DW625E | DeWalt DW625E ROUTER Type 5 instruction manual

509111-41 CZ
DW625E
2
3
4
5
VRCHNÍ FRÉZKA
DW625E
•
Blahopřejeme vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Popis (obr. A)
Vaše vysoce výkonná vrchní frézka DEWALT
je určena k profesionálnímu frézování dřeva,
dřevěných výrobků a plastů.
1 Zajišťovací tlačítko
2 Knoflík regulace otáček
3 Upínací matice
4 Zámek hřídele
5 Pojistný šroub paralelního vodítka
6 Vodící tyče paralelního vodítka
7 Hřídel se závitem
8 Doraz
9 Matice s vroubkovaným povrchem
10 Rukojeť
11 Ovládací kolečko
12 Lupa měřítka
13 Stupnice
14 Zámek ponoru
15 Upínací šroub
16 Hloubkový doraz
17 Jemné nastavení hloubkové zarážky
18 Jemné nastavení paralelního vodítka
19 Paralelní vodítko
20 Otočný hloubkový doraz
21 Základna frézky
22 Nástavec základní desky
23 Vodící úchyt
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Výkon
Otáčky naprázdno
V
W
W
min-1
Pojezd frézky
Zdvih pojezdu frézky mm
Otočný hloubkový doraz
Rozměr upínacího
pouzdra
Max. průměr frézy
Hmotnost
Pojistky:
230 V nářadí
DW625E
230
2 000
1 100
8 000 - 20 000,
plynule nastavitelné
2 tyče
62
3 polohový, se stupnicí
a jemným nastavením
mm 12 (1/2“)
mm 50
kg 5,2
10 A v napájecí síti
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Upozorňuje na riziko poranění osob,
zkrácení životnosti nářadí nebo jeho
poškození v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro
jedno napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
zdroje odpovídá velikosti napětí uvedené na
výkonovém štítku přístroje.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Vrchní frézka
1 Paralelní vodítko s jemným nastavením
a vodícími tyčemi
1 Klíč # 22
1 Adapter odsávání nečistot
1 Vodící pouzdro
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
•
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Vaše frézka D E WALT je vybavena
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 50144; proto není nutné použití
zemnícího vodiče.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
6
•
Montáž a seřízení
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od
sítě.
•
•
Vložení a vyjmutí frézy (obr. B)
•
•
•
Stiskněte a přidržte pojistku vřetene (4).
Pomocí klíče 22 mm uvolněte upínací matici
(3) o několik otáček a vložte frézu (24).
Dotáhněte upínací matici a uvolněte
pojistku vřetene (4).
•
•
Nikdy neutahujte upínací matici bez
frézky v upínacím pouzdru.
Výměna upínacího pouzdra (obr. C)
Vaše vrchní frézka D E WALT je dodávána
s upevněným 1/2“ upínacím pouzdrem. Spolu
s nářadím jsou dodávána dvě další pouzdra pro
uchycení různých fréz.
• Pevným tahem odpojte upínací pouzdro
(25) od upínací matice (3).
• Nasuňte nové upínací pouzdro až
zacvakne.
•
K optimální snadné obsluze lze pojezd
frézky přizpůsobit požadované hloubce
záběru otáčením nebo posunem matice
s vroubkovaným povrchem (9).
Povolte upínací šroub (15).
Otáčejte ovládacím kolečkem (11) tak, aby
se jemné nastavení hloubkové zarážky (17)
dotýkalo otočného hloubkového dorazu
(20).
Lupu měřítka nastavte na přibližnou
hodnotu (např. 0).
Hloubku záběru upravte pomocí ovládacího
kolečka (11) a lupy měřítka (12). Nastavená
hloubka záběru je vzdálenost mezi vrchní
stranou otočného hloubkového dorazu
a spodní stranou jemného nastavení
hloubkové zarážky.
Utáhněte upínací šroub (15).
Trojí nastavení hloubky záběru pomocí
otočného hloubkového dorazu (obr. E)
Otočný hloubkový doraz (20) může být použit
pro 3 různé hloubky záběru. Tato funkce je
užitečná zejména při hlubokých záběrech
prováděných v krocích.
• Pro nastavení přesné hloubky záběru
vložte mezi jemné nastavení hloubkové
zarážky (17) a otočný hloubkový doraz (20)
podložku.
• Podle potřeby zašroubujte všechny tři
šrouby.
D28886 - Nastavení elektronického regulátoru
otáček (obr. A)
Otáčky jsou plynule stavitelné od 8 000 do
20 000 min -1 pomocí elektronického voliče
rychlosti (2) pro rovnoměrné frézování ve všech
druzích dřeva a plastů.
• Nastavte elektronický regulátor otáček na
požadované otáčky. Správné nastavení
velikosti otáček je ovšem otázkou zkušenosti
obsluhy.
1 = 8 000 min-1
2 = 12 000 min-1
3 = 16 000 min-1
4 = 18 000 min-1
5 = 20 000 min-1
V tomto případě vytvářejte pouze
mělké řezy.
Jemné nastavení (obr. F)
Pokud nepoužijete hloubkovou podložku nebo
je-li třeba znovu nastavit hloubku záběru,
doporučujeme použít regulátor jemného
nastavení (17).
• Nastavte hloubku záběru pomocí regulátoru
(17). Jedno otočení odpovídá přibližně
1 mm.
• Hloubku záběru upravte pomocí stupnice
(13) a lupy měřítka (12).
• O v l á d a c í m k o l e č k e m ( 11 ) u p r a v t e
s milimetrovou přesností hloubku záběru.
Nastavení hloubky záběru (obr. A)
Vaše vrchní frézka DEWALT je vybavena vysoce
přesným systémem nastavení hloubky záběru
včetně otočného hloubkového dorazu (20), lupy
měřítka (12) a jemného nastavení hloubkové
zarážky (17).
Nastavení hloubky záběru, pokud je frézka
v obrácené poloze (obr. D)
• Sejměte uzavřenou matici (27) a matici
s vroubkovaným povrchem (9) a nahraďte
je příslušenstvím k nastavení hloubky
(DE6966), které je k dispozici jako zvláštní
výbava.
Rychlé nastavení (obr. A & D)
• Tahem směrem vzhůru uvolněte zámek
ponoru (14).
• Snižte pojezd frézky, až se bude fréza
dotýkat povrchu obrobku.
• Zatlačením směrem dolů zámek ponoru
(14) utáhněte.
7
•
•
Kotevní šroub této nové hloubkové zárážky
upevněte ke hřídeli opatřené závitem (7).
U nové hloubkové zarážky nastavte hloubku
záběru.
Uchycení vodícího pouzdra (obr. J)
Společně s podložkou hrají vodící pouzdra
(DE6430) významnou roli při frézování podle
šablony.
• Připevněte vodící pouzdro (31) k základně
frézky (21) pomocí šroubů (32) podle
vyobrazení.
Instalaci u frézky v obrácené poloze
proveďte podle pokynů návodu k použití
stacionárního nářadí.
Připojení zařízení k odsávání prachových
nečistot (obr. A & K)
Montáž paralelního vodítka (obr. A & G)
•
•
•
Připevněte vodící tyče (6) k základně frézky
(21).
Nasuňte paralelní vodítko (19) na vodící
tyče.
Provizorně dotáhněte pojistné šrouby (5).
Adapter odsávání prachových nečistot (33) se
skládá ze základního dílu (34), upínacího dílu
(35), podložky frézy (36), dvou šroubů (37)
a dvou matic (38).
• Upínací díl (35) nasuňte na základní díl (34)
zepředu.
• Upevněte šrouby (37) a matice (38).
• Ze spodní části vložte podložku frézy (36)
a pootočte jí, až zacvakne.
• Sestavu připevněte k základně frézky.
• K adapteru odsávání prachových nečistot
(33) připojte hadici vysavače.
• Povolte šrouby umístěné na horní straně
frézky a hadici vysavače veďte způsobem
znázorněným na obrázku.
Seřízení paralelního vodítka (obr. A & G)
•
•
•
•
•
•
•
Načrtněte linii řezu na materiál.
Snižte pojezd frézky, až se bude fréza
dotýkat povrchu obrobku.
Dotáhněte zámek ponoru (14) a maticí
s vroubkovaným povrchem (9) vymezte
pojezd frézky.
Frézku přiložte na linii řezu.
Paralelní vodítko (19) přiložte proti obrobku
a dotáhněte pojistné šrouby (5).
Paralelní vodítko dorovnejte pomocí
jemného nastavení paralelního vodítka
(18). Vnější hrana frézy se musí krýt s linií
řezu.
Podle potřeby uvolněte šrouby (28)
upevňující plastové vodící pásky (29)
a pásky nastavte tak, aby bylo dosaženo
požadované délky vedení.
Pokyny pro obsluhu
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Frézkou vždy pohybujte podle obr.
L (vnější hrany/vnitřní hrany).
Před zahájením provozu:
• Zkontrolujte, zda je fréza řádně uchycena
v upínacím pouzdru.
• Elektronickým voličem nastavte optimální
rychlost otáček.
• Nastavte hloubku záběru.
• Připojte zařízení k odsávání prachu.
• Před zapnutím nářadí vždy zkontrolujte, zda
je zajištěn omezovač hloubky záběru.
Upevnění nástavce základní desky
a ořezávací desky (volitelné) (obr. A & H)
Při práci s frézami větších průměrů je pro
bezpečnou manipulaci doporučeno připevnit
nástavec základní desky (DE6268) (22).
Ořezávací deska (30) se používá k ořezávání
přečnívajících lepených krajů.
• Nástavec základní desky upevněte
k volnému konci vodících tyčí (6).
• Nářadí veďte s jednou rukou na vodícím
úchytu (23) a druhou na protilehlé rukojeti
(10).
• Pro ořezávání přečnívajících lepených
krajů připevněte k nástavci základní
desky ořezávací desku (30) způsobem
vyznačeným na obrázku H.
Ořezávací deska může být k zajištění optimálního
vedení upevněna hned vedle frézy.
Zapnutí a vypnutí (obr. A & G)
•
•
Zapnutí: přepněte spínač (1) nahoru.
Vypnutí: zatlačte spínač (1) dolů.
Uvolněte omezovač hloubky záběru,
umožníte tím návrat pojezdu frézky do
původní polohy před vypnutím nářadí.
Použití vodících pouzder (obr. J)
•
•
8
Pomocí svorek upevněte podložku
k obrobku.
Zvolte a namontujte příslušné vodící
pouzdro (31).
•
Odečtěte průměr frézy od vnějšího průměru
vodícího pouzdra a vydělte 2. Výsledek je
rozdíl mezi podložkou a obrobkem.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Pokud není obrobek dostatečně silný,
podložte jej kouskem dřeva.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Vedení pomocí latě
Pokud nelze použít bočního vodítka, je
možné vést řez podél dřevěné latě přichycené
k obrobku, přečnívající na obou stranách.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Frézování od ruky
Vaši horní frézku lze použít také bez jakéhokoliv
vodítka, např. při vytváření nepravidelných řezů
a výtvarných pracích.
V tomto případě vytvářejte pouze mělké
řezy. Používejte frézy s maximálním
průměrem 6 mm.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Frézování pomocí frézy s vodícím čepem
(obr. B)
Pokud je nevhodné použití paralelního vodítka
nebo vodícího pouzdra, je možné použít pro
frézování tvarovaných hran frézy s vodícím
čepem (24).
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Toto příslušenství obsahuje upínací pouzdra
(1/4-1/2“), hloubkový doraz a frézovací stolici
pro provoz frézky v obrácené poloze, hřebenové
násady k vytváření rybinových a hřebenových
spojů, podložek hmoždinkových spojů, vodící
pouzdra (17-40 mm), vodící pouzdra, držáky
vodících pouzder a vodící lišty různých délek.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s
minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
jeho dlouhodobé bezproblémové funkce je jeho
pravidelné čištění a pravidelná péče.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání.
Čištění
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový kryt
pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
9
ES Prohlášení o shodě
Bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před
provozováním tohoto nářadí si přečtěte
následující bezpečnostní pokyny.
Tyto pokyny uložte na bezpečném místě!
06
DW625E
Společnost D E WALT prohlašuje, že toto
elektrické nářadí splňuje následující
bezpečnostní normy a nařízení: 89/392/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Všeobecné pokyny
1
V případě zájmu o podrobnější informace,
prosím, kontaktujte společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
2
Úroveň akustického tlaku podle norem 86/188/
EEC a 89/392/EEC, měřená podle normy
EN 50144:
LpA (akustický tlak)
93 dB(A)*
102 dB(A)
LWA (akustický výkon)
* přenášené na obsluhu
3
Pokud zvuk překračuje 85 dB(A), proveďte
odpovídající opatření na ochranu sluchu.
Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení
podle normy EN 50144: < 2,5 m/s2
4
Technický a vývojový ředitel
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 40,
D-65510, Idstein, Německo
18 - 08 - 2006
5
6
7
8
10
Udržujte pořádek na pracovišti
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
Pracujte s ohledem na okolní prostředí
Nevystavuje elektrické nářadí vlhkosti.
Dbejte na dobré osvětlení pracovního
prostoru. Nepoužívejte elektrické nářadí
v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem
Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (např. potrubí, radiátory, sporáky
a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
Udržujte z dosahu dětí
Nářadí i prodlužovací kabel držte z dosahu
dětí. Osoby mladší 16 let smí nářadí
obsluhovat pouze pod dozorem.
Prodlužovací kabely pro venkovní
použití
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
Nářadí které nepoužíváte uskladněte
Není-li nářadí používáno, musí být
uskladněno na suchém místě a musí být
také vhodně zabezpečeno, mimo dosah
dětí.
Vhodně se oblékejte
Nenoste volný oděv nebo šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Pracujete-li
venku, používejte pokud možno gumové
rukavice a neklouzavou obuv. Máte-li
dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku
hlavy.
Používejte ochranné brýle
Jestliže se při práci s nářadím práší nebo
pokud odlétávají drobné částečky materiálu,
používejte proti prachu ochranný štít nebo
respirátor.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Vyvarujte se maximálnímu akustickému
tlaku
Překračuje-li akustický tlak hodnotu
85 dB(A), proveďte odpovídající opatření
na ochranu sluchu.
Upevněte řádně obrobek
K připevnění obrobku používejte svorky
nebo svěrák. Práce je tak bezpečnější
a budete mít volné obě ruce.
Zamezte přepracování
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný
postoj.
Zabraňte nechtěnému spuštění
přístroje
Nepřenášejte nářadí připojené k elektrické
síti s prstem na hlavním vypínači. Ujistěte
se, zda je nářadí při připojování ke zdroji
napětí vypnuto.
Buďte pozorní
Stále sledujte, co děláte. Pracujte
s rozvahou. Pokud jste unaveni, práci
přerušte.
Vypínejte nářadí
Chcete-li ponechat nářadí bez dozoru,
vypněte jej a počkejte, dokud se zcela
nezastaví. Jestliže nářadí nepoužíváte,
budete-li provádět jeho opravu nebo
výměnu příslušenství, odpojte napájecí
kabel od zdroje napětí.
Odklizení seřizovacích přípravků
a klíčů
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Používejte pouze vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto
návodu. Nepřetěžujte malá nářadí nebo
přídavná zařízení při práci, která jsou
určena pro výkonnější nářadí. Nářadí bude
pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude
používáno ve výkonnostním rozsahu, pro
který bylo určeno.
Varování! Používání nářadí, nástrojů
a příslušenství k jiným účelům než jsou
účely uvedené v tomto návodu k obsluze,
může způsobit poranění obsluhy.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně
Nikdy nepřenášejte nářadí za napájecí
kabel a kabel neodpojujte ze zásuvky
taháním nebo škubáním. Veďte kabel tak,
aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy.
18 Provádějte pečlivou údržbu
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího
provozu udržujte nářadí v čistém stavu
a bezvadném technickém stavu. Při údržbě
a výměně příslušenství dodržujte uvedené
pokyny. Pravidelně kontrolujte kabeláž
a pokud je poškozena, nechejte ji opravit
u autorizovaného servisního zástupce
společnosti D E WALT. Pravidelně tyto
kabely prohlížejte a pokud jsou poškozeny,
vyměňte je. Udržujte všechny ovládací
prvky čisté, suché a neznečistěné oleji či
jinými mazivy.
19 Kontrolujte stav nářadí
Před každým použitím nářadí pečlivě
zkontrolujte, zda není poškozeno a ujistěte
se, zda bude řádně vykonávat funkci, pro
kterou je určeno. Zkontrolujte vychýlení
a uložení pohybujících se částí, opotřebení
jednotlivých částí a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod nářadí. Poškozené
kryty nebo jiné vadné díly nechejte předem
opravit nebo vyměnit. Pokud je vypínač
vadný, nářadí nepoužívejte. Vypínač
nechejte vyměnit autorizovaným servisním
zástupcem DEWALT.
20 Opravy tohoto nářadí vždy svěřte
mechanikům autorizovaného servisu
DEWALT
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním
předpisům. Z bezpečnostního hlediska
je nutné, aby bylo zařízení opravováno
výhradně techniky s příslušnou kvalifikací.
Další bezpečnostní pokyny pro práci
s frézkami
•
•
•
11
Vždy používejte příslušenství s průměrem
násady odpovídajícím velikosti upínacího
pouzdra instalovaného na nářadí.
Vždy používejte příslušenství určená
pro otáčky motoru 30 000 min-1 a takto
označená.
Nikdy nepoužívejte frézy o větším průměru,
než je uveden v technických údajích
nářadí.
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00065865 - 13-06-2008
12
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
13
DW625E - - - - E
ROUTER 5
©
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
SK
CZ
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising