LZR1 | Black&Decker LZR1 LASER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-68 SK
LZR1
2
3
SLOVENČINA
je odporučené v tomto návode môže zapríčiniť poranenie
obsluhy.
Kontrola poškodených častí
Pred každým použitím náradie starostlivo skontrolujte,
či nie je poškodené. Skontrolujte vychýlenie a uloženie
pohybujúcich sa častí, opotrebované časti a ďalšie prvky,
ktoré môžu ovplyvniť prevádzku náradia. Uistite sa, či
bude náradie riadne pracovať a či bude riadne prevádzať
určenú funkciu. Ak je náradie alebo jeho akákoľvek časť
poškodená, nepoužívajte ho. Ak nefunguje hlavný spínač,
náradie nepoužívajte. Zničené kryty a iné poškodené
diely nechajte vymeniť v značkovom servise. Nikdy
neprevádzajte žiadne opravy sami.
Zabráňte neúmyselnému spusteniu
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom spínači.
Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak náradie a batérie nepoužívate, musia byť uskladnené
na suchom mieste a tiež vhodne zabezpečené, mimo
dosahu detí.
Prevádzajte údržbu starostlivo
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržujte
náradie v čistote a v bezchybnom technickom stave.
Dodržujte všetky pokyny na prevádzanie údržby a na
výmenu príslušenstva. Udržujte všetky ovládacie prvky
čisté, suché a neznečistené olejom alebo mazivami.
Opravy
To t o e l e k t r i c k é n á r a d i e z o d p o v e d á p l a t n ý m
bezpečnostným normám. Opravy môžu byť prevádzané
iba kvalifikovanými mechanikmi s použitím originálnych
náhradných dielov. Nedodržanie tohto postupu môže
značne ohroziť užívateľa.
Použitie výrobku
Tento výrobok Black & Decker je určený na projekciu
laserových lúčov pri remeselníckych aplikáciách a na
detekciu skrytých klinčekov a potrubí. Tento výrobok je
určený len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
•
•
•
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného batériou by mali byť vždy dodržované
z á k l a d n é b e z p e č n o s t n é p o k y n y, v r á t a n e
nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru,
riziko úniku z batérií, riziko úrazu elektrickým prúdom
alebo iného poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si starostlivo preštudujte
celý tento návod.
Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Udržujte čistotu v pracovnom priestore
Neporiadok na pracovnom stole a v jeho okolí môže viesť
k spôsobeniu nehody.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte prístroj dažďu. Nepracujte s náradím
v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaistite si
kvalitné osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte
náradie v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
Udržujte deti mimo dosahu
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby
sa dostali do blízkosti náradia a aby se ho dotýkali.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľné oblečenie alebo šperky, tieto môžu byť
zachytené pohybujúcimi sa časťami náradia.
Ak pracujete vonku, používajte pokiaľ možno gumené
rukavice a nekĺzavú obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte
vhodnú pokrývku hlavy.
Prvky osobnej ochrany
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci
s náradím práši alebo pokiaľ odlietavajú drobné čiastočky
materiálu, používajte proti prachu ochranný štít alebo
respirátor. Pri nadmernej hlučnosti používajte vhodnú
ochranu sluchu.
Neprekážajte sami sebe
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, čo robíte. Premýšľajte.
Pokiaľ ste unavení, prácu prerušte.
Upnite si riadne obrobok
Na pripevnenie obrobku používajte svorky alebo zverák.
Je to bezpečnejšie a umožňuje to obsluhu náradia
oboma rukami.
Používajte vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Nepreťažujte malé náradia alebo prídavné zariadenia
pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie.
Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa
bude používať vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo
určené. Náradie nepreťažujte.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií než
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov
•
Tento laserový prístroj zodpovedá triede 2 podľa
normy EN 60825-1:1994+A11. Nenahradzujte
laserovú diódu diódou iného typu. Ak je prístroj
poškodený, zverte jeho opravu značkovému
servisu.
•
Nepoužívajte laser za iným účelom, než je projekcia
laserových lúčov.
•
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča triedy
2 je považované za bezpečné len v prípade, že
nepresiahne táto doba 0,25 sekundy. Reflexy očných
viečok bežne poskytujú dostatočnú ochranu. Vo
vzdialenosti väčšej než 1 m zodpovedá tento laser
triede 1 a preto je považovaný za úplne bezpečný.
•
Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne
a priamo.
•
K sledovaniu laserového lúča nepoužívajte optické
prístroje.
•
Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol
laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich
hláv.
•
Nedovoľte deťom, aby sa približovali do blízkosti
lasera.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
štandardných batérií
•
Nikdy sa nepokúšajte tieto batérie rozoberať.
•
Neskladujte tieto batérie na miestach, kde môže
teplota prekročiť 40°C.
•
Ak chcete batérie vyhodiť, dodržujte pokyny uvedené
4
•
Poznámka: laserové lúče budú zarovnané iba v prípade,
ak nie je prístroj vychýlený o viac než 5° z vertikálnej
polohy.
v časti “Ochrana životného prostredia”. Nevhadzujte
batérie do ohňa a nespaľujte ich.
V extrémnych podmienkach môže dochádzať
k únikom z batérií. Ak zistíte na povrchu batérie
prítomnosť kvapaliny, postupujte nasledovne:
Opatrne kvapalinu zotrite pomocou handričky.
Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu kvapaliny
s pokožkou.
Použitie dištančnej vložky (obr. C)
Ak potrebujete laserový lúč predĺžiť, použite dištančnú
vložku podľa uvedeného nákresu.
Poznámka: Ak je použitá dištančná vložka, nemôže sa
použiť detektor kovov.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zlepšenie viditeľnosti laserového lúča (obr. D)
Ak je z dôvodu horších svetelných podmienok laserový
lúč zle viditeľný, môžete na zvýraznenie laserového lúča
použiť jednu z vložiek podľa uvedeného nákresu.
Hlavný spínač (laser)
Hlavný spínač (detektor stĺpčekov)
Kryt batérie
Diódy
Držiak vložiek
Značkovacia/závesná vložka
Montážna vložka
Dištančná vložka
Výstupné otvory laserového lúča
Použitie funkcie detektora stĺpčekov (obr. E)
Túto funkciu môžete použiť na vyhľadávanie drevených
a kovových klincov, ktoré sú zakryté sadrokartónovými
doskami s hrúbkou až 18 mm.
•
Nasaďte na prístroj značkovaciu vložku (6).
•
Umiestnite prístroj na stenu podľa uvedeného
nákresu.
•
Držte stlačený hlavný spínač (2).
Pri kalibrácii prístroja sa rozsvieti dióda (4) a zaznie jedno
pípnutie. Po ukončení kalibrácie:
•
Pomaly posúvajte prístroj v horizontálnom smeru.
Dbajte na to, aby nedochádzalo k nakláňaniu alebo
k zdvíhaniu prístroja.
•
Hneď ako sa rozsvietia červené diódy (4), spomaľte
a posúvajte prístroj ďalej, pokiaľ sa neozve zvukový
signál a pokiaľ sa nerozsvieti horná zelená dióda.
Takto budete upozornení na polohu jednej hrany
klinčeka.
•
Označte si polohu tohto bodu pomocou otvoru
v značkovacej vložke (6).
•
Pohybujte ďalej prístrojom, pokiaľ diódy nezhasnú.
•
Zatiaľ čo držíte stále stlačený hlavný spínač (2),
pohybujte prístrojom v opačnom smere.
•
Hneď ako sa rozsvietia červené diódy (4), spomaľte
a posúvajte prístroj ďalej, pokiaľ sa neozve zvukový
signál a pokiaľ sa nerozsvieti horná zelená dióda.
Takto budete upozornení na polohu ďalšej hrany
klinčeka.
•
Označte si polohu tohto bodu pomocou otvoru
v značkovacej vložke (6).
Stred klinčeka sa nachádza medzi týmito dvoma
značkami.
Montáž
Vloženie batérie (obr. A)
•
Stisnite uvoľňovacie tlačidlo (10) a vyberte z prístroja
kryt batérie (3).
•
Pripojte batériu ku konektoru. Väčší konektor batérie
pripojte k menšej konektorovej svorke.
•
Nasaďte kryt a dbajte na to, aby došlo k jeho
riadnemu uzavetiu.
Nasadenie a vybratie vložiek
Vložky sa používajú na vytvorenie značky na rovnej
priamke alebo na zavesenie prístroja na sadrokartónovú
dosku pomocou dodávaného čapu. Montážna vložka sa
používa na zavesenie prístroja na iné typy stien pomocou
skrutky alebo klinčeka. Dištančná vložka sa používa na
predĺženie laserového lúča.
Nasadenie
•
Umiestnite vložku do držiaka v zadnej časti
prístroja.
•
Zarovnajte drážky na vložke s výstupkami na držiaku
vložky.
•
Dbajte na to, aby došlo k riadnemu nasadeniu
vložky.
Vybratie
•
Stisnite vložku v mieste drážok a držte ju stlačenú.
•
Stiahnite vložku z držiaka.
Ochrana životného prostredia
Použitie
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Použitie vyrovnávacej funkcie pomocou laserového
lúča (obr. B)
•
Umiestnite prístroj na stenu podľa uvedeného
nákresu.
•
Nastavte spínač (1) do hornej polohy, aby došlo
k zapnutiu prístroja.
•
Pohybujte s prístrojom, aby došlo k nevyhnutnému
vyrovnaniu laserových lúčov.
•
Ak je to nutné, zaveste prístroj na stenu pomocou
vhodnej vložky.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
5
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
Batérie
Ak chcete náradie vyhodiť, musíte z neho
vytiahnuť batérie a musíte s nimi zaobchádzať
podľa platných predpisov týkajúcich sa ochrany
životného prostredia.
Umiestnite batérie do vhodného balenia, ktoré zaistí, aby
nemohlo dôjsť ku skratovaniu ich kontaktov. Odneste
batérie do miestnej recyklačnej stanice.
Technické údaje
Napätie
Veľkosť batérie
Trieda lasera
Prevádzková teplota°C
Hmotnosť
V
0 - 40
kg
LZR1
9
6LR61
II
0,45
Vyhlásenie o zhode
LZR1
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014, EN 50260
Peter Holmes,
riaditeľ technického vývoja
BDCI, 4/F, 2 Dai Wang Street
Tai Po Industrial Estate
Tai Po NT, Hong Kong
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00044887 - 28-05-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
LZR1 - - - - A
LASER 1
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising