D28129 | DeWalt D28129 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

544666-39 SK
D28127
D28128
D28129
D28151(K)
D28152
D28153
D28154(K)
D28155(K)
D28156
D28157
D28187
2
3
4
UHLOVÁ BRÚSKA
Blahoželáme Vám!
Rozhodli ste sa pre náradie firmy DEWALT. Dlhé roky skúseností, nepretržitý proces vývoja a inovácií
výrobkov tvorí z firmy DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre všetkých užívateľov
profesionálneho náradia.
Technické údaje
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Priemer kotúča
Priemer hriadeľa
Hmotnosť
D28128
230
900
10000
115
M14
1,7
D28129
230
850
10000
115
M14
1,7
D28151
230
900
10000
125
M14
1,7
D28152
230
1000
10000
125
M14
1,7
D28154
V 230
W 1200
min-1 10000
D28155
230
1400
10000
D28156
230
1400
2800
-10000
125
M14
1,8
D28157
230
1250
10000
D28187
230
1200
9300
125
M14
1,7
150
M14
2,0
V
W
min-1
mm
kg
Napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Priemer kotúča
Priemer hriadeľa
Hmotnosť
Istenie:
D28127
230
800
10000
115
M14
1,7
mm 125
M14
kg 1,8
125
M14
1,8
D28153
230
1100
10000
125
M14
1,7
náradie 230V 10A (hlavný prívod)
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
•
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Pred uvedením náradia do prevádzky si
pozorne prečítajte návod na použitie.
Popis prístroja (obr. A)
Vaša uhlová brúska je určená na profesionálne
brúsenie a rezanie materiálov.
1 Hlavný vypínač
2 Gombík ovládania otáčok (D28156)
3 Uzáver hriadeľa
4 Kryt
5 Bočná rukoväť
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Obsah balenia
D28152/D28153/D28155/D28156/D28157
1
1
1
1
1
1
1
Uhlová brúska
Kryt
Bočná rukoväť
Príruba
Kľúč
Návod na použitie
Nákres rozloženej zostavy
Funkcia ľahkého štartu
Ľahký štart umožňuje pozvoľné zvyšovanie
otáčok po štarte a tým zabraňuje náhlemu
trhnutiu náradia. Túto funkciu je možné využiť
aj pri práci v stiesnených priestoroch.
•
Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu
náradia alebo príslušenstva počas
transportu.
Elektrický motor bol skonštruovaný pre určité
napätie. Vždy skontrolujte, či zdroj napätia zodpovedá označeniu na štítku Vášho
náradia.
Elektrická bezpečnosť
5
Vaše náradie D EWALT je opatrené
dvojitou izoláciou podľa normy
EN 50144; preto nie je nutný zemniaci
kábel.
•
•
•
Dotiahnite prírubu (14) priloženým kľúčom.
Uvoľnite uzáver hriadeľa.
Kotúč vyberte po uvoľnení príruby (14) priloženým kľúčom.
Použitie predlžovacieho kábla
Nikdy nepoužívajte poškodené kotúče.
V prípade potreby predlžovacieho kábla požívajte výhradne schválený kábel dostačujúci
príkonu náradia (viď technické údaje). Minimálny
prierez vodiča je 1,5mm2. Pri použití kábla na
cievke vždy odmotajte celú dĺžku kábla.
Uchytenie rotačnej drôtenej kefy
•
Montáž a nastavenie
Upevnenie a vybratie gumového kotúča
(obr. D)
Pred montážou a nastavovaním vždy
odpojte náradie od elektrického zdroja.
Gumový kotúč je možné zakúpiť ako voliteľné
príslušenstvo.
• Demontujte z náradia ochranný kryt.
• Nasuňte gumový kotúč (15) na hriadeľ (11).
Nie je nutné inštalovať vnútornú prírubu.
• Na gumový kotúč položte brúsny kotúč (16).
• Na hriadeľ (11) naskrutkujte vonkajšiu
prírubu (14).
• Zatlačte uzáver hriadeľa a otáčajte gumovým kotúčom (15), dokiaľ nezacvakne
v patričnej polohe.
• Dotiahnite prírubu (14) priloženým kľúčom.
• Uvoľnite uzáver hriadeľa.
• Kotúč vyberte po uvoľnení príruby (14) priloženým kľúčom.
Montáž a demontáž krytu (obr. B)
•
•
•
•
•
•
•
Kefu naskrutkujte priamo na hriadeľ bez
použitia príruby.
Položte brúsku na pracovnú dosku
hriadeľom nahor.
Uvoľnite svorku (6) a pridržte kryt (4) nad
náradím podľa obrázku.
Zrovnajte výstupky (7) so zárezmi (8).
Zatlačte kryt dole a pootočte do požadovanej
polohy.
V prípade potreby dotiahnite skrutku (9).
Zatiahnite svorku (6).
Pri demontáži krytu povoľte svorku (6).
Nikdy nepracujte s náradím bez
ochranného krytu.
Upevnenie a vybratie brúsneho alebo
rezného kotúča (obr. C1 a C2)
Montáž bočnej rukoväte (obr. E)
•
•
•
•
•
•
Položte brúsku na pracovnú dosku krytom
nahor.
Nasuňte vnútornú prírubu (10) na hriadeľ
(11) (obr. C1).
Položte kotúč (12) na prírubu (10). Pri
upevňovaní kotúča so zosilneným stredom
skontrolujte, či stred (13) dolieha na prírubu
(10).
Naskrutkujte vonkajšiu prírubu (14) na
hriadeľ (11) (obr. C2):
- Pri uchytávaní brúsneho kotúča musí
výstupok na prírube (14) smerovať ku
kotúču (A).
- Pri uchytávaní rezného kotúča musí
výstupok na prírube (14) smerovať od
kotúča (B).
Zatlačte uzáver hriadeľa (3) a otáčajte
hriadeľom (11), dokiaľ nezacvakne v patričnej polohe.
Naskrutkujte bočnú rukoväť (5) pevne do
jedného z otvorov (17) po stranách prevodovej skrine.
Pokyny pre obsluhujúceho
•
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostné
pokyny a platné predpisy.
Skontrolujte správne uchytenie
obrobku.
Na náradie príliš netlačte. Nevyvíjajte bočný tlak na kotúč.
Zabráňte preťaženiu náradia.
Pokiaľ sa náradie prehreje, nechajte ho niekoľko minút bežať bez
zaťaženia.
Skôr ako začnete pracovať:
• Namontujte kryt a vhodný typ kotúča.
Nepoužívajte kotúče nadmerne opotrebované.
6
•
•
Skontrolujte správnu polohu vnútornej
a vonkajšej príruby.
Skontrolujte, či sa kotúč otáča v smere
šípky znázornenej na náradí aj kotúči.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Zapnutie a vypnutie náradia (obr. A)
•
•
•
Spustenie náradia: stlačte hlavný vypínač (1).
Pre nepretržitý chod zatlačte vypínač úplne
dopredu.
Zastavenie náradia: uvoľnite hlavný vypínač.
Zastavenie náradia v režime nepretržitého
chodu: stlačte zadnú časť vypínača.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Nezapínajte a nevypínajte náradie,
pokiaľ je v zábere.
V prípade záujmu o ďalšie informácie týkajúce sa
príslušenstva sa obráťte na Vášho najbližšieho
predajcu.
Vyhlásenie o zhode
Údržba
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované tak,
aby malo dlhú životnosť spolu s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Predpokladom dlhodobej
bezproblémovej funkcie náradia je náležitá
opatera a jeho pravidelné čistenie.
D28127/D28128/D28129/D28151(K)/D28152/
D28153/D28154(K)/D28156/D28157/D28187
Spoločnosť DEWALT prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/
EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 a
EN 61000-3-3.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne mazanie.
V prípade záujmu o ďalšie informácie sa,
prosím, obráťte na nižšie uvedenú adresu
spoločnosti alebo na pobočky uvedené na
zadnej strane tohoto návodu.
Čistenie
Zaistite priechodnosť vetracích otvorov a obal
prístroja čistite pravidelne mäkkou handričkou.
Akustický tlak podľa normy 86/188EEC a 98/37/
EEC, merané podľa normy EN 50144:
LPA (akustický tlak)
89,9 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
97,9 dB(A)
*V oblasti sluchu obsluhy
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Používajte vhodné prostriedky na ochranu
sluchu.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Efektívna hodnota zrýchlenia podľa normy
EN 50144:
<2,5m/s2
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Str.40,
D-65510, Idstein, Germany
7
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Pri práci s elektrickým náradím je potrebné
na ochranu proti úrazu elektrickým prúdom,
nebezpečenstva poranenia a požiaru
dodržovať národné bezpečnostné predpisy.
Pred použitím elektronáradia si pozorne
prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny
a uložte ich na bezpečnom mieste.
•
•
Všeobecné
•
•
•
•
•
•
•
Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku vedie
k nebezpečenstvu úrazu.
Berte ohľad na vplyvy okolia. Nevystavujte
elektrické náradie vlhkosti. Zaistite si
kvalitné osvetlenie pracovnej plochy (250300 Lux). Nepoužívajte náradie v miestach,
kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo
požiaru, napr. v blízkosti horľavých kvapalín
alebo plynov.
Udržujte náradie mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom, nepovolaným osobám
a zvieratám vstup do pracovného priestoru
a zabráňte ich kontaktu s náradím alebo
káblom.
Noste pri práci vhodný pracovný odev.
Nenoste voľné oblečenie alebo šperky.
Môžu byť zachytené pohybujúcimi sa
časťami náradia. Ak pracujete vonku,
odporúčame používať pracovné rukavice a
obuv s nekĺzavou podošvou. Ak máte dlhé
vlasy, používajte vhodnú pokrývku hlavy.
Ochranné pomôcky. Vždy používajte
ochranné okuliare. Pokiaľ pracujete
v prašnom prostredí alebo v prípade,
že odletujú drobné čiastočky materiálu,
používajte tiež ochranný štít alebo
respirátor. Pokiaľ môžu byť tieto častice
veľmi horúce, oblečte si ochrannú zásteru.
Vždy používajte chrániče sluchu.
Chráňte sa pred úrazom elektrickým
prúdom. Nedotýkajte sa uzemnených
povrchov (napríklad potrubí, radiátorov,
šporákov a chladničiek). Pri práci
v extrémnych podmienkach (napr. vysoká
vlhkosť, vznik kovového prachu pri práci
atď.) môže byť elektrická bezpečnosť
zvýšená vložením izolačného transformátora
alebo automatického spínača obvodu
diferenciálnej ochrany (FI).
Dbajte na bezpečný postoj pri práci.
V každej pracovnej polohe udržujte
rovnováhu.
•
•
•
•
•
8
Buďte stále pozorný. Sústreďte sa na
svoju prácu a postupujte racionálne. Pokiaľ
ste unavený, s náradím nepracujte.
Upnite si obrobok. Na uchytenie obrobku
používajte upínacie prípravky alebo zverák.
Je to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhu
náradia obidvoma rukami.
Používajte zariadenie na odsávanie
prachu. Pokiaľ je náradie vybavené
lapačom prachu a úlomkov skontrolujte, či
je toto pripojené a správne používané.
Nenechávajte v náradí nástrojové kľúče.
Pred spustením náradia vždy skontrolujte,
či ste z neho odstránili kľúče a nastavovacie
nástroje.
Predlžovacie káble. Pred prácou vždy
skontrolujte predlžovacie káble a v prípade
ich poškodenia ich vymeňte. Pri práci
s elektronáradím vonku vždy používajte
káble určené a náležite označené pre
vonkajšie použitie.
Používajte vhodné náradie. Použitie
zodpovedajúceho náradia je popísané
v tomto prevádzkovom návode. Na ťažkú
prácu nepoužívajte príliš slabé nástroje
alebo prídavné zariadenia. Používaním
správneho nástroja dosiahnete optimálnu
kvalitu a zaistíte svoju osobnú bezpečnosť.
Na náradie netlačte!
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a vykonávanie
iných pracovných operácií týmto náradím,
ako je odporučené týmto návodom, môže
viesť k poraneniu obsluhy.
Kontrolujte poškodené časti. Pred
použitím náradia pozorne skontrolujte jeho
funkčnosť a či je určené na požadovanú
prácu. Skontrolujte, či pohyblivé časti
bezchybne fungujú a diely nie sú
poškodené. Všetky diely musia byť správne
namontované a spĺňať všetky podmienky,
aby ste mali záruku bezchybnej prevádzky
náradia. Poškodené diely a ochranné
zariadenia musia byť opravené alebo
vymenené podľa predpisov. Nepoužívajte
elektrické náradie v prípade, že je chybný
vypínač. Nefunkčné alebo poškodené časti
nechajte vymeniť v servisnom stredisku
DEWALT. Nepokúšajte sa vykonávať opravy
sami.
Odpojte náradie. Vypnite prístroj a
pred tým, než ho ponecháte bez dozoru,
počkajte, dokiaľ sa úplne nezastaví.
Náradie odpojte od elektrickej siete pokiaľ
•
•
•
•
•
ho nepoužívate, tiež pred údržbou alebo
pred výmenou príslušenstva.
Zabráňte nechcenému štartu. Neprenášajte náradie s prstom na vypínači. Pred
pripojením k sieti skontrolujte, či je hlavný
vypínač v polohe vypnuté.
Chráňte káble pred poškodením. Nenoste
elektrické náradie za káble. Nikdy neťahajte
za kábel, aby ste ho odpojili zo zásuvky.
Chráňte káble pred teplom, olejmi a ostrými
hranami.
Uschovávajte náradie na bezpečnom
mieste. Ak náradie nepoužívate, skladujte
ho na suchom mieste v uzavretých
priestoroch mimo dosahu detí.
Starajte sa o Vaše náradie. Udržujte Vaše
náradie v čistote, aby Vám slúžilo dlhšie a
bezpečnejšie. Dbajte na pokyny pre údržbu
a výmenu príslušenstva. Udržujte všetky
ovládacie prvky suché, čisté a neznečistené
olejmi a mazacími tukmi.
Opravy. Opravy Vášho náradia zverujte
výhradne servisnému stredisku fy. DEWALT.
Toto náradie zodpovedá príslušným
bezpečnostným ustanoveniam. Opravy
môže vykonávať len servisné stredisko
fy. D EWALT, inak obsluhujúcemu hrozí
nebezpečenstvo úrazu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre prácu
s brúskou
•
•
Vaša brúska je určená na brúsenie a rezanie betónu a kovov.
•
Brúsku nepoužívajte pre prácu s kovmi,
ktoré obsahujú viac než 80% horčíku.
Tieto kovy sú horľavé!
•
•
•
•
•
Pred prácou vždy skontrolujte stav kotúča.
Nepoužívajte naštrbené, prasknuté alebo
inak poškodené kotúče.
Skontrolujte, či sú na uchytenie kotúča na
hriadeľ použité podložky.
Pri použití kotúča so závitom skontrolujte,
či je závit dostatočne dlhý vzhľadom
k hriadeľu.
Pred začatím práce skontrolujte, či je kotúč
správne upevnený.
Nechajte náradie bežať bez zaťaženia
v bezpečnej polohe po dobu najmenej
30 sekúnd. Pokiaľ cítite vibrácie alebo iné
známky poruchy, zastavte ihneď náradie a
pokúste sa nájsť ich príčinu.
Nepracujte s náradím bez ochranného
krytu.
Skontrolujte, či je obrobok riadne upevnený.
Nepracujte s náradím v blízkosti horľavých
materiálov. Iskry a horúce úlomky materiálu
alebo iskrenie uhlíkov elektromotoru môžu
spôsobiť ich vznietenie.
Pri práci dodržujte postoj mimo os brúsneho
kotúča. Zabráňte pohybu iných osôb
v pracovnom priestore.
Nepoužívajte bočné plochy rezných kotúčov
na brúsenie.
Nedotýkajte sa hriadeľa, dokiaľ sa náradie
nezastaví.
Po vypnutí náradia je kotúč ešte krátku
dobu v pohybe.
Brúsne a rezné kotúče skladujte na suchom
mieste.
Nálepky na náradí
Na náradí sa môžete stretnúť s nasledujúcimi
piktogrammi:
Používajte len brúsne a rezné kotúče
vystužené vláknami.
Používajte výhradne kotúče odporučené
výrobcom náradia.
Maximálne povolené pracovné otáčky
kotúča musia byť rovné alebo vyššie, ako
sú otáčky naprázdno uvedené na typovom
štítku náradia.
Nevykonávajte rezy, ktorých maximálne
hĺbka je väčšia, ako záber kotúča.
Nepoužívajte brúsne a rezné kotúče, ktoré
nezodpovedajú technickým parametrom
uvedeným v tomto návode. Na upevnenie
kotúča na hriadeľ nikdy nepoužívajte
redukcie ani rozpery.
Pred použitím si dôkladne prečítajte
pokyny na obsluhu.
Používajte ochranné okuliare.
Používajte prostriedky na ochranu
sluchu.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny
•
9
Pri práci s kovom zaistite, aby bol zapojený
prúdový chránič (RCD), aby bolo zabránené
zbytkovému riziku spôsobenému kovovými
pilinami.
•
Pokiaľ RCD vypína napájanie, odneste
zariadenie autorizovanému servisnému
zástupcovi DEWALT.
Doplnková údržba
Pri práci s kovom sa za extrémnych
podmienok môže v obale stroja hromadiť vodivý prach. To môže mať za následok zníženie izolácie zariadenia a môže
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Usadzovaniu kovových častíc vo vnútri zariadenia zabránite pravidelným denným čistením
ventilačných otvorov.
• Odpojte elektrický prívod zariadenia.
• Vetracie štrbiny prefúknite suchým stlačeným vzduchom.
Pri vykonávaní tejto údržby používajte
ochranné okuliare.
10
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046762 - 27-06-2007
11
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
12
TYP.
1
D28128
E13532
www.2helpU.com
13
23 - 06 - 03
TYP.
1
D28155
E13548
www.2helpU.com
14
23 - 06 - 03
TYP.
1
D28187
E13534
www.2helpU.com
15
23 - 06 - 03
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising