D28129 | DeWalt D28129 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

559122-68 CZ
D28127
D28128
D28129
D28151(K)
D28152
D28153
D28154(K)
D28155(K)
D28156
D28157
D28187
2
3
4
ÚHLOVÁ BRUSKA
Blahopřejeme Vám!
Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá léta zkušeností, nepřetržitý proces vývoje
a inovací výrobků činí z firmy DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro všechny uživatele
profesionálního nářadí.
Technické údaje
Napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Průměr kotouče
Průměr hřídele
Hmotnost
D28128
230
900
10000
115
M14
1,7
D28129
230
850
10000
115
M14
1,7
D28151
230
900
10000
125
M14
1,7
D28152
230
1000
10000
125
M14
1,7
D28154
V 230
W 1200
min-1 10000
D28155
230
1400
10000
D28156
230
1400
2800
-10000
125
M14
1,8
D28157
230
1250
10000
D28187
230
1200
9300
125
M14
1,7
150
M14
2,0
V
W
min-1
mm
kg
Napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Průměr kotouče
Průměr hřídele
Hmotnost
Jištění:
D28127
230
800
10000
115
M14
1,7
mm 125
M14
kg 1,8
125
M14
1,8
D28153
230
1100
10000
125
M14
1,7
nářadí 230V 10A (hlavní přívod)
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
•
Upozorňuje na riziko poranění osob,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení
pokynů uvedených v tomto návodu.
Před uvedením nářadí do provozu si pečlivě
pročtěte návod k použití.
Popis přístroje (obr. A)
Vaše úhlová bruska je určena pro profesionální
broušení a řezání materiálů.
1 Hlavní vypínač
2 Knoflík ovládání otáček (D28156)
3 Uzávěr hřídele
4 Kryt
5 Boční rukojeť
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Nebezpečí vzniku požáru.
Obsah balení
D28152/D28153/D28155/D28156/D28157
1
1
1
1
1
1
1
Úhlová bruska
Kryt
Boční rukojeť
Příruba
Klíč
Návod k použití
Nákres rozložené sestavy
Funkce lehkého startu
Lehký start umožňuje pozvolné zvyšování
otáček po startu a tím zabraňuje náhlému
ucuknutí nářadí. Tuto funkci lze využít i při práci
ve stísněných prostorech.
•
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nářadí
nebo příslušenství během transportu.
Elektrický motor byl zkonstruován pro určité
napětí. Vždy zkontrolujte, zda zdroj napětí
odpovídá označení na štítku Vašeho nářadí.
Elektrická bezpečnost
5
Vaše nářadí DEWALT je opatřeno dvojitou
izolací podle normy EN 50144; proto
není zapotřebí zemnícího kabelu.
•
Nikdy nepoužívejte poškozené
kotouče.
Použití prodlužovacího kabelu
Uchycení rotačního drátěného kartáče
V případě potřeby prodlužovacího kabelu
požívejte výhradně schválený kabel dostačující
příkonu nářadí (viz technické údaje). Minimální
průřez vodiče je 1,5mm2. Při použití kabelu na
cívce vždy odmotejte celou délku kabelu.
•
Pryžový kotouč je k dostání jako volitelné
příslušenství.
• Demontujte z nářadí ochranný kryt.
• Nasuňte pryžový kotouč (15) na hřídel (11).
Není nutno instalovat vnitřní přírubu.
• Na pryžový kotouč položte brusný kotouč
(16).
• Na hřídel (11) našroubujte vnější přírubu
(14).
• Zmáčkněte uzávěr hřídele a otáčejte
pryžovým kotoučem (15), dokud nezacvakne
v patřičné poloze.
• Dotáhněte přírubu (14) přiloženým klíčem.
• Uvolněte uzávěr hřídele.
• Kotouč vyjměte po uvolnění příruby (14)
přiloženým klíčem.
Před montáží a seřizováním vždy
odpojte nářadí od elektrického zdroje.
Montáž a demontáž krytu (obr. B)
•
•
•
•
•
•
Položte brusku na pracovní desku hřídelí
nahoru.
Uvolněte svorku (6) a přidržte kryt (4) nad
nářadím podle obrázku.
Srovnejte výstupky (7) se zářezy (8).
Zatlačte kryt dolů a pootočte do požadované
polohy.
V případě potřeby dotáhněte šroub (9).
Zatáhněte svorku (6).
Při demontáži krytu povolte svorku (6).
Nikdy nepracujte s nářadím bez
ochranného krytu.
Montáž boční rukojeti (obr. E)
Upevnění a vyjmutí brusného nebo řezacího
kotouče (obr. C1 a C2)
•
•
•
•
•
•
•
Kartáč našroubujte přímo na hřídel bez
použití příruby.
Upevnění a vyjmutí pryžového kotouče
(obr. D)
Montáž a seřízení
•
Kotouč vyjměte po uvolnění příruby (14)
přiloženým klíčem.
•
Položte brusku na pracovní desku krytem
nahoru.
Nasuňte vnitřní přírubu (10) na hřídel (11)
(obr. C1).
Položte kotouč (12) na přírubu (10). Při
upevňování kotouče se zesíleným středem
zkontrolujte, zda střed (13) doléhá na přírubu (10).
Našroubujte vnější přírubu (14) na hřídel
(11) (obr. C2):
- Při uchycování brusného kotouče musí
výstupek na přírubě (14) směřovat ke
kotouči (A).
- Při uchycování řezacího kotouče musí
výstupek na přírubě (14) směřovat od
kotouče (B).
Zmáčkněte uzávěr hřídele (3) a otáčejte
hřídelí (11), dokud nezacvakne v patřičné
poloze.
Dotáhněte přírubu (14) přiloženým klíčem.
Uvolněte uzávěr hřídele.
Našroubujte boční rukojeť (5) pevně
do jednoho z otvorů (17) po stranách
převodové skříně.
Pokyny k obsluze
•
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
pokyny a platné předpisy.
Zkontrolujte řádné uchycení
obrobku.
Na nářadí příliš netlačte. Nevyvíjejte
boční tlak na kotouč.
Zabraňte přetížení nářadí. Pokud
se nářadí přehřeje, nechejte jej
několik minut běžet bez zatížení.
Než začnete pracovat:
• Namontujte kryt a vhodný typ kotouče.
Nepoužívejte kotouče nadměrně opotřebené.
• Zkontrolujte správnou polohu vnitřní
a vnější příruby.
• Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve směru
šipky znázorněné na nářadí i kotouči.
6
Zapnutí a vypnutí nářadí (obr. A)
•
•
•
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Spuštění nářadí: zmáčkněte hlavní vypínač (1).
Pro nepřetržitý chod zamáčkněte vypínač
zcela dopředu.
Zastavení nářadí: uvolněte hlavní vypínač.
Zastavení nářadí v režimu nepřetržitého
chodu: zmáčkněte zadní část vypínače.
V případě zájmu o další informace týkající se
příslušenství se obraťte na Vašeho nejbližšího
prodejce.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Údržba
ES Prohlášení o shodě
Nezapínejte a nevypínejte nářadí,
pokud je v záběru.
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby mělo dlouhou životnost spolu s minimálními
nároky na údržbu. Předpokladem dlouhodobé
bezproblémové funkce nářadí je náležitá péče
o něj a jeho pravidelné čištění.
D28127/D28128/D28129/D28151(K)/D28152/
D28153/D28154(K)/D28156/D28157/D28187
Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají následujícím normám: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 550141, EN 55014-2, EN 61000-3-2 a EN 610003-3.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné mazání.
V případě zájmu o další informace se, prosím,
obraťte na níže uvedenou adresu společnosti
nebo na pobočky uvedené na zadní straně
tohoto návodu.
Čištění
Zajistěte průchodnost větracích otvorů a obal
přístroje čistěte pravidelně měkkým hadříkem.
Akustický tlak podle normy 86/188EEC a 98/37/
EEC, měřeno podle normy EN 50144:
LPA (akustický tlak)
89,9 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
97,9 dB(A)
*V oblasti sluchu obsluhy
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Používejte vhodné prostředky pro ochranu
sluchu.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Efektivní hodnota zrychlení podle normy
EN 50144:
<2,5m/s2
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Technický a vývojový ředitel
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straβe 40,
D-65510, Idstein, Germany
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
7
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při práci s elektrickým nářadím je třeba na
ochranu proti úrazu elektrickým proudem,
nebezpečí poranění a požáru dodržovat
národní bezpečnostní předpisy. Před
použitím elektronářadí si pečlivě pročtěte
následující bezpečnostní pokyny a uložte
je na bezpečném místě.
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte pořádek na pracovišti. Nepořádek na pracovišti vede k nebezpečí
úrazu.
Berte ohled na vlivy okolí. Nevystavujte
elektrické nářadí vlhkosti. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy (250-300 Lux).
Nepoužívejte nářadí v místech, kde hrozí
nebezpečí výbuchu nebo požáru, např.
v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Udržujte nářadí mimo dosah dětí.
Nedovolte dětem, nepovolaným osobám
a zvířatům vstup do pracovního prostoru
a zabraňte jejich kontaktu s nářadím nebo
kabelem.
Noste při práci vhodný pracovní oděv.
Nenoste volné oblečení nebo šperky.
Mohou být zachyceny pohybujícími se
částmi nářadí. Jestliže pracujete venku,
doporučujeme používat pracovní rukavice
a obuv s neklouzavou podešví. Jestliže
máte dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy.
Ochranné pomůcky. Vždy používejte
ochranné brýle. Pokud pracujete v prašném
prostředí nebo v případě, že odletují drobné
částečky materiálu, používejte též ochranný
štít nebo respirátor. Pokud mohou být tyto
částice velmi horké, oblečte si ochrannou
zástěru. Vždy používejte chrániče sluchu.
Chraňte se před úrazem elektrickým
proudem. Nedotýkejte se uzemněných
povrchů (například potrubí, radiátorů, sporáků a ledniček). Při práci v extrémních
podmínkách (např. vysoká vlhkost, vznik
kovového prachu při práci atd.) může být
elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo automatického spínače obvodu diferenciální ochrany
(FI).
Dbejte na bezpečný postoj při práci.
V každé pracovní poloze udržujte rovnováhu.
•
•
•
•
•
8
Buďte stále pozorní. Soustřeďte se na
svou práci a postupujte racionálně. Pokud
jste unavení, s nářadím nepracujte.
Upněte si obrobek. K uchycení obrobku
používejte upínací přípravky nebo svěrák.
Je to bezpečnější a umožňuje to obsluhu
nářadí oběma rukama.
Používejte zařízení k odsávání prachu.
Pokud je nářadí vybaveno lapačem prachu
a úlomků zkontrolujte, zda je toto připojeno
a řádně používáno.
Nenechávejte v nářadí nástrojové klíče.
Před spuštěním nářadí vždy zkontrolujte,
zda jste z něj odstranili klíče a seřizovací
nástroje.
Prodlužovací kabely. Před prací vždy
zkontrolujte prodlužovací kabely a v případě
jejich poškození je vyměňte. Při práci
s elektronářadím venku vždy používejte
kabely určené a náležitě označené pro
venkovní použití.
Používejte vhodné nářadí. Použití odpovídajícího nářadí je popsáno v tomto provozním návodu. Pro těžkou práci nepoužívejte
příliš slabé nástroje nebo přídavná zařízení.
Používáním správného nástroje dosáhnete
o)ptimální kvality a zajistíte svou osobní
bezpečnost. Na nářadí netlačte!
Varování! Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení a provádění
jiných pracovních operací tímto nářadím,
než je doporučeno návodem, může vést
k poranění obsluhy.
Kontrolujte poškozené části. Před
použitím nářadí pečlivě zkontrolujte jeho
funkčnost a zda je určeno pro požadovanou
práci. Zkontrolujte, zda pohyblivé části
bezvadně fungují a díly nejsou poškozeny.
Veškeré díly musí být správně namontovány
a splňovat všechny podmínky, abychom
měli záruku bezvadného provozu nářadí.
Poškozené díly a ochranná zařízení
musí být opraveny nebo vyměněny
dle předpisů. Nepoužívejte elektrické
nářadí v případě, že je vadný vypínač.
Nefunkční nebo poškozené části nechejte
vyměnit v servisním středisku DEWALT.
Nepokoušejte se provádět opravy sami.
Odpojte nářadí. Vypněte přístroj a před
tím, než jej ponecháte bez dozoru, počkejte,
dokud se úplně nezastaví. Nářadí odpojte
od elektrické sítě pokud jej nepoužíváte,
před údržbou nebo před výměnou příslušenství.
•
Zabraňte nechtěnému startu, nepřenášejte nářadí s prstem na vypínači. Před
připojením k síti zkontrolujte, zda je hlavní
vypínač v poloze vypnuto.
Chraňte kabely před poškozením.
Nenoste elektrické nářadí za kabely. Nikdy
netahejte za kabel, abyste jej odpojili ze
zásuvky. Chraňte kabely před teplem, oleji
a ostrými hranami.
Uchovávejte nářadí na bezpečném místě.
Jestliže nářadí nepoužíváte, skladujte jej
na suchém místě v uzavřených prostorách
mimo dosah dětí.
Pečujte o Vaše nářadí. Udržujte Vaše
nářadí v čistotě, aby Vám sloužilo déle
a bezpečněji. Dbejte pokynů pro údržbu
a výměnu příslušenství. Udržujte všechny
ovládací prvky suché, čisté a neznečistěné
oleji a mazacími tuky.
Opravy. Opravy Vašeho nářadí svěřujte
výhradně servisnímu středisku fy
DEWALT. Toto nářadí odpovídá příslušným
bezpečnostním ustanovením. Opravy
smí provádět pouze servisní středisko fy
DEWALT, jinak obsluze hrozí nebezpečí
úrazu.
•
Další bezpečnostní pokyny pro práci
s bruskou
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vaše bruska je určena pro broušení a řezání
betonu a kovů.
Brusku nepoužívejte pro práci s kovy,
jež obsahují více než 80% hořčíku. Tyto
kovy jsou hořlavé!
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda jsou k uchycení kotouče
na hřídeli použity podložky.
Při použití kotouče se závitem zkontrolujte,
zda je závit dostatečně dlouhý vzhledem
k hřídeli.
Před započetím práce zkontrolujte, zda je
kotouč řádně upevněn.
Nechejte nářadí běžet bez zatížení
v bezpečné poloze po dobu nejméně
30 vteřin. Pokud cítíte vibrace nebo jiné
známky závady, zastavte ihned nářadí
a pokuste se nalézt jejich příčinu.
Nepracujte s nářadím bez ochranného
krytu.
Zkontrolujte, zda je obrobek řádně
upevněn.
Nepracujte s nářadím v blízkosti hořlavých
materiálů. Jiskry a žhavé úlomky materiálu
nebo jiskření uhlíků elektromotoru mohou
způsobit jejich vznícení.
Při práci dodržujte postoj mimo osu brusného kotouče. Zabraňte pohybu jiných osob
v pracovním prostoru.
Nepoužívejte boční plochy řezacích kotoučů k broušení.
Nedotýkejte se hřídele, dokud se nářadí
nezastaví.
Po vypnutí nářadí je kotouč ještě po krátkou
dobu v pohybu.
Brusné a řezací kotouče skladujte na
suchém místě.
Nálepky na nářadí
Na nářadí se můžete setkat s následujícími
piktogramy:
Používejte pouze brusné a řezací kotouče
vyztužené vlákny.
Používejte výhradně kotouče doporučené
výrobcem nářadí.
Maximální povolené pracovní otáčky kotouče musí být rovny nebo vyšší, než jsou
otáčky naprázdno uvedené na typovém
štítku nářadí.
Neprovádějte řezy, jejichž maximální
hloubka je větší, než záběr kotouče.
Nepoužívejte brusné a řezací kotouče,
které neodpovídají technickým parametrům
uvedeným v tomto návodu. K upevnění
kotouče na hřídel nikdy nepoužívejte
redukce ani rozpěrky.
Před prací vždy zkontrolujte stav kotouče.
Nepoužívejte vyštípnuté, prasklé nebo jinak
poškozené kotouče.
Před použitím pročtěte důkladně
pokyny k obsluze.
Používejte ochranné brýle.
Používejte prostředky k ochraně
sluchu.
Doplňující bezpečnostní pokyny
•
•
9
Při práci s kovem zajistěte, aby byl založen
proudový chránič (RCD), aby bylo zabráněno zbytkovému riziku způsobenému
kovovými pilinami.
Pokud RCD vypíná napájení, dopravte
zařízení autorizovanému servisnímu
zástupci DEWALT.
Doplňková údržba
Při práci s kovem se za extrémních
podmínek může v obalu stroje hromadit
vodivý prach. To může mít za následek
snížení izolace zařízení a může dojít
k úrazu elektrickým proudem.
Usazování kovových částic uvnitř zařízení zabráníte pravidelným denním čištěním ventilačních
otvorů.
• Odpojte elektrický přívod zařízení.
• Větrací štěrbiny profoukněte suchým stlačeným vzduchem.
Při provádění této údržby používejte
ochranné brýle.
10
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00046761 - 26-06-2007
11
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
12
TYP.
1
D28128
E13532
www.2helpU.com
13
23 - 06 - 03
TYP.
1
D28155
E13548
www.2helpU.com
14
23 - 06 - 03
TYP.
1
D28187
E13534
www.2helpU.com
15
23 - 06 - 03
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising