D28750 | DeWalt D28750 ANGLE GRINDER instruction manual

®
DOC NO:
REV:
TITLE:
EC:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C
D28750
607196-00-PDF1
0
VERSION: 1
INSTRUCTION MANUAL (EURO)
EC0218763
REL
1
Dansk
6
Deutsch
13
English
21
Español
28
Français
35
Italiano
42
Nederlands
49
Norsk
56
Português
62
Suomi
69
Svenska
75
Türkçe
81
EÏÏËÓÈη
88
Copyright DEWALT
2
2
3
1
4
5
A
3
4
7
9
6
10
11
8
C1
B
14
14
12
12
10
11
10
A
13
14
11
12
10
11
3
B
C2
4
C3
17
15
5
15
16
17
5
D2
D1
19
18
E1
E2
5
DANSK
VINKELSLIBER
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT til
en af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
D28410
230
2.100
8.500
180
M14
kg 4,7
D28411
230
2.100
6.500
230
M14
4,7
D28413
230
2.200
8.500
180
M14
4,7
D28414
230
2.200
6.500
230
M14
4,7
D28422
230
2.400
8.500
180
M14
kg 5,3
D28423
230
2.400
6.500
230
M14
5,3
D28432C
230
2.600
6.500
230
M14
5,3
D28750
230
2.400
5.000
230
M14
5,3
Spænding
Motoreffekt
Omdrejningstal ubelastet
Skivediameter
Spindel
Vægt
V
W
min-1
mm
Spænding
Motoreffekt
Omdrejningstal ubelastet
Skivediameter
Spindel
Vægt
V
W
min-1
mm
Sikringer:
230 V maskiner
EU-Overensstemmelseserklæring
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
6
D28421
230
2.300
6.500
230
M14
5,3
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Brandfare.
D28420
230
2.300
8.500
180
M14
5,3
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF,
89/336/EØF, 73/23/EØF, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
DANSK
Lydniveauet er i overensstemmelse med EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF, målt i henhold til EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
LpA (lydniveau)
dB(A)*
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
99,5
98,5
98,5
98,5
99,5
99,5
99,0
98,5
98,5
99,0
* ved operatørens øre
Anvend høreværn.
Den vægtede geometriske middelværdi af accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
5,8 m/s2
5,95 m/s2 5,8 m/s2
5,9 m/s2
5,95 ms2 6,1 m/s2
5,9 m/s2
5,5 m/s2
5,9 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsanvisninger
Når man anvender elværktøj skal de lokale
sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at
nedsætte riskoen for brand, elektrisk stød og
personskader.
Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt
igennem, inden værktøjet tages i brug.
Gem denne manual til fremtidige opslag.
Generelt
1 Hold arbejdsområdet rent.
Rodede områder og bænke kan forvolde ulykker.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn.
Anvend ikke værktøjet på fugtige eller våde pladser.
Sørg for en god belysning over arbejdsområdet
(250 – 300 Lux). Anvend ikke værktøjet, hvor der
er risiko for, at der kan opstå brand eller
forekomme eksplosioner. F. eks. aldrig i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
5,9 m/s2
3 Hold børn borte
Børn, besøgende eller dyr må ikke komme i
nærheden af arbejdsområdet eller røre ved
værktøjet eller netkablet.
4 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Brug hårnet, hvis du
har langt hår. Brug passende handsker og
skridsikkert fodtøj, når du arbejder udendørs.
5 Personlig beskyttelse
Brug altid beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller
støvmaske, når brug af værktøjet kan danne støv
eller flyvende partikler. Bær også et
varmeresistent forklæde, hvis disse partikler er
meget varme. Brug altid høreværn.
6 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner (f.eks.
rør, radiatorer, komfurer og køleskabe). Når man
bruger værktøjet under ekstreme forhold (f. eks.
høj fugtighed, når der dannes metalspåner osv.)
kan den elektriske sikkerhed forbedres ved at
indsætte en isolerende transformer eller en (FI)
fejlstrømsafbryder.
7 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
8 Vær opmærksom
Se på det du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke værktøjet, når du er træt.
9 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
7
DANSK
10 Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til at tilslutte støvudsugningsog støvopsamlingsudstyret, skal man sørge for,
at disse er tilsluttet og bruges korrekt.
11 Fjern justernøgler og skruenøgler
Kontroller altid at nøgler og justerværktøj er
fjernet fra værktøjet, inden det startes.
12 Forlængerkabler
Før brugen skal forlængerkablet efterses og
udskiftes, hvis det er skadet. Når man bruger
værktøjet udendørs, må man kun benytte
forlængerkabler, der er beregnet til udendørs
brug og mærkede til dette.
13 Brug egnet værktøj
Denne instruktionsbog rummer en beskrivelse af
de formål, som dette værktøj er beregnet til.
Tving ikke små maskiner eller tilbehør til at udføre
et arbejde, som kræver en kraftig maskine.
Maskinen gør arbejdet bedre og mere sikkert ved
den hastighed, som den er beregnet til.
Værktøjet må ikke forceres.
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller
udstyr eller udførelse af andre opgaver med dette
værktøj end de, der anbefales i dette manual,
kan medføre risiko for personskader.
14 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og netkablet for
beskadigelser, før det tages i brug. Check de
bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, brud på dele, skader på
skærme og kontakter samt alt andet, der kan
påvirke værktøjets funktion. Kontrollér, at værktøjet
fungerer rigtigt og kan udføre det arbejde, det er
beregnet til. Værktøjet må ikke benyttes, hvis én
af delene er beskadiget eller defekt. Brug ikke
værktøjet, hvis det ikke kan tændes og slukkes
ved afbryderen. Alle skadede eller defekte dele
skal repareres eller udskiftes på et autoriseret
DEWALT-værksted. Forsøg aldrig selv at reparere
værktøjet.
15 Afbryde værktøjet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du
forlader det. Afbryd altid værktøjet, når det ikke
er i brug, og før du udskifter nogen som helst
værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller udstyr,
og før der foretages service.
16 Undgå utilsigtet start af værktøjet
Man må ikke bære værktøjet med en finger på
afbryderen.
8
Sørg for, at værktøjet er slukket, når ledningen
tilsluttes strømmen.
17 Ledningen må ikke misbruges
Bær aldrig værktøjet i ledningen. Træk aldrig i
ledningen for at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes på afstand af varme,
olie og skarpe kanter.
18 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke
bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
på et tørt, sikkert aflåst sted eller uden for børns
rækkevidde.
19 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at
det kan fungere bedst og sikrest.
Følg vejledningerne for vedligeholdelse og
udskiftning af tilbehør. Hold alle håndtag og
kontakter tørre, rene og fri for olie og fedt.
20 Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante
sikkerhedsbestemmelser. Få dit værktøj repareret
på et autoriseret DEWALT-værksted.
Reparationer må kun foretages af dertil
kvalificerede personer, som bruger originale
reservedele. I modsat fald kan der opstå
betydelig fare for brugeren.
Supplerende sikkerhedsanvisninger for slibere
• Din sliber er fremstillet til at slibe og skære i
murværk og stål.
•
•
•
•
•
Undgå at skære eller slibe letmetal, der
indeholder mere end 80% magnesium,
da denne slags metal er brandfarligt.
Brug ikke andet tilbehør end fiberforstærkede
slibeskiver og skæreskiver.
Anvend kun slibeskiver og skæreskiver, som
anbefales af fabrikanten.
Slibeskivens eller skæreskivens højeste tilladte
hastighed skal altid svare til eller være større end
den ubelastede hastighed for værktøjet, der er
angivet på navnepladen.
Skær ikke i arbejdsemner, der kræver en
maksimal skæredybde, som overskrider
skæreskivens skæredybde.
Brug ikke slibe- eller skæreskiver, der ikke har de
mål, der er opgivet i de tekniske data. Brug ikke
mellemstykker for at få en skive til at passe på
spindelen.
DANSK
• Undersøg slibe- og skæreskiverne før hver
anvendelse. Brug ikke splintrede, revnede eller
på anden måde ødelagte skiver.
• Hvis der medfølger sugepapir, skal det bruges,
når skiven monteres på spindelen.
• Ved montering af en gevindhulskive skal man
sikre sig, at gevindet er tilstrækkelig langt til,
at det griber fat i spindelen.
• Sørg før brugen for, at slibe- eller skæreskiven er
monteret korrekt.
• Lad værktøjet køre uden belastning i en sikker
position i mindst 30 sekunder. Hvis der er
tydelige vibrationer, eller hvis der forekommer
defekter, skal værktøjet standses, og årsagen
skal findes.
• Man må ikke betjene dette værktøj, uden at
beskyttelsesskærmen er på plads.
• Kontrollér, at arbejdsemnet er forsvarligt
understøttet.
• Det må ikke benyttes i nærheden af antændelige
væsker, gasser eller støv. Gnister eller varme
spåner, der dannes ved skæring eller udsendes
fra gnistdannende motorbørster, kan antænde
brændbare materialer.
• Brug ikke værktøjet, mens du står i skivens
sigtelinje. Hold andre personer væk fra
arbejdsområdet.
• Brug ikke skæreskiver til sideslibning.
• Spindellåsen må ikke betjenes, mens værktøjet
kører.
• Vær opmærksom på, at skiven fortsætter med at
rotere et stykke tid, efter at værktøjet er slukket.
• Opbevar altid slibe- og skæreskiverne på et tørt
sted.
Etiketter på værktøjet
Følgende piktogrammer ses på maskinen:
Læs brugsanvisningen før brugen
Brug beskyttelsesbriller.
Brug høreværn
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Vinkelsliber
1 Beskyttelsesskærm
1 Sidehåndtag
1 Flangesæt
1 Nøgle
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din vinkelsliber er beregnet til professionelle slibe- og
skærearbejder.
1 Afbryder
2 Låseknap/Oplåsningsknap (kun Frankrig)
3 Spindellås
4 Beskyttelsesskærm
5 Sidehåndtag
D28413/D28414/D28420/D28422/D28423/
D28432C/D28750 - Blød opstart
Med denne funktion øges hastigheden langsomt for
at undgå ubehagelige ryk under opstarten.
Funktionen er særlig nyttig ved arbejde under trange
forhold.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
9
DANSK
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
På- og afmontering af beskyttelsesskærmen (fig. B)
• Anbring vinkelsliberen på et bord med spindlen
opad.
• Udløs klemlåsen (6), og hold
beskyttelsesskærmen (4) over værktøjet som vist.
• Justér knopperne (7) efter rillerne (8).
• Tryk beskyttelsesskærmen ned, og drej den i den
ønskede retning.
• Øg eventuelt klemstyrken ved at stramme skruen
(9).
• Spænd klemlåsen.
• Fjern beskyttelsesskærmen ved at løsne klemlåsen.
Benyt aldrig værktøjet uden
beskyttelsesskærmen.
Montering og afmontering af en slibe- eller
skæreskive (fig. C1 - C3)
• Anbring maskinen på et bord med
beskyttelsesskærmen opad.
• Montér inderflangen (10) korrekt på spindelen (11)
(fig. C1).
• Anbring skiven (12) på flangen (10) (fig. C2).
Ved montering af en skive med forhøjet centrum
skal man sørge for, at den hævede del (13)
vender mod inderflangen (10).
• Skru yderflangen (14) på spindlen (11) (fig. C3).
- Ringen på flangen (14) skal vende mod skiven
ved montering af en slibeskive (A).
- Ringen på flangen (14) skal vende væk fra
skiven ved montering af en skæreskive (B).
• Tryk på spindellåsen (3), og drej spindelen (11),
indtil den låser sig fast i positionen (fig. C2).
• Spænd flangen (14) med den vedlagte nøgle
med to tappe.
• Løsn spindellåsen.
10
• Fjern skiven ved at løsne flangen (14) med nøglen
med to tappe.
Anvend ikke en beskadiget skive.
Montering af kopstålbørste
• Skru kopstålbørsten direkte på spindlen uden
brug af afstandsringen og gevindflangen.
Montering af sidehåndtaget (fig. D1 & D2)
• Ved slibning spændes sidehåndtaget (5) godt
fast i et af hullerne (15) på en af gearkassens
sider (fig. D1).
• Ved skæring spændes sidehåndtaget (5) godt
fast i det øverste hul (16) eller i et af hullerne (17)
på en af gearkassens sider (fig. D2).
D28423/D28432C - Drejning af hovedhåndtaget
(fig. E1 & E2)
Det drejelige håndtag giver en mere behagelig
håndtering ved skæreopgaver med sidehåndtaget
monteret i det øverste hul.
Det drejelige håndtag kan sættes ved 30°, 60° and
90° både til venstre og til højre.
• Træk i den fjederbelastede tap (18) for at låse
drejemekanismen (fig. E1). Hold tappen i
udtrukket position.
• Drej håndtaget (19) til den ønskede position (fig. E2).
• Løsn tappen, og lås den fast.
• Kontrollér, at drejemekanismen er låst.
Værktøjet må kun benyttes, når det
drejelige håndtag er i låst position.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Sørg for, at alle de materialer, der skal
slibes eller skæres, er fastgjort på stedet.
• Tryk kun ganske let på maskinen.
Der må ikke udøves sidetryk på skiven.
• Undgå overbelastning. Lad maskinen
køre et par minutter uden belastning,
hvis den skulle blive for varm.
DANSK
Før værktøjet tages i brug:
• Monter den ønskede beskyttelsesskærm og
slibe- eller skæreskive. Anvend ikke slidte skiver.
• Sørg for at montere inder- og yderflangerne
korrekt.
• Kontroller, at skiven roterer i den retning som er
angivet på tilbehøret og værktøjet.
Starte og stoppe (fig. A)
Afbryderen er udstyret med en oplåsnings- eller en
låseknap.
Afbryder (1) med låseknap (2)
• Værktøjet sættes i gang ved at trykke på
låseknappen (2) og derefter trykke på afbryderen
(1).
• Slip låseknappen (2).
• Tryk på afbryderen igen for at standse maskinen.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles separat.
Afbryder (1) med oplåsningsknap (2) (kun Frankrig)
• Værktøjet sættes i gang ved at trykke på
oplåsningsknappen (2) og derefter trykke på
afbryderen (1).
• Slip oplåsningsknappen (2).
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Maskinen må hverken tændes eller
slukkes, når den er under belastning.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
11
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet, og
købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALTautoriserede serviceværksteder og detaljer om
vor eftersalgs-service på Internettet på følgende
adresse: www.2helpU.com.
12
DEUTSCH
WINKELSCHLEIFER
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
D28410
230
2.100
8.500
180
M14
(kg) 4,7
D28411
230
2.100
6.500
230
M14
4,7
D28413
230
2.200
8.500
180
M14
4,7
D28414
230
2.200
6.500
230
M14
4,7
D28422
230
2.400
8.500
180
M14
(kg) 5,3
D28423
230
2.400
6.500
230
M14
5,3
D28432C
230
2.600
6.500
230
M14
5,3
D28750
230
2.400
5.000
230
M14
5,3
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Scheibendurchmesser
Spindel
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(min-1)
mm
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Scheibendurchmesser
Spindel
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(min-1)
mm
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung
verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
elektrische Spannung
D28420
230
2.300
8.500
180
M14
5,3
D28421
230
2.300
6.500
230
M14
5,3
EG-Konformitätserklärung
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Feuergefahr
13
DEUTSCH
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG und
98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
LpA (Schalldruck)
dB(A)*
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
LWA (Schalleistung)
dB(A)
99,5
98,5
98,5
98,5
99,5
99,5
99,0
98,5
98,5
99,0
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
5,8 m/s2
5,95 m/s2 5,8 m/s2
5,9 m/s2
5,95 m/s2 6,1 m/s2
5,9 m/s2
5,5 m/s2
5,9 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch,
bevor Sie das Elektrowerkzeug verwenden.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus. Verwenden Sie das Werkzeug nicht in einer feuchten
oder nassen Umgebung. Sorgen Sie für eine gute
Beleuchtung des Arbeitsbereiches (250 - 300 Lux).
Benutzen Sie das Werkzeug nicht an Orten, wo
Feuergefahr oder Explosionsgefahr besteht, z.B. in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
14
5,9 m/s2
3 Halten Sie Kinder fern!
Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom
Arbeitsbereich fern und sorgen Sie dafür, daß Sie
das Werkzeug und das Netzkabel nicht berühren.
4 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck,
da diese von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden können. Tragen Sie bei langen Haaren
ein Haarnetz. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk
empfehlenswert.
5 Schutzmaßnahmen
Verwenden Sie immer eine Schutzbrille.
Tragen Sie eine Atemschutzmaske, falls die
Arbeiten Staub oder Späne erzeugen können.
Falls diese Teilchen heiß sind, so müssen Sie
auch eine hitzebeständige Schürze tragen.
Tragen Sie stets einen Gehörschutz.
6 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
7 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
8 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
DEUTSCH
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es wird damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Werkzeuges mit beiden Händen.
10 Schließen Sie Vorrichtungen zur
Staubabsaugung an!
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder zum
Sammeln von Staub an das Werkzeug angeschlossen werden können, vergewissern Sie
sich, daß diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
11 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
12 Verlängerungskabel
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Verlängerungskabel und tauschen Sie es aus, falls es beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät im Freien verwenden, verwenden Sie nur Verlängerungskabel,
die sich für den Einsatz im Freien eignen und
entsprechend gekennzeichnet sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Zubehörteile für schwere Arbeiten. Mit dem
richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale
Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Anbaugeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Werkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu
Unfallgefahren führen.
14 Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf
Beschädigungen
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel
vor der Arbeit auf Beschädigungen. Überprüfen
Sie, ob alle beweglichen Teile richtig montiert sind,
ob keine Teile gebrochen sind, ob keine Schutzvorrichtungen und Schalter beschädigt sind, und
ob irgendwelche andere Schäden den einwandfreien Betrieb des Werkzeuges beeinträchtigen
könnten. Vergewissern Sie sich, daß das Werkzeug ordnungsgemäß funktionieren wird.
Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn irgendein Teil defekt ist. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn der Ein-/Aus-Schalter nicht funktioniert. Lassen Sie defekte Teile immer von einer
unserer autorisieren DEWALT-Kundendienstwerkstätten austauschen. Versuchen Sie nie,
das Werkzeug selber zu reparieren.
15 Ziehen Sie den Netzstecker.
Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie,
bis das Werkzeug vollkommen zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt
lassen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie
das Gerät nicht benutzen, bevor Sie irgendwelche Werkzeuge, Zubehörteile oder Geräteteile
auswechseln und bevor Sie irgendwelche
Wartungsarbeiten vornehmen.
16 Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes
Einschalten!
Tragen Sie das Werkzeug nicht mit dem Finger
am Schalter. Vergewissern Sie sich, daß das
Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung anschließen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig!
Tragen Sie das Werkzeug niemals an seiner
Leitung. Benutzen Sie das Kabel nicht, um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen Schützen
Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
19 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Halten Sie sämtliche
Handgriffe und Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
20 Reparaturen:
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie Reparaturen nur von einer autorisierten DEWALTKundendienstwerkstatt ausführen. Reparaturen
sind nur von autorisierten Fachkräften und mit
Original-Ersatzteilen vorzunehmen; andernfalls
kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
15
DEUTSCH
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Schleifer
• Ihr Schleifer wurde zum Schleifen und Trennen
von Mauerwerk und Stahl entworfen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Trennen bzw. schleifen Sie keine
Leichtmetalle mit einem Magnesiumgehalt größer als 80%, da solche Metalle
brennbar sind.
Verwenden Sie keine anderen Einsatzwerkzeuge
als glasfiberverstärkte Schleif- und Trennscheiben.
Verwenden Sie nur die empfohlenen Schleif- und
Trennscheiben.
Die maximal zulässige Drehzahl der Schleif- oder
Trennscheibe muß der auf dem Typenschild des
Schleifers angegebenen Leerlaufdrehzahl
entsprechen oder diese überschreiten.
Trennen Sie keine Werkstücke, deren Stärke größer
ist als die maximale Schnittiefe der Trennscheibe.
Verwenden Sie keine Schleif- bzw. Trennscheiben,
die nicht mit den in den technischen Daten
angegebenen Abmessungen übereinstimmen.
Benutzen Sie keine Abstandsstücke, um eine
Scheibe auf die Spindel zu setzen.
Überprüfen Sie die Schleif- oder Trennscheiben
vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie keine
Schleifscheiben, die abgeblättert, gerissen oder
anderweitig beschädigt sind.
Falls vorhanden, stellen Sie sicher, daß die
Flanschstücke verwendet werden, wenn die
Scheibe auf der Spindel angebracht wird.
Beim Anbringen einer Scheibe mit Gewindebohrung vergewissern Sie sich, daß das Gewinde
lang genug für die Spindel ist.
Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, daß die
Schleif- oder Trennscheibe richtig angebracht ist.
Lassen Sie das Werkzeug mindestens 30 Sekunden
lang in einer sicheren Lage im Leerlauf laufen.
Falls stärkere Vibrationen festgestellt werden
oder andere Schäden eintreten, schalten Sie das
Werkzeug ab und finden Sie die Ursache heraus.
Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht, ohne daß
die Schutzvorrichtung ordnungsgemäß montiert ist.
Stellen Sie sicher, daß das Werkstück sicher
gestützt wird.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht in der Nähe
von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
Funken oder heiße Späne könnten explosive
Stoffe entzünden.
• Benutzen Sie das Werkzeug nicht, während Sie
sich in Reihe zur Scheibe befinden. Halten Sie
andere Personen vom Arbeitsbereich fern.
• Verwenden Sie keine Trennscheiben für seitliches
Schleifen.
• Betätigen Sie nicht die Spindelsicherung,
während das Werkzeug läuft.
• Seien Sie sich darüber im klaren, daß nach dem
Abschalten des Geräts sich das Rad eine kurze
Zeit weiter dreht.
• Bewahren Sie Schleif- und Trennscheiben immer
an einem trockenen Platz auf.
Aufkleber auf dem Werkzeug
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem
Werkzeug:
Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung
Benutzen Sie eine Schutzbrille
Tragen Sie einen Gehörschutz.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Winkelschleifer
1 Schutzvorrichtung
1 Zusatzhandgriff
1 Flanschsatz
1 Gabelschlüssel
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Beschreibung (Abb. A)
Ihr Winkelschleifer wurde zum professionellen Schleifen und Trennen entwickelt.
1 Ein-/Aus-Schalter
2 Sperrschalter/Entriegelungsschalter (nur Frankreich)
3 Spindelarretierung
4 Schutzvorrichtung
DEUTSCH
5 Zusatzhandgriff
D28413/D28414/D28420/D28422/D28423/
D28432C/D28750 - Sanftanlauf
Durch den Sanftanlauf findet eine allmähliche
Geschwindigkeitserhöhung statt. Dadurch wird ein
anfänglicher Start-Ruck vermieden. Diese Funktion
ist besonders nützlich, wenn unter engen Bedingungen gearbeitet werden muß.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Anbringen und Entfernen der Schutzvorrichtung
(Abb. B)
• Legen Sie den Winkelschleifer mit der Spindel
nach oben auf einen Tisch.
• Lösen Sie die Sicherungsklammer (6) und halten
Sie die Schutzvorrichtung (4) wie angegeben
über das Werkzeug.
• Richten Sie die Zapfen (7) mit den Schlitzen (8) aus.
• Drücken Sie die Schutzvorrichtung herunter und
drehen Sie sie in die gewünschte Stellung.
• Erhöhen Sie gegebenenfalls die Spannkraft,
indem Sie die Schraube (9) anziehen.
• Ziehen Sie die Sicherungsklammer fest.
• Um die Schutzvorrichtung zu entfernen, lösen Sie
die Sicherungsklammer.
Verwenden Sie das Werkzeug niemals
ohne die Schutzvorrichtung.
Anbringen und Entfernen einer Schleif- oder
Trennscheibe (Abb. C1 - C3)
• Legen Sie den Winkelschleifer mit der Schutzvorrichtung nach oben auf einen Tisch.
• Bringen Sie den inneren Flansch (10) richtig auf
der Spindel (11) an (Abb. C1).
• Setzen Sie die Scheibe (12) auf den Flansch (10)
(Abb. C2). Beim Anbringen einer Scheibe mit
Mittenerhöhung vergewissern Sie sich, daß die
Mittenerhöhung (13) zum Flansch (10) weist.
• Schrauben Sie den äußeren Flansch (14) auf der
Spindel (11) (Abb. C3):
- beim Anbringen einer Schleifscheibe (A) muß
der Ring am Flansch (14) zur Scheibe weisen;
- beim Anbringen einer Trennscheibe (B) muß
der Ring am Flansch (14) von der Scheibe weg
weisen.
• Drücken Sie auf den Spindelsicherungsknopf (3)
und drehen Sie die Spindel (11), bis sie einrastet
(Abb. C2).
• Ziehen Sie den Flansch (14) mit Hilfe des
mitgelieferten Gabelschlüssels fest.
• Lassen Sie die Spindelsicherung los.
• Um die Scheibe abzunehmen, lösen Sie den
Flansch (14) mit dem Gabelschlüssel.
Benutzen Sie keine beschädigte
Scheibe.
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
17
DEUTSCH
Montieren einer Stahldrahttopfbürste
• Schrauben Sie die Stahldrahttopfbürste direkt
ohne Verwendung des Abstandsstücks und des
Gewindeflansches auf die Spindel.
• Vermeiden Sie Überlastungen. Sollte sich
das Elektrowerkzeug überhitzen, so
lassen Sie es einige Minuten lang im
Leerlauf laufen.
Montieren des Seitenhandgriffs (Abb. D1 & D2)
• Für Schleifarbeiten schrauben Sie den Seitenhandgriff (5) fest in eines der Löcher (15) an den
Seiten des Getriebegehäuses.
• Für Trennarbeiten schrauben Sie den Seitenhandgriff (5) fest in das obere Loch (16) oder in
eines der Löcher (17) an den Seiten des
Getriebegehäuses (Abb. D2).
Vor dem Betrieb:
• Installieren Sie die richtige Schutzhaube und die
Schleif- oder Trennscheibe. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Scheiben.
• Vergewissern Sie sich, das der innere und äußere
Flansch richtig montiert sind.
• Überzeugen Sie sich, daß sich die Schleif- oder
Trennscheibe in Pfeilrichtung (siehe Zubehörteil
und Werkzeug) dreht.
D28423/D28432C - Drehen des Haupthandgriffs
(Abb. E1 & E2)
Durch den drehbaren Handgriff ist eine bequemere
Handhabung für Trennarbeiten möglich, wenn der
Seitenhandgriff im oberen Loch eingesetzt wird.
Der drehbare Handgriff läßt sich in der 30°, 60° und
90°-Stellung sowohl links als auch rechts anbringen.
• Ziehen Sie den federunterstützten Zapfen (18),
um den Drehmechanismus zu entriegeln (Abb. E1).
Halten Sie den Zapfen in der herausgezogenen
Stellung.
• Drehen Sie den Handgriff (19) in die gewünschte
Stellung (Abb. E2).
• Lassen Sie den Zapfen los und sichern Sie ihn in
seiner Lage.
• Vergewissern Sie sich, daß der Drehmechanismus
gesichert ist.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht,
wenn der drehbare Handgriff nicht
gesichert ist.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Der Ein-/Ausschalter ist mit einer
Entriegelungsvorrichtung bzw. einer Vorrichtung für
Dauereinsatz ausgestattet.
Ein-/Ausschalter (1) mit Einschaltsperre (2)
• Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie
auf die Einschaltsperre (2) und betätigen Sie
anschließend den Ein/Ausschalter (1).
• Lassen Sie die Einschaltsperre (2) los.
• Drücken Sie zum Ausschalten des Werkzeuges
erneut auf den Ein/Ausschalter.
Ein-/Ausschalter (1) mit Entriegelungsvorrichtung
(2) (nur Frankreich)
• Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie
auf den Entriegelungsschalter (2) und betätigen
Sie anschließend den Ein/Ausschalter (1).
• Lassen Sie den Entriegelungsschalter (2) los.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Stellen Sie sicher, daß sämtliche zu
schleifende bzw. zu schneidende
Materialien in ihrer Lage gesichert sind.
• Üben Sie nur einen leichten Druck auf das
Elektrowerkzeug aus. Üben Sie keinen
seitlichen Druck auf die Scheibe aus.
18
Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
unter Belastung ein oder aus.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung
voraus.
DEUTSCH
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für
den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
19
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30
Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im OriginalLieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld
zurück. Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf
Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt.
Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
20
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen
finden Sie auch im Internet: www.2helpU.com.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie
können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
ENGLISH
ANGLE GRINDER
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
No-load speed
Wheel diameter
Spindle
Weight
V
V
W
min-1
mm
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
No-load speed
Wheel diameter
Spindle
Weight
V
V
W
min-1
mm
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
D28410
230
2,100
8,500
180
M14
kg 4.7
D28422
230
2,400
8,500
180
M14
kg 5.3
D28411
230
D28413
230
2,100
6,500
230
M14
4.7
2,200
8,500
180
M14
4.7
D28423
230
230/115
2,400
6,500
230
M14
5.3
D28432C
230
230/115
2,600
6,500
230
M14
5.3
D28414
230
230/115
2,200
6,500
230
M14
4.7
D28420
230
D28421
230
2,300
8,500
180
M14
5.3
2,300
6,500
230
M14
5.3
D28750
230
2,400
5,000
230
M14
5.3
EC-Declaration of conformity
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
DEWALT declares that these power tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Denotes risk of electric shock.
Fire hazard.
21
ENGLISH
Level of sound pressure according to 86/188/EEC & 98/37/EEC, measured according to EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
LpA (sound pressure)
dB(A)*
90.5
90.0
90.0
90.0
90.5
90.5
90.0
90.0
D28432C D28750
90.0
90.5
LWA (acoustic power)
dB(A)
99.5
98.5
98.5
98.5
99.5
99.5
99.0
98.5
98.5
99.0
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the protection of hearing.
Weighted root mean square acceleration value according to EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
5.8 m/s2
5.95 m/s2 5.8 m/s2
5.9 m/s2
5,95 m/s2 6.1 m/s2
5.9 m/s2
5.5 m/s2
5.9 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using power tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury.
Read all of this manual carefully before operating
the tool.
Save this manual for future reference.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool
in damp or wet conditions. Keep the work area
well lit (250 - 300 Lux). Do not use the tool where
there is a risk of causing fire or explosion, e.g. in
the presence of flammable liquids and gases.
3 Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to come
near the work area or to touch the tool or the
mains cable.
22
5.9 m/s2
4 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery, as these
can be caught in moving parts. Wear protective
hair covering to keep long hair out of the way.
When working outdoors, preferably wear suitable
gloves and non-slip footwear.
5 Personal protection
Always use safety glasses. Use a face or dust
mask whenever the operations may produce
dust or flying particles. If these particles might be
considerably hot, also wear a heat-resistant
apron. Wear ear protection at all times.
6 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
When using the tool under extreme conditions
(e.g. high humidity, when metal swarf is being
produced, etc.), electric safety can be improved
by inserting an isolating transformer or a (FI)
earth-leakage circuit-breaker.
7 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
8 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
10 Connect dust extraction equipment
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure that
these are connected and properly used.
ENGLISH
11 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating
the tool.
12 Extension cables
Before use, inspect the extension cable and
replace if damaged. When using the tool
outdoors, only use extension cables intended for
outdoor use and marked accordingly.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended. Do not force the tool.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool
other than those recommended in this instruction
manual may present a risk of personalinjury.
14 Check for damaged parts
Before use, carefully check the tool and mains
cable for damage. Check for misalignment and
seizure of moving parts, breakage of parts,
damage to guards and switches and any other
conditions that may affect its operation. Ensure
that the tool will operate properly and perform its
intended function. Do not use the tool if any part
is damaged or defective. Do not use the tool if
the switch does not turn it on and off. Have any
damaged or defective parts replaced by an
authorised DEWALT repair agent. Never attempt
any repairs yourself.
15 Unplug tool
Switch off and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before changing
any parts of the tools, accessories or
attachments and before servicing.
16 Avoid unintentional starting
Do not carry the tool with a finger on the switch.
Be sure that the tool is switched off before
plugging in.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord. Never pull the
cord to disconnect from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges.
18 Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry place
and locked up securely, out of reach of children.
19 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry,
clean and free from oil and grease.
20 Repairs
This tool is in accordance with the relevant safety
regulations. Have your tool repaired by an
authorised DEWALT repair agent. Repairs should
only be carried out by qualified persons using
original spare parts; otherwise this may result in
considerable danger to the user.
Additional safety rules for grinders
• Your grinder has been designed for grinding and
cutting masonry and steel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not cut or grind light metal with a
magnesium content exceeding 80%
since this type of metal is flammable.
Do not use any accessories other than fibre
reinforced grinding and cutting discs.
Use the grinding and cutting discs recommended
by the manufacturer only.
The max. allowable speed of the grinding wheel
or cutting disc must always be equal to or
greater than the no-load speed of the tool
specified on the nameplate.
Do not cut workpieces requiring a maximum
depth of cut exceeding that of the cutting disc.
Do not use grinding and cutting discs that do not
conform to the dimensions stated in the technical
data. Do not use any spacers to make a disc fit
onto the spindle.
Inspect grinding and cutting discs before each
use. Do not use chipped, cracked or otherwise
defective discs.
If provided, ensure that blotters are used when
the disc is fitted onto the spindle.
When applying a threaded hole disc, ensure that
the thread is long enough to accept the spindle.
Ensure that the grinding or cutting disc is
mounted correctly before use.
Let the tool run at no-load in a safe position for at
least 30 seconds. If there is a considerable
vibration or if any other defect occurs, stop the
tool and check it to determine the cause.
23
ENGLISH
• Do not operate this tool without the guard in place.
• Check that the workpiece is properly supported.
• Do not operate the tool near flammable liquids,
gases or dust. Sparks or hot chips from cutting
or arcing motor brushes may ignite combustible
materials.
• Do not operate the tool while standing in line with
the disc. Keep other persons away from the work
area.
• Do not use cutting discs for side grinding.
• Do not operate the spindle lock while the tool is
running.
• Beware that after switching off the tool the wheel
continues to rotate for a short period.
• Always store grinding and cutting discs in a dry
place.
Labels on tool
The following pictographs are shown on the tool:
3 Spindle lock
4 Guard
5 Side handle
D28413/D28414/D28420/D28422/D28423/
D28432C/D28750 - Soft start feature
The soft start feature allows a slow speed build-up
to avoid an initial jerk when starting. This feature is
particularly useful when working in confined spaces.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
Read the instruction manual before use
Wear safety glasses
Wear ear protection
Package contents
The package contains:
1 Angle grinder
1 Guard
1 Side handle
1 Flange set
1 Two-pin spanner
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your angle grinder has been designed for
professional grinding and cutting applications.
1 On/off switch
2 Locking switch/Unlocking switch (France only)
24
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
ENGLISH
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
230
Fitting a mains plug to 115 V units
(U.K. & Ireland only)
• The plug should be fitted by a competent person.
If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
The plug fitted should be comply with BS EN 60309
(BS4343), 32 Amps.
Always ensure that the cable clamp is
correctly and securely fitted to the
sheath of the cable.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Also refer to the table below.
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Voltage
115
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
15
Cable length (m)
25 30
45
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
15
6
6
10 15
20
7.0
12.0
20.0
2.0
3.4
5.0
7.0
12.0
20.0
10
15
20
6
6
6
10
15
20
10
15
20
6
6
6
10
15
20
15
20
25
6
6
6
10
15
20
20
25
6
6
6
10
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
25
6
6
15
15
20
-
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
• Do not connect the blue or brown wire to the
earth terminal in the plug. Connect as follows:
brown to terminal marked ‘L’
blue to terminal marked ‘N’
7.5
-
Assembly and adjustment
The wires are coloured according to the following
code:
live = brown
neutral = blue
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
5.1
7.1
12.1
0
2.1
3.5
5.1
7.1
12.1
60
10
15
20
Mounting and removing the guard (fig. B)
• Place the angle grinder on a table, spindle up.
• Release the clamping lock (6) and hold the guard
(4) over the tool as shown.
• Align the lugs (7) with the notches (8).
• Press the guard down and rotate it to the
required posiiton.
• If required, increase the clamping force by
tightening the screw (9).
• Tighten the clamping lock.
• To remove the guard, release the clamping lock.
Never use the tool without the guard in
place.
Fitting and removing a grinding or cutting disc
(fig. C1 - C3)
• Place the tool on a table, guard up.
• Fit the inner flange (10) correctly onto the spindle
(11) (fig. C1).
• Place the disc (12) on the flange (10) (fig. C2).
When fitting a disc with a raised center, make
sure that the raised centre (13) is facing the
flange (10).
• Screw the outer flange (14) onto the spindle (11)
(fig. C3):
- the ring on the flange (14) must face towards
the disc when fitting a grinding disc (A);
- the ring on the flange (14) must face away from
the disc when fitting a cutting disc (B).
• Press the spindle lock (3) and rotate the spindle
(11) until it locks in position (fig. C2)
• Tighten the flange (14) with the two-pin spanner
supplied.
25
ENGLISH
• Release the spindle lock.
• To remove the disc, loosen the flange (14) with
the two-pin spanner.
Do not use a damaged disc.
Fitting a wire cup brush
• Screw the wire cup brush directly onto the
spindle without the use of the spacer and
threaded flange.
Mounting the side handle (fig. D1 & D2)
• For grinding, screw the side handle (5) tightly into
one of the holes (15) on either side of the gear
case (fig. D1).
• For cutting, screw the side handle (5) tightly into
the top hole (16) or into one of the holes (17) on
either side of the gear case (fig. D2).
D28423/D28432C - Rotating the main handle
(fig. E1 & E2)
The rotary handle facilitates a more comfortable
handling in cutting applications with the side handle
mounted in the top hole.
The rotary handle has locations at 30°, 60° and 90°
both left and right.
• Pull the spring-loaded tab (18) to unlock the
rotary mechanism (fig. E1). Hold the tab in the
pulled-out position.
• Rotate the handle (19) into the desired position
(fig. E2).
• Release the tab and lock it in position.
• Check that the rotary mechanism is locked.
Do not use the tool unless the rotary
handle is in the locked postion.
Prior to operation:
• Install the guard and appropriate disc or wheel.
Do not use excessively worn discs or wheels.
• Be sure the inner and outer flange are mounted
correctly.
• Make sure the disc or wheel rotates in the direction
of the arrows on the accessory and the tool.
Switching on and off (fig. A)
The on/off switch is equipped with an unlocking
switch or a locking switch for continuous operation.
On/off switch (1) with locking switch (2)
• To run the tool, depress the locking switch (2)
and subsequently operate the on/off switch (1).
• Release the locking switch (2).
• To stop the tool, press the on/off switch again.
On/off switch (1) with unlocking switch (2)
(France only)
• To run the tool, depress the unlocking switch (2)
and subsequently operate the on/off switch (1).
• Release the unlocking switch (2).
• To stop the tool, release the switch.
Do not switch the tool on or off when
under load.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT Power Tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Ensure all materials to be ground or cut
are secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool.
Do not exert side pressure on the disc.
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no load condition.
26
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
ENGLISH
GUARANTEE
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at
www.2helpU.com.
27
ESPAÑOL
AMOLADORA ANGULAR
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran asiduidad en el
desarrollo y la innovación de sus productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el usuario
profesional.
Características técnicas
D28410
230
2.100
8.500
180
M14
kg 4,7
D28411
230
2.100
6.500
230
M14
4,7
D28413
230
2.200
8.500
180
M14
4,7
D28414
230
2.200
6.500
230
M14
4,7
D28422
230
2.400
8.500
180
M14
kg 5,3
D28423
230
2.400
6.500
230
M14
5,3
D28432C
230
2.600
6.500
230
M14
5,3
D28750
230
2.400
5.000
230
M14
5,3
Voltaje
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Diámetro del disco
Eje portamuelas
Peso
V
W
min-1
mm
Voltaje
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Diámetro del disco
Eje portamuelas
Peso
V
W
min-1
mm
D28420
230
2.300
8.500
180
M14
5,3
D28421
230
2.300
6.500
230
M14
5,3
Fusibles
Herramientas 230 V: 10 A
Declaración CE de conformidad
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Peligro de incendio.
28
Para información más detallada, contacte a
DEWALT, véase abajo o consulte el dorso de este
manual.
ESPAÑOL
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de acuerdo
con EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
LpA (presión acústica)
dB(A)*
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
90,5
90,0
90,0
D28432C D28750
90,0
90,5
LWA (potencia acústica)
dB(A)
99,5
98,5
98,5
98,5
99,5
99,5
99,0
98,5
98,5
99,0
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para la protección de los oídos.
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de la aceleración según EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
5,8 m/s2
5,95 m/s2 5,8 m/s2
5,9 m/s2
5,95 m/s2 6,1 m/s2
5,9 m/s2
5,5 m/s2
5,9 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones
y de incendio.
Lea completamente este manual antes de utilizar
la herramienta.
Mantenga a mano este manual para consultas
posteriores.
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
No exponga herramientas a la lluvia. No utilice la
herramienta en ambientes húmedos o mojados.
Procure que el área de trabajo esté bien iluminada
(250 - 300 Lux). No utilice la herramienta donde
exista riesgo de incendio o explosión, p. ej. en la
proximidad de líquidos o gases inflamables.
5,9 m/s2
3 Mantenga alejados a los niños.
No permita que niños, otras personas o animales
se acerquen al área de trabajo ni toquen la
herramienta o el cable de corriente.
4 Vista ropa de trabajo apropiada.
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Si tiene
el pelo largo, manténgalo recogido y cubierto.
Cuando trabaje en ambientes externos utilice
preferentemente guantes y calzado antideslizante
apropiados.
5 Protección personal
Utilice siempre gafas de protección. Utilice una
mascarilla si el trabajo ejecutado produce polvo u
otro tipo de partículas que puedan ser inhaladas.
Si esas partículas están a una temperatura
considerablemetne caliente utilice también un
delantal de trabajo. Lleve puesta siempre la
protección auditiva.
6 Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (p. ej.
humedad elevada, formación de polvo metálico,
etc.), se puede mejorar la seguridad eléctrica
intercalando un transformador de separación o
un disyuntor con derivación a tierra (FI).
7 No intente realizar demasiadas cosas al
mismo tiempo
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
29
ESPAÑOL
8 Esté siempre alerta
Concéntrese en lo que esté haciendo.
Use el sentido común. No maneje la herramienta
cuando esté cansado.
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 Conecte los accesorios para la extracción
de polvo.
Si se suministran adaptadores para la conexión
de accesorios extractores y para el almacenamiento
del polvo, asegúrese de que conectarlos y
utilizarlos adecuadamente.
11 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
12 Cables alargadores
Compruebe que el cable alargador no presente
despecfectos antes de utilizarlo. Al utilizar las
herramientas en exteriores, utilice exclusivamente
aquellos cables prolongadores diseñados para
estas condiciones.
13 Utilice la herramienta adecuada.
En este manual, se indica para qué uso está
destinada cada herramienta. No utilice
herramientas o dispositivos acoplables de baja
potencia para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas. No fuerce la herramienta.
Atención! El uso de otros accesorios,
adaptadores, o la propia utilización de la
herramienta en cualquier forma que no sea la
recomendada en este manual de instrucciones
puede presentar riesgo de lesiones a los usuarios.
14 Compruebe que no haya piezas averiadas.
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente que
la herramienta y el cable de corriente no presenten
desperfectos. Compruebe que no existan piezas
móviles mal alineadas o atascadas, piezas
quebradas, protectores o interruptores dañados e
interruptores o cualquier otro condicionante que
pueda afectar al funcionamiento correcto de la
herramienta. Asegúrese de que la herramienta
puede funcionar adecuadamente y cumplir con el
cometido para el que ha sido diseñada.
30
No use la herramienta si hay alguna pieza
defectuosa o averiada.
No utilice la herramienta si no es posible apagar
y encender el interruptor. Encargue al servicio
técnico autorizado que repare o sustituya las
piezas defectuosas o averiadas. Jamás intente
repararla usted mismo.
15 Desconecte la herramienta.
Desconecte la herramienta y no la pierda de vista
hasta que haya dejado de funcionar completamente.
Desenchufe la herramienta cuando no la esté
utilizando, antes de sustituir piezas, accesorios o
acoplamientos, y antes de efectuar revisiones.
16 Evite ponerla en funcionamiento
involuntariamente.
No sostenga la herramienta con un dedo en el
interruptor. Asegúrese de que la herramienta
esté apagada cuando la enchufe.
17 No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria.
No sostenga nunca la herramienta por el cable.
Nunca tire del cable para desconectarlo del
enchufe. Proteja el cable de las fuentes de calor,
del aceite y de las aristas vivas.
18 Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas eléctricas que no se utilizen
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
19 Tenga cuidado al realizar labores de
mantenimiento.
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para
trabajar mejor y de forma más segura. Siga las
instrucciones de mantenimiento y sustitución de
accesorios. Mantenga los mandos y conmutadores
secos, limpios y libres de aceite y grasa.
20 Reparaciones
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Haga reparar su
herramienta en Centros de Servicio DEWALT.
Las reparaciones deben llevarse a cabo por
personal cualificado, utilizando piezas de recambio
originales. Caso contrario podría provocar
situaciones de riesgo considerable para el usuario.
Normas de seguridad adicionales para amoladoras
• La amoladora se ha diseñado para el amolado y
corte de mampostería y acero.
ESPAÑOL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No corte ni amole metales de poca
densidad con un contenido en magnesio
superior al 80%, ya que este tipo de
metales son inflamables.
No utilice accesorios distintos de las muelas y
discos de corte reforzados con fibra.
Utilice exclusivamente muelas y discos de corte
recomendados por el fabricante.
La velocidad máxima de la muela o del disco de
corte debe ser siempre igual o superior a la
velocidad en vacío impresa en la placa de
características de la herramienta.
No corte piezas que requieran una profundidad
máxima de corte superior a la del disco de corte.
No utilice muelas o discos de corte que no se
ajusten a las dimensiones indicadas en la
documentación técnica. No utilice espaciadores
para encajar el disco en el eje.
Examine las muelas y los discos de corte antes
de cada uso. No utilice discos desportillados,
agrietados o con otros defectos.
Si dispone de ellos, utilice discos abrasivos al
encajar el disco en el eje.
Cuando instale un disco con orificio roscado,
asegúrese de que la rosca sea lo suficientemente
larga para recibir el eje.
Compruebe que la muela o el disco de corte esté
correctamente instalado antes del uso.
Ponga en marcha la herramienta sin carga en
una posición segura durante 30 segundos como
mínimo. Si se produce una vibración excesiva o
existe algún otro defecto, pare la herramienta y
examínela para descubrir la causa.
No utilice esta herramienta sin el protector en su
sitio.
Compruebe que la pieza trabajada esté
debidamente apoyada.
No utilice la herramienta cerca de líquidos
inflamables, gases o residuos. Las chispas o
astillas calientes procedentes de los cepillos
mecánicos de corte o ruptura pueden prender
los materiales combustibles.
No utilice la herramienta mientras se encuentre
en línea con el disco. No permita que otras
personas se acerquen el lugar de trabajo.
No utilice discos de corte para el amolado lateral.
No utilice el bloqueo del eje mientras la
herramienta está en funcionamiento.
• Tenga cuidado al apagar la herramienta, ya que
la muela seguirá girando durante un breve periodo.
• Almacene siempre las muelas y los discos de
corte en lugares secos.
Etiquetas sobre la herramienta
En la herramienta se indican los siguientes
pictogramas:
Antes de usar, leer el manual de
instrucciones
Lleve gafas de protección
Use protección acústica
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Amoladora angular
1 Protector
1 Empuñadura lateral
1 Conjunto de bridas
1 Llave de dos clavijas
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A)
Esta amoladora angular ha sido diseñada para
realizar amolados o cortes profesionales.
1 Interruptor de marcha/parada
2 Interruptor de bloqueo/
Interruptor de desbloqueo (sólo Francia)
3 Inmovilizador del husillo
4 Protector
5 Empuñadura lateral
D28413/D28414/D28420/D28422/D28423/
D28432C/D28750 - Arranque suave
El arranque suave permite evitar el shock inicial que
suele producirse a la puesta en marcha.
Esta característica resulta ser de utilidad cuando se
trabaja en espacios restringidos.
31
ESPAÑOL
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y desmontaje de una muela o un disco
de corte (fig. C1 - C3)
• Coloque la herramienta en una mesa, con el
protector hacia arriba.
• Encaje la brida interior (10) correctamente en el
eje (11) (fig. C1).
• Coloque el disco (12) sobre la brida (10) (fig. C2).
Cuando instale un disco con el centro elevado,
asegúrese de que el centro elevado (13) quede
hacia la brida (10).
• Enrosque la brida exterior (14) en el eje (11) (fig. C3):
- el aro de la brida (14) debe quedar hacia el
disco cuando se instala una muela (A);
- el aro de la brida (14) debe quedar hacia el
lado contrario al disco cuando se instala un
disco de corte (B);
• Presione el bloqueo del eje (3) y haga girar el eje
(11) hasta que encaje en su posición (fig. C2).
• Apriete la brida (14) con la llave de dos clavijas
suministrada.
• Suelte el bloqueo del eje portamuelas.
• Para retirar el disco, afloje la brida (14) con la
llave de dos clavijas.
No utilice el disco si está dañado.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Montaje y desmontaje del protector (fig. B)
• Coloque la amoladora angular en una mesa,
con el eje portamuelas hacia arriba.
• Suelte el cierre (6) y sostenga el protector (4) sobre
la herramienta como se muestra en la ilustración.
• Haga coincidir las orejetas (7) con las ranuras (8).
• Presione el protector y gírelo hasta la posición
deseada.
• Si es necesario, aumente la fuerza de cierre
apretando el tornillo (9).
• Apriete el cierre.
• Para retirar el protector, suelte el cierre.
Nunca utilice la herramienta sin el
protector colocado en su lugar.
32
Montaje de un cepillo de alambre esférico
• Enrosque el cepillo de alambre esférico
directamente sobre el eje portamuelas sin utilizar
ni el separador ni la brida conducida.
Montaje de la empuñadura lateral (fig. D1 & D2)
• Para amolar, atornille con fuerza la empuñadura
lateral (5) en uno de los orificios (15) de cualquiera
de los lados de la caja de engranajes (fig. D1).
• Para cortar, atornille con fuerza la empuñadura
lateral (5) en el orificio superior (16) o en uno de
los orificios (17) de cualquiera de los lados de la
caja de engranajes (fig. D2).
D28423/D28432C - Rotación de la empuñadura
principal (fig. E1 & E2)
La empuñadura giratoria facilita el manejo cómodo
en aplicaciones de corte con la empuñadura lateral
instalada en el orificio superior.
La empuñadura giratoria se puede colocar a 30°,
60° ó 90° a la izquierda o a la derecha.
ESPAÑOL
• Tire de la pestaña de muelle (18) para
desbloquear el mecanismo giratorio (fig. E1).
Sujete la pestaña en la posición extraída.
• Gire la empuñadura (19) hasta la posición
deseada (fig. E2).
• Suelte la pestaña y déjela en su posición cerrada.
• Compruebe que el mecanismo giratorio esté
bloqueado.
No utilice la herramienta si la
empuñadura giratoria no se encuentra
en la posición bloqueada.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Asegúrese de que todos los materiales
que se vayan a amolar o cortar estén
sujetos en su posición.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión
sobre la herramienta. No ejerza presión
lateral sobre el disco.
• Evite la sobrecarga. En caso de
calentamiento de la herramienta, hágala
funcionar unos minutos en condiciones
sin carga.
Antes de trabajar:
• Montar el protector adecuado y un disco o una
muela. No use discos o muelas excesivamente
desgastados.
• Asegúrese de que las bridas interior y exterior
estén correctamente instaladas.
• Asegúrese de que el disco o la muela gira en el
sentido indicado por las flechas en el accesorio y
la herramienta.
Encendido y apagado (fig. A)
El interruptor de encendido/apagado está equipado
con un interruptor de desbloqueo o un interruptor
de bloqueo para el funcionamiento continuo.
Interruptor de encendido/apagado (1) con
interruptor de bloqueo (2)
• Para poner en marcha la herramienta, apriete el
botón de bloqueo (2) y después accione el
interruptor de encendido/apagado (1).
• Suelte el interruptor de bloqueo (2).
• Para parar la herramienta, pulse de nuevo el
interruptor de encendido/apagado.
Interruptor de encendido/apagado (1) con
interruptor de desbloqueo (2) (sólo Francia)
• Para poner en marcha la herramienta, apriete el
botón de desbloqueo (2) y después accione el
interruptor de encendido/apagado (1).
• Suelte el interruptor de desbloqueo (2).
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
No encienda o apague la herramienta en
condiciones de carga.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
33
ESPAÑOL
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
34
FRANÇAIS
MEULEUSE D’ANGLE
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de nombreuses années, DEWALT produit des outils électriques
adaptés aux exigences des utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
D28410
230
2.100
8.500
180
M14
kg 4,7
D28411
230
2.100
6.500
230
M14
4,7
D28413
230
2.200
8.500
180
M14
4,7
D28414
230
2.200
6.500
230
M14
4,7
D28422
230
2.400
8.500
180
M14
kg 5,3
D28423
230
2.400
6.500
230
M14
5,3
D28432C
230
2.600
6.500
230
M14
5,3
D28750
230
2.400
5.000
230
M14
5,3
Tension
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Diamètre de meule/disque
Arbre
Poids
V
W
min-1
mm
Tension
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Diamètre de meule/disque
Arbre
Poids
V
W
min-1
mm
Fusible:
Outils 230 V
D28420
230
2.300
8.500
180
M14
5,3
D28421
230
2.300
6.500
230
M14
5,3
Déclaration CE de conformité
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Risque d’incendie.
35
FRANÇAIS
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
LpA (pression acoustique) dB(A)*
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
LWA (puissance acoustique) dB(A)
99,5
98,5
98,5
98,5
99,5
99,5
99,0
98,5
98,5
99,0
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe.
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération suivant EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
5,8 m/s2
5,95 m/s2 5,8 m/s2
5,9 m/s2
5,95 m/s2 6,1 m/s2
5,9 m/s2
5,5 m/s2
5,9 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur.
Lire et observer attentivement les instructions
contenues dans ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter
lors de prochaines utilisations.
Généralités
1 Conserver votre aire de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas exposer
l’outil à l’humidité. Veiller à ce que l’aire de travail
soit bien éclairée (250 - 300 Lux). Ne pas utiliser
l’outil s’il existe un risque d’incendie ou
d’explosion, par exemple en présence de
liquides ou de gaz inflammables.
36
5,9 m/s2
3 Tenir les enfants éloignés
Ne pas laisser les enfants, les visiteurs ou les
animaux s’approcher de l’aire de travail ou
toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
4 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ni de bijoux.
Ils pourraient être happés par les pièces en
mouvement. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
Lorsque le travail s’effectue à l’extérieur, porter
de préférence des gants adéquats et des
chaussures antidérapantes.
5 Protections
Porter en permanence des lunettes de protection.
Porter un masque anti-poussière si le travail
exécuté produit de la poussière ou des particules
volantes. Si ces particules peuvent être extrêmement
chaudes, porter également un tablier résistant à
la chaleur. Toujours porter une protection auditive.
6 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Dans des conditions de travail extrêmes
(par exemple : humidité élevée, production de
limaille, etc.), la sécurité électrique peut être
améliorée en insérant un transformateur
d’isolement ou un disjoncteur différentiel (FI).
7 Adopter une position confortable
Conserver en permanence son équilibre et les
deux pieds à terre.
8 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
FRANÇAIS
Ne pas utiliser l’outil lorsque l’on est fatigué.
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec
un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi, vous
aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
10 Brancher le dispositif dépoussiéreur.
Si vous disposez de systèmes pour brancher les
dispositifs d’extraction et d’aspiration de poussière,
s’assurer qu’ils sont bien branchés et qu’ils
fonctionnent correctement.
11 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, vérifier toujours
si les clés et outils de réglage ont été retirés.
12 Rallonges
Vérifier la rallonge avant de l’utiliser et la remplacer
si elle est endommagée. Pour utiliser cet outil à
l’extérieur, n’utiliser que des rallonges prévues à
cet effet et portant une inscription adéquate.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser des outils ou
des accessoires de trop petite taille pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus. Ne pas forcer sur l’outil.
Attention ! L’utilisation d’accessoires ou la
réalisation de travaux autres que ceux
recommandés dans ce manuel pourrait entraîner
un risque de blessure corporelle.
14 Contrôler si l’outil est endommagé
Avant toute utilisation, s’assurer que l’outil et le
câble d’alimentation ne sont pas endommagés.
Vérifier l’alignement des pièces en mouvement,
leur prise et toute rupture de pièces, tout
endommagement des protections et des
interrupteurs et toutes autres conditions pouvant
affecter le fonctionnement de l’outil. Veiller à ce
que l’outil fonctionne correctement et qu’il
exécute les tâches pour lesquelles il est conçu.
Ne pas utiliser l’outil si une pièce est défectueuse.
Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur marche/arrêt
ne fonctionne pas. Faire remplacer toute pièce
endommagée par un agent DEWALT agréé.
Ne jamais essayer de le réparer soi-même.
15 Pour débrancher l’outil
Éteindre l’outil puis attendre qu’il s’arrête
complètement avant de le laisser sans surveillance.
Débrancher l’outil lorsqu’il n’est pas utilisé,
avant de changer toute pièce ou tout accessoire
et avant de procéder à l’entretien.
16 Pour éviter tout démarrage involontaire
Éloignez vos doigts de l’interrupteur pour porter
l’outil. S’assurer que l’outil est en position d’arrêt
avant de le brancher.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne transportez jamais l’outil par le câble.
Ne jamais tirer sur le câble pour le débrancher.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de portée des enfants.
19 Entretenir vos outils avec soin
Garder les outils en bon état et propres afin
d’assurer des conditions de travail optimales et
sûres. Observer les instructions d’entretien et de
changement d’accessoires. Maintenir les poignées
et les interrupteurs secs, propres et exempts
d’huile et de graisse.
20 Réparations
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. Faire réparer l’outil par un agent de
réparation DEWALT agréé. Les réparations ne
devront être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces de rechange
d’origine. Dans le cas contraire, cela pourrait être
très dangereux pour l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles pour
meuleuses
• Votre meuleuse a été mise au point pour le
tronçonnage et le meulage de la maçonnerie et
de l’acier.
Ne pas tronçonner ou meuler du métal
avec un taux de magnésium excédant
les 80%.
• Utiliser uniquement des disques de tronçonnage
et de meulage renforcés.
• Utiliser uniquement les disques de tronçonnage
et de meulage recommandés par le fabricant.
• La vitesse maximale du disque de tronçonnage
ou de meulage doit toujours être égale ou
supérieure à la vitesse à vide imprimée sur la
plaquette d’identification de l’outil.
37
FRANÇAIS
• Ne pas tronçonner des pièces de travail exigeant
une profondeur de coupe plus grande que celle
du disque de tronçonnage.
• N’utilisez pas des disques de meulage et de
tronçonnage ne répondant pas aux dimensions
stipulées dans les données techniques.
N’utilisez aucune entretoise pour monter un
disque sur l’arbre.
• Vérifiez l’état des disques de meulage et de
tronçonnage avant chaque utilisation. N’utilisez
pas de disque ébréché, fissuré ou autre.
• Vérifiez le cas échéant que des papiers-buvard
sont utilisés lorsque le disque est placé sur l’arbre.
• Lors de l’utilisation d’un disque à trou fileté,
vérifiez que le filetage est assez long pour
accueillir l’arbre.
• Vérifiez que le disque de meulage ou de
tronçonnage est bien monté correctement avant
utilisation.
• Laissez l’outil tourner à vide dans une position
sûre pendant au moins 30 secondes. Si vous
observez une vibration importante ou autre,
arrêtez l’outil et vérifiez-le pour déterminer la cause.
• N’utilisez pas l’outil sans les carters.
• Vérifiez que la pièce de travail est bien
correctement soutenue.
• Ne l’utilisez pas à proximité de liquides
inflammables, de gaz ou de poussières.
Les étincelles, les copeaux chauds provenant du
tronçonnage ou l’arc des charbons du moteur
pourraient enflammer les matériaux combustibles.
• Ne vous placez pas dans l’alignement du disque
lorsque vous utilisez l’outil. Tenez toutes les
autres personnes à distance de la zone de travail.
• N’utilisez pas de disques de tronçonnage pour le
meulage latéral.
• N’activez pas le bouton de verrouillage de l’arbre
lorsque l’outil fonctionne.
• Prenez garde à la roue qui continue à tourner
pendant un court laps de temps lorsque l’outil
est éteint.
• Rangez toujours les disques de meulage et de
tronçonnage dans un endroit sec.
Étiquettes sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont illustrés sur l’outil :
Lire le manuel d’abord
38
Porter des lunettes de protection
Munissez d’une protection auditive
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Meuleuse d’angle
1 Carter de protection
1 Poignée latérale
1 Jeu de flasques
1 Clé à ergots
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Votre meuleuse d’angle a été mise au point pour
une utilisation professionnelle.
1 Interrupteur marche/arrêt
2 Bouton de blocage
Bouton de déblocage (France uniquement)
3 Bouton de blocage de l’arbre
4 Carter de protection
5 Poignée latérale
D28413/D28414/D28420/D28422/D28423/D28432C/
D28750 - Dispositif de démarrage progressif
Le dispositif de démarrage progressif permet
d’éviter l’à-coup du démarrage. Ceci est
particulièrement utile en cas de travaux dans des
espaces restreints.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
FRANÇAIS
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un câble
de rallonge homologué adapté pour la puissance
absorbée de cet outil (voir les caractéristiques
techniques). La section minimum du conducteur est
de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
Assemblage et réglage
Montage et démontage du disque de meulage
ou de tronçonnage (fig. C1- C3).
• Posez la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers
vous.
• Placez correctement le flasque intérieur (10) sur
l’arbre (11) comme indiqué (fig.C1)
• Placez le disque (12) sur l’arbre (10) comme
indiqué (fig. C2). Lorsque vous placez un disque
avec un centre surélevé, assurez-vous que le
centre surélevé (13 ) est bien placé face au
flasque (10).
• Placez correctement le flasque extérieur (14) sur
l’arbre (11) comme indiqué (fig.C3) :
- l’anneau du flasque (14) doit faire face au
disque lorsque vous placez un disque de
meulage (A) ;
- la face de l’anneau du flasque (14) doit être
placée à l’opposé de la face du disque lorsque
vous placez un disque de tronçonnage (B).
• Enfoncez le bouton de blocage de l’arbre (3) et
faites tourner l’arbre jusqu’à ce qu’il se bloque
(fig. C2).
• Serrez le flasque (14) avec la clé à ergots fournie.
• Relâchez le bouton de blocage de l’arbre.
• Pour démonter le disque, desserrez le flasque
(14) avec la clé à ergots.
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au réglage.
N’utilisez pas de disque endommagé.
Montage et démontage du carter de protection
(fig. B )
• Poser la meuleuse sur le dos, l’arbre dirigé vers
vous.
• Dévissez le système de blocage (6) et placez le
carter protecteur (4) sur l’outil selon le schéma.
• Alignez les fiillets (7) avec les encoches (8).
• Enfoncez le carter de protection et faites-le
tourner jusqu’à la position souhaitée.
• Augmentez au besoin la force de blocage en
serrant la vis (9).
• Serrez le dispositif de blocage.
• Pour démonter le carter, dévissez le système de
blocage.
N’utilisez pas l’outil sans carter
protecteur.
Montage d’une brosse métallique
• Vissez la brosse métallique directement sur
l’arbre, sans utiliser le flasque ni l’écrou.
Montage de la poignée latérale (fig. D1 & D2)
• Pour le meulage vissez la poignée latérale (5)
fermement dans l’un des trous (15) des deux
côtés du boîtier d’engrenage (fig. D1).
• Pour le tronçonnage vissez la poignée latérale (5)
fermement dans l’orifice supérieur (16) ou dans
l’un des trous (17) des deux côtés du boîtier
d’engrenage (fig. D2).
D28423/D28432C - Rotation de la poignée
principale (fig. E1 & E2)
La poignée rotative permet à l’utilisateur de mieux
tenir l’outil en main lors des applications de
tronçonnage lorsque la poignée latérale est montée
sur le trou supérieur.
39
FRANÇAIS
La poignée rotative peut être placée à des angles de
30°, 60° et 90° à droite ou à gauche.
• Tirez sur la languette à ressort (18) pour
déverrouillez le mécanisme de rotation (fig. E1).
Maintenez la languette dans cette position.
• Faites tourner la poignée (19) dans la position
voulue (fig. E2)
• Relâchez la languette dans la position voulue.
• Vérifiez que le mécanisme de rotation est bien
bloqué.
N’utilisez l’outil que si la poignée rotative
est bloquée en place.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Assurez-vous que tous les matériaux à
meuler ou à tronçonner sont bien fixés.
• Appliquez une force modérée sur l’outil.
N’exercez pas de pression sur les côtés
du disque.
• Évitez la surcharge. Si l’outil chauffe,
laissez-le tourner quelques minutes sans
charge.
Avant la mise en marche:
• Monter le carter de protection et la meule ou le
disque de tronçonnage adaptés. Ne pas utiliser
de meules ou de disques trop usés.
• Vérifier le montage des flasques intérieur et
extérieur.
• Vérifier si la meule ou le disque tourne dans le
sens des flèches sur l’accessoire et l’outil.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
L’interrupteur marche/arrêt est équipé d’un
interrupteur de déblocage ou d’un interrupteur de
blocage pour un fonctionnement en continu.
Interrupteur marche/arrêt (1) avec interrupteur de
blocage (2).
• Pour mettre l’outil en marche, libérez le bouton
de blocage (2) et appuyez ensuite sur
l’interrupteur marche/arrêt (1).
• Relâchez l’interrupteur de blocage (2).
40
• Pour arrêter l’outil, appuyez de nouveau sur
l’interrupteur marche/arrêt.
Interrupteur marche/arrêt (1) avec interrupteur de
déblocage (2) (France uniquement).
• Pour mettre l’outil en marche, libérez le bouton
de déblocage (2) et appuyez ensuite sur
l’interrupteur marche/arrêt (1).
• Relâchez l’interrupteur de déblocage (2).
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Ne mettez pas en marche et n’arrêtez
pas l’outil lorsqu’il est en charge.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend en large mesure d’un entretien
soigneux et régulier.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve
d’achat. Ce service comprend pièces et maind’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des
accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
41
ITALIANO
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni
tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
D28410
230
2.100
8.500
180
M14
kg 4,7
D28411
230
2.100
6.500
230
M14
4,7
D28413
230
2.200
8.500
180
M14
4,7
D28414
230
2.200
6.500
230
M14
4,7
D28422
230
2.400
8.500
180
M14
kg 5,3
D28423
230
2.400
6.500
230
M14
5,3
D28432C
230
2.600
6.500
230
M14
5,3
D28750
230
2.400
5.000
230
M14
5,3
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Diametro mola
Mandrino
Peso
V
W
min-1
mm
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Diametro mola
Mandrino
Peso
V
W
min-1
mm
Fusibili:
Modelli da 230 V
Dichiarazione CE di conformità
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
42
D28421
230
2.300
6.500
230
M14
5,3
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Pericolo d’incendio.
D28420
230
2.300
8.500
180
M14
5,3
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
ITALIANO
Il livello di rumorosità è conforme alle norme 86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla norma EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
LpA (rumorosità)
dB(A)*
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
LWA (potenza sonora)
dB(A)
99,5
98,5
98,5
98,5
99,5
99,5
99,0
98,5
98,5
99,0
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito.
Il valore medio quadratico ponderato dell’accelerazione secondo EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
5,8 m/s2
5,95 m/s2 5,8 m/s2
5,9 m/s2
5,95 m/s2 6,1 m/s2
5,9 m/s2
5,5 m/s2
5,9 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre
le elementari norme di sicurezza atte a ridurre i
rischi d’incendio, scariche elettriche e ferimenti.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente
le istruzioni di cui al presente manuale.
Conservare questo manuale di istruzioni per
successive consultazioni.
Informazioni generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare
l’utensile in ambienti carichi di umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
l’utensile quando vi sia rischio di provocare un
incendio o una esplosione, per es. in luoghi con
atmosfera gassosa o infiammabile.
5,9 m/s2
3 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone o
animali di avvicinarsi alla zona di lavoro, toccare
l’utensile o il cavo di alimentazione.
4 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Raccogliere i capelli se si
portano lunghi. Quando si lavora all’esterno, è
preferibile indossare dei guanti adeguati e delle
scarpe antisdrucciolevoli.
5 Protezione personale
Indossate occhiali di sicurezza. Indossate una
mascherina contro la polvere ogni volta che l’uso
dell’utensile provochi polvere o schegge. Se tali
particelle possono essere particolarmente calde,
indossare anche un grembiule resistente al caldo.
Fare sempre uso di sistemi di otoprotezione.
6 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
7 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
8 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso. Non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
43
ITALIANO
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare. Ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
10 Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere
Se sono forniti i dispositivo per la connessione
delle macchina aspirazione e raccolta della
polvere, verificare che vengano collegate e
utilizzate correttamente.
11 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti
di misura
Prima di mettere in funzione l’utensile si abbia
cura di togliere chiavi e altri strumenti.
12 Prolunghe
Ispezionare la prolunga prima dell’uso e sostituirla
se è danneggiata. Quando l’utensile viene
impiegato all’esterno, usare unicamente le
prolunghe per uso esterno.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza
limitata impiegandoli per lavori destinati ad utensili
di maggiore potenza. Non forzare l’utensile.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi o l’impiego del presente utensile per scopi
diversi da quelli indicati nel presente manuale
d’uso comportano il rischio di infortuni.
14 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’utensile
e il cavo elettrico per rilevare eventuali danni.
Controllare se ci sono parti non allineate o parti
mobili con gioco, pezzi rotti, danni alle protezioni o
agli interruttori e qualsiasi altra condizione che
possa incidere sul funzionamento dell’utensile.
Accertare che l’utensile funzioni come previsto e
che venga impiegato per lo scopo per cui è stato
progettato. Non usate l’utensile se presenta
elementi danneggiati o difettosi. Non impiegare
l’utensile se non è possibile accenderlo e spegnerlo
mediante l’interruttore. Eventuali componenti
difettosi o danneggiati vanno sostituiti o riparati da
un tecnico autorizzato. Non tentare mai di effettuare
delle riparazioni.
15 Scollegare l’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
44
Estrarre la spina dalla presa di alimentazione
quando l’utensile non è in uso, o prima di
cambiare pezzi, accessori o complementi o
prima di eseguire lavori di manutenzione.
16 Evitare accensioni accidentali
Quando si trasporta l’utensile, non tenere il dito
sull’interruttore. Prima di collegare l’utensile alla
presa, verificare che sia spento.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trasportare mai l’utensile afferrandolo per il
cavo. Non tirare mai il cavo per estrarlo dalla
presa. Proteggere il cavo dal calore, dagli olii
minerali e dagli bordi taglienti.
18 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli utensili elettrici in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
19 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Mantenere le impugnature e gli
interruttori asciutti, puliti e senza tracce di olio o
grassi.
20 Riparazioni
Il presente utensile elettrico è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti. Rivolgersi ai
Centri di Assistenza Tecnica autorizzati DEWALT
per le riparazioni Le riparazioni devono essere
eseguite soltanto da personale qualificato e con
pezzi di ricambio originali, per evitare di esporre
gli utenti a considerevoli rischi.
Norme supplementari di sicurezza per le
smerigliatrici
• La Vostra smerigliatrice è stata concepita per
lavorare su elementi in muratura e acciaio.
In quanto infiammabili, si eviti di tagliare
o smerigliare metalli in lega leggera con
un tenore di magnesio superiore all’80%.
• Impiegare esclusivamente come accessori le mole
abrasive ed i dischi da taglio rinforzati con fibre.
• Impiegare esclusivamente le mole abrasive ed i
dischi da taglio raccomandati dal costruttore.
• La massima velocità consentita per la mola
abrasiva o il disco da taglio deve sempre essere
pari o superiore alla velocità senza carico
riportata sulla targhetta dell’utensile.
ITALIANO
• Non tagliare pezzi per la cui esecuzione sia
richiesta una profondità di taglio superiore a
quella massima consentita dal disco da taglio.
• Non usare dischi da taglio e mole abrasive non
conformi alle dimensioni riportate nella scheda
con i dati tecnici. Non usare distanziatori per
adattare un disco sul mandrino.
• Prima di ogni uso, ispezionare i dischi da taglio e
le mole. Non usare dischi scheggiati, spaccati o,
comunque, danneggiati.
• Se è in dotazione, assicurarsi di utilizzare il
tampone quando si fissa il disco sul mandrino.
• Quando s’installa un disco con foro filettato,
controllare che la filettatura sia sufficientemente
lunga da accogliere il mandrino.
• Prima dell’uso, verificare che il disco di taglio o la
mola abrasiva siano montati correttamente.
• In un’area sicura, lasciare in funzione l’utensile privo
di carico per almeno 30 secondi. Se si osservano
vibrazioni notevoli o altri difetti, spegnere l’utente
e controllarlo per determinarne la causa.
• Non mettere in funzione l’utensile, se non sono
installati i ripari.
• Controllare che il pezzo da lavorare sia fissato
correttamente.
• Non usare l’utensile in prossimità di polvere, gas
o liquidi infiammabili. Le scintille o le schegge
surriscaldate prodotte dalle spazzole del motore
da taglio o ad arco potrebbero incendiare i
materiali combustibili.
• Non mettere in moto l’utensile quando si sta in
piedi in linea con il disco. Allontanare gli astanti
dall’area di lavoro.
• Non utilizzare i dischi da taglio per smerigliare.
• Non agire sul blocco del mandrino quando
l’utensile è in funzione.
• Attenzione: dopo lo spegnimento dell’utensile,
la ruota continua a girare per un certo periodo.
• Conservare sempre i dischi da taglio e le mole
per smerigliatura in un luogo asciutto.
Etichette sull’attrezzo
Sull’utensile sono presenti le seguenti immagini:
Leggere il manuale di istruzioni prima di
mettere in funzione
Indossare una protezione per le orecchie
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Smerigliatrice angolare
1 Riparo
1 Impugnatura laterale
1 Gruppo flangia
1 Chiave a due naselli
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
La smerigliatrice angolare è stata messa a punto per
operazioni professionali di taglio e smerigliatura.
1 Interruttore acceso/spento
2 Interruttore di bloccaggio/
Interruttore di sbloccaggio (solo in Francia)
3 Blocca-albero
4 Riparo
5 Impugnatura laterale
D28413/D28414/D28420/D28422/D28423/
D28432C/D28750 - Funzione di avviamento lento
La funzione di avvio lento permette di acquistare
velocità gradualmente, evitando l’accelerazione
iniziale all’accensione. Questa funzione è
particolarmente utile quando si lavora in spazi limitati.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
Indossare occhiali protettivi
45
ITALIANO
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Montaggio e smontaggio della mola o del disco
da taglio (fig. C1 - C3)
• Mettere la smerigliatrice angolare su un piano,
con il riparo rivolto verso l’alto.
• Inserire correttamente la flangia (11) sul mandrino
(11) (fig. C1)
• Mettere il disco (12) sulla flangia (10) (fig. C2).
Se il disco è sollevato al centro, accertare che
l’area in rilievo (13) sia rivolta verso la flangia (10).
• Avvitare la flangia esterna (14) sul mandrino (11)
(fig. C3).
- quando si installa un disco abrasivo (A), l’anello
della flangia (14) deve essere rivolto verso il
disco;
- quando si installa un disco da taglio (B), l’anello
della flangia (14) deve essere rivolto in direzione
opposta al disco.
• Premere il fermo del mandrino (3) e ruotare il
mandrino (14) sino a che non si blocca in
posizione (fig. C2).
• Serrare la flangia (14) utilizzando la chiave a due
naselli in corredo.
• Sbloccare il fermo del mandrino.
• Per togliere il disco, allentare la flangia (14)
usando con la chiave a due naselli.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Montaggio e smontaggio del riparo (fig. B)
• Collocare la smerigliatrice angolare su un piano,
con il mandrino rivolto verso l’alto.
• Sbloccare il fermo di bloccaggio (6) e tenere il
riparo (4) sopra l’utensile, come illustrato.
• Allineare le linguette (7) alle fessure (8).
• Spingere in basso il riparo e ruotarlo in posizione.
• Se necessario, aumentare la forza di bloccaggio
serrando la vite (9).
• Stringere il fermo di bloccaggio.
• Per togliere il riparo, sbloccare il fermo di
bloccaggio.
Non usare mai l’utensile senza il riparo.
46
Non usare una mola danneggiata.
Montaggio della spazzola metallica a tazza
• Avvitare la spazzola metallica a tazza
direttamente sul mandrino, senza adoperare la
flangia filettata e il distanziale.
Montaggio dell’impugnatura laterale (fig. D1 & D2)
• Per molare, avvitare strettamente l’impugnatura
laterale (5) in uno dei fori (15) ricavati su entrambi
i fianchi della scatola ingranaggi (fig. D1).
• Per tagliare, avvitare strettamente l’impugnatura
laterale (5) in uno dei fori superiori (16) o in uno
dei fori (17) ricavati su entrambi i fianchi della
scatola ingranaggi (fig. D2).
D28423/D28432C - Rotazione dell’impugnatura
principale (fig. E1 & E2)
Durante le operazioni di taglio, l’impugnatura rotante
offre un sostegno più comodo, con l’impugnatura
laterale montata nel foro superiore.
ITALIANO
L’impugnatura rotante può essere posizionata a 30°,
60° e 90° sia verso destra sia verso sinistra.
• Tirare la linguetta elastica (18) fino a sbloccare il
meccanismo ruotante (fig. E1). Mantenere la
linguetta in posizione estratta.
• Ruotare l’impugnatura (19) nella posizione
desiderata (fig. E2).
• Lasciare la linguetta e bloccarla in posizione.
• Controllare che il meccanismo rotante sia bloccato.
Non usare l’utensile se l’impugnatura
rotante non è in posizione bloccata.
Interruttore on / off (1) con interruttore di
sbloccaggio (2) (solo in Francia)
• Per mettere in funzione l’utensile, spingere
l’interruttore di sbloccaggio (2) e poi azionare
l’interruttore on / off (1).
• Lasciare andare l’interruttore di sbloccaggio (2).
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Non accendere o spegnere l’utensile se
questo è sotto carico.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertare di avere bloccato in posizione
tutti i materiali da smerigliare o tagliare.
• Esercitare solo una leggera pressione
sull’utensile. Non esercitare pressioni
laterali sul disco.
• Evitare carichi eccessivi. Se l’utensile si
riscalda, lasciarlo girare a vuoto per
qualche minuto.
Prima del funzionamento:
• Applicare la difesa e la mola o il disco da taglio.
Non utilizzare mole o dischi eccessivamente
usurati.
• Assicurarsi che la flangia interna e la flangia
esterna siano montate correttamente.
• Verificare che il disco o la mola girino nel senso
delle frecce riportate sull’accessorio stesso e
sull’apparecchio.
Accensione e spegnimento (on e off) (fig. A)
L’interruttore on / off è munito di un interruttore di
bloccaggio o di sbloccaggio che consente il
funzionamento continuativo.
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Interruttore on / off (1) con interruttore
di bloccaggio (2)
• Per mettere in funzione l’utensile, spingere
l’interruttore di bloccaggio (2) e poi azionare
l’interruttore on / off (1).
• Lasciare andare l’interruttore di bloccaggio (2).
• Per arrestare l’utensile, premere di nuovo
l’interruttore on/off.
47
ITALIANO
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di lavorazione
o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di
acquisto, provvederemo alla sostituzione gratuita
delle parti difettose o a nostro giudizio, alla
sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero, dal
nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per ottenere
l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più
vicino (si prega di consultare il retro del presente
manuale). In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo
di dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
48
NEDERLANDS
HAAKSE SLIJPER
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling en
innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
D28410
230
2.100
8.500
180
M14
kg 4,7
D28411
230
2.100
6.500
230
M14
4,7
D28413
230
2.200
8.500
180
M14
4,7
D28414
230
2.200
6.500
230
M14
4,7
D28422
230
2.400
8.500
180
M14
kg 5,3
D28423
230
2.400
6.500
230
M14
5,3
D28432C
230
2.600
6.500
230
M14
5,3
D28750
230
2.400
5.000
230
M14
5,3
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Schijfdiameter
Spindel
Gewicht
V
W
min-1
mm
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Schijfdiameter
Spindel
Gewicht
V
W
min-1
mm
Zekeringen:
230 V machines
D28420
230
2.300
8.500
180
M14
5,3
D28421
230
2.300
6.500
230
M14
5,3
EG-Verklaring van overeenstemming
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Brandgevaar.
49
NEDERLANDS
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG & 98/37/EEG, gemetenvolgens EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
LpA (geluidsdruk)
dB(A)*
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
99,5
98,5
98,5
98,5
99,5
99,5
99,0
98,5
98,5
99,0
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor gehoorbescherming.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de versnelling overeenkomstigEN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
5,8 m/s2
5,95 m/s2 5,8 m/s2
5,9 m/s2
5,95 m/s2 6,1 m/s2
5,9 m/s2
5,5 m/s2
5,9 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door
voordat u met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot
ongelukken leiden.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de
machine niet in een vochtige of natte omgeving.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht
(250 – 300 Lux). Gebruik de machine niet op
plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat,
b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen of
gassen.
50
5,9 m/s2
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het
werkgebied en laat ze de machine of de
elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Houd lang haar bijeen. Draag bij het
werken buitenshuis bij voorkeur geschikte
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden
waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen. Draag
eveneens een hittebestendig schort indien de
vrijkomende spanen aanzienlijk heet kunnen zijn.
Draag altijd gehoorbescherming.
6 Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Bij gebruik onder extreme
werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid,
ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de
elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek(FI)-schakelaar voor te schakelen, verhoogd
worden.
7 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
8 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
NEDERLANDS
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
10 Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de
aansluiting van stofafvoer en voorzieningen voor
stofopvang, zorg dan dat deze zijn aangesloten
en naar behoren worden gebruikt.
11 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
12 Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer.
Vervang het snoer indien het beschadigd is.
Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik
van verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik
buitenshuis en als zodanig zijn gemerkt.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Overbelast de machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend
volgens bestemming.
14 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade.
Controleer of alle bewegende delen correct
gemonteerd zijn, of er geen onderdelen gebroken
zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars
beschadigd zijn en of er andere gebreken zijn die
invloed op de werking van de machine zouden
kunnen hebben. Vergewis u er van dat de machine
correct werkt. Gebruik de machine niet als enig
onderdeel defect is. Gebruik de machine niet als
de aan/uit-schakelaar niet werkt. Defecte of
beschadigde onderdelen dienen door een erkend
DEWALT servicecentrum te worden vervangen.
Probeer nooit om de machine zelf te repareren.
15 Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de
machine volledig tot stilstand is gekomen voordat
u deze achterlaat.
Verwijder de stekker uit het stopcontact als u de
machine niet gebruikt, voordat u gereedschappen,
accessoires of onderdelen van de machine
verwisselt en voordat u onderhoud aan de
machine uitvoert.
16 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag de machine niet met een vinger aan de
schakelaar. Wees ervan verzekerd dat de machine
is uitgeschakeld voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
17 Misbruik het snoer niet
Draag de machine nooit aan het netsnoer. Trek
niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te
worden opgeborgen in een droge, afsluitebare
plaats, buiten bereik van kinderen.
19 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Houd de handgrepen en
schakelaars droog en vrij van olie en vet.
20 Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Wendt u voor reparaties
tot een erkend DEWALT Service-center
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door bevoegde vakmensen en met behulp van
originele reserveonderdelen; anders kan er een
aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor slijpers
• Uw slijper is ontworpen voor het afbramen en
doorslijpen van steen en staal.
Bewerk geen lichte metalen met een
magnesiumgehalte van meer dan 80%;
deze metalen zijn brandbaar.
• Gebruik geen andere accessoires dan
vezelversterkte afbraam- en doorslijpschijven.
• Gebruik uitsluitend de aanbevolen afbraam- en
doorslijpschijven.
• Het maximum toegestane toerental van de
afbraam- of doorslijpschijf moet altijd gelijk zijn
aan of groter zijn dan het op het typeplaatje van
de machine vermelde onbelaste toerental.
51
NEDERLANDS
• Slijp geen werkstukken door waarvan de dikte
groter is dan de maximale werkdiepte van de
doorslijpschijf.
• Gebruik geen afbraam- en doorslijpschijven die
niet overeenkomstig de afmetingen zijn zoals
opgegeven in de technische gegevens.
Gebruik geen asringen om een schijf passend op
de spindel te maken.
• Inspecteer afbraam- en doorslijpschijven voor
ieder gebruik. Gebruik geen beschadigde,
gebarsten of anderszins defecte schijven.
• Zorg ervoor dat het flenspapier, indien aanwezig,
wordt gebruikt als de schijf op de spindel wordt
bevestigd.
• Zorg bij het gebruik van de schijf met draadgat
ervoor dat de draad lang genoeg is zodat hij
precies op de spindel past.
• Zorg ervoor dat voor gebruik de afbraam- en
doorslijpschijf correct is gemonteerd.
• Laat het apparaat minimaal 30 seconden zonder
belasting in een veilige positie draaien. Indien er
sprake is van overmatige trilling of als een defect
optreedt, zet dan het apparaat uit en controleer
alles om erachter te komen wat de oorzaak is.
• Gebruik de machine niet zonder dat de
beschermkap is geplaatst.
• Controleer of het werkstuk goed is ondersteund.
• Gebruik de machine niet in de buurt van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Vonken
of gloeiende spaanders van het zagen of
vonkende koolstofborstels kunnen ontvlambare
materialen ontsteken.
• Bedien de machine niet terwijl u in lijn met de
schijf staat. Houd andere personen uit het
werkgebied vandaan.
• Gebruik doorslijpschijven niet om af te bramen.
• Bedien de spindelvergrendeling niet terwijl de
machine in werking is.
• Houd er rekening mee dat na het uitschakelen
van het apparaat het wiel nog enige tijd rond blijft
draaien.
• Bewaar afbraam- en doorslijpschijven altijd op
een droge plaats.
Labels op de machine
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Lees voor het gebruik de handleiding
52
Draag een veiligheidsbril
Draag gehoorbescherming
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Haakse slijper
1 Beschermkap
1 Zijhandgreep
1 Set flenzen
1 Spansleutel
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw haakse slijper is ontworpen voor professionele
afbraam- en doorslijptoepassingen.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Blokkeerknop/
Deblokkeerknop (alleen voor Frankrijk)
3 Spindelblokkering
4 Beschermkap
5 Zijhandgreep
D28413/D28414/D28420/D28422/D28423/
D28432C/D28750 - Aanloopstroombegrenzing
Dankzij de aanloopstroombegrenzing komt de motor
bij het starten van de machine langzaam en zonder
aanloopschok op toeren. Dit is bijzonder praktisch
bij het werken in kleine ruimtes.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
NEDERLANDS
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan
een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is voor
het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Monteren en demonteren van de beschermkap
(fig. B)
• Leg de machine met de spindel naar boven op
een tafel.
• Draai de vergrendeling (6) los en houd de
beschermkap (4) boven het apparaat zoals
aangegeven.
• Breng de nokken (7) op één lijn met de sleuven (8).
• Druk de beschermkap naar beneden de draai
hem tot de vereiste positie.
• Verhoog de klemdruk, indien nodig, door de
schroef iets aan te draaien (9).
• Zet de vergrendeling vast.
• Maak de vergrendeling los om de beschermkap
te verwijderen.
Gebruik het apparaat nooit als de
beschermkap niet is geplaatst.
Aanbrengen en verwijderen van een afbraam- en
doorslijpschijf (fig. C1 - C3)
• Leg de machine met de beschermkap naar
boven op een tafel.
• Plaats de binnenflens (10) correct op de spindel
(11) (fig. C1).
• Plaats de schijf (12) op de flens (10) (fig. C2).
Zorg ervoor dat bij het plaatsen van een schijf
met verhoging in het midden, de verhoging (13)
tegen de flens (10) is geplaatst.
• Schroef de buitenste flens (14) op de spindel
(11). (fig. C3):
- bij het plaatsen van een afbraamschijf (A) moet
de ring op de flens (14) tegen de schijf worden
geplaatst;
- bij het plaatsen van een doorslijpschijf (B) moet
de ring op de flens (14) niet aan de kant van de
schijf worden geplaatst;
• Druk de spindelvergrendeling (3) in en verdraai de
spindel (11) totdat deze in de juiste positie
vastklikt (fig. C2)
• Draai de flens (14) aan met behulp van de
meegeleverde spansleutel.
• Laat de spindelvergrendeling los.
• Draai de flens (14) met de spansleutel los om de
schijf te verwijderen.
Gebruik geen beschadigde schijf.
Monteren van een komstaaldraadborstel
• Schroef de komstaaldraadborstel direct op de
spindel, zonder gebruik van de flens en de
flensmoer.
Monteren van de zijhandgreep (fig. D1 & D2)
• Draai voor het afbramen de zijhandgreep (5)
stevig vast in een van de gaten (15) aan
weerszijde van het motorhuis (fig. D1).
• Draai voor het doorslijpen de zijhandgreep (5)
stevig vast in een van de gaten (16) aan
weerszijde van het motorhuis (fig. D2).
D28423/D28432C - Draaien van de hoofdgreep
(fig. E1 & E2)
Als de zijhandgreep gemonteerd is in het bovenste
gat, zorgt de draaihandgreep voor een
comfortabeler gebruik bij doorslijpapplicaties.
De draaihandgreep kan worden gepositioneerd op
30°, 60° and 90°, zowel links als rechts.
• Trek aan de geveerde lip (18) om het
draaimechanisme (fig. E1) te ontgrendelen. Houd
de lip in de uitgetrokken positie.
• Draai de handgreep (19) tot in de gewenste
positie (fig. E2).
• Laat de lip los en vergrendel hem in de juiste
positie.
• Controleer of het draaimechanisme is geblokkeerd.
53
NEDERLANDS
Gebruik het apparaat niet voordat de
draaihandgreep in de juist positie is
vastgezet.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Controleer of alle werkstukken die
afgebraamd of doorgeslepen moeten
worden goed vastgeklemd zijn.
• Oefen slechts een lichte druk op de
machine uit. Voer geen zijdelingse druk
op de schijf uit.
• Voorkom overbelasting. Laat de machine
in geval van oververhitting een paar
minuten onbelast draaien.
Voor gebruik:
• Monteer de juiste beschermkap en afbraam- of
doorslijpschijf. Gebruik geen overmatig versleten
of beschadigde schijven.
• Controleer of de binnen- en buitenflens juist zijn
gemonteerd.
• Controleer de draairichting van de schijf aan de
hand van de pijlen op de machine en de schijf.
In- en uitschakelen (fig. A)
De aan/uit-schakelaar is voorzien van een
deblokkeerknop of een blokkeerknop voor continue
gebruik.
Aan/uit-schakelaar (1) met blokkeerknop (2)
• De machine starten: druk de deblokkeerknop (2)
in en vervolgens de aan/uit-schakelaar (1).
• Ontgrendel de blokkeerknop (2).
• Druk de aan/uit-schakelaar opnieuw in om de
machine te stoppen.
Aan/uit-schakelaar (1) met deblokkeerknop (2)
(alleen voor Frankrijk)
• De machine starten: druk de deblokkeerknop (2)
in en vervolgens de aan/uit-schakelaar (1).
• Ontgrendel de deblokkeerknop (2).
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Schakel de machine nooit in of uit bij
volle belasting.
54
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN „NIET GOED, GELD TERUG“ GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
55
NORSK
VINKELSLIPER
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en
av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
D28410
230
2.100
8.500
180
M14
kg 4,7
D28411
230
2.100
6.500
230
M14
4,7
D28413
230
2.200
8.500
180
M14
4,7
D28414
230
2.200
6.500
230
M14
4,7
D28422
230
2.400
8.500
180
M14
kg 5,3
D28423
230
2.400
6.500
230
M14
5,3
D28432C
230
2.600
6.500
230
M14
5,3
D28750
230
2.400
5.000
230
M14
5,3
Spenning
Motoreffekt
Turtall, ubelastet
Skive diameter
Spindel
Vekt
V
W
min-1
mm
Spenning
Motoreffekt
Turtall, ubelastet
Skive diameter
Spindel
Vekt
V
W
min-1
mm
D28421
230
2.300
6.500
230
M14
5,3
CE-Sikkerhetserklæring
Sikring:
230 V
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
56
D28420
230
2.300
8.500
180
M14
5,3
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
NORSK
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
LpA (lydnivå)
dB(A)*
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
99,5
98,5
98,5
98,5
99,5
99,5
99,0
98,5
98,5
99,0
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte hørselen.
Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
5,8 m/s2
5,95 m/s2 5,8 m/s2
5,9 m/s2
5,95 m/s2 6,1 m/s2
5,9 m/s2
5,5 m/s2
5,9 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av elektroverktøy må du alltid følge de
gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere
faren for brann, elektrisk støt og personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen
før du begynner å bruke verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet
i våte eller fuktige omgivelser. Sørg for god
belysning på arbeidsområdet (250 - 300 lux).
Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å
forårsake brann eller eksplosjon, for eksempel i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i
nærheten av arbeidsområdet eller berøre
verktøyet eller strømkabelen.
5,9 m/s2
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan
sette seg fast i de bevegelige delene. Bruk hårnett
hvis du har langt hår. Ved arbeid utendørs bør du
bruke egnede hansker og fottøy som ikke glir.
5 Personlig vern
Bruk vernebriller. Bruk en ansikts- eller
støvmaske når arbeidet kan forårsake støv eller
flyvende partikler. Hvis slike partikler kan bli svært
varme, bør du også bruke et varmehindrende
forkle. Bruk alltid hørselsvern.
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater
(f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap).
Når verktøyet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av
metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å
montere en isolerende transformator eller en (FI)
jordfeilbryter.
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god
balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
9 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å styre
verktøyet.
10 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av
støvavsug og støvoppsamling, må du sørge for
at dette koples til og brukes riktig.
57
NORSK
11 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er
fjernet, før du starter verktøyet.
12 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og
bytte den ut hvis den er skadet. Når du bruker
verktøyet utendørs, må du bare bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs
bruk og er merket for dette.
13 Bruk riktig verktøy.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken.
Ikke bruk underdimensjonert verktøy eller tilbehør
til å gjøre jobber som egentlig krever kraftig
verktøy. Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere
jobb om det brukes med den hastigheten det er
beregnet for. Overbelast ikke verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som
anbefales i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre
risiko for personskade.
14 Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig
for skade før bruk. Kontroller at de bevegelige
delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
Kontroller også at de øvrige delene, brytere og
verneutstyr ikke er skadet, og at det ikke foreligger
noen andre feil som kan påvirke verktøyets
funksjon. Kontroller at verktøyet fungerer som det
skal og utfører beregnet funksjon. Bruk aldri
verktøyet hvis noen av delene er skadet. Ikke bruk
verktøyet hvis det ikke er mulig å slå det på og av
med strømbryteren. Hvis feil oppstår, skal delene
repareres eller byttes ut av et autorisert DEWALT
serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
15 Trekk ut støpselet for verktøyet
Slå av verktøyet og vent til det står helt stille,
før du forlater det. Trekk ut støpslet når verktøyet
ikke er i bruk, før du skifter deler på verktøyet,
tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
16 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Bær ikke verktøyet med fingeren på bryteren.
Pass på at verktøyet er slått av før du setter
i støpslet.
17 Stell pent med ledningen
Bær aldri verktøyet i ledningen. Ikke dra i kabelen
når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen
for varme, olje eller skarpe kanter.
58
18 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det
ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig
for barn.
19 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og
sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold
og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak og brytere
tørre, rene og fri for olje og fett.
20 Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
Reparasjon av verktøyet må utføres av en
autorisert DEWALT-reparatør. Reparasjoner må
bare utføres av kvalifiserte personer som benytter
originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret
medføre betydelig fare.
Ekstra sikkerhetsregler for slipere
• Din sliper er utformet til å slipe og kappe murverk
og stål.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke kapp eller slip lett metall med et
magnesiuminnhold over 80%, da denne
metalltypen er brennbar.
Ikke bruk annet utstyr enn fiberarmerte slipehjul
og kappeskiver.
Bruk bare de slipehjulene og kappeskivene som
anbefales av fabrikanten.
Maks. tillatt hastighet på slipehjulet eller
kappeskiven må alltid være lik eller større enn
verktøyets hastighet uten belastning spesifisert
på navneskiltet.
Ikke kapp arbeidsstykker som krever en
maksimal kappedybde som overskrider
kappeskivens dybde.
Ikke bruk slipe- og skjæreskiver som ikke
samsvarer med dimensjonene som er oppgitt i
tekniske data. Ikke bruk mellomstykker for å få
skiven til å sitte på spindelen.
Kontroller slipe- og skjæreskiver før hver bruk.
Bruk ikke skiver med hakk, sprekker eller andre
defekter.
Hvis disse følger med, pass på at det brukes
trekkpapir når skiven monteres på spindelen.
Når det anvendes en skive med gjenget hull,
pass på at gjengen er lang nok til å ta imot
spindelen.
NORSK
• Pass på at slipe- eller skjæreskiven er riktig
montert før bruk.
• La verktøyet gå uten belastning på et sikkert sted
i minst 30 sekunder. Hvis det foreligger betydelig
vibrasjon eller oppstår andre feil, stopp verktøyet
og sjekk det for å finne årsaken.
• Benytt aldri dette verktøyet uten at vernedekselet
er på plass.
• Sjekk at arbeidsstykket er tilstrekkelig stødig.
• Bruk ikke verktøyet i nærheten av antennbare
væsker, gasser eller støv. Gnister eller varmt
spon fra skjæringen eller motorbørstene kan
antenne brennbare materialer.
• Bruk ikke verktøyet mens du står på høyde med
skiven. Hold andre mennesker borte fra
arbeidsområdet.
• Bruk ikke skjæreskiver til sidesliping.
• Bruk ikke spindellåsen mens verktøyet er i drift.
• Vær oppmerksom på at hjulet fortsetter å rotere
en kort stund etter at du har slått verktøyet av.
• Slipe- og skjæreskiver skal alltid lagres på et tørt
sted.
Etiketter på utstyret
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Les bruksanvisningen før sagen tas i
bruk
Beskrivelse (fig. A)
Vinkelsliperen er utarbeidet for profesjonelle slipe- og
kappearbeider.
1 Strømbryter
2 Låsebryter/Åpningsbryter (kun Frankrike)
3 Spindellås
4 Vernedeksel
5 Sidehåndtak
D28413/D28414/D28420/D28422/D28423/
D28432C/D28750 - Myk start
Myk start sørger for en langsom økning av
hastigheten. Denne mekanismen er spesielt nyttig
dersom arbeidsplassen er av begrenset omfang.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Bruk vernebriller
Bruk hørselsvern
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Vinkelsliper
1 Vernedeksel
1 Sidehåndtak
1 Flenssett
1 Pinnenøkkel
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Montering og fjerning av vernedekselet (fig. B)
• Plasser vinkelsliperen på et bord med spindelen
opp.
• Frigjør klammerlåsen (6) og hold vernedekselet (4)
over verktøyet som vist.
• Still festeørene (7) mot innsnittene (8).
• Trykk vernedekselet ned og roter det til ønsket
plassering.
59
NORSK
• Om nødvendig, øk klammerstyrken ved å
stramme til skruen. (9).
• Stram klammerlåsen.
• For å fjerne vernedekselet, frigjør klammerlåsen.
Bruk aldri verktøyet uten at
vernedekselet er på plass.
Montere og fjerne en slipe- eller skjæreskive
(fig. C1 - C3)
• Plasser verktøyet på et bord med vernedekselet
opp.
• Monter den indre flensen (10) riktig på spindelen
(11) (fig. C1).
• Sett skiven (12) på flensen (10) (fig. C2). Når du
monterer en skive med et opphøyet senter, pass
på at det opphøyde senteret (13) er mot flensen (10).
• Skru den ytre flensen (14) inn på spindelen (11)
(fig. C3):
- ringen på flensen (14) må være vendt mot
skiven når du monterer en slipeskive (A),
- ringen på flensen (14) må være vendt bort fra
skiven når du monterer en skjæreskive (B).
• Trykk inn spindellåsen (3) og drei spindelen (11) til
den låses på plass (fig. C2).
• Stram til flensen (14) med fastnøkkelen som
følger med.
• Slipp spindellåsen.
• For å fjerne skiven, løsne flensen (14) med
fastnøkkelen.
Ikke bruk en skadet skive.
Montering av koppformet stålbørste
• Skru den koppformede stålbørsten direkte på
spindelen uten å bruke avstandsringen og den
gjengete flensen.
Montere sidehåndtaket (fig. D1 & D2)
• For sliping, skru sidehåndtaket (5) godt fast i ett
av hullene (15) på siden av gearkassen (fig. D1).
• For skjæring, skru sidehåndtaket (5) godt fast i
topphullet (16) eller et av hullene (17) på siden av
gearkassen (fig. D2).
60
D28423/D28432C - Rotere hovedhåndtaket
(fig. E1 & E2)
Det roterende håndtaket gjør det enklere å utføre
skjærejobber med sidehåndtaket montert i topphullet.
Det roterende håndtaket kan plasseres ved 30°, 60°
og 90° både mot venstre og mot høyre.
• Trekk i fjæringstappen (18) for å åpne
roteringsmekanismen (fig. E1). Hold tappen i
uttrukket stilling
• Roter håndtaket (19) til ønsket posisjon (fig. E2).
• Slipp tappen og lås den på plass.
• Sjekk at roteringsmekanismen er låst.
Bruk ikke verktøyet hvis ikke det
roterende håndtaket er i låst stilling.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Kontroller at alle materialer som skal
slipes eller skjæres er godt fastlåst.
• Trykk bare lett på verktøyet. Anvend ikke
sidetrykk på skiven.
• Unngå overbelastning. Skulle verktøyet
bli varmt, la det gå i noen få minutter
uten belastning.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter passende beskyttelsesdeksel og slipe- eller
kappeskive. Bruk ikke utslitte eller skadde skiver.
• Forsikre deg om at indre og ytre flens er riktig
montert.
• Kontroller at skiven roterer i den retningen som er
angitt på tilleggsutstyret og maskinen.
Skru på og av (fig. A)
På/av-bryteren har en åpningsbryter eller en
låsebryter for kontinuerlig drift.
På/av-bryter (1) med låsebryter (2)
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
låsebryteren (2) og trykker deretter på/avbryteren (1).
• Frigjør låsebryteren (2).
• Du stopper verktøyet ved å trykke på/av-bryteren
en gang til.
NORSK
På/av-bryter (1) med åpningsbryter (2) (kun
Frankrike)
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
åpningsbryteren (2) og deretter på/av-bryteren (1).
• Frigjør åpningsbryteren (2).
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Slå ikke verktøyet på eller av mens det er
belastet.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller ta
kontakt med DEWALT).
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice
omfatter arbeidskostnader. Tilbehørs- og
reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
61
PORTUGUÊS
REBARBADORA
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de experiência, um desenvolvimento contínuo de produtos
e o espírito de inovação fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Dados técnicos
D28410
230
2.100
8.500
180
M14
kg 4,7
D28411
230
2.100
6.500
230
M14
4,7
D28413
230
2.200
8.500
180
M14
4,7
D28414
230
2.200
6.500
230
M14
4,7
D28422
230
2.400
8.500
180
M14
kg 5,3
D28423
230
2.400
6.500
230
M14
5,3
D28432C
230
2.600
6.500
230
M14
5,3
D28750
230
2.400
5.000
230
M14
5,3
Voltagem
Potência absorvida
Velocidade em vazio
Diâmetro do disco
Veio
Peso
V
W
min-1
mm
Voltagem
Potência absorvida
Velocidade em vazio
Diâmetro do disco
Veio
Peso
V
W
min-1
mm
D28420
230
2.300
8.500
180
M14
5,3
D28421
230
2.300
6.500
230
M14
5,3
Fusíveis
Ferramentas de 230 V 10 Ampéres
Declaração CE de conformidade
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
Perigo de incêndio.
62
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
PORTUGUÊS
De acordo com as Directivas 86/188/CEE & 98/37/CEE da Comunidade Europeia, o nível de potência
sonora, medido de acordo com a EN 50144, é:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
LpA (pressão sonora)
dB(A)*
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
90,5
90,0
90,0
D28432C D28750
90,0
90,5
LWA (potência sonora)
dB(A)
99,5
98,5
98,5
98,5
99,5
99,5
99,0
98,5
98,5
99,0
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos.
Valor médio quadrático ponderado em frequência de aceleração conforme à EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
5,8 m/s2
5,95 m/s2 5,8 m/s2
5,9 m/s2
5,95 m/s2 6,1 m/s2
5,9 m/s2
5,5 m/s2
5,9 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia todo o manual atentamente antes de utilizar
a ferramenta.
Guarde este manual para futura referência.
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada.
Mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem
provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha a ferramenta à chuva Não utilize a
ferramenta em situações em que haja humidade
ou água. Mantenha a área de trabalho bem
iluminada (250 - 300 Lux). Não utilize a
ferramenta onde haja risco de fogo ou explosão,
como por exemplo na presença de líquidos ou
gases inflamáveis.
5,9 m/s2
3 Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que crianças, visitantes ou animais
aproximem-se da área de trabalho ou que
toquem a ferramenta ou o cabo de força.
4 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias, pois podem
prender-se numa peça móvel. Cubra o cabelo se
tiver cabelo comprido. Ao trabalhar ao ar livre, de
preferência use luvas adequadas e calçados
anti-derrapantes.
5 Protecção pessoal
Sempre use óculos de protecção. Utilize uma
máscara de protecção para o rosto ou antipoeira sempre que as operações possam
produzir poeira ou partículas que voem.
Caso tais partículas sejam consideravelmente
quentes, use também um avental resistente ao
calor. Use sempre protectores auriculares.
6 Cuidado com choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Quando usar a ferramenta em
condições extremas tais como alto grau de
humidade ou ao trabalhar com soldaduras, a
segurança eléctrica pode ser melhorada com a
colocação de um transformador de isolamento
ou disjuntor de fuga de terra (FI).
7 Verifique a sua posição
Mantenha-se sempre bem posicionado e em
equilíbrio.
8 Esteja atento
Preste atenção no que faz. Use o bom senso.
Não utilize ferramentas quando estiver cansado.
63
PORTUGUÊS
9 Segure firmemente a peça de trabalho
Use grampos ou um torno para segurar a peça.
É mais seguro e permite manter as duas mãos
livres para trabalhar.
10 Conecte o equipamento de extracção de pó
Caso sejam fornecidos dispositivos para a
extracção e colecta de pó, assegure-se de que
os mesmos sejam correctamente conectados e
utilizados.
11 Retire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste e chaves
inglesas foram retiradas da ferramenta antes de
utilizá-la.
12 Cabos de extensão
Antes de iniciar o uso, verifique o estado do cabo
de extensão e substitua-o se estiver danificado.
Quando usar a ferramenta ao ar livre, utilize
somente cabos de extensão apropriados para tal
e correctamente rotulados.
13 Use a ferramenta apropriada.
Neste manual consta as aplicações da ferramenta.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios
para que efectuem o trabalho duma ferramenta
forte. A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o fim
indicado. Não force a ferramenta.
Aviso! O uso de qualquer acessório ou da própria
ferramenta para realizar quaisquer operações
além das recomendadas neste manual de
instruções pode causar riscos de ferimento.
14 Verifique se há peças danificadas
Antes do uso, verifique cuidadosamente se a
ferramenta e o cabo de força não estão
danificados. Verifique se as peças móveis estão
alinhadas e engatadas, se há alguma peça partida,
se as protecções e os interruptores estão
danificados, bem como quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento
da ferramenta. Assegure-se de que a ferramenta
esteja a funcionar correctamente e a desempenhar
as funções para as quais foi projectada.
Não utilize a ferramenta se houver alguma peça
defeituosa. Não utilize a ferramenta se o
interruptor não funcionar para ligá-la ou desligála. Providencie para que um técnico autorizado
DEWALT efectue a troca de quaisquer peças
danificadas ou defeituosas. Nunca tente efectuar
reparos por sua própria conta.
64
15 Desconecte a ferramenta
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse
todo movimento antes de afastar-se dela.
Desconecte a ferramenta quando não estiver em
uso, antes de trocar quaisquer peças ou
acessórios e antes de realizar a manutenção.
16 Evite o accionamento involuntário
Não transporte a ferramenta com um dedo sobre
o interruptor. Certifique-se de que a ferramenta
esteja desligada antes de conectá-la.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo.
Nunca puxe o cabo para retirar o conector da
tomada. Proteja o cabo contra o calor e evite o
contacto com óleo e objectos cortantes.
18 Guarde as ferramentas que não estiverem em
uso
Guarde as ferramentas que não estiverem em
uso em lugar seco. Feche-as com segurança,
fora do alcance das crianças.
19 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para um desempenho melhor e mais seguro,
mantenha as ferramentas em boas condições e
limpas. Siga as instruções para manutenção e
troca de acessórios. Mantenha todas as alavancas
e interruptores secos, limpos e livres de óleo e graxa.
20 Reparos
Esta ferramenta satisfaz as normas de segurança
relevantes. Providencie para que um técnico
autorizado DEWALT conserte sua ferramenta.
Os reparos devem ser realizados somente por
pessoas qualificadas e as peças de reposição
devem ser originais. A não observância disso
poderá resultar em perigos consideráveis para os
utilizadores.
Normas de segurança adicionais parar discos
de rebarbar
• O seu disco de rebarbar foi concebido para
rebarbar e cortar alvenaria e aço.
Não corte nem rebarbe metais leves
com conteúdo de magnésio superior a
80% pois este tipo de metais é inflamável.
• Não utilize outros acessórios que não sejam os
discos de rebarbar reforçados com fibra e os
discos de corte.
• Utilize apenas os discos de rebarbar e os discos
de corte recomendados pelo fabricante.
PORTUGUÊS
• A velocidade concedida do disco de rebarbar ou
disco de corte deve ser sempre igual ou superior
à velocidade em vazio impressa na placa de
identificação da ferramenta.
• Não corte peças de trabalho que exijam uma
profundidade máxima de corte que exceda a do
disco de corte.
• Não utilize discos de corte ou de rebarbar que
não contenham as dimensões estabelecidas nos
dados técnicos. Não utilize espaçadores para
ajustar o disco no fuso.
• Inspeccione os discos de corte e de rebarbar
antes de cada utilização. Não utilize discos
lascados, rachados ou com outros danos.
• Se necessário, assegure-se de que são utilizados
talões quando o disco é colocado no fuso.
• Sempre que aplicar um disco com o orifício
roscado, assegure-se que a fenda é comprida o
suficiente para aceitar o fuso.
• Assegure-se de que o disco de rebarbar ou de
corte está correctamente instalado antes da sua
utilização.
• Deixe a ferramenta funcionar em vazio numa
posição segura pelo menos durante 30 segundos.
Caso haja demasiada vibração ou ocorra qualquer
outra falha, pare a ferramenta e procure a causa.
• Não opere esta ferramenta sem ter as
protecções no lugar.
• Verifique se a peça a trabalhar está correctamente
apoiada.
• Não opere a ferramenta perto de poeira,
gases ou líquidos inflamáveis. Faíscas ou lascas
quentes provenientes de corte ou de descarga
eléctrica de escovas motoras podem incendiar
materiais combustíveis.
• Não opere a ferramenta enquanto esta estiver
alinhada com o disco. Mantenha as outras
pessoas afastadas da área de trabalho.
• Não utilize os discos de corte para rebarbar lados.
• Não opere o botão de travamento do fuso com a
ferramenta ligada.
• Não se esqueça que depois de desligar a
ferramenta a roda continua a rodar durante
alguns segundos.
• Guarde sempre os discos de rebarbar e de corte
em local seco.
Etiquetas da ferramenta
Aparece o seguinte na ferramenta:
Leia o manual de instruções antes de
usar
Utilize óculos de protecção
Utilize protecções auriculares
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Rebarbadora
1 Resguardo
1 Punho lateral
1 Flange
1 Chave de dois pinos
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
A sua rebarbadora foi concebida para aplicações
profissionais de rebarbar e de corte.
1 Interruptor on/off
2 Botão de travamento/
Botão de destravamento (apenas na França)
3 Dispositivo de bloqueio do veio
4 Resguardo
5 Punho lateral
D28413/D28414/D28420/D28422/D28423/
D28432C/D28750 - Função de arranque suave
A função de arranque suave permite que a velocidade
aumente lentamente para evitar o contragolpe
quando é posta em funcionamento. Esta função
torna-se particularmente útil quando se trabalha em
espaços confinados.
65
PORTUGUÊS
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão.
Verifique sempre se a tensão da rede corresponde à
voltagem indicada na placa de identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144, não
sendo, por isso, necessária uma ligação
à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Instalação e remoção de um disco de rebarbar
ou de corte (fig. C1 - C3)
• Coloque a ferramenta sobre uma mesa, com o
resguardo para cima.
• Coloque a flange interna (10) correctamente no
fuso (11) (fig. C1).
• Coloque o disco (12) na flange (10) (fig. C2).
Aquando da colocação de um disco com um
centro levantado, certifique-se de que o centro
levantado (13) fica virado para a flange (10).
• Aparafuse a flange externa (14) no fuso (11) (fig. C3):
- o anel na flange (14) deve ficar virado para o
disco aquando da colocação de um disco de
rebarbar (A);
- o anel na flange (14) deve ficar afastado do
disco aquando da colocação de um disco de
corte (B).
• Prima o botão de travamento do fuso (3) e rode
o fuso (11) até que alcance a posição de
bloqueio (fig. C2).
• Aperte a flange (14) com a chave de dois pinos
que vem incluída.
• Solte o botão de bloqueio do fuso.
• Para remover o disco, desaperte a flange (14)
com a chave de dois pinos.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da tomada.
Montagem e remoção do resguardo (fig. B)
• Coloque a rebarbadora sobre uma mesa, com o
veio para cima.
• Liberte o botão de travamento (6) e segure no
resguardo (4) por cima da ferramenta como
mostrado.
• Alinhe as linguetas (7) com as fendas (8).
• Carregue no resguardo e rode-o até à posição
desejada.
• Se necessário, aumento a força de fixação
apertando o parafuso (9).
• Aperte o botão de travamento.
• Para remover o resguardo, solte o botão de
travamento.
Nunca utilize a ferramenta sem o
resguardo.
66
Não utilize discos danificados.
Instalação de uma catrabucha
• Aparafuse a catrabucha de arame directamente
ao veio sem utilizar as flanges interior e exterior.
Instalação do punho lateral (fig. D1 & D2)
• Para rebarbar, aparafuse o punho lateral (5)
apertando-o num dos furos (15) colocados nos
dois lados da caixa de engrenagens (fig. D1).
• Para cortar, aparafuse o punho lateral (5)
apertando-o no orifício superior (16) ou num dos
orifícios (17) em amos os lados da caixa de
engrenagens (fig. D2).
D28423/D28432C - Rotação do punho principal
(fig. E1 & E2)
O punho rotativo permite um manuseamento mais
confortável em aplicações de corte com o punho
lateral montado no orifício superior.
O punho rotativo pode ser rodado 30°, 60° e 90°
tanto para a esquerda como para a direita.
PORTUGUÊS
• Puxe a lingueta de mola (18) para destravar o
mecanismo rotativo (fig. E1). Segure na lingueta
puxando-a.
• Rode o punho (19) para a posição desejada (fig. E2).
• Solte a lingueta e trave-a.
• Verifique se o mecanismo rotativo está travado.
Não utilize a ferramenta a não ser que o
punho rotativo esteja travado.
Botão de ligar/desligar (1) com botão de
destravamento (2) (apenas na França)
• Para ligar a ferramenta, carregue no botão de
destravamento (2) e depois no botão de ligar/
desligar (1).
• Solte o botão de destravamento (2).
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
Não ligue ou desligue a ferramenta
quando estiver sob carga.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Assegure-se de que todos os materiais a
serem lixados ou cortados estejam fixos
no lugar.
• Aplique apenas uma leve pressão à
ferramenta. Não aplique pressão lateral
ao disco.
• Evite a sobrecarga. Caso a ferramenta
aqueça, deixe-a funcionar por alguns
minutos sem carga.
Antes da operação:
• Instale o devido resguardo e disco. Não utilize
discos com um nível de desgaste excessivo.
• Certifique-se de que a flange interna e externa
estão correctamente montadas.
• Certifique-se que o disco roda na direcção das
setas indicadas no acessório ou na ferramenta.
Ligar e desligar (fig. A)
O botão de ligar/desligar está equipado com um
botão de destravamento ou um botão de
travamento para o funcionamento contínuo.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Botão de ligar/desligar (1) com botão de
travamento (2)
• Para ligar a ferramenta, carregue no botão de
travamento (2) e depois no botão de ligar/
desligar (1).
• Solte o botão de travamento (2).
• Para parar a ferramenta em movimento, carregue
novamente no interruptor para ligar/desligar.
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
67
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra
e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos, num
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual. Em alternativa,
encontrará uma lista de Centros de Assistência
Técnica DEWALT e todas as informações sobre
o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em www.2helpU.com.
68
SUOMI
KULMAHIOMAKONE
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta
DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
D28410
230
2.100
8.500
180
M14
kg 4,7
D28411
230
2.100
6.500
230
M14
4,7
D28413
230
2.200
8.500
180
M14
4,7
D28414
230
2.200
6.500
230
M14
4,7
D28422
230
2.400
8.500
180
M14
kg 5,3
D28423
230
2.400
6.500
230
M14
5,3
D28432C
230
2.600
6.500
230
M14
5,3
D28750
230
2.400
5.000
230
M14
5,3
Jännite
Ottoteho
Kuormittamaton kierrosnopeus
Laikkakoko
Karan kierre
Paino
V
W
min-1
mm
Jännite
Ottoteho
Kuormittamaton kierrosnopeus
Laikkakoko
Karan kierre
Paino
V
W
min-1
mm
D28420
230
2.300
8.500
180
M14
5,3
D28421
230
2.300
6.500
230
M14
5,3
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Sulakkeet:
230 V
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Tulenvaara.
69
SUOMI
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien 86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen,
mitattu EN 50144:n mukaisesti:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
LpA (äänenpaine)
dB(A)*
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
90,5
90,0
90,0
D28432C D28750
90,0
90,5
LWA (ääniteho)
dB(A)
99,5
98,5
98,5
98,5
99,5
99,5
99,0
98,5
98,5
99,0
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo EN 50144:n mukaan:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
5,8 m/s2
5,95 m/s2 5,8 m/s2
5,9 m/s2
5,95m/s2 6,1 m/s2
5,9 m/s2
5,5 m/s2
5,9 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvaohjeet
Käytettäessä koneita on aina noudatettava
kyseisessä maassa voimassa olevia
turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja
henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien
ulottuvilla.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta
kosteissa tai märissä olosuhteissa. Järjestä
työskentelyalueelle hyvä valaistus (250-300 luksia).
Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai
räjähdysvaara, esim. palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
70
5,9 m/s2
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai
sähköjohtoon.
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Jos sinulla on pitkät hiukset,
käytä hiusverkkoa. Kun työskentelet ulkona, käytä
sopivia käsineitä ja jalkineita, jotka eivät luista.
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa, jos
työskennellessä syntyy pölyä tai hiukkasia. Jos
hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös
lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä aina
kuulosuojaimia.
6 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim.
putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit).
Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa
metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan
parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin
tai maavuodon virrankatkaisin.
7 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
8 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
9 Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta
työstökappale pysyy kunnolla kiinni.
Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet
vapaaksi työhön.
SUOMI
10 Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja
pölynkeräyslaitteistolle, varmista, että ne on
kiinnitetty ja niitä käytetään oikein.
11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on
poistettu koneesta ennen kuin käynnistät sen.
12 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda
vaurioitunut johto uuteen. Käytettäessä konetta
ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön
soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja.
13 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai
varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja
turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen
työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain
käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuden.
14 Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto
ole vaurioitunut. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut
osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut
käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat
kunnossa. Varmista, että kone toimii oikein ja
täyttää tehtävänsä. Älä käytä konetta, josjokin
sen osista on vahingoittunut tai viallinen.
Älä käytä konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy
virrankatkaisijasta. Viallinen osa tulee korjata tai
vaihtaa valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
15 Irrota kone virtalähteestä.
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin
pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta.
Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai
lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
16 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kuljeta työkalua niin, että sormesi on
katkaisimella. Varmista, että kone on pois päältä,
ennen kuin kytket sen virtalähteeseen.
17 Huolehdi johdon kunnosta
Älä kanna työkalua koskaan johdosta.
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä
vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
18 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa,
lukitussa paikassa tai korkealla lasten
ulottumattomissa.
19 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten.
Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja
virrankatkaisijat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
20 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden
mukainen Korjauta työkalusi valtuutetussa
DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät
alkuperäisosia, muutoin koneen käyttäjälle voi
aiheuta vaarallisia tilanteita.
Hiomakoneiden lisäturvaohjeita
• Hiomakoneesi on suunniteltu kivi- ja
teräsmateriaalien hiomiseen ja leikkaamiseen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä leikkaa tai hio yli 80%
magnesiumpitoista kevytmetallia, koska
tämän tyyppinen metalli on tulenarkaa.
Älä käytä muita lisävarusteita kuin
kuituvahvisteisia hioma- tai katkaisulaikkoja.
Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia
hioma- ja katkaisulaikkoja.
Hioma- tai leikkauslaikan suurimman sallitun
nopeuden on aina oltava sama tai suurempi kuin
laitekilvessä ilmoitettu työkalun
tyhjäkäyntinopeus.
Älä leikkaa työstökappaleita, jotka vaativat
suurempaa leikkuusyvyyttä kuin katkaisulaikalla on.
Älä käytä hioma- ja leikkauslaikkoja, jotka eivät
ole teknisissä tiedoissa esitettyjen mittojen
mukaisia. Älä käytä välikkeitä saadaksesi laikan
sopimaan karaan.
Tarkista hioma- ja leikkauslaikat ennen jokaista
käyttökertaa. Älä käytä lohjenneita, halkeilleita tai
muutoin viallisia laikkoja.
Jos työkalun mukana toimitetaan välilevyjä, varmista,
että niitä käytetään, kun laikka asennetaan karaan.
Kun käytät kierrereikäistä laikkaa, varmista, että
kierre on tarpeeksi pitkä, jotta kara sopii siihen.
71
SUOMI
• Varmista ennen käyttöä, että hioma- tai
leikkauslaikka on asennettu oikein.
• Anna työkalun käydä tyhjäkäynnillä turvallisessa
asennossa vähintään 30 sekunnin ajan.
Jos huomattavaa tärinää tai jokin muu vika
ilmenee, sammuta työkalu ja tarkista se
määrittääksesi vian syyn.
• Älä käytä konetta ilman suojuksen paikalleen
asettamista.
• Tarkista, että työkappale on hyvin tuettu.
• Varmista, että konetta ei käytetä palonarkojen
nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä.
Leikkaamisesta tai moottorin kosketusvarresta
saattaa singota kipinöitä tai kuumia lastuja, jotka
voivat sytyttää tulenarat materiaalit palamaan.
• Älä käytä työkalua seistessäsi samassa linjassa
laikan kanssa. Pidä muut henkilöt poissa työalueelta.
• Älä käytä leikkauslaikkoja sivuttaishionnassa.
• Älä käytä karan lukitsinta, kun työkalu on
käynnissä.
• Ota huomioon, että laippa pyörii vielä hetken sen
jälkeen, kun virta on katkaistu työkalusta.
• Säilytä hioma- ja leikkauslaikkoja aina kuivassa
paikassa.
Laitteen merkit
Koneessa on seuraavat piktogrammit:
Lue käyttöohje
Kuvaus (kuva A)
Kulmahiomakoneesi on suunniteltu ammattimaiseen
hiontaan ja leikkaamiseen.
1 Virtakytkin
2 Lukituskytkin/Lukonavaamiskytkin (vain Ranska)
3 Karalukko
4 Laikan suojus
5 Sivukahva
D28413/D28414/D28420/D28422/D28423/
D28432C/D28750 - Pehmeä käynnistys
Pehmeäkäynnistys mahdollistaa koneen nopeuden
hitaan kasvattamisen ja estää täten äkillisen
nykäyksen käynnistettäessä. Tämä ominaisuus on
erityisen tärkeä ahtaissa tiloissa työskennellessä.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Koneesi on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Käytä suojalaseja
Jatkojohdon käyttö
Käytä kuulonsuojaimia
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Kulmahiomakone
1 Laikan suojus
1 Sivukahva
1 Laippasarja
1 Kahdella tapilla varustettu kiristysavain
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
72
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Laikan suojuksen asennus ja irrotus (kuva B)
• Aseta kulmahiomakone pöydälle, kara ylöspäin.
• Vapauta kiristyslukko (6) ja pidä suojusta (4)
työkalun yllä kuvan osoittamalla tavalla.
SUOMI
• Pane kiinnitysulokkeet (7) samaan kohtaan lovien
(8) kanssa.
• Paina suojus alas ja kierrä se haluamaasi asentoon.
• Lisää sulkuvoimaa tarvittaessa kiristämällä ruuvia
(9).
• Kiristä kiristyslukko.
• Kun haluat poistaa suojuksen, vapauta kiristyslukko.
Älä koskaan käytä työkalua ilman,
että suojus on paikallaan.
Hioma- tai leikkauslaikan asentaminen ja
irrottaminen (kuva C1 - C3)
• Aseta kone pöydälle, laikan suojus ylöspäin.
• Asenna sisälaippa (10) oikein karaan (11) (kuva C1).
• Aseta laikka (12) laipan (10) päälle (kuva C2).
Kun asennat laikkaa keskiön ollessa nostettuna,
varmista, että nostettu keskiö (13) on laippaan
(10) päin.
• Ruuvaa ulkolaippa (14) karaan (11) (kuva C3):
- laipassa (14) olevan renkaan täytyy olla laikkaan
päin, kun hiomalaikkaa (A) asennetaan;
- laipassa (14) olevan renkaan täytyy olla poispäin
laikasta, kun leikkauslaikkaa (B) asennetaan;
• Paina karalukkoa (3) ja kierrä karaa (11), kunnes
se loksahtaa paikoilleen (kuva C2).
• Kiristä laippaa (14) mukana toimitetulla
mutteriavaimella.
• Vapauta karalukitus.
• Kun haluat irrottaa laikan, löysää laippaa (14)
mutteriavaimella.
Älä käytä vahingoittunutta laikkaa.
Kuppiteräsharjan kiinnitys
• Ruuvaa kuppiteräsharja suoraan karaan
käyttämättä välikettä ja kierrelaippaa.
Sivukahvan asennus (kuva D1 & D2)
• Kun tarkoitus on hioa, ruuvaa sivukahva (5)
tiukasti johonkin reikään (15) jommallakummalla
puolella vaihdelaatikkoa (kuva D1).
• Kun tarkoitus on leikata, ruuvaa sivukahva (5)
tiukasti yläreikään (16) tai johonkin reikään (17)
jommallakummalla puolella vaihdelaatikkoa
(kuva D2).
D28423/D28432C - Pääkahvan kääntäminen
(kuva E1 & E2)
Kääntyvä kahva helpottaa mukavampaa käsittelyä
leikkaussovelluksissa, kun kahva on asennettuna
yläreikään.
Kääntyvä kahva kääntyy 30°, 60° ja 90° sekä
vasemmalle että oikealle.
• Vedä jousitettua salpaa (18), jotta
kääntymismekanismi vapautuu (kuva E1).
Pidä salpaa ulos vedetyssä asennossa.
• Käännä kahva (19) haluamaasi asentoon (kuva E2).
• Vapauta salpa ja lukitse se paikalleen.
• Tarkista, että kääntömekanismi on lukittuna.
Älä käytä työkalua, ellei kääntökahva ole
lukitussa asennossa.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varmista, että kaikki hiottavat tai
leikattavat materiaalit on kiinnitetty kunnolla.
• Paina konetta vain kevyesti. Älä myöskään
paina laikkaa sivusuunnassa.
• Vältä kuormittamasta laitetta liikaa.
Jos kone alkaa kuumentua, anna sen
käydä muutaman minuutin ajan ilman
kuormitusta.
Ennen käyttämistä:
• Asenna sopiva laikan suojus. Alä käytä
vääntyneitä laikkoja.
• Varmista, että sisä- ja ulkolaippa on asennettu oikein.
• Tarkista, että laikka pyörii lisätarvikkeissa ja
koneessa olevien nuolien osoittamaan suuntaan.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
Virtakytkimessä lukonavaamiskytkin tai lukituskytkin
jatkuvaa käyttöä varten.
Lukituskytkimellä (2) varustettu virtakytkin (1)
• Työkalun käyttämiseksi, paina lukituskytkintä (2)
ja sitten virtakytkintä (1).
• Vapauta lukituskytkin (2).
• Kytke kone pois päältä painamalla uudestaan
virrankatkaisijaa.
73
SUOMI
Lukonavaamiskytkimellä (2) varustettu virtakytkin (1)
(vain Ranska)
• Työkalun käyttämiseksi, paina
lukonavaamiskytkintä (2) ja sitten virtakytkintä (1).
• Vapauta lukonavaamiskytkin (2).
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Alä käynnistä tai pysäytä konetta, jos se
on kuormitettuna.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen.
Tuote on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
74
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden
sisällä ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat
uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
SVENSKA
VINKELSLIP
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT
till ett av de mest pålitliga namnen för professionella användare.
Tekniska data
D28410
230
2.100
8.500
180
M14
kg 4,7
D28411
230
2.100
6.500
230
M14
4,7
D28413
230
2.200
8.500
180
M14
4,7
D28414
230
2.200
6.500
230
M14
4,7
D28422
230
2.400
8.500
180
M14
kg 5,3
D28423
230
2.400
6.500
230
M14
5,3
D28432C
230
2.600
6.500
230
M14
5,3
D28750
230
2.400
5.000
230
M14
5,3
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad
Skivdiameter
Spindel
Vikt
V
W
min-1
mm
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad
Skivdiameter
Spindel
Vikt
V
W
min-1
mm
D28420
230
2.300
8.500
180
M14
5,3
D28421
230
2.300
6.500
230
M14
5,3
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkring:
230 V
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av
manualen.
Brandfara.
75
SVENSKA
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG & 98/37/EEG,
uppmätt enligt EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
LpA (ljudtryck)
dB(A)*
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
90,5
90,0
90,0
D28432C D28750
90,0
90,5
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
99,5
98,5
98,5
98,5
99,5
99,5
99,0
98,5
98,5
99,0
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd.
Det vägda geometriska medelvärdet av accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
5,8 m/s2
5,95 m/s2 5,8 m/s2
5,9 m/s2
5,95 m/s2 6,1 m/s2
5,9 m/s2
5,5 m/s2
5,9 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för
att minska risken för brand, elektriska stötar och
personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du
använder verktyget.
Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte
verktyget på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan (250 - 300 Lux).
Använd inte verktyget där det finns risk för
eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
76
5,9 m/s2
3 Håll barn undan
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma i
närheten av arbetsplatsen eller att röra vid
verktyget eller sladden.
4 Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Använd hårnät om
du har långt hår. Vid arbete utomhus bör du helst
bära lämpliga handskar och halkfria skor.
5 Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon. Använd ansiktsmask
om arbetet förorsakar damm eller partiklar i
luften. Om dessa partiklar kan väntas vara heta,
bör du också bära ett värmebeständigt förkläde.
Använd alltid hörselskydd.
6 Eliminera risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor
(t.ex. rör, värmeelement, vattenkokare och kylskåp).
Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet, om metallspån
produceras etc.), kan den elektriska säkerheten
förbättras genom att använda en isolerande
transformator eller en (FI) jordslutningsbrytare.
7 Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
8 Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte verktyget när du är trött.
9 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och du får bägge händerna fria
för arbetet.
SVENSKA
10 Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av utrustning
för dammutsugning och dammuppsamling ska
sådan utrustning anslutas och användas på
korrekt sätt.
11 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från verktyget innan det startas.
12 Förlängningssladdar
Kontrollera förlängningssladden innan den används.
Byt ut den om det behövs. Om verktyget
används utomhus ska bara förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk användas.
13 Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är
avsedda för. Tvinga inte verktyget att göra
arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Överbelasta inte verktyget.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser
som är rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör kan innebära risk för personskada.
14 Kontrollera verktyget för skador
Kontrollera verktyget och sladden för skador innan
du använder verktyget. Kontrollera att de rörliga
delarna inte har fastnat eller är felmonterade.
Kontrollera även att övriga delar och skydd inte
är skadade och att det inte föreligger några
andra fel som kan påverka verktygets funktion.
Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och kan
utföra de avsedda funktionerna. Använd inte
verktyget om fel uppstått på någon av dess
delar. Använd inte verktyget om det inte kan
kopplas till och från med strömbrytaren. Om fel
uppstår skall delarna bytas ut av en auktoriserad
DEWALT serviceverkstad. Försök aldrig reparera
verktyget själv.
15 Drag ur kontakten
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan
du lämnar det utan tillsyn. Tag ur kontakten när
verktyget inte är i bruk samt före byte av någon
del av verktyget, tillbehör eller verktygsfästen och
innan serviceåtgärder utförs.
16 Undvik oavsiktlig start
Bär aldrig verktyget med fingret på strömbrytaren.
Kontrollera att verktyget är avstängt innan du
sätter i kontakten.
17 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden. Drag aldrig i sladden
för att koppla lös stickkontakten. Utsätt inte
sladden för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
18 Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras på
en torr plats och låsas undan ordentligt,
utom räckhåll för barn.
19 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre
och säkrare funktion. Följ instruktionerna beträffande
skötsel och byte av tillbehör. Håll alla handtag och
strömbrytare torra, rena och fria från olja och fett.
20 Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta
säkerhetsbestämmelser. Låt det endast
repareras av ett auktoriserat DEWALT
serviceombud. Reparationer får endast utföras av
kvalificerad personal som använder originaldelar,
annars kan användaren utsättas för stor fara.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för slipar
• Denna slip är konstruerad för att slipa och kapa
murverk och stål.
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd inte slipen till att kapa eller slipa
lättmetall med ett magnesiuminnehåll
som överstiger 80% eftersom sådana
metaller är mycket lättantändliga.
Använd inga andra tillbehör än fiberarmerade
slip- och kapskivor.
Använd endast slip- och kapskivor som
rekommenderas av tillverkaren.
Slip- eller kapskivornas tillåtliga hastighet ska
alltid vara lika hög som eller högre än verktygets
obelastade hastighet som finns tryckt på märkplåten.
Kapa inget material som måste kapas djupare än
kapskivans maximidjup.
Använd aldrig slip- eller kapskivor som inte
överensstämmer med dimensionerna som anges
i maskinens tekniska data. Använd aldrig adapter
o.d. för att få en skiva att passa på spindeln.
Undersök slip- och kapskivor före användning.
Använd aldrig skivor som har hack eller sprickor
eller på något sätt är defekta.
Om mellanlägg medföljer apapraten ska de
användas när skivan monteras på spindeln.
När en gängad hålskiva används ska gängningen
vara lång nog för att passa med spindeln.
77
SVENSKA
• Kontrollera att slip- eller kapskivor är korrekt
monterade före användning.
• Kör verktyget obelastat i ett säkert läge i minst
30 sekunder. Om det märks kraftiga vibrationer
eller något annat fel, ska verktyget stoppas och
orsaken omgående kontrolleras.
• Skyddet måste alltid vara monterat när verktyget
är i drift.
• Se till att arbetsstycket har tillräckligt stöd.
• Använd det inte i närheten av eldfarliga vätskor,
gaser eller damm. Gnistor eller heta spån från
kap- eller bågmotorborstar kan antända
brännbara material.
• Använd inte verktyget stående på linje med skivan.
Håll andra personer borta från arbetsområdet.
• Använd inte kapskivor till sidslipning.
• Rör aldrig spindellåset medan verktyget är i gång.
• Kom i håg att skivan fortsätter rotera en stund
sedan verktyget har stängts av.
• Förvara alltid slip- och kapskivor på en torr plats.
Märken på apparaten
Följande symboler syns på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användning
Använd skyddsglasögon
Använd hörselskydd
Beskrivning (fig. A)
Din vinkelslip är avsedd för professionella slip- och
kaparbeten.
1 Strömbrytare
2 Låsning strömbrytare/
frikoppling strömbrytare (endast Frankrike)
3 Spindellås
4 Skydd
5 Sidohandtag
D28413/D28414/D28420/D28422/D28423/
D28432C/D28750 - Mjukstart
Mjukstart gör att maskinen bygger upp hastigheten
långsamt för att undvika obehagliga ryck vid starten.
Denna funktion är en särskild fördel vid arbete i
trånga utrymmen.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Kontroll av förpackningens innehåll
Bruk med förlängningssladd
Förpackningen innehåller:
1 Vinkelslip
1 Skydd
1 Sidohandtag
1 Flänssats
1 Nyckel
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för den
här apparatens strömförbrukning (se tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
78
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Montering och demontering av skyddet (fig. B)
• Placera vinkelslipen på ett bord med spindeln
uppåt.
SVENSKA
• Frigör låsmekanismen (6) och håll skyddet (4)
över verktyget som framgår av bilden.
• Rikta in tapparna (7) med spåren (8).
• Tryck ner skyddet och vrid det i läge.
• Om det behövs kan man spänna hårdare genom
att dra åt skruven (9).
• Spänn låset.
• Frigör låset för att ta av skyddet.
Använd aldrig verktyget utan skyddet.
Montering och demontering av slip- och
kapskivor (fig. C1 - C3)
• Placera maskinen på ett bord med skyddet uppåt.
• Montera innerflänsen (11) korrekt på spindeln (11)
(fig. C1).
• Placera skivan (12) på flänsen (10) enligt bilden
(fig. C2). En skiva med förhöjt centrum ska monteras
med mittpunkten (13) vänd mot flänsen (10).
• Skruva fast den yttre flänsen (14) på spindeln (11)
(fig. C3):
- ringen på flänsen (14) ska vara vänd mot skivan
när en slipskiva monteras (A);
- ringen på flänsen (14) ska vara vänd bort från
skivan när en kapskiva monteras (B).
• Tryck in spindellåset (3) och vrid spindeln tills den
är i läge och låst (fig. C2).
• Dra åt den gängade flänsen (14) med den
medföljande nyckeln.
• Släpp spindellåset.
• Ta av skivan genom att lossa på flänsen (14) med
nyckeln.
Använd aldrig en skadad skiva.
D28423/D28432C - Vrida det större handtaget
(fig. E1 & E2)
Det vridbara handtaget underlättar och gör
kapningsarbetet bekvämare med sidohandtaget
monterat i det översta hålet.
Det vridbara handtaget har fasta lägen vid 30°, 60°
och 90°, på både vänster och höger sida.
• Dra ut fjäderspärren (18) och frigör
låsmekanismen (fig. E1). Håll kvar spärren i
utdraget läge.
• Vrid handtaget (19) till önskat läge (fig. E2).
• Släpp spärren och lås den.
• Se till att vridmekanismen är spärrad.
Använd inte verktyget om inte
vridhandtaget är spärrat.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att alla material som ska slipas eller
kapas är fastklämda.
• Tryck helt lätt mot verktyget och
arbetsytan. Tryck inte mot sidan på skivan.
• Undvik överbelastning. Om maskinen blir
varm, låt den gå på tomgång utan
belastning i några minuter.
Innan Du börjar:
• Montera rätt sprängskydd och skiva.
Använd aldrig utslitna skivor.
• Se till att den inre och yttre flänsen är korrekt
monterad.
• Se till att skivan roterar i samma riktning som
pilarna på maskinen och tillbehöret.
Montering av en stålborste
• Skruva borsten direkt på spindeln utan att
använda adapter o.d. eller den gängade flänsen.
Strömbrytare (fig. A)
Strömbrytaren har en låsfunktion som kan spärras
för kontinuerlig slipning/kapning.
Montering av sidohandtaget (fig. D1 & D2)
• För slipning skruvas sidohandtaget (5) stadigt fast
i ett av hålen (15) på en av sidorna på växelkåpan.
• För kapning skruvas sidohandtaget (5) stadigt
fast i det översta hålet eller i ett av hålen (17) på
en av sidorna på växelkåpan.
Strömbrytare (1) låsknapp (2)
• Starta verktyget genom att trycka in låsknappen (2)
och sedan trycka på strömbrytaren (1).
• Släpp låsknappen (2).
• Stoppa maskinen genom att trycka på
strömbrytaren igen.
79
SVENSKA
Strömbrytare (1) med frikopplingsknapp (2)
(endast Frankrike)
• Starta verktyget genom att trycka in
frikopplingsknappen (2) och sedan trycka på
strömbrytaren (1).
• Släpp frikopplingsknappen (2).
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
Koppla aldrig till eller från maskinen när
den är belastad.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
80
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på
vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten på
villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT. Som
alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT
serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
AÇILI ZIMPARA D28410/D28411/
D28413/D28414/D28420/D28421/
D28422/D28423/D28432C/D28750
Tebrikler!
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn
deneyimi D E WALT’ profesyonel kullanclar işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Teknik veriler
D28410
230
2.100
8.500
180
M14
kg 4,7
D28411
230
2.100
6.500
230
M14
4,7
D28413
230
2.200
8.500
180
M14
4,7
D28414
230
2.200
6.500
230
M14
4,7
D28422
230
2.400
8.500
180
M14
kg 5,3
D28423
230
2.400
6.500
230
M14
5,3
D28432C
230
2.600
6.500
230
M14
5,3
D28750
230
2.400
5.000
230
M14
5,3
Voltaj
Güç ihtiyac
Yüksüz hz
Tekerlek çap
Mil
Ağrlk
V
W
min -1
mm
Voltaj
Güç ihtiyac
Yüksüz hz
Tekerlek çap
Mil
Ağrlk
V
W
min -1
mm
Sigortalar
230 V aletler
10 A
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller
kullanlmştr:
Bu klavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
Yangn tehlikesi.
D28420
230
2.300
8.500
180
M14
5,3
D28421
230
2.300
6.500
230
M14
5,3
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan.
D28410/D28411/D28413/D28414/
D28420/D28421/D28422/D28423/
D28432C/D28750
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarlandğn
beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
klavuzun arkasna bakn.
81
TÜRKÇE
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde, ses şiddeti seviyesi 86/188/EEC & 98/37/EEC’ye
uygundur:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
L pA (ses şiddeti)
dB(A)*
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
90,5
90,0
90,0
90,0
90,5
L WA (akustik gücü)
dB(A)
99,5
98,5
98,5
98,5
99,5
99,5
99,0
98,5
98,5
99,0
* kullancnn kulağnda
Kulaklar korumak için gerekli önlemleri aln.
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağrlkl kökü EN 50144’e uygundur:
D28410
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
D28422
D28423
D28432C D28750
5,8 m/s 2 5,95 m/s 2 5,8 m/s 2 5,9 m/s 2 5,95 m/s 2 6,1 m/s 2 5,9 m/s 2 5,5 m/s 2 5,9 m/s 2 5,9 m/s 2
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
3
4
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Almanya
Güvenlik talimatlar.
Elektrikli aletleri kullan.rken daima,
yangin, elektrik çarpmas. ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar.na uyun.
Cihaz. kullanmadan önce bu kullan.m
k.lavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu kullan.m k.lavuzunu gelecekteki
kullan.mlar için saklay.n.z.
Genel Bilgiler
1 Çal.şma alan.n.z. temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal.şma alan.n.z.n çevre koşullar.na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
brakmayn. Aleti nemli ve slak
ortamlarda kullanmaynz. Çalisma
alanini iyi isiklandirin (250 - 300 Lux).
82
5
6
Aleti yangn ve patlama olaslğ olan
yerlerdekullanmaynz Örneğin, ateş
alc likit ve gazlarn bulunduğu yerlerde.
Çocuklar. aletlerden uzak tutun
Çocuklarn veya hayvanlarn çalşlan
alana girmesine ve elektrik kablosuna
dokunmasna müsaade etmeyiniz.
Uygun giyinin
Bol kiyafet giymeyin ve taki takmayin,
aletin hareket eden kisimlarina
kaptirabilirsiniz. Saçnz uzunsa
koruyucu başlk giyin. Açik havada
çalisirken uygun eldiven ve kaymayan
ayakkabi giyilmesi uygundur.
Kendi korunmaniz
Daima emniyet gözlükleri takiniz.
İşlemin toz veya frlayan parçack
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullann. Eger tanecikler çok sicaksa
ayrica isi geçirmez önlük takin.
Her zaman kulak korumalarn takn.
Elektrik çarpmas.na karş. önlem al.n
Topraklanmş yüzeylere temastan
kaçnn (Örn: borular, radyatörler,
ocaklar ve buzdolaplar). Aleti olagan
üstü sartlarda kullanirken
(Örnegin yüksek miktarda nem varsa,
maden talasi üretiliyorsa) yalitimli
transformatör veya bir (FI) toprak
kaçagi devre kesicisi yerlestirilerek
elektrik emniyeti arttirilabilinir.
TÜRKÇE
7 Aş.r. uzanarak çal.şmay.n
Uygun bir sekilde yere basin ve dengeyi
her zaman muhafaza edin.
8 Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullann. Yorgunken aleti kullanmayn.
9 İşlediğiniz parçay. iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullann. Bu hem
daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalmş olur.
10 Toz çekme c.haz.n.n tak.m..
Eger toz çekme ve toplama fasilitileri
baglanmasi için yerler saglanmissa,
bunlarin dogru olarak kullanildigina
emin olun.
11 Ayar anahtarlar.n. ve aparatlar.n.
ç.kart.n
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparatnn
bulunmamasna dikkat edin.
12 Uzatma kablolari
Kullanmadan önce uzatma kablolarini
gözden geçirin ve eger zarar görmüsse
degistirin. Alet açk havada
kullanldğnda, daima açk havada
kullanm için özel yaplmş ve böyle
olduğunu gösteren bir damga taşyan
uzatma kablolar kullann.
13 İşe uygun alet kullan.n
Bu ürünün kullanm tasarm bu kullanm
klavuzunda anlatlmştr. Küçük alet
veya aksesuarlar, ağr hizmet tipi aletin
görevini yapmaya zorlamayn. Alet,
imalat amacna uygun olan işi daha iyi
ve güvenli yapacaktr. Aleti zorlamayn.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda
tavsiye edilenlerin dşnda aksesuar ve
parçalarn kullanm yaralanma riski
doğurabilir.
14 Hasarl. parça kontrolü yap.n
Kullanmadan önce aleti ve ana kabloyu
zarara karsi iyice kontrol edin.
Hareketli parçalarn ayarsz olup
olmadğ veya tutukluk yapp
yapmadğn, krk parça olup olmadğn
ve çalşmasn etkileyebilecek diğer
durumlar kontrol edin.
15
16
17
18
19
20
Aletin düzgün olarak çalisacagini ve
istenilen görevi yerine getirecegini
garanti ediniz. Cihaz herhangi bir
parças arzalysa ve hatalysa
kullanmaynz. Eger aç kapa dügmesi
çalismiyorsa aleti kullanmayiniz.
Arzal parçalar yetkili servislerde tamir
ettiriniz veya değiştiriniz. Hiçbir
tamirata kendi kendinize kalkismayiniz.
Aleti fişten ç.kartma
Aleti kapatn ve terk etmeden önce
tamamen durmasn bekleyin.
Aleti kullanmadğnz zaman, herhangibir
parçasn, aleti, aksesuarlar veya
bağlantlar değiştireceğiniz zaman
aleti fişten çekiniz.
Cihaz.n yanl.şl.kla çal.şmas.na engel
olun
Parmağnz çalştrma düğmesindeyken
aleti taşmayn. Fişi takarken tetiğin
çekili olmamasna dikkat edin.
Kabloyu dikkatli kullan.n
Aleti kablosundan çekerek taşmayn.
Fisten kordonu çekerek asla çikarmayiniz.
Kabloyu, s, yağ ve keskin kenarlardan
uzak tutun.
Kullan.lmayan aletleri saklay.n
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklarn ulaşamayacağ bir
yerde saklayn.
Aletlerinize iyi bak.n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Tüm komuta
mekanizmasn kuru, temiz ve yağlardan
uzak tutun.
Tamiri
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallarna uygundur. Aletinizi, yetkili
bir D E WALT onarm merkezinde onartn
Tamirat daima kalifiye kisiler
tarafindan, orijinal yedek parçalar
kullanilarak yapilir Aksi taktirde
kullanan kisiye gözönüne alinmayan
tehlikelere yol açar.
83
TÜRKÇE
Taşlama makineleri için ek emniyet kurallar
• Taşlama makineniz, duvar malzemesi ve
çelik öğütme ve kesme işleri için
geliştirilmiştir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
84
%80 üzerinde magnezyum içeren
hafif metaller, yanc olduklar
için kesmeyin ya da öğütmeyin.
Lif takviyeli öğütme çarklar ve kesme
diskleri dşnda başka aksesuarlar
kullanmayn.
Yalnzca üretici tarafndan önerilen öğütme
çarklar ve kesme disklerini kullann.
Zmpara levhasnn veya kesim diskinin
izin verilen maksimum hz, tanmlama
plakasnda yazl olan aletin yüksüz
çalşma hzndan daha büyük veya buna
eşit olmaldr.
Kesme diskinin azami kesim
derinliğinden daha büyük bir derinlik
gerektiren parçalar kesmeyin.
Teknik verilerde belirtilen ölçülere
uymayan kesim ve zmpara disklerini
kullanmayn. Diski mile uydurmak için
hiçbir ara yer tutucu kullanmayn.
Her kullanmdan önce zmpara ve kesim
disklerini kontrol edin. Çatlak, krk veya
hatal diskleri kullanmayn.
Size verilmişse, mil üzerine diski
yerleştirirken kurutma kağtlarn kullann.
Yivli deliğe sahip bir diski kullanrken,
yivin mili alacak kadar uzun olduğundan
emin olun.
Kullanmdan önce zmpara veya kesim
diskinin doğru bir şekilde yerleştirilmiş
olduğundan emin olun.
Aleti güvenli bir konumda en az 30 saniye
boyunca yüksüz çalştrn. Belirgin bir
titreme veya herhangi bir diğer sorunla
karşlaşrsanz aleti durdurun ve sorunun
nedenini araştrn.
Siper yerinde değilse bu aleti çalştrmayn.
Üzerinde çalşlan parçann düzgün bir
şekilde desteklendiğinden emin olun.
Yanc svlarn, gazlarn veya tozlu
ortamlarn yaknnda makineyi
çalştrmayn.
Kesimden veya motor frçalarndaki
arktan ortaya çkan kvlcmlar veya
scak parçacklar yanc malzemeleri
tutuşturabilir.
• Diskle ayn hizadayken aleti çalştrmayn.
Diğer kişileri de çalşma alanndan uzak
tutun.
• Kesim disklerini yan zmparalama için
kullanmayn.
• Alet çalşr durumdayken mil kilidini
çalştrmayn.
• Alet kapatldktan sonra bile levha ksa
bir süre daha dönmeye devam eder.
• Zmpara ve kesim disklerini daima kuru
bir yerde muhafaza edin.
Alet üzerindeki işaretler
Alet üzerinde aşağdaki işaretler bulunur:
Kullanmdan önce kullanm
klavuzunu okuyun
Koruyucu gözlük takn
Kulak korumasn takn
Ambalaj.n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Açl zmpara
1 Siper
1 Yan tutamak
1 Flanş seti
1 Çift pimli anahtar
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda
veya aksesuarlarnda hasar oluşup
oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ayrn.
Tan.m (şekil A)
Sahip olduğunuz açl zmpara, profesyonel
zmpara ve kesim uygulamalar için
tasarlanmştr.
1 Açma/kapama anahtar
TÜRKÇE
2 Kilit düğmesi
Kilit açma düğmesi (Sadece Fransa)
3 Mil kilidi
4 Siper
5 Yan tutamak
D28413/D28414/D28420/D28422/D28423/
D28432C/D28750 - Yavaş başlama özelliği
Yavaş başlama özelliği, başlangçta birden
güç boşalmasna karş yavaş yavaş hzlanmaya
izin verir. Bu özellik dar alanlarda çalşrken
işe yarar.
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun
imal edilmiştir. Daima, şebeke voltajnn,
aletinizin üstünde yazl olan voltajla ayn
olmasna dikkat edin.
D E WALT aletiniz, EN 50144
uyarnca çift yaltmldr, bu nedele
topraklanmas gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve çplak iletken, kötü bağlant, hasarl
yaltm kontrolü yapn. Gerekli onarmlar
yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
• Skştrma kilidini skştrn.
• Siperi sökmek için skştrma kilidini açn.
Aleti asla siper yerinde olmadan
çalştrmayn.
Zmpara veya kesim disklerini takma ve
çkarma (şekil C1 - C3)
• Siper yukar gelecek şekilde aleti bir
masann üzerine yerleştirin.
• İç flanş (10) doğru bir şekilde milin
(11) üzerine yerleştirin (şekil C1).
• Flanşn (11) üzerine diski (12)
yerleştirin (şekil C2). Ortas yüksek bir
disk takarken, yüksek merkezin (13)
flanşa (10) dönük olduğundan emin
olun.
• Dş flanş (14) mil (11) üzerine vidalayn
(şekil C3):
- flanşn (14) üzerindeki halka, zmpara
diski taklrken diske bakyor olmaldr
(A);
- flanşn (14) üzerindeki halka, kesim
diski taklrken diskin aksi yönüne
bakyor olmaldr (B).
• Mil kilidine (3) bastrn ve yerine
kilitleninceye kadar mili (11) çevirin
(şekil C2).
• Size verilen çift pimli anahtarla flanş (14)
skştrn.
• Mil kilidini açn.
• Diski sökmek için, çift pimli anahtar
kullanarak flanş (14) gevşetin.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
Siperin taklmas ve çkarlmas (şekil B)
• Mil yukar gelecek şekilde açl zmparay
bir masann üzerine yerleştirin.
• Skştrma kilidini (6) serbest brakn ve
siperi (4) gösterildiği şekilde aletin
üzerinde tutun.
• Dilleri (7) girişlerle (8) hizalayn.
• Sipere bastrn ve döndürerek istenilen
konuma getirin.
• Gerekirse viday (9) skştrarak
skştrma gücünü arttrn.
Hasarl diskleri kullanmayn.
Tel kap frças taklmas
• Yer tutucu veya yivli flanş olmakszn tel
kap frçasn doğrudan mil üzerine
vidalayn.
Yan tutacağn monte edilmesi
(şekil D1 & D2)
• Zmpara için yan tutacağ (5) makine
kutusunun her iki tarafndaki deliklerden
(15) birine skca vidalayn (şekil D1).
85
TÜRKÇE
• Kesim için yan tutacağ (5) makine
kutusunun üstündeki deliğe (16) veya
kutunun her iki tarafndaki deliklerden
(17) birine skca vidalayn (şekil D2).
D28423/D28432C - Ana tutacağn
döndürülmesi (şekil E1 & E2)
Döner tutacak sayesinde, yan tutacak üst
deliğe monte edilmişken kesim
uygulamalarn daha rahat bir şekilde
gerçekleştirebilirsiniz.
Döner tutacağn hem sola hem de sağa 30º,
60º ve 90º’lik açyla konumlandrlmas
mümkündür.
• Döner mekanizmann kilidini açmak için
yayl ucu (18) çekin (şekil E1). Ucu
çekik konumda tutun.
• Tutacağ (19) istediğiniz yöne döndürün
(şekil E2).
• Ucu serbest brakn ve yerine kilitleyin.
• Döner mekanizmann kilitli olduğundan
emin olun.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
Sürekli çalştrma için açma/kapama
düğmesi, kilitleme veya açma anahtarna
sahiptir.
Kilitleme anahtar.na (2) sahip açma/
kapama düğmesi (1)
• Aleti çalştrmak için kilit düğmesine (2)
bastrn ve hemen ardndan açma/
kapama düğmesine (1) basn.
• Kilit düğmesini (2) serbest brakn.
• Aleti durdurmak için açma/kapama
düğmesine yeniden basn.
Kilit açma anahtar.na (2) sahip açma/
kapama düğmesi (1) (Sadece Fransa)
• Aleti çalştrmak için kilit açma
düğmesine (2) bastrn ve hemen
ardndan açma/kapama düğmesine (1)
basn.
• Kilit açma düğmesini (2) serbest brakn.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi braknz.
Döner tutacak kilitli konumda
değilse aleti kullanmayn.
Kullan.m talimatlar.
• Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
• Zmparalanacak veya kesilecek
tüm malzemelerin yerlerine
sabitlendiğinden emin olun.
• Alete sadece hafif bir bask
uygulayn. Disk üzerine yan bask
uygulamayn.
• Aşr yüklemeden kaçnn. Alet
çok fazla sndğnda yüksüz
durumdayken birkaç dakika
çalştrn.
Kullanmadan önce:
• Uygun siper, disk ya da çark takn. Aşr
aşnmş disk ya da çarklar kullanmayn.
• İç ve dş flanşlarn düzgün takl
olduğundan emin olun.
• Disk ya da çarkn, aksesuar ve cihaz
üzerindeki oklarn gösterdiği yönde
dönmesine dikkat edin.
86
Aleti yük altndayken açp
kapamayn.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bak.m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bakmla uzun süre çalşacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalşmas,
alete gerekli bakmn yaplmasna ve
düzenli temizliğe bağldr.
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Temizlik
Havalandrma kanallarnn temiz ve açk
olmasna dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle
temizleyin.
TÜRKÇE
GARANTİ
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağnz eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kaldran
D E WALT onarm merkezlerine götürün.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Satn alma belgesinin ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir yl süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan
hiçbir onarm ve koruyucu bakm
işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi
şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletleri, satş tarihinden itibaren bir yl
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya
girişimde bulunulan onarmlardan
kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve
aşnmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç dş kullanmdan kaynaklanan
hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu klavuzun
arkasnda bulunan uygun telefon
numarasn kullann. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
87
∂§§∏¡π∫∞
°ø¡π∞∫√™ ∆ƒ√Ã√™
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
D28410
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
∞ÍÔÓ·˜
µ¿ÚÔ˜
V
W
min-1
mm
230
2.100
8.500
180
M14
kg 4,7
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
∞ÍÔÓ·˜
µ¿ÚÔ˜
V
W
min-1
mm
D28422
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
230
2.400
8.500
180
M14
kg 5,3
D28411
D28413
D28414
D28420
D28421
230
2.100
6.500
230
M14
4,7
230
2.200
8.500
180
M14
4,7
230
2.200
6.500
230
M14
4,7
230
2.300
8.500
180
M14
5,3
230
2.300
6.500
230
M14
5,3
D28423
D28432C
D28750
230
2.400
6.500
230
M14
5,3
230
2.600
6.500
230
M14
5,3
230
2.400
5.000
230
M14
5,3
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
88
D28410/D28411/D28413/D28414/D28420/
D28421/D28422/D28423/D28432C/D28750
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∂§§∏¡π∫∞
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
D28410
90,5
D28411
90,0
D28413
90,0
D28414
90,0
D28420
90,5
D28421
90,5
D28422
90,0
D28423
90,0
D28432C D28750
90,0
90,5
99,5
98,5
98,5
98,5
99,5
99,5
99,0
98,5
98,5
D28422
5,9 m/s2
D28423
5,5 m/s2
D28432C D28750
5,9 m/s2 5,9 m/s2
99,0
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜.
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
D28410
5,8 m/s2
D28411 D28413
5,95 m/s2 5,8 m/s2
D28414
5,9 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
3
4
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
5
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ Û˘Óı‹Î˜
˘ÁÚ·Û›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó·
Â›Ó·È Î·Ï¿ ʈÙÈṲ̂ÓË (250 - 300 Lux).
6
D28420 D28421
5,95 m/s2 6,1 m/s2
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ
ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚËÍË,
.¯. ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ·È‰È¿, ÂÈÛΤÙ˜ ‹ ˙Ò·
Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó·
·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ
Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË
Ì˯·ÓÒÓ. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÊÔÚ¤ÛÙ ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ù·
ηٿÏÏËÏ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ˘Ô‰‹Ì·Ù·.
∞ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·
ºÔÚ¤ÛÙ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿. ºÔÚ¤ÛÙÂ
Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ˘ ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË,
ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÂÚÁ·Û›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ ‹
·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë
Èı·ÓfiÙËÙ· Ù· ۈ̷ٛ‰È· ·˘Ù¿ Ó· Â›Ó·È Ôχ
ıÂÚÌ¿, Ó· ÊÔÚ¿Ù Â›Û˘ ԉȿ ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙË
ıÂÚÌfiÙËÙ·. ºÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ˆÙ·Û›‰Â˜.
¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ·ÎÚ·›Â˜
Û˘Óı‹Î˜ (.¯. Û ˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
89
∂§§∏¡π∫∞
7 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
8 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
E¿Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË
Û˘Û΢ÒÓ ·Ê·›ÚÂÛ˘ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜
Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ.
11 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
12 ∫·Ï҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ, ·Ó ¤¯ÂÈ
Êı·Ú›. E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ÛÂ
˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ Î·Ï҉ȷ
ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ˘·›ıÚÈÔ
¯ÒÚÔ Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‹Ì·ÓÛË.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈÎÚ¿
ÂÚÁ·Ï›· ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó
ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ˘„ËÏ‹˜
·fi‰ÔÛ˘. ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ¿Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘
ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘. ªË ˙ÔÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ·
Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜. EϤÁÍÙ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Î·Î‹
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Î·È ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ
ÌÂÚÒÓ, ÁÈ· ̤ÚË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ, ÁÈ· Ù˘¯fiÓ
90
˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜, Î·È ÁÂÓÈο οı ›‰Ô˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ
Ôԛ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο ηÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·Ó οÔÈÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÂÏ¿Ùو̷. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ı¤ÛÂÈ ÂÓÙfi˜
‹ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ ÁÈ· ÙËÓ
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘¯fiÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ÂÈÛ΢¿ÛÂÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
15 µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔÙÔ‡ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›ÙÂ
·fi ·˘Ùfi. µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÚÔÙÔ‡
·ÏÏ¿ÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi,
·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, ηÈ
ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘.
16 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ
Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË. ¶ÚÔÙÔ‡ ‚¿ÏÂÙ ÙËÓ
Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
∫ڷٿ٠¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙË ÛÛ΢‹ ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰Èfi Ù˘.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
EÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜,
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
19 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ fiϘ ÔÈ
Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÁÓÔ›,
ηı·ÚÔ› Î·È ¯ˆÚ›˜ Ï¿‰È· ‹ ÁÚ¿Û·.
∂§§∏¡π∫∞
20 EÈÛ΢¤˜
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ
ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ù˘ DEWALT. √È ÂÈÛ΢¤˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜
Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÓ‹ÛȈÓ
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ
ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÚÔ¯Ô‡˜
• √ ÙÚÔ¯fi˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰ÈÛÙ› ÁÈ· ÙÚfi¯ÈÛÌ· ηÈ
Ï›·ÓÛË ÙÔȯÔÔÈ›·˜ Î·È ¯¿Ï˘‚·.
•
•
•
•
•
•
•
•
ªËÓ Îfi‚ÂÙ ‹ ÙÚÔ¯›˙ÂÙ ÂÏ·ÊÚ¿
̤ٷÏÏ· Ì ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ
Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ ¿Óˆ ·fi 80% ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi˜
Ô Ù‡Ô˜ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Â‡ÊÏÂÎÙÔ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηӤӷ ¿ÏÏÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú
ÂÎÙfi˜ ·fi ÁˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Î·È ‰›ÛÎÔ˘˜
ÎÔ‹˜ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ì ›Ó˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ˘˜ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÎÔ‹˜ Ô Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔÓ
ηٷÛ΢·ÛÙ‹.
∏ ̤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡
·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È ¿ÓÙ· ›ÛË ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ
Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô Ô˘
ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ù·Ì¤Ï·.
ªËÓ Îfi‚ÂÙ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο ÎÔÌ¿ÙÈ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó
¤Ó· ̤ÁÈÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÎÔ‹˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi
ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ‰›ÛÎÔ˘˜ ·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ηÈ
ÎÔ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ
Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· Ù¯ÓÈο
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÂÌ¿¯È·
·fiÛÙ·Û˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÂÈ Ô
ÙÚÔ¯fi˜ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·.
EϤÁ¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÎÔ‹˜
ÚÈÓ ·fi οı ¯Ú‹ÛË. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
Ú·ÁÈṲ̂ÓÔ˘˜, Û·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ‹ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÔ‡˜
‰›ÛÎÔ˘˜.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜
Û˘ÌÈÂÛÙÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, Â¿Ó ·˘ÙÔ› ·Ú¤¯ÔÓÙ·È, fiÙ·Ó
Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÂÈÚˆÙfi ‰›ÛÎÔ Ì Ô‹,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û›ڷ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Ì·ÎÚÈ¿
ÒÛÙÂ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ‹ ·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜
¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜
ÊÔÚÙ›Ô Û ·ÛÊ·Ï‹ ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. E¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË
‰fiÓËÛË ‹ Â¿Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› οÔÈ· ¿ÏÏË ‚Ï¿‚Ë,
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηÈ
ÂϤÁÍÙ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÈÙ›· Ù˘
‚Ï¿‚˘.
• ªË ı¤ÙÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› Ù· ÚÔÛٷ٢ÙÈο
ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜.
• EϤÁÍÙ fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛˆÛÙ¿.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÂ
‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο, ·¤ÚÈ· ‹ ÛÎfiÓ˜. √È ÛÈÓı‹Ú˜
‹ Ù· η˘Ù¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙËÓ ÎÔ‹ ‹ ÔÈ
„‹ÎÙÚ˜ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú Ô˘ οÓÔÓ ÂÎÎÂÓÒÛÂȘ,
ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·Ó¿ÊÏÂÍË ÛÂ
‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο.
• ªË ı¤ÙÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÙ·Ó
‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙËÓ ›‰È· ¢ı›· Ì ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ.
∫Ú·Ù‹ÛÙ ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ ÁÈ·
Ï¢ÚÈÎfi ÙÚfi¯ÈÛÌ·.
• ªËÓ ÚÔ‚·›ÓÂÙ Û ÂÈÏÔÁ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ fiÙÈ Ô ÙÚÔ¯fi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó·
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ ·ÊfiÙÔ˘ ı¤ÛÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• √È ‰›ÛÎÔÈ ·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÎÔ‹˜ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ·
Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓfi ̤ÚÔ˜.
EÙÈΤÙ˜ Â› Ù˘ Û˘Û΢‹˜
∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ۇ̂ÔÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô:
¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ‰È·‚¿ÛÙ ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
¡· ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù·
ÁÈ· Ù· ·˘ÙÈ¿
91
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 °ˆÓÈ·Îfi˜ ÙÚÔ¯fi˜
1 ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
1 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
1 ™ÂÙ ÊÏ·ÓÙ˙ÒÓ
1 ∫ÏÂȉ› Ì ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
√ ÁˆÓÈ·Îfi˜ ÙÚÔ¯fi˜ D28410/D28411/D28413/
D28414/D28421/D28422/D28423/D28432C/
D28750 ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜
ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÎÔ‹˜.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off
2 ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ‰È·ÎfiÙ˘
¢È·ÎfiÙ˘ ··ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (ÌfiÓÔ ÛÙË °·ÏÏ›·)
3 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·
4 ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
5 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
D28413/D28414/D28420/D28422/D28423/
D28432C/D28750 - ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÔÌ·Ï‹˜ ÂÎΛÓËÛ˘
∏ ȉÈfiÙËÙ· ‚·ıÌÈ·›·˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÌÈ·
·ÚÁ‹ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹
ÙÚ·ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË. ∞˘Ù‹ Ë È‰ÈfiÙËÙ·
Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË,
οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ ÌÂ
Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·).
∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Î·È ÍÂÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. B)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÁˆÓÈ·Îfi ÙÚÔ¯fi Û ¤Ó·
ÙÚ·¤˙È, Ì ÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (6)
Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (4) ¿Óˆ ·fi
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ·.
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙȘ fiÚ˜ (7) Ì ÙȘ ÂÛÔ¯¤˜ (8)
ÛÙË ÌڷΤٷ.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· οو ηÈ
ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ı¤ÛË.
• E¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ·˘Í‹ÛÙ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Û‡ÛÊÈÁ͢
ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ ÙË ‚›‰· (9).
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• °È· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·,
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙÂ
·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
92
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÙ¤ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ
ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÂÓfi˜ ‰›ÛÎÔ˘
·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. C1 - C3)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È,
Ì ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.
• µÈ‰ÒÛÙ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙·
(10) Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ (11) (ÂÈÎ. C1).
∂§§∏¡π∫∞
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ (12) Â¿Óˆ ÛÙË
ÊÏ¿ÓÙ˙· (10) (ÂÈÎ. C2). √Ù·Ó ÙÔÔıÂÙ›Ù ¤Ó·Ó
‰›ÛÎÔ Ì ·Ó˘„ˆÌ¤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
ÙÔ ·Ó˘„ˆÌ¤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ (13) Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ
ÚÔ˜ ÙËÓ ÊÏ¿ÓÙ˙· (10).
• µÈ‰ÒÛÙ ÙË ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙· (14) Â¿Óˆ
ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ (11) (ÂÈÎ. C3).
- ∆Ô ‰·ÎÙ˘Ï›‰È Â¿Óˆ ÛÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· (14) Ú¤ÂÈ
Ó· Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ fiÙ·Ó
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ‰›ÛÎÔ˜ ·ÎÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ (∞).
- ∆Ô ‰·ÎÙ˘Ï›‰È Â¿Óˆ ÛÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· (14)
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ (µ).
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ˘ (3) ηÈ
ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÙÔ ·Ú¤Ì‚˘ÛÌ· (11) ̤¯ÚÈ Ó·
“ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË (ÂÈÎ. C2).
• ™Ê›ÍÙ ÙË ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙· (14) Ì ÙÔ ÎÏÂȉ›
Ì ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È.
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·.
• °È· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ, ¯·Ï·ÚÒÛÙÂ
ÙË ÊÏ¿ÓÙ˙· (14) Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› Ì ‰‡Ô ›ÚÔ˘˜
Ô˘ Û·˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È..
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘˜
ÙÚÔ¯Ô‡˜.
EÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÚÌ·Ùfi‚Ô˘ÚÙÛ·˜.
• µÈ‰ÒÛÙ ÙË Û˘ÚÌ·Ùfi‚Ô˘ÚÙÛ· ·¢ı›·˜
Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ·ÍÔÓ›ÛÎÔ ¯ˆÚ›˜ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹ Î·È ÙË
ÛÂÈÚˆÙ‹ ÊÏ¿ÓÙ˙·.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÈÓıËÚÈÛÙÈÎÔ‡
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. D1 & D2)
• °È· ·ÎfiÓÈÛÌ·, ‚ȉÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (5)
ÛÊÈÎÙ¿ Û ̛· ·fi ÙȘ Ô¤˜ (15) Û οı ÌÈ·
·fi ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ı‹Î˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡
(ÂÈÎ. D1).
• °È· ÎÔ‹, ‚ȉÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (5)
ÛÊÈÎÙ¿ ÛÙËÓ Ô‹ ÎÔÚ˘Ê‹˜ (16) ‹ Û ̛· ·fi
ÙȘ Ô¤˜ (17) Û οı ÌÈ· ·fi ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘
ı‹Î˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ (ÂÈÎ. D2).
D28423/D28432C - ™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Ù˘
ÂÌÚfiÛıÈ·˜ Ï·‚‹˜. (ÂÈÎ. E1 & E2)
√ Ô‰ËÁfi˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ì›· ÈÔ ¿ÓÂÙË
¯Ú‹ÛË Û ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÎÔ‹˜ Ì ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋
Ï·‚‹ ·Ó˘„ˆÌ¤ÓË ÛÙËÓ Ô‹ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜.
√ Ô‰ËÁfi˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÛÙȘ 30Æ, 60Æ Î·È
90Æ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ ÙÂÚ˘Á›‰ÈÔ Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ (18) ÁÈ·
Ó· ··ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ
Ì˯·ÓÈÛÌfi (ÂÈÎ. E1). ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÚ˘Á›‰ÈÔ
ÙÚ·‚ËÁ̤ÓÔ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ.
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (19) ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ.
(ÂÈÎ. E2).
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÙÂÚ˘Á›‰ÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó·
·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• EϤÁÍÙ fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛˆÛÙ¿.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó Ô
Ô‰ËÁfi˜ ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË
ı¤ÛË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô ı·
ÏÂÈ·Óı› ‹ ı· ÛÙÈÏ‚ˆı› Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘.
• ¶È¤ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. ªËÓ
Ȥ˙ÂÙ Ï¢ÚÈο ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË. ™Â
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ıÂÚÌ·Óı›, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚÙ›Ô.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
Î·È ‰›ÛÎÔ ‹ ÙÚÔ¯fi. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜
‹ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋
ÊÏ¿ÓÙ˙· Ì Û›ڈ̷ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿.
• µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‹ Ô ÙÚÔ¯fi˜
Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ‚ÂÏÒÓ Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó Â¿Óˆ ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· Î·È ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
√ ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (on/off) ›ӷÈ
ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ‰È·ÎfiÙË ··ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ·
Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
93
∂§§∏¡π∫∞
¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (on/off) (1) Ì ÎÔ˘Ì›
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (2)
• °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ··ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (2) ·ÙË̤ÓÔ Î·È ȤÛÙÂ
ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË on/off (1).
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (2).
• °È· Ó· ı¤ÛÙ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off Í·Ó¿.
¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (on/off) (1) Ì ÎÔ˘Ì›
··ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (2) (ÛÙË °·ÏÏ›· ÌfiÓÔ)
• °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ··ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (2)
·ÙË̤ÓÔ Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË on/off (1).
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ··ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (2).
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
ªËÓ ·Ó¿‚ÂÙÂ Î·È ÌËÓ Û‚‹ÓÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÊÔÚÙ›Ô.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi
‡Ê·ÛÌ·.
94
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi ÛÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
95
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (Hellas) S.A.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
(01) 8981-616
º·Í:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT Suisse
Rütistraße 14
8952 Schlieren
Tel:
01 - 73 06 747
Fax:
01 - 73 07 067
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 99 99 00
Fax:
22 99 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
DEWALT
Tel:
Merkez Mahallesi, Köyaltı Mevkii, Şahnur Sokak Faks:
(OTTO Binası) 34530 Yenibosna/İstanbul (PBX)
021 26 39 06 26
021 26 39 06 35
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
01753-56 70 55
01753-57 21 12
96
Tel:
Fax:
214 66 75 00
214 66 75 75
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising