DW670K | DeWalt DW670K TRIMMER instruction manual

504606-38 CZ/SK - (00/05)
DW670
1
2
5
3
6
4
7
8
9
A
2
2
10
11
13
13
12
11
B
C
1
17 15 16
8
3
18
19
14
E
D
3
20
1
15
8
9
16
22
21
F
G
23
9
19
H
I
4
CZ OHRAŇOVACÍ FRÉZKA NA VRSTVENÉ MATERIÁLY
•
Blahopřejeme vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Popis (obr. A)
Vaše ohraňovací frézka D E WALT DW670
je profesionální nářadí s malou základnou
určené pro srážení a tvarování hran dřevěných
a plastových vrstvených materiálů.
1 Vypínač ON/OFF (Vypnuto/Zapnuto)
2 Těleso motoru
3 Upínací kolečko nastavení hloubky
4 Upínací páka motoru
5 Držák tělesa motoru
6 Hoblinový štít
7 Frézovací základna
8 Posuvná základna
9 Adaptér odsávání prachu
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Příkon
W
Hloubka řezu
mm
Max. průměr frézy
mm
Max. rozměr upínacího
pouzdra
mm
Otáčky naprázdno
min-1
Obvod
mm
Průměr krytu
mm
Hmotnost
kg
DW670
230
600
22
28
6/ 6,35 / 8
30,000
65
60
1.9
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí
napětí zdroje odpovídá napětí na výkonovém
štítku.
Pojistky:
230V nářadí 10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Vaše nářadí značky D E WALT je
chráněno dvojitou izolací v souladu
s normou EN 50144; z tohoto důvodu
není nutná ochrana uzemněním.
Upozorňuje na riziko osobního poranění,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Použití prodlužovacího kabelu
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Pokud potřebujete použít prodlužovací kabel,
použijte třížilový prodlužovací kabel vhodný pro
napájení tohoto nářadí (viz technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2. V případě
použití navinovacího kabelu, odviňte vždy celou
délku kabelu.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Ohraňovací frézka
3 Upínací pouzdra (6 mm, 1/4“, 8 mm)
1 Klíč # 17 mm
1 Adaptér pro odsávání prachu
1 Kopírovací systém
1 Pár lyžin
1 Přímočaré vodítko
1 Návod k použití
1 Výkresová dokumentace
1 Registrační karta
•
Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a porozumění
tomuto návodu.
Montáž a seřízení
Dříve než zahájíte montáž nebo seřizování, vždy odpojte nářadí od sítě.
Vyjmutí tělesa motoru (obr. A)
•
Uvolněte upínací páku motoru (4), poté lze
motor (2) vyjmout.
Vložení a vyjmutí frézy (obr. B)
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
•
5
Oddělte těleso motoru (2) od frézovací
základny.
•
•
•
•
•
Přidržte těleso motoru (2) a současně
stiskněte pojistku vřetene (10).
Vložte dřík frézy (12) do upínacího pouzdra
(13).
Pomocí 17 mm klíče dotáhněte upínací
matici (11).
Chcete-li frézu vyjmout, přidržte hřídel
motoru a současně stiskněte pojistku
vřetene (10).
Pomocí klíče 17 mm uvolněte upínací matici
(11) o několik otáček a vyjměte frézu.
Lyžiny
Lyžiny (19) se používají jako můstek při frézování výčnělků nebo při obrysovém mozaikovém
frézování.
• Zkontrolujte, zda jsou konce lyžin s vybráním uloženy stejným směrem.
• Upevněte lyžiny (19) pod posuvnou
základnu (8) pomocí šroubů (20).
Seřízení kopírovacího systému (obr. F)
Boční vzdálenost
• Uvolněte upínací kolečko (21) a pomocí
stavěcího šroubu (22) nastavte boční
vzdálenost.
• Upínací kolečko (21) opět dotáhněte.
Nikdy neutahujte upínací matici (11)
bez frézy v upínacím pouzdru (13).
Výměna upínacího pouzdra (obr. C)
Vaše ohraňovací fréza je dodávána s namontovaným upínacím pouzdrem 8 mm. Dvě
další pouzdra pro uchycení různých fréz jsou
dodávána spolu s nářadím.
• Zcela uvolněte upínací matici (11).
• Vyjměte upínací pouzdro (13) a vyměňte
jej.
• Dotáhněte upínací matici (11).
Výška
• Uvolněte upínací kolečko (16) a posuňte
kopírovací systém (15) podle potřeby nahoru nebo dolů.
• Upínací kolečko (16) opět dotáhněte.
Upevnění adaptéru odsávání prachu
Při použití kuličkového ložiska nebo frézy
s vodícím čepem (obr. G)
• Demontujte lyžiny a kopírovací systém.
• Namontujte adaptér odsávání (9) pod
posuvnou základnu (8).
Nastavení hloubky řezu (obr. D)
Vaše ohraňovací frézka DEWALT je vybavena
kolečkem (14) pro jemné nastavení hloubky
řezu.
• Uvolněte upínací kolečko nastavení hloubky
(3).
• Otočte kolečkem jemného nastavení (14)
do požadované polohy.
• Dotáhněte upínací kolečko nastavení
hloubky (3).
Při použití lyžin a kopírovacího systému
(obr. H)
• Namontujte lyžiny (19) a kopírovací
systém.
• Pomocí dvou šroubů (23) připevněte
adaptér odsávání prachu (9) ke koncům
lyžin s vybráními.
Montáž vodítek (obr. E)
Pokyny pro obsluhu
Vaše ohraňovací frézka DEWALT je vybavena
třemi různými systémy vodítek.
•
Kopírovací systém
Kopírovací systém (15) se používá při frézování
podél tvarovaných hran.
• Upevněte kopírovací systém pomocí upínacího kolečka (16).
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a příslušná nařízení.
Zkontrolujte, zda je těleso motoru
řádně přichyceno k držáku.
Vždy podávejte obrobek proti rotující fréze (viz obr. I).
Před zahájením provozu
• Zvolte vhodné upínací pouzdro a vložte
příslušnou frézu.
• Nastavte hloubku řezu.
Přímočaré vodítko
Plastové přímočaré vodítko (17) se používá
k zamezení kopírování nepřesností na hranách
základny materiálu při použití kopírovacího
systému (15).
• Upevněte kopírovací systém (15).
• Nacvakněte přímočaré vodítko (17) na
ložisko (18) kopírovacího systému (15).
Frézování pomocí kuličkového ložiska nebo
frézy s vodícím čepem
•
•
6
Demontujte lyžiny a kopírovací systém.
Zapněte nářadí pomocí hlavního spínače.
•
•
Pohybujte nářadím stejnoměrně, přidržujíc
kuličkové ložisko nebo vodící čep pevně
k základně materiálu.
Vypněte nářadí hlavním vypínačem.
Při použití lyžin a kopírovacího systému
(obr. H)
• Upevněte adaptér odsávání prachu (9)
podle obrázku.
Jelikož adaptér odsávání (9) nyní prodlužuje
posuvnou základnu, poskytuje možnost optimálního ovládání procesu frézování.
Frézování tvarovaných hran (obr. F)
Při používání fréz bez kuličkového
ložiska nebo vodícího čepu vždy
namontujte kopírovací systém.
•
•
•
•
Při frézování bez použití kopírovacího systému
je vhodné použít frézu s kuličkovým ložiskem.
Nastavte špičku kopírovacího vodítka podle
potřeby pomocí stavěcího šroubu (22).
Zapněte nářadí pomocí hlavního spínače
(1).
Pohybujte nářadím stejnoměrně, přidržujíc
kopírovací systém pevně k základně materiálu.
Vypněte nářadí hlavním vypínačem.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Údržba
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Frézování rovných hran (obr. E)
•
Nacvakněte přímočaré vodítko (17) na
kopírovací systém (15) podle výše uvedeného postupu.
• Dále postupujte jako při frézování tvarovaných hran.
Rovné hrany je možno frézovat také za použití
pouze kopírovacího systému.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Odstranění proužků materiálu z rovného
povrchu (obr. E a H)
Čištění
•
•
Demontujte kopírovací systém (15).
Namontujte lyžiny (19) pod posuvnou
základnu (8) podle výše popsaného postupu.
• Umístěte lyžiny nad vyčnívající materiál
(např. lepidlo), jež má být odstraněn.
• Spusťte nářadí; držte je pevně a posouvejte
přes odstraňovaný materiál.
• Po ukončení práce a před odpojením napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
Lyžiny mohou být také použity při obrysovém
frézování vložek s rovnými hranami.
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Nepotřebné nářadí a životní
prostředí
Nepotřebné nářadí přineste do značkového
servisu DEWALT, kde bude zpracováno tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Záruka
30 DENNÍ ZÁRUKA VÝMĚNY
Pokud nejste zcela spokojeni se zakoupeným
nářadím DEWALT a jeho funkcí, můžete během
zkušební periody (30 dní), nářadí s obalem a
veškerým příslušenstvím vrátit autorizovanému
prodejci nebo servisnímu středisku, které se
podílí na účasti této testovací a reklamační
záruky, s žádostí o výměnu nářadí nebo o vrácení peněz. Musíte předložit doklad o zakoupení
nářadí.
Odsávání prachu
Při použití kuličkového ložiska nebo frézy
s vodícím čepem (obr. G)
• Upevněte adaptér odsávání prachu (9)
podle obrázku.
Adaptér odsávání (9) umístěný pod posuvnou
základnou (8) může také sloužit jako vodítko pro
optimální ovládání procesu frézování.
7
1 ROK ZÁRUKA JISTOTY
Po dobu jednoho roku od zakoupení nářadí
značky DEWALT máte nárok na bezplatný servis
nebo údržbu nářadí ve značkových servisech
DEWALT. Musíte předložit doklad o zakoupení
nářadí. Tato bezplatná oprava zahrnuje práci
a náhradní součásti. Netýká se příslušenství.
Prohlášení o shodě
DW670
Společnost D E WALT prohlašuje, že tento
výrobek odpovídá následujícím normám: 89/
392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 a
EN 61000-3-3.
1 ROK ZÁRUKA KVALITY
Vyskytne-li se u vašeho nářadí značky DEWALT
v průběhu jednoho roku od zakoupení jakákoliv
závada nebo porucha způsobená vadou
materiálu nebo dílenským zpracováním,
zaručujeme vám bezplatnou výměnu všech
poškozených částí nebo po našem rozhodnutí
i bezplatnou výměnu celého nářadí, za
předpokladu, že:
• Závada nevznikla v důsledku nesprávného
zacházení.
• Opravy na nářadí nebyly prováděný
nekvalifikovanou osobou.
• Byl předložen doklad o zakoupení s uvedeným datem. Tato záruka je poskytována
jako nadstandardní a doplňuje vaše
zákonná práva spotřebitele.
Úroveň akustického tlaku podle norem 86/188/
EEC a 89/392/EEC, měřená podle normy
EN 50144:
84.0 dB(A)*
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
87.0 dB(A)
* u ucha obsluhující osoby
Pokud zvuk překračuje 85 dB(A), proveďte
odpovídající opatření na ochranu sluchu.
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy EN 50144: 1,5 m/s2
Chcete-li získat adresu vašeho nejbližšího
značkového servisu DEWALT, použijte prosím
příslušné telefonní číslo uvedené na zadní
straně tohoto návodu.
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Německo
8
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před
provozováním tohoto nářadí si přečtěte
následující bezpečnostní pokyny. Tyto
pokyny uložte na bezpečném místě!
9
10
Všeobecné
1
2
3
4
5
6
7
8
11
Udržujte pracovní prostor v čistotě
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný
pracovní prostor mohou vést ke vzniku
úrazu.
Pracujte s ohledem na okolní prostředí
Nářadí nevystavujte vlhkosti. Pracovní
prostor udržujte dobře osvětlen. Nářadí
nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin
nebo plynů.
Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (např. potrubí, radiátory, sporáky a
chladničky). Při práci v extrémních podmínkách (například vysoká vlhkost, tvorba
kovových pilin při práci, atd.) může být
elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
Držte z dosahu dětí
Nářadí i prodlužovací kabel držte z dosahu dětí. Držte okolní osoby z dosahu
pracovního prostoru.
Prodlužovací kabely pro venkovní
použití
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
Uložení nepoužívaného nářadí
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Vhodně se oblékejte
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Jestliže
pracujete venku, používejte pokud možno
gumové rukavice a neklouzavou obuv.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy.
Používejte ochranné brýle
Jestliže se při práci s nářadím práší nebo
pokud odlétávají drobné částečky materiálu,
12
13
14
15
16
17
9
používejte proti prachu ochranný štít nebo
respirátor.
Vyvarujte se maximálnímu akustickému
tlaku
Pokud zvuk překračuje 85 dB(A), proveďte
odpovídající opatření na ochranu sluchu.
Upněte si obrobek
K upnutí obrobku používejte svorky nebo
svěrák. Je to bezpečnější a umožňuje to
manipulaci s nářadím oběma rukama.
Nepřekážejte sami sobě
Při práci stále udržujte vhodný a pevný
postoj.
Zabraňte nechtěnému spuštění
přístroje.
Nepřenášejte nářadí připojené k elektrické
síti s prstem na hlavním vypínači. Ujistěte
se, zda je nářadí při připojování ke zdroji
napětí vypnuto.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, co provádíte. Pracujte
s rozumem. Pokud jste unaveni, práci
přerušte.
Nářadí odpojte
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru,
vypněte jej a počkejte, dokud se zcela
nezastaví. Nářadí odpojte v případě že jej
nepoužíváte, před provedením údržby nebo
před výměnou příslušenství.
Odstraňte z nářadí seřizovací přípravky
a klíče
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Používejte vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto
návodu. Nepřetěžujte malá nářadí nebo
přídavná zařízení při práci, která je určena
pro výkonnější nářadí. Práce je účinnější
a bezpečnější, pokud používáte nářadí
a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může zapříčinit poranění
obsluhy.
Zamezte poškození napájecího kabelu
Nikdy nepřenášejte nářadí uchopením za
napájecí přívodní kabel a při vytahování
ze zásuvky za tento kabel netahejte.
Chraňte kabel před vysokými teplotami,
oleji a ostrými hranami.
18 Péče o nářadí
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího
provozu udržujte nářadí v čistém a
v bezvadném technickém stavu. Dodržujte
všechny pokyny pro provádění údržby
a pro výměnu příslušenství. Pravidelně
kontrolujte kabeláž a pokud je poškozena,
nechejte ji opravit u autorizovaného
servisního zástupce společnosti DEWALT.
Pravidelně tyto kabely prohlížejte a pokud
jsou poškozené, tak je vyměňte. Udržujte
všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné oleji či jinými mazivy.
19 Zkontrolujte poškozené části
Před tím, než nářadí budete používat, pečlivě
zkontrolujte, zdali není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce a aby splnilo
svůj účel. Zkontrolujte vychýlení a uložení
pohyblivých částí, opotřebení jednotlivých
částí a další prvky, které mohou ovlivnit
správný chod nářadí. Poškozené kryty nebo
jiné vadné díly nechejte podle uvedených
pokynů opravit nebo vyměnit. Pokud
je vypínač vadný, nářadí nepoužívejte.
Vypínač nechejte vyměnit autorizovaným
servisním zástupcem DEWALT.
20 Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
mechanikům značkového servisu
DEWALT.
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním
předpisům. Z bezpečnostního hlediska
je nutné, aby bylo zařízení opravováno
výhradně techniky s příslušnou kvalifikací.
Další bezpečnostní pokyny pro práci
s frézkami
•
•
•
Vždy používejte příslušenství s průměrem
násady odpovídajícím velikosti upínacího
pouzdra instalovaného na nářadí.
Vždy používejte příslušenství určená
pro otáčky motoru 30.000 min-1 a takto
označená.
Nikdy nepoužívejte frézy o větším průměru,
než je uveden v technických údajích
nářadí.
10
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4
tel: 244 402 450
fax: 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
06/2004
11
SK OHRAŇOVACIA FRÉZKA NA VRSTVENÉ MATERIÁLY
•
Blahoželáme vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Popis (obr. A)
Vaša ohraňovacia frézka D EWALT DW670
je profesionálne náradie s malou základňou,
určené na zrážanie a tvarovanie hrán drevených
a plastových vrstvených materiálov.
1 Vypínač ON/OFF (Vypnuté / Zapnuté)
2 Teleso motora
3 Upínacie koliesko na nastavenie hĺbky
4 Upínacia páka motora
5 Držiak telesa motora
6 Hoblinový štít
7 Frézovacia základňa
8 Posuvná základňa
9 Adaptér na odsávanie prachu
Technické údaje
Napájacie napätie
V
Príkon
W
Hĺbka rezu:
mm
Max. priemer nástroja mm
Max. rozmer klieštiny mm
Otáčky naprázdno
min-1
Obvod
mm
Priemer krytu
mm
Hmotnosť
kg
DW670
230
600
22
28
6 / 6,35 / 8
30,000
65
60
1.9
Elektrická bezpečnosť
Poistky:
náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Vaše náradie značky D E WALT je
chránené dvojitou izoláciou v súlade
s normou EN 50144; Z tohto dôvodu nie
je nutná ochrana uzemnením.
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Použitie predlžovacieho kábla
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Pokiaľ potrebujete použiť predlžovací kábel,
použite trojžilový predlžovací kábel vhodný na
napájanie tohto náradia (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2. V prípade
použitia zvinovacieho kábla, odviňte vždy celú
dĺžku kábla.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Ohraňovaciu frézku
3 Klieštiny (6 mm, 1/4“, 8 mm)
1 Kľúč # 17
1 Adaptér na odsávanie prachu
1 Kopírovací systém
1 Pár pomocných lyží
1 Vodorovné vodítko
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
1 Registračnú kartu
•
Pred zahájením pracovných operácií venujte
dostatok času starostlivému prečítaniu a
porozumeniu tomuto návodu.
Montáž a nastavenie
Skôr než začnete montáž alebo nastavovanie, vždy odpojte náradie od siete.
Vybratie telesa motora (obr. A)
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Uvoľnite upínaciu páku motora (4), potom
je možné motor (2) vybrať.
Vloženie a vybratie frézy (obr. B)
•
12
Oddeľte teleso motora (2) od frézovacej
základne.
•
•
•
•
•
Pridržte teleso motora (2) a súčasne stisnite
poistku vretena (10).
Vložte driek frézy (12) do klieštiny (13).
Pomocou 17 mm kľúča dotiahnite upínaciu
maticu (11).
Ak chcete frézu vybrať, pridržte hriadeľ
motora a súčasne stlačte poistku vretena
(10).
Pomocou kľúča 17 mm uvoľnite upínaciu
maticu (11) o niekoľko otočení a vyberte
frézu.
Pomocné lyže
Pomocné lyže (19) sa používajú ako mostík
pri frézovaní výčnelkov alebo pri obrysovom
mozaikovom frézovaní.
• Skontrolujte, či sú konce lyží s otvorom
uložené rovnakým smerom.
• Upevnite lyže (19) pod posuvnú základňu
(8) pomocou skrutiek (20).
Nastavenie kopírovacieho systému (obr. F)
Bočná vzdialenosť
• Uvoľnite upínacie koliesko (21) a pomocou
nastavovacej skrutky (22) nastavte bočnú
vzdialenosť.
• Upínacie koliesko (21) opäť dotiahnite.
Nikdy neuťahujte upínaciu maticu (11)
bez frézy v klieštine (13).
Výmena klieštiny (obr. C)
Vaša ohraňovacia fréza je dodávaná s namontovanou klieštinou 8 mm. Dve ďalšie klieštiny
na uchytenie rôznych fréz sa dodávajú spolu
s náradím.
• Úplne uvoľnite upínaciu maticu (11).
• Vyberte klieštinu (13) a vymeňte ju.
• Dotiahnite upínaciu maticu (11).
Výška
• Uvoľnite upínacie koliesko (16) a posuňte
kopírovací systém (15) podľa potreby nahor
alebo nadol.
• Upínacie koliesko (16) opäť dotiahnite.
Upevnenie adaptéru na odsávanie prachu
Pri použití guľôčkového ložiska alebo frézy
s vodiacim čapom (obr. G)
• Demontujte lyže a kopírovací systém.
• Namontujte adaptér odsávania (9) pod
posuvnú základňu (8).
Nastavenie hĺbky rezu (obr. D)
Vaša ohraňovacia frézka DEWALT je vybavená
kolieskom (14) na jemné nastavenie hĺbky
rezu.
• Uvoľnite upínacie koliesko na nastavenie
hĺbky (3).
• Otočte kolieskom (14) do požadovanej
polohy.
• Dotiahnite upínacie koliesko na nastavenie
hĺbky (3).
Montáž vodítok (obr. E)
Pri použití lyží a kopírovacieho systému
(obr. H)
• Namontujte lyže (19) a kopírovací
systém.
• Pomocou dvoch skrutiek (23) pripevnite
adaptér na odsávanie prachu (9) ku koncom
lyží s otvormi.
Vaša ohraňovacia frézka DEWALT je vybavená
troma rôznymi systémami vodítok.
Pokyny na obsluhu
•
Kopírovací systém
Kopírovací systém (15) sa používa pri frézovaní
pozdĺž tvarovaných hrán.
• Upevnite kopírovací systém pomocou
upínacieho kolieska (16).
•
•
Vodorovné vodítko
Plastové vodorovné vodítko (17) sa používa
na zamedzenie kopírovania nepresností na
hranách základne materiálu pri použití kopírovacieho systému (15).
• Upevnite kopírovací systém (15).
• Zacvaknite vodorovné vodítko (17) na
ložisko (18) kopírovacieho systému (15).
Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a príslušné nariadenia.
Skontrolujte, či je teleso motora
riadne prichytené k držiaku.
Vždy podávajte obrobok proti
rotujúcej fréze (viď obr. I).
Pred zahájením prevádzky:
• Zvoľte vhodnú klieštinu a vložte príslušnú
frézu.
• Nastavte hĺbku rezu.
Frézovanie pomocou guľôčkového ložiska
alebo frézy s vodiacim čapom
•
13
Demontujte lyže a kopírovací systém.
•
•
•
Zapnite náradie pomocou hlavného vypínača.
Pohybujte náradím rovnomerne, pridržujúc
guľôčkové ložisko alebo vodiaci čap pevne
k základni materiálu.
Vypnite náradie hlavným vypínačom.
Adaptér na odsávanie (9) umiestnený pod
posuvnou základňou (8) môže tiež slúžiť ako
vodítko pre optimálne ovládanie procesu
frézovania.
Pri použití lyží a kopírovacieho systému
(obr. H)
• Upevnite adaptér na odsávania prachu (9)
podľa obrázku.
Frézovanie tvarovaných hrán (obr. F)
Pri používaní fréz bez guľôčkového
ložiska alebo vodiaceho čapu vždy
namontujte kopírovací systém.
•
•
•
•
Keďže adaptér na odsávanie (9) takto predlžuje
posuvnú základňu, poskytuje možnosť optimálneho ovládania procesu frézovania.
Nastavte špičku kopírovacieho vodítka
podľa potreby pomocou nastavovacej
skrutky (22).
Zapnite náradie pomocou hlavného vypínača (1).
Pohybujte náradím rovnomerne, pridržujúc
kopírovací systém pevne k základni materiálu.
Vypnite náradie hlavným vypínačom.
Pri frézovaní bez použitia kopírovacieho
systému je vhodné použiť frézu s guľôčkovým
ložiskom.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Údržba
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Frézovanie rovných hrán (obr. E)
•
Zacvaknite vodorovné vodítko (17) na kopírovací systém (15) podľa vyššie uvedeného
postupu.
• Ďalej postupujte ako pri frézovaní tvarovaných hrán.
Rovné hrany je možné frézovať tiež len pri
použití kopírovacieho systému.
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie.
Odstránenie prúžkov materiálu z rovného
povrchu (obr. E a H)
•
•
Demontujte kopírovací systém (15).
Namontujte lyže (19) pod posuvnú základňu
(8) podľa vyššie popísaného postupu.
• Umiestnite lyže nad vyčnievajúci materiál
(napr. lepidlo), ktorý má byť odstránený.
• Zapnite náradie; držte ho pevne a posúvajte
cez odstraňovaný materiál.
• Po ukončení práce a pred odpojením napájacieho kábla náradie vždy vypnite.
Lyže môžu byť tiež použité pri obrysovom
frézovaní vložiek s rovnými hranami.
Čistenie
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt
pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
Nepotrebné náradie a životné
prostredie
Nepotrebné náradie prineste do značkového
servisu DEWALT, kde bude spracované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Odsávanie prachu
Pri použití guľôčkového ložiska alebo frézy
s vodiacim čapom (obr. G)
• Upevnite adaptér na odsávania prachu (9)
podľa obrázku.
14
Záruka
Prehlásenie o zhode
30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY
Ak nie ste úplne spokojní so zakúpeným
náradím DEWALT a jeho funkciou, môžete
počas skúšobnej periódy (30 dní), náradie
s obalom a všetok príslušenstvom vrátiť
autorizovanému predajcovi alebo servisnému
stredisku, ktoré sa podieľa na účasti tejto
testovacej a reklamačnej záruky, so žiadosťou o
výmenu náradia alebo o vrátenie peňazí. Musíte
predložiť doklad o zakúpení náradia.
DW670
Spoločnosť D E WALT prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám: 89/
392/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 a
EN 61000-3-3.
Úroveň akustického tlaku podľa noriem 86/188/
EEC a 89/392/EEC, meraná podľa normy
EN 50144:
84.0 dB(A)*
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
87.0 dB(A)
* pri uchu obsluhujúcej osoby
1 ROK ZÁRUKA ISTOTY
Počas jedného roka od zakúpenia náradia
značky DEWALT máte nárok na bezplatný servis
alebo údržbu náradia v značkových servisoch
DEWALT. Musíte predložiť doklad o zakúpení
náradia. Táto bezplatná oprava zahŕňa prácu
a náhradné súčasti. Netýka sa príslušenstva.
Pokiaľ zvuk prekračuje 85 dB(A), preveďte
zodpovedajúce opatrenie na ochranu sluchu.
Meraná stredná kvadratická hodnota zrýchlenia
podľa normy EN 50144: 1,5 m/s2
1 ROK ZÁRUKA KVALITY
Ak sa na Vašom náradí DEWALT vyskytne
v priebehu jedného roku od zakúpenia akákoľvek závada alebo porucha spôsobená vadou
materiálu alebo dielenským spracovaním,
zaručujeme Vám bezplatnú výmenu všetkých
poškodených častí alebo po našom rozhodnutí
i bezplatnú výmenu celého náradia, za
predpokladu, že:
• Závada nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Opravy na náradí neboli vykonávané
nekvalifikovanou osobou.
• Bol predložený doklad o zakúpení s uvedeným dátumom. Táto záruka je poskytovaná
ako nadštandardná a doplňuje Vaše
zákonné práva spotrebiteľa.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Idstein, Nemecko
Ak chcete získať adresu Vášho najbližšieho
značkového servisu DEWALT, použite prosím
príslušné telefónne číslo uvedené na zadnej
strane tohto návodu.
15
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo riziko poranenia osôb. Pred
prevádzkovaním tohto náradia si prečítajte
nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tieto
pokyny uložte na bezpečnom mieste!
9
10
Všeobecné
1
2
3
4
5
6
7
8
Udržujte poriadok na pracovisku
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený
pracovný priestor môžu viesť k vzniku
úrazu.
Pracujte s ohľadom na okolité prostredie
Náradie nevystavujte vlhkosti. Pracovný
priestor udržujte dobre osvetlený. Náradie
nepoužívajte v blízkosti horľavých kvapalín
alebo plynov.
Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky
a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci, atď.)
môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená
vložením izolačného transformátora alebo
ochranného ističa (FI).
Držte deti mimo dosahu
Náradie i predlžovací kábel držte mimo
dosahu detí. Držte okolité osoby mimo
dosahu pracovného priestoru.
Predlžovacie káble pre vonkajšie použitie
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak nie je náradie používané, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť
tiež vhodne zabezpečené z dosahu detí.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľný odev alebo šperky. Mohli
by byť zachytené o pohybujúce sa časti
náradia. Ak pracujete vonku, používajte
pokiaľ možno gumené rukavice a nekĺzavú
obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte
vhodnú pokrývku hlavy.
Používajte ochranné okuliare
Ak sa pri práci s náradím práši alebo pokiaľ
odlietavajú drobné čiastočky materiálu,
11
12
13
14
15
16
17
16
používajte proti prachu ochranný štít alebo
respirátor.
Vyvarujte sa maximálnemu akustickému
tlaku
Pokiaľ zvuk prekračuje 85 dB(A), preveďte
zodpovedajúce opatrenie na ochranu
sluchu.
Upnite si obrobok
Na upnutie obrobku používajte svorky alebo
zverák. Je to bezpečnejšie a umožňuje to
manipuláciu s náradím oboma rukami.
Neprekážajte sami sebe
Pri práci stále udržujte vhodný a pevný
postoj.
Zabráňte neúmyselnému zapnutiu
Neprenášajte náradie pripojené k elektrickej
sieti s prstom na hlavnom vypínači. Uistite
sa, či je náradie pri pripájaní ku zdroju
napätia vypnuté.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Sústreďte sa na
prácu, premýšľajte. Pokiaľ ste unavení,
prácu prerušte.
Náradie odpojte
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru,
vypnite ho a počkajte, dokiaľ sa úplne
nezastaví. Náradie odpojte v prípade, že
ho nepoužívate, pred prevádzaním údržby
alebo pred výmenou príslušenstva.
Odstráňte z náradia nastavovacie
prípravky a kľúče
Pred spustením náradia sa vždy uistite, či
nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto
návode. Nepreťažujte malé náradia alebo
prídavné zariadenia pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Náradie
bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak
bude používané v takom výkonnostnom
rozsahu, na aký bolo určené.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií než je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť
poranenie obsluhy.
Zamedzte poškodeniu napájacieho
kábla
Nikdy neprenášajte náradie uchopené za
napájací prívodný kábel a pri vyťahovaní zo
zásuvky za tento kábel neťahajte. Chráňte
kábel pred vysokými teplotami, olejmi
a ostrými hranami.
18 Starostlivosť o náradie
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej
prevádzky udržujte náradie v čistom
a bezchybnom technickom stave. Dodržujte
všetky pokyny na prevádzanie údržby
a na výmenu príslušenstva. Pravidelne
kontrolujte káble a pokiaľ sú poškodené,
nechajte ich opraviť u autorizovaného
servisného zástupcu spoločnosti DEWALT.
Pravidelne tieto káble prehliadajte a pokiaľ
sú poškodené, tak ich vymeňte. Udržujte
všetky ovládacie prvky čisté, suché a neznečistené olejmi či inými mazivami.
19 Kontrolujte poškodené časti
Pred tým, než náradie budete používať
starostlivo skontrolujte, či nie je poškodené,
aby bola zaistená jeho správna funkcia
a aby splnilo svoj účel. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohyblivých častí,
opotrebenie jednotlivých častí a ďalšie
prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny
chod náradia. Poškodené kryty alebo iné
chybné diely nechajte vopred opraviť alebo
vymeniť podľa uvedených pokynov. Pokiaľ
je vypínač chybný, náradie nepoužívajte.
Vypínač nechajte vymeniť autorizovaným
servisným zástupcom DEWALT.
20 Opravy tohto náradia vždy zverujte
mechanikom značkového servisu
DEWALT.
Toto náradie zodpovedá platným bezpečnostným predpisom. Z bezpečnostného
hľadiska je nutné, aby bolo zariadenie
opravované výhradne technikmi s príslušnou
kvalifikáciou.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre prácu
s frézkami
•
•
•
Vždy používajte príslušenstvo s priemerom
násady zodpovedajúcim veľkosti klieštiny
púzdra nainštalovanej na náradí.
Vždy používajte frézy určené pre otáčky
motora 30.000 min-1, ktoré sú aj takto označené.
Nikdy nepoužívajte frézy o väčším priemerom, než je uvedené v technických údajoch
o náradí.
17
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 16
832 44 Bratislava
tel: 02 492 41 394, 02 446 38 121
fax: 02 492 41 390
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2005
18
CZ
BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2
BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,
BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11,
BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,
BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,
tel:
244 403 247
fax:
241 770 167
tel:
577 008 550 / 551
fax:
577 008 559
http://www.bandservis.cz
tel:
549 211 831
fax:
549 211 831
tel:
495 539 126
fax:
495 539 126
tel:
596 232 390
fax:
596 232 390
SK
BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,
tel:
fax:
tel:
BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,
19
033/55 11 063
033/55 12 624
055/62 33 155
20
21
22
CZ
ZÁRUÈNÍ LIST
SK
ZÁRUÈNÝ LIST
ZÁRUÈNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUÈNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mìsícù pøi prodeji zboží fyzické osobì – spotøebiteli pro soukromou pøímou spotøebu (§ 620 Obèanského zákoníku)
G 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebite¾ovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obèianskeho zákonníka)
12 mìsícù pøi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské èinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
G 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikate¾ovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikate¾skej èinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úèel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úèel nákupu je pre:
G Pøímou osobní spotøebu/Priamu osobnú spotrebu
G
Obchodní a podnikatelskou èinnost/obchodnú a podnikate¾skú èinnos
Èíslo pokladního dokladu - faktury/Èíslo pokladnièného dokladu - faktúry:
TYP VÝROBKU:
IÈO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
DW670
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Èíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
PAèiatka predajne
Podpis
SK
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Dokumentace záruèní opravy
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
SK
Záznamy o záruèných opravách
CZ
Èíslo
Datum pøíjmu
Datum zakázky
Èíslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Èíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Èíslo
objednávky
Peèiatka
Podpis
02/05
Popis
poruchy
Download PDF

advertising