KS400E----A | Black&Decker KS400E----A JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
3
2
1
8
7
4
5
6
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-55 SK
KS400E
9
11
10
A
B
5
12
7
13
14
5
D
C
3
E
12
6
2
SLOVENČINA
Prívodný kábel držte mimo dosahu
tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých častí. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e. Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie prívodného kábla
vhodného do vonkajšieho prostredia
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Použitie
Vaša priamočiara píla Black & Decker je
určená na rezanie dreva, plastov, keramických
materiálov a plechov. Toto náradie je určené len
na použitie v domácnosti.
Bezpečnostné predpisy
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov
môže mať za následok úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie.
Označenie „elektrické náradie” vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na
Vaše náradie napájané zo siete (s prívodným
káblom) alebo náradie napájané batériami
(bez prívodného kábla). USCHOVAJTE TIETO
POKYNY.
3. Bezpečnosť obsluhy
a. Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
premýšľajte. S náradím nepracujte,
pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ ste pod
vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri
práci s elektrickým náradím môže mať za
následok vážne poranenie.
b. Používajte bezpečnostnú výbavu. Vždy
používajte prostriedky na ochranu zraku.
Bezpečnostná výbava, ako je respirátor,
nekĺzavá bezpečnostná obuv, pevná
prilba alebo ochranné slúchadlá použité
v zodpovedajúcich podmienkach, znižuje
riziko úrazu.
c. Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
tým, ako náradie pripojíte do elektrickej
zásuvky, zabezpečte, aby bol hlavný
vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté môže spôsobiť úraz.
d. Pred spustením náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo iné
predmety ponechané pri rotujúcich častiach
elektrického náradia môžu spôsobiť vážne
zranenie.
e. Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f. Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
g. Pokiaľ je náradie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadenia na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
1. Pracovný priestor
a. Pracovný priestor udržujte v čistote
a dobre osvetlený. Neporiadok na
pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho
okolí môže viesť k spôsobeniu nehody.
b. Nepracuje s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako je prostredie
s horľavými kvapalinami, plynmi
alebo s výbušným prachom. Elektrické
náradie je zdrojom iskrenia, čo môže viesť
k zapáleniu prachu alebo výparov.
c. Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Odvrátenie pozornosti môže zapríčiniť
stratu kontroly.
2. Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom zástrčku
neupravujte. S náradím chráneným
uzemnením nepoužívajte akékoľvek
redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b. Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými
povrchmi ako sú potrubia, radiátory,
s p o r á k y a c h l a d n i č k y. A k d ô j d e
k uzemneniu Vášho tela, vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
c. Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému
prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie náradia, ťahanie alebo
vyťahovanie zástrčky zo zásuvky.
3
a riadne fungovanie. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
5. Servis
a. Zverte opravu Vášho elektrického náradia
iba osobe s príslušnou kvalifikáciou
s použitím výhradne originálnych
náhradných dielov. Tak zaistíte bezpečný
chod náradia.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
priamočiarych píl
• Varovanie! Vyvarujte sa kontaktu alebo
vdýchnutiu prachu vzniknutého pílením,
tento môže byť pre obsluhu a okolité osoby
zdraviu nebezpečný. Používajte masku proti
prachu určenú špeciálne na ochranu pred
toxickým prachom a podobnými splodinami
a zaistite, aby boli takto chránené všetky
osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce
do pracovného priestoru.
4. Použitie elektrického náradia a jeho
údržba
a. Náradie nepreťažujte. Pre konkrétne
aplikácie používajte vhodné
náradie. Náradie bude pracovať lepšie
a bezpečnejšie, ak sa bude používať vo
výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo
určené.
b. Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
byť opravené.
c. Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred prevádzaním servisu alebo
pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte ho
od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného spustenia náradia.
d. Uložte elektrické náradie mimo dosahu
detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré
toto náradie nevedia ovládať, aby s ním
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e. Údržba elektrického náradia. Skontrolujte,
či na náradí nie sú vychýlené alebo
rozpojené pohyblivé časti, zlomené
dielce alebo akékoľvek iné poruchy,
ktoré môžu mať vplyv na jeho správny
chod. Pokiaľ je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd vzniká
v dôsledku nedostatočnej údržby náradia.
f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Správne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými britmi sú menej náchylné
na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
g. P o u ž í v a j t e e l e k t r i c k é n á r a d i e ,
príslušenstvo a pracovné nástroje podľa
tu uvedených pokynov a spôsobom,
ktorý je určený pre každý jednotlivý
typ elektrického náradia. Vždy berte do
úvahy pracovné podmienky a typ práce,
ktorú budete vykonávať. Použitie náradia
na iné účely, než na aké je určené, môže
byť nebezpečné.
Elektrická bezpečnosť
•
•
Toto náradie je vybavené dvojitou
izoláciou; z tohto dôvodu nie je nutná
ochrana zemnením. Vždy skontrolujte,
či sieťové napätie zodpovedá napätiu
uvedenému na typovom štítku
náradia.
Toto náradie nie je určené na to, aby ho
používala nedospelá alebo neskúsená
osoba bez dozoru. Deti musia byť pod
dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Poškodený prívodný kábel musí byť
vymenený výrobcom alebo mechanikom
značkového servisu Black & Decker.
Popis
Toto náradie je vybavené niektorými alebo
všetkými nasledujúcimi prvkami.
1. Hlavný vypínač
2. Aretačné tlačidlo
3. Regulátor plynule nastaviteľných otáčok
4. Ochranný kryt proti prachu
5. Vodiaci valec pílového listu
6. Pätka píly
7. Otvor na odvod pilín
8. Kľúč na skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom
Montáž
Varovanie! Pred prevedením nasledujúcich
operácií skontrolujte, či je náradie vypnuté
a odpojené od zdroja napätia, a či sa pílový
list zastavil.
Montáž pílového listu (obr. A)
• Odnímte kryt proti prachu (4).
• Pomocou dodaného kľúča pre skrutky
4
•
•
•
•
s hlavou s vnútorným šesťhranom uvoľnite
skrutku (9).
Uchopte pílový list (10) podľa nákresu tak,
aby jeho zuby smerovali dopredu.
Zasuňte upínaciu stopku pílového listu čo
najďalej do držiaka pílového listu (11).
Pritiahnite skrutku (9).
Podľa nižšie uvedeného postupu nastavte
vodiaci valec pílového listu.
Regulácia otáčok
• Nastavte regulátor otáčok (4) do polohy,
ktorá bude zodpovedať požadovaným
otáčkam. Na rezanie dreva použite vysokú
rýchlosť, na hliník a plasty strednú rýchlosť
a na rezanie iných kovov než hliníka
rýchlosť nízku.
Zapnutie a vypnutie
• Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (1).
• Nepretržitý chod zaistíte tak, že stlačíte
aretačné tlačidlo (2) a uvoľníte stlačenie
hlavného vypínača.
• Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač.
Náradie v režime nepretržitého chodu
vypnete opätovným stisnutím hlavného
vypínača a jeho následným uvoľnením.
Nastavenie vodiaceho valca pílového listu
(obr. B & C)
• Uvoľnite skrutky (12).
• Zatlačte vodiaci valec (5) dopredu tak, aby
sa dotýkal pílového listu.
• Dotiahnite skrutky (12).
• Uistite sa, či je pätka píly správne nastavená.
Viď nižšie.
Pripojenie vysávača k náradiu (obr. D)
Na pripojenie vysávača alebo odsávača prachu
k náradiu je nutné použiť adaptér. Tento adaptér
si môžete zakúpiť u najbližšieho značkového
predajcu Black & Decker.
• Zasuňte adaptér (13) do otvoru (7).
• K adaptéru pripojte hubicu vysávača (14).
• Uistite sa, či je na náradí nasadený
ochranný kryt proti prachu (4).
Rady na optimálne využitie
Rezanie vrstvených materiálov
Pretože píla prevádza rezanie pri pohybe
pílového listu smerom nahor, môže pri pätke píly
dochádzať k štiepeniu povrchu materiálu.
• Používajte pílové listy s jemnými zubami.
• Režte len zo zadnej strany obrobku.
• Ak chcete obmedziť štiepenie materiálu,
zovrite obrobok z oboch strán pomocou
kúskov dreva alebo sololitu a prevádzajte
rez cez celú túto zostavu.
Použitie
Nastavenie pätky píly pri prevádzaní šikmých
rezov (obr. E)
Pätku píly je možné nakloniť vľavo či vpravo
až o 45°.
• Uvoľnite skrutky (12).
• Pritiahnite pätku píly (6) smerom dopredu,
nastavte ju v požadovanom uhle a potom
ju zatlačte späť na svoje miesto. Uhol je
možné skontrolovať pomocou stupnice
alebo uhlomera.
• Dotiahnite skrutky (12).
• Uistite sa, či je správne nastavená vodiaca
kladka pílového listu.
Rezanie kovu
• Pamätajte si, že rezanie kovu trvá omnoho
dlhšie než rezanie dreva.
• Používajte pílový list vhodný na rezanie kovu.
• Pri rezaní tenkých plechov pripevnite
k spodnej strane obrobku kúsok dreva
a prevádzajte rez cez celú túto zostavu.
• Naneste na požadovanú čiaru rezu olejový
film.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí tiež od používaného
príslušenstva. Príslušenstvo Black & Decker
a Piranha dosahuje vysokú kvalitu a zvyšuje výkon
vášho náradia. Použitím tohoto príslušenstva
u Vášho náradia dosiahnete tie najlepšie výsledky.
Zarovnanie pätky píly pri prevádzaní
rovných rezov:
• Uvoľnite skrutky (12).
• Pritiahnite pätku píly smerom dopredu
a nastavte ju do uhla približne 0°.
• Uistite sa, či je správne nastavená vodiaca
kladka pílového listu.
• Zatlačte pätku píly dozadu a pritiahnite
skrutky (12).
• Kontrolu nastavenia preveďte pomocou
uhlomera.
Údržba
Vaše náradie bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Predpokladom jeho dlhodobej
bezproblémovej funkcie je jeho pravidelné
čistenie a starostlivosť.
5
Ochrana životného prostredia
Prehlásenie o zhode
Triedenie odpadu. Tento výrobok
nesmie byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
KS400
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že
tieto produkty zodpovedajú smerniciam:
98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 55014,
EN 61000
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej
používať alebo ak chcete náradie nahradiť
novým, nelikvidujte toto náradie v bežnom
komunálnom odpadu. Odovzdajte výrobok do
miestnej zberne triedeného odpadu.
LpA (akustický tlak)
88 dB(A)
99 dB(A)
LWA (akustický výkon)
hodnota vibrácií prenášaných
na obsluhu
6,5 m/s2
KWA (nepresnosť akustického tlaku) 3 dB(A)
KWA (nepresnosť akustického výkonu) 3 dB(A)
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej
techniky
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Veľká Británia
1-2-2006
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost
recyklácie týchto výrobkov. Ak chcete využiť
túto službu, dopravte prosím Vaše nepotrebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastné
náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete
u svojho značkového predajcu Black & Decker
na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode.
Prehľad autorizovaných servisov Black & Decker
a rovnako ďalšie informácie týkajúce sa nášho
popredajného servisu môžete nájsť tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
KS400
Príkon
Počet zdvihov
(bez záťaže)
Max. hĺbka rezu
W
min-1
450
800-3,100
Drevo mm
Oceľ mm
55
3
55
3
Hliník mm
8
8
6
a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú
záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black & Decker.
Black & Decker
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Stará Vajnorská cesta 8
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu
prístroja za nasledujúcich podmienok:
Fax:
+421 2 446 38 122
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk Black & Decker, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny
poškodenia spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje
na všetky vykonávané prevedené opravy
zst00043972 - 14-05-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
JIGSAW 1
©
KS400E - - - B
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising