KA197 | Black&Decker KA197 SANDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
6
1
7
3
4
5
1
2
7
3
4
5
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-32 SK
KA197
5
A
4
3
7
5
B
C
3
8
9
D
E
2
SLOVENČINA
Predlžovacie káble
Pred začiatkom práce s elektrickým náradím vždy
skontrolujte predlžovacie káble, a ak sú poškodené,
vymeňte ich. Pri práci vonku používajte iba káble určené
na vonkajšie použitie. Môžete používať predlžovacie
káble Black & Decker do dĺžky 30 m bez toho, aby
dochádzalo ku strate výkonu.
Používajte vhodné náradie!
Použitie tohoto náradia je popísané v tomto návode.
Nepraťažujte malé náradia alebo prídavné zariadenia pri
práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie. Náradie
bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak bude používané
v takom výkonnostnom rozsahu, na aký bolo určené.
Náradie nepreťažujte. Nepoužívajte náradie na iný účel,
ako je určené, napr. ručnú okružnú pílu nepoužívajte na
rezanie kmeňov stromov a konárov.
Upozornenie! Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a prevádzanie iných pracovných
operácií, ako je odporučené v tomto návode, môže
spôsobiť poranenie obsluhujúceho.
Kontrola poškodených častí!
Pred každým použitím dôkladne skontrolujte, či
nedošlo k poškodeniu náradia alebo napájacieho kábla.
Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa
častí, opotrebované časti a ďalšie prvky, ktoré môžu
ovplyvniť jeho prevádzku. Uistite sa, či bude náradie
riadne vykonávať svoju funkciu. Ak je náradie poškodené,
nepoužívajte ho. Náradie nepoužívajte, ak nepracuje
správne hlavný spínač. Zničené kryty a iné poškodené
diely nechajte vymeniť v značkovom servise. Nikdy
neprevádzajte žiadne opravy sami.
Odpojenie napájacieho kábla od siete!
Vždy pred prevádzaním údržby, pred výmenou
príslušenstva alebo poškodených dielov, odpojte napájací
kábel náradia od siete.
Zabráňte neúmyselnému spusteniu!
Neprenášajte náradie pripojené k sieti s prstom na
hlavnom spínači. Uistite sa, či je náradie pred pripojením
napájacieho kábla k sieti vypnuté.
Chráňte kábel pred poškodením!
Nikdy neprenášajte náradie uchopením za napájací kábel
a kábel nikdy nevyťahujte zo zásuvky ťahaním alebo
šklbaním. Kábel veďte tak, aby neprechádzal cez ostré
hrany alebo horúce a mastné povrchy.
Uskladnenie nepoužívaneho náradia!
Ak náradie nepoužívate, musí byť uskladnené na
suchom mieste, a tiež vhodne zabezpečenom mimo
dosahu detí.
Prevádzajte dôkladnú údržbu!
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržujte
rezné nástroje ostré a čisté. Pri údržbe a výmene
príslušenstva dodržujte nasledujúce pokyny. Udržujte
všetky ovládacie prvky čisté, suché a neznečistené
olejom alebo mazivami.
Opravy:
Toto náradie vyhovuje platným bezpečnostným predpisom.
Opravy môže prevádzať výhradne autorizovaný
servis s použitím originálnych náhradných dielov
Black & Decker. Nedodržanie tohoto postupu môže viesť
k ohrozeniu obsluhujúceho.
Použitie výrobku
Vaša brúska Black & Decker je určená na brúsenie dreva,
kovov, plastov a lakovaných povrchov. Tento výrobok je
určený iba na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Pozor! Pri používaní elektrického náradia sa
musia dodržiavať základné bezpečnostné predpisy,
vrátane pokynov uvedených v tomto návode, aby
sa znížilo riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom, poranenia alebo materiálnych škôd.
Skôr než začnete výrobok používať, prečítajte si
riadne celý návod na použitie.
Tento návod uschovajte na prípadné neskoršie
použitie.
Pred nastavovaním alebo údržbou odpojte napájací
kábel zo siete.
Udržujte poriadok na pracovisku!
Neporiadok na pracovisku môže viesť k spôsobeniu
úrazu.
Uvedomte si, v akom prostredí pracujete!
Chráňte náradie pred dažďom. Nepoužívajte ho vo
vlhkom prostredí. Pracovný priestor majte vždy dobre
osvetlený. Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých
kvapalín alebo plynov.
Udržujte deti mimo dosahu!
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do kontaktu s náradím alebo prívodným
káblom. Všetci, okrem obsluhujúceho, by sa mali
zdržiavať mimo pracovného priestoru.
Používajte vhodné pracovné oblečenie!
Nenoste príliš voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by
mohli byť zachytené o pohybujúce sa časti náradia. Ak
pracujete vonku, odporúčame použiť gumené rukavice
a protišmykovú obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte
sieťku na vlasy.
Prvky osobnej ochrany!
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci
s náradím práši alebo odletujú drobné čiastočky materiálu,
používajte ochranný štít alebo respirátor. Pri nadmernej
hlučnosti používajte vhodnú ochranu sluchu.
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom!
Nedotýkajte sa uzemnených telies (napr. potrubia,
radiátorov, sporákov a chladničiek). Elektrická bezpečnosť
môže byť zvýšená použitím automatického spínača
v obvode diferenciálnej ochrany (30mA/30ms).
Neprekážajte sami sebe!
Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní!
Stále sledujte, čo robíte, premýšľajte, a ak ste unavení,
prerušte prácu.
Upnite si polotovar!
Na pripevnenie polotovaru používajte svorky alebo
zverák. Je to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhovať
náradie oboma rukami.
Pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu!
Ak je náradie vybavené zariadením na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Odkladanie nastavovacích prípravkov a kľúčov!
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho
blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.
3
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou,
preto nie je nutný žiadny uzemňovací vodič.
Vždy skontrolujte, či napätie siete zodpovedá
hodnotám uvedeným na typovom štítku
náradia.
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre brúsky
•
Pri každom brúsení používajte respirátor alebo
masku proti prachu.
•
Po ukončení brúsenia odstráňte z brúsky všetok
prach.
•
Pri brúsení lakovaných povrchov, ktoré tvoria nátery
obsahujúce olovo alebo pri brúsení niektorých
druhov drevených materiálov a kovov, pri ktorom
môže vznikať toxický prach, dodržiavajte zvláštne
opatrenia:
Používajte špeciálnu ochrannú masku určenú
na brúsenie olovnatých farieb a zaistite, aby
rovnakú ochranu používali aj ostatné osoby
pohybujúce sa po pracovnom priestore.
Do priestoru, kde sa prevádza brúsenie, nesmú
vstupovať žiadne deti a tehotné ženy.
V pracovnom priestore nikdy nejedzte, nepite
a nefajčite.
Všetok prach a iný odpad vzniknutý pri brúsení
zlikvidujte odborným spôsobom.
•
•
•
•
•
Zatlačte páky na upínanie brúsneho papiera (4)
smerom nahor tak, aby ste ich uvoľnili z drážok.
Svorky na uchytenie brúsneho papiera otvoríte tak,
že upínacie páky stlačíte smerom nadol.
List brúsneho papiera umiestnite na brúsnu dosku
tak, aby boli otvory na liste zarovnané s otvormi
v brúsnej doske.
Vložte hranu listu brúsneho papiera do prednej
upínacej svorky tak, ako je zobrazené na obrázku.
Stlačte prednú páku na uchytenie brúsneho papieru
(4) smerom nadol a zaaretujte ju v drážke.
Opatrne napnite list brúsneho papieru a jeho druhý
koniec zastrčte do zadnej upínacej svorky.
Stlačte zadnú páku na uchytenie brúsneho papieru
(4) smerom nadol a zaaretujte ju v drážke.
Nasadenie a odstránenie zásobníka na prach (obr. C)
•
Zásobník na prach (7) nasuňte na prípojku na
odsávanie prachu (3).
•
Otočte zásobníkom tak, aby ste ho zaistili.
•
Pri odstraňovaní zásobníka na prach postupujte
v opačnom poradí.
Pripojenie odsávacieho zariadenia na prach (obr. D)
•
Zasuňte adaptér (8) do prípojky na odsávanie prachu
(3).
•
Na adaptér pripojte hadicu (9) na odsávanie
prachu.
Popis náradia
Použitie
Vaše náradie obsahuje niektoré, prípadne všetky
nasledujúce charakteristické prvky.
1. Prepínač Zap/Vyp
2. Aretácia proti nechcenému vypnutiu
3. Prípojka na odsávanie prachu
4. Brúsna doska
5. Páka na upínanie brúsneho papiera
6. Otočný regulátor na nastavenie rýchlosti
7. Zásobník na prach
Model KA197E - predvoľba rýchlosti
Rýchlostná predvoľba umožňuje prispôsobiť otáčky
motora určenému opracovávanému materiálu.
•
Nastavte regulátor (6) na požadovanú hodnotu.
Na drevo používajte vysokú rýchlosť, na dyhu
a plasty strednú rýchlosť, na neželezné kovy a na
odstraňovanie nánosov farieb nízku rýchlosť.
Zapnutie a vypnutie
KA197
•
Zapnutie náradia prevediete stlačením prepínača
Zap/Vyp (1).
•
Pre trvalý chod stlačte aretáciu proti nechcenému
vypnutiu (2). Potom môžete prepínač Zap/Vyp
uvoľniť.
•
Vypnutie náradia prevediete tak, že uvoľníte
prepínač Zap/Vyp. Vypnutie náradia v trvalom
chode: znovu stlačte prepínač Zap/Vyp a opäť ho
uvoľnite.
Montáž
Upozornenie! Skontrolujte, či je náradie vypnuté
a odpojené od elektrickej siete.
Pripevnenie brúsneho papiera (obr. A a B)
Upozornenie! Nikdy nepoužívajte náradie, pokiaľ nie
je na brúsnej doske pripevnený brúsny papier alebo
príslušenstvo na brúsenie.
Pripevnenie brúsneho papiera na suchý zips (obr. A)
•
Skontrolujte, či je náradie vypnuté a sieťová zástrčka
vytiahnutá zo zásuvky.
•
Brúsny papier pritlačte pevne a rovnomerne na
brúsnu dosku (3). Dbajte na to, aby otvory v brúsnom
papieri boli presne zarovnané s otvormi v brúsnej
doske.
KA197E
•
Zapnutie náradia prevediete stlačením prednej časti
I prepínača Zap/Vyp (1).
•
Vypnutie náradia prevediete stlačením zadnej časti
0 prepínača Zap/Vyp (1).
Pripevnenie normálneho brúsneho papiera na suchý
zips (obr. B)
•
Skontrolujte, či je náradie vypnuté a sieťová zástrčka
vytiahnutá zo zásuvky.
•
Pripravte si brúsny papier, zmäknutie brúsneho
papiera dosiahnete tak, že hladkú stranu listu
papiera budete striedavo preťahovať cez hranu
pracovného stola.
Vyprázdnenie zásobníka na prach
Zásobník na prach by sa mal vysypať vždy po 10 minutách
práce.
•
Zásobník na prach vytraste tak, aby zostal prázdny.
4
Pokyny na dosiahnutie optimálnych pracovných
výsledkov (obr. E)
•
Nástroj držte vždy oboma rukami.
•
Na náradie príliš netlačte.
•
Pravidelne kontrolujte stav brúsneho papieru.
V prípade potreby ho vymeňte.
•
Brúsenie prevádzajte vždy v smere žíl na dreve.
•
Na brúsenie čerstvých vrstiev farby pred nanášaním
ďalších vrstiev používajte veľmi jemný brúsny
papier.
•
Na brúsenie nerovných povrchov a na odstránenie
starých vrstiev farby používajte najskôr hrubý brúsny
papier. Na iných povrchoch používajte najskôr
stredne hrubý brúsny papier. V oboch prípadoch
prejdite po určitej dobe na jemný brúsny papier nato,
aby ste dosiahli veľmi hladký povrch.
•
Ďalšie informácie o príslušenstve získate od svojho
predajcu.
Technické údaje
KA197
V str. 230
W 185
min-1 22 000
Napätie
Príkon
Počet kmitov
(voľnobeh)
Pohyby výstredníkov min-1
11 000
(voľnobeh)
Brúsna doska
mm 90 x 187
Hmotnosť
kg 1,5
KA197E
230
220
13 000 22 000
6 500 11 000
90 x 187
1,5
Vyhlásenie o zhode
KA197, KA197E
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto
výrobky vyhovujú nasledujúcim smerniciam a normám:
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN
33014.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
riadnej údržby a pravidelného čistenia.
•
Pravidelne čistite vetracie otvory na náradí pomocou
mäkkej kefky alebo suchého kúska látky.
•
Pravidelne čistite kryt motora pomocou vlhkého kúska
látky. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s
abrazívnym účinkom alebo na báze rozpúšťadiel.
dB(A)
LpA (akustický tlak)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
Meraná skutočná hodnota zrýchlenia 2,8 m/s2
85
98
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
01-04-05
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
5
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043722 - 27-04-2007
6
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
7
KA197E - - - - A
SANDER 1
©
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising