DW702 | DeWalt DW702 MITRE SAW Type 2 instruction manual

®
DW702
DW703
Dansk
1
Deutsch
8
English
16
Español
23
Français
31
Italiano
38
Nederlands
46
Norsk
53
Português
60
Suomi
67
Svenska
74
Türkçe
81
EÏÏËÓÈη
89
Copyright DEWALT
2
15 10
1
16
13
9
11
14
7
18
17
12
3
8
4
A1
5
6
24
25
20
21
28
27
26
23
22
A2
30
29
A4
A3
32
31
A6
A5
9
1
18
8
8
8
22
B
8
C
10
2
35
34
2
33
36
D1
D2
2
34
35
15
36
D3
38
2
37 36
36
39 40
D5
D4
4
5
E1
42
E2
45
38
7
43
44
E3
E4
45
47
48
46
17
G1
F
21
38
7
28
43
44
G3
G2
21
21
28
28
49
49
G5
G4
7
23
G6
51
50 12
H
52
17
21
21
26
26
53
54
I2
I1
1
16
13
7
J
K
L
M
N1
N2
A
O1
O2
P1
P2
P3
DANSK
GERINGSSAV DW702/DW703
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT elværktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Klingediameter
Huldiameter
Maks. klingehastighed
Maks. tværsavningskapacitet 90°
Maks. geringskapacitet 45°
Maks. savedybde 90°
Maks. smigtværsavning 45°
Gering (maks.-positioner)
Smig (maks.-positioner)
0° gering
Maximal savbredde ved maks. højde 89 mm
Maximal savhøjde ved maks. bredde 162 mm
45° gering
Maximal savbredde ved maks. højde 89 mm
Maximal savhøjde ved maks. bredde 114 mm
45° smigvinkel
Maximal savbredde ved maks. højde 61mm
Maximal savhøjde ved maks. bredde 161 mm
31,62° gering, 33,85° smigvinkel
Maximal savhøjde ved maks. bredde 133 mm
Automatisk klingebremstid
Vægt
DW702
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
50°
50°
-
DW703
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
58
50°
50°
48°
3°
mm
mm
95
41
95
41
mm
mm
67
41
67
41
mm
mm
-
95
25
mm
s
kg
< 10,0
14,8
20
< 10,0
13,8
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
venstre
højre
venstre
højre
Sikringer:
230 V maskiner
DW702/DW703
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i henhold til
EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/EØF, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029.
For yderligere information bedes De venligst kontakte DEWALT på
nedenstående adresse eller se bagsiden af brugervejledningen.
DW702
LpA
DW703
(lydniveau)
dB(A)*
88,8
88,8
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
101,7
101,7
m/s2
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Den vægtede geometriske middelværdi
af accelerationsfrekvensen
* ved operatørens øre
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare eller ødelæggelse af
værktøjet, hvis brugervejledningens instruktioner ikke følges.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
Angiver risiko for elektrisk stød.
1
AM2110437.01
da - 1
DANSK
Sikkerhedsanvisninger
Når man anvender faststående elværktøj skal de lokale
sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at nedsætte riskoen for
brand, elektrisk stød og personskader.
Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden værktøjet
tages i brug.
Gem brugsanvisningen til senere opslag.
Generelt
1 Hold arbejdsområdet rent
Rodede områder og arbejdsbænke indbyder til skader.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke værktøjet på fugtige eller
våde pladser. Sørg for en god belysning over arbejdsområdet
(250 - 300 Lux). Anvend ikke værktøjet, hvor der er risiko for, at der
kan opstå brand eller forekomme eksplosioner. F. eks. aldrig
i nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
3 Hold børnene på afstand
Børn, besøgende eller dyr må ikke komme i nærheden af
arbejdsområdet eller røre ved værktøjet eller netkablet.
4 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. De kan sidde fast
i bevægelige dele. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Brug passende
handsker og skridsikkert fodtøj, når du arbejder udendørs.
5 Personlig beskyttelse
Brug altid beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller støvmaske, når brug af
værktøjet kan danne støv eller flyvende partikler. Bær også et
varmeresistent forklæde, hvis disse partikler er meget varme. Brug altid
høreværn, når støjniveauet er ubehageligt, dvs. hvis lydtrykket som
angivet i dette manual overstiger 85 dB(A).
6 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe). Når man bruger værktøjet under ekstreme
forhold (f. eks. høj fugtighed, når der dannes metalspåner osv.) kan den
elektriske sikkerhed forbedres ved at indsætte en isolerende
transformer eller en (FI) fejlstrømsafbryder.
7 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
8 Vær opmærksom
Se på det du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet, når du
er træt.
9 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde arbejdsemnet fast. Det
er sikrere end at bruge hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
10 Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til at tilslutte støvudsugnings- og
støvopsamlingsudstyret, skal man sørge for, at disse er tilsluttet og
bruges korrekt.
11 Fjern justernøgler og skruenøgler
Kontroller altid at nøgler og justerværktøj er fjernet fra værktøjet,
inden det startes.
12 Forlængerkabler
Før brugen skal forlængerkablet efterses og udskiftes, hvis det er skadet.
Når man bruger værktøjet udendørs, må man kun benytte
forlængerkabler, der er beregnet til udendørs brug og mærkede til dette.
13 Brug det rigtige værktøj
Det er beskrevet i denne brugsanvisning, hvilke formål værktøjet er
beregnet til. Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er beregnet
til kraftigere værktøj. Værktøjet gør arbejdet bedst ved den hastighed,
som det er beregnet til. Værktøjet må ikke forceres.
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller udstyr eller udførelse af
andre opgaver med dette værktøj end de, der anbefales i dette
manual, kan medføre risiko for personskader.
da - 2
14 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og netkablet for beskadigelser, før det
tages i brug. Check de bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, brud på dele, skader på skærme og kontakter
samt alt andet, der kan påvirke værktøjets funktion.
Kontrollér, at værktøjet fungerer rigtigt og kan udføre det arbejde,
det er beregnet til. Værktøjet må ikke benyttes, hvis én af delene er
beskadiget eller defekt. Brug ikke værktøjet, hvis det ikke kan tændes
og slukkes ved afbryderen. Alle skadede eller defekte dele skal
repareres eller udskiftes på et autoriseret DEWALT-værksted.
Forsøg aldrig selv at reparere værktøjet.
15 Afbryde værktøjet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du forlader det.
Afbryd altid værktøjet, når det ikke er i brug, og før du udskifter nogen
som helst værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller udstyr, og før der
foretages service.
16 Undgå utilsigtet start af værktøjet
Sørg for, at værktøjet er slukket, når ledningen tilsluttes strømmen.
17 Ledningen må ikke misbruges
Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes på afstand af varme, olie og skarpe kanter.
18 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt, sikkert aflåst
sted eller uden for børns rækkevidde.
19 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at det kan fungere bedst
og sikrest. Følg vejledningerne for vedligeholdelse og udskiftning af
tilbehør. Hold alle håndtag og kontakter tørre, rene og fri for olie og fedt.
20 Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser. Få dit
værktøj repareret på et autoriseret DEWALT-værksted. Reparationer
må kun foretages af dertil kvalificerede personer, som bruger originale
reservedele. I modsat fald kan der opstå betydelig fare for brugeren.
Yderligere sikkerhedsregler for geringssave
21 Aktivering af afskærmning
Klingeafskærmen på saven går automatisk op, når armen bringes ned;
den går ned over klingen, når armen løftes. Afskærmningen kan løftes
med hånden, når savklingen skal monteres eller fjernes eller for
inspektion af saven. Løft aldrig klingeskærmen med hånden, uden at
ledningen er taget ud at stikket.
22 Flyvende genstande
Skærmens forsektion har lameller for at sikre udsynet ved savningen.
Selv om lamellerne mindsker mængden af flyvende genstande, er der
åbninger i skærmen og man bør altid bruge øjenværn, når man kigger
gennem lamellerne.
23 Savklinger
Se til at klingen roterer i den rigtige retning. Hold klingen skarp.
Brug ikke klinger med større eller mindre diameter en den anbefalede.
Vedrørende korrekt klingespecifikationer se de tekniske data.
24 Klingeafskærmning
Brug aldrig saven med afskærmningen afmonteret.
25 Pas på hænderne
Hold hænderne væk fra savklingens spor. Hold hænderne væk fra
klingeområdet, når savens strømkabel er tilsluttet.
26 Stop af motoren
Løft klingen fra savsporet i arbejdsemnet før kontakten frikobles.
Forsøg aldrig at stoppe maskinen, når den er i bevægelse, ved at holde
et værktøj eller lignende mod klingen. Kil ikke noget fast mod
ventilatoren for at blokere motorakslen.
27 Vedligeholdelse af klingen og akselkraverne
Kontrollér at bladet og spindelkraverne er rene på kontaktoverfladerne,
og brug den medleverede skruenøgle til at stramme dem med.
2
DANSK
Rumtemperatur
Brug kun maskinen når omgivelserne har en temperatur på mellem 5 °C
og 40 °C.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding. Kontroller,
at strømforsyningen svarer til spændingen på typeskiltet.
Dit værktøj er dobbeltisoleret i henhold til EN 61029;
jordledning er derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den bortskaffes på sikker
måde. Et stik med blottede kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
17 Smiglås
18 Transportlås
A2
20 Støvudsugningstud
21 Vinkelpositionsstop
22 Håndudskæring
23 Øverste anlægs venstre låseknop
24 Øvre beskyttelsesskærm
25 Motorhus
26 Smigpositionsjusteringsstop
27 Savsporsplade
28 Stop for justering af lodret position
A3
29 Støtteforlænger
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der anvendes et kabel svarende
til værktøjets strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.) Den mindste
lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
A4
30 Justerbart længdestop
A5
31 Spændetvinge
Spændingsfald
Strømafbrydelser medfører korte spændingsfald. Under forhold,
hvor strømforsynings forholdene ikke er de mest ideelle, kan andet udstyr
blive påvirket.
A6
32 Støvpose
Hvis systemimpedansen er lavere end 0,25 ø, vil forstyrrelser højst
sandsynligt ikke forekomme.
Samling
Kontroller emballagens indhold
Træk stikket ud af stikkontakten inden samling.
Emballagen indeholder:
1
1
1
1
2
1
1
Monteret geringssav
Klingenøgle
Klinge, ATB (DW703)
Klinge, TCG (DW702)
Skruetvinger (DW702)
Brugervejledning
Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A1 - A6)
A1
1 Aktiveringshåndtag
2 Flytbar nedre afskærmning
3 Højre sideanlæg
4 Geringsspærreknop
5 Geringslås
6 Geringsskala
7 Venstre sideanlæg
8 Monteringshuller til bænkmontering
9 Bærehåndtag
10 Udløserarm
11 Bageste nedre beskyttelsesskærm
12 Smigskala
13 Hul til lås
14 Klingenøgle
15 Spindellås
16 Afbryder
3
Udpakning (fig. B)
• Tag saven forsigtigt ud af emballagen ved at tage i bærehåndtaget (9).
• Tryk aktiveringshåndtaget (1) nedad og træk transportlåsen (18) ud
som vist.
• Frigør langsomt trykket nedad og lad armen gå helt op.
Montering på arbejdsbænk (fig. C)
• Hullerne (8) på alle fire fødder er beregnet til montering på bænk. Der er
huller af to forskellige størrelser, som passer til forskellige
skruestørrelser. Brug et af hullerne, det er ikke nødvendigt at bruge
begge. Spænd altid saven godt fast for at undgå at den bevæger sig.
Værktøjet kan monteres på et stykke finer med en tykkelse på 12,5 mm
eller mere, hvorved det er lettere at transportere den. Finerstykket kan
derefter spændes fast til underlaget samt flyttes til et andet arbejdssted
og spændes fast der.
• Ved montering af saven på et stykke finer skal man sikre sig,
at monteringsskruerne ikke stikker ud på undersiden af finerpladen.
Finerpladen skal være plan med underlaget. Ved fastspænding på et
underlag skal man kun spænde klemmefremspringene der,
hvor monteringsskruerne er placeret. Hvis man spænder andre steder,
vil dette indvirke på savens funktion.
• For at forhindre blokering og upræcision skal man sørge for,
at monteringsoverfladen ikke er skæv eller ujævn. Hvis saven rokker på
overfladen, kan man lægge tyndt materiale under en af savens fødder,
indtil saven står fast på overfladen.
Montering af savklingen (fig. D1 - D5)
• Tryk udløserarmen (10) ned for at udløse den nedre beskyttelsesskærm
(2), løft derefter den nedre beskyttelsesskærm så meget som muligt.
• Løsn skruen (33) i skærmens beslag tilstrækkeligt til, at det vinklede
hjørnestykke (34) kan komme mellem skruens hoved og skærmen.
Dette vil gøre det muligt at løfte skærmens beslag (35) tilstrækkeligt til
at komme til klingens låseskrue (36).
da - 3
DANSK
• Med den nedre skærm løftet oppe af skruen til skærmens beslag (33)
trykkes på spindellåsen (15) med den ene hånd, og derefter løsnes den
venstre klingeskrue (36) med den anden hånd ved hjælp af den
medleverede gevindskårne klingenøgle (14) ved at dreje denne med uret.
Spindellåsen anvendes ved at trykke knappen ind som vist og
dreje spindelen med hånden, til man mærker at låsen
aktiveres. Fortsæt med at holde låseknappen inde for at
forhindre at spindelen drejer.
Kontrol og justering af klingen i forhold til bordet (fig. G1 -G6)
• Løsn smiglåsen (17).
• Tryk geringsarmen mod højre for at sikre at den er helt lodret med
vinkelpositionsstoppet (21) anbragt mod stoppet for justering af lodret
position (28) og stram smiglåsen.
• Træk hovedet nedad, indtil klingen netop går ind i savsporet (43).
• Sæt en vinkel (44) på bordet og op mod klingen (38) (fig. G3).
Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.
• Fjern klingens låseskrue (36) og den udvendige akselkrave (37).
• Monter savklingen (38) på klingeadapteren (39) direkte på den
indvendige akselkrave (40). Sørg for at tænderne på klingens underside
peger mod savens bagende (væk fra brugeren).
• Udskift den udvendige akselkrave (37).
• Spænd klingens låseskrue (36) ved at dreje den mod uret, mens
spindellåsen holdes aktiveret med den anden hånd.
• Før skærmbeslaget (35) ned, indtil det vinklede hjørnestykke (34) sidder
under hovedet på skærmbeslagets skrue (33).
• Spænd skruen på skærmbeslaget.
Tryk aldrig spindellåsetappen ind, mens klingen roterer. Sørg
for at holde skærmbeslaget nede og spænd skruen på
skærmbeslaget godt, efter at klingen er monteret.
Justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden justering.
Din geringssav er grundigt justeret på fabrikken. Hvis det er nødvendigt at
justere den på grund af ændringer under transport eller håndtering eller af
anden årsag, skal nedenstående anvisninger følges. Når justeringerne er
udført en gang, skulle det ikke være nødvendigt at justere dem igen.
Kontrol og justering af klingen i forhold til anlægget (fig. E1 - E4)
• Løsn geringsspærreknoppen (4) og klem geringslåsen (5) opad for at
frigøre geringsarmen (42).
• Drej geringsarmen, indtil tappen lokaliserer den i 0° geringsstilling.
Spænd ikke spærreknoppen.
• Træk hovedet nedad, indtil klingen netop går ind i savsporet (43).
• Sæt en vinkel (44) mod anlæggets venstre side (7) og mod klingen (38)
(fig. F3).
Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn de tre skruer (45) og flyt skalaen/geringsarmenheden mod
venstre eller højre, indtil klingen står i en vinkel på 90° mod anlægget,
som målt ved vinklen.
• Spænd de tre skruer (45) igen. Geringsindikatorens værdi har ingen
betydning på nuværende tidspunkt.
Justering af geringsindikatoren (fig. E1, E2 & F)
• Løsn geringsspærreknoppen (4) og tryk på geringslåsen (5) for at
frigøre geringsarmen (42).
• Flyt savarmen for at indstille geringsindikatoren (46) på nul som vist på
fig. F.
• Med geringsspærreknoppen løsnet lades geringslåsen gå på plads,
mens geringsarmen drejes forbi nulpunktet.
• Overvåg indikatoren (46) og geringsskalaen (6). Hvis indikatoren ikke
viser præcis nul, løsnes skruen (47), plasticlisten (48) bevæges, til der
står 0°, og skruen spændes.
da - 4
• Indstil på følgende måde:
• Løsn låsemøtrikken (49) et par omgange, og mens du kontrollerer,
at stopskruen (28) er i fast kontakt med vinkelstillingsstoppet (19),
drejer du skruen til at indstille stop for lodret position (28) ind eller ud
indtil klingen står 90° i forhold til bordet, som målt med vinkelmåleren.
• Stram låsemøtrikken (49) godt til, mens du holder stopskruen (28) fast
i positionen.
• Hvis smigindikatoren (50) ikke viser nul på smigskalaen (12), løsn da
skruen (51), der holder skalaen og flyt den, til 0 vises.
Justering af anlægget (fig. H)
Den øverste venstre del af anlægget (7) kan justeres til venstre for at skabe
spillerum og tillade saven en smigvinkel på 48° til venstre.
Anlægget justeres på følgende måde:
• Løsn de to plastknopper (23) og lad anlægget glide til venstre.
• Foretag en prøvekørsel med saven frakoblet (off) og kontroller
spillerummet. Juster anlægget så det sidder så tæt på klingen som
formålstjenligt for at give maksimal støtte for arbejdsemnet uden at
indvirke på armens op- og nedbevægelser.
• Stram knoppen sikkert.
Styresporet (52) kan blive tilstoppet med savsmuld. Brug en
pind eller trykluft med ringe tryk til at rense styresporet med.
Kontrol og justering af den mellemliggende smigvinkel
(fig. A1, A2, I1 & I2)
• Løsn venstre anlægs lås (23) og skub venstre anlægs øverste del så
langt mod venstre som muligt.
• Løsn smiglåsen (17) og flyt savarmen til venstre, indtil vinkelpositionsstoppet
(21) hviler på smigpositionsjusteringsstoppet (26). Dette er 45° smigposition.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn låsemøtrikken (53) et par omgange og skruen til
smigpositionsjusteringsstoppet (26) ind eller ud, indtil indikatoren (54)
angiver 45° med vinkelpositionsstoppet (21) hvilende på
smigpositionsjusteringsstoppet.
• Stram låsemøtrikken (53) godt til, mens du holder stopskruen (26) fast
i positionen.
• For at opnå en 3° højre smigvinkel eller en 48° venstre smigvinkel, skal
de to justeringsstopskruer indstilles, så de tillader savarmen at bevæge
sig tilstrækkeligt.
Brugervejledning
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende
foreskrifter.
Før værktøjet tages i brug:
• Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte savklinger.
Den maksimale omdrejningshastighed for værktøjet må ikke overstige
savklingens maksimale omdrejningshastighed.
• Forsøg ikke at save for små genstande.
• Lad klingen save frit. Pres ikke.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen påbegyndes.
• Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
4
DANSK
• Fastspænd arbejdsemnet.
• Selv om denne sav kan save træ og mange andre materialer, som ikke
er af metal, vedrører disse brugsanvisninger kun savning af træ.
De samme retningslinier gælder for andre materialer. Sav ikke materialer af
metal (jern eller stål) eller murværk med denne sav! Brug ikke slibeskiver!
• Brug savsporspladen. Brug ikke maskinen, hvis savsporet er bredere
end 10 mm.
Tænd og sluk (fig. J)
• Tryk på afbryderen (16) for at tænde for maskinen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Der er ingen mulighed for at låse kontakten i tændt position, men der
er et hul (13) i afbryderen, som er beregnet til en lås, så maskinen kan
låses i slukket position.
Lodret tværsnit (fig. A1, A2 & K)
• Løsn geringsspærreknoppen (4) og vip geringslåsen (5) opad.
• Sæt geringslåsen i 0° position og spænd geringsspærreknoppen.
• Placer træemnet, som skal saves, mod anlægget (3 & 7).
• Grib fat om aktiveringshåndtaget (1) og tryk på udløserarmen (10) for at
frigøre hovedet. Tryk på afbryderen (17) for at starte motoren.
• Tryk hovedet ned, så klingen kan save sig igennem træet og gå ind
i plastsavsporspladen (27).
• Slip afbryderen, når savningen er gennemført, og vent til savklingen står
helt stille, før du drejer hovedet tilbage til dets øverste hvileposition.
Lodret geringstværsnit (fig. L)
• Løsn geringsspærreknoppen og vip geringslåsen opad. Før hovedet til
venstre eller til højre til den ønskede vinkel.
• Geringslåsen vil automatisk stille sig på 10°, 15°, 22,5°, 31,62° og 45°.
Hvis der ønskes en mellemliggende vinkel eller 50°, holdes hovedet
fast, og det fastlåses ved at spænde geringsspærreknoppen.
• Sørg altid for at geringsspærreknoppen er godt spændt før savningen.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Ved gering af enden af et stykke træ med ringe afskæring
placeres træstykket sådan at afskæringen sker på den side af
klingen, der har størst vinkel til anlægget; d.v.s. venstre gering,
afskæring til højre - højre gering, afskæring til venstre.
Smig (fig. A1, A2 & M)
Smigvinklen kan indstilles fra 3° til højre til 48° til venstre og kan saves med
geringsarmen indstillet på mellem nul og maksimalt 45° gering til højre eller
venstre.
• Løsn venstre anlægs lås (23) og skub venstre anlægs øverste del (7)
så langt mod venstre som muligt. Løsn smiglåsen (17) og indstil
smigvinklen efter ønske.
• Spænd smiglåsen (17) godt.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Snitkvalitet
Ethvert snits glathed afhænger af en række forskellige variable, f.eks. det
anvendte materiale. Hvis man ønsker et så glat snit som muligt med
henblik på støbning eller anden form for præcisionsarbejde, vil man opnå
de ønskede resultater ved at anvende en skarp (60 tands karbid) klinge
og en langsom, jævn savehastighed.
Sørg for at materialet ikke bevæger sig under savningen,
spænd det godt fast. Lad altid klingen standse helt, før armen
løsnes. Hvis der opstår små træfibre bagest på arbejdsemnet,
kan man sætte et stykke tape på træemnet, der hvor snittet
skal foretages. Sav igennem tapen og fjern tapen, når
savningen er udført.
5
Krops- og håndstilling
Ved at holde en korrekt kropsholdning og håndstilling under arbejdet,
vil arbejdet med geringssaven gå lettere, blive mere præcist og sikrere.
• Hold aldrig hænderne i nærheden af saveområdet.
• Lad ikke hænderne komme nærmere end 150 mm fra klingen.
• Hold arbejdsemnet godt fast mod bordet og mod anlægget under
savningen. Hold hænderne i stilling, indtil afbryderen er sluppet og
klingen er standset helt.
• Foretag altid prøvekørsler (uden strøm) før afsluttende snit, for at
kontrollere klingens bane.
• Kryds ikke hænderne som vist.
• Hold begge fødder fast på gulvet og sørg for at være i balance.
• Når savearmen bevæges til venstre eller højre skal man følge med og
stå lidt forskudt for savklingen.
• Kig gennem beskyttelsesskærmens lameller, når en blyantslinie skal følges.
Fastspænding af arbejdsemnet (fig. A5)
• Spænd træstrykket fast til saven, når dette er muligt.
• For at opnå det bedste resultat, bør den tvinge (31), der er beregnet til
anvendelse med saven anvendes. Spænd emnet fast til anlægget,
når dette er muligt. Det kan fastspændes på begge sider af savklingen.
Husk at placere klemmen mod en solid, flad støtteoverflade.
Brug altid en materialeklemme, når der skæres i ik-jernmetaller.
Støtte for lange stykker (fig. A3)
• Sørg altid for at støtte lange stykker.
• For at opnå det bedst mulige resultat bør forlægningsstøtten (29)
bruges til forlængning af savens bordbredde (fås hos forhandleren som
ekstraudstyr). Støt lange stykker ved anvendelse af passende midler
såsom savbukke eller lignende for at forhindre, at enderne falder ned.
Savning af billedrammer, skyggekasser og andre firesidede
genstande (fig. N1 & N2)
Pyntelister og andre rammer
Lav nogle få prøvesnit med affaldstræ for at opnå føling med saven. Saven er
et perfekt værktøj til geringssavning af hjørner som dem der vises på fig. N1.
Den viste samling kan laves ved hjælp af enten smig- eller geringsindstilling.
Brug af smigindstilling
Smigvinklen for de to plader er begge indstillet på 45° for at opnå et 90°
hjørne. Geringsarmen er låst i nulposition. Træstykket er placeret med den
brede, flade side mod bordet og den smalle kant mod anlægget.
Brug af geringsindstilling
Samme snit kan udføres ved geringssavning til højre og til venstre med
den brede overflade mod anlægget.
De to skitser (fig. N1 & N2) gælder kun for firesidede genstande.
Da antallet sider varierer, varierer gerings- og smigvinklerne også.
Tabellen nedenfor angiver passende vinkler for en lang række former
under antagelse af, at alle sider har samme længde. For at finde frem til
gerings- eller smigvinklerne for en form, der ikke vises i tabellen, divideres
180° med antallet sider.
Antal sider
4
5
6
7
8
9
10
Gerings- eller smigvinkel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
da - 5
DANSK
Dobbeltgering (fig. O1 & O2)
Et kombineret geringssnit er et snit med en geringsvinkel (fig. N2) og en
smigvinkel (fig. N1) samtidig. Denne form for snit bruges til fremstilling af
rammer eller kasser med skrå sider som dem der vises på fig. O1.
Ved gering til højre:
- øges geringsvinklen ved at flytte armen for at stille det pågældende
mikrometersmærke ud for det nærmeste mærke på geringsskalaen til højre.
- mindskes geringsvinklen ved at flytte armen for at indstille det
pågældende mikrometersmærke ud for det nærmeste mærke
på geringsskalaen til venstre.
Hvis snitvinklen varierer fra snit til snit, kontrolleres at
smiglåseknoppen og geringsspærreknoppen er ordentligt
spændt. Disse knopper skal spændes efter alle ændringer
i smig- eller geringsvinklerne.
• Tabellen nedenfor kan hjælpe til med at finde frem til de rigtige smigog geringsindstillinger for almindelige kombinerede geringssnit.
Tabellen bruges ved at vælge en ønsket vinkel “A” (fig. O2) for projektet
og finde denne vinkel i tabellen. Derefter følges tabellen lodret ned for
at finde den korrekte smigvinkel og derefter vandret for at finde den
korrekte geringsvinkel.
• Indstil saven på de fundne vinkler og foretag nogle prøvesnit.
• Eksperimenter med at samle de savede stykker.
• Eksempel: For at lave en firesidet kasse med en 25° udvendig vinkel
(angle “A”) (fig. O2) bruges den øverste højre bue. Find 25° på
bueskalaen. Følg den vandrette tværlinie til en af siderne for at finde
geringsvinkelindstillingen på saven (23°). Følg ligeledes den lodrette
linie opad eller nedad for at finde smigvinkelindstillingen (40°). Foretag
altid prøvesnit på affaldstræ for at kontrollere savens indstilling.
5
75
80
15
20
25
30
40
45
KVADRATISK
KASSE
65
40
50
55
60
40
35
35
45
35
40
30
75
6-SIDET KASSE
35
70
30
65
80
85
30
25
45
20
65
70
50
25
55
35
50
45
15
20
40
60
75
20
80
85
55
60
25
15
30
40
15
25
35
30
10
8-SIDET KASSE
10
15
20
15
5
10
20
25
10
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
INDSTIL DENNE GERINGSVINKEL PÅ SAVEN
10
70
0
85
45
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Savning af fodlister
Savning af fodlister foretages ved en smigvinkel på 45°.
• Foretag altid en prøvekørsel uden strøm, før der saves.
• Al savning foretages med listens bagside liggende fladt på saven.
Indvendigt hjørne
- Venstre side
• Placer listen med oversiden mod anlægget.
• Gem venstre side af snittet.
- Højre side
• Placer listen med undersiden mod anlægget.
• Gem venstre side af snittet.
Udvendigt hjørne
- Venstre side
• Placer listen med undersiden mod anlægget.
• Gem højre side af snittet.
- Højre side
• Placer listen med oversiden mod anlægget.
• Gem højre side af snittet.
Savning af toplister
Savningen af toplister udføres i en kombineret gering. For at opnå den
størst mulige præcision har din sav forhåndsindstillede vinkelpositioner
på 31,62° gering og 33,85° smigvinkel. Disse indstillinger er beregnede
på standard toplister med 52° vinkler foroven og 38° vinkler forneden.
45
INDSTIL DENNE SMIGVINKEL PÅ SAVEN
Mikrometerskala (fig. P1 - P3)
Saven er udstyret med en mikrometerskala for at opnå stor præcision.
For indstillinger, der kræver brøkindstillinger (1/4°, 1/2°, 3/4°), gør
mikrometerskalaen det muligt at indstille geringsvinklerne med 1/4°
præcision. Mikrometerskala anvendes på følgende måde:
Lad os som eksempel antage at vi ønsker en vinkel på 241/4° til højre.
• Slå geringssaven fra (off).
• Indstil geringsvinklen på det gradhul, der er nærmest den ønskede
indstilling, ved at stille midtermærket på skydelæren, vist på fig. P1,
ud for det hele gradtal på geringsskalaen. Undersøg fig. P1
omhyggeligt, indstillingen viser 24° gering til højre. For at indstille på
den ekstra 1/4° trykkes på geringsarmlåsen og armen flyttes forsigtigt,
til %1° mikrometersmærket står ud for det nærmeste gradmærke
på geringsskalaen.
I dette eksempel er det nærmeste gradmærke på geringsskalane 25°.
Fig. fig. P2 viser en indstilling på 241/4° gering til højre.
da - 6
Ved gering til venstre:
- øges geringsvinklen ved at flytte armen for at stille det pågældende
mikrometermærke ud for det nærmeste mærke på geringsskalaen til
venstre.
- mindskes geringsvinklen ved at flytte armen for at indstille det
pågældende mikrometersmærke ud for det nærmeste mærke
på geringsskalaen til højre.
• Lav prøvesnit med affaldsmateriale, før du foretager de endelige snit.
• Alle snit foretages i en venstre smigvinkel og med listens bagside mod
basis.
Indvendigt hjørne
- Venstre side
• Listens top mod anlægget.
• Gering til højre.
• Gem venstre side af snittet.
- Højre side
• Listens bund mod anlægget.
• Gering til venstre,
• Gem venstre side af snittet.
Udvendigt hjørne
- Venstre side
• Listens bund mod anlægget.
• Gering til venstre,
• Gem venstre side af snittet.
6
DANSK
- Højre side
• Listens top mod anlægget.
• Gering til højre.
• Gem højre side af snittet.
Støvudsugning (fig. A2 & A6)
• Sæt støvposen (32) på støvtuden (20).
• Når muligt brug en udsuger, der opfylder de gældende bestemmelser
vedrørende støvudsugning.
Savklinger
For at opnå den angivne savekapacitet skal der altid anvendes 250 mm
savklinger med 30 mm akselhuller.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres forhandler.
Transport (fig. B)
Geringssaven leveres med et bærehåndtag (9) på savearmens overside for
at gøre det bekvemt at bære den.
• Saven transporteres ved at sænke armen og trykke transportlåsen (18)
ind.
• Ved transport skal man altid gribe om saven i bærehåndtaget (9) eller
håndindsnittene (22) som vises på fig. B.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med mindst
mulig vedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles korrekt og rengøres
jævnligt.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør maskinhuset jævnligt med en
blød klud.
• Rengør bordet overflade jævnligt.
• Rengør støvudsugningssystemet jævnligt.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med din DEWALT-maskine, kan du returnere
maskinen til forhandleren inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet. Maskinen skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af din DEWALT-maskine inden for de
første 12 måneder efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service omfatter arbejdsog reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis en DEWALT-maskine bliver defekt på grund af materiale- eller
produktionsfejl inden for de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller også udskiftes enheden
uden beregning under følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og er et tillæg til
forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede serviceværksted, se
aktuelt katalog for videre information eller kontakt DEWALT.
Alternativt kan De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgs-service på Internettet
på følgende adresse: www.2helpU.com.
Importør i Danmark: Black & Decker
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort
sammen med almindeligt affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et autoriseret
serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste om yderligere information eller
kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående specifikationer
ændres, hvilket ikke meddeles separat.
7
da - 7
DEUTSCH
KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE DW702/DW703
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT entschieden, das die
lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre
der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
DW702/DW703
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Maschinen entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EWG, 89/336/EWG, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 und EN 61029 konzipiert wurden.
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Max. Sägeblattdrehzahl
Max. Querschnitt bei 90°
Max. Gehrungsschnitt bei 45°
Max. Schnittiefe bei 90°
Max. Neigungsquerschnittiefe bei 45°
Gehrung (max. Einstellung)
Neigung (max. Einstellung)
0° Gehrung
Resultierende Breite bei max. Höhe 89 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 162 mm
45° Gehrung
Resultierende Breite bei max. Höhe 89 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 114 mm
45° Neigung
Resultierende Breite bei max. Höhe 61mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 161 mm
31,62° Gehrung, 33,85° Neigung
Resultierende Höhe bei max. Breite 133 mm
Bremszeit der automatischen
elektronischen Blattbremse
Gewicht
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
DW702
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
50°
50°
-
DW703
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
58
50°
50°
48°
3°
(mm)
(mm)
95
41
95
41
(mm)
(mm)
67
41
67
41
(mm)
(mm)
-
95
25
(mm)
-
20
< 10,0
14,8
< 10,0
13,8
(Volt)
(Watt)
(mm)
(mm)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
links
rechts
links
rechts
(s)
(kg)
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche
Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Anleitung!
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter
unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten
Niederlassungen.
LpA
(Schalldruck)
dB(A)*
DW702
DW703
88,8
88,8
LWA (Schalleistung)
dB(A)
101,7
101,7
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung
m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Zertifikat-Nr.
AM2110437.01
elektrische Spannung
de - 1
8
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von stationären Elektrowerkzeugen sind zum Schutz
gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Feuergefahr die
nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie das Gerät
verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung!
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse!
Setzen Sie das Gerät keinem Regen aus. Verwenden Sie das Gerät
nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung. Sorgen Sie für eine
gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches (250 - 300 Lux). Benutzen Sie
das Gerät nicht an Orten, wo Feuergefahr oder Explosionsgefahr
besteht, z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3 Halten Sie Kinder fern!
Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom Arbeitsbereich fern und
sorgen Sie dafür, daß Sie das Gerät und das Netzkabel nicht berühren.
4 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung!
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von sich
bewegenden Teilen erfaßt werden können. Tragen Sie bei langen
Haaren ein Haarnetz. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe
und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
5 Schutzmaßnahmen
Verwenden Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atemschutzmaske, falls die Arbeiten Staub oder Späne erzeugen können.
Falls diese Teilchen heiß sind, so müssen Sie auch eine hitzebeständige Schürze tragen. Tragen Sie bei einem hohen oder unangenehmen
Schallpegel immer einen Gehörschutz, d.h. falls der in diesem Handbuch angegebene Schalldruck 85 dB(A) überschritten wird.
6 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren,
Heizkörpern, Herden und Kühlschränken.
Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung
von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters
erhöht werden.
7 Achten Sie auf einen sicheren Stand!
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
8 Seien Sie stets aufmerksam!
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind.
9 Sichern Sie das Werkstück!
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück festzuhalten. Es wird damit sicherer gehalten und ermöglicht die Bedienung des Gerätes mit beiden Händen.
10 Schließen Sie Vorrichtungen zur Staubabsaugung an!
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder zum Sammeln von Staub an
das Gerät angeschlossen werden können, vergewissern Sie sich,
daß diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
11 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
12 Verlängerungskabel
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Verlängerungskabel und tauschen
Sie es aus, falls es beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät im Freien
verwenden, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die sich für den
Einsatz im Freien eignen und entsprechend gekennzeichnet sind.
13 Benutzen Sie das richtige Gerät!
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Betriebsanleitung
beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen Geräte oder Zubehörteile für schwere Arbeiten.
9
Mit dem richtigen Gerät erzielen Sie eine optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit. Überlasten Sie das Gerät nicht.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von
Arbeiten mit diesem Gerät, die nicht der bestimmungsgemäßen
Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
14 Kontrollieren Sie Ihr Gerät auf Beschädigungen!
Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel vor der Arbeit auf
Beschädigungen. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile richtig montiert sind, ob keine Teile gebrochen sind, ob keine Schutzvorrichtungen
und Schalter beschädigt sind, und ob irgendwelche andere Schäden
den einwandfreien Betrieb des Gerätes beeinträchtigen könnten. Vergewissern Sie sich, daß das Gerät ordnungsgemäß funktionieren wird.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn irgendein Teil defekt ist. Verwenden
Sie das Gerät nicht, wenn der Ein-/Aus-Schalter nicht funktioniert.
Lassen Sie defekte Teile immer von unserem Zentral-Kundendienst oder
von einer unserer autorisierten DEWALT-Kundendienstwerkstätten austauschen. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.
15 Ziehen Sie den Netzstecker.
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis das Werkzeug die
Ruhestellung erreicht hat, bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen.
Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
bevor Sie irgendwelche Werkzeuge, Zubehörteile oder Geräteteile
auswechseln und bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten vornehmen.
16 Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten!
Vergewissern Sie sich, daß das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es
an die Stromversorgung anschließen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig!
Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Bewahren Sie Ihre Geräte sicher auf!
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen
und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
19 Pflegen Sie Ihre Geräte mit Sorgfalt!
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher
arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Werkzeugwechsel. Halten Sie sämtliche Handgriffe
und Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
20 Reparaturen:
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie Reparaturen nur von unserem Zentral-Kundendienst
oder von einer unserer autorisierten DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausführen. Reparaturen sind nur von autorisierten Fachkräften und mit
Original-Ersatzteilen vorzunehmen; andernfalls kann Unfallgefahr für
den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Gehrungssägen
21 Blattschutz-Betätigung
Der Blattschutz an Ihrer Säge wird automatisch hochgezogen, wenn
der Arm gesenkt wird; er schwenkt wieder zurück, wenn die Säge in
die Ausgangsposition zurückkehrt. Der Blattschutz kann von Hand
hochgezogen werden, wenn Sägeblätter ausgewechselt werden und
wenn der Zustand der Säge geprüft werden soll. Ziehen Sie den Blattschutz nie per Hand hoch, außer wenn die Säge ausgeschaltet ist und
der Netzstecker gezogen wurde.
22 Herumfliegende Späne
Der vordere Teil des Blattschutzes ist mit kleinen Schlitzen versehen,
die eine gute Sicht auf das Werkstück ermöglichen. Obwohl die Schlitze das Herumfliegen von Spänen erheblich reduzieren, sind doch
Öffnungen im Blattschutz vorhanden; somit sollten Sie immer eine
Schutzbrille tragen, wenn Sie mit der Säge arbeiten.
23 Sägeblätter
Stellen Sie sicher, daß sich das Sägeblatt in die richtige Richtung dreht.
Halten Sie das Blatt scharf.
de - 2
DEUTSCH
Verwenden Sie keine Blätter mit einem kleineren oder größeren Durchmesser als empfohlen. Verwenden Sie nur Sägeblätter, die den in den
technischen Daten enthaltenen Anforderungen entsprechen.
24 Blattschutz
Verwenden Sie die Säge nie ohne den richtig positionierten Blattschutz.
25 Achten Sie auf Ihre Hände
Halten Sie Ihre Hände vom Schnittbereich der Säge fern. Halten Sie
Ihre Hände nie in den Sägeblattbereich, während die Säge an der
Stromversorgung angeschlossen ist.
26 Stoppen des Motors
Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück, bevor Sie den
Schalter loslassen. Versuchen Sie nie, das Gerät anzuhalten, indem Sie
ein Werkzeug o.ä. auf das Sägeblatt drücken. Blockieren Sie nie den
Ventilator, um die Antriebswelle zu stoppen.
27 Wartung des Sägeblatts und der Sägeblattflansche
Stellen Sie sicher, daß das Sägeblatt und die Sägeblattflansche an den
Kontaktflächen sauber sind, und verwenden Sie zum Anziehen den
mitgelieferten Schraubenschlüssel.
Umgebungstemperatur
Verwenden Sie die Maschine nur bei Umgebungstemperaturen von 5 °C
bis 40 °C.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie
deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr Elektrowerkzeug ist gemäß EN 61029 zweifach isoliert; ein
Erdleiter ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden,
müssen über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische
Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei
Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Spannungsabsenkungen
Einschaltvorgänge erzeugen kurzfristige Spannungsabsenkungen.
Bei ungünstigen Netzbedingungen können Beeinträchtigungen anderer
Geräte auftreten.
Bei Netzimpedanzen kleiner als 0,25 ø sind keine Störungen zu erwarten.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Montierte Kapp- und Gehrungssäge
1 Sägeblattschlüssel
1 Sägeblatt, ATB (DW703)
1 Sägeblatt, TCG (DW702)
de - 3
2 Spannbacken (DW702)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A1 - A6)
A1
1 Schalthebel
2 Beweglicher Blattschutz unten
3 Anschlag rechts
4 Gehrungsfeststellknopf
5 Gehrungsverriegelung
6 Gehrungsskala
7 Anschlag links
8 Löcher für Werkbankmontage
9 Tragegriff
10 Kopfblockierungs-Freigabehebel
11 Hinterer Blattschutz unten
12 Neigungsskala
13 Loch für Hängeschloß
14 Sägeblattschlüssel
15 Spindelarretierung
16 Auslösetaste
17 Neigungsfeststellknopf
18 Kopfverriegelungsstift
A2
20 Absauganschluß
21 Winkelanschlag
22 Griffaussparung
23 Feststellknopf für oberen Anschlag links
24 Blattschutz oben
25 Motorgehäuse
26 Justieranschlag der Neigungsposition
27 Schlitzplatte
28 Einstellanschlag für senkrechte Stellung
A3
29 Zusätzliche Werkstückauflage
A4
30 Seitenanschlag mit verstellbarer Länge
A5
31 Werkstück-Klemmbacke
A6
32 Staubsack
Zusammenbauen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen immer den Netzstecker.
Auspacken (Abb. B)
• Nehmen Sie die Säge vorsichtig am Tragegriff (9) aus der Verpackung.
• Drücken Sie den Schalthebel (1) ein und ziehen Sie den Kopfverriegelungsstift (18) wie angegeben heraus.
• Führen Sie den Sägekopf kontrolliert nach oben in die Ausgangsposition.
10
DEUTSCH
An der Werkbank befestigen (Abb. C)
• Alle vier Füße sind mit Löchern (8) versehen, die eine leichte Befestigung an der Werkbank ermöglichen. Es sind Löcher in zwei verschiedenen Größen vorhanden, so daß unterschiedliche Schraubengrößen
verwendet werden können. Verwenden Sie eines der beiden Löcher;
es ist nicht nötig, beide Löcher zu verwenden. Sichern Sie Ihre Säge
vor dem Arbeiten ausreichend, damit sie sich nicht bewegen kann. Um
die Mobilität Ihrer Säge zu verbessern, können Sie sie an einer mindestens 12,5 mm starken Sperrholzplatte befestigen. Sie können die Platte nun leicht an der Werkbank festklemmen und wieder abnehmen, um
sie andererorts zu befestigen.
• Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten Sie sicherstellen, daß die Befestigungsschrauben nicht aus dem Plattenboden hervorstehen. Die Sperrholzplatte muß mit der Auflageplatte der
Werkbank bündig liegen. Bei der Befestigung der Säge an irgendeiner
Fläche ist immer dafür zu sorgen, daß sie nur an den Klemmstellen, wo
sich die Befestigungslöcher befinden, festgeklammert wird. Beim Festklemmen der Säge an irgendeiner anderen Stelle ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nicht möglich.
• Um ein Blockieren der Säge und Ungenauigkeiten beim Arbeiten zu
vermeiden, sollte das Werkzeug auf einer ebenen Fläche montiert werden. Um ein Kippeln auf dem Untergrund zu vermeiden, ist die Säge
stabil aufzustellen. Gegebenenfalls schieben Sie dazu ein dünnes Stück
Material unter einen der Füße, bis die Säge stabil unter der Montagefläche steht.
Montage des Sägeblatts (Abb. D1 - D5)
• Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel (10), um den unteren
Blattschutz (2) freizugeben. Ziehen Sie nun den unteren Blattschutz so
weit hoch wie möglich.
• Lösen Sie die Blattschutzarmschraube (33) weit genug, um dem
Eckstück (34) den Durchgang zwischen dem Kopf der Schraube und
dem Blattschutz zu ermöglichen. Nun kann der Blattschutzarm (35)
weit genug hochgezogen werden, um den Zugriff auf die Blattsicherungsschraube (36) zu ermöglichen.
• Während der untere Blattschutz mit der Blattschutzschraube (33)
hochgehalten wird, drücken Sie mit einer Hand den Spindelarretierungsknopf (15). Nehmen Sie nun den mitgelieferten Sägeblattschlüssel (14) in die andere Hand und lockern Sie die Sägeblattschraube (36), indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen (Linksschraube).
Um die Spindelarretierung zu verwenden, drücken Sie den
Knopf und drehen die Spindel von Hand, bis Sie fühlen,
daß die Arretierung einrastet. Halten Sie den Arretierungsknopf
eingedrückt, um die Spindel festzuhalten.
• Entfernen Sie die Sägeblattschraube (36) und den äußeren Sägeblattflansch (37).
• Montieren Sie das Sägeblatt (38) auf dem Sägeblatt-Adapter (39), der
sich direkt am inneren Sägeblattflansch (40) befindet. Sorgen Sie dafür,
daß die Zähne am unteren Blattrand in Richtung der Rückseite der
Säge zeigen (vom Benutzer weg).
• Montieren Sie den äußeren Sägeblattflansch (37) wieder.
• Ziehen Sie die Sägeblattschraube (36) an, indem Sie sie entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen, während Sie mit der anderen Hand den Spindelarretierungsknopf gedrückt halten.
• Bewegen Sie den Blattschutzarm (35) nach unten, bis das Eckstück (34)
sich unterhalb des Kopfes der Blattschutzarmschraube (33) befindet.
• Drehen Sie die Blattschutzarmschraube fest.
Einstellen
Ziehen Sie vor dem Einstellen immer den Netzstecker.
Ihre Kapp- und Gehrungssäge wurde werksseitig genau eingestellt.
Sollte wegen des Transports oder aus irgendeinem anderen Grunde eine
erneute Einstellung erforderlich sein, gehen Sie folgendermaßen vor,
um Ihre Säge einzustellen. Die Einstellungen sollten dann zuverlässig bestehen bleiben.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und Anschlag
(Abb. E1 - E4)
• Lockern Sie den Gehrungsfeststellknopf (4) und drücken Sie die
Gehrungsverriegelung (5) hoch, um den Gehrungsarm (42) freizugeben.
• Schwenken Sie den Gehrungsarm, bis die Verriegelung ihn in der 0°Gehrungsposition hält. Drehen Sie den Feststellknopf nicht fest.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den
Sägeschlitz (43) reicht.
• Legen Sie ein Winkelmaß (44) gegen die linke Seite (7) des Anschlags
und des Sägeblatts (38) (Abb. F3).
Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit dem
Winkel.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die drei Schrauben (45) und bewegen Sie die Skala-/
Gehrungsarmkonstruktion nach links oder rechts, bis der mit dem
Winkelmaß gemessene Winkel zwischen dem Sägeblatt und dem
Anschlag 90° beträgt.
• Drehen Sie die drei Schrauben (45) wieder fest. Die Anzeige des
Gehrungszeigers ist an dieser Stelle nicht von Bedeutung.
Justierung des Gehrungszeigers (Abb. E1, E2 & F)
• Lockern Sie den Gehrungsfeststellknopf (4), und drücken Sie die
Gehrungsverriegelung (5) hoch, um den Gehrungsarm (42) freizugeben.
• Bewegen Sie den Sägearm, um den Gehrungszeiger (46) auf die Nullposition einzustellen, wie Abb. F zeigt.
• Lassen Sie die Gehrungsverriegelung bei lockerem Gehrungsfeststellknopf einschnappen, indem Sie den Gehrungsarm an der Nullposition
vorbeidrehen.
• Beobachten Sie den Zeiger (46) und die Gehrungsskala (6). Falls der
Zeiger nicht genau Null anzeigt, lösen Sie die Schraube (47) und bewegen Sie das Kunststoffteil (48), bis 0° angezeigt wird. Ziehen Sie die
Schraube nun an.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und Tisch
(Abb. G1 - G6)
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (17).
• Drücken Sie den Gehrungsarm nach rechts, um sicherzustellen, daß er
vollkommen senkrecht steht und der Winkelanschlag (21) am senkrechten Einstellknopf (28) anliegt. Ziehen Sie den Neigungsfeststellknopf nun an.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den
Sägeschlitz (43) reicht.
• Setzen Sie einen rechten Winkel (44) auf den Tisch und gegen das Sägeblatt (38) (Abb. G3).
Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit dem
Winkel.
Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf nie ein, während
das Sägeblatt sich dreht. Halten Sie den Blattschutzarm nach
unten und ziehen Sie die Blattschutzarmschraube fest an,
nachdem Sie das Sägeblatt installiert haben.
11
de - 4
DEUTSCH
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie die Sicherungsmutter (49) einige Umdrehungen, und während Sie sicherstellen, daß sich die Anschlagschraube (28) fest im
Kontakt mit dem Winkelanschlag (19) befindet, drehen Sie die Einstellschraube (28) für die senkrechte Stellung hinein bzw. heraus, bis sich
das Blatt 90° zum Tisch befindet, wenn mit dem rechten Winkel gemessen wird.
• Ziehen Sie die Sicherungsmutter (49) fest an, während Sie die Anschlagschraube (28) festhalten.
• Falls der Neigungszeiger (50) nicht Null auf der Neigungsskala (12) anzeigt, lockern Sie die Feststellschraube (51) und justieren Sie den Zeiger auf Null.
Justierung des Anschlags (Abb. H)
Der obere Teil des linken Anschlags (7) kann nach links verschoben werden. Der Platz, der so entsteht, erlaubt einen maximalen Neigungswinkel
der Säge von 48° nach links. Um den Anschlag einzustellen:
• Lockern Sie den Kunststoffknopf (23), und schieben Sie den Anschlag
nach links.
• Machen Sie einen Versuch mit AUSgeschalteter Säge und prüfen Sie
den Zwischenraum zwischen Sägeblatt und Anschlag. Stellen Sie den
Anschlag so ein, daß er so nahe wie möglich am Sägeblatt ist, ohne
die vertikale Bewegung des Sägearms zu behindern.
• Ziehen Sie den Knopf sicher an.
Die Führungsrille (52) kann mit Sägemehl verstopfen.
Verwenden Sie ein Stäbchen oder Druckluft, um die Führungsrille zu reinigen.
Überprüfung und Einstellung des Neigungswinkels
(Abb. A1, A2, I1 & I2)
• Lockern Sie den Feststellknopf (23), und schieben Sie den oberen linken Anschlag so weit wie möglich nach links.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (17), und bewegen Sie den
Sägearm nach links, bis der Winkelanschlag (21) auf dem
Justieranschlag der Neigungsposition (26) ruht. Dies ist die Position,
bei der die Neigung 45° beträgt.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie die Sicherungsmutter (53) einige Umdrehungen, und drehen
Sie den Justieranschlag der Neigungsposition (26) hinein bzw. heraus,
bis der Zeiger (54) 45° anzeigt, während der Winkelanschlag (21) auf
dem Justieranschlag der Neigungsposition ruht.
• Ziehen Sie die Sicherungsmutter (53) fest an, während Sie die Anschlagschraube (26) festhalten.
• Um eine Neigung von 3° nach rechts bzw. von 48° nach links zu erreichen, müssen die beiden Justieranschläge so eingestellt werden, daß
der Sägearm die erforderliche Bewegung machen kann.
Gebrauchsanweisung
Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
Vor dem Betrieb:
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig
abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl der Säge darf
nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
• Sichern Sie das Werkstück.
de - 5
• Obwohl diese Säge Holz und viele andere Nichteisen-Werkstoffe schneidet, beziehen diese Bedienungsvorschriften sich nur auf das Schneiden
von Holz. Die gleichen Richtlinien gelten auch für andere Werkstoffe.
Schneiden Sie mit dieser Säge keine Eisenwerkstoffe (Eisen und Stahl)
oder Mauerwerk! Verwenden Sie keine Schleifscheiben!
• Verwenden Sie immer die Schlitzplatte. Verwenden Sie die Säge nicht,
wenn der Schlitz in der Schlitzplatte breiter ist als 10 mm.
Ein- und Ausschalten (Abb. J)
• Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie die Auslösetaste (16).
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den Schalter los.
• Es gibt keine Vorrichtung, um die Säge in eingeschaltetem Zustand zu
arretieren. Es gibt aber ein Loch (13) in der Auslösetaste, das mit einem
Bügelschloß versehen werden kann, um die Säge in ausgeschaltetem
Zustand zu verriegeln.
Gerader vertikaler Querschnitt (Abb. A1, A2 & K)
• Lockern Sie den Gehrungsfeststellknopf (4), und drücken Sie die
Gehrungsverriegelung (5) hoch.
• Stellen Sie die Gehrungsverrieglung auf die 0°-Position und drehen Sie
den Gehrungfeststellknopf fest.
• Legen Sie das zu schneidende Holz an den Anschlag (3 & 7).
• Halten Sie den Schalthebel (1) und drücken Sie den KopfblockierungsFreigabehebel (10), um den Sägekopf freizugeben. Drücken Sie die
Auslösetaste (17), um den Motor zu starten.
• Drücken Sie den Sägekopf nach unten, um durch das Holz und die
Kunststoff-Schlitzplatte zu schneiden.
• Nach Beendigung des Schnittes lassen Sie die Taste los und warten
Sie, bis das Sägeblatt vollkommen stillsteht, bevor Sie den Kopf in die
obere Ruhelage zurückstellen.
Vertikaler Gehrungsquerschnitt (Abb. L)
• Lockern Sie den Gehrungsfeststellknopf, und drücken Sie die
Gehrungsverriegelung hoch. Bewegen Sie den Kopf nach links oder
nach rechts in den benötigten Winkel.
• Die Gehrungsverriegelung rastet automatisch in der 10°, 15°, 22,5°,
31,62° und 45°-Stellung ein. Für Zwischenwerte oder 50° halten Sie
den Kopf gut fest und ziehen Sie den Gehrungsfeststellknopf an.
• Ziehen Sie vor dem Schneiden den Gehrungsfeststellknopf immer fest an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Wenn der Gehrungsquerschnitt bei einem Stück Holz mit einer
unebenen Kante angewendet wird, legen Sie das Holz so in
die Säge, daß die unebene Kante sich an der Seite des
Sägeblattes befindet, wo der Winkel zum Anschlag am größten
ist. Das heißt: Gehrung nach links, unebene Kante rechts Gehrung nach rechts, unebene Kante nach links.
Neigungsschnitte (Abb. A1, A2 & M)
Der Neigungswinkel kann von 3° nach rechts bis 48° nach links eingestellt
werden. Beim Neigungsquerschnitt kann der Gehrungsarm auf einen Winkel zwischen 0° und 45° Gehrung nach rechts oder links eingestellt werden.
• Lockern Sie den Feststellknopf (23), und schieben Sie den oberen linken Anschlag (7) so weit wie möglich nach links. Lockern Sie den
Neigungsfeststellknopf (17), und stellen Sie die Neigung auf den gewünschten Wert ein.
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellknopf (17) fest an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Schnittqualität
Saubere Schnittkanten hängen von einer Reihe von Variablen ab, wie z.B.
vom Werkstoff. Wenn für Form- und ähnliche Präzisionsarbeiten sehr glatte Schnitte verlangt werden, empfiehlt sich die Verwendung eines scharfen
Sägeblatts (Hartmetall, 60 Zähne) bei einer niedrigen, gleichmäßigen
Schnittgeschwindigkeit.
12
DEUTSCH
Sorgen Sie dafür, daß das Material während des Schneidens
nicht kriecht; sichern Sie es sorgfältig. Lassen Sie das
Sägeblatt immer zum Stillstand kommen, bevor Sie den
Sägearm hochziehen. Falls dennoch an der Hinterseite des
Werkstückes kleine Holzfasern abgespaltet werden, kleben Sie
ein Stück Kreppband über das Holz, wo es geschnitten
werden soll. Sägen Sie durch das Kreppband und entfernen
Sie es nach dem Schneiden.
Haltung des Körpers und der Hände
Eine richtige Haltung des Körpers und der Hände beim Bedienen Ihrer
Kapp- und Gehrungssäge macht das Sägen leichter, präziser und sicherer.
• Halten Sie Ihre Hände nie in der Nähe des Schnittbereiches.
• Halten Sie mit Ihren Händen immer einen Sicherheitsabstand zum
Sägeblatt von mindestens 150 mm ein.
• Halten Sie beim Schneiden das Werkstück fest gegen die Werkbank
und gegen den Anschlag. Behalten Sie Ihre Hände in sicherem
Abstand zum Sägeblatt, bis Sie die Auslösetaste losgelassen haben
und das Sägeblatt zum völligen Stillstand gekommen ist.
• Machen Sie immer einen Versuch (mit AUSgeschalteter Säge),
bevor Sie mit eingeschalteter Maschine arbeiten, so daß Sie die Bahn
des Sägeblatts überprüfen können.
• Kreuzen Sie Ihre Hände nicht.
• Wahren Sie mit beiden Füßen einen festen und balancierten Stand.
• Folgen Sie den Bewegungen des Sägearms nach links und rechts;
stehen Sie hierbei ein wenig seitlich des Sägeblatts.
• Schauen Sie durch die Schlitze im Blattschutz, wenn Sie einer
Bleistiftlinie folgen.
Sichern des Werkstücks (Abb. A5)
• Klemmen Sie das Holz wenn möglich immer auf die Säge.
• Für beste Ergebnisse verwenden Sie die Klemmbacke (31), die für den
Gebrauch mit Ihrer Säge entworfen ist. Klemmen Sie das Werkstück
wenn möglich immer gegen den Anschlag. Sie können an beiden Seiten des Sägeblatts klemmen; denken Sie daran, daß die Klemmbacke
eine feste, flache Anschlag-Oberfläche braucht.
Beim Schneiden von Nichteisen-Metallen immer eine Materialklammer verwenden.
Abstützung für lange Werkstücke (Abb. A3)
• Stützen Sie lange Werkstücke immer ab.
• Für beste Ergebnisse verwenden Sie die zusätzliche Werkstück-Auflage (Abb. A3), um die Tischweite Ihrer Säge zu vergrößern. Sie erhalten
die zusätzliche Werkstück-Auflage als Zubehör bei Ihrem Händler.
Stützen Sie lange Werkstücke mit geeigneten Mitteln sicher ab.
Verwenden Sie z.B. Sägeböcke oder ähnliche Vorrichtungen, um
überhängende Werkstücke zu stützen.
Herstellen von Bilderrahmen, Setzkästen und anderen umfangreichen
Projekten (Abb. N1 & N2)
Gehrungssägen
Der gleiche Schnitt laßt sich herstellen, indem mit der breiten Seite am
Anschlag rechts und links auf Gehrung gesägt wird.
Die beiden Skizzen (Abb. N1 & N2) sind nur für vierseitige Objekte. Wenn
die Zahl der Seiten sich verändert, ändern sich auch die Gehrungs- und
Neigungswinkel. Die folgende Tabelle zeigt die richtigen Winkel für eine
Vielzahl von Formen; es wird dabei angenommen, daß alle Seiten die gleiche Länge haben. Für Formen, die nicht in der Tabelle aufgeführt werden,
teilen Sie 180° durch die Zahl der Seiten, um den Gehrungs- bzw. Neigungswinkel zu erhalten.
Zahl der Seiten
4
5
6
7
8
9
10
Gehrungs- oder Neigungswinkel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Doppelgehrungsschnitte (Abb. O1 & O2)
Doppelgehrungssägen ist eine Kombination von Gehrungssägen (Abb. N2)
und Neigungssägen (Abb. N1). Diese Sägeweise ergibt einen Schnitt, der
sich zum Herstellen von Rahmen oder Kästen mit schrägen Seiten, wie in
Abb. O1, eignet.
Falls der Schnittwinkel für jeden Schnitt verschieden ist,
vergewissern Sie sich, daß der Neigungfeststellknopf und der
Gehrungsfeststellknopf fest angezogen sind. Diese Knöpfe
müssen nach jeder Änderung der Neigung oder Gehrung
angezogen werden.
• Die hier gegebene Übersicht soll Ihnen helfen, die richtigen Neigungsund Gehrungseinstellungen für zusammengesetzte Schnitte zu wählen.
Um die Übersicht zu verwenden, wählen Sie den gewünschten Winkel
“A” (Abb. O2) für Ihr Projekt. Sie finden diesen Winkel in dem betreffenden Bogen in der folgenden Übersicht. Von diesem Punkt aus gehen
Sie in einer vertikalen Linie, um den korrekten Neigungswinkel zu finden
und in einer horizontalen Linie, um den korrekten Gehrungswinkel zu
finden.
• Stellen Sie Ihre Säge auf die vorgeschriebenen Winkel ein und machen
Sie einige Probeschnitte.
• Üben Sie den Zusammenbau der gesägten Stücke.
• Beispiel: Um einen vierseitigen Kasten mit 25° Außenwinkeln herzustellen (Winkel “A”) (Abb. O2), verwenden Sie den Bogen oben rechts. Finden Sie 25° auf der Bogenskala. Folgen Sie der horizontalen Schnittlinie nach links oder rechts, um die Gehrungswinkeleinstellung (23°) der
Säge zu finden. Folgen Sie ebenso der vertikalen Schnittlinie nach
oben oder unten, um die Neigungswinkeleinstellung (40°) der Säge zu
finden. Machen Sie immer zunächst Probeschnitte mit Holzabfall, um
die Sägeeinstellungen zu überprüfen.
Gehrungen schneiden und Rahmen herstellen
Versuchen Sie einige einfache Projekte mit Holzabfall, bis Sie die Handhabung Ihrer Säge sicher beherrschen. Ihre Säge ist das ideale Werkzeug für
das Gehrungssägen von Eckverbindungen wie in Abb. N1.
Die abgebildete Verbindung kann durch Neigungssägen oder durch Gehrungssägen hergestellt werden.
Neigungssägen im rechten Winkel
Die Neigung ist für beide Leisten auf 45° eingestellt, so daß sich ein Winkel
von 90° ergibt. Der Gehrungsarm ist in der Nullposition verriegelt. Das Holz
ist mit der breiten flachen Seite am Tisch und der schmalen Seite am Anschlag positioniert.
13
de - 6
5
80
10
15
20
25
30
65
40
45
• Machen Sie immer einen Probeschwenk des Sägekopfes bei
ausgeschalteter Säge, bevor Sie sägen.
• Alle Schnitte werden mit der Rückseite der Zierleiste flach auf der Säge
aufliegend durchgeführt.
40
50
55
60
40
35
VIERSEITIGER
KASTEN
70
75
0
85
45
35
45
35
SECHSSEITIGER
KASTEN
75
30
35
70
30
65
80
85
30
40
25
45
20
55
35
50
45
15
20
40
60
70
50
25
65
75
20
80
85
55
60
25
15
30
40
15
25
35
30
10
ACHTSEITIGER
KASTEN
5
10
20
25
10
WINKEL ZWISCHEN ZWEI KANTEN
DIESEN GEHRUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
DEUTSCH
15
20
15
10
5
5
10
5
10
15
20
25
30
35
40
45
DIESEN NEIGUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
Vernier-Skala (Abb. P1 - P3)
Ihre Säge ist mit einer sehr genauen Vernier-Skala versehen. Für Einstellungen mit Grad-Bruchteilen (1/4°, 1/2°, 3/4°) erlaubt die Vernier-Skala eine
genaue Einstellung des Gehrungwinkels auf den nächstgelegenen 1/4°
(15 Minuten). Um die Vernier-Skala zu verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie wollen einen Gehrungswinkel von 241/4°
rechts einstellen.
• Schalten Sie die Säge aus.
• Stellen Sie den Gehrungswinkel auf die nächste volle Gradzahl ein, indem Sie die mittlere Markierung der Vernier-Skala Abb. P1 mit der
Gradzahl in der Gehrungsskala ausrichten. Betrachten Sie (vgl. Abb.
U1) genau; die gezeigte Einstellung ist eine Gehrung von 24° rechts.
Um den zusätzlichen Viertelgrad einzustellen, drücken Sie die
Gehrungsverriegelung und bewegen den Gehrungsarm vorsichtig nach
rechts, bis die 1/4°-Verniermarkierung mit der nächsten Gradmarkierung
ausgerichtet ist. In diesem Fall ist die nächste Gradmarkierung 25°.
Abb. Abb. P2 zeigt eine Gehrungseinstellung von 241/4° rechts.
Wenn Sie auf rechte Gehrung sägen:
- vergrößern Sie den Gehrungswinkel, indem Sie den Sägearm bewegen, bis die betreffende Vernier-Markierung mit der nächsten
Gehrungsskala-Markierung zur rechten Seite hin ausgerichtet ist.
- verkleinern Sie den Gehrungswinkel, indem Sie den Sägearm bewegen, bis die betreffende Vernier-Markierung mit der nächsten
Gehrungsskala-Markierung zur linken Seite hin ausgerichtet ist.
Wenn Sie auf linke Gehrung sägen:
- vergrößern Sie den Gehrungswinkel, indem Sie den Sägearm bewegen, bis die betreffende Vernier-Markierung mit der nächsten
Gehrungsskala-Markierung zur linken Seite hin ausgerichtet ist.
- verkleinern Sie den Gehrungswinkel, indem Sie den Sägearm bewegen, bis die betreffende Vernier-Markierung mit der nächsten
Gehrungsskala-Markierung zur rechten Seite hin ausgerichtet ist.
Scheiden von Fußleisten
Das Schneiden von Fußleisten wird mit einem Neigungswinkel von 45°
durchgeführt.
de - 7
- rechts
• Legen Sie die Unterseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
Außenwinkel
- links
• Legen Sie die Unterseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
5
5
0
Innenwinkel
- links
• Legen Sie die Oberseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
- rechts
• Legen Sie die Oberseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
Schneiden von Zierleisten
Das Schneiden von Zierleisten wird in einer Doppelgehrungssäge durchgeführt. Diese Einstellungen sind für Standard-Zierleisten mit einem Winkel
von 52° oben und 38° unten.
• Machen Sie vor den endgültigen Schnitten Probeschnitte mit Resten.
• Alle Schnitte werden mit einer Linksneigung und mit der Rückseite der
Zierleiste auf dem Fußstück aufliegend durchgeführt.
Innenwinkel
- links
• Oberseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung rechts.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
•
•
•
rechts
Unterseite der Zierleiste am Anschlag.
Gehrung links.
Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
Außenwinkel
- links
• Unterseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung links.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
•
•
•
rechts
Oberseite der Zierleiste am Anschlag.
Gehrung rechts.
Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
Staubabsaugung (Abb. A2 & A6)
• Bringen Sie den Staubsack (32) am Absauganschluß (20) an.
In Deutschland werden für Holzstaub aufgrund der TRGS 553 geprüfte
Absaugeinrichtungen gefordert. Für andere Materialien muß der
gewerbliche Betreiber die speziellen Anforderungen mit der zuständigen
Berufsgenossenschaft klären.
14
DEUTSCH
Sägeblätter
Um die angegebenen Schnittiefen zu erhalten, sollten Sie immer Sägeblätter mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Bohrung von 30 mm
verwenden.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an Ihren Händler.
Transport der Maschine (Abb. B)
Um ein einfaches Tragen der Kapp- und Gehrungssäge zu ermöglichen,
ist sie mit einem Tragegriff (9) am oberen Ende des Sägearms versehen.
• Um die Säge zu transportieren, senken Sie den Arm und drücken den
Verriegelungsstift (18) in den Sägekopf.
• Verwenden Sie zum Tragen der Säge immer den Tragegriff (9) oder die
Griffaussparungen (22); vgl. Abb. B.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihrer DEWALT-Maschine nicht völlig
zufrieden sind, können Sie sie unter Vorlage des Original-Kaufbeleges
ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im
Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungsoder Kundendienstleistungen für Ihre DEWALT-Maschine unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt. Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen
möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie
das Gehäuse regelmäßig mit einem weichen Tuch.
• Reinigen Sie regelmäßig die Tischoberfläche.
• Reinigen Sie regelmäßig das Staubabsaugsystem.
Recycling (nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die recycelt werden
können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT
und andere namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können beim Handel abgegeben
oder direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen
und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel und
Markenherstellern.
15
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALT-Maschinen und
beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als zum Betrieb
mit DEWALT-Maschinen geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der entsprechenden Telefonnummer auf der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im
Internet: www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit. Sie
schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte
ein, die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie das Gerät gekauft
haben. Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung
des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
de - 8
ENGLISH
MITRE SAW DW702/DW703
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT power tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the most
reliable partners for professional power tool users.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
Blade diameter
Blade bore
Max. blade speed
Max. cross-cut capacity 90°
Max. mitre capacity 45°
Max. depth of cut 90°
Max. depth of bevel cross-cut 45°
Mitre (max. positions)
Bevel (max. positions)
0° mitre
Resulting width at max. height 89 mm
Resulting height at max. width 162 mm
45° mitre
Resulting width at max. height 89 mm
Resulting height at max. width 114 mm
45° bevel
Resulting width at max. height 61mm
Resulting height at max. width 161 mm
31.62° mitre, 33.85° bevel
Resulting height at max. width 133 mm
Automatic blade brake time
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
DW702
230
230/115
1,600
250
30
5,000
162
114
90
50°
50°
-
1,600
250
30
5,000
162
114
90
58
50°
50°
48°
3°
mm
mm
95
41
95
41
mm
mm
67
41
67
41
mm
mm
-
95
25
mm
s
kg
< 10.0
14.8
20
< 10.0
13.8
V
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
left
right
left
right
230 V tools
230 V tools
DW703
230
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the
tool in case of non-observance of the instructions in this
manual.
DW702/DW703
DEWALT declares that these Power Tools have been designed in
compliance with: 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029.
For more information, please contact DEWALT at the address below or
refer to the back of the manual.
DW702
LpA
(sound pressure)
DW703
dB(A)*
88.8
88.8
LWA (acoustic power)
dB(A)
101.7
101.7
Weighted RMS acceleration value
m/s2
< 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2
* at the operator’s ear
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
AM2110437.01
Denotes risk of electric shock.
en - 1
16
ENGLISH
Safety instructions
When using stationary power tools, always observe the safety
regulations applicable in your country to reduce the risk of fire,
electric shock and personal injury. Read all of this manual carefully
before operating the tool. Save this manual for future reference.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250 - 300 Lux). Do not use the
tool where there is a risk of causing fire or explosion, e.g. in the
presence of flammable liquids and gases.
3 Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to come near the work area or
to touch the tool or the mains cable.
4 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Wear protective hair covering to keep long hair out of the
way. When working outdoors, preferably wear suitable gloves and nonslip footwear.
5 Personal protection
Always use safety glasses. Use a face or dust mask whenever the
operations may produce dust or flying particles. If these particles might
be considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear
protection whenever the sound level seems uncomfortable, i.e. if the
sound pressure stated in this manual exceeds 85 dB(A).
6 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed or surfaces (e.g. pipes, radiators,
cookers and refrigerators). When using the tool under extreme
conditions (e.g. high humidity, when metal swarf is being produced,
etc.), electric safety can be improved by inserting an isolating
transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
7 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
8 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it frees both
hands to operate the tool.
10 Connect dust extraction equipment
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collection facilities, ensure that these are connected and properly used.
11 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are removed from the
tool before operating the tool.
12 Extension cables
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When using the tool outdoors, only use extension cables intended for
outdoor use and marked accordingly.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction manual. Do not force
small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. The tool
will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
Do not force the tool.
Warning! The use of any accessory or attachment or performance of
any operation with this tool other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
14 Check for damaged parts
Before use, carefully check the tool and mains cable for damage.
Check for misalignment and seizure of moving parts, breakage of
parts, damage to guards and switches and any other conditions that
may affect its operation.
17
Ensure that the tool will operate properly and perform its intended
function. Do not use the tool if any part is damaged or defective.
Do not use the tool if the switch does not turn it on and off. Have any
damaged or defective parts replaced by an authorised DEWALT repair
agent. Never attempt any repairs yourself.
15 Unplug tool
Switch off and wait for the tool to come to a complete standstill before
leaving it unattended. Unplug the tool when not in use, before changing
any parts of the tools, accessories or attachments and before
servicing.
16 Avoid unintentional starting
Be sure that the tool is switched off before plugging in.
17 Do not abuse cord
Never pull the cord to disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
19 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry, clean and free from oil
and grease.
20 Repairs
This tool is in accordance with the relevant safety regulations. Have
your tool repaired by an authorised DEWALT repair agent. Repairs
should only be carried out by qualified persons using original spare
parts; otherwise this may result in considerable danger to the user.
Additional safety rules for mitre saws
21 Guard actuation
The blade guard on your saw will automatically raise when the arm is
brought down; it will lower over the blade when the arm is raised.
The guard can be raised by hand when installing or removing saw
blades or for inspection of the saw. Never raise the blade guard
manually unless the saw is switched off.
22 Flying debris
The front section of the guard is louvred for visibility while cutting.
Although the louvres dramatically reduce flying debris, there are
openings in the guard and safety glasses should be worn at all times
when viewing through the louvres.
23 Saw blades
Make sure that the blade rotates in the correct direction. Keep the
blade sharp. Do not use blades of larger or smaller diameter than
recommended. For the proper blade rating refer to the technical data.
24 Blade guards
Never operate the saw without the guards in place.
25 Mind your hands
Keep your hands out of the path of the saw blade. Never place them in
the blade area when the saw is connected to the electrical power source.
26 Stopping the motor
Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the
switch. Never attempt to stop the machine in motion by jamming a tool
or similar against the blade. Do not wedge anything against the fan to
hold the motor shaft.
27 Maintenance of the blade and the arbor collars
Make sure that the blade and the arbor collars are clean on the
surfaces of contact and use the supplied wrench to tighten.
Environmental temperature
Only use the machine at ambient temperatures from 5 °C to 40 °C.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
en - 2
ENGLISH
Your tool is double insulated in accordance with EN 61029;
therefore no earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you are competent to do
this, proceed as instructed below. If you are in doubt, contact an
authorized DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug with bared copper
conductors is dangerous if engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs fitted with the correctly
rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at the connection
points of most good quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2) and Blue is for
Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug ensure that the cable
restraint (3) is holding the outer sheath of the cable firmly and that the
two leads are correctly fixed at the terminal screws.
Voltage drops
Inrush currents cause short-time voltage drops. Under unfavourable power
supply conditions, other equipment may be affected.
If the system impedance of the power supply is lower than 0.25 ø,
disturbances are unlikely to occur.
Package contents
The package contains:
1 Assembled mitre saw
1 Blade spanner
1 Saw blade, ATB (DW703)
1 Saw blade, TCG (DW702)
2 Clamps (DW702)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
Description (fig. A1 - A6)
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N) wires to the earth pin
marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W, we recommend to
fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved extension cable suitable
for the power input of this tool (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
en - 3
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
Amperes Cable rating (Amperes)
0 - 2.0
6
6
6
6
2.1 - 3.4
6
6
6
6
3.5 - 5.0
6
6
10 15
5.1 - 7.0 10 10
15 20
7.1 - 2.0 15 15
20 25
12.1 - 20.0 20 20
25
0 - 2.0
6
6
6
6
2.1 - 3.4
6
6
6
6
3.5 - 5.0
6
6
6
6
5.1 - 7.0 10 10
10 10
7.1 - 12.0 15 15
15 15
12.1 - 20.0 20 20
20 20
45
60
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
A1
1 Operating handle
2 Moveable lower guard
3 Fence right-hand side
4 Mitre clamp knob
5 Mitre latch
6 Mitre scale
7 Fence left-hand side
8 Bench mounting holes
9 Carrying handle
10 Head lock up release lever
11 Rear lower guard
12 Bevel scale
13 Padlock hole
14 Blade spanner
15 Spindle lock button
16 Trigger switch
17 Bevel clamp handle
18 Head lock down pin
A2
20 Dust spout
21 Angle position stop
22 Hand indentation
23 Upper fence left-hand side clamping knob
24 Upper guard
25 Motor housing
26 Bevel position adjustment stop
27 Kerf plate
28 Vertical position adjustment stop
A3
29 Work support extension
A4
30 Adjustable length stop
A5
31 Work piece clamp
A6
32 Dustbag
18
ENGLISH
Assembly
Prior to assembly always unplug the tool.
Unpacking (fig. B)
• Remove the saw from the packing material carefully using the carrying
handle (9).
• Press down the operating handle (1) and pull out the lock down pin (18),
as shown.
• Gently release the downward pressure and allow the arm to rise to its
full height.
Bench mounting (fig. C)
• Holes (8) are provided in all four feet to facilitate bench mounting.
Two different sized holes are provided to accommodate different sizes
of bolts. Use either hole; it is not necessary to use both. Always mount
your saw firmly to prevent movement. To enhance the portability,
the tool can be mounted to a piece of 12.5 mm or thicker plywood
which can then be clamped to your work support or moved to other
job sites and reclamped.
• When mounting your saw to a piece of plywood, make sure that the
mounting screws do not protrude from the bottom of the wood.
The plywood must sit flush on the work support. When clamping the
saw to any work surface, clamp only on the clamping bosses where
the mounting screw holes are located. Clamping at any other point will
interfere with the proper operation of the saw.
• To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is not
warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the surface, place a
thin piece of material under one saw foot until the saw is firm on the
mounting surface.
Mounting the saw blade (fig. D1 - D5)
• Depress the head lock up release lever (10) to release the lower guard
(2), then raise the lower guard as far as possible.
• Loosen the guard bracket screw (33) sufficiently to allow the angled
corner piece (34) to pass between the head of the screw and the
guard. This will allow the guard bracket (35) to be raised enough to
permit access to the blade locking screw (36).
• With the lower guard held in the raised position by the guard bracket
scew (33) depress the spindle lock button (15) with one hand, then use
the supplied blade spanner (14) in the other hand to loosen the lefthand threaded blade screw (36) by turning clockwise.
To use the spindle lock, press the button as shown and rotate
the spindle by hand until you feel the lock engage. Continue to
hold the lock button in to keep the spindle from turning.
• Remove the blade locking screw (36) and the outside arbor collar (37).
• Install the saw blade (38) onto the blade adaptor (39) seated directly
against the inside arbor collar (40), making sure that the teeth at the
bottom edge of the blade are pointing toward the back of the saw
(away from the operator).
• Replace the outer arbor collar (37).
• Tighten the blade locking screw (36) by turning counter-clockwise while
holding the spindle lock engaged with your other hand.
• Move the guard bracket (35) down until the angled corner piece (34) is
below the head of the guard bracket screw (33).
• Tighten the guard bracket screw.
Never press the spindle lock while the blade is rotating.
Be sure to hold the guard bracket down and firmly tighten the
guard bracket screw after installing the blade.
19
Adjustment
Prior to adjustment always unplug the tool.
Your mitre saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment due
to shipping and handling or any other reason is required, follow the steps
below to adjust your saw. Once made, these adjustments should remain
accurate.
Checking and adjusting the blade to the fence (fig. E1 - E4)
• Loosen the mitre clamp knob (4) and squeeze the mitre latch (5)
upwards to release the mitre arm (42).
• Swing the mitre arm until the latch locates it at the 0° mitre position.
Do not tighten the clamp knob.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (43).
• Place a square (44) against the left side (7) of the fence and blade (38)
(fig. F3).
Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the three screws (45) and move the scale/mitre arm assembly
left or right until the blade is at 90° to the fence as measured with the
square.
• Retighten the three screws (45). Pay no attention to the reading of the
mitre pointer at this point.
Adjusting the mitre pointer (fig. E1, E2 & F)
• Loosen the mitre clamp knob (4) and squeeze the mitre latch (5) to
release the mitre arm (42).
• Move the saw arm to set the mitre pointer (46) to the zero position, as
shown in fig. F.
• With the mitre clamp knob loose, allow the mitre latch to snap into
place as you rotate the mitre arm past zero.
• Observe the pointer (46) and mitre scale (6). If the pointer does not
indicate exactly zero, loosen the screw (47), move the plastic moulding
(48) to read 0° and tighten the screw.
Checking and adjusting the blade to the table (fig. G1 - G6)
• Loosen the bevel clamp handle (17).
• Press the mitre arm to the right to ensure it is fully vertical with the
angle position stop (21) located against the vertical position adjustment
stop (28) and tighten the bevel clamp handle.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (43).
• Place a set square (44) on the table and up against the blade (38) (fig. G3).
Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the lock nut (49) a few turns, and while making sure the stop
screw (28) is firmly in contact with the angle position stop (19), turn the
vertical position adjustment stop screw (28) in or out until the blade is
at 90° to the table as measured with the square.
• Firmly tighten the lock nut (49) while holding the stop screw (28)
stationary.
• If the bevel pointer (50) does not indicate zero on the bevel scale (12),
loosen the screw (51) that secures the pointer and move the pointer as
necessary.
en - 4
ENGLISH
Adjusting the fence (fig. H)
The upper part of the left side of the fence (7) can be adjusted to the left to
provide clearance, allowing the saw to bevel to a full 48° left. To adjust the
fence:
• Loosen the plastic knob (23) and slide the fence to the left.
• Make a dry run with the saw switched off and check for clearance.
Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide
maximum workpiece support, without interfering with the up and down
movement of the arm.
• Tighten the knob securely.
The guide groove (52) can become clogged with sawdust. Use
a stick or some low pressure air to clear the guide groove.
Checking and adjusting the bevel angle (fig. A1, A2, I1 & I2)
• Loosen the left side fence clamping knob (23) and slide the upper part
of the left side fence to the left as far as it will go.
• Loosen the bevel clamp handle (17) and move the saw arm to the left
until the angle position stop (21) rests on the bevel position adjustment
stop (26). This is the 45° bevel position.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the lock nut (53) a few turns and turn the bevel position
adjustment stop screw (26) in or out until the pointer (54) indicates 45°
with the angle position stop (21) resting on the bevel position
adjustment stop.
• Firmly tighten the lock nut (53) while holding the stop screw (26)
stationary.
• To achieve a 3° right bevel or a 48° left bevel, the two adjustment stop
screws must be adjusted to allow the saw arm to move as necessary.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions and applicable
regulations.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking machines
regulations 1974” and any subsequent amendments.
Prior to operation:
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades.
The maximum rotation speed of the tool must not exceed that of the
saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Secure the workpiece.
• Although this saw will cut wood and many nonferrous materials,
these operating instructions refer to the cutting of wood only. The same
guide-lines apply to the other materials. Do not cut ferrous (iron and
steel) materials or masonry with this saw! Do not use any abrasive discs!
• Make sure to use the kerf plate. Do not operate the machine if the kerf
slot is wider than 10 mm.
Switching on and off (fig. J)
• To switch the tool on, depress the trigger switch (16).
• To stop the tool, release the switch.
• There is no provision for locking the switch on, but a hole (13) is
provided in the trigger for insertion of a padlock to lock the tool off.
Vertical straight cross cut (fig. A1, A2 & K)
• Loosen the mitre clamp knob (4) and squeeze the mitre latch (5) upwards.
• Engage the mitre latch at the 0° position and tighten the mitre clamp
knob.
en - 5
• Place the wood to be cut against the fence (3 & 7).
• Take hold of the operating handle (1) and depress the head lock up
release lever (10) to release the head. Press the trigger switch (17) to
start the motor.
• Depress the head to allow the blade to cut through the timber and
enter the plastic kerf plate (27).
• After completing the cut, release the switch and wait for the saw blade
to come to a complete standstill before returning the head to its upper
rest position.
Vertical mitre cross-cut (fig. L)
• Loosen the mitre clamp knob and squeeze the mitre latch upwards.
Move the head left or right to the required angle.
• The mitre latch will automatically locate at 10°, 15°, 22.5°, 31.62° and
45°. If any intermediate angle or 50° is required hold the head firmly
and lock by tightening the mitre clamp knob.
• Always ensure that the mitre clamp knob is locked tightly before cutting.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
When mitring the end of a piece of wood with a small off-cut,
position the wood to ensure that the off-cut is to the side of
the blade with the greater angle to the fence; i.e. left mitre,
off-cut to the right - right mitre, off-cut to the left.
Bevel cuts (fig. A1, A2 & M)
Bevel angles can be set from 3° right to 48° left and can be cut with the mitre
arm set between zero and a maximum of 45° mitre position right or left.
• Loosen the left side fence clamping knob (23) and slide the upper part
of the left side fence (7) to the left as far as it will go. Loosen the bevel
clamp handle (17) and set the bevel as desired.
• Tighten the bevel clamp handle (17) firmly.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Quality of cut
The smoothness of any cut depends on a number of variables, e.g. the
material being cut. When smoothest cuts are desired for moulding and
other precision work, a sharp (60 tooth carbide) blade and a slower, even
cutting rate will produce the desired results.
Ensure that the material does not creep while cutting; clamp it
securely in place. Always let the blade come to a full stop
before raising the arm. If small fibres of wood still split out at
the rear of the workpiece, stick a piece of masking tape on the
wood where the cut will be made. Saw through the tape and
carefully remove tape when finished.
Body and hand position
Proper positioning of your body and hands when operating the mitre saw
will make cutting easier, more accurate and safer.
• Never place your hands near the cutting area.
• Place your hands no closer than 150 mm from the blade.
• Hold the workpiece tightly to the table and the fence when cutting.
Keep your hands in position until the switch has been released and the
blade has completely stopped.
• Always make dry runs (without power) before finish cuts so that you
can check the path of the blade.
• Do not cross your hands.
• Keep both feet firmly on the floor and maintain proper balance.
• As you move the saw arm left and right, follow it and stand slightly to
the side of the saw blade.
• Sight through the guard louvres when following a pencil line.
Clamping the workpiece (fig. A5)
• Whenever possible, clamp the wood to the saw.
20
ENGLISH
- Using bevel adjustment
The bevel for the two boards is adjusted to 45° each, producing a 90°
corner. The mitre arm is locked in the zero position. The wood is
positioned with the broad flat side against the table and the narrow edge
against the fence.
10
15
20
25
30
35
40
45
SQUARE BOX
65
70
75
80
85
5
40
55
60
40
50
35
45
35
40
6 SIDED BOX
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
55
60
25
45
20
65
70
50
25
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
60
20
75
Trim moulding and other frames
Try a few simple projects using scrap wood until you develop a “feel” for
your saw. Your saw is the perfect tool for mitring corners like the one shown
in fig. N1. The joint shown has been made using either bevel adjustment.
0
85
Cutting picture frames, shadow boxes & other four sided projects
(fig. N1 & N2)
45
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
Support for long pieces (fig. A3)
• Always support long pieces.
• For best results, use the extension work support (29) to extend the
table width of your saw (available from your dealer as an option).
Support long workpieces using any convenient means such as sawhorses or similar devices to keep the ends from dropping.
80
Always use a material clamp when cutting non-ferrous metals.
• Practice fitting the cut pieces together.
• Example: To make a 4 sided box with 25° exterior angles (angle “A”)
(fig. O2), use the upper right arc. Find 25° on the arc scale. Follow the
horizontal intersecting line to either side to get the mitre angle setting
on the saw (23°). Likewise follow the vertical intersecting line to the top
or bottom to get the bevel angle setting on the saw (40°). Always try
cuts on a few scrap pieces of wood to verify the settings on the saw.
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
• For best results use the clamp (31) made for use with your saw.
Clamp the workpiece to the fence whenever possible. You can clamp
to either side of the saw blade; remember to position your clamp
against a solid, flat surface of fence.
30
8 SIDED BOX
10
15
20
15
5
10
20
25
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW
- Using mitre adjustment
The same cut can be made by mitring right and left with the broad surface
against the fence.
The two sketches (fig. N1 & N2) are for four side objects only. As the
number of sides changes, so do the mitre and bevel angles. The chart
below gives the proper angles for a variety of shapes, assuming that all
sides are of equal length. For a shape that is not shown in the chart,
divide 180° by the number of sides to determine the mitre or bevel angle.
No. of sides
4
5
6
7
8
9
10
Angle mitre or bevel
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
Compound mitre (fig. O1 & O2)
A compound mitre is a cut made using a mitre angle (fig. N2) and a bevel
angle (fig. N1) at the same time. This is the type of cut used to make
frames or boxes with slanting sides like the one shown in fig. O1.
If the cutting angle varies from cut to cut, check that the bevel
clamp knob and the mitre lock knob are securely tightened.
These knobs must be tightened after making any changes in
bevel or mitre.
• The chart shown below will assist you in selecting the proper bevel and
mitre settings for common compound mitre cuts. To use the chart,
select the desired angle “A” (fig. O2) of your project and locate that
angle on the appropriate arc in the chart. From that point follow the
chart straight down to find the correct bevel angle and straight across
to find the correct mitre angle.
• Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts.
21
Vernier scale (fig. P1 - P3)
Your saw is equipped with a vernier scale for added precision. For settings
that require partial degrees (1/4°, 1/2°, 3/4°), the vernier scale allows you to
accurately set mitre angles to the nearest 1/4° (15 minutes). To use the
vernier scale follow the steps listed below.
As an example, assume that the angle you want to mitre is 241/4° right.
• Switch off the mitre saw.
• Set the mitre angle to the nearest whole degree desired by aligning the
centre mark in the vernier scale, shown in fig. P1, with the whole
degree number etched in the mitre scale. Examine fig. P2 closely;
the setting shown is 24° right mitre.
• To set the additional 1/4°, squeeze the mitre arm lock and carefully
move the arm to the right until the 1/4° vernier mark aligns with the
closest degree mark on the mitre scale.
In this example, the closest degree mark on the mitre scale happens to
be 25°. Fig. P3 shows a setting of 241/4° right mitre.
• When mitring to the right:
- increase the mitre angle by moving the arm to align the appropriate
vernier mark with the closest mark on the mitre scale to the right.
- decrease the mitre angle by moving the arm to align the appropriate
vernier mark with the closest mark on the mitre scale to the left.
• When mitring to the left:
- increase the mitre angle by moving the arm to align the appropriate
vernier mark with the closest mark on the mitre scale to the left.
- decrease the mitre angle by moving the arm to align the appropriate
vernier mark with the closest mark on the mitre scale to the right.
Cutting base mouldings
The cutting of base moulding is performed at a 45° bevel angle.
• Always make a dry run without power before making any cuts.
• All cuts are made with the back of the moulding laying flat on the saw.
Inside corner
- Left side
• Position the moulding with top of the moulding against the fence.
• Save the left side of the cut.
en - 6
ENGLISH
- Right side
• Position the moulding with the bottom of the moulding against the fence.
• Save the left side of the cut.
Outside corner
- Left side
• Position the moulding with the bottom of the moulding against the fence.
• Save the right side of the cut.
- Right side
• Position the moulding with top of the moulding against the fence.
• Save the right side of the cut.
Cutting crown mouldings
The cutting of crown moulding is performed in a compound mitre. In order
to achieve extreme accuracy, your saw has pre-set angle positions at
31.62° mitre and 33.85° bevel. These settings are for standard crown
mouldings with 52° angles at the top and 38° angles at the bottom.
• Make test cuts using scrap material before doing the final cuts.
• All cuts are made in a left bevel and with the back of the moulding
against the base.
Inside corner
- Left side
• Top of the moulding against the fence.
• Mitre right.
• Save the left side of the cut.
- Right side
• Bottom of the moulding against the fence.
• Mitre left.
• Save the left side of the cut.
Outside corner
- Left side
• Bottom of the moulding against the fence.
• Mitre left.
• Save the left side of the cut.
- Right side
• Top of the moulding against the fence.
• Mitre right.
• Save the right side of the cut.
Dust extraction (fig. A2 & A6)
• Fit the dustbag (32) onto the dust spout (20).
• Whenever possible, connect a dust extraction device designed in
accordance with the relevant regulations regarding dust emission.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean the housing with a soft
cloth.
• Regularly clean the table top.
• Regularly clean the dust collection system.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair agent where it will be
disposed of in an environmentally safe way.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT machine, simply return it within 30 days, complete as
purchased, to the point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT machine, in the
12 months following purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
• ONE YEAR WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty materials or
workmanship within 12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of charge or, at our
discretion, replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to
consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT repair agent,
please use the appropriate telephone number on the back of this
manual. Alternatively, a list of authorized DEWALT repair agents and full
details on our after-sales service are available on the Internet at
www.2helpU.com.
Saw blades
To obtain the stated cutting capacities, always use 250 mm saw blades
with 30 mm arbor holes.
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Transporting (fig. B)
In order to conveniently carry the mitre saw, a carrying handle (9) has been
included on the top of the saw arm.
• To transport the saw, lower the arm and depress the lock down pin (18).
• Always use the carrying handle (9) or the hand indentations (22) shown
in fig. B to transport the saw.
en - 7
22
ESPAÑOL
INGLETADORA DW702/DW703
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta eléctrica DEWALT. Muchos años de
experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el usuario
profesional.
Características técnicas
Voltaje
V
Potencia absorbida
W
Diámetro de la hoja
mm
Diámetro interior de la hoja
mm
Velocidad máxima de la hoja
min-1
Capacidad máxima de corte transversal 90°
mm
Capacidad máxima de inglete 45°
mm
Profundidad máxima de corte 90°
mm
Profundidad máxima de corte transversal en bisel 45° mm
Inglete (posiciones máximas)
izquierda
derecha
Bisel (posiciones máximas)
izquierda
derecha
Inglete de 0°
Anchura resultante a la altura máxima 89 mm
mm
Altura resultante a la anchura máxima 162 mm
mm
Inglete de 45°
Anchura resultante a la altura máxima 89 mm
mm
Altura resultante a la anchura máxima 114 mm
mm
Bisel de 45°
Anchura resultante a la altura máxima 61mm
mm
Altura resultante a la anchura máxima 161 mm
mm
31,62° inglete, 33,85° bisel
Altura resultante a la anchura máxima 133 mm
mm
Tiempo que tarda en funcionar el freno de la hoja
electrónica automática
s
Peso
kg
Fusibles
Herramientas 230 V:
DW702
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
50°
50°
-
DW703
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
58
50°
50°
48°
3°
95
41
95
41
67
41
67
41
-
95
25
-
20
< 10,0
14,8
< 10,0
13,8
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes mortales o de averías
en la herramienta en caso de no respeto de las instrucciones
en este manual.
DW702/DW703
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido construidas
de acuerdo a las normas siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029.
Para información más detallada, contacte a DEWALT, véase abajo
o consulte el dorso de este manual.
DW702
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
DW703
dB(A)*
88,8
88,8
dB(A)
101,7
101,7
m/s2
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Valor cuadrático medio ponderado
en frecuencia de la aceleración
* al oído del usuario
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
AM2110437.01
Indica tensión eléctrica.
23
es - 1
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las reglas de seguridad en
vigor en su país, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio.
Lea completamente este manual antes de utilizar la herramienta.
Mantenga a mano este manual para consultas posteriores.
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo de
accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
No exponga herramientas a la lluvia. No utilice la herramienta en
ambientes húmedos o mojados. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice la herramienta donde exista riesgo de incendio
o explosión, i.e. en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Mantenga alejados a los niños.
No permita que niños, otras personas o animales se acerquen al área
de trabajo ni toquen la herramienta o el cable de corriente.
4 Vista ropa de trabajo apropiada.
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser atrapados por
piezas en movimiento. Si tiene el pelo largo, manténgalo recogido
y cubierto. Cuando trabaje en ambientes externos utilice
preferentemente guantes y calzado antideslizante apropiados.
5 Protección personal
Utilice siempre gafas de protección. Utilice una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otro tipo de partículas que puedan ser
inhaladas. Si esas partículas están a una temperatura
considerablemetne caliente utilice también un delantal de trabajo.
Utilice elementos de protección auditiva siempre que el nivel de sonido
ambiental resulte molesto, i.e. si la presión acústica excede de los
85 dB(A) indicados en este manual.
6 Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra
(i.e. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (i.i. humedad elevada, formación de
polvo metálico, etc.), se puede mejorar la seguridad eléctrica
intercalando un transformador de separación o un disyuntor con
derivación a tierra (FI).
7 No intente realizar demasiadas cosas al mismo tiempo
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
8 Esté siempre alerta.
Concéntrese en lo que esté haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando esté cansado.
9 Sujete bien la pieza de trabajo.
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la pieza de trabajo. Es más
seguro que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 Conecte los accesorios para la extracción de polvo.
Si se suministran adaptadores para la conexión de accesorios
extractores y para el almacenamiento del polvo, asegúrese de que
conectarlos y utilizarlos adecuadamente.
11 Retire las llaves de ajuste y la llave inglesa.
Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de que las llaves
y utensilios de reglaje se hayan retirado.
12 Cables alargadores
Compruebe que el cable alargador no presente despecfectos antes de
utilizarlo. Al utilizar las herramientas en exteriores, utilice exclusivamente
aquellos cables prolongadores diseñados para estas condiciones.
13 Utilice la herramienta adecuada.
En este manual, se indica para qué uso está destinada cada
herramienta. No utilice herramientas o dispositivos acoplables de baja
potencia para ejecutar trabajos pesados.
es - 2
La herramienta funcionará mejor y con mayor seguridad si se utiliza de
acuerdo con sus características técnicas. No fuerce la herramienta.
Atención! El uso de otros accesorios, adaptadores, o la propia
utilización de la herramienta en cualquier forma que no sea la
recomendada en este manual de instrucciones puede presentar riesgo
de lesiones a los usuarios.
14 Compruebe que no haya piezas averiadas.
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente que la herramienta y el
cable de corriente no presenten desperfectos. Compruebe que no
existan piezas móviles mal alineadas o atascadas, piezas quebradas,
protectores o interruptores dañados e interruptores o cualquier otro
condicionante que pueda afectar al funcionamiento correcto de la
herramienta. Asegúrese de que la herramienta puede funcionar
adecuadamente y cumplir con el cometido para el que ha sido diseñada.
No use la herramienta si hay alguna pieza defectuosa o averiada.
No utilice la herramienta si no es posible apagar y encender el interruptor.
Encargue al servicio técnico autorizado que repare o sustituya las piezas
defectuosas o averiadas. Jamás intente repararla usted mismo.
15 Desconecte la herramienta.
Desconecte la herramienta y no la pierda de vista hasta que haya
dejado de funcionar completamente. Desenchufe la herramienta
cuando no la esté utilizando, antes de sustituir piezas,
accesorios o acoplamientos, y antes de efectuar revisiones.
16 Evite ponerla en funcionamiento involuntariamente.
Asegúrese de que la herramienta esté apagada cuando la enchufe.
17 No someta el cable de alimentación a presión innecesaria.
Nunca tire del cable para desconectarlo del enchufe. Proteja el cable
de las fuentes de calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas eléctricas que no se utilizen deben estar guardadas
en un lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.
19 Tenga cuidado al realizar labores de mantenimiento.
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para trabajar mejor y de
forma más segura. Siga las instrucciones de mantenimiento y
sustitución de accesorios. Mantenga los mandos y conmutadores
secos, limpios y libres de aceite y grasa.
20 Reparaciones
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas de seguridad en vigor.
Haga reparar su herramienta en Centros de Servicio DEWALT.
Las reparaciones deben llevarse a cabo por personal cualificado,
utilizando piezas de recambio originales. Caso contrario podría
provocar situaciones de riesgo considerable para el usuario.
Normas de seguridad adicionales de las ingletadoras
21 Actuación del protector
El protector de la hoja de la sierra se levantará automáticamente
cuando se baje el brazo y cubrirá la hoja al levantar el brazo. Es posible
levantar el protector con la mano al instalar o extraer una hoja o para
inspeccionar la sierra. No levante nunca el protector de la hoja con la
mano a menos que la sierra esté desconectada.
22 Restos que salen despedidos
La sección delantera del protector está apersianada para permitir la
visibilidad mientras se está cortando. Aunque las persianas reducen
considerablemente la cantidad de restos que salen despedidos al utilizar
la sierra, existen aperturas en el protector. Por consiguiente, es preciso
llevar siempre gafas de seguridad al mirar a través de las persianas.
23 Hojas de sierra
Asegúrese de que la hoja gira en la dirección correcta. Mantenga la
hoja bien afilada. No utilice hojas con un diámetro superior o inferior al
recomendado. Consulte los datos técnicos en relación con las
especificaciones adecuadas de la hoja.
24 Protectores de la hoja
No ponga nunca la sierra en funcionamiento sin que los protectores
estén colocados.
24
ESPAÑOL
25 Tenga cuidado con las manos
Mantenga las manos alejadas del recorrido de la hoja de la sierra.
No las coloque nunca cerca de la hoja cuando la sierra esté conectada
al suministro eléctrico.
26 Detención del motor
Levante la hoja del corte en la pieza de trabajo antes de soltar el
interruptor. No intente nunca detener la máquina en movimiento
presionando una herramienta u objeto similar contra la hoja. No encaje
nada contra el ventilador para detener el eje del motor.
27 Mantenimiento de la hoja y de los manguitos portaherramientas
Asegúrese de que la hoja y los collarines del eje están limpios en sus
superficies de contacto y use la llave inglesa suministrada para apretar.
Temperatura ambiente
Utilice la máquina sólo si la temperatura ambiental es de entre 5 y 40 °C.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje de la red corresponde al valor indicado en la placa
de características.
Su herramienta tiene doble aislamiento, conforme a la norma
EN 61029; por consiguiente, no se requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo cuidado: un enchufe
con conectores de cobre desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
4 Pomo de sujeción de ingletes
5 Enganche de ingletes
6 Escala de ingletes
7 Guía izquierda
8 Orificios para montaje en el banco
9 Asa de transporte
10 Palanca de desbloqueo del cabezal
11 Protector inferior trasero
12 Escala de bisel
13 Orificio del candado
14 Llave para la hoja
15 Botón de bloqueo del eje
16 Interruptor
17 Mango de sujeción del bisel
18 Pasador de bloqueo del cabezal
A2
20 Salida de polvo
21 Tope de posición angular
22 Rebajes para transporte
23 Pomo de sujeción lado izquierdo de la guía superior
24 Protector superior
25 Caja del motor
26 Tope de ajuste de posición del bisel
27 Placa de corte
28 Tope de ajuste de posición vertical
A3
29 Prolongación del soporte de la pieza
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de prolongación, deberá
ser un cable de prolongación aprobado, adecuado para la potencia de
esta herramienta (véanse las características técnicas). La sección mínima
de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
A4
30 Tope de longitud ajustable
Caídas de voltaje
A6
32 Bolsa para el polvo
Las corrientes de entrada pueden provocar breves caídas de voltaje.
Las condiciones desfavorables de alimentación de corriente también
pueden afectar a otros equipos.
Si la impedancia del sistema de alimentación es inferior a 0,25 ø,
es improbable que se produzcan perturbaciones.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Ingletadora montada
1 Llave para la hoja
1 Hoja, ATB (DW703)
1 Hoja, TCG (DW702)
2 Mordazas (DW702)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A1 - A2)
A1
1 Asa de manejo
2 Protector inferior móvil
3 Guía derecha
25
A5
31 Sujeción de la pieza de trabajo
Montaje
Desenchufe la herramienta antes de proceder con el montaje.
Desembalaje (fig. B)
• Extraiga la ingletadora del material de embalaje con cuidado, utilizando
el asa de transporte (9).
• Apriete el asa de manejo (1) y extraiga el pasador de bloqueo (18),
según se indica .
• Reduzca suavemente la presión hacia abajo y deje que el brazo se
levante por completo.
Montaje en el banco (fig. C)
• Existen orificios (8) en las cuatro patas para facilitar el montaje en el
banco. Hay dos orificios de tamaño diferente para que quepan tornillos
de distintas medidas. Utilice uno de los orificios; no es necesario utilizar
ambos. Monte siempre la sierra con firmeza para evitar que se mueva.
Para facilitar el transporte, la herramienta puede montarse sobre una
pieza de madera contrachapada de 12,5 mm ó más de grosor, que se
puede sujetar al soporte de la pieza que usted utilice o trasladar a
otros emplazamientos y volver a montarla.
• Al montar la sierra sobre una pieza de madera contrachapada,
asegúrese de que los tornillos de montaje no sobresalgan de la parte
inferior de la madera. Ésta debe estar bien encajada en el soporte de la
pieza.
es - 3
ESPAÑOL
Al montar la sierra en cualquier superficie de trabajo,
sujétela únicamente en los salientes donde están situados los orificios
para los tornillos de montaje; si la sujeta en cualquier otro punto,
ello podría impedir el correcto funcionamiento de la sierra.
• Para evitar que se trabe y que el funcionamiento sea incorrecto,
asegúrese de que la superficie de montaje no esté curvada ni sea
irregular. Si la sierra se balancea sobre la superficie, coloque un trozo
fino de material bajo una de las patas de la misma hasta que esté bien
sujeta sobre la superficie de montaje.
Montaje de la hoja de la sierra (fig. D1 - D5)
• Apriete la palanca de desbloqueo del cabezal (10) para soltar el protector
inferior (2) y, a continuación, levante este último tanto como sea posible.
• Afloje el tornillo de la abrazadera del protector (33) lo suficiente para
que la pieza angular (34) pase entre la cabeza del tornillo y el protector.
De esta forma, será posible levantar la abrazadera del protector (35) lo
suficiente para tener acceso al tornillo de sujeción de la hoja (36).
• Manteniendo el protector inferior en posición elevada por medio del
tornillo de la abrazadera del protector (33), apriete el botón de bloqueo
del eje (15) con una mano, y con la otra, sostenga la llave para hoja
suministrada (14) para aflojar el tornillo roscado izquierdo (36) de la
hoja girándole a derechas.
Para utilizar el bloqueo del eje, apriete el botón según se indica
y gire el eje con la mano hasta que note que se bloquea.
Continúe apretando el botón de bloqueo para evitar que el eje gire.
• Extraiga el tornillo de sujeción de la hoja (36) y el soporte del disco
exterior (37).
• Monte la hoja de la sierra (38) sobre el adaptador de la hoja (39) que
hay en el soporte del disco interior (40), asegurándose de que los
dientes en el borde inferior de la hoja apuntan hacia la parte posterior
de la ingletadora (alejados del operador).
• Coloque el soporte del disco exterior (37).
• Gire el tornillo de sujeción de la hoja (36) en el sentido contrario a las
agujas del reloj para apretarlo, al tiempo que, con la otra mano, sujeta
el bloqueo del eje..
• Desplace la abrazadera del protector (35) hacia abajo hasta que la
pieza angular (34) quede debajo de la cabeza del tornillo de la
abrazadera (33).
• Apriete el tornillo de la abrazadera del protector.
No apriete nunca el pasador de bloqueo del eje mientras la
hoja esté girando. Asegúrese de mantener bajada la
abrazadera del protector y apriete firmemente el tornillo de
ésta después de instalar la hoja.
No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje los tres tornillos (45) y desplace el conjunto de escala/brazo de
inglete hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la escuadra
indique que la hoja está situada en un ángulo de 90° respecto a la
guía.
• Vuelva a apretar los tres tornillos (45). No preste atención a la lectura
que señale el indicador de inglete en este punto.
Ajuste del indicador de inglete (fig. E1, E2 & F)
• Afloje el pomo de sujeción de ingletes (4) y apriete el enganche (5) para
soltar el brazo de inglete (42).
• Mueva el brazo de la sierra para colocar el indicador de inglete (46) en
cero, según se indica en la fig. F.
• Con el pomo de sujeción de ingletes aflojado, deje que el enganche se
coloque en su lugar a medida que gira el brazo de inglete más allá del
cero.
• Observe el indicador (46) y la escala del inglete (6) Si el indicador no
marca cero exactamente, afloje el tornillo (47), mueva la moldura de
plástico (48) para que indique 0º y apriete el tornillo.
Comprobación y ajuste de la hoja a la guía (fig. G1 - G6)
• Afloje el mango de sujeción de bisel (17).
• Presione el brazo de ingletes hacia la derecha para asegurarse de que
esté completamente vertical respecto del tope de posición angular (21)
ubicado contra el tope de ajuste de posición vertical (28) y apriete el
mango de sujeción del bisel.
• Desplace el cabezal hacia abajo hasta que la hoja entre en el corte de
la sierra (43).
• Sitúe un cartabón (44) en la mesa y elévelo en contra de la hoja (38) (fig. G3).
No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje la tuerca de sujeción (49) unas pocas vueltas y., mientras se
asegura de que el tornillo de tope (28) está firmemente en contacto
con el tope de posición angular (19), gire hacia adentro o hacia fuera el
tornillo de tope de ajuste de posición vertical (28) hasta que la hoja
esté a 90º en relación con la mesa medido con la escuadra.
• Apriete firmemente la tuerca de sujeción (49) mientras mantiene fijo el
tornillo de tope (28)
• Si la posición del indicador de bisel (50) en la escala de biseles (12) no
es igual a 0, afloje el tornillo (51) que sujeta el indicador y mueva éste
tal como sea necesario.
Ajustes
Desenchufe la herramienta antes de iniciar los ajustes.
Su ingletadora se ha ajustado con precisión en la fábrica. Si fuera preciso
volver a realizar un ajuste debido al transporte y manipulación, o a cualquier
otro motivo, siga los pasos que se describen a continuación. Una vez
realizados, estos ajustes deben mantenerse.
Comprobación y ajuste de la hoja a la guía (fig. E1 - E4)
• Afloje el pomo de sujeción de ingletes (4) y lleve el enganche de
ingletes (5) hacia arriba para soltar el brazo de inglete (42).
• Balancee el brazo de inglete hasta que el enganche lo sitúe en la
posición de inglete de 0°. No apriete el pomo de sujeción.
• Desplace el cabezal hacia abajo hasta que la hoja entre en el corte de
la sierra (43).
• Coloque una escuadra (44) contra la guía izquierda (7) y la hoja (38) (fig. F3).
es - 4
Ajuste de la guía (fig. H)
La parte superior de la guía izquierda (7) se puede ajustar hacia la
izquierda para dejar espacio y permitir que la sierra corte oblícuamente en
un ángulo completo de 48° a la izquierda. Para ajustar la guía:
• Afloje el pomo de plástico (23) y deslice la guía hacia la izquierda.
• Haga una prueba con la ingletadora desconectada y compruebe la
distancia. Ajuste la guía para que quede lo más cerca posible de la
hoja con objeto de lograr el máximo soporte para la pieza de trabajo
sin que obstaculice el movimiento ascendente y descendente del brazo.
• Apriete fuerte el pomo.
La acanaladura de la guía (52) se puede llegar a obstruir por el
polvo de la sierra. Para limpiarla, utilice una varilla o aire a baja
presión.
26
ESPAÑOL
Comprobación y ajuste del ángulo del bisel /fig. A1, A2, I1 & I2)
• Afloje el pomo de sujeción de la guía izquierda (23) y deslice la parte
superior de ésta hacia la izquierda tanto como sea posible.
• Afloje el mango de sujeción de biseles (17) y lleve el brazo de la sierra
hacia la izquierda hasta que el tope de la posición angular (21) quede
situado sobre el tope de ajuste de posición de biseles (26). Esta es la
posición de bisel de 45°.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje la tuerca de sujeción (53) unas pocas vueltas y gire hacia adentro
o hacia fuera el tornillo de tope de ajuste de posición del bisel (26)
hasta que el indicador (54) señale 45° estando el tope de posición
angular (21) situado sobre el tope de ajuste de posición del bisel.
• Apriete firmemente la tuerca de sujeción (53) mientras mantiene fijo el
tornillo de tope (26)
• Para conseguir un ángulo oblicuo de 3° a la derecha o uno de 48° a la
izquierda, es preciso ajustar los dos tornillos de los topes de ajuste de
modo que el brazo de la sierra se pueda mover según sea necesario.
Corte transversal a inglete vertical (fig. L)
• Afloje el pomo de sujeción de ingletes y lleve el enganche de ingletes
hacia arriba. Desplace el cabezal a la izquierda o a la derecha hasta el
ángulo preciso.
• El enganche de ingletes se situará automáticamente a 10º, 15º, 22,5º,
31,62º y 45º. Para obtener cualquier ángulo intermedio o uno de 50°,
sujete el cabezal con firmeza y apriete el pomo de sujeción para dejarlo
fijo.
• Antes de realizar un corte, compruebe siempre que el pomo de
sujeción de ingletes está bien sujeto.
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto vertical”.
Instrucciones para el uso
Biseles (fig. A1, A2 & M)
Los ángulos oblicuos se pueden establecer desde 3° a la derecha hasta 48°
a la izquierda y se pueden cortar con el brazo de inglete colocado en cero y
una posición máxima de inglete de 45° a la derecha o a la izquierda.
• Afloje el pomo de sujeción de la guía izquierda (23) y deslice la parte
superior de esta guía (7) hacia la izquierda tanto como sea posible.
Afloje el bloqueo de biseles (17) y establezca el bisel que desee.
• Apriete el bloqueo de biseles (17) con firmeza.
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto vertical”.
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
Antes de trabajar:
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado
desgastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta no debe
ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos están bien
apretados.
• Sujete bien la pieza de trabajo.
• Aunque es posible cortar madera y muchos materiales no ferrosos con
esta ingletadora, estas instrucciones de funcionamiento se refieren
únicamente a la madera. Con otros materiales se aplican los mismos
principios. ¡No utilice esta ingletadora para cortar materiales ferrosos
(hierro y acero) o mampostería! ¡No emplee discos abrasivos!
• Asegúrese de utilizar la placa de corte. No ponga en marcha la
máquina si la anchura de la ranura de corte es superior a 10 mm.
Encender y apagar (fig. J)
• Para encender la máquina, presione el interruptor (16).
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
• No hay previsto nada para bloquear el interruptor, pero existe un
orificio (13) en el interruptor para introducir un candado y mantener la
ingletadora en la posición de apagado.
Corte transversal vertical (fig. A1, A2 & K)
• Afloje el pomo de sujeción de ingletes (4) y lleve el enganche de
ingletes (5) hacia arriba.
• Fije el enganche de ingletes en la posición de 0° y apriete el pomo de
sujeción.
• Coloque la madera que va a cortar sobre la guía (3 y 7).
• Sujete el asa de manejo (1) y apriete la palanca de desbloqueo del
cabezal (10) para soltarlo. Apriete el interruptor (17) para poner en
marcha el motor.
• Apriete el cabezal para que la hoja pueda cortar la madera y penetrar
en la placa de corte de plástico (27).
• Tras finalizar el corte, suelte el interruptor y espere a que la hoja de la
sierra se pare completamente antes de colocar el cabezal en su
posición de reposo superior.
27
Al ingletear el extremo de una pieza de madera con un resto
pequeño, coloque la madera de modo que ésta quede situado
en el lado de la hoja que tiene un ángulo mayor respecto a la
guía; por ejemplo, inglete izquierdo, resto a la derecha - inglete
derecho, resto a la izquierda.
Calidad de corte
La uniformidad de un corte depende de distintas variables como,
por ejemplo, el material que se corta. Cuando desee obtener cortes de
la mayor uniformidad para molduras y otros trabajos de precisión,
utilice una hoja bien afilada (de carburo de 60 dientes) y una velocidad
de corte uniforme y más lenta.
Asegúrese de que el material no se deslice durante el corte;
sujételo bien. Deje siempre que la hoja se detenga por
completo antes de levantar el brazo. Si aún quedan pequeñas
fibras de madera en la parte posterior de la pieza de trabajo,
coloque un trozo de cinta adhesiva en la madera donde va a
realizar el corte. Sierre sobre la cinta adhesiva y retírela con
cuidado cuando haya terminado.
Posición del cuerpo y de las manos
Para que el aserrado sea más fácil, preciso y seguro, es necesario que
coloque adecuadamente el cuerpo y las manos al utilizar la ingletadora.
• No coloque nunca las manos cerca de la zona de corte.
• No coloque las manos a una distancia inferior a 150 mm respecto a la
hoja.
• Sujete bien la pieza de trabajo sobre la mesa y la guía al cortar.
Mantenga las manos en su lugar hasta que haya soltado el interruptor
y la hoja se haya detenido por completo.
• Realice siempre pruebas (sin potencia) antes de hacer los cortes
definitivos para comprobar el recorrido de la hoja.
• No cruce las manos.
• Coloque los dos pies firmemente sobre el suelo y mantenga el
equilibrio adecuado.
• Al desplazar el brazo de la sierra a izquierda y derecha, sígalo y
colóquese a un lado de la hoja.
• Mire a través de las persianas de protección al seguir una línea de lápiz.
Sujeción de la pieza de trabajo (fig. A5)
• Siempre que sea posible, fije la madera a la sierra.
• Para obtener los mejores resultados, utilice la sujeción (31) creada para su
ingletadora. Sujete la pieza de trabajo a la guía siempre que sea posible.
es - 5
ESPAÑOL
5
Utilización del ajuste de inglete
Es posible realizar el mismo corte si se ingletea a derecha e izquierda con
la superficie ancha apoyada en la guía.
Los dos bocetos (fig. N1 & N2) son únicamente para objetos de cuatro
lados. Al cambiar el número de lados, también lo hacen los ángulos de
inglete y oblicuo. La tabla que aparece a continuación indica los ángulos
adecuados para formas diferentes, siempre que todos los lados tengan la
misma longitud. Si una figura no aparece en la tabla, divida 180° por el
número de lados para establecer el ángulo de inglete u oblicuo.
Nº de lados
Ángulo de inglete u oblicuo
4
5
6
7
8
9
10
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Cortes circulares compuestos (fig. O1 & O2)
Un inglete compuesto es un corte realizado utilizando un ángulo de inglete
(fig. N2) y un ángulo oblicuo (fig. N1) al mismo tiempo. Éste es el tipo de
corte que se utiliza para hacer marcos o cajas con lados inclinados como
el que aparece en la fig. O1.
Si el ángulo de corte varía de un corte a otro, compruebe que el
pomo de sujeción de biseles y el pomo de sujeción de ingletes
están bien apretados. Es preciso apretar estos pomos después
de efectuar cualquier cambio en el bisel o en el inglete.
• La tabla que aparece a continuación le ayudará a seleccionar los valores
adecuados de bisel y de inglete para cortes normales de ingletes
compuestos. Para utilizar la tabla, seleccione el ángulo “A” deseado
(fig. O2) de su proyecto y localícelo en el arco apropiado de la tabla.
es - 6
85
80
20
25
30
35
40
45
CAJA DE 4
LADOS
65
40
50
55
60
40
35
45
35
75
30
35
70
85
40
CAJA DE 6
LADOS
30
30
65
25
55
60
25
50
25
65
45
20
55
50
35
45
15
20
40
60
20
75
85
AJUSTE DEL ÁNGULO DE INGLETE DE LA SIERRA
Utilización del ajuste en bisel
El bisel para las dos tablas se ajusta en 45° cada una, con lo que el
ángulo es de 90°. El brazo de inglete está fijo en la posición cero. La
madera se coloca con el lado ancho y plano sobre la mesa y el borde
estrecho apoyado en la guía.
15
15
30
40
15
25
35
30
10
5
10
20
25
CAJA DE 8
LADOS
ÁNGULO EXTERNO
Moldura de ajuste y otros marcos
Intente cortar algunos proyectos sencillos utilizando madera de desecho
hasta que empiece a familiarizarse con su ingletadora. Ésta constituye la
herramienta ideal para ingletear cantos como el que aparece en la fig. N1.
Es posible realizar la junta que se muestra utilizando el ajuste en bisel o el
de inglete.
10
70
0
75
45
Corte de marcos, cajas y otros proyectos de cuatro lados (fig. N1 & N2)
70
Soporte para piezas largas (fig. A3)
• Utilice siempre un soporte para las piezas largas.
• Para obtener los mejores resultados, utilice la prolongación del soporte
de la pieza (29) para aumentar la anchura de la mesa de la ingletadora
(lo puede conseguir en su distribuidor como opción). Utilice un soporte
para las piezas largas empleando cualquier medio adecuado como,
por ejemplo, caballetes de aserrar o dispositivos similares, para evitar
que los extremos se caigan.
80
Use siempre una mordaza del material cuando corte metales
no ferrosos.
A partir de ahí, siga la tabla hacia abajo para hallar el ángulo oblicuo
correcto y de forma horizontal para encontrar el ángulo de inglete
correcto.
• Coloque la ingletadora en los ángulos prescritos y realice algunos
cortes de prueba.
• Intente acoplar la piezas cortadas.
Ejemplo: Para hacer una caja de 4 lados con ángulos externos de 25°
(ángulo “A”), (fig. O2) utilice el arco superior derecho. Busque 25° en la
escala del arco. Siga la línea de intersección horizontal hacia uno de
los lados para obtener el valor del ángulo de inglete en la sierra (23°).
Del mismo modo, siga la línea de intersección vertical hacia arriba o
hacia abajo para hallar el ajuste del ángulo oblicuo de la sierra (40°).
Para comprobar los ajustes de la sierra, realice siempre cortes de
prueba con algunos trozos de madera de desecho.
80
Se puede fijar a cualquiera de los lados de la hoja de la sierra; recuerde
que ha de apoyar la sujeción contra una superficie de guía plana y sólida.
10
15
20
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
AJUSTE DEL ÁNGULO OBLICUO DE LA SIERRA
Escala vernier (fig. P1 - P3)
Su ingletadora está equipada con una escala vernier con el fin de lograr una
mayor precisión. Para valores que precisen grados parciales (1/4°, 1/2°, 3/4°),
la escala vernier le permite ajustar con precisión los ángulos de inglete
hasta 1/4° (15 minutos). Para utilizar la escala vernier, siga los pasos que se
indican a continuación.
Pongamos, como ejemplo, que se quiere ingletear un ángulo de 241/4° a la
derecha.
• Desconecte la ingletadora.
• Establezca el ángulo de ingletes en el grado completo más cercano al
deseado; para ello, alínee la marca central en la escala vernier, que
aparece en la fig. fig. P1, con el número de grado completo grabado
en la escala de ingletes. Mire la fig. fig. P1 con atención; indica un valor
de inglete de 24° a la derecha. Para ajustar el 1/4° adicional, apriete el
bloqueo del brazo de inglete y desplace con cuidado el brazo hacia la
derecha hasta que la marca vernier de 1/4° quede al mismo nivel que la
marca de grado más cercana en la escala de ingletes.
En este ejemplo, la marca de grado más cercana en la escala de
ingletes resulta ser 25°. La fig. fig. P2 muestra un valor de inglete de
241/4° a la derecha.
Al ingletear hacia la derecha:
- aumente el ángulo de inglete desplazando el brazo para alinear la
marca vernier adecuada con la marca más cercana en la escala de
ingletes hacia la derecha.
- reduzca el ángulo de inglete desplazando el brazo para alinear la
marca vernier adecuada con la marca más cercana en la escala de
ingletes hacia la izquierda.
28
ESPAÑOL
Al ingletear hacia la izquierda:
- aumente el ángulo de inglete desplazando el brazo para alinear la
marca vernier adecuada con la marca más cercana en la escala de
ingletes hacia la izquierda.
- reduzca el ángulo de ingletes desplazando el brazo para alinear la
marca vernier adecuada con la marca más cercana en la escala de
ingletes hacia la derecha.
Corte de molduras de base
El corte de molduras de base se realiza en un ángulo agudo de 45º.
• Antes de realizar un corte, haga siempre una prueba sin potencia.
• Todos los cortes se realizan con la parte posterior de la moldura
extendida sobre la sierra.
Ángulo interno
- Lado izquierdo
• Coloque la moldura con la parte superior apoyada en la guía.
• Conserve el lado izquierdo del corte.
- Lado derecho
• Coloque la moldura con la parte inferior apoyada en la guía.
• Conserve el lado izquierdo del corte.
Extracción de polvo (fig. A2 & A6)
• Coloque la bolsa del polvo (32) en la salida de polvo (20)
• Cuando sea posible, utilice un extractor de aspiración diseñado de
acuerdo con las Directrices aplicables en relación con la emisión de polvo.
Hojas de sierra
Para lograr las capacidades de cortes descritas, utilice siempre hojas de
250 mm y diámetro interior de 30 mm.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Transporte (fig. B)
Para transportar adecuadamente la ingletadora, se ha añadido un asa de
transporte (9) en la parte superior del brazo de la sierra.
• Para transportar la ingletadora, baje el brazo y apriete el pasador de
bloqueo (18).
• Utilice siempre el asa de transporte (9) o los rebajes para transporte
(22) que aparecen en la fig. B para transportar la ingletadora.
Mantenimiento
Ángulo externo
- Lado izquierdo
• Coloque la moldura con la parte inferior apoyada en la guía.
• Conserve el lado derecho del corte.
- Lado derecho
• Coloque la moldura con la parte superior apoyada en la guía.
• Conserve el lado derecho del corte.
Corte de molduras de corona
El corte de molduras de corona se realiza en un inglete compuesto.
A fín de lograr la máxima precisión, la sierra tiene posiciones angulares
prefijadas a 31,62º de inglete y 33,85º de bisel. Estos ajustes son para
molduras de corona estándar con ángulos de 52º en la parte superior y de
38º en la parte inferior.
• Haga cortes de prueba utilizando material de chatarra antes de hacer
los cortes definitivos.
• Todos los cortes se realizan en el bisel izquierdo y con la parte
posterior de la moldura contra la base.
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y limpie el exterior con
regularidad utilizando un paño suave.
• Limpie periódicamente la superficie de la mesa.
• Limpie periódicamente el sistema de recogida de serrín.
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio DEWALT, donde será
eliminada sin efectos perjudiciales para el medio ambiente.
Ángulo interno
- Lado izquierdo
• Parte superior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete derecho
• Conserve el lado izquierdo del corte.
- Lado derecho
• Parte inferior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete izquierdo
• Conserve el lado izquierdo del corte.
Ángulo externo
- Lado izquierdo
• Parte inferior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete izquierdo
• Conserve el lado izquierdo del corte.
- Lado derecho
• Parte superior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete derecho
• Conserve el lado derecho del corte.
29
es - 7
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su herramienta DEWALT,
contacte con su Centro de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como la factura de compra y
le será presentada la mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para su herramienta
DEWALT en los 12 meses siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT. Para ello es
imprescindible presentar la prueba de compra. Incluye mano de obra y
piezas para las Herramientas Eléctricas. No se incluye los accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto debido a fallos de
materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de
compra, le garantizamos la sustitución gratuita de todas las piezas
defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte de una persona no
autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT más cercano,
consulte el dorso de este manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT e información
completa sobre nuestro servicio postventa en www.2helpU.com.
es - 8
30
FRANÇAIS
SCIE A ONGLET DW702/DW703
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis de nombreuses
années, DEWALT produit des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Diamètre de lame
Alésage
Vitesse maximale de lame
Largeur maximale de coupe à 90°
Largeur maximale de coupe à 45°
Profondeur maximale de coupe à 90°
Profondeur maximale de coupe, inclinée à 45°
Onglet (positions maximales)
Inclinaison (positions maximales)
Onglet 0
Largeur résultante à hauteur maxi 89 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 162 mm
Onglet 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 89 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 114 mm
Inclinaison 45
Largeur résultante à hauteur maxi 61mm
Hauteur résultante à largeur maxi 161 mm
Onglet 31,62°, inclinaison 33,85°
Hauteur résultante à largeur maxi 133 mm
Temps d’arrêt de la lame
Poids
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
gauche
droite
gauche
droite
DW702
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
50°
50°
-
DW703
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
58
50°
50°
48°
3°
mm 95
mm 41
95
41
mm 67
mm 41
67
41
mm mm -
95
25
mm s < 10,0
kg 14,8
20
< 10,0
13,8
Fusible:
Outils 230 V
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel:
En cas de non-respect des instructions dans le présent
manuel, il y a risque de blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
DW702/DW703
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec
les normes 98/37/CEE, 89/336/CEE, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029.
Pour de plus amples informations, contacter DEWALT à l’adresse
ci-dessous ou se reporter au dos de ce manuel.
DW702
LpA
(pression acoustique)
DW703
dB(A)*
88,8
88,8
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
101,7
101,7
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
m/s2
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
* à l’oreille de l’opérateur
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
AM2110437.01
Dénote la présence de tension électrique.
31
fr - 1
FRANÇAIS
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque d’électrocution, de blessure et d’incendie
lors de l’utilisation d’outils électriques stationnaires, respectez
toujours les consignes de sécurité en vigueur dans votre pays.
Lire et observer attentivement les instructions contenues dans ce
manuel avant d’utiliser l’outil.
Conserver ce manuel pour s’y reporter à l’avenir.
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas exposer l’outil à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée (250 - 300 Lux).
Ne pas utiliser l’outil s’il existe un risque d’incendie ou d’explosion,
par exemple en présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Tenir les enfants éloignés
Ne pas laisser les enfants, les visiteurs ou les animaux s’approcher de
l’aire de travail ou toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
4 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ni de bijoux. Ils pourraient être
happés par les pièces en mouvement. Le cas échéant, porter une
coiffe convenable retenant les cheveux longs. Lorsque le travail
s’effectue à l’extérieur, porter de préférence des gants adéquats et des
chaussures antidérapantes.
5 Protections
Porter en permanence des lunettes de protection. Porter un masque
anti-poussière si le travail exécuté produit de la poussière ou des
particules volantes. Si ces particules peuvent être extrêmement
chaudes, porter également un tablier résistant à la chaleur. Porter une
protection acoustique si le niveau sonore semble inconfortable, par ex.
si la pression acoustique indiquée dans ce manuel dépasse les 85 dB(A).
6 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments ou surfaces reliés à la
masse, (par exemple tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs). Dans des conditions de travail extrêmes (par exemple :
humidité élevée, production de limaille, etc.), la sécurité électrique peut
être améliorée en insérant un transformateur d’isolement ou un
disjoncteur différentiel (FI).
7 Adopter une position confortable
Conserver en permanence son équilibre et les deux pieds à terre.
8 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas utiliser l’outil
lorsque l’on est fatigué.
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec un dispositif de serrage
ou un étau. Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
10 Brancher le dispositif anti-poussières.
Si vous disposez de systèmes pour brancher les dispositifs
d’extraction et d’aspiration de poussière, s’assurer qu’ils sont bien
branchés et qu’ils fonctionnent correctement.
11 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, vérifier toujours si les clés et outils de
réglage ont été retirés.
12 Rallonges
Vérifier la rallonge avant de l’utiliser et la remplacer si elle est
endommagée. Pour utiliser cet outil à l’extérieur, n’utiliser que des
rallonges prévues à cet effet et portant une inscription adéquate.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans le présent manuel.
Ne pas forcer sur des outils ou des accessoires de trop petite taille
pour exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des outils à des fins et
pour des travaux pour lesquels ils n’ont pas été conçus. Ne pas forcer
sur l’outil.
fr - 2
Attention ! L’utilisation d’accessoires ou la réalisation de travaux
autres que ceux recommandés dans ce manuel pourrait entraîner un
risque de blessure corporelle.
14 Contrôler si l’outil est endommagé
Avant toute utilisation, s’assurer que l’outil et le câble d’alimentation ne
sont pas endommagés. Vérifier l’alignement des pièces en mouvement,
leur prise et toute rupture de pièces, tout endommagement des
protections et des interrupteurs et toutes autres conditions pouvant
affecter le fonctionnement de l’outil. Veiller à ce que l’outil fonctionne
correctement et qu’il exécute les tâches pour lesquelles il est conçu.
Ne pas utiliser l’outil si une pièce est défectueuse. Ne pas utiliser l’outil
si l’interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas. Faire remplacer toute
pièce endommagée par un agent DEWALT agréé. Ne jamais essayer
de le réparer soi-même.
15 Pour débrancher l’outil
Eteindre l’outil puis attendre qu’il s’arrête complètement avant de le laisser
sans surveillance. Débrancher l’outil lorsqu’il n’est pas utilisé, avant de
changer toute pièce ou tout accessoire et avant de procéder à l’entretien.
16 Pour éviter tout démarrage involontaire
S’assurer que l’outil est en position d’arrêt avant de le brancher.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne jamais tirer sur le câble pour le débrancher. Préserver le câble de la
chaleur, de l’huile et des arêtes vives.
18 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec, fermé à clé et hors
de portée des enfants.
19 Entretenir vos outils avec soin
Garder les outils en bon état et propres afin d’assurer des conditions
de travail optimales et sûres. Observer les instructions d’entretien et de
changement d’accessoires. Maintenir les poignées et les interrupteurs
secs, propres et exempts d’huile et de graisse.
20 Réparations
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur.
Faire réparer l’outil par un agent de réparation DEWALT agréé.
Les réparations ne devront être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces de rechange d’origine. Dans le cas
contraire, cela pourrait être très dangereux pour l’utilisateur.
Directives complémentaires de sécurité pour les scies à onglets
21 Fonctionnement du protecteur
Le protecteur s’ouvre automatiquement quand le bras est abaissé et il
se referme automatiquement sur la lame quand le bras remonte.
Le protecteur s’ouvre à la main pour monter ou enlever la lame ou pour
inspecter celle-ci. Ne jamais ouvrir le protecteur quand la scie est en
marche.
22 Copeaux
La section avant du protecteur est ajourée pour une bonne visibilité durant le
sciage. Les copeaux risquant de traverser le protecteur, il convient de porter
des lunettes de protection pour regarder à travers le protecteur ajouré.
23 Lames de scie
S’assurer que la lame tourne dans le sens correct. Maintenir la lame
bien affûtée. Ne pas utiliser de lames de diamètres plus élevés ou plus
faibles que ceux recommandés. Se référer aux données techniques
pour obtenir les caractéristiques appropriées des lames.
24 Protecteurs
Ne jamais actionner la scie quand les protecteurs ne sont pas montés.
25 Attention à vos mains
Tenir les mains à l’écart de la lame de scie. Toujours tenir les mains à
l’écart de la lame lorsque la scie est branchée à l’alimentation électrique.
26 Arrêter le moteur
Tirer la lame de la coupe avant de relâcher l’interrupteur. Ne pas
essayer d’arrêter rapidement le mouvement de la machine en appuyant
un outil ou un autre objet contre la lame; de graves accidents peuvent
être provoqués involontairement de cette façon.
32
FRANÇAIS
Ne jamais caler d’objet contre le ventilateur du moteur pour bloquer
l’axe du moteur.
27 Entretien de la lame et des flasques
Vérifiez la propreté des lames et des surfaces de contact des flasques
et serrez en utilisant les deux clés.
Température ambiante
La température d’utilisation de la machine est de 5 °C à 40 °C.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifier si la
tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme à la norme EN 61029;
un branchement à la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du
câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à
un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la fiche, s’en débarrasser
en songeant à la sécurité car il est dangereux de réutiliser un cordon
secteur ou une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble de rallonge homologué
adapté pour la puissance absorbée de cet outil (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Chutes de tension
Les appels de courants provoquent de courtes chutes de tension.
Dans des conditions d’alimentation électrique peu favorables,
d’autres équipements peuvent être affectés.
Si l’impédance du système d’alimentation électrique est inférieure à
0,25 ø, il est peu probable que des perturbations se produisent.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Scie à onglet assemblée
1 Clef de montage de la lame
1 Lame de scie, ATB (DW703)
1 Lame de scie, TCG (DW702)
2 Pinces (DW702)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas de
dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
Description (fig. A1 - A6)
A1
1 Poignée d’utilisation
2 Carter de protection mobile
33
3 Guide arrière droit
4 Bouton de serrage d’onglet
5 Verrou d’onglet
6 Echelle d’onglet
7 Guide arrière gauche
8 Trous pour fixation sur établi
9 Poignée de transport
10 Levier de déverrouillage de la tête
11 Couteau diviseur
12 Echelle de chanfrein
13 Orifice pour cadenas
14 Clef de montage de la lame
15 Bouton de blocage d’arbre
16 Interrupteur
17 Manette de serrage d’inclinaison
18 Goupille de blocage de la tête en position basse
A2
20 Buse d’aspiration
21 Butée d’inclinaison
22 Poignées de transport
23 Verrouillage du guide arrière gauche
24 Carter de protection supérieur
25 Carter de moteur
26 Butée de position inclinée réglable
27 Insert
28 Butée de réglage en position vertical
A3
29 Rallonge du plan de travail
A4
30 Butée de longueur réglable
A5
31 Presseur
A6
32 Sac à poussière
Assemblage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder à
l’assemblage.
Déballage (fig. B)
• Saisissez la scie par la poignée (9) et sortez-la avec prudence de son
emballage.
• Appuyez sur la manette (1) et extrayez la goupille de verrouillage (18)
comme indiqué.
• Relâchez progressivement la pression vers le bas jusqu’à ce que le
bras atteigne la hauteur maximale.
Montage sur établi (fig. C)
• Les trous (8) sont pratiqués dans les quatre pieds, dans le but de
faciliter la pose sur établi. Deux dimensions différentes de trous
permettent l’emploi de vis de dimensions différentes. Opter pour une
des deux dimensions proposées; l’emploi des deux est superflu.
Toujours fixer la scie fermement pour éviter tout mouvement.
Pour faciliter son transport, l’outil peut être fixé sur une planche en
contre-plaqué de 12,5 mm ou plus, que l’on peut aisément monter sur
le lieu de travail ou transporter en différents lieux.
• Lors de la pose de scie sur contre-plaqué, s’assurer que les vis de
montage ne dépassent pas de la surface du bois, car le contre-plaqué
doit être complètement lisse par rapport à l’établi.
fr - 3
FRANÇAIS
Pour fixer la scie sur une surface de travail quelconque, serrer
uniquement au niveau des pieds. La fixation en une autre position
influera sur le bon fonctionnement de la scie.
• Pour éviter tout risque de détachement ou d’imprécision, s’assurer que
la surface de montage n’est pas déformée ou inégale. Si la scie est
bancale, placer une cale sous un pied de scie afin de la stabiliser.
Montage de la lame de scie (fig. D1 - D5)
• Appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête (10) pour relâcher le
carter de protection (2) et levez celui-ci aussi haut que possible.
• Desserrez la vis de carter de protection (33) de façon que le crochet
(34) puisse passer entre la tête de vis (38) et le carter. Ce faisant,
le carter de protection (35) peut être soulevé pour avoir accès à la vis
de verrouillage de lame (36).
• Tenez le carter de protection en position haute à l’aide de la vis du
carter, (33) et appuyez sur le bouton de verrouillage d’axe (15) d’une
main. Avec l’autre main, faites tourner la clé de montage de la lame
(14) sur la droite pour dévisser la vis de lame à pas gauche (36) dans le
sens des aiguilles d’une montre.
Pour verrouiller l’axe, appuyer sur le bouton comme illustré et
faire tourner manuellement l’axe jusqu’à ce que le verrouillage
s’engage. Continuer à exercer une pression sur le bouton de
verrouillage pour éviter que l’axe ne pivote.
• Déposez la vis de verrouillage de lame (36) et la bague d’extrémité
extérieure (37).
• Placez la lame de scie (38) sur l’adaptateur de lame (39) placé
directement contre la bague d’extrémité intérieure (40); Ce faisant,
assurez-vous que les dents du bord inférieur de lame sont bien
orientées vers l’arrière de la scie (du côté opposé à l’opérateur).
• Replacez la bague d’extrémité extérieure (37).
• Serrez la vis de verrouillage de lame (36), dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, tout en tenant le système de verrouillage d’axe
de votre autre main.
• Rabaissez le carter de protection (35) jusqu’à ce que le crochet (34)
se trouve sous la tête de vis du carter de protection (33).
• Serrez la vis du carter de protection.
Ne jamais tenter de bloquer l’axe avec la lame en rotation.
Maintenez le carter de protection vers le bas et serrez fermement
la vis du carter de protection après avoir installé la lame.
Réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder au réglage.
Votre scie à onglet a été parfaitement réglée en usine. Au cas où un
réglage s’impose, suite au transport, à la manipulation ou à une raison
quelconque, suivre la procédure ci-dessous à la lettre. Une fois cette
opération réalisée, la précision est assurée.
Contrôle et réglage de la lame sur le guide arrière (fig. E1 - E4)
• Desserrez le bouton de serrage d’onglet (4) et tirez le verrou d’onglet
(5) vers le haut pour relâcher le bras d’onglet (42).
• Faire pivoter le bras d’onglet jusqu’à ce que le verrou se trouve en
position d’onglet 0°. Ne serrez pas le bouton de serrage.
• Rabattez la tête jusqu’à ce que la lame entre dans le trait de scie (43).
• Disposez une équerre (44) contre le côté gauche du guide (7) et la
lame (41); voir fig. F3.
Ne pas toucher les pointes des dents de la lame avec l’équerre.
fr - 4
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez les trois vis (45) et déplacez l’ensemble échelle/bras d’onglet
vers la gauche ou vers la droite jusqu’à ce que la lame se trouve à 90°
selon l’équerre.
• Resserrez les trois vis (45). Ne tenez pas compte de l’affichage de
l’index d’onglet.
Réglage de l’index d’onglet (fig. E1, E2 & F)
• Desserrez le bouton de serrage d’onglet (4) et tirez le verrou d’onglet
(5) pour relâcher le bras d’onglet (42).
• Faites pivoter le bras de scie pour régler l’index d’onglet (46) en
position zéro comme illustré à la figure F.
• Avec le bouton de serrage d’onglet desserré, veillez à ce que le verrou
d’onglet s’engage en position en faisant pivoter le bras d’onglet
au-delà de zéro.
• Observez l’index (46) et l’échelle d’onglet (6). Si l’index n’affiche pas
exactement zéro, desserrez la vis (47), déplacez le moulage en
plastique (48) pour afficher 0° et resserrez la vis.
Contrôle et réglage de la lame sur la table (fig. G1 - G6)
• Desserrez la molette de verrouillage de l’inclinaison (17).
• Appuyez sur le bras d’onglet vers la droite pour vous assurer qu’il est
totalement vertical lorsque la butée d’inclinaison (21) située contre la
butée de réglage de position verticale (28) et serrez la molette de
verrouillage de l’inclinaison.
• Rabattez la tête jusqu’à ce que la lame entre dans le trait de scie (43).
• Placez une pièce carrée (44) sur la table et contre la lame (38) (fig. G3).
Ne pas toucher les pointes des dents de la lame avec l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Dévissez la vis de blocage (49) de quelques tours, tout en vous
assurant que la vis de butée (28) est bien fermement en contact avec la
butée d’inclinaison (19). Faites tourner la vis de butée de réglage de la
position verticale (28) vers l’intérieur ou vers l’extérieur jusqu’à ce que
la lame repose à 90° sur la table comme indiqué par le carré.
• Resserrez fermement l’écrou de blocage (49) tout en maintenant la vis
de butée (28) en place.
• Si l’index d’inclinaison (50) ne pointe pas sur le zéro de l’échelle (12),
desserrez la vis (51) de fixation de l’index et déplacez l’index au besoin.
Réglage du guide arrière (fig. H)
La partie supérieure du guide arrière gauche (7) peut être ajustée vers la
gauche pour permettre le passage de la lame en position inclinée à 48°.
Pour régler le guide :
• Desserrez les deux boutons plastiques (23) et faites coulisser le guide
arrière vers la gauche.
• Faire un essai avec la scie hors service et vérifier le jeu. Ajuster le guide
arrière aussi près que possible de la lame pour obtenir un support
maximal de pièce sans jamais entrer en contact avec la lame.
• Serrez le bouton fermement.
La rainure du guide (52) peut être bouchée avec de la sciure.
Utilisez un bâtonnet ou de l’air comprimé à basse pression
pour nettoyer cette rainure.
Vérification et réglage de l’angle d’inclinaison (fig. A1, A2, I1 & I2)
• Desserrez les boutons de serrage du guide gauche (23) et faites
coulisser la partie supérieure du guide gauche au maximum vers la
gauche.
• Desserrez la manette de serrage d’inclinaison (17) et déplacez la tête
de scie vers la gauche jusqu’à ce que la butée d’inclinaison (21) repose
sur la butée de position inclinée réglable (26). Il s’agit de la position
inclinée à 45°.
34
FRANÇAIS
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Dévissez l’écrou de blocage (53) de quelques tours et faites tourner la
vis de butée de position inclinée (26) vers l’intérieur ou vers l’extérieur
jusqu’à ce l’index (54) indique 45° tandis que la butée d’inclinaison (21)
repose sur la butée de réglage d’inclinaison.
• Resserrez fermement l’écrou de blocage (53) tout en maintenant la vis
de butée (26) en place.
• Pour obtenir une inclinaison de 3° droite ou de 48° gauche, ajustez les
deux vis de réglage de butée pour pouvoir positionner la tête de scie.
• Assurez-vous toujours que le bouton de serrage d’onglet est bien serré
avant de procéder à la coupe.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Pour assembler par onglet l’extrémité d’une pièce de bois en
effectuant une petite découpe, positionnez la pièce de telle
sorte que cette petite découpe se trouve du côté de la lame
ayant le plus grand angle par rapport au guide arrière; par
exemple onglet gauche, découpe à droite ou onglet droit,
découpe à gauche.
Mode d’emploi
Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
Avant la mise en marche:
• Monter la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser des lames trop
émoussées. La vitesse maximale de rotation de l’outil ne doit pas
excéder celle de la lame de scie.
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant de
commencer à couper.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes de serrage
soient bien serrés.
• Fixez la pièce dans l’étau.
• Quoique cette scie coupe le bois et de nombreux matériaux nonferreux, les instructions de fonctionnement se rapportent uniquement à
la coupe du bois. Les mêmes directives sont applicables pour les
autres matériaux. Ne pas scier des métaux ferreux, c’est-à-dire, des
métaux contenant du fer ou de l’acier. Évitez les matériaux utilisés en
maçonnerie. Ne pas utiliser de disques abrasifs!
• Toujours utiliser l’insert. N’utilisez pas la machine si le trait de scie de
l’insert a une largeur supérieure à 10 mm.
Mise en marche et arrêt (fig. J)
• Pour allumer l’outil, appuyez sur l’interrupteur (16)
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
• Aucun dispositif n’est prévu pour bloquer l’interrupteur de marche,
mais un trou est prévu dans la gâchette, lequel permet de verrouiller la
scie en position d’arrêt à l’aide d’un cadenas.
Coupe droite verticale (fig. A1, A2 & K)
• Desserrez le bouton de serrage d’onglet (4) et tirez le verrou d’onglet
(5) vers le haut.
• Engagez le verrou d’onglet en position 0° et serrez le bouton de
serrage d’onglet.
• Disposez le morceau de bois à couper contre le guide arrière (3 & 7).
• Tenez la manette (1) et poussez sur le levier de déverrouillage de la tête
(10) afin de relâcher la tête. Appuyez sur la gâchette (17) pour faire
démarrer le moteur.
• Baissez la tête de la scie pour couper la pièce jusqu’à ce que la lame
pénètre dans l’insert (27).
• Une fois le travail terminé, relâchez l’interrupteur et attendez que la
lame de scie s’arrête totalement avant que la tête ne reviennent dans
sa position de repos supérieure.
Coupe transversale verticale d’onglet (fig. L)
• Desserrez le bouton de serrage d’onglet et tirez le verrou d’onglet vers
le haut. Faites pivoter la tête vers la gauche ou vers la droite pour
obtenir l’angle requis.
• La scie à onglet reviendra automatiquement à 10°, 15°, 22,5°, 31,62°
et 45°. Si un angle intermédiaire ou 50° à gauche est requis, tenez la
tête fermement en place et verrouillez-la en serrant le bouton de
serrage d’onglet.
35
Coupes inclinées (fig. A1, A2 & M)
L’angle d’inclinaison peut être réglé de 3° droite à 48° gauche, et coupé
avec le bras d’onglet réglé entre zéro et une position maximale d’onglet à
45° droite ou gauche.
• Desserrez les boutons de serrage du guide gauche (23) et faites
coulisser la partie supérieure du guide gauche (7) au maximum vers la
gauche. Desserrez la manette d’inclinaison (17) et réglez l’inclinaison
comme requis.
• Serrez fermement la manette de serrage d’inclinaison (17).
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Qualité de la coupe
La régularité de la coupe dépend d’un certain nombre de facteurs, tel que
le type de matériau à couper. Lorsque des coupes de grande qualité sont
requises pour les assemblages de pièces moulurées ou autres travaux de
précision, une lame affûtée (60 dents, en carbure) et une vitesse de coupe
lente et régulière donnent les résultats escomptés.
S’assurer que le matériau ne glisse pas pendant la coupe; bien
le bloquer. Toujours attendre que la lame soit complètement
arrêtée avant de lever le bras. Au cas où des petites fibres de
bois sont visibles à l’arrière de la pièce, appliquer un morceau
de bande adhésive à l’endroit de la coupe. Couper à travers la
bande adhésive et l’enlever prudemment après la coupe.
Position du corps et des mains
La position correcte du corps et des mains facilite le travail avec la scie à
onglet; de plus, elle autorise un travail plus précis et en toute sécurité.
• Ne jamais mettre les mains à proximité de la zone de coupe.
• Ne pas s’approcher à moins de 150 mm de la lame.
• Tenir la pièce fermement sur la table et le guide arrière pendant
l’opération de coupe. Conserver les mains dans la même position
jusqu’à ce que la gâchette ait été relâchée et la lame se soit
complètement arrêtée.
• Toujours faire un essai avec la scie hors service avant de finir les
coupes et vérifier la trajectoire de la scie.
• Ne pas croiser les mains.
• Toujours tenir les deux pieds à terre et garder l’équilibre.
• En déplaçant le bras de scie vers la gauche ou vers la droite, bien
accompagner le mouvement et se tenir légèrement de côté par rapport
à la lame de scie.
• Observer le travail par les ouvertures prévues dans le pare-éclats
lorsqu’il s’agit par exemple de suivre une ligne dessinée au crayon.
Serrage de la pièce de travail (fig. A5)
• Serrer la pièce dans la mesure du possible contre la lame.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser le presseur (31) de la scie.
Bien serrer la pièce contre le guide arrière. Il est possible de fixer la
pièce des deux côtés de la lame de scie; ne pas oublier de bien
positionner le presseur contre une surface solide et plane du guide arrière.
Toujours utiliser un dispositif de blocage du matériel pour
couper des métaux non ferreux.
fr - 5
FRANÇAIS
Emploi du réglage d’onglet
La même coupe peut se faire avec onglet à droite ou à gauche, avec la
surface large contre le guide arrière.
Les deux croquis (fig. N1 & N2) servent uniquement pour des objets à
quatre faces. En cas de nombre différent de faces, les angles d’onglet et
d’inclinaison diffèrent également. Le tableau ci-dessous donne les angles
correspondants pour une série de formes, à condition que toutes les faces
aient la même longueur. Pour une forme non mentionnée dans le tableau,
diviser 180° par le nombre de faces, pour déterminer l’angle d’onglet ou
d’inclinaison.
Nbre de côtés
4
5
6
7
8
9
10
Angle
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Coupes composées (fig. O1 & O2)
Une coupe d’onglets composés est la combinaison d’un onglet (fig.N2) et
d’une inclinaison (fig.N1) en même temps. Ce type de coupe est utilisé
pour réaliser des cadres ou des boîtes à face inclinée comme illustré sur la
figure O1.
Au cas où l’angle varie à chaque coupe, veillez à ce que le
bouton de serrage d’inclinaison et celui de verrouillage d’onglet
soient serrés fermement. Après un changement d’inclinaison
ou d’onglet, serrez toujours lesdits boutons.
• Le tableau ci-après doit vous aider à sélectionner l’inclinaison adéquate
et les réglages d’onglet pour les coupes d’onglets composés.
Pour employer le tableau efficacement, sélectionner l’angle “A” requis
(fig. O2) pour l’assemblage concerné, et mettre cet angle sur la courbe
correspondante. A partir de ce point, descendre à la verticale pour
trouver l’angle d’inclinaison correct et on trouve transversalement
l’angle d’onglet correct.
• Régler la scie sur les angles déterminés et effectuer quelques essais
pratiques.
• L’exercice pratique se poursuit par l’assemblage des pièces coupées.
Exemple: Pour construire une boîte à quatre côtés avec 25° d’angle
extérieur (angle “A”) (fig. O2), utiliser la courbe supérieure droite.
fr - 6
5
10
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
BOITE
CARREE
70
75
80
85
0
35
45
35
75
30
35
70
85
30
65
80
40
BOITE
HEXAGONALE
30
25
20
45
70
50
25
55
35
50
45
15
20
40
60
20
75
85
55
60
25
80
Emploi du réglage d’inclinaison
L’inclinaison pour les deux pièces est de 45° chacune, formant un angle total
de 90°. Le bras d’onglet est bloqué en position zéro. Les pièces sont disposées
avec le côté large contre la table et le côté étroit contre le guide arrière.
REGLER CET ANGLE (ONGLET) SUR LA SCIE
Coupe de cadre et autres assemblages
Faire des coupes simples dans des chutes de bois pour bien “sentir” la
scie. Cette scie est un outil idéal pour réaliser des assemblages comme
illustré sur la figure N1. Les découpes peuvent se faire soit par inclinaison
soit par onglet.
45
15
30
40
15
25
35
30
10
BOITE
ENNÉAGONALE
5
10
20
25
10
15
20
15
10
ANGLE ENTRE DEUX ARETES (ANGLE «A»)
Coupe de cadres, de boîtes ou autres objets à quatre faces (fig. N1 & N2)
Chercher 25° sur l’échelle. Suivre la ligne d’intersection horizontale
pour trouver le réglage d’onglet sur la scie (23°). Suivre la ligne
d’intersection verticale vers le haut ou vers le bas pour trouver l’angle
d’inclinaison de la scie (40°). Toujours effectuer des essais de coupe
sur des chutes de bois afin de contrôler les réglages de scie.
65
Support pour pièces longues (fig. A3)
• Toujours veiller au bon support des pièces longues.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser la rallonge du plan de travail
(29) pour augmenter la largeur de la table de scie (disponible en option
auprès de votre concessionnaire). Supporter les longues pièces par
des moyens pratiques tels que des chevalets ou autre, pour éviter que
les extrémités ne tombent.
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
REGLER CET ANGLE (INCLINAISON) SUR LA SCIE
Echelle (Vernier) de précision (fig. P1 - P3)
La scie est équipée d’une échelle de précision. Pour des réglages
inférieurs à 1 degré (1/4°, 1/2°, 3/4°), l’échelle de précision autorise des
réglages jusqu’à 1/4° (15 minutes). Pour utiliser cette échelle, suivre les
instructions suivantes à la lettre.
Exemple: vous désirez réaliser un angle d’onglet de 241/4° à droite.
• Mettre la scie à onglet hors service.
• Régler l’angle d’onglet sur le degré entier le plus proche en alignant le
repère central sur l’échelle (fig. P1) avec le chiffre entier correspondant
de l’échelle d’onglet. Examiner la figure de près; le réglage illustré est
un onglet de 24° droite. Pour régler 1/4° complémentaire, presser le
verrouillage de bras d’onglet et déplacer le bras vers la droite jusqu’à
ce que le repère 1/4° soit aligné avec le repère le plus proche sur
l’échelle d’onglet.
Dans cet exemple, le repère le plus proche sur l’échelle d’onglet est de 25°.
La figure P2 illustre un réglage d’onglet de 241/4° à droite.
Pour obtenir un onglet à droite:
- augmenter l’angle d’onglet en déplaçant le bras pour aligner le repère
de vernier approprié sur le repère de l’échelle d’onglet à droite.
- réduire l’angle d’onglet en déplaçant le bras pour aligner le repère de
vernier approprié sur le repère de l’échelle d’onglet à gauche.
Pour obtenir un onglet à gauche:
- augmenter l’angle d’onglet en déplaçant le bras pour aligner le repère
de vernier approprié sur le repère de l’échelle d’onglet à gauche.
- réduire l’angle d’onglet en déplaçant le bras pour aligner le repère de
vernier approprié sur le repère de l’échelle d’onglet à droite.
Coupes de moulurages
La coupe de moulurage est exécutée à une inclinaison de 45°.
• Faites toujours un essai avec scie à l’arrêt avant de procéder à une
coupe quelconque.
• Toutes les coupes sont faites pendant que l’arrière de la base repose
à plat sur la scie.
36
FRANÇAIS
Coin intérieur
- Côté gauche
• Positionnez la pièce moulurée, la face supérieure en appui contre
le guide arrière.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
- Côté droit
• Positionnez la pièce moulurée, la face inférieure en appui contre
le guide arrière.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
Coin extérieur
- Côté gauche
• Positionnez la pièce moulurée, la face inférieure en appui contre
le guide arrière.
• Conservez le côté droit de la coupe.
- Côté droit
• Positionnez la pièce moulurée, la face supérieure en appui contre
le guide arrière.
• Conservez le côté droit de la coupe.
Coupes de moulurages en couronne
La coupe de moulurage en couronne est exécutée avec une coupe
d’onglets composé. Pour travailler le plus précisément possible, votre scie
doit être pré-réglée en positions 31,62° pour les onglets et 33,85° pour
l’inclinaison. Ces paramètres sont prévus pour des moulurages en couronne
standards avec des angles à 52° en haut et des angles de 38° en bas.
• Faites des essais avec du matériel de récupération avant de réaliser les
coupes définitives.
• Toutes les coupes sont faites avec une inclinaison à gauche lorsque
l’arrière du moulurage repose contre la base.
Coin intérieur
- Côté gauche
• Haut du moulurage contre le guide.
• Onglet à droite.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
- Côté droit
• Bas du moulurage contre le guide.
• Onglet à gauche.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
Coin extérieur
- Côté gauche
• Bas du moulurage contre le guide.
• Onglet à gauche.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
- Côté droit
• Haut du moulurage contre le guide.
• Onglet à droite.
• Conservez le côté droit de la coupe.
Aspiration de poussière (fig. A2 & A6)
• Installez le sac à poussière (32) sur la buse d’aspiration (20).
• Dans la mesure du possible, toujours raccorder un aspirateur mis au point
en conformité avec les directives relatives à l’émission de poussière.
37
Lames de scie
Pour obtenir les capacités de sciage mentionnées, toujours employer des
lames de 250 mm avec alésage de 30 mm.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les accessoires qui
conviennent le mieux pour votre travail.
Transport (fig. B)
Pour transporter facilement votre scie à onglet, la poignée (9) est intégrée
dans la tête.
• Pour transporter la scie, rabaisser la tête et appuyer sur la goupille de
blocage (18).
• Toujours transporter la scie par la poignée (9) ou par les poignées de
transport (22); voir fig. B.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps avec un minimum
d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure d’un
entretien soigneux et régulier.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées. Nettoyer
régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
• Nettoyez régulièrement le haut de la table.
• Nettoyez régulièrement le collecteur de poussière.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine DEWALT ne vous
donne pas entière satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat à votre distributeur,
ou à un centre de service après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg, retournez
votre machine à DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait une révision ou des
réparations dans les 12 mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de service après-vente agréé
sur présentation de la preuve d’achat. Ce service comprend pièces et
main-d’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait un défaut de fabrication
dans les 12 premiers mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces défectueuses ou de
l’unité entière, et ce à notre discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT ou du centre de service
après-vente agréé le plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel. Comme alternative, une liste de centres de
service après-vente DEWALT agréés et des renseignements plus
détaillés sur le service après-vente sont disponibles sur l’Internet
(www.2helpU.com).
fr - 7
ITALIANO
TRONCATRICE DW702/DW703
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un elettroutensile DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Diametro mola
Alesatura lama
Velocità max. lama
Capacità max. di taglio a 90°
Capacità max. di taglio a 45°
Profondità max. di taglio a 90°
Profondità max. di taglio a 45°
Taglio obliquo (posizioni max.)
Taglio inclinato (posizioni max.)
DW702
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
50°
50°
-
DW703
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
58
50°
50°
48°
3°
mm
mm
95
41
95
41
mm
mm
67
41
67
41
mm
mm
-
95
25
mm
s
kg
< 10,0
14,8
20
< 10,0
13,8
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
a sinistra
a destra
a sinistra
a destra
Obliquo a 0 °
Larghezza risultante ad altezza max. 89 mm
Altezza risultante a larghezza max. 162 mm
Obliquo a 45°
Larghezza risultante ad altezza max. 89 mm
Altezza risultante a larghezza max. 114 mm
Inclinato a 45°
Larghezza risultante ad altezza max. 61mm
Altezza risultante a larghezza max. 161 mm
Obliquo a 31,62°, inclinato a 33,85°
Altezza risultante a larghezza max. 133 mm
Tempo di frenatura automatica della lama
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di morte o danno
all’apparecchio qualora non ci si attenga alle istruzioni
contenute nel presente manuale.
DW702/DW703
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati costruiti in conformità alle
norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3 & EN 61029.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel indirizzo qui sotto
o consultare il retro del presente manuale.
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
DW702
DW703
88,8
88,8
101,7
LWA (potenza sonora)
dB(A)
101,7
Valore medio quadratico ponderato dell’accelerazione
m/s2
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
* all’orecchio dell’operatore
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
AM2110437.01
Indica pericolo di scossa elettrica.
it - 1
38
ITALIANO
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche
e ferimenti. Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente le
istruzioni di cui al presente manuale.
Conservare questo manuale di istruzioni per successive
consultazioni.
Informazioni generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare l’utensile in ambienti
carichi di umidità. Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
l’utensile quando vi sia rischio di provocare un incendio o una
esplosione, per es. in luoghi con atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone o animali di avvicinarsi alla
zona di lavoro, toccare l’utensile o il cavo di alimentazione.
4 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Raccogliere i capelli se
si portano lunghi. Quando si lavora all’esterno, è preferibile indossare
dei guanti adeguati e delle scarpe antisdrucciolevoli.
5 Protezione personale
Indossate occhiali di sicurezza. Indossate una mascherina contro la
polvere ogni volta che l’uso dell’utensile provochi polvere o schegge.
Se tali particelle possono essere particolarmente calde, indossare
anche un grembiule resistente al caldo. Indossare protezioni per le
orecchie quando il livello del rumore risulta fastidioso, vale a dire se la
pressione sonora indicata in questo manuale supera gli 85 dB(A).
6 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per es. tubi,
termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi (per es. alto
livello di umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare la sicurezza
elettrica collegando in serie un trasformatore d’isolamento o un
interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
7 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
8 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso. Non utilizzare l’utensile quando si è stanchi.
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare. Ciò aumenta la
sicurezza e consente di mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
10 Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere
Se sono forniti i dispositivo per la connessione delle macchina
aspirazione e raccolta della polvere, verificare che vengano collegate
e utilizzate correttamente.
11 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di misura
Prima di mettere in funzione l’utensile si abbia cura di togliere chiavi
e altri strumenti.
12 Prolunghe
Ispezionare la prolunga prima dell’uso e sostituirla se è danneggiata.
Quando l’utensile viene impiegato all’esterno, usare unicamente le
prolunghe per uso esterno.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare utensili
e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza. Non forzare l’utensile.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature diversi o l’impiego del
presente utensile per scopi diversi da quelli indicati nel presente
manuale d’uso comportano il rischio di infortuni.
39
14 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’utensile e il cavo elettrico
per rilevare eventuali danni. Controllare se ci sono parti non allineate
o parti mobili con gioco, pezzi rotti, danni alle protezioni o agli
interruttori e qualsiasi altra condizione che possa incidere sul
funzionamento dell’utensile. Accertare che l’utensile funzioni come
previsto e che venga impiegato per lo scopo per cui è stato progettato.
Non usate l’utensile se presenta elementi danneggiati o difettosi.
Non impiegare l’utensile se non è possibile accenderlo e spegnerlo
mediante l’interruttore. Eventuali componenti difettosi o danneggiati
vanno sostituiti o riparati da un tecnico autorizzato. Non tentare mai di
effettuare delle riparazioni.
15 Scollegare l’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto completo prima di
lasciarlo incustodito. Estrarre la spina dalla presa di alimentazione
quando l’utensile non è in uso, o prima di cambiare pezzi, accessori
o complementi o prima di eseguire lavori di manutenzione.
16 Evitare accensioni accidentali
Prima di collegare l’utensile alla presa, verificare che sia spento.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non tirare mai il cavo per estrarlo dalla presa. Proteggere il cavo dal
calore, dagli olii minerali e dagli bordi taglienti.
18 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli utensili elettrici in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
19 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più
sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Mantenere le impugnature e gli interruttori
asciutti, puliti e senza tracce di olio o grassi.
20 Riparazioni
Il presente utensile elettrico è conforme alle principali norme di
sicurezza vigenti. Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati
DEWALT per le riparazioni Le riparazioni devono essere eseguite
soltanto da personale qualificato e con pezzi di ricambio originali,
per evitare di esporre gli utenti a considerevoli rischi.
Norme di sicurezza supplementari per le troncatrice
21 Inserimento riparo
Il riparo lama della troncatrice si solleva automaticamente quando si
abbassa il braccio, e si abbassa sulla lama quando si solleva il braccio.
Il riparo si può sollevare manualmente durante l’attacco e lo stacco
delle lame o per il controllo della macchina. Non sollevare mai il riparo
della lama manualmente se la macchina non è disattivata.
22 Detriti
Il lato anteriore del riparo è dotato di feritoie che facilitano la visibilità
durante le operazioni di taglio. Per quanto tali feritoie riducano
sostanzialmente la quantità di detriti volanti, tuttavia, a causa delle
aperture del riparo, si consiglia di indossare sempre un paio di occhiali
di sicurezza prima di guardare attraverso le feritoie.
23 Lame troncatrice
Accertarsi che la lama ruoti nella direzione corretta. Tenere la lama sempre
ben affilata. Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore rispetto a
quello consigliato. Per il tipo di lama indicato fare riferimento ai dati tecnici.
24 Ripari lama
Non azionare mai la troncatrice se i ripari non sono correttamente
posizionati.
25 Protezione delle mani
Tenere le mani lontane dal percorso di taglio della lama della
troncatrice. Non avvicinarle mai all’area circostante la lama quando la
troncatrice è collegata alla alimentazione.
26 Arresto motore elettrico
Prima di rilasciare l’interruttore sollevare la lama dal taglio praticato nel
pezzo di lavorazione.
it - 2
ITALIANO
Non cercare mai di arrestare la troncatrice attivata premendo un utensile
o un oggetto similare contro la lama. Non inserire alcun oggetto a cuneo
contro il ventilatore per trattenere l’albero motore elettrico.
27 Manutenzione della lama e dei collari dell’alberino
Accertarsi che le superfici di contatto della lama e dei collari
dell’alberino siano pulite; per il serraggio servirsi di entrambe le chiavi.
Temperatura ambiente
Usare unicamente la macchina alle temperature ambientali da 5 °C a 40 °C.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a quello indicato
sulla targhetta.
Il Vostro utensile è fornito di doppio isolamento, in ottemperanza
alla norma EN 61029, perciò non è richiesta la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre
la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina vecchia in modo
appropriato; è pericoloso inserire una spina con i conduttori di rame
scoperti in una presa di corrente sotto tensione.
Descrizione (fig. A1 - A6)
A1
1 Impugnatura di azionamento
2 Riparo inferiore amovibile
3 Guidapezzo lato destro
4 Manopola di bloccaggio taglio obliquo
5 Fermo taglio obliquo
6 Scala graduata taglio obliquo
7 Guidapezzo lato sinistro
8 Fori per fissaggio al banco
9 Impugnatura di trasporto
10 Leva di rilascio bloccaggio testa
11 Riparo inferiore posteriore
12 Scala per inclinazioni
13 Foro per lucchetto
14 Chiave lama
15 Pulsante bloccaggio rotazione
16 Interruttore di accensione
17 Manico del morsetto di inclinazione
18 Perno bloccaggio testa
A2
20 Uscita aspirazione
21 Arresto posizione angolo
22 Incavo per trasporto troncatrice
23 Manopola di bloccaggio guidapezzo superiore lato sinistro
24 Riparo superiore
25 Corpo motore elettrico
26 Arresto di regolazione posizione di inclinazione
27 Tavola di taglio
28 Arresto di regolazione posizione verticale
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà essere di tipo
omologato e di dimensione idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche). La dimensione
minima del conduttore è 1,5 mm2. Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il
cavo per l’intera lunghezza.
A3
29 Prolunga supporto lavorazione
Cadute di voltaggio
A5
31 Morsetto
Le correnti di entrata causano cadute di voltaggio di breve durata.
In condizioni sfavorevoli di alimentazione elettrica, altre attrezzature
possono venir coinvolte.
Se il sistema d’impedanza della fonte di alimentazione è inferiore a 0,25 ø,
non è probabile che accadano perturbazioni.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Troncatrice montata
1 Chiave lama
1 Lama, ATB (DW703)
1 Lama, TCG (DW702)
2 Pinze (DW702)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
it - 3
A4
30 Battuta regolabile
A6
32 Sacchetto raccoglipolvere
Assemblaggio
Prima di effettuare il montaggio disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Apertura dell’imballaggio (fig. B)
• Rimuovere con cautela la troncatrice dal materiale di imballaggio
servendosi dell’impugnatura di trasporto (9).
• Premere l’impugnatura di azionamento (1) ed estrarre tirando il perno di
bloccaggio (18), come illustrato.
• Rilasciare con cautela la pressione verso il basso e lasciare che il
braccio si sollevi fino alla massima altezza.
Montaggio su banco (fig. C)
• Su tutti i quattro piedini sono previsti dei fori (8) che semplificano il
montaggio su banco. I fori sono di due dimensioni onde permettere
l’impiego di viti di dimensioni diverse. Non è necessario utilizzare
entrambi i fori: uno è sufficiente. Onde evitare spostamenti fissare
sempre saldamente la troncatrice.
40
ITALIANO
Per renderla più facilmente trasportabile, la si può montare su un pezzo
di compensato di 12,5 mm o più di spessore, che può a sua volta
essere bloccato sul supporto di lavorazione o spostato in un’altra
collocazione di lavoro e quindi nuovamente bloccato in posizione.
• Durante il fissaggio della troncatrice su un pezzo di compensato,
accertarsi che le viti di montaggio non sporgano dal lato inferiore del
legno. Il compensato deve essere montato a livello sul supporto di
lavorazione. Per il bloccaggio della troncatrice su qualsiasi superficie di
lavoro, bloccare solo le borchie dei fori delle viti di fissaggio.
Bloccaggi effettuati in altri punti, infatti, interferiscono con il corretto
funzionamento della macchina.
• Per evitare incollaggi e imprecisioni, accertarsi che la superficie di
montaggio non sia svergolata o altrimenti non uniforme. Se la troncatrice
oscilla sulla superficie, infilare un pezzo sottile di materiale sotto uno dei
piedini finché la macchina non risulta salda sulla superficie di fissaggio.
Montaggio lama della troncatrice (fig. D1 - D5)
• Premere la leva di rilascio della testa (10) per sbloccare il riparo inferiore
(2), quindi sollevare quest’ultimo fino all’altezza max.
• Allentare la vite staffa della protezione (33) quanto basta a consentire al
rinforzo angolato (34) di passare tra la testa della vite e la protezione.
Questa operazione consente di sollevare la staffa del riparo (35) a
un’altezza sufficiente a consentire l’accesso alla vite di bloccaggio della
lama (36).
• Tenendo sollevata la protezione inferiore mediante la vite staffa della
protezione (33) premere il pulsante di bloccaggio della rotazione (15)
con una mano, quindi, servendosi della chiave della lama appositamente
fornita (14), allentare con l’altra mano la vite della lama a filettatura
sinistrorsa (36) ruotando in senso orario.
Non premere mai il perno di bloccaggio della rotazione mentre
la lama è in rotazione. Dopo aver montato la lama aver cura di
tenere la staffa del riparo verso il basso e di serrare saldamente
la vite di quest’ultima.
• Estrarre la vite di bloccaggio della lama (36) e il collare esterno
dell’alberino (37).
• Montare la lama della troncatrice (38) sull’adattatore della lama (39)
collocato direttamente sul collare interno dell’alberino (40),
accertandosi che i denti del bordo inferiore della lama siano rivolti verso
il lato posteriore della troncatrice (lato opposto operatore).
• Rimontare il collare esterno dell’alberino (37).
• Serrare la vite di bloccaggio della lama (36) ruotando in senso
antiorario, tenendo contemporaneamente il bloccaggio rotazione
innestato con l’altra mano.
• Spostare la staffa del riparo (35) verso il basso finché il rinforzo
angolato (34) non viene a trovarsi sotto la testa della vite staffa del
riparo (33).
• Serrare la vita staffa del riparo.
Non premere mai il perno di bloccaggio della rotazione mentre
la lama è in rotazione. Dopo aver montato la lama aver cura di
tenere la staffa del riparo verso il basso e di serrare saldamente
la vite di quest’ultima.
Regolazione
Prima di effettuare la regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
La Sega è stata accuratamente regolata in fabbrica. Qualora fosse
necessario rieffettuare la regolazione a seguito della spedizione e della
movimentazione, o per qualsiasi altro motivo, attenersi alle istruzioni in
merito riportate di seguito. Una volta eseguite, tali regolazioni devono
mantenersi precise.
41
Controllo e regolazione lama rispetto al guidapezzo (fig. E1 - E4)
• Allentare la manopola di bloccaggio taglio obliquo (4) e premere il
fermo taglio obliquo (5) verso l’alto in modo da rilasciare il braccio taglio
obliquo (43).
• Fare oscillare il braccio taglio obliquo finché il fermo non lo situa in
posizione di taglio obliquo a 0°. Non serrare la manopola di bloccaggio.
• Tirare la testa verso il basso finché la lama non entra appena nella
scanalatura di taglio (43).
• Poggiare una squadra (44) contro il guidapezzo lato sinistro (7)
e la lama (38) (fig. F3).
Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della
lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare le tre viti (45) e spostare il gruppo scala graduata/braccio
taglio obliquo verso sinistra o verso destra finché la lama non risulta a
90° rispetto al guidapezzo, in base al rilevamento della squadra.
• Serrare nuovamente le tre viti (45). Per il momento non prendere in
considerazione il valore di lettura dell’indicatore taglio obliquo.
Regolazione indicatore taglio obliquo (fig. E1, E2 & F)
• Allentare la manopola taglio obliquo (4) e premere il fermo taglio
obliquo (5) onde rilasciare il braccio taglio obliquo (42).
• Spostare il braccio della troncatrice in modo da portare l’indicatore
taglio obliquo (46) in posizione zero, come illustrato nella fig. F.
• Con la manopola di bloccaggio taglio obliquo allentata, far scattare in
posizione il fermo taglio obliquo ruotando il braccio taglio obliquo oltre
lo zero.
• Osservare l’indicatore (46) e la scala graduata taglio obliquo (6).
Se l’indicatore non indica esattamente lo zero, allentare la vite (47),
spostare la sagoma di plastica (48) affinché si legga 0° e stringere la vite.
Controllo e regolazione lama rispetto al tavolo (fig. G1 - G6)
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio taglio inclinato (17).
• Premere il braccio taglio obliquo a destra per assicurarsi che sia
completamente in verticale con l’arresto posizione angolo (21)
collocato contro l’arresto regolazione posizione verticale (28),
e stringere l’impugnatura di bloccaggio taglio inclinato.
• Tirare la testa verso il basso finché la lama non entra appena nella
scanalatura di taglio (43).
• Collocare una squadra a triangolo (44) in verticale tra il piano e la lama (38)
(fig. G3).
Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della
lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare il dado di bloccaggio (49) di qualche giro e, assicurandosi che
la vite di arresto (28) sia a contatto con l’arresto posizione angolo (19),
ruotare la vite dell’arresto regolazione posizione verticale (28) per
stringerla o allentarla fino a che non è a 90° rispetto al piano, in base a
quanto indicato dalla squadra.
• Stringere il dado di bloccaggio (49) tenendo ferma la vite di arresto (28).
• Se l’indicatore taglio inclinato (50) non indica zero sulla scala graduata
taglio inclinato (12), allentare la vite (51) di bloccaggio dell’indicatore e
posizionare correttamente l’indicatore.
Regolazione guidapezzo (fig. H)
La sezione superiore del guidapezzo lato sinistro (7) si può regolare verso
sinistra per creare il gioco che consente alla troncatrice di effettuare tagli
inclinati fino a 48° a sinistra. Per eseguire la regolazione del guidapezzo:
• Allentare la manopola di plastica (23) e fare scorrere il guidapezzo
verso sinistra.
it - 4
ITALIANO
• Eseguire una rotazione della lama in assenza di alimentazione
(troncatrice disattivata) e controllare la presenza del gioco.
Regolare quindi il guidapezzo in modo che risulti sufficientemente vicino
alla lama da fornire il max. supporto al pezzo di lavorazione, senza però
interferire con il movimento verso l’alto e verso il basso del braccio.
• Stringere saldamente la manopola.
La scanalatura della guida (52) si può intasare di segatura.
Per pulirla usare un bastoncino o un getto di aria compressa a
bassa pressione.
Controllo e regolazione dell’angolo di inclinazione (fig. A1, A2, I1 & I2)
• Allentare la manopola di bloccaggio guidapezzo lato sinistro (23) e fare
scorrere il più possibile verso sinistra la sezione superiore del
guidapezzo lato sinistro.
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio taglio inclinato (17) e spostare
verso sinistra il braccio della troncatrice finché l’arresto posizione
angolo (21) non poggia sull’arresto regolazione posizione taglio
inclinato (26). Questa è la posizione taglio inclinato a 45°.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare il dado di bloccaggio (53) di qualche giro e ruotare la vite
dell’arresto regolazione posizione di inclinazione (26) stringendola o
allentandola fino a che l’indicatore (54) non indica 45° e l’arresto
posizione angolo (21) non poggia sull’arresto di regolazione posizione
di inclinazione.
• Stringere il dado di bloccaggio (53) tenendo ferma la vite di arresto (26).
• Per ottenere un taglio inclinato di 3° a destra o di 48° a sinistra regolare
le due viti arresto regolazione in modo da consentire al braccio della
troncatrice di spostarsi come richiesto.
Istruzioni per l’uso
Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
Prima del funzionamento:
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame eccessivamente
usurate. La velocità max. di rotazione dell’utensile non deve superare
quella della lama della troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico abbia
raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio siano serrate.
• Fissare il pezzo di lavorazione.
• Per quanto la troncatrice sia in grado di tagliare molti materiali non
ferrosi oltre al legno, le presenti istruzioni d’uso fanno riferimento
esclusivamente al taglio del legno. Gli stessi principi valgono per gli altri
materiali. Non impiegare la troncatrice per tagliare materiali ferrosi
(ghisa e acciaio) o per laterizi! Non impiegare dischi abrasivi!
• Aver cura di impiegare la tavola di taglio. Non azionare la troncatrice se
la larghezza della scanalatura di taglio è superiore a 10 mm.
Accensione/spegnimento (fig. J)
• Per accendere lo strumento, premere l’interruttore di accensione (16).
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
• Non è prevista la possibilità di bloccare l’interruttore in posizione
inserita, mentre il foro (13) dell’interruttore è appositamente fornito per
inserirvi un lucchetto di bloccaggio dello strumento in posizione disattivata.
Taglio verticale a troncare (fig. A1, A2 & K)
• Allentare la manopola di bloccaggio taglio obliquo (4) e premere il
fermo taglio obliquo (5) verso l’alto.
• Innestare il fermo taglio obliquo in posizione 0° e serrare la manopola di
bloccaggio taglio obliquo.
it - 5
• Posizionare il legno da tagliare contro il guidapezzo (3 & 7).
• Afferrare l’impugnatura di azionamento (1) e premere la leva di
sbloccaggio testa (10) per rilasciare quest’ultima. Premere l’interruttore
di accensione (17) per avviare il motore elettrico.
• Premere la testa per consentire alla lama di eseguire il taglio nel legno e
di penetrare nella tavola di taglio in plastica (27).
• Una volta completato il taglio, rilasciare l’interruttore e aspettare che la
lama della troncatrice si fermi completamente prima di riportare la testa
in posizione di riposo.
Taglio trasversale a squadra verticale (fig. L)
• Allentare la manopola di bloccaggio taglio obliquo e premere il fermo
taglio obliquo verso l’alto. Spostare la testa verso sinistra o verso
destra nell’angolazione desiderata.
• Il fermo taglio obliquo si posizionerà automaticamente a 10°, 15°,
22,5°, 31,62° e 45°. Qualora si desideri un qualsiasi angolo intermedio
o un angolo di 50°, tenere saldamente la testa e bloccarla serrando la
manopola di bloccaggio taglio obliquo.
• Prima di eseguire il taglio accertarsi sempre che la manopola di
bloccaggio taglio obliquo sia strettamente serrata.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
Quando si esegue il taglio obliquo all’estremità obliqua di un
pezzo di legno, posizionare il legno con l’angolo maggiore
rivolto verso il guidapezzo.
Tagli di sbieco (fig. A1, A2 & M)
Gli angoli inclinati si possono impostare da 3° a destra a 48° a sinistra e si
possono eseguire impostando il braccio taglio obliquo tra zero e 45° max.
a destra o a sinistra.
• Allentare la manopola di bloccaggio guidapezzo lato sinistro (23) e fare
scorrere il più possibile verso sinistra la sezione superiore del
guidapezzo lato sinistro (7). Allentare l’impugnatura di bloccaggio taglio
inclinato (17) e impostare quest’ultimo come desiderato.
• Serrare saldamente l’impugnatura di bloccaggio taglio inclinato (17).
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
Qualità di taglio
L’uniformità di qualsiasi taglio dipende da numerose variabili, come ad es.
il materiale da tagliare. Quando siano richiesti tagli particolarmente levigati
per modanature e altri lavori di precisione, i migliori risultati si ottengono
con una lama affilata (60 denti, in carburo) e con una velocità di taglio più
bassa e uniforme.
Accertarsi che il materiale non slitti durante il taglio; bloccarlo
saldamente in posizione. Prima di sollevare il braccio attendere
sempre che la lama si arresti completamente. Se fibre di legno
di piccole dimensioni continuano a staccarsi sul lato posteriore
del pezzo di lavorazione, applicare un tratto di nastro adesivo
protettivo sul legno nel punto in cui si deve eseguire il taglio.
Segare attraverso il nastro adesivo, quindi rimuoverlo con
cautela al termine dell’operazione.
Posizione del corpo e delle mani
Se durante l’impiego della Troncatrice si assume la posizione corretta del
corpo e delle mani, il taglio risulta più preciso e più sicuro.
• Non avvicinare mai le mani all’area di taglio.
• Posizionare le mani a una distanza non inferiore a 150 mm dalla lama.
• Durante il taglio tenere il pezzo di lavorazione saldamente a contatto
con la tavola e con il guidapezzo. Tenere le mani in posizione finché
non si rilascia l’interruttore e la lama non si è completamente arrestata.
• Prima dei tagli di finitura effettuare sempre alcune corse in assenza di
alimentazione di potenza in modo da poter controllare il percorso della
lama.
42
ITALIANO
I due disegni (fig. N1 & N2) valgono esclusivamente per oggetti quadrangolari.
Al variare del numero dei lati, variano anche l’angolo di taglio obliquo e
l’angolo di taglio inclinato. Nella tabella sottostante sono riportati gli angoli
indicati per una varietà di forme, presupponendo che tutti i lati siano di
lunghezza uguale. In caso di forme non indicate in tabella, per determinare
l’angolo di taglio obliquo o inclinato dividere 180° per il numero di lati.
N. di lati
4
5
6
7
8
9
10
43
Angolo taglio obliquo o inclinato
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
10
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
SCATOLA A
QUATTRO LATI
70
75
80
85
5
35
45
35
40
SCATOLA A
SEI LATI
30
35
70
75
30
65
30
25
55
60
25
50
45
20
55
35
50
45
15
20
40
60
70
20
25
65
Impiego regolazione taglio obliquo
Lo stesso taglio si può eseguire mediante taglio obliquo a destra o a
sinistra con la superficie ampia contro il guidapezzo.
0
15
30
40
15
25
35
30
10
5
10
20
25
SCATOLA A
OTTO LATI
ANGOLO ESTERNO
Impiego della regolazione taglio inclinato
Il taglio inclinato dei due pannelli, regolato a 45° in entrambi i casi,
permette di ottenere un angolo di 90°. Il braccio taglio obliquo è bloccato
in posizione zero. Il legno è posizionato con il lato ampio e piatto contro la
tavola e con il margine stretto contro il guidapezzo.
45
85
Modanature di finitura e altre intelaiature
Si consiglia di provare a eseguire alcuni lavori semplici con del legno di
scarto finché non si sviluppa una certa “sensibilità” nei confronti dell’utensile.
La troncatrice DEWALT è l’utensile perfetto per eseguire angoli a squadra
come quello illustrato nella fig. N1. La giunzione del disegno si può realizzare
mediante la regolazione sia del taglio inclinato, sia del taglio obliquo.
80
Taglio di cornici per quadri, giunture a squadro (fig. N1 & N2)
85
Supporto per pezzi lunghi (fig. A3)
• Sostenere sempre i pezzi lunghi.
• Per l’ottimizzazione dei risultati, impiegare la prolunga supporto
lavorazione (29) (disponibile come optional presso il rivenditore) per
estendere la larghezza della tavola della troncatrice. Sostenere i pezzi
di lavorazione lunghi con un qualsiasi mezzo adeguato, come cavalletti
o dispositivi analoghi, in modo da sostenerne le estremità.
• La tabella riportata di seguito consente di selezionare le corrette
impostazioni di taglio inclinato e a squadra per i più diffusi tagli a
squadra composti. Per utilizzare la tabella, selezionare l’angolo
desiderato “A” (fig. O2) del progetto e individuare tale angolo sull’arco
appropriato della tabella. Partendo da tale punto scendere lungo la
tabella seguendo una linea retta fino a trovare l’angolo inclinato
corretto, e spostarsi lateralmente seguendo una linea retta trasversale,
fino a trovare l’angolo di taglio obliquo corretto.
• Impostare la troncatrice sugli angoli prescritti ed eseguire alcuni tagli di
prova.
• Esercitarsi a montare i pezzi.
Esempio: Per costruire una scatola a quattro lati dotata di angoli esterni
di 25° (angolo “A”) (fig. O2), utilizzare l’arco superiore di destra.
Per ottenere l’impostazione angolo di taglio obliquo della troncatrice
(23°), individuare il 25° sulla scala dell’arco, quindi seguire la linea
orizzontale di intersezione fino all’uno o l’altro lato. Analogamente, per
ottenere l’impostazione angolo di taglio inclinato della troncatrice (40°),
seguire la linea verticale di intersezione fino alla sommità o al fondo.
Al fine di verificare le impostazioni troncatrice, eseguire sempre alcuni
tagli di prova su pezzi di legno di scarto.
80
Usare sempre un fermo materiale quando si tagliano metalli
non ferrosi.
Se l’angolo varia da taglio a taglio, controllare che la manopola di
bloccaggio taglio inclinato e quella di bloccaggio taglio obliquo
siano saldamente serrate. Serrare nuovamente le manopole
ogniqualvolta si modifica l’angolo di taglio inclinato o a squadra.
75
Bloccaggio del pezzo di lavorazione (fig. A5)
• Per quanto possibile, bloccare il legno sulla troncatrice.
• Per l’ottimizzazione dei risultati, utilizzare il bloccaggio (31) previsto per
l’impiego con la troncatrice. Per quanto possibile, bloccare il pezzo di
lavorazione sul guidapezzo. Il bloccaggio può essere realizzato sull’uno
o sull’altro lato della lama della troncatrice; aver cura di posizionare il
bloccaggio contro un tratto piano e robusto del guidapezzo.
Taglio composto (fig. O1 & O2)
Il taglio obliquo composto è il taglio eseguito contemporaneamente con un
angolo di taglio obliquo (fig. N2) e inclinato (fig. N1). Si tratta del tipo di
taglio utilizzato per la fabbricazione di cornici o strutture con lati inclinati
come quella illustrata nella fig. O1.
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO OBLIQUO
• Non incrociare le mani.
• Tenere entrambi i piedi ben poggiati sul pavimento e non sbilanciare il
corpo lateralmente.
• Mentre si sposta il braccio della troncatrice verso sinistra e verso destra
seguirlo e tenersi leggermente a lato della lama.
• Quando si segue una linea tracciata a matita, guardare attraverso le
feritoie del riparo.
10
15
20
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO INCLINATO
Scala del nonio (fig. P1 - P3)
La troncatrice è dotata di scala del nonio che consente una maggior
precisione. Per le impostazioni che richiedono gradi parziali (1/4°, 1/2°, 3/4°),
la scala del nonio permette di impostare con precisione gli angoli di taglio
obliquo fino al 1/4° più prossimo (15 secondi). Per l’impiego della scala del
nonio seguire le indicazioni riportate di seguito.
Ad esempio, si presuma che l’angolo di taglio obliquo desiderato sia
241/4° a destra.
• Disattivare la Troncatrice.
it - 6
ITALIANO
• Impostare l’angolo di taglio obliquo sul grado intero più prossimo
desiderato allineando il contrassegno centrale della scala del nonio,
illustrato nella fig. P1, con il numero relativo al grado intero inciso sulla
scala taglio obliquo. Esaminare attentamente la fig. P1: l’impostazione
indicata è 24° taglio obliquo a destra. Per impostare l’ulteriore 1/4°,
premere il bloccaggio braccio taglio obliquo e spostare con cautela il
braccio verso destra finché il contrassegno nonio 1/4° non si allinea con
il contrassegno del grado più prossimo sulla scala taglio obliquo.
In questo esempio, il contrassegno di grado più prossimo sulla scala
taglio obliquo è 25°. La fig. P2 illustra un’impostazione taglio obliquo
di 241/4° a destra.
Per l’esecuzione di tagli a squadra a destra:
- aumentare l’angolo di taglio obliquo spostando il braccio in modo da
allineare il contrassegno di nonio appropriato con il contrassegno più
prossimo sulla scala taglio obliquo a destra.
- diminuire l’angolo di taglio obliquo spostando il braccio in modo da
allineare il contrassegno di nonio appropriato con il contrassegno più
prossimo sulla scala taglio obliquo a sinistra.
Per l’esecuzione di tagli a squadra a sinistra:
- aumentare l’angolo di taglio obliquo spostando il braccio in modo da
allineare il contrassegno di nonio appropriato con il contrassegno più
prossimo sulla scala taglio obliquo a sinistra.
- diminuire l’angolo di taglio obliquo spostando il braccio in modo da
allineare il contrassegno di nonio appropriato con il contrassegno più
prossimo sulla scala taglio obliquo a destra.
Taglio del battiscopa
Il taglio del battiscopa viene eseguito ad un angolo di inclinazione di 45°.
• Prima di eseguire qualsiasi taglio eseguire sempre una corsa in
assenza di alimentazione di potenza.
• Tutti i tagli vengono eseguiti con la parte posteriore della sagoma
appoggiata di piatto sulla troncatrice.
Angolo interno
- Lato sinistro
• Posizionare il battiscopa con il lato superiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
- Lato destro
• Posizionare il battiscopa con il lato inferiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
Angolo interno
- Lato sinistro
• Parte superiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a destra.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
- Lato destro
• Parte inferiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a sinistra.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
Angolo esterno
- Lato sinistro
• Parte inferiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a sinistra.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
- Lato destro
• Parte superiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a destra.
• Tenere il lato destro del taglio.
Aspirazione polveri (fig. A2 & A6)
• Fissare il sacchetto raccoglipolvere (32) nell’uscita aspirazione (20).
• Impiegare aspiratori polveri conformi alle direttive pertinenti relative alle
emissioni di polveri.
Lame troncatrice
Per ottenere le capacità di taglio specificate, utilizzare sempre lame per
troncatrice da 250 mm dotate di fori per alberino da 30 mm.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Trasporto (fig. B)
Per facilitarne il trasporto, la troncatrice a squadra è dotata di apposita
impugnatura (fig. 9) sulla sommità del braccio.
• Per il trasporto della troncatrice, abbassare il braccio e premere il
perno di bloccaggio (18).
• Per la movimentazione della troncatrice utilizzare sempre l’impugnatura di
trasporto (9) o gli incavi per trasporto troncatrice (22) illustrati nella fig. B.
Manutenzione
Angolo esterno
- Lato sinistro
• Posizionare il battiscopa con il lato inferiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato destro del taglio.
- Lato destro
• Posizionare il battiscopa con il lato superiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato destro del taglio.
Taglio di sagome a corona
Il taglio di sagome a corona viene eseguito in un taglio obliquo composto.
Per ottenere un’elevata precisione, la troncatrice ha posizioni di
angolazione predefinite a 31,62° e 33,85°. Queste impostazioni sono per
sagome a corona standard con angoli di 52° nella parte superiore e di 38°
nella parte inferiore.
• Eseguire tagli di prova usando materiale di scarto prima di eseguire
i tagli definitivi.
• Tutti i tagli vengono eseguiti con un’inclinazione sinistra e con la parte
posteriore della sagoma appoggiata alla base.
it - 7
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per durare a lungo richiedendo
solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione periodica.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno dell’utensile
periodicamente con un panno morbido.
• Pulire regolarmente il ripiano del tavolo.
• Pulire regolarmente il sistema di raccolta della polvere.
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più utilizzabili nel rispetto
dell’ambiente, si consiglia di portare il vostro vecchio utensile presso una
delle Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno della loro
eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
44
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle prestazioni del vostro
prodotto DEWALT, potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza per ottenere il rimborso
o il cambio dell’utensile, presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza necessaria per il vostro
prodotto DEWALT nei primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro Assistenza autorizzato su
presentazione della prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse pienamente conforme alle
caratteristiche di funzionamento o presentasse difetti di lavorazione
o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di acquisto, provvederemo
alla sostituzione gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza DEWALT, con la
prova della data di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto non sia stato causato
da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione da persone non
facenti parte del nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede Centrale DEWALT
per ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più vicino
(si prega di consultare il retro del presente manuale). In alternativa,
sul nostro sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo di dettagli sul servizio
assistenza post-vendita.
45
it - 8
NEDERLANDS
VERSTEKZAAGMACHINE DW702/DW703
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een elektrische machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken
DEWALT tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Zaagbladdiameter
Asgat
Max. snelheid zaagblad
Max. zaagbreedte 90°
Max. verstek 45°
Max. zaagdiepte 90°
Max. afschuining 45°
Verstek (max. posities)
Afschuining (max. posities)
0° verstek
Eindbreedte bij max. hoogte 89 mm
Eindhoogte bij max. breedte 162 mm
45° verstek
Eindbreedte bij max. hoogte 89 mm
Eindhoogte bij max. breedte 114 mm
45° afschuining
Eindbreedte bij max. hoogte 61mm
Eindhoogte bij max. breedte 161 mm
31,62° verstek, 33,85° afschuining
Eindhoogte bij max. breedte 133 mm
Remtijd van zaagblad
Gewicht
Zekeringen:
230 V machines
DW702
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
50°
50°
-
DW703
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
58
50°
50°
48°
3°
mm
mm
95
41
95
41
mm
mm
67
41
67
41
mm
mm
-
95
25
mm
s
kg
< 10,0
14,8
20
< 10,0
13,8
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
links
rechts
links
rechts
10 A
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op
beschadiging van de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
DW702/DW703
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn
met: 98/37/EEG, 89/336/EEG, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3 & EN 61029.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres
hieronder of op de achterkant van deze handleiding.
DW702
DW703
(geluidsdruk)
dB(A)*
88,8
88,8
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
101,7
101,7
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de versnelling
m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
LpA
* op de werkplek
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
AM2110437.01
Geeft elektrische spanning aan.
nl - 1
46
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van stationaire elektrische machines altijd de
plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de machine niet in een
vochtige of natte omgeving. Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht
(250 - 300 Lux). Gebruik de machine niet op plaatsen waar brand- of
explosiegevaar bestaat, b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen of
gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het werkgebied en laat ze
de machine of de elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Houd lang haar bijeen.
Draag bij het werken buitenshuis bij voorkeur geschikte
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
Draag eveneens een hittebestendig schort indien de vrijkomende
spanen aanzienlijk heet kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming
als het geluidsniveau onaangenaam hoog is, d.w.z. indien de in deze
handleiding opgegeven geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
6 Bescherming tegen elektrische schok
Voorkom aanraking van geaarde oppervlakken (bijv. buizen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten). Bij gebruik onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de
elektrische veiligheid door een scheidingstransformator of een aardlek(FI)-schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
7 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
8 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk.
Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren.
Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen
worden bediend.
10 Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de aansluiting van
stofafvoer en voorzieningen voor stofopvang, zorg dan dat deze zijn
aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
12 Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer. Vervang het snoer indien het
beschadigd is. Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik van
verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis en als
zodanig zijn gemerkt.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
Gebruik geen te lichte machine of hulpstukken voor te zwaar werk.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt voor het
beoogde doel. Overbelast de machine niet.
47
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend volgens bestemming.
14 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade. Controleer of alle
bewegende delen correct gemonteerd zijn, of er geen onderdelen
gebroken zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars beschadigd
zijn en of er andere gebreken zijn die invloed op de werking van de
machine zouden kunnen hebben. Vergewis u er van dat de machine
correct werkt. Gebruik de machine niet als enig onderdeel defect is.
Gebruik de machine niet als de aan/uit-schakelaar niet werkt.
Defecte of beschadigde onderdelen dienen door een erkend DEWALT
servicecenter te worden vervangen. Probeer nooit om de machine zelf
te repareren.
15 Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de machine volledig tot
stilstand is gekomen voordat u deze achterlaat. Verwijder de stekker uit
het stopcontact als u de machine niet gebruikt, voordat u
gereedschappen, accessoires of onderdelen van de machine
verwisselt en voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.
16 Voorkom onbedoeld inschakelen
Wees ervan verzekerd dat de machine is uitgeschakeld voordat u de
stekker in het stopcontact steekt.
17 Misbruik het snoer niet
Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te worden opgeborgen in een
droge, afsluitbare plaats, buiten bereik van kinderen.
19 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Houd de handgrepen en schakelaars
droog en vrij van olie en vet.
20 Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
Wendt u voor reparaties tot een erkend DEWALT servicecenter.
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde
vakmensen en met behulp van originele reserveonderdelen; anders kan
er een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor verstekzagen
21 Beschermkap
De beschermkap van het zaagblad zal automatisch omhooggaan als
de arm naar beneden wordt getrokken. De beschermkap kan met de
hand omhoog geduwd worden bij het monteren of verwijderen van het
zaagblad of voor inspectie van het zaagblad. Licht de beschermkap
nooit op terwijl de machine ingeschakeld is.
22 Rondvliegende spanen
Voor een goed zicht tijdens het werk is de voorkant van de beschermkap
voorzien van louvre-openingen. Hoewel louvre-openingen zorgen voor
een drastische vermindering van rondvliegende spanen, moet tijdens
het zagen en het kijken in de louvre-openingen altijd een veiligheidsbril
worden gedragen.
23 Zaagbladen
Let erop dat het zaagblad in de juiste richting draait.
Houd de zaagbladen scherp. Gebruik geen zaagblad met een grotere
of kleinere diameter dan is voorgeschreven. Voor de juiste specificaties
van het zaagblad, zie technische gegevens.
24 Bladbescherming
Tijdens het zagen moeten de beschermingen op hun plaats zijn.
25 Denk om uw handen
Houd uw handen uit de buurt van het zaagblad. Blijf met uw handen uit
de buurt van het zaagblad als de machine op het net is aangesloten.
nl - 2
NEDERLANDS
26 Stoppen van de motor
Licht het zaagblad uit de zaagsnede in de werkstukopening,
voordat de bedieningsschakelaar wordt losgelaten. Probeer nooit om
de machine te stoppen door het zaagblad te blokkeren. Zet geen wig
tegen de ventilator om op die manier de motoras tegen te houden.
27 Onderhoud van het zaagblad en de opsluitringen
Zorg ervoor dat vlakken van het zaagblad en de opsluitringen schoon
zijn en gebruik voor het vastzetten de steeksleutel.
Omgevingstemperatuur
Gebruik de machine alleen bij omgevingstemperaturen tussen 5 °C en 40 °C.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
De machine is dubbel geïsoleerd overeenkomstig EN 61029;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet de oude stekker c.q.
het oude snoer worden weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
8 Bevestigingsgaten voor werkbank
9 Draaggreep
10 Zaagkop-ontgrendeling
11 Achterste beschermkap
12 Afschuinschaal
13 Gat voor hangslot
14 Zaagbladsleutel
15 Spindelvergrendeling
16 Bedieningsschakelaar
17 Afschuinklemknop
18 Vergrendelingsstift zaagkop
A2
20 Stofuitlaat
21 Aanslag hoekpositie
22 Handvat
23 Klemknop bovenkant parallelgeleiding links
24 Bovenste beschermkap
25 Motorhuis
26 Aanslag afstelling afschuinpositie
27 Sleufplaat
28 Aanslag afstelling verticale positie
A3
29 Verlengd werkblad
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan een goedgekeurd
verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine
(zie technische gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
A4
30 Verstelbare lengte-aanslag
Spanningsvallen
A6
32 Stofzak
Inschakelprocessen veroorzaken kortstondige spanningsvallen.
Onder ongunstige omstandigheden in de stroomvoorziening kunnen
andere apparaten nadelig worden beïnvloed.
Indien de impedantie van de stroomvoorziening lager is dan 0,25 ø, is de
kans op een storing nagenoeg uitgesloten.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gemonteerde verstekzaagmachine
1 Zaagbladsleutel
1 Zaagblad, ATB (DW703)
1 Zaagblad, TCG (DW702)
2 Klemmen (DW702)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A1 - A6)
A1
1 Bedieningshendel
2 Onderste beschermkap
3 Parallelgeleiding rechts
4 Verstekklemknop
5 Verstekgrendel
6 Verstekschaal
7 Parallelgeleiding links
nl - 3
A5
31 Werkstukklem
Monteren
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
Uitpakken (fig. B)
• Haal de zaag voorzichtig uit de verpakking en gebruik hiervoor de
draaggreep (9).
• Druk de bedieningshendel (1) omlaag en trek aan vergrendelpin (18),
zoals afgebeeld.
• Verminder de druk langzaam en laat de arm geheel omhoogkomen.
Werkbankmontage (fig. C)
• In de vier voeten zijn gaten (8) aangebracht om montage op de
werkbank te vergemakkelijken. Er zijn twee gatmaten voor twee
verschillende schroefdiameters. Het is niet nodig om beide gaten te
gebruiken. Zorg voor een stevige montage, opdat de zaagmachine niet
kan bewegen. Moet de zaagmachine draagbaar blijven, monteer de
machine dan op een stuk multiplex met een dikte van 12,5 mm of
meer, dat op de werkbank of samen met de machine op een andere
werkplek op een andere werkbank kan worden bevestigd.
• Wanneer de zaagmachine op multiplex wordt bevestigd, zorg er dan
voor dat de schroeven niet aan de onderkant van het hout uitsteken.
Het multiplex moet geheel tegen het blad van de werkbank aanliggen.
Bij het klemmen op elk ander oppervlak moeten de plaatsen van de
bevestigingsgaten worden gebruikt om te klemmen. Klemmen op een
ander punt zal het werken met de zaagmachine bemoeilijken.
• Om aanlopen en onnauwkeurigheid te voorkomen, mag het
bevestigingsblad niet krom of oneffen zijn. Als de zaagmachine op het
werkblad wankelt, plaats dan een dun stukje materiaal onder één van
de voeten tot de machine stevig op het werkblad staat.
48
NEDERLANDS
Monteren van het zaagblad (fig. D1 - D5)
• Druk de zaagkop-ontgrendeling (10) om de onderste beschermkap (2)
vrij te geven. Trek de onderste beschermkap nu zo ver mogelijk omhoog.
• Draai de schroef van de beschermkaphouder (33) ver genoeg los om
het hoekstuk (34) tussen de kop van de schroef en de beschermkap te
laten passeren. Nu kan de beschermkaphouder (35) voldoende omhoog
worden getrokken om de bladvergrendelschroef (36) te kunnen bereiken.
• Terwijl de onderste beschermkap omhoog wordt gehouden door de
schroef van de beschermkaphouder (33), drukt u met een hand de
spindelvergrendeling (15) in. Gebruik nu met de andere hand de
meegeleverde zaagbladsleutel (14) om de linksdraaiende zaagbladschroef
(36) los te draaien. Hiertoe wordt de schroef rechtsom gedraaid.
Druk nooit op de spindelvergrendeling terwijl het zaagblad
draait. Druk de beschermkap naar beneden en draai na het
monteren van het zaagblad de schroef van de
beschermkaphouder stevig vast.
• Verwijder de bladvergrendelschroef (36) en de buitenste askraag (37).
• Monteer het zaagblad (38) op de adapter (39) die vlak tegen de
binnenste askraag (40) aan ligt. Zorg er hierbij voor dat de tanden aan
de onderzijde van het zaagblad in de richting van de achterkant van de
zaag, dus van de gebruiker vandaan wijzen.
• Breng de buitenste askraag (37) weer aan.
• Draai de bladvergrendelingsschroef (36) aan door deze linksom te draaien.
Houd hierbij met de andere hand de spindelvergrendeling ingedrukt.
• Beweeg de beschermkaphouder (35) omlaag totdat het hoekstuk (34) zich
onder de kop van de schroef van de beschermkaphouder (33) bevindt.
• Draai de schroef van de beschermkaphouder vast.
Druk nooit op de spindelvergrendeling terwijl het zaagblad
draait. Druk de beschermkap naar beneden en draai na het
monteren van het zaagblad de schroef van de
beschermkaphouder stevig vast.
Instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
Deze verstekzaagmachine is in de fabriek nauwkeurig afgesteld. Als zij als
gevolg van het transport of om andere redenen toch opnieuw moet
worden afgesteld, dient dit te gebeuren zoals hieronder beschreven.
De instelling zou nu niet meer moeten verlopen.
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. de parallelgeleiding
(fig. E1 - E4)
• Draai de verstekklemknop (4) los en trek de verstekgrendel (5) omhoog
om de verstekarm (42) vrij te geven.
• Draai de verstekarm totdat deze in de stand 0° verstek wordt
vergrendeld. Draai de klemknop niet vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf (43)
valt.
• Plaats een winkelhaak (44) tegen de parallelgeleiding links (7) en het
zaagblad (38) (fig. F3).
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de drie schroeven (45) los en beweeg de verstekarm met
verstekschaal naar links of naar rechts, totdat de met de winkelhaak
gemeten hoek tussen het zaagblad en de parallelgeleiding 90° bedraagt.
• Draai de drie schroeven (45) weer vast. Let hierbij nog niet op de
uitlezing van de verstekwijzer.
49
Instellen van de verstekwijzer (fig. E1, E2 & F)
• Draai de verstekklemknop (4) los en druk de verstekgrendel (5) in om
de verstekarm (42) vrij te geven.
• Beweeg de zaagarm om de verstekwijzer (46) in de nulpositie te
brengen, zoals afgebeeld in fig. F.
• Laat de verstekvergrendeling in de juiste positie klikken door de
verstekarm langs de nulstand te draaien, terwijl de verstekklemknop
nog niet vastgedraaid is.
• Kijk naar de wijzer (46) en de verstekschaal (6). Als de wijzer niet exact
nul aanwijst, draai dan de schroef (47) los, beweeg het plastic kader (48)
zodat het 0° aangeeft en draai de schroef vast.
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. het tafelblad
(fig. G1 - G6)
• Draai de afschuinklemknop (17) los.
• Druk de verstekarm naar rechts, zodat hij volledig in verticale positie
staat met de hoekpositie-aanslag (21) tegen de aanslag verticalepositieafstelling (28) aan.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf (43)
valt.
• Plaats een winkelhaak (44) op de zaagtafel en tegen het zaagblad (38)
(fig. G3).
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de borgmoer (49) een paar slagen los, zorg dat de
aanslagschroef (28) stevig tegen de hoekpositie-aanslag (19) aan ligt en
draai de aanslagschroef verticale-positieafstelling (28) in of uit totdat de
met de winkelhaak gemeten hoek tussen het zaagblad en het tafelblad
90° bedraagt.
• Draai de borgmoer (49) stevig aan terwijl u de aanslagschroef (28) vast
houdt.
• Als de stand van de afschuinwijzer (50) op de afschuinschaal (12) ongelijk
is aan 0, draai dan de borgschroef (51) los en stel de wijzer op 0 in.
Instellen van de parallelgeleiding (fig. H)
Het bovenste deel van de linker parallelgeleiding (7) kan naar links worden
bijgesteld. Zo kan ruimte worden gemaakt om de zaag tot de maximale
verstekpositie van 48° te kunnen draaien. Om de parallelgeleiding in te
stellen:
• Draai de plastic knop (23) los en beweeg de parallelgeleiding naar links.
• Voer een test uit met UITgeschakelde zaag en kijk hoe groot de
beschikbare ruimte is. Zet de parallelgeleiding op een zo klein mogelijke
afstand van het zaagblad, zonder de op- en neerwaartse beweging van
de zaagarm te belemmeren. Zo wordt het werkstuk optimaal gesteund.
• Draai de knop stevig aan.
De geleidegroef (52) van de parallelgeleiding kan verstopt
raken met zaagsel. Gebruik een stokje of wat lage-druklucht
om deze groef schoon te maken.
Controleren en instellen van de afschuinhoek (fig. A1, A2, I1 & I2)
• Draai de klemknop van de linker parallelgeleiding (23) los en beweeg het
bovenste deel van de linker parallelgeleiding zo ver mogelijk naar links.
• Maak de afschuinklemknop (17) los en beweeg de zaagarm naar links,
totdat de hoekpositie-aanslag (21) op de aanslag afstelling
afschuinpositie (26) rust. Dit is de 45° afschuinpositie.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de borgmoer (53) een aantal slagen los en draai de aanslagschroef
afschuinpositie (26) in of uit totdat de wijzer (54) 45° aanwijst terwijl de
hoekpositie-aanslag (21) op de aanslag afstelling afschuinpositie rust.
• Draai de borgmoer (53) stevig aan terwijl u de aanslagschroef (26) vast
houdt.
nl - 4
NEDERLANDS
• Om een afschuinhoek van 3° naar rechts of 48° naar links in te stellen,
moeten de twee aanslag-instelschroeven zo worden ingesteld, dat de
zaagarm de vereiste bewegingen kan maken.
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig versleten
zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor het maximum
toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit.
Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Klem het werkstuk vast.
• Hoewel deze zaagmachine geschikt is voor het zagen van hout en veel
metalen (maar niet voor ijzer en staal), gelden deze bedieningsvoorschriften
alleen voor het zagen van hout. Dezelfde richtlijnen gelden ook voor
andere materialen. Zaag met deze zaag geen ijzer, staal of metselwerk!
Gebruik geen slijpschijven!
• Gebruik altijd de sleufplaat. Gebruik de machine niet als de sleuf breder
is dan 10 mm.
In- en uitschakelen (fig. J)
• Druk de bedieningsschakelaar (16) in om de machine in te schakelen.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• De machine kan niet in de stand aan worden vergrendeld, maar er is
wel een gat (13), waarin een hangslot kan worden aangebracht om de
machine in de stand uit te vergrendelen.
Verticale rechte afkortsnede (fig. A1, A2 & K)
• Draai de verstekklemknop (4) los en druk de verstekgrendel (5) omhoog.
• Zet de verstekgrendel in de 0°-positie en draai de verstekklemknop aan.
• Leg het te zagen hout tegen de parallelgeleiding (3 & 7).
• Pak de bedieningshendel (1) vast en druk op de zaagkop-ontgrendeling
om de zaagkop vrij te geven. Druk op de bedieningsknop (17) om de
motor aan te zetten.
• Druk de zaagkop naar beneden om door het hout te zagen.
Het zaagblad gaat de sleuf in de sleufplaat (27) in.
• Laat na het zagen de knop los en wacht tot het zaagblad volledig tot
stilstand is gekomen voordat u de zaagkop laat terugkeren naar zijn
bovenste rustpositie.
Verticaal zagen met verstek (fig. L)
• Draai de verstekklemknop (4) los en druk de verstekgrendel (5) omhoog.
Beweeg de zaagkop naar links of naar rechts om de juiste hoek in te
stellen.
• De vaste verstekgrendelposities zijn 10°, 15°, 22,5°, 31,62° en 45°.
Houd voor tussenliggende hoeken of voor 50° de zaagkop stevig vast
en zet hem vast door de verstekklemknop vast te draaien.
• Zorg er voor het zagen altijd voor dat de verstekklemknop stevig is
aangedraaid.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Als een stuk hout met een beschadigde kant wordt gezaagd,
leg het hout dan zo tegen de zaag,dat de beschadigde kant
zich aan de kant met de grootste hoek t.o.v. de
parallelgeleiding bevindt; d.w.z. bij zagen met verstek naar
links de beschadiging links, bij zagen met verstek naar rechts
de beschadiging rechts.
nl - 5
Afschuinen (fig. A1, A2 & M)
De afschuinhoek kan worden ingesteld tussen 3° naar rechts en 48° naar
links. Hierbij kan de verstekarm tussen 0° en maximaal 45° naar links of
naar rechts worden ingesteld.
• Draai de klemknop van de linker parallelgeleiding (23) los en beweeg
het bovenste deel van de linker parallelgeleiding (7) zo ver mogelijk naar
links. Draai de afschuinklemknop (17) los en stel de afschuinhoek op
de gewenste waarde in.
• Draai de afschuinklemknop (17) stevig vast.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Kwaliteit van de zaagsnede
Hoe glad een zaagsnede is, hangt altijd af van een aantal variabelen, zoals
het te zagen materiaal. Als optimale zaagsneden nodig zijn, bijvoorbeeld
voor het maken van lijsten en ander precisiewerk, gebruik dan een scherp
zaagblad (60 tanden, hardmetaal) en een lagere, gelijkmatige zaagsnelheid
om het gewenste resultaat te bereiken.
Zorg er voor dat het materiaal tijdens het zagen niet kruipt;
maak het stevig vast. Laat de zaagarm pas omhoogkomen als
het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen. Als aan de
achterkant toch kleine splinters ontstaan, plak dan een stuk
crêpe-plakband op de plaats waar de zaagsnede zal worden
gemaakt. Zaag door het crêpe-plakband en verwijder het
voorzichtig na het zagen.
Plaatsen van het lichaam en de handen
Het op de juiste manier plaatsen van het lichaam en de handen maakt het
zagen gemakkelijker, nauwkeuriger en veiliger.
• Plaats uw handen nooit in de buurt van de zaagsnede.
• Plaats uw handen op minimaal 150 mm van het zaagblad.
• Houd het werkstuk tijdens het zagen stevig tegen de tafel en de
parallelgeleiding. Houd uw handen op hun plaats totdat de schakelaar
is losgelaten en het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.
• Voer altijd een test uit (met UITgeschakelde zaag) om de baan van het
zaagblad te kunnen volgen: zo bereikt u zuivere zaagsneden.
• Plaats uw handen niet kruiselings.
• Sta stevig met beide voeten op de grond en zorg voor een goed
evenwicht.
• Volg de bewegingen van de zaagarm als u hem naar links en rechts
beweegt. Ga enigszins aan de kant van het zaagblad staan.
• Kijk bij het volgen van een potloodlijn door de openingen in de
beschermkappen.
Vastzetten van het werkstuk (fig. A5)
• Klem het hout als het kan aan de zaag vast.
• Gebruik bij voorkeur de speciaal voor uw zaag ontwikkelde
werkstukklem (31). Klem het werkstuk als het kan tegen de
parallelgeleiding. U kunt het werkstuk links of rechts van het zaagblad
vastzetten. Het is van belang dat het werkstuk aan een stevig en vlak
oppervlak wordt vastgezet.
Gebruik altijd een materiaalklem bij het zagen van nietijzerhoudende metalen.
Ondersteunen van lange werkstukken (fig. A3)
• Ondersteun lange werkstukken altijd.
• Gebruik bij voorkeur de verlengsteun (29) om de tafelbreedte van uw
zaag te vergroten (als optie verkrijgbaar bij uw dealer).
Ondersteun lange werkstukken met enig bruikbaar middel,
zoals zaagbokken e.d., om te voorkomen dat de uiteinden naar
beneden hangen.
50
NEDERLANDS
5
Door middel van verstekinstelling
Dezelfde zaagsnede kan worden gemaakt door links en rechts met
verstek te zagen, met de brede kant tegen de parallelgeleiding.
De twee schetsen (fig. N1 & N2) gelden alleen voor rechthoekige objecten.
Als het aantal kanten verandert, veranderen ook de verstek- en
afschuinhoeken. Onderstaand overzicht geeft de juiste hoeken voor een
groot aantal verschillende vormen. Er wordt aangenomen dat alle zijden
even lang zijn. Als de door u gewenste vorm niet in het overzicht
voorkomt, deel dan 180° door het aantal zijden om de verstek- of
afschuinhoek te bepalen.
Aantal zijden
4
5
6
7
8
9
10
Verstek- of afschuinhoek
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Dubbele versteksnede (fig. O1 & O2)
Voor het zagen van lijsten of dozen met schuine kanten zoals in afb. O1
wordt een combinatie van verstek- (fig. N2) en afschuinhoek (fig. N1) gebruikt.
Zorg er als de zaaghoek telkens verschillend is voor dat de
afschuinklemknop en de verstekklemknop stevig aangedraaid
zijn. De knoppen moeten na elke verandering van de verstekc.q. afschuinhoek worden vastgezet.
• De onderstaande grafiek helpt u bij het kiezen van de juiste afschuinen verstekinstellingen voor een aantal gebruikelijke hoeken. U gebruikt
de grafiek door de gewenste hoek “A” (fig. O2) voor uw project te
kiezen en deze hoek op de juiste curve in de grafiek te vinden. Ga van
dat punt recht naar boven of beneden om de juiste afschuinhoek te
vinden en recht naar links of rechts om de juiste verstekhoek te vinden.
• Stel de zaag in op de voorgeschreven hoeken en maak enkele
proefsneden.
• Oefen met het in elkaar zetten van de gezaagde delen.
Voorbeeld: Maak een vierzijdige doos met buitenhoeken van 25°
(hoek “A”) (fig. O2), gebruik de bovenste boog rechts. Zoek 25° op de
boogschaal. Volg de horizontale snijlijn naar beide zijden om de
instelling van de verstekhoek van de zaag (23°) te verkrijgen. Volg op
dezelfde manier de verticale snijlijn naar beneden of naar boven voor
het instellen van de afschuinhoek van de zaag (40°). Maak steeds
enkele proeven met stukjes afvalhout om de instellingen te controleren.
80
75
20
25
30
35
40
45
VIERZIJDIGE
DOOS
65
40
50
55
60
40
35
45
35
75
30
35
70
85
30
65
80
40
ZESZIJDIGE
DOOS
30
25
50
25
45
20
20
40
55
60
70
20
80
85
55
60
25
75
35
50
15
45
DEZE VERSTEKHOEK OP DE ZAAG INSTELLEN
Door middel van afschuininstelling
De afschuinhoek voor de beide planken wordt ingesteld op 45°, zodat er
een hoek van 90° wordt gevormd. De verstekarm wordt vastgezet in de
nulstand. Het hout wordt met de brede, vlakke kant tegen de tafel en de
smalle kant tegen de parallelgeleiding gelegd.
15
15
30
40
15
25
35
30
10
5
10
20
25
ACHTZIJDIGE
DOOS
HOEK TUSSEN TWEE RIBBEN
Versteklijsten en andere lijsten
Oefen met een paar eenvoudige projecten, totdat u uw zaag “aanvoelt”.
Uw zaag is een perfect gereedschap voor het zagen van verstekhoeken
zoals die in fig. N1. De afgebeelde verbinding kan naar keuze worden
gemaakt door middel van afschuin- of verstekinstelling.
10
70
0
85
45
65
Zagen van lijsten, dozen en andere rechthoekige objecten (fig. N1 & N2)
10
15
20
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
DEZE AFSCHUINING OP DE ZAAG INSTELLEN
Hulpschaal (fig. P1 - P3)
De zaagmachine is voor grotere nauwkeurigheid uitgerust met een
hulpschaal. Bij het instellen van hoeken, uitgedrukt in breuken (1/4°, 1/2°, 3/4°),
biedt de hulpschaal de mogelijkheid om verstekhoeken tot op de
dichtstbijzijnde %1° (15 minuten) nauwkeurig in te stellen.
Ga bij het gebruik van de hulpschaal als volgt te werk.
Voorbeeld: u wilt een verstekhoek van 241/4° rechts.
• Schakel de verstekzaag uit.
• Stel de verstekhoek in op de dichtstbijzijnde hele graad door de
markering in het midden van de hulpschaal fig. P1 op het gewenste
aantal graden op de verstekschaal te zetten. Kijk goed naar fig. P1; de
afgebeelde instelling is 24° verstek naar rechts. Om de resterende 1/4°
in te stellen, drukt u de verstekarmvergrendeling in en beweegt de arm
voorzichtig naar rechts, totdat de 1/4°-markering op de hulpschaal
samenvalt met de dichtstbijzijnde hele graad op de verstekschaal.
In dit voorbeeld is de dichtstbijzijnde hele graad op de verstekschaal
25°. Fig. P2 toont een instelling van 241/4° verstek naar rechts.
Bij zagen met verstek naar rechts:
- vergroot de verstekhoek door de arm te bewegen, totdat de juiste
markering op de hulpschaal samenvalt met de dichtstbijzijnde
markering naar rechts op de verstekschaal.
- verklein de verstekhoek door de arm te bewegen, totdat de juiste
markering op de hulpschaal samenvalt met de dichtstbijzijnde
markering naar links op de verstekschaal.
Bij zagen met verstek naar links:
- vergroot de verstekhoek door de arm te bewegen, totdat de juiste
markering op de hulpschaal samenvalt met de dichtstbijzijnde
markering naar links op de verstekschaal.
- verklein de verstekhoek door de arm te bewegen, totdat de juiste
markering op de hulpschaal samenvalt met de dichtstbijzijnde
markering naar rechts op de verstekschaal.
Zagen van basislijsten
Het zagen van basislijsten wordt uitgevoerd onder een afschuinhoek van 45°.
• Voer voor het zagen altijd een test uit met uitgeschakelde zaag.
• Er wordt steeds gezaagd met de achterkant van de lijst vlak op de
zaag liggend.
51
nl - 6
NEDERLANDS
Binnenhoek
- Links
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
- Rechts
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Transport (fig. B)
Om de verstekzaagmachine eenvoudig te kunnen dragen, beschikt hij over
een draaggreep (9) aan de bovenkant van de zaagarm.
• Beweeg voor het transporteren van de zaag de zaagarm omlaag en
druk de vergrendelingsstift (18) naar binnen.
• Gebruik altijd de draaggreep (9) of de handvatten (22) zoals afgebeeld
in fig. B om de zaag te transporteren.
Onderhoud
Buitenhoek
- Links
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
- Rechts
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Zagen van plafondsierlijsten
Het zagen van plafondsierlijsten wordt uitgevoerd onder een
gecombineerde verstek- en afschuinhoek. Voor het verkrijgen van uiterste
nauwkeurigheid heeft uw zaag vooringestelde hoekposities op 31,62°
verstek en 33,85° afschuining. Deze instellingen zijn geschikt voor
standaard plafondsierlijsten met een hoek van 52° aan de bovenkant en
een hoek van 38° aan de onderkant.
• Maak testzaagsnedes op afvalmateriaal voordat u de definitieve
zaagsnedes maakt.
• Er wordt steeds gezaagd onder een afschuinhoek naar links met de
achterkant van de lijst tegen het onderstel.
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste
behandeling en regelmatige reiniging van de machine garanderen een
hoge levensduur.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing regelmatig schoon
met een zachte doek.
• Reinig het tafelblad regelmatig.
• Reinig regelmatig het stofopvangsysteem.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is, breng deze dan naar
een DEWALT Service-center waar de machine op milieuvriendelijke wijze
zal worden verwerkt.
GARANTIE
Binnenhoek
- Links
• Bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar rechts.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
- Rechts
• Onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar links.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Buitenhoek
- Links
• Onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar links.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
- Rechts
• Bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar rechts.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Stofafzuiging (fig. A2 & A6)
• Bevestig de stofzak (32) op de stofuitlaat (20).
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
Zaagbladen
Om de genoemde zaagdiepten te bereiken, dienen altijd zaagbladen met
een diameter van 250 mm en een asgat van 30 mm te worden gebruikt.
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine om welke reden dan ook niet geheel aan
uw verwachtingen voldoet, stuurt u de machine dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na aankoop nazicht
of reparatie behoeven, dan worden deze werkzaamheden gratis
uitgevoerd in onze Service-centers op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer naar een erkend
DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na datum van
aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van DEWALT,
op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-hoofdkantoor naar het adres
van het dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT Service-centers en
nadere informatie over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste accessoires.
nl - 7
52
NORSK
GJÆRSAG DW702/DW703
Gratulerer!
CE-Sikkerhetserklæring
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest
pålitelige partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Bladdiameter
Utsparingsdiameter
Maks. hastighet
Maks. snittbredde 90°
Maks. gjæringskapasitet 45°
Maks. snittdybde 90°
Maks. dybde på skråsnitt 45°
Gjærsnitt (ytterstillinger)
Skråsnitt (ytterstillinger)
0° gjæring
Snittbredde ved maks. høyde 89 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 162 mm
45° gjæring
Snittbredde ved maks. høyde 89 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 114 mm
45° avfasing
Snittbredde ved maks. høyde 61 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 161 mm
Gjærsnitt 31,62°, avfasing 33,85°
Snitthøyde ved maks. bredde 133 mm
Bremsetid, automatisk elektronisk bladbrems
Vekt
DW702
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
50°
50°
-
DW703
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
58
50°
50°
48°
3°
mm
mm
95
41
95
41
mm
mm
67
41
67
41
mm
mm
-
95
25
mm
s
kg
< 10,0
14,8
20
< 10,0
13,8
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
venstre
høyre
venstre
høyre
Sikring:
230 V
10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av
verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke
følges.
DW702/DW703
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til:
98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3 & EN 61029.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen
nedenfor eller se veiledningens bakside.
LpA
(lydnivå)
dB(A)*
DW702
DW703
88,8
88,8
101,7
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
101,7
Veit geometrisk middelverdi av akselerasjonsfrekvensen
m/s2
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
* ved brukerens øre
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Sert. Nr.
AM2110437.01
Betegner risiko for elektrisk støt.
53
no - 1
NORSK
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av fastmontert elektroverktøy må du alltid følge de
gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere faren for brann,
elektrisk støt og personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner
å bruke verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Vurder arbeidsområdets omgivelse
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i våte eller fuktige
omgivelser. Sørg for god belysning på arbeidsområdet (250 - 300 lux).
Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å forårsake brann eller
eksplosjon, for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Hold barn unna
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i nærheten av arbeidsområdet
eller berøre verktøyet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de
bevegelige delene. Bruk hårnett hvis du har langt hår. Ved arbeid
utendørs bør du bruke egnede hansker og fottøy som ikke glir.
5 Personlig vern
Bruk vernebriller. Bruk en ansikts- eller støvmaske når arbeidet kan
forårsake støv eller flyvende partikler. Hvis slike partikler kan bli svært
varme, bør du også bruke et varmehindrende forkle. Bruk alltid
hørselvern når lydnivået blir ubehagelig, dvs. dersom lydnivået
overstiger 85 dB(A).
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av metallstøv), kan du
øke sikkerheten ved å montere en isolerende transformator eller en (FI)
jordfeilbryter.
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
9 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med.
Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å
styre verktøyet.
10 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av støvavsug og
støvoppsamling, må du sørge for at dette koples til og brukes riktig.
11 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er fjernet, før du starter
verktøyet.
12 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den ut hvis den er
skadet. Når du bruker verktøyet utendørs, er det kun skjøteledninger som
er beregnet for utendørs bruk og er merket for dette som skal brukes.
13 Bruk riktig verktøy
Bruk verktøyet bare til formål som er beskrevet i denne veiledningen.
Bruk ikke en iten maskin til å gjøre arbeid som krever kraftigere verktøy.
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen og
i katalogene. Overbelast ikke verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i bruksanvisningen
og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre risiko
for personskade.
14 Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig for skade før bruk.
Kontroller at de bevegelige delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
no - 2
Kontroller også at de øvrige delene, brytere og verneutstyr ikke er
skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil som kan påvirke
verktøyets funksjon. Kontroller at verktøyet fungerer som det skal og
utfører beregnet funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene er
skadet. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er mulig å slå det på og av
med strømbryteren. Hvis feil oppstår, skal delene repareres eller byttes
ut av et autorisert DEWALT serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
15 Trekk ut støpselet for verktøyet
Slå av verktøyet og vent til det er stanset før du forlater det.
Dra ut støpslet når verktøyet ikke er i bruk, før du skifter deler og
tilbehør, eller før service og vedlikehold utføres.
16 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Pass på at verktøyet er slått av før du setter i støpslet.
17 Stell pent med ledningen
Ikke dra i kabelen når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen for
varme, olje eller skarpe kanter.
18 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt og sikret
sted, innlåst og utilgjengelig for barn.
19 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og sikrere ytelse.
Følg instruksjonene for vedlikehold og skifte av tilbehør.
Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og fri for olje og fett.
20 Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Reparasjon av
verktøyet skal utføres av en autorisert DEWALT-serviceverksted.
Reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte personer som benytter
originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig fare.
Ekstra sikkerhetsregler for gjærsager
21 Bevegelse av skjermen
Bladskjermen løftes automatisk når armen beveges nedover og senkes
over bladet når armen går opp. Skjermen kan løftes manuelt når du
skal montere eller ta av sagbladet, eller kontrollere sagen.
Løft bladskjermen manuelt bare når sagen er slått av.
22 Beskytt deg mot støv
Skjermen har slisser slik at du kan se arbeidsstykket mens du sager.
Selv om slissene reduserer sterkt mengden av spon som blir blåst ut,
bør du alltid bruke vernebriller når du ser inn gjennom slissene.
23 Sagblad
Kontroller at bladet er satt på riktig i forhold til rotasjonsretningen.
Hold bladet skarpt. Bruk ikke blad med større eller mindre diameter
enn anbefalt. Du finner opplysninger om riktig blad under tekniske data.
24 Bladskjermer
Bruk aldri sagen uten at skjermene er på plass.
25 Pass hendene
Hold hendene borte fra banen til sagbladet. Hold aldri hendene nær
sagbladet når sagen er koblet til strømforsyningen.
26 Stoppe motoren
Hev sagbladet fra snittet i arbeidsstykket før du slipper bryteren.
Forsøk aldri å stoppe maskinen ved å føre verktøy eller lignende inn mot
bladet. Forsøk aldri å kile fast noe i viften for å holde igjen motorakselen.
27 Vedlikehold av bladet og spindelkragene
Kontroller at anleggsflatene på bladet og anleggskragene er rene,
og bruk vedlagt skrunøkkel når du trekker dem til.
Temperaturområde
Maskinen må bare brukes i et temperaturområde på mellom 5 °C og 40 °C.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid
at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
54
NORSK
Ditt verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 61029.
Jordet ledning er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel
med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende
kontakt.
27 Snittplate
28 Justeringsstopp for vertikal posisjon
A3
29 Uttrekkbar støtte
A4
30 Justerbar lengdestopp
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man bruke en godkjent
skjøteledning som er egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.
A5
31 Klemme for arbeidsstykke
Spenningsfall
A6
32 Støvpose
Innkoplingsstrømstøtene forårsaker korte spenningsfall. Ved ugunstig
kraftforsyning, kan dette innvirke på annet utsyr.
Montering
Hvis kraftforsyningens vekselstrømsmotstandssystem er lavere enn
0,25 ø, er det lite sannsynlig at det vil forekomme forstyrrelser.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Gjærsag, montert
1 Nøkkel for sagblad
1 Blad, ATB (DW703)
1 Blad, TCG (DW702)
2 Tvinger (DW702)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A1 - A6)
A1
1 Betjeningshåndtak
2 Bevegelig nedre skjerm
3 Føringsstykke, høyre side
4 Ratt for innstilling av gjæringsvinkel
5 Låsehendel for innstilling av gjæringsvinkel
6 Gjæringsskala
7 Føringsstykke, venstre side
8 Hull for montering i benk
9 Bærehåndtak
10 Utløserhendel for saghode
11 Nedre skjerm bak
12 Avfasingsskala
13 Hull for hengelås
14 Nøkkel for sagblad
15 Knapp for spindellås
16 Avtrekkerbryter
17 Avfasingsklemmehendel
18 Pinne for låsing i nedre stilling
A2
20 Støvtrakt
21 Vinkelposisjonsstopp
22 Håndgrep
23 Klemmehjul for øvre, venstre føringsstykke
24 Øvre skjerm
25 Motorhus
26 Justeringsstopp for avfasingsposisjon
55
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering av
verktøyet.
Pakke ut (fig. B)
• Ta tak i bærehåndtaket og løft sagen forsiktig ut av innpakningen (9).
• Trykk betjeningshåndtaket (1) nedover og trekk ut låsepinnen (18),
som vist.
• Slipp betjeningshåndtaket opp forsiktig til det står i øvre stilling.
Montering på benk (fig. C)
• Alle fire bena har hull (8) for montering på benk. Det er to hull for skruer
av forskjellige størrelse. Det er tilstrekkelig å bruke ett av hullene.
Fest alltid sagen godt, slik at den ikke kan bevege seg. Du kan gjøre
sagen enklere å flytte ved å montere den på en finérplate med tykkelse
12,5 mm eller mer. Finérplaten kan spennes fast til arbeidsbenken eller
flyttes til andre arbeidssteder og spennes fast der.
• Hvis du monterer sagen på en finérplate, må du passe på at skruene
ikke stikker ut på undersiden av platen. Finérplaten må ligge mot
arbeidsbenken. Når du spenner fast sagen til et underlag, må du bare
bruke festepunktene, der hullene for monteringsskruene er plassert.
Fastspenning i andre punkter vil hindre riktig funksjonering av sagen.
• For å hindre klemming og unøyaktighet må du kontrollere at underlaget
ikke er skeivt eller ujevnt på annen måte. Hvis sagen vipper på underlaget,
kan du legge noe under et av bena, slik at sagen står støtt på underlaget.
Montere sagbladet (fig. D1 - D5)
• Trykk ned utløserhendelen for saghodet (10) for å frigjøre den nedre
skjermen (2). Hev deretter den nedre skjermen helt opp.
• Løsne festeskruen (33) for skjermbraketten så mye at det vinklete
hjørnestykket (34) kan komme forbi mellom skruehodet og skjermen.
Dermed kan skjermbraketten (35) heves så mye at du kommer til
låseskruen for sagbladet (36).
• Fest den nedre skjermen i hevet posisjon med skjermbrakettskruen (33)
og trykk ned låseknappen (15) for spindelen med den ene hånden.
Bruk den medfølgende nøkkelen (14) for sagbladet og skru løs den
venstregjengete skruen (36) med den andre hånden (skru med klokken).
Betjen spindellåsen ved å trykke ned knappen som vist,
og roter spindelen for hånd til du kjenner at låsen griper.
Hold låseknappen inne for å hindre at spindelen roterer.
• Skru ut låseskruen (36) for sagbladet og den ytre anleggskragen (37).
• Legg sagbladet (38) inn mot bladadapteren (39) på den indre
anleggskragen (40), og kontroller at tennene på undersiden av
sagbladet peker mot bakkanten av sagen (bort fra brukeren).
• Sett den ytre anleggskragen (37) på igjen.
• Trekk til låseskruen (36) for sagbladet ved å skru mot klokken mens du
holder spindellåsen i inngrep med den andre hånden.
no - 3
NORSK
• Før skjermbraketten (35) nedover til det vinklete hjørnestykket (34) står
lavere enn hodet på festeskruen (33) for skjermbraketten.
• Trekk til festeskruen for skjermbraketten.
Trykk aldri ned låsepinnen for spindelen mens sagbladet går
rundt. Hold skjermbraketten nede, og trekk festeskruen for
skjermbraketten godt til etter at du har montert sagbladet.
Justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før justering av verktøyet.
Gjærsagen ble justert nøyaktig på fabrikken. Hvis det er nødvendig med ny
justering etter transport eller av andre grunner, følger du fremgangsmåten
nedenfor. Det skal ikke være nødvendig å gjenta denne justeringen.
Kontrollere og justere bladet i forhold til føringsstykket (fig. E1 - E4)
• Løsne innstillingsskruen (4) for gjæring og skyv låsehendelen (5)
oppover for å frigjøre gjæringsarmen (42).
• Beveg gjæringsarmen til låsehendelen setter den i stillingen for 0°
gjæring. Ikke trekk til innstillingsskruen.
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (43).
• Legg en vinkelhake (44) an mot venstre side av føringsstykket (7) og
bladet (38) (fig. F3).
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne de tre skruene (45) og skyv skalaen/gjæringsarmen mot venstre
eller høyre til sagbladet står i 90 vinkel mot føringsstykket, målt med
vinkelhaken.
• Trekk til de tre skruene (45). Bry deg ikke om hva gjæringsindikatoren
viser nå.
• Hvis avfasingsindikatoren (50) ikke indikerer null på avfasingsskalaen
(12), løsner du skruen (51) som sikrer indikatoren og flytter indikatoren
så langt som nødvendig.
Justere føringsstykket (fig. H)
Øvre venstre del av føringsstykket (7) kan justeres mot venstre for å gi
tilstrekkelig klaring til å skjære med en skråsnitt på hele 48° mot venstre.
Slik justerer du føringsstykket:
• Løsne plastrattet (23), og skyv føringsstykket mot venstre.
• Betjen sagen med motoren slått AV, og kontroller klaringen.
Justér føringsstykket slik at det står så nær bladet som det er praktisk
for å gi maksimal støtte til arbeidsstykket, uten å hindre opp- og
nedbevegelsen av betjeningsarmen.
• Trekk rattet godt til.
Føringssporet (52) kan tilstoppes med sagmugg. Rengjør
sporet med en pinne eller blås rent med luft med lavt trykk.
Kontrollere og justere avfasingsvinkelen (fig. A1, A2, I1 & I2)
• Løsne innstillingsrattet (23) for føringsstykket, og skyv øvre del av
venstre del av føringsstykket mot venstre så langt det går.
• Løsne håndtaket (17) for innstilling av avfasingsvinkelen, og skyv
betjeningsarmen for saghodet mot venstre til stopperen (21) for
vinkelinnstillingen ligger an mot stopperen (26) for innstilling av
avfasingsvinkelen. Dette er innstillingen for 45° avfasing.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne låsemutteren (53) noen omdreininger og drei
justeringsstoppskruen for avfasingsposisjon (26) inn eller ut til
indikatoren (54) angir 45° og stopperen (21) for vinkelinnstilling ligger an
mot stopperen for innstilling av avfasingsvinkelen.
• Stram låsemutteren (53) godt, mens du holder stoppeskruen (26) stille.
• Hvis du vil skjære med 3° høyreavfasing eller 48° venstreavfasing,
må du justere de to stoppskruene for å gi betjeningsarmen for
saghodet stor nok bevegelsesfrihet.
Bruksanvisning
Justere gjæringsindikatoren (fig. E1, E2 & F)
• Løsne innstillingsskruen (4) for gjæring, og klem på gjæringsutløseren
(5) for å frigjøre gjæringsarmen (42).
• Beveg betjeningsarmen for saghodet til gjæringsindikatoren (46) står
i nullstilling, som vist på fig. F.
• Mens skruer for gjæringsinnstilling er løsnet, lar du låsehaken gå
i inngrep mens du beveger gjæringsarmen forbi nullstillingen.
• Følg med på indikatoren (46) og gjæringsskalaen (6). Hvis indikatoren
ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (47), beveger plastmåleren (48)
til 0° og strammer skruen.
Kontrollere og justere bladet i forhold til tabellen (fig. G1 - G6)
• Løsne hendelen (17) for innstilling av avfasing.
• Skyv gjæringsarmen mot høyre for å sikre at den er helt vertikal,
med vinkelposisjonsstoppen (21) inn mot den justeringsstoppen for
vertikal posisjon (28), og stram hendelen for innstilling av avfasing.
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (43).
• Plasser en vinkelhake (44) på bordet og opp mot bladet (38) (fig. G3).
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt. Sagbladet må
være konstruert for en omdreiningshastighet som er større enn eller lik
maksimal omdreiningshastighet for sagen.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
• Spenn fast arbeidsstykket.
• Selv om sagen kan skjære i tre og mange ikke-metalliske materialer,
gjelder disse betjeningsinstruksjonene bare for skjæring i tre.
De samme retningslinjene gjelder for andre materialer. Ikke kapp
jernholdige materialer (jern og stål) eller murprodukter med denne
sagen! Ikke bruk slipeskiver!
• Bruk alltid snittplaten. Ikke bruk maskinen hvis sporet i snittplaten er
bredere enn 10 mm.
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne låsemutteren (49) noen omdreininger, og pass på at
stoppeskruen (28) er i fast kontakt med vinkelposisjonsstoppen (19).
Drei den justeringsstoppskruen for vertikal posisjon (28) inn eller ut til
bladet står i 90° til bordet, som målt med vinkelhaken.
• Stram låsemutteren (49) godt, mens du holder stoppeskruen (28) stille.
no - 4
Start - stopp (fig. J)
• Du slår på verktøyet ved å trykke ned avtrekkerbryteren (16).
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Det finnes ingen anordning for å låse bryteren i stilling på, men det
finnes et hull (13) i avtrekkeren for låsing av sagen i stilling av med en
hengelås.
56
NORSK
Kapping (fig. A1, A2 & K)
• Løsne innstillingsrattet (4) for gjæring, og skyv låsehaken (5) oppover.
• Lås sperren i stilling 0, og trekk til innstillingsrattet.
• Legg trestykket som skal skjæres, inn mot føringsstykket (3 og 7).
• Grip betjeningshåndtaket (1) og trykk ned utløserhendelen (10) for
saghodet. Trykk på avtrekkerbryteren (17) for å starte motoren.
• Før saghodet nedover, slik at saghodet skjærer et snitt i arbeidsstykket
og går gjennom snittplaten (27) av plast.
• Når sagingen er ferdig, slipper du bryteren og venter til sagbladet har
stanset helt før du stiller hodet til øverste hvileposisjon.
Gjærsaging uten skråsnitt (fig. L)
• Løsne innstillingsrattet for gjæring, og skyv låsehaken oppover. Still inn
riktig vinkel ved å flytte hodet mot venstre eller høyre.
• Låsehaken vil automatisk gå i inngrep ved gjæringsvinklene 10°,15°,
22,5°, 31,62° og 45°. Hvis du skal skjære i en annen vinkel eller 50,
holder du hodet nede med et fast grep og låser ved å trekke til
innstillingsrattet for gjæring.
• Innstillingsrattet for gjæring må alltid være trukket godt til før du
skjærer.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Når du gjærsager med lite avskjær, skal arbeidsstykket
plasseres slik at avskjæret er på den siden av bladet som har
størst vinkel mot føringsstykket. Det vil si at du skal skjære av
mot høyre ved gjæring av venstre kant og skjære av mot
venstre ved gjæring av høyre kant.
Avfasing (fig. A1, A2 & M)
Maskinen kan skjære med avfasingsvinkler fra 3 mot høyre til 48 mot venstre,
og med gjæringsvinkelen innstilt mellom null og 45 mot høyre eller venstre.
• Løsne innstillingsrattet (23) for venstre føringsstykke, og skyv øvre del
av venstre del av føringsstykket (7) mot venstre så langt det går.
Løsne innstillingshendelen for avfasing (17), og still inn ønsket avfasing.
• Trekk innstillingshendelen for avfasing (17) godt til.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Snittkvalitet
Snittkvaliteten avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags materiale
det skjæres i. Når du trenger høy snittkvalitet på pyntelister eller annet
presisjonsarbeid, vil et skarpt, 60-tanns karbidblad og en lav og jevn
skjærehastighet gi ønsket resultat.
Pass på at arbeidsstykket ikke flytter seg mens du skjærer.
Spenn det godt fast. La alltid sagbladet stoppe helt før du
hever betjeningsarmen. Hvis små trefliser fortsatt blir revet ut
på baksiden av arbeidsstykket, kan du sette på et stykke
maskeringstape der du skal skjære i arbeidsstykket.
Skjær gjennom tapen, og fjern forsiktig tapen til slutt.
Riktig stilling for kropp og hender
Riktig stilling for kropp og hender når du betjener gjærsagen gjør
skjæringen lettere, mer nøyaktig og sikrere.
• Hold aldri hendene i nærheten av skjærestedet.
• Hold alltid hendene minst 150 mm unna sagbladet.
• Hold arbeidsstykket i et stødig grep mot bordet og føringsstykket mens
du skjærer. Hold hendene i riktig stilling helt til du har sluppet opp
bryteren og sagbladet har stoppet helt.
• Prøv alltid hvor snittet vil gå (med sagen slått av) før du skjærer.
• Kryss ikke armene.
• Hold begge føttene godt plantet i gulvet, og sørg for å stå i god balanse.
• Følg på etter hvert som du flytter betjeningsarmen mot venstre eller
høyre. Stå litt til side for sagbladet.
• Se inn gjennom slissene i skjermen når du skal skjære etter en
blyantstrek.
57
Spenne fast arbeidsstykket (fig. A5)
• Hvis det er mulig, bør du spenne fast arbeidsstykket til sagen.
• Bruk klemmen (31) som er lagd for bruk sammen med sagen, for å
oppnå best mulig resultat. Spenn arbeidsstykket fast til føringsstykket
hvis det er mulig. Du kan spenne det fast på den ene eller den andre siden
av føringsstykket. Fest klemmen til en solid og flat del av føringsstykket.
Bruk alltid en materialklemme når det snittes i ikke-jernholdige
metaller.
Støtte for lange arbeidsstykker (fig. A3)
• Lange arbeidsstykker bør støttes opp.
• Bruk den uttrekkbare støtten (29) til å øke bredden på sagbordet
(kan fås hos forhandleren som tilleggsutstyr) for å oppnå best resultat.
Støtt opp ekstra lange arbeidsstykker med egnete hjelpemidler,
for eksempel sagkrakker, for å unngå at enden synker ned.
Skjære bilderammer, skyggerammer og andre firkantete gjenstander
(fig. N1 & N2)
Vindusrammer og andre rammer
Prøv deg frem meg noen få enkle arbeider med trestykker som ikke skal
brukes til noe, til du har fått en viss følelse med sagen. Sagen er det perfekte
verktøyet for gjæring av hjørner av den typen som er vist på fig. N1. En slik
sammenføyning kan lages ved å justere skråsnittet eller gjæringsvinkelen.
Ved å justere skråsnittet
Skråsnittet stilles inn på 45° for hver del, og du får et 90° hjørne.
Gjærngsarmen er låst i nullstilling. Arbeidsstykket er plassert med den
brede, flate siden mot bordet og den smale siden mot føringsstykket.
Ved å justere gjæringen
Du kan skjære det samme snittet ved å gjærsage mot høyre og venstre
med den brede siden av materialet lagt an mot føringsstykket.
De to skissene (fig. N1 & N2) gjelder bare firkantete objekter. Objekter som
har et annet antall sider, krever andre gjæring- og skråsnittvinkler.
Diagrammet nedenfor angir riktig vinkler for en del former, gitt at alle
sidene har lik lengde. Hvis du skal lage en form som ikke er med i
diagrammet, kan du regne ut gjærings- eller skråsnittvinkelen ved å
dividere 180° med antall sider.
Antall sider
4
5
6
7
8
9
10
Gjærings- eller skråsnittvinkel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Kombinert gjæring (fig. O1 & O2)
Du kan skjære med både gjæring og avfasing samtidig ved hjelp av en
gjæringsvinkel (fig. N2) og en avfasingsvinkel (fig. N1) til samme tid.
Denne måten å skjære på brukes til å lage rammer eller esker med skrå
sider, lik den som er vist på fig. O1.
Hvis skjærevinkelen blir forskjellig fra snitt til snitt, kontrollerer
du at rattene for låsing av avfasing og gjæringsvinkel er trukket
godt til. Rattene skal trekkes til hver gang du har endret
gjæringsvinkel eller avfasing.
• Diagrammet nedenfor hjelper deg med å velge riktige innstillinger for
skråsnitt og gjæringsvinkel for en del vanlige hjørnesammenføyninger.
no - 5
NORSK
Når du skal bruke diagrammet, velger du den aktuelle vinkelen “A” (fig. O2)
for den gjenstanden du skal lage, og finner vinkelen i riktig bue
i diagrammet. Derfra følger du diagrammet rett nedover for å finne riktig
skråsnittvinkel, og rett bortover for å finne riktig gjæringsvinkel.
• Still inn sagen med de riktige vinklene, og gjør noen prøvesnitt.
• Forsøk å sette sammen de utskårne delene.
Eksempel: Du skal lage en firkantet eske med utvendig vinkel på 25°
(vinkel “A”), (fig. O2). Du ser da på buen øverst til høyre. Finn 25° på
bueskalaen. Følg den horisontale linjen til den ene eller andre siden for å
finne riktig innstilling av gjæringsvinkelen på sagen (23°). Følg den vertikale
linjen oppover eller nedover på samme måte for å finne riktig innstilling av
skråsnittvinkelen (40°). Gjør alltid noen prøvesnitt på trestykker som ikke
skal brukes til noe annet, for å kontrollere at sagen er riktig innstilt.
5
80
10
15
25
30
35
40
45
KVADRATISK
KASSE
65
40
50
35
45
35
40
6-SIDET
KASSE
75
30
35
70
30
65
80
85
30
25
45
20
55
35
50
45
15
20
40
60
70
50
25
65
75
20
80
85
55
60
25
15
30
40
15
25
35
30
10
5
10
20
25
8-SIDET
KASSE
10
15
20
15
10
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
55
60
40
INNSTILL DENNE GJÆRINGSVINKELEN
PÅ SAGEN
20
70
75
0
85
45
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
- reduser gjæringsvinkelen ved å flytte armen slik at merket på
mikrometerskalaen står på linje med det nærmeste gradmerket til høyre
på gjæringsskalaen.
Skjæring av fotlister
Skjæring av fotlister utføres ved en avfasingsvinkel på 45°.
• Prøv alltid innstillingen av sagen uten at strømmen er på, før du gjør
noen snitt.
• All skjæring utføres med baksiden av listen flatt på sagen.
Innvendig hjørne
- Venstre side
• Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
- Høyre side
• Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
Utvendig hjørne
- Venstre side
• Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
- Høyre side
• Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
Skjæring av kronlister
Skjæring av kronlister utføres ved kombinert saging (gjæring/avfasing).
Sagen har en svært høy nøyaktighet fordi den har forhåndsinnstilte
vinkelposisjoner ved 31,62° gjæring og 33,85° avfasing. Disse innstillingene
er til standard kronlister med 52° vinkler øverst og 38° vinkler nederst.
INNSTILL DENNE GJÆRINGSVINKELEN PÅ SAGEN
Mikrometerskala (fig. P1 - P3)
Sagen er utstyrt med en mikrometerkala for å gi bedre nøyaktighet.
Mikrometerskalaen (1/4°, 1/2°, 3/4°) gjør det mulig å stille inn gjæringsvinkelen
med en nøyaktighet på. Slik bruker du mikrometerskalaen: Sett den aktuelle
inndelingen på mikrometerskalaen på linje med nærmeste gradtall på
gjæringsskalaen, som beskrevet nedenfor.
• Slå gjærsagen av.
• Still inn gjæringsvinkelen til nærmeste hele grad ved å stille
sentermerket på mikrometerskalaen på linje med det hele gradtallet på
gjæringsskalaen. Se nøye på fig. P1. Innstillingen er gjæring på 24° mot
høyre. Du stiller inn 1/4° ved å klemme inn låsen for gjæringsarmen og
skyve armen forsiktig mot høyre til inndelingen for 1/4° på mikrometerskalaen
står på linje med det nærmeste gradmerket på gjæringsskalaen.
I dette eksemplet er det nærmeste gradmerket på gjæringsskalaen 25°.
Fig. fig. P2 viser innstillingen 241/4° høyregjæring.
Ved høyregjæring:
- øk gjæringsvinkelen ved å flytte armen slik at merket på
mikrometerskalaen står på linje med det nærmeste gradmerket til høyre
på gjæringsskalaen.
- reduser gjæringsvinkelen ved å flytte armen slik at merket på
mikrometerskalaen står på linje med det nærmeste gradmerket til
venstre på gjæringsskalaen.
• Foreta prøveskjæringer med avkapp før du foretar endelig skjæring.
• All skjæring foretas med avfasing mot venstre og baksiden av listen
mot bunnen.
Innvendig hjørne
- Venstre side
• Legg øvre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot høyre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
- Høyre side
• Legg nedre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot venstre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
Utvendig hjørne
- Venstre side
• Legg nedre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot venstre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
- Høyre side
• Legg øvre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot høyre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
Ved venstregjæring:
- øk gjæringsvinkelen ved å flytte armen slik at merket på
mikrometerskalaen står på linje med det nærmeste gradmerket til
venstre på gjæringsskalaen.
no - 6
58
NORSK
GARANTI
Støvavsug (fig. A2 & A6)
• Fest støvposen (32) på støvtrakten (20).
• Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar med gjeldende regler om
sponutslipp.
Sagblad
Bruk 250 mm sagblad med 30 mm innfestingshull for å oppnå det angitte
arbeidsområdet.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om egnet tilleggsutstyr.
Transport (fig. B)
For å lette bæring av gjærsagen finnes det et bærehåndtak (9) øverst
på betjeningsarmen.
• Når du skal bære sagen, senker du betjeningsarmen og trykker ned
låsepinnen (18).
• Bruk alltid bærehåndtaket (9) eller håndgrepene (22) på fig. B når du
bærer sagen.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang tid
med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør elverktøyet regelmessig med en
myk klut.
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med din DEWALT maskine, kan den returneres
innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle din DEWALT maskine trenge vedlikehold eller service i de første
12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt
DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller,
etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Maskinen ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til
Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du
i DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett
informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
• Rengjør jevnlig bordplaten.
• Rengjør jevnlig støvansamligs-systemet.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet avfall når det er
utslitt. Lever det til kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert
serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller
ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli
endret, noe som ikke blir opplyst separat.
59
no - 7
PORTUGUÊS
SERRA DE ESQUADRIA DW702/DW703
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma ferramenta eléctrica DEWALT. Muitos anos de experiência,
um desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Potência absorvida
Diâmetro da lâmina
Furo da lâmina
Velocidade max. da serra
Capacidade max. de corte transversal 90°
Capac. max. de corte em esquadria 45°
Profund. max. de corte 90°
Profund. max. de corte em bisel 45°
Corte em esquadria (posições max.)
Corte em bisel (posições max.)
Esquadria 0°
Largura adquirida em altura max. 89 mm
Altura adquirida em largura max. 162 mm
Esquadria 45°
Largura adquirida em altura max. 89 mm
Altura adquirida em largura max. 114 mm
Inclinação de 45°
Largura adquirida em altura max. 61mm
Altura adquirida em largura max. 161 mm
Esquadria em 31,62°, inclinação em 33,85°
Altura adquirida em largura max. 133 mm
Tempo de travagem automática da lâmina
Peso
DW702
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
50°
50°
-
DW703
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
58
50°
50°
48°
3°
mm
mm
95
41
95
41
mm
mm
67
41
67
41
mm
mm
-
95
25
mm
s
kg
< 10,0
14,8
20
< 10,0
13,8
V
Watts
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
esq.
dir.
esq.
dir.
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida ou danos à
ferramenta no caso do não-cumprimento das instruções deste
manual.
DW702/DW703
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em
conformidade com 98/37/CEE, 89/336/CEE, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT no endereço abaixo
ou a parte de trás do presente manual.
DW702
LpA
(pressão sonora)
DW703
dB(A)*
88,8
88,8
LWA (potência sonora)
dB(A)
101,7
101,7
Valor médio quadrático ponderado em frequência de aceleração
m/s2
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
* junto ao ouvido do operador
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
AM2110437.01
Indica tensão eléctrica.
pt - 1
60
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas fixas observe as regras de
segurança aplicáveis no seu país para reduzir o risco de incêndio,
choque eléctrico e acidentes pessoais.
Leia todo o manual atentamente antes de utilizar a ferramenta.
Guarde este manual para futura referência.
Considerações gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
Mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha a ferramenta à chuva Não utilize a ferramenta em
situações em que haja humidade ou água. Mantenha a área de
trabalho bem iluminada (250 - 300 Lux). Não utilize a ferramenta onde
haja risco de fogo ou explosão, como por exemplo na presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas
Não permita que crianças, visitantes ou animais aproximem-se da área
de trabalho ou que toquem a ferramenta ou o cabo de força.
4 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias, pois podem prender-se numa peça
móvel. Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido. Ao trabalhar ao ar
livre, de preferência use luvas adequadas e calçados anti-derrapantes.
5 Protecção pessoal
Sempre use óculos de protecção. Utilize uma máscara de protecção
para o rosto ou anti-poeira sempre que as operações possam produzir
poeira ou partículas que voem. Caso tais partículas sejam
consideravelmente quentes, use também um avental resistente ao
calor. Use protectores de ouvidos sempre que o nível de ruído pareça
desconfortável, por exemplo caso o volume sonoro citado neste
manual ultrapasse 85 dB(A).
6 Cuidado com choques eléctricos
Evite contacto corporal com superfícies aterradas, como por exemplo
canos, radiadores, fogões e refrigeradores. Quando usar a ferramenta
em condições extremas tais como alto grau de humidade ou ao
trabalhar com soldaduras, a segurança eléctrica pode ser melhorada
com a colocação de um transformador de isolamento ou disjuntor de
fuga de terra (FI).
7 Verifique a sua posição
Mantenha-se sempre bem posicionado e em equilíbrio.
8 Esteja atento
Preste atenção no que faz. Use o bom senso. Não utilize ferramentas
quando estiver cansado.
9 Imobilize a peça a ser trabalhada
Use um sargento ou mordente para segurar a peça. É mais seguro
e permite manter as duas mãos livres para trabalhar.
10 Conecte o equipamento de extracção de pó
Caso sejam fornecidos dispositivos para a extracção e colecta de pó,
assegure-se de que os mesmos sejam correctamente conectados e
utilizados.
11 Retire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste e chaves inglesas foram
retiradas da ferramenta antes de utilizá-la.
12 Cabos de extensão
Antes de iniciar o uso, verifique o estado do cabo de extensão e
substitua-o se estiver danificado. Quando usar a ferramenta ao ar livre,
utilize somente cabos de extensão apropriados para tal e
correctamente rotulados.
13 Use a ferramenta apropriada
Neste manual indicam-se as aplicações da ferramenta. Não force
pequenas ferramentas ou acessórios para que efectuem o trabalho
duma ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o fim indicado. Não force a
ferramenta.
61
Aviso! O uso de qualquer acessório ou da própria ferramenta para
realizar quaisquer operações além das recomendadas neste manual
de instruções pode causar riscos de ferimento.
14 Verifique se há peças danificadas
Antes do uso, verifique cuidadosamente se a ferramenta e o cabo de
força não estão danificados. Verifique se as peças móveis estão alinhadas
e engatadas, se há alguma peça partida, se as protecções e os
interruptores estão danificados, bem como quaisquer outras condições
que possam afectar o funcionamento da ferramenta. Assegure-se de que
a ferramenta esteja a funcionar correctamente e a desempenhar as
funções para as quais foi projectada. Não utilize a ferramenta se houver
alguma peça defeituosa. Não utilize a ferramenta se o interruptor não
funcionar para ligá-la ou desligá-la. Providencie para que um técnico
autorizado DEWALT efectue a troca de quaisquer peças danificadas ou
defeituosas. Nunca tente efectuar reparos por sua própria conta.
15 Desconecte a ferramenta
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse todo movimento antes
de afastar-se dela. Desconecte a ferramenta quando não estiver em
uso, antes de trocar quaisquer peças ou acessórios e antes de realizar
a manutenção.
16 Evite o accionamento involuntário
Certifique-se de que a ferramenta esteja desligada antes de conectá-la.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca puxe o cabo para retirar o conector da tomada. Proteja o cabo
contra o calor e evite o contacto com óleo e objectos cortantes.
18 Guarde as ferramentas que não estiverem em uso
Guarde as ferramentas que não estiverem em uso em lugar seco.
Feche-as com segurança, fora do alcance das crianças.
19 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para um desempenho melhor e mais seguro, mantenha as ferramentas
em boas condições e limpas. Siga as instruções para manutenção e
troca de acessórios. Mantenha todas as alavancas e interruptores
secos, limpos e livres de óleo e graxa.
20 Reparos
Esta ferramenta satisfaz as normas de segurança relevantes.
Providencie para que um técnico autorizado DEWALT conserte sua
ferramenta. Os reparos devem ser realizados somente por pessoas
qualificadas e as peças de reposição devem ser originais. A não
observância disso poderá resultar em perigos consideráveis para os
utilizadores.
Regras de segurança adicionais para serras de esquadria
21 Actuação do resguardo
O resguardo da sua serra subirá automaticamente ao abaixar o braço;
ele descerá à volta da lâmina, quando o braço for levantado.
O resguardo pode ser levantado com a mão, quando se instala ou se
retira a lâmina da serra ou para inspecção da serra. Nunca levante o
resguardo com a mão sem que a serra esteja parada.
22 Poeiras e aparas
A parte da frente do resguardo tem postigos para visibilidade durante
o corte. Embora os postigos reduzam imensamente as aparas
projectadas, são eles aberturas no resguardo e, ao olhar através dos
postigos, deve-se usar sempre óculos de segurança.
23 Lâminas
Certifique-se de que a serra roda na direcção correcta. Mantenha a
lâmina afiada. Não use lâminas com diâmetro maior ou menor do que
o recomendado. Para serras de medida correcta, referimos aos dados
técnicos.
24 Resguardos da serra
Nunca use a serra sem os resguardos no seu lugar.
25 Tenha cuidado com as mãos
Não ponha as mãos na trajectória da serra. Nunca as ponha na
proximidade da lâmina da serra, quando a serra estiver ligada à
corrente eléctrica.
pt - 2
PORTUGUÊS
26 Parar o motor
Levante a lâmina da serra do corte na peça a trabalhar antes de soltar
o interruptor. Nunca tente parar a máquina encostando uma
ferramenta ou coisa parecida contra a lâmina da serra para bloqueá-la.
Nunca meta qualquer objecto contra o ventilador para manter o eixo
da serra parado.
27 Manutenção da lâmina da serra e dos aneis do eixo
Certifique-se de que a lâmina da serra e os flanges do eixo estão limpos
nas superfícies de contacto e use as chaves fornecidas para apertar.
Temperatura ambiente
Utilize o equipamento apenas a temperaturas ambientes entre 5 °C e 40 °C.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão. Verifique sempre
se a tensão da rede corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo isolamento em
conformidade com o estipulado na norma EN 61029,
não sendo, por isso, necessária uma ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma segura; uma ficha com
condutores de cobre a descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo especial,
conveniente para a corrente desta ferramenta (Veja os dados técnicos).
A dimensão mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo todo.
Quedas de voltagem
Correntes de entrada causam quedas de voltagem de curta duração.
Em condições de alimentação de energia desfavoráveis,
outros equipamentos podem ser afectados.
Caso a impedância da alimentação de energia seja inferior a 0,25 ø,
é improvável a ocorrência de distúrbios.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de esquadria montada
1 Chave para fixar a lâmina
1 Lâmina, ATB (DW703)
1 Lâmina, TCG (DW702)
2 Grampos (DW702)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam
sinais de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura e
compreensão deste manual.
Descrição (fig. A1 - A6)
A1
1 Punho
2 Resguardo inferior móvel
3 Paralela
4 Botão do engate para o corte em esquadria
5 Trinco do corte em esquadria
6 Escala do ângulo de corte em esquadria
pt - 3
7 Paralela
8 Orifícios para montagem
9 Asa de transporte
10 Alavanca de desengate da cabeça
11 Resguardo inferior posterior
12 Escala de corte em bisel
13 Orifício do fecho
14 Chave para fixar a lâmina
15 Botão de travamento do veio
16 Interruptor
17 Manípulo do grampo de inclinação
18 Pino de fixação da cabeça
A2
20 Bocal da serradura
21 Bloqueio de posição do ângulo
22 Entalhe para as mãos
23 Botão de fixação do apoio superior no lado esquerdo da paralela
24 Resguardo superior
25 Caixa do motor
26 Bloqueio de ajuste da posição de inclinação
27 Chapa da ranhura
28 Bloqueio de ajuste da posição vertical
A3
29 Extensão do suporte
A4
30 Batente de corte para pequenas peças
A5
31 Torno de fixação
A6
32 Saco para a serradura
Montagem
Antes da montagem de acessórios tire sempre a ficha da
tomada.
Como retirar a embalagem (fig. B)
• Retire a serra cuidadosamente da embalagem servindo-se da asa de
pega (9).
• Carregue no manípulo (1) e puxe a cavilha de segurança (18),
como indicado.
• Alivie cuidadosamente a pressão descendente e deixe subir o braço
até à sua altura total.
Montagem na bancada (fig. C)
• Os furos (8) já estão feitos nos quatro pés para facilitar a montagem na
bancada. Há dois furos de medidas diferentes para diferentes medidas
de parafusos. Use qualquer um dos furos; não é necessário usar
ambos. Monte sempre a sua serra firmemente para evitar deslocação.
Para aumentar a portabilidade, a máquina pode ser montada numa
prancha de madeira de 12.5 mm ou mais, a qual depois pode ser
fixada com grampos na sua bancada ou ser levada para outro sítio de
trabalho e lá ser fixada com grampos.
• Se montar a sua serra numa prancha de madeira, certifique-se de que
os parafusos de montagem não sobressaiem debaixo da madeira.
A prancha deve estar bem encostada ao suporte. Quando a fixação da
serra deve ser feita em superfície de trabalho, ponha os grampos só
nos sítios onde estão os furos para os parafusos. A fixação com
grampos em outros sítios pode influir um bom funcionamento da serra.
62
PORTUGUÊS
• Para evitar imprecisão, certifique-se de que a superfície de montagem
não está empenada ou de outra maneira irregular. Se a serra baloiçar
sobre a superfície, coloque uma peça fina de material debaixo de um pé
da serra, até que a serra esteja firme sobra a superfície de montagem.
Montagem da lâmina da serra (fig. D1 - D5)
• Aperte a alavanca de desengate da cabeça (10) para soltar a o
resguardo inferior (2), depois levante o resguardo inferior o mais possível.
• Desenrosque o parafuso (33) da braçadeira do resguardo o suficiente
para possibilitar que a peça angular (34) passe entre a cabeça do
parafuso e o resguardo. Isto permitirá que a braçadeira do resguardo
(35) possa ser levantada suficientemente para permitir o acesso ao
parafuso (36) de fixação da lâmina da serra.
• Com o resguardo inferior na posição elevada através do parafuso da
braçadeira do resguardo (33), aperte o botão (15) de fixação do eixo,
com uma mão, e use a chave (14) para a lâmina da serra, junto
fornecida, na outra mão para soltar o parafuso de rosca esquerda (36),
rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.
Para usar o botão de travamento do veio, aperte o botão,
como indicado, e rode o veio com a mão até sentir que ele se
engate. Continue a apertar o botão de fixação, para impedir
que o eixo se desloque.
• Retire o parafuso (36) de fixação da lâmina da serra e o flange exterior
do eixo (37).
• Instale a lâmina da serra (38) no adaptador de lâminas (39) fixado
directamente no flange interior do anel do eixo (40), certificando-se que
os dentes na borda inferior da lâmina apontam para a parte traseira da
serra (em sentido contrário ao operador).
• Torne a colocar o flange exterior (37) do eixo.
• Aperte o parafuso de fixação (36) da lâmina da serra, rodando-o em
sentido contrário dos ponteiros do relógio, enquanto mantém o botão
de travamento do veio engatado com a outra mão.
• Mova para baixo a braçadeira (35) do resguardo, até que a peça
angular (34) esteja abaixo da cabeça do parafuso (33) da braçadeira
do resguardo.
• Aperte o parafuso da braçadeira do resguardo.
Nunca solte o botão de travamento do veio, enquanto a
lâmina da serra rodar. Não deixe de manter abaixada a
braçadeira do resguardo e aperte firmemente o parafuso da
braçadeira do resguardo após a instalação da lâmina da serra.
Afinação
Antes da afinação, tire sempre a ficha da tomada.
A sua Serra de Esquadria foi ajustada cuidadosamente na fábrica. Se fôr
necessário um reajustamento após o transporte, ou por qualquer outra
razão, siga os pontos abaixo para a afinação da sua serra.
Controlo e ajuste da lâmina da serra em relação ao apoio (fig. E1 - E4)
• Solte o botão de engate do corte em esquadria (4) e prima para cima o
trinco do ângulo em esquadria (5), para soltar o braço de esquadria (42).
• Oscile o braço de esquadria até que o trinco o coloque na posição de 0.
Não aperte o botão de engate.
• Puxe a cabeça para baixo, até que a lâmina da serra entre no corte da
serra (43).
• Ponha um esquadro (44) contra o lado direito (7) do apoio e da lâmina (38)
(fig. F3).
Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro.
63
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desenrosque os três parafusos (45) e mova o conjunto de escala/
braço do ângulo de corte em esquadria para a direita e a esquerda,
até que a lâmina esteja a 90em relação ao apoio, como medido com
o esquadro.
• Torne a apertar os três parafusos (45). Não preste atenção à indicação
do indicador da esquadria neste ponto.
Ajuste do indicador do ângulo em esquadria (fig. E1, E2 & F)
• Solte o botão de engate para o corte em esquadria (4) e comprima o
trinco de corte em esquadria (5) para soltar o braço de esquadria (42).
• Mova o braço da serra para colocar o indicador do ângulo em
esquadria (46) na posição zero, como indicado na fig. F.
• Com o botão de engate solto, deixe o trinco de esquadria cair no seu
lugar, ao rodar o braço de esquadria para além de zero.
• Observe o indicador (46) e a escala do ângulo de corte em esquadria (6).
Caso o indicador não indique exactamente zero, desenrosque o parafuso
(47), mova a moldura de plástico (48) para 0° e aperte o parafuso.
Controlo e ajuste da lâmina da serra em relação à mesa (fig. G1 - G6)
• Solte o manípulo do grampo (17).
• Carregue no braço de esquadria à direita para assegurar-se de que esteja
completamente na vertical, com o bloqueio de posição do ângulo (21)
localizado contra o bloqueio de ajuste de posição vertical (28). Isso feito,
aperte o manípulo do grampo do ângulo em bisel.
• Puxe a cabeça para baixo, até que a lâmina da serra entre no corte da
serra (43).
• Coloque um esquadro (44) sobre a mesa e para cima, contra a lâmina (38)
(fig. G3).
Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte a porca de fixação (49) dando algumas voltas e, enquanto
isso, certifique-se de que o parafuso de bloqueio (28) esteja em
contacto firme com o bloqueio de posição do ângulo (19), vire o
parafuso de bloqueio de ajuste da posição vertical (28) até que a
lâmina esteja a 90° em relação à mesa, conforme medida realizada
com o esquadro.
• Aperte firmemente a porca de fixação (49) enquanto mantém imóvel
o parafuso de bloqueio (28).
• Se o indicador da inclinação (50) não indicar zero na escala de ângulos
em bisel (12), solte o parafuso (51) que fixa o indicador e mova o
indicador como necessário.
Ajuste do apoio (fig. H)
A parte de cima do lado esquerdo do apoio (7) pode ser ajustada para a
esquerda, para que a serra possa inclinar até o total de 48° à esquerda.
Para ajustar o apoio:
• Solte os botões de plástico (23) e corra o apoio para a esquerda.
• Faça uma prova, com a serra desligada e verifique se há folga.
Ajuste o apoio o mais próximo da lâmina, que seja possível na prática,
para dar o máximo de apoio à peça a trabalhar, sem que interfira no
movimento do braço para cima e para baixo.
• Aperte os botões seguramente.
É possível que a ranhura-guia (52) torne-se obstruída com
serragem. Use uma vareta ou um jacto leve de ar comprimido
para a limpar.
Controlo e ajuste do ângulo de inclinação (fig. A1, A2, I1 & I2)
• Alivie o botão de fixação (23) do apoio do lado esquerdo e corra
a parte de cima do apoio do lado esquerdo, para a esquerda,
tanto quanto possível.
pt - 4
PORTUGUÊS
• Solte o manípulo do grampo do ângulo em bisel (17) e mova o braço
da serra para a esquerda, até que o bloqueio de posição do ângulo
(21) encoste no bloqueio de ajuste da posição da inclinação (26).
Esta é a posição do corte em bisel de 45°.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Solte a porca de fixação (53) dando algumas voltas e vire o parafuso
do bloqueio de ajuste da posição inclinada (26) até o indicador (54)
indicar 45°? com o bloqueio da posição de ângulo (21) encostado no
bloqueio de ajuste da posição inclinada.
• Aperte firmemente a porca de fixação (53) enquanto mantém imóvel o
parafuso de bloqueio (26).
• Para obter um corte em bisel direito de 3° ou um corte em bisel esquerdo
de 48°, os dois parafusos do bloqueio devem ser ajustados, para permitir
que o braço da serra se possa movimentar convenientemente.
Modo de emprego
Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
Antes da operação:
• Instale a lâmina correcta. Não use lâminas demasiado gastas.
A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve exceder
a indicada na lâmina.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os manípulos dos
grampos estão fixos.
• Fixe bem a peça a trabalhar.
• Embora esta serra corte madeira e muitos materiais não-ferrosos,
estas instruções para uso, referem-se apenas ao corte de madeira.
As mesmas normas de procedimento aplicam-se para outros
materiais. Não corte materiais ferrosos (ferro e aço) ou pedra com esta
serra! Não use quaisquer discos abrasivos!
• Certifique-se de que utiliza o insersor. Não trabalhe com a máquina se
o corte no insersor for mais largo que 10 mm.
Ligar e desligar (fig. J)
• Para ligar a ferramenta, carregue no interruptor do gatilho (16).
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
• Não existe um dispositivo para fixar o interruptor, mas existe uma
perfuração (13) no gatilho para meter um cadeado, e assim fixar a
ferramenta desligada.
Corte vertical perpendicular à paralela (fig. A1, A2 & K)
• Alivie o botão de engate para o corte em esquadria (4) e prima o trinco
(5) para cima.
• Coloque o trinco na posição 0 e aperte o botão de engate.
• Ponha a madeira a serrar contra o apoio (3 & 7).
• Agarre o manípulo de operação (1) e carregue na alavanca de
desengate da trava da cabeça (10) para soltar a cabeça.
Aperte o interruptor de gatilho (17) para pôr o motor a funcionar.
• Carregue na cabeça para deixar a lâmina da serra passar pela madeira
e entrar na chapa de plástico com ranhura (27).
• Após a conclusão do corte, solte a chave e aguarde a lâmina da serra
interromper totalmente o funcionamento antes de retornar a cabeça à
sua posição de descanso superior.
Corte transversal vertical em esquadria (fig. L)
• Alivie o botão de engate para o corte em esquadria e prima o trinco
para cima. Mova a cabeça para a esquerda ou para a direita para o
ângulo desejado.
• O trinco do corte em esquadria irá automaticamente localizar a 10°,
15°, 22,5°, 31,62° e 45°.
pt - 5
Se desejar um ângulo intermédio ou de 50, mantenha a cabeça
agarrada firmemente e fixe-a, apertando o botão de engate para o
corte em esquadria.
• Assegure-se sempre que o botão de engate está bem fixo no seu
lugar, antes de realizar o corte.
• Proceda como para “Corte transversal”.
Quando efectuar um corte em esquadria na extremidade duma
peça de madeira com uma parte pequena a ser cortada,
posicione a madeira de forma a que o corte seja no lado da
lâmina com o maior ângulo em relação ao apoio; p.e. esquadria
à esquerda, corte à direita - esquadria à direita, corte à esquerda.
Cortes biselados (fig. A1, A2 & M)
Os ângulos de bisel podem ser de 3 à direita a 48 à esquerda e podem
ser cortados com o braço de esquadria colocado entre zero e um ângulo
máximo de 45 na posição direita ou esquerda.
• Alivie o botão de fixação (23) do apoio do lado esquerdo e corra a
parte superior do apoio do lado esquerdo (7), para a esquerda,
tanto quanto possível. Solte o manípulo do grampo do ângulo em bisel
(17) e defina a inclinação desejada.
• Aperte o manípulo do grampo do ângulo em bisel (17) firmemente.
• Proceda como para “Corte transversal”.
Qualidade do corte
A regularidade de qualquer corte depende de uma quantidade de factores,
p.e. o material a cortar. Quando se precisa de cortes perfeitos para molduras
e outros trabalhos de precisão, uma lâmina (de 60 dentes de pastilhada) e um
corte suave e uniforme produzem os resultados desejados.
Certifique-se de que o material não se desloca durante o corte;
fixe-o bem no seu lugar. Espere sempre que a lâmina pare,
antes de levantar o braço da serra. Se se formarem pequenos
fragmentos de madeira na traseira da peça a trabalhar, cole um
pedaço de fita cola na madeira onde o corte vai sair.
Serre através da fita cola e retire-o depois cuidadosamente.
Posição do corpo e das mãos
Uma posição do seu corpo e das suas mãos, durante o trabalho com
a Serra de Esquadria torna o corte mais fácil, correcto e seguro.
• Nunca ponha as mão na área de corte.
• Não ponha as mãos mais próximas do que 150 mm da lâmina.
• Mantenha a peça a trabalhar seguramente encostada na mesa e no
apoio. Mantenha as mãos em posição, até o gatilho estar solto e a
lâmina estar completamente parada.
• Faça sempre o percurso de ensaio (sem rodagem), antes de fazer os
cortes, para poder controlar a trajectória da serra.
• Não cruze as mãos.
• Mantenha os pés firmemente no chão e o corpo em equilíbrio.
• Se mover o braço da serra para a esquerda e para a direita, siga-o e
esteja um pouco ao lado da lâmina.
• Olhe através dos postigos, quando seguir uma linha do lápis.
Fixação da peça a trabalhar (fig. A5)
• Sempre que possível, fixe a madeira à serra.
• Para melhores resultados use o torno de fixação (31) feito para ser
usado com a sua serra. Fixe a peça ao apoio sempre que possível.
Pode fixar a ambos os lados da lâmina; lembre-se de colocar o torno
contra uma superfície sólida e plana do apoio.
Utilize sempre um grampo do material quando estiver
cortando metais não-ferrosos.
64
PORTUGUÊS
Por exemplo: Para fazer uma caixa de 4 lados com 25° ângulos exteriores
(ângulo “A”) (fig. O2), use o arco de cima à direita. Procure 25° na escala
do arco. Siga a linha de intersecção horizontal de cada lado, para obter a
posição do ângulo de esquadria na serra (23). Igualmente, siga a linha de
intersecção vertical até ao topo ou ao fundo, para obter a posição do
ângulo em bisel na serra (40°). Experimente sempre os cortes em
pedaços de madeira, para verificar as posições na serra.
Usando um ajuste angular
O mesmo corte pode ser feito cortando em ângulo à direita e à esquerda,
com a superfície larga contra o apoio.
Os dois desenhos (fig. N1 & N2) são só para objectos com quatro lados.
Se o número de lados muda, mudam-se também os ângulos de bisel e de
esquadria. A tabela abaixo dá os ângulos correctos para uma variedade
de modelos, partindo-se de que todos os lados têm o mesmo
comprimento. Para modelos não indicados na tabela, divida 180° pelo
número de lados a determinar o ângulo em esquadria ou em bisel.
Nº. de lados
4
5
6
7
8
9
10
Ângulo de esquadria ou de bisel
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
Biselamento composto (fig. O1 & O2)
Uma meia-esquadria composta é um corte em que se usa ao mesmo
tempo um ângulo de esquadria (fig. N2) um ângulo de bisel (fig. N1).
Este é o tipo de corte utilizado para fazer armações e caixas com lados
inclinados, como apresentado na fig. O1.
Se o ângulo de corte varia de corte para corte, controle se o
botão do grampo do ângulo em bisel e o botão de engate do
ângulo de esquadria estão bem seguros. Estes botões devem
estar bem fixos, depois de fazer qualquer modificação no bisel
ou na esquadria.
• A tabela apresentada abaixo pode ajudá-lo na escolha das posições
apropriadas de inclinação e de ângulo de esquadria para os cortes
comuns da meia-esquadria composta. Para usar a tabela, escolha
o ângulo “A” (fig. O2) desejado do seu projecto e coloque esse ângulo
no arco apropriado na tabela. A partir desse ponto siga a tabela
precisamente para encontrar o ângulo correcto da inclinação e passe
para o outro lado para encontar o ângulo devido da esquadria.
• Ponha a sua serra nos ângulos descritos e faça uns cortes de experiência.
• Experimente juntar as peças cortadas.
65
10
15
20
25
30
65
40
45
40
50
55
60
40
35
CAIXA, 4
LADOS
70
75
80
85
5
35
45
35
75
30
35
70
85
30
65
80
40
CAIXA, 6
LADOS
30
25
55
60
25
45
20
65
70
50
25
55
35
50
45
15
20
40
60
20
75
85
Usando um ajuste oblíquo
A inclinação das duas peças feita em 45° cada, produz um ângulo de 90°.
O braço foi colocado na posição zero. A madeira foi colocada com o lado
largo sobre a mesa e a face mais estreita contra o apoio.
0
ÂNGULO DO LADO DA CAIXA (_NGULO “A”)
Molduras de esquadria e outras armações
Exercite-se com trabalhos simples usando restos de madeira, até apanhar
o jeito com a sua serra. A sua serra é uma ferramenta perfeita para fazer
cortes angulares, como indicado na fig. N1. A junta mostrada pode ser
feita usando tanto um ajuste em bisel, como um ajuste em esquadria.
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE ESQUADRIA NA SERRA
45
Serragem de molduras, caixas e outros objectos rectangulares
(fig. N1 & N2)
80
Apoio para peças longas (fig. A3)
• Apoie sempre peças compridas.
• Para melhores resultados, use o suporte de extensão (29) para as
peças, para ampliar a superfície da mesa da sua serra (pode ser
adquirido no seu concessionário com opção). Apoie peças compridas,
usando qualquer meio conveniente como uma bancada ou coisa
semelhante, para evitar que a extremidade tombe.
15
30
40
15
25
35
30
10
CAIXA, 8
LADOS
5
10
20
25
10
15
20
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE BISEL NA SERRA
Escala de precisão (fig. P1 - P3)
A sua serra está equipada uma escala para maior precisão. Para ajustes
que requerem fracções de graus (1/4°, 1/2°, 3/4°), a escala permite-lhe pôr o
ângulo de esquadria precisamente no mais próximo 1/4° (15 minutos).
Para usar a escala, siga as indicações abaixo.
Por exemplo, imagine que o ângulo que deseja, é 241/4° à direita.
• Desligue a Serra de Esquadria.
• Ponha o ângulo no grau inteiro mais próximo desejado, alinhando o
traço central na escala, indicado na fig. fig. P1, com o número do grau
inteiro gravado na escala de esquadria. Examine a fig. fig. P1
rigorosamente; a posição indicada é de um corte de 24° à direita.
Para pôr o 1/4° adicional, aperte o botão de engate do braço e mova
cuidadosamente o braço para a direita até que o traço de 1/4° alinhe
com o traço do grau mais próximo na escala de corte em esquadria.
Neste exemplo, o traço da escala mais próximo demonstra-se ser 25°.
A fig. fig. P2 mostra uma posição de corte de 241/4° à direita.
Para fazer para a direita:
- aumente o ângulo, deslocando o braço para alinhar o traço apropriado
com o traço mais próximo na escala, para a direita.
- diminua o ângulo, deslocando o braço para alinhar o traço apropriado
vernier com o traço mais próximo na escala, para a esquerda.
Para fazer para a esquerda:
- aumente o ângulo, deslocando o braço para alinhar o traço apropriado
vernier com o traço mais próximo na escala, para a esquerda.
- diminua o ângulo, deslocando o braço para alinhar o traço apropriado
vernier com o traço mais próximo na escala, para a direita.
Corte de molduras base
Efectua-se o corte da moldura base a um ângulo de bisel de 45°.
• Faça sempre um movimento de experiência sem rotação, antes de
fazer um corte.
pt - 6
PORTUGUÊS
• Efectuam-se todos os cortes com a parte posterior da moldura
colocada sobre a superfície da serra.
Ângulo interior
- Lado esquerdo
• Posicione a moldura com o topo contra o apoio.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
- Lado direito
• Posicione a moldura com o fundo contra o apoio.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
Ângulo exterior
- Lado esquerdo
• Posicione a moldura com o fundo contra o apoio.
• Resguarde o lado direito do corte.
- Lado direito
• Posicione a moldura com o topo contra o apoio.
• Resguarde o lado direito do corte.
Corte de molduras de coroa
Efectua-se o corte de molduras de coroa em uma meia-esquadria
composta. Com o objectivo de se obter a máxima precisão, a serra
apresenta posições de ângulo pré-definidas a esquadria de 31,62° e
inclinação de 33,85°. Essas definições destinam-se a molduras de coroa
padrão com ângulos de 52° no topo e de 38° na base.
• Antes de efectuar cortes finais, realize testes em sucata.
• Efectuam-se todos os cortes em uma inclinação à esquerda e com a
parte posterior da moldura contra a base.
Ângulo interior
- Lado esquerdo
• Topo da moldura contra o apoio.
• Esquadria à direita.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
- Lado direito
• Base da moldura contra o apoio.
• Esquadria à esquerda.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
Ângulo exterior
- Lado esquerdo
• Base da moldura contra o apoio.
• Esquadria à esquerda.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
- Lado direito
• Topo da moldura contra o apoio.
• Esquadria à direita.
• Resguarde o lado direito do corte.
Extracção do pó (fig. A2 & A6)
• Encaixe o saco para serradura (32) no bocal (20).
• Sempre que possível, use um extractor de poeiras de acordo com as
directivas aplicáveis tendo em vista a emissão da serradura.
Para mais informações sobre os acessórios apropriados, consulte o seu
Revendedor autorizado.
Transporte (fig. B)
Por conveniência do transporte da serra de esquadria, uma asa (9) foi
construída na parte superior do braço da serra.
• Para transportar a serra, abaixe o braço e carregue no pino de fixação (18).
• Use sempre a asa de transporte (9) ou os recortes para as mãos (22),
indicados na fig. B, para transportar a serra.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida para funcionar durante
muito tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da ferramenta.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe regularmente o corpo
da máquina utilizando um pano macio.
• Limpe regularmente a superfície da mesa.
• Limpe regularmente o sistema colector de poeira.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de Assistência Técnica DEWALT
onde ela será eliminada de um modo seguro para o ambiente.
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a sua máquina DEWALT,
contacte um Centro de Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina completa, bem como a
factura de compra e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua máquina DEWALT, durante
os 12 meses após a compra, entregue-a, sem encargos, num Centro
de Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de montagem ou de
material, durante os 12 meses a partir da data da compra, garantimos
a substituição de todas as peças defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido efectuadas por pessoas
estranhas aos Centro de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência Técnica DEWALT mais
próximo, queira consultar a parte de trás do presente manual. Em
alternativa, encontrará uma lista de Centros de Assistência Técnica
DEWALT e todas as informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
Lâminas
Para obter as capacidades de corte indicadas, use sempre lâminas de
250 mm, com orifício para o eixo de 30 mm.
pt - 7
66
SUOMI
KATKAISU- JA JIIRISAHA DW702/DW703
Onneksi olkoon!
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Terän halkaisija
Teräkeskiön halkaisija
Suurin pyörimisnopeus/min
Suurin leikkuualue 90°
Suurin jiirileikkuualue 45°
Suurin leikkuusyvyys 90°
Suurin vinoleikkuualue 45°
Jiirileikkaus (max kulmat)
Vinoleikkaus (max kulmat)
V
W
mm
mm
mm
mm
mm
mm
vasen
oikea
vasen
oikea
0°:n jiiri
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 89 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 162 mm
45°:n jiiri
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 89 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 114 mm
45°:n vinosahaus
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 61 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 161 mm
31,62° jiirikulma, 33,85° vinokulma
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 133 mm
Automaattinen terän jarrutusaika
Paino
Sulakkeet:
230 V
DW702
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
50°
50°
-
DW703
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
58
50°
50°
48°
3°
mm 95
mm 41
95
41
mm 67
mm 41
67
41
mm mm -
95
25
mm s < 10,0
kg 14,8
20
< 10,0
13,8
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta.
DW702/DW703
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu Euroopan Unionin
standardien 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 ja EN 61029 mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan
takakannesta.
DW702
DW703
dB(A)*
88,8
88,8
LWA (ääniteho)
dB(A)
101,7
101,7
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
LpA
(äänenpaine)
* käyttäjän korvassa
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
AM2110437.01
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
67
fi - 1
SUOMI
Turvaohjeet
Käytettäessä kiinteitä koneita on aina noudatettava kyseisessä
maassa voimassa olevia turvamääräyksiä, jotta tulipalon,
sähköiskun ja henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta välttyäksesi
vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus (250-300 luksia).
Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim.
palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta tai
koskea koneeseen tai sähköjohtoon.
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa. Kun työskentelet
ulkona, käytä sopivia käsineitä ja jalkineita, jotka eivät luista.
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä hengityssuojainta, jos työskennellessä
syntyy pölyä tai hiukkasia. Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia,
käytä myös lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä kuulosuojaimia aina,
kun äänen taso nousee epämiellyttäväksi, esim. jos tässä
käyttöohjeessa mainittu äänen taso on suurempi kuin 85 dB (A).
6 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim. putket, lämpöpatterit,
liedet ja jääkaapit). Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa metallilastuja),
sähköturvallisuutta voidaan parantaa asentamalla koneeseen
eristysmuunnin tai maavuodon virrankatkaisin.
7 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
8 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet
väsynyt.
9 Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta työstökappale pysyy kunnolla
kiinni. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi työhön.
10 Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja pölynkeräyslaitteistolle,
varmista, että ne on kiinnitetty ja niitä käytetään oikein.
11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on poistettu koneesta ennen
kuin käynnistät sen.
12 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda vaurioitunut johto uuteen.
Käytettäessä konetta ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön
soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja.
13 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä tee pienillä
työkaluilla tai varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista työkalua.
Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
14 Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto ole vaurioitunut.
fi - 2
Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä suoja ole viallisia, ja että
kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
Varmista, että kone toimii oikein ja täyttää tehtävänsä. Älä käytä
konetta, jos jokin sen osista on vahingoittunut tai viallinen. Älä käytä
konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy virrankatkaisijasta. Viallinen osa
tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
15 Irrota kone virtalähteestä.
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin pysähtynyt,
ennen kuin poistut paikalta. Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei
käytetä, ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen
vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
16 Vältä tahatonta käynnistämistä
Varmista, että kone on pois päältä, ennen kuin kytket sen virtalähteeseen.
17 Huolehdi johdon kunnosta
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä vetämällä johdosta.
Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
18 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa paikassa tai
korkealla lasten ulottumattomissa.
19 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana tehokasta ja turvallista
työskentelyä varten. Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja virrankatkaisijat kuivina ja
puhtaina öljystä ja rasvasta.
20 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden mukainen Korjauta
työkalusi valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät alkuperäisosia,
muutoin koneen käyttäjälle voi aiheuta vaarallisia tilanteita.
Erityisiä katkaisu- ja jiirisahoilla työskentelyyn liittyviä lisäohjeita
21 Suojusten toiminta
Koneen teränsuojus nousee automaattisesti kun lasket terän alas ja
päinvastoin. Teränsuojusta voi nostaa kädellä, kun sahanterää
vaihdetaan tai sahaa tarkistetaan. Älä koskaan nosta sahanterää käsin,
ellei sahaa ole sammutettu.
22 Lastut
Teränsuojuksen etuosassa on säleikkö näkyvyyden helpottamiseksi.
Vaikka säleikkö vähentää huomattavasti lastujen sinkoamista,
suojuksessa on aukkoja ja sahatessa tulisi pitää aina suojalaseja.
23 Sahanterät
Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan. Pidä sahanterät terävinä.
Älä käytä koneessa suositusten vastaisia sahanteriä.
Tarkista sahanterän sopivuus teknisistä tiedoista.
24 Teränsuojukset
Älä koskaan käytä sahaa, jos suojukset eivät ole oikeilla paikoillaan.
25 Varo käsiäsi
Älä pistä käsiäsi sahanterän eteen. Älä koskaan työnnä käsiäsi
sahanterän linjalle kun saha on kytketty sähköverkkoon.
26 Moottorin sammuttaminen
Nosta terä työkappaleen sahausurasta ennen kuin sammutat koneen.
Älä koskaan yritä pysäyttää pyörivää sahanterää painamalla esim.
puukapulaa terää vasten. Älä myöskään yritä jarruttaa moottoria
työntämällä esineitä tuulettimen aukkoon.
27 Sahanterien ja laippojen kunnossapito
Huolehdi että sahanterän ja laippojen kosketuspinnat ovat puhtaat.
Käytä varusteisiin kuuluvia ruuviavaimia kiristämiseen.
Ympäröivä lämpötila
Käytä konetta vain lämpötilassa, joka on 5 °C - 40 °C:n välillä.
68
SUOMI
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Koneesi on kaksoiseristetty EN 61029:n mukaisesti; siksi ei
tarvita maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se turvallisesti. Pistoke, jossa on
paljaita johtimia, on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen vaatimuksiin sopivaa
(katso arvokilven tiedot) suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät
kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
25 Moottorin suojus
26 Vinosahauksen lukitsin
27 Kitapala
28 Pystysuoran asennon lukitsin
A3
29 Lisätuki pitkille kappaleille
A4
30 Pitkittäisohjain
A5
31 Työkappaleen kiinnityspuristin
A6
32 Pölypussi
Äkilliset jännitepudotukset
Äkilliset virtapiikit aiheuttavat lyhytaikaisia jännitepudotuksia.
Jos virransaantiolosuhteet ovat epäsuotuisat, muut kojeet voivat kärsiä.
Mikäli järjestelmän sähkönsaannin estyminen on pienempi kuin 0,25 ø,
häiriöitä ei todennäköisesti havaita.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Valmiiksi koottu katkaisu- ja jiirisaha
1 Sahanterän kuusioavain
1 Terä, ATB (DW703)
1 Terä, TCG (DW702)
2 Työkappale (DW702)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A1 - A6)
A1
1 Työkahva
2 Liikuteltava terän alasuojus
3 Oikeanpuoleinen takavaste
4 Jiirisahauksen lukitusnuppi
5 Jiirisahauksen salpa
6 Jiirisahauksen asteikko
7 Vasemmanpuoleinen takavaste
8 Kiinnitysreiät
9 Kantokahva
10 Sahauspään vapautinvipu
11 Terän taka-alasuojus
12 Vinosahauksen asteikko
13 Aukko ylimääräistä lukitusta varten
14 Sahanterän kuusioavain
15 Karanlukitusnuppi
16 Liipaisinkytkin
17 Vinosahauksen lukitusvipu
18 Sahauspää alas -lukitusnuppi
A2
20 Purunpoistoaukko
21 Kulman lukitsin
22 Nostosyvennys
23 Vasemmanpuoleisen takavasteen yläosan siipiruuvi
24 Terän yläsuojus
69
Asennus
Vedä pistoke pistorasiasta aina ennen asennusta.
Pakkauksen avaaminen (kuva B)
• Poista saha pakkauksestaan varovasti kantokahvasta nostaen (9).
• Paina työkahvaa (1) alas ja vedä ulos sahauspään alas-lukitusnuppi (18)
kuten kuvassa näkyy.
• Anna paineen tasaantua ja anna sahausvarren nousta ylös.
Sahan kiinnittäminen (kuva C)
• Sahan kaikissa neljässä jalassa on reiät (8), jotta saha olisi helpompi
kiinnittää työalustaan. Reikiä on kahta eri kokoa eri kokoisia ruuveja
varten, mutta ruuveja ei tarvitse kiristää kumpaankin reikään. Kiinnitä
saha aina tukevasti työpöytään tai muulle alustalle. Sahaa on helpompi
siirtää paikasta toiseen jos saha ruuvataan 12,5 mm:n tai paksummalle
vanerille, joka voidaan taas kiinnittää puristimilla varsinaiselle työalustalle.
• Kun kiinnität sahan vaneriin huolehdi, etteivät ruuvien päät työnny ulos
vanerin pohjasta. Sahan on seistävä työalustalla tasaisesti. Kun kiinnität
sahan työalustalle, kiinnitä puristimet sahan jalkojen vahvistettuihin
kohtiin ruuvien aukkojen kohdalle. Kiinnityspuristimien käyttö muualla
häiritsee sahan käyttöä.
• Kiinnitysalusta ei saa olla käyrä tai epätasainen, sillä tällöin työn
tarkkuus kärsii. Jos saha heiluu alustalla, laita sahan jalan alle ohut
tukikappale kunnes saha seisoo tukevasti alustalla.
Sahanterän asentaminen (kuva D1 - D5)
• Paina sahauspään vapautinnuppia (10) jolla vapautat alasuojuksen (2).
• Löysää suojuksen kiinnitysruuvia (33) niin, että saat kulmakappaleen (34)
irti ruuvista ja suojuksesta. Näin voit nostaa suojuksen pidikettä (35)
ylöspäin ja pääset käsiksi sahanterän lukitusruuveihin (36).
• Kun suojuksen pidike (33) pitää alempaa suojusta ylhäällä,
paina toisella kädellä karanlukitusnuppia (15) ja löysää toisella kädellä
kuusioavaimella (14) vasenkierteinen terän lukitusruuvi kiertämällä
avainta (36) myötäpäivään.
Kun painat karanlukitusnuppia, pyöräytä karaa kädellä kunnes
se lukkiutuu. Pidä lukitusnuppia alaspainettuna, ettei kara ala
pyöriä.
• Irrota terän lukitusruuvi (36) ja ulompi laippa (37).
• Aseta sahanterä (38) aivan sisälaippaa (40) vastapäätä olevaan
terämuuntimeen (39). Varmista, että sahanterän alareunan hampaat
osoittavat taaksepäin (käyttäjästä poispäin).
• Laita ulompi laippa (37) paikoilleen.
• Kiristä terän lukitusruuvi (36) kiertämällä ruuviavainta vastapäivään ja
pidä samanaikaisesti karanlukitusta paikallaan toisella kädellä.
fi - 3
SUOMI
• Siirrä suojuksen pidikettä (35) alaspäin kunnes kulmakappaleen (34)
alareuna menee kiinnitysruuvin (33) alle.
• Kiristä suojuksen kiinnitysruuvi.
Älä koskaan paina karanlukitusnuppia sahanterän pyöriessä.
Varmista, että painat suojuksen pidikkeen asianmukaiselle
paikalleen ja kiristät suojuksen kiinnitysruuvin, kun olet
asentanut sahanterän paikalleen.
Säädöt
Vedä pistoke pistorasiasta aina ennen säätöjä.
Katkaisu- ja jiirisahan säädöt on tarkistettu tehtaalla. Jos säätöjä
kuljetuksen, käsittelyn tai jonkin muun syyn vuoksi on korjattava,
noudata alla olevia säätöohjeita. Kun säädöt on tehty, niiden tulisi säilyä
muuttumattomina.
Sahanterän säätö suhteessa takavasteeseen (kuva E1 - E4)
• Löysää jiirisahauksen lukitusnuppi (4) ja vedä ylös jiirisahauksen salpa (5),
jolla vapautat jiirisahausvarren (42).
• Käännä jiirisahausvartta kunnes jiiri on 0°. Älä kiristä lukitusnuppia.
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee
puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan (43).
• Laita suorakulmain (44) takavasteen vasenta puolta (7) ja sahanterää (38)
vasten (kuva F3).
Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää kolme ruuvia (45) ja siirrä jiirisahaus/asteikko -kokoonpanoa
oikealle tai vasemmalle, kunnes sahanterä on 90°:n kulmassa
takavasteeseen nähden suorakulmaimella mitattaessa.
• Kiristä kolme ruuvia (45). Älä kiinnitä huomiota jiirisahauksen
kulmaosoittimeen tässä vaiheessa.
Jiirisahauksen kulmaosoittimen säätö (kuva E1, E2 & F)
• Löysää jiirisahauksen lukitusnuppi (4) ja vedä ylös salpa (5),
jolla vapautat jiirisahausvarren (42).
• Käännä sahausvartta niin, että jiirisahauksen kulmaosoitin (46) on
nollassa, kuten kuvassa F.
• Anna jiirisahauksen lukitusnupin olla löysällä ja anna salvan naksahtaa
paikalleen kun sahausvarsi on nollakohdassa.
• Tarkkaile osoitinta (46) ja jiirisahausasteikkoa (6). Jos osoitin ei ole
täsmälleen nollassa, löysää ruuvia (47), siirrä muovinen lista (48) 0°:een
ja kiristä ruuvi.
Sahanterän tarkistus ja säätö suhteessa pöytään (kuva G1 - G6)
• Löysää vinoleikkauksen lukitusvipu (17).
• Paina jiirisahausvartta oikealle varmistuaksesi siitä, että se on täysin
pystysuorassa sahauskulman lukitsimen (21) kanssa, joka on vastapäätä
pystysuoran asennon lukitsinta (28) ja kiristä vinosahauksen lukitusvipu.
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee
puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan (43).
• Aseta kolmioviivain (44) pöydälle ja terää (38) vasten (kuva G3).
Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää lukituspulttia (49) muutama kierros ja samalla kun varmistut siitä,
että lukitusruuvi (28) on tiukasti kiinni sahauskulman lukitsimessa (19),
kierrä pystysuoran asennon lukitusruuvia (28) sisään tai ulos, kunnes terä
on 90°:n kulmassa pöytään nähden suorakulmaimella mitattaessa.
fi - 4
• Kiristä lukitusmutteri (49) tiukasti samalla kun pidät lukitusruuvia (28)
paikallaan.
• Jos kulmasahauksen osoitin (50) ei ole asteikolla (12) täsmälleen
nollassa, löysää ruuvia (51), joka pitää osoittimen paikoillaan,
ja siirrä osoitinta tarpeen mukaan.
Takavasteen säätö (kuva K)
Vasemman puoleisen takavasteen yläosaa (7) voidaan siirtää, jotta saha
saadaan 48°:n vinosahausasentoon vasemmalle. Takavasteen säätö:
• Löysää vasteen siipiruuvi (23) ja siirrä vastetta vasemmalle.
• Testaa sahauskulma ilman sähkövirtaa ja tarkista terän liikkumatila.
Säädä vaste mahdollisimman lähelle sahanterää, jotta se tukisi
työkappaletta kunnolla häiritsemättä kuitenkaan sahausvarren liikettä
ylös ja alas.
• Kiristä ruuvi (23).
Ohjainuraan (52) voi joutua sahanpurua. Puhdista ohjainura
sahanpurusta tikulla tai puhaltimella.
Vinosahauskulman tarkistus ja säätö (kuvat A1, A2, I1 & I2)
• Löysää vasemman takavasteen siipiruuvi (23) ja siirrä takavasteen
yläosaa vasemmalle mahdollisimman pitkälle.
• Löysää vinosahauksen lukitusvipu (17) ja siirrä sahausvartta vasemmalle,
kunnes sahauskulman lukitsin (21) on kohdakkain vinosahauksen
lukitsimen (26) kanssa. Tämä on 45°:n vinosahausasento.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää lukitusmutteria (53) muutama kierros ja kierrä vinosahauksen
lukitusruuvia (26) sisään tai ulos, kunnes osoitin (54) osoittaa 45°
sahauskulman lukitsimen (21) ollessa kohdakkain vinosahauksen
lukitsimen kanssa.
• Kiristä lukitusmutteri (53) tiukasti samalla kun pidät lukitusruuvia (26)
paikallaan.
• Kun haluat vinosahauksen 3°:ta oikeaan tai 48°:ta vasempaan, näitä
kulmia rajoittavat lukitusruuvit säädetään niin, että sahausvarsi liikkuu
myös näihin kulmiin.
Käyttöohjeet
Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
Ennen käyttämistä:
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita
sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän
suurinta pyörimisnopeutta.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
• Tarkista työkappaleen kiinnitys.
• Vaikka tällä sahalla on mahdollista sahata puuta ja monia eirautametalleja, käyttöohjeissa viitataan vain puun sahaamiseen.
Samat perusohjeet pätevät myös muiden materiaalien sahaukseen.
Älä sahaa rautametalleja (rautaa ja terästä) tai kiveä tällä sahalla!
Älä käytä hiomalaikkoja!
• Käytä kitapalaa. Älä käytä konetta jos kitapalan ura on leveämpi kuin 10 mm.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva J)
• Kun haluat käynnistää koneen, paina liipaisinkytkintä (16).
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Sahaa ei voi lukita on-asentoon, mutta virtakytkimessä on reikä (13),
johon voidaan laittaa munalukko ja näin saha voidaan lukita off-asentoon.
Pystysuora katkaisusahaus (kuva A1, A2 & K)
• Löysää jiirisahauksen lukitusnuppi (4) ja vedä salpaa (5) ylöspäin.
• Lukitse salpa 0°:seen ja kiristä jiirisahauksen lukitusnuppi.
• Laita puunkappale vastetta vasten (3 & 7).
70
SUOMI
• Tartu kädensijasta (1) ja paina sahauspään vapautinnuppia (10).
Käynnistä saha liipaisinkytkimestä (17).
• Paina sahauspäätä alas ja leikkaa puun läpi, kunnes saha ulottuu
kitapalan uraan (27).
• Kun sahaus on suoritettu, irrota kytkimestä ja odota, että sahanterä on
täysin liikkumatta ennen kuin palautat terän pään sen yläasentoon.
Jiirisahaus (kuva L)
• Löysää jiirisahauksen lukitusvipu ja vedä salpaa ylöspäin.
Käännä sahauspäätä oikeaan tai vasempaan haluttuun kulmaan.
• Jiirikulman salpa asettuu automaattisesti 10°:een,15°, 22,5°, 31,62° ja
45° Jos haluat valita jonkin muun kulman tai 50°:n kulman,
käännä sahauspää haluttuun kulmaan, pidä sahauspäätä paikallaan ja
kiristä jiirisahauksen lukitusvipu.
• Varmista aina ennen sahausta että jiirisahauksen lukitusvipu on
kunnolla kiristetty.
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Kun sahataan laudan päätä ja siitä jää vain pieni jäännöspala,
aseta lauta sahauspöydälle siten, että irrotettava kappale
(jäännöspala) jää sille puolen terää, missä jiirikulma suhteessa
takavasteeseen on suurempi: kun jiiri on vasempaan,
jäännöspala jää oikealle; jos taas jiiri on oikeaan, jää
jäännöspala vasemmalle.
Vinosahaus (kuva A1, A2 & M)
Vinosahauskulmat voidaan säätää 3°:sta oikeaan 48°:seen vasempaan,
ja samalla jiirisahausvarsi voidaan säätää 0°- 45° välille vasempaan tai oikeaan.
• Löysää vasemman takavasteen siipiruuvi (23) ja siirrä takavasteen (7)
yläosaa mahdollisimman pitkälle vasemmalle. Löysää vinosahauksen
lukitusvipu (17) ja säädä haluttu vinosahauskulma.
• Kiristä vinosahauksen lukitusvipu (17).
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Sahausjäljen laatu
Sahausjäljen tasaisuus riippuu monista tekijöistä, esim. sahattavasta
materiaalista. Kun tarvitaan hyvin tasaista jälkeä listoja ja muita
tarkkuustöitä varten, terävä sahanterä (60-hampainen karbiditerä) ja
hitaampi, tasainen sahaus antaa paremman tuloksen.
Varmista ettei sahattava materiaali siirry paikaltaan
sahattaessa. Kiinnitä työstökappale kunnolla. Anna sahanterän
pyörimisliikkeen pysähtyä aina ennen kuin nostat sahauspäätä.
Jos puunkappaleen takaosa sahattaessa säröytyy, liimaa pala
peiteteippiä puuhun leikkauskohtaan. Sahaa teipin läpi ja
poista teippi varovasti kun sahaus on tehty.
Sahausasento
Oikea sahausasento helpottaa työskentelyä, ja tällöin sahaaminen on myös
tarkempaa ja turvallisempaa.
• Älä koskaan laita käsiäsi liian lähelle leikkuualuetta.
• Älä laita käsiäsi 150 mm lähemmäksi sahanterää.
• Pidä sahattaessa työstökappaletta tukevasti pöytää ja takavastetta
vasten. Pidä kädet paikoillaan kunnes olet vapauttanut virtakytkimen ja
sahanterän pyöriminen on täysin pysähtynyt.
• Testaa sahan leikkuulinja (ilman virtaa) ennen lopullista sahausta.
• Älä laita käsiäsi ristiin.
• Kun liikutat sahausvartta oikeaan ja vasempaan, seiso aina hieman
sahanterän vieressä.
• Katso säleikön läpi kun seuraat sahausviivaa.
Työstökappaleen kiinnitys (kuva A5)
• Kiinnitä työstökappale aina sahauspöytään kun se vain on mahdollista.
• Käytä puristinta (31), joka on tarkoitettu käytettäväksi tämän sahan
kanssa. Kiinnitä työstökappale takavasteeseen aina kun se on
mahdollista.
71
Voit kiinnittää työstökappaleen sahanterän jommalle kummalle puolelle.
Kiinnitä työstökappale vasteen tasaiseen kohtaan.
Ei-rautametalleja sahattaessa tulee aina käyttää työkappaleen
puristinta.
Pitkien työstökappaleiden tuki (kuva A3)
• Tue aina pitkät työstökappaleet.
• Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi käytä ohjainputkia (29),
joilla pidennät sahapöydän pituutta (lisävaruste). Pitkät työstökappaleet
voidaan tukea sahapukkia yms. vasten, etteivät työstökappaleen päät
roiku ilmassa.
Taulukehysten, laatikoiden tai muiden nelitahoisten esineiden
leikkaaminen (kuva N1 & N2)
Listojen ja kehysten viimeistely
Sahaa ensin muutama testipala, kunnes saat tuntuman sahaasi.
Katkaisu- ja jiirisaha sopii hyvin erilaisten kulmien sahaukseen N1.
Liitos voidaan tehdä joko vino- tai jiirisäädöllä.
Vinosahaussäätö
Kahden laudan vinosahauskulma säädetään 45°:seen, jolloin saadaan
90°:n kulma. Jiirisahausvarsi lukitaan nollaan. Puunkappale sijoitetaan tasainen,
leveä puoli sahauspöytää vasten ja kapea reuna takavasteeseen päin.
Jiirisahaussäätö
Sama sahaus voidaan tehdä säätämällä jiirisahauskulmaa oikealle ta
vasemmalle. Puunkappale sijoitetaan sahalle leveä pinta takavastetta vasten.
Piirrokset (kuva N1 & N2) ovat vain nelitahoisia kohteita varten. Kun sivujen
määrät muuttuvat, muuttuvat myös jiiri- ja vinosahauskulmat. Alla olevasta
taulukosta nähdään oikeat sahauskulmat eri malleille olettaen, että kaikki
sivut ovat yhtä pitkiä. Jos haluamaasi mallia ei ole kaaviossa, jaa 180° sivujen
määrällä, kun haluat tietää jiiri- tai vinosahauskulman.
Sivujen määrä
4
5
6
7
8
9
10
Jiiri- tai vinosahauskulma
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Yhdistetty vino- ja jiirisahaus (kuva O1 & O2)
Tällä sahalle voidaan säätää sekä jiirisahaus- (kuva N2) että
vinosahauskulma (kuva N1) samanaikaisesti. Yhdistettyä jiiri- ja
vinosahausta voidaan tarvita kun sahataan kehyksiä tai laatikoita, joissa on
kaltevat reunat kuten kuvassa O1.
Jos leikkuukulma vaihtelee tarkista, että vinosahauksen ja
jiirisahauksen lukitusvivut ovat tiukasti kiinni. Nämä vivut on
muistettava kiristää aina kun vino- tai jiirisahauskulmaa
muutetaan.
• Allaoleva kaavio helpottaa sinua tavallisimmissa yhdistelmäsahauksissa
tarvittavien oikeiden vino- ja jiirisahaussäätöjen valinnassa. Valitse
haluttu kulma “A” (kuva O2) ja etsi kulma kaavion kaarelta. Seuraa
kaarelta pystysuoraa viivaa suoraan alas akselille, josta löydät oikean
vinosahauskulman, ja seuraa kaarelta vaakasuoraa viivaa toiselle
akselille, josta näet oikean jiirisahauskulman.
• Säädä sahaasi saadut jiiri- ja vinosahauskulmat, ja tee muutama
koesahaus hukkapaloihin.
• Harjoittele liitettävien kappaleiden liittämistä toisiinsa.
fi - 5
SUOMI
Esimerkki: Kun haluat nikkaroida 4-tahoisen laatikon, jonka ulkokulmat
ovat 25° (kulma “A”) (kuva O2). Etsi luku 25° kaarelta. Seuraa vaakasuoraa
viivaa kaaren kohdasta 25° jompaan kumpaan suuntaan, jolloin saat
akselilta selville oikean jiirisahauskulman (23°). Samalla tavalla, seuraa
pystysuoraa viivaa kaaren kohdasta 25° ylös tai alaspäin, jolloin saat
akselilta selville oikean vinosahauskulman (40°). Tee aina muutama
koesahaus hukkapaloille, joilla varmistat sahauskulmien oikeat säädöt.
5
75
80
15
20
25
30
40
45
NELIÖN MUOTOINEN
LAATIKKO
65
40
50
55
60
40
35
35
45
35
75
30
35
70
85
30
65
80
40
6-TAHOINEN
LAATIKKO
30
25
45
20
65
70
50
25
20
40
55
60
75
20
80
85
55
60
25
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
30
10
8-TAHOINEN
LAATIKKO
5
10
20
25
10
LAATIKON SIVUN KULMA (KULMA A)
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ JIIRISAHAUSKULMA
10
70
0
85
45
20
15
10
5
5
5
5
5
10
15
20
25
30
35
40
Ulkokulma
- Vasen puoli
• Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
- Oikea puoli
• Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
Päällyslistojen sahaus
Päällyslistojen sahaus tehdään yhdistetyllä jiirisahauksella. Jotta päästäisiin
täydelliseen tarkkuuteen, sahan jiirikulman esiasetettu arvo on 31,62° ja
vinosahauskulman 33,85°. Nämä asetukset pätevät standardeihin
päällyslistoihin, joiden kulma on ylhäällä 52° ja alhaalla 38°.
• Tee koesahaus ennen lopullista sahausta jätemateriaalia käyttäen.
• Sahaus tehdään vasemmassa vinosahauskulmassa siten, että listan
päällispuoli on pohjaa vasten.
45
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ VINOSAHAUSKULMA
Mikrometriasteikko (kuva P1 - P3)
Sahassa on mikrometriasteikko suurta tarkkuutta vaativia töitä varten.
Mikrometriasteikosta saat säädettyä kulman 1/4°:n (15 min) tarkkuudella.
Seuraa seuraavia ohjeita, kun tarvitset hienosäätöä:
Esimerkki: Haluat sahata 241/4° jiirin oikeaan.
• Sammuta saha.
• Säädä jiirisahauskulma haluttua kulmaa lähimpään kokonaiseen
astemerkkiin kohdistamalla asteikon keskitysmerkki, kuten kuvassa
kuva P1. Tutki kuvaa kuva P1: asetettu säätö on 24° jiiri oikeaan.
1
/4° osan lisäämiseksi kulmaan, vedä jiirisäädön salpaa ylöspäin ja
käännä varovasti jiirisahauksen vartta oikeaan, kunnes 1/4° astemerkki
kohdistuu lähimmän jiirisahausasteikon astemerkin kanssa.
Tässä tapauksessa lähin astemerkki jiirisahausasteikolla sattuu
olemaan 25°. Kuvasta kuva P2 nähdään oikean jiirisahauksen 241/4°:n
kulma.
Kun jiiri on oikeaan:
- kasvata jiirisahauskulmaa kääntämällä vartta niin, että kohdistat halutun
merkin lähimpänä oikealla olevaan merkkiin jiirisahausasteikolla.
- pienennä jiirisahauskulmaa kääntämällä vartta niin, että kohdistat halutun
merkin lähimpänä vasemmalla olevaan merkkiin jiirisahausasteikolla.
Kun jiiri on vasempaan:
- kasvata jiirisahauskulmaa kääntämällä vartta niin, että kohdistat halutun
merkin lähimpänä vasemmalla olevaan merkkiin jiirisahausasteikolla.
- pienennä jiirisahauskulmaa kääntämällä vartta niin, että kohdistat
halutun merkin lähimpänä oikealla olevaan merkkiin jiirisahausasteikolla.
Lattialistojen sahaus
Lattialistojen sahaus tehdään 45°:n vinosahauskulmassa.
• Testaa kulmien säätö aina ilman virtaa ennen kuin sahaat työstökappaleita.
• Sahaamisen pitää tapahtua siten, että listan päällispuoli on litteänä
sahaa vasten.
fi - 6
- Oikea puoli
• Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
15
10
0
Sisäkulma
- Vasen puoli
• Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
Sisäkulma
- Vasen puoli
• Listan yläreuna takavasteeseen päin.
• Oikea jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
- Oikea puoli
• Listan alareuna takavasteeseen päin.
• Vasen jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
Ulkokulma
- Vasen puoli
• Listan alareuna takavasteeseen päin.
• Vasen jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
- Oikea puoli
• Listan yläreuna takavasteeseen päin.
• Oikea jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
Pölyn poisto (kuva A2 & A6)
• Asenna pölypussi (32) purunpoistoaukkoon (20).
• Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka on puun sahaamiseen
liittyvien lastunpoiston direktiivien mukainen.
Sahanterät
Saavuttaaksesi ohjeiden mukaiset sahausalueet, käytä halkaisijaltaan 250 mm
sahanteriä, joissa on 30 mm teräkeskiöt.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista lisätarvikkeista.
72
SUOMI
Kuljetus (kuva B)
Sahausvarren päässä on kantokahvan (9), josta sahaa on helppo kuljettaa
paikasta toiseen.
• Kun kuljetat sahaa, laske varsi alas ja paina alas-lukitusnuppia (18).
• Kanna sahaa aina joko kantokahvasta (9) tai nostosyvennyksistä (22)
(kuva B).
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän aikaa
mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko säännöllisesti pehmeällä
rievulla.
• Puhdista pöydänpinta säännöllisesti.
• Puhdista pölynkeräysjärjestelmä säännöllisesti.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä tavallisten roskien mukana
pois, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä valtuutettuun
DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua.
Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai
valtuutettuun DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi
12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja varaosakustannukset.
Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai
valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan
lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen
osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä
DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com.
Maahantuoja Suomi: Black & Decker Oy
73
fi - 7
SVENSKA
GERINGSÅG DW702/DW703
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Klingdiameter
Håldiameter
Max. klinghastighet
Max. kaplängd 90°
Max. geringslängd 45°
Max. sågdjup 90°
Max. sågdjup vid gering 45°
Gering (max. positioner)
Lutning (max. positioner)
0° gering
Maximal sågbredd vid maxhöjd 89 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 162 mm
45° gering
Maximal sågbredd vid maxhöjd 89 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 114 mm
45° fasvinkel
Maximal sågbredd vid maxhöjd 61mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 161 mm
31,62° gering, 33,85° fasvinkel
Maximal såghöjd vid maxbredd 133 mm
Automatisk elektronisk klingbromsningstid
Vikt
Säkring:
230 V
DW702
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
50°
50°
-
DW703
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
58
50°
50°
48°
3°
mm
mm
95
41
95
41
mm
mm
67
41
67
41
mm
mm
-
95
25
mm
s
kg
< 10,0
14,8
20
< 10,0
13,8
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
vänster
höger
vänster
höger
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller skada på verktyg vid
ouppmärksamhet inför de instruktioner som ges i handboken.
DW702/DW703
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse
med följande normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående
adress eller se baksidan av manualen.
DW702
LpA
(ljudtryck)
DW703
dB(A)*
88,8
88,8
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
101,7
101,7
Vägt geometrisk medelvärde av accelerationsfrekvensen
m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
* vid användarens öra
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
AM2110437.01
Anger risk för elektrisk stöt.
sv - 1
74
SVENSKA
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder stationära elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för att minska risken för
brand, elektriska stötar och personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder verktyget.
Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktiga eller våta
platser. Ha bra belysning över arbetsytan (250 - 300 Lux). Använd inte
verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Håll undan barnen
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma i närheten av
arbetsplatsen eller att röra vid verktyget eller kabeln.
4 Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga
delar. Använd hårnät om du har långt hår. Vid arbete utomhus bör du
helst bära lämpliga handskar och halkfria skor.
5 Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon. Använd ansiktsmask om arbetet
förorsakar damm eller partiklar i luften. Om dessa partiklar kan väntas
vara heta, bör du också bära ett värmebeständigt förkläde.
Använd hörselskydd så snart bullernivån känns obehaglig, dvs. om
bullernivån som anges i denna handbok överskrider 85 dB(A).
6 Eliminera risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör, värmeelement,
vattenkokare och kylskåp. Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet, om metallspån produceras etc.),
kan den elektriska säkerheten förbättras genom att använda en
isolerande transformator eller en (Fl) jordfelsbrytare.
7 Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
8 Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du
är trött.
9 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket.
Det är säkrare än att använda handen och du får bägge händerna fria
för arbetet.
10 Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av utrustning för dammutsugning
och dammuppsamling ska sådan utrustning anslutas och användas
på korrekt sätt.
11 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från verktyget
innan det startas.
12 Förlängningskablar
Kontrollera förlängningskabeln innan den används. Byt ut den om det
behövs. Om verktyget används utomhus ska bara förlängningskablar
som är avsedda för utomhusbruk användas.
13 Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är avsedda för. Tvinga inte
verktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd endast tillbehör och tillsatser som är rekommenderade
i bruksanvisningen och katalogerna. Överbelasta inte verktyget.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och katalogerna. Användning av
annat verktyg eller tillbehör kan innebära risk för personskada.
14 Kontrollera verktyget för skador
Kontrollera verktyget och kabeln för skador innan du använder
verktyget. Kontrollera att de rörliga delarna inte har fastnat eller är
felmonterade. Kontrollera även att övriga delar och skydd inte är
skadade och att det inte föreligger några andra fel som kan påverka
verktygets funktion. Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och kan
utföra de avsedda funktionerna. Använd inte verktyget om fel uppstått
på någon av dess delar. Använd inte verktyget om det inte kan kopplas
till och från med strömbrytaren. Om fel uppstår skall delarna bytas ut
av en auktoriserad DEWALT serviceverkstad. Försök aldrig reparera
verktyget själv.
15 Drag ur kontakten
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan du lämnar det utan
tillsyn. Tag ur kontakten när verktyget inte är i bruk samt före byte av
någon del av verktyget, tillbehör eller verktygsfästen och innan
serviceåtgärder utförs.
16 Undvik oavsiktlig start
Kontrollera att verktyget är avstängt innan du sätter i kontakten.
17 Misshandla inte kabeln
Drag aldrig i kabeln för att koppla loss stickkontakten. Utsätt inte
kabeln för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
18 Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras på en torr plats och läggas
undan ordentligt, utom räckhåll för barn.
19 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre och säkrare funktion.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte av tillbehör. Håll alla
handtag och strömbrytare torra, rena och fria från olja och fett.
20 Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta säkerhetsbestämmelser. Låt det
endast repareras av ett auktoriserad DEWALT serviceverkstad.
Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal som använder
originaldelar, annars kan användaren utsättas för stor fara.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter geringssågar
21 Skyddets funktion
Sågens skydd höjs automatiskt när armen sänks; det sänks över
bladet när armen höjs. Skyddet kan höjas för hand vid montering och
byte av sågklingan eller för kontroll av sågen. Lyft aldrig skyddet för
hand om sågen inte är frånkopplad från vägguttaget.
22 Runtflygande avfall
Skyddets framsida har ett galler så att du kan se medan du sågar.
Gallret ger avsevärt skydd mot runtflygande bitar, men skyddet är alltså
delvis öppet. Bär alltid skyddsglasögon när du tittar genom gallret.
23 Sågklinga
Se till att klingan roterar i rätt riktning. Håll klingan vass. Använd aldrig
klinga som är större eller mindre än rekommenderad diameter.
Se tekniska data för rätt klinga.
24 Skyddskåpor
Såga aldrig utan skyddskåporna på plats.
25 Akta händerna
Håll händerna undan från klingans spår. Placera aldrig händerna
i närheten av klingan medan sågen är kopplad till strömkällan.
26 Att stanna motorn
Lyft klingan från skåran i arbetsstycket innan du släpper brytaren.
Försök aldrig bromsa sågen genom att rycka ett verktyg eller annat
föremål mot klingan. Försök aldrig spärra motoraxeln genom att kila
fast fläktbladen.
27 Underhåll av klinga och klingbrickor
Se till att klingans och spindelskivornas kontaktytor är rena och använd
medföljande nyckel till att spänna fast.
Omgivande temperatur
Maskinen får endast användas vid en omgivningstemperatur från 5 °C till 40 °C.
75
sv - 2
SVENSKA
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning. Kontrollera alltid
att spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat motsvarande EN 61029;
jordledare är således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut sladden eller kontakten.
En kontakt med frilagda kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd en godkänd
förlängningssladd lämpad för den här apparatens strömförbrukning
(se tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden fullständigt.
21 Vinkelanslag
22 Greppurtag
23 Knapp till lås övre vänster anslag
24 Övre skydd
25 Motorhus
26 Fasvinkelanslag
27 Spårskiva
28 Vertikalt anslag
A3
29 Stödförlängning för arbetsstycket
A4
30 Inställbart längdanslag
A5
31 Spännback
Spänningsfall
A6
32 Dammpåse
Nätbelastningar kan förorsaka momentana spänningsfall. Vid ogynnsamma
nätförhållanden kan annan utrustning påverkas.
Montering
Om nätimpedansen är lägre än 0,25 ø, är det inte troligt att störningar
förekommer.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Färdigmonterad geringsåg
1 Klingnyckel
1 Blad, ATB (DW703)
1 Blad, TCG (DW702)
2 Skruvtvingar (DW702)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A1 - A6)
A1
1 Manöverhandtag
2 Rörligt undre skydd
3 Anslag högersida
4 Spännknapp gering
5 Snabbspärr
6 Geringsskala
7 Anslag vänstersida
8 Hål för bänkmontering
9 Bärhandtag
10 Spärrspak
11 Bakre underskydd
12 Fasningsskala
13 Hål för lås
14 Klingnyckel
15 Spindellåsknapp
16 Strömbrytare
17 Knapp till fasningslås
18 Transportlås
A2
20 Dammutsug
sv - 3
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med inställning.
Utpackning (fig.B)
• Avlägsna sågen försiktigt från förpackningsmaterialet med hjälp av
bärhandtaget (9).
• Tryck ned manöverhandtaget (1) och drag ut transportlåset (18) som
bilden visar.
• Släpp långsamt trycket på handtaget så att sågen fjädrar upp till sin
fulla höjd.
Bänkmontering (fig. C)
• De fyra fötterna är försedda med hål (8) för montering på en
arbetsbänk. Varje fot har hål i två storlekar för olika skruvmått. En skruv
räcker, du behöver inte använda båda hålen. Montera sågen stadigt så
att den inte förflyttas under arbetet. För att hålla maskinen bärbar kan
du montera den på en plywoodskiva med en tjocklek på minst 12.5 mm.
Denna kan då klämmas på en bänk eller flyttas till en annan plats och
klämmas där.
• Vid montering på plywood, se till att monteringsskruvarna inte sticker ut
ur skivans undersida. Plywoodskivan ska ligga i plan med stödet för
arbetsstycket. När du klämmer fast sågen på en arbetsskiva,
kläm endast på klämfötterna där skruvhålen sitter. Om du klämmer
någon annanstans hindras maskinen i sin verkan.
• För att förekomma att du fastnar eller sågar snett, se till att monteringsytan
inte är skev eller på annat sätt ojämn. Om sågen gungar på underlaget,
lägg ett tunt föremål under en sågfot tills den står stadigt på underlaget.
Montering av sågklinga (fig. D1 - D5)
• Tryck in spärrspaken (10) så att det undre skyddet (2) frigörs.
Lyft underskyddet så högt som möjligt.
• Lossa skruven (33) på skyddets fäste så långt att det vinklade
hörnstycket (34) kan passera mellan skruvens huvud och skyddet.
Nu kan du lyfta fästet (35) högt nog för att komma åt klingans
spännskruv (36).
• Lyft det undre skyddet och låt skyddshållarskruven (33) hålla kvar det
och tryck sedan in spindellåset (15) med ena handen och använd med
andra handen den medföljande klingnyckeln (14) till att lossa den
vänstergängade spännskruven (36) genom att vrida medsols.
Spärra spindeln genom att trycka på knappen enligt bilden och
vrida spindeln för hand tills du känner att spärren griper.
Håll spärrknappen intryckt så att spindeln inte kan rotera.
76
SVENSKA
• Avlägsna klingans spännskruv (36) och den yttre klingbrickan (37).
• Installera sågklingan (38) över nocken (39) på den inre klingbrickan (40).
Se till att tänderna på klingans undersida pekar bakåt på apparaten
(bort från användaren).
• Sätt tillbaka den yttre klingbrickan (37).
• Drag åt spännskruven (36) genom att vrida motsols medan du håller
spindeln spärrad med den andra handen.
• Skjut ned skyddsfästet (35) tills det vinklade hörnstycket (34) är nedanför
huvudet på skruven (33).
• Drag åt fästskruven.
Tryck aldrig in spindellåset medan bladet roterar. Se till att
skyddets fäste är ordentligt nedtryckt och fästskruven stadigt
åtdragen när du har monterat sågklingan.
Inställning
• Inställningen går till så här:
• Lossa på låsmuttern (49) några varv och justera anordningen
geringsarm/-skala med stoppskruven (28) in eller ut tills vinkelhaken
visar att klingan står 90° mot anslaget. Se hela tiden till att skruven (28)
är riktigt i kontakt med vinkelanslaget (19).
• Drag åt låsmuttern (49) stadigt medan stoppskruven (28) hålls kvar.
• Om visaren (50) inte anger noll på fasningsskalan (12), lossa skruven
(51) som håller fast visaren och flytta denna efter behov.
Inställning av anslaget (fig. H)
Den övre delen av anslagets vänstra sida (7) kan flyttas åt vänster för att
ge utrymme så att sågen kan ställas i lutning upp till 48° åt vänster.
För inställning av anslaget:
• Lossa plastknappen (23) och skjut anslaget åt vänster.
• Gör en sågrörelse med sågen avstängd och kontrollera utrymmet. Ställ
in anslaget så nära bladet som möjligt så att det ger maximalt stöd
utan att hindra armens vertikala rörelse.
• Drag åt knappen stadigt.
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med inställning.
Din Geringssåg är noggrant inställd i fabriken. Om sågen efter transport
och hantering eller av någon annan anledning måste ställas in på nytt,
justera den enligt nedanstående beskrivning. När maskinen en gång är rätt
inställd krävs normalt ingen upprepad justering.
Kontroll och inställning av klingan mot anslaget (fig. E1 - E4)
• Lossa geringsspärren (4) och tryck snabbspärren (5) uppåt så att
geringsarmen (42) frigörs.
• Sväng geringsarmen tills spärren låser den i läge för 0° gering.
Drag inte åt spärren.
• Drag huvudet nedåt tills klingan nätt och jämnt löper i sågskåran (43).
• Lägg en vinkelhake (44) mot den vänstra sidan (7) av anslaget och
klingan (38) (fig. F3).
Sågspåret (52) kan proppas igen av sågspån. Använd en pinne
eller tryckluft med lågt tryck för att rensa spåret.
Kontroll och inställning av fasvinkel (fig. A1, A2, I1 & I2)
• Lossa det vänstra anslagets lås (23) och skjut vänsteranslagets övre
del så långt åt vänster som möjligt.
• Lossa klämhandtaget för fasning (17) och för sågarmen åt vänster tills
stoppet för vinkelposition (21) vilar mot stoppet för inställning av
fasningsläge (26). Detta är läget för 45° fasning.
• Inställningen går till så här:
• Lossa på låsmuttern (53) några varv och justera geringsarmen/skalan
med stoppskruven (26) in eller ut tills visaren (54) visar 45° medan
vinkelstoppet (21) vilar mot fasinställningsstoppet.
• Drag åt låsmuttern (53) stadigt medan stoppskruven (26) hålls kvar.
• För att uppnå en 3° högerfasning eller en 48° vänsterfasning måste
stoppskruvarna ställas så att sågarmen har nödvändig rörelsefrihet.
Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
Bruksanvisning
• Inställningen går till så här:
• Lossa de tre skruvarna (45) och justera anordningen geringsarm / skala
åt höger eller vänster tills vinkelhaken visar att klingan står 90° mot
anslaget.
• Drag åt de tre skruvarna igen (45). Bry dig för tillfället inte om vad
geringsskalans visare anger.
Inställning av geringsvisaren (fig. E1, E2 & F)
• Lossa geringsspärren (4) och tryck på snabbspärren (5) så att armen
(42) frigörs.
• Flytta sågarmen så att geringsvisaren (46) står i nolläge, se fig. F.
• Med geringsspärren lös, låt snabbspärren snäppa på plats medan du
roterar geringsarmen förbi nollan.
• Titta på visaren (46) och geringsskalan (6). Om visaren inte anger exakt
noll, lossa skruven (47) och flytta plastbrickan (48) så att man kan
avläsa 0° och dra åt skruven.
Kontroll och inställning av klingan mot bordet (fig. G1 - G6)
• Lossa spännhandtaget (17).
• Tryck ut geringsarmen hårt till höger för att ställa den helt vertikalt mot
vinkelanslaget (21) mot vertikalstoppet (28) och spänn fast
spännhandtaget ordentligt.
• Drag huvudet nedåt tills klingan nätt och jämnt löper i sågskåran (43).
• Sätt en vinkelhake (44) på bordet och mot klingan (38) (fig. G3).
Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
77
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
Innan Du börjar:
• Montera rätt sågklinga. Använd inga sågklingor som är för slitna.
Apparatens högsta varvtal får inte överskrida sågklingans.
• Försök aldrig såga mycket små bitar.
• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
• Sätt fast arbetsstycket.
• Även om denna såg kan skära trä och många mjukmetaller, hänför sig
användarinstruktionerna endast till sågning av trä. För andra material
gäller samma riktlinjer. Såga aldrig järnhaltiga material (järn och stål)
eller murverk med denna såg! Använd aldrig slipskiva!
• Använd spårskivan. Använd inte maskinen om spåret i skivan är
bredare än 10 mm.
Till- och från-koppling (fig. J)
• Tryck in strömbrytaren för att starta maskinen (16).
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
• Brytaren kan inte spärras i till-läge, men avtryckaren har ett hål (13)
så att apparaten kan spärras i avstängt läge.
Kapning (fig. A1, A2 & K)
• Lossa geringsspärren (4) och kläm snabbspärren (5) uppåt.
• Lås snabbspärren i läge för 0° och dra åt geringsspärren.
sv - 4
SVENSKA
• Placera trästycket som ska sågas mot anslaget (3 & 7).
• Tag manöverhandtaget (1) och tryck in spärrspaken (10) så att huvudet
frigörs. Tryck in brytaren (17) för att starta motorn.
• Tryck ned huvudet så att klingan sågar igenom trästycket och når in
i spårskivan av plast (27).
• Efter avslutad sågning släpper man upp strömbrytaren och väntar tills
klingan har stannat innan man för tillbaka huvudet till dess övre läge.
• För bästa resultat, använd spännbacken (31) som är avsedd för bruk
med din såg. Kläm arbetsstycket mot anslaget om det är möjligt.
Du kan klämma antingen till höger eller vänster om bladet; kom ihåg att
placera spännbacken mot en stadig, plan yta på anslaget.
Vertikal geringskapning (fig. L)
• Lossa geringsspärren och tryck snabbspärren uppåt. Flytta huvudet åt
höger eller vänster till önskad vinkel.
• Snabbspärren kommer automatiskt att söka sig till 10°, 15°, 22,5°,
31,62° och 45°. Om arbetet kräver en mellanvinkel eller 48°, håll
huvudet stadigt och spärra det genom att dra åt geringsspärren.
• Se alltid till att geringsspärren är ordentligt fastsatt innan du börjar såga.
• Följ samma procedur som för “vertikal rak kapning”.
Stödning av långa arbetsstycken (fig. A3)
• Långa arbetsstycken måste alltid stödjas.
• För bästa resultat, använd det förlängda stödet (29) till att öka bredden
på sågbordet (kan erhållas separat hos din återförsäljare). Stöd långa
arbetsstycken på lämpligt sätt, t ex med en sågbock eller liknande,
så att ändarna inte kan falla.
När du snedsågar en liten bit från trästyckets ända, placera
trästycket så att biten som ska sågas av befinner sig på sidan
med den större vinkeln mot anslaget; alltså stycket som ska
sågas av till höger vid vänstergering och till vänster vid
högergering.
Vinklade snitt (fig. A1, A2 & M)
Fasvinkeln kan ställas in från 3° åt höger till 48° åt vänster och kan sågas
med geringarmen inställd mellan noll och maximalt 45° geringsläge åt
höger eller vänster.
• Lossa det vänstra anslagets lås (23) och skjut vänsteranslagets (7) övre
del så långt åt vänster som möjligt. Lossa spännhandtaget för fasning (17)
och ställ in önskad fasvinkel.
• Drag åt spännhandtaget (17) stadigt.
• Följ samma procedur som för “vertikal rak kapning”.
Sågningens kvalitet
Hur jämnt ett sågsnitt blir beror på många faktorer, t ex materialet som
sågas. Vid listverk och andra precisionsändamål som kräver ett jämnt
sågsnitt får du bäst resultat med en vass sågklinga (60 tänder karbidstål)
och en långsam, jämn sågrörelse.
Se till att materialet inte kryper medan du sågar; kläm det
ordentligt på plats. Låt alltid klingans stanna helt innan du lyfter
armen. Om det ändå bryts ut små fibrer vid arbetsstyckets
bakända, klistra en bit maskeringstejp på trät där sågningen
ska göras. Såga igenom tejpen och avlägsna den försiktigt när
du är färdig.
Kropps- och handställning
Rätt ställning på kropp och händer medan du använder geringssågen gör
arbetet lättare, noggrannare och säkrare.
• Placera aldrig händerna i sågområdet.
• Placera händerna aldrig närmare bladet än 150 mm.
• Håll arbetsstycket stadigt mot bordet och anslaget medan du sågar.
Håll kvar händerna tills du har släppt strömbrytaren och bladet har
stannat helt.
• Utför rörelsen alltid blint (med avstängd såg) så att du kan kontrollera
klingans spårförning innan du sågar en skåra som måste vara prydlig.
• Korsa aldrig händerna.
• Håll båda fötterna stadigt på golvet och se till att du håller balansen.
• Följ armen när du flyttar den till höger eller vänster och stå något vid
sidan av bladet.
• Sikta genom skyddets galler när du följer ett pennstreck.
Klämning av arbetsstycket (fig. A5)
• Kläm om möjligt fast trästycket vid sågen.
sv - 5
Använd alltid en materialklämma vid sågning av icke järnhaltiga
metaller.
Sågning av tavelramar, geringslådor & andra fyrsidiga projekt
(fig. N1 & N2)
Trimlister och andra ramar
Utför några enkla projekt i provbitar till du börjar få “känsla” för sågen.
Din såg är perfekt för gering av hörn som det som visas i fig. R1. Den
avbildade fogen kan göras antingen med lutnings- eller geringinställning.
Med lutningsinställning
De båda plankorna är lutade i 45° vinkel, vilket ger ett 90° hörn.
Geringsarmen spärras i nolläge. Trät placeras med den breda flatsidan
mot bordet och den smala sidan mot anslaget.
Med geringsinställning
Samma sågning kan utföras som höger- eller vänstergering med träts
flatsida mot anslaget N1.
De båda skisserna (fig. N1 & N2) är endast för fyrsidiga föremål. Vid ett
annat antal sidor krävs en annan gerings- eller lutningsvinkel.
Nedanstående tabell ger rätt vinkel för diverse former, utgående från att
alla sidor är lika långa. För en form som inte står i tabellen, dela 180°
genom antalet sidor för att erhålla rätt gerings- eller lutningsvinkel.
Antal sidor
4
5
6
7
8
9
10
Vinkel gering eller lutning
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Sammansatt geringssnitt (fig. O1 & O2)
En sammansatt gering är en sågning med både geringsvinkel (fig. N2) och
fasningsvinkel (fig. N1) samtidigt. Ett sådant sågning används för att göra
ramar eller lådor med avfasade sidor som den i fig. O1.
Om sågvinkeln varierar från snitt till snitt, kontrollera att
spärrarna för fasning och gering är ordentligt åtdragna.
Dessa knappar måste dras fast varje gång fasnings- eller
geringsvinkeln har ändrats.
• Nedanstående diagram är till hjälp när du ställer in lutnings- och
geringsvinkeln för att såga en sammansatt gering. Välj den vinkel “A”
(fig. O2) som behövs för det aktuella projektet och sök upp den vinkeln
på båglinjen i diagrammet. Följ från den punkten diagrammet rakt
nedåt för rätt lutningsvinkel och rakt åt sidan för rätt geringsvinkel.
• Ställ in sågen för dessa vinklar och såga ett par provsnitt.
• Prova hur de sågade bitarna passar ihop.
78
SVENSKA
Exempel: För att göra en fyrsidig låda med 30° yttervinkel (vinkel “A”),
(fig. O2), använd bågen uppe till höger. Sök upp 25° på bågskalan.
Följ den horisontella skärande linjen åt ena eller andra hållet för rätt
geringsinställning av sågen (23°). Följ på samma sätt den vertikala
skärande linjen uppåt eller nedåt för rätt lutningsvinkelinställning av sågen
(40°). Gör alltid ett par snitt i provbitar för att kontrollera sågens inställning.
5
10
15
20
25
30
65
40
45
50
35
45
35
75
30
35
70
85
30
65
80
40
SEXKANTIG
LÅDA
30
25
45
20
20
40
55
60
70
50
25
65
75
20
80
85
55
60
25
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
30
10
5
10
20
25
ÅTTAKANTIG
LÅDA
10
15
20
15
10
0
5
10
15
20
- Höger sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Spara högra sidan av snittet.
Sågning av välvda lister
Sågning av välvda lister utförs i sammansatt gering. För att uppnå extrem
noggrannhet måste sågen ställas in med följande vinklar: 31,62° för gering
33,85° fasning. Dessa inställningar gäller vanliga välvda lister med vinklar
på 52° upptill och 38° nedtill.
• Prova först med värdelöst material före den definitiva sågningen.
• All sågning sker med vänsterfasning och listens baksida nedåt.
5
25
Ytterhörn
- Vänster sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Spara högra sidan av snittet.
5
5
10
5
- Höger sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Spara vänstra sidan av snittet.
40
55
60
40
35
FYRKANTIG
LÅDA
70
75
80
85
0
LÅDANS SIDA (VINKEL A)
STÄLL IN DENNA GERINGSVINKEL PÅ SÅGEN VINKEL PÅ
45
Innerhörn
- Vänster sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Spara vänstra sidan av snittet.
30
35
40
45
STÄLL IN DENNA FASVINKEL PÅ SÅGEN
Mikrometerskala (fig. P1 - P3)
Din såg är försedd med en mikrometerskala för ökad precision.
För inställningar som kräver bråkdelar av vinklar (1/4°, 1/2°, 3/4°) kan du med
mikrometerskalan fininställa geringsvinkeln till närmaste 1/4°.
Använd mikrometerskalan på följande sätt.
• Stäng av apparaten.
• Sätt geringsvinkeln på närmaste hela grad genom att ställa
mikrometerskalans mittersta märke fig. P1 i linje med märket för hela
grader som är etsat i geringsskalan. Se noga på fig. fig. P1; den
avbildade inställningen är 24° gering åt höger. Ställ in den sista 1/4°
genom att trycka in geringsarmens spärr och försiktigt flytta armen åt
höger till mikrometermärket för 1/4° står i linje med det närmaste
gradstrecket på geringsskalan.
I detta exempel råkar närmaste gradstreck på geringsskalan vara 25°.
Fig. fig. P2 visar en inställning på 241/4° högergering.
Vid gering åt höger:
- förstora geringsvinkeln genom att flytta armen så att rätt mikrometermärke
står i linje med närmaste gradstreck till höger på geringsskalan.
- förminska geringsvinkeln genom att flytta armen så att rätt
mikrometermärke står i linje med närmaste gradstreck till vänster på
geringsskalan.
Vid gering åt vänster:
- förstora geringsvinkeln genom att flytta armen så att rätt mikrometermärke
står i linje med närmaste gradstreck till vänster på geringsskalan.
- förminska geringsvinkeln genom att flytta armen så att rätt
mikrometermärke står i linje med närmaste gradstreck till höger på
geringsskalan.
Sågning av fotlister
Sågning av fotlister utförs med en 45° fasningsvinkel.
Innerhörn
- Vänster sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Gering höger.
• Spara vänstra sidan av snittet.
- Höger sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Gering vänster.
• Spara vänstra sidan av snittet.
Ytterhörn
- Vänster sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Gering vänster.
• Spara vänstra sidan av snittet.
- Höger sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Gering höger.
• Spara högra sidan av snittet.
Dammsugning (fig. A2 & A6)
• Sätt dammpåsen (32) på dammutsuget (20).
• Använd om möjligt en dammsugare som fyller gällande föreskrifter
gällande dammutsläpp.
Sågklinga
För att uppnå de angivna kapaciteterna, använd alltid 250 mm sågklinga
med 30 mm spindelhål.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
• Gör alltid en tomkörning innan du börjar såga.
• Placera listens baksida mot sågen.
79
sv - 6
SVENSKA
Transport (fig.B)
Ett bärhandtag (9) är monterat ovanpå sågarmen så att geringssågen
enkelt kan bäras.
• För transport av sågen, sänk armen och tryck in transportlåset (18).
• Använd alltid bärhandtaget (9) eller handgreppen (22) som visas i fig. B
när sågen ska flyttas.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör regelbundet elverktyget med en
mjuk trasa.
• Rengör bordsytan regelbundet.
• Rengör dammuppsamlingssystemet.regelbundet.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom att inte slänga den
tillsammans med vanligt avfall. Lämna den till de uppsamlingsställen som
finns i Din kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till en auktoriserad
serviceverkstad. Se aktuell prislista/katalog för vidare information elle
kontakta DEWALT.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-maskinens prestanda
behöver du endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad serviceverkstad
för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum kräver
underhåll eller service, utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service omfattar arbets- och
reservdelskostnader för elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum visar
defekter på grund av brister i material eller vid produktionen, garanterar
vi att kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på vårt eget initiativ,
att gratis ersätta produkten på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är separat från köparens
föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade serviceverkstad, se
aktuell katalog för vidare information eller kontakta DEWALT. Som
alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT serviceverkstad och
kompletta detaljer om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående specifikationer
ändras vilket inte meddelas separat.
sv - 7
80
TÜRKÇE
GÖNYE TESTERESİ DW702/DW703
Tebrikler!
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyanÝ
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yÝllarÝn deneyimi D E WALT’Ý
profesyonel kullanÝcÝlar işin en güvenilir partnerlerden biri
haline getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
V
Güç ihtiyacÝ
W
BÝçak çapÝ
mm
BÝçak deliği
mm
Azami bÝçak hÝzÝ
min -1
Azami çapraz kesim kapasitesi 90°
mm
Azami gönye kepesitesi 45°
mm
Azami kesme derinliği 90°
mm
Azami meyilli çapraz kesim derinliği 45° mm
Gönye (azami konumlar)
sol
sağ
Meyil (azami konumlar)
sol
sağ
0gönye
Azami yükseklikte elde edilen genişlik 89 mm mm
Azami genişlikte elde edilen yükseklik 162 mm mm
45°gönye
Azami yükseklikte elde edilen genişlik 89 mm mm
Azami genişlikte elde edilen yükseklik 114 mm mm
45°meyil
Azami yükseklikte elde edilen genişlik 61mm mm
Azami genişlikte elde edilen yükseklik 161 mm mm
31,62° gönye, 33,85° meyil
Azami genişlikte elde edilen yükseklik 133 mm mm
Otomatik fren süresi
s
AğÝrlÝk
kg
Sigortalar
230 V aletler
DW702
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
50°
50°
-
DW703
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
58
50°
50°
48°
3°
95
41
95
41
67
41
67
41
-
95
25
< 10,0
14,8
20
< 10,0
13,8
10 A
Bu kÝlavuzun tümünde, aşağÝdaki semboller kullanÝlmÝştÝr:
Bu kÝlavuzdaki talimatlara uyulmamasÝ halinde,
yaralanma, ölüm veya aletin hasar görmesi tehlikesi
olduğunu gösterir.
DW702/DW703
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC, 89/336/EEC,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61029’e uygun olarak tasarlandÝğÝnÝ beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağÝdaki adresden D E WALT ile
temas kurun veya kÝlavuzun arkasÝna bakÝn.
DW702
DW703
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
88,8
88,8
L WA (akustik gücü)
dB(A)
101,7
101,7
İvme karesinin ortalama ağÝrlÝklÝ kökü
m/s 2
< 2,5 m/s 2
< 2,5 m/s 2
* kullanÝcÝnÝn kulağÝnda
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Almanya
Vesika numarasÝ
AM2110437.01
Elektrik çarpmasÝ tehlikesi olduğunu gösterir.
81
tr - 1
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlarÝ
Elektrikli aletleri kullanÝrken daima, yangin,
elektrik çarpmasÝ ve yaralanma riskini azaltmak için,
ülkenizde uygulanabilecek güvenlik kurallarÝna uyun.
CihazÝ kullanmadan önce bu kullanÝm kÝlavuzunu
dikkatlice okuyunuz.
Bu kullanÝm kÝlavuzunu gelecekteki kullanÝmlar için
saklayÝnÝz.
Genel Bilgiler
1 ÇalÝşma alanÝnÝzÝ temiz tutun
DağÝnÝk yerler ve tezgahlar kazaya neden olabilir.
2 ÇalÝşma alanÝnÝzÝn çevre koşullarÝna dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz bÝrakmayÝn. Aleti nemli
ve Ýslak ortamlarda kullanmayÝnÝz. Çalisma alanini iyi
isiklandirin (250 - 300 Lux). Aleti yangÝn ve patlama
olasÝlÝğÝ olan yerlerdekullanmayÝnÝz Örneğin, ateş alÝcÝ
likit ve gazlarÝn bulunduğu yerlerde.
3 ÇocuklarÝ aletlerden uzak tutun
ÇocuklarÝn veya hayvanlarÝn çalÝşÝlan alana girmesine ve
elektrik kablosuna dokunmasÝna müsaade etmeyiniz.
4 Uygun giyinin
Bol kiyafet giymeyin ve taki takmayin, aletin hareket
eden kisimlarina kaptirabilirsiniz. SaçÝnÝz uzunsa
koruyucu başlÝk giyin. Açik havada çalisirken uygun
eldiven ve kaymayan ayakkabi giyilmesi uygundur.
5 Kendi korunmaniz
Daima emniyet gözlükleri takiniz. İşlemin toz veya
fÝrlayan parçacÝk yaratmasÝ halinde, yüz veya toz maskesi
kullanÝn. Eger tanecikler çok sicaksa ayrica isi geçirmez
önlük takin. Eger ses düzeyi rahatsiz edici gözüküyorsa
kulagi koruyucu birsey takin örnegin eger ses basinci
85db (A) geçerse
6 Elektrik çarpmasÝna karşÝ önlem alÝn
TopraklanmÝş yüzeylere temastan kaçÝnÝn (Örn: borular,
radyatörler, ocaklar ve buzdolaplarÝ). Aleti olagan üstü
sartlarda kullanirken (Örnegin yüksek miktarda nem
varsa, maden talasi üretiliyorsa) yalitimli transformatör
veya bir (FI) toprak kaçagi devre kesicisi yerlestirilerek
elektrik emniyeti arttirilabilinir.
7 AşÝrÝ uzanarak çalÝşmayÝn
Uygun bir sekilde yere basin ve dengeyi her zaman
muhafaza edin.
8 Daima dikkatli olun
YaptÝğÝnÝz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi kullanÝn.
Yorgunken aleti kullanmayÝn.
9 İşlediğiniz parçayÝ iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçayÝ sabitlemek için, işkence veya mengene
kullanÝn. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalmÝş olur.
10 Toz çekme cÝhazÝnÝn takÝmÝ.
Eger toz çekme ve toplama fasilitileri baglanmasi için
yerler saglanmissa, bunlarin dogru olarak kullanildigina
emin olun.
11 Ayar anahtarlarÝnÝ ve aparatlarÝnÝ çÝkartÝn
Aleti çalÝştÝrmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtar ve
aparatÝnÝn bulunmamasÝna dikkat edin.
12 Uzatma kablolari
Kullanmadan önce uzatma kablolarini gözden geçirin ve
eger zarar görmüsse degistirin. Alet açÝk havada
kullanÝldÝğÝnda, daima açÝk havada kullanÝm için özel
yapÝlmÝş ve böyle olduğunu gösteren bir damga taşÝyan
uzatma kablolarÝ kullanÝn.
tr - 2
13 İşe uygun alet kullanÝn
Bu ürünün kullanÝm tasarÝmÝ bu kullanÝm kÝlavuzunda
anlatÝlmÝştÝr. Küçük alet veya aksesuarlarÝ, ağÝr hizmet
tipi aletin görevini yapmaya zorlamayÝn. Alet, imalat
amacÝna uygun olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktÝr.
Aleti zorlamayÝn.
Dikkat! Bu kullanÝm kÝlavuzunda tavsiye edilenlerin dÝşÝnda
aksesuar ve parçalarÝn kullanÝmÝ yaralanma riski doğurabilir.
14 HasarlÝ parça kontrolü yapÝn
Kullanmadan önce aleti ve ana kabloyu zarara karsi iyice
kontrol edin. Hareketli parçalarÝn ayarsÝz olup olmadÝğÝ
veya tutukluk yapÝp yapmadÝğÝnÝ, kÝrÝk parça olup
olmadÝğÝnÝ ve çalÝşmasÝnÝ etkileyebilecek diğer durumlarÝ
kontrol edin. Aletin düzgün olarak çalisacagini ve
istenilen görevi yerine getirecegini garanti ediniz.
CihazÝ herhangi bir parçasÝ arÝzalÝysa ve hatalÝysa
kullanmayÝnÝz. Eger aç kapa dügmesi çalismiyorsa aleti
kullanmayiniz. ArÝzalÝ parçalarÝ yetkili servislerde tamir
ettiriniz veya değiştiriniz. Hiçbir tamirata kendi
kendinize kalkismayiniz.
15 Aleti fişten çÝkartma
Aleti başÝboş bÝrakmadan önce enerjisini kesin ve
tamamen durmasÝnÝ bekleyin. Aleti kullanmadğÝnÝz
zaman, herhangibir parçasÝnÝ, aleti, aksesuarlarÝ veya
bağlantÝlarÝ değiştireceğiniz zaman aleti fişten çekiniz.
16 Istenmiyerek yapilan baslangiçlardan kaçinin
Fişi takarken tetiğin çekili olmamasÝna dikkat edin.
17 Kabloyu dikkatli kullanÝn
Fisten kordonu çekerek asla çikarmayiniz. Kabloyu, ÝsÝ,
yağ ve keskin kenarlardan uzak tutun.
18 KullanÝlmayan aletleri saklayÝn
KullanÝlmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli ve
çocuklarÝn ulaşamayacağÝ bir yerde saklayÝn.
19 Aletlerinize iyi bakÝn
Daha iyi ve güvenli performans için aletlerinizi iyi
durumda ve temiz tutun. BakÝm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Tüm komuta mekanizmasÝnÝ kuru, temiz
ve yağlardan uzak tutun.
20 Tamiri
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarÝna uygundur.
Aletinizi, yetkili bir D E WALT onarÝm merkezinde onartÝn
Tamirat daima kalifiye kisiler tarafindan, orijinal yedek
parçalar kullanilarak yapilir Aksi taktirde kullanan kisiye
gözönüne alinmayan tehlikelere yol açar.
Gönye testereleri ile ilgili ek güvenlik kurallarÝ
21 Siperlerin çalÝşmasÝ
Testerenizdeki bÝçak siperi, testere kolu indirildiğinde
otomatik olarak kaldÝrÝlacak ve kol tekrar kaldÝrÝldÝğÝnda
bÝçak üzerine inecektir. Siper, bÝçak değiştirme ya da
testerenin muayene edilebilmesi için elle
kaldÝrÝlabilmektedir. Testerenin kapalÝ olmadÝğÝ haller
dÝşÝnda siperi kesinlikle elle kaldÝrmayÝn.
22 Uçuşan kÝymÝklar
Siperin ön kÝsmÝnda, kesimin görülebilmesini sağlayan bir
açÝklÝk bulunmaktadÝr. Siper açÝklÝğÝnÝn, kÝymÝklarÝn
fÝrmalamasÝnÝ büyük ölçüde azaltmasÝna rağmen,
siperdeki aralÝklardan fÝrlayabilecek kÝymÝk ve
parçacÝklara karşÝ koruyucu gözlük takÝlmalÝdÝr.
23 Testere bÝçaklarÝ
BÝçağÝn doğru yönde dönmesine dikkat edin.
BÝçağÝn keskin kalmasÝnÝ sağlayÝn. Önerilenden daha
büyük ya da küçük çaplÝ bÝçaklar kullanmayÝn.
Doğru bÝçak ölçüleri için teknik verilere bakÝn.
82
TÜRKÇE
24 BÝçak siperleri
Testereyi, siperler yerinde olmadan çalÝştÝrmayÝn.
25 Ellerinize dikkat edin.
Ellerinizi, testere bÝçağÝnÝn hareket yönünden uzak
tutun. Testere elektriğe bağlÝyken, kesinlikle ellerinizi
bÝçak bölgesine uzatmayÝn.
26 Motorun durdurulmasÝ
Şalteri açmadan önce bÝçağÝ kesilecek parçadan kaldÝrÝn.
ÇalÝşan makineyi aniden durdurmak için kesinlikle bÝçağÝ
bir alet ya da başka bir cisimle sÝkÝştÝrmaya çalÝşmayÝn.
Fana, motor şaftÝnÝ engelleyecek herhangi bir cisim
dayamayÝn.yerleştirmeyin.
27 BÝçak ve flanşlarÝn bakÝmÝ
Temas yüzeyleri üzerindeki bÝçak ve flanşlarÝn temiz
olmasÝna dikkat edin ve sÝkÝştÝrmak için takÝmdaki cÝvata
anahtarÝnÝ kullanÝn.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ortam sÝcaklÝğÝ
MakinayÝ yalnÝzca 5 derece ile 40 derece arasÝndaki sÝcaklÝk
ortamlarÝnda kullanÝn kullanÝn.
A2
20 Toz musluğu
21 AçÝ konum engeli
22 El yuvasÝ
23 Üst ayna sağ sÝkÝştÝrma düğmesi
24 Üst siper
25 Motor kutusu
26 Meyil konumu ayarlama engeli
27 Kesik plakasÝ
28 Dikey konum ayarlama durağÝ
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun imal edilmiştir.
Daima, şebeke voltajÝnÝn, aletinizin üstünde yazÝlÝ olan
voltajla aynÝ olmasÝna dikkat edin.
Aletiniz, EN 61029 uyarÝnca çift yalÝtÝmlÝdÝr, bu
nedele topraklanmasÝ gerektirmez.
Sağ ayna
Gönye sÝkÝştÝrma düğmesi
Gönye mandalÝ
Gönye ölçeği
Sol ayna
Tezgah montaj delikleri
TaşÝma kolu
BaşlÝk kilidini açma kolu
Arka alt siper
Meyil ölçeği
Asma kilit deliği
BÝçak somun anahtarÝ
Mil kilidi düğmesi
Tetik şalter
Meyil mengenesi kolu
BaşlÝğÝ alt konumda tutma pimi
A3
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çÝplak bakÝr tellerin arz ettiği
tehlikeye dikkat ediniz.
29 ÇalÝşma desteği uzantÝsÝ
Uzatma kablosu
A4
30 Ayarlanabilir uzunluk engeli
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek ve çÝplak iletken,
kötü bağlantÝ, hasarlÝ yalÝtÝm kontrolü yapÝn.
Gerekli onarÝmlarÝ yapÝn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
A5
31 İşlenecek parça mengenesi
Voltaj düşmeleri
Ani çekilen akÝmlar kÝsa zamanlÝ voltaj düşmelerine neden
olurlar. Uygun olmayan güç sağlama koşullarÝnda diğer
ekimpan etkilenebilir.
Eğer güç sağlayÝcÝnÝn sistem empedansÝ 0,25 Ω’dan düşükse,
aksaklÝk olmasÝ ihtimali yoktur.
AmbalajÝn içindekiler
AmbalajÝn içinde aşağÝdakiler vardÝr:
1 Monte edilmiş gönye testeresi
1 BÝçak somun anahtarÝ
1 Testere bÝçağÝ, ATB (DW703)
1 Testere bÝçağÝ, TCG (DW702)
2 Mengeneler (DW702)
1 KullanÝm kÝlavuzu
1 AçÝlÝmlÝ çizim
• Nakliye sÝrasÝnda alette, parçalarÝnda veya aksesuarlarÝnda
hasar oluşup oluşmadÝğÝnÝ kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu kÝlavuzu iyice okuyup
anlamaya zaman ayÝrÝn.
TanÝm (şekil A1 - A6)
A1
1 İşlem kolu
2 Hareketli alt siper
83
A6
32 Toz torbasÝ
Montaj
Montajdan önce mutlaka aletin fişini çekin.
Paketi açma (şekil B)
• Testereyi, taşÝma kolundan (9) tutarak dikkatli bir şekilde
ambalajÝndan çÝkartÝn.
• İşlem kolunu (1) aşağÝya bastÝrÝn ve kilit pimini (18)
gösterildiği gibi çekin.
• UyguladÝğÝnÝz baskÝyÝ yavaşça azaltÝn ve kolun sonuna
kadar kalkmasÝna izin verin.
Tezgaha montaj (şekil C)
• Makinenin dört ayağÝnda, tezgaha montajÝ olanaklÝ kÝlan
delikler (8) mevcuttur. İki ayrÝ boydaki delikler yine iki ayrÝ
boy cÝvata kullanÝlabilmesini sağlÝyor. Deliklerin yalnÝzca
birinin kullanÝlmasÝ yeterlidir. Testerenizin yerinden
oynamasÝnÝ önlemek için daima sÝkÝca monta etmeye özen
gösterin. Testerenin taşÝnabilirlik özelliklerini daha da
arttÝrabilirsiniz : Makineyi 12.5 mm ya da daha kalÝn bir
kontrplak parçasÝna monte ederek, bu plaka üzerinde
çalÝşma tezgahÝnÝza mengenelerle tespit edebilir ya da
kolayca başka bir çalÝşma yerine taşÝyabilirsiniz.
tr - 3
TÜRKÇE
• Testereyi yukarÝda anlatÝldÝğÝ şekilde kontrplak levhasÝna
tespit ederken, tespit cÝvatalarÝnÝn plakanÝn altÝndan
çÝkmamasÝna dikkat edin. Plaka, çalÝşma tezgahÝnÝn üzerine
düz bir şekilde oturabilmelidir. Testereyi, herhangi bir
çalÝşma tezgahÝna tespit ederken, mengeneleri, tespit
deliklerinin bulunduğu sÝkÝştÝrma göbeklerine yerleştirin.
Mengenelerin bu göbeklerin dÝşÝndaki noktalara
yerleştirilmesi testerenin çalÝşmasÝnÝ olumsuz etkilemektedir.
• Testere bÝçağÝnÝn kesilen malxemede sÝkÝşmasÝ ya da kesim
hatalarÝnÝn önlenmesi için testerenin yerleştirildiği
yüzeyin engebeli olmamasÝna dikkat edin. Testere tezgah
üzerinde oynuyorsa, testere ayağÝnÝn altÝna ince bir kumaş
parçasÝ yerleştirerek testerenin tezgah yüzeyi üzerinde
sabit durmasÝnÝ sağlayÝn.
Testere bÝçağÝnÝn takÝlmasÝ (şekil D1 - D5)
• Alt siperi (2) salmak için başlÝk kilidini açma kolunu (10)
bastÝrÝn ve alt siperi mümkün olduğu kadar yukarÝya kaldÝrÝn.
• Siper dirseği vidasÝnÝ (33), açÝlÝ köşe parçasÝnÝn (34) vidanÝn
başÝ ile siper arasÝndan geçmesine izin verecek kadar gevşetin.
Bu, siper dirseğinin (35) bÝçak tespit vidasÝna (36) erişime
izin verecek kadar yükseltilmesini sağlayacaktÝr.
• Alt siper, siper dirseği vidasÝyla (33) üst pozisyondayken,
bir elinizle mil kilit düğmesini (15) bastÝrÝn, daha sonra
diğer elinizle takÝmdaki bÝçak somun anahtarÝnÝ (14)
kullanarak sol yivli bÝçak vidasÝnÝ (36) saat yönüne doğru
çevirerek gevşetin.
Mil kilidini kullanmak için, şekilde gösterildiği gibi
düğmeye basÝn ve mili kilit yerine oturana kadar
elle çevirin. Milin dönmesini önlemek için kilit
düğmesine basmaya devam edin (şekil D2).
• BÝçak tespit vidasÝnÝ (36) ve dÝş flanşÝ (37) çÝkartÝn.
• Testere bÝçağÝnÝ (38), iç flanşÝn (40) direkt karşÝsÝna
oturtulmuş olan bÝçak adaptörünün (39) üzerine takÝn.
BÝçağÝn alt köşesinde kalan dişlerin testerenin arka
kÝsmÝna (operatörün aksi yönünde) bakmasÝna dikkat edin.
• DÝş flanşÝ (37) yerine takÝn.
• Diğer elinizle mil kilidini kapalÝ tutarak bÝçak tespit
vidasÝnÝ (36) saat yönünün aksine çevirerek sÝkÝştÝrÝn.
• Siper dirseğini (35), açÝlÝ köşe parçasÝ (34), siper dirseği
vidasÝnÝn başÝ (33) altÝna gelene kadar aşağÝya hareket ettirin.
• Siper dirsek vidasÝnÝ sÝkÝştÝrÝn.
BÝçak dönerken mil kilidine kesinlikle basmayÝn.
Siper dirseğini aşağÝda tuttuğunuzdan emin olun ve
bÝçağÝ taktÝktan sonra siper dirseği vidasÝnÝ iyice
sÝkÝştÝrÝn.
Ayarlar
Ayarlardan önce mutlaka aletin fişini çekin.
Gönye testereniz fabrikada doğru bir şekilde ayarlanmÝştÝr.
Bu ayarÝn nakliyat ve taşÝma ya da başka bir nedenle yeniden
yapÝlmasÝ gerekirse, testerenizin ayarlanmasÝ için aşağÝdaki
talimatlarÝ uygulayÝn. Bu ayarlar bir kez yapÝldÝktan sonra
sabit kalacaktÝr.
BÝçağÝn kontrol edilmesi ve aynaya göre ayarlanmasÝ
(şekil E1 - E4)
• Gönye sÝkÝştÝrma düğmesini (4) gevşetin ve gönye kolunu (42)
salmak için gönye mandalÝnÝ (5) yukarÝya doğru sÝkÝştÝrÝn.
tr - 4
• Gönye kolunu, mandal bunu 0° gönye konumunda
kavrayana kadar çevirin. SÝkÝştÝrma düğmesini sÝkmayÝn.
• BÝçak, testere kesiğine (43) hemen girene başlÝğÝ kadar
aşağÝya çekin.
• AynanÝn sol tarafÝna (7) ve bÝçağa (38) bir kare blok (44)
dayayÝn (şekil F3).
Kare blokun bÝçak dişlerinin uçlarÝna temaz
etmemesine özen gösterin.
• Ayar yapmak için aşağÝdaki işlemi uygulayÝn:
• Üç vidayÝ (45) gevşetin ve ölçek/gönye kolu takÝmÝnÝ, kare
blok ile ölçüldüğünde bÝçak ile ayna arasÝnda 90°’lik bir
açÝ oluşana kadar sağa ya da sola hareket ettirin.
• Üç vidayÝ da (45) sÝkÝştÝrÝn. Bu arada gönye göstergesinde
gösterilen değerleri dikkate almayÝn.
Gönye göstergesinin ayarlanmasÝ (şekil E1, E2 & F)
• Gönye sÝkÝştÝrma düğmesini (4) gevşetin ve gönye kolunu
(42) salmak için gönye mandalÝnÝ (5) sÝkÝştÝrÝn.
• Gönye göstergesini (46) sÝfÝr konumuna ayarlamak için
testere kolunu şekil F’de gösterildiği gibi hareket ettirin.
• Gönye kolunu sÝfÝr noktasÝnÝn ötesine çevirerek, gönye
sÝkÝştÝrma düğmesi gevşek durumdayken, gönye mandalÝnÝn
yerine oturmasÝnÝ sağlayÝn.
• Göstergeyi (46) ve gönye ölçeğini (6) gözlemleyin.
Eğer gösterge tam sÝfÝrÝ göstermiyorsa, vidayÝ (47)
gevşetin, plastik kornişi (48) 0° okunana kadar hareket
ettirin ve vidayÝ sÝkÝştÝrÝn.
BÝçağÝn kontrol edilmesi ve tezgaha göre ayarlanmasÝ
(şekil G1 - G6)
• Meyil sÝkÝştÝrma kolunu (17) gevşetin.
• Meyil kolunun, dikey konum ayarlama engeli (28) karşÝsÝna
yerleştirilmiş olan açÝ konumu engeliyle (21) tam dikey
olmasÝnÝ sağlamak için meyil kolunu sağa doğru bastÝrÝn ve
meyil mengenesi kolunu sÝkÝştÝrÝn.
• BÝçak, testere kesiğine (43) hemen girene başlÝğÝ kadar
aşağÝya çekin.
• Tezgaha ve bÝçağÝn (38) üst karşÝsÝna bir kare blok (44)
yerleştirin (şekil. G3).
Kare blokun bÝçak dişlerinin uçlarÝna temaz
etmemesine özen gösterin.
• Ayar yapmak için aşağÝdaki işlemi uygulayÝn:
• Emniyet somununu (49) birkaç kere döndürerek gevşetin
ve bir yandan engel vidasÝnÝn (28) açÝ konumu engeliyle
(19) sÝkÝca temas etmesini sağlarken, bir yandan da kare
blokla ölçüldüğünde tezgah bÝçakla 90° konumuna
gelinceye kadar dikey konum ayarlama engeli vidasÝnÝ (28)
içe veya dÝşa doğru döndürün.
• Engel vidasÝnÝ (28) sabit tutarken emniyet kilidini (49)
sÝkÝca sÝkÝştÝrÝn.
• Meyil göstergesi (50) meyil ölçeği üzerinde (12) sÝfÝrÝ
göstermiyorsa, göstergeyi tutan vidayÝ (51) gevşetin ve
göstergeyi gerektiği gibi hareket ettirin.
AynanÝn ayarlanmasÝ (şekil H)
AynanÝn (7) sol tarafÝnÝn üst kÝsmÝ, testereye 48°’lik sol meyil
yapabilecek açÝklÝğÝ sağlamak için sola doğru
ayarlanabilmektedir. AynayÝ ayarlamak için :
• Plastik düğmeyi (23) gevşetin ve aynayÝ sola kaydÝrÝn.
• Testere kapalÝyken bir deneme yapÝn ve gereken açÝklÝğÝ
kontrol edin.
84
TÜRKÇE
AynayÝ, kesilecek parçayÝ en iyi şekilde desteklerken kolun
yukarÝ-aşağÝ hareketini engellemeyecek şekilde bÝçağa en
yakÝn konuma ayarlayÝn.
• Düğmeyi iyice sÝkÝn.
Oluk (52), testereden çÝkan tozlarla tÝkanabilir.
Oluğu bir çubuk ya da düşük basÝnçlÝ havayla
temizleyin.
Meyil açÝsÝnÝ kontrol etme ve ayarlama
(şekiller A1, A2, I1 & I2)
• Sol taraftaki ayna sÝkÝştÝrma düğmesini (23) gevşetin ve
sol aynanÝn üst kÝsmÝnÝ sonuna kadar sola kaydÝrÝn.
• Meyil tespit kolunu (17) gevşetin ve testere kolunu,
açÝ konum engeli (21) meyil konum ayar engelinin (26)
üzerine oturana kadar sola hareket ettirin. Bu 45° meyil
konumudur.
• Ayar yapmak için aşağÝdaki işlemi uygulayÝn:
• Emniyet somununu (53) birkaç kere döndürerek gevşetin
ve göstergede (54), meyil konumu ayarlama durağÝ üzerine
oturan açÝ konumu engeliyle (21) 45° okunana kadar meyil
konumu ayarlama engeli vidasÝnÝ (26) içeri veya dÝşarÝ
doğru döndürün.
• Engel vidasÝnÝ (26) sabit tutarken emniyet kilidini (53)
sÝkÝca sÝkÝştÝrÝn.
• Bir 3° sağ meyil ya da bir 48° sol meyil elde etmek için iki
ayar vidasÝ, testere kolunun gerektiği gibi hareket
etmesine izin verecek şekilde ayarlanmalÝdÝr.
KullanÝm talimatlarÝ
Daima güvenlik talimatlarÝna ve uygulanan kurallara
uyun.
Kullanmadan önce:
• Uygun testere bÝçağÝnÝ takÝn. Çok aşÝnmÝş bÝçaklar
kullanmayÝn. Makinenin azami devri, bÝçağÝn azami
devrinden fazla olmamalÝ.
• Çok küçük parçalar kesmeye çalÝşmayÝn.
• BÝçağÝn serbestçe kesmesini sağlayÝn. Kesimi zorlamayÝn.
• Kesime başlamadan önce motorun tam hÝza ulaşmasÝnÝ
bekleyin.
• Tüm sÝkÝştÝrma düğmeleri ve sÝkÝştÝrma kollarÝnÝn kavrar
vaziyette olmasÝna dikkat edin.
• Kesilecek parçayÝ tespit edin.
• Bu testereyle, ahşabÝn yanÝ sÝra birçok demir içermeyen
malzemeler de kesilebilmesine rağmen, bu kullanÝm
talimatlarÝ yalnÝzca ahşap kesimiyle ilgilidir. AynÝ esaslar
diğer malzemeler için de geçerlidir. Bu testereyle demir
içeren malzemeler (demir ve çelik) ya da duvar malzemesi
kesmeyin! AşÝndÝrÝcÝ zÝmpara diskleri kullanmayÝn!
• Kesik plakasÝ kullanmaya özen gösterin. Kesik aralÝğÝ
10 mm’den daha genişse testereyi kullanmayÝn.
Makinenin açÝlÝp-kapatÝlmasÝ (şekil J)
• Aleti çalÝştÝrmak için anahtar şaltere basÝn (16).
• CihazÝ durdurmak için düğmeyi bÝrakÝnÝz.
• ÇalÝştÝrma tetiğini açÝk konumda kilitlemek için bir
tertibat mevcut değildir. Ancak aleti kapalÝ konumda
kilitlemek üzere bir asma kilidin takÝlabileceği bir delik (13)
mevcuttur.
Dikey düz çapraz kesim (şekil A1, A2 & K)
• Gönye sÝkÝştÝrma düğmesini (4) gevşetip gönye mandalÝnÝ
(5) yukarÝya doğru sÝkÝştÝrÝn.
85
• Gönye mandalÝnÝ 0° konumunda kavratÝn ve gönye
sÝkÝştÝrma düğmesini sÝkÝn.
• Kesilecek ahşap parçasÝnÝ aynaya (3 & 7) dayayÝn.
• İşlem kolunu (1) kavrayÝn ve testere başlÝğÝnÝ salmak için
başlÝk kilidini açma kolunu (10) bastÝrÝn.
Motoru çalÝştÝrmak için tetik şalterine (17) basÝn.
• BÝçağÝn ahşabÝ kesmesi ve plastik kesik plakasÝna (27)
girmesi için testere başlÝğÝnÝ aşağÝya bastÝrÝn.
• Kesim bittikten sonra, şalteri indirin ve baş kÝsmÝnÝ üstteki
normal konumuna döndürmeden önce testere bÝçağÝnÝn
tamamen durmasÝnÝ bekleyin.
Dikey gönye çapraz kesimi (şekil L)
• Gönye sÝkÝştÝrma düğmesini gevşetin ve gönye mandalÝnÝ
yukarÝya doğru sÝkÝştÝrÝn. BaşlÝğÝ sağa ya da sola istenen
açÝya çekin.
• Gönye kolu otomatik olarak 10°, 15°, 22,5°, 31,62° ve 45°
konumlarÝna gelecektir. Herhangi bir ara açÝ ya da 50°
gerekliyse, başlÝğÝ sÝkÝca tutun ve gönye sÝkÝştÝrma
düğmesini sÝkarak kilitleyin.
• Kesime başlamadan önce, her zaman gönye sÝkÝştÝrma
düğmesinin iyice sÝkÝştÝrÝlmÝş olmasÝna dikkat edin.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Küçük bir off-cut ile bir ahşap parçasÝnÝ gönyelemek
için, ahşabÝ, off-cut’Ýn bÝçağÝn aynaya bakan geniş
açÝsÝ tarafÝnda olmasÝna dikkat edin.
Yani, sol gönye, off-cut sağda; sağ gönye off-cut solda.
Meyilli kesimler (şekil A1, A2 & M)
Meyil açÝlarÝ 3° sağdan 48° sola kadar seçilebilmekte ve
sÝfÝrla maksimum sağa veya sola doğru 45° meyil konumunda
ayarlanmÝş olan gönye koluyla kesilebilmektedir.
• Sol taraftaki ayna sÝkÝştÝrma düğmesini (23) gevşetin ve
sol aynanÝn üst kÝsmÝnÝ (7) sonuna kadar sola kaydÝrÝn.
Meyil sÝkÝştÝrma kolunu (17) salÝn ve istenen meyili ayarlayÝn.
• Meyil sÝkÝştÝrma kolunu (17) iyice sÝkÝştÝrÝn.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Kesim kalitesi
Bir kesimin düzgün olmasÝ, kesilen malzemenin cinsi gibi bir
dizi değişkene bağlÝdÝr. KalÝp çÝkarma ve hassaslÝk gerektiren
diğer işler için çok düzgün kesim gerektiğinde, keskin (60
dişli karpit) bÝçak ve yavaş, düzenli bir kesim hÝzÝ en iyi
sonuçlarÝ sağlayacaktÝr.
Kesilen malzemenin kesim sÝrasÝnda yürümemesine
dikat edin; parçayÝ sÝkÝca tespit edin.
Testere kolunu kaldÝrmadan önce daima bÝçağÝn
tamamen durmasÝnÝ bekleyin. Kesilen parçanÝn arka
kÝsmÝnda hala küçük çaplÝ yÝrtÝlmalar oluyorsa,
kesilecek ahşabÝn üzerine bir seloteyp şeridi
yapÝştÝrÝn. Kesimi şeridin içinden yaptÝktan sonra,
şeridi dikkatli bir şekilde çÝkartÝn.
Beden ve el konumu
Gönye testeresini kullanÝrken beden ve ellerinizin doğru konumda
olmasÝ kesim işini daha kolay, daha kesin ve güvenli yapacaktÝr.
• Ellerinizi daima kesim bölgesinden uzak tutun.
• Ellerinizi bÝçağa 150 mm’den daha fazla yaklaştÝrmayÝn.
• Kesim sÝrasÝnda parçayÝ tezgaha ve aynaya sÝkÝca bastÝrÝn.
ellerinizin konumunu, makine kapatÝldÝktan sonra bÝçak
tamamamen durana kadar değiştirmeyin.
• BÝçağÝn hareket yolunu kontrol etmek için asÝl kesimden
önce daima (makine kapalÝyken) deneme yapÝn.
tr - 5
TÜRKÇE
İki çizim (şekil N1 & N2) yalnÝzca dört taraflÝ nesneler
içindir. Gönye ve meyil açÝlarÝ, yüz sayÝsÝnÝn artÝşÝna bağlÝ
olarak değişmektedir. AşağÝdaki tabloda, bir dizi farklÝ
şekiller için geçerli açÝlar belirtilmiştir. Bu şekillerin
yüzlerinin eşit uzunlukta olduğu varsayÝlmaktadÝr.
Tabloda gösterilmeyen şekillerin gönye ya da meyilini
belirlemek için 180°’yi şeklin toplam yüz sayÝsÝna bölün.
Yüz sayÝsÝ
4
5
6
7
8
9
10
tr - 6
Gönye ya da meyil açÝsÝ
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
10
15
20
25
30
35
40
45
KARE KUTU
65
70
75
80
85
5
40
50
55
60
40
35
45
35
40
6 YÜZLÜ
KUTU
30
35
70
75
30
65
30
25
55
60
25
50
45
55
35
45
15
20
40
60
70
20
65
20
25
50
Gönye ayarÝnÝn kullanÝlmasÝ
AynÝ kesim, kesilecek parçanÝn geniş yüzeyi aynaya karşÝ
yerleştirilerek sağa ve sola eğimle de yapÝlabilmektedir.
0
75
Meyil ayarÝnÝn kullanÝlmasÝ
Her iki levhanÝn açÝlarÝ 45°’ye ayarlanÝr. Böylece toplam
90°’lik bir köşe elde edilmektedir. Gönye kolu sÝfÝr
konumunda kitlenmiştir. Ahşap parçasÝ, düz, geniş tarafÝ
tezgaha, ve dar kenarÝ aynaya bakacak şekilde yerleştirilecek.
45
15
30
40
15
25
35
30
10
8 YÜZLÜ
KUTU
5
10
20
25
KUTU YÜZÜ AÇISI (AÇI “A”)
Süslü kalÝplar ve diğer çerçeveler
Testerenize tam olarak hakim olabilmek için hurda ahşap
parçalarÝyla birkaç basit kesim denemesi yapÝn.
Testereniz, şek. N1’de gösterilen gibi eğimli köşe kesimleri
yapabilmek için n uygun cihazdÝr. Şekilde gösterilen eklem
farklÝ meyil ayarlarÝ kullanÝlarak yapÝlmÝştÝr.
85
Resim çerçevesi, kutu ve diğer dört yüzlü cisimlerin
kesilmesi (şekil N1 & N2)
80
Uzun perçalarÝn desteklenmesi (şekil A3)
• Uzun parçalar için daima destek kullanÝn.
• En iyi sonucu elde etmek için, testerenizin tezgah
genişliğini arttÝran çalÝşma desteği uzantÝsÝnÝ (29)
kullanarak elde edebilirsiniz (satÝcÝnÝzdan aksesuar olarak
temin edebilirsiniz). Uzun parçalarÝ, uçlarÝnÝn sarkmamasÝ
için sÝpa ya da benzer donanÝmla destekleyin.
• AşağÝdaki tablo,en çok kullanÝlan bileşik gönye kesimleri
için doğru meyil ve gönye ayarlarÝnÝ seçmede size yardÝmcÝ
olacaktÝr. Tabloyu kullanmak için, projenizin istenen “A”
(şekil O2) açÝsÝnÝ kullanÝn ve bu açÝyÝ tablodaki uygun eğri
üzerinde bulun. Bu noktadan tabloyu aşağÝya doğru takip
ederek doğru meyil açÝsÝnÝ bulun ve düz çizgiyi takip
ederek doğru gönye açÝsÝnÝ bulun.
• Teterenizi bu açÝlar
• Testerenizi bu açÝlara ayarlayÝn ve birkaç deneme kesimi yapÝn.
• Kesilen parçalarÝ birleştirmeyi deneyin.
• Örnek: 25° dÝş açÝlÝ (açÝ “A”) (şekil O2) 4 taraflÝ bir kutu
yapabilmek için sağ üst taraftaki eğriyi kullanÝn.
Eğri ölçeği üzerinde 25°’yi bulun. Testerenin gönye açÝsÝnÝ
(23°) bulmak için eğriyi kesen yatay çizgisini her iki yönde
takip edin. AynÝ şekilde testerenin meyil açÝsÝ ayarÝnÝ (40°)
bulmak için eğriyi kesen dikey çizgiyi yukarÝya ya da aşağÝya
doğru takip edin. Testere ayarlarÝnÝ denemek için birkaç
hurda ahşap parçasÝ üzerinde kesim yapÝn.
85
Demir karÝşÝmÝ olmayan metallerin kesiminde
herzaman sÝkÝştÝrÝcÝ mengene kullanÝnÝz.
Kesim açÝsÝnÝn, kesimden kesime değişmesi halinde,
meyil sÝkÝştÝrma düğmesi ve gönye sÝkÝştÝrma
düğmesinin güvenli bir şekilde sÝkÝştÝrÝlmasÝna
dikkat edin. Bu düğmeler, gönye ya meyil
değiştirildikten sonra sÝkÝştÝrÝlmalÝdÝr.
80
Kesilecek parçanÝn tespit edilmesi (şekil A5)
• Mümkün olduğu ölçüde, kesilecek parçayÝ testereye tespit
etmeye çalÝşÝn.
• En iyi sonuçlarÝ almak için, bu testereyle kullanÝlmak üzere
tasarlanan mengeneyi (31) kullanÝn. Kesilecek parçalarÝ
aynaya tespit edin. PArçayÝ, testere bÝçağÝnÝn her iki
yanÝna da tespit edebilirsiniz. Mengeneyi, aynanÝn düz ve
sağlam yüzeyine takÝn.
Bileşik gönye (şekil O1 & O2)
Bileşik gönye, bir gönye açÝsÝ (şekil N2) ve bir meyil açÝsÝnÝn
(şekil N1) birlikte kullanÝldÝğÝ bir kesim türüdür. Bu kesim
türü, eğimli kenarlarÝ olan çerçeve ve kutularÝn yapÝmÝ için
kullanÝlmaktadÝr, bknz. şekil O1.
BU GÖNYE AÇISINI TESTERE ÜZERİNDE
AYARLAYIN
• Ellerinizi çapraz tutmayÝn.
• Yere dengeli bir şekilde basÝn ve dengenizi muhafaza edin.
• Testere kolunu sağa ya da sola hareket ettirirken,
hareketi takip eden ve testere bÝçağÝ tarafÝnda durun.
• bir kelem çizgisini takip ederken siper açÝklÝğÝndan yönü
kontrol edin.
10
15
20
15
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
BU MEYİL AÇISINI TESTERE ÜZERİNDE AYARLAYIN
Verniyer (şekil P1 - P3)
Testereniz, kesim hassasiyetini arttÝran bir verniyer ile
donatÝlmÝştÝr. Verniyer, kÝsmi dereceler ( 1/ 4 °, 1/2 °, 3 / 4 °)
gerektiren ayarlar için, en yakÝn 1/4 °’ye (15 dakika) yakÝn
gönye açÝlarÝnÝ tam olarak ayarlama olanağÝ sağlamaktadÝr.
Verniyeri kullanmak için aşağÝda belirtilen işlemleri uygulayÝn.
Örn., gönys ayarÝnÝ yapmak istediğiniz ayar 24 1/ 4 ° sağ.
• Gönye testeresini kapatÝn.
• Verniyerdeki merkezi çizgiyi (bknz. şekil şekil P1) gönye
ölçeğindeki istenen en yakÝn tam dereceyle birleştirerek
gönye açÝsÝnÝ ayarlayÝn. şekil P1’i dikkatle inceleyin.
Gösterilen gönye ayarÝ 24° sağdÝr.
86
TÜRKÇE
• Ek bir 1 / 4 ° ayarÝ için, gönye kolu kilidini sÝkÝştÝrÝp, kolu, 1/ 4°
verniyer çizgisi gönye ölçeği üzerindeki en yakÝn derece ile
birleşene kadar dikkatle sağa hareket ettirin.
Bu örnekte, gönye ölçeğindeki en yakÝn derece çizgisi 25°’dir.
Şek. şekil P2’de 24 1/ 4° sağ gönye ayarÝ gösterilmektedir.
• Sağ gönye ayarÝ:
- Kolu, uygun verniyer çizgisini gönye ölçeğindeki en
yakÝn çizgiyle birleştirmek üzere sağa hareket ettirerek
gönye açÝsÝnÝ arttÝrÝn.
- Kolu, uygun verniyer çizgisini gönye ölçeğindeki en
yakÝn çizgiyle birleştirmek üzere sola hareket ettirerek
gönye açÝsÝnÝ azaltÝn.
• Sol gönye ayarÝ:
- Kolu, uygun verniyer çizgisini gönye ölçeğindeki en
yakÝn çizgiyle birleştirmek üzere sola hareket ettirerek
gönye açÝsÝnÝ arttÝrÝn.
- Kolu, uygun verniyer çizgisini gönye ölçeğindeki en
yakÝn çizgiyle birleştirmek üzere sağa hareket ettirerek
gönye açÝsÝnÝ azaltÝn.
Kesme kaidesi kornişleri
Kaide kornişinin kesimi 45°’lik bir meyil açÝsÝnda
gerçekleştirilmektedir.
• Kesim yapmadan önce testere kapalÝyken bir deneme yapÝn.
• Bütün kesimler testerenin üzerinde düz yatan kornişin arka
kÝsmÝyla yapÝlÝr.
İç köşe
- Sol taraf
• Kornişi, üst tarafÝ aynaya karşÝ gelecek şekilde yerleştirin.
• Kesimin sol tarafÝnÝ koruyun.
- Sağ taraf
• Kornişi, alt tarafÝ aynaya karşÝ gelecek şekilde yerleştirin.
• Kesimin sol tarafÝnÝ koruyun.
- Sağ taraf
• AynanÝn karşÝsÝndaki kornişin altÝ.
• Sol gönye.
• Kesimin sol tarafÝnÝ koruyun.
DÝş köşe
- Sol taraf
• AynanÝn karşÝsÝndaki kornişin altÝ.
• Sol gönye.
• Kesimin sol tarafÝnÝ koruyun.
- Sağ taraf
• AynanÝn karşÝsÝndaki kornişin üstü.
• Sağ gönye.
• Kesimin sağ tarafÝnÝ koruyun.
Toz çekme (şekil A2 & A6)
• Toz torbasÝnÝ toz (32) musluğu üzerine geçirin (20).
• Mümkün olduğu sürece toz emisyonlarÝyla ilgili kurallara
uygun olarak tasarlanmÝş bir toz çekme cihazÝ kullanÝn.
Testere bÝçaklarÝ
YukarÝda belirtilen kesim sonuçlarÝnÝ elde edebilmek için
daima 30 mm mil delikli 250 mm’lik testere bÝçaklarÝ kullanÝn.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için bayinize
başvurun.
TaşÝma (şekil B)
Gönye testeresini kolayca taşÝyabilmeiniz için, testere
kolunun üstünde bir taşÝma kolu (9) bulunmaktadÝr.
• Testereyi taşÝmak için, kolu indirin ve tespit pimine (18)
basÝn.
• Testereyi taşÝmak için daima, şekil B’de gösterilen taşÝma
kolunu (9) ya da el girintisini (22) kullanÝn.
BakÝm
DÝş köşe
- Sol taraf
• Kornişi, alt tarafÝ aynaya karşÝ gelecek şekilde yerleştirin.
• Kesimin sağ tarafÝnÝ koruyun.
- Sağ taraf
• Kornişi, üst tarafÝ aynaya karşÝ gelecek şekilde yerleştirin.
• Kesimin sağ tarafÝnÝ koruyun.
Taç kornişleri kesme
Taç kornişin kesimi bir bileşik gönye içinde gerçekleştirilir.
En üst derecede bir kesinlik elde etmek için, testereniz daha
önceden ayarlanmÝş 31,62°’lÝk gönye ve 33,85°’lik meyil açÝ
konumuna sahiptir. Bu ayarlar, üstte 52°’lik ve altta 38°’lik
açÝlara sahip standart taç kornişler içindir.
• Nihai kesimleri yapmadan önce artÝk malzemelerle kesim
denemeleri yapÝn.
• Bütün kesimler bir sol meyilde ve kaidenin karşÝsÝndaki
kornişin arkasÝyla yapÝlmaktadÝr.
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum bakÝmla uzun süre çalÝşacak
şekilde imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalÝşmasÝ,
alete gerekli bakÝmÝn yapÝlmasÝna ve düzenli temizliğe bağlÝdÝr.
Temizlik
HavalandÝrma kanallarÝnÝn temiz ve açÝk olmasÝna dikkat edin ve
aletin gövdesini düzenli olarak yumuşak bir bezle temizleyin.
• Tezgah üzerini düzenli olarak temiz tutmaya özen
gösteriniz.
• Talaş toplama sistemlerini düzenli olarak temizleyin.
İstenmeyen aletler ve çevre
AtacağÝnÝz eski aletinizi, çevreyi etkilemeyecek biçimde
ortadan kaldÝran D E WALT onarÝm merkezlerine götürün.
İç köşe
- Sol taraf
• AynanÝn karşÝsÝndaki kornişin üstü.
• Sağ gönye.
• Kesimin sol tarafÝnÝ koruyun.
87
tr - 7
TÜRKÇE
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağÝr hizmet tipi endüstriyel aletinizin performansÝ
sizi tam olarak tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas için
yetkili bayinize geri götürebilirsiniz. SatÝn alma belgesinin
ibrazÝ şarttÝr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yÝllÝk tam garantiye ek olarak, tüm D E WALT aletleri bir
yÝl süreyle ücretsiz servis desteğine de sahiptir. SatÝn alma
tarihinden itibaren bir yÝl içinde yapÝlan hiçbir onarÝm ve
koruyucu bakÝm işleminden işçilik ücreti almamaktayÝz.
SatÝn alma tarihinin belgelenmesi şarttÝr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağÝr hizmet tipi endüstriyel aletleri, satÝş
tarihinden itibaren bir yÝl süreyle garantilidir.
HatalÝ malzemeden veya işçilikten kaynaklanan tüm
arÝzalar ücretsiz onarÝlÝr. Lütfen aleti herhangi bir yetkili
D E WALT veya Black & Decker servis merkezine gönderin,
ya da bizzat başvurun.
Bu garanti aşağÝdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• BaşkalarÝ tarafÝndan yapÝlan veya girişimde bulunulan
onarÝmlardan kaynaklanan hasar
• YanlÝş kullanÝm, ihmal, eskime ve aşÝnmadan, alet
üzerinde değişiklik ve amaç dÝşÝ kullanÝmdan
kaynaklanan hasar.
Size en yakÝn yetkili D E WALT tamir acentesi için lütfen bu
kÝlavuzun arkasÝnda bulunan uygun telefon numarasÝnÝ
kullanÝn. Buna ek olarak, D E WALT yetkili tamir servislerinin
bir listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile ilgili tüm detayli
bilgileri Internet’de www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
tr - 8
88
∂§§∏¡π∫∞
°ø¡π∞∫√ ¶ƒπ√¡π DW702/DW703
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË
ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
√‹ ÙÚÔ¯Ô‡
ª¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÏÂ›‰·˜
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ 90Æ
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 45Æ
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ 90Æ
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ 45Æ
°ˆÓȷ΋ ÎÔ‹ (̤ÁÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ)
§ÔÍ‹ ÎÔ‹ (̤ÁÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ)
DW702
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
50Æ
50Æ
-
DW703
230
1.600
250
30
5.000
162
114
90
58
50Æ
50Æ
48Æ
3Æ
mm
mm
95
41
95
41
mm
mm
67
41
67
41
mm
mm
-
95
25
mm
s
kg
< 10,0
14,8
20
< 10,0
13,8
V
W
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
·ÚÈÛÙÂÚ¿
‰ÂÍÈ¿
·ÚÈÛÙÂÚ¿
‰ÂÍÈ¿
ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 0Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ Ï¿ÙÔ˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 89 mm
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 162 mm
ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 45Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ Ï¿ÙÔ˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 89 mm
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 114 mm
Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›· 45Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ Ï¿ÙÔ˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 61mm
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 161 mm
ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 31,62Æ, Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›· 33,85Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 133 mm
ÃÚfiÓÔ˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÊÚÂÓ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘
µ¿ÚÔ˜
DW702/DW703
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËηÓ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜: 98/37/EOK, 89/336/EOK, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 & EN 61029.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ
DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
DW702
88,8
DW703
88,8
101,7
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
101,7
™Ù·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘
m/s2
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Cert. No.
AM2110437.01
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
89
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·˘Ùfi ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿.
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÚ·Û›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÁ·Û›·˜
Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ ʈÙÈṲ̂ÓË (250 - 300 Lux). ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚËÍË,
.¯. ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ·È‰È¿, ÂÈÛΤÙ˜ ‹ ˙Ò· Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
4 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó·
È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿
ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û ˘·›ıÚÈÔ˘˜
¯ÒÚÔ˘˜, ÊÔÚ¤ÛÙ ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ù· ηٿÏÏËÏ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ˘Ô‰‹Ì·Ù·.
5 ∞ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·
ºÔÚ¤ÛÙ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿. ºÔÚ¤ÛÙ ̿Ûη ÚÔÛÒÔ˘ ‹
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÂÚÁ·Û›·
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ
ۈ̷Ùȉ›ˆÓ. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ù· ۈ̷ٛ‰È· ·˘Ù¿ Ó· ›ӷÈ
Ôχ ıÂÚÌ¿, Ó· ÊÔÚ¿Ù Â›Û˘ ԉȿ ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙË ıÂÚÌfiÙËÙ·.
ºÔÚ¤ÛÙ ˆÙÔ·Û›‰Â˜ ÔÔÙ‰‹ÔÙÂ Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘ Û·˜
ÚÔηÏ› ‰˘ÛÊÔÚ›·, ‰ËÏ·‰‹ Â¿Ó Ë Ë¯ËÙÈ΋ ›ÂÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ˘Âڂ› Ù· 85 dB(A).
6 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ
(.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ (.¯. ÛÂ
˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi
Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
7 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ¿ÛË Î·È Ó·
‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
8 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.
∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô
Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
E¿Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Û˘Û΢ÒÓ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ηÈ
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜
Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ.
11 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ
¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
12 ∫·Ï҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηÈ
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ, ·Ó ¤¯ÂÈ Êı·Ú›.
el - 2
E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ Û ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÌfiÓÔ Î·Ï҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ
Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‹Ì·ÓÛË.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ·
‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ·
Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘. ªË ˙ÔÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È
Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜. EϤÁÍÙ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Î·Î‹
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Î·È ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÁÈ· ̤ÚË Ô˘
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ, ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜, Î·È ÁÂÓÈο οı ›‰Ô˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È
Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ÁÈ·
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó οÔÈÔ
ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÏ¿Ùو̷. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô, Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ı¤ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘¯fiÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ÂÈÛ΢¿ÛÂÙÂ
ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
15 µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔÙÔ‡
·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›Ù ·fi ·˘Ùfi. µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· fiÙ·Ó
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÚÔÙÔ‡ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi, ·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, Î·È ÚÈÓ
·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘.
16 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
¶ÚÔÙÔ‡ ‚¿ÏÂÙ ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi Ù˘. ¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È ηÈ
·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
EÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
19 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ ÛÂ
ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ fiϘ ÔÈ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ Ó· ›ӷÈ
ÛÙÂÁÓÔ›, ηı·ÚÔ› Î·È ¯ˆÚ›˜ Ï¿‰È· ‹ ÁÚ¿Û·.
20 EÈÛ΢¤˜
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ù˘ DEWALT. √È ÂÈÛ΢¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È
ÌfiÓÔ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο
ÁÓ‹ÛÈˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ
ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ ∫·ÓfiÓ˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· °ˆÓȷο ¶ÚÈfiÓÈ·
21 EÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
√ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÏÂ›‰·˜ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ı· ·Ó˘„ˆı› ·˘ÙfiÌ·Ù·
fiÙ·Ó Î·Ù¤‚ÂÈ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜. £· ¯·ÌËÏÒÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙË ÏÂ›‰·
fiÙ·Ó ·Ó˘„ˆı› Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜. √ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÌÔÚ› Ó·
·Ó˘„ˆı› Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‹ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹ÚˆÓ ÏÂ›‰·˜‹ ÁÈ· ÂÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
90
∂§§∏¡π∫∞
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·Ó˘„ÒÓÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Â¿Ó
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
22 EÎÛÊÂÓ‰ÔÓÈ˙fiÌÂÓ· ÙÂÌ·¯›‰È· ÎÔ‹˜
∆Ô ÂÌÚfiÛıÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ʤÚÂÈ ÂÚÛȉˆÙ¿
·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηχÙÂÚË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹.
∞Ó Î·È Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ù·
ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓÈ˙fiÌÂÓ· ÙÂÌ¿¯È·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
fiÙ·Ó ÎÔÈٿ٠̤۷ ·fi Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·.
23 §Â›‰Â˜ ¶ÚÈÔÓÈÔ‡
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÔÚ¿.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙË ÏÂ›‰· ÎÔÊÙÂÚ‹. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂ›‰Â˜
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·fi ÙË Û˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË. °È· ÛˆÛÙ‹
‰È·ÛÙ·ÛÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·.
24 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ ÏÂ›‰·˜
¶ÔÙ¤ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘˜.
25 ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ó· Â›Ó·È Ì·ÎÚ˘¿ ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡. ¶ÔÙ¤ ÌË Ù· ‚¿˙ÂÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰· fiÙ·Ó
ÙÔ ÚÈfiÓÈ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷.
26 ¢È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·
∞Ó˘„ÒÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ·fi ÙËÓ ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘
ÚÈÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË. ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÏÔοÚÔÓÙ·˜ ÌÂ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ οÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ÙË ÏÂ›‰·. ªË ÛÊËÓÒÓÂÙ ٛÔÙ ÛÙÔÓ
·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
27 ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÏÂ›‰·˜ Î·È ÎÔÏ¿ÚˆÓ ¿ÍÔÓ·
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· Î·È Ù· ÎÔÏ¿Ú· ¿ÍÔÓ· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÛÙȘ
ÂÈÊ¿ÓÂȘ Â·Ê‹˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ·
Ó· Ù· ÛÊ›ÍÂÙÂ.
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi 5 ÆC ̤¯ÚÈ 40 ÆC.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ °ˆÓÈ·Îfi ¶ÚÈfiÓÈ
1 ∫ÏÂȉ› ÏÂ›‰·˜
1 §Â›‰·, ATB (DW703)
1 §Â›‰·, TCG (DW702)
2 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú˜ (DW702)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ
ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A1 – A6)
A1
1 §·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
2 ∫ÈÓËÙfi˜ οو ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
3 ¢ÂÍÈfi˜ Ô‰ËÁfi˜
4 ªÔ¯Ïfi˜ Û‡ÛÊÈ͢ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘
5 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓÈ·ÎÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘
6 ∫ϛ̷η ÁˆÓÈ·ÎÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘
7 ∞ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ô‰ËÁfi˜
8 √¤˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ¿ÁÎÔ˘
9 §·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
10 ªÔ¯Ïfi˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜
11 √›ÛıÈÔ˜ οو ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
12 ∫ϛ̷η Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜
13 √‹ ÏԢΤÙÔ˘
14 ∫ÏÂȉ› ÏÂ›‰·˜
15 ∫Ô˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¿ÍÔÓ·
16 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
17 §·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜
18 ∫¿Ùˆ ›ÚÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÎÂÊ·Ï‹˜
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ
Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË Î·Ù¿ EN 61029.
∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ ÌÂ
·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ.
¶ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÒÛ˘ Ù¿Û˘
√È ÌÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ·È¯Ì¤˜ Ú‡̷ÙÔ˜ (˘ÂÚÙ¿ÛÂȘ) ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÒÛÂȘ
Ù¿Û˘ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ™Â ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
Ú‡̷ÙÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÏÔÈ¤˜ Û˘Û΢¤˜.
∞Ó Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏÒÙÂÚË
·fi 0,25 ø, ÙfiÙÂ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ‰È·Ù·Ú¿ÍÂˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹.
91
A2
20 ™ÙfiÌÈÔ ÛÎfiÓ˘
21 ∞Ó·ÛÙÔϤ·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ı¤Û˘
22 EÛÔ¯‹ ¯ÂÚÈÔ‡
23 ∫Ô˘Ì› Û‡ÛÊÈ͢ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Â¿Óˆ Ô‰ËÁÔ‡
24 ∞Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
25 ¶ÂÚ›‚ÏËÌ· ÎÈÓËÙ‹Ú·
26 ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi˜ ·Ó·ÛÙÔϤ·˜ ı¤Û˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜
27 ¶Ï¿Î· ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜
28 ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi˜ ·Ó·ÛÙÔϤ·˜ ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ı¤Û˘
A3
29 E¤ÎÙ·ÛË ˘ÔÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜
A4
30 ∞Ó·ÛÙÔϤ·˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜
A5
31 ™ÊÈÎÙ‹Ú·˜ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘
A6
32 ™¿ÎÔ˜ ÛÎfiÓ˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
∞ÔÛ˘Û΢·Û›· (ÂÈÎ. µ)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙË Û˘Û΢·Û›·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (9).
• ¶È¤ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (1) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
›ÚÔ (18), fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙËÓ ›ÂÛË ÚÔ˜ Ù· οو Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ
‚Ú·¯›ÔÓ· Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Ï‹Ú˜ ‡„Ô˜ ÙÔ˘.
™ÙÂÚ¤ˆÛË Û ¿ÁÎÔ (ÂÈÎ. C)
• À¿Ú¯Ô˘Ó Ô¤˜ (8) Î·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· fi‰È· ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘
ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Û ¿ÁÎÔ. ¶ÚԂϤÔÓÙ·È ‰‡Ô Ô¤˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ
ÌÂÁÂıÒÓ ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂÁ¤ıË ‚ȉÒÓ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ô¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô. ¶¿ÓÙ· ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÁÂÚ¿
ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘. °È· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ
ÎÔÓÙÚ·ϷΤ ¿¯Ô˘˜ 12.5 mm ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÛÊȯı› ÛÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ ‹ Ó·
ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· Í·Ó·ÛÊȯı›.
• √Ù·Ó ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÎÔÓÙÚ·ϷΤ,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ‚›‰Â˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ‰ÂÓ ÚÔÂͤ¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘. ∆Ô ÎÔÓÙÚ·ϷΤ Ú¤ÂÈ Ó· οıÂÙ·È ÈÛfi‰· ÛÙÔ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÂÚÁ·Û›·˜. √Ù·Ó ÛÊ›ÁÁÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÊ›ÍÙ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÚÔÂÍÔ¯¤˜ Û‡ÛÊÈ͢ fiÔ˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ô¤˜ ÙˆÓ ‚ȉÒÓ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘. ∏ Û‡ÛÊÈÍË Û οı ¿ÏÏÔ
ÛËÌÂ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• °È· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË Î·È ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·, ‚‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓË ‹ Ì ¿ÏÏÔ
ÙÚfiÔ ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊË. E¿Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÏÂÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ˘ÏÈÎÔ‡ οو ·fi ÙÔ fi‰È ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Ó· ÛÙÂÚˆı› ηϿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. D1 - D5)
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ (10) ÁÈ· Ó·
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (2), ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
·Ó˘„ÒÛÙ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÏÂ›‰·˜ (33) ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó·
ÌÔÚ› ÙÔ ÁˆÓÈfiÌÔÚÊÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· (34) Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÂٷ͇ Ù˘
ÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‚›‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·. ∞˘Ùfi ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ
‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (35) Ó· ·Ó˘„ˆı› ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó·
ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚›‰· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (36).
• ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ ·Ó·ÛËΈ̤ÓË ı¤ÛË
̤ۈ Ù˘ ‚›‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (33), ·Ù‹ÛÙÂ
ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ ¿ÍÔÓ· (15) Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ, Î·È Î·ÙfiÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ ÎÏÂȉ› ÏÂ›‰·˜ (14) Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ
¯¤ÚÈ ÁÈ· Ó· χÛÂÙ ÙË ‚›‰· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊÔ
Û›ڈ̷ (36), ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
°È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·, ȤÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ì ÙÔ
¯¤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÈÛı·Óı›Ù fiÙÈ È¿ÓÂÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™˘Ó¯›ÛÙÂ
Ó· Ȥ˙ÂÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ ÙË
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚›‰· ÏÂ›‰·˜ (36) Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi
ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (37).
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ (38) ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÏÂ›‰·˜ (39)
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (40),
ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÛÙË Î¿Ùˆ ¿ÎÚË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó
ÚÔ˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹).
• TÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (37).
• ™Ê›ÍÙ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚›‰· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (36) ÛÙÚ›‚ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ
·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓË Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ Û·˜.
el -4
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (35) ̤¯ÚÈ
ÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· (34) Ó· Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ‚›‰·˜
ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (33).
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
¶ÔÙ¤ ÌË Ȥ˙ÂÙ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ›ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÂÓÒ
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ÏÂ›‰·. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ Îڷٿ٠ÙÔ
ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· οو Î·È Ó· ÛÊ›ÍÂÙ ηϿ ÙË
‚›‰· ÙÔ˘ ·ÊÔ‡ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰·.
ƒ‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Ú‡ıÌÈÛ˘.
∆Ô °ˆÓÈ·Îfi ¶ÚÈfiÓÈ Û·˜ Ú˘ıÌ›ÛÙËΠÂ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ.
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·Ó·Ú‡ıÌÈÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ‹˜
ÙÔ˘ ‹ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ÛÙ¿‰È· ·Ú·Î¿Ùˆ
ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Á›ÓÔ˘Ó,
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÎÚȂ›˜.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. E1 - E4)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (4) Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (5) ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÁÈ· Ó·
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (42).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ̤¯ÚÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙË ı¤ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 0Æ. ªË ÛÊ›ÁÁÂÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙË ÎÂÊ·Ï‹ ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ï›ÁÔ
ÛÙË Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (43).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (44) ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ (7)
ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ÏÂ›‰·˜ (38) (ÂÈÎ. F3).
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ÙÚÂȘ ‚›‰Â˜ (45) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ
Îϛ̷η˜/‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿
̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· Ó· Â›Ó·È Û ÁˆÓ›· 90ÆÌ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi fiˆ˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È
Ì ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• ™Ê›ÍÙ ¿ÏÈ ÙȘ ÙÚÂȘ ‚›‰Â˜ (45). ¢ÒÛÙ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘
‰Â›ÎÙË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Û’·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. E1, E2 & F)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (4) Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (5) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ
‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (42).
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ
‰Â›ÎÙË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (46) ÛÙË ı¤ÛË Ìˉ¤Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ
Û¯‹Ì· F.
• ªÂ ÙË Ï·‚‹ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ¯·Ï·ÚˆÌ¤ÓË, ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ηıÒ˜
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÙÔÓ ÂÚÓ¿Ù ·fi
ÙË ı¤ÛË Ìˉ¤Ó.
• ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË (46) Î·È ÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (6).
∞Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰Â ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ìˉ¤Ó, χÛÙ ÙË ‚›‰· (47),
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ· (48) ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË 0Æ Î·È ÛÊ›ÍÙÂ
ÙË ‚›‰·.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· (ÂÈÎ. G1 - G6)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (17).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· Ó·
ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ηٷÎfiÚ˘ÊÔ˜, Ì ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ·
ÁˆÓȷ΋˜ ı¤Û˘ (21) ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â¿Óˆ ÛÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ·Ó·ÛÙÔϤ·
Ú‡ıÌÈÛ˘ ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ı¤Û˘ (28) Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙËÓ Ï·‚‹ ÙÔ˘
ÛÊÈÎÙ‹Ú· Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜.
92
∂§§∏¡π∫∞
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙË ÎÂÊ·Ï‹ ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ï›ÁÔ
ÛÙË Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (43).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ (44) Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ,
ÒÛÙ ӷ ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙË ÏÂ›‰· (38) (ÂÈÎ. G3).
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• §‡ÛÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ·ÛÊ·Ï›·˜ (49) ηٿ ÌÂÚÈΤ˜ ‚fiÏÙ˜ ηÈ
¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ Ô ·Ó·ÛÙÔϤ·˜ (28)
ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Î·Ï¿ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· ÁˆÓȷ΋˜ ı¤Û˘ (19),
ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ·Ó·ÛÙÔϤ· ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ı¤Û˘ (28) ̤۷ ‹
¤Íˆ ̤¯ÚÈ Ë Ï¿Ì· Ó· ‚ÚÂı› Û ÁˆÓ›· 90ÆÛ ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¿ÁÎÔ,
fiˆ˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ·ÛÊ·Ï›·˜ (49) ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·Î›ÓËÙÔ ÙÔÓ
·Ó·ÛÙÔϤ· (28).
• E¿Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (50) ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ Îϛ̷η
ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (12), ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (51) Ô˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔÓ
‰Â›ÎÙË Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ˘ (ÂÈÎ. H)
∆Ô ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (7) ÌÔÚ› Ó·
Ú˘ıÌÈÛÙ› ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ‰È¿ÎÂÓÔ, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ
ÚÈfiÓÈ Ó· Îfi‚ÂÈ ÏÔÍ¿ Ì Ï‹ÚË ÁˆÓ›· 48E ·ÚÈÛÙÂÚ¿. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ
ÙÔÓ Ô‰ËÁfi:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ Ï·‚‹ (23) Î·È Û‡ÚÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ Ù·
·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ∫¿ÓÂÙ ÂÎ ÎÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ
ÂϤÁÍÙ ÙËÓ ‡·ÚÍË ‰È·Î¤ÓÔ˘. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ
fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰· ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È
ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ÚÔ˜ Ù· οو.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙË Ï·‚‹.
∏ ÂÁÎÔ‹ Ô‰‹ÁËÛ˘ (52) ÌÔÚ› Ó· ÊÚ¿ÍÂÈ ·fi Ù·
ÚÈÔÓ›‰È·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ̛· ‚¤ÚÁ· ‹ ·¤Ú· ¯·ÌËÏ‹˜
›ÂÛ˘ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (ÂÈÎ. A1, A2, I1 & I2)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ (23) ηÈ
Û‡Ú·Ù ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù·
·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (17) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙÂ
ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ̤¯ÚÈ Ô ·Ó·ÛÙÔϤ·˜
ÁˆÓȷ΋˜ ı¤Û˘ (21) Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ı¤Û˘
Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (26). ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ 45Æ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• §‡ÛÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ·ÛÊ·Ï›·˜ (53) ηٿ ÌÂÚÈΤ˜ ‚fiÏÙ˜ Î·È Á˘Ú›ÛÙÂ
ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ·Ó·ÛÙÔϤ· ı¤Û˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (26) ̤۷ ‹ ¤Íˆ
̤¯ÚÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘ (54) Ó· ÛÙÚ·Ê› ÛÙÔ 45°Ì ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ·
ÁˆÓȷ΋˜ ı¤Û˘ (21) Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ı¤Û˘
Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ·ÛÊ·Ï›·˜ (53) ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·Î›ÓËÙÔ ÙÔÓ
·Ó·ÛÙÔϤ· (26).
• °È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ʷÏÙÛÔÁˆÓ›· 3Æ ‰ÂÍÈ¿ ‹ 48Æ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÔÈ ‰‡Ô
·Ó·ÛÙ·ÏÙÈΤ˜ ‚›‰Â˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó·
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È fiˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
93
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́Ó˜ ÏÂ›‰Â˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ªË ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·. ªË ÙËÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙÂ.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙË Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ÎÔ‹.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈ͢
Â›Ó·È ÛÊȯ٤˜.
• ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.
• ∞Ó Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ͇ÏÔ˘ Î·È ÔÏÏÒÓ
ÌË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÔÈ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔ‹ ͇ÏÔ˘ ÌfiÓÔ . √È ›‰È˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ηÈ
ÁÈ· ¿ÏÏ· ˘ÏÈο. ªË Îfi‚ÂÙ ÌÂÙ·ÏÏÈο (ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Î·È ¯·Ï‡‚‰ÈÓ·)
˘ÏÈο ‹ ˘ÏÈο ÙÔȯÔÔÈ›·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÚÈfiÓÈ. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ηıfiÏÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÂÎÙÚÈ‚‹˜!
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
ªË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â¿Ó Ë Û¯ÈÛÌ‹ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ
Ï·Ù‡ÙÂÚË ·fi 10 mm.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. J)
• °È· Ó· ı¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (16).
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on,
·ÏÏ¿ ÚԂϤÂÙ·È Ì›· Ô‹ (13) ÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ·
ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÏԢΤÙÔ˘ ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ı¤ÛË ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ off.
∫¿ıÂÙË E˘ı›· EÁοÚÛÈ· ∆ÔÌ‹ (ÂÈÎ. A1, A2 & K)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (4) Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (5) ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ.
• µ¿ÏÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÛÙË ı¤ÛË 0°Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔÓ
ÌÔ¯Ïfi Û‡ÛÊÈ͢ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Í‡ÏÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÔ› Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi (3 & 7).
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (1) Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ (10) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙÂ
ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹. ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÛηӉ¿Ï˘ (17) ÁÈ· Ó·
ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÛÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔ Í‡ÏÔ
Î·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ (27).
• ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÎÔ‹˜, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È
ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜
ÚÔÙÔ‡ Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ Â¿Óˆ ı¤ÛË ·ÎÈÓËÛ›·˜ Ù˘.
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÁˆÓȷ΋ ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹ (ÂÈÎ. L)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹
·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁˆÓ›·.
• ∏ ÁˆÓȷ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÎÔ˘ÌÒÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙȘ 10Æ, 15Æ, 22,5Æ,
31,62Æ Î·È 45Æ. E¿Ó Ù˘¯fiÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÂӉȿÌÂÛË ÁˆÓ›· ‹
50Æ, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ ÙË
Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘.
• £· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ fiÙÈ Ë Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡
Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÊÈÁ̤ÓË ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÔ‹.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹.
∫·Ù¿ ÙËÓ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ͇ÏÔ˘ Ì ÌÈÎÚ‹
ÚÔÂÍÔ¯‹, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Í‡ÏÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ
ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fiÙÈ Ë ÚÔÂÍÔ¯‹ Á›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ Ì ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁˆÓ›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi,
‰ËÏ·‰‹ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹, ÚÔÂÍÔ¯‹ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹, ÚÔÂÍÔ¯‹ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
º·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿ (ÂÈÎ. A1, A2 & M)
∏ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·fi 3Æ ‰ÂÍÈ¿ ̤¯ÚÈ 48Æ
·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ë ÎÔ‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓÈ·ÎÔ‡
Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Û ı¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ìˉ¤Ó Î·È Ù˘ ı¤Û˘ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡
Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ 45Æ ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• §‡ÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ô‰ËÁÔ‡ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ (23) ηÈ
Û‡ÚÂÙ ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ (7) ÚÔ˜ Ù·
·ÚÈÛÙÂÚ¿ ̤¯ÚÈ fiÛÔ ÊÙ¿ÓÂÈ. §‡ÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢
Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (17) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›· fiˆ˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (17).
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹.
¶ÔÈfiÙËÙ· ÎÔ‹˜
∏ ÔÌ·ÏfiÙËÙ· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÎÔ‹˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜
·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. .¯. ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Îfi‚ÂÙ·È. √Ù·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ô̷Ϥ˜
ÎÔ¤˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ¿ÏϘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÎÚȂ›·˜, Ì›·
ÎÔÊÙÂÚ‹ (60 ‰fiÓÙÈ· ηڂȉ›Ô˘) ÏÂ›‰· Î·È ¤Ó·˜ ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ˜,
ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÎÔ‹˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.
EÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ‰ÂÓ ÁÏÈÛÙÚ¿ ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹.
™Ê›ÍÙ ÙÔ Î·Ï¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ¶¿ÓÙ· ·Ê‹ÓÂÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó·
¤ÚıÂÈ Û Ï‹ÚË ·ÎÈÓËÛ›· ÚÈÓ ·Ó˘„ÒÛÂÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ·.
E¿Ó ÌÈÎÚ¤˜ ›Ó˜ ͇ÏÔ˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ·fi ÙÔ ›Ûˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘, ÎÔÏÏ‹ÛÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Í‡ÏÔ fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ë
ÎÔ‹. ¶ÚÈÔÓ›ÛÙ ̤ۈ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ Ù·ÈÓ›· fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ.
£¤ÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ¯ÂÚÈÒÓ
∏ ÛˆÛÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ Û·˜ ηٿ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °ˆÓÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÈÔÓÈÔ‡ ı· οÓÔ˘Ó ÙË ÎÔ‹ ¢ÎÔÏfiÙÂÚË,
·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚË Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔ‹˜.
• ªË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰· ·fi 150 mm.
• ∫ڷٿ٠ÛÊȯٿ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ Î·È ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹. ¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ¯¤ÚÈ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó·
ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ë ÏÂ›‰· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
Ï‹Úˆ˜.
• EÎÙÂϛ٠¿ÓÙ· ÂÓ ÎÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ (¯ˆÚ›˜ Ú‡̷) ÚÈÓ
ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙȘ ÎÔ¤˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÙË
‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
• ªË ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
• ¶·Ù¿ÙÂ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô fi‰È· Û·˜ ÁÂÚ¿ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ‰È·ÙËÚ›ÙÂ
ÛˆÛÙ‹ ÈÛÔÚÚÔ›·.
• ∫·ıÒ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔÓ Î·È ÛÙ·ı›Ù ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÏÂ›‰·˜
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∫ÔÈٿ٠̤ۈ ÙˆÓ ÂÚÛȉˆÙÒÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
fiÙ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÁÚ·ÌÌ‹ ¯·Ú·Á̤ÓË Ì ÌÔχ‚È.
™‡ÛÊÈÍË ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘ (ÂÈÎ. A5)
• √Ù·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ÛÊ›ÁÁÂÙ ÙÔ Í‡ÏÔ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ.
• °È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (31)
Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜. ™Ê›ÍÙ ÙÔ ˘fi
ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi fiÙ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi. ªÔÚ›Ù ӷ
ÛÊ›ÍÂÙ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡. £˘ÌËı›ÙÂ
Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Û·˜ Û ÛÙÂÚ¿, Â›‰Ë
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô‰ËÁÔ‡.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ηٿ
ÙËÓ ÎÔ‹ ÌË ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ.
ÀÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÁÈ· Ì·ÎÚ˘¿ ÙÂÌ¿¯È· (ÂÈÎ. A3)
• ¶¿ÓÙ· ÙÔÔıÂÙ›Ù οÔÈÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· Û ̷ÎÚ˘¿ ÙÂÌ¿¯È·.
el - 6
• °È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ·
Â¤ÎÙ·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (29) ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û·˜ (‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ·fi ÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜). ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ ̷ÎÚ˘¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ηٿÏÏËÏ· ̤۷ fiˆ˜ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ‹ ·ÚfiÌÔȘ
Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÙ ÙË ÙÒÛË ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ.
∫Ô‹ Ï·ÈÛ›ˆÓ ÁÈ· ÂÈÎfiÓ˜, ÎÔ˘ÙÈÒÓ Ì Ô¤˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÙÂÙÚ¿ÏÂ˘ÚˆÓ
ÂȉÒÓ (ÂÈÎ. N1 & N2)
∫fi„ÈÌÔ Î·ÏÔ˘ÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ
¶ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÌÂÚÈΤ˜ ·Ϥ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¿¯ÚËÛÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ͇ÏÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙÂ
“·›ÛıËÛË” ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡. ∆Ô ÚÈfiÓÈ Û·˜ Â›Ó·È ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ·
ÎÔ‹ ÁˆÓÈÒÓ fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· N1. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ ‹
ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
∏ ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Û·Ó›‰Â˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 45Æ Ë Î¿ı ̛·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÁˆÓ›· 90Æ. √ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË Ìˉ¤Ó. ∆Ô Í‡ÏÔ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Ï·ÙÈ¿
Â›Â‰Ë ÏÂ˘Ú¿ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÙË ÛÙÂÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ
Ô‰ËÁfi.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
∏ ›‰È· ÙÔÌ‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹˜ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÌÂ
ÙËÓ Ï·ÙÈ¿ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
∆· ‰‡Ô Û¯¤‰È· (ÂÈÎ. N1 & N2) Â›Ó·È ÁÈ· ÙÂÙÚ¿Ï¢ڷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÌfiÓÔ.
∫·ıÒ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ï¢ÚÒÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ¤ÙÛÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÁˆÓ›Â˜
ÁˆÓȷ΋˜ Î·È ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜. ∆Ô ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜
ÁˆÓ›Â˜ ÁÈ· Ì›· ÔÈÎÈÏ›· Û¯ËÌ¿ÙˆÓ, ˘Ôı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜
Â›Ó·È ›‰ÈÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜. °È· ¤Ó· Û¯‹Ì· Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·,
‰È·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ 180°Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÙË
ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ‹ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
∞ÚÈıÌfi˜ Ï¢ÚÒÓ
4
5
6
7
8
9
10
°ˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ‹ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
45Æ
36Æ
30Æ
25.7Æ
22.5Æ
20Æ
18Æ
™‡ÓıÂÙË ÏÔÍÔÎÔ‹ (ÂÈÎ. O1 & O2)
∏ Û‡ÓıÂÙË ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÁˆÓ›·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
(ÂÈÎ. N2) Î·È ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. N1) Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. √ Ù‡Ô˜
ÎÔ‹˜ ·˘Ùfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ï·ÈÛ›ˆÓ ‹ ÎÔ˘ÙÈÒÓ
Ì ÎÂÎÏÈ̤Ó˜ Ï¢ڤ˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎ. √1.
E¿Ó Ë ÁˆÓ›· ÎÔ‹˜ ÔÈΛÏÏÂÈ ·fi ÎÔ‹ Û ÎÔ‹,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ Î·È Ë Ï·‚‹
ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÊ›ÍÂÈ Î·Ï¿. √È Ï·‚¤˜
·˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ ‹ Ù˘ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• ∆Ô ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÏÔÍ‹˜ Î·È ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÁÈ·
Û˘Ó‹ıÂȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ÁˆÓȷΤ˜ ÎÔ¤˜. °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ
‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· “∞” (ÂÈÎ. O2) Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÁˆÓ›· ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙfiÍÔ
ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÌÂ
¢ı›· οو ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÌÂ
¢ı›· ÂÁηÚÛ›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
94
∂§§∏¡π∫∞
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÛÙȘ ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁˆÓ›Â˜ Î·È Î¿ÓÂÙÂ
ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ̤˜.
• EÍ·ÛÎËı›Ù ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÔ‹˜ Ì·˙›.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: °È· Ó· οÓÂÙ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ÎÔ˘Ù› Ì Â͈ÙÂÚÈΤ˜
ÁˆÓ›Â˜ 25Æ (ÁˆÓ›· “∞”) (ÂÈÎ. O2), ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿
ÙfiÍÔ. µÚ›Ù ÙÔ 25Æ ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙfiÍÔ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ
ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ ÙË Ì›· ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË
Ú‡ıÌÈÛË ÁˆÓ›·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ (23Æ). √ÌÔ›ˆ˜
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ‹ ÚÔ˜ Ù·
οو ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
(40Æ). ¶¿ÓÙ· ÚÔÛ·ı›Ù ӷ οÓÂÙ ÙÔ̤˜ Û ÌÂÚÈο ¿¯ÚËÛÙ·
ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ͇ÏÔ˘ ÁÈ· Ó· Â·ÏËı‡ÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
5
10
15
20
25
30
35
40
45
√Ù·Ó Î¿ÓÂÙ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿:
- ·˘Í‹ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁÈ·
Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¤Ó‰ÂÈÍË Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜ Ú˘ı̛ۈ˜
Ì ÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù·
·ÚÈÛÙÂÚ¿.
- ÌÂÈÒÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁÈ·
Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¤Ó‰ÂÈÍË Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜ Ú˘ı̛ۈ˜
Ì ÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù·
‰ÂÍÈ¿.
65
70
75
80
85
0
∆E∆ƒ∞¶§EÀƒ√
∫√À∆π
40
∫Ô‹ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ
∏ ÎÔ‹ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Û ʷÏÙÛÔÁˆÓ›· 45Æ.
50
55
60
40
35
45
35
40
30
75
35
E•∞¶§EÀƒ√
∫√À∆π
30
65
70
80
85
30
25
45
20
65
70
50
25
55
35
50
45
15
20
40
60
75
20
80
85
55
60
25
15
30
40
15
25
35
30
10
15
10
5
10
15
5
5
10
5
5
0
10
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÎÔ‹˜ ÚԂ›Ù Û ¤Ó·
“ÍËÚfi” ¤Ú·ÛÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• √Ϙ ÔÈ ÎÔ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘ Ó· ÂÊ¿ÙÂÙ·È
Â›‰· Â¿Óˆ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ.
EÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ì ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ
Ô‰ËÁfi.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
15
20
√∫∆∞¶§EÀƒ√
∫√À∆π
10
20
25
5
E•ø∆Eƒπ∫E™ °ø¡πE™
ƒÀ£ªπ™π °ø¡π∞™ °ø¡π∞∫∏™ ∫√¶∏™ ™∆√ ¶ƒπ√¡π
45
- ÌÂÈÒÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁÈ·
Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¤Ó‰ÂÈÍË Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜ Ú˘ı̛ۈ˜
Ì ÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù·
·ÚÈÛÙÂÚ¿.
20
25
30
35
40
45
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ
Ô‰ËÁfi.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
ƒÀ£ªπ™π °ø¡π∞™ §√•∏™ ∫√¶∏™ ™∆√ ¶ƒπ√¡π
∫ϛ̷η Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ÌÂÙÚ‹Ûˆ˜ (‚ÂÚÓȤÚÔ˜) (ÂÈÎ. P1 - P3)
∆Ô ÚÈfiÓÈ Û·˜ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì Îϛ̷η Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ÌÂÙÚ‹Ûˆ˜
(‚ÂÚÓȤÚÔ) ÁÈ· ÚfiÛıÂÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ·. °È· Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó
ÎÏ·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ (1/4Æ, 1/2Æ, 3/4Æ), Ë Îϛ̷η Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜
ÌÂÙÚ‹Ûˆ˜ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙȘ ÁˆÓ›Â˜
ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ 1/4Æ (15 ÏÂÙ¿ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜). °È· Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ Îϛ̷η Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ÌÂÙÚ‹Ûˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ
‚‹Ì·Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ.
ø˜·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ˘Ôı¤ÛÙ fiÙÈ Ë ÁˆÓ›· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÁÈ· ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹
Â›Ó·È 241/4Æ ‰ÂÍÈ¿.
• £¤ÛÙ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ °ˆÓÈ·Îfi ¶ÚÈfiÓÈ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ÛÙÔÓ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÈı˘ÌËÙfi
·Î¤Ú·ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÌÔÈÚÒÓ Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË
ÛÙËÓ Îϛ̷η Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜ Ú˘ı̛ۈ˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· ÂÈÎ.
P1, Ì ÙÔÓ ·Î¤Ú·ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÌÔÈÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ¯·Ú·Á̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ
Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜. EÍÂÙ¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ Û¯‹Ì· ÂÈÎ. P1.
∏ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Â›Ó·È ÁÈ· ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ 24Æ ‰ÂÍÈ¿. °È· Ó·
ı¤ÛÂÙ ÂÈϤÔÓ 1/4Æ, ȤÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜
ÎÔ‹˜ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ̤¯ÚÈ Ë
¤Ó‰ÂÈÍË Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜ Ú˘ı̛ۈ˜ 1/4Æ Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙ› Ì ÙËÓ
ÏËÛȤÛÙÂÚË ¤Ó‰ÂÈÍË ÌÔÈÚÒÓ ÛÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
™’·˘Ùfi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÏËÛȤÛÙÂÚË ¤Ó‰ÂÈÍË ÌÔÈÚÒÓ ÛÙËÓ Îϛ̷η
ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È 25Æ. ∆Ô Û¯‹Ì· ÂÈÎ. P2 ‰Â›¯ÓÂÈ
Ì›· Ú‡ıÌÈÛË ‰ÂÍÈ¿˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 241/4Æ.
√Ù·Ó Î¿ÓÂÙ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿:
- ·˘Í‹ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁÈ·
Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ¤Ó‰ÂÈÍË Â·ÎÚÈ‚Ô‡˜ Ú˘ı̛ۈ˜
Ì ÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù·
‰ÂÍÈ¿.
95
E͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ
Ô‰ËÁfi.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ì ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ
Ô‰ËÁfi.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
∫Ô‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ ÎÔÚÒÓ·˜
∏ ÎÔ‹ Ì›·˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎÔÚÒÓ·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ̛· Û‡ÓıÂÙË ÁˆÓȷ΋
ÎÔ‹. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜
‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÁˆÓÈÒÓ ÛÙȘ 31,62Æ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹
Î·È 33,85Æ ÏÔÍ‹ ÎÔ‹. √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÁÈ· Ù˘ÈΤ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ
ÎÔÚÒÓ·˜ Ì ÁˆÓ›Â˜ 52°ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ÁˆÓ›Â˜ 38Æ ÛÙË ‚¿ÛË.
• ¶ÚԂ›Ù Û ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ ÎÔ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ οÔÈÔ
¿¯ÚËÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÎÔ‹˜.
• √Ϙ ÔÈ ÎÔ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›· Î·È Ì ÙËÓ Ï¿ÙË
Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙË ‚¿ÛË.
EÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ∏ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ¢ÂÍÈ¿ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
el - 7
∂§§∏¡π∫∞
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ∆Ô Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• °ˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
E͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ∆Ô Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• °ˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ∏ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ¢ÂÍÈ¿ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË (ÂÈÎ. A2 & A6)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û¿ÎÔ ÛÎfiÓ˘ (32) ̤۷ ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÛÎfiÓ˘ (20).
• √Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡
ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ √‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÂÎÔÌ¤˜ ÛÎfiÓ˘.
§Â›‰Â˜ ¶ÚÈÔÓÈÔ‡
°È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙȘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ÎÔ‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
¿ÓÙ· ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ 250 mm Ì Ô¤˜ ¿ÍÔÓ· 30 mm.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ (ÂÈÎ. µ)
°È· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ‡ÎÔÏ· ÙÔ °ˆÓÈ·Îfi ¶ÚÈfiÓÈ (9), ¤¯ÂÈ ÂÚÈÏËÊı› Ì›·
Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• °È· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ, ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· Î·È ȤÛÙÂ
ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ›ÚÔ (18).
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙË Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (9) ‹ ÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· Ù·
¯¤ÚÈ· (22) Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· B ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ.
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™ ∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ D EWALT,
ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù·
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ D EWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›·
ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜
12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË ‰ˆÚ¿Ó
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ì·˜, ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ
ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
Service, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· aftersales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
www.2helpU.com.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ Î·È ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi ‡Ê·ÛÌ·.
• ∫·ı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∫·ı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÚÈÔÓȉÈÔ‡.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘
‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
el - 8
96
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Tel:
02 719 07 11
Fax:
02 721 40 45
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (Hellas) S.A.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
(01) 8981-616
º·Í:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT Suisse
Rütistraße 14
8952 Schlieren
Tel:
01 - 73 06 747
Fax:
01 - 73 07 067
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 99 99 00
Fax:
22 99 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
Tel:
Faks:
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
214 66 75 00
214 66 75 75
Download PDF

advertising