KA197 | Black&Decker KA197 SANDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
6
1
7
3
4
5
1
2
7
3
4
5
Upozornění !
Určeno pro kutily.
559122-81 CZ
KA197
5
A
4
3
7
5
B
C
3
8
9
D
E
2
ČEŠTINA
Nenechte zastrčené v nářadí žádné klíče!
Před zapnutím nářadí zkontrolujte, zda jste z něho
odstranili klíče a nástroje pro seřizování.
Prodlužovací kabel
Před používáním zkontrolujte prodlužovací kabel
a pokud je poškozený, vyměňte jej. Používáte-li nářadí
ve venkovním prostředí, používejte pouze takové
prodlužovací kabely, jež jsou pro venkovní používání
vhodné. Lze používat prodlužovací kabel Black & Decker
o délce až do 30 m, aniž by docházelo ke ztrátě
výkonu.
Používejte správné nářadí!
V tomto provozním návodu je popsáno účelné používání
nářadí. Pro těžké a náročné práce nepoužívejte žádné
příliš slabé nářadí nebo díly příslušenství. Používáním
správného nářadí dosáhnete optimální kvalitu a zajistíte
si svou osobní bezpečnost. Nářadí nepřetěžujte. Nářadí
nepoužívejte k jinému účelu než je určeno; např. ruční
okružní pilu nepoužívejte k řezání kmenů stromů
a větví.
Výstraha! Používání jiných nástavců a dílů příslušenství,
než těch, jež jsou v tomto návodu doporučovány, nebo
vykonávání prací s tímto nářadím, jež neodpovídají účelu
jeho používání, může vést k nebezpečí vzniku úrazu.
Kontrolujte své nářadí na poškození!
Před zahájením práce zkontrolujte, zda nářadí a síťový
kabel nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda všechny
pohyblivé díly jsou správně namontovány, zda žádné díly
nejsou zlomené či prasknuté, zda žádná bezpečnostní
zařízení a spínače nejsou poškozeny a zkontrolujte, zda
některá jiná poškození nemohou negativně ovlivňovat
bezvadný provoz nářadí. Přesvědčte se, že nářadí bude
řádně fungovat. Pokud je některý díl vadný, nářadí
nepoužívejte. Rovněž nářadí nepoužívejte, pokud
přepínač Zap/Vyp nefunguje. Vadné díly dejte vždy
opravit nebo vyměnit do některé z našich servisních dílen.
Nikdy se nepokoušejte nářadí opravovat sami.
Vytáhněte síťovou zástrčku!
Vytáhněte síťovou zástrčku, pokud nářadí nepoužíváte,
dříve než budete vyměňovat nějaké nástroje, díly
příslušenství nebo části nářadí, a dříve než začnete
s nějakými údržbářskými pracemi.
Vyhýbejte se neúmyslnému zapnutí nářadí!
Nenoste nářadí s prstem na přepínači Zap/Vyp. Ujistěte
se, že při připojování k síti je nářadí vypnuto.
Pečlivě se starejte o kabel!
Nenoste nářadí za kabel a nepoužívejte kabel k vytahování
elektrické zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před
vysokou teplotou, olejem a ostrými hranami.
Bezpečně ukládejte své nářadí!
Nepoužívané nářadí je třeba ukládat na suchém, pro děti
nepřístupném místě.
Pečlivě se starejte o své nářadí!
Řezné nástroje udržujte ostré a v čistotě, aby se s nimi
pracovalo dobře a bezpečně. Dodržujte předpisy o údržbě
a pokyny pro výměnu nástrojů. Držadla a spínače udržujte
suché, čisté a neznečištěné olejem a tukem.
Opravy:
Toto nářadí odpovídá příslušným bezpečnostním
předpisům. Opravy smí provádět pouze autorizované
kvalifikované síly a s použitím originálních náhradních
dílů; v opačném případě provozovateli hrozí riziko úrazu.
Účel použití elektronářadí
Vaše bruska Black & Decker byla vyvinuta k broušení
dřeva, kovů, plastů a lakovaných povrchů. Toto
elektronářadí není určeno pro průmyslové používání.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
Výstraha! Při používání elektrického nářadí je třeba
pro ochranu před nebezpečím požáru, zásahem
elektrickým proudem, i poraněními těla a hmotnými
škodami dodržovat základní bezpečnostní opatření
včetně následujících předpisů.
Předtím, než začnete nářadí používat, si pečlivě
přečtěte tento návod.
Tento návod si uschovejte pro případ, že jej budete
později potřebovat.
Dříve než začnete se seřizováním a údržbou,
vytáhněte vždy zástrčku z el. zásuvky.
Udržujte pořádek na svém pracovišti!
Nepořádek na pracovišti vede k nebezpečí vzniku
úrazů.
Respektujte vlivy okolního prostředí!
Nevystavujte nářadí dešti. Nepoužívejte nářadí ve vlhkém
nebo mokrém prostředí. Dbejte na dobré osvětlení
pracoviště. Nepoužívejte nářadí v místech, kde hrozí
nebezpečí požáru nebo výbuchu, např. v blízkosti
hořlavých kapalin nebo plynů.
Zabraňte dětem v přístupu!
Zabraňte dětem, návštěvníkům a zvířatům v přístupu na
pracoviště a postarejte se o to, aby se nářadí a síťového
kabelu nedotýkali.
Noste vhodný pracovní oděv!
Nenoste žádný volný oděv nebo ozdoby, neboť je mohou
zachytit pohybující se části. Při práci venku doporučujeme
používat pracovní rukavice a protiskluznou obuv. Máte-li
dlouhé vlasy, používejte při práci síťku na vlasy.
Bezpečnostní opatření:
Používejte vždy ochranné brýle. Pokud při práci vzniká
prach nebo třísky, noste ochrannou dýchací masku.
Používejte ochranu sluchu.
Ochrana před zásahem elektrickým proudem:
Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými předměty
(např. trubkami, topnými tělesy, sporáky a chladničkami).
Elektrickou bezpečnost lze dále zvýšit použitím
automatického spínače v obvodu diferenciální ochrany
(30 mA/30 mS).
Dbejte na bezpečný postoj!
Dbejte na bezpečný postoj, abyste v každé pracovní
poloze si udržovali rovnováhu.
Buďte stále pozorní!
Soustřeďte se na svou práci. Postupujte s rozvahou.
Nářadí nepoužívejte, jste-li unavení.
Při opracovávání zajistěte obrobek!
Pro upevnění obrobku používejte upínací přípravky nebo
svěrák. Obrobek je tím bezpečněji uchycený a umožňuje
obsluhovat nářadí oběma rukama.
Připojte zařízení na odsávání prachu!
Pokud lze k nářadí připojit zařízení na odsávání nebo
sběr prachu, ujistěte se, že jsou připojena a řádně
používána.
3
Elektrická bezpečnost:
Toto nářadí má ochrannou izolaci, proto
není potřebné žádné zemnicí vedení. Trvale
kontrolujte, zda hodnota síťového napětí
odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku
nářadí.
•
Dodatečné bezpečnostní pokyny pro brusiče
•
Při broušení noste pokud možno vždy protiprachovou
masku.
•
Po skončení broušení odstraňte pečlivě všechny
zbytky prachu.
•
Při broušení barvy s možným obsahem olova nebo
určitých druhů dřeva a kovů, jež by mohly tvořit
jedovatý prach, přijměte zvláštní opatření:
noste speciální masku na ochranu před
prachem a výpary s obsahem olovnatých
pigmentů a a zabezpečte ochranu i druhých
osob, vstupujících na pracoviště
zabraňte vstupu dětí a těhotných žen na
pracoviště
na pracovišti nejezte, nepijte a nekuřte
profesionálním způsobem likvidujte částečky
prachu a jiný odpad vzniklý broušením.
•
Charakteristika
Model KA197E - předvolba rychlosti
Rychlostní předvolba dovoluje přizpůsobit otáčky motoru
materiálu určenému k opracování.
•
Nastavte regulátor (6) na požadovanou hodnotu.
Na dřevo používejte vysokou rychlost, na dýhy
a plasty střední rychlost a na neželezné kovy
i k odstraňování nánosů barev nízkou rychlost.
•
•
•
Umístěte list brusného papíru na brusnou desku
tak, že otvory v listu budou lícovat s otvory v brusné
desce.
Vložte hranu listu brusného papíru do přední upínací
svorky, jak ukazuje obrázek.
Stlačte přední páku pro uchycení brusného papíru
(4) směrem dolů a zaaretujte ji v drážce.
Lehce napněte list brusného papíru a zastrčte jeho
druhý konec do zadní upínací svorky.
Stlačte zadní páku pro uchycení brusného papíru
(4) směrem dolů a zaaretujte ji v drážce.
Nasazení a odstranění prachového sáčku (obr. C)
•
Nasuňte prachový sáček (7) na přípojku pro
odsávání prachu (3).
•
Otočte prachový sáček, abyste jej zajistili.
•
Při odstraňování prachového sáčku postupujte
v obráceném pořadí.
Připojení odsavače prachu (obr. D)
•
Zastrčte adaptér (8) do přípojky pro odsávání prachu
(3).
•
Na adaptér připojte hadici (9) odsavače prachu.
Použití
Toto nářadí má některé nebo všechny následující
charakteristické znaky.
1. Přepínač Zap/Vyp
2. Aretace proti nechtěnému vypnutí
3. Přípojka pro odsávání prachu
4. Brusná deska
5. Páka pro upínání brusného papíru
6. Otočný knoflík pro předvolbu rychlosti
7. Prachový sáček
Zapínání a vypínání
KA197
•
Chcete-li nářadí zapnout, zmáčkněte přepínač
Zap/Vyp (1).
•
Pro trvalý provoz zmáčkněte aretaci proti nechtěnému
vypnutí (2). Můžete pak přepínač Zap/Vyp uvolnit.
•
Abyste nářadí vypnuli, uvolněte přepínače Zap/Vyp.
Vypnutí nářadí v trvalém provozu: znovu zmáčkněte
přepínač Zap/Vyp a opět jej uvolněte.
Konstrukční provedení
Upozornění! Ujistěte se, že je nářadí vypnuto a síťová
zástrčka vytažena ze zásuvky.
Připevnění brusného papíru (obr. A a B)
Upozornění! Nikdy nepoužívejte nářadí, pokud není na
brusné desce připevněný brusný papír nebo příslušenství
k broušení.
KA197E
•
Chcete-li nářadí zapnout, zmáčkněte přední část
I přepínače Zap/Vyp (1).
•
Chcete-li nářadí vypnout, zmáčkněte zadní část
0 přepínače Zap/Vyp.
Připevnění brusného papíru na suchý zip (obr. A)
•
Ujistěte se, že nářadí je vypnuto a síťová zástrčka
vytažena ze zásuvky.
•
Přitlačte brusný papír pevně a rovnoměrně na
brusnou desku (3). Dbejte na to, aby otvory
v brusném papíru lícovaly s otvory v brusné
desce.
Vyprazdňování prachového sáčku
Prachový sáček by se měl během provozu vždy po 10
minutách vyprázdnit.
•
Třepejte prachovým sáčkem, abyste jej
vyprázdnili.
Připevnění normálního brusného papíru (obr. B)
•
Ujistěte se, že nářadí je vypnuto a síťová zástrčka
vytažena ze zásuvky.
•
Připravte si brusný papír jeho změkčením a to
tím, že hladkou stranu listu papíru budete střídavě
přetahovat přes hranu pracovního stolu.
•
Stlačte páky pro upínání brusného papíru (4)
směrem nahoru, abyste je uvolnili z drážek. Otevřte
poté svorky pro uchycení brusného papíru tím, že
upínací páky stlačíte směrem dolů.
Pokyny pro dosahování optimálních pracovních
výsledků (obr. E)
•
Držte přístroj vždy oběma rukama.
•
Na nářadí příliš netlačte.
•
Kontrolujte pravidelně stav brusného papíru.
V případě potřeby jej vyměňte.
•
Broušení provádějte vždy ve směru žilkování
dřeva.
4
•
•
•
K broušení čerstvých vrstev barvy před nanášením
dalších vrstev používejte velmi jemný brusný
papír.
Na velmi nerovných površích i pro odstraňování
starých vrstev barvy používejte nejprve hrubý brusný
papír. Na jiných površích používejte nejprve středně
hrubý brusný papír. V obou případech přejděte po
určité době na jemný brusný papír, abyste dosáhli
velmi hladký povrch.
Pro další informace o příslušenství se obraťte na
svého prodejce.
Technické údaje
Napětí
Příkon
Počet kmitů
(volnoběh)
Pohyby výstředníků
-(volnoběh)
Brusná deska
Hmotnost
Údržba
KA197
Vstř. 230
W 185
min-1 22 000
min-1 11 000
mm 90 x 187
kg 1,5
KA197E
230
220
13 000 22 000
6 500
11 000
90 x 187
1,5
ES Prohlášení o shodě
Při vývoji Vašeho nářadí se brala do úvahy potřeba
dlouhé životnosti a co nejnižších nákladů na údržbu.
Trvalý, bezvadný provoz nářadí předpokládá jeho
pravidelné čištění.
•
Čistěte pravidelně větrací otvory v nářadí měkkým
kartáčem nebo suchým hadrem.
•
Čistěte pravidelně kryt motoru vlhkým hadrem.
Nepoužívejte žádné čisticí porostředky s abrazivním
účinkem nebo na bázi rozpouštědel.
KA197, KA197E
Black & Decker tímto prohlašuje, že tato nářadí byla
koncipována v souladu s následujícími směrnicemi
a normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 50144, EN 55014
LpA (akustický tlak):
LWA (akustický výkon):
vážená skutečná hodnota zrychlení
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
85 dB(A),
98 dB(A),
2,8 m/s2
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
01-04-05
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
5
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00043711 - 27-04-2007
6
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
7
KA197E - - - - A
SANDER 1
©
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising