D25900K | Black&Decker D25900K DEMOLITION HAMMER Type 2 instruction manual

559122-28CZ
D25900K
1
4
6
5
A
2
3
2
6
B
5
C
3
X
4
D
8
7
4
CZ
BOURACÍ KLADIVO
D25900K
Blahopřejeme!
Popis přístroje (obr. A)
Rozhodli jste se pro elektrické nářadí od
firmy DEWALT. Toto nářadí pokračuje v letité
firemní tradici, nabízet odborníkům jen vyspělé
a mnohými testy osvědčené výrobky. Dlouholeté
zkušenosti a plynulý vývoj dokázaly, že firma
D E WALT je spolehlivým partnerem všech
profesionálních uživatelů.
Bourací kladivo firmy DEWALT byla vyvinuta
pro profesionální použití, a to hlavně pro těžké
sbíjecí, vysekávací a lámací práce v betonu,
cihlách, kamenivu a jiném zdivu.
1 Spínač ZAP/VYP
2 Zadní rukojeť
3 Elektronický regulátor intenzity rázů
4 Pomocná, dodatečná rukojeť
5 Nastavovací kroužek pro polohu kladiva
6 Upínání nástroje
Technické údaje
Napětí
Frekvence
Proud
Příkon
Rázová rychlost
Energie rázu
Upínání nástroje
Počet poloh kladiva
Hmotnost
D25900K
230
50
8,5
1.500
1.040-2.040
5-25
SDS-max®
12
(kg) 9,8
(V)
(Hz)
(A)
(watty)
(min-1)
(J)
Pozvolný náběh
Tato funkce zajišťuje automaticky pozvolné
zrychlování rázů po každém zapnutí, takže kladivo
má po náběhu požadovanou polohu na zdivu.
Aktivní řízení vibrací
Aktivním řízením vibrací se pomocí mechaniky
bouracího kladiva neutralizují zpětné vibrace.
Snížením vibrací rukou a ramene se nářadí
stává komfortnějším a lze ho používat delší
dobu, přičemž se tímto zároveň zvyšuje i jeho
životnost.
Minimální jištění elektrického okruhu:
Elektrické nářadí
230 V 10 A
Elektronická regulace intenzity rázů
V tomto návodu se používají následující
symboly:
Elektronická regulace intenzity rázů (3)
poskytuje následující výhody:
• lze bez problémů používat menší
příslušenství
• při vysekávání měkkých nebo křehkých
materiálů se snižuje výskyt úlomků
• optimální řízení nářadí pro nejpřesnější
vysekávací práce
Pozor: Nebezpečí poranění, nebezpečí
života nebo možné poškození
elektrického nářadí v důsledku
nerespektování pokynů v tomto
návodu!
Elektrické napětí
Elektrická bezpečnost
Kontrola dodávky
Elektromotor byl zkonstruován jen pro jedno
napětí. Překontrolujte prosím, zda síťové napětí
odpovídá napětí, uvedenému na typovém štítku
elektrického nářadí.
Balení obsahuje:
1 Bourací kladivo
1 Pomocná, dodatečná rukojeť
1 Sbíjecí kladivo (špice)
1 Umělohmotný kufřík
1 Tuba mazacího prostředku pro kladivo
1 Návod k obsluze
1 Výkres výbušných míst
•
•
Elektrické nářadí firmy DEWALT má
podle EN 50144 dvojitou izolaci;
z tohoto důvodu je zemnící vodič
nadbytečný.
Výměna síťového kabelu nebo síťové
zástrčky
Překontrolujte, zda elektrické nářadí, jakož
i části příslušenství nebyly při přepravě
poškozeny.
Před uvedením přístroje do provozu si
důkladně pročtěte návod k obsluze.
Poškozené síťové kabely nebo zástrčky smí
vyměňovat jen odborné opravny. Poškozené díly
je nutno likvidovat jen odborným způsobem.
5
Prodlužovací kabel
Používejte schválený prodlužovací kabel, který
vyhovuje příkonu elektronářadí (viz technická
data). Minimální průřez 1,5 mm2. Při použití
kabelové kladky kabel vymotejte vždy celý.
Všeobecně:
-
Montáž a nastavení pomocné rukojeti (obr. D)
Lze používat jen síťové kabely
typu H07RN-F.
Přídavná, pomocná rukojeť (4) se upevňuje
zepředu a lze ji namontovat jak pro leváky, tak
i pro praváky.
Montáž a nastavení
Před montáží a nastavením vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
Před započetím práce se ujistěte,
že přídavná rukojeť je namontována
správně.
Nasazování a vyjímání příslušenství (nářadí)
SDS-max® (obr. B)
•
Pro toto bourací kladivo se používají kladiva
SDS-max® (průřez stopky nástroje – viz použití
v obr. B).
• Stopku nástroje očištěte a namažte.
•
•
Samotné nářadí nemažte žádným
mazacím tukem.
•
•
•
materiál, nebo pokud má být malý
výskyt úlomků, nastavte regulátor na
„1“ nebo „2“ (nízká intenzita rázů)
pro sekání tvrdších materiálů nastavte
regulátor na „7“ (nejvyšší výkon)
•
Zasuňte stopku kladiva (sekáče) do držáku
nářadí (6). Kladivo zatlačte a točte s ním,
až zaskočí aretace.
Zatáhnutím za nářadí přezkoušejte jeho
aretaci. Pro funkci bouracího kladiva je
potřebné, aby se s nářadím, upnutým
v držáku nářadí, dalo pohybovat několik
centimetrů v axiálním směru.
Pro vyjmutí kladiva (sekáče) zatlačte
aretační kroužek upínání nářadí (6) směrem
dozadu a nářadí vydělejte.
Uvolněte upínací hlavu (7) pro přídavnou
rukojeť.
Přídavnou rukojeť nasaďte na nástroj
a ocelovou objímku (8) nastavte do oblasti
upevnění (X).
Přídavnou rukojeť (4) natočte do
požadované polohy.
V této poloze přídavnou rukojeť utažením
upínací hlavy (7) upevněte.
Návod k obsluze
•
•
•
Polohování kladiva (obr. C)
Kladivo lze polohovat a aretovat ve 12
polohách.
• Nasaďte kladivo – viz popis výše.
• Otáčejte aretačním kroužkem (5) ve směru
šipky, až se kladivo nastaví do požadované
polohy.
Vždy dbejte na bezpečnostní
pokyny a platné předpisy.
Před zahájením prací se vždy
informujte o přesném průběhu
vodičů a kabelů.
Při práci tlačte na elektronářadí
jen lehce (20 – 30 kg). Nadměrný
tlak nejenže nezvýší pracovní
rychlost, nýbrž výrazně ovlivňuje
výkon elektronářadí a snižuje jeho
životnost.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
•
Zapnutí: spínač ZAP/VYP (1) nastavte do
polohy „1“.
Vypnutí: spínač ZAP/VYP (1) nastavte do
polohy „0“.
Nastavení elektronického regulátoru
intenzity rázů (obr. A)
Vysekávací, razící a kanálové práce
(obr. A)
•
•
Nastavte regulátor (3) na požadovanou
hodnotu. Čím vyšší číslo, tím větší
energie rázů. Možnost nastavení od „1“
(nízká energie) do „7“ (nejvyšší výkon)
dělá z přístroje flexibilní a všestranně
použitelné nářadí. Potřebné nastavení je
věcí zkušeností. Například:
- pokud se vysekává měkký nebo křehký
•
•
•
•
6
Zvolte vhodné kladivo a očistěte a namažte
jeho stopku.
Nasaďte nářadí a přezkoušejte aretaci.
Nastavte odpovídající intenzitu rázů.
Nasaďte přídavnou rukojeť (4), ustavte ji,
a přesvědčte se, že je pevně utažena.
Bourací kladivo pevně uchopte za obě
rukojeti (2 & 4) a zapněte ji.
•
Po ukončení prací a před vytahováním
zástrčky ze sítě vždy nářadí vypněte.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Jako příslušenství jsou k dostání různá kladiva
(sekáče) SDS-max®. Pro bližší informace se
obraťte na Vašeho DEWALT obchodníka.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále
používat nebo přejete-li si nářadí nahradit
novým, nelikvidujte toto nářadí v běžném
komunálním odpadu. Odevzdejte výrobek do
místní sběrny tříděného odpadu.
Údržba
Elektronářadí firmy DEWALT je vyvinuto tak,
aby jeho životnost byla co nejdelší a aby
vyžadovalo jen minimální údržbu. Dlouhodobý
a bezproblémový provoz předpokládá ovšem
jeho pravidelné čištění.
• Údržbu bouracího kladiva nesmí provádět
uživatel. Po cca 100 provozních hodinách
přineste proto bourací kladivo do
autorizované opravny, nebo servisního
střediska firmy DEWALT.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob
likvidace domácích elektrických spotřebičů
v místních sběrnách nebo v místě nákupu
výrobku.
Pokud se objeví problémy ještě před uplynutím
této doby, obraťte se také na autorizovanou
opravnu, nebo servisní středisko firmy
DEWALT.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker,
poskytuje společnost Black & Decker možnost
recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této
služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Mazání
Nářadí nevyžaduje žádné dodatečné
přimazávání.
Adresu nejbližšího značkového servisu
naleznete u svého značkového prodejce
Black & Decker na adrese, která je uvedena
v tomto návodu. Přehled autorizovaných servisů
Black & Decker a rovněž další informace,
týkající se našeho poprodejního servisu,
můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Čištění
Dbejte na to, aby větrací otvory byly stále volné,
a kryt pravidelně čistěte měkkým hadříkem.
Údržba
Včasná údržba příslušenství zaručuje jeho
optimální funkci a dlouhou životnost.
7
Prohlášení o shodě EU
D25900K
Firma D E WALT tímto prohlašuje, že toto
elektrické nářadí bylo zkonstruováno ve shodě
se směrnicemi a normami 98/37/EWG, 89/336/
EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Pro další informace se obraťte na adresu,
uvedenou níže, nebo na některé ze zastoupení,
uvedené na zadní straně tohoto návodu.
LpA (hluk)
dB(A)*
88,0
LWA (zvukový výkon) dB(A)
101,0
* emisní hodnota, vztažená na pracovní místo
Vážená efektivní hodnota zrychlení 9,83 m/s2
Hodnota hluku podle 2000/14/EEC: < 107
dB(A)
Technický
a vývojový ředitel
Horst Groβmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
8
•
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Při používání elektrického nářadí je nutno
dodržovat národní bezpečnostní předpisy,
týkající se ochrany před úrazem elektrickým
proudem a také ochrany při nebezpečí
poranění a nebezpečí vzniku požáru. Před
začátkem používání tohoto elektrického
nářadí si důkladně pročtěte následující
bezpečnostní pokyny a tyto pokyny pečlivě
uschovejte!
•
•
Všeobecně
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na pracovišti udržujte vždy pořádek.
Nepořádek na pracovišti vede k nebezpečí
úrazu.
Dbejte na okolní vlivy. Elektrické nářadí
nevystavujte vlhkosti. Pracoviště dobře
osvětlete. Elektrické nářadí nepoužívejte
v blízkosti zápalných látek nebo plynů.
Chraňte se před úrazem elektrickým
proudem. Vyvarujte se dotyku těla
s uzemněnými částmi, například trubkami,
topením, troubami a chladničkami. Při
extrémních podmínkách použití (například
vysoká vlhkost, kovový prach, atd.) lze
elektrickou bezpečnost zvýšit předřazením
oddělovacího transformátoru nebo FIjističe.
Zamezte přístup dětem! Dbejte na to, aby
se nástrojů nebo kabelů nemohly dotýkat
děti. Osoby mladší 16 let smějí nářadí
používat jen za odborného dohledu.
Prodlužovací kabel ve volném prostoru.
Při práci ve volném prostoru používejte
jen schválené a odpovídajícím způsobem
označené prodlužovací kabely.
Nářadí uschovávejte na bezpečném
místě. Nepoužívané nářadí skladujte
v suchých a uzavřených prostorách, které
nesmí být přístupné dětem.
Používejte vhodné pracovní oblečení.
Nepoužívejte příliš volné oblečení nebo
přívěšky a ozdoby. Tyto mohou být příčinou
zachycení a zranění od otáčejících se částí
nářadí. Při práci ve volném prostoru se
doporučují pracovní rukavice a neklouzavá
obuv. U dlouhých vlasů používejte síťku na
vlasy.
Používejte ochranné brýle a obličejovou
masku u prací, při kterých vzniká prach
a třísky.
Respektujte vysokou hladinu hluku. Při
hodnotě hluku vyšší jak 85 db(A) používejte
prostředky na ochranu sluchu.
•
•
•
•
•
•
•
9
Zabezpečte obrobek. Používejte upínací
přípravky nebo svěrák pro upevnění
obrobku. Tento je tímto bezpečněji upnut
a umožňuje ovládání elektrického nářadí
oběma rukama.
Dbejte na bezpečný postoj. Dbejte na
bezpečný postoj při práci, abyste v každé
pracovní poloze udrželi rovnováhu.
Vyvarujte se nechtěného zapnutí.
Nepřenášejte elektrické nářadí, které je
připojeno do sítě, s prstem na spínači. Dále
se ujistěte o tom, že při připojování nářadí
do sítě, je spínač ve vypnuté poloze.
Při práci neztrácejte pozornost.
Soustřeďujte se na práci. Pracujte
s rozmyslem. Pokud jste unaveni, s nářadím
napracuje.
Odpojte zástrčku ze sítě. Předtím než
opustíte pracoviště, vypněte přístroj
a vyčkejte, až se zastaví. Pokud přístroj
nepoužíváte, dále před jeho údržbou a při
výměně nářadí, odpojte zástrčku ze sítě.
Nenechávejte zasunuty klíče a pod.
v nářadí. Před zapnutím přístroje se
přesvědčte, zda jsou odstraněny klíče
a nastavovací pomůcky.
Používejte jen správné nástroje. Správné
použití je popsáno v tomto návodu k obsluze
a použití. Pro těžší práce nepoužívejte příliš
slabé nářadí nebo adaptéry. Správným
nářadím docílíte optimální kvalitu a zaručíte
osobní bezpečnost.
Upozornění! Používání jiných, než
v tomto návodu doporučených pomůcek
a příslušenství, nebo provádění prací s tímto
elektrickým nářadím, které neodpovídají
jeho určení, může vést k úrazu.
Nákladejte s kabelem opatrně.
Nepřenášejte nářadí zavěšené na kabelu
a pří vytahování zástrčky ze zásuvky
netahejte za kabel. Chraňte kabel před
horkem, olejem a ostrými hranami.
Pečujte o Vaše nástroje a nářadí. Udržujte
Vaše nástroje a nářadí ostré a čisté, aby
mohly dobře a bezpečně pracovat. Sledujte
předpisy pro údržbu a pokyny pro výměnu
nářadí. Pravidelně kontrolujte zástrčku
a kabel a při poškození je nechejte opravit
v autorizované opravně firmy DEWALT.
Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabel
a v případě jeho poškození ho vyměňte.
Všechny spínače udržujte suché, čisté
a nezamaštěné od oleje a nebo tuku.
Pravidelně kontrolujte Vaše elektrické
•
nářadí, zda není poškozeno. Před
použitím je nutno u elektrického nářadí
zkontrolovat jeho bezvadnou a správnou
funkci. Přezkoušejte, zda pohyblivé části
fungují bezproblémově a zda nejsou
poškozeny. Aby se zaručil bezvadný provoz
elektrického nářadí, musí všechny díly být
namontovány správně. Poškozené díly
a ochranné přípravky musí být opraveny
předepsaným způsobem a nebo vyměněny.
Pokud je spínač vadný, elektrické nářadí
nepoužívejte. Vadné spínače je nutno
v autorizované opravně firmy D EWALT
nahradit novými.
Opravy provádějte jen v autorizované
opravně firmy DEWALT. Toto elektrické
nářadí odpovídá příslušným bezpečnostním
předpisům. Opravy může provádět jen
autorizovaná opravna firmy DEWALT, neboť
jinak nemůže být zaručena správná funkce
přístroje a pro obsluhu může vzniknout
nebezpečí úrazu.
Dodatečné bezpečnostní pokyny pro bourací
kladiva
•
•
•
•
•
•
•
Před použitím nářadí zajistěte, aby kladivo
(sekáč) bylo dobře ustaveno ve své
poloze.
Při chladných povětrnostních podmínkách,
nebo pokud se nářadí nepoužívalo delší
dobu, nechejte před vlastním použitím
toto několik minut běžet naprádno (bez
zátěže).
Nářadí vždy pevně držte oběma rukama
a zaujměte bezpečný postoj. Pokud práce
s nářadím vyžaduje jeho přidržování,
použijte dodatečnou rukojeť.
Při práci nad úrovní podlahy zajistěte, aby
prostor pod Vámi byl volný.
Aby se vyloučil úraz elektrickým proudem,
překontrolujte před započetím prací, zda
se v blízkosti nenacházejí vodiče pod
proudem.
Nedotýkejte se bezprostředně po ukončení
práce bouracího kladiva nebo dílů v blízkosti
kladiva, neboť tyto mohou být značně horké
a mohou způsobit popálení.
Připojovací kabel veďte vždy směrem
dozadu od bouracího kladiva.
10
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00046467 - 21-06-2007
11
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
12
D25900K - - - B
Halter werkzeug BOHR - UNDMEISSELHAMMR 2
©
13
D25900K - - - B
Motor
BOHR - UNDMEISSELHAMMR 2
©
14
D25900K - - - B
Zylinder zsb
BOHR - UNDMEISSELHAMMR 2
©
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising