D25900K | DeWalt D25900K DEMOLITION HAMMER Type 2 instruction manual

559322-28 PL
D25900K
1
4
6
5
A
2
3
2
6
B
5
C
3
X
4
D
8
7
4
MŁOT WYBURZENIOWY
•
Serdeczne gratulacje!
Zdecydowałeś się na zakup elektronarzędzia
f irmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
D EWALT stała się prawdziwie niezawodnym
par tnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Młot wyburzeniowy DEWALT jest przeznaczony
do celów profesjonalnych, a mianowicie do
ciężkich prac wyburzeniowych, kucia bruzd
i kruszenia betonu, cegły kamienia i innych
materiałów murarskich.
1 Wyłącznik
2 Tylna rękojeść
3 Elektroniczny regulator energii udaru
4 Rękojeść dodatkowa
5 Pierścień wskaźnikowy pozycji dłuta
6 Uchwyt narzędziowy
D25900K
230
50
8,5
1500
1040 - 2040
Łagodny rozruch
Funkcja ta powoduje, że po każdym załączeniu
częstość udarów automatycznie powoli
wzrasta tak, że dłuto w chwili uruchomienia
młota utrzymuje się w żądanej pozycji na
murze.
5 – 25
SDS – max ®
12
9,8
Aktywne tłumienie wibracji
Funkcja ta powoduje, że układ mechaniczny
młota tłumi odrzuty. Maleją wibracje rękojeści,
dzięki czemu młot jest przyjemniejszy w pracy
i można się nim bez zmęczenia d łużej
posługiwać, a przy tym dodatkowo wzrasta
trwałość użytkowa elektronarzędzia.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane napięciem 230V
10A
Uwaga: Wskutek nieprzestrzegania
tej wska zów k i nar a ż as z si ę na
doznanie obrażeń ciała, utratę życia
lub uszkodzenie narzędzia!
Elektroniczna regulacja energii udaru
(rys. A)
Napięcie elektryczne
Elektroniczny regulator energii udaru (3)
odznacza się następującymi zaletami:
• Bez problemu można stosować delikatniejsze narzędzia robocze
• Przy dłutowaniu miękkich lub kruchych
materiałów powstają mniejsze odłamki
• Młot daje się łatwiej prowadzić, co jest
istotne przy precyzyjnym dłutowaniu
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 młot wyburzeniowy
1 rękojeść dodatkowa
1 d ł u t o k a m i e n i a r s k i e w ą s k i e (g r o t ,
szpicak)
1 walizka z tworzywa sztucznego
1 tuba smaru do dłuta
1 instrukcja obsługi
1 rysunek eksploatujący
•
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. A)
Dane techniczne
Napięcie
(V)
Częstotliwość
(Hz)
Natężenie prądu
(A)
Pobór mocy
(W)
Częstość udarów
(min-1)
Energia pojedynczego
udaru
(J)
Uchwyt narzędziowy
Pozycje dłuta
Ciężar
(kG)
D25900K
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania tylko jednym napięciem. Dlatego
sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
Upewnij się, czy elektronarzędzie i elementy
jego wyposażenia dodatkowego nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
5
El e k t r o n a r z ę d z i e D E WA LT j e s t
podwójnie izolowane zgodnie z normą
EN 50144 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
•
•
Włóż dłuto zgodnie z pow y ższym
opisem.
Obróć pierścień blokujący (5) w kierunku
strzałki, aż dłuto znajdzie się w żądanej
pozycji.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Nastawianie elektronicznego regulatora
energii udaru (rys. A)
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka
mogą być wymienione tylko przez specjalistę
elektryka. Stary kabel sieciowy lub wtyczkę
należy następnie fachowo zlikwidować zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska.
•
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne).
Jego minimalny przekrój powinien wynosić
1,5 mm 2. Zawsze całkowicie odwijaj kabel
z bębna.
Ogólne zalecenie: Wolno stosować tylko kabel
sieciowy typ H07RN-F.
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji zawsze wyciągaj wtyczką sieciową
z gniazda.
Montaż i ustawianie rękojeści dodatkowej
(rys. D)
Rękojeść dodatkową (4) zakłada się od przodu
tak, by mogły się nią posługiwać zarówno
osoby lewo-, jak i praworęczne.
Wkładanie i wyjmowanie narzędzi
roboczych SDS-max ® (rys. B)
Młot wyburzeniowy wymaga stosowania dłuta
SDS-max ® o przekroju przedstawionym na
rysunku B).
• Oczyść i nasmaruj chwyt dłuta.
Zawsze sprawdzaj, czy rękojeść dodatkowa jest prawidłowo zamontowana.
•
•
Nie smaruj samego młota.
•
•
•
Pokrętło regulatora (3) obróć do żądanej
pozycji. Im większa cyfra, tym większa
energia udaru. Regulator można ustawiać
w pozycjach od „1” (najmniejsza energia)
do „7” (największa energia), dzięki czemu
młot stanowi uniwersalne i wszechstronne
ur z ądzenie do kucia. O dpowiednie
ustawienie jest kwestią doświadczenia.
Na przykład:
- Pr z y k u c i u m i ę k k i c h, k r u c hyc h
materiałów lub gdy odłamki mają być
małe, ustaw regulator w pozycjach „1”
do „2” (mała energia udaru);
- Przy wyburzaniu twardych elementów
budowlanych ustaw regulator w pozycji
„7” (maksymalna energia udaru).
Włóż chwyt dłuta w uchwyt narzędziowy
(6), wciśnij go i lekko obróć aż do zablokowania.
Dla sprawdzenia blokady pocią gnij
za dłuto. Prawidłowe działanie młota
wymaga, by dłuto zamocowane w uchwycie
narzędziowym miało kilka centymetrów
luzu w kierunku osiowym.
W celu wyjęcia dłuta pociągnij do tyłu
pierścień blokujący uchwytu narzędziowego
(6) i wyjmuj dłuto.
•
•
•
Poluzuj pokrętło zaciskowe (7) rękojeści
dodatkowej
Nasuń rękojeść na młot tak, by pierścień
st alow y (8) znala zł się w obsz ar ze
mocowania (X).
Rękojeść dodatkową (4) ustaw pod
żądanym kątem
Przesuń i obróć rękojeść do żądanej
pozycji.
Zablokuj rękojeść w żądanej pozycji przez
dokręcenie pokrętła zaciskowego (7).
Instrukcja obsługi
•
Oznaczenia pozycji dłuta (rys. C)
•
Dłuto może być blokowane w 12 różnych
pozycjach.
6
Zawsze przestrzegaj obowiązujących przepisów, a zwłaszcza
dotyczących bezpieczeństwa.
Przed rozpoczęciem pracy poinformuj się, jak dokładnie przebiegają
przewody i kable.
•
Podczas kucia tylko lekko napieraj
na młot (z siłą od około 200 do
300 N).
Czyszczenie
Nadmierny nacisk nie zwiększa szybkości
pracy, a jedynie zmniejsza moc i ewentualnie
trwałość użytkową elektronarzędzia.
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką ściereczką.
Włączanie i wyłączanie (rys. A)
•
•
Konserwacja narzędzi roboczych
Włączanie: Wyłącznik (1) ustaw w pozycji
„1”.
Wyłączanie: Wyłącznik (1) ustaw w pozycji
„0“.
Zawczasu konserwuj swoje narzędzia robocze,
by w ten sposób zwiększyć ich tr wałość
użytkową.
Prace wyburzeniowe, kruszenie i kucie
bruzd (rys. A)
•
•
•
•
•
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Wybierz odpowiednie dłuto, oczyść je
i nasmaruj chwyt.
Włóż dłuto i prawidłowo je zablokuj.
Nastaw żądaną energię udaru.
Załóż rękojeść dodatkową (4) wyreguluj ją
i dobrze zamocuj.
Mocno chwyć młot obiema rękami (2 i 4)
i włącz go.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a
jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Po zakończeniu pracy wyłącz narzędzie,
zanim wyciągniesz wtyczkę kabla sieciowego
z gniazda. jako akcesoria można nabyć różne
dłuta SDS-max ®.
W celu uzyskania większej informacji na ten
temat zwróć się do swego dilera.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy D EWALT odznaczają
się dużą trwałością i prawie nie wymagają
konser wacji. Jednak warunkiem cią głej,
bez awar yjnej pracy jest ich regular ne
czyszczenie.
• Młot wyburzeniowy nie podlega konserwacji
przez użytkownika. Po około 100 godzinach
pracy oddaj go do warsztatu serwisowego
firmy D EWALT.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektr ycznych ur ządzeń powszechnego
użytku sprzedawcy, u którego produkt został
zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa
ta jest bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Gdyby wcześniej wystąpiły jakieś problemy,
również zwróć się o pomoc do warsztatu
serwisowego D EWALT.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy D EWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w internecie
pod adresem: www.2helpU.com.
Smarowanie
Elek tronar zędzie nie w ymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
7
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi
przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f. Jeśli praca na wolnym powietrzu jest
nieunikniona, należy zastosować wyłącznik przeciążeniowy. Zastosowanie
przełącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
dla elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze wszystkimi
zamieszczonymi tutaj wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
Pr zechowuj na pr zyszłość wszystkie
wskazówki bezpieczeństwa i niniejsze
zalecenia. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
3. Bezpieczeństwo osób
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go,
gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu
czy też leków. Moment nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska
przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko
doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko
wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającym się elemencie może
doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
1. Bezpieczeństwo miejsca pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym w ybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
p a sow a ć d o g n i a z d a si e c i ow e g o
i w żadnym w ypadku nie wolno jej
pr zerabiać. Gdy elek tronar zędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do
nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki,
piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie
się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
8
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia się
pyłu, sprawdź czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzględniaj przy tym zarówno
warunki pracy, jak i przeprowadzaną
czynność. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany
personel i przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d. Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie są z nimi
obeznane lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia używane przez niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają
się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, ze nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f. Nar zędzia do cięcia powinny być
naostrzone i utrzymane w czystości.
Starannie konser wowane narzędzia,
z ostrymi krawędziami tnącymi, rzadziej
się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
•
Przy używaniu wiertarek udarowych
zakładaj nauszniki ochronne. Hałas
może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
A D N OTAC JA W y mieniona p ow y żej
wskazówka nie musi być stosowana dla
wiertarek bez udaru
•
•
Korzystaj z dodatkowych rękojeści
należących do zakresu dostawy elektronarzędzia. Utrata panowania nad
urządzeniem może skutkować urazem
ciała.
Gdy istnieje niebezpieczeństwo przewiercenia ukrytych przewodów elektr ycznych lub własnego przewodu
zasiłającego, trzymaj wiertarko-wkrętarkę za izolowane rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie
z odkr ytymi metalowymi elementami
wiertarko-wkrętaki, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym w razie natrafienia
na będący pod napięciem przewód.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
dotyczące młotów wyburzeniowych
•
•
•
•
9
Przed użyciem młota upewnij się, czy dłuto
jest zabezpieczone w swoim położeniu.
W czasie mrozów lub gdy młot nie był
używany w dłuższym okresie czasu przed
użyciem włącz go na kilka minut na biegu
jałowym.
Młot zawsze trzymaj obiema rękami
i zachowuj przy tym stabilną postawę.
Korzystaj z dodatkowej rękojeści, jeżeli
wykonywana praca tego wymaga.
Przy pracy na wysokości upewnij się,
czy znajdujący poniżej teren jest wolny
•
•
•
i bezpieczny dla wykonywanej pracy.
By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym sprawdź, czy w obszarze
kucia nie znajdują się przewody pod
napięciem.
Bezpośrednio po zakończeniu pracy nie
dotykaj dłuta ani stykających się z nim
elementów, gdyż mogą być bardzo gorące
i spowodować oparzenia skóry.
Kabel przyłączeniowy zawsze powinien
się znajdować z tyłu z dala od dłuta.
Deklaracja zgodności z normami UE
D25900K
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opisywane elektronarzędzie zostało wykonane
z g o d n i e z n a s t ę p u j ą c y m i w y t y c z ny m i
i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/
EWG, EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
W celu uzyskania więcej informacji prosimy
o zwracanie się pod podany niżej adres lub do
jednej z naszych filii wymienionych na tylnej
okładce instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego 88,0 dB(A)*
Moc akustyczna
101,0 dB(A)*
* Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy
Ważona wartość skuteczna
przyspieszenia
9,83 m/s2
Poziom hałasu według normy 2000/14/EEC:
< 107 dB(A)
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Groβmann
D EWALT Richard-Klinger-Straβe 40,
D-66510, Idstein, Niemcy
09-02-2007
10
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063561 - 18-06-2008
11
D25900K - - - B
Tool holder
DEMOLITION HAMMER 2
©
12
D25900K - - - B
Motor
DEMOLITION HAMMER 2
©
13
D25900K - - - B
Cylinder sa
DEMOLITION HAMMER 2
©
14
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising