DW570K | DeWalt DW570K HAMMER Type 2 instruction manual

®
DW570K(L)
Dansk
1
Deutsch
7
English
14
Español
20
Français
26
Italiano
32
Nederlands
39
Norsk
45
Português
51
Suomi
57
Svenska
63
Türkçe
69
EÏÏËÓÈη
75
Copyright DEWALT
6
2
4
A
5
3
1
3
8
B
2
10
9
C
10
6
5
4
B
A
D
5
E
4
6
DANSK
ROTERENDE BOREHAMMER DW570K(L)
Tillykke!
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Du har valgt et DEWALT Elværktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Garanti
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 4
da - 4
da - 5
da - 5
da - 6
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Omdrejningstal/min ubelastet
Omdrejningstal/min belastet
Slagstyrke
Maksimal borekapacitet
i stål/træ/beton
Mejsling
Maksimal borekapacitet
i bløde sten
Borepatron
Krave diameter
Vægt
Sikringer:
230 V maskiner
V
W
J
DW570K(L)
230
900
0 - 730
0 - 620
0-4,4
mm
16/40/32
ja, 24 positioner
mm
90
SDS-plus®
58
4,9
mm
kg
10 A
Angiver risiko for elektrisk stød.
Brandfare.
EU-Overensstemmelseserklæring
DW570K(L)
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF, målt i
henhold til EN 50144:
DW570K(L)
LpA
(lydniveau)
dB(A)*
91
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
104
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
DW570K(L)
11 m/s2
da - 1
1
DANSK
Kraftig højfrekvent interferens kan forårsage
hastighedssvingninger på op til 20%. Disse
forsvinder dog så snart interferensen stoppes.
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen. Foruden
nedenstående instruktioner, bør Arbejdstilsynets
regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet. Anvend
ikke elværktøj i nærheden af let antændelige
væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold (f.eks.
høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.) kan
den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble en
fejlstrømsafbryder.
2
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævetat holde
børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj
til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke
en håndrundsav til at save kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast.
Det er sikrere end at bruge hånden, og du får
begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør.
Kontroller elværktøjets ledning regelmæssigt og
få den repareret hos et autoriseret
serviceværksted, hvis den er beskadiget.
Kontroller forlængerledninger regelmæssigt og
udskift dem, hvis de er beskadigede. Hold
håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
da - 2
DANSK
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer, at
ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller en
anden del, som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et autoriseret serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret
DEWALT serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
da - 3
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Borehammer
1 Sidehåndtag
1 Dybdeindstilling
1 Kasse
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT borehammer DW570K(L) er konstrueret
med henblik på professionel boring, slagboring,
lettere mejslings- og nedrivningsopgaver og
kerneboring med hårdtmetal bor.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Værktøjsholder til SDS-plus® tilbehør
3 Indstillingsvælger med sikkerhedslås
4 Sidehåndtag
5 Dybdeindstilling
6 Dybdestop bøjle
Sikkerhedskobling
Borehammeren er udstyret med en
sikkerhedskobling, som reducerer det maksimale
drejningsmoment, der overføres til brugeren i tilfælde
af, at et bor blokeres. Denne funktion forhindrer også,
at gearet og elmotoren går i stå. Sikkerhedskoblingen
er indstillet fra fabrikken og kan ikke justeres.
Variabel hastighed
Indstillingen til variabel hastighed tillader en langsom
stigning af hastigheden således, at boret ikke fjerner
sig fra den indstillede position, når det startes.
Såfremt slagboret startes med boret i et
eksisterende hul, reducerer denne indstilling også
transmissionen af det pludselige drejningsmoment til
gearingen og operatøren.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
3
DANSK
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.) Den
mindste lederstørrelse er 1,5 mm2. Ved anvendelse af
en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Valg af funktion (fig. B)
Borehammeren har tre funktionsmåder:
Alm. boring:
i metal, træ og plastik.
Slagboring:
samtidig omdrejning og slag til boring i
beton og murværk og kerneboring med
hårdtmetal bor.
Kun slagfunktion med spindellås:
kun slag - til lettere mejslings- og
nedrivningsarbejder.
Bit rotation:
Ikke-virkende indstilling, som kun
benyttes til at indstille et fladt mejsel i den
ønskede position.
• Vælg den ønskede indstilling ved at nedtrykke
sikkerhedslåsen (8) og dreje indstillingsvælgeren (3)
imod mærket på huset indtil sikkerhedslåsen klikker
på plads.
Indsætning og udtagning af SDS-plus®-tilbehør
(fig. C)
Disse modeller bruger SDS-plus®-bor og -mejsler.
• Rengør og påfør fedt på værktøyets skaft.
• Sæt skaftet ind i værktøjsholderen (2).
• Drej bittet let mens tilbehøret nedtrykkes, indtil
det klikker på plads.
• Træk i bittet for at se, om det sidder ordentligt
fast. Slagbor funktionen kræver, at bittet skal
kunne bevæge sig adskillige centimeter aksialt,
når det er fastlåst i værktøjsholderen.
• For at fjerne et stykke tilbehør, trækkes
værktøjsholderens låsemuffe tilbage (9) og bittet
trækkes ud.
Afmontering og montering af værktøjsholderen
(fig. C)
• For at afmontere værktøjsholderen, trækkes
låsekraven (10) mod fronten af værktøjet og
værktøjsholderen trækkes af.
• For at montere værktøjsholderen, skyd låsekraven
mod SDS-plus® beslaget, skub værktøjsholderen
på spindlen, løs låsekraven og rotér
værktøjsholderen, indtil den klikker på plads.
Til arbejde i træ, metal og plastik, kan der som
tilbehør fås en selvspændende 3-kæbet borepatron
(DT7003). Kontakt venligst Deres lokale DEWALT
forhandler for yderligere information.
Justering af sidehåndtaget (fig. D)
For at justere sidehåndtagets position (4):
• Løs håndtaget ved at dreje på skruen (A).
• Drej håndtaget til den ønskede position og stram
det (B).
Benyt altid værktøjet med et ordentligt
samlet sidehåndtag.
Instilling af boredybden (fig. E)
• Isæt det ønskede bor, som beskrevet foroven.
• Løs dybdestop bøjlen (6).
• Sæt stangen til dybdejustering (5) gennem hullet
i dybdestop bøjlen.
• Indstil boredybden som vist.
• Stram dybdestop bøjlen.
Vælg ikke indstilling mens værktøjet kører.
4
da - 4
DANSK
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer ind i rør og ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet.
Stort tryk øger ikke borehastigheden,
men nedsætter værktøjets ydeevne og
evt. også levetiden.
Boring med et massivt bit (fig. A)
• Sæt indstillingsvælgeren (3) til den ønskede
position: slagboring til murværk, kun boring til træ,
metal og plastik, kun slag til flis og mejsel emner.
• Isæt et passende borebit.
• Indstil sidehåndtaget (4).
• Indstil om nødvendigt boredybden.
• Afmærk stedet, hvor hullet skal bores.
• Placér borebittet på stedet og tryk på
omskifteren til variabel hastighed (1).
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Boring med kernebor (fig. A)
• Indstil funktionsvælgeren (3) på “slagboring”.
• Indstil sidehåndtaget (4).
• Sæt det pågældende kernebor i maskinen.
• Monter forboret på kerneboret.
• Placer forboret på det markerede sted og tryk på
afbryderen (1). Bor indtil kernen trænger ca. 1 cm
ind i betonen.
• Stop boringen og fjern forboret. Sæt kerneboret
tilbage i hullet og fortsæt boringen.
• Hvis der bores igennem en struktur, der er tykkere
end kerneborets længde, fjernes den runde
betoncylinder eller kernen i boret med jævne
mellemrum. For at undgå uønsket nedbrydning af
beton rundt om hullet, kan man først bore et hul
med forborets diameter helt igennem strukturen.
Bor derefter kernehullet halvvejs fra begge sider.
Mejsling (fig. A)
• Før mejslet isættes, sættes
indstillingsvælgeren (3) på “kun slag med
spindellås” instillingen.
• Isæt et passende mejsel. For at indstille mejslets
hoved til den ønskede vinkel, sættes
indstillingsvælgeren (3) til “bit rotation” positionen
og mejslet drejes med hånden.
da - 5
Drej indstillingsvælgeren tilbage til “kun slag med
spindellås” positionen.
• Indstil sidehåndtaget (4).
• Tryk på omskifteren til variabel hastighed (1)
og påbegynd arbejdet.
• Brug ikke værktøjet til at blande eller
pumpe let antændelige eller eksplosive
væsker (benzin, alkohol, el.lign.).
• Bland eller rør ikke væsker som er
mærket som antændelige.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
• Borehammeren har ingen dele, der skal
vedligeholdes af brugeren. Skulle værktøjet have
brug for service, bring det da til en autoriseret
DEWALT reparatør, hvor der kun vil blive benyttet
originale DEWALTdele. Værktøjet afbryder
automatisk, når kulbørsterne er slidte.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Benyttet tilbehør og ekstraudstyr skal jævnligt
smøres rundt om SDS-plus® beslaget.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
5
DANSK
GARANTI
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et
autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste
om yderligere information eller kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til forhandleren
inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet. Værktøjet skal
indleveres komplet, og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter købet
er gratis hos vore autoriserede serviceværksteder.
Fri forebyggende service omfatter arbejds- og
reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør
dækkes ikke. Husk at medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALTautoriserede serviceværksteder og detaljer om
vor eftersalgs-service på Internettet på følgende
adresse: www.2helpU.com.
6
da - 6
DEUTSCH
BOHRHAMMER DW570K(L)
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht
zu einem verläßlichen Partner aller professionellen
Anwender.
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
Inhaltsverzeichnis
elektrische Spannung
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 5
de - 6
de - 7
Technische Daten
Spannung
(Volt)
Leistungsaufnahme
(Watt)
Leerlaufdrehzahl
(min-1)
Lastdrehzahl
(min-1)
Schlagenergie
(J)
Max. Bohrleistung in
Stahl/Holz/Beton
(mm)
Meißeln
Max. Bohrleistung in Mauerwerk (mm)
Werkzeugaufnahme
Spannhalsdurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)
DW570K(L)
230
900
0 - 730
0 - 620
0-4,4
16/40/32
ja, 24 Positionen
90
SDS-plus®90
58
4,9
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Feuergefahr
EG-Konformitätserklärung
DW570K(L)
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
DW570K(L)
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
dB(A)*
91
dB(A)
104
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
DW570K(L)
11 m/s2
de - 1
7
DEUTSCH
Energiereiche, hochfrequente Störungen können
Drehzahlschwankungen von bis zu 20% verursachen. Diese verschwinden jedoch, sobald die Störung abgeklungen ist.
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von
Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators
oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters
erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter
16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
8
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am
EIN-/AUS-Schalter. Vergewissern Sie sich davon,
daß der Schalter beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie, bis
das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
de - 2
DEUTSCH
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität
und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie
regelmäßig den Stecker und das Kabel und
lassen Sie diese bei Beschädigung von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und
ersetzen Sie sie im Falle einer Beschädigung.
Halten Sie alle Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
19 Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb
desElektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug
nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte
Schalter müssen durch eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
20 Lassen Sie Reparaturen nur von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
de - 3
Reparaturen dürfen nur von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt werden,
andernfalls kann Unfallgefahr für den Betreiber
entstehen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Bohrhammer
1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Transportkoffer
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihr DEWALT-Bohrhammer DW570K(L) wurde für
professionelle Bohr-, Hammerbohr-, Meißel- und
Abbrucharbeiten sowie zum Bohren mit KarbidspitzBohrkrone entwickelt.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Werkzeugaufnahme für SDS-plus®-Werkzeuge
3 Betriebsart-Wahlschalter mit Verriegelung
4 Zusatzhandgriff
5 Bohrtiefenanschlag
6 Tiefenanschlagaufnahme
Sicherheitskupplung
Der Bohrhammer ist mit einer Sicherheitskupplung
ausgerüstet. Sie begrenzt das maximale Drehmoment, sollte der Bohrer beim Arbeiten blockieren.
Dadurch werden auch Getriebe und Motor vor Überlastung geschützt. Die Sicherheitskupplung wurde
werkseitig eingestellt und kann nicht justiert werden.
Drehzahlregelung
Die Drehzahlregelung erlaubt es, die Drehzahl langsam zu steigern, damit der Bohrer beim Anlaufen die
gewünschte Position hält. Beim Einsetzen des Bohrers in ein bestehendes Loch erfolgt kein ruckhaftes
Anlaufen.
9
DEUTSCH
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Einstellen der Betriebsart (Abb. B)
Ihr Bohrhammer verfügt über drei Betriebsarten:
Bohren:
Bohren in Metall, Holz und Kunststoffen.
10
Hammerbohren:
gleichzeitiger Bohr- und Schlagbetrieb
zum Bohren in Beton und Stein mit
Karbidspitz-Bohrkrone.
Hämmern mit Spindelarretierung:
nur Schlagbetrieb - für Meißel- und
Abbrucharbeiten.
Werkzeugverstellung:
diese Position wird nur verwendet,
um einen flachen Meißel in die richtige
Stellung zu drehen.
• Wählen Sie die erforderliche Betriebsart, indem
Sie den Entriegelungsknopf (8) drücken und den
Wahlschalter (3) zum entsprechenden Symbol
am Gehäuse drehen, bis die Verriegelung
einrastet.
Schalten Sie die Betriebsart nicht
während der Bohrhammer läuft.
Einsetzen und Entfernen von SDS-plus®-Werkzeugen (Abb. C)
Für Ihren Bohrhammer werden SDS-plus®-Werkzeuge verwendet.
• Reinigen Sie den Werkzeugschaft und fetten Sie
ihn ein.
• Stecken Sie den Werkzeugschaft in die Werkzeugaufnahme (2).
• Drücken Sie das Werkzeug an und drehen Sie
es, bis es einrastet.
• Überprüfen Sie die Werkzeugverriegelung, indem
Sie am Werkzeug ziehen. Die axiale Bewegung
des in der Werkzeugaufnahme arretierten
Werkzeuges beträgt bei der Betriebsart Hammerbohren mehrere Zentimeter.
• Ziehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges den
Arretierring der Werkzeugaufnahme (9) nach
hinten und nehmen Sie das Werkzeug heraus.
Entfernen und Montieren der
Werkzeugaufnahme (Abb. C)
• Um die Werkzeugaufnahme zu entfernen, ziehen
Sie den Arretierring (10) zur Vorderseite des
Bohrhammers und ziehen Sie die Werkzeugaufnahme ab.
de - 4
DEUTSCH
• Um die Werkzeugaufnahme zu befestigen,
schieben Sie den Arretierring zum SDS-plus®Anschluß, drücken Sie die Werkzeugaufnahme
auf die Spindel, lassen Sie den Arretierring los
und drehen Sie die Werkzeugaufnahme, bis sie
einrastet.
Ein Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz, Metall, und Kunststoffen ist als Zubehör (DT7003) erhältlich. Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihren DEWALT-Händler.
• Setzen Sie einen geeigneten Bohrer ein.
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (4) in die
gewünschte Position.
• Bei Bedarf stellen Sie die Bohrtiefe ein.
• Markieren Sie die Stelle, an der ein Loch gebohrt
werden soll.
• Drücken Sie das Werkzeug auf die Markierung
und betätigen Sie den Drehzahl-Regelschalter (1).
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
Einstellen des Zusatzhandgriffs (Abb. D)
Um die Position des Zusatzhandgriffs (4) einzustellen:
• Lösen Sie den Zusatzhandgriff, indem Sie ihn in
Richtung (A) drehen.
• Drehen Sie den Zusatzhandgriff in die gewünschte Position und ziehen Sie ihn fest (B).
Bohren mit einer Bohrkrone (Abb. A)
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlhebel (3) auf
“Hammerbohren”.
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (4) in die
gewünschte Position.
• Setzen Sie die richtige Bohrkrone ein.
• Setzen Sie den Zentrierbohrer in die Bohrkrone ein.
• Setzen Sie den Zentrierbohrer an der markierten
Stelle auf und betätigen Sie den Schalter (1).
Bohren Sie, bis die Bohrkrone sich ca. 1 mm tief
im Beton befindet.
• Schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Zentrierbohrer. Setzen Sie die Bohrkrone
wieder in das Loch ein und fahren Sie mit der
Arbeit fort.
• Wenn die gewünschte Lochtiefe die Länge der
Bohrkrone überschreitet, müssen Sie den Betonzylinder, der im Bohrkroneninneren entsteht,
regelmäßig herausbrechen. Damit es nicht zu
Beschädigungen um das Loch herum kommt, ist
das Loch zunächst vorzubohren. Bohren Siezunächst ein durchgehendes Loch mit dem gleichen
Durchmesser wie der des Zentrierbohrers. Setzen
Sie anschließend die Bohrkrone ein und bohren Sie
das Loch von beiden Seiten aus bis zur Hälfte.
Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn
immer, daß der Zusatzhandgriff einwandfrei montiert ist.
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. E)
• Setzen Sie den erforderlichen Bohrer ein.
• Lösen Sie die Tiefenanschlagaufnahme (6).
• Stecken Sie den Bohrtiefenanschlag (5) in die
Tiefenanschlagaufnahme.
• Stellen Sie die Bohrtiefe gemäß der Abbildung ein.
• Ziehen Sie die Tiefenanschlagaufnahme fest.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Informieren Sie sich über den genauen
Verlauf von Leitungen und Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das Elektrowerkzeug nur leicht an. Übermäßiger
Druck erhöht die Bohrgeschwindigkeit
nicht, sondern beeinträchtigt lediglich die
Leistung und verkürzt möglicherweise
die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
Bohren mit einem Vollbohrer (Abb. A)
• Stellen Sie den Wahlschalter (3) in die gewünschte Position: Hammerbohren für Mauerwerk,
Bohren für Holz, Metall und Kunststoff, Hämmern
mit Spindelarretierung für Meißel- und Abbrucharbeiten.
de - 5
Meißeln (Abb. A)
• Drehen Sie den Wahlschalter (3) in die
Position “Hämmern mit Spindelarretierung”,
bevor Sie den Meißel einsetzen.
• Setzen Sie einen geeigneten Meißel ein. Um den
Meißelkopf in den gewünschten Winkel zu
stellen, drehen Sie den Wahlschalter (3) in die
Position “Werkzeugverstellung” und drehen Sie
den Meißel von Hand. Drehen Sie den Schalter
zurück in die Position “Hämmern mit Spindelarretierung”.
11
DEUTSCH
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (4) in die
gewünschte Position.
• Betätigen Sie den Drehzahl-Regelschalter (1)
und fangen Sie mit der Arbeit an.
• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht zum Mischen oder Pumpen
feuergefährlicher oder explosiver
Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol, usw.).
• Das Elektrowerkzeug darf nicht zum
Mischen von entsprechend gekennzeichneten leicht entzündlichen Flüssigkeiten
verwendet werden.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
• Der Bohrhammer kann nicht vom Benutzer
gewartet werden. Bei Bedarf bringen Sie den
Bohrhammer in eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt, wo nur Originalersatzteile von DEWALT
verwendet werden. Der Bohrhammer wird
automatisch ausgeschaltet, wenn die Kohlebürsten abgenutzt sind.
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eineproblemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung
für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Der SDS-plus®-Anschluß von Werkzeugen und Zubehör ist regelmäßig zu schmieren.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
12
de - 6
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Elektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind, können Sie
es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne
weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem
DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang
zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch
Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als
zum Betrieb mit DEWALT-Elektrowerkzeugen
geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
de - 7
13
ENGLISH
HEAVY DUTY ROTARY HAMMER DRILL
DW570K(L)
Congratulations!
You have chosen a DEWALT Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 5
en - 6
en - 6
Technical data
Voltage
V
(U.K. & Ireland only)
V
Power input
W
No-load speed
min-1
Load speed
min-1
Impact energy
J
Maximum drilling range in
steel/wood/concrete
mm
Chiselling
Core drilling capacity in soft brick mm
Tool holder
Collar diameter
mm
Weight
kg
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
DW570K(L)
230
230/115
900
0 - 730
0 - 620
0-4.4
16/40/32
yes - 24 positions
90
SDS-plus®
58
4.9
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard.
EC-Declaration of conformity
DW570K(L)
DEWALT declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 50144:
DW570K(L)
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
dB(A)*
91
dB(A)
104
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
DW570K(L)
11 m/s2
14
en - 1
ENGLISH
Powerful high frequency interference may cause
speed oscillations up to 20%. These, however,
disappear as soon as the interference is suppressed.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity. Keep
work area well lit. Do not use Power Tools in the
presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
en - 2
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery. They can
be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A)
is exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation with
this tool, other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal
injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
15
ENGLISH
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Inspect the tool cords at regular
intervals and, if damaged, have them repaired by
an authorized DEWALT repair agent. Inspect the
extension cords periodically and replace them if
damaged. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed.
Do not use the tool if the switch is defective.
Have the switch replaced by an authorized
DEWALT repair agent.
20 Have your tool repaired by an authorized
DEWALT repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Package contents
The package contains:
1 Heavy duty rotary hammer drill
1 Side handle
1 Depth adjustment rod
1 Kitbox
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your DEWALT heavy duty rotary hammer drill
DW570K(L) has been designed for professional
rotary drilling and hammer drilling as well as light
chipping, chiselling and demolition applications and
for carbide-tipped core drilling.
16
1
2
3
4
5
6
Variable speed switch
Tool holder for SDS-plus® accessories
Mode selector with safety lock
Side handle
Depth adjustment rod
Depth stop clamp
Torque limiting clutch
All rotary hammer drills are equipped with a torque
limiting clutch that reduces the maximum torque
reaction transmitted to the operator in case of jamming
of a drill bit. This feature also prevents the gearing and
electric motor from stalling. The torque limiting clutch
has been factory-set and cannot be adjusted.
Variable speed
The variable speed feature allows speed to build up
slowly, thus preventing the drill bit from walking off the
intended hole position when starting. The feature also
reduces the immediate torque reaction transmitted
to the gearing and the operator if the hammer is
started with the drill bit in an existing hole.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
en - 3
ENGLISH
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Selecting the operating mode (fig. B)
The rotary hammer drill can be used in three
operating modes:
Rotary drilling:
for drilling into metal, wood and plastics.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Hammer drilling:
simultaneous rotating and impacting for
concrete and masonry drilling and
carbide-tipped core drilling.
Hammering only with spindle lock:
impacting only - for light chipping and
chiselling.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor size
is 1.5 mm2. When using a cable reel, always unwind
the cable completely. Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
en - 4
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Bit rotation:
non-working position used only to rotate
a flat chisel into the desired position.
• Select the required operating mode by
depressing the safety lock (8) and rotating the
mode selector (3) towards the symbol on the
housing until the safety lock clicks into position.
Do not select the operating mode when
the tool is running.
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
60
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Inserting and removing SDS-plus® accessories
(fig. C)
Your rotary hammer drill uses SDS-plus®
accessories.
• Clean and grease the bit shank.
• Insert the bit shank into the tool holder (2).
• Turn the bit slightly whilst depressing the
accessory, until it clicks into position.
• Pull on the bit to check if it is properly locked.
The hammering function requires the bit to be
able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
• To remove an accessory, pull back the tool
holder locking sleeve (9) and pull out the bit.
17
ENGLISH
Removing and attaching the tool holder (fig. C)
• To remove the tool holder, pull the locking collar
(10) towards the front of the tool and pull the tool
holder off.
• To attach the tool holder, slide the locking collar
towards the SDS-plus® fitting, push the tool holder
onto the spindle, release the locking collar and
rotate the tool holder until it clicks into position.
A keyless 3-jawed chuck for drilling in wood, metal
and plastics is available as an accessory (DT7003).
Please contact your local DEWALT dealer for further
information.
Adjusting the side handle (fig. D)
To adjust the position of the side handle (4):
• Loosen the handle by unscrewing it (A).
• Rotate the handle to the desired position and
tighten it (B).
Always use the tool with the side handle
properly assembled.
Setting the drilling depth (fig. E)
• Insert the required drill bit as described above.
• Loosen the depth stop clamp (6).
• Fit the depth adjustment rod (5) through the hole
in the depth stop clamp.
• Adjust the drilling depth as shown.
• Tighten the depth stop clamp.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework and
wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Excessive force does not speed up
drilling but decreases tool performance
and may shorten tool life.
Drilling with a solid bit (fig. A)
• Set the mode selector (3) to the desired position:
hammer drilling for masonry, drilling only for
wood, metal and plastic, hammer only for
chipping and chiselling applications.
• Insert the appropriate drill bit.
• Adjust the side handle (4) as required.
• If necessary, set the drilling depth.
18
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
• Place the drill bit on the spot and press the
variable speed switch (1).
• To stop the tool, release the switch.
Drilling with a core bit (fig. A)
• Set the mode selector (3) to the “hammer drilling”
position.
• Adjust the side handle (4) as required.
• Insert the appropriate core bit.
• Assemble the centerdrill into the core bit.
• Place the centerdrill on the spot and press the
variable speed switch (1). Drill until the core
penetrates into the concrete approx. 1 cm.
• Stop drilling and remove the centerdrill. Place the
core bit back into the hole and continue drilling.
• When drilling through a structure thicker than the
depth of the core bit, break away the round cylinder
of concrete or core inside the bit at regular intervals.
To avoid unwanted breaking away of concrete
around the hole, first drill a hole the diameter of the
centerdrill completely through the structure.
Then drill the cored hole halfway from each side.
Chipping and chiselling (fig. A)
• Before inserting the chisel, set the mode
selector (3) to the “hammering only with
spindle lock” position.
• Insert the appropriate chisel. To adjust the head of
the chisel to the desired angle, set the mode
selector (3) to the “bit rotation” position and rotate
the chisel by hand. Return the mode selector to
the “hammer only with spindle lock” position.
• Adjust the side handle (4) as required.
• Press the variable speed switch (1) and start
working.
• Do not use this tool to mix or pump
easily combustible or explosive fluids
(benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
en - 5
ENGLISH
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
• The rotary hammer drill is not user-serviceable.
Should the tool require servicing, take it to an
authorized DEWALT repair agent, where only
genuine DEWALT parts will be used. The tool will
automatically switch off when the carbon brushes
are worn.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Accessories and attachments used must be
regularly lubricated around the SDS-plus® fitment.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
en - 6
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following purchase,
it will be undertaken free of charge at an authorized
DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for
Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to
faulty materials or workmanship within 12 months
from the date of purchase, we guarantee to replace
all defective parts free of charge or, at our
discretion, replace the unit free of charge provided
that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at
www.2helpU.com.
19
ESPAÑOL
MARTILLO ROTATIVO CON PERCUSIÓN
DW570K(L)
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta eléctrica
DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 6
es - 6
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Velocidad en carga
Energía del impacto
Capacidad de perforación en
acero/madera/hormigón
Cincelar
Capacidad de perforación
en ladrillos
Portabrocas
Diámetro del cuello
Peso
V
W
min-1
min-1
J
DW570K(L)
230
900
0 - 730
0 - 620
0-4,4
mm
16/40/32
si, 24 posiciónes
mm
90
SDS-plus®
58
4,9
mm
kg
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
Declaración CE de conformidad
DW570K(L)
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
DW570K(L)
LpA
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
dB(A)*
91
dB(A)
104
* al oído del usuario
Fusibles
Herramientas 230 V:
20
10 A
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
es - 1
ESPAÑOL
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
DW570K(L)
11 m/s2
Las interferencias potentes de alta frecuencia
pueden provocar oscilaciones de velocidad de hasta
un 20%. Sin embargo, éstas desaparecen en
cuanto se elimina la interferencia.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica,
de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones
de seguridad siguientes antes de utilizar este
producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de
seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores). Para
aplicaciones de uso extremas (por ej. humedad
elevada formación de polvo metálico, etc.), se
puede aumentar la seguridad eléctrica a través
de intercalar un transformador de separación o
un interruptor de protección de corriente de
defecto (FI).
es - 2
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años,
se requiere supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Para
trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes
de goma y calzado de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de parada al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
21
ESPAÑOL
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
17 Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
18 Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio DEWALT
para que sean reparados. Inspeccione los cables
de prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos.
Mantenga todos los mandos secos, limpios y
libres de aceite y grasa.
19 Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, compruebea que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas.
Compruebe que no haya desalineamiento o
enganchamiento de piezas en movimiento,
ni roturas de piezas, ni accesorios mal
montados, ni cualquier otro defecto que pudiera
perjudicar al buen funcionamiento de la
herramienta.
Haga reparar o sustituir los dispositivos de
seguridad u otros componentes defectuosos
según las instrucciones. No utilice la herramienta
cuando el interruptor esté defectuoso. Haga
sustituir el interruptor en un Centro de Servicio
DEWALT.
22
20 Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio DEWALT
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Broca de perforadora rotativa para trabajos duros
1 Empuñadura lateral
1 Varilla de ajuste de profundidad
1 Caja de transporte
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
El martillo rotativo con percusión DEWALT
DW570K(L) está diseñado para aplicaciones
profesionales, tales como las de perforar, perforar
con percusión, cincelado ligero y taladrado con
barrena cilíndrica hueca con punta de carburo.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Portaherramientas para accesorios SDS-plus®
3 Selector de modo con bloqueo de seguridad
4 Empuñadura lateral
5 Varilla de ajuste de profundidad
6 Mordaza reguladora de la profundidad
Embrague limitador de torsión
Los martillos están provistos de un embrague
limitador de torsión, el cual reduce el par de torsión
transmitido al usuario, al quedarse atascada una
broca. Esta característica impide también el calado
del engranaje y del motor eléctrico. El embrague
limitador de torsión es ajustado en la fábrica y no
puede ser ajustado luego por el usuario.
es - 3
ESPAÑOL
Velocidad variable
La característica de velocidad variable permite que
la velocidad vaya aumentando poco a poco,
evitando así que, al arrancar, la broca se desvíe del
lugar en el que se pretende hacer el agujero.
Esta característica también reduce la reacción
inmediata de torsión que se transmite al aparato y al
operario si la perforadora se pone en marcha con la
broca introducida en un agujero hecho previamente.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Selección del modo de operación (fig. B)
La perforadora rotativa puede usarse en tres modos
operativos:
Perforación rotativa:
para perforar metal, madera y plástico.
es - 4
Perforación por percusión: rotación y
percusión simultáneas para perforación
de hormigón y mampostería y extracción
de testigos con cuchillas de carburo.
Martilleo sólo con bloqueador de husillo:
sólo percusión - para desbastado y
burilado ligero.
Rotación de la broca:
posición no operativa que se usa sólo
para hacer girar un escoplo plano hasta
la posición deseada.
• Seleccione el modo operativo deseado haciendo
presión sobre el bloqueo de seguridad (8)
y haciendo girar el selector de modo (3) hacia el
símbolo que está sobre la caja hasta que el
bloqueo de seguridad encaje en su posición
haciendo clic.
No seleccione el modo operativo cuando
la herramienta está en funcionamiento.
Inserción y extracción de accesorios SDS-plus®
(fig. C)
Su perforadora rotativa utiliza accesorios SDS-plus®.
• Limpie y engrase el vástago de la punta.
• Inserte la espiga de la broca en el
portaherramientas (2).
• Gire levemente la broca mientras empuja el
accesorio hacia abajo hasta que encaje en su
lugar haciendo clic.
• Tire de la broca para comprobar que esté
correctamente sujeta. Para la función de
percusión es preciso que la broca pueda
moverse axialmente varios centímetros una vez
sujeta en el portaherramientas.
• Para extraer un accesorio, tire hacia atrás del
manguito de cierre del portaherramientas (9)
y tire de la broca.
Extracción y colocación del portaherramientas
(fig. C)
• Para extraer el portaherramientas, tire del collar
inmovilizador (10) hacia la parte frontal de la
herramienta y extraiga el portaherramientas
tirando de él.
23
ESPAÑOL
• Para colocar el portaherramientas, deslice el collar
inmovilizador hacia el adaptador SDS-plus®,
empuje el portaherramientas hacia el eje, suelte el
collar inmovilizador y, haciéndolo girar, haga que
el portaherramientas encaje haciendo clic.
Existe un accesorio que es un portabrocas sin llave
de 3 mandíbulas (DT7003) que permite perforar
madera, metal y plástico. Póngase en contacto con
su representante DEWALT local si necesita más
información.
Ajuste del mango lateral (fig. D)
Para ajustar la posición del mango lateral (4):
• Afloje el mango desatornillándolo (A).
• Gire el mango hasta la posición deseada y
ajústelo (B).
Utilice siempre la herramienta con el
mango lateral debidamente montado.
Regulación de la profundidad del taladro (fig. E)
• Coloque la broca adecuada siguiendo las
indicaciones dadas más arriba.
• Afloje la abrazadera reguladora de la
profundidad (6).
• Introduzca la varilla de ajuste de la profundidad (5)
en el agujero que hay en la abrazadera reguladora
de la profundidad.
• Ajuste la profundidad del taladro como se indica
en la ilustración.
• Apriete la abrazadera reguladora de la profundidad.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de tuberías
y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. Una presión
excesiva no acelera el taladrado, sino que
reduce la efectividad de la herramienta e
incluso puede reducir su vida útil.
24
Perforación con una broca robusta (fig. A)
• Ajuste el selector de modo (3) en la posición
deseada: perforación de percusión para
mampostería, sólo perforación para madera,
metal y plástico, sólo percusión para
aplicaciones de desbastado y burilado.
• Introduzca la broca adecuada.
• Ajuste la empuñadura lateral (4).
• En caso necesario, fije la profundidad del taladro.
• Marque el lugar donde deba hacer el taladro.
• Sitúe la broca sobre la marca y pulse el
conmutador de velocidad variable (1).
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
Perforación con una barrena cilíndrica hueca
(fig. A)
• Ajuste el selector de modo (3) a la posición
“perforación con percusión”.
• Ajuste la empuñadura lateral (4).
• Monte la barrena cilíndrica hueca.
• Monte la broca de centrar en la barrena cilíndrica
hueca.
• Coloque la broca de centrar en el punto a ser
perforado y pulse el conmutador (1).
Perfore hasta que la barrena haya penetrado en
el hormigón hasta aprox. 1 cm.
• Deje de perforar y quite la broca de centrar.
Vuelva a colocar la barrena cilíndrica hueca en
el agujero y siga perforando.
• Cuando se perfora una estructura que sea más
espesa que la profundidad de la barrena hueca, se
debe sacar con frecuencia el cilindro de hormigón
que se acumula en la barrena hueca. Para evitar
que el hormigón se rompa alrededor del orificio,
perfore primero un agujero con el diámetro de la
broca de centrar que atraviese completamente la
estructura. Luego se puede perforar con barrena
hueca en ambos lados de la estructura.
Desbastado y burilado (fig. A)
• Antes de introducir el buril, ponga el
selector de modo (3) en la posición “sólo
percusión con bloqueo del eje”.
• Introduzca el buril adecuado. Para ajustar la
cabeza del buril en el ángulo deseado, ponga el
selector de modo (3) en la posición “rotación de
broca” y haga girar el buril manualmente.
Vuelva a poner el selector en la posición “sólo
percusión con bloqueo de eje”.
es - 5
ESPAÑOL
• Ajuste la empuñadura lateral (4).
• Pulse el conmutador de velocidad variable (1)
y empiece a trabajar.
• No utilice esta herramienta para mezclar
o bombear líquidos combustibles o
explosivos (bencina, alcohol, etc.).
• No mezclar o remover líquidos inflamables.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
• La perforadora rotativa no puede ser reparada
por el usuario. En caso de que sea necesario
repararla, llévela a un agente de reparaciones
autorizado de DEWALT, donde sólo utilizarán
recambios DEWALT auténticos. La herramienta
dejará de trabajar automáticamente cuando las
escobillas de carbón estén gastadas.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Es preciso lubricar regularmente los accesorios en
torno al punto de montaje SDS-plus®.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso deeste
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
es - 6
25
FRANÇAIS
MARTEAU ELECTROPNEUMATIQUE
DW570K(L)
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique DEWALT. Depuis
de nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 5
fr - 6
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesses à vide
Vitesses en charge
Energie de choc
Capacité de perçage
acier/bois/béton
Burinage
Capacité de perçage
dans maçonnerie
Porte-outil
Diamètre du collet
Poids
Fusible:
Outils 230 V
26
V
W
tr/min
tr/min
J
DW570K(L)
230
900
0 - 730
0 - 620
0-4,4
mm
16/40/32
oui, 24 positions
mm
90
SDS-plus®
58
4,9
mm
kg
10 A
Dénote la présence de tension
électrique.
Risque d’incendie.
Déclaration CE de conformité
DW570K(L)
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE &
98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
DW570K(L)
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
dB(A)*
91
dB(A)
104
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
fr - 1
FRANÇAIS
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
DW570K(L)
11 m/s2
Des interférences très puissantes risquent
d’entraîner des variations de la vitesse pouvant
atteindre 20%. Ces variations cessent dès que les
interférences disparaissent.
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire et
observer les instructions avant d’utiliser l’outil.
Conserver ces instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes (par
exemple: humidité élevée, dépôt de poussières
métalliques, etc.) la sécurité électrique peut être
augmentée en insérant un transformateur
d’isolation ou un disjoncteur différentiel (FI).
fr - 2
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins
de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
d’arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le laisser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
27
FRANÇAIS
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou
d’accessoires de trop faible puissance pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du câble
d’alimentation et, s’il est endommagé, le faire
changer par votre Service agréé DEWALT.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux.
Faire remplacer l’interrupteur par un Service
agréé DEWALT.
20 Faire réparer votre outil par un Service agréé
DEWALT
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
1
1
1
1
Butée de profondeur
Coffret de transport
Manuel d’instructions
Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre marteau électropneumatique DEWALT type
DW570K(L) a été conçu pour une utilisation
professionnelle dans le domaine du perçage avec ou
sans percussion, pour de légers travaux de
burinage, rainurage et démolition et pour perçage
avec foret trépan.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Porte-outil pour accessoires SDS-plus®
3 Sélecteur de mode à cran de sûreté
4 Poignée latérale
5 Butée de profondeur
6 Serre-butée de profondeur
Limiteur de couple
Les marteaux électropneumatiques sont équipés
d’un limiteur de couple réduisant l’à-coup en cas de
blocage du foret. Cette caractéristique évite aussi le
calage de l’engrenage et du moteur électrique. Ajusté
à l’usine, le limiteur de couple n’est pas réglable.
Vitesse variable
La caractéristique “vitesse variable” permet à la
vitesse d’augmenter progressivement, évitant ainsi,
à la mise en marche, au foret de déraper de la
position destinée au trou. Cette caractéristique réduit
également la réaction immédiate du couple transmise
à l’engrenage et à l’opérateur si le marteau est
démarré avec le foret dans un trou existant.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Marteau électropneumatique
1 Poignée latérale
28
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
fr - 3
FRANÇAIS
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Rotation du foret:
position de non-travail servant
uniquement à faire tourner un burin plat
dans la position souhaitée.
• Sélectionnez le mode de fonctionnement
approprié en appuyant sur le cran de sûreté (8)
et en tournant le sélecteur de mode (3) vers le
symbole présent sur le carter jusqu’à ce que le
cran de sûreté se mette en position (en émettant
un déclic).
Ne pas sélectionner le mode de
fonctionnement alors que l’outil est en
marche.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2. En cas d’utilisation d’un
dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de
procéder à l’assemblage ou au réglage.
Sélection du mode de fonctionnement (fig. B)
Le marteau électropneumatique peut servir en trois
modes de fonctionnement:
Perçage par rotation:
pour le perçage du métal, du bois et des
plastiques.
Perçage à percussion:
pour le perçage par rotation et
percussion simultanées du béton et de la
maçonnerie et pour le perçage au foret
trépan.
Percussion uniquement avec blocage
du mandrin:
percussion uniquement - pour légers
travaux de burinage et de rainurage.
fr - 4
Insertion et retrait des accessoires SDS-plus®
(fig. C)
Votre marteau électropneumatique utilise des
accessoires SDS-plus®.
• Graisser la queue du foret.
• Insérez la queue du foret dans le porte-outil (2).
• Tout en enfonçant l’accessoire, tournez
légèrement le foret jusqu’à ce qu’il se mette en
position (en émettant un déclic).
• Tirez sur le foret pour vérifier s’il est bloqué
correctement. La fonction de percussion exige
que le foret soit capable de se déplacer dans le
sens axial de plusieurs centimètres lorsqu’il est
bloqué dans le porte-outil.
• Pour retirer un accessoire, repoussez le
manchon de blocage (9) du porte-outil puis
dégagez le foret.
Retrait et fixation du porte-outil (fig. C)
• Pour retirer le porte-outil, tirez le collet de
blocage (10) en direction de l’avant de l’outil puis
dégagez le porte-outil.
• Pour fixer le porte-outil, engagez le collet de
blocage en direction du raccord SDS-plus®,
poussez le porte-outil sur le mandrin, relâchez le
collet de blocage et tournez le porte-outil jusqu’à ce
qu’il se mette en position (en émettant un déclic).
Un mandrin à 3 mâchoires sans clé pour le perçage
du bois, du métal et des plastiques est disponible
comme accessoire (DT7003). Pour de plus amples
informations, veuillez contacter votre distributeur
DEWALT local.
29
FRANÇAIS
Réglage de la poignée latérale (fig. D)
Pour régler la position de la poignée latérale (4):
• Desserrez la poignée en la dévissant (A).
• Tournez la poignée à la position souhaitée puis
serrez-la (B).
Utilisez toujours l’outil avec la poignée
latérale correctement montée.
Réglage de la profondeur de perçage (fig. E)
• Insérez le foret approprié comme décrit plus bas.
• Desserrez le serre-butée de profondeur (6).
• Montez la butée de profondeur (5) à travers le
trou dans le serre-butée de profondeur.
• Ajustez la profondeur de perçage comme illustré.
• Serrez le serre-butée de profondeur.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Se renseigner sur l’emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Appliquer une force modérée sur l’outil.
Une pression excessive n’accélère pas le
perçage mais altère la performance de
l’outil et risque de réduire sa durée de vie.
Perçage à l’aide d’un foret plein (fig. A)
• Mettez le sélecteur de mode (3) dans la position
désirée: perçage à percussion pour maçonnerie,
perçage uniquement pour bois, métal et
plastiques, percussion uniquement pour les
travaux de burinage et de rainurage.
• Insérez le foret approprié.
• Ajuster la poignée latérale (4).
• Réglez, si nécessaire, la profondeur de perçage.
• Repérez le point destiné au perçage du trou.
• Placez le foret sur ce point puis appuyez sur
l’interrupteur à variateur de vitesse (1).
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Perçage avec un trépan (fig. A)
• Mettre le sélecteur de mode (3) sur perçage avec
percussion.
• Ajuster la poignée latérale (4).
• Introduire un trépan adapté.
• Monter le foret pilote dans le trépan.
30
• Placer le foret pilote à l’endroit où le trou va être
percé et enfoncer l’interrupteur (1). Percer jusqu’à
ce que le trépan pénètre le béton d’environ 1 cm.
• Arrêter l’outil et enlever le foret pilote. Reprendre le
travail en plaçant le trépan dans le trou existant.
• En cas de perçage d’une structure plus épaisse
que la profondeur du trépan, casser
régulièrement la carotte de béton qui se forme à
l’intérieur du trépan. Pour éviter d’endommager
le béton en fin de perçage, percer un trou du
diamètre du foret pilote à travers toute
l’épaisseur de la structure. Ensuite, percer au
trépan la moitié du trou en partant de chacun
des côtés.
Burinage et rainurage (fig. A)
• Avant d’insérer le burin, mettez le sélecteur
de mode (3) en position “percussion
uniquement avec blocage du mandrin”.
• Insérez le burin approprié. Pour ajuster la tête du
burin sur l’angle de votre choix, mettez le
sélecteur de mode (3) en position “rotation du
foret” et tournez le burin manuellement.
Retournez le sélecteur de mode en position
“percussion uniquement avec blocage du
mandrin”.
• Ajuster la poignée latérale (4).
• Appuyez sur l’interrupteur à variateur de vitesse (1)
puis commencez àtravailler.
• Ne pas utiliser cet outil pour mélanger ou
pomper des liquides inflammables ou
explosifs tels que l’essence, l’alcool, etc.
• Ne pas malaxer ou agiter des liquides
inflammables marqués en conséquence.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
• Le marteau électropneumatique ne doit pas être
réparé par l’utilisateur. Si cet outil nécessite une
réparation, confiez-le à un réparateur DEWALT
agréé, qui n’utilisera que des pièces de rechange
DEWALT d’origine.
fr - 5
FRANÇAIS
L’outil se met hors circuit automatiquement
lorsque les carbones sont usés.
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Les accessoires et fixations employés doivent être
régulièrement lubrifiés autour de la garniture
SDS-plus®.
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve d’achat.
Ce service comprend pièces et main-d’oeuvre
pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
fr - 6
31
ITALIANO
TASSELLATORE ELETTROPNEUMATICO
DW570K(L)
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile
DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti
ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l’utilizzatore professionale.
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 4
it - 4
it - 4
it - 5
it - 6
it - 7
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Velocità a carico
Energia d’urto
Max. capacità di foratura
acciaio/legno/calcestruzzo
Scheggiatura e scalpellatura
Max. capacità di foratura
su mattone
Portapunte
Diametro collare
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
32
V
W
min-1
min-1
J
DW570K(L)
230
900
0 - 730
0 - 620
0-4,4
mm
16/40/32
sì, 24 posizioni
mm
90
SDS-plus®
58
4,9
mm
kg
10 A
Indica pericolo di scossa elettrica.
Pericolo d’incendio.
Dichiarazione CE di conformità
DW570K(L)
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
DW570K(L)
LpA
(rumorosità)
dB(A)*
91
LWA (potenza sonora)
dB(A)
104
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
it - 1
ITALIANO
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
DW570K(L)
11 m/s2
Una grande interferenza ad alta frequenza può fare
variare la velocità dell’elettroutensile fino al 20%.
Il valore normale della velocità viene comunque
ristabilito non appena l’interferenza viene soppressa.
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro.
Non usare gli utensili elettrici in luoghi con
atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
it - 2
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga. Per i ragazzi di età
inferiore ai 16 anni è richiesta la supervisione di
un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare
guanti di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore. Assicurarsi che l’interruttore sia
in posizione OFF prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
33
ITALIANO
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti
di misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione.
Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e
dagli bordi taglienti.
18 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato DEWALT. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
19 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
ed altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato DEWALT.
20 Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
34
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Martello perforatore rotativo per impieghi pesanti
1 Impugnatura laterale
1 Asta di profondità regolabile
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
Il vostro tassellatore DEWALT DW570K(L) è stato
studiato per impieghi professionali di foratura con
rotazione, foratura con percussione, scheggiatura
leggera e scalpellatura, demolizione e foratura
profonda con utensile con punta al carburo.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Portapunte per accessori SDS-plus® accessori
3 Selettore di modalità con blocco di sicurezza
4 Impugnatura laterale
5 Asta di profondità regolabile
6 Morsetto di arresto profondità
Frizione di sicurezza
I tassellatori sono dotati di un’apposita frizione che
riduce l’erogazione della coppia al fine di proteggere
l’operatore da contraccolpi provocati dal bloccaggio
della punta nel materiale. Il dispositivo previene
anche l’arresto improvviso della rotazione e del
motore. La frizione è stata tarata in fabbrica e
pertanto non può essere modificata.
Velocità regolabile
La funzione di velocità regolabile permette di
aumentare la velocità lentamente, in modo che
all’avviamento, la punta del trapano non si allontani
dal punto in cui si desiderava praticare il foro.
Questa funzione riduce inoltre l’immediato impatto di
coppia trasmesso all’ingranaggio e all’operatore,
qualora la punta del martello fosse stata inserita in
un foro già esistente.
it - 3
ITALIANO
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Selezione del modo di funzionamento (fig. B)
Il martello perforante rotativo prevede tre modi di
funzionamento:
it - 4
Trapanatura rotativa:
per trapanare metallo, legno e plastica.
Trapanatura a percussione:
rotazione e incisione contemporanea per
perforazioni su cemento e muratura e
foratura con utensile cavo con punte al
carburo.
Martellamento solo con blocco del
mandrino:
solo incisione per scheggiatura lieve e
scalpellatura.
Rotazione delle punte:
posizione di riposo utilizzata solo per
ruotare un truciolo piatto nella posizione
desiderata.
• Selezionare il modo di funzionamento desiderato
premendo il blocco di sicurezza (8) e ruotando il
selettore (3) verso il simbolo appropriato sul
corpo utensile, fino a quando il blocco di
sicurezza non è fissato in posizione.
Non selezionare il modo di funzionamento
quando l’utensile è in funzione.
Inserimento e rimozione degli accessori SDS-plus®
(fig. C)
Il vostro martello perforante rotativo è dotato di
accessori SDS-plus®.
• Pulire ed ingrassare il gambo della punta.
• Inserire la lunghezza della punta nel portapunte (2).
• Ruotare leggermente la punta premendo
contemporaneamente l’accessorio fino a quando
non è fissato in posizione.
• Tirare la punta per verificare che sia
correttamente bloccata. La funzione di
percussione richiede che la punta si possa
muovere orizzontalmente di diversi centimetri
quando è fissata al portapunte.
• Per rimuovere un accessorio, tirare indietro il
manicotto di bloccaggio del portapunte (9)
ed estrarre la punta.
35
ITALIANO
Rimozione e montaggio del portapunte (fig. C)
• Per rimuovere il portpunte, tirare la ghiera di
serraggio (10) verso la parte anteriore
dell’utensile e estrarre il portapunte.
• Per montare il portapunte, far slittare la ghiera di
serraggio verso l’accessorio SDS-plus®, calettare
il portapunte sul mandrino, rilasciare la ghiera di
serraggio e ruotare il portapunte fino a fissarlo in
posizione.
Come accessorio (DT7003), è disponibile un
autocentrante a 3 griffe senza tasti per trapanare
legno, metallo e plastica. Per ulteriori informazioni,
contattare il rivenditore DEWALT a voi più vicino.
Trapanatura con punta piena (fig. A)
• Impostare il selettore (3) nella posizione desiderata:
perforazione a percussione su cemento,
trapanatura solo su legno, metallo e plastica,
percussione solo per scheggiatura e scalpellatura.
• Inserire la punta appropriata.
• Regolare l’impugnatura laterale (4).
• Se necessario, impostare la profondità di
trapanatura.
• Fare un segno laddove si intende praticare il foro.
• Posizionare la punta sul segno e premere
l’interruttore di regolazione velocità (1).
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Regolazione dell’impugnatura laterale (fig. D)
Per regolare la posizione dell’impugnatura laterale (4):
• Allentare l’impugnatura svitandola (A).
• Ruotare l’impugnatura nella posizione desiderata
e serrarla (B).
Foratura con punte a corona (fig. A)
• Porre il selettore (3) nella posizione di percussione.
• Regolare l’impugnatura laterale (4).
• Inserire la punta a corona del tipo richiesto.
• Assemblare la punta di centraggio nella punta
a corona.
• Posizionare la punta di centraggio in
corrispondenza del punto in cui forare e premere
l’interruttore (1). Iniziare la foratura arrestandosi
quando la punta a corona è penetrata per 1 cm
circa nel calcestruzzo.
• Togliere la punta di centraggio. Inserire la punta a
corona nel foro e procedere con la foratura.
• Se si fora in una struttura di spessore maggiore
della profondità della punta a corona eliminare ad
intervalli regolari il calcestruzzo all’interno della
punta. Per evitare di asportare o fessurare
involontariamente il calcestruzzo intorno al foro,
ricavare prima un foro passante del diametro
della punta di centraggio, il quale attraverserà
tutta la struttura. Quindi procedere perforando
con la punta a corona da entrambi i lati.
Verificare sempre che l’impugnatura
laterale sia correttamente montata prima
di utilizzare l’utensile.
Impostazione della profondità di trapanatura (fig. E)
• Inserire la punta più appropriata come descritto
sopra.
• Allentare il morsetto di arresto profondità (6).
• Montare l’asta di profondità regolabile (5)
attraverso il foro nel morsetto di arresto
profondità.
• Regolare la profondità di trapanatura come
descritto.
• Serrare il morsetto di arresto profondità.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi di non forare in prossimità di
tubi o fili elettrici.
• Non esercitare una pressione eccessiva
sull’utensile. La pressione eccessiva non
solo non aumenta la velocità di foratura ma
diminuisce anche la durata dell’utensile.
36
Scheggiatura e scalpellatura (fig. A)
• Prima di inserire lo scalpello, impostare il
selettore (3) nella posizione “Percussione
solo a mandrino bloccato”.
• Inserire lo scalpello adeguato. Per regolare
l’angolatura della testa dello scalpello, impostare
il selettore (3) sulla posizione “rotazione punta” e
ruotare lo scalpello manualmente. Riportare il
selettore nella posizione “Percussione solo a
mandrino bloccato”.
• Regolare l’impugnatura laterale (4).
it - 5
ITALIANO
• Premere l’interruttore di regolazione velocità (1)
e cominciare il lavoro.
• Non impiegare il presente elettroutensile
per miscelare o pompare fluidi altamente
combustibili o esplosivi (benzin,alcool,
ecc.).
• Non utilizzare per miscelare o agitare
liquidi infiammabili indicati come tali.
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
• Il martello di perforazione rotativo non può essere
riparato dall’utente. Per eventuali riparazioni,
recarsi ad un centro di assistenza e riparazioni
autorizzato DEWALT, dove saranno usati
esclusivamente ricambi originali DEWALT.
Quando le spazzole in carbonio saranno usurate,
l’utensile si spegnerà automaticamente.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Gli accessori e le prolunghe utilizzati devono essere
lubrificati regolarmente; in particolare gli accessori
SDS-plus®.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
it - 6
37
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per
ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza
Tecnica più vicino (si prega di consultare il retro
del presente manuale). In alternativa, sul nostro
sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un
elenco dei Centri di Assistenza Tecnica DEWALT,
completo di dettagli sul servizio assistenza postvendita.
38
it - 7
NEDERLANDS
BOORHAMER DW570K(L)
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 5
nl - 6
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Toerental, belast
Slagenergie
Boorcapaciteit
in staal/hout/beton
Beitelen
Boorcapaciteit in metselwerk
Opnamesysteem
Kraagdiameter
Gewicht
V
W
min-1
min-1
J
mm
mm
mm
kg
DW570K(L)
230
900
0 - 730
0 - 620
0-4,4
16/40/32
ja, 24 posities
90
SDS-plus®
58
4,9
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW570K(L)
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW570K(L)
LpA
(geluidsdruk)
dB(A)*
91
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
104
* op de werkplek
Zekeringen:
230 V machines
10 A
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW570K(L)
11 m/s2
nl - 1
39
NEDERLANDS
Grote, hoogfrequente storingen kunnen
toerentalvariaties tot 20% veroorzaken. Deze
verdwijnen echter zodra de storing wordt opgeheven.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken. Bewaar deze instructies
zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot
ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig
gemerkteverlengsnoeren.
40
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de
sleutels en andere hulpgereedschappen zijn
verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines.
nl - 2
NEDERLANDS
17
18
19
20
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWalt Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Tervoorkoming
van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boorhamer voor zware toepassingen
1 Zijhandgreep
1 Diepte-aanslag
1 Transportkoffer
nl - 3
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT boorhamer DW570K(L) is ontworpen
voor professioneel gebruik: boren, hamerboren,
lichte beitel-, hak- en sloopwerkzaamheden en
boren met hardmetalen kroonboren.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 Houder voor SDS-plus® accessoires
3 Boorstand-keuzeschakelaar met
veiligheidsvergrendeling
4 Zijhandgreep
5 Diepte-aanslag
6 Diepteaanslagklem
Koppelbegrenzing
Deze boorhamers zijn uitgerust met een
koppelbegrenzing waardoor de maximum
koppelreactie naar de gebruiker in geval van
vastlopen van de boor wordt beperkt. Hierdoor wordt
tevens vastlopen van motor en overbrenging
voorkomen. De koppelbegrenzing is in de fabriek vast
ingesteld.
Variabel toerental
Met behulp van de variabele toerental-functie kunt u
de snelheid langzaam verhogen, op deze manier
voorkomt u dat de boor, tijdens het starten, wegglijdt
van de positie waar het gat moet komen. Deze functie
reduceert ook het directe tegendraaimoment dat
overgebracht wordt op de overbrenging en de
gebruiker wanneer de boorhamer wordt gestart met
de boor in een bestaand gat.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
41
NEDERLANDS
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Kiezen van de boorstand (fig. B)
De boorhamer heeft drie verschillende functieinstellingen:
Boren:
boren in metaal, hout en kunststof.
Hamerboren:
gelijktijdig boren en hameren - voor
beton en steenachtige materialen en
boren met hardmetalen kroonboren.
Hameren met spindelvergrendeling:
hameren - voor licht beitel-, hak- en
sloopwerk.
Beiteloriëntatie:
een stand niet om in te boren, maar om
een platte beitel in de gewenste positie
te draaien.
• Kies de gewenste boorstand door de
veiligheidsvergrendeling (8) in te drukken en de
keuzeschakelaar (3) naar het gewenste symbool
te draaien tot de veiligheidsvergrendeling vastklikt
in de gewenste stand.
Plaatsen en verwijderen van SDS-plus®
accessoires (fig. C)
Uw boorhamer werkt met SDS-plus® accessoires.
• Reinig de boorschacht en vet deze in.
• Steek de boorschacht in de houder (2).
• Druk de boor naar binnen en verdraai de boor
totdat de borgkraag terugspringt.
• Trek aan de boor om te controleren of deze goed
vastzit. In de hamerfunctie moet de boor enkele
centimeters naar binnen en naar buiten kunnen
bewegen.
• Voor het verwijderen van een accessoire,
de borgkraag (9) naar achteren trekken en de
boor uitnemen.
Plaatsen en verwijderen van de boorhouder (fig. C)
• Voor het verwijderen van de boorhouder, de
borgkraag (10) naar voren trekken en de
boorhouder afnemen.
• Voor het plaatsen van de boorhouder, schuift u
de borgkraag naar de SDS-plus® adapter, duw
de boorhouder op de spindel, zet de borgkraag
vrij en draai de boorhouder totdat deze in de
juiste positie vastklikt.
Een snelspanboorhouder voor het boren in hout,
metaal en kunststof is verkrijgbaar als accessoire
(DT7003). Neem contact op met uw DEWALT dealer
voor meer informatie.
Instellen van de zijhandgreep (fig. D)
Voor het instellen van de positie van de
zijhandgreep (4):
• Draai de handgreep los (A).
• Draai de handgreep naar de gewenste stand en
zet hem vast (B).
Gebruik de machine alleen als de
zijhandgreep op juiste wijze is gemonteerd.
Instellen van de boordiepte (fig. E)
• Plaats de juiste boor in de houder, zoals
hierboven beschreven.
• Draai de diepteaanslagklem (6) los.
• Steek de diepte-instelstang (5) door het gat in de
diepteaanslagklem.
• Stel de boordiepte in zoals aangegeven.
• Draai de diepteaanslagklem vast.
Kies geen andere boorstand terwijl de
machine in werking is.
42
nl - 4
NEDERLANDS
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de
geldendevoorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine versnelt het boren
niet maar resulteert juist in slechtere
prestaties en voortijdige slijtage van de
machine.
Boren met een massieve boor (fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (3) in de gewenste
stand: hamerboren in steenachtige materialen,
alleen boren in hout, metaal en kunststof,
hameren - voor licht beitel-, hak- en sloopwerk.
• Plaats de juiste boor.
• Stel de zijhandgreep (4) in.
• Stel de boordiepte in, indien noodzakelijk.
• Markeer de plaats waar het gat moet worden
geboord.
• Plaats de boor op de aangegeven plaats en druk
de variabel toerentalschakelaar (1) in.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Boren met een kroonboor (fig. A)
• Zet de keuzehendel (3) op hamerboren.
• Stel de zijhandgreep (4) in.
• Plaats de juiste kroonboor.
• Plaats het centreerboortje in de kroonboor.
• Plaats het centreerboortje op de plek waar het gat
geboord moet worden en druk de schakelaar (1)
in. Boor totdat de kroonboor ongeveer 1 cm in het
beton vreet.
• Stop de machine en verwijder het centreerboortje.
Plaats de kroonboor weer in het gat en ga verder
met boren.
• Wanneer het te boren gat dieper is dan de diepte
van de kroonboor, verwijder dan regelmatig de
ronde betoncilinder die zich in de kroonboor
vormt. Om beschadiging van het beton rondom
het geboorde gat te voorkomen, eerst
voorboren. Gebruik hiertoe een boor met
dezelfde diameter als die van het centreerboortje
en boor hiermee helemaal door het beton heen.
Vervolgens het gat vanaf beide zijden naar het
midden toe boren.
nl - 5
Beitelen en hakken (fig. A)
• Zet eerst de keuzeschakelaar (3) in de stand
“hameren met spindelvergrendeling”
voordat u een beitel plaatst.
• Plaats de juiste beitel. Om de kop van de beitel in
de juiste hoek te plaatsen, zet u de
keuzeschakelaar (3) in de stand “beiteloriëntatie”
en draait u de beitel handmatig. Zet de
keuzeschakelaar vervolgens terug in de stand
“hameren met spindelvergrendeling”.
• Stel de zijhandgreep (4) in.
• Druk op de variabel toerentalschakelaar (1)
en begin met werken.
• Gebruik de machine nooit voor het
mengen of pompen van licht
ontvlambare of explosieve vloeistoffen
(benzine, alcohol, enz.).
• Gebruik de machine nooit voor het
mengen of roeren van licht ontvlambare
vloeistoffen.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
• De boorhamer kan niet door de gebruiker
worden gerepareerd. Als de machine moet
worden gerepareerd, breng hem dan naar een
erkend DEWALT Service-center, waar alleen
originele DEWALT onderdelen worden gebruikt.
De machine wordt automatisch uitgeschakeld als
de koolborstels versleten zijn.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Accessoires en hulpstukken moeten regelmatig rond
de SDS-plus® adapter worden gesmeerd.
43
NEDERLANDS
GARANTIE
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze Servicecenters op vertoon van het aankoopbewijs. Stuur
uw machine rechtstreeks of via uw dealer naar
een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het dichtstbijzijnde
Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT
Service-centers en nadere informatie over onze
service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
44
nl - 6
NORSK
BORHAMMER DW570K(L)
Gratulerer!
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Du har valgt et DEWALT elektroverktøy. Årelang
erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Garanti
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 3
no - 4
no - 4
no - 4
no - 5
no - 6
Tekniske data
Spenning
V
Motoreffekt
W
Turtall, ubelastet/min
Turtall, belastet/min
Slagstyrke
J
Maksimal borekapasitet i
stål/tre/betong
mm
Meisling
Boringskapasitet i bløt murstein mm
Festesystem
Diameter krage
mm
Vekt
kg
Sikring:
230 V
DW570K(L)
230
900
0 - 730
0 - 620
0-4,4
16/40/32
ja, 24 posisjoner
90
SDS-plus®
58
4,9
10 A
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
CE-Sikkerhetserklæring
DW570K(L)
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
DW570K(L)
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
dB(A)*
91
dB(A)
104
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
DW570K(L)
11 m/s2
no - 1
45
NORSK
Kraftig høyfrekvent interferens kan forårsake
hastighetsoscilleringer med opp til 20%.
Disse forsvinner imidlertid straks interferensen blir
undertrykket.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den. I tillegg til
nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
46
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til formål
det ikke er ment for, som for eksempel å fjerne
kvister eller kappe ved med en håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg.
Hvis det støver mye, bør du bruke ansikts- eller
støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å arbeide
med.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent. Følg forskriftene
når det gjelder vedlikehold og skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet.
Kontroller skjøteledninger regelmessig, skift dem
ut om de skulle bli skadet. Hold håndtakene
tørre, rene og fri for olje og fett.
no - 2
NORSK
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold og ved
skifte av tilbehør.
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og utfører
det de skal. Kontroller justeringen av bevegelige
deler, om de sitter i klemme, om deler er brukket.
Sjekk at alt er riktig montert og er slik det skal
være. En del eller et deksel som er skadet, skal
repareres eller skiftes ut av et autorisert verksted
dersom ikke annet er angitt i bruksanvisningen.
Ødelagte brytere skal repareres av et autorisert
serviceverksted. Bruk ikke maskinen hvis den ikke
kan slås av og på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert
DEWALT serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Borhammer
1 Sidehåndtak
no - 3
1
1
1
1
Dybdejustering
Koffert
Instruksjonsbok
Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din DEWALT DW570K(L) borhammer er utformet for
profesjonell boring, hammerboring, lett hakke-,
meisle- og rivningsarbeid og kjerneboring med
hardmetallskjær.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Verktøyholder for tilbehør til SDS-plus®
3 Modusvelger med sikkerhetslås
4 Sidehåndtak
5 Dybdejustering
6 Dybdestoppklemme
Sikkerhetskobling
Borhammeren er utstyrt med en sikkerhetskobling
som reduserer det maksimale vridningsmomentet
som overføres til brukeren i tilfelle fastkiling av bor.
Denne egenskapen hindrer også gearing og at
motoren stanser. Sikkerhetskoblingen er
fabrikksinnstilt og kan ikke justeres.
Justerbar hastighet
Fordi maskinen har justerbar innstilling, kan du øke
hastigheten sakte, og dermed unngå at drillbiten
vandrer fra ønsket hullposisjon når du starter.
Funksjonen reduserer også dreiemomentreaksjonen
som overføres til giret og brukeren hvis hammeren
startes med drillbiten i et allerede eksisterende hull.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
47
NORSK
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skjøteledning som er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
vikle kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Velge bruksmodus (fig. B)
Borhammeren kan brukes i tre modi:
Rotasjonsboring:
til boring i metall, tre og plast.
Hammerboring:
samtidig rotasjon og slag for boring i
betong og sement og kjerneboring med
hardmetallskjær.
Kun hamring med spindellås:
kun slag - for utskjæring og meisling.
Bitrotasjon:
ikke aktiv posisjon som kun benyttes til å
rotere en flat meisel til ønsket posisjon.
• Velg ønsket bruksmodus ved å trykke ned
sikkerhetslåsen (8) og dreie modusvelgeren (3)
mot symbolet på huset, til sikkerhetslåsen klikker
på plass.
Ikke bytt bruksmodus mens verktøyet er
i drift.
Sette på og ta av tilleggsutstyret til SDS-plus®
(fig. C)
Borhammeren din bruker SDS-plus®-tilleggsutstyr.
• Rengjør og smør bits-skaftet.
• Sett skaftet inn i verktøyholderen (2).
48
• Drei forsiktig på biten mens du trykker
tilleggsutstyret ned, til det klikker på plass.
• Trekk i biten for å sjekke at den sitter riktig.
Ved hamring må biten kunne beveges aksialt flere
centimeter når den er låst fast i verktøyholderen.
• Når du skal fjerne tilleggsutstyr, trekker du
låsemantelen på verktøyholderen (9) tilbake og
trekker biten ut.
Ta verktøyholderen av og på (fig. C)
• Når du skal ta av verktøyholderen, trekker du
låsemantelen (10) forover på verktøyet og trekker
verktøyholderen av.
• Når du skal sette på verktøyholderen, skyver du
låsemantelen mot SDS-plus®-utstyret, skyver
verktøyholderen inn på spindelen, slipper
låsemantelen og dreier på verktøyholderen til den
klikker på plass.
En nøkkelløs trebakket chuck er tilgjengelig som
tilleggsutstyr (DT7003) for boring i tre, metall og
plast. Kontakt din lokale DEWALT-forhandler for mer
informasjon.
Justere sidehåndtaket (fig. D)
Slik justerer du posisjonen til sidehåndtaket (4):
• Skru løs håndtaket (A).
• Drei håndtaket til ønsket posisjon og skru det fast
(B).
Sidehåndtaket må alltid sitte riktig på når
du bruker verktøyet.
Stille inn boredybden (fig. E)
• Sett inn ønsket drillbit som forklart ovenfor.
• Løsne på dybdestoppklemmen (6).
• Stikk dybdejusteringsstangen (5) gjennom hullet i
dybdestoppklemmen.
• Juster boredybden som vist.
• Stram dybdestoppklemmen.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg og
ledninger befinner seg.
no - 4
NORSK
• Trykk bare lett på maskinen. Stor kraft
fører ikke til raskere boring, mentil at
maskinen presterer dårligere og at
levetiden eventuelt reduseres.
Bore med fast bit (fig. A)
• Still modusvelgeren (3) til ønsket posisjon:
hammerboring for mur, kun boring for tre, metall
og plast, kun hamring for utskjæring og meisling.
• Sett inn egnet drillbit.
• Innstill sidehåndtaket (4).
• Om nødvendig stiller du inn boredybden.
• Merk av stedet der du vil ha hullet.
• Plasser drillbiten på stedet og trykk på den
justerbare hastighetsbryteren (1).
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Boring med kjernebor (fig. A)
• Innstill funksjonsvelgeren (3) på “hammerboring”.
• Innstill sidehåndtaket (4).
• Sett i riktig bor.
• Sett senterboret i kjerneboret.
• Sett senterboret på det avmerkede borehullet og
trykk på strømbryteren (1). Bor inntil kjernen
kommer ca. 1 cm inn i betongen.
• Stopp maskinen og fjern senterboret.
Sett kjerneboret i hullet og fortsett med boringen.
• Når hullet som skal bores er dypere enn boret,
fjernes sylinderen med betong inni boret med
jevne mellomrom. For å unngå at det brytes av
beongbiter omkring hullet, bores det først et hull
med samme diameter som senterboret helt
gjennom betongen. Deretter bores det store
hullet til midten fra begge sider.
Utskjæring og meisling (fig. A)
• Før du setter inn meiselen, stiller du
modusvelgeren (3) til posisjonen
“hammering only with spindle lock”
(kun hamring med spindellås).
• Sett i riktig meisel. Du justerer hodet til meiselen
til ønsket vinkel ved å stille modusvelgeren (3) til
posisjonen “bit rotation” (bitrotasjon) og dreie på
meiselen for hånd. Sett modusvelgeren tilbake til
posisjonen “hammer only with spindle lock” (kun
hamring med spindellås).
• Innstill sidehåndtaket (4).
• Trykk på den justerbare hastighetsbryteren (1)
og begynn å arbeide.
no - 5
• Ikke bruk redskapet til å blande eller
pumpe lett antennelige eller eksplosive
vesker (bensin, alkohol etc.)
• Bland eller rør ikke væsker som er
merket som antennelige.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
• Du må ikke forsøke å vedlikeholde borhammeren
selv. Dersom service er nødvendig, tar du
borhammeren med til et autorisert DEWALTverksted, som bare benytter originale DEWALTdeler. Verktøyet slås automatisk av når
karbonbørstene blir slitt.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Tilleggsutstyr og tilbehør må smøres jevnlig rundt
SDS-plus®-koblingen.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen,
lever den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
49
NORSK
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis
vedlikeholdsservice omfatter arbeidskostnader.
Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
50
no - 6
PORTUGUÊS
MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO DW570K(L)
Parabéns!
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica DEWALT. Muitos
anos de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 5
pt - 6
Dados técnicos
Voltagem
V
Potência absorvida
Watts
Velocidade em vazio
rpm
Velocidade com carga
rpm
Energia de impacto
J
Capacidade máxima de perfuração
em aço/madeira/betão
mm
Operação de cinzelamento
Capacidade máxima de
perfuração em alvenaria
mm
Encabadouro
Diâmetro do colar
mm
Peso
kg
DW570K(L)
230
900
0 - 730
0 - 620
0-4,4
16/40/32
sim, 24 posicões
90
SDS-plus®
58
4,9
Indica tensão eléctrica.
Perigo de incêndio.
Declaração CE de conformidade
DW570K(L)
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
98/37/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
DW570K(L)
LpA
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)*
91
dB(A)
104
* junto ao ouvido do operador
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
DW570K(L)
11 m/s2
pt - 1
51
PORTUGUÊS
A interferência potente de alta frequência pode
causar oscilações de velocidade até 20%.
No entanto, estas desaparecem logo que a
interferência é suprimida.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança aplicáveis
no seu país para reduzir o risco de incêndio, de
choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de tentar
utilizar este produto. Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
52
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem guardadas num sítio seco,
fechado à chave e fora do alcance das crianças.
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel.
Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar
o uso de luvas de borracha e de calçado
antiderrapante. Cubra o cabelo se tiver cabelo
comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças de trabalho
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças a trabalhar. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor.
Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para fazer o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o efeito indicado.
pt - 2
PORTUGUÊS
17
18
19
20
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique
regularmente os cabos da ferramenta e, no caso
de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica
DEWALT. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica DEWALT
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a reparação
de ferramentas eléctricas deverá estar fica
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo de perfuração rotativo
1 Punho lateral
pt - 3
1
1
1
1
Vareta de ajuste da profundidade
Caixa de transporte
Manual de instruções
Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
O seu martelo electropneumático DEWALT DW570K(L)
foi projectado para aplicações do tipo profissional de
perfuração rotativa com ou sem percussão e para
trabalhos de cinzelamento e de demolição mais leves.
1 Interruptor de velocidade variável
2 Suporte de ferramentas para acessórios SDS-plus®
3 Selector de modo com fecho de segurança
4 Punho lateral
5 Vareta de ajuste da profundidade
6 Dispositivo limitador de profundidade
Embraiagem limitadora de torque
Os martelos electropneumáticos estão dotados de
uma embraiagem limitadora de torque que evita o
contragolpe no caso de bloqueio da broca. Esta
característica também impede que as engrenagens
e o motor eléctrico parem repentinamente.
A embraiagem limitadora de torque possui uma
regulação de fábrica e não pode ser ajustada.
Velocidade variável
A característica de velocidade variável permite
aumentar lentamente a velocidade, evitando assim
que a broca se desloque da posição pretendida no
orifício ao ser colocada em funcionamento.
Esta característica também reduz a reacção
imediata de torque transmitida às engrenagens e ao
operador se o martelo for accionado com a broca
colocada num orifício já existente.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
53
PORTUGUÊS
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da
tomada.
Seleccionar o modo de funcionamento (fig. B)
O martelo de perfuração rotativo pode ser utilizado
em três modos de funcionamento:
Perfuração rotativa:
para perfurar metal, madeira e plásticos.
Perfuração com percussão:
faz a rotação e produz impacto em
simultâneo, para perfurar betão e
alvenaria assim como perfurações em
núcleos revestidos a carboneto.
Percussão com bloqueio do eixo:
produz impacto - para burilação ligeira e
cinzelamento.
Rotação da broca:
posição de descanso utilizada apenas
para rodar um cinzel plano para a
posição desejada.
• Seleccione o modo de funcionamento pretendido
pressionando o fecho de segurança (8) e rodando
o selector de modo (3) para o símbolo no encaixe
até se ouvir um clique de fixação do fecho de
segurança.
Não seleccione o modo de
funcionamento com a ferramenta ligada.
Inserir e retirar acessórios SDS-plus® (fig. C)
O seu martelo de perfuração rotativo utiliza
acessórios SDS-plus®.
• Limpe e lubrifique a haste da broca.
• Insira a haste da broca no suporte de
ferramentas (2).
• Rode a broca ligeiramente enquanto aperta o
acessório, até ouvir um clique de fixação no lugar.
• Puxe a broca para verificar se está
correctamente fixada. Na função de percussão,
a broca deverá deslocar-se axialmente alguns
centímetros, quando estiver fixada no suporte de
ferramentas.
• Para retirar um acessório, puxe para trás a
bucha de fixação do suporte de ferramentas (9)
e retire a broca.
Retirar e prender o suporte de ferramentas (fig. C)
• Para retirar o suporte de ferramentas, puxe o
colar de fixação (10) para a frente da ferramenta
e retire o suporte.
• Para prender o suporte de ferramentas,
desloque o colar de fixação em direcção ao
ajustador SDS-plus®, empurre o suporte em
direcção ao eixo, solte o colar de fixação e rode
o suporte até ouvir um clique de fixação no lugar.
Está disponível como acessório (DT7003) uma
bucha de 3 pinças sem chave para perfurar
madeira, metal e plásticos. Contacte o seu agente
DEWALT local para obter mais informações.
Ajustar o punho lateral (fig. D)
Para ajustar a posição do punho lateral (4):
• Solte o punho, desapertando-o (A).
• Rode o punho para a posição desejada e
aperte-o (B).
Utilize sempre a ferramenta com o
punho lateral devidamente montado.
54
pt - 4
PORTUGUÊS
Ajustar a profundidade de perfuração (fig. E)
• Insira a broca desejada no modo descrito acima.
• Desaperte o grampo limitador de profundidade (6).
• Encaixe a vareta de ajuste da profundidade (5)
no orifício do grampo limitador de profundidade.
• Ajuste a profundidade de perfuração do modo
indicado.
• Aperte o grampo limitador de profundidade.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da
parede.
• Carregue apenas ligeiramente na
ferramenta. Se aplicar força demais
sobre a ferramenta não aumentará a
velocidade de perfuração mas diminuirá
o desempenho da ferramenta e poderá
encurtar a sua vida útil.
Perfurar com uma broca sólida (fig. A)
• Ajuste o selector de modo (3) para a posição
desejada: perfuração com percussão para
alvenaria, perfuração apenas para madeira, metal
e plástico, percussão apenas para aplicações de
burilação e cinzelamento.
• Insira a broca adequada.
• Regule o punho lateral (4).
• Se necessário, ajuste a profundidade de
perfuração.
• Marque o local onde vai perfurar o orifício.
• Coloque a broca no local e prima o interruptor de
velocidade variável (1).
• Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.
Perfuração com uma broca de caixa (fig. A)
• Regule a alavanca do selector de modo (3) para
a posição “perfuração de percussão”.
• Regule o punho lateral (4).
• Insira a broca de caixa apropriada.
• Coloque a broca de centrar no ponto e prima o
interruptor (1). Perfure até a caixa penetrar cerca
de 1 cm no betão.
• Pare de furar e retire a broca de centrar. Coloque
a broca de caixa no furo e continue a perfuração.
pt - 5
• Quando estiver a perfurar uma estrutura mais
espessa que a profundidade da broca de caixa,
retire o cilindro de betão ou de caixa dentro da
broca a intervalos regulares. Para evitar partir
betão a mais à volta do orifício, faça primeiro um
furo com o diâmetro da broca de centrar através
de toda a estrutura. Depois perfure o espaço oco
até meio de cada lado.
Burilação e cinzelamento (fig. A)
• Antes de inserir o cinzel, ajuste o selector
de modo (3) para a posição “percussão só
com bloqueio do eixo”.
• Insira o cinzel adequado. Para ajustar a cabeça
do cinzel para o ângulo desejado, ajuste o
selector de modo (3) para a posição “rotação da
broca” e rode o cinzel manualmente. Volte a
colocar o selector de modo na posição
“percussão só com bloqueio do eixo”.
• Regule o punho lateral (4).
• Prima o interruptor de velocidade variável (1)
e comece a trabalhar.
• Não utilize esta ferramenta para misturar
ou bombear facilmente combustível ou
líquidos explosivos (benzina, álcool, etc.).
• Não miste ou agite os líquidos
inflamáveis indicados como tal.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
• O martelo de perfuração rotativo não deve ser
reparado pelo utilizador. Se a ferramenta precisar
de assistência, leve-a a um técnico DEWALT
autorizado, onde serão utilizadas peças DEWALT
originais. A ferramenta desligar-se-á
automaticamente quando as escovas de
carbono estiverem gastas.
55
PORTUGUÊS
GARANTIA
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Os acessórios e as ligações utilizados devem ser
lubrificados regularmente em redor do ajustador
SDS-plus®.
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra e serlhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os
12 meses a partir da data da compra,
garantimos a substituição de todas as peças
defeituosas sem encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros
de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
56
pt - 6
SUOMI
PORAVASARA DW570K(L)
Onneksi olkoon!
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Takuu
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 6
Tekniset tiedot
Jännite
V
Ottoteho
W
Kuormittamaton kierrosnopeus/min
Kuormitettu kierrosnopeus/min
Iskuenergia
J
Maksimiporausteho
teräkseen/puuhun/betoniin
mm
Talttaus ja piikkaus
Maksimiporausteho
pehmeään tiileen
mm
Teränpitimet
Kaulan läpimitta
mm
Paino
kg
Sulakkeet:
230 V
DW570K(L)
230
900
0 - 730
0 - 620
0-4,4
16/40/32
kyllä, 24 asentot
90
SDS-plus®
58
4,9
10 A
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
DW570K(L)
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
DW570K(L)
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
dB(A)*
91
dB(A)
104
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
DW570K(L)
11 m/s2
fi - 1
57
SUOMI
Suuritehoiset korkeataajuiset häiriöt voivat aiheuttaa
jopa 20 %:n vaihteluja kierroslukunopeuteen. Nämä
loppuvat kuitenkin heti, kun häiriö poistetaan.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien
koneen käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden
lisäksi tulee aina seurata
työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä
kosteissa tai märissä tiloissa.
Järjestä työalueelle hyvä valaistus. Älä käytä
sähkötyökaluja palavien nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten
putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat
valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
58
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi
ylikuormittaakoneen. Kone toimii paremmin ja
turvallisemmin sille suunnitellulla suoritusalueella.
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys DEWALTin edustajaan.
Laitteen tai siihen liitetyn lisälaitteen käyttö
ohjekirjan suositusten vastaisesti voi aiheuttaa
henkilövahinkoja. Esim. älä sahaa
käsipyörösahalla oksia tai polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä,
käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty
kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä. Noudata
työkalun huolto-ohjeita sekä terän/työkalun vaihtoohjeita. Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti
ja anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalun kädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
fi - 2
SUOMI
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Tarkista, että
virtakytkin on pois päältä kun laitat pistokkeen
pistorasiaan.
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita.
Jonkin muun laitteen käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi DEWALTin valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Poravasara
1 Sivukahva
1 Poraussyvyyden rajoitin
1 Laukku
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
fi - 3
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
DEWALTin poravasara DW570K(L) on suunniteltu
ammattimaiseen poraus ja iskuporaustoimintaan,
kevyeen talttaukseen, piikkaukseen, hajoitustöihin ja
kruunuporaukseen kovametalliterällä.
1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
2 Työkalupidike SDS-plus®-lisävarusteita varten
3 Toimintovalitsin, jossa turvakansi
4 Sivukahva
5 Poraussyvyyden rajoitin
6 Syvyyden rajoittimen kiristin
Vääntömomentin rajoitinkytkin
Kaikissa poravasaroissa on vääntömomentin
rajoitinkytkin, joka vähentää käyttäjään kohdistuvaa
maksimaalista vääntömomenttireaktiota terän
jumittuessa. Tämä ominaisuus estää myös
vaihteiston ja sähkömoottorin jumittumisen.
Vääntömomentin rajoitinkytkin on säädetty tehtaalla,
eikä käyttäjä voi sitä muuttaa.
Portaaton nopeudensäätö
Portaattoman nopeudensäädön ansiosta voit lisätä
poravasaran nopeutta hitaasti, joten poranterä ei
lipsahda pois reiästä, kun aloitat porauksen.
Toiminto pienentää myös vaihteistoon ja käyttäjään
kohdistuvaa vääntöä käynnistäessäsi vasaran silloin,
kun poranterän sijaitsee jo valmiissa reiässä.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
DEWALT-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
59
SUOMI
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Jos käytät kaapelikelaa,
keri kaapeli aina täysin auki.
Vasarointitoiminto edellyttää, että pala voi liikkua
aksiaalisesti useita senttimetrejä, kun pala on
lukittuna työkalupidikkeeseen.
• Irrota pala vetämällä työkalupidikkeen
lukituskaulusta (9) taaksepäin ja vetämällä pala
ulos pidikkeestä.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Toiminnon valitseminen (kuva B)
Poravasarassa on seuraavat toiminnot:
Poraus:
metallin, puun ja muovin poraamiseen.
Iskuporaus:
betonin ja tiilen iskuporaukseen sekä
poraukseen kärkikarkaistulla terällä.
Vasarointi kara lukittuna:
ainoastaan vasarointi - kevyt lastuaminen
ja talttaus.
Terän pyöritys:
ei-työstöasento, jonka avulla voit
pyörittää uraruuvitalttaa haluamaasi
asentoon.
• Valitse haluamasi toiminto painamalla turvakansi (8)
alas ja pyörittämällä toimintovalitsinta (3) kohti
kotelossa olevaa symbolia, kunnes turvakansi
lukittuu paikalleen.
Älä valitse toimintoa, kun kone on
käynnissä.
SDS-plus®-lisävarusteiden asentaminen ja
irrottaminen (kuva C)
Voit käyttää poravasarassasi SDS-plus®-lisävarusteita.
• Puhdista ja rasvaa teränvarsi.
• Työnnä lisävarustepalan varsi
työkalupidikkeeseen (2).
• Käännä palaa hiukan samalla, kun painat sitä
alaspäin, niin pala lukittuu paikalleen.
• Vedä palaa tarkistaaksesi, että se on kunnolla
paikallaan.
60
Työkalupidikkeen irrottaminen ja kiinnittäminen
(kuva C)
• Irrota työkalupidike vetämällä lukituskaulusta (10)
työkalun etureunaa kohti, vedä pidike irti.
• Kiinnitä työkalupidike siirtämällä lukituskaulus
kohti SDS-plus®-sovitetta, työnnä työkalupidike
karaan, vapauta lukituskaulus ja pyöritä
työkalupidikettä, kunnes se lukittuu paikalleen.
Saatavana lisävarusteena (DT7003): avaimeton
kolmileukainen istukka puun, metallin ja muovin
porausta varten. Ota yhteys paikkakuntasi DEWALTmyyjään, niin saat lisätietoa.
Sivukahvan säätäminen (kuva D)
Säädä sivukahva (4) seuraavasti:
• Löysää kahvaa ruuvaamalla (A) sitä auki.
• Pyöritä kahva haluamaasi kohtaan ja kiristä se
kiinni (B).
Käytä työkalua vain, kun sivukahva on
asennettuna.
Poraussyvyyden asettaminen (kuva E)
• Asenna tarvittava terä paikalleen edellä
annettujen ohjeiden mukaisesti.
• Löysää syvyyden rajoittimen kiristin (6).
• Työnnä syvyydensäätötanko (5)
syvyydenrajoittimen kiristimessä olevan reiän läpi.
• Säädä poraussyvyys kuvan mukaisesti.
• Kiristä syvyydenrajoittimen kiristin.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varo työskennellessäsi sähkö- ja
vesijohtoja.
• Kuormita konetta järkevästi. Liiallinen
voiman käyttö ei nopeuta poraamista,
vaan vähentää työkalun tehoa ja saattaa
lyhentää koneen käyttöikää.
fi - 4
SUOMI
Poraaminen kiinteällä palalla (kuva A)
• Aseta toimintovalitsin (3) haluamaasi asentoon:
iskuporaus betoniin ja tiileen, poraus puuhun,
metalliin ja muoviin, pelkkä
iskutoimintolastuamista ja talttausta varten.
• Kiinnitä tarvittava teräpala.
• Säädä sivukahva (4).
• Aseta poraussyvyys tarvittaessa.
• Merkitse kohta, johon reikä porataan.
• Aseta teräpala porauskohtaan ja paina
portaatonta nopeudensäädintä (1).
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Porakruunuilla poraaminen (kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) “iskuporaus”asentoon.
• Säädä sivukahva (4).
• Asenna sopiva porakruunu.
• Asenna keskiöpora porakruunuun.
• Kohdista keskiöpora merkin kohdalle ja paina
kytkintä (1). Poraa kunnes porakruunu tunkeutuu
sementtiin noin 1 cm:n syvyydeltä.
• Lopeta poraus ja poista keskiöpora. Laita kruunu
takaisin reikään ja jatka poraamista.
• Kun poraat sellaista rakennetta, joka on kruunun
poraussyvyyttä paksumpi, irrota porauksessa
syntyvä sementtisylinteri säännöllisin väliajoin. Jotta
sementti porausreiän ympärillä ei murtuisi, poraa
ensin halkaisijaltaan keskiöporan suuruinen reikä
koko rakenteen läpi. Poraa sitten porakruunulla
reikä kummallekin puolelle noin puoleen väliin.
Lastuaminen ja talttaus (kuva A)
• Aseta toimintovalitsin (3) asentoon
“iskuvasarointi kara lukittuna” ennen taltan
asentamista.
• Kiinnitä tarvittava taltta. Taltan pään säätämiseksi
sopivaan kulmaan aseta toimintovalitsin (3)
asentoon “terän pyöritys” ja pyöritä talttaa käsin.
Aseta toimintovalitsin takaisin asentoon
“vasarointi kara lukittuna”.
• Säädä sivukahva (4).
• Paina portaatonta nopeudensäädintä (1) ja aloita
työskentely.
• Älä sekoita tai vatkaa tulenarkoja
nesteitä.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
• Poravasarassa ei ole osia, joita käyttäjä voisi
huoltaa itse. Jos työkalu vaatii huoltoa, vie se
valtuutettuun DEWALT-huoltoliikkeeseen, jossa
käytetään ainoastaan alkuperäisiä DEWALTvaraosia. Työkalu sammuu automaattisesti,
kun hiiliharjat ovat kuluneet.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Lisävarusteiden ja -tarvikkeiden SDS-plus®-sovitteet
on voideltava säännöllisesti.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
• Älä käytä tätä työkalua tulenarkojen tai
räjähdysalttiitten nesteiden (bensiini,
alkoholi, jne.) sekoittamiseen.
fi - 5
61
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on
palautettava täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
62
fi - 6
SVENSKA
BORRHAMMARE DW570K(L)
Vi gratulerar!
Följande symboler har använts i handboken:
Du har valt ett DEWALT elverktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Garanti
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 5
sv - 6
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad/min
Varvtal belastad/min
Slagenergi
Maximal borrkapacitet
i stål/trä/betong
Mejsling
Maximal borrkapacitet
i mjuk tegelsten
Verktygshållare
Kragdiameter
Vikt
Säkring:
230 V
V
W
J
DW570K(L)
230
900
0 - 730
0 - 620
0-4,4
mm
16/40/32
ja, 24 positioner
mm
90
SDS-plus®
58
4,9
mm
kg
10 A
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
CE-Försäkran om överensstämmelse
DW570K(L)
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
98/37/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
DW570K(L)
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
dB(A)*
91
dB(A)
104
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
DW570K(L)
11 m/s2
sv - 1
63
SVENSKA
Kraftiga, högfrekventa störningar kan leda till
avvikelser i varvtal upp till 20%. Dessa försvinner
dock så snart störningen upphävs.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen. Förutom
nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder
till skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser.
Ha bra belysning över arbetsytan. Använd inte
elverktyg i närheten av lättantändliga vätskor eller
gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
64
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar.
Gummihandskar och halkfria skor
rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör.
Kontrollera elverktygets sladd regelmässigt och
få den reparerad hos en erkänd fackverkstad om
den är skadad.
Kontrollera förlängningssladdar regelmässigt och
byt ut dem om de är skadade. Håll handtagen
torra, rena och fria från olja och fett.
sv - 2
SVENSKA
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten till
uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till
eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd DEWALT serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfallska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
sv - 3
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borrhammare för krävande arbeten
1 Sidohandtag
1 Djupstopp
1 Låda
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din DEWALT DW570K(L) borrhammare är
konstruerad för professionella hammarborrnings-,
borrnings- och lätta mejslings-, skär- och
rivningsarbeten och kärnborrning med karbidspets.
1 Steglös strömbrytare
2 Bitshållare för SDS-plus® tillbehör
3 Funktionsväljare med säkerhetsspärr
4 Sidohandtag
5 Djupstopp
6 Djupstoppsklämma
Säkerhetskoppling
Borrhammaren är utrustad med en
säkerhetskoppling som reducerar den maximala
vridningen för användaren om ett borr skulle fastna.
Denna funktion förhindrar även att kuggdreven och
elmotorn stannar. Säkerhetskopplingen är
fabriksinställd och kan inte justeras.
Variabel hastighet
Med den variabla hastighetsfunktionen kan du
bygga upp hastigheten långsamt för att förekomma
att borrverktyget löper undan från hålets avsedda
läge när du startar. Funktionen reducerar även det
direkta reaktionsmomentet för växelhuset och
användaren när hammaren startas med verktyget i
ett befintligt hål.
65
SVENSKA
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladdlämpad för
den här apparatens strömförbrukning (se tekniska
data). Om du använder en sladdvinda, vira alltid av
sladden fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Funktionsval (fig. B)
Borrhammaren kan köras i tre funktionslägen:
Roterande borrning:
för borrning i metall, trä och plast
Slagborrning:
samtidig rotation och slag för borrning i
betong och murverk och borrning med
karbidspets-kärnborr
Endast slag med spindellås:
endast slag - för lätt flisning och mejsling
Bitsvridning:
ej-arbetsläge som endast används till att
vrida en flat mejsel till önskad position.
• Välj önskat funktionsläge genom att trycka in
spärren (8) och vrida funktionsväljaren (3) mot rätt
symbol på huset tills spärren klickar fast.
66
Byt aldrig funktionsläge medan
apparaten löper.
Isättning och avlägsnande av SDS-plus® tillbehör
(fig. C)
Din borrhammare använder SDS-plus® tillbehör.
• Rengör och smörj verktygsskaftet.
• Sätt in skaftet i verktygshållaren (2).
• Vrid verktyget något medan du trycker det inåt,
tills det klickar fast.
• Drag i verktyget för att kontrollera att det är
ordentligt spärrat. Hammarfunktionen kräver att
verktyget kan förflyttas några centimeter axialt
när det är spärrat i hållaren.
• Avlägsna verktyget genom att dra
verktygshållarens spärrhylsa (9) bakåt och dra ut
verktyget.
Avlägsnande och montering av verktygshållaren
(fig. C)
• Avlägsna verktygshållaren genom att dra
spärrhylsan (10) mot verktygets framsida och dra
lös verktygshållaren.
• Montera verktygshållaren genom att skjuta
spärrhylsan mot SDS-plus®-fattningen, skjut
verktygshållaren mot spindeln, släpp spärrhylsan
och vrid verktygshållaren tills den klickar fast.
En snabbchuck med 3 käftar för borrning i trä, metall
och plast kan erhållas som tillbehör (DT7003).
Kontakta din DEWALT återförsäljare för mer
information.
Justering av sidohandtaget (fig. D)
För justering av sidohandtagets position (4):
• Lossa handtaget genom att skruva lös det (A).
• Vrid handtaget till önskat läge och drag åt det (B).
Använd apparaten alltid med
sidohandtaget ordentligt monterat.
Inställning av borrdjupet (fig. E)
• Sätt in önskat borrverktyg enligt ovanstående
beskrivning.
• Lossa djupstoppsklämman (6).
• Sätt in djupinställningsstaven (5) genom hålet i
djupstoppsklämman.
• Ställ in borrdjupet enligt bilden.
• Drag åt djupstoppsklämman.
sv - 4
SVENSKA
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och elledningar
befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen.
Större tryck gör inte att det går fortare att
borra, men reducerar maskinens
prestanda och gör att det slits fortare.
Borrning med massivt verktyg (fig. A)
• Ställ in funktionsväljaren (3) i önskat läge:
slagborrning för murverk, endast borrning för trä,
metall och plast, endast slag för flisning och mejsling.
• Montera ett lämpligt borrverktyg.
• Ställ in sidohandtaget (4).
• Ställ om så behövs in borrdjupet.
• Markera platsen där hålet ska borras.
• Sätt borret på den markerade platsen och tryck
in den variabla hastighetsbrytaren (1).
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
Borrning med kärnborr (fig. A)
• Ställ funktionsväljaren (3) i läge för
borrhammarfunktion.
• Ställ in sidohandtaget (4).
• Montera ett lämpligt kärnborr.
• Sätt in centerborret i kärnborret.
• Sätt centerborret på plats och tryck in
strömbrytaren (1). Borra tills kärnborret tränger in
ca. 1 cm i betongen.
• Sluta borra och avlägsna centerborret. Sätt
tillbaka kärnborret i hålet och borra vidare.
• När du borrar genom material som är tjockare än
kärnborrets djup måste den runda betongcylindern
eller kärnan inuti borret brytas av med jämna
mellanrum. För att undvika att det bryts undan
betong runt hålet bör du först borra ett hål helt
igenom materialet med samma diameter som
centerborret. Borra sedan kärnhålet halvvägs från
båda sidor.
Flisning och mejsling (fig. A)
• Sätt innan du monterar mejseln
funktionsväljaren (3) i läget för ”endast slag
med spindellås”.
sv - 5
• Montera en lämplig mejsel. För att ställa in
mejselns egg i önskad vinkel sätter du
funktionsväljaren (3) i läget ”bitsvridning” och vrider
mejseln för hand. Sätt tillbaka funktionsväljaren i
läget ”endast slag med spindellås”.
• Ställ in sidohandtaget (4).
• Tryck in den variabla hastighetsbrytaren (1)
och påbörja arbetet.
• Använd icke verktyget till att blanda eller
pumpa lättantändliga eller explosiva
vätskor (bensin, alkohol etc.)
• Blanda eller rör aldrig vätskor som är
märkta som brandfarliga.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite
underhåll som möjligt, kunna användas länge. Varaktig
och tillfredsställande användning erhålles endast
genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
• Borrhammaren kan inte servas av användaren.
Om apparaten kräver underhåll ska den lämnas
in hos ett erkänt DEWALT reparationsombud, där
endast DEWALT originaldelar används.
Apparaten stängsautomatiskt av när kolborstarna
är utslitna.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Tillbehör och tillsatser måste regelbundet smörjas
runt SDS-plus® fattningen.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
67
SVENSKA
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service, utförs
detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade
DEWALT serviceverkstad och kompletta detaljer
om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
68
sv - 6
TÜRKÇE
DARBELİ MATKAP DW570K(L)
Tebrikler!
Bu k lavuzun tümünde, aşağ daki semboller
kullan lm şt r:
Bir D E WALT elektrikli aletini seçmiş
bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede y llar n deneyimi D E WALT’
profesyonel kullan c lar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Bu k lavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
İçindekiler
Teknik veriler
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk beyan
Güvenlik talimatlar
Ambalaj n içindekiler
Tan m
Elektrik güvenliği
Uzatma kablosu
Montaj ve ayarlar
Kullan m talimatlar
Bak m
Garanti
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
-
Teknik veriler
Voltaj
Güç ihtiyac
Yüksüz h z
Yüklü h z
Vuruş kudreti
Azami delme derinliği
çelik/ahşap/beton
Keskileme
Yumuşak tuğla göbek
delme kapasitesi
Mandrel
Bilezik çap
Ağ rl k
V
W
min -1
min -1
J
mm
mm
mm
kg
DW570K(L)
230
900
0 - 730
0 - 620
0-4,4
16/40/32
evet,
24 pozisyon
90
SDS-plus ®
58
4,9
1
1
2
3
3
4
4
4
5
6
6
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
Yang n tehlikesi.
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan*
DW570K(L)
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarland ğ n
beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağ daki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
k lavuzun arkas na bak n.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde, ses
şiddeti seviyesi 86/188/EEC & 98/37/EEC’ye
uygundur:
DW570K(L)
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
91
L WA (akustik gücü)
dB(A)
104
* kullan c n n kulağ nda
Sigortalar
230 V aletler
tr - 1
10 A
85 dB(A) ses şiddeti (bas nc )
aş ld ğ nda, kulaklar korumak
için gerekli önlemleri al n.
69
TÜRKÇE
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağ rl kl
kökü EN 50144’e uygundur:
DW570K(L)
11 m/s 2
Yüksek s kl kta enterferans %20’ye varan
sal n mlara neden olabilmektedir. Bu
sal n mlar, enterferans n sona ermesiyle
kaybolmaktad r.
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
Güvenlik talimatlar*
Elektrikli aletleri kullan rken daima, yangin,
elektrik çarpmas ve yaralanma riskini
azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek
güvenlik kurallar na uyun. Bu ürünü kullanma
girişiminde bulunmadan önce, aşağ daki
güvenlik talimatlar n dikkatle okuyun.
Bu talimatlar güvenli bir yerde saklay n.
Genel Bilgiler
1 Çal*şma alan*n*z* temiz tutun
Dağ n k yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal*şma alan*n*z*n çevre koşullar*na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
b rakmay n. Çal şma alan n z iyi
ayd nlat n. Elektrikli aletleri, yan c s v
ve gazlar n bulunduğu ortamlarda
kullanmay n.
3 Elektrik çarpmas*na karş* önlem al*n
Topraklanm ş yüzeylere temastan
kaç n n (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar ).
4 Çocuklar* aletlerden uzak tutun
Çocuklar n aletle veya uzatma kablosu
ile temas na izin vermeyin.
70
Herkesi çal şma alan ndan uzak tutun.
5 Aç*k havada kullan*m için uzatma
kablolar*
Alet aç k havada kullan ld ğ nda, daima
aç k havada kullan m için özel yap lm ş
ve böyle olduğunu gösteren bir damga
taş yan uzatma kablolar kullan n.
6 Kullan*lmayan aletleri saklay*n
Kullan lmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklar n ulaşamayacağ bir
yerde saklay n.
7 Uygun giyinin
Bol elbise giymeyin, tak takmay n.
Hareketli motor parçalar bunlar
kapabilir. Aç k havada çal şken,
tercihen lastik eldiven kullan n ve
kaymaz tabanl ayakkab giyin.
Saç n z uzunsa koruyucu başl k giyin.
8 Koruyucu gözlük tak*n
İşlemin toz veya f rlayan parçac k
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullan n.
9 Maksimum ses şiddetine dikkat edin
Ses şiddeti 85 dB(A)’y aşarsa,
kulağ n z korumak için gerekli
önlemleri al n.
10 İşlediğiniz parçay* iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullan n. Bu hem
daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalm ş olur.
11 Aş*r* uzanarak çal*şmay*n
Daima yere s k ve dengeli basmaya
dikkat edin.
12 Aletin kazara çal*şt*r*lmas*na olanak
vermeyin
Fişi tak l aleti, parmağ n z tetikte
taş may n. Fişi takarken tetiğin çekili
olmamas na dikkat edin.
13 Daima dikkatli olun
Yapt ğ n z işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullan n. Yorgunken aleti kullanmay n.
14 Aletin fişini çekin
Aleti baş boş b rakmadan önce
enerjisini kesin ve tamamen durmas n
bekleyin.
Aleti kullanmayacağ n z zaman, bak m
yapmadan önce veya aksesuarlar n
değiştirirken fişini çekin.
tr - 2
TÜRKÇE
15 Ayar anahtarlar*n* ve aparatlar*n*
ç*kart*n
Aleti çal şt rmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparat n n
bulunmamas na dikkat edin.
16 İşe uygun alet kullan*n
Küçük alet veya aksesuarlar , ağ r
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamay n. Alet, imalat amac na uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacakt r.
Dikkat! Bu kullan m k lavuzunda
tavsiye edilenlerin d ş nda aksesuar ve
parçalar n kullan m yaralanma riski
doğurabilir.
17 Kabloyu dikkatli kullan*n
Asla aleti kablosundan tutarak
taş may n veya fişi çekmek için kabloya
as lmay n. Kabloyu, s , yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
18 Aletlerinize iyi bak*n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bak m ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Aletin kablosunu
düzenli olarak kontrol edin ve hasarl
ise yetkili D E WALT servisine onart n.
Uzatma kablolar n da düzenli kontrol
edin ve hasarl ise, yenileyin.
Tüm komuta mekanizmas n kuru, temiz
ve yağlardan uzak tutun.
19 Hasarl* parça kontrolü yap*n
Aleti kullanmadan önce, düzgün
çal şacağ ndan ve amaca uygun
işleyeceğinden emin olmak için, özenle
hasar kontrolü yap n.
Hareketli parçalar n ayars z olup
olmad ğ veya tutukluk yap p
yapmad ğ n , k r k parça olup olmad ğ n
ve çal şmas n etkileyebilecek diğer
durumlar kontrol edin. Hasarl siperleri
veya diğer ar zal parçalar talimatlar
uyar nca onart n veya yeniletin. Tetiği
ar zal ise, aleti kullanmay n. Tetiği
yetkili bir D E WALT onar m merkezinde
değiştirin.
20 Aletinizi, yetkili bir D E WALT onar*m
merkezinde onart*n
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallar na uygundur.
tr - 3
Tehlikeyi önlemek için, elektrikli aletler,
sadece kalifiye teknisyenler taraf ndan
onar lmal d r.
Ambalaj*n içindekiler
Ambalaj n içinde aşağ dakiler vard r:
1 Rötatif darbeli ağ r yük matkab
1 Yan tutamak
1 Derinlik ayar çubuğu
1 Kutu
1 Kullan m k lavuzu
1 Aç l ml çizim
• Nakliye s ras nda alette, parçalar nda
veya aksesuarlar nda hasar oluşup
oluşmad ğ n kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu k lavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ay r n.
Tan*m (şekil A)
D E WALT DW570K(L) rötatif darbeli
matkab n z profesyonel rötatif delme ve
darbeli delme işleri için olduğu kadar hafif
yontma, keskileme ve tahrip işlemleri ve
karbid uçlu göbek delme için de dizayn
edilmiştir.
1 Değişken h z anahtar
2 SDS-plus® donat lar için alet kutusu
3 Güvenlik kilitli seçenek ayar
4 Yan tutamak
5 Derinlik ayar çubuğu
6 Derinlik ayar kelepçesi
Tork snrlayc kavram
Matkab n z, matkap ucunun s k şmas
durumunda aletten kullan c ya yans yan
azami torku tepmesini indirgeyen bir tork
s n rlay c kavram ile donat lm şt r. Bu özellik
ayr ca vites kutusu ve motorun boğulmas n
da önlemektedir. Tork s n rlay c kavram n
ayar fabrikada yap lm şt r ve değiştirilemez.
Değişken hz
Değişken h z özelliği h z n yavaşça
artmas n sağlar, bununla birlikte delme
işlemine başlarken, matkap ucunun
istenilen noktan n d ş na sapmas n
engeller.
71
TÜRKÇE
Bu özellik ayn zamanda eğer darbeleme
matkap ucu, önceden aç lm ş bir deliğin
içinde çal şt r lm şsa, dişlilere ve operatöre
aktar lan ani moment reaksiyonunu da
asgariye indirger.
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun
imal edilmiştir. Daima, şebeke voltaj n n,
aletinizin üstünde yaz l olan voltajla ayn
olmas na dikkat edin.
D E WALT aletiniz, EN 50144
uyar nca çift yal t ml d r,
bu nedele topraklanmas
gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, ç plak bak r
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve ç plak iletken, kötü bağlant , hasarl
yal t m kontrolü yap n. Gerekli onar mlar
yap n veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
Operasyon modunu seçme (şekil B)
Rötatif darbeli matkap üç operasyon
modunda çal şt r labilir:
Rötatif delme:
metal, ağaç ve plastik delmek için.
a hmerdanl delme:
beton ve duvarlar için simultane
rötatif ve vuruşlu delme ve karbid
uçlu göbek delme için.
Sadece mil kilidiyleyla vurma:
sadece vurma için - hafif kesme
ve yontma için.
72
Matkap dönüşü:
düz keskinin istenilen pozisyona
döndürülmesi için kapal
pozisyonu.
• Güvenlik kilidine (8) bas p kald rarak ve
mod seçiciyi (3) yuvan n üzerindeki
sembole doğru, güvenlik kilidi
pozisyonda t klayana kadar çevirerek
istenilen operasyon moduna getiriniz.
Alet çal ş r durumda iken
operasyon modunu ayarlamay n z.
SDS-plus® donatlarnn taklmas ve
çkartlmas (şekil C)
Rötatif darbeli matkab n z SDS-plus®
donat lar n kullan r.
• Matkap şaft n temizleyiniz ve gresleyiniz.
• Matkap şaft n alet yuvas na (2) monte
ediniz.
• Matkab , donat y bast rarak pozisyonda
t klay ncaya kadar hafifçe çevirin.
• Tam olarak kilitlendiğinden emin olmak
için matkaptan çekin. Darbe özelliği
matkab n, yuvaya kilitlendiğinde,
eksenel olarak her santimetrede hareket
etmesini gerektirir.
• Bir donat y ç kartmak için alet yuvas
kilitleme kolunu (9) geriye doğru çekin
ve matkaptan çekerek ç kart n.
Alet yuvasnn çkartlmas ve taklmas
(şekil C)
• Alet yuvas n ç kartmak için kilitleme
halkas n (10) aletin önüne doğru çekin
ve alet yuvas n çekerek ç kart n.
• Alet yuvas n takmak için kilitleme
halkas n SDS-plus® dolgusuna doğru
kayd rarak alet yuvas n milin üzerine
itin, kilitleme halkas n serbest b rak n
ve alet yuvas n pozisyonda t klay ncaya
kadar çevirin.
Ağaç, metal ve plastik delmek için
anahtars z 3-çeneli bir ayna donat s
(DT7003) mevcuttur. Daha fazla bilgi için
lütfen yerel bir D E WALT sat c s ile görüşün.
tr - 4
TÜRKÇE
Yan kolun ayarlanmas (şekil D)
Yan kolun (4) pozisyonunu ayarlamak için:
• Kolu çevirerek genişletin (A).
• Kolu çevirerek istenilen pozisyona
getirin ve s k şt r n (B).
Aleti herzaman yan kol doğru
şekilde monte edilmişken kullan n.
Matkap derinliğinin ayarlanmas (şekil E)
• İstenilen matkap ucunu yukar da
aç kland ğ gibi monte ediniz.
• Derinlik ayar kelepçesini (6) genişletin.
• Derinlik ayar milini (5) derinlik ayar
kelepçesinin içindeki boşluk boyunca
yerleştirin.
• Delme derinliğini gösterildiği gibi
ayarlay n.
• Derinlik ayar kelepçesini s k şt rn.
Kullan*m talimatlar*
• Daima güvenlik talimatlar na ve
uygulanan kurallara uyun.
• Boru ve kablolar n nerede olduğunu
tespit edip dikkat ediniz.
• Cihaza hafif bir bas nç
uygulay n z. Fazla bast rmak,
delme h z n artt rmaz, ancak
cihaz n performans n ve önrümü
azalt r.
Sert burguyla delme (şekil A)
• Mod seçiciyi (3) istenilen pozisyona
getirin: duvar için darbeli delme, sadece
ağaç, metal ve plastik delme, keskileme
ve yontma için sadece vurma işlemi.
• Uygun matkap ucunu yerleştirin.
• Yan kolu (4) istenildiği gibi ayarlay n.
• Gerekiyorsa delme derinliğini ayarlay n.
• Deliğin aç lmas gereken noktay
işaretleyin.
• Matkab n ucunu noktaya yerleştirin ve
değişken h z anahtar na (1) bas n.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi b rak n z.
tr - 5
Sert uçla delme (şekil A)
• Mod seçiciyi (3) darbeli delme
pozisyonuna getirin.
• Yan kolu (4) istenildiği gibi ayarlay n.
• Merkez delgiyi delgeç ucuna getirin.
• Merkez delgiyi noktan n üzerine getirin
ve değişken h z ayar anahtar na (1)
bas n. Matkap ucu betona yaklaş k 1 cm
girene kadar delin.
• Delme işlemini durdurun ve merkez
delgiyi ç kart n. Matkap ucunu yeniden
deliğe yerleştirin ve delmeye devam edin.
• Delgi ucu derinliğinden daha kal n
yap lar delerken betonun silindirini
k r n veya ucu düzgün aral klarla içeri
itin. Betonda istenmeyen bir şekilde
deliğin d ş çeperlerinin k r lmas n
engellemek için önce yap y merkez
delginin çap kadar delin. Daha sonra
aç lm ş deliğin her yan ndan yar m
mesafe uzakl kta delin.
Keskileme ve yontma (şekil A)
• Keskiyi takmadan önce, mod seçiciyi
(3) sadece mil kilidiyle vurma
pozisyonuna ayarlay*n.
• Uygun yontucuyu monte edin.
Yontucunun baş n uygun aç ya
ayarlay n, mod seçiciyi (3) uç dönüş
pozisyonuna getirin ve yontucuyu el ile
dönderin. Mod seçiciyi sadece mil
kilidiyle vurma pozisyonuna getirin.
• Yan kolu (4) istenildiği gibi ayarlay n.
• Değişken h z anahtar na (1) bas n ve
çal şt r n.
• Bu cihaz yan c ya da patlay c
s v lar (örn. benzin, alkol vs.)
kar şt rmak ya da pompalamak
için kullanmay n z.
• Ambalajlar nda parlay c olduklar
belirtilen s v lar kar şt rmay n z.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
73
TÜRKÇE
Bak*m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bak mla uzun süre çal şacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çal şmas ,
alete gerekli bak m n yap lmas na ve
düzenli temizliğe bağl d r.
• Rotatif şahmerdanl matkap ucu
kullan c -servisi için uygun değildir.
Eğer aletin servise ihtiyac varsa, orjinal
D E WALT parçalar n n kullan ld ğ yetkili
D E WALT tamir acentesine götürün.
Karbon f rçalar y prand ğ nda alet
otomatik olarak kendini kapatacakt r.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Kullan lan donat lar ve ekler düzenli olarak
SDS-plus® ayarlar etraf nda yağlanmal d r.
Temizlik
Havaland rma kanallar n n temiz ve aç k
olmas na dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağ n z eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kald ran
D E WALT onar m merkezlerine götürün.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Sat n alma belgesinin ibraz şartt r.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Sat n alma
tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan
hiçbir onar m ve koruyucu bak m
işleminden işçilik ücreti almamaktay z.
Sat n alma tarihinin belgelenmesi şartt r.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağ r hizmet tipi endüstriyel
aletleri, sat ş tarihinden itibaren bir y l
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm ar zalar
ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağ dakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar taraf ndan yap lan veya
girişimde bulunulan onar mlardan
kaynaklanan hasar
• Yanl ş kullan m, ihmal, eskime ve
aş nmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç d ş kullan mdan kaynaklanan
hasar.
Size en yak n yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu k lavuzun
arkas nda bulunan uygun telefon
numaras n kullan n. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
74
tr - 6
∂§§∏¡π∫∞
¶Eƒπ™∆ƒ√ºπ∫√ ∫ƒ√À™∆π∫√ ¢ƒ∞¶∞¡√
DW570K(L)
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 3
el - 4
el - 4
el - 4
el - 5
el - 6
el - 7
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
W
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
min-1
∆·¯‡ÙËÙ· Ì ÊÔÚÙ›Ô
min-1
EÓ¤ÚÁÂÈ· ÎÚÔ‡Û˘
J
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ‰È¿ÙÚËÛ˘
·ÙÛ·ÏÈÔ‡/͇ÏÔ˘/Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ mm
™Ê˘ÚËÏ¿ÙËÛË Î·È Ư̂ϢÛË
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ‰È¿ÙÚËÛ˘
Û ̷ϷÎfi ÙÔ‡‚ÏÔ
mm
∆‡Ô˜ ÙÛfiÎ
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘
mm
µ¿ÚÔ˜
kg
DW570K(L)
230
900
0 - 730
0 - 620
0-4,4
16/40/32
Ó·È, 24 ı¤ÛÂȘ
90
SDS-plus®
58
4,9
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
DW570K(L)
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
DW570K(L)
91
104
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
10 A
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
el - 1
75
∂§§∏¡π∫∞
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
DW570K(L)
11 m/s2
∏ ¤ÓÙÔÓË ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ˘„ËÏ‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ
20%. EÓÙÔ‡ÙÔȘ, ·˘Ù¤˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹.
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜,
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¶ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿Í٠٘ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›· ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜
ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜
‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ
Ú‡̷ (FI).
76
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi.
∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È
ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ
¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
el - 2
∂§§∏¡π∫∞
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜.
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ.
EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ
ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ DEWALT.
EϤÁ¯ÂÙ ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
el - 3
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. °È· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË, Ù˘¯fiÓ
ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ ‚·Ú¤ˆÓ
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
1 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
1 √‰ËÁfi˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘
1 ∫È‚ÒÙÈÔ
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ DEWALT
DW570K(L) ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋
ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË Î·È ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË Î·È
ÁÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË, ÛÌÈÏ¢ÛË, ηÙ‰¿ÊÈÛË
Î·È ÛˆÏËÓˆÙ‹ ‰È¿ÙÚËÛË Ì ̇ÙË ·fi ηڂ›‰ÈÔ.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 µ¿ÛË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÁÈ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· SDS-plus®
3 EÈÏÔÁ¤·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜
4 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
5 √‰ËÁfi˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘
6 ™ÊÈÎÙ‹Ú·˜ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜
77
∂§§∏¡π∫∞
™˘ÌϤÎÙ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÚÔ‹˜
‘√Ï· Ù· ÂÚÈÛÙÚÔÊÈο ÈÛÙÔϤٷ ‰Ú¿·Ó· ›ӷÈ
ÂÊԉȷṲ̂ӷ Ì ¤Ó· Û˘ÌϤÎÙË ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘
ÚÔ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÚÔ‹
·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡.
∞˘Ùfi ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÂÈ Â›Û˘ ÙÔ˘˜
ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙÔÓ
ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÎÈÓËÙ‹Ú· ·fi ·ÒÏÂÈ· ÛÙËڛ͈˜.
√ Û˘ÌϤÎÙ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÚÔ‹˜
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›.
ªÂÙ·‚ÏËÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·
∆Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÚÁ‹ Â›Ù¢ÍË Ù·¯‡ÙËÙ·˜,
·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ
·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ·fi ÙÔ ÛËÌ›Ô
‰È¿ÙÚËÛ˘ ηٿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË. ∆Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi
Â›Û˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÚÔ‹˜ Ô˘
ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ·Ó
ÙÔ ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ fiÛÔ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
̤۷ Û ÌÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Û· Ô‹.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
EÈÏÔÁ‹ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÂÈÎ. B)
∆Ô ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ˆ˜ ‰Ú¿·ÓÔ Û ̤ٷÏÏ·, ÛÂ
͇ÏÔ Î·È Û Ï·ÛÙÈο.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ‰Ú·¿ÓÔ˘:
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÎÚÔ‡ÛË
ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Û Û΢Úfi‰ÂÌ· ηÈ
ÙÔȯÔÔÈ›· Î·È ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È¿ÓÔÈ͢
˘Ú‹ÓˆÓ Ì ÙÚ˘¿ÓÈ ·fi ηڂ›‰ÈÔ.
∫ÚÔ‡ÛË ÌfiÓÔ ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·:
ÎÚÔ‡ÛË ÌfiÓÔ - ÁÈ· ÂÏ·ÊÚ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜
Ì ÛÌ›ÏË Î·È ÂϤÎËÌ·.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙÂ
·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ·Î›‰·˜:
ı¤ÛË ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Â›‰˘ ÛÌ›Ï˘ ÛÙËÓ
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
• EÈϤÍÙ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜,
·ÔÛ˘ÌȤ˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ (8)
Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(3) ÚÔ˜ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ̤¯ÚÈ Ó·
ÙÔÔıÂÙËı› Ë ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙË ı¤ÛË
Ù˘ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‹¯Ô.
ªËÓ ÚÔ‚·›ÓÂÙ Û ÂÈÏÔÁ‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ›ӷÈ
1,5 mm2. √Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
78
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ SDSplus® (ÂÈÎ. C)
∆Ô ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi Û·˜ ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· SDS-plus®.
• ∫·ı·Ú›ÛÙÂ Î·È ÏÈ¿Ó·Ù ÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ ÙÔ˘
ÙÚ˘·ÓÈÔ‡.
el - 4
∂§§∏¡π∫∞
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ÛÙË
‚¿ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (2).
• °˘Ú›ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Î·ıÒ˜
·ÔÛ˘ÌȤ˙ÂÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·, ̤¯ÚÈ Ó·
ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi
‹¯Ô.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ·Ó ›ӷÈ
ηٿÏÏËÏ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÎÚÔ‡Û˘ ··ÈÙ› Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘
ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ηٿ ¤Ó·Ó ¿ÍÔÓ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿
ÂηÙÔÛÙ¿ fiÙ·Ó Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ‚¿ÛË
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ¤Ó· ÂÍ¿ÚÙËÌ·, ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‚¿Û˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ (9) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ.
∞Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ‚¿Û˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
(ÂÈÎ. C)
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË ‚¿ÛË ÂÚÁ·Ï›Ԣ,
ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÎÔÏÏ¿ÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (10) ÚÔ˜ ÙÔ
ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙË ‚¿ÛË ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• °È· Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙ ÙË ‚¿ÛË ÂÚÁ·Ï›Ԣ,
Î˘Ï›ÛÙ ÙÔ ÎÔÏÏ¿ÚÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÚÔ˜ ÙË ı¤ÛË
ÁÈ· SDS-plus®, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙË ‚¿ÛË ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔÏÏ¿ÚÔ
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË ‚¿ÛË
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ̤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
™·Ó ÂÍ¿ÚÙËÌ·, ‰È·Ù›ıÂÙ·È ¤Ó· ÙÚ˘¿ÓÈ ¯ˆÚ›˜
ÎÏÂȉ› 3 ÛÈ·ÁfiÓˆÓ (DT7003) ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÂ
͇ÏÔ, ̤ٷÏÏÔ Î·È Ï·ÛÙÈο. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘
DEWALT ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.
ƒ‡ıÌÈÛË Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ (ÂÈÎ. D)
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ (4):
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Í‚ȉÒÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ (A).
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË Ï·‚‹ ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË Î·È
ÛÊ›ÍÙ ÙËÓ (B).
¶¿ÓÙÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Ì ۈÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋
Ï·‚‹.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ (ÂÈÎ. E)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ˘¿ÓÈ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ô‰ËÁ›Â˜.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ (6).
el - 5
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ú¿‚‰Ô Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (5)
̤۷ ·fi ÙËÓ Ô‹ ÛÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο
Ì ÙË ı¤ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
• ªËÓ ·ÛΛ٠ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ‰ÂÓ
ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ
ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηÈ
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ Î·È ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰Ú·¿ÓÔ˘ Ì ÛÙÂÚÂfi ÙÚ˘¿ÓÈ (ÂÈÎ. A)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (3)
ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË: ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚÔ˘ÛÙÈÎÔ‡
‰Ú·¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔȯÔÔÈ›·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
‰Ú·¿ÓÔ˘ ÌfiÓÔ ÁÈ· ͇Ϸ, ̤ٷÏÏ· ηÈ
Ï·ÛÙÈο, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ÁÈ· Ư̂ϢÛË
Î·È Ì·ÙÛ·ÎfiÓÈÛÌ·.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚ˘¿ÓÈ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (4).
• ∞Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜
‰È¿ÙÚËÛ˘.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙËÓ
ÙÚ‡·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È
ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1).
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
¢È¿ÙÚËÛË Ì ‰È·Ì·ÓÙÔÎÒÓ· (ÂÈÎ. A)
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÂÈÏÔÁ‹˜ (3) ÛÙË ı¤ÛË
“ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘”.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (4).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛˆÏËÓˆÙfi ÙÚ˘¿ÓÈ.
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ˘¿ÓÈ ÛÙÔ
ÛˆÏËÓˆÙfi ÙÚ˘¿ÓÈ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ˘¿ÓÈ ¿Óˆ ÛÙÔ
ÛËÌ¿‰È Î·È ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË (1). ™˘Ó¯›ÛÙÂ
ÙË ‰È¿ÙÚËÛË Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô ÛˆÏ‹Ó·˜
‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· ÂÚ›Ô˘ 1 ÂÎ.
79
∂§§∏¡π∫∞
• ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙÔ
ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ˘¿ÓÈ. µ¿ÏÙ ÙÔ ÛˆÏËÓˆÙfi ÙÚ˘¿ÓÈ
¿ÏÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ô‹ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË.
• ‘√Ù·Ó Î¿ÓÂÙ ‰È¿ÙÚËÛË Û ÌÈ· ηٷÛ΢‹ Ô˘
¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿¯Ô˜ ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘
ÛˆÏËÓˆÙÔ‡ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡, οÓÂÙ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ
‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ Ô‹˜ ÛÙ· ÛËÌ›· ÙÔ˘
Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ Ô‹˜.
°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜ ıÚ˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜
ÙÔ˘ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ô‹, ·ÓÔ›ÍÙÂ
ÚÒÙ· ÌÈ· Ô‹ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ›‰È· Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘
ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡, Û fiÏÔ ÙÔ ¿¯Ô˜ Ù˘
ηٷÛ΢‹˜. ∫·ÙfiÈÓ Î¿ÓÂÙ ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘
ÌÂÁ¿Ï˘ Ô‹˜ ÙÚ˘ÒÓÙ·˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô
Ï¢ڤ˜ ̤¯ÚÈ ÙË Ì¤ÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜.
™Ì›ÏÂÌ· Î·È ÂϤÎËÌ· (ÂÈÎ. A)
• ¶ÚÈÓ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙË ÛÌ›ÏË, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ
ÂÈÏÔÁ¤· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (3) ÛÙË ı¤ÛË “·Ï‹
ÎÚÔ‡ÛË ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·”.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÌ›ÏË. °È· Ó·
Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ÛÌ›Ï˘ ÛÙËÓ
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›·, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (3) ÛÙË ı¤ÛË “ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹
ÙÚ˘·ÓÈÔ‡” Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË ÛÌ›ÏË Ì ÙÔ
¯¤ÚÈ. E·Ó·Ê¤ÚÙ ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÛÙË ı¤ÛË “·Ï‹ ÎÚÔ‡ÛË ÌÂ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·”.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (4).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1)
Î·È ·Ú¯›ÛÙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â‡ÂÙ ‹ Ó· ·ÓÙÏ›ÙÂ
‡ÏÂÎÙ· ‹ ÂÎÚËÎÙÈο ˘ÁÚ¿ (‚ÂÓ˙›ÓË,
ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ÎÙÏ.).
• ªËÓ ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙ ‹ ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ˘ÏÈο
Ô˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ӷ ˆ˜
‡ÊÏÂÎÙ·.
• ∆Ô ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÈÛ΢·Ûı› ·fi ÙÔÓ ¯Ú‹ÛË.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ··ÈÙ›
ÂÈÛ΢‹, ËÁ·›ÓÂÙ¤ ÙÔ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÈÛ΢ÒÓ
DEWALT, fiÔ˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ
ÁÓ‹ÛÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο DEWALT. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
ı· ÙÂı› ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÙ·Ó
Êı·ÚÔ‡Ó ÔÈ „‹ÎÙÚ˜ ¿Óıڷη.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∆· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÛ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÈ·›ÓÔÓÙ·È
Ù·ÎÙÈο Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘
SDS-plus®.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
80
el - 6
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· ηÈ
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
el - 7
81
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Weihoek 1, Nossegem
1930 Zaventem-Zuid
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf: 70 20 15 10
Fax: 48 14 13 99
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel: 06 12 62 16
Fax: 061 26 21 24 40
EÏÏ¿˜
DEWALT
§ÂˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
176 71 K·ÏÏÈı¤·, ∞ı‹Ó·
España
DEWALT
Ctra de Acceso
a Roda de Barà, km 0,7, 43883 Roda de Barà, Tarragona
Tel: 977 29 71 00
Fax: 977 29 71 38
Fax: 977 29 71 19
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel: 472 20 39 20
Tlx: 30 62 24F
Fax: 472 20 39 00
Helvetia
Schweiz
DEWALT/Rofo AG
Warpel
3186 Düdingen
Tel: 037 43 40 60
Fax: 037 43 40 61
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 012 78 18 00
Fax: 012 78 18 11
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel: 03 92 38 72 04
Fax: 03 92 38 75 93
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel: 07 65 08 22 01
Fax: 07 65 03 81 84
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1081 Oslo
Tel: 22 99 90 00
Fax: 22 99 90 01
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel: 022 26 61 16
Tlx: 13228 Black A
Fax: 022 26 61 16 14
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
Apartado 19, S. João do Estoril, 2768 Estoril, Codex
Tel: 468 7513/7613
Tlx: 16607 Bladec P
Fax: 466 38 41
Suomi
DEWALT
Rälssitie 7 C
01510 Vantaa
Puh: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Frälsevägen 7 C
01510 Vanda
Tel: 98 25 45 40
Fax: 98 25 45 444
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel: 031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
Türkiye
DEWALT
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
01-00
Tel: 02 719 07 12
Fax: 02 721 40 45
Service fax: 02 719 08 10
TËÏ: 019 24 28 70
Fax: 019 24 28 69
Service: 019 24 28 76-7
Tel: 021 26 39 06 26
Faks: 021 26 39 06 35
Tel: 017 53 57 42 77
Fax: 017 53 52 13 12
Download PDF

advertising