAIS
SCIE CIRCULAIRE DE POSE
DW935K2/DW936K2
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT.
Depuis de nombreuses années, DEWALT produit
des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 5
fr - 5
fr - 6
fr - 7
fr - 8
Caractéristiques techniques
Tension
V
Puissance utile maxi
W
Vitesse à vide
min-1
Diamètre de lame
mm
Profondeur de coupe maxi mm
Epaisseur de lame
mm
Alésage
mm
Réglage de l’inclinaison
Poids (sans pack-batteries)
kg
DW935K2
14,4
340
3.000
136
41
1,1
10
0 - 50°
3,3
DW936K2
18
340
3.200
136
41
1,1
10
0 - 50°
3,3
Pack-batteries
Tension
Capacité
Poids
DE9091
V 14,4
Ah 2,0
kg 0,7
DE9095
18
2,0
0,7
Chargeur
Tension secteur
Temps de charge
Poids
DE9107
V 230
h 1
kg 0,4
DE9108
230
1
0,4
Fusible:
Outils 230 V
fr - 1
Dénote la présence de tension
électrique.
Risque d’incendie.
Déclaration CE de conformité
DW935K2/DW936K2
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 89/392/CEE, mesuré suivant EN 50144:
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
DW935K2
DW936K2
dB(A)*
84,4
83
dB(A)
92
91
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
10 A
32
FRANÇAIS
Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence
de l’accélération suivant EN 50144:
DW935K2
DW936K2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés
à la terre, comme par exemple tuyaux, radiateurs,
cuisinières électriques et réfrigérateurs.Sous des
conditions de travail extrêmes (par exemple:
humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge. Les tenir
éloignées de votre travail.
5 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
33
6 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
7 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
8 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi,
vous aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
10 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
11 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
12 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
14 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé,
le faire changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.
fr - 2
FRANÇAIS
15 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif
de sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux.
Faire remplacer l’interrupteur par un Service
agréé DEWALT.
16 Enlever le pack-batteries
Enlever le pack-batteries lors de la non-utilisation,
avant l’entretien et avant le changement
d’accessoires.
17 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques
est strictement réservée aux personnes
qualifiées.
100%
Pack-batteries en charge
100%
Pack-batteries chargé
Pack-batteries défectueux
Ne pas introduire d’objet conducteur
Pack-batteries endommagé.
Ne pas charger.
Lire le manuel d’abord
Pour éviter tout risque, introduire
uniquement les pack-batteries DEWALT
Ne pas exposer à l’eau
Directives de sécurité additionnelles pour packbatteries
Risque d’incendie! Eviter toute possibilité
de court-circuit au niveau des contacts
d’un pack-batteries
(exemple: porter des clés dans la même
poche qu’un pack-batteries).
• Le liquide du pack-batteries, une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-30%, est
toxique. En cas de contact avec la peau, rincer
abondamment à l’eau. Neutraliser avec un acide
doux tel que du citron ou du vinaigre. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment à
l’eau durant au moins 10 minutes.
Consulter un médecin.
• Ne jamais tenter d’ouvrir un pack-batteries pour
quelque raison que ce soit.
Etiquettes figurant sur le chargeur et le packbatteries
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batteries
comportent les symboles suivants:
fr - 3
Remplacer immédiatement
+40 ˚c
+4 ˚c
Utiliser uniquement entre 4 °C et 40 °C
Au moment de jeter un pack-batteries,
penser à notre environnement
Ne pas incinérer un pack-batteries
Directives de sécurité additionnelles pour scies
circulaires
Au cours du sciage
• Avant de scier, éloigner tous les clous et outils
métalliques de l’aire de travail.
• Ne pas tenter de scier de très petites pièces.
• Après la mise à l’ARRET, ne jamais essayer de
freiner la lame en exerçant une pression latérale.
34
FRANÇAIS
• Toujours vérifier que la scie soit arrêtée avant de
la poser sur une table.
Dispositifs de protection
• La scie circulaire de pose doit être utilisée
uniquement pour le sciage de bois et de matières
plastiques.
• Les dispositifs protégeant la lame de la scie
doivent être en parfait état.
• Ne jamais bloquer le protecteur de lame.
• Au cas où le protecteur de lame serait bloqué,
le dégager immédiatement. Ne pas utiliser la scie
tant que le protecteur de lame est bloqué.
• Ne pas enlever le couteau diviseur.
• Le couteau diviseur doit être installé
correctement. La distance entre les dents de la
lame et le couteau diviseur ne doit pas dépasser
5 mm (fig. E).
Changement de la lame de scie
• Utiliser uniquement des lames de scie dont les
caractéristiques sont conformes à ces
instructions.
• Ne pas utiliser des lames de scie en acier spécial
ou en acier rapide (HSS).
• Utiliser uniquement des lames de scie solides et
en parfait état. Les lames de scie fendues ou
voilées doivent être remplacées immédiatement.
• Vérifier le montage de la lame de scie et son sens
de rotation.
Applications spéciales
• Pour scier des pièces étroites (largeur inférieure
à 80 mm) dans le sens de la longueur, utiliser un
guide parallèle.
• Lorsque la pièce à scier est fermement serrée,
prendre des précautions pour éviter les rebonds.
• Lors du sciage de pièces de bois circulaires,
vérifier que la pièce est maintenue de part et
d’autre pour éviter qu’elle ne glisse.
• S’assurer que les morceaux de bois sciés ne
peuvent être pris par les dents de la lame en
action et projetés en l’air.
• Maintenir les lames de scie bien tranchantes.
• Supporter les grandes pièces près de l’endroit
de coupe.
• Utiliser un guide parallèle lors du sciage dans le
sens de la longueur; ne pas forcer l’outil.
• Ne pas enlever la scie de la coupe tant que la
lame tourne.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Scie circulaire de pose
1 Lame de scie
1 Clé Allen
1 Guide parallèle (DW936K2)
2 Pack-batteries
1 Chargeur
1 Coffret de transport
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre scie circulaire de pose sans fil DEWALT a été
mise au point pour le sciage professionnel du bois.
1 Interrupteur MARCHE/ARRET
2 Bouton de blocage/déblocage
3 Poignée avant
4 Bouton de blocage de l’arbre
5 Capot pour aspiration de poussière
6 Bouton de réglage de l’inclinaison
7 Repère
8 Couteau diviseur
9 Vis de serrage de la lame
10 Protecteur inférieur
11 Levier de retrait du protecteur inférieur
12 Semelle
13 Bouton de réglage de la profondeur
14 Guide parallèle (DW936K2)
15 Pack-batteries
Eviter les rebonds
• Quand la scie se bloque, il y a risque de rebond.
Relâcher immédiatement l’interrupteur
MARCHE/ARRET quand la lame de scie se
bloque ou que le moteur cale.
35
fr - 4
FRANÇAIS
Chargeur
Votre chargeur 1 heure DEWALT accepte des
packs-batteries de 9,6 à 14,4 V (DW935K2) ou
7,2 à 18 V (DW936K2).
15 Pack-batteries
16 Boutons de dégagement
17 Chargeur
18 Voyant rouge
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la puissance du pack-batteries
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification. Contrôler que la tension du votre
chargeur correspond à la tension secteur.
Ce chargeur à double isolation est
conforme à la norme EN 50144;
un branchement à la terre n’est donc
pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Câbles de rallonge
Ne pas utiliser de câble de rallonge sauf en cas de
nécessité absolue. Utiliser un câble de rallonge
homologué adapté pour la puissance absorbée de
votre chargeur (voir les caractéristiques techniques).
La section minimum du conducteur est de 0,5 mm2
et la longueur maximum est de 30 m.
Assemblage et réglage
• Toujours enlever le pack-batteries
avant de procéder à l’assemblage ou
au réglage.
• Toujours mettre l’outil à l’ARRET avant
d’introduire ou d’enlever le packbatteries.
fr - 5
Pack-batteries (fig. A)
Chargement du pack-batteries
Lors de la première charge, ou après un arrêt
prolongé, votre pack-batteries n’accepte que 80%
de charge. Après plusieurs cycles de charge décharge, votre pack-batteries atteindra sa pleine
capacité.Toujours vérifier la tension secteur avant de
procéder au chargement. Si la tension secteur est
présente tandis que le chargeur ne fonctionne pas,
envoyer votre chargeur à un Service agréé DEWALT.
En cours de charge, le chargeur et le pack-batteries
ont tendance à s’échauffer. Ceci est tout à fait
normal et ne constitue pas un signe de défectuosité.
Ne pas charger le pack-batteries à des
températures ambiantes <4 °C ou >40 °C.
Température de charge recommandée:
environ 24 °C.
• Pour charger le pack-batteries (15), l’introduire
dans le chargeur (17) comme l’indique le dessin.
Le pack-batteries doit être engagé à fond.
Le voyant rouge (18) se met à clignoter. Au bout
d’environ 1 heure, le clignotement s’arrête et le
voyant s’allume en continu pour indiquer que le
pack-batteries est entièrement chargé. Le packbatteries peut être enlevé à tout moment ou
laissé connecté dans le chargeur indéfiniment.
Montage et démontage du pack-batteries
• Introduire le pack-batteries dans la poignée
jusqu’au déclic.
• Pour démonter le pack-batteries, enfoncer
simultanément les deux boutons de dégagement
(16) et tirer le pack-batteries hors de la poignée.
Réglage de la profondeur de coupe (fig. A & B)
• Desserrer le bouton de réglage de
la profondeur (13).
• Régler la profondeur de coupe en manipulant
la semelle (12).
• Serrer le bouton de réglage de la profondeur (13).
Pour une coupe plus nette, laisser la scie
dépasser de 3 mm du bas de la pièce
à scier (voir l’encart dans la figure B).
36
FRANÇAIS
Réglage d’inclinaison (fig. A & B)
L’angle est réglable de 0° à 50°.
• Desserrer le bouton de réglage de l’inclinaison (6).
• Régler l’inclinaison en décalant la semelle (12)
jusqu’à ce que le repère indique l’angle désiré
sur l’échelle.
• Serrer le bouton de réglage de l’inclinaison (6).
Réglage de la semelle pour coupes à 90° (fig. A)
• Régler l’inclinaison à 0°.
• Ouvrir le protecteur de lame au moyen du levier (11)
et placer la scie sur son côté.
• Desserrer le bouton de réglage de l’inclinaison (6).
• Placer une équerre contre la lame et la semelle
pour régler l’angle de 90°.
• Desserrer l’écrou hexagonal au moyen d’une clé
plate et déplacer la vis de réglage de sorte que
la semelle s’arrête à l’angle désiré.
Bloquer la vis en serrant l’écrou hexagonal.
• Si nécessaire, remettre l’indice à zéro.
Remplacement de la lame de scie (fig. C & D)
• Enfoncer le bouton de blocage de l’arbre (4) et
desserrer la vis de serrage de la lame (9) en
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre
à l’aide de la clé Allen fournie avec la scie.
• Ouvrir le protecteur de lame (10) au moyen du
levier (11) et remplacer la lame. Remettre en
place les rondelles (19 & 20) dans l’ordre.
• Vérifier le sens de rotation de la lame.
• Visser provisoirement la vis de serrage de
la lame (9) pour bloquer la rondelle en tournant
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
• Enfoncer le bouton de blocage de l’arbre (4) tout
en faisant tourner l’arbre jusqu’à ce que la lame
se bloque.
• Serrer la vis de serrage de la lame au moyen de
la clé Allen.
Réglage du couteau diviseur (fig. E)
Pour un réglage correct du couteau diviseur (8),
se reporter à l’encart dans la figure E. Régler le jeu
du couteau diviseur après remplacement de la lame
ou en cas de déréglage.
• Régler la profondeur de coupe à 0 mm pour
accéder aux vis de réglage du couteau diviseur.
• Desserrer les vis et tirer le couteau diviseur à sa
longueur maximale.
• Régler le jeu et serrer les vis.
37
DW936K2 - Montage du guide parallèle (fig. F)
• Introduire le guide parallèle (14) dans la semelle
comme l’indique le dessin.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Bien fixer la pièce à scier.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Une pression excessive n’accélère pas le
sciage mais altère la performance de
l’outil et risque de réduire sa durée de
vie. Eviter de solliciter l’outil au-delà de
son régime normal d’utilisation.
Avant la mise en marche:
• Vérifier si votre pack-batteries est (complètement)
chargé.
• Vérifier le montage des protecteurs.
Le protecteur de lame doit être fermé.
• Vérifier le sens de rotation de la lame de scie.
• Ne pas utiliser de lames de scie trop usées.
Mise en MARCHE et ARRET (fig. A)
Pour plus de sécurité, l’interrupteur MARCHE/
ARRET (1) de votre scie circulaire de pose a été
équipé d’un bouton de blocage/déblocage (2).
• Appuyer sur le bouton de blocage/déblocage de
l’interrupteur pour débloquer l’interrupteur.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur MARCHE/ARRET.
Dès que l’interrupteur MARCHE/ARRET est
relâché, il sera automatiquement bloqué pour
éviter une mise en marche par inadvertance.
Ne pas manipuler l’interrupteur
MARCHE/ARRET quand la lame de scie
est en contact avec la pièce à scier ou
d’autres matériaux.
Maniement de l’outil (fig. A)
• Tenir votre scie circulaire de pose DEWALT par la
poignée principale et la poignée avant (3) pour
garantir un guidage optimal de la scie.
• La coupe étant plus nette du côté où la lame sort
de la pièce, il convient de fixer cette dernière le
dos dirigé vers la lame de scie.
fr - 6
FRANÇAIS
• Suivre la ligne tracée sur la pièce à scier au
moyen du repère (7). Le repère s’aligne avec
la gauche de la lame de scie.
Aspiration de poussière (fig. A)
Votre scie circulaire de pose DEWALT est équipée
d’un capot pour aspiration de poussière (5).
• Le sciage du bois produisant inévitablement de
la poussière, toujours raccorder un aspirateur mis
au point en conformité avec les directives
relatives à l’émission de poussière. La plupart
des embouts d’aspirateurs s’adaptent
directement sur votre machine.
• Ne pas utiliser un aspirateur lors du sciage de
métaux à qu'un extracteur d'étincelles ne soit
présent
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Environnement
Packs-batteries rechargeables
Les packs-batteries doivent être rechargés dès
qu’ils ne fournissent plus suffisamment d’énergie
pour des travaux réalisés aisément auparavant.
Lorsque le pack-batteries ne se recharge plus
correctement, il est à remplacer. Au moment de le
jeter, penser à notre environnement:
• Décharger votre pack-batteries complètement
en utilisant votre outil jusqu’à arrêt complet.
Ensuite, enlever le pack-batteries.
• Les cellules au NiCd sont recyclables. Apporter
vos packs-batteries à un Service agréé DEWALT
ou à un centre de recyclage publique où ils
seront soit recyclés, soit détruits en respectant
l’environnement.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
• Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
avec un chiffon doux.
• Enlever le pack-batteries et nettoyer votre outil.
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
fr - 7
38
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel.
39
fr - 8
ITALIANO
SEGA CIRCOLARE A BATTERIA
DW935K2/DW936K2
Congratulazioni!
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 5
it - 5
it - 6
it - 7
it - 8
Dati tecnici
Tensione
V
Potenza erogata (max.)
W
Velocità a vuoto
min-1
Diametro lama
mm
Profondità di taglio
mm
Spessore lama
mm
Foro di calettamento lama
mm
Regolazione angolo d’inclinazione
Peso (senza batterie)
kg
DW935K2
14,4
340
3.000
136
41
1,1
10
0 - 50°
3,3
DW936K2
18
340
3.200
136
41
1,1
10
0 - 50°
3,3
Indica la tensione elettrica.
Pericolo d’incendio.
Dichiarazione CE di conformità
DW935K2/DW936K2
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 89/392/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWalt nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 89/392/CEE, dati ricavati in base
alla norma EN 50144:
DW935K2
DW936K2
(rumorosità)
dB(A)*
84,4
83
LWA (potenza sonora)
dB(A)
92
91
LpA
Gruppo batterie
Tensione
Capacità
Peso
DE9091
V 14,4
Ah 2,0
kg 0,7
DE9095
18
2,0
0,7
Caricabatterie
Tensione di rete
Tempo di carica
Peso
DE9107
V 230
h 1
kg 0,4
DE9108
230
1
0,4
Fusibili:
Modelli da 230 V
it - 1
10 A
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW935K2
DW936K2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
40
ITALIANO
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte
a ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche
e ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Tenere i non
addetti ai lavori lontani dal posto di lavoro.
5 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine,
ecc. in quanto potrebbero rimanere presi nelle
parti mobili dell’utensile.
41
Lavorando all’aperto indossare guanti di gomma
e scarpe con suole antisdrucciolo. Raccogliere
i capelli se si portano lunghi.
7 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
8 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB (A).
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente
di mantenere entrambe le mani libere per
operare meglio.
10 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
11 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non far funzionare
l’utensile in caso di stanchezza.
12 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di
misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile
si abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
uso possono comportare il rischio di infortuni.
14 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi
di comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
15 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro
in modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
it - 2
ITALIANO
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
e altre condizioni che possono compromettere
il buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso
e provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad
un Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
16 Rimuovere il gruppo batterie
Rimuovere il gruppo batterie quando l’elettroutensile
rimane inutilizzato, prima di effettuare gli interventi
e durante la sostituzione degli accessori.
17 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti.
Per evitare pericolo di infortuni, le riparazioni alle
apparecchiature elettriche devono essere
effettuate esclusivamente da personale qualificato.
Batteria difettosa
Non toccate con oggetti conduttori
Non caricate batterie danneggiate;
sostituitele immediatamente
Leggete il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
Usate solamente batterie DEWALT.
Altri tipi di batterie potrebbero bruciare
causando ferimenti e danni personali
Non usare in ambiente umido
Sostituite immediatamente il cavo
danneggiato
Norme di sicurezza specifiche per batterie
Pericolo d’incendio! Evitare di
cortocircuitare mediante metallo i contatti
del gruppo batterie rimosso (ad es.con
un mazzo di chiavi tenute nello stesso
scomparto insieme al gruppo batterie).
• Il liquido delle batterie, una soluzione al 25-30%
di idrossido di potassio, può essere pericoloso.
In caso di contaminazione della pelle, lavare
immediatamente con abbondante acqua,
quindi neutralizzare l’azione con una soluzione
leggermente acida come succo di limone
o aceto. In caso di contatto con gli occhi,
risciacquare abbondantemente con acqua pulita
per 10 minuti almeno. Rivolgersi a un medico.
• Non cercare mai, per alcun motivo, di aprire il
gruppo batterie.
Etichette sul caricabatterie e sul gruppo batterie
I seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
100%
Batteria sotto carica
100%
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperatura di utilizzo tra 4 °C e 40 °C
Al termine della durata utile del gruppo
batterie, eliminarlo con le dovute
precauzioni per l’ambiente
Non incenerire il gruppo batterie
Norme di sicurezza specifiche per le seghe
circolari
Durante il taglio
• Prima di iniziare il taglio, rimuovere tutti i chiodi
e le parti in metallo dal pezzo di legno.
• Non tentare di tagliare pezzi estremamente
piccoli.
• Non tentare mai di fermare la lama, dopo aver
spento la sega, facendo pressione sul lato della
stessa.
• Non riponete mai la sega circolare sotto un
tavolo o un banco da lavoro, senza averla
precedentemente spenta.
Batteria carica
it - 3
42
ITALIANO
Dispositivi di sicurezza operativi
• La sega circolare deve essere utilizzata
esclusivamente per il taglio di legno o plastica.
• Assicurarsi che tutti i dispositivi di protezione della
lama siano in perfette condizioni di funzionamento.
• Evitare assolutamente il bloccaggio dei ripari
lama della sega.
• Liberare immediatamente la difesa della lama
rimasta eventualmente bloccata.
• Non rimuovere il coltello apritaglio.
• Posizionare correttamente il coltello apritaglio:
la distanza, tra il bordo del coltello e la lama,
deve essere al massimo di 5 mm e la differenza
di altezza, tra il coltello apritaglio ed il dente
superiore, deve essere al massimo di 5 mm (fig. E).
Manutenzione e sostituzione della lama
• Utilizare solo lame conformi alle specifiche
contenute in questo libretto istruzioni.
• Non utilizzare lame circolari in leghe ad alto
contenuto od in acciaio super rapido (acciaio HSS).
• Utilizzare solo lame affilate, in perfette condizioni
di funzionamento: lame rotte o piegate devono
essere sostituite e scartate ogni volta.
• Assicurarsi che la lama sia montata ben stretta
e ruoti nella corretta direzione.
Applicazioni speciali
• Durante il taglio longitudinale di pezzi in
lavorazione di piccole dimensioni (larghezza
inferiore a 80 mm), utilizzare un guida pezzo
lungo il margine longitudinale.
• Quando si effettua il taglio di un pezzo bloccato
con un morsetto, si consiglia di utillizare un
dispositivo di sicurezza per prevenire che il pezzo
possa essere scagliato indietro.
• Quando si effettua il taglio di pezzi di legno di
sezione circolare, si consiglia di ricorrere ad un
dispositivo per tenere fermo il pezzo su entrambi
i lati della lama ed evitarne lo scivolamento.
• Assicurarsi che lo scarto del legno, tagliato del
pezzo, non possa rimanere agganciato dal dente
della lama e scagliato in aria.
Riparo contro il rinculo
• Il rinculo ha luogo quando la sega si pianta
improvvisamente ed è spinta all’indietro verso
l’operatore. Se la lama si blocca o la sega si
pianta rilasciare immediatamente l’interruttore.
43
• Tenere le lame della sega ben affilate.
• Installare pannelli di grandi dimensioni intorno
all’area di taglio.
• Durante gli interventi di segatura lungo la fibra
utilizzare una guida o un regolo; non forzare
l’utensile.
• Non allontanare la sega dal pezzo in lavorazione
mentre la lama è in rotazione.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Sega circolare a batteria
1 Lama
1 Chiave per brugole
1 Squadra laterale (DW936K2)
2 Gruppi batterie
1 Caricabatterie
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante
il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Questa sega circolare DEWALT è stata studiata per
uso professionale.
1 Interruttore ON/OFF
2 Pulsante blocco interruttore
3 Impugnatura anteriore
4 Pulsante bloccaggio lama
5 Attacco aspirazione
6 Manopola regolazione inclinazione
7 Indicatore di taglio
8 Cuneo
9 Vite fissaggio lama
10 Protezione inferiore
11 Azionamento protezione inferiore
12 Piastra d’appoggio
13 Manopola regolazione profondità
14 Squadra laterale (DW936K2)
15 Gruppo batterie
it - 4
ITALIANO
Caricabatterie
Il caricabatterie DEWALT carica in un’ora gruppi
batterie variabili da 7,2 a 14,4 V (DW935K2) o
7,2 a 18 V (DW936K2).
15 Gruppo batterie
16 Pulsanti di rilascio
17 Caricabatterie
18 Indicatore di carica (rosso)
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
Il caricabatterie DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, per le quali non
è richiesta la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Gruppo batterie (fig. A)
Carica gruppo batterie
Quando la carica è effettuata per la prima volta, o dopo
un periodo prolungato di immagazzinamento, il gruppo
batterie raggiunge solo l’80% della carica. Dopo vari
cicli di carica e scarica, il gruppo batterie raggiunge il
massimo della capacità di carica. Controllare sempre
la rete prima di caricare il gruppo batterie. Se c’e’
tensione, ma il gruppo batterie non si carica, affidare
il caricabatterie a un Riparatore Autorizzato DEWALT.
Durante la carica, il caricabatterie e il gruppo batterie
possono risultare caldi al tatto. Si tratta di una
condizione normale, che non indica alcun inconveniente.
Non caricare il gruppo batterie a
temperature ambiente <4 °C o >40 °C.
Temperatura di carica consigliata:
circa 24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (15), inserirlo nel
caricabatterie (17) come illustrato e collegare
quest’ultimo alla rete. Accertarsi che il gruppo
batterie sia inserito a fondo nel caricabatterie.
A questo punto l’indicatore rosso di carica (18)
inizia a lampeggiare. Dopo circa un’ora cessa di
lampeggiare e rimane attivato. Ciò significa che
il gruppo batterie è completamente caricato.
Il gruppo batterie si può estrarre in qualsiasi
momento o si può lasciare indefinitivamente nel
caricabatterie collegato.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato, e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 0,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
• Prima di qualsiasi intervento di
montaggio e di regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie.
• Prima di inserire o rimuovere il gruppo
batterie, disattivare sempre l’utensile.
it - 5
Inserimento e rimozione gruppo batterie
• Inserire il gruppo batterie nell’impugnatura del
trapano facendolo scattare in posizione.
• Per la rimozione del gruppo batterie, premere
contemporaneamente i due pulsanti di rilascio (16)
ed estrarre il gruppo dall’impugnatura.
Regolazione della profondità di taglio (fig. A & B)
• Allentare la manopola di regolazione della
profondità (13).
• Spostare la piastra d’appoggio (12) per poter
ottenere la corretta profondità di taglio.
• Stringere la manopola (13).
Per ottenere risultati ottimali, far sporgere
la lama dal pezzo di circa 3 mm (vedere
dettaglio nella figura B).
44
ITALIANO
Regolazione dell’inclinazione (fig. A & B)
L’angolo d’inclinazione è regolabile tra 0° e 50°.
• Allentare la manopola di regolazione
dell’inclinazione (6).
• Fissare l’angolo d’inclinazione inclinando la
piastra d’appoggio (12) finché il contrassegno
non indica l’angolo desiderato sull’apposita
scala.
• Stringere la manopola (6).
Regolazione della piastra d’appoggio per tagli
a 90° (Fig. A)
• Regolare la sega circolare con angolo
d’inclinazione 0°.
• Portare indietro la protezione della lama con
la leva (11) e posizionare la sega sul fianco
della lama.
• Allentare la manopola di regolazione
dell’inclinazione (6).
• Posizionare una squadra contro la lama e la
piastra d’appoggio per regolare l’angolo a 90°.
• Con una chiave allentare il dado esagonale e
spostare la vite di regolazione in modo che la
piastra d’appoggio si fermi in corrispondenza
dell’angolo corretto. Fissare la vite serrando
il dado esagonale.
• Se è necessario, rimettere l’indicatore sulla
posizione “0”.
Sostituzione della lama (fig. C & D)
• Innestare il pulsante di bloccaggio della lama (4)
e svitare la vite di fissaggio della lama (9)
ruotandola in senso orario con la chiave per
brugole fornita insieme all’utensile.
• Portare indietro la protezione inferiore della
lama (10) con l’azionamento (11) e sostituire la
lama. Rimontare le rondelle (19 & 20) nella
posizione corretta.
• Verificare il senso di rotazione della lama.
• Avvitare a mano la vite di fissaggio della lama (9)
per tenere la rondella in posizione. Ruotare in
senso antiorario.
• Premere il pulsante di bloccaggio della lama (4)
ruotando il mandrino finché la lama non gira più.
• Con la chiave per brugole serrare a fondo la vite
di fissaggio della lama.
45
Regolazione cuneo (fig. E)
Per la corretta regolazione del cuneo (8),
fare riferimento all’ingrandimento parziale della figura E.
Regolare il gioco del cuneo in occasione della
sostituzione della lama della sega o quando richiesto.
• Regolare la profondità di taglio a 0 mm onde
poter accedere alle viti di bloccaggio del cuneo.
• Allentare entrambe le viti ed estrarre il cuneo fino
alla lunghezza max.
• Regolare il gioco, quindi serrare le viti.
DW936K2 - Montaggio della squadra laterale
(fig. F)
• Montare la squadra laterale (14) come illustrato.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi di non forare in prossimità di
tubi o fili elettrici.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull’utensile. La pressione eccessiva
non solo non aumenta la velocità di
foratura ma diminuisce anche la durata
dell’utensile.
Prima di mettere in funzione l’utensile:
• Accertarsi che il gruppo batterie sia
(completamente) caricato.
• Accertarsi che i ripari siano installati
correttamente. Il riparo lama della sega deve
essere in posizione chiusa.
• Assicurarsi che il disco ruoti nella direzione delle
frecce presenti sul disco.
• Non utilizzare lame tropo usurate.
Accensione/Spegnimento (ON/OFF) (fig. A)
Per motivi di sicurezza, l’interruttore di ON/OFF (1)
della sega circolare è dotato di un pulsante blocco
interruttore (2).
• Premere il pulsante blocco interruttore per
sbloccare l’utensile.
• Per far funzionare l’utensile, premere l’interruttore
di ON/OFF. Non appena l’interruttore di ON/OFF
viene rilasciato, il pulsante blocco interruttore
entra automaticamente in funzione per evitare la
partenza accidentale dell’utensile.
it - 6
ITALIANO
Non accendere o spegnere l’utensile
quando la lama tocca il pezzo o altri
oggetti.
Come tenere e guidare la sega (fig. A)
• Tenere l’elettroutensile DEWALT mediante
l’impugnatura principale e quella anteriore (3) per
poterlo guidare in maniera corretta.
• Dato che il taglio è più regolare sul lato in cui la
lama lascia il pezzo, fissarlo con la parte
posteriore rivolta verso la lama.
• Utilizzare l’indicatore di taglio (7) per seguire la
linea tracciata sul pezzo. L’indicatore di taglio è
allineato con il lato sinistro (esterno) della lama.
Aspirazione polveri (fig. A)
La Sega Circolare DEWALT è dotata di un’uscita per
l’aspirazione delle polveri (5).
• Durante le operazioni di segatura del legno,
impiegare esclusivamente aspiratori polveri
conformi alle direttive pertinenti relative alle
emissioni di polveri. Le tubazioni flessibili a
depressione della maggior parte degli aspiratori
più diffusi si innestano direttamente nel tubo di
uscita per estrazione polveri.
• Durante le operazioni di segatura dei metalli,
non utilizzare l'aspiratore in assenza di
un'adeguata protezione parascintile.
Pulitura
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l’esterno con un panno morbido.
• Rimuovere il gruppo batterie prima di effettuare la
pulitura del vostro utensile.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un
panno morbido.
Ambiente
Gruppo batterie ricaricabile
Ricaricare il gruppo batterie di lunga durata quando
la potenza erogata risulta insufficiente all’esecuzione
di lavori effettuati senza alcuna difficoltà in
precedenza. Al termine della durata utile,
scartarlo con le dovute precauzioni per l’ambiente:
• Esaurire completamente la potenza del gruppo
batterie, quindi estrarlo dall’utensile.
• Le batterie all’NiCd (nichel-cadmio) sono
ricaricabili. Per la ricarica rivolgersi al proprio
concessionario o a un centro di ricarica locale.
A seguito della raccolta, i gruppi batterie saranno
riciclati o eliminati nel rispetto delle direttive
vigenti.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo
a manutenzione periodica.
Utensili inutilizzabili
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
it - 7
46
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale DEWALT per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
47
it - 8
NEDERLANDS
SNOERLOZE AFKORTZAAG
DW935K2/DW936K2
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 5
nl - 5
nl - 6
nl - 6
nl - 7
Technische gegevens
Spanning
Nuttig vermogen (max.)
Toerental, onbelast
Zaagbladdiameter
Maximum zaagdiepte
Zaagbladdikte
Asgat
Instelling afschuinhoek
Gewicht (zonder accu)
DW935K2
14,4
340
3.000
136
41
1,1
10
0 - 50°
kg 3,3
V
W
min-1
mm
mm
mm
mm
DW936K2
18
340
3.200
136
41
1,1
10
0 - 50°
3,3
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW935K2/DW936K2
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG
& 89/392/EEG, gemeten volgens EN 50144:
DW935K2
DW936K2
(geluidsdruk)
dB(A)*
84,4
83
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
92
91
LpA
Accu
Spanning
Vermogen
Gewicht
DE9091
V 14,4
Ah 2,0
kg 0,7
DE9095
18
2,0
0,7
Oplader
Netspanning
Oplaadduur
Gewicht
DE9107
V 230
h 1
kg 0,4
DE9108
230
1
0,4
Zekeringen:
230 V machines
nl - 1
10 A
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW935K2
DW936K2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
48
NEDERLANDS
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schok en
lichamelijk letsel.
Lees ook onderstaande instructies aandachtig
door voordat u met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot
ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.)
kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine
of het verlengsnoer komen; houd ze weg van de
werkomgeving.
5 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
49
6 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubberen werkhandschoenen en
schoenen met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
7 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
8 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
10 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
11 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
12 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
14 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWALT Service-center repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en
vervang het in geval van beschadiging. Houd de
bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
nl - 2
NEDERLANDS
15 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
16 Verwijder de accu
Verwijder de accu wanneer u de machine niet
gebruikt, alvorens onderhoud te verrichten of
hulpstukken te verwisselen.
17 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van
ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor accu’s
Voorkom kortsluiting tussen de
contactpunten van een losse accu
(bijv. door het bewaren van sleutels in
dezelfde zak als de accu).
• De accuvloeistof bestaat uit een 25-30 %
oplossing van kalium hydroxide en kan gevaarlijk
zijn. Indien accuvloeistof met de huid in aanraking
is gekomen, spoel dan de huid onmiddellijk met
water af. Neutraliseer de vloeistof met een zwak
zuur zoals citroensap of azijn. Indien de accuvloeistof in de ogen is gekomen, spoel de ogen
dan gedurende minimaal 10 minuten met schoon
stromend water. Raadpleeg vervolgens een arts.
• Probeer nooit een accu open te maken.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
100%
Laadproces op gang
nl - 3
100%
Laadproces beëindigd
Accu defect
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu’s laden
Lees voor het gebruik de handleiding
Gebruik de oplader uitsluitend voor
DEWALT-accu’s; andere accu’s kunnen
barsten en letsel of schade veroorzaken
Niet aan water blootstellen
Beschadigd snoer direct laten vervangen
+40 ˚c
+4 ˚c
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
Extra veiligheidsrichtlijnen voor cirkelzagen
Het zagen
• Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit
het werkstuk voordat u het apparaat INschakelt.
• Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt
afgeraden.
• Na het UITschakelen niet proberen het zaagblad
af te remmen door tegen de zijkant van het blad
te drukken.
• Schakel het apparaat steeds UIT alvorens het op
een tafel of werkbank te leggen.
50
NEDERLANDS
Beveiligingen
• De afkortzaag mag uitsluitend worden gebruikt
voor het zagen van hout en plastic.
• Controleer of alle beschermkappen perfect
functioneren.
• Nooit de beschermkappen blokkeren.
• Gebruik de zaag niet wanneer de beschermkap
geblokkeerd is.
• Verwijder nooit het spouwmes.
• Zorg voor een juiste montage van het
spouwmes; de afstand tussen de zaagtanden en
het zaagblad dient maximaal 5 mm te bedragen,
terwijl het hoogteverschil tussen het spouwmes
en de getande rand maximaal 5 mm dient te zijn
(fig. E).
Controleren en verwisselen van het zaagblad
• Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de
specificaties in deze handleiding.
• Zaagbladen van hooggelegeerd HSS-staal zijn
niet geschikt.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in
goede conditie zijn; gebarsten of verbogen
zaagbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
• Controleer of het zaagblad goed is bevestigd en
controleer de draairichting.
Speciale toepassingen
• Gebruik voor het schulpzagen van smalle
werkstukken (smaller dan 80 mm) een
langsgeleider. Leg deze tegen het werkstuk aan.
• Bij het zagen van vastgeklemde werkstukken
moet een beveiliging tegen het terugslaan van
werkstukken worden gebruikt.
• Bij het zagen van ronde stukken hout moet het
werkstuk goed vastgeklemd worden om
wegglijden te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de afgezaagde stukken hout niet
door de tanden van het zaagblad worden
gegrepen en in de lucht gegooid.
Beveiliging tegen terugslag
• Terugslag treedt op wanneer de zaag plotseling
vastloopt of in de richting van de gebruiker wordt
gedreven. Laat de AAN/UIT-schakelaar onmiddellijk
los wanneer het zaagblad of de motor vastlopen.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen.
• Ondersteun grote panelen vlakbij het zaagblad.
51
• Gebruik bij schulpzagen een langsgeleider.
• Laat het zaagblad tot stilstand komen alvorens
de zaag uit het werkstuk te halen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze afkortzaag
1 Zaagblad
1 Inbussleutel
1 Parallelaanslag (DW936K2)
2 Oplaadbare accu's
1 Oplader
1 Transportkoffer
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw professionele DEWALT afkortzaag een elektrisch
gereedschap voor professionele toepassingen.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Ontgrendelknop
3 Voorhandgreep
4 Spindelvergrendeling
5 Stofafzuigadapter
6 Afschuininstelling
7 Markering
8 Spouwmes
9 Spanschroef voor zaagblad
10 Onderste beschermkap
11 Hefboom van onderste beschermkap
12 Bodemplaat
13 Zaagdiepte-instelling
14 Parallelaanslag (DW936K2)
15 Accu
Oplader
Uw DEWALT 1-uurs oplader is geschikt voor
DEWALT accu’s van 7,2 tot 14,4 V (DW935K2) of
7,2 tot 18 V (DW936K2).
15 Accu
16 Accu-vergrendelingsknoppen
17 Oplader
18 Oplaad-indicatie (rood)
nl - 4
NEDERLANDS
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde spanning. Controleer altijd of de
accuspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje. Controleer tevens of de
ingangsspanning van de oplader overeenkomt met
uw netspanning.
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 0,5 mm2;
de maximum snoerlengte is 30 m.
Na ca. 1 uur stopt het knipperen en brandt de
indicatie continu. De accu is nu volledig
opgeladen. De accu kan op elk gewenst moment
uit de oplader worden gehaald of voor
onbepaalde tijd in de op het net aangesloten
oplader blijven zitten.
Plaatsen en verwijderen van de accu
• Duw de accu in de greep totdat de accu vastklikt.
• Verwijder de accu door het tegelijkertijd
indrukken van de twee vergrendelknoppen (16).
Trek dan de accu uit de greep.
Zaagdiepte-instelling (fig. A & B)
• Draai de zaagdiepte-instelling (13) los.
• Beweeg de bodemplaat (12) totdat de gewenste
zaagdiepte bereikt wordt.
• Draai de zaagdiepte-instelling (13) weer vast.
Monteren en instellen
• Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de boormachine.
• Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
Accu (fig. A)
Opladen
Als u de accu voor de eerste keer of na langdurige
opslag oplaadt, zal deze slechts voor ca. 80%
worden opgeladen. Na een aantal laad- en ontlaadcycli wordt de accu echter compleet opgeladen.
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een erkend DEWALT Service-center.
Tijdens het opladen kunnen oplader en accu warm
aanvoelen.
Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Voor optimale resultaten het zaagblad
ongeveer 3 mm door het werkstuk heen
laten zagen (zie inzet in figuur B).
Afschuinvergrendeling (fig. A & B)
De afschuinhoek is van 0° tot 50° instelbaar.
• Draai de knop (6) los.
• Stel de hoek in door de bodemplaat (12) zodanig
te kantelen dat de markering de gewenste
waarde aangeeft.
• Draai de knop (6) vast.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen <4 °C of >40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
Instelling van de bodemplaat voor zaagsneden
met een hoek van 90° (fig. A)
• Zet de afschuinhoek op 0°.
• Open de beschermkap door de hefboom (11)
omhoog te trekken.
• Draai de knop (6) los.
• Plaats een winkelhaak tegen het zaagblad en de
bodemplaat zodat de hoek 90° wordt.
• Draai de zeskantmoer met een steeksleutel los en
stel de schroef zó in dat de bodemplaat op de gewenste hoek stopt. Draai de zeskantmoer weer aan.
• Zet de aanwijzer indien nodig weer op “0”.
• Plaats de accu (15) in de oplader (17) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact. Let erop dat de accu goed in
de oplader zit. De rode oplaad-indicatie (18)
begint te knipperen.
Verwijderen en aanbrengen van het zaagblad
(fig. C & D)
• Druk de spindelvergrendeling (4) in en draai de
spanschroef voor het zaagblad (9) los. Gebruik
de meegeleverde inbussleutel en draai rechtsom.
nl - 5
52
NEDERLANDS
• Open de beschermkap van het zaagblad (10) m.b.v.
de hefboom (11) en vervang het zaagblad. Zet de
ringen (19 & 20) weer op dezelfde manier terug.
• Controleer de draairichting van het zaagblad.
• Druk de spindelvergrendeling (4) in en verdraai
het zaagblad totdat het blokkeert.
• Draai de spanschroef voor het zaagblad met de
inbussleutel aan.
Instellen van het spouwmes (fig. E)
De juiste instelling van het spouwmes (8) is
afgebeeld in de inzet in fig. E. Stel de speling van het
spouwmes in bij het vervangen van het zaagblad of
indien nodig.
• Stel de zaagdiepte in op 0 mm zodat de
bevestigingsschroeven van het spouwmes
zichtbaar worden.
• Draai beide schroeven los en trek het spouwmes
geheel uit.
• Stel de juiste speling in en draai de schroeven vast.
DW936K2 - Bevestigen van de parallelaanslag
(fig. F)
• Bevestig de parallelaanslag (14) zoals afgebeeld.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk versnelt het zagen niet, maar
resulteert juist in slechtere prestaties en
voortijdige slijtage van de machine.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Controleer of alle beschermkappen juist
gemonteerd zijn. De beschermkap van het
zaagblad moet gesloten zijn.
• Controleer de draairichting van het zaagblad.
• Gebruik geen overmatig versleten zaagbladen.
IN- en UITschakelen (fig. A)
De AAN/UIT-schakelaar (1) van uw cirkelzaag is
voorzien van een ontgrendelknop (2).
• Druk op de ontgrendelknop.
• Druk de AAN/UIT-schakelaar in om de machine
te starten.
53
Zodra de AAN/UIT-schakelaar wordt losgelaten,
treedt de vergrendeling in werking zodat de
machine niet per ongeluk gestart kan worden.
Schakel de machine nooit AAN of UIT
terwijl het zaagblad in contact is met het
werkstuk of andere materialen.
Hanteren van de machine (fig. A)
• Houd uw DEWALT cirkelzaag vast bij de
hoofdgreep en bij de voorhandgreep (3) zodat u
de zaag optimaal kunt leiden.
• Klem het werkstuk met de verkeerde kant naar
boven vast. De zaagsnede is namelijk het zuiverst
aan de zijde waar het zaagblad weer uit het
werkstuk komt.
• Volg de op het werkstuk getekende lijn m.b.v. de
markering (7). De markering is uitgelijnd op de
linkerkant van het zaagblad.
Stofafzuiging (fig. A)
Uw DEWALT cirkelzaag is voorzien van een
stofafzuigadapter (5).
• Sluit een stofafzuiger aan die voldoet aan de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
De stofzuigerslangen van de meest gangbare
stofafzuigsystemen passen direct op de
stofafzuigopening.
• Gebruik bij het zagen van metaal een stofafzuiger
met vonkendover.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
nl - 6
NEDERLANDS
GARANTIE
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de
behuizing regelmatig schoon met een zachte
doek.
Het milieu
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen,
zodra deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de boormachine.
• NiCd-accu’s zijn recycleerbaar. Breng ze naar
uw handelaar of naar een plaatselijk
verwerkingscentrum voor klein chemisch afval.
De ingezamelde accu’s worden dan op
milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of
verwijderd.
Gebruikte machines
Wanneer uw machine aan vervanging toe is, breng
deze dan naar een DEWALT Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
nl - 7
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center
(zie de achterzijde van deze handleiding).
54
NORSK
OPPLADBAR TRIMMINGSSAG
DW935K2/DW936K2
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 4
no - 4
no - 4
no - 4
no - 6
no - 6
no - 7
Tekniske data
Spenning
Max. Utgangseffekt
Turtall/min, tomgang
Bladdiameter
Snittdybde
Bladtykkelse
Bladhulldiameter
Skråsnitt
Vekt
DW935K2
V 14,4
W 340
3.000
mm 136
mm 41
mm 1,1
mm 10
0 - 50°
kg 3,3
DW936K2
18
340
3.200
136
41
1,1
10
0 - 50°
3,3
Batteripakke
Spenning
Kapasitet
Vekt
DE9091
V 14,4
Ah 2,0
kg 0,7
DE9095
18
2,0
0,7
Lader
Nettspenning
Ladetid
Vekt
DE9107
V 230
h 1
kg 0,4
DE9108
230
1
0,4
Sikring:
230 V
55
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
CE-Sikkerhetserklæring
DW935K2/DW936K2
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 89/392/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 89/392/EEC, målt i henhold til EN 50144:
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
DW935K2
DW936K2
dB(A)*
84,4
83
dB(A)
92
91
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
10 A
DW935K2
DW936K2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
no - 1
NORSK
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen, lett kan finne denne.
I tillegg til forskriftene under må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy eller lader for regn.
Ikke bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for
god belysning over arbeidsplassen. Bruk ikke
elektroverktøy i nærheten av brannfarlige væsker
eller gasser.
4 Hold barna borte
Sørg for at det ikke kommer barn i nærheten når du
bruker maskinen. La ikke andre personer komme
i kontakt med elektroverktøyet eller ledningen.
Alle personer skal holdes borte fra arbeidsområdet.
5 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
no - 2
6 Overbelast ikke maskinen
Du arbeider bedre og sikrere innenfor det angitte
effektområdet.
7 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke maskinen til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for.
8 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løsthengende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene. Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir når du
arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du har langt hår.
9 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene dine og skader deg. Hvis det støver
mye, bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
10 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å spenne fast
arbeidsemnet. Dette er sikrere enn å forsøke
å bruke hånden, og du får begge hendene fri til
å arbeide med.
11 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og balanse.
12 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
13 Fjern skrunøkler
Gjør det til vane å sjekke om skrunøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
14 Fjern batteriet
Ta batteriet ut av verktøyet når det ikke er i bruk,
før service og ved skifte av tilbehør som sagblad,
bor og fres.
15 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
16 Kontroller skadde deler
Før maskinen brukes på nytt, skal eventuelle
skadde deler eller deksler kontrolleres nøye for
å bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler er
brukket, og sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er skadet,
skal repareres eller skiftes ut av et autorisert
verksted dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal repareres av
et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen
hvis den ikke kan slås av og på med bryteren.
56
NORSK
17 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales
i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør enn det som
anbefales i bruksanvisningen eller i katalogene
kan medføre en mulig risiko for personskade.
18 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT-serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med de
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater
til kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for batteripakker
Les bruksanvisningen før laderen tas
i bruk
Må bare anvendes for lading av DEWALT
batterier; andre batteripakker kan revne
og forårsake skader
Må ikke utsettes for fukt
Skift skadet ledning
+40 ˚c
+4 ˚c
Temperaturområde for lading 4 °C til 40 °C
Brannfare! Unngå at metall kortslutter
kontaktene på en batteripakke som er
tatt ut (f.eks. ved at nøkler legges
i samme lomme som en batteripakke).
• Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig.
Hvis det oppstår berøring med hud, må du straks
skylle med vann. Nøytraliser med en svak syre,
f.eks. sitronsaft eller eddik. Hvis du får væsken
i øynene, må du rense dem med rikelig rent vann
i minst 10 minutter. Kontakt lege.
• Forsøk ikke under noen omstendigheter å åpne
en batteripakke.
Etikette på laderen og batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler:
100%
Avhend batteripakken ifølge gjeldende
miljøforskrifter
Ikke brenn batteripakken
Ekstra sikkerhetsregler for sirkelsager
Når du sager
• Ta vekk alle spikre og metallgjenstander fra
arbeidsemnet før du begynner å arbeide.
• Ikke forsøk å sage veldig små emner.
• Når du har slått AV, må du aldri forsøke å stoppe
sagbladet ved å trykke det mot siden av bladet.
• Sett aldri sagen ned på et bord eller en
arbeidsbenk hvis den ikke er slått AV.
Batteriet lader
100%
Batteri ladet
Batteri defekt
Ikke berør dem med ledende
gjenstander
Sett ikke skadde batteripakker inn
i laderen
57
Sikkerhetsutstyr
• Trimsagen må kun brukes til saging av tre og plast.
• Pass på at alt utstyr som skjermer sagbladet,
er i god stand.
• Blokker aldri sagbladbeskytterne.
• Frigjør en blokkert sagbladbeskytter straks,
og bruk ikke sagen hvis beskytteren er blokkert.
• Spaltekniven må ikke fjernes.
• Spaltekniven må stilles riktig inn; avstanden
mellom den fortannede kanten og spaltekniven
skal være maks. 5 mm, og høydeforskjellen
mellom spaltekniven og den fortannede kanten
skal være maks. 5 mm (fig. E).
no - 3
NORSK
Kontroll og bytte av sagbladet
• Bruk bare sagblad som samsvarer med
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.
• Bruk bare skarpe sagblad i perfekt stand;
sprukne eller bøyde blad må avhendes og
erstattes øyeblikkelig.
• Pass på at sagbladet er sikkert fastspent og
roterer i riktig retning.
Spesielle anvendelser
• Når du sager smale arbeidsemner (bredden er
mindre enn 80 mm) på langs, bruker du en
føringslinjal i lengderetningen.
• Når du sager med arbeidsemnet fastspent, må du
bruke utstyr for å hindre at arbeidsemnet slår tilbake.
• Når du sager et sirkelmønster på tre, må du
bruke utstyr som holder arbeidsemnet støtt på
begge sider av sagbladet for å hindre at det.
• Pass på at trestykkene som sages av
arbeidsemnet, ikke kan fanges opp av tennene
på sagbladet og bli kastet opp i luften.
Beskytter mot tilbakeslag
• Tilbakeslag forekommer når sagen begynner
å gå hurtig i stå og blir slått tilbake mot brukeren.
Slipp bryteren straks hvis bladet sitter fast,
eller sagen går i stå.
• Hold sagbladene skarpe.
• Støtt store paneler nær sageområdet.
• Bruk et anlegg eller rettkantet føringslinjal når du sager
på langs av årene; ikke bruk makt på verktøyet.
• Ikke fjern sagen fra arbeidsemnet mens du lager
et snitt, og sagbladet roterer.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Oppladbar trimmingssag
1 Sagblad
1 Sekskantnøkkel
1 Parallelanlegg (DW935K2)
2 Batteripakker
1 Lader
1 Koffert
1 Instruksjons bok
1 Splittegning
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT oppladbare trimmingssag er konstruert
for profesjonell bruk.
1 Strømbryter
2 Sperre for strømbryter
3 Fronthåndtak
4 Låseknapp for sagblad
5 Støvutkast
6 Justeringsratt for skråsnitt
7 Snittindikator
8 Spaltekniv
9 Festeskrue for sagblad
10 Nedre skjerm
11 Hendel for betjening av skjerm
12 Sko
13 Dybdejusteringsratt
14 Parallelanlegg (DW936K2)
15 Batteripakke
Lader
Din DEWALT-lader kan bruke batteripakker som gir
mellom 7,2 til 14,4 V (DW935K2) eller 7,2 til 18 V
(DW935K2) pr. time.
15 Batteripakke
16 Utløserknapper
17 Lader
18 Ladelampe (rød)
Elektrisk sikkerhet
Laderen er kun konstruert for én spenning.
Kontroller alltid at nettspenningen er i samsvar med
spenningen på typeskiltet.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 50144. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.
Montering og justering
• Før du monterer og justerer, må du alltid
ta ut batteripakken.
• Slå alltid AV verktøyet før du setter inn
eller tar ut batteripakken.
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom denne
no - 4
58
NORSK
Batteripakke (fig. A)
Lading av batteripakken
Når du lader batteripakken for første gang, eller etter
en langvarig oppbevaring, kan den bare ta imot 80 %
opplading. Etter flere oppladninger og utladninger,
vil batteripakken oppnå full kapasitet.
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DEWALTautorisert serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring.
Dette er normalt og er ikke tegn på at noe er galt.
Ikke lad batteripakken hvis omgivelsestemperaturen er <4 °C eller >40 °C.
Anbefalt oppladningstemperatur: ca. 24 °C.
• Når du skal lade batteripakken (15), setter du den
inn i laderen (17) slik det vist på tegningen,
og kobler laderen til strøm. Kontroller at
batteripakken er satt helt inn i laderen. Den røde
ladelampen (18) vil blinke. Etter ca. 1 time vil
blinkingen stanse og lyse jevnt. Batteripakken er
nå fulladet. Batteripakken kan tas ut når som helst
eller bli liggende i laderen i et ubegrenset tidsrom.
Innsetting og uttaking av batteripakken
• Sett batteripakken inn i pistolgrepet til det
smekker på plass.
• Når du skal ta ut batteripakken, trykker du på de
to uløserknappene (16) samtidig og trekker
pakken ut av pistolgrepet.
Justerering av snittdybden (fig. A & B)
• Løsne dybdejusteringsrattet (13).
• Flytt skoen (12) for å stille inn riktig snittdybde.
• Trekk til dybdejusteringsrattet (13).
Du får best resultat hvis sagbladet får
stikke fram omkring 3 mm fra
arbeidsstykket (se innfelt detalj på figur B).
Stille inn skoen for saging i 90° vinkel (fig. A)
• Still inn sagen for 0° skråsnitt.
• Trekk bladskjermen tilbake med hendelen (11),
og sett sagen med bladsiden ned.
• Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (6).
• Sett en vinkelhake mot bladet og skoen, og juster
vinkelen til 90°.
• Løsne sekskantmutteren med en skrunøkkel,
og flytt justérskruen slik at skoen stopper i riktig
vinkel. Trekk til sekskantmutteren for å sikre
skruen.
• Sett indikatoren tilbake i stilling «0» hvis
nødvendig.
Bytte sagblad (fig. C & D)
• Aktiver låseknappen (4) for sagbladet, og skru ut
festeskruen (9) med sekskantnøkkelen som følger
med verktøyet. Skru med klokken.
• Trekk den nedre bladskjermen (10) tilbake med
hendelen (11), og bytt sagbladet. Sett på igjen
skivene (19 & 20) i riktig stilling.
• Kontroller at bladet er satt på riktig i forhold til
rotasjonsretningen.
• Skru inn festeskruen (9) for hånd for å holde
skiven i stilling. Skru mot klokken.
• Trykk på spindellåset (4) for sagbladet og drei
spindelen til bladet slutter å rotere.
• Trekk festeskruen for sagbladet godt til med
sekskantnøkkelen.
Justere spaltekniven (fig. E)
Når du skal justere spaltekniven (8), ser du på
tegningen som er innfelt i figur E. Juster klaringen på
spaltekniven når sagbladet blir byttet ut, eller når det
er nødvendig.
• Juster snittdybden til 0 mm for å få tilgang til
klemmeskruene på spaltekniven.
• Løsne begge skruene og dra spaltekniven ut til
den største lengde.
• Juster klaringen og stram skruene.
DW936K2 - Montering av parallelanlegget (fig. F)
• Monter parallelanlegget (14) som vist.
Instilling for skråsnitt (fig. A & B)
Sagen kan innstilles inn for skråsnitt mellom 0° og 50°.
• Løsne rattet for innstilling av skråsnittsvinkel (6).
• Still inn vinkelen ved å vippe sagskoen (12) til
merket indikerer riktig vinkel på skalaen.
• Trekk til rattet (6) igjen.
59
no - 5
NORSK
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages,
er spent på plass.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet
og trykk ikke sidelengs på bladet.
Unngå overbelastning.
Før maskinen tas i bruk:
• Pass på at batteripakken er (helt) oppladet.
• Pass på at beskytterne er montert riktig.
Sagbladbeskytteren må være i lukket stilling.
• Forviss deg om at bladet dreier i samme retning
som pilene på bladet.
• Ikke bruk sagblad som er slitt.
Slå PÅ og AV (fig. A)
Av sikkerhetsgrunner er strømbryteren (1) på
trimmingssagen utstyret med en sperre (2).
• Trykk på sperren for å låse opp verktøyet.
• Trykk på strømbryteren for starte verktøyet.
Så snart du slipper strømbryteren, blir sperren
automatisk aktivert, for å hindre at maskinen
startes ved en feil.
Slå ikke verktøyet PÅ eller AV når
sagbladet berører arbeidsemnet eller
andre materialer.
Holde og føre trimmingssagen (fig. A)
• Hold DEWALT-elektroverktøyet i hovedhåndtaket
og fronthåndtaket (3) slik at sagen blir ført på
riktig måte.
• Siden snittet er jevnere på den siden der
sagbladet går ut av arbeidsemnet, må du
spenne det fast med baksiden mot sagbladet.
• Bruk snittindikatoren (7) for å følge den
opptrukne streken på arbeidsemnet.
Snittindikatoren står i flukt med den venstre (ytre)
siden av sagbladet.
no - 6
Sponutkast (fig. A)
Sirkelsagen er utstyrt med et sponuttak (5).
• Bruk alltid en støvsuger som er utformet
i samsvar med anvendbare direktiver om
sponutslipp når det sages i tre.
Vakuumslanger til de fleste støvsugere passer
rett inn i avsugsmunnstykket.
• Bruk ikke støvsuger ved saging av metall uten
å ha gnistbeskyttelse.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
passende tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
• Fjern batteripakken før rengjøring av
elektroverktøyet.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
60
NORSK
Miljø
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Oppladbar batteripakke
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
på nytt når den slutter å gi nok strøm til jobber som
det før var enkelt å utføre. Ved slutten av dens
tekniske levetid må du avhende batteripakken,
med riktig omtanke for miljøet.
• Tøm batteriene ved å kjøre dem helt tomme,
fjern dem så fra verktøyet.
• Nikkel/kadmium-cellene kan resirkuleres.
Av hensyn til miljø, lever det til kildesortering,
eller til et DEWALT serviceverksted.
De innsamlede batteripakkene vil bli gjenvunnet
eller avhendet på en riktig måte.
OBS! Som bruker er du ansvarlig for at batteriet
resirkuleres på forsvarlig måte.
Utslitt verktøy
Vern om naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted.
Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon
eller ta kontakt med DEWALT.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
61
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT.
no - 7
PORTUGUÊS
SERRA CIRCULAR MANUAL COM BATERIA
DW935K2/DW936K2
Parabéns!
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT.
Muitos anos de experiência, um desenvolvimento
contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis
para os utilizadores profissionais.
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste manual.
Conteúdo
Indica tensão eléctrica.
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensãos
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 5
pt - 5
pt - 6
pt - 7
pt - 8
Dados técnicos
Voltagem
Potência de saída (max.)
Velocidade em vazio
Diâmetro da folha
Profund. do corte
Espess. folha
Orifício da folha
Ajuste do âng. de corte
Peso (sem a bateria)
DW935K2
14,4
340
3.000
136
41
1,1
10
0 - 50°
kg 3,3
V
W
rpm
mm
mm
mm
mm
DW936K2
18
340
3.200
136
41
1,1
10
0 - 50°
3,3
Perigo de incêndio.
Declaração CE de conformidade
DW935K2/DW936K2
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
89/392/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE & 89/392/CEE
da Comunidade Europeia, o nível de potência sonora,
medido de acordo com a EN 50144, é:
LpA
Bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
DE9091
V 14,4
Ah 2,0
kg 0,7
DE9095
18
2,0
0,7
Carregador
Voltagem
Tempo de carga
Peso
DE9107
V 230
h 1
kg 0,4
DE9108
230
1
0,4
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
pt - 1
10 Ampéres
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
DW935K2
DW936K2
dB(A)*
84,4
83
dB(A)
92
91
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW935K2
DW936K2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
62
PORTUGUÊS
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia as seguintes instruções de segurança antes
de tentar utilizar este produto.
Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condiçães
extremas (tais como humitade elevada,
formação de modadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada através de
intercalar um transformador de separaçã ou um
disjuntor de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe os visitantes tocarem em ferramentas
ou cabos eléctricos. Afaste todos os visitantes
das áreas de trabalho.
5 Guarde as ferramentas que não estiverem
a ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas têm de ser guardadas num sítio
alto, seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
63
6 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque
podem prender-se numa peça móvel.
Quando se trabalha no exterior,
é de aconselhar o uso de luvas de borracha
e de calçado antiderrapante. Cubra o cabelo se
tiver cabelo comprido.
7 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó ou partículas volantes.
8 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se
o nível do ruído exceder 85 dB(A).
9 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças de trabalho. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
10 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
11 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
12 Tire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
13 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indica-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas
ou acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso
da própria ferramenta, além dos que são
recomendados neste manual de instruções
podem dar origem a risco de ferimento.
14 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afiadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção
e substituição dos acessórios.
Verifique regularmente os cabos da ferramenta
e, no caso de estes estarem danificados,
mande-os consertar a um Centro de Assistência
Técnica DEWALT. Verifique periodicamente os
cabos de extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
pt - 2
PORTUGUÊS
15 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais
de danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se
a montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que
a ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
16 Retire o jogo de baterias
Retire o jogo de baterias quando não estiverem
em uso, antes de manutenção e ao substituir
accessórios.
17 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo,
a reparação de utensílios eléctricos fica
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
100%
Em carga
100%
Carregada
Bateria defeituosa
Não toque nos terminais com objectos
condutores
Não carregue baterias danificadas,
substitua imediatamente
Leia o manual de instruções antes de
usar
Use só baterias DEWALT, outras podem
explodir causando ferimentos e danos
Não usar em ambientes húmidos
Substituir imediatamente cabos
defeituosos
+40 ˚c
+4 ˚c
Regras adicionais de segurança para baterias
Perigo de incêndio! Evite curto-circuito
metálico nos contactos de uma bateria
(p.e. chaves de porcas na mesma caixa
que as baterias).
• O líquido da bateria, uma solução de hidróxido
de potássio, pode ser nocivo. Em caso de
contacto com a pele, lave imediatamente com
água. Neutralize com um ácido suave, como
sumo de limão ou vinagre. Em caso de contacto
com os olhos, enxague abundantemente com
água limpa durante 10 minutos.
Consulte um médico.
• Nunca tente abrir um jogo de baterias,
por qualquer razão que seja.
Placas em carregador e jogo de baterias
Os seguintes símbolos são indicados as placas em
carregador e jogo de baterias:
pt - 3
Carregar só entre 4 °C e 40 °C
Ao fim da actividade desta bateria,
desfaça-se dela da maneira menos
nociva para o nosso ambiente
Não queime as baterias
Regras adicionais de segurança para serras
circulares
Quando se serra
• Retire todos os pregos e objectos de metal,
da peça a trabalhar, antes de começar
o trabalho.
• Não tente serrar peças demasiado estreitas.
• Depois de desligar, nunca tente parar a serra
carregando contra a lâmina.
64
PORTUGUÊS
• Nunca ponha a Serra Circular em cima duma
mesa ou bancada antes de a desligar.
Dispositivos de protecção em operação
• A serra circular só pode ser utilizado para cortar
madeira ou plástico.
• Certifique-se de que todos os dispositivos foram
examinados para que a serra funcione
perfeitamente.
• Nunca obstrua a guarda da lâmina.
• Liberte directamente o resguardo e não use
a serra se o resguardo estiver obstruido.
• Não se deve retirar a guia de corte.
• A guia de corte deve estar montada corectamente;
a distância entre o rebordo dentado e a guia de
corte deve ser ao max. 5 mm e a diferença de
altura entre a guia de corte e o rebordo dentado
deve ser ao max. 5 mm (fig. E).
Controlo e substituição da lâmina
• Só se devem usar lâmina conforme as
especificações destas instrucções para o uso.
• Só se devem usar lâmina de serra de alta
qualidade, aço rápido não deve ser usado.
• Use apenas lâmina bem afiadas em perfeitas
condições de trabalho; lâminas rachadas ou
empenadas devem ser retiradas e substituidas
directamente.
• Certifique-se de que a lâmina está bem fixa
e que roda no sentido correcto.
Aplicações especiais
• Quando se trabalhar uma peça estreita
(largura menor que 80 mm) use a paralele para
guia ao longo do eixo longitudinal.
• Quando se serrar uma peça apertada, devem
usar-se dispositivos para evitar que a peça salte.
• Quando se serrarem secções circulares de
madeira use um dispositivo para fixar a peça
a trabalhar, nas extremidades, em ambos os
lados da serra para evitar que role.
• Certifique-se de pedaços de madeira serrados
não se possam meter num dente da serra e que
saltem pelo ar.
Protecção contra recuo
• O contra-golpe dá-se quando a serra começa
a perder velocidade e bate na direcção do
operador.
65
•
•
•
•
Alivie immediatamente a mudança se a lâmina se
encravar ou a serra diminue de velocidade.
Mantenha as folhas da serra afiadas.
Apoie paineis grandes próximo da área de corte.
Use um esquadro ou uma guia lisa quando
necessário; não sebrecarregue a ferramenta.
Nunca retire a serra do trabalho durante o corte,
se a folha da serra estive em rotação.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra circular manual com bateria
1 Lâmina
1 Chave Allen
1 Guia paralela (DW936K2)
2 Baterias
1 Carregador
1 Caixa de transporte
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
A sua Serra Circular DEWALT foi desenhada para
aplicações de serragem profissionais.
1 Interruptor para ligar/desligar
2 Fecho automático
3 Manípulo da frente
4 Botão de fixação da lâmina
5 Bocal da serradura
6 Parafuso de ajuste da inclinação
7 Indicador da ranhura
8 Cutelo de separação
9 Parafuso de fixação da lâmina
10 Resguardo inferior
11 Alavanca para remoção do resguardo
12 Pé
13 Botão de ajuste da profundidade
14 Guia paralela (DW936K2)
15 Bateria
pt - 4
PORTUGUÊS
Carregador
O seu carregador DEWALT aceita bateria de entre
7,2 e 14,4 V (DW935K2) ou 7,2 e 18 V (DW936K2).
15 Bateria
16 Manipulos de fixação
17 Carregador
18 Indicator da carga (vermelho)
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
O seu carregador DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com
o estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Extensãos
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 0,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Não carregue o bateria a temperaturas
ambientes menores que 4 °C ou maiores
que 40 °C. Recomendamos uma
temperatura de carga de: aprox. 24 °C.
• Para carregar a bateria (15), insira-a no
carregador (17) como indicado e ligue-o.
Certifique-se de que a bateria está
completamente colocada no carregador.
O indicator de carga vermelho (18) começa
a piscar. Depois de aprox. 1 hora, o indicador
fica permanentemente aceso. A bateria está
então completamente carregada. A bateria pode
ser retirada em qualquer altura ou continuar a ser
carregada indefinidamente.
Colocação e remoção da bateria
• Coloque a bateria no punho até se ouvir um
estalido.
• Para retirar a bateria, carregue nos dois botões (16)
ao mesmo tempo e puxe-a para fora do punho.
Ajuste da profundidade do corte (fig. A & B)
• Solte o botão de ajuste da profundidade (13).
• Mova o pé (12) para obter uma profundidade de
corte correcta.
• Aperte o botão de ajuste da profundidade (13).
Montagem e afinação
• Antes da assemblagem e do ajuste,
retire sempre a bateria.
• Desligue sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar a bateria.
Bateria (fig. A)
Carregador
A bateria, após a primeira carga, só aceita uma
carga de 80%. Depois de diversos ciclos de carga
e descarga, já aceita a capacidade total.
Controle sempre a corrente antes de carregar
a bateria. Se a corrente funciona bem e a bateria
não é carregada, leve o seu carregador a um Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Durante a carga,
o carregador e a bateria poderão ficar um pouco
quentes. Isto é normal e não indica qualquer
problema.
pt - 5
Para um óptimo resultado, deixe a folha
da serra ultrapassar a peça a trabalhar
à volta de 3 mm (veja na figura B).
Ajuste da inclinação (fig. A & B)
O ângulo de inclinação pode ser ajustado entre
0° e 50°.
• Solte o botão de ajuste da inclinação (6).
• Ajuste o ângulo de inclinação, inclinando o pé da
serra (12) até que o traço indique na escala
o ângulo desejado.
• Aperte o botão de ajuste da inclinação (6).
66
PORTUGUÊS
Ajuste do pé para cortes de 90° (fig. A)
• Ajuste a serra numa inclinação de 0°.
• Puxe o resguardo da folha por meio da alavanca
(11) e ponha a serra sobre o lado da folha.
• Solte o botão de ajuste da inclinação (6).
• Ponha um esquadro contra a folha e o pé,
para ajustar em 90°.
• Desenrosque a porca hexagonal com uma chave
e mova o parafuso de ajuste até que o pé atinja
o ângulo devido. Fixe o parafuso por meio da
porca.
• Se necessário, torne a pôr o ponteiro na posição
de “0”.
Mudar a lâmina (fig. C & D)
• Agarre botão de fixação da lâmina (4) e
desenrosque o parafuso de fixação da lâmina (9)
rodando para a direita com uma chave Allen,
fornecida com a serra.
• Puxe o resguardo inferior (10) por meio da
alavanca (11) e torne a montar a lâmina.
Monte as anilhas (19 & 20) na posição correcta.
• Controle o sentido de rotação da lâmina.
• Enrosque o parafuso de fixação da lâmina (9)
com a mão para manter a anilha na sua posição.
Rode para a esquerda.
• Carregue o botão de fixação da lâmina (4),
enquanto o eixo rodar, até que a serra pare.
• Aperte firmemente o parafuso de fixação da
lâmina, com a chave Allen.
Ajuste da guia de corte (fig. E)
Para um ajuste correcto da guia de corte (8),
verifique o que está na figura E. Regule limpeza da
faca de corte quando a folha da serra fôr substituida
ou quando necessário.
• Ajuste a profundidade do corte em 0 mm,
para poder chegar aos parafusos do cutelo de
separação.
• Desenrosque ambos os parafusos e retire a faca
de corte no seu comprimento máximo.
• Regule a limpeza e aperte os parafusos.
DW936K2 - A motagem da guia paralela (fig. F)
• Adapte a guia paralela (14) como indicado.
67
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Aplique uma pressão ligeira sobre
a ferramenta. Uma força excessiva não
aumenta a efectividade, mas diminue
a qualidade do trabalho e a durabilidade
da ferramenta.
Antes de colocar em funcionamento:
• Certifique-se de que a bateria está
(completamente) carregada.
• Certifique-se de que os resguardos estão
montados correctamente. O resguardo deve
estar em posição inferior.
• Certifique-se que a lâmina roda na direcção das
setas indicadas no disco.
• Não use lâmina excessivamente desgastas.
Ligar e Desligar (fig. A)
Por razões de segurança o interruptor para ligar/
desligar (1) da sua Serra Circular está equipada com
um botão de segurança (2).
• Carregue o botão de segurança para destrancar
a ferramenta.
• Para pôr a ferramenta em movimento, carregue
o interruptor para ligar/desligar. Logo que
o interruptor tenha sido carregado, é o botão de
segurança activado automaticamente para evitar
um funcionamento inesperado da máquina.
Não ligue ou desligue a ferramenta,
quando a folha da serra esteja em
contacto com o material a trabalhar.
Maneira de pegar e de guiar a Serra Circular (fig. A)
• Agarre a sua Ferramenta Mecânica DEWALT na
asa e no manípulo da frente (3) para poder guiar
a serra devidamente.
• O corte é mais facil no lado, onde a serra
abandona a peça; segure-a com a parte de trás
da folha da serra.
• Use o indicador da ranhura (7) para seguir a linha
desenhada na peça a trabalhar. O indicador da
ranhura está em linnha com o lado esquerdo
(exterior) da folha da serra.
pt - 6
PORTUGUÊS
Ambiente
Extração da serradura (fig. A)
A sua Serra Circular DEWALT está equipada com
uma extração de serradura (5).
• Use sempre um extractor de vácuo designado
de acordo com as directivas aplicáveis tendo em
vista a emissão da serradura se serra madeira.
As mangueiras de vácuo da maioria dos
aspiradores de vácuo devem estar directamente
ligadas ao bocal do extractor.
• Não utilize o extractor sem protecção contra
faísca, quando se serra metal.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Bateria de substitução
Este bateria de longa duração deve ser substiuída,
quando deixar de ter a potência necessária ão
trabalho, que dava anteriormente. Ao fim da sua
actividade, desfaça-se dele da maneira menos
nociva para o nosso ambiente:
• Consuma as baterias completamente e depois
retire o jogo de baterias da ferramenta.
• As baterias NiCd são recicláveis. Leve-as ao seu
concessionário ou a uma estação de reciclagem.
As bateria podem ser recidadas ou serão
destruidas de maneira conveniente.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados
e limpeza regular da ferramenta.
Ferramentas já usadas
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
• Retire a ficha do carregador da tomada antes de
limpar o corpo da máquina utilizando um pano
macio.
• Remova a bateria antes de limpar a sua
Ferramenta Eléctrica.
• Conserve livres as aberturas de ventilação
e limpe regularmente o corpo da máquina
utilizando um pano macio.
pt - 7
68
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com
a sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Apresente
a sua reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra
e ser-lhe à apresentada à melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos,
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os
12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
69
pt - 8
SUOMI
AKKUTRIMMAUSSAHA DW935K2/DW936K2
Onneksi olkoon!
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 6
fi - 6
fi - 7
Tekniset tiedot
Jännite
V
Luovutusteho (max.)
W
Nopeus kuormittamattomana/min
Sahanterän halkaisija
mm
Sahaussyvyys
mm
Sahanterän leveys
mm
Teräkeskiön halkaisija
mm
Vinosahauskulman säätö
Paino (ilman akkua)
kg
DW935K2
14,4
340
3.000
136
41
1,1
10
0 - 50°
3,3
DW936K2
18
340
3.200
136
41
1,1
10
0 - 50°
3,3
Akku
Jännite
Teho
Paino
DE9091
V 14,4
Ah 2,0
kg 0,7
DE9095
18
2,0
0,7
Latauslaite
Jännite
Latausaika
Paino
DE9107
V 230
h 1
kg 0,4
DE9108
230
1
0,4
Sulakkeet:
230 V
fi - 1
10 A
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Palovaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW935K2/DW936K2
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 89/392/EEC mukainen,
mitattu EN 50144:n mukaisesti:
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
DW935K2
DW936K2
dB(A)*
84,4
83
dB(A)
92
91
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW935K2
DW936K2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
70
SUOMI
Director Engineering & Product development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä saattaa melutaso
vaihdella ja kohoaa toisinaan yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua tai laturia ulos sateeseen.
Älä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus.
Älä käytä sähkötyökaluja palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
4 Pidä lapset poissa työskentelyalueelta
Älä anna asiantuntemattomien koskettaa
sähkötyökalua tai sen liitäntäjohtoa.
Ylimääräisten henkilöiden tulisi pysytellä poissa
työskentelyalueelta.
5 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
6 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen. Kone toimii paremmin ja turvallisemmin
sille suunnitellulla suoritusalueella.
71
7 Valitse oikea sähkötyökalu
Käytä työkalua ainoastaan työhön, johon se on
tarkoitettu.
8 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
9 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut pääse
vahingoittamaan silmiä. Mikäli työstettäessä
syntyy paljon pölyä, käytä kasvosuojaa.
10 Kiinnitä työkappale oikein
Käytä ruuvipuristinta tai ruuvipenkkiä,
jotta työstökappale pysyy kunnolla paikoillaan.
Näin vapautat molemmat kädet työhön.
11 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
12 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä
terän/työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti
ja uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
13 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
14 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
15 Tarkista, että laturi on kunnossa
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkasta
turvalaitteet ja kaikki koneen osat.
Näin varmistat, että kone toimii sille asetettujen
vaatimusten mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti ja että kaikki osat
ovat kunnossa ja oikein asennetut.
Tarkista myös, että kaikki muut käyttöön
mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Vika suojausjärjestelmässä tai viallinen osa
tulee vaihtaa tai korjata valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
fi - 2
SUOMI
16 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita.
Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
17 Akun poistaminen
Poista akku koneesta aina ennen koneen huoltoa
sekä silloin, kun kone ei ole käytössä tai kun
koneeseen vaihdetaan lisävarusteita.
18 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla.
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Lue käyttöohje
Tarkoitettu ainoastaan DEWALT-akkujen
lataamiseen; muut saattavat haljeta ja
aiheuttaa henkilö- ja muita vahinkoja
Laturi ei saa kastua
Vaihda viallinen johto välittömästi
+40 ˚c
+4 ˚c
Latauslämpötila +4 °C ja +40 °C välillä
Akkujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Palovaara! Vältä irrotetun akkupaketin
liittimien oikosulku (esim. älä säilytä
avaimia samassa taskussa akkujen
kanssa.)
• Akkuneste, 25-30 % hydroksidiliuos, saattaa olla
haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
huuhdo se runsaalla vedellä. Neutraloi akkuneste
etikalla tai sitruunamehulla. Jos akkunestettä
joutuu silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
ainakin 10 minuuttia, ja ota heti yhteys lääkäriin.
• Älä koskaan yritä avata akkupakettia.
Akun ja laturin etiketit
Akun ja laturin etiketeistä näet seuraavat merkit:
100%
Hävitä akku ympäristöystävällisellä tavalla
Älä missään tapauksessa polta
akkupakettia
Pyörösahan käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
Sahaaminen
• Tarkista ettei sahattavassa kappaleessa ole esim.
nauloja.
• Älä sahaa hyvin pieniä työkappaleita.
• Kun olet vapauttanut virtakytkimen (OFF), älä
koeta jarruttaa sahanterää painamalla sitä sivulta.
• Älä laita pyörösahaa pöydälle tai työpöydälle ellei
virtaa ole katkaistu.
Lataus käynnissä
100%
Akku latautunut
Akku viallinen
Älä kosketa akun napoja sähköä
johtavilla esineillä
Älä yritä ladata viallisia akkuja
fi - 3
Suojavarusteet
• Akkutrimmaussahaa saa käyttää ainoastaan
puun ja muovin sahaamiseen.
• Varmista että sahanterän suojukset ovat
kunnossa.
• Älä nosta teränsuojuksia paikoiltaan.
• Vapauta juuttunut teränsuojus heti. Älä käytä
sahaa jos suojus ei ole asianmukaisella
paikallaan.
• Halkaisuveistä ei saa poistaa.
• Säädä sahanterän hampaiden kärkien ja
halkaisuveitsen välinen etäisyys ja korkeusero
(5 mm) ja kiristä ruuvit (kuva E).
72
SUOMI
Sahanterän asennus ja vaihto
• Käytä vain näissä ohjeissa suositeltuja sahanteriä.
• Käytä vain hyväkuntoisia ja teräviä sahanteriä.
Vaihda murtuneet tai vääntyneet sahanterät heti
uusiin.
• Varmista että sahanterä on kiinnitetty oikein ja
pyörii oikeaan suuntaan.
Erityissovellukset
• Kun sahaat kapeita työkappaleita (leveys alle
80 mm) pitkittäissuuntaan, käytä apuna
leikkuuohjainta ja työntökappaletta.
• Kun sahaat pyöreitä puuosia, pidä
työstökappaletta tukevasti sahanterän molemmin
puolin, ettei työstökappale lipsu.
• Varmista etteivät sahatut puunkappaleet tartu
sahanterän hampaisiin ja sinkoa ilmaan.
Suojaus takaisiniskulta
• Kun sahanterä takertuu työstökappaleeseen,
saha saattaa sinkoutua kohti käyttäjää.
Jos terä tarttuu työstökappaleeseen tai terä
jumittuu, vapauta virtakytkin heti.
• Pidä sahanterät terävinä.
• Kun sahaat kiinnitettyä työstökappaletta,
työstökappaleen siirtyminen sahattaessa on
apuvälinein estettävä.
• Kun sahaat suuria levyjä, tue ne mahdollisimman
läheltä leikkuukohtaa.
• Käytä ohjaimia ja tukikappaleita, kun sahaat pitkiä
leikkauksia. Älä pakota sahaa.
• Älä irrota sahaa työstettävästä kappaleesta
sahanterän pyöriessä.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALTin akkutrimmaussaha on suunniteltu
ammattimaisiin sahaustöihin.
1 Virtakytkin
2 Käynnistyksen vapautinkytkin
3 Etukahva
4 Sahanterän lukitusnuppi
5 Purunpoistoaukko
6 Vinosahauksen säätönuppi
7 Sahausuran osoitin
8 Halkaisuveitsi
9 Sahanterän lukitusruuvi
10 Alasuojus
11 Alasuojuksen palautusvipu
12 Pohjalevy
13 Syvyydensäätönuppi
14 Sivuohjain (DW936K2)
15 Akku
Latauslaite
DEWALT-latauslaite lataa 7,2 - 14,4 V (DW935K2)
tai 7,2 - 18 V (DW936K2) akut yhdessä tunnissa.
15 Akkupaketti
16 Vapautinpainikkeet
17 Latauslaite
18 Latausvalo (punainen)
Sähköturvallisuus
Laturi on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä
jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Akkutrimmaussaha
1 Sahanterä
1 Kuusiokoloavain
1 Sivuohjain (DW936K2)
2 Akkua
1 Latauslaite
1 Laukku
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
Laituris on kaksoiseristetty EN 50144:
n mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta.
Asennus ja säädöt
• Poista akku koneesta aina ennen
asennuksia ja säätöjä.
• Sammuta kone aina (OFF) ennen kuin
poistat akkupaketin.
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
73
fi - 4
SUOMI
Akkupaketti (Kuva A)
Akkujen lataaminen
Kun akut ladataan ensimmäisen kerran tai pitkän
varastoajan jälkeen, ne varautuvat vain noin 80 %:sti.
Usean purkaus/latauskerran jälkeen akut latautuvat
täyteen tehoonsa. Tarkista verkkokytkentä aina
ennen kuin alat ladata akkuja. Jos sähköverkko
antaa virtaa, mutta akut eivät lataudu, vie latauslaite
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Latauksen aikana latauslaite ja akut voivat lämmetä,
mikä on aivan normaalia.
Älä lataa akkuja, mikäli ympäristön
lämpötila on alle 4 °C tai yli 40 °C.
Suositeltava latauslämpötila noin 24 °C.
• Laita akkupaketti (15) latausta varten
latauslaitteeseen (17) kuten kuvassa on esitetty
ja kytke latauslaite sähköverkkoon. Varmista,
että akku on tukevasti paikallaan latauslaitteessa.
Punainen latausvalo (18) vilkkuu. Noin yhden
tunnin varausajan jälkeen punainen valo alkaa
palaa yhtäjaksoisesti. Tällöin akkupaketti on
täysin latautunut. Akkupaketti voidaan poistaa
latauslaitteesta tai se voidaan jättää
latauslaitteeseen, kunnes akkuja jälleen tarvitaan.
Akun irrottaminen ja kiinnittäminen
• Kiinnitä akku kahvaan kunnes se naksahtaa
paikoilleen.
• Kun irrotat akun, paina kahta vapautinnappulaa
(16) samanaikaisesti, ja irrota akku kahvasta.
Sahaussyvyyden säätö (kuvat A & B)
• Löysää syvyydensäätönuppi (13).
• Siirrä pohjalevyä (12) niin, että saat oikean
sahaussyvyyden.
• Kiristä syvyydensäätönuppi (13).
Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi
anna sahanterän ulottua n. 3 mm
työstökappaleen takareunan yli
(ks. kuvan B lisäkuvaa).
Vinosahauskulman säätö (kuvat A & B)
Vinosahauskulma voidaan säätää välille 0° - 50°.
• Löysää vinosahauksen säätönuppi (6).
fi - 5
• Säädä vinosahauskulma kallistamalla pohjalevyä
(12), kunnes asteikolta näkyy haluttu kulma.
• Kiristä vinosahauksen säätönuppi (6).
Pohjalevyn säätö 90°:n sahauksia varten (kuva A)
• Säädä sahaan 0°:n vinosahauskulma.
• Vedä sahanterän suojusta taaksepäin vivusta (11)
ja aseta saha kyljelleen sahanterä vaakaasennossa.
• Löysää vinosahauksen säätönuppi (6).
• Aseta suorakulma sahanterää ja pohjalevyä
vasten 90°:n säätöä varten.
• Löysää kuusiomutteri ja siirrä säätöruuvia niin,
että pohjalevy pysähtyy haluttuun kulmaan.
Varmista säätöruuvin säätö kiristämällä
kuusiomutteri.
• Säädä tarvittaessa osoitin “0” -asentoon.
Sahanterän vaihto (kuvat C & D)
• Lukitse sahanterä lukitusnupista (4) ja irrota
sahanterän lukitusruuvi (9) kiertämällä ruuvia
myötäpäivään kuusiokoloavaimella.
• Vedä terän alasuojusta (10) taaksepäin vivusta (11)
ja vaihda sahanterä. Laita aluslevyt (19 & 20)
paikoilleen oikeassa järjestyksessä.
• Tarkista sahanterän pyörimissuunta.
• Kierrä sahanterän lukitusruuvia (9) käsin jotta
aluslevyt pysyvät paikoillaan. Kierrä vastapäivään.
• Paina sahanterän lukitusnuppia (4) ja kierrä samalla
karaa kunnes sahanterän pyörimisliike pysähtyy.
• Kiristä sahanterän lukitusruuvi
kuusiokoloavaimella.
Halkaisuveitsen asentaminen (kuva E)
Katso kuvan E liitekuvaa, jossa esitetään
halkaisuveitsen (8) oikea säätö. Säädä
halkaisuveitsen etäisyys, kun olet vaihtanut
sahanterän tai aina tarvittaessa.
• Säädä sahaussyvyys 0 mm:iin päästäksesi
käsiksi halkaisuveitsen ruuveihin.
• Löysää ruuvit ja vedä halkaisuveistä ulos
mahdollisimman pitkälle.
• Säädä etäisyys ja kiristä pultit.
DW936K2 - Sivuohjaimen kiinnitys (kuva F)
• Kiinitä sivuohjain (14) kuten kuvassa on esitetty.
74
SUOMI
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä,
älä taivuta sahanterää. Vältä ylikuormitusta.
• Älä käytä liiallista voimaa ruuvinväännintä
käyttäessäsi. Liiallinen voimankäyttö ei
nopeuta ruuvaamista, mutta voi alentaa
koneen toimintavarmuutta ja lyhentää
sen käyttöikää.
Ennen koneen käyttöä:
• Varmista, että akut ovat (täyteen) ladatut.
• Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti
paikoillaan. Sahanteränsuojuksen on oltava
suljettu-asennossa.
• Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaisesti.
• Älä käytä tylsyneitä sahanteriä.
Sahan käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva A)
Turvallisuussyistä trimmaussahasi on varustettu
käynnistyksen varmistinnupilla (2).
• Paina käynnistyksen varmistinnuppia.
• Käynnistä saha painamalla virtakytkintä (1).
Heti kun vapautat virtakytkimen, käynnistyksen
varmistin aktivoituu ja estää sahan tahattoman
uudelleen käynnistyksen.
Älä käynnistä tai sammuta sahaa, jos
sahanterä koskettaa työkappaletta tai
jotain muuta materiaalia.
Purun poisto (kuva A)
Käsipyörösahassa on purunpoistoaukko (5).
• Käytä aina purunpoistoimuria, joka on puun
sahaamiseen liittyvien lastunpoiston direktiivien
mukainen. Yleisempien pölynimurien imuputki
sopii purunpoistoistukkaan.
• Älä käytä imuria ilman asianmukaista
kipinänsuojusta, kun sahaat metallia.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin
puhdistat vaipan pehmeällä rievulla.
• Irrota akkukotelo, ennenkuin puhdistat
sähkötyökalusi.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Sahausote ja sahan ohjaus (kuva A)
• Pidä sahaa kiinni kädensijasta ja etukahvasta (3)
jotta voit ohjata sahaa oikein.
• Koska sahausjälki on tasaisempi sahanterän
ulostulopuolella, kiinnitä työstökappale paikalleen
selkäpuoli sahanterää vasten.
• Seuraa sahausuran osoittimesta (7)
työstökappaleeseen kynällä vedettyä
sahauslinjaa. Sahausuran osoitin on kohdistettu
sahanterän vasemman (ulomman) reunan
kanssa.
75
fi - 6
SUOMI
Ympäristö
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Ladattavat akut
Tämä pitkäikäinen akkupaketti täytyy ladata,
kun se ei enää anna riittävästi virtaa töiden
tekemiseen. Kun akkuja ei voi enää ladata,
hävitä ne ympäristöystävällisesti.
• Tyhjennä akku käyttämällä lataus loppuun ja
poista se koneesta.
• NiCd-akkuja voidaan kierrättää. Jätä akku
johonkin paikkakuntasi kierrätyskeskuksista tai
valtuutettuun DEWALT-huoltoliikkeeseen.
HUOM! Kuluttajana olet vastuussa että
loppuunkäytetty akku kierrätetään
asianmukaisesti.
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote
on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Koneet, joita ei enää tarvita
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin.
fi - 7
76
SVENSKA
UPPLADDNINGSBAR KANTSÅG
DW935K2/DW936K2
Vi gratulerar!
Följande symboler har använts i handboken:
Du har valt ett DEWALT elverktyg.
Mångårig erfarenhet, ihärdig produktutveckling och
förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Anger risk för personskada, livsfara
eller skada på verktyg vid
ouppmärksamhet inför de instruktioner
som ges i handboken.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 6
sv - 6
sv - 7
Tekniska data
Spänning
Uteffekt (max.)
Varvtal obelastad/min
Skivdiameter
Sågdjup
Tjocklek klingliv
Spindelhål
Inställning fasvinkel
Vikt (utan batteripaket)
DW935K2
V 14,4
W 340
3.000
mm 136
mm 41
mm 1,1
mm 10
0 - 50°
kg 3,3
DW936K2
18
340
3.200
136
41
1,1
10
0 - 50°
3,3
Batteripaket
Spänning
Kapacitet
Vikt
DE9091
V 14,4
Ah 2,0
kg 0,7
DE9095
18
2,0
0,7
Laddare
Nätspänning
Laddningstid
Vikt
DE9107
V 230
h 1
kg 0,4
DE9108
230
1
0,4
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
CE-Försäkran om överensstämmelse
DW935K2/DW936K2
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT
på nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
89/392/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
DW935K2
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
DW936K2
dB(A)*
84,4
83
dB(A)
92
91
* vid användarens öra
Säkring:
230 V
77
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
10 A
DW935K2
DW936K2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
sv - 1
SVENSKA
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen.
Förutom nedanstående instruktioner,
följ alltid Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg eller laddare för regn. Använd
inte elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg
i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Håll barn borta
Låt inte andra personer komma i kontakt med
elverktyg eller sladden. Alla personer skall hållas
borta från arbetsområdet.
5 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
6 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
sv - 2
7 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som
är avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för.
8 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
9 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
10 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
11 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
12 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör.
13 Avlägsna batteriet
Tag ut batteriet från verktyget när det inte är
i bruk, innan service och vid byte av tillbehör
såsom sågklinga, borr och fräs.
14 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
15 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
16 Kontrollera laddare för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer. En skyddsanordning
eller annan del, som är skadad, skall repareras
eller bytas ut av en erkänd fackverkstad,
om ej annat anges i bruksanvisningen.
78
SVENSKA
Felaktiga strömbrytare måste bytas hos en
fackverkstad. Använd inte elverktyget om
strömbrytaren inte kan kopplas till eller från.
17 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas
i bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
18 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Använd aldrig ett sprucket eller skadat
batteripaket
Läs bruksanvisningen
Endast för laddning av DEWALT batterier;
andra batterier kan spricka och förorsaka
personskada och skada på verktyget
Får ej utsättas för väta
Byt ut defekt sladd omedelbart
+40 ˚c
+4 ˚c
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
batteripaket
Brandfara! Undvik att ett löstaget
batteripakets kontakter kortsluts av
metall (t ex nycklar som ligger i samma
ficka som ett batteripaket).
• Batterivätskan, en 25-30% lösning av
kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid kontakt
med huden, spola omedelbart med vatten.
Neutralisera med en svag syra, t ex citronjuice
eller ättika. Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt
med vatten i minst 10 minuter. Tillkalla läkarhjälp.
• Försök aldrig någonsin öppna ett batteripaket.
Etiketterna på laddaren och batteriepaketet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
100%
Batteriet laddar
100%
Batteri laddat
Batteri defekt
Vidrör aldrig med ledande föremål
79
Temperaturområde för uppladdning
+4 °C till +40 °C
När detta batteripaket har nått sin
tekniska livslängd, tänk på miljön och
släng batteripaketet enligt gällande
miljöföreskrifter
Batteripaketet får ej eldas upp
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
cirkelsågar
Medan du sågar
• Avlägsna alla spikar och metallföremål från
arbetsstycket innan du börjar.
• Försök aldrig såga mycket små arbetsstycken.
• När du har stängt av sågen, försök aldrig bromsa
sågklingan genom att trycka mot sidan.
• Sätt aldrig sågen på ett bord eller en arbetsbänk
innan den är avstängd.
Skyddsanordningar
• Cirkelsågen får endast användas för sågning av
trä och plast.
• Se till att alla anordningar som klingskydd
fungerar perfekt.
• Kläm aldrig fast klingkåporna.
• En kåpa som kommer i kläm måste omedelbart
lösgöras innan sågen får användas igen.
• Avlägsna aldrig klyvkniven.
sv - 3
SVENSKA
• Klyvkniven måste vara riktigt inställd; avståndet
mellan tandkanten och klyvkniven får vara högst
5 mm och höjdskillnaden mellan klyvkniv och
tandkanten högst 5 mm (fig. E).
Kontroll och byte av sågklingan
• Använd endast sågklingor som fyller
specifikationerna i denna bruksanvisning.
• Använd endast skarpa sågklingor i perfekt skick;
spruckna eller böjda klingor måste genast kastas
och ersättas.
• Se till att sågklingan är ordentligt fastsatt och
roterar i rätt riktning.
Speciella tillämpningar
• När du klyver smala arbetsstycken (smalare än
80 mm) måste parallelanslaget användas.
• Använd vid sågning med arbetsstycket inklämt
en anordning som hindrar det från att slå tillbaka.
• Använd vid sågning av runda trästycken en
anordning som stöder arbetsstycket på båda
sidor av klingor så att det inte kan glida undan.
• Se till att avsågade träbitar inte kan fångas av
sågklingans tänder och kastas upp i luften.
Undvik bakslag
• Bakslag uppträder när sågen bromsas hårt och
drivs tillbaka mot användaren. Släpp brytaren
omedelbart om klingan fastnar eller sågen bromsas.
• Håll klingan skarpa.
• Stöd stora paneler nära stället som ska sågas.
• Använd parallelanslaget eller en anslagsribba när
du klyver.
• Tvinga aldrig apparaten.
• Lyft medan du sågar ett spår aldrig sågen från
spåret medan klingan roterar.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Uppladdningsbar kantsåg
1 Klinga
1 Sexkantnyckel
1 Parallellanslag (DW936K2)
2 Batteripaket
1 Laddare
1 Låda
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
sv - 4
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din DEWALT Uppladdningsbara kantsåg är avsedd
för professionella sågningsarbeten.
1 Strömbrytare
2 Spärrknapp
3 Främre handtag
4 Spindellås
5 Dammutsug
6 Lutning
7 Spårindikator
8 Klyvkniv
9 Klingmutter
10 Undre skydd
11 Handtag, undre skydd
12 Sågbord
13 Djupinställning
14 Parallellanslag (DW936K2)
15 Batteripaket
Laddare
Din DEWALT laddare fungerar för batteripaket från
7,2 till 14,4 V (DW935K2) eller 7,2 till 18 V
(DW936K2) på en timme.
15 Batteripaket
16 Spärrknappar
17 Laddare
18 Laddningsindikator (röd)
Elektrisk säkerhet
Laddaren är endast avsedd för en spänning.
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar
den spänning som finns angiven på märkplåten.
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 50144; jordledare är således
överflödigt.
80
SVENSKA
Montering och inställning
• Avlägsna alltid batteripaketet innan du
påbörjar montering eller inställning.
• Stäng alltid av maskinen innan
batteripaketet sätts in eller avlägsnas.
Batteripaket (fig. A)
Laddning av batteripaketet
Första gången ett batteri laddas, eller när det har
legat en längre tid, kan det bara laddas till 80%.
Efter några laddnings-/urladdningscykler uppnår
batteripaketet full kapacitet. Kontrollera alltid
nätanslutningen innan batteripaketet laddas.
Om nätanslutningen fungerar men batteripaketet inte
laddas, tag laddaren till en godkänd DEWALT
serviceverkstad. Under laddningen kan laddaren och
batteripaketet kännas varma. Detta är normalt och
betyder inte att något problem föreligger.
Ladda inte batteripaketet vid omgivningstemperaturer på <4 °C eller >40 °C.
Rekommenderad laddningstemperatur:
ca. 24 °C.
• För att ladda batteripaketet (15), placera det
i laddaren (17) enligt bilden och anslut laddaren
till nätet. Se till att batteripaketet sitter ordentligt
i laddaren. Den röda laddningsindikatorn (18)
blinkar. Efter ca. 1 timme slutar den blinka och
börjar lysa stadigt. Batteripaketet är nu helt
laddat. Batteripaketet kan avlägsnas när som
helst eller lämnas obegränsat i den anslutna
laddaren.
Insättning och avlägsnande av batteripaketet
• Skjut in batteripaketet i pistolhandtaget tills det
klickar på plats.
• För att avlägsna batteripaketet, tryck in de båda
spärrknapparna (16) samtidigt och drag ut
paketet ur pistolhandtaget.
Djupinställning (fig. A & B)
• Lossa djupinställningsknappen (13).
• Förflytta sågbordet (12) tills du uppnår önskat
sågdjup.
• Drag åt djupinställningsknappen (13).
81
För bästa resultat, låt sågklingan sticka
ut ur arbetsstycket ca 3 mm
(se den inlagda bilden i fig. B).
Fasinställning (fig. A & B)
Fasvinkeln kan ställas in mellan 0° och 50°.
• Lossa lutningen (6).
• Ställ in fasvinkeln genom att luta sågbordet (12)
tills märket anger önskad vinkel på skalan.
• Drag åt lutningen (6).
Bordsinställning för 90° sågning (fig. A)
• Ställ in sågen på 0° fasvinkel.
• Drag undan skydd med handtaget (11) och lägg
sågen på klingsidan.
• Lossa lutningen (6).
• Placera en vinkelhake mot klingan och bordet
och justera 90°-inställningen.
• Lossa sexkantmuttern med en nyckel och förflytta
justeringsskruven så att skon stoppas vid rätt vinkel.
Sätt fast skruven genom att dra åt sexkantmuttern.
• Återställ om så behövs visaren till ”0”-läge.
Byte av klingan (fig. C & D)
• Aktivera spindellåset (4) och lossa klingmuttern (9)
genom att vrida medsols med den medföljande
sexkantnyckeln.
• Drag undan den undre skydd (10) med
handtaget (11) och byt klingan. Sätt tillbaka
brickorna (19 & 20) i rätt läge.
• Kontrollera att klingan roterar i rätt riktning.
• Gänga på klingmuttern (9) för hand tills brickan
hålls på plats. Vrid motsols.
• Tryck in spindellåset (4) medan du vrider spindeln
tills klingan stannar.
• Drag åt klingmuttern stadigt med sexkantnyckeln.
Inställning av klyvkniven (fig. E)
Se den inlagda bilden i figur E för rätt inställning av
klyvkniven (8). Justera klyvknivens inställning efter
byte av sågklinga eller när det vidare behövs.
• Ställ in sågdjupet på 0 mm så att du kommer åt
klyvknivens fästskruvar.
• Lossa fästskruvarna och drag ut klyvkniven till sin
största längd.
• Ställ in avståndet och drag åt fästskruvarna.
DW936K2 - Montering av parallellanslaget (fig. F)
• Montera parallellanslaget (14) enligt bilden.
sv - 5
SVENSKA
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att allt material som ska sågas är
ordentligt fastspänt.
• Utöva endast lätt tryck mot maskinen
och tryck aldrig i klingans sidriktning.
Undvik överbelastning.
Innan du börjar:
• Se till att batteripaketet är (helt) laddat.
• Se till att alla skyddsanordningar är ordentligt
monterade. Den undre, rörliga kåpan måste vara
stängd.
• Se till att klingan roterar i samma riktning som
pilen på den övre kåpan.
• Använd inga svårt slitna klingor.
Koppling TILL och FRÅN (fig. A)
Av säkerhetsskäl är strömbrytaren (1) på din kantsåg
utrustad med en startspärr (2).
• Tryck in startspärren för att frigöra strömbrytaren.
• Starta maskinen med strömbrytaren. Så snart du
släpper brytaren aktiveras spärren automatiskt så
att maskinen inte kan startas av misstag.
Starta eller stanna aldrig maskinen
medan sågklingan vidrör arbetsstycket
eller något annat föremål.
Att hålla och styra kantsågen (fig. A)
• Håll ditt DEWALT verktyg i huvudhandtaget och
det främre handtaget (3) så att du kan styra
ordentligt.
• Eftersom snittet är jämnare på sidan där
sågklingan lämnar arbetsstycket bör detta
klämmas med baksidan mot sågen.
• Använd spårindikatorn (7) till att följa linjen på
arbetsstycket. Indikatorn ligger på linje med
sågklingans vänstra (yttre) sida.
sv - 6
Dammutsugning (fig. A)
Din DEWALT kantsåg är försedd med en
dammutsugningsöppning (5).
• Använd alltid en dammsugare som fyller gällande
föreskrifter gällande dammutsläpp vid sågning av
trä. Slangen hos de flesta vanliga dammsugare
passar direkt i utsugningsmunstycket.
• Använd inte dammsugare utan att ha ett riktigt
gnistskydd vid sågning av metall.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
• Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
• Koppla ur laddningsapparaten innan ni gör rent
huset med en mjuk trasa.
• Ta bort batteripaketet innan du gör ren ditt
elverktyg.
82
SVENSKA
Miljö
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Uppladdningsbart batteripaket
Detta långlivade batteripaket måste laddas på nytt
när det inte längre ger tillräcklig kraft för arbeten som
brukar gå lätt. När det har nått sin tekniska livslängd,
tänk på miljön när du kastar batteripaketet.
• Töm batteripaketet på energi genom att köra slut
på laddningen. Tag sedan bort det från verktyget.
• NiCd-celler kan återanvändas. Av miljöhänsyn,
lämna batteripaketet till något av de
uppsamlingsställen som finns i Din kommun eller
till en DEWALT serviceverkstad. De insamlade
batteripaketen kommer att återanvändas eller
kastas enligt gällande bestämmelser.
OBS! Som konsument är Du ansvarig för att
batteriet avyttras på lämpligt sätt.
Förbrukade maskiner
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad.
Se aktuell prislista/katalog för vidare information elle
kontakta DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
83
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT
auktoriserade serviceverkstad, se aktuell katalog
för vidare information eller kontakta DEWALT.
sv - 7
TÜRKÇE
KABLOSUZ DÜZELTME TESTERESİ
DW935K2/DW936K2
Tebrikler!
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş
bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede yÝllarÝn deneyimi D E WALT’Ý
profesyonel kullanÝcÝlar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Bu kÝlavuzun tümünde, aşağÝdaki semboller
kullanÝlmÝştÝr:
Bu kÝlavuzdaki talimatlara
uyulmamasÝ halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
İçindekiler
Teknik veriler
tr - 1
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyanÝ tr - 1
Güvenlik talimatlarÝ
tr - 2
AmbalajÝn içindekiler
tr - 5
TanÝm
tr - 5
Elektrik güvenliği
tr - 5
Uzatma kablosu
tr - 5
Montaj ve ayarlar
tr - 5
KullanÝm talimatlarÝ
tr - 7
BakÝm
tr - 7
Garanti
tr - 8
Teknik veriler
Voltaj
V
Azami güç çÝkÝşÝ
W
Yüksüz hÝz
min -1
BÝçak çapÝ
mm
Kesme derinliği
mm
BÝçak gövdesi kalÝnlÝğÝ
mm
BÝçak deliği
mm
Meyil açÝsÝ ayarÝ
AğÝrlÝk (aküsüz)
kg
Akü
Voltaj
Kapasitesi
AğÝrlÝk
Şarj cihazÝ
Şebeke voltajÝ
Şarj süresi
AğÝrlÝk
Sigortalar:
230 V aletler
tr - 1
DW935K2
14,4
340
3.000
136
41
1,1
10
0 - 50°
3,3
DW936K2
18
340
3.200
136
41
1,1
10
0 - 50°
3,3
DE9091
V 14,4
Ah 2,0
kg 0,7
DE9095
18
2,0
0,7
DE9107
V 230
saat 1
kg 0,4
DE9108
230
1
0,4
Elektrik çarpmasÝ tehlikesi
olduğunu gösterir.
YangÝn tehlikesi.
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyanÝ
DW935K2/DW936K2
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3’e
uygun olarak tasarlandÝğÝnÝ beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağÝdaki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
kÝlavuzun arkasÝna bakÝn.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde,
ses şiddeti seviyesi 86/188/EEC &
89/392/EEC’ye uygundur:
L pA
(ses şiddeti)
L WA (akustik gücü)
DW935K2
DW936K2
dB(A)*
84,4
83
dB(A)
92
91
* kullanÝcÝnÝn kulağÝnda
85 dB(A) ses şiddeti (basÝncÝ)
aşÝldÝğÝnda, kulaklarÝ korumak
için gerekli önlemleri alÝn.
10 A
84
TÜRKÇE
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağÝrlÝklÝ
kökü EN 50144’e uygundur:
DW935K2
DW936K2
< 2,5 m/s 2
< 2,5 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
Güvenlik talimatlarÝ
Elektrikli aletleri kullanÝrken daima, yangin,
elektrik çarpmasÝ ve yaralanma riskini
azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallarÝna uyun. Bu ürünü kullanma
girişiminde bulunmadan önce, aşağÝdaki
güvenlik talimatlarÝnÝ dikkatle okuyun.
Bu talimatlarÝ güvenli bir yerde saklayÝn.
Genel Bilgiler
1 ÇalÝşma alanÝnÝzÝ temiz tutun
DağÝnÝk yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 ÇalÝşma alanÝnÝzÝn çevre koşullarÝna
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz bÝrakmayÝn. ÇalÝşma alanÝnÝzÝ iyi aydÝnlatÝn.
Elektrikli aletleri, yanÝcÝ sÝvÝ ve gazlarÝn
bulunduğu ortamlarda kullanmayÝn.
3 Elektrik çarpmasÝna karşÝ önlem alÝn
TopraklanmÝş yüzeylere temastan
kaçÝnÝn (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplarÝ).
4 ÇocuklarÝ aletlerden uzak tutun
ÇocuklarÝn aletle veya uzatma kablosu
ile temasÝna izin vermeyin. Herkesi
çalÝşma alanÝndan uzak tutun.
5 KullanÝlmayan aletleri saklayÝn
KullanÝlmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklarÝn ulaşamayacağÝ bir
yerde saklayÝn.
85
6 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, takÝ takmayÝn.
Hareketli motor parçalarÝ bunlarÝ
kapabilir. AçÝk havada çalÝşken,
tercihen lastik eldiven kullanÝn ve
kaymaz tabanlÝ ayakkabÝ giyin.
SaçÝnÝz uzunsa koruyucu başlÝk giyin.
7 Koruyucu gözlük takÝn
İşlemin toz veya fÝrlayan parçacÝk
yaratmasÝ halinde, yüz veya toz maskesi
kullanÝn.
8 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’yÝ aşarsa,
kulağÝnÝzÝ korumak için gerekli
önlemleri alÝn.
9 İşlediğiniz parçayÝ iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçayÝ sabitlemek için,
işkence veya mengene kullanÝn.
Bu hem daha güvenli olur, hem de iki
elinizde serbest kalmÝş olur.
10 AşÝrÝ uzanarak çalÝşmayÝn
Daima yere sÝkÝ ve dengeli basmaya
dikkat edin.
11 Daima dikkatli olun
YaptÝğÝnÝz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullanÝn. Yorgunken aleti kullanmayÝn.
12 Ayar anahtarlarÝnÝ ve aparatlarÝnÝ
çÝkartÝn
Aleti çalÝştÝrmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparatÝnÝn
bulunmamasÝna dikkat edin.
13 İşe uygun alet kullanÝn
Küçük alet veya aksesuarlarÝ,
ağÝr hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamayÝn. Alet, imalat amacÝna uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktÝr.
Dikkat! Bu kullanÝm kÝlavuzunda
tavsiye edilenlerin dÝşÝnda aksesuar
ve parçalarÝn kullanÝmÝ yaralanma riski
doğurabilir.
14 Aletlerinize iyi bakÝn
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
BakÝm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu
düzenli olarak kontrol edin ve hasarlÝ
ise yetkili D E WALT servisine onartÝn.
Tüm komuta mekanizmasÝnÝ kuru,
temiz ve yağlardan uzak tutun.
tr - 2
TÜRKÇE
15 HasarlÝ parça kontrolü yapÝn
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çalÝşacağÝndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için,
özenle hasar kontrolü yapÝn. Hareketli
parçalarÝn ayarsÝz olup olmadÝğÝ veya
tutukluk yapÝp yapmadÝğÝnÝ, kÝrÝk parça
olup olmadÝğÝnÝ ve çalÝşmasÝnÝ
etkileyebilecek diğer durumlarÝ kontrol
edin. HasarlÝ siperleri veya diğer arÝzalÝ
parçalarÝ talimatlar uyarÝnca onartÝn
veya yeniletin. Tetiği arÝzalÝ ise,
aleti kullanmayÝn. Tetiği yetkili bir
D E WALT onarÝm merkezinde değiştirin.
16 Aletin akü grubunu çÝkarÝn
KullanÝlmadÝğÝnda, bakÝmdan önce ve
aksesuarlarÝ değiştiriyorken akü
grubunu çÝkarÝn.
17 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onarÝm
merkezinde onartÝn
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallarÝna uygundur. Tehlikeyi önlemek
için, elektrikli aletler, sadece kalifiye
teknisyenler tarafÝndan onarÝlmalÝdÝr.
Şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
Bu kÝlavuzda kullanÝlan resimyazÝlara ek
olarak şarj adaptörü ve akü üzerindeki
etiketler aşağÝdaki resimyazÝlarÝ
gösterirler:
100%
Akü şarj oluyor
100%
Akü şarj oldu
Akü kusurlu
ZararlÝ cisimleri sokmayÝn
Hasara uğramÝş aküleri şarj
etmeyin
Kullanmadan önce kÝlavuzu
okuyun
Sadece D E WALT aküleri ile
kullanÝn, diğerleri patlayarak can
ve mal kaybÝna yol açabilir
Aküler için ilave emniyet talimatlarÝ
YangÝn tehlikesi! Metallerin
ayrÝlmÝş bir akünün temaslarÝna
kÝsa devre yaptÝrmasÝnÝ önleyin.
(örneğin bir akü olarak aynÝ cepte
taşÝnan anahtarlar).
Su ile temas ettirmeyin
Kusurlu kablolarÝ derhal değiştirin
• % 25-30’ luk bir potasyum hidroksit
eriyiği olan akü sÝvÝsÝ zararlÝ olabilir.
Deriye temas etmesi durumunda derhal
bol su ile yÝkayÝn. Limon suyu veya sirke
gibi yumuşak bir asit ile nötrleştirin.
Göze temas etmesi halinde en az
10 dakika temiz bol su ile yÝkayÝn.
Bir doktora danÝşÝn.
• Ne sebeple olursa olsun bir aküyü açmayÝ
asla denemeyin.
+40 ˚c
+4 ˚c
Sadece 4 °C ile 40 °C arasÝnda
şarj edin
Aküyü çevreye gereken özeni
göstererek atÝn
Aküyü yakmayÝn
tr - 3
86
TÜRKÇE
Daire testereler için ek emniyet kurallarÝ
CihazÝ elektriğe bağlama, açma-kapama
• CihazÝ elektriğe bağlamadan önce kapalÝ
olup olmadÝğÝnÝ kontrol edin.
• Testereyi çalÝştÝrmadan önce bÝçak
değiştirme somununu testere bÝçağÝ kilit
vidasÝndan çÝkartÝn.
• CihazÝ, testere bÝçağÝ serbestçe hareket
etmeden kapatmayÝn.
Keserken
• ÇalÝşmaya başlamadan önce kesilecek
parçadan tüm çivi ve diğer metal
parçalarÝ çÝkartÝn.
• Çok küçük parçalarÝ kesmeye çalÝşmayÝn.
• CihazÝ kapattÝktan sonra, kesinlikle
testere bÝçağÝnÝ yandan bastÝrarak
durdurmaya çalÝşmayÝn.
• Testereyi kapatmadan önce kesinlikle bir
masaya ya da çalÝşma tezgahÝna
koymayÝn.
• İç kesmeler dÝşÝnda daima keski demiri
kullanÝn.
ÇalÝşma için koruyucu donanÝmlar
• Daire testereyi yalnìzca ahşap ya da
plastik kesmek için kullanÝn.
• Testere bÝçağÝnÝ örten tüm parçalarÝn iyi
durumda olup olmadÝğÝnÝ kontrol edin.
• Asla testere koruyucularÝnÝ
sÝkÝştÝrmayÝn.
• SÝkÝşmÝş testere bÝçağÝnÝ derhal açÝn ve
koruyucu sÝkÝşmÝş durumdayken testereyi
kullanmayÝn.
• Keski demirini yerinden çÝkartmayÝn.
• Keski demiri doğru ayarlanmÝş olmalÝdÝr;
dişli kenar ile keski demiri arasÝndaki
mesafe 2 mm olmalÝ; yükseklik farkÝ ise
2 mm ya da daha az olmalÝdÝr .
Testere bÝçağÝnÝn kontrol edilmesi ve
değiştirilmesi
• YalnÝzca bu kullanÝm kÝlavuzunda
belirtilen özelliklere sahip testere
bÝçaklarÝnÝ kullanÝn.
87
• Yüksek alaşÝmlÝ, yüksek hÝzlÝ çelikten
(HSS çeliği) imal edilmiş testere
bÝçaklarÝ kullanÝlmamalÝdÝr. Karpit
kaplamalÝ ya da CrV testere bÝçaklarÝyla
iyi sonuçlar alÝnabilmektedir.
• YalnÝzca iyi durumdaki keskin bÝçak
testereleri kullanÝlmalÝdÝr; çatlak ya da
eğilmiş testere bÝçaklar çÝkartÝlÝp
yenileri ile değiştirilmelidir.
• Testere bÝçağÝnÝn güvenli bir şekilde
takÝldÝğÝnÝ ve doğru yönde donüp
dönmediğini kontrol edin.
Sabit testere kullanÝmÝ
• Testere tezgahÝ kullanÝrken, kesme
genişliğinin kullanÝlan testere bÝçağğ
için yeterli olup olmadÝğÝnÝ kontrol edin.
• Dar parçalarÝ (80 mm ya da daha dar)
uzunlamasÝna keserken, uzunlamasÝna
kenar boyunca bir yan ayna kullanÝn.
• Kesilen parça sabitlenmişse, parçanÝn
geri tepmesini önleyecek donanÝmlar
kullanÝlmalÝdÝr.
• Ahşap parçalarÝn yuvarlak kÝsÝmlarÝnÝ
keserken, kaymayÝ engellemek için
parçayÝ testere bÝçağÝnÝn her iki
tarafÝnda sabit tutmak için bir cihaz
kullanÝn.
• Ahşap parçasÝndan kesilen parçalarÝn
bÝçak dişlerine kapÝlÝp havaya
fÝrlatÝlmasÝnÝ önleyin.
Geri tepmeye karşÝ koruyucu
• Geri tepme, testerenin aniden boğulup
kullanÝcÝya doğru itilmesiyle
oluşmaktadÝr. Testere bÝçağÝnÝn
sÝkÝşmasÝ ya da testerenin boğulmasÝ
halinde çalÝştÝrma düğmesini derhal
serbest bÝrakÝn.
• Testere bÝçaklarÝnÝ daima keskin halde
tutun.
• Kesme bölgesi yakÝnÝndaki geniş
levhalarÝ destekleyin.
• AyÝrÝrken bir düz kenar kÝlavuzu ya da
ayna kullanÝn; testereyi zorlamayÝn.
• Testereyi, bÝçak dönerken kesilen
parçadan kaldÝrmayÝn. ON/OFF düğmesini
serbest bÝrakÝn ve testere bÝçağÝnÝn
durmasÝnÝ bekleyin.
tr - 4
TÜRKÇE
AmbalajÝn içindekiler
AmbalajÝn içinde aşağÝdakiler vardÝr:
1 Kablosuz Düzeltme Testeresi
1 Testere bÝçağÝ
1 Allen anahtarÝ
1 Paralel ayna (DW936K2)
2 Akü
1 Şarj cihazÝ
1 Kutu
1 KullanÝm kÝlavuzu
1 AçÝlÝmlÝ çizim
• Nakliye sÝrasÝnda alette, parçalarÝnda
veya aksesuarlarÝnda hasar oluşup
oluşmadÝğÝnÝ kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu kÝlavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ayÝrÝn.
Şarj adaptörü, sadece tek voltaj için
tasarlanmÝştÝr. Daima şebeke voltajÝnÝn,
adaptörünüzün üstünde yazÝlÝ olan voltajla
aynÝ olmasÝna dikkat edin.
D E WALT adaptörünüz, EN 50144
uyarÝnca çift yalÝtÝmlÝdÝr, bu
nedele topraklanmasÝ gerekmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çÝplak bakÝr
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve çÝplak iletken, kötü bağlantÝ, hasarlÝ
yalÝtÝm kontrolü yapÝn. Gerekli onarÝmlarÝ
yapÝn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
TanÝm (şekil A)
D E WALT Kablosuz Düzeltme Testereleri
profesyonel kesim işleri için tasarlanmÝştÝr.
1 AÇ/KAPA düğmesi
2 Güvenlik kilidi
3 Ön kol
4 BÝçak kilit düğmesi
5 Toz ağzÝ
6 Meyil ayar düğmesi
7 Kesik göstergesi
8 Keski demiri
9 BÝçak sÝkÝştÝrma vidasÝ
10 Alt siper
11 Alt siper geri çekme manivelasÝ
12 Taban
13 Derinlik ayar düğmesi
14 Paralel ayna (DW936K2)
15 Akü
Şarj cihazÝ
1 saatte şarj edebilen D E WALT şarj cihazÝnÝz
7,2-14,4 V (DW935K2) / 7,2-18 V (DW936K2)
arasÝ D E WALT aküler için kullanÝlabilmektedir.
15 Akü
16 Salma düğmeleri
17 Şarj cihazÝ
18 Şarj göstergesi (kÝrmÝzÝ)
Montaj ve ayarlama
• Montaja ve ayarlama işlemine
başlamadan önce aküyü cihazdan
çÝkartÝn.
• Aküyü takmadan ya da
çÝkartmadan önce aleti daima
kapatÝn.
Akü (şekil A)
Akünün şarj edilmesi
Aküyü ilk kez ya da uzun bir süre
kullanmadÝktan sonra şarj ettiğinizde,
yalnÝzca %80 oranÝnda şarj olacaktÝr.
Akü birkeç kez şarj edilip deşarj olduktan
sonra tam kapasite şarjr ulaşacaktÝr.
Aküyü şarj etmeden önce aletin elektrik
bağlantÝsÝnÝ kontrol edin. elektrik
bağlantÝnÝzda bir sorun olmadÝğÝ halde
akünüz şarj olmuyorsa, şarj cihazÝnÝzÝ
yetkili bir D E WALT servisine getirin.
Şarj sÝrasÝnda akü ve şarj cihazÝ ÝsÝnabilir.
Bu normal bir durumdur ve herhangi bir
sorunun olduğunu göstermez.
Elektrik güvenliği
tr - 5
88
TÜRKÇE
Aküyü <4 °C ya da >40 °C arasÝ
çevre sÝcaklÝklarÝnda şarj etmeyin.
Önerilen şarj sÝcaklÝğÝ:
ortalama 24 °C.
• Aküyü (15) şarj etmek için şekilde
gösterildiği gibi şarj cihazÝna (17) takÝn
ve şarj cihazÝnÝn fişini prize takÝn.
Akünün, şarj cihazÝna tam olarak oturup
oturmadÝğÝnÝ kontrol edin. KÝrmÝzÝ şarj
göstergesi (18) yanÝp sönmeye
başlayacaktÝr. Gösterge, takriben bir saat
sonra yanÝp sönmeye son vercek ve sürekli
yanmaya başlayacaktÝr. Akünüz artÝk tam
olarak şarj edilmiştir. Akü şarj cihazÝndan
istenildiği zaman çÝkartÝlabilmekte ya da
elektriğe bağlÝ şarj cihazÝnÝn içinde
belirsiz bir süre bÝrakÝlabilmektedir.
Akünün takÝlmasÝ ve çÝkartÝlmasÝ
• Aküyü şarj yerine oturtun.
• Aküyü şarj yerinden almak için iki
serbest bÝrakma düğmesine (16) anda
basÝp aküyü çÝkartÝn.
Kesme derinliği ayarlanmasÝ (şekil A & B)
• Derinlik ayar düğmesini (13) gevşetin.
• Doğru kesme derinliğini ayarlamak için
tabanÝ (12) hareket ettirin.
• Derinlik ayar düğmesini (13) sÝkÝştÝrÝn.
Kesimde en iyi sonucu alabilmek
için, testere bÝçağÝnÝn kesilen
parçadan 3 mm kadar çÝkmasÝnÝ
sağlayÝn (bknz. şekil B).
Meyil ayarÝ (şekil A & B)
Meyil açÝsÝ 0° - 50° derece arasÝnda
ayarlanabilmektedir.
• Meyil ayar düğmesini (6) gevşetin.
• Testere tabanÝnÝ (12), gösterge istenilen
açÝyÝ ölçekte gösterene kadar döndürün.
• Meyil ayar düğmesini (6) sÝkÝştÝrÝn.
90°lik kesimler için taban ayarÝ (şekil A)
• Testereyi 0° meyile ayarlayÝn.
• ManivelayÝ (11) kullanarak bÝçak siperini
çekin ve testereyi bÝçak tarafÝna
yerleştirin.
89
• Meyil ayar düğmesini (6) gevşetin.
• 90° ayarÝ yapabilmek bÝçağa ve tabana
bir blok yerleştirin.
• AltÝgen başlÝ somunu bir anahtarla
gevşetip ayar vidasÝnÝ, taban doğru açÝda
durecek şekilde çevirin. Somunu
sÝkÝştÝrarak vidayÝ sabitleyin.
• Gerektiğinde ibreyi “0” konumuna
ayarlayÝn.
Testere bÝçağÝnÝn değiştirilmesi
(şekil C & D)
• BÝçak tespit düğmesine (4) basÝn ve
takÝmdaki Allen anahtarÝyla bÝçak
sÝkÝştÝrma vidasÝnÝ (9) saat yönünün
aksine çevirerek sökün.
• ManivelayÝ (11) kullanarak bÝçak siperini
(10) çekin ve bÝçağÝ yerleştirin.
Rondeleri (19 & 20) tekrar doğru
konumlarÝna yerleştirin.
• BÝçağÝn dönüş yönünü kontrol edin.
• Rondeleleri tespit etmek için bÝçak
sÝkÝştÝrma vidasÝnÝ (9) elle çevirin
(saatin aksi yönünde).
• Mili, bÝçak durana kadar çevirirken bÝçak
tespit düğmesine (4) basÝn.
• Allen anahtarÝyla bÝçak sÝkÝştÝrma
vidasÝnÝ sÝkÝn.
Keski demirinin ayarlanmasÝ (şekil E)
Doğru keski demiri (8) ayarÝ için bknz. şekil
E. Keski demiri aralÝğÝnÝ, bÝçak
değiştirdiğinizde ya da mümkün olan her
fÝrsatta ayarlayÝn.
• Keski demirinin tutturucularÝna ulaşmak
için kesim derinliğini 0 mm’ye ayarlayÝn.
• TutturucularÝ gevşetin ve kesme
demirinin tümünü dÝşarÝ çekin.
• AralÝğÝ ayarlayÝn ve tutturucularÝ
sÝkÝştÝrÝn.
DW936K2 - Paralel aynanÝn takÝlmasÝ
(şekil F)
• Paralel aynayÝ (14) şekilde gösterildiği
gibi takÝn.
tr - 6
TÜRKÇE
KullanÝm talimatlarÝ
• Daima güvenlik talimatlarÝna ve
uygulanan kurallara uyun.
• Testereye fazla bastÝrmayÝn ve
testere bÝçağÝna yan basÝnç
uygulamayÝn.
• AşÝrÝ yüklenmeden kaçÝnÝn.
Testere fazla ÝsÝndÝğÝnda birkaç
dakika boş olarak çalÝştÝrÝn.
ÇalÝştÝrmadan önce:
• Akünüzün (tam) şarjlÝ olmasÝna dikkat
edin.
• Siperler doğru monte edilmiş olmalÝdÝr.
Testere bÝçağÝ siperi kapalÝ konumda
olmalÝdÝr.
• BÝçağÝn, bÝçak üzerindeki okun yönünde
dönmesine dikkat edin.
• Çok aşÝnmÝş bÝçaklar kullanmayÝn.
CihazÝn açÝlmasÝ/kapatÝlmasÝ (şekil A)
Düzeltme testerenizin AÇ/KAPA düğmesi (1)
bir güvenlik kilidiyle (2) donatÝlmÝştÝr.
• CihazÝ yeniden açmak için önce güvenlik
kilidine basÝn.
• Sonra AÇ/KAPA düğmesine basÝn.
AÇ/KAPA düğmesi bÝrakÝldÝğÝnda
güvenlik kilidi otomatik olarak devreye
girer ve makinenin yanlÝşlÝkla
çalÝştÝrÝlmasÝnÝ önler.
Testereyi, bÝçak kesilecek parçaya
da başka bir cisimle temas
ederken çalÝştÝrmayÝn ya da
kapatmayÝn.
Düzeltme testerenizin tutulmasÝ ve
kullanÝlmasÝ (şekil A)
• D E WALT Testerenizin ana tutma kolundan
kavrayÝn ve ön kolundan (3) da tutarak
yönlendirin.
• En iyi sonuçlarÝ almak için, kesilen parçayÝ
tersyüz edip bir mengeneyle sÝkÝştÝrÝn.
• Kesilecek parça üzerinde çizilen
çizgiyi takip etmek için kesik
göstergesini (7) kullanÝn.
Kesik göstergesi, testere bÝçağÝnÝn sol
(dÝş) kenarÝ ile aynÝ hizadadÝr.
tr - 7
Toz çekme (şekil A)
D E WALT Daire Testereniz bir toz çekme
adaptörüyle (5) donatÝlmÝştÝr.
• Daima, ahşap kesimindeki toz emisyonu
ile ilgili yönetmeliklere uygun bir
elektrikli vakuum emicisi kullanÝn.
Birçok normal elektrik süpürgesinin
emme hortumu toz çekme ağzÝna
takÝlabilmektedir.
• Metal keserken, uygun bir kÝvÝlcÝm
korumasÝ olmadan süpürge kullanmayÝn.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
BakÝm
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bakÝmla uzun süre çalÝşacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalÝşmasÝ,
alete gerekli bakÝmÝn yapÝlmasÝna ve
düzenli temizliğe bağlÝdÝr.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
• Temizlemeden önce, şarj adaptörünü AC
prizinden çÝkartÝn.
• Elektrikli aletinizi temizlemeden önce
aküyü sökün.
• HavalandÝrma kanallarÝnÝn temiz ve açÝk
olmasÝna dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
90
TÜRKÇE
Çevre
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Şarj edilebilir akü grubu
Bu uzun ömürlü akü daha önceden kolayca
yapÝlan işlerde yeterli güç üretemediğinde
yeniden şarj edilmelidir. Teknik ömrünün
sonunda çevremize gereken özeni
göstererek atÝn:
• Aküyü tamamen boşaltÝn, sonra aletten
çÝkarÝn.
• NiCd hücreler geri kazanÝlabilir.
OnlarÝ bayinize veya yerel bir geri
kazanma istasyonuna götürün.
Toplanan aküler geri kazanÝlacak veya
uygun şekilde imha edilecektir.
İstenmeyen aletler ve çevre
AtacağÝnÝz eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kaldÝran
D E WALT onarÝm merkezlerine götürün.
D E WALT ağÝr hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performansÝ sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri
götürebilirsiniz. SatÝn alma belgesinin
ibrazÝ şarttÝr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yÝllÝk tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir yÝl süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. SatÝn alma
tarihinden itibaren bir yÝl içinde yapÝlan
hiçbir onarÝm ve koruyucu bakÝm
işleminden işçilik ücreti almamaktayÝz.
SatÝn alma tarihinin belgelenmesi
şarttÝr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağÝr hizmet tipi endüstriyel
aletleri, satÝş tarihinden itibaren bir yÝl
süreyle garantilidir. HatalÝ malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arÝzalar
ücretsiz onarÝlÝr. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağÝdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• BaşkalarÝ tarafÝndan yapÝlan veya
girişimde bulunulan onarÝmlardan
kaynaklanan hasar
• YanlÝş kullanÝm, ihmal, eskime ve
aşÝnmadan, alet üzerinde değişiklik
ve amaç dÝşÝ kullanÝmdan kaynaklanan
hasar.
Size en yakÝn yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu kÝlavuzun
arkasÝnda bulunan uygun telefon
numarasÝnÝ kullanÝn.
91
tr - 8
∂§§∏¡π∫∞
E¶∞¡∞º√ƒ∆π∑√ªE¡√ ¶ƒπ√¡π
•∞∫ƒπ™ª∞∆√™ DW935∫2/DW936K2
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 5
el - 5
el - 5
el - 5
el - 5
el - 7
el - 7
el - 8
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË (max)
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÏÂ›‰·˜
µ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜
¶¿¯Ô˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÏÂ›‰·˜
√‹ ÏÂ›‰·˜
ƒ‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜
µ¿ÚÔ˜ (¯ˆÚ›˜
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ)
V
W
min-1
mm
mm
mm
mm
DW935K2
14,4
340
3.000
136
41
1,1
10
0 - 50°
DW936K2
18
340
3.200
136
41
1,1
10
0 - 50°
kg 3,3
3,3
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∆¿ÛË
ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·
µ¿ÚÔ˜
DE9091
V 14,4
Ah 2,0
kg 0,7
DE9095
18
2,0
0,7
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
∆¿ÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ÃÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘
µ¿ÚÔ˜
DE9107
V 230
h 1
kg 0,4
DE9108
230
1
0,4
el - 1
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
DW935K2/DW936K2
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
89/392/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN55104, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 89/392/EOK, ̤ÙÚËÛË
ηٿ EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
DW935K2
DW936K2
84,4
83
92
91
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
92
∂§§∏¡π∫∞
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW935K2
DW936K2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ AÓ¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜,
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ). ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı›
Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ·ÔÌfiÓˆÛ˘
‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ‰È·Ê˘Á‹˜ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ¤ Ù· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
93
5 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
6 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
7 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
8 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÎÂÓË ÁÈ·
ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi
Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
11 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
12 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜
‹ ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ
Ì Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
el - 2
∂§§∏¡π∫∞
14 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙÂ
ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
Ô˘ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
15 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
16 ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ fiÙ·Ó
‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
17 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹
ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
• ∆Ô ˘ÁÚfi Ì·Ù·ÚÈÒÓ, ¤Ó· ‰È¿Ï˘Ì· 25-30%
˘‰ÚÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ Î·Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
‚Ï·‚ÂÚfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÚÌ·ÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜,
ÍÂχÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÓÂÚfi. EÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÙÂ
Ì ‹ÈÔ Ô͇ fiˆ˜ ¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ‹ Í›‰È.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Â·Ê‹˜ Ì ٷ Ì¿ÙÈ·, ÍÂχÓÂÙÂ
Ì ¿ÊıÔÓÔ Î·ı·Úfi ÓÂÚfi ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÁÈ·ÙÚfi.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ.
¶ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√È ÈӷΛ‰·È ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
100%
ºÔÚÙÈ˙ÂÈ
100%
ºÔÚÙÈÛÂ
EÏϷو̷ÙÈÎË Ì·Ù·ÚÈ·
ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂÈÙ ÌÂÙ·ÏÏÈη ‹ ·ÏÏ·
·ÁÔÁÈÌ· ˘ÏÈη
ªËÓ ÊÔÚÙÈ˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·ÌÌÂÓ˜
Ì·Ù·ÚȘ
°È· ·ÛÊ·ÏË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ· ‰È·‚·ÛÙ ÙÔ
‚È‚ÏÈÔ Ô‰ËÁȈÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈËÙ ÌÔÓÔ Ì·Ù·ÚȘ
DEWALT. ∞ÏϘ ÌÔÚÂÈ Ó· ηԢÓ
ÚÔηψÓÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ˘˜ ηÈ
˙ËÌȘ
ªËÓ ÂÎıÂÙÂÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙË ÛÙË ‚ÚÔ¯Ë
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·Ù· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Úη˚¿˜! ∞ÔʇÁÂÙÂ
‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ Ì ̤ٷÏÏÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ
·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ (.¯. ÎÏÂȉȿ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ
›‰È· ÙÛ¤Ë Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ).
el - 3
¡· ·ÏÏ·˙ÂÙÂ Ù˘¯ˆÓ Êı·ÚÌÂÓÔ
ηψ‰ÈÔ ·ÌÂÛˆ˜
+40 ˚c
+4 ˚c
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂÈÙÂ ÌÔÓÔ ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·ÛȘ ·Ô 4 °C ˆ˜ 40 °C
94
∂§§∏¡π∫∞
∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜,
·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û· ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ªË η›Ù ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓ·
∫·Ù¿ ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ·
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· Ù· ηÚÊÈ¿ Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›·
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ.
• ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÚÈÔÓ›ÛÂÙ Ôχ ÌÈÎÚ¿
·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
• ∞ÊÔ‡ Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙÂ
ÔÙ¤ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘.
• ªË ‚¿˙ÂÙ ÔÙ¤ ÙÔ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È
‹ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‚‹ÛÂÈ.
¢È·Ù¿ÍÂȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
• ∆Ô ÚÈfiÓÈ Í·ÎÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Îfi„ÈÌÔ Í‡ÏÔ˘ ηÈ
Ï·ÛÙÈÎÔ‡.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘
ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Â›Ó·È ÛÂ
ηϋ ηٿÛÙ·ÛË.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÌÏÔοÚÂÙ ÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜
ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ¤Ó· ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓÔ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÌË
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ Â¿Ó Ô
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓÔ˜.
• ∆Ô Ì·¯·›ÚÈ ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚ›ٷÈ.
• ∆Ô Ì·¯·›ÚÈ ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ›ٷÈ
ÛˆÛÙ¿. ∏ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ô‰ÔÓÙˆÙÔ‡
‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ôχ 5 mm Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿
‡„Ô˘˜ ÌÂٷ͇ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ηÈ
Ô‰ÔÓوً˜ ÛÙÂÊ¿Ó˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Ôχ
5 mm (ÂÈÎ. E).
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
• ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÏÂ›‰Â˜
ÚÈÔÓÈÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜
Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û’·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘.
95
• §Â›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·fi ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜
ÎÚ¿Ì·, ¯¿Ï˘‚· ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (HSS) ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È.
• ªfiÓÔ ÎÔÊÙÂÚ¤˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û ¿ÚÈÛÙË
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. √È Ú·ÁÈṲ̂Ó˜ ‹
Ï˘ÁÈṲ̂Ó˜ ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È
ηٿ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÔÚ¿.
EȉÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ
• √Ù·Ó Îfi‚ÂÙ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÛÙÂÓ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
(Ï¿ÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 80 mm),
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Ô‰ËÁfi ÙÔÌ‹˜
ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·Ì‹ÎÔ˘˜ ÏÂ˘Ú¿˜.
• √Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÊÈÁ̤ÓÔ
ÁÂÚ¿ Ì ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜, Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó
ÙÔ Ù›Ó·ÁÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘.
• √Ù·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ΢ÎÏÈΤ˜ ‰È·ÙÔ̤˜ ͇ÏÔ˘
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù¿ ÙÔ
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜
Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È
Ë ÔÏ›ÛıËÛË.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ÚÈÔÓ›‰È· ͇ÏÔ˘ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÛÙ· ‰fiÓÙÈ· Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È Ó· ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓÈÛÙÔ‡Ó
ÛÙÔÓ ·¤Ú·.
¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ Ù›Ó·ÁÌ·
• ∆›Ó·ÁÌ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·Ú¯›˙ÂÈ
ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘
(ÛÙÔÏ¿ÚÈÛÌ·) Î·È Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ›Ûˆ ÚÔ˜ ÙÔÓ
¯ÂÈÚÈÛÙ‹. ∞Ê‹ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË Â¿Ó
Ë ÏÂ›‰· ÎfiÏÏËÛ ‹ Â¿Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÛÙÔÏ¿ÚÂÈ.
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÎÔÊÙÂÚ¤˜.
• ™ÙËÚ›ÍÙ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ÎÔ‹˜
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ‹ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ
Ô‰ËÁfi fiÙ·Ó Îfi‚ÂÙÂ. ªË ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ªËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙÔ ˘Ô
ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ¿˜
ÎÔ‹˜ ÂÓÒ Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.
el - 4
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 E·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ ¶ÚÈfiÓÈ Í·ÎÚ›ÛÌ·ÙÔ˜
1 §Â›‰Â˜ ¶ÚÈÔÓÈÔ‡
1 ∞ÏÏÂÓfiÎÏÂȉÔ
1 ¶Ï¢ÚÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ (DW936K2)
2 £‹Î˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
1 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
1 ∫È‚ÒÙÈÔ
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô E·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ ¶ÚÈfiÓÈ Í·ÎÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘
DEWALT Ô˘ ¤¯ÂÙ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ·
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF
2 ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì›
3 EÌÚfiÛıÈ· Ï·‚‹
4 ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÏÂ›‰·˜
5 ∞ÁˆÁfi˜ ÛÎfiÓ˘
6 §·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜
7 ¢Â›ÎÙ˘ ÙÔÌ‹˜
8 ª·¯·›ÚÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡
9 µ›‰· Û‡ÛÊÈ͢ ÏÂ›‰·˜
10 ∫¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
11 ªÔ¯Ïfi˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ οو ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
12 ÀÔÛÙ‹ÚÈÁÌ·
13 §·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜
14 ¶Ï¢ÚÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ (DW936K2)
15 ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ DEWALT Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰¤¯ÂÙ·È ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ù¿Ûˆ˜ ·fi 7,2 ¤ˆ˜ 14,4 V
(DW935K2); 7,2 ¤ˆ˜ 18 V (DW936K2) Û ̛· ÒÚ·.
15 £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ
16 ∫Ô˘ÌÈ¿ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
17 ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
18 EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (ÎfiÎÎÈÓÔ)
el - 5
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË.
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È
Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
• ¶¿ÓÙ· ı¤ÙÂÙ ÂÎÙfi˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÈÓ
‚¿ÏÂÙ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ.
™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ (ÂÈÎ. ∞)
ºfiÚÙÈÛË Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
√Ù·Ó ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ‹ ÌÂÙ¿ ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·
·Ôı‹Î¢ÛË, ı· ÊÔÚÙÈÛÙ› ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 80%.
ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘ ηÈ
ÂÎÊfiÚÙÈÛ˘, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı·
·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï‹ÚË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ·
ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÚÈÓ ·fi ÙË ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘
Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ. E¿Ó ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ‰ÂÓ
ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È, ËÁ·›ÓÂÙÂ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÂ
EÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ™˘ÓÂÚÁÂ›Ô DEWALT.
∫·Ù¿ ÙË ÊfiÚÙÈÛË, Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ıÂÚÌ¿ fiÙ·Ó Ù·
·ÁÁ›˙ÂÙÂ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ
·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ·.
96
∂§§∏¡π∫∞
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ < 4 °C ‹ >40 °C.
™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘:
ÂÚ›Ô˘ 24 °C.
• °È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
(15), ‚¿ÏÙ ÙÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (17) fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙË Ú›˙·.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
¤¯ÂÈ Î·ı‹ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹. ∆Ô ÎfiÎÎÈÓÔ
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÊfiÚÙÈÛ˘ (18) ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ.
ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÂÚ›Ô˘ ÒÚ·, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ Î·È ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·Ì̤ÓÔ.
∆Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Â›Ó·È ÙÒÚ· Ï‹Úˆ˜
ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ. ∏ ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó·
·Ê·ÈÚÂı› ÔÔÙ‰‹ÔÙ ‹ Ó· Ì›ÓÂÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· ·fiÚÈÛÙÔ
¯ÚfiÓÔ.
EÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ
• µ¿ÏÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÛÙË Ï·‚‹
ÙÔ˘ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ ̤¯ÚÈ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ,
ȤÛÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ‰‡Ô ÎÔ˘ÌÈ¿
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (16) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¤Íˆ ·fi ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÏÈÔ‡.
ƒ‡ıÌÈÛË ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. ∞ & µ)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (13).
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· (12) ÁÈ· Ó·
ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (13).
°È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·Ê‹ÛÙÂ
ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ
·fi ÙÔ ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÂÚ›Ô˘ 3 mm (‰Â›Ù ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ ÛÙÔ
Û¯‹Ì· µ).
ƒ‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜ (ÂÈÎ. ∞ & µ)
∏ ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÌÂٷ͇
0° Î·È 50°.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜ (6).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· Á¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (12) ̤¯ÚÈ ÙÔ ÛËÌ¿‰È
Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· ÛÙËÓ Îϛ̷η.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜ ÁˆÓ›·˜ (6).
97
ƒ‡ıÌÈÛË ˘ÔÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ̤˜ 90° (ÂÈÎ. ∞)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 0°.
• ª·˙¤„Ù ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi (11) ηÈ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÛÙË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘
ÏÂ›‰·˜.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÏÔÍ‹˜
ÁˆÓ›·˜ (6).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ Â¿Óˆ
ÛÙË ÏÂ›‰· Î·È ÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÁÈ· Ó·
Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ÁˆÓ›· ÛÙȘ 90°.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÂÍ·ÁˆÓÈÎfi ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ Ì ¤Ó·
ÎÏÂȉ› Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ‚›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘ ¤ÙÛÈ
ÒÛÙ ÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÙË
ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›·. ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙË ‚›‰· ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜
ÙÔ ÂÍ·ÁˆÓÈÎfi ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ.
• E¿Ó Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, Ú˘ıÌ›ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË
ÛÙË ı¤ÛË “0”.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. C & D)
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÏÂ›‰·˜ (4) ηÈ
Í‚ȉÒÛÙ ÙË ‚›‰· Û‡ÛÊÈ͢ ÏÂ›‰·˜ (9)
ÛÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ηٿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘
ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› ∞ÏÏÂÓ
Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ª·˙¤„Ù ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜
(10) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi (11) ηÈ
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰·. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¿ÏÈ
ÙȘ ÚÔ‰¤Ï˜ (19 & 20) ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
• EϤÁÍÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
• µÈ‰ÒÛÙ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙË ‚›‰· Û‡ÛÊÈ͢ ÏÂ›‰·˜
(9) ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙË ÚÔ‰¤Ï· ÛÙË ı¤ÛË
Ù˘. ™ÙÚ›„Ù ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ
‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (4)
ÂÓÒ ÛÙÚ›‚ÂÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· Ó·
¿„ÂÈ Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.
• ™ÙÚ›„Ù ÁÂÚ¿ ÙË ‚›‰· Û‡ÛÊÈ͢ Ù˘ ÏÂ›‰·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› ∞ÏÏÂÓ.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ (ÂÈÎ. E)
°È· ÙË ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡
‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ (8), Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ
ÛÙÔ Û¯‹Ì· E. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È¿ÎÂÓÔ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡
‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ fiÙ·Ó Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
·ÏÏ¿˙ÂÙ·È ‹ fiÙ·Ó Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÛÙ· 0 mm ÁÈ· Ó·
¤¯ÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ‚›‰Â˜ Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘
Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡.
el - 6
∂§§∏¡π∫∞
• ÷ϷÚÒÛÙÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ‚›‰Â˜ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
¤Íˆ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ
Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‰È¿ÎÂÓÔ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜.
DW936K2 - ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ï¢ÚÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜
(ÂÈÎ. F)
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ Ï¢ÚÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ (14) ÛÙÔ
Û¯‹Ì·.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• EÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÈÔÓÈÛÙ› ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞Û΋ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌËÓ ·ÛΛ٠Ï¢ÚÈ΋
›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ
Û·˜ Â›Ó·È (Ï‹Úˆ˜) ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ ¤¯Ô˘Ó
ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿. √ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙË
ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜
ÛÙËÓ ÏÂ›‰·.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́Ó˜
ÏÂ›‰Â˜.
EÎΛÓËÛË Î·È ¢È·ÎÔ‹ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÂÈÎ. A)
°È· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ON/OFF (1) ÙÔ˘ ¶ÚÈÔÓÈÔ‡ Û·˜ Í·ÎÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ
ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› (2).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó·
··ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ȤÛÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ON/OFF.
ªfiÏȘ ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ON/OFF Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ‰È·ÎfiÙ˘
ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ
·ı¤ÏËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
el - 7
ªËÓ ı¤ÙÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÌË
Ûٷ̷ٿ٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Ë ÏÂ›‰·
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ˘fi
ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ ¿ÏÏ· ˘ÏÈο.
ÃÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ÚÈÔÓÈÔ‡ •·ÎÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎ. A)
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi EÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ DEWALT
·fi ÙË Î‡ÚÈ· Ï·‚‹ Î·È ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· Ï·‚‹ (3)
ÁÈ· Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÛˆÛÙ¿.
• EÂȉ‹ Ë ÙÔÌ‹ Â›Ó·È ÔÌ·ÏfiÙÂÚË ÛÙË ÏÂ˘Ú¿
fiÔ˘ Ë ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÚÔ˜
ηÙÂÚÁ·Û›· ›‰Ô˜, ÛÊ›ÍÙ ÙÔ Ì ÙËÓ ›Ûˆ
ÏÂ˘Ú¿ Ó· ‚ϤÂÈ ÚÔ˜ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÂÁÎÔ‹˜ (7) ÁÈ· Ó·
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ¯·Ú¿¯ıËΠÛÙÔ
˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ›‰Ô˜. √ ‰Â›ÎÙ˘ ÂÁÎÔ‹˜
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ (Â͈ÙÂÚÈ΋)
ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
EÍ·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ¢ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ DEWALT Ô˘ ¤¯ÂÙ ›ӷÈ
ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ÛÙfiÌÈÔ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÛÎfiÓ˘ (5).
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡
ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜
√‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÎÔÌ¤˜ ÛÎfiÓ˘ fiÙ·Ó
ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ͇ÏÔ. √È Ì¿ÓÈΘ ÎÂÓÔ‡ ÙˆÓ ÈÔ
Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓˆÓ Ù‡ˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡
ÎÂÓÔ‡ ı· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘.
• MË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡ ¯ˆÚ›˜
ηٿÏÏËÏË ÚoÛÙ·Û›¿ ·fi ÛÈÓı‹Ú˜ fiÙ·Ó
ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ̤ٷÏÏ·.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
98
∂§§∏¡π∫∞
E°°ÀH™H
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
• µÁ¿ÏÙ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÔÓ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ì ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÚÈÓ
ηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ∏ÏÂÎÙÚÔΛÓËÙÔ EÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
E·Ó·ÊÔÚÙË˙fiÌÂÓÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·Ú- ÈÒÓ
∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜
‰È·ÚΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
‡ÎÔÏ· ÚÔËÁ- Ô˘Ì¤Óˆ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘
Ù¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ·ÔÚÚ›„Ù ÙÔ Ì ÙËÓ ‰¤Ô˘Û·
ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ:
• EÍ·ÓÙÏ‹ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·
Ì·Ù·ÚÈÒÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ
·fi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆· ÛÙÔȯ›· ¡ÈÎÂÏ›Ô˘-∫·‰Ì›Ô˘ ›ӷÈ
·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·. ªÂٷʤÚÙ ٷ ÛÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜ ‹ Û ÙÔÈÎfi ÛÙ·ıÌfi
·Ó·Î‡ÎψÛ˘. √È Û˘ÏÏÂÁfiÌÂÓ˜ ı‹Î˜
Ì·Ù·ÚÈÒÓ ı· ·Ó·Î˘ÎÏ- ˆıÔ‡Ó ‹ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó
ηٿÏÏËÏ·.
∞ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÂÚÁ·Ï›·
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. √È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı·
ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘
‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
99
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
el - 8
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel: 472 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
07-97
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7
Tel: 021 26 39 06 26
Faks: 021 26 39 06 35
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
104
Download PDF

advertising