KA197 | Black&Decker KA197 SANDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
6
1
7
3
4
5
1
2
7
3
4
5
Elektronarzędzie
przeznaczone
dla majsterkowiczów
559322-74 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KA197
5
A
4
3
7
5
B
C
3
8
9
D
E
2
POLSKI
lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania
narzędzi roboczych!
Przed załączeniem szlifierki sprawdź, czy zostały wyjęte
klucze i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz
Przed użyciem szlifierki sprawdź przedłużacz i wymień
go w razie wykrycia uszkodzenia. Przy pracy na wolnym
powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu
przedłużacze.
Przedłużacz Black & Decker długości do 30 m nie
powoduje zauważalnego spadku mocy.
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych!
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie szlifierki
zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie używaj
zbyt słabych narzędzi roboczych ani akcesoriów.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz
tylko stosując właściwe narzędzia. Nie przeciążaj
szlifierki.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i wyposażenia
dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Kontroluj szlifierkę pod względem uszkodzeń!
Przed użyciem sprawdź narzędzie i kabel, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym o ruchomych
elementach. By zapewnić nienaganną pracę szlifierki,
wszystkie części muszą być właściwie zamontowane.
Uszkodzone elementy, urządzenia zabezpieczające
i wyłączniki powinny być prawidłowo naprawione
lub wymienione przez jeden z naszych warsztatów
serwisowych. Nie używaj szlifierki, gdy jakaś jej część jest
niesprawna. Nie próbuj samemu jej naprawiać.
Wyjmuj wtyczkę sieciową z gniazda!
W razie nieużywania szlifierki, przed rozpoczęciem
konserwacji i przy wymianie narzędzia roboczego
lub jakiegoś innego elementu wyjmuj wtyczkę kabla
sieciowego z gniazda.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego załączenia!
Nie przenoś szlifierki z palcem opartym na wyłączniku.
Przy przyłączaniu narzędzia do sieci najpierw sprawdź,
czy jest ono wyłączone.
Ostrożnie obchodź się z kablem!
Nie przenoś szlifierki za kabel ani nie używaj kabla
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia powinny być
przechowywane w suchym, niedostępnym dla dzieci
miejscu.
Starannie konserwuj swoje narzędzia!
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy. Stosuj się
do instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi. Wszystkie
rękojeści i wyłączniki powinny być suche, czyste,
niezabrudzone olejem ani smarem.
Naprawy:
Szlifierka ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy mogą być
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Szlifierka oscylacyjna Black & Decker jest przeznaczona
do szlifowania drewna, metali, tworzyw sztucznych i
lakierowanych powierzchni. Nie nadaje się do celów
produkcyjnych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z elektronarzędzi
dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej
instrukcji, a także przepisów bhp, by nie narazić się
na pożar, porażenie prądem elektrycznym oraz na
doznanie urazu ciała i szkód rzeczowych.
Przed użyciem szlifierki dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby znów
była kiedyś potrzebna.
Przed rozpoczęciem wykonywania prac nastawczych
i konserwacyjnych zawsze najpierw wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
Utrzymuj porządek w miejscu pracy!
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia!
Nie wystawiaj szlifierki na działanie deszczu. Nie używaj
jej też w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. Zadbaj o
dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie włączaj szlifierki w
miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, na przykład w pobliżu palnych cieczy
lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, ani zwierząt do miejsca pracy i
pilnuj, by nie dotykały szlifierki.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną!
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one
zostać pochwycone przez ruchome części szlifierki. Przy
pracy na wolnym powietrzu godne polecenia są rękawice
ochronne i obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę.
Ochrona osobista!
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę przeciwpyłową,
jeżeli podczas pracy w powietrze jest wzbijany pył lub
drobiny obrabianego materiału. Zakładaj specjalne
słuchawki ochronne.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład
rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez użycie wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego (30 mA/30 mS).
Zachowuj stabilną podstawę!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w
jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę!
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie. Nie
używaj szlifierki, gdy jesteś zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot!
Używaj przyrządów mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego. Gdy przedmiot
ten jest dobrze zamocowany, możesz obsługiwać
szlifierkę obiema rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia do odsysania
3
wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych; w przeciwnym
razie użytkownik naraża się na nieprzewidywalne
konsekwencje.
•
Bezpieczeństwo elektryczne:
Szlifierka oscylacyjna jest podwójnie
zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie
jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne
napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej
na tabliczce znamionowej szlifierki.
•
•
•
•
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące
szlifierek
•
Przy szlifowaniu zawsze zakładaj maskę
przeciwpyłową.
•
Po zakończeniu pracy dokładnie usuń wszelki pył.
•
Przy szlifowaniu farb zawierających ołów lub
określonych rodzajów drewna i metalu, które mogą
wytwarzać trujące pyły, przedsiębierz specjalne
środki ostrożności:
Zakładaj specjalną maskę do ochrony przed
pyłami i parami z farb ołowiowych i upewnij się,
czy także inne, znajdujące się w pobliżu osoby
są wystarczająco zabezpieczone.
Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych do
miejsca pracy.
Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.
W odpowiedni sposób usuwaj pył i inne odpady
powstające przy szlifowaniu.
•
•
Przygotuj papier ścierny przeciągając go gładką
stroną przez krawędź stołu warsztatowego.
Dźwignie zaciskowe papieru (4) odchyl do góry,
by wyjąć je z rowków. Następnie otwórz zaciski,
naciskając dźwignie zaciskowe do dołu.
Przyłóż papier ścierny do płyty podstawowej
szlifierki. Dopilnuj by otwory w papierze ściernym
pokryły się z otworami w płycie podstawowej.
Jeden koniec papieru ściernego wsuń w przedni
zacisk tak, jak to pokazano na rysunku.
Przednią dźwignię zaciskową (4) naciśnij do dołu i
zablokuj w rowku.
Lekko naciągnij papier ścierny i wsuń drugi jego
koniec w tylny zacisk.
Tylną dźwignię zaciskową (4) naciśnij do dołu i
zablokuj w rowku.
Zakładanie i zdejmowanie worka pyłowego (rys. C)
•
Nasadź worek pyłowy (7) na króciec do odsysania
pyłu (3).
•
Obróć worek pyłowy, by go ustalić.
•
By zdjąć worek pyłowy, wykonaj opisane wyżej
czynności w odwrotnej kolejności.
Przyłączanie odkurzacza (rys. D)
•
Włóż adapter (8) do króćca do odsysania pyłu (3).
•
Przyłącz wąż odkurzacza (9) do adaptera.
Szlifowanie
KA197E - Regulacja prędkości
Regulator prędkości umożliwia dostosowanie prędkości
obrotowej silnika do obrabianego materiału.
•
Obróć pokrętło (6) do żądanej pozycji. W celu
szlifowania drewna wybierz dużą prędkość, w celu
szlifowania forniru i tworzyw sztucznych - średnią
prędkość, a w celu szlifowania metali nieżelaznych
oraz usuwania farby - małą prędkość.
Elementy szlifierki
Szlifierka zawiera wszystkie lub niektóre spośród niżej
wymienionych elementów:
1. Wyłącznik
2. Przycisk blokujący
3. Króciec do odsysania pyłu
4. Płyta podstawowa szlifierki
5. Dźwignia do zaciskania papieru
6. Regulator prędkości
7. Worek pyłowy
Załączanie i wyłączanie
KA197
•
By załączyć szlifierkę, naciśnij wyłącznik (1).
•
By załączyć szlifierkę na stałe, naciśnij przycisk
blokujący (2). Teraz wyłącznik można zwolnić.
•
By wyłączyć szlifierkę, zwolnij wyłącznik. Wyłączanie
szlifierki załączonej na stałe: ponownie naciśnij i
zwolnij wyłącznik.
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy
szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z
gniazda sieciowego.
KA197E
•
By załączyć szlifierkę, naciśnij przednią część I
wyłącznika (1).
•
By wyłączyć szlifierkę, naciśnij tylną część 0
wyłącznika.
Mocowanie papieru ściernego (rys. rys. A i B)
Uwaga! Nigdy nie używaj szlifierki, gdy do jej płyty
podstawowej nie jest przymocowany papier ścierny lub
inny materiał.
Mocowanie papieru ściernego na rzepy (rys. A)
•
Upewnij się, czy szlifierka jest wyłączona, a wtyczka
kabla wyjęta z gniazda sieciowego.
•
Mocno i równomiernie dociśnij papier ścierny do
płyty podstawowej szlifierki (3). Dopilnuj, by otwory
w papierze ściernym pokryły się zotworami w płycie
podstawowej szlifierki.
Opróżnianie worka pyłowego
Podczas pracy worek pyłowy opróżniaj co 10 minut.
•
Potrząśnij worek pyłowy, by go opróżnić.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy (rys. E)
•
Zawsze trzymaj szlifierkę obiema rękami.
•
Nie wywieraj na szlifierkę zbyt dużego nacisku.
•
Regularnie sprawdzaj stan papieru ściernego.
W razie potrzeby zmieniaj go.
•
Szlifuj zawsze w kierunku słojów drewna.
Mocowanie normalnego papieru ściernego (rys. B)
•
Upewnij się, czy szlifierka jest wyłączona, a wtyczka
kabla wyjęta z gniazda sieciowego.
4
•
•
•
Do szlifowania świeżych powłok malarskich przed
naniesieniem następnych zawsze używaj bardzo
drobnoziarnistego papieru ściernego.
Do szlifowania bardzo nierównych powierzchni i
do zdzierania starych powłok malarskich najpierw
użyj gruboziarnistego papieru ściernego. Do
innych powierzchni na początku najlepiej się
nadaje średnioziarnisty papier ścierny. W obydwu
przypadkach po pewnym czasie zmień go na papier
drobnoziarnisty, by ostatecznie osiągnąć bardzo
gładką powierzchnię.
By uzyskać dodatkowe informacje na temat
akcesoriów, zwróć się do swojego sprzedawcy.
Dane techniczne
Napięcie
Pobór mocy
Oscylacje
(na biegu jałowym)
Ruchy okrężne
(na biegu jałowym)
Płyta podstawowa
szlifierki
Masa
KA197
VDC 230
W 185
min-1 22000
min-1 11000
mm 90 x 187
kg 1,5
KA197E
230
220
1300022000
650011000
90 x 187
1,5
Deklaracja zgodności z normami UE
Konserwacja
Szlifierka firmy Black & Decker odznacza się dużą
trwałością i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak dla
zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy jest niezbędne
regularne czyszczenie.
•
Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmatki czyść szczeliny wentylacyjne
w szlifierce.
•
Regularnie wilgotną szmatką czyść obudowę
silnika. Nie używaj do tego żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że opisywane
szlifierki KA197 i KA 197E zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/EWG,
89/336 /EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55014
Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB(A), moc
akustyczna: 98 dB(A), ważona wartość skuteczna
przyśpieszenia: 2,8 m/s2.
Ochrona środowiska
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
18-05-2006
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do specjalnych punktów
zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Ich listę znajdziesz w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
5
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające,
noże strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny,
paski napędowe i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
zst00075885 - 07-07-2008
6
KA197E - - - - A
SANDER 1
©
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising