D25203K | DeWalt D25203K ROTARY HAMMER instruction manual

®
D25102(K)
D25102C
D25103K
D25104K
D25203K
1
Dansk
6
Deutsch
14
English
23
Español
31
Français
39
Italiano
47
Nederlands
55
Norsk
63
Português
71
Suomi
79
Svenska
87
Türkçe
95
EÏÏËÓÈη
103
Copyright DEWALT
2
3
9
7
4
5
4
5
3
1
2
1
6
11
10
D25203K
9
7
6
11
10
D25103K
8
4
D25102(K)
D25102C
D25104K
A
3
4
5
6
B1
7
4
B2
12
5
C
10
9
D
4
E
11
3
3
F1
F2
8
6
13
G
8
H
5
DANSK
ROTERENDE BOREHAMMER D25102(K)/
D25102C/D25103K/D25104K/D25203K
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT til
en af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Omdrejningstal ubelastet
Omdrejningstal belastet
Slagstyrke
slagboring
mejsling
Maksimal borekapacitet
i stål/træ/beton
Mejselpositioner
Maksimal borekapacitet i bløde sten
Borepatron
Krave diameter
Vægt
V
W
min-1
min-1
D25102(K)
230
650
0 - 1.100
0 - 800
J 2,8
J mm 13/30/22
mm 65
SDS-plus®
mm 54
kg 2,55
Sikringer:
230 V maskiner
D25102C
230
650
0 - 1.100
0 - 800
D25103K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25104K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25203K
230
710
0 - 1.100
0 - 800
2,8
-
2,8
3,0
2,8
3,0
2,8
3,1
13/30/22
65
SDS-plus®
54
2,55
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,6
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,8
13/30/26
51
65
SDS-plus®
54
2,75
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet,
hvis brugervejledningens instruktioner
ikke følges.
EU-Overensstemmelseserklæring
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/D25203K
DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret
i henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Brandfare.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte DEWALT på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF,
målt i henhold til EN 50144:
6
DANSK
D25102(K)
D25102C
D25103K
LpA (lydniveau)
dB(A)*
90,5
90,5
90,5
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
99
99
99
D25104K
D25203K
LpA (lydniveau)
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
99
99
* ved operatørens øre
Anvend høreværn.
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
D25102(K)
D25102C
D25103K
D25104K
D25203K
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhedsanvisninger
Når man anvender elværktøj skal de lokale
sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at
nedsætte riskoen for brand, elektrisk stød og
personskader.
Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt
igennem, inden værktøjet tages i brug.
Gem denne manual til fremtidige opslag.
Generelt
1 Hold arbejdsområdet rent.
Rodede områder og bænke kan forvolde ulykker.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke
værktøjet på fugtige eller våde pladser. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet
(250 – 300 Lux). Anvend ikke værktøjet, hvor der
er risiko for, at der kan opstå brand eller
forekomme eksplosioner.
F. eks. aldrig i nærheden af let antændelige
væsker eller gasser.
3 Hold børn borte
Børn, besøgende eller dyr må ikke komme
i nærheden af arbejdsområdet eller røre ved
værktøjet eller netkablet.
4 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. De kan
sidde fast i bevægelige dele. Brug hårnet, hvis du
har langt hår. Brug passende handsker og
skridsikkert fodtøj, når du arbejder udendørs.
5 Personlig beskyttelse
Brug altid beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller
støvmaske, når brug af værktøjet kan danne støv
eller flyvende partikler. Bær også et
varmeresistent forklæde, hvis disse partikler er
meget varme. Brug altid høreværn.
6 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner
(f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe).
Når man bruger værktøjet under ekstreme
forhold (f. eks. høj fugtighed, når der dannes
metalspåner osv.) kan den elektriske sikkerhed
forbedres ved at indsætte en isolerende
transformer eller en (FI) fejlstrømsafbryder.
7 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
8 Vær opmærksom
Se på det du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke værktøjet, når du er træt.
9 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
10 Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til at tilslutte støvudsugningsog støvopsamlingsudstyret, skal man sørge for,
at disse er tilsluttet og bruges korrekt.
11 Fjern justernøgler og skruenøgler
Kontroller altid at nøgler og justerværktøj er
fjernet fra værktøjet, inden det startes.
12 Forlængerkabler
Før brugen skal forlængerkablet efterses og
udskiftes, hvis det er skadet. Når man bruger
værktøjet udendørs, må man kun benytte
forlængerkabler, der er beregnet til udendørs
brug og mærkede til dette.
7
DANSK
13 Brug egnet værktøj
Denne instruktionsbog rummer en beskrivelse af
de formål, som dette værktøj er beregnet til.
Tving ikke små maskiner eller tilbehør til at udføre
et arbejde, som kræver en kraftig maskine.
Maskinen gør arbejdet bedre og mere sikkert ved
den hastighed, som den er beregnet til.
Værktøjet må ikke forceres.
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller
udstyr eller udførelse af andre opgaver med dette
værktøj end de, der anbefales i dette manual,
kan medføre risiko for personskader.
14 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og netkablet for
beskadigelser, før det tages i brug. Check de
bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, brud på dele, skader på
skærme og kontakter samt alt andet, der kan
påvirke værktøjets funktion. Kontrollér,
at værktøjet fungerer rigtigt og kan udføre det
arbejde, det er beregnet til. Værktøjet må ikke
benyttes, hvis én af delene er beskadiget eller
defekt. Brug ikke værktøjet, hvis det ikke kan
tændes og slukkes ved afbryderen. Alle skadede
eller defekte dele skal repareres eller udskiftes på
et autoriseret DEWALT-værksted. Forsøg aldrig
selv at reparere værktøjet.
15 Afbryde værktøjet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du
forlader det. Afbryd altid værktøjet, når det ikke
er i brug, og før du udskifter nogen som helst
værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller udstyr,
og før der foretages service.
16 Undgå utilsigtet start af værktøjet
Man må ikke bære værktøjet med en finger på
afbryderen. Sørg for, at værktøjet er slukket,
når ledningen tilsluttes strømmen.
17 Ledningen må ikke misbruges
Bær aldrig værktøjet i ledningen. Træk aldrig i
ledningen for at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes på afstand af varme, olie
og skarpe kanter.
18 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
på et tørt, sikkert aflåst sted eller uden for børns
rækkevidde.
19 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at
det kan fungere bedst og sikrest.
8
Følg vejledningerne for vedligeholdelse og
udskiftning af tilbehør. Hold alle håndtag og
kontakter tørre, rene og fri for olie og fedt.
20 Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante
sikkerhedsbestemmelser. Få dit værktøj repareret
på et autoriseret DEWALT-værksted.
Reparationer må kun foretages af dertil
kvalificerede personer, som bruger originale
reservedele. I modsat fald kan der opstå
betydelig fare for brugeren.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Borehammer
1 Sidehåndtag
1 Dybdeindstilling
1 Kasse (kun K-Modeller)
1 Selvspændende borepatron (D25104K)
1 Patron med nøgle + adapter til borepatron
(D25103C)
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Din kraftige borehammer D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25104K/D25203K er konstrueret med
henblik på professionel boring, slagboring,
skruetrækkerarbejde og lettere mejslings- og
nedrivningsopgaver samt kerneboring med
hårdtmetalbor.
1 Afbryder med variabel hastighedskontrol
2 Låseknap (D25102(K)/D25102C/D25103K/
D25104K)
3 Omskifter for højre/venstregang
4 Funktionsvælger
5 Sikkerhedslås
6 Værktøjsholder
7 Støvbeskyttelseskappe
8 Låsekrave (D25104K)
9 Dybdeindstilling
10 Sidehåndtag
11 Dybdestop bøjle
DANSK
Sikkerhedskobling
Borehammeren er udstyret med en
sikkerhedskobling, som reducerer det maksimale
drejningsmoment, der overføres til brugeren i tilfælde
af, at et bor blokeres. Denne funktion forhindrer
også, at gearet og elmotoren går i stå.
Sikkerhedskoblingen er indstillet fra fabrikken og kan
ikke justeres.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
D25103K/D25104K/D25203K (fig. B2)
Værktøjet kan benyttes med følgende funktionsmåder:
Almindelig boring: boring i stål, træ og
plastik, skruetrækkerarbejde
Slagboring: Til boring i beton og
murværk.
Kun slag: Til lettere mejslings-,
stemnings- og nedrivningsarbejder.
Med denne funktion kan værktøjet også
bruges som greb til frigørelse af et
fastsiddende bor.
Bitboring: Ikke-virkende indstilling, som
kun benyttes til at indstille et fladt mejsel
i den ønskede position.
• Vælg den ønskede funktion ved at trykke på
sikkerhedslåsen (5) og dreje funktionsvælgeren
(4), så den peger på symbolet for funktionen.
• Løsn sikkerhedslåsen, og kontrollér, at
funktionsvælgeren er låst på plads.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets
strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Vælg ikke indstilling mens værktøjet
kører.
Indeksering af mejselpositionen
Mejslen kan indekseres og låses i 51 forskellige
positioner.
• Drej funktionsvælgeren (4), til den peger på
positionen “bitboring”.
• Drej mejslen i den ønskede position.
• Indstil funktionsvælgeren (4) på positionen
“kun slag”.
• Drej mejslen, indtil den låser på plads.
Valg af funktion (fig. B1 & B2)
D25102(K)/D25102C (fig. B1)
Værktøjet kan benyttes med følgende funktionsmåder:
Almindelig boring: boring i stål, træ og
plastik, skruetrækkerarbejde
Slagboring: Til boring i beton og
murværk.
Indsætning og udtagning af SDS-plus®-tilbehør
(fig. C)
Værktøjet bruger SDS-plus® tilbehør (se det indsatte
tværsnit af et SDS-plus® bitskaft på fig. B).
Vi anbefaler, at der kun bruges professionelt tilbehør.
• Rengør og påfør værktøyets skaft.
• Sæt skaftet ind i værktøjsholderen (6).
• Skub værktøjet ned og drej det lidt, indtil det
passer ind i rillerne.
• Træk i værktøjet for at sikre, at det er fastlåst.
9
DANSK
Hammerfunktionen kræver, at bittet skal kunne
bevæge sig adskillige centimeter aksialt, når det
er fastlåst i værktøjsholderen.
• Værktøjet fjernes ved at trække patronens
låsebøsning (12) tilbage og trække værktøjet ud
af patronen.
Montering af sidehåndtaget (fig. D)
Sidehåndtaget (10) kan monteres, så det passer
både til højre- og venstrehåndede brugere.
Brug altid værktøjet med sidehåndtaget
korrekt monteret.
• Løsn sidehåndtaget.
• For højrehåndede brugere sættes
sidehåndtagskransen på den krave bag ved
værktøjsholderen med håndtaget til venstre.
• For venstrehåndede brugere sættes
sidehåndtagskransen på den krave bag ved
værktøjsholderen med håndtaget til højre.
• Drej sidehåndtaget til den ønskede position og
spænd det fast.
Instilling af boredybden (fig. E)
• Isæt det ønskede bor, som beskrevet foroven.
• Tryk på dybdestopbøjlen (11), og hold den
nedtrykket.
• Sæt stangen til dybdejustering (9) gennem hullet i
dybdestop bøjlen.
• Indstil boredybden som vist.
• Løsn dybdestopbøjlen.
Omskifter for højre/venstregang (fig. F1 & F2)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K (fig. F1)
• Skub højre/venstregangsomskifteren (3) til højre
for fremadrotation (mod højre). Se pilene på
værktøjet.
• Skub højre/venstregangsomskifteren (3) til
venstre for tilbagerotation (mod venstre).
D25203K (fig. F2)
• Skub højre/venstregangsomskifteren (3) til
venstre for fremadrotation (mod højre). Se pilene
på værktøjet.
• Skub højre/venstregangsomskifteren (3) til højre
for tilbagerotation (mod venstre).
10
Værktøjet skal stå helt stille inden der
vælges ny rotationsretning.
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K Montering af patronadapteren og patronen
• Skru patronen på gevindenden af
patronadapteren.
• Indsæt den sammensatte patron og adapter
i værktøjet, som om det var en standard
SDS-plus® bit.
• Fjern patronen på samme måde som ved
fjernelse af en standard SDS-plus® bit.
Brug aldrig standardpatroner ved
slagboring.
D25104K - Udskiftning af værktøjsholderen med
patronen (fig. G)
• Drej låsekraven (8) til ulåst position, og træk
værktøjsholderen (6) af.
• Skub patronen (13) ned på spindelen, og drej
låsekraven til låseposition.
• Udskift patronen med værktøjsholderen ved at
fjerne patronen samme vej, som
værktøjsholderen blev fjernet. Anbring derefter
værktøjsholderen på samme måde, som
patronen blev placeret.
Brug aldrig standardpatroner ved
slagboring.
Udskiftning af støvbeskyttelseskappen (fig. C)
Støvafskærmningen (7) forhindrer, at der kommer
støv ind i mekanismen. Udskift omgående en slidt
beskyttelseskappe.
• Træk værktøjsholderens låsekrave (12) tilbage og
træk støvbeskyttelseskappen (7) af.
• Monter den nye støvbeskyttelseskappe.
• Frigør værktøjsholderens låsekrave.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer ind i rør og ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet (ca. 5 kg).
DANSK
Stort tryk øger ikke borehastigheden,
men nedsætter værktøjets ydeevne og evt. også
levetiden.
• Bor eller skru ikke for dybt for at undgå skade på
støvbeskyttelseskappen.
• Hold altid værktøjet fast med begge
hænder, og sørg for at indtage en sikker
fodstilling (fig. H). Sørg for at
sidehåndtaget altid er solidt monteret,
når maskinen er i brug.
Starte og stoppe (fig. A)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
For konstant drift, hold afbryderen (1) trykket, tryk på
låseknappen (2) og slip afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Når værktøjet er i kontinuerlig drift, standses det
ved et hurtigt tryk på låseknappen, der herefter
slippes. Sluk (OFF) altid for værktøjet,
når arbejdet afsluttes og før stikket tages ud.
D25203K
• Start værktøjet ved at trykke på afbryderen (1).
Hastigheden reguleres ved at øge eller slække
trykket på afbryderen.
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
• Værktøjet låses i afbrudt position ved at stille
omskifteren for højre/venstregang (3) i midterposition.
Boring med kernebor
• Indstil funktionsvælgeren (3) på „slagboring“.
• Indstil sidehåndtaget (9).
• Sæt det pågældende kernebor i maskinen.
• Monter forboret på kerneboret.
• Placer forboret på det markerede sted og tryk på
afbryderen (1). Bor indtil kernen trænger ca. 1 cm
ind i betonen.
• Stop boringen og fjern forboret. Sæt kerneboret
tilbage i hullet og fortsæt boringen.
• Hvis der bores igennem en struktur, der er
tykkere end kerneborets længde, fjernes den
runde betoncylinder eller kernen i boret med
jævne mellemrum. For at undgå uønsket
nedbrydning af beton rundt om hullet, kan man
først bore et hul med forborets diameter helt
igennem strukturen. Bor derefter kernehullet
halvvejs fra begge sider.
• Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet,
og før stikket trækkes ud.
Boring (fig. A)
• Indstil funktionsvælgeren (4) på positionen
„almindelig boring“.
• Følg de af nedenstående anvisninger, der er
relevante for værktøjet:
- Montér patronadapteren/patronsamlingen
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K).
- Udskift værktøjsholderen med patronen
(D25104K).
• Følg anvisningerne for slagboring.
Brug aldrig standardpatroner ved
slagboring.
Slagboring (fig. A)
Boring med en massiv bit
• Indstil funktionsvælgeren (4) på positionen
„slagboring“.
• Indsæt et passende borebit. Det bedste resultat
opnås ved brug af bor af høj kvalitet med
hårdmetalspids.
• Indstil sidehåndtaget (9).
• Indstil boredybden ved behov.
• Afmærk stedet, hvor hullet skal bores.
• Placér boret på det markerede sted, og tænd for
værktøjet.
• Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet,
og før stikket trækkes ud.
Skruetrækning (fig. A)
• Indstil funktionsvælgeren (4) på positionen
„almindelig boring“.
• Vælg rotationens retning.
• Følg de af nedenstående anvisninger, der er
relevante for værktøjet:
- Monter den specielle SDS-plus®
skruetrækkeradapter til brug med sekskantede
skruetrækkerklinger (D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25203K).
- Udskift værktøjsholderen med patronen
(D25104K).
• Indsæt den ønskede skruetrækkerbit.
11
DANSK
Ved skruning af kærvskruer skal der altid
anvendes klinger med kærvsøger.
• Tryk forsigtigt på den variable hastighedsafbryder
(1) for at undgå skade på skruehovedet.
Ved tilbagerotation (mod venstre) reduceres
værktøjets hastighed automatisk for let udtagning
af skrue.
• Når skruen er i plan med arbejdsemnet, slip da
den variable hastighedsafbryder for at undgå at
skruehovedet trænger ind i arbejdsemnet.
D25103K/D25104K/D25203K - Mejsling (fig. A)
• Indstil funktionsvælgeren (4) på positionen
„kun slag“.
• Sæt den pågældende mejsel i patronen og drej
den med hånden for at låse den i en af de
51 positioner.
• Indstil sidehåndtaget (9).
• Tænd for værktøjet, og begynd arbejdet.
• Afbryd altid værktøjet, når arbejdet er afsluttet,
og før stikket trækkes ud.
• Brug ikke værktøjet til at blande eller
pumpe let antændelige eller eksplosive
væsker (benzin, alkohol, el.lign.).
• Bland eller rør ikke væsker som er
mærket som antændelige.
Der findes forskellige typer af SDS-plus® borebits og
mejsler som ekstraudstyr.
Kontakt din forhandler for at få yderligere information
om det passende tilbehor.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
• Denne maskine kan ikke vedligeholdes af
brugeren. Bring værktøjet til et autoriseret
DEWALT værksted efter ca. 40 timers brug. Hvis
der skulle opstå problemer før dette tidspunkt,
bedes du kontakte en autoriseret DEWALT
reparatør.
• Værktøjet afbryder automatisk, når kulbørsterne
er slidte.
12
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Benyttet tilbehør og ekstraudstyr skal jævnligt
smøres rundt om SDS-plus® beslaget.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et DEWALT serviceværksted.
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceværksted. Se aktuelt katalog/
prisliste om yderligere information eller kontakt
DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres, hvilket ikke meddeles
separat.
DANSK
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere værktøjet til
forhandleren inden 30 dage efter købet og få
dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet.
Værktøjet skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALTværktøj inden for de første 12 måneder efter
købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af
materiale-eller produktionsfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillæg til forbrugerens øvrige
rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt DEWALT. Alternativt kan
De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
13
DEUTSCH
BOHRHAMMER D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25104K/D25203K
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt,
nur ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem
verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Lastdrehzahl
Schlagenergie
Schlagbohren
Meißeln
Max. Bohrleistung in
Stahl/Holz/Beton
Meißelpositionen
Max. Bohrleistung in Mauerwerk
Werkzeugaufnahme
Spannhalsdurchmesser
Gewicht
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(min-1)
D25102(K)
230
650
0 - 1.100
0 - 800
J 2,8
J (mm) 13/30/22
mm 65
SDS-plus®
(mm) 54
(kg) 2,55
D25102C
230
650
0 - 1.100
0 - 800
D25103K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25104K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25203K
230
710
0 - 1.100
0 - 800
2,8
-
2,8
3,0
2,8
3,0
2,8
3,1
13/30/22
65
SDS-plus®
54
2,55
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,6
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,8
13/30/26
51
65
SDS-plus®
54
2,75
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung
verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
EG-Konformitätserklärung
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/
D25203K
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge
entsprechend den Richtlinien und Normen
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 und
EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
elektrische Spannung
Feuergefahr
14
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
DEUTSCH
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
D25102(K)
D25102C
D25103K
LpA (Schalldruck)
dB(A)*
90,5
90,5
90,5
LWA (Schalleistung)
dB(A)
99
99
99
D25104K
D25203K
3
LpA (Schalldruck)
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (Schalleistung)
dB(A)
99
99
4
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
5
D25102(K)
D25102C
D25103K
D25104K
D25203K
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
6
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch,
bevor Sie das Elektrowerkzeug verwenden.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus.
7
8
9
Verwenden Sie das Werkzeug nicht in einer
feuchten oder nassen Umgebung. Sorgen Sie für
eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches
(250 - 300 Lux). Benutzen Sie das Werkzeug
nicht an Orten, wo Feuergefahr oder Explosionsgefahr besteht, z.B. in der Nähe von brennbaren
Flüssigkeiten oder Gasen.
Halten Sie Kinder fern!
Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom
Arbeitsbereich fern und sorgen Sie dafür, daß Sie
das Werkzeug und das Netzkabel nicht berühren.
Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck,
da diese von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden können. Tragen Sie bei langen Haaren
ein Haarnetz. Beim Arbeiten im Freien sind
Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk
empfehlenswert.
Schutzmaßnahmen
Verwenden Sie immer eine Schutzbrille. Tragen
Sie eine Atemschutzmaske, falls die Arbeiten
Staub oder Späne erzeugen können. Falls diese
Teilchen heiß sind, so müssen Sie auch eine
hitzebeständige Schürze tragen. Tragen Sie stets
einen Gehörschutz.
Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen
(z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit durch
Vorschalten eines Trenntransformators oder eines
Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es wird damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Werkzeuges mit beiden Händen.
15
DEUTSCH
10 Schließen Sie Vorrichtungen zur
Staubabsaugung an!
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder zum
Sammeln von Staub an das Werkzeug angeschlossen werden können, vergewissern Sie
sich, daß diese angeschlossen sind und
ordnungsgemäß verwendet werden.
11 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
12 Verlängerungskabel
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Verlängerungskabel und tauschen Sie es aus, falls es beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät im Freien verwenden, verwenden Sie nur Verlängerungskabel,
die sich für den Einsatz im Freien eignen und
entsprechend gekennzeichnet sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Zubehörteile für schwere Arbeiten. Mit dem
richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale
Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Anbaugeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Werkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu
Unfallgefahren führen.
14 Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf
Beschädigungen
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel
vor der Arbeit auf Beschädigungen. Überprüfen
Sie, ob alle beweglichen Teile richtig montiert
sind, ob keine Teile gebrochen sind, ob keine
Schutzvorrichtungen und Schalter beschädigt
sind, und ob irgendwelche andere Schäden den
einwandfreien Betrieb des Werkzeuges beeinträchtigen könnten. Vergewissern Sie sich,
daß das Werkzeug ordnungsgemäß funktionieren
wird. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn
irgendein Teil defekt ist. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn der Ein-/Aus-Schalter
nicht funktioniert. Lassen Sie defekte Teile immer
von einer unserer autorisieren DEWALT-Kundendienstwerkstätten austauschen. Versuchen Sie
nie, das Werkzeug selber zu reparieren.
16
15 Ziehen Sie den Netzstecker.
Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie,
bis das Werkzeug vollkommen zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt
lassen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie
das Gerät nicht benutzen, bevor Sie irgendwelche Werkzeuge, Zubehörteile oder Geräteteile
auswechseln und bevor Sie irgendwelche
Wartungsarbeiten vornehmen.
16 Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes
Einschalten!
Tragen Sie das Werkzeug nicht mit dem Finger
am Schalter. Vergewissern Sie sich, daß das
Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung anschließen.
17 Behandeln Sie das Kabel sorgfältig!
Tragen Sie das Werkzeug niemals an seiner
Leitung. Benutzen Sie das Kabel nicht, um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen Schützen
Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
18 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
19 Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber,
um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen
Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Halten Sie sämtliche
Handgriffe und Schalter trocken, sauber und frei
von Öl und Fett.
20 Reparaturen:
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie Reparaturen nur von einer autorisierten DEWALTKundendienstwerkstatt ausführen. Reparaturen
sind nur von autorisierten Fachkräften und mit
Original-Ersatzteilen vorzunehmen; andernfalls
kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Bohrhammer
1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1 Schnellspannbohrfutter (D25104K)
1 Zahnkranzbohrfutter + Bohrfutteradapter
(D25103C)
DEUTSCH
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Ihr Hochleistungsbohrhammer D25102(K)/
D25102C/D25103K/D25104K/D25203K wurde für
professionelle Bohr-, Schlagbohr-, Schraub-,
Meißel- und Abbrucharbeiten sowie zum
Durchführen von Kernbohrungen mit Karbidspitze
entwickelt.
1 Drehzahl-Regelschalter
2 Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K)
3 Rechts-/Linkslauf-Umschalter
4 Getriebeumschalter Bohren/Schlagbohren
5 Sicherheitssperre
6 Werkzeugaufnahme
7 Staubkappe
8 Spannring (D25104K)
9 Bohrtiefenanschlag
10 Zusatzhandgriff
11 Tiefenanschlagaufnahme
CH
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs ausreichend ist (vgl. technische Daten).
Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Wählen der Betriebsart (Abb. B1 & B2)
Sicherheitskupplung
Der Bohrhammer ist mit einer Sicherheitskupplung
ausgerüstet. Sie begrenzt das maximale Drehmoment, sollte der Bohrer beim Arbeiten blockieren.
Dadurch werden auch Getriebe und Motor vor Überlastung geschützt. Die Sicherheitskupplung wurde
werkseitig eingestellt und kann nicht justiert werden.
D25102(K)/D25102C (Abb. B1)
Dieses Werkzeug läßt sich in folgenden Betriebsarten benutzen:
Rotationsbohren: Bohren in Stahl, Holz
und Kunststoffen und zum Schrauben
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde überflüssig.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
Bohren: zum Bohren in Beton und Stein.
D25103K/D25104K/D25203K (Abb. B2)
Dieses Werkzeug läßt sich in folgenden Betriebsarten benutzen:
Rotationsbohren: Bohren in Stahl, Holz
und Kunststoffen und zum Schrauben
Bohren: zum Bohren in Beton und Stein.
17
DEUTSCH
Nur Hämmern: für Meißel- und Abbrucharbeiten.
In dieser Betriebsart lässt sich das
Werkzeug auch als Hebel zum Entfernen
eines blockierten Bohrers verwenden.
Bit-Rotation: diese Position wird nur
verwendet, um einen flachen Meißel in
die richtige Stellung zu drehen.
• Zur Wahl der Betriebsart halten Sie die
Sicherheitssperre (5) gedrückt und drehen den
Betriebsart-Wahlschalter (4) auf das Symbol der
gewünschten Betriebsart.
• Lassen Sie die Sicherheitssperre los und
kontrollieren Sie, ob der Betriebsart-Wahlschalter
eingerastet ist.
Schalten Sie die Betriebsart nicht um,
während der Bohrhammer läuft.
Indexierung der Meißelposition
Der Meißel kann in 51 verschiedenen Positionen indexiert und arretiert werden.
• Drehen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (4) auf
“Bit-Rotation”.
• Drehen Sie den Meißel an die gewünschte Position.
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (4) auf
˙nur Hämmern”.
• Drehen Sie den Meißel, bis er auf seiner Position
einrastet.
Einsetzen und Entfernen von SDS-plus®-Werkzeugen (Abb. C)
Dieses Werkzeug verwendet SDS-plus®-Werkzeuge.
Die Zeichnung in Abb. B zeigt einen Querschnitt des
SDS-plus®-Werkzeugschaftes.
Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung von
professionellem Zubehör.
• Reinigen Sie den Werkzeugschaft und fetten Sie
ihn ein.
• Stecken Sie den Werkzeugschaft in die
Werkzeugaufnahme (6).
• Drücken Sie das Werkzeug bis zum Anschlag
hinein und drehen Sie es, bis es einrastet.
• Überprüfen Sie die Werkzeugverriegelung, indem
Sie am Werkzeug ziehen. Die axiale Bewegung
des in der Werkzeugaufnahme arretierten
Werkzeuges beträgt einige Zentimeter.
18
• Ziehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges den
Arretierring der Werkzeugaufnahme (12) nach
hinten und nehmen Sie das Werkzeug heraus.
Montieren des Zusatzhandgriffes (Abb. D)
Der Zusatzhandgriff (10) kann für Links- und Rechtshänder montiert werden.
• Lösen Sie den Zusatzhandgriff, indem Sie den
Griffteil entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
• Für Rechtshänder: schieben Sie den Klemmring
des Zusatzhandgriffes über den Spannhals hinter
der Werkzeugaufnahme (Handgriff links).
• Für Linkshänder: schieben Sie den Klemmring
des Zusatzhandgriffes über den Spannhals hinter
der Werkzeugaufnahme (Handgriff rechts).
• Drehen Sie den Zusatzhandgriff in die gewünschte Position und ziehen Sie ihn fest.
Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn
immer, daß der Zusatzhandgriff einwandfrei montiert ist.
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. E)
• Setzen Sie den erforderlichen Bohrer ein.
• Drücken Sie die Klemme (11) für den Tiefenanschlag und halten Sie sie gedrückt.
• Stecken Sie den Bohrtiefenanschlag (9) in die
Tiefenanschlagaufnahme.
• Justieren Sie die Bohrtiefe (siehe Abbildung).
• Lassen Sie die Klemme für den Tiefenanschlag
los.
Rechts-/Linkslauf-Umschalter (Abb. F1 & F2)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K (Abb. F1)
• Schieben Sie den Schalter (3) nach rechts für
Rechtslauf; vgl. die Pfeile am Werkzeug.
Schieben Sie den Schalter (3) nach rechts für
Linkslauf.
• Schieben Sie den Schalter (3) nach links für
Linkslauf; vgl. die Pfeile am Werkzeug.
D25203K (Abb. F2)
• Schieben Sie den Schalter (3) nach links für
Rechtslauf; vgl. die Pfeile am Werkzeug.
Schieben Sie den Schalter (3) nach rechts für
Linkslauf.
DEUTSCH
• Schieben Sie den Schalter (3) in die mittlere
Stellung, um das Elektrowerkzeug in ausgeschaltetem Zustand zu verriegeln.
• Lassen Sie den Arretierring der Werkzeugaufnahme los.
Gebrauchsanweisung
Warten Sie immer, bis der Motor völlig
stillsteht und ändern Sie erst dann die
Laufrichtung.
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K Montage des Spannfutter-Adapters und des
Spannfutters
• Schrauben Sie das Spannfutter auf das
Gewindeende des Spannfutter-Adapters.
• Führen Sie das verbundene Spannfutter und den
Adapter so in das Werkzeug ein, als ob es ein
standardmäßiges SDS-plus®-Bit wäre.
• Um das Spannfutter zu entfernen, gehen Sie wie
bei einem standardmäßigen SDS-plus®-Bit vor.
Verwenden Sie nie handelsübliche
Bohrfutter zum Hammerbohren.
D25104K - Erneuerung des Werkzeughalters mit
Spannfutter (Abb. G)
• Drehen Sie den Spannring (8) in die
Entriegelungsstellung und ziehen Sie den
Werkzeughalter (6) ab.
• Schieben Sie das Spannfutter (13) auf die
Spindel und drehen Sie den Spannring in die
verriegelte Stellung.
• Um das Spannfutter mit Werkzeughalter zu
erneuern, entfernen Sie zunächst das Spannfutter auf die Weise, wie Sie auch den Werkzeughalter entfernt haben. Plazieren Sie anschließend
den Werkzeughalter so, wie auch das Spannfutter plaziert wurde.
Verwenden Sie nie handelsübliche
Bohrfutter zum Hammerbohren.
Auswechseln der Staubkappe (Abb. C)
Die Staubkappe (7) verhindert, daß Staub in die Mechanik gelangt. Eine abgenutzte Staubkappe ist unverzüglich auszuwechseln.
• Ziehen Sie den Arretierring (12) nach vorne und
nehmen Sie die Staubkappe (7) von der
Werkzeugaufnahme.
• Bringen Sie eine neue Staubkappe an.
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Informieren Sie sich vor dem Arbeiten über den
genauen Verlauf von Leitungen und Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das Elektrowerkzeug
nur leicht (ca. 5 kg) an. Übermäßiger Druck
erhöht die Bohrgeschwindigkeit nicht, sondern
beeinträchtigt lediglich die Leistung und verkürzt
möglicherweise die Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
• Bohren oder schrauben Sie nicht zu tief, um
Beschädigung des Staubdeckels zu vermeiden.
• Halten Sie das Werkzeug immer mit
beiden Händen fest, und nehmen Sie
eine sichere Haltung ein (Abb. H).
Vergewissern Sie sich immer, daß der
Seitenhandgriff richtig montiert ist.
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K
• Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter (1). Je tiefer
der Drehzahl-Regelschalter gedrückt wird, um so
höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
Halten Sie für Dauerbetrieb den DrehzahlRegelschalter (1) gedrückt, drücken Sie den
Arretierknopf (2) und lassen Sie den Schalter los.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
• Zum Stoppen des Werkzeuges bei Dauerbetrieb
drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter kurz und
lassen ihn anschließend wieder los. Schalten Sie
das Elektrowerkzeug bei Beendigung der
Arbeiten immer auf AUS-Position. Nur wenn das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
19
DEUTSCH
D25203K
• Betätigen Sie zum Starten des Elektrowerkzeuges den Drehzahl-Regelschalter (1). Je tiefer
der Drehzahl-Regelschalter gedrückt wird, um so
höher ist die Drehzahl des Antriebsmotors.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
• Um das Akku-Werkzeug vor unbeabsichtigtem
Einschalten zu schützen (z.B. beim Transport im
Werkzeugkoffer), schieben Sie den Rechts-/
Linkslaufschalter (3) in die Mittelposition.
Hammerbohren (Abb. A)
• Wenn die gewünschte Lochtiefe die Länge der
Bohrkrone überschreitet, müssen Sie den
Betonzylinder, der im Bohrkroneninneren
entsteht, regelmäßig herausbrechen. Damit es
nicht zu Beschädigungen um das Loch herum
kommt, ist das Loch zunächst vorzubohren.
Bohren Sie zunächst ein durchgehendes Loch
mit dem gleichen Durchmesser wie der des
Zentrierbohrers. Setzen Sie anschließend die
Bohrkrone ein und bohren Sie das Loch von
beiden Seiten aus bis zur Hälfte.
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer AUS. Nur wenn das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Bohren mit einem Massiv-Bit
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (4) auf
˙Bohren“.
• Setzen Sie einen geeigneten Bohrer ein. Für
beste Ergebnisse verwenden Sie Qualitätsbohrer
mit Hartmetallschneide.
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (9) in die
gewünschte Position.
• Stellen Sie erforderlichenfalls die Bohrtiefe ein.
• Markieren Sie die Stelle, an der ein Loch gebohrt
werden soll.
• Setzen Sie den Bohrer auf die Markierung und
schalten Sie das Werkzeug an.
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer AUS. Nur wenn das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Bohren (Abb. A)
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (4) auf
„Rotationsbohren“.
• Je nachdem, welches Werkzeug Sie besitzen,
befolgen Sie eine der nachfolgenden Anweisungen:
- Bringen Sie den Spannfutter-Adapter/das
Spannfutter an (D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25203K).
- Tauschen Sie den Werkzeughalter gegen das
Spannfutter aus (D25104K).
• Gehen Sie anschließend, wie unter Hammerbohren beschrieben, vor.
Bohren mit einer Bohrkrone
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlhebel (3) auf
„Hammerbohren“.
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (9) in die
gewünschte Position.
• Setzen Sie die richtige Bohrkrone ein.
• Setzen Sie den Zentrierbohrer in die Bohrkrone ein.
• Setzen Sie den Zentrierbohrer an der markierten
Stelle auf und betätigen Sie den Schalter (1).
Bohren Sie, bis die Bohrkrone sich ca. 1 mm tief
im Beton befindet.
• Schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen
Sie den Zentrierbohrer. Setzen Sie die Bohrkrone
wieder in das Loch ein und fahren Sie mit der
Arbeit fort.
Schrauben (Abb. A)
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (4) auf
„Rotationsbohren“.
• Wählen Sie die Laufrichtung.
• Je nachdem, welches Werkzeug Sie besitzen,
befolgen Sie eine der nachfolgenden Anweisungen:
- Setzen Sie den speziellen SDS-plus®Schraubadapter für SechskantSchraubwerkzeuge ein (D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25203K).
- Tauschen Sie den Werkzeughalter gegen das
Spannfutter aus (D25104K).
20
Verwenden Sie nie handelsübliche
Bohrfutter zum Hammerbohren.
DEUTSCH
• Setzen Sie das entsprechende Schraubendreher-Bit ein. Für das Verarbeiten von Schlitzschrauben sollten immer Einsatzwerkzeuge mit
Führungshülse verwendet werden.
• Drücken Sie den Drehzahl-Regelschalter (1)
langsam ein, um Schäden am Schraubenkopf zu
vermeiden. Im Linkslauf wird die Drehzahl zum
leichten Ausschrauben automatisch begrenzt.
• Wenn die Schraube mit dem Werkstück fluchtet,
laasen Sie den Drehzahl-Regelschalter los, damit
der Schraubenkopf nicht in das Werkstück
eindringt.
D25103K/D25104K/D25203K - Meißeln (Abb. A)
• Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (4) auf
nur Hämmern“.
• Setzen Sie den richtigen Meißel ein und lassen
Sie ihn in einer der 51 Positionen einrasten.
• Stellen Sie den Zusatzhandgriff (9) in die
gewünschte Position.
• Schalten Sie das Werkzeug ein und beginnen Sie
mit der Arbeit.
• Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer AUS. Nur wenn das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht zum Mischen oder Pumpen
feuergefährlicher oder explosiver
Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol, usw.).
• Das Elektrowerkzeug darf nicht zum
Mischen von entsprechend gekennzeichneten leicht entzündlichen Flüssigkeiten
verwendet werden.
Wahlweise sind verschiedene SDS-plus®-BohrerBits und Meißel erhältlich.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung
voraus.
• Dieses Werkzeug kann nicht vom Benutzer
gewartet werden. Bringen Sie das Werkzeug
nach etwa 40 Betriebsstunden in eine DEWALTKundendienstwerkstatt. Falls vor diesem
Zeitpunkt Probleme auftauchen sollten, wenden
Sie sich bitte ebenfalls an eine DEWALTKundendienstwerkstatt.
• Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet,
wenn die Kohlebürsten abgenutzt sind.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Der SDS-plus®-Anschluß von Werkzeugen und
Zubehör ist regelmäßig zu schmieren.
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Recycling (nicht zutreffend für
Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe,
die recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT und andere
namhafte Hersteller von Elektrowerkzeugen haben
ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel
und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von
Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netzund akkubetriebene DEWALT-Werkzeuge können
beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT
eingeschickt werden. Beim Recycling werden
sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und
Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für
den Erfolg ist das Engagement von Anwendern,
Handel und Markenherstellern.
21
DEUTSCH
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTElektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind,
können Sie es unter Vorlage des OriginalKaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen
bei Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder Kundendienstleistungen
für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Diese
Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
• 1 JAHR GARANTIE •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle
DEWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit dem
Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von
DEWALT als zum Betrieb mit DEWALTElektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers
oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALTKundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
22
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie
können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung
des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des
Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend
machen.
ENGLISH
HEAVY DUTY ROTARY HAMMER DRILL
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/
D25203K
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
No-load speed
Load speed
Impact energy
hammer drilling
chiselling
Maximum drilling range in
steel/wood/concrete
Chisel positions
Core drilling capacity in soft brick
Tool holder
Collar diameter
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
V
V
W
min-1
min-1
D25102(K)
230
230/115
650
0 - 1,100
0 - 800
J 2.8
J mm 13/30/22
mm 65
SDS-plus®
mm 54
kg 2.55
D25102C
230
230/115
650
0 - 1,100
0 - 800
D25103K
230
230/115
680
0 - 1,100
0 - 800
D25104K
230
230/115
680
0 - 1,100
0 - 800
D25203K
230
230/115
710
0 - 1,100
0 - 800
2.8
-
2.8
3.0
2.8
3.0
2.8
3.1
13/30/22
65
SDS-plus®
54
2.55
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2.6
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2.8
13/30/26
51
65
SDS-plus®
54
2.75
230 V tools 10 Amperes, mains
230 V tools 13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
EC-Declaration of conformity
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/
D25203K
DEWALT declares that these power tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Denotes risk of electric shock.
For more information, please contact DEWALT at the
address below, or refer to the back of the manual.
Fire hazard.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 50144:
23
ENGLISH
D25102(K)
D25102C D25103K
LpA (sound pressure)
dB(A)*
90.5
90.5
90.5
LWA (acoustic power)
dB(A)
99
99
99
D25104K
D25203K
LpA (sound pressure)
dB(A)*
90.5
90.5
LWA (acoustic power)
dB(A)
99
99
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
D25102(K)
D25102C
D25103K
D25104K
D25203K
9.2 m/s2
9.2 m/s2
9.2 m/s2
9.2 m/s2
9.2 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using power tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury.
Read all of this manual carefully before operating
the tool.
Save this manual for future reference.
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose the tool to rain. Do not use the
tool in damp or wet conditions. Keep the work
area well lit (250 - 300 Lux). Do not use the tool
where there is a risk of causing fire or explosion,
e.g. in the presence of flammable liquids and
gases.
24
3 Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to come
near the work area or to touch the tool or the
mains cable.
4 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery, as these
can be caught in moving parts. Wear protective
hair covering to keep long hair out of the way.
When working outdoors, preferably wear suitable
gloves and non-slip footwear.
5 Personal protection
Always use safety glasses. Use a face or dust
mask whenever the operations may produce
dust or flying particles. If these particles might be
considerably hot, also wear a heat-resistant
apron. Wear ear protection at all times.
6 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
When using the tool under extreme conditions
(e.g. high humidity, when metal swarf is being
produced, etc.), electric safety can be improved
by inserting an isolating transformer or a (FI)
earth-leakage circuit-breaker.
7 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
8 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
10 Connect dust extraction equipment
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure that
these are connected and properly used.
11 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches
are removed from the tool before operating the
tool.
12 Extension cables
Before use, inspect the extension cable and
replace if damaged. When using the tool
outdoors, only use extension cables intended for
outdoor use and marked accordingly.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool.
ENGLISH
The tool will do the job better and safer at the rate
for which it was intended. Do not force the tool.
Warning! The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this tool
other than those recommended in this instruction
manual may present a risk of personal injury.
14 Check for damaged parts
Before use, carefully check the tool and mains
cable for damage. Check for misalignment and
seizure of moving parts, breakage of parts,
damage to guards and switches and any other
conditions that may affect its operation. Ensure
that the tool will operate properly and perform its
intended function. Do not use the tool if any part
is damaged or defective. Do not use the tool if
the switch does not turn it on and off. Have any
damaged or defective parts replaced by an
authorised DEWALT repair agent. Never attempt
any repairs yourself.
15 Unplug tool
Switch off and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before changing
any parts of the tools, accessories or
attachments and before servicing.
16 Avoid unintentional starting
Do not carry the tool with a finger on the switch.
Be sure that the tool is switched off before
plugging in.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord. Never pull the
cord to disconnect from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges.
18 Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry place
and locked up securely, out of reach of children.
19 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry,
clean and free from oil and grease.
20 Repairs
This tool is in accordance with the relevant safety
regulations. Have your tool repaired by an
authorised DEWALT repair agent. Repairs should
only be carried out by qualified persons using
original spare parts; otherwise this may result in
considerable danger to the user.
Package contents
The package contains:
1 Heavy duty rotary hammer drill
1 Side handle
1 Depth adjustment rod
1 Kitbox (K-models only)
1 Keyless chuck (D25104K)
1 Keyed chuck + chuck adaptor (D25103C)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Your heavy duty rotary hammer drill D25102(K)/
D25102C/D25103K/D25104K/D25203K has been
designed for professional rotary and hammer drilling,
screwdriving and light chipping, chiselling, demolition
applications and for carbide tipped core drilling.
1 Variable speed switch
2 Lock-on button
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K)
3 Forward/reverse slider
4 Mode selector
5 Safety lock
6 Tool holder
7 Dust cover
8 Locking collar (D25104K)
9 Depth adjustment rod
10 Side handle
11 Depth stop clamp
Torque limiting clutch
All rotary hammer drills are equipped with a torque
limiting clutch that reduces the maximum torque
reaction transmitted to the operator in case of
jamming of a drill bit. This feature also prevents the
gearing and electric motor from stalling. The torque
limiting clutch has been factory-set and cannot be
adjusted.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
25
ENGLISH
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
7.5
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
15
Cable length (m)
25 30
45
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
15
20
20
25
6
6
10
15
20
25
60
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Selecting the operating mode (fig. B1 & B2)
D25102(K)/D25102C (fig. B1)
The tool can be used in the following operating modes:
Rotary drilling: for screwdriving and for
drilling into steel, wood and plastics
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or
.
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Also refer to the table below.
26
Hammer drilling: for concrete and
masonry drilling operations.
D25103K/D25104K/D25203K (fig. B2)
The tool can be used in the following operating modes:
Rotary drilling: for screwdriving and for
drilling into steel, wood and plastics
Hammer drilling: for concrete and
masonry drilling operations.
Hammering only: for light chipping,
chiselling and demolition applications.
ENGLISH
In this mode the tool can also be used as
a lever to free a jammed drill bit.
Bit rotation: non-working position used
only to rotate a flat chisel into the desired
position.
• To select the operating mode, press the safety
lock (5) and rotate the mode selector switch (4)
until it points to the symbol of the required mode.
• Release the safety lock and check that the mode
selector switch is locked in place.
Do not select the operating mode when
the tool is running.
Indexing the chisel position
The chisel can be indexed and locked into 51
different positions.
• Rotate the mode selector switch (4) until it points
to the “bit rotation” position.
• Rotate the chisel in the desired position.
• Set the mode selector switch (4) to the
“hammering only” position.
• Twist the chisel until it locks in position.
Inserting and removing SDS-plus® accessories
(fig. C)
This tool uses SDS-plus® accessories (refer to the
inset in fig. B for a cross-section of an SDS-plus® bit
shank).
We recommend to use professional accessories only.
• Clean and grease the bit shank.
• Insert the bit shank into the tool holder (6).
• Push the bit down and turn it slightly until it fits
into the slots.
• Pull on the bit to check if it is properly locked.
The hammering function requires the bit to be
able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
• To remove a bit pull back the tool holder locking
sleeve (12) and pull out the bit.
Fitting the side handle (fig. D)
The side handle (10) can be fitted to suit both
RH- and LH-users.
• Loosen the side handle.
• For RH-users, slide the side handle clamp over the
collar behind the tool holder, handle at the left.
• For LH-users, slide the side handle clamp over
the collar behind the tool holder, handle at the
right.
• Rotate the side handle to the desired position
and tighten the handle.
Setting the drilling depth (fig. E)
• Insert the required drill bit as described above.
• Press the depth stop clamp (11) and keep it
depressed.
• Fit the depth adjustment rod (9) through the hole
in the depth stop clamp.
• Adjust the drilling depth as shown.
• Release the depth stop clamp.
Forward/reverse slider (fig. F1 & F2)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K (fig. F1)
• Push the forward/reverse slider (3) to the RH-side
for forward (RH) rotation. See arrows on tool.
• Push the forward/reverse slider (3) to the LH-side
for reverse (LH) rotation.
D25203K (fig. F2)
• Push the forward/reverse slider (3) to the LH-side
for forward (RH) rotation. See arrows on tool.
• Push the forward/reverse slider (3) to the RH-side
for reverse (LH) rotation.
Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the
direction of rotation.
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K Fitting the chuck adapter & chuck
• Screw the chuck onto the threaded end of the
chuck adapter.
• Insert the connected chuck and adapter in the
tool as though it were a standard SDS-plus® bit.
• To remove the chuck, proceed as for removing a
standard SDS-plus® bit.
Never use standard chucks in the
hammer drilling mode.
Always use the tool with the side handle
properly assembled.
27
ENGLISH
D25104K - Replacing the tool holder with
the chuck (fig. G)
• Turn the locking collar (8) into the unlocking
position and pull the tool holder (6) off.
• Push the chuck (13) onto the spindle and turn the
locking collar into the locking position.
• To replace the chuck with the tool holder,
first remove the chuck the same way as the tool
holder was removed. Then place the tool holder
the same way as the chuck was placed.
Never use standard chucks in the
hammer drilling mode.
Replacing the dust cover (fig. C)
The dust cover (7) prevents dust ingress into the
mechanism. Replace a worn dust cover immediately.
• Pull back the tool holder locking sleeve (12) and
pull the dust cover (7) off.
• Fit the new dust cover.
• Release the tool holder locking sleeve.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework and wiring.
• Apply only a gentle pressure to the tool
(approx. 5 kg). Excessive force does not speed
up drilling but decreases tool performance and
may shorten tool life.
• Do not drill or drive too deep to prevent damage
to the dust cover.
• Always hold the tool firmly with both hands
and ensure a secure stance (fig. H).
Always operate the tool with the side
handle properly mounted.
Switching on and off (fig. A)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K
• To run the tool, press the variable speed switch
(1). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
• For continuous operation, press and hold down
the variable speed switch, press the lock-on
button (2) and release the switch.
28
• To stop the tool, release the switch.
• To stop the tool in continuous operation, press
the switch briefly and release it. Always switch off
the tool when work is finished and before
unplugging.
D25203K
• To run the tool, press the variable speed switch
(1). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
• To stop the tool, release the switch.
• To lock the tool in off position, move the forward/
reverse slider (3) to the central position.
Hammer drilling (fig. A)
Drilling with a solid bit
• Set the mode selector switch (4) to the
“hammer drilling” position.
• Insert the appropriate drill bit. For best results
use high quality carbide-tipped bits.
• Adjust the side handle (9) as required.
• If necessary, set the drilling depth.
• Mark the spot where the hole is to be drilled.
• Place the drill bit on the spot and switch on the
tool.
• Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
Drilling with a core bit
• Set the mode selector (3) to the “hammer drilling”
position.
• Adjust the side handle (9) as required.
• Insert the appropriate core bit.
• Assemble the centerdrill into the core bit.
• Place the centerdrill on the spot and press the
variable speed switch (1). Drill until the core
penetrates into the concrete approx. 1 cm.
• Stop drilling and remove the centerdrill. Place the
core bit back into the hole and continue drilling.
• When drilling through a structure thicker than the
depth of the core bit, break away the round
cylinder of concrete or core inside the bit at
regular intervals. To avoid unwanted breaking
away of concrete around the hole, first drill a hole
the diameter of the centerdrill completely through
the structure. Then drill the cored hole halfway
from each side.
ENGLISH
• Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
Rotary drilling (fig. A)
• Set the mode selector switch (4) to the “rotary
drilling” position.
• Depending on your tool, follow either of the
following instructions:
- Fit the chuck adapter/chuck assembly
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K).
- Replace the tool holder with the chuck
(D25104K).
• Proceed as described for hammer drilling.
Never use standard chucks in the
hammer drilling mode.
Screwdriving (fig. A)
• Set the mode selector switch (4) to the “rotary
drilling” position.
• Select the direction of rotation.
• Depending on your tool, follow either of the
following instructions:
- Insert the special SDS-plus® screwdriving
adaptor for use with hexagonal screwdriver bits
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K).
- Replace the tool holder with the chuck
(D25104K).
• Insert the appropriate screwdriver bit.
When driving slotted head screws always use
bits with a finder sleeve.
• Gently press the variable speed switch (1) to
prevent damage to the screw head. In reverse
(LH) rotation the tool speed is automatically
reduced for easy screw removal.
• When the screw is flush with the workpiece,
release the variable speed switch to prevent the
screw head from penetrating into the workpiece.
D25103K/D25104K/D25203K - Chipping and
chiselling (fig. A)
• Set the mode selector switch (4) to the
“hammering only” position.
• Insert the appropriate chisel and rotate it by hand
to lock it into one of 51 positions.
• Adjust the side handle (9) as required.
• Switch on the tool and start working.
• Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
• Do not use this tool to mix or pump
easily combustible or explosive fluids
(benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
Various types of SDS-plus® drill bits and chisels are
available as an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Maintenance
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
• This machine is not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent after
approximately 40 hours of use. If problems occur
before this time contact an authorised DEWALT
repair agent.
• The tool will automatically switch off when the
carbon brushes are worn.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Accessories and attachments used must be
regularly lubricated around the SDS-plus® fitment.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an authorized DEWALT repair
agent where it will be disposed of in an
environmentally safe way.
29
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months followingpurchase,
it will be undertaken free of charge at an
authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour and
spare parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due
to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free
of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized
DEWALT repair agent, please use the appropriate
telephone number on the back of this manual.
Alternatively, a list of authorized DEWALT repair
agents and full details on our after-sales service
are available on the Internet at www.2helpU.com.
30
ESPAÑOL
MARTILLO ROTATIVO CON PERCUSIÓN
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/
D25203K
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran asiduidad en el
desarrollo y la innovación de sus productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el usuario
profesional.
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
Velocidad en carga
Energía del impacto
perforación de percusión
cincelado
Capacidad de perforación
en acero/madera/hormigón
Posiciones del cincel
Capacidad de perforación en ladrillos
Portabrocas
Diámetro del cuello
Peso
V
W
min-1
min-1
D25102(K)
230
650
0 - 1.100
0 - 800
J 2,8
J mm 13/30/22
mm 65
SDS-plus®
mm 54
kg 2,55
D25102C
230
650
0 - 1.100
0 - 800
D25103K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25104K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25203K
230
710
0 - 1.100
0 - 800
2,8
-
2,8
3,0
2,8
3,0
2,8
3,1
13/30/22
65
SDS-plus®
54
2,55
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,6
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,8
13/30/26
51
65
SDS-plus®
54
2,75
Fusibles
Herramientas 230 V: 10 A
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Declaración CE de conformidad
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/D25203K
DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas
han sido construidas de acuerdo a las normas
siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2
& EN 61000-3-3.
Indica tensión eléctrica.
Para información más detallada, contacte a DEWALT,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
Peligro de incendio.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
31
ESPAÑOL
LpA (presión acústica)
dB(A)*
LWA (potencia acústica) dB(A)
LpA (presión acústica)
dB(A)*
LWA (potencia acústica) dB(A)
D25102(K)
D25102C D25103K
90,5
90,5
90,5
99
99
99
D25104K
D25203K
90,5
90,5
99
99
3
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para la
protección de los oídos.
4
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
D25102(K)
D25102C
D25103K
D25104K
D25203K
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
5
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
6
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones
y de incendio.
Lea completamente este manual antes de utilizar
la herramienta.
Mantenga a mano este manual para consultas
posteriores.
7
8
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de
trabajo.
No exponga herramientas a la lluvia. No utilice la
herramienta en ambientes húmedos o mojados.
32
9
Procure que el área de trabajo esté bien
iluminada (250 - 300 Lux). No utilice la
herramienta donde exista riesgo de incendio o
explosión, p. ej. en la proximidad de líquidos o
gases inflamables.
Mantenga alejados a los niños.
No permita que niños, otras personas o animales
se acerquen al área de trabajo ni toquen la
herramienta o el cable de corriente.
Vista ropa de trabajo apropiada.
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento. Si tiene
el pelo largo, manténgalo recogido y cubierto.
Cuando trabaje en ambientes externos utilice
preferentemente guantes y calzado antideslizante
apropiados.
Protección personal
Utilice siempre gafas de protección. Utilice una
mascarilla si el trabajo ejecutado produce polvo u
otro tipo de partículas que puedan ser inhaladas.
Si esas partículas están a una temperatura
considerablemetne caliente utilice también un
delantal de trabajo. Lleve puesta siempre la
protección auditiva.
Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (p. ej.
humedad elevada, formación de polvo metálico,
etc.), se puede mejorar la seguridad eléctrica
intercalando un transformador de separación
o un disyuntor con derivación a tierra (FI).
No intente realizar demasiadas cosas al
mismo tiempo
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
Esté siempre alerta
Concéntrese en lo que esté haciendo. Use el
sentido común. No maneje la herramienta
cuando esté cansado.
Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
ESPAÑOL
10 Conecte los accesorios para la extracción
de polvo.
Si se suministran adaptadores para la conexión
de accesorios extractores y para el
almacenamiento del polvo, asegúrese de que
conectarlos y utilizarlos adecuadamente.
11 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
12 Cables alargadores
Compruebe que el cable alargador no presente
despecfectos antes de utilizarlo. Al utilizar las
herramientas en exteriores, utilice exclusivamente
aquellos cables prolongadores diseñados para
estas condiciones.
13 Utilice la herramienta adecuada.
En este manual, se indica para qué uso está
destinada cada herramienta. No utilice
herramientas o dispositivos acoplables de baja
potencia para ejecutar trabajos pesados.
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas. No fuerce la herramienta.
Atención! El uso de otros accesorios,
adaptadores, o la propia utilización de la
herramienta en cualquier forma que no sea la
recomendada en este manual de instrucciones
puede presentar riesgo de lesiones a los usuarios.
14 Compruebe que no haya piezas averiadas.
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente
que la herramienta y el cable de corriente no
presenten desperfectos. Compruebe que no
existan piezas móviles mal alineadas o atascadas,
piezas quebradas, protectores o interruptores
dañados e interruptores o cualquier otro
condicionante que pueda afectar al funcionamiento
correcto de la herramienta. Asegúrese de que la
herramienta puede funcionar adecuadamente y
cumplir con el cometido para el que ha sido
diseñada. No use la herramienta si hay alguna
pieza defectuosa o averiada. No utilice la
herramienta si no es posible apagar y encender el
interruptor. Encargue al servicio técnico autorizado
que repare o sustituya las piezas defectuosas o
averiadas. Jamás intente repararla usted mismo.
15 Desconecte la herramienta.
Desconecte la herramienta y no la pierda de vista
hasta que haya dejado de funcionar completamente.
Desenchufe la herramienta cuando no la esté
utilizando, antes de sustituir piezas, accesorios
o acoplamientos, y antes de efectuar revisiones.
16 Evite ponerla en funcionamiento
involuntariamente.
No sostenga la herramienta con un dedo en el
interruptor. Asegúrese de que la herramienta
esté apagada cuando la enchufe.
17 No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria.
No sostenga nunca la herramienta por el cable.
Nunca tire del cable para desconectarlo del
enchufe. Proteja el cable de las fuentes de calor,
del aceite y de las aristas vivas.
18 Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas eléctricas que no se utilizen
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
19 Tenga cuidado al realizar labores
de mantenimiento.
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y de forma más segura.
Siga las instrucciones de mantenimiento
y sustitución de accesorios. Mantenga los
mandos y conmutadores secos, limpios y libres
de aceite y grasa.
20 Reparaciones
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Haga reparar su
herramienta en Centros de Servicio DEWALT. Las
reparaciones deben llevarse a cabo por personal
cualificado, utilizando piezas de recambio
originales. Caso contrario podría provocar
situaciones de riesgo considerable para el usuario.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Broca de perforadora rotativa para trabajos duros
1 Empuñadura lateral
1 Varilla de ajuste de profundidad
1 Caja de transporte (solo modelos K)
1 Portabrocas sin llave (D25104K)
1 Portabrocas con llave + adaptador
portaherramientas (D25103C)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
33
ESPAÑOL
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
El martillo rotativo con percusión D25102(K)/
D25102C/D25103K/D25104K/D25203K está
diseñado para aplicaciones profesionales, tales
como las de perforar, perforar con percusión,
atornillar, cincelado ligero, y taladrado con barrena
cilíndrica hueca con punta de carburo.
1 Conmutador de velocidad variable
2 Botón de funcionamiento continuo
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K)
3 Guía de deslizamiento de avance/retroceso
4 Selector de modo
5 Bloqueo de seguridad
6 Portaherramienta
7 Guardapolvo
8 Aro de cierre (D25104K)
9 Varilla de ajuste de profundidad
10 Empuñadura lateral
11 Mordaza reguladora de la profundidad
Embrague limitador de torsión
Los martillos están provistos de un embrague
limitador de torsión, el cual reduce el par de torsión
transmitido al usuario, al quedarse atascada una
broca. Esta característica impide también el calado
del engranaje y del motor eléctrico. El embrague
limitador de torsión es ajustado en la fábrica y no
puede ser ajustado luego por el usuario.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa
de características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
34
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Selección del modo de operación (fig. B1 & B2)
D25102(K)/D25102C (fig. B1)
La herramienta puede usarse en los siguientes
modos operativos:
Taladrado rotativo: atornillar, taladrar en
el acero, madera y materias plásticas
Perforación de percusión: para operaciones
de taladro de hormigón y ladrillos.
D25103K/D25104K/D25203K (fig. B2)
La herramienta puede usarse en los siguientes
modos operativos:
Taladrado rotativo: atornillar, taladrar en
el acero, madera y materias plásticas
Perforación de percusión: para operaciones
de taladro de hormigón y ladrillos.
Sólo percusión: para aplicaciones de
escodado ligero, cincelado y demolición.
En este modo, la herramienta se puede
utilizar también como palanca para sacar
una broca atascada.
Rotación de la broca: posición no
operativa que se usa sólo para hacer
girar un escoplo plano hasta la posición
deseada.
ESPAÑOL
• Para seleccionar el modo de operación, presione
el bloqueo de seguridad (5) y gire el interruptor
selector de modo (4) hasta que apunte al
símbolo del modo requerido.
• Suelte el bloqueo de seguridad y compruebe que
el interruptor selector de modo esté bloqueado
en su posición.
No seleccione el modo operativo cuando
la herramienta está en funcionamiento.
Ajuste de la posición del cincel
El cincel se puede ajustar y fijar en 51 posiciones
diferentes.
• Gire el interruptor selector de modo (4) a la
posición “rotación de la broca”.
• Gire el cincel en la posición deseada.
• Ajuste el interruptor selector de modo (4) a la
posición “sólo percusión”.
• Gire el cincel para que quede bloqueado en su
posición.
Inserción y extracción de accesorios SDS-plus®
(fig. C)
Esta herramienta usa las brocas de SDS-plus®
(véase la inserción en la fig. B para un corte
transversal de una cola de broca SDS-plus®).
Recomendamos utilizar accesorios para
profesionales únicamente.
• Limpie y engrase el vástago de la broca.
• Inserte el vástago de la broca en el
portaherramientas (6).
• Empuje la punta hacia adentro y hágala girar
levemente hasta que encaje en las cavidades.
• Tire de la broca para verificar si está bien
sujetada. Para la función de percusión es preciso
que la broca pueda moverse axialmente varios
centímetros una vez sujeta en el portaherramientas.
• Para desmontar una broca, desbloquee el
portaherramientas (12) como descrito anteriormente.
Instalación de la empuñadura lateral (fig. D)
La empuñadura lateral (10) puede instalarse de
modo que sirva tanto a usuarios diestros como
zurdos.
Use siempre la herramienta con la
empuñadura lateral correctamente
montada.
• Afloje la empuñadura lateral.
• Para usuarios diestros, deslice el sujetador de la
empuñadura lateral sobre el collarín situado
detrás del portaherramientas, con la empuñadura
a la izquierda.
• Para usuarios zurdos, deslice el sujetador de la
empuñadura lateral sobre el collarín situado
detrás del portaherramientas, con la empuñadura
a la derecha.
• Haga girar la empuñadura lateral hasta la
posición que desee y ajústela.
Ajuste de la profundidad de perforación (fig. E)
• Coloque la broca adecuada siguiendo las
indicaciones dadas más arriba.
• Presione la abrazadera reguladora de la
profundidad (11) y manténgala presionada.
• Introduzca la varilla de ajuste de la profundidad
(9) en el agujero que hay en la abrazadera
reguladora de la profundidad.
• Ajuste la profundidad de perforación de la
manera indicada.
• Suelte la abrazadera reguladora de la profundidad.
Guía de deslizamiento de avance/retroceso
(fig. F1 & F2)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K (fig. F1)
• Empuje el deslizador avance/retroceso (3) hasta
el punto RH para la rotación hacia adelante (RH).
Observe las flechas en la herramienta.
• Empuje el deslizador avance/retroceso (3) hasta
el punto LH para la rotación hacia atrás (LH).
D25203K (fig. F2)
• Empuje el deslizador avance/retroceso (3) hasta
el punto LH para la rotación hacia adelante (RH).
Observe las flechas en la herramienta.
• Empuje el deslizador avance/retroceso (3) hasta
el punto RH para la rotación hacia atrás (LH).
Espere siempre hasta que el motor esté
completamente parado antes de
cambiar el sentido de rotación.
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K Instalación del adaptador del mandril y el mandril
• Enrosque el mandril en el extremo de rosca del
adaptador del mandril.
35
ESPAÑOL
• Introduzca el conjunto del mandril y el adaptador
en la herramienta como si se tratase de una
broca SDS-plus® estándar.
• Para retirar el mandril, siga el mismo procedimiento
que para retirar una broca SDS-plus® estándar.
No utilice nunca portabrocas estándar
en el modo de taladrado con percusión.
D25104K - Sustitución del portaherramientas por
el mandril (fig. G)
• Gire el aro de cierre (8) a la posición de apertura
y saque el portaherramientas (6).
• Coloque el mandril (13) sobre el eje portamuelas
y gire el aro de cierre a la posición de cierre.
• Para sustituir el mandril por el portaherramientas,
retire en primer lugar el mandril del mismo modo
que ha retirado el portaherramientas.
A continuación, coloque el portaherramientas del
mismo modo que ha colocado el mandril.
No utilice nunca portabrocas estándar
en el modo de taladrado con percusión.
Sustitución del guardapolvos (fig. C)
El guardapolvos (7) impide la entrada de polvo en el
mecanismo. Los guardapolvos desgastados deben
sustituirse de inmediato.
• Deslice hacia atrás el manguito del
portaherramientas (12) y extraiga el guardapolvos (7).
• Instale el nuevo guardapolvos.
• Suelte el manguito del portaherramientas.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de tuberías y de
cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera presión sobre la
herramienta (aprox. 5 kg). Una presión excesiva
no acelera el taladrado o cincelado, sino que
reduce la efectividad de la herramienta e incluso
puede reducir su vida útil.
• No taladre ni introduzca la punta a demasiada
profundidad para no dañar el guardapolvos.
36
• Sujete siempre firmemente la herramienta
con ambas manos y mantenga una
postura segura (fig. H). Utilice siempre la
herramienta con la empuñadura lateral
adecuadamente montada .
Encendido y apagado (fig. A)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K
• Para encender, pulse el conmutador de velocidad
variable (1). La presión determina la velocidad.
Para el funcionamiento continuo, pulse el
conmutador (1), pulse el botón (2) y suelte el
conmutador.
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
• Para parar la herramienta en modo de
funcionamiento continuo, pulse brevemente el
conmutador y suéltelo. Siempre se debe apagar
la herramienta al acabar de trabajar y antes de
desconectarla de la red.
D25203K
• Para encender, pulse el conmutador de velocidad
variable (1). La presión determina la velocidad.
• Para parar la herramienta, suelte el conmutador.
• Para mantener la herramienta desconectada,
desplace la guía de deslizamiento de avance/
retroceso (3) a la posición central.
Perforación de percusión (fig. A)
Perforación con una broca sólida
• Ajuste el interruptor selector de modo (4) a la
posición “perforación de percusión”.
• Inserte la broca apropiada. Para obtener los
mejores resultados, utilice herramientas con
punta de carburo de alta calidad.
• Ajuste la empuñadura lateral (9).
• Si es necesario, ajuste la profundidad de
perforación.
• Marque el punto a ser perforado.
• Coloque la broca en el punto y encienda
la herramienta.
• Siempre se debe desconectar la herramienta
nada más terminado el trabajo y antes de
desenchufarla.
ESPAÑOL
Perforación con una barrena cilíndrica hueca
• Ajuste el selector de modo (3) a la posición
«perforación con percusión».
• Ajuste la empuñadura lateral (9).
• Monte la barrena cilíndrica hueca.
• Monte la broca de centrar en la barrena cilíndrica
hueca.
• Coloque la broca de centrar en el punto a ser
perforado y pulse el conmutador (1).
Perfore hasta que la barrena haya penetrado en
el hormigón hasta aprox. 1 cm.
• Deje de perforar y quite la broca de centrar.
Vuelva a colocar la barrena cilíndrica hueca en el
agujero y siga perforando.
• Cuando se perfora una estructura que sea más
espesa que la profundidad de la barrena hueca,
se debe sacar con frecuencia el cilindro de
hormigón que se acumula en la barrena hueca.
Para evitar que el hormigón se rompa alrededor
del orificio, perfore primero un agujero con el
diámetro de la broca de centrar que atraviese
completamente la estructura. Luego se puede
perforar con barrena hueca en ambos lados de la
estructura.
• Siempre se debe desconectar la herramienta nada
más terminado el trabajo y antes de desenchufarla.
Taladrado rotativo (fig. A)
• Ajuste el interruptor selector de modo (4) a la
posición “taladro rotativo”.
• Dependiendo de su herramienta, siga una de las
instrucciones que se indican a continuación:
- Instale el conjunto de adaptador del mandril
y mandril (D25102(K)/D25102C/D25103K/
D25203K).
- Sustituya el portaherramientas por el mandril
(D25104K).
• Proceda de la manera descrita para el taladrado
con percusión.
No utilice nunca portabrocas estándar
en el modo de taladrado con percusión.
- Inserte el adaptador de destornillador
SDS-plus® especial para utilizar puntas
destornilladoras hexagonales (D25102(K)/
D25102C/D25103K/D25203K).
- Sustituya el portaherramientas por el mandril
(D25104K).
• Inserte la punta destornilladora apropiada.
Cuando atornille o desatornille tornillos con
cabeza ranurada use siempre brocas con
manguito buscador.
• Presione suavemente el conmutador de velocidad
variable (1) para no dañar la cabeza del tornillo.
En el modo de rotación inversa (LH) la velocidad
de la herramienta se reduce automáticamente
para facilitar la extracción del tornillo.
• Cuando el tornillo queda al ras con la pieza de
trabajo, suelte el variador de velocidad para
evitar que el tornillo penetre en la pieza.
D25103K/D25104K/D25203K - Escodar y
cincelar (fig. A)
• Ajuste el interruptor selector de modo (4) a la
posición “sólo percusión”.
• Inserte el cincel apropiado y gírelo manualmente
hasta bloquearlo en una de las 51 posiciones.
• Ajuste la empuñadura lateral (9).
• Encienda la herramienta y empiece a trabajar.
• Siempre se debe desconectar la herramienta
nada más terminado el trabajo y antes de
desenchufarla.
• No utilice esta herramienta para mezclar
o bombear líquidos combustibles o
explosivos (bencina, alcohol, etc.).
• No mezclar o remover líquidos inflamables.
Hay disponibles como opción varios tipos de brocas
y cinceles SDS-plus®.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Mantenimiento
Atornillado y desatornillado (fig. A)
• Ajuste el interruptor selector de modo (4) a la
posición “taladro rotativo”.
• Seleccione la dirección de la rotación.
• Dependiendo de su herramienta, siga una de las
instrucciones que se indican a continuación:
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
37
ESPAÑOL
• Esta máquina no está diseñada para que la
repare el usuario. Lleve la herramienta a un
agente DEWALT autorizado después de unas
40 horas de operación. En caso de problemas
antes del término de dicho plazo, póngase en
contacto con un agente DEWALT autorizado.
• La herramienta se apagará automáticamente
cuando las escobillas de carbono se encuentren
desgastadas.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta DEWALT, contacte con su Centro de
Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como
la factura de compra y le será presentada la
mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Es preciso lubricar regularmente los accesorios en
torno al punto de montaje SDS-plus®.
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para
su herramienta DEWALT en los 12 meses
siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT.
Para ello es imprescindible presentar la prueba
de compra. Incluye mano de obra y piezas para
las Herramientas Eléctricas. No se incluye los
accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Herramientas desechadas y el medio
ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
DEWALT, donde será eliminada sin efectos
perjudiciales para el medio ambiente.
38
Si su producto DEWALT presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le
garantizamos la sustitución gratuita de todas las
piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio
DEWALT más cercano, consulte el dorso de este
manual. Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT
e información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
FRANÇAIS
MARTEAU ELECTROPNEUMATIQUE
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/
D25203K
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de nombreuses années, DEWALT produit des outils électriques
adaptés aux exigences des utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Vitesse en charge
Energie d’impact
perçage avec percussion
burinage
Capacité de perçage
acier/bois/béton
Positions du burin
Capacité de perçage dans maçonnerie
Porte-outil
Diamètre du collet
Poids
V
W
min-1
min-1
D25102(K)
230
650
0 - 1.100
0 - 800
J 2,8
J mm 13/30/22
mm 65
SDS-plus®
mm 54
kg 2,55
Fusible:
Outils 230 V
D25102C
230
650
0 - 1.100
0 - 800
D25103K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25104K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25203K
230
710
0 - 1.100
0 - 800
2,8
-
2,8
3,0
2,8
3,0
2,8
3,1
13/30/22
65
SDS-plus®
54
2,55
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,6
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,8
13/30/26
51
65
SDS-plus®
54
2,75
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension
électrique.
Risque d’incendie.
Déclaration CE de conformité
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/
D25203K
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point
en conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter
DEWALT à l’adresse ci-dessous ou se reporter au
dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE
& 98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
39
FRANÇAIS
D25102(K)
D25102C
D25103K
LpA (pression acoustique) dB(A)*
90,5
90,5
90,5
LWA (puissance acoustique) dB(A)
99
99
99
D25104K
D25203K
LpA (pression acoustique) dB(A)*
90,5
90,5
LWA (puissance acoustique) dB(A)
99
99
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour
la protection de l’ouïe.
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
D25102(K)
D25102C
D25103K
D25104K
D25203K
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur.
Lire et observer attentivement les instructions
contenues dans ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter
lors de prochaines utilisations.
Généralités
1 Conserver votre aire de travail propre et bien
rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas exposer
l’outil à l’humidité. Veiller à ce que l’aire de travail
soit bien éclairée (250 - 300 Lux).
40
Ne pas utiliser l’outil s’il existe un risque
d’incendie ou d’explosion, par exemple en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Tenir les enfants éloignés
Ne pas laisser les enfants, les visiteurs ou les
animaux s’approcher de l’aire de travail ou
toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
4 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ni de bijoux.
Ils pourraient être happés par les pièces en
mouvement. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux longs.
Lorsque le travail s’effectue à l’extérieur, porter
de préférence des gants adéquats et des
chaussures antidérapantes.
5 Protections
Porter en permanence des lunettes de protection.
Porter un masque anti-poussière si le travail
exécuté produit de la poussière ou des particules
volantes. Si ces particules peuvent être
extrêmement chaudes, porter également un
tablier résistant à la chaleur. Toujours porter une
protection auditive.
6 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments
reliés à la terre, comme par exemple tuyaux,
radiateurs, cuisinières électriques et
réfrigérateurs. Dans des conditions de travail
extrêmes (par exemple : humidité élevée,
production de limaille, etc.), la sécurité électrique
peut être améliorée en insérant un transformateur
d’isolement ou un disjoncteur différentiel (FI).
7 Adopter une position confortable
Conserver en permanence son équilibre et les
deux pieds à terre.
8 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas utiliser l’outil lorsque l’on est fatigué.
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler
avec un dispositif de serrage ou un étau.
Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour
manier l’outil.
10 Brancher le dispositif dépoussiéreur.
Si vous disposez de systèmes pour brancher les
dispositifs d’extraction et d’aspiration de
poussière, s’assurer qu’ils sont bien branchés et
qu’ils fonctionnent correctement.
FRANÇAIS
11 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, vérifier toujours
si les clés et outils de réglage ont été retirés.
12 Rallonges
Vérifier la rallonge avant de l’utiliser et la remplacer
si elle est endommagée. Pour utiliser cet outil à
l’extérieur, n’utiliser que des rallonges prévues à
cet effet et portant une inscription adéquate.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel. Ne pas utiliser des outils ou
des accessoires de trop petite taille pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des
outils à des fins et pour des travaux pour lesquels
ils n’ont pas été conçus. Ne pas forcer sur l’outil.
Attention ! L’utilisation d’accessoires ou la
réalisation de travaux autres que ceux
recommandés dans ce manuel pourrait entraîner
un risque de blessure corporelle.
14 Contrôler si l’outil est endommagé
Avant toute utilisation, s’assurer que l’outil et le
câble d’alimentation ne sont pas endommagés.
Vérifier l’alignement des pièces en mouvement,
leur prise et toute rupture de pièces, tout
endommagement des protections et des
interrupteurs et toutes autres conditions pouvant
affecter le fonctionnement de l’outil. Veiller à ce
que l’outil fonctionne correctement et qu’il
exécute les tâches pour lesquelles il est conçu.
Ne pas utiliser l’outil si une pièce est
défectueuse. Ne pas utiliser l’outil si l’interrupteur
marche/arrêt ne fonctionne pas. Faire remplacer
toute pièce endommagée par un agent DEWALT
agréé. Ne jamais essayer de le réparer soi-même.
15 Pour débrancher l’outil
Éteindre l’outil puis attendre qu’il s’arrête
complètement avant de le laisser sans
surveillance. Débrancher l’outil lorsqu’il n’est pas
utilisé, avant de changer toute pièce ou tout
accessoire et avant de procéder à l’entretien.
16 Pour éviter tout démarrage involontaire
Éloignez vos doigts de l’interrupteur pour porter
l’outil. S’assurer que l’outil est en position d’arrêt
avant de le brancher.
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne transportez jamais l’outil par le câble.
Ne jamais tirer sur le câble pour le débrancher.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de portée des enfants.
19 Entretenir vos outils avec soin
Garder les outils en bon état et propres afin
d’assurer des conditions de travail optimales et
sûres. Observer les instructions d’entretien et de
changement d’accessoires. Maintenir les
poignées et les interrupteurs secs, propres et
exempts d’huile et de graisse.
20 Réparations
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. Faire réparer l’outil par un agent de
réparation DEWALT agréé. Les réparations ne
devront être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces de rechange
d’origine. Dans le cas contraire, cela pourrait être
très dangereux pour l’utilisateur.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Marteau électropneumatique
1 Poignée latérale
1 Butée de profondeur
1 Coffret de transport (seulement pour modèles K)
1 Mandrin autoserrant (D25104K)
1 Mandrin à clé + adaptateur de mandrin (D25103C)
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Votre marteau électropneumatique D25102(K)/
D25102C/D25103K/D25104K/D25203K a été
conçu pour une utilisation professionnelle dans le
domaine du perçage avec ou sans percussion,
du vissage et pour de légers travaux de burinage,
rainurage, démolition et pour perçage avec foret
trépan.
1 Interrupteur à variateur de vitesse
2 Bouton de verrouillage (D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25104K)
3 Sélecteur de rotation gauche/droite
4 Sélecteur de mode
5 Bouton de verrouillage
41
FRANÇAIS
6
7
8
9
10
11
Porte-outil
Capuchon protecteur
Bague de blocage (D25104K)
Butée de profondeur
Poignée latérale
Serre-butée de profondeur
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant
de procéder à l’assemblage ou au
réglage.
Sélection du mode de travail (fig. B1 & B2)
Limiteur de couple
Les marteaux électropneumatiques sont équipés
d’un limiteur de couple réduisant l’à-coup en cas de
blocage du foret. Cette caractéristique évite aussi le
calage de l’engrenage et du moteur électrique.
Ajusté à l’usine, le limiteur de couple n’est pas réglable.
D25102(K)/D25102C (fig. B1)
L’outil s’utilise pour les modes de travail suivants :
Perçage sans percussion : pour visser et
percer dans l’acier, le bois et les
matières plastiques
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement
à la terre n’est donc pas nécessaire.
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Perçage avec percussion pour béton et
maçonnerie
D25103K/D25104K/D25203K (fig. B2)
L’outil s’utilise pour les modes de travail suivants :
Perçage sans percussion : pour visser et
percer dans l’acier, le bois et les
matières plastiques
Perçage avec percussion pour béton et
maçonnerie
Percussion seulement : pour petits
travaux de burinage, de rainurage et de
démolition
Dans ce mode, le marteau
électropneumatique peut aussi servir de
levier pour dégager un foret bloqué.
Rotation du foret : position de non-travail
servant uniquement à faire tourner un
burin plat dans la position souhaitée.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
• Pour sélectionner le mode de fonctionnement,
appuyez sur le bouton de verrouillage (5) et
tournez le commutateur de mode (4) jusqu’à ce
qu’il soit dirigé vers le symbole du mode souhaité.
• Relâchez le bouton de verrouillage et vérifiez que
le commutateur est bloqué sur sa position.
Ne pas sélectionner le mode de
fonctionnement alors que l’outil est en
marche.
42
FRANÇAIS
Réglage de la position du burin
Le burin peut être bloqué en 51 positions différentes.
• Tournez le sélecteur de mode (4) vers le symbole
« Rotation du foret ».
• Tournez le burin dans la position requise.
• Placez le commutateur de mode (4) sur la
position « percussion seulement ».
• Tournez le burin jusqu’à ce qu’il se bloque.
Montage et démontage des accessoires
SDS-plus® (fig. C)
Cet outil utilise des accessoires SDS-plus®
(l’encart dans la fig. B représente la section de la
queue d’un accessoire SDS-plus®).
Il est recommandé de n’utiliser que des accessoires
professionnels.
• Graissez la queue du foret.
• Insérez la queue du foret dans le porte-outil (6).
• Appuyer sur le foret et le tourner légèrement
jusqu’à ce qu’il s’engage dans les rainures.
• Tirez sur le foret pour vérifier s’il est bloqué
correctement. La fonction de percussion exige
que le foret soit capable de se déplacer dans le
sens axial de plusieurs centimètres lorsqu’il est
bloqué dans le porte-outil.
• Pour démonter le foret, tirer vers l’arrière la bague
de blocage du porte-outil (12) et enlever le foret.
Montage de la poignée latérale (fig. D)
La poignée latérale (10) peut être installée pour
droitiers et pour gauchers.
Toujours utiliser le marteau
électropneumatique avec la poignée
latérale en place.
• Pour droitiers, faire glisser le collier de serrage de
la poignée latérale sur le collet derrière le mandrin,
le manche à gauche.
• Pour gauchers, faire glisser le collier de serrage
de la poignée latérale sur le collet derrière le
mandrin, le manche à droite.
• Tourner la poignée latérale dans la position
désirée et la serrer.
Réglage de la profondeur de perçage (fig. E)
• Insérez le foret approprié comme décrit plus bas.
• Appuyez sur le serre-butée de profondeur (11) et
maintenez-le enfoncé.
• Montez la butée de profondeur (9) à travers le
trou dans le serre-butée de profondeur.
• Ajustez la profondeur de perçage comme illustré.
• Relâchez le serre-butée de profondeur.
Sélecteur de rotation gauche/droite (fig. F1 & F2)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K (fig. F1)
• Poussez le sélecteur de rotation gauche/droite
(3) à droite pour avoir une rotation à droite (RH).
Voir les flèches sur l’outil.
• Poussez le sélecteur de rotation gauche/droite (3)
à gauche pour avoir une rotation à gauche (LH).
D25203K (fig. F2)
• Poussez le sélecteur de rotation gauche/droite (3)
à gauche pour avoir une rotation à droite (RH).
Voir les flèches sur l’outil.
• Poussez le sélecteur de rotation gauche/droite
(3) à droite pour avoir une rotation à gauche (LH).
Attendre que le moteur soit
complètement arrêté avant de changer
le sens de rotation.
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K Ajustement de l’arbre de montage pour mandrin
et du mandrin
• Vissez le mandrin dans l’embout fileté de l’arbre
de montage.
• Insérez le mandrin assemblé et l’arbre de
montage dans l’outil comme s’il s’agissait d’un
foret SDS-plus® standard.
• Pour retirer le mandrin, faites comme s’il
s’agissait d’un foret SDS-plus® standard.
Ne jamais utiliser un mandrin standard
en mode percussion.
D25104K - Remplacement du porte-outil avec
le mandrin (fig. G)
• Tournez la bague de blocage (8) pour la
débloquer et retirez le porte-outil (6).
• Poussez le mandrin (13) dans la tige et tournez la
bague de blocage pour la bloquer.
• Afin de remplacer le mandrin avec le porte-outil,
retirez d’abord le mandrin de la même manière
que vous avez retiré le porte-outil. Placez ensuite
le porte-outil comme vous avez placez le mandrin.
43
FRANÇAIS
Ne jamais utiliser un mandrin standard
en mode percussion.
Remplacement du capuchon protecteur (fig. C)
Grâce au capuchon protecteur (7), la poussière ne
peut pas pénétrer dans le mécanisme. Il convient de
remplacer immédiatement le capuchon lorsqu’il est
usé.
• Tirer vers l’arrière la bague de blocage du porteoutil (12) et retirer le capuchon protecteur (7).
• Remplacer le capuchon protecteur.
• Relâcher la bague de blocage du porte-outil.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Se renseigner sur l’emplacement des tuyauteries
et des câblages.
• Appliquer une force modérée (environ 5 kg) sur
l’outil. Une pression excessive n’accélère pas le
perçage mais altère la performance de l’outil et
risque de réduire sa durée de vie.
• En travaillant, éviter d’enfoncer le foret trop loin
pour ne pas endommager le capuchon protecteur.
• Tenez toujours l’outil fermement à deux
mains et tenez-vous à distance
raisonnable pour votre sécurité (fig. H).
Utilisez toujours l’outil avec la poignée
latérale en place.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l’interrupteur.
• Pour un fonctionnement en continu, appuyer sur
l’interrupteur à variateur de vitesse et, avant de le
relâcher, appuyer sur le bouton de blocage (2).
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
• Si l’interrupteur est bloqué, appuyer brièvement
sur l’interrupteur et le relâcher immédiatement.
Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail
et avant de débrancher l’outil.
44
D25203K
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur
l’interrupteur à variateur (1). La vitesse augmente
avec la pression exercée sur l’interrupteur.
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
• Pour bloquer l’outil en position arrêt, mettre le
sélecteur de rotation gauche/droite (3) en
position médiane.
Perçage avec percussion (fig. A)
Perçage à l’aide d’un foret plein
• Placez le commutateur de mode (4) sur la
position « perçage avec percussion ».
• Insérez le foret approprié. Pour les meilleurs
résultats, utiliser des forets carbure.
• Ajuster la poignée latérale (9).
• Réglez, si nécessaire, la profondeur de perçage.
• Repérez le point destiné au perçage du trou.
• Placez le foret à l’endroit marqué et mettez l’outil
en marche.
• Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail
et avant de débrancher l’outil.
Perçage avec un trépan
• Mettre le sélecteur de mode (3) sur perçage avec
percussion.
• Ajuster la poignée latérale (9).
• Introduire un trépan adapté.
• Monter le foret pilote dans le trépan.
• Placer le foret pilote à l’endroit où le trou va être
percé et enfoncer l’interrupteur (1). Percer jusqu’à
ce que le trépan pénètre le béton d’environ 1 cm.
• Arrêter l’outil et enlever le foret pilote. Reprendre
le travail en plaçant le trépan dans le trou existant.
• En cas de perçage d’une structure plus épaisse
que la profondeur du trépan, casser
régulièrement la carotte de béton qui se forme à
l’intérieur du trépan. Pour éviter d’endommager
le béton en fin de perçage, percer un trou du
diamètre du foret pilote à travers toute l’épaisseur
de la structure. Ensuite, percer au trépan la
moitié du trou en partant de chacun des côtés.
• Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail
et avant de débrancher l’outil.
Perçage sans percussion (fig. A)
• Placez le commutateur de mode (4) sur la
position « perçage sans percussion ».
FRANÇAIS
• Suivez l’une des instructions indiquées ci-après
en fonction de l’application :
- Fixez l’arbre de montage pour mandrin/
le mandrin assemblé (D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25203K).
- Replacez le porte-outil avec le mandrin
(D25104K).
• Procéder comme pour le perçage avec percussion.
Ne jamais utiliser un mandrin standard
en mode percussion.
Vissage (fig. A)
• Placez le commutateur de mode (4) sur la
position « perçage sans percussion ».
• Sélectionnez le sens de rotation.
• Suivez l’une des instructions indiquées ci-après
en fonction de l’application :
- Installer un adaptateur de vissage SDS-plus®
pour embouts à queue hexagonale
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K).
- Replacez le porte-outil avec le mandrin
(D25104K).
• Introduire l’embout à queue adapté. Pour vis à
tête fendue, toujours utiliser des embouts à
douille de centrage.
• Appuyez doucement sur l’interrupteur à variateur
(1) pour éviter que la tête de vis soit
endommagée. En rotation gauche (LH), la vitesse
de l’outil se réduit automatiquement pour faciliter
le retrait de la vis.
• Lorsque la vis est à fleur de la pièce à travailler,
relâchez l‘interrupteur à variateur pour éviter que
la tête de vis se noie dans la pièce à travailler.
D25103K/D25104K/D25203K - Burinage et
rainurage (fig. A)
• Placez le commutateur de mode (4) sur la
position « percussion seulement ».
• Insérez un burin adapté et tournez-le à la main
pour le bloquer dans une des 51 positions.
• Ajuster la poignée latérale (9).
• Mettez l’outil en marche et commencez à travailler.
• Toujours mettre l’outil à l’ARRET après le travail
et avant de débrancher l’outil.
• Ne pas malaxer ou agiter des liquides
inflammables marqués en conséquence.
Plusieurs types de forets et d’adaptateurs de
vissage SDS-plus® sont disponibles en option.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
• Le marteau électro-pneumatique ne peut être
réparé par l’utilisateur. Faites-le réviser par un
réparateur agréé par DEWALT après les
40 premières heures de travail. Au cas où un
problème se manifesterait plus tôt, contactez
votre service DEWALT agréé.
• L’outil s’arrête automatiquement dès que les
charbons sont usés.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Les accessoires et fixations employés doivent être
régulièrement lubrifiés autour de la garniture
SDS-plus®.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être dégagées.
Nettoyer régulièrement le boîtier avec un chiffon doux.
• Ne pas utiliser cet outil pour mélanger ou
pomper des liquides inflammables ou
explosifs tels que l’essence, l’alcool, etc.
45
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le
Luxembourg, retournez votre machine à
DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait
une révision ou des réparations dans les 12 mois
suivant son achat, cette opération sera effectuée
gratuitement dans un centre de service aprèsvente agréé sur présentation de la preuve d’achat.
Ce service comprend pièces et main-d’oeuvre
pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait
un défaut de fabrication dans les 12 premiers
mois suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT
ou du centre de service après-vente agréé le plus
proche, appeler le numéro dans la liste figurant
au dos du manuel. Comme alternative, une liste
de centres de service après-vente DEWALT
agréés et des renseignements plus détaillés sur
le service après-vente sont disponibles sur
l’Internet (www.2helpU.com).
46
ITALIANO
TASSELLATORE ELETTROPNEUMATICO
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/
D25203K
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti ed innovazioni
tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Velocità a carico
Forza di percussione
trapanatura a percussione
scalpellatura
Max. capacità di foratura
acciaio/legno/calcestruzzo
Posizioni scalpello
Max. capacità di foratura su mattone
Portapunte
Diametro collare
Peso
V
W
min-1
min-1
D25102(K)
230
650
0 - 1.100
0 - 800
J 2,8
J mm 13/30/22
mm 65
SDS-plus®
mm 54
kg 2,55
Fusibili:
Modelli da 230 V
D25102C
230
650
0 - 1.100
0 - 800
D25103K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25104K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25203K
230
710
0 - 1.100
0 - 800
2,8
-
2,8
3,0
2,8
3,0
2,8
3,1
13/30/22
65
SDS-plus®
54
2,55
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,6
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,8
13/30/26
51
65
SDS-plus®
54
2,75
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Dichiarazione CE di conformità
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/
D25203K
DEWALT dichiara che gli Elettroutensili sono stati
costruiti in conformità alle norme: 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Indica pericolo di scossa elettrica.
Pericolo d’incendio.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT nel
indirizzo qui sotto o consultare il retro del presente
manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
47
ITALIANO
D25102(K)
D25102C
D25103K
LpA (rumorosità)
dB(A)*
90,5
90,5
90,5
LWA (potenza sonora)
dB(A)
99
99
99
D25104K
D25203K
LpA (rumorosità)
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (potenza sonora)
dB(A)
99
99
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito.
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
D25102(K)
D25102C
D25103K
D25104K
D25203K
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti.
Prima di adoperare l’utensile, leggere
attentamente le istruzioni di cui al presente
manuale.
Conservare questo manuale di istruzioni per
successive consultazioni.
Informazioni generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare
l’utensile in ambienti carichi di umidità.
48
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
l’utensile quando vi sia rischio di provocare un
incendio o una esplosione, per es. in luoghi con
atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone o
animali di avvicinarsi alla zona di lavoro, toccare
l’utensile o il cavo di alimentazione.
4 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere impigliati nelle parti
mobili dell’utensile. Raccogliere i capelli se si
portano lunghi. Quando si lavora all’esterno,
è preferibile indossare dei guanti adeguati e delle
scarpe antisdrucciolevoli.
5 Protezione personale
Indossate occhiali di sicurezza. Indossate una
mascherina contro la polvere ogni volta che l’uso
dell’utensile provochi polvere o schegge. Se tali
particelle possono essere particolarmente calde,
indossare anche un grembiule resistente al caldo.
Fare sempre uso di sistemi di otoprotezione.
6 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a
terra (per es. tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi (per es. alto livello di
umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare
la sicurezza elettrica collegando in serie un
trasformatore d’isolamento o un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto (FI).
7 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
8 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso. Non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare. Ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
10 Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere
Se sono forniti i dispositivo per la connessione
delle macchina aspirazione e raccolta della
polvere, verificare che vengano collegate e
utilizzate correttamente.
ITALIANO
11 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti
di misura
Prima di mettere in funzione l’utensile si abbia
cura di togliere chiavi e altri strumenti.
12 Prolunghe
Ispezionare la prolunga prima dell’uso e
sostituirla se è danneggiata. Quando l’utensile
viene impiegato all’esterno, usare unicamente le
prolunghe per uso esterno.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale.
Non forzare utensili e accessori di potenza limitata
impiegandoli per lavori destinati ad utensili di
maggiore potenza. Non forzare l’utensile.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi o l’impiego del presente utensile per scopi
diversi da quelli indicati nel presente manuale
d’uso comportano il rischio di infortuni.
14 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente
l’utensile e il cavo elettrico per rilevare eventuali
danni. Controllare se ci sono parti non allineate
o parti mobili con gioco, pezzi rotti, danni alle
protezioni o agli interruttori e qualsiasi altra
condizione che possa incidere sul funzionamento
dell’utensile. Accertare che l’utensile funzioni
come previsto e che venga impiegato per lo
scopo per cui è stato progettato. Non usate
l’utensile se presenta elementi danneggiati
o difettosi. Non impiegare l’utensile se non è
possibile accenderlo e spegnerlo mediante
l’interruttore. Eventuali componenti difettosi
o danneggiati vanno sostituiti o riparati da un
tecnico autorizzato. Non tentare mai di effettuare
delle riparazioni.
15 Scollegare l’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito. Estrarre
la spina dalla presa di alimentazione quando
l’utensile non è in uso, o prima di cambiare pezzi,
accessori o complementi o prima di eseguire
lavori di manutenzione.
16 Evitare accensioni accidentali
Quando si trasporta l’utensile, non tenere il dito
sull’interruttore. Prima di collegare l’utensile alla
presa, verificare che sia spento.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non trasportare mai l’utensile afferrandolo per il
cavo. Non tirare mai il cavo per estrarlo dalla presa.
Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali
e dagli bordi taglienti.
18 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli utensili elettrici in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
19 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli
accessori. Mantenere le impugnature e gli interruttori
asciutti, puliti e senza tracce di olio o grassi.
20 Riparazioni
Il presente utensile elettrico è conforme alle
principali norme di sicurezza vigenti. Rivolgersi ai
Centri di Assistenza Tecnica autorizzati DEWALT
per le riparazioni Le riparazioni devonoessere
eseguite soltanto da personale qualificato e con
pezzi di ricambio originali, per evitare di esporre
gli utenti a considerevoli rischi.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Martello perforatore rotativo per impieghi pesanti
1 Impugnatura laterale
1 Asta di profondità regolabile
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 Mandrino autoserrante (D25104K)
1 Mandrino a cremagliera con chiave + adattatore
per mandrino (D25103C)
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Il trapano a roto-percussione D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25104K/D25203K per servizio gravoso è
stato studiato per eseguire interventi di perforazione
a rotazione e a percussione, di avvitatura / svitatura,
bulinatura, scalpellatura leggera, demolizione e
perforazioni con punta al carburo.
1 Interruttore a velocità variabile
2 Pulsante di bloccaggio interruttore
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K)
3 Comando reversibilità
49
ITALIANO
4
5
6
7
8
9
10
11
Selettore percussione-rotazione
Fermo di sicurezza
Portautensile
Parapolvere
Collare di bloccaggio (D25104K)
Asta di profondità regolabile
Impugnatura laterale
Morsetto di arresto profondità
Frizione di sicurezza
I tassellatori sono dotati di un’apposita frizione che
riduce l’erogazione della coppia al fine di proteggere
l’operatore da contraccolpi provocati dal bloccaggio
della punta nel materiale. Il dispositivo previene
anche l’arresto improvviso della rotazione e del
motore. La frizione è stata tarata in fabbrica e
pertanto non può essere modificata.
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio. Assicurarsi che il voltaggio a
disposizione corrisponda a quello indicato sulla
targhetta.
Il Vostro utensile DEWALT è fornito di
doppio isolamento, in ottemperanza alla
norma EN 50144, perciò non è richiesta
la messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
50
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensione
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Selezione del modo di funzionamento (fig. B1 & B2)
D25102(K)/D25102C (fig. B1)
L’utensile può essere adoperato in i seguenti modi:
Trapanatura rotativa: per avvitatura,
lavori in acciaio, legno e plastica
Trapanatura a percussione - per
perforare calcestruzzo e muratura;
D25103K/D25104K/D25203K (fig. B2)
L’utensile può essere adoperato in i seguenti modi:
Trapanatura rotativa: per avvitatura,
lavori in acciaio, legno e plastica
Trapanatura a percussione - per
perforare calcestruzzo e muratura;
Martellamento solo - per interventi di
scheggiatura leggera, scalpellatura e
demolizione leggera.
In questa modalità il tassellatore
elettropneumatico può essere impiegato
anche come leva per liberare punte
bloccate.
Rotazione della punta: posizione di
riposo utilizzata solo per ruotare un
truciolo piatto nella posizione desiderata.
ITALIANO
• Per selezionare il tipo di modalità operativa,
spingere il fermo di sicurezza (5) e ruotare il
selettore di modalità (4) finché non punta sul
simbolo richiesto.
• Sbloccare il fermo di sicurezza e controllare che il
selettore di modalità sia bloccato in posizione.
Non selezionare il modo di funzionamento
quando l’utensile è in funzione.
Impostazione della posizione scalpello
Lo scalpello può essere impostato e bloccato in
51 posizioni diverse.
• Ruotare il selettore di modalità (4) finché non
punta sulla posizione di “rotazione punta”.
• Ruotare lo scalpello nella posizione desiderata.
• Mettere il selettore di modalità (4) in posizione di
“martellamento solo”.
• Ruotare lo scalpello finché non si blocca
in posizione.
Inserimento e rimozione degli accessori
SDS-plus® (fig. C)
Questo attrezzo fa uso di accessori SDS-plus®
(fare riferimento all’inserto di fig. B per la sezione
trasversale dello stelo di una punta SDS-plus®).
Si suggerisce di adoperare esclusivamente
accessori professionali.
• Pulire e ingrassare lo stelo della punta.
• Inserire il stelo della punta nel portapunte (6).
• Spingere fino in fondo la punta e girarla
leggermente per fissarla in posizione nelle rispettive
asole di alloggiamento.
• Tirare la punta per verificare che sia
correttamente bloccata. Per il funzionamento a
percussione si rende necessario che la punta possa
muoversi di alcuni centimetri lungo il proprio asse,
dopo essere stata fissata nel portapunta.
• Per rimuovere la punta, tirare indietro il manicotto
di bloccaggio (12) del portapunte ed estrarre la
punta.
Montaggio dell’impugnatura laterale (fig. D)
L’impugnatura laterale (10) può essere adattata sia
all’uso con la mano destra che a quello con la mano
sinistra.
Utilizzare sempre il trapano con
l’impugnatura laterale montata.
• Allentare l’impugnatura laterale.
• Per chi è destro: far scivolare il morsetto circolare
dell’impugnatura sul collare posizionando
l’impugnatura a sinistra.
• Per chi è mancino: far scivolare il morsetto
circolare dell’impugnatura sul collare
posizionando l’impugnatura a destra.
• Farla ruotare nella posizione desiderata e
stringerla agendo sull’impugnatura.
Impostazione della profondità di trapanatura (fig. E)
• Inserire la punta più appropriata come descritto
sopra.
• Premere il fermo di arresto profondità (11) e
tenerlo premuto.
• Montare l’asta di profondità regolabile (9)
attraverso il foro nel morsetto di arresto profondità.
• Regolare la profondità di perforazione come
descritto.
• Lasciare andare il fermo di arresto profondità.
Comando reversibilità (fig. F1 & F2)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K (fig. F1)
• Portare il comando reversibilità (3) sul lato destro
per ottenere una rotazione in avanzamento
(destra). Vedere frecce sull’utensile.
• Portare il comando reversibilità (3) sul lato sinistro
per ottenere una rotazione in senso inverso
(sinistra).
D25203K (fig. F2)
• Portare il comando reversibilità (3) sul lato sinistro
per ottenere una rotazione in avanzamento
(destra). Vedere frecce sull’utensile.
• Portare il comando reversibilità (3) sul lato destro
per ottenere una rotazione in senso inverso
(sinistra).
Attendere sempre che il motore sia
completamente fermo prima di invertire il
senso di rotazione.
51
ITALIANO
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K Installazione del mandrino e del relativo adattatore
• Avvitare il mandrino nell’estremità filettata
dell’adattatore del mandrino.
• L’adattatore e il mandrino attaccato vanno inseriti
nell’attrezzo come si fa con una punta SDS-plus®
normale.
• Per estrarre il mandrino, procedere come si fa
per rimuovere una punta SDS-plus® normale.
Non impiegare mai mandrini standard nel
modo operativo di foratura con
percussione.
D25104K - Sostituzione del portautensile con il
mandrino (fig. G)
• Ruotare il collare di bloccaggio (8) fino a
sbloccarlo e tirare via il portautensile (6).
• Spingere il mandrino (13) sull’albero e ruotare il
collare di bloccaggio fino a bloccarlo.
• Per sostituire il mandrino con il portautensile,
smontare prima il mandrino seguendo la stessa
procedura usata per rimuovere il portautensile.
Poi installare il portautensile seguendo la stessa
procedura usata per montare il mandrino.
Non impiegare mai mandrini standard nel
modo operativo di foratura con
percussione.
Sostituzione del parapolvere (fig. C)
Il parapolvere (7) impedisce che la polvere penetri
nei meccanismi dell’elettroutensile. Sostituirlo
immediatamente se usurato.
• Tirare all’indietro il manicotto di bloccaggio del
portautensile (12) ed estrarre il parapolvere (7).
• Montare il parapolvere sostitutivo.
• Lasciar tornare in posizione il manicotto di
bloccaggio del portautensile.
• Esercitare una pressione adeguata sull’utensile
(circa 5 kg). La pressione eccessiva non solo non
aumenta la velocità di foratura ma diminuisce
anche la durata dell’utensile.
• Per non danneggiare il parapolvere, si eviti di
trapanare o di spingere l’elettroutensile troppo a
fondo.
• Mantenere sempre l’utensile con
entrambe le mani e garantire una
posizione sicura (fig. H). Far funzionare
sempre l’utensile con l’impugnatura
laterale montata correttamente.
Accensione e spegnimento (on e off) (fig. A)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K
• Per mettere in funzione l’utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell’utensile.
Per il funzionamento in continuo, premere
l’interruttore (1), premere il pulsante di bloccaggio
(2) ed allentare l’interruttore.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
• Per fermare l’utensile, disattivando la funzione di
bloccaggio, premere brevemente e rilasciare
l’interruttore. A lavoro ultimato e prima di
disinserire la spina posizionare sempre
l’interruttore in OFF.
D25203K
• Per mettere in funzione l’utensile, premere il
interrutore a velocità variabile (1). La pressione
esercitata sul interrutore determina la velocità
dell’utensile.
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
• Per bloccare l’utensile in posizione disattivata,
portare il comando avanti/indietro (3) in posizione
centrale.
Istruzioni per l’uso
Foratura con percussione (fig. A)
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Accertarsi di non forare in prossimità di tubi o fili
elettrici.
52
Perforazione con punta massiccia
• Mettere il selettore di modalità (4) in posizione di
“trapanatura a percussione”.
• Inserire la punta appropriata. Per ottenere i
migliori risultati impiegare punte al carbonio di
alta qualità.
ITALIANO
• Regolare l’impugnatura laterale (9).
• Se necessario, impostare la profondità di
trapanatura.
• Fare un segno laddove si intende praticare il foro.
• Collocare la punta sull’area prescelta e
accendere l’attrezzo.
• Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro
e prima di disinserire la spina.
Foratura con punte a corona
• Porre il selettore (3) nella posizione di percussione.
• Regolare l’impugnatura laterale (9).
• Inserire la punta a corona del tipo richiesto.
• Assemblare la punta di centraggio nella punta a
corona.
• Posizionare la punta di centraggio in
corrispondenza del punto in cui forare e premere
l’interruttore (1). Iniziare la foratura arrestandosi
quando la punta a corona è penetrata per 1 cm
circa nel calcestruzzo.
• Togliere la punta di centraggio. Inserire la punta
a corona nel foro e procedere con la foratura.
• Se si fora in una struttura di spessore maggiore
della profondità della punta a corona eliminare ad
intervalli regolari il calcestruzzo all’interno della
punta. Per evitare di asportare o fessurare
involontariamente il calcestruzzo intorno al foro,
ricavare prima un foro passante del diametro
della punta di centraggio, il quale attraverserà
tutta la struttura. Quindi procedere perforando
con la punta a corona da entrambi i lati.
• Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro
e prima di disinserire la spina.
Foratura con Rotazione (fig. A)
• Mettere il selettore di modalità (4) in posizione di
“trapanatura rotativa”.
• Attenersi, tra le istruzioni successive, a quelle
pertinenti all’attrezzo in uso:
- Installare il gruppo mandrino / adattatore
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K).
- Sostituire il portautensile con il mandrino
(D25104K).
• Procedere come descritto per la foratura con
percussione.
Non impiegare mai mandrini standard nel
modo operativo di foratura con
percussione.
Avvitatura (fig. A)
• Mettere il selettore di modalità (4) in posizione di
“trapanatura rotativa”.
• Selezionare il senso di rotazione.
• Attenersi, tra le istruzioni successive, a quelle
pertinenti all’attrezzo in uso:
-Inserire lo speciale adattatore di avvitatura SDSplus® per le applicazioni con punte di avvitatura
esagonali (D25102(K)/D25102C/D25103K/
D25203K).
-Sostituire il portautensile con il mandrino
(D25104K).
• Inserire la punta di avvitatura adatta.
Per l’avvitatura/svitatura di viti a testa con
intaglio, impiegare sempre punte provviste di
manicotto instradatore.
• Premere dolcemente il grilletto a velocità variabile
(1) per evitare di danneggiare la testa della vite.
Durante la rotazione all’indietro (sinistrorsa) la
velocità di rotazione viene automaticamente
ridotta per facilitare la rimozione della vite.
• Quando la vite è a filo con il pezzo da lavorare,
rilasciare l’interruttore a velocità variabile per
evitare che la testa della vite penetri nel pezzo da
lavorare.
D25103K/D25104K/D25203K Scheggiatura e scalpellatura (fig. A)
• Mettere il selettore di modalità (4) in posizione di
“martellamento solo”.
• Inserire lo scalpello del tipo richiesto e ruotarlo
manualmente per bloccarlo in una delle 51
posizioni possibili.
• Regolare l’impugnatura laterale (9).
• Accendere l’attrezzo e iniziare a lavorare.
• Spegnete sempre l’utensile al termine del lavoro
e prima di disinserire la spina.
• Non impiegare il presente elettroutensile
per miscelare o pompare fluidi altamente
combustibili o esplosivi (benzin, alcool,
ecc.).
• Non utilizzare per miscelare o agitare
liquidi infiammabili indicati come tali.
Sono disponibili in opzione vari tipi di scalpelli
e punte da trapano SDS-plus®.
53
ITALIANO
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
• Le operazioni di riparazione e manutenzione di
questo utensile non possono essere realizzate
dall’utente. Portare l’utensile da un riparatore
autorizzato DEWALT dopo circa 40 ore d’uso. Se
sorgono problemi prima di questo termine,
rivolgersi ad un riparatore DEWALT autorizzato.
• Quando le spazzole in carbonio saranno usurate,
l’utensile si spegnerà automaticamente.
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE
SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle
prestazioni del vostro utensile DEWALT, potrete
restituirlo entro 30 giorni dalla data di acquisto,
presso una nostra filiale di assistenza per
ottenere il rimborso o il cambio dell’utensile,
presentando debita prova dell’avvenuto acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza
necessaria per il vostro utensile DEWALT nei
primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro
Assistenza autorizzato su presentazione della
prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Gli accessori e le prolunghe utilizzati devono essere
lubrificati regolarmente; in particolare gli accessori
SDS-plus®.
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela
ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso una delle
Filiali dirette di Assistenza DEWALT, che disporranno
della loro eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
54
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di lavorazione
o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di
acquisto, provvederemo alla sostituzione gratuita
delle parti difettose o a nostro giudizio, alla
sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di
assistenza DEWALT, con la prova della data di
acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare la Sede Centrale DEWALT per ottenere
l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più
vicino (si prega di consultare il retro del presente
manuale). In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo
di dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
NEDERLANDS
BOORHAMER D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25104K/D25203K
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling en
innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Toerental, belast
Slagenergie
hamerboren
beitelen
Boorcapaciteit
in staal/hout/beton
Beitelposities
Boorcapaciteit in metselwerk
Opnamesysteem
Kraagdiameter
Gewicht
V
W
min-1
min-1
D25102(K)
230
650
0 - 1.100
0 - 800
J 2,8
J mm 13/30/22
mm 65
SDS-plus®
mm 54
kg 2,55
Zekeringen:
230 V machines
D25102C
230
650
0 - 1.100
0 - 800
D25103K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25104K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25203K
230
710
0 - 1.100
0 - 800
2,8
-
2,8
3,0
2,8
3,0
2,8
3,1
13/30/22
65
SDS-plus®
54
2,55
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,6
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,8
13/30/26
51
65
SDS-plus®
54
2,75
10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
EG-Verklaring van overeenstemming
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/
D25203K
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
55
NEDERLANDS
LpA (geluidsdruk)
dB(A)*
LWA (geluidsvermogen) dB(A)
LpA (geluidsdruk)
dB(A)*
LWA (geluidsvermogen) dB(A)
D25102(K)
D25102C
D25103K
90,5
90,5
90,5
99
99
99
D25104K
D25203K
90,5
90,5
99
99
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
D25102(K)
D25102C
D25103K
D25104K
D25203K
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door
voordat u met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot
ongelukken leiden.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de
machine niet in een vochtige of natte omgeving.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht
(250 – 300 Lux).
56
Gebruik de machine niet op plaatsen waar
brand- of explosiegevaar bestaat, b.v. in de buurt
van brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het
werkgebied en laat ze de machine of de
elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Houd lang haar bijeen.
Draag bij het werken buitenshuis bij voorkeur
geschikte werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden
waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen. Draag
eveneens een hittebestendig schort indien de
vrijkomende spanen aanzienlijk heet kunnen zijn.
Draag altijd gehoorbescherming.
6 Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Bij gebruik onder extreme
werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid,
ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de
elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
7 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
8 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
10 Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de
aansluiting van stofafvoer en voorzieningen voor
stofopvang, zorg dan dat deze zijn aangesloten
en naar behoren worden gebruikt.
11 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
NEDERLANDS
12 Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer.
Vervang het snoer indien het beschadigd is.
Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik
van verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik
buitenshuis en als zodanig zijn gemerkt.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Overbelast de machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend
volgens bestemming.
14 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade.
Controleer of alle bewegende delen correct
gemonteerd zijn, of er geen onderdelen gebroken
zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars
beschadigd zijn en of er andere gebreken zijn die
invloed op de werking van de machine zouden
kunnen hebben. Vergewis u er van dat de
machine correct werkt. Gebruik de machine niet
als enig onderdeel defect is. Gebruik de machine
niet als de aan/uit-schakelaar niet werkt. Defecte
of beschadigde onderdelen dienen door een erkend
DEWALT servicecentrum te worden vervangen.
Probeer nooit om de machine zelf te repareren.
15 Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de
machine volledig tot stilstand is gekomen voordat
u deze achterlaat. Verwijder de stekker uit het
stopcontact als u de machine niet gebruikt,
voordat u gereedschappen, accessoires of
onderdelen van de machine verwisselt en
voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.
16 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag de machine niet met een vinger aan de
schakelaar. Wees ervan verzekerd dat de
machine is uitgeschakeld voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
17 Misbruik het snoer niet
Draag de machine nooit aan het netsnoer.
Trek niet aan het snoer om de stekker uit het
stopcontact te verwijderen.
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen,
olie en scherpe randen.
18 Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te
worden opgeborgen in een droge, afsluitebare
plaats, buiten bereik van kinderen.
19 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Houd de handgrepen en
schakelaars droog en vrij van olie en vet.
20 Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Wendt u voor reparaties
tot een erkend DEWALT Service-center
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door bevoegde vakmensen en met behulp van
originele reserveonderdelen; anders kan er een
aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boorhamer voor zware toepassingen
1 Zijhandgreep
1 Diepte-aanslag
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Snelspanboorhouder (D25104K)
1 Tandkransboorhouder + boorhouderadapter
(D25103C)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Uw boorhamer D25102(K)/D25102C/D25103K/
D25104K/D25203K is ontworpen voor professioneel
gebruik: boren, hamerboren, schroeven en lichte
beitel-, hak-, sloopwerkzaamheden en voor boren
met hardmetalen kroonboren.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 Blokkeerknop
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K)
3 L/R-schakelaar
4 Keuzeschakelaar boren/klopboren
5 Vergrendeling
57
NEDERLANDS
6
7
8
9
10
11
Accessoire-houder
Stofkap
Borgkraag (D25104K)
Diepte-aanslag
Zijhandgreep
Diepteaanslagklem
Koppelbegrenzing
Deze boorhamers zijn uitgerust met een
koppelbegrenzing waardoor de maximum
koppelreactie naar de gebruiker in geval van
vastlopen van de boor wordt beperkt. Hierdoor
wordt tevens vastlopen van motor en overbrenging
voorkomen. De koppelbegrenzing is in de fabriek
vast ingesteld.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Kiezen van de functie (fig. B1 & B2)
D25102(K)/D25102C (fig. B1)
De machine kan worden gebruikt in de volgende
functies:
Boren: voor schroeven en voor boren in
staal, hout en kunststof
Hamerboren: voor boren in steen en
beton.
D25103K/D25104K/D25203K (fig. B2)
De machine kan worden gebruikt in de volgende
functies:
Boren: voor schroeven en voor boren in
staal, hout en kunststof
Hamerboren: voor boren in steen en
beton.
Hameren: voor licht beitel-, hak- en
sloopwerk.
In deze stand kunt u de machine ook
gebruiken als hefboom om een
vastgelopen boor los te wrikken.
Beiteloriëntatie: een stand niet om in te
boren, maar om een platte beitel in de
gewenste positie te draaien.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
• Om de functie te selecteren, drukt u de
vergrendeling (5) in en draait u de keuzeschakelaar
(4) naar het symbool van de gewenste functie.
• Laat de vergrendeling los en controleer of de
keuzeschakelaar vergrendeld is.
Kies geen andere boorstand terwijl de
machine in werking is.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
58
Bepalen van de stand van de beitel
De beitel kan in 51 verschillende standen worden
vergrendeld.
• Draai de keuzeschakelaar (4) naar de
beiteloriëntatiestand
• Draai de beitel in de gewenste stand.
• Zet de keuzeschakelaar (4) op hameren.
• Draai de beitel iets totdat hij op zijn plaats vastzit.
NEDERLANDS
Plaatsen en verwijderen van
SDS-plus®-accessoires (fig. C)
Uw machine werkt met SDS-plus® accessoires
(zie inzet in fig. B voor een doorsnede van een
SDS-plus® boorschacht).
Wij adviseren om uitsluitend professionele
accessoires te gebruiken.
• Reinig de boorschacht en vet deze in.
• Steek de boorschacht in de houder (6).
• Druk de boor naar binnen en verdraai de boor
totdat de borgkraag terugspringt.
• Trek aan de boor om te controleren of deze goed
vastzit. In de hamerfunctie moet de boor enkele
centimeters naar binnen en naar buiten kunnen
bewegen.
• Voor het verwijderen de borgkraag (12) naar
achteren trekken en de boor uitnemen.
Monteren van de zijhandgreep (fig. D)
De zijhandgreep (10) kan worden gemonteerd voor
linkshandige of rechtshandige gebruikers.
Zorg altijd voor een juiste bevestiging van
de zijhandgreep.
• Draai de zijhandgreep los.
• Voor rechtshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de linkerkant van de machine
en schuif de klem over de kraag achter de
boorhouder.
• Voor linkshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de rechterkant van de machine
en schuif de klem over de kraag achter de
boorhouder.
• Draai de handgreep in de gewenste stand en zet
hem vast.
Instellen van de boordiepte (fig. E)
• Plaats de juiste boor in de houder, zoals
hierboven beschreven.
• Druk de diepteaanslagklem (11) in en houd hem
ingedrukt.
• Steek de diepte-instelstang (9) door het gat in de
diepteaanslagklem.
• Stel de gewenste boordiepte in zoals afgebeeld.
• Laat de diepteaanslagklem los.
L/R-schakelaar (fig. F1 & F2)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K (fig. F1)
• Schuif de L/R-schakelaar (3) naar rechts voor
draairichting rechtsom. Zie de pijlen op de machine.
• Schuif de L/R-schakelaar (3) naar links voor
draairichting linksom.
D25203K (fig. F2)
• Schuif de L/R-schakelaar (3) naar links voor
draairichting rechtsom. Zie de pijlen op de machine.
• Schuif de L/R-schakelaar (3) naar rechts voor
draairichting linksom.
Wijzig de draairichting uitsluitend als de
machine volledig stilstaat.
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K Monteren van de boorhouderadapter & boorhouder
• Schroef de boorhouder op het draadeind van de
boorhouderadapter.
• Steek de boorhouder en adapter op dezelfde
wijze in de machine als een standaard SDS-plus®
bit.
• Verwijder de boothourder op dezelfde wijze als
een standaard SDS-plus® bit.
Gebruik nooit standaard-boorkoppen
voor hamerboren.
D25104K - Vervangen van de accessoirehouder
door de boorhouder (fig. G)
• Draai de borgkraag (8) in de ontgrendelingspositie
en neem de accessoirehouder (6) af.
• Duw de boorhouder (13) op de spindel en draai
de borgkraag in de vergrendelingspositie.
• Om de boorhouder te vervangen door de
accessoirehouder, verwijdert u eerst de
boorhouder op dezelfde wijze als de
accessoirehouder werd verwijderd.
Vervolgens plaatst u de accessoirehouder op
dezelfde wijze als de boorhouder werd geplaatst.
Gebruik nooit standaard-boorkoppen
voor hamerboren.
59
NEDERLANDS
Vervangen van de stofkap (fig. C)
De stofkap (7) voorkomt dat stof in het mechanisme
binnendringt. Een versleten stofkap moet direct
worden vervangen.
• Trek de borgkraag (12) naar voren en neem de
stofkap (7) van de machine.
• Breng de nieuwe stofkap aan.
• Laat de borgkraag los.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-, water- en
elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet. Overmatige druk op de
machine versnelt het boren niet maar resulteert
juist in slechtere prestaties en voortijdige slijtage
van de machine.
• Voorkom beschadiging van de stofkap; boor en
schroef niet te diep.
• Houd de machine steeds met beide
handen vast en neem een veilige
werkhouding aan (fig. H). Zorg altijd voor
een juiste bevestiging van de zijhandgreep.
In- en uitschakelen (fig. A)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te starten.
Het toerental van de machine wordt bepaald door
de druk die op de schakelaar wordt uitgeoefend.
Houd voor continu bedrijf de schakelaar voor
elektronisch regelbaar toerental (1) ingedrukt, druk
de blokkeerknop (2) in en laat de schakelaar los.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Schakel het continu bedrijf uit door de schakelaar
kort in te drukken en deze meteen weer los te
laten. Schakel altijd de machine uit wanneer het
werk is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
D25203K
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
60
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Schuif de L/R-schakelaar (3) in de middenstand
om de machine in de uit-stand te blokkeren.
Hamerboren (fig. A)
Boren met een massieve boor
• Zet de keuzeschakelaar (4) op hamerboren.
• Plaats de juiste boor. Gebruik voor optimale
resultaten kwaliteitsboren met hardmetalen punt.
• Stel de zijhandgreep (9) in.
• Stel, indien noodzakelijk, de boordiepte in.
• Markeer de plek waar het gat moet worden
geboord.
• Plaats de boor op de gemarkeerde plek en
schakel de machine in.
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is
beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Boren met een kroonboor
• Zet de keuzehendel (3) op hamerboren.
• Stel de zijhandgreep (9) in.
• Plaats de juiste kroonboor.
• Plaats het centreerboortje in de kroonboor.
• Plaats het centreerboortje op de plek waar het gat
geboord moet worden en druk de schakelaar (1)
in. Boor totdat de kroonboor ongeveer 1 cm in
het beton vreet.
• Stop de machine en verwijder het centreerboortje.
Plaats de kroonboor weer in het gat en ga verder
met boren.
• Wanneer het te boren gat dieper is dan de diepte
van de kroonboor, verwijder dan regelmatig de
ronde betoncilinder die zich in de kroonboor vormt.
Om beschadiging van het beton rondom het
geboorde gat te voorkomen, eerst voorboren.
Gebruik hiertoe een boor met dezelfde diameter
als die van het centreerboortje en boor hiermee
helemaal door het beton heen. Vervolgens het
gat vanaf beide zijden naar het midden toe boren.
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is
beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Boren (fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (4) op boren.
• Volg afhankelijk van de machine de onderstaande
instructies:
NEDERLANDS
- Breng de boorhouderadapter/boorhouder aan
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K).
- Vervang de accessoirehouder door de
boorhouder (D25104K).
• Ga verder zoals beschreven voor hamerboren.
Gebruik nooit standaard-boorkoppen
voor hamerboren.
In- en uitdraaien van schroeven (fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (4) op boren.
• Kies de gewenste draairichting.
• Volg afhankelijk van de machine de
onderstaande instructies:
- Breng de speciale SDS-plus® schroefadapter
voor zeskant-schroefbits aan (D25102(K)/
D25102C/D25103K/D25203K).
- Vervang de accessoirehouder door de
boorhouder (D25104K).
• Plaats de juiste schroevendraaierstift.
Gebruik voor sleufschroeven speciale schroefbits
met geleidehuls.
• Druk de schakelaar (1) langzaam in om
beschadiging van de schroefkop te voorkomen.
In de draairichting linksom wordt het toerental
automatisch verminderd om het uitdraaien van
schroeven te vergemakkelijken.
• Als de schroef gelijk is met het werkstuk, laat u
de schakelaar los om te voorkomen dat de
schroefkop in het werkstuk dringt.
D25103K/D25104K/D25203K - Beitelen en
hakken (fig. A)
• Zet de keuzeschakelaar (4) op hameren.
• Plaats de juiste beitel en draai deze met de hand
in een van de 51 posities vast.
• Stel de zijhandgreep (9) in.
• Schakel de machine in en begin met werken.
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is
beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
• Gebruik de machine nooit voor het
mengen of pompen van licht
ontvlambare of explosieve vloeistoffen
(benzine, alcohol, enz.).
• Gebruik de machine nooit voor het
mengen of roeren van licht ontvlambare
vloeistoffen.
Diverse typen SDS-plus® accessoires zijn als optie
verkrijgbaar.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
• De machine kan niet door de gebruiker worden
gerepareerd. Breng de machine naar een erkend
DEWALT Service-center na ongeveer
40 gebruiksuren. Mochten er zich eerder
problemen voordoen, neem dan contact op met
een erkend DEWALT Service-center.
• De machine wordt automatisch uitgeschakeld als
de koolborstels versleten zijn.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Accessoires en hulpstukken moeten regelmatig rond
de SDS-plus® adapter worden gesmeerd.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
61
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers opvertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALThoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
62
NORSK
BORHAMMER D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25104K/D25203K
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en
av de mest pålitelige partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Turtall, ubelastet
Turtall, belastet
Slagenergi
hammerboring
meisling
Maksimal borekapasitet
i stål/tre/betong
Meiselposisjoner
Boringskapasitet i bløt murstein
Festesystem
Diameter krage
Vekt
V
W
min-1
min-1
D25102(K)
230
650
0 - 1.100
0 - 800
J 2,8
J mm 13/30/22
mm 65
SDS-plus®
mm 54
kg 2,55
Sikring:
230 V
D25102C
230
650
0 - 1.100
0 - 800
D25103K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25104K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25203K
230
710
0 - 1.100
0 - 800
2,8
-
2,8
3,0
2,8
3,0
2,8
3,1
13/30/22
65
SDS-plus®
54
2,55
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,6
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,8
13/30/26
51
65
SDS-plus®
54
2,75
10 A
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
CE-Sikkerhetserklæring
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/
D25203K
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er
konstruert i henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC,
73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Brannfare.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt
DEWALT på adressen nedenfor eller se
veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
63
NORSK
D25102(K)
D25102C D25103K
LpA (lydnivå)
dB(A)*
90,5
90,5
90,5
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
99
99
99
D25104K
D25203K
LpA (lydnivå)
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
99
99
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen.
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
D25102(K)
D25102C
D25103K
D25104K
D25203K
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av elektroverktøy må du alltid følge de
gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere
faren for brann, elektrisk støt og personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen
før du begynner å bruke verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet
i våte eller fuktige omgivelser. Sørg for god
belysning på arbeidsområdet (250 - 300 lux).
Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å
forårsake brann eller eksplosjon, for eksempel
i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
64
3 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i
nærheten av arbeidsområdet eller berøre
verktøyet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan
sette seg fast i de bevegelige delene. Bruk hårnett
hvis du har langt hår. Ved arbeid utendørs bør du
bruke egnede hansker og fottøy som ikke glir.
5 Personlig vern
Bruk vernebriller. Bruk en ansikts- eller støvmaske
når arbeidet kan forårsake støv eller flyvende
partikler. Hvis slike partikler kan bli svært varme,
bør du også bruke et varmehindrende forkle.
Bruk alltid hørselsvern.
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater
(f. eks. rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap).
Når verktøyet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av
metallstøv), kan du øke sikkerheten ved å montere
en isolerende transformator eller en (FI) jordfeilbryter.
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god
balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke
maskinen når du er trett.
9 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket
med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du
får begge hendene fri til å styre verktøyet.
10 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av
støvavsug og støvoppsamling, må du sørge for
at dette koples til og brukes riktig.
11 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er
fjernet, før du starter verktøyet.
12 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og
bytte den ut hvis den er skadet. Når du bruker
verktøyet utendørs, må du bare bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs
bruk og er merket for dette.
13 Bruk riktig verktøy.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken.
Ikke bruk underdimensjonert verktøy eller tilbehør
til å gjøre jobber som egentlig krever kraftig verktøy.
NORSK
Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere jobb om
det brukes med den hastigheten det er beregnet
for. Overbelast ikke verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som
anbefales i bruksanvisningen og i katalogene.
Bruk av annet verktøy eller tilbehør kan medføre
risiko for personskade.
14 Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig
for skade før bruk. Kontroller at de bevegelige
delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
Kontroller også at de øvrige delene, brytere og
verneutstyr ikke er skadet, og at det ikke foreligger
noen andre feil som kan påvirke verktøyets
funksjon. Kontroller at verktøyet fungerer som det
skal og utfører beregnet funksjon. Bruk aldri
verktøyet hvis noen av delene er skadet. Ikke bruk
verktøyet hvis det ikke er mulig å slå det på og av
med strømbryteren. Hvis feil oppstår, skal delene
repareres eller byttes ut av et autorisert DEWALT
serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
15 Trekk ut støpselet for verktøyet
Slå av verktøyet og vent til det står helt stille,
før du forlater det. Trekk ut støpslet når verktøyet
ikke er i bruk, før du skifter deler på verktøyet,
tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
16 Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Bær ikke verktøyet med fingeren på bryteren.
Pass på at verktøyet er slått av før du setter
i støpslet.
17 Stell pent med ledningen
Bær aldri verktøyet i ledningen. Ikke dra i kabelen
når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen
for varme, olje eller skarpe kanter.
18 Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det
ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt og sikret sted, innlåst og utilgjengelig
for barn.
19 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og
sikrere ytelse. Følg instruksjonene for vedlikehold
og skifte av tilbehør. Hold alle håndtak og brytere
tørre, rene og fri for olje og fett.
20 Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.
Reparasjon av verktøyet må utføres av en
autorisert DEWALT-reparatør.
Reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte
personer som benytter originale reservedeler,
ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig fare.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Borhammer
1 Sidehåndtak
1 Dybdejustering
1 Koffert (kun K-modeller)
1 Selvspennende chuck (D25104K)
1 Chuck med nøkkel + chuckadapter (D25103C)
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Din D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/
D25203K borhammer for krevende forhold er
utformet for profesjonell boring, hammerboring,
skrutrekking og lett hakke-, meisle- og
rivningsarbeid og kjerneboring med hardmetallskjær.
1 Bryter for variabelt turtall
2 Låseknapp
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K)
3 Forover/bakover-skyvebryter
4 Slagvelger
5 Sikringslås
6 Verktøyholder
7 Støvdeksel
8 Låsehylse (D25104K)
9 Dybdejustering
10 Sidehåndtak
11 Dybdestoppklemme
Sikkerhetskobling
Borhammeren er utstyrt med en sikkerhetskobling
som reduserer det maksimale vridningsmomentet
som overføres til brukeren i tilfelle fastkiling av bor.
Denne egenskapen hindrer også gearing og at
motoren stanser. Sikkerhetskoblingen er
fabrikksinnstilt og kan ikke justeres.
65
NORSK
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Ditt DEWALT verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må
man bruke en godkjent skjøteledning som er egnet
til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske data).
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Valg av funksjon (fig. B1 & B2)
D25102(K)/D25102C (fig. B1)
Verktøyet har følgende driftsmåter:
Boring: for skrutrekking, boring i stål,
tre og plast
Hammerboring: for boring i betong og
murverk.
D25103K/D25104K/D25203K (fig. B2)
Verktøyet har følgende driftsmåter:
Boring: for skrutrekking, boring i stål, tre
og plast
Hammerboring: for boring i betong og
murverk.
Kun hamring for lett hakking, meisling og
rivningsarbeide.
66
I denne modusen kan verktøyet også
brukes som vektarm for å løsne en
fastkilt meisel.
Bitrotasjon: ikke aktiv posisjon som kun
benyttes til å rotere en flat meisel til
ønsket posisjon.
• Du velger driftsmodus ved å trykke inn
sikkerhetslåsen (5) og dreie modusvalgbryteren
(4) til den peker mot symbolet for ønsket modus.
• Slipp sikkerhetslåsen og kontroller at
modusvalgbryteren er låst på plass.
Ikke bytt bruksmodus mens verktøyet er
i drift.
Indeksering av meiselposisjon
Meiselen kan indekseres og låses i 51 forskjellige
posisjoner.
• Innstill funksjonsvelgeren (4) slik at den peker
på stillingen “bitrotasjon”.
• Drei meiselen til ønsket stilling.
• Still inn modusvalgbryteren (4) på “kun hamring”.
• Drei meiselen til den låses på plass.
Montering og fjerning av SDS-plus® tilbehør
(fig. C)
Dette verktøyet bruker SDS-plus® -tilbehør
(se tverrsnitt av SDS-plus® -bitskaft i innsettet i fig. B).
Vi anbefaler at det alltid brukes profesjonelt tilbehør.
• Rengjør og smør bit-skaftet.
• Stikk bits-skaftet inn i verktøyholderen (6).
• Trykk bitsen ned og vri den litt til den passer
i åpningene.
• Trekk i biten for å sjekke at den sitter riktig. Ved
hamring må biten kunne beveges aksialt flere
centimeter når den er låst fast i verktøyholderen.
• For å fjerne boret trekkes festesystemets
låsekrage (12) bakover slik at boret kan tas ut.
Montering av sidehåndtak (fig. D)
Sidehåndtaket (10) kan monteres slik at det passer
både for høyre- og venstrehendte brukere.
Bruk alltid maskinen med riktig montert
sidehåndtak.
NORSK
• Løsne sidehåndtaket.
• For høyrehendte brukere, skyv klemmen på
sidehåndtaket over kragen bak verktøyholderen,
med håndtaket til venstre.
• For venstrehendte brukere, skyv klemmen på
sidehåndtaket over kragen bak verktøyholderen,
med håndtaket til høyre.
• Drei sidehåndtaket i ønsket stilling og skru fast
håndtaket.
Stille inn boredybden (fig. E)
• Sett inn ønsket drillbit som forklart ovenfor.
• Trykk inn dybdestoppklemmen (11) og hold den
inne.
• Stikk dybdejusteringsstangen (9) gjennom hullet
i dybdestoppklemmen.
• Juster boredybden som angitt.
• Slipp dybdestoppklemmen.
Forover/bakover-skyvebryter (fig. F1 & F2)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K (fig. F1)
• Skyv skyvebryteren for forover/bakover (3) til
RH-siden for rotering forover (RH). Se pilene på
verktøyet.
• Skyv skyvebryteren for forover/bakover (3) til
LH-siden for rotering bakover (LH).
D25203K (fig. F2)
• Skyv skyvebryteren for forover/bakover (3) til
LH-siden for rotering forover (RH). Se pilene på
verktøyet.
• Skyv skyvebryteren for forover/bakover (3) til
RH-siden for rotering bakover (LH)
Vent alltid til motoren har stanset helt før
rotasjonsretningen endres.
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K Montering av chuckadapter og chuck
• Skru chucken inn på den gjengete siden av
chuckadapteren.
• Sett sammenstillingen av chuck og adapter inn i
verktøyet som om det skulle ha vært en standard
SDS-plus® -bit.
• Når du skal ta ut chucken, går du fram på samme
måte som ved en standard SDS-plus® -bit.
Bruk aldri standard-chucker ved
hammerboringsinnstilling.
D25104K - Utskifting av verktøyholderen med
chucken (fig. G)
• Vri låsehylsen (8) til åpen stilling og trekk
verktøyholderen (6) ut.
• Skyv chucken (13) inn på spindelen og vri
låsehylsen (7) til låst stilling.
• For å skifte ut chucken med verktøyholderen,
fjernes først chucken på samme måte som
verktøyholderen ble fjernet. Deretter plasseres
verktøyholderen på samme måte som chucken
ble plassert.
Bruk aldri standard-chucker ved
hammerboringsinnstilling.
Utskifting av støvdekselet (fig. C)
Støvdekselet (7) hindrer at det trenger støv inn
i mekanismen. Skift et slitt støvdeksel.
• Trekk tilbake låsekragen på verktøyholderen (12)
og dra av støvdekselet (7).
• Monter nytt støvdeksel.
• Slipp låsekragen på verktøyholderen.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg og
ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen (ca. 5 kg). Stor kraft
fører ikke til raskere boring, men til at maskinen
presterer dårligere og at levetiden eventuelt
reduseres.
• Ikke bor eller skru for dypt for å unngå skade på
støvdekselet.
• Hold alltid godt fast i verktøyet med
begge hender og pass på at du har en
god stilling (fig. H). Pass på at
sidehendelen er riktig montert når du
skal bruke verktøyet.
67
NORSK
Skru på og av (fig. A)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1).
Maskinens turtall avhenger av hvor hardt man
trykker på bryteren.
For kontinuerlig drift, trykk på strømbryteren (1),
trykk på låseknappen (2) og slipp bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når maskinen går i kontinuerlig drift, stanses den
med et rask trykk på strømbryteren, som deretter
slippes. Skru alltid AV maskinen når arbeidet er
avsluttet og før støpselet tas ut av kontakten.
D25203K
• Start maskinen ved å trykke på bryteren for
variabelt turtall (1). Maskinens turtall avhenger av
hvor hardt man trykker på bryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
• Når du skal låse verktøyet i av-stilling, flytter du
forover/bakover-skyvebryteren (3) til midtstillingen.
Slagboring (fig. A)
Boring med massivt bor
• Still inn modusvalgbryteren (4) på «hammerboring».
• Sett i riktig tillbehør. For best mulige resultater
bør hardmetallbor av høy kvalitet brukes.
• Innstill sidehåndtaket (9).
• Innstill om nødvendig boredybden.
• Marker stedet hvor hullet skal bores.
• Sett drillbiten på plass, og slå på verktøyet.
• Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
Boring med kjernebor
• Innstill funksjonsvelgeren (3) på «hammerboring».
• Innstill sidehåndtaket (9).
• Sett i riktig bor.
• Sett senterboret i kjerneboret.
• Sett senterboret på det avmerkede borehullet og
trykk på strømbryteren (1). Bor inntil kjernen
kommer ca. 1 cm inn i betongen.
• Stopp maskinen og fjern senterboret.
Sett kjerneboret i hullet og fortsett med boringen.
• Når hullet som skal bores er dypere enn boret,
fjernes sylinderen med betong inni boret med
jevne mellomrom.
68
For å unngå at det brytes av beongbiter omkring
hullet, bores det først et hull med samme
diameter som senterboret helt gjennom
betongen. Deretter bores det store hullet til
midten fra begge sider.
• Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
Boring (fig. A)
• Still inn funksjonsvelgeren (4) på «boring».
• Følg de aktuelle instruksjonene nedenfor som
hører til verktøyet ditt:
- Sett i sammenstillingen chuckadapter/chuck
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K).
- Skift ut verktøyholderen med chucken
(D25104K).
• Gå frem som beskrevet for hammerboring.
Bruk aldri standard-chucker ved
hammerboringsinnstilling.
Skrutrekking (fig. A)
• Still inn funksjonsvelgeren (4) på «boring».
• Velg rotasjonsretning.
• Følg de aktuelle instruksjonene nedenfor som
hører til verktøyet ditt:
- Sett i den spesielle SDS-plus®
skrutrekkeradapteren til sekskantede
skrutrekkerbits (D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25203K).
- Skift ut verktøyholderen med chucken
(D25104K).
• Sett i riktig skrutrekkerbits. Ved skruing av skruer
som har hoder med spor, må man alltid bruke
bits med søkehylse.
• Trykk den justerbare hastighetsbryteren (1)
forsiktig ned, slik at du ikke skader skruehodet.
Ved rotering bakover (LH), blir hastigheten
automatisk redusert, slik at det blir lettere å fjerne
skruen.
• Når skruen er på linje med arbeidsemnet, slipper
du ut den justerbare hastighetsbryteren for å
forhindre at den presses inn i arbeidsemnet.
D25103K/D25104K/D25203K - Hakking og
meisling (fig. A)
• Still inn modusvalgbryteren (4) på «kun hamring».
• Sett i riktig meisel, og drei den for hånd, slik at
den låses i en av de 51 posisjonene.
NORSK
• Innstill sidehåndtaket (9).
• Slå på verktøyet og begynn å arbeide.
• Skru alltid AV maskinen når arbeidet er avsluttet
og før støpselet tas ut av stikkontakten.
|• Ikke bruk redskapet til å blande eller
pumpe lett antennelige eller eksplosive
vesker (bensin, alkohol etc.)
• Bland eller rør ikke væsker som er
merket som antennelige.
Forskjellige typer SDS-plus® -borbits og meisler kan
fås som ekstrautstyr.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med
annet avfall når det er utslitt. Lever det til
kildesortering eller til et DEWALT-serviceverksted.
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever
den til et autorisert serviceverksted.
(Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon
eller ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
• Denne maskinen skal ikke vedlikeholdes av
brukeren selv. Ta med verktøyet til en autorisert
DEWALT-reparatør etter omtrent 40 timers drift.
Hvis det oppstår problemer før dette, må du
kontakte en autorisert DEWALT-reparatør.
• Verktøyet slås automatisk av når karbonbørstene
blir slitt.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Tilleggsutstyr og tilbehør må smøres jevnlig rundt
SDS-plus®-koblingen.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
69
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt DEWALT verktøy,
kan det returneres innen 30 dager til din DEWALT
forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene
tilbake. Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle ditt DEWALT verktøy trenge vedlikehold
eller service i de første 12 månedene etter det ble
kjøpt, vil dette bli utført gratis av et autorisert
DEWALT serviceverksted.
Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og
reservedelskostnader inngår ikke. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt DEWALT-produkt har feil eller
mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle
defekte deler gratis eller, etter egen vurdering,
erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens
rettigheter i henhold til Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte
serviceverksted finner du i DEWALT katalogen,
eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte
serviceverksteder og komplett informasjon om
vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
70
PORTUGUÊS
MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO D25102(K)/
D25102C/D25103K/D25104K/D25203K
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de experiência, um desenvolvimento contínuo de produtos
e o espírito de inovação fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Potência absorvida
Velocidade em vazio
Velocidade com carga
Energia de impacto
perfuração de percussão
cinzelamento
Capacidade máxima de perfuração
em aço/madeira/betão
Posições do cinzel
Capacidade máxima de perfuração
em alvenaria
Encabadouro
Diâmetro do colar
Peso
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
D25102C
230
650
0 - 1.100
0 - 800
D25103K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25104K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25203K
230
710
0 - 1.100
0 - 800
2,8
-
2,8
3,0
2,8
3,0
2,8
3,1
mm 13/30/22
-
13/30/22
-
13/30/24
51
13/30/24
51
13/30/26
51
mm 65
SDS-plus®
mm 54
kg 2,55
65
SDS-plus®
54
2,55
65
SDS-plus®
54
2,6
65
SDS-plus®
54
2,8
65
SDS-plus®
54
2,75
V
W
min-1
min-1
D25102(K)
230
650
0 - 1.100
0 - 800
J 2,8
J -
10 Ampéres
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Indica tensão eléctrica.
Perigo de incêndio.
Declaração CE de conformidade
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/
D25203K
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas
foram concebidas em conformidade com
98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a DEWALT
no endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com 86/188/CEE & 98/37/CEE, o nível
de potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
71
PORTUGUÊS
D25102(K)
D25102C D25103K
LpA (pressão sonora)
dB(A)*
90,5
90,5
90,5
LWA (potência sonora)
dB(A)
99
99
99
D25104K
D25203K
LpA (pressão sonora)
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (potência sonora)
dB(A)
99
99
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos.
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
D25102(K)
D25102C
D25103K
D25104K
D25203K
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança
aplicáveis no seu país para reduzir o risco de
incêndio, de choque eléctrico e de ferimentos.
Leia todo o manual atentamente antes de utilizar
a ferramenta.
Guarde este manual para futura referência.
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada.
Mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem
provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha a ferramenta à chuva Não utilize a
ferramenta em situações em que haja humidade
ou água. Mantenha a área de trabalho bem
iluminada (250 - 300 Lux).
72
Não utilize a ferramenta onde haja risco de fogo
ou explosão, como por exemplo na presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que crianças, visitantes ou animais
aproximem-se da área de trabalho ou que
toquem a ferramenta ou o cabo de força.
4 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias, pois podem
prender-se numa peça móvel. Cubra o cabelo se
tiver cabelo comprido. Ao trabalhar ao ar livre,
de preferência use luvas adequadas e calçados
anti-derrapantes.
5 Protecção pessoal
Sempre use óculos de protecção. Utilize uma
máscara de protecção para o rosto ou antipoeira sempre que as operações possam
produzir poeira ou partículas que voem.
Caso tais partículas sejam consideravelmente
quentes, use também um avental resistente ao
calor. Use sempre protectores auriculares.
6 Cuidado com choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Quando usar a ferramenta em
condições extremas tais como alto grau de
humidade ou ao trabalhar com soldaduras, a
segurança eléctrica pode ser melhorada com a
colocação de um transformador de isolamento
ou disjuntor de fuga de terra (FI).
7 Verifique a sua posição
Mantenha-se sempre bem posicionado e em
equilíbrio.
8 Esteja atento
Preste atenção no que faz. Use o bom senso.
Não utilize ferramentas quando estiver cansado.
9 Segure firmemente a peça de trabalho
Use grampos ou um torno para segurar a peça.
É mais seguro e permite manter as duas mãos
livres para trabalhar.
10 Conecte o equipamento de extracção de pó
Caso sejam fornecidos dispositivos para a
extracção e colecta de pó, assegure-se de que
os mesmos sejam correctamente conectados e
utilizados.
11 Retire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste e
chaves inglesas foram retiradas da ferramenta
antes de utilizá-la.
PORTUGUÊS
12 Cabos de extensão
Antes de iniciar o uso, verifique o estado do cabo
de extensão e substitua-o se estiver danificado.
Quando usar a ferramenta ao ar livre,
utilize somente cabos de extensão apropriados
para tal e correctamente rotulados.
13 Use a ferramenta apropriada.
Neste manual consta as aplicações da
ferramenta. Não force pequenas ferramentas ou
acessórios para que efectuem o trabalho duma
ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor
e de uma maneira mais segura se for utilizada
para o fim indicado. Não force a ferramenta.
Aviso! O uso de qualquer acessório ou da própria
ferramenta para realizar quaisquer operações
além das recomendadas neste manual de
instruções pode causar riscos de ferimento.
14 Verifique se há peças danificadas
Antes do uso, verifique cuidadosamente se a
ferramenta e o cabo de força não estão
danificados. Verifique se as peças móveis estão
alinhadas e engatadas, se há alguma peça
partida, se as protecções e os interruptores
estão danificados, bem como quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento
da ferramenta. Assegure-se de que a ferramenta
esteja a funcionar correctamente e a
desempenhar as funções para as quais foi
projectada. Não utilize a ferramenta se houver
alguma peça defeituosa. Não utilize a ferramenta
se o interruptor não funcionar para ligá-la ou
desligá-la. Providencie para que um técnico
autorizado DEWALT efectue a troca de quaisquer
peças danificadas ou defeituosas. Nunca tente
efectuar reparos por sua própria conta.
15 Desconecte a ferramenta
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse
todo movimento antes de afastar-se dela.
Desconecte a ferramenta quando não estiver em
uso, antes de trocar quaisquer peças ou
acessórios e antes de realizar a manutenção.
16 Evite o accionamento involuntário
Não transporte a ferramenta com um dedo sobre
o interruptor. Certifique-se de que a ferramenta
esteja desligada antes de conectá-la.
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo. Nunca
puxe o cabo para retirar o conector da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Guarde as ferramentas que não estiverem
em uso
Guarde as ferramentas que não estiverem em
uso em lugar seco. Feche-as com segurança,
fora do alcance das crianças.
19 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para um desempenho melhor e mais seguro,
mantenha as ferramentas em boas condições e
limpas. Siga as instruções para manutenção e
troca de acessórios. Mantenha todas as
alavancas e interruptores secos, limpos e livres
de óleo e graxa.
20 Reparos
Esta ferramenta satisfaz as normas de segurança
relevantes. Providencie para que um técnico
autorizado DEWALT conserte sua ferramenta.
Os reparos devem ser realizados somente por
pessoas qualificadas e as peças de reposição
devem ser originais. A não observância disso
poderá resultar em perigos consideráveis para os
utilizadores.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo de perfuração rotativo
1 Punho lateral
1 Vareta de ajuste da profundidade
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Bucha de aperto rápido (D25104K)
1 Bucha de cremalheira + adaptador de mandril
(D25103C)
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
O seu martelo electropneumático D25102(K)/
D25102C/D25103K/D25104K/D25203K foi
projectado para aplicações do tipo profissional de
perfuração rotativa com ou sem percussão,
para aparafusar/desaparafusar e para trabalhos de
cinzelamento, de demolição mais leves.
73
PORTUGUÊS
1 Interruptor de velocidade variável
2 Botão de bloqueio do interruptor
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K)
3 Selector de sentido de rotação
4 Selector de modo de percussão
5 Trinco de segurança
6 Suporte de ferramenta
7 Protecção anti-poeiras
8 Anel de bloqueio (D25104K)
9 Vareta de ajuste da profundidade
10 Punho lateral
11 Dispositivo limitador de profundidade
Embraiagem limitadora de torque
Os martelos electropneumáticos estão dotados de
uma embraiagem limitadora de torque que evita o
contragolpe no caso de bloqueio da broca. Esta
característica também impede que as engrenagens
e o motor eléctrico parem repentinamente.
A embraiagem limitadora de torque possui uma
regulação de fábrica e não pode ser ajustada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão.
Verifique sempre se a tensão da rede corresponde à
voltagem indicada na placa de identificação.
A sua ferramenta DEWALT tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144, não
sendo, por isso, necessária uma ligação
à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da tomada.
Selecção do modo de operação (fig. B1 & B2)
D25102(K)/D25102C (fig. B1)
A ferramenta pode ser utilizada nos seguintes
modos de operação:
Perfuração rotativa: para aparafusar/
desaparafusar e para perfuração em
aço, madeira e plásticos
Perfuração de percussão:
para perfuração em betão e alvenaria.
D25103K/D25104K/D25203K (fig. B2)
A ferramenta pode ser utilizada nos seguintes
modos de operação:
Perfuração rotativa: para aparafusar/
desaparafusar e para perfuração em
aço, madeira e plásticos
Perfuração de percussão:
para perfuração em betão e alvenaria.
Percussão: para aplicações ligeiras
cinzelamento e de demolição.
A ferramenta pode também ser utilizada
neste modo como uma alavanca para
soltar uma broca encravada.
Rotação da broca: posição de descanso
utilizada apenas para rodar um cinzel
plano para a posição desejada.
• Para seleccionar o modo de funcionamento,
pressione o fecho de segurança (5) e rode o
selector de modo (4) até ao símbolo do modo
desejado.
• Solte o fecho de segurança e verifique se o
selector de modo está fixe na respectiva
posição.
Não seleccione o modo de
funcionamento com a ferramenta ligada.
74
PORTUGUÊS
Determinação da posição do cinzel
O cinzelamento pode ser seleccionado e travado em
51 posições diferentes.
• Rode o interruptor selector de modo (4) até
apontar para a posição de “rotação da braca”.
• Rode o cinzel na posição requerida.
• Regule o selector de modo (4) para a posição
“percussão”.
• Rode o cinzel até à respectiva posição.
Inserir e retirar acessórios SDS-plus® (fig. C)
Esta ferramenta utiliza acessórios SDS-plus®
(consulte a gravura na fig. B para a vista transversal
duma haste de broca SDS-plus®)
Recomendamos que utilize apenas acessórios
profissionais.
• Limpe e lubrifique a haste da broca.
• Insira a haste da broca no suporte de
ferramentas (6).
• Empurre a broca para baixo e gire-a ligeiramente
até encaixá-la nas ranhuras.
• Puxe a broca para verificar se está correctamente
fixada. Na função de percussão, a broca deverá
deslocar-se axialmente alguns centímetros,
quando estiver fixada no suporte de ferramentas.
• Para retirar a broca puxe para trás a manga de
fixação do encabadouro (12) e tire a broca.
Colocação do punho lateral (fig. D)
O punho lateral (10) pode ser instalado para
pessoas esquerdinas ou dextras.
Utilize a máquina sempre com o punho
lateral montado correctamente.
• Desenrosque o punho lateral.
• Para os utilizadores dextros, retire o grampo de
fixação do anel detrás do punho da ferramenta,
com o punho à esquerda.
• Para os utilizadores esquerdinos, retire o grampo
de fixação do anel detrás do punho da
ferramenta, com o punho à direita.
• Rode o punho lateral até a posição desejada e
aperte o punho.
Ajustar a profundidade de perfuração (fig. E)
• Insira a broca desejada no modo descrito acima.
• Prima e mantenha premido o grampo limitador
de profundidade (11).
• Encaixe a vareta de ajuste da profundidade (9)
no orifício do grampo limitador de profundidade.
• Ajuste a profundidade de perfuração como se
indica.
• Solte o grampo limitador de profundidade.
Selector de sentido de rotação (fig. F1 & F2)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K (fig. F1)
• Empurre a corrediça de avanço/recuo (3) para
o lado RH para uma rotação para a frente (RH).
Ver setas na ferramenta.
• Empurre a corrediça de avanço/recuo (3) para o
lado LH para uma rotação para trás (LH).
D25203K (fig. F2)
• Empurre a corrediça de avanço/recuo (3) para
o lado LH para uma rotação para a frente (RH).
Ver setas na ferramenta.
• Empurre a corrediça de avanço/recuo (3) para
o lado RH para uma rotação para trás (LH).
Espere sempre que o motor deixe de
funcionar completamente antes de
mudar a direcção de rotação.
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K Colocação do adaptador da bucha e bucha
• Aperte a bucha na extremidade roscada do
adaptador da bucha.
• Insira a bucha ligada e o adaptador na
ferramenta tal como para a broca SDS-plus®
padrão.
• Para remover a bucha, proceda tal como para
remover uma broca SDS-plus® padrão.
Nunca utilize buchas para a modalidade
de perfuração com percussão.
D25104K - Substituição do suporte da
ferramenta com a bucha (fig. G)
• Rode o anel de bloqueio (8) para a posição de
desbloqueio e puxe o suporte da ferramenta (6)
para fora.
• Empurre a bucha (13) para o veio e rode o anel
de bloqueio para a posição de bloqueio.
75
PORTUGUÊS
• Para substituir a bucha com o suporte da
ferramenta, remova em primeiro lugar a bucha
da mesma forma como o suporte da ferramenta
foi removido. De seguida, coloque o suporte da
ferramenta tal como a bucha foi colocada.
Nunca utilize buchas para a modalidade
de perfuração com percussão.
Para operar num modo contínuo, prima o
interruptor (1), prima o botão de bloqueio (2) e
liberte o interruptor.
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
• Para parar a ferramenta quando esta se
encontrar em operação contínua, prima
brevemente o interruptor “ON/OFF” e volte a
soltá-lo. Desligue sempre a ferramenta quando
acabar de trabalhar e antes de desligar da rede.
Substituição da protecção anti-poeiras (fig. C)
A protecção anti-poeiras (7) evita a entrada de pó
dentro do mecanismo da ferramenta. Quando a
protecção anti-poeiras estiver desgastada, troque-a
imediatamente.
• Puxe para trás a manga de bloqueio do
encabadouro (12) e retire a protecção
anti-poeiras (7).
• Coloque a nova protecção anti-poeiras.
• Solte a manga de bloqueio.
D25203K
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima o
interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
• Para manter a ferramenta na posição desligada,
mova o manipulo de selecção (3) para a posição
central.
Modo de emprego
Perfuração com percussão (fig. A)
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Esteja informado sobre a localização de
tubagens e de fios eléctricos dentro da parede.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta (aproximadamente 5 kg). Uma força
excessiva não vai acelerar a operação de
perfuração, mas sim diminuir o rendimento da
ferramenta podendo diminuir o seu período de
vida útil.
• Não perfure ou empurre demasiado a fundo a
ferramenta para evitar danos na protecção antipoeiras.
• Segure a ferramenta firmemente sempre
com ambas as mãos e com uma postura
firme (fig. H). Utilize a ferramenta sempre
com o punho lateral devidamente montado.
Ligar e desligar (fig. A)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K
• Para pôr a máquina em funcionamento, prima
o interruptor de velocidade variável (1). A pressao
exercida sobre o interruptor de velocidade
variável determina a velocidade de ferramenta.
76
Perfuração com uma broca sólida
• Regule o selector de modo (4) para a posição
“perfuração com percussão”.
• Insira a broca apropriada. Para melhores
resultados utilize brocas de alta qualidade.
• Regule o punho lateral (9).
• Se necessário, ajuste a profundidade de
perfuração.
• Marque o ponto onde pretende executar um
orifício.
• Coloque a broca no ponto e ligue a ferramenta.
• Sempre desligue a ferramenta quando o trabalho
está acabado e antes de tirar a ficha da tomada.
Perfuração com uma broca de caixa
• Regule a alavanca do selector de modo (3) para
a posição “perfuração de percussão”.
• Regule o punho lateral (9).
• Insira a broca de caixa apropriada.
• Coloque a broca de centrar no ponto e prima o
interruptor (1). Perfure até a caixa penetrar cerca
de 1 cm no betão.
• Pare de furar e retire a broca de centrar.
Coloque a broca de caixa no furo e continue a
perfuração.
PORTUGUÊS
• Quando estiver a perfurar uma estrutura mais
espessa que a profundidade da broca de caixa,
retire o cilindro de betão ou de caixa dentro da
broca a intervalos regulares. Para evitar partir
betão a mais à volta do orifício, faça primeiro um
furo com o diâmetro da broca de centrar através
de toda a estrutura. Depois perfure o espaço oco
até meio de cada lado.
• Sempre desligue a ferramenta quando o trabalho
está acabado e antes de tirar a ficha da tomada.
Perfuração rotativa (fig. A)
• Regule o selector de modo (4) para a posição
“perfuração rotativa”.
• Dependendo da ferramenta, siga as seguintes
instruções:
- Coloque o adaptadro da bucha/conjunto da
bucha (D25102(K)/D25102C/D25103K/
D25203K).
- Substitua o suporte da ferramenta com a
bucha (D25104K).
• Proceda como descrito para a perfuração com
percussão.
Nunca utilize buchas para a modalidade
de perfuração com percussão.
• Quando o parafuso estiver nivelado com a peça,
solte o interruptor de velocidade variável para
evitar que a cabeça do parafuso penetre na peça.
D25103K/D25104K/D25203K - Cinzelamento (fig. A)
• Regule o selector de modo (4) para a posição
“percussão”.
• Insira o cinzel apropriado e rode à mão para o
prender numa das 51 posições.
• Regule o punho lateral (9).
• Ligue a ferramenta e inicie os trabalhos.
• Sempre desligue a ferramenta quando o trabalho
está acabado e antes de tirar a ficha da tomada.
• Não utilize esta ferramenta para misturar
ou bombear facilmente combustível ou
líquidos explosivos (benzina, álcool, etc.).
• Não miste ou agite os líquidos
inflamáveis indicados como tal.
A pedido, estão disponíveis vários tipos de brocas
e cinzéis SDS-plus® como pção.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
Manutenção
Operações de aparafusar e desaparafusar (fig. A)
• Regule o selector de modo (4) para a posição
“perfuração rotativa”.
• Seleccione a direcção de rotação.
• Dependendo da ferramenta, siga as seguintes
instruções:
- Insira o adaptador especial SDS-plus® para
pontas de aparafusar (D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25203K).
- Substitua o suporte da ferramenta com a
bucha (D25104K).
• Insira a broca de aparafusar indicada.
Quando parafusar/desaparafusar parafusos de
cabeça ranhurada, utilize sempre brocas com
uma manga de detecção.
• Aperte suavemente o interruptor de velocidade
variável (1) a fim de evitar danos na cabeça do
parafuso. Com a rotação para trás (à esquerda) a
velocidade de rotação da ferramenta reduz-se
automaticamente para facilitar a extração dos
parafusos.
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados e
limpeza regular da ferramenta.
• Esta ferramenta não deve ser reparada pelo
utilizador. Leve-a a um centro de reparações
autorizado da DEWALT após cerca de 40 horas
de utilização. Caso haja problemas antes de
cumprir esse prazo, contacte um centro de
reparações autorizado da DEWALT.
• A ferramenta desligar-se-á automaticamente
quando as escovas de carbono estiverem gastas.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
77
PORTUGUÊS
GARANTIA
Os acessórios e as ligações utilizados devem ser
lubrificados regularmente em redor do ajustador
SDS-plus®.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a
sua ferramenta DEWALT, contacte um Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Apresente a sua
reclamação, juntamente com a máquina
completa, bem como a factura de compra
e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica DEWALT onde ela será
eliminada de um modo seguro para o ambiente.
Se necessitar de manutenção para a sua
ferramenta DEWALT, durante os 12 meses após
a compra, entregue-a, sem encargos,
num Centro de Assistência Técnica DEWALT.
Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito
de montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência
Técnica DEWALT mais próximo, queira consultar
a parte de trás do presente manual. Em
alternativa, encontrará uma lista de Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com.
78
SUOMI
PORAVASARA D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25104K/D25203K
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta
DEWALT on yksi ammattikäyttäjien luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Kuormittamaton kierrosnopeus
Kuormitettu kierrosnopeus
Iskuenergia
iskuporaus
talttaus
Maksimiporausteho
teräkseen/puuhun/betoniin
Taltan asennot
Maksimiporausteho pehmeään tiileen
Teränpitimet
Kaulan läpimitta
Paino
V
W
min-1
min-1
Sulakkeet:
230 V
D25102(K)
230
650
0 - 1.100
0 - 800
J 2,8
J mm 13/30/22
mm 65
SDS-plus®
mm 54
kg 2,55
D25102C
230
650
0 - 1.100
0 - 800
D25103K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25104K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25203K
230
710
0 - 1.100
0 - 800
2,8
-
2,8
3,0
2,8
3,0
2,8
3,1
13/30/22
65
SDS-plus®
54
2,55
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,6
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,8
13/30/26
51
65
SDS-plus®
54
2,75
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Tulenvaara.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/
D25203K
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Lisätietoja saat DEWALTtilta allaolevasta osoitteesta
tai käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
79
SUOMI
D25102(K)
D25102C D25103K
LpA (äänenpaine)
dB(A)*
90,5
90,5
90,5
LWA (ääniteho)
dB(A)
99
99
99
D25104K
D25203K
LpA (äänenpaine)
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (ääniteho)
dB(A)
99
99
* käyttäjän korvassa
Suojaa kuulosi asianmukaisesti.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
D25102(K)
D25102C
D25103K
D25104K
D25203K
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvaohjeet
Käytettäessä koneita on aina noudatettava
kyseisessä maassa voimassa olevia
turvamääräyksiä, jotta tulipalon, sähköiskun ja
henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien
ulottuvilla.
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet
työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta
kosteissa tai märissä olosuhteissa.
Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus
(250-300 luksia).
80
Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai
räjähdysvaara, esim. palavien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle
työskentelyaluetta tai koskea koneeseen tai
sähköjohtoon.
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat
tarttua liikkuviin osiin. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa. Kun työskentelet
ulkona, käytä sopivia käsineitä ja jalkineita,
jotka eivät luista.
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa,
jos työskennellessä syntyy pölyä tai hiukkasia.
Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös
lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä aina
kuulosuojaimia.
6 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin
(esim. putket, lämpöpatterit, liedet ja jääkaapit).
Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa
metallilastuja), sähköturvallisuutta voidaan
parantaa asentamalla koneeseen eristysmuunnin
tai maavuodon virrankatkaisin.
7 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
8 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä
sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
9 Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta
työstökappale pysyy kunnolla kiinni. Se on
turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi
työhön.
10 Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja
pölynkeräyslaitteistolle, varmista, että ne on
kiinnitetty ja niitä käytetään oikein.
11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on
poistettu koneesta ennen kuin käynnistät sen.
12 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda
vaurioitunut johto uuteen. Käytettäessä konetta
ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön
soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja.
SUOMI
13 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä
käyttöohjeessa. Älä tee pienillä työkaluilla tai
varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista
työkalua. Työkalu toimii paremmin ja
turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen
työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain
käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuden.
14 Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto
ole vaurioitunut. Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut
osat sekä suoja ole viallisia, ja että kaikki muut
käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat
kunnossa. Varmista, että kone toimii oikein ja
täyttää tehtävänsä. Älä käytä konetta, jos jokin
sen osista on vahingoittunut tai viallinen.
Älä käytä konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy
virrankatkaisijasta. Viallinen osa tulee korjata tai
vaihtaa valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
15 Irrota kone virtalähteestä.
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin
pysähtynyt, ennen kuin poistut paikalta. Irrota
kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai
lisävarusteen vaihtamista, sekä ennen huoltoa.
16 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kuljeta työkalua niin, että sormesi on
katkaisimella. Varmista, että kone on pois päältä,
ennen kuin kytket sen virtalähteeseen.
17 Huolehdi johdon kunnosta
Älä kanna työkalua koskaan johdosta.
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä
vetämällä johdosta. Suojaa johto kuumuudelta,
öljyltä ja teräviltä reunoilta.
18 Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa,
lukitussa paikassa tai korkealla lasten
ulottumattomissa.
19 Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten. Noudata
huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta annettuja ohjeita.
Pidä kaikki kädensijat ja virrankatkaisijat kuivina ja
puhtaina öljystä ja rasvasta.
20 Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden
mukainen Korjauta työkalusi valtuutetussa
DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät
alkuperäisosia, muutoin koneen käyttäjälle voi
aiheuta vaarallisia tilanteita.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Poravasara
1 Sivukahva
1 Poraussyvyyden rajoitin
1 Laukku (vain K-mallit)
1 Pikaistukka (D25104K)
1 Istukka + istukka-adapteri (D25103C)
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
DeWALTin iskuporakone D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25104K/D25203K on suunniteltu
ammattimaiseen poraus-, iskuporaus-,
ruuvaustoimintaan, kevyeen talttaukseen,
piikkaukseen, hajoitustöihin, ja kruunuporaukseen
kovametalliterällä.
1 Virrankatkaisija portaattomalla nopeudensäädöllä
2 Lukitusnuppi
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K)
3 Suunnanvaihtokytkin
4 Toimintovalitsin
5 Turvalukko
6 Laitteen pidike
7 Pölysuojus
8 Lukituskaulus (D25104K)
9 Poraussyvyyden rajoitin
10 Sivukahva
11 Syvyyden rajoittimen kiristin
Vääntömomentin rajoitinkytkin
Kaikissa poravasaroissa on vääntömomentin
rajoitinkytkin, joka vähentää käyttäjään kohdistuvaa
maksimaalista vääntömomenttireaktiota terän
jumittuessa.
81
SUOMI
Tämä ominaisuus estää myös vaihteiston ja
sähkömoottorin jumittumisen. Vääntömomentin
rajoitinkytkin on säädetty tehtaalla, eikä käyttäjä voi
sitä muuttaa.
Vain isku: kevyttä talttausta, piikkausta,
hajoitustöitä varten.
Tässä toimintatilassa työkalua voidaan
käyttää myös vipuna, jonka avulla
irrotetaan juuttunut poranterä.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Koneesi on kaksoiseristetty EN 50144:n
mukaisesti; siksi ei tarvita maadoitusjohtoa.
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia,
on vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
Terän pyöritys: ei-työstöasento,
jonka avulla voit pyörittää uraruuvitalttaa
haluamaasi asentoon.
• Valitse toimintatila painamalla turvalukkoa (5) ja
kiertämällä toimintatilan valintakytkintä (4), kunnes
se osoittaa vaaditun toimintatilan symbolia.
• Vapauta turvakytkin ja varmista, että toimintatilan
valintakytkin on lukittu paikalleen.
Älä valitse toimintoa, kun kone on
käynnissä.
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Toiminnon valitseminen (kuva B1 & B2)
D25102(K)/D25102C (kuva B1)
Iskuporakoneessa on seuraavat toiminnot:
Poraus: ruuvattaessa ja porattaessa
terästä, puuta ja muovia.
Iskuporaus: betoni- ja kivimateriaalien
poraamiseen.
D25103K/D25104K/D25203K (kuva B2)
Iskuporakoneessa on seuraavat toiminnot:
Poraus: ruuvattaessa ja porattaessa
terästä, puuta ja muovia.
Iskuporaus: betoni- ja kivimateriaalien
poraamiseen.
82
Taltan asennon säätö
Taltta voidaan säätää ja lukita 51 eri asentoon.
• Käännä toimintatilanvalitsinkytkintä (4), kunnes
kytkin osoittaa “terän pyörityksen” asentoon.
• Kierrä talttaa haluttuun asentoon.
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (4) “vain isku” -asentoon.
• Kierrä talttaa, kunnes se lukittuu paikalleen.
SDS-plus®-lisävarusteiden asentaminen ja
irrottaminen (kuva C)
Tässä työkalussa käytetään SDS-plus®-tarvikkeita
(ks. kuvan B SDS-plus®-teränvarren
poikkileikkauskuvaa).
Suosittelemme vain ammattimaisten tarvikkeiden
käyttöä.
• Puhdista ja rasvaa teräakseli.
• Työnnä teränvarsi istukkaan (6).
• Kierrä terää hieman kunnes se napsahtaa
paikalleen uriin ja työnnä terä sisään.
• Tarkista, että terä on asianmukaisesti lukittu
vetämällä terää ulospäin. Iskutoimintaa varten
terän on kyettävä liikkumaan pitkittäin useita
senttimetrejä istukan ollessa lukittuna.
• Kun poistat terän, vedä istukan lukitsinta (12)
taaksepäin ja vedä terä irti istukasta.
Sivukahvan asentaminen (kuva D)
Sivukahva (10) voidaan asentaa sekä oikea- että
vasenkätisille sopivaan asentoon.
SUOMI
Tarkista että sivukahva on
asianmukaisesti koottu ja asennettu
ennen kuin käytät konetta.
• Irrota sivukahva.
• Oikeakätiset: siirrä sivukahvan kiinnitysrengas
kauluksen ympäri istukan taakse, kahva vasemmalla.
• Vasenkätiset: siirrä sivukahvan kiinnitysrengas
kauluksen ympäri istukan taakse, kahva oikealla.
• Kierrä sivukahva haluttuun asemaan ja kiristä
kahva.
Poraussyvyyden asettaminen (kuva E)
• Asenna tarvittava terä paikalleen edellä
annettujen ohjeiden mukaisesti.
• Paina syvyysrajoittimen kiristintä (11) ja pidä se
painettuna.
• Työnnä syvyydensäätötanko (9)
syvyydenrajoittimen kiristimessä olevan reiän läpi.
• Säädä poraussyvyys kuten kuvassa.
• Vapauta syvyydenrajoittimen kiristin.
Suunnanvaihtokytkin (kuva F1 & F2)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K (kuva F1)
• Työnnä suunnanvaihtokytkin (3) oikealle koneen
pyörimiseksi eteenpäin (oikeaan) suuntaan. Katso
koneessa olevat nuolet.
• Työnnä suunnanvaihtokytkin (3) vasemmalle
koneen pyörimiseksi käänteiseen (vasempaan)
suuntaan.
D25203K (kuva F2)
• Työnnä suunnanvaihtokytkin (3) vasemmalle
koneen pyörimiseksi eteenpäin (oikeaan)
suuntaan. Katso koneessa olevat nuolet.
• Työnnä suunnanvaihtokytkin (3) oikealle koneen
pyörimiseksi käänteiseen (vasempaan) suuntaan.
Odota aina, että moottori on täysin
pysähtynyt ennen kuin vaihdat
pyörimissuuntaa.
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K Istukkasovittimen ja istukan asentaminen
• Ruuvaa istukka istukkasovittimen kierrepäähän.
• Asenna toisiinsa kytketty istukka ja sovitin
työkaluun niin kuin se olisi vakio SDS-plus® -terä.
• Istukka irrotetaan samalla tavalla kuin vakio
SDS-plus® -terä.
Älä koskaan käytä vakio-istukoita
vasaratoimintatilassa.
D25104K - Työkalun pitimen korvaaminen
istukalla (kuva G)
• Käännä lukituskaulus (8) avausasentoon ja vedä
työkalun pidin (6) pois.
• Paina istukka (13) karaan ja käännä lukituskaulus
lukitusasentoon.
• Kun haluat korvata istukan työkalun pitimellä,
irrota istukka ensin samalla tavalla kuin pidin
poistettiin. Sijoita työkalun pidin sitten samalla
tavalla kuin istukka asetettiin.
Älä koskaan käytä vakio-istukoita
vasaratoimintatilassa.
Pölysuojuksen vaihto (kuva C)
Pölysuojus (7) estää pölyn tunkeutumisen koneeseen.
Vaihda kulunut pölynsuojus viivyttelemättä.
• Vedä istukan lukitsinta (12) taaksepäin ja vedä
pölysuojus (7) irti.
• Laita paikalleen uusi pölysuojus.
• Vapauta istukan lukitsin.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varo työskennellessäsi sähkö- ja vesijohtoja.
• Kuormita konetta järkevästi (n. 5 kg).
Liiallinen voiman käyttö ei nopeuta poraamista,
vaan vähentää työkalun tehoa ja saattaa lyhentää
koneen käyttöikää.
• Älä poraa tai ruuvaa liian syvään, ettei pölysuojus
vahingoitu.
• Pidä koneesta aina tiukasti kiinni
molemmin käsin ja varmista tukeva
asento (kuva H). Kun käytät konetta,
sivukahvan tulee olla kiinnitetty hyvin.
83
SUOMI
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
Jatkuvaa käyttöä varten, paina kytkintä (1),
paina lukitusnäppäintä (2) ja vapauta kytkin.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Halutessasi pysäyttää koneen jatkuvasta käynnistä
paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se. Katkaise aina
virta työkalusta kun olet lopettanut työskentelyn
ja ennen kuin poistat pistokkeen pistorasiasta.
D25203K
• Käynnistä kone painamalla virtakytkintä (1).
Virtaytkimeen kohdistuvan paineen määrä säätää
koneen kierrosnopeuden.
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
• Kun haluat lukita koneen off-asentoon, käännä
suunnanvaihtovipu (3) keskiasentoon.
Iskuporaus (kuva A)
Kiinteällä terällä poraaminen
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (4) “iskuporaus” asentoon.
• Asenna sopiva poranterä. Käytä korkealuokkaisia
kovametalliteriä, jotta lopputulos olisi
mahdollisimman hyvä.
• Säädä sivukahva (9).
• Aseta poraussyvyys tarvittaessa.
• Merkitse kohta, johon reikä porataan.
• Aseta poranterä paikalle ja kytke työkalu päälle.
• Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin
irrotat pistokkeen pistorasiasta.
Porakruunuilla poraaminen
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (3) “iskuporaus”asentoon.
• Säädä sivukahva (9).
• Asenna sopiva porakruunu.
• Asenna keskiöpora porakruunuun.
• Kohdista keskiöpora merkin kohdalle ja paina
kytkintä (1). Poraa kunnes porakruunu tunkeutuu
sementtiin noin 1 cm:n syvyydeltä.
• Lopeta poraus ja poista keskiöpora. Laita kruunu
takaisin reikään ja jatka poraamista.
84
• Kun poraat sellaista rakennetta, joka on kruunun
poraussyvyyttä paksumpi, irrota porauksessa
syntyvä sementtisylinteri säännöllisin väliajoin.
Jotta sementti porausreiän ympärillä ei murtuisi,
poraa ensin halkaisijaltaan keskiöporan suuruinen
reikä koko rakenteen läpi. Poraa sitten
porakruunulla reikä kummallekin puolelle noin
puoleen väliin.
• Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin
irrotat pistokkeen pistorasiasta.
Poraus (kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (4) “poraus”-asentoon.
• Noudata alla olevia ohjeita käytettävän työkalun
mukaisesti:
- Asenna istukkasovitin/istukka
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K).
- Korvaa työkalun pidin istukalla (D25104K).
• Etene kuten edellä on kuvattu iskuporauksen
kohdalla.
Älä koskaan käytä vakio-istukoita
vasaratoimintatilassa.
Ruuvaus (kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (4) “poraus”-asentoon.
• Valitse pyörimissuunta.
• Noudata alla olevia ohjeita käytettävän työkalun
mukaisesti:
- Asenna erityinen SDS-plus® ruuvaussovitin
käytettäväksi kuusioruuviterien kanssa
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K).
- Korvaa työkalun pidin istukalla (D25104K).
• Asenna sopiva ruuvitalttaterä. Ruuvatessasi uurteisia
ruuvipäitä käytä aina kärkiä joissa on ohjaushylsy.
• Paina varovasti nopeudensäädön kytkintä (1)
välttääksesi vahingoittamasta ruuvin päätä.
Käänteisen (vasempaan) pyörimissuunnan
nopeus on aina automaattisesti hitaampi jotta
ruuvin poistaminen olisi helpompaa.
• Kun ruuvi on kierretty tasaiseksi työstettävään
kappaleeseen, päästä nopeudensäädön kytkin
estääksesi ruuvin päätä tukeutumasta
työstettävään kappaleeseen.
D25103K/D25104K/D25203K - Talttaus ja
piikkaus (kuva A)
• Käännä toimitilanvalitsinvipu (4) “vain isku” -asentoon.
SUOMI
• Asenna sopiva taltta ja kierrä sitä kädellä, kunnes
se lukkiutuu yhteen 51:sta asennosta.
• Säädä sivukahva (9).
• Kytke työkalu päälle ja aloita työskentely.
• Katkaise virta aina työn jälkeen ja ennen kuin
irrotat pistokkeen pistorasiasta.
• Älä käytä tätä työkalua tulenarkojen tai
räjähdysalttiitten nesteiden (bensiini,
alkoholi, jne.) sekoittamiseen.
• Älä sekoita tai vatkaa tulenarkoja nesteitä.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun DEWALTin huoltopisteeseen.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
Lisätarvikkeina on saatavana eri tyyppisiä SDS-plus®
poranteriä ja talttoja.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
• Käyttäjä ei voi huoltaa tätä konetta. Vie kone
valtuutettuun DEWALT-korjaamoon noin
40 käyttötunnin jälkeen. Jos ongelmia esiintyy
ennen sitä, ota yhteys valtuutettuun DEWALTkorjaamoon.
• Kone pysähtyy automaattisesti, kun hiiliharjat
ovat kuluneet loppuun.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Lisävarusteiden ja -tarvikkeiden SDS-plus®-sovitteet
on voideltava säännöllisesti.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
85
SUOMI
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi,
palauta se myyjälle tai valtuutettuun DEWALThuoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote
on palautettava täydellisenä ja ostokuitti on
esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto
suoritetaan ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä huoltopisteessämme. Ilmainen
kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen
työ- ja varaosakustannukset. Siihen ei sisälly
tarvikekustannuksia. Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon
materiaali- tai valmistusvikojen takia
12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko
yksikön ilmaiseksi edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Tämä takuu tarjotaan lisäpalveluna kuluttajan
lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun
DEWALT-huoltpisteen osoitteen saat
voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALThuoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
86
SVENSKA
BORRHAMMARE D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25104K/D25203K
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till
ett av de mest pålitliga namnen för professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad
Varvtal belastad
Slagenergi
borrhammarfunktion
mejselfunktion
Maximal borrkapacitet
i stål/trä/betong
Spettlägen
Maximal borrkapacitet i mjuk tegelsten
Verktygshållare
Kragdiameter
Vikt
V
W
min-1
min-1
D25102(K)
230
650
0 - 1.100
0 - 800
J 2,8
J mm 13/30/22
mm 65
SDS-plus®
mm 54
kg 2,55
Säkring:
230 V
D25102C
230
650
0 - 1.100
0 - 800
D25103K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25104K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25203K
230
710
0 - 1.100
0 - 800
2,8
-
2,8
3,0
2,8
3,0
2,8
3,1
13/30/22
65
SDS-plus®
54
2,55
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,6
13/30/24
51
65
SDS-plus®
54
2,8
13/30/26
51
65
SDS-plus®
54
2,75
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Brandfara.
CE-Försäkran om överensstämmelse
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/
D25203K
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är
konstruerade i överensstämmelse med följande
normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
98/37/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
87
SVENSKA
D25102(K)
D25102C D25103K
LpA (ljudtryck)
dB(A)*
90,5
90,5
90,5
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
99
99
99
D25104K
D25203K
LpA (ljudtryck)
dB(A)*
90,5
90,5
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
99
99
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd.
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
D25102(K)
D25102C
D25103K
D25104K
D25203K
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
9,2 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för
att minska risken för brand, elektriska stötar och
personskada. Läs bruksanvisningen noggrant
innan du använder verktyget.
Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till
skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte
verktyget på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan (250 - 300 Lux).
Använd inte verktyget där det finns risk för
eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
88
3 Håll barn undan
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma
i närheten av arbetsplatsen eller att röra vid
verktyget eller sladden.
4 Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Använd hårnät om
du har långt hår. Vid arbete utomhus bör du helst
bära lämpliga handskar och halkfria skor.
5 Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon.
Använd ansiktsmask om arbetet förorsakar
damm eller partiklar i luften. Om dessa partiklar
kan väntas vara heta, bör du också bära ett
värmebeständigt förkläde. Använd alltid
hörselskydd.
6 Eliminera risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor
(t.ex. rör, värmeelement, vattenkokare och
kylskåp). Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet, om
metallspån produceras etc.), kan den elektriska
säkerheten förbättras genom att använda en
isolerande transformator eller en (FI)
jordslutningsbrytare.
7 Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
8 Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd
inte verktyget när du är trött.
9 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och du får bägge händerna fria
för arbetet.
10 Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av utrustning
för dammutsugning och dammuppsamling ska
sådan utrustning anslutas och användas på
korrekt sätt.
11 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från verktyget innan det startas.
12 Förlängningssladdar
Kontrollera förlängningssladden innan den
används. Byt ut den om det behövs.
Om verktyget används utomhus ska bara
förlängningssladdar som är avsedda för
utomhusbruk användas.
SVENSKA
13 Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är
avsedda för. Tvinga inte verktyget att göra
arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Överbelasta inte verktyget.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser
som är rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör kan innebära risk för personskada.
14 Kontrollera verktyget för skador
Kontrollera verktyget och sladden för skador
innan du använder verktyget. Kontrollera att de
rörliga delarna inte har fastnat eller är
felmonterade. Kontrollera även att övriga delar
och skydd inte är skadade och att det inte
föreligger några andra fel som kan påverka
verktygets funktion. Kontrollera att verktyget
fungerar riktigt och kan utföra de avsedda
funktionerna. Använd inte verktyget om fel
uppstått på någon av dess delar. Använd inte
verktyget om det inte kan kopplas till och från med
strömbrytaren. Om fel uppstår skall delarna bytas
ut av en auktoriserad DEWALT serviceverkstad.
Försök aldrig reparera verktyget själv.
15 Drag ur kontakten
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan
du lämnar det utan tillsyn. Tag ur kontakten när
verktyget inte är i bruk samt före byte av någon
del av verktyget, tillbehör eller verktygsfästen och
innan serviceåtgärder utförs.
16 Undvik oavsiktlig start
Bär aldrig verktyget med fingret på
strömbrytaren. Kontrollera att verktyget är
avstängt innan du sätter i kontakten.
17 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden. Drag aldrig
i sladden för att koppla lös stickkontakten.
Utsätt inte sladden för värmekällor, olja eller
skarpa kanter.
18 Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras på
en torr plats och låsas undan ordentligt, utom
räckhåll för barn.
19 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre
och säkrare funktion. Följ instruktionerna
beträffande skötsel och byte av tillbehör.
Håll alla handtag och strömbrytare torra, rena
och fria från olja och fett.
20 Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta
säkerhetsbestämmelser. Låt det endast
repareras av ett auktoriserat DEWALT
serviceombud. Reparationer får endast utföras av
kvalificerad personal som använder originaldelar,
annars kan användaren utsättas för stor fara.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borrhammare för krävande arbeten
1 Sidohandtag
1 Djupstopp
1 Låda (endast K-modeller)
1 Snabbchuck (D25104K)
1 Chuck + chuckadapter (D25103C)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör
som kan ha uppstått i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Din borrhammare för krävande ändamål D25102(K)/
D25102C/D25103K/D25104K/D25203K är
konstruerad för professionella hammarborrnings-,
borrnings-, skruvdragnings- och lätta mejslings-,
skär- rivningsarbeten och kärnborrning med
karbidspets.
1 Steglös strömbrytare
2 Lås för strömbrytare (D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25104K)
3 Väljare höger/vänstergång
4 Funktionsväljare
5 Säkerhetsspärr
6 Verkygshållare
7 Dammskydd
8 Spärrkrage (D25104K)
9 Djupstopp
10 Sidohandtag
11 Djupstoppsklämma
89
SVENSKA
Säkerhetskoppling
Borrhammaren är utrustad med en säkerhetskoppling
som reducerar den maximala vridningen för
användaren om ett borr skulle fastna. Denna
funktion förhindrar även att kuggdreven och
elmotorn stannar. Säkerhetskopplingen är
fabriksinställd och kan inte justeras.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd,
använd en godkänd förlängningssladd lämpad för den
här apparatens strömförbrukning (se tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Val av funktionsläge (fig. B1 & B2)
D25102(K)/D25102C (fig. B1)
Verktyget kan användas i följande funktionslägen:
Borrning: för skruvdragning,
och borrning i stål, trä och plast
Borrhammarfunktion: för borrarbeten
i betong och murverk
D25103K/D25104K/D25203K (fig. B2)
Verktyget kan användas i följande funktionslägen:
90
Borrning: för skruvdragning, och
borrning i stål, trä och plast
Borrhammarfunktion: för borrarbeten
i betong och murverk
Hammarfunktion enbart: för lätta
mejslings-, skär- och bilningsarbeten.
I detta läge kan borrhammaren även
användas som hävstång för att lossa ett
borr som har fastnat.
Bitsdragning ej-arbetsläge som endast
används till att vrida en flat mejsel till
önskad position.
• Välj funktionsläge genom att trycka in
säkerhetsspärren (5) och vrida lägesväljaren (4)
tills den pekar på symbolen för önskat
funktionsläge.
• Släpp säkerhetsspärren och kontrollera att
lägesväljaren har knäppt fast i rätt läge.
Byt aldrig funktionsläge medan
apparaten löper.
Ställa in spettets läge
Spettet kan ställas in i 51 olika lägen efter graderingen.
• Vrid funktionsväljaren (4) tills den pekar på läget
för “bitsdragning”.
• Vrid mejseln till önskat läge.
• Ställ funktionsväljaren (4) i läge för
“hammarfunktion, enbart”.
• Vrid mejseln tills den knäpper fast.
Isättning och avlägsnande av SDS-plus® tillbehör
(fig. C)
Maskinen använder SDS-plus® verktyg (se den
inlagda bilden i fig. B för en genomskärning av ett
SDS-plus® verktygsskaft).
Vi rekommenderar att man uteslutande använder
yrkesmässiga tillbehör.
• Rengör och smörj verktygsskaftet.
• Sätt in skaftet i verktygshållaren (6).
• Tryck ned verktyget och vrid det något tills det
faller in i springorna.
SVENSKA
• Drag i verktyget för att se om det är ordentligt
spärrat. Hammarfunktionen kräver att verktyget
kan svänga flera centimeter i längdriktningen
medan det sitter i verktygshållaren.
• För att avlägsna verktyget, drag tillbaka
spärrhylsan (12) och drag ut verktyget ur hållaren.
Montering av sidohandtaget (fig. D)
Sidohandtaget (10) kan monteras för att passa både
höger- och vänsterhänta användare.
Använd alltid borrmaskinen med
sidohandtaget ordentligt monterat.
• Lossa sidohandtaget.
• För högerhänta användare, skjut sidohandtagets
klämma över den kragen bakom chucken med
handtaget till vänster.
• För vänsterhänta användare, skjut
sidohandtagets klämma över den kragen bakom
chucken med handtaget till höger.
• Vrid sidohandtaget till önskad position och drag
åt handtaget.
Inställning av borrdjupet (fig. E)
• Sätt in önskat borrverktyg enligt ovanstående
beskrivning.
• Tryck in djupstoppsklämman (11) och håll den
intryckt.
• Sätt in djupinställningsstaven (9) genom hålet i
djupstoppsklämman.
• Ställ in borrdjupet enligt bilden.
• Släpp djupstoppsklämman.
Väljare höger/vänstergång (fig. F1 & F2)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K (fig. F1)
• Skjut riktningsomkopplaren (3) åt höger för
rotation framåt (medsols). Se pilarna på apparaten.
• Skjut riktningsomkopplaren (3) åt vänster för
rotation bakåt (motsols).
D25203K (fig. F2)
• Skjut riktningsomkopplaren (3) åt vänster för
rotation framåt (medsols). Se pilarna på apparaten.
• Skjut riktningsomkopplaren (3) åt höger för
rotation bakåt (motsols).
Vänta alltid tills motorn har stannat innan
du byter rotationsriktning.
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K Montering av chuckadapter & chuck
• Skruva chucken på chuckadapterns gängade
ända.
• Sätt chucken tillsammans med adaptern i
maskinen som om de vore ett SDS-plus® bits av
standardtyp.
• Chucken avlägsnas på samma sätt som ett
SDS-plus® bits av standardtyp.
Använd aldrig standardchuckar vid
hammarfunktionen.
D25104K - Byte av verktygshållaren mot chucken
(fig. G)
• Vrid spärrkragen (8) till öppet läge och drag lös
verktygshållaren (6).
• Skjut chucken (13) på spindeln och vrid
spärrkragen till spärrat läge.
• För att byta chucken mot verktygshållaren
avlägsnar du först chucken på samma sätt som
verktygshållaren avlägsnades. Montera sedan
verktygshållaren på samma sätt som chucken
monterades.
Använd aldrig standardchuckar vid
hammarfunktionen.
Byte av dammskyddet (fig. C)
Dammskyddet (7) förhindrar att det hamnar damm i
maskinen. Byt genast ut ett slitet dammskydd.
• Drag tillbaka verktygshållarens spärrhylsa (12)
och drag lös dammskyddet (7).
• Placera det nya dammskyddet.
• Släpp verktygshållarens spärrhylsa.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och elledningar befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen (ca. 5 kg).
Större tryck gör inte att det går fortare att borra,
men reducerar maskinens prestanda och gör att
det slits fortare.
91
SVENSKA
• Borra eller skruva inte för djupt för att förhindra
att dammskyddet skadas.
• Håll alltid fast maskinen med båda
händerna och se till att du står stadigt
(fig. H). Ha alltid sidohandtaget korrekt
monterat under arbete.
Strömbrytare (fig. A)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren
(1). Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
För kontinuerlig drift, tryck på strömbrytaren (1),
tryck på låsknappen (2) och släpp strömbrytaren.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
• För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång,
tryck på strömbrytaren och släpp den genast
igen. Släpp alltid strömbrytaren när arbetet är
slutfört och innan kontakten dras ur.
D25203K
• För att starta verktyget, tryck på strömbrytaren (1).
Hastigheten är beroende på hur hårt brytaren
trycks in.
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
• För att spärra verktyget i avstängt läge, sätt
väljaren för höger/vänstergång (3) i mittläge.
• Sätt in centerborret i kärnborret.
• Sätt centerborret på plats och tryck in
strömbrytaren (1). Borra tills kärnborret tränger in
ca. 1 cm i betongen.
• Sluta borra och avlägsna centerborret.
Sätt tillbaka kärnborret i hålet och borra vidare.
• När du borrar genom material som är tjockare än
kärnborrets djup måste den runda betongcylindern
eller kärnan inuti borret brytas av med jämna
mellanrum. För att undvika att det bryts undan
betong runt hålet bör du först borra ett hål helt
igenom materialet med samma diameter som
centerborret. Borra sedan kärnhålet halvvägs från
båda sidor.
• Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur
sladden efter avslutat arbete.
Borrning (fig. A)
• Ställ funktionsväljaren (4) i läge för
”borrningsfunktion”.
• Följ en av nedanstående anvisningar beroende
på din maskin.
- Montera kombinationen chuckadapter/chuck
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K).
- Byt ut verktygshållaren mot chucken
(D25104K).
• Arbeta enligt beskrivningen för slagborrarbeten.
Använd aldrig standardchuckar vid
hammarfunktionen.
Hammarborrning (fig. A)
Borrning med massivt bits
• Ställ funktionsväljaren (4) i läge för
”borrhammarfunktion”.
• Montera ett lämpligt borrverktyg. För bästa
resultat, använd hårdmetallborr av hög kvalitet.
• Ställ in sidohandtaget (9).
• Ställ om så behövs in borrdjupet.
• Markera punkten där hålet ska borras.
• Sätt an borret och starta maskinen.
• Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur
sladden efter avslutat arbete.
Borrning med kärnborr
• Ställ funktionsväljaren (3) i läge för
borrhammarfunktion.
• Ställ in sidohandtaget (9).
• Montera ett lämpligt kärnborr.
92
Skruvdragning (fig. A)
• Ställ funktionsväljaren (4) i läge för
”borrningsfunktion”.
• Välj rotationsriktning.
• Följ en av nedanstående anvisningar beroende
på din maskin.
- Sätt in den speciella SDS-plus®
skruvdragningsadaptern för bruk med bits
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K).
- Byt ut verktygshållaren mot chucken
(D25104K).
• Sätt in önskat skruvbits. Använd alltid bits med
en styrhylsa vid dragning av skruvar med
spårhuvud.
• Tryck in den variabla hastighetsbrytaren (1)
försiktigt så att du inte skadar skruvens huvud.
SVENSKA
Vid rotation bakåt (motsols) reduceras
apparatens hastighet automatiskt för enkel
utdragning av skruven.
• Släpp hastighetsbrytaren när skruvens huvud är
jäms med arbetsstyckets yta, så att den inte
tränger in i arbetsstycket.
D25103K/D25104K/D25203K - Mejsling och
skärning (fig. A)
• Ställ funktionsväljaren (4) i läge för
”hammarfunktion, enbart”.
• Montera en lämplig mejsel och vrid den för hand
tills den spärras i en av 51 positioner.
• Ställ in sidohandtaget (9).
• Starta maskinen och påbörja arbetet.
• Stäng alltid av maskinen innan Du drar ur
sladden efter avslutat arbete.
• Använd icke verktyget till att blanda eller
pumpa lättantändliga eller explosiva
vätskor (bensin, alkohol etc.)
• Blanda eller rör aldrig vätskor som är
märkta som brandfarliga.
Diverse typer SDS-plus® borr och mejslar finns
tillgängliga som extrautrustning.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Skötsel
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Tillbehör och tillsatser måste regelbundet smörjas
runt SDS-plus® fattningen.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en DEWALT serviceverkstad.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. Se aktuell
prislista/katalog för vidare information elle kontakta
DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
• Denna maskin kan inte servas av användaren
själv. Efter ca. 40 driftstimmar bör man lämna in
maskinen till en auktoriserad DEWALTrepresentant med servicekompetens .
Om problem skulle visa sig dessförinnan,
kontakta en auktoriserad DEWALT- representant.
• Apparaten stängs automatiskt av när
kolborstarna är utslitna.
93
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALTprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till
ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum kräver underhåll eller service,
utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service
omfattar arbets- och reservdelskostnader för
elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister
i material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är
separat från köparens föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta DEWALT.
Som alternativ finns en lista på auktoriserade
DEWALT serviceverkstad och kompletta detaljer
om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
94
TÜRKÇE
DARBELİ MATKAP D25102(K)/
D25102C/D25103K/D25104K/D25203K
Tebrikler!
Bir D E WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn
deneyimi D E WALT’ profesyonel kullanclar işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
Güç ihtiyac
Yüksüz hz
Yüklü hz
Vuruş kudreti
darbeli delme
yontma
Azami delme derinliği
çelik/ahşap/beton
Keski konumlar
Yumuşak tuğla göbek
delme kapasitesi
Mandrel
Bilezik çap
Ağrlk
V
W
min -1
min -1
D25102(K)
230
650
0 - 1.100
0 - 800
J 2,8
J -
D25103K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25104K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
25203K
230
710
0 - 1.100
0 - 800
2,8
-
2,8
3,0
2,8
3,0
2,8
3,1
mm 13/30/22
-
13/30/22 13/30/24 13/30/24 13/30/26
51
51
51
mm 65
SDS-plus ®
mm 54
kg 2,55
65
SDS-plus ®
54
2,55
Sigortalar
230 V aletler
Bu klavuzdaki talimatlara
uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi
tehlikesi olduğunu gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi
olduğunu gösterir.
65
SDS-plus ®
54
2,6
65
SDS-plus ®
54
2,8
65
SDS-plus ®
54
2,75
10 A
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller
kullanlmştr:
Yangn tehlikesi.
D25102C
230
650
0 - 1.100
0 - 800
Avrupa Birliği şartnameye uygunluk
beyan-
D25102(K)/D25102C/D25103K/
D25104K/D25203K
D E WALT, bu elektrikli aletlerin 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3’e uygun olarak tasarlandğn
beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki
adresden D E WALT ile temas kurun veya
klavuzun arkasna bakn.
EN 50144’e uygun ölçümlendiğinde,
ses şiddeti seviyesi 86/188/EEC &
98/37/EEC’ye uygundur:
95
TÜRKÇE
D25102(K) 25102C D25103K
L pA (ses şiddeti)
dB(A)* 90,5
L WA (akustik gücü) dB(A)
99
D25104K
L pA (ses şiddeti)
dB(A)* 90,5
L WA (akustik gücü) dB(A)
99
90,5
90,5
99
99
D25203K
90,5
3
99
* kullancnn kulağnda
Kulaklar korumak için gerekli
önlemleri aln.
4
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağrlkl
kökü EN 50144’e uygundur:
D25102(K) D25102C
D25103K
D25104K D25203K
9,2 m/s 2
9,2 m/s 2
9,2 m/s 2
9,2 m/s 2
9,2 m/s 2
5
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
6
D E WALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
Güvenlik talimatlarElektrikli aletleri kullan-rken daima,
yangin, elektrik çarpmas- ve yaralanma
riskini azaltmak için, ülkenizde
uygulanabilecek güvenlik kurallar-na uyun.
Cihaz- kullanmadan önce bu kullan-m
k-lavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu kullan-m k-lavuzunu gelecekteki
kullan-mlar için saklay-n-z.
7
8
9
Genel Bilgiler
1 Çal-şma alan-n-z- temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya
neden olabilir.
2 Çal-şma alan-n-z-n çevre koşullar-na
dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz
brakmayn. Aleti nemli ve slak
ortamlarda kullanmaynz.
96
10
Çalisma alanini iyi isiklandirin
(250 - 300 Lux). Aleti yangn ve patlama
olaslğ olan yerlerdekullanmaynz
Örneğin, ateş alc likit ve gazlarn
bulunduğu yerlerde.
Çocuklar- aletlerden uzak tutun
Çocuklarn veya hayvanlarn çalşlan
alana girmesine ve elektrik kablosuna
dokunmasna müsaade etmeyiniz.
Uygun giyinin
Bol kiyafet giymeyin ve taki takmayin,
aletin hareket eden kisimlarina
kaptirabilirsiniz. Saçnz uzunsa
koruyucu başlk giyin. Açik havada
çalisirken uygun eldiven ve kaymayan
ayakkabi giyilmesi uygundur.
Kendi korunmaniz
Daima emniyet gözlükleri takiniz.
İşlemin toz veya frlayan parçack
yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi
kullann. Eger tanecikler çok sicaksa
ayrica isi geçirmez önlük takin.
Her zaman kulak korumalarn takn.
Elektrik çarpmas-na karş- önlem al-n
Topraklanmş yüzeylere temastan kaçnn
(Örn: borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolaplar). Aleti olagan üstü sartlarda
kullanirken (Örnegin yüksek miktarda
nem varsa, maden talasi üretiliyorsa)
yalitimli transformatör veya bir (FI)
toprak kaçagi devre kesicisi yerlestirilerek
elektrik emniyeti arttirilabilinir.
Aş-r- uzanarak çal-şmay-n
Uygun bir sekilde yere basin ve dengeyi
her zaman muhafaza edin.
Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi
kullann. Yorgunken aleti kullanmayn.
İşlediğiniz parçay- iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için,
işkence veya mengene kullann. Bu hem
daha güvenli olur, hem de iki elinizde
serbest kalmş olur.
Toz çekme c-haz-n-n tak-m-.
Eger toz çekme ve toplama fasilitileri
baglanmasi için yerler saglanmissa,
bunlarin dogru olarak kullanildigina
emin olun.
TÜRKÇE
11 Ayar anahtarlar-n- ve aparatlar-nç-kart-n
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde
hiçbir ayar anahtar ve aparatnn
bulunmamasna dikkat edin.
12 Uzatma kablolari
Kullanmadan önce uzatma kablolarini
gözden geçirin ve eger zarar görmüsse
degistirin. Alet açk havada
kullanldğnda, daima açk havada
kullanm için özel yaplmş ve böyle
olduğunu gösteren bir damga taşyan
uzatma kablolar kullann.
13 İşe uygun alet kullan-n
Bu ürünün kullanm tasarm bu
kullanm klavuzunda anlatlmştr.
Küçük alet veya aksesuarlar, ağr
hizmet tipi aletin görevini yapmaya
zorlamayn. Alet, imalat amacna uygun
olan işi daha iyi ve güvenli yapacaktr.
Aleti zorlamayn.
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda
tavsiye edilenlerin dşnda aksesuar ve
parçalarn kullanm yaralanma riski
doğurabilir.
14 Hasarl- parça kontrolü yap-n
Kullanmadan önce aleti ve ana kabloyu
zarara karsi iyice kontrol edin. Hareketli
parçalarn ayarsz olup olmadğ veya
tutukluk yapp yapmadğn, krk parça
olup olmadğn ve çalşmasn
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol
edin. Aletin düzgün olarak çalisacagini
ve istenilen görevi yerine getirecegini
garanti ediniz. Cihaz herhangi bir
parças arzalysa ve hatalysa
kullanmaynz. Eger aç kapa dügmesi
çalismiyorsa aleti kullanmayiniz. Arzal
parçalar yetkili servislerde tamir
ettiriniz veya değiştiriniz. Hiçbir
tamirata kendi kendinize kalkismayiniz.
15 Aleti fişten ç-kartma
Aleti kapatn ve terk etmeden önce
tamamen durmasn bekleyin.
Aleti kullanmadğnz zaman, herhangibir
parçasn, aleti, aksesuarlar veya
bağlantlar değiştireceğiniz zaman
aleti fişten çekiniz.
16 Cihaz-n yanl-şl-kla çal-şmas-na engel
olun
Parmağnz çalştrma düğmesindeyken
aleti taşmayn. Fişi takarken tetiğin
çekili olmamasna dikkat edin.
17 Kabloyu dikkatli kullan-n
Aleti kablosundan çekerek taşmayn.
Fisten kordonu çekerek asla
çikarmayiniz. Kabloyu, s, yağ ve keskin
kenarlardan uzak tutun.
18 Kullan-lmayan aletleri saklay-n
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru,
güvenli ve çocuklarn ulaşamayacağ bir
yerde saklayn.
19 Aletlerinize iyi bak-n
Daha iyi ve güvenli performans için
aletlerinizi iyi durumda ve temiz tutun.
Bakm ve aksesuar değişimi için
talimatlara uyun. Tüm komuta
mekanizmasn kuru, temiz ve yağlardan
uzak tutun.
20 Tamiri
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik
kurallarna uygundur. Aletinizi, yetkili
bir D E WALT onarm merkezinde onartn
Tamirat daima kalifiye kisiler
tarafindan, orijinal yedek parçalar
kullanilarak yapilir Aksi taktirde
kullanan kisiye gözönüne alinmayan
tehlikelere yol açar.
Ambalaj-n içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Rötatif darbeli ağr yük matkab
1 Yan tutamak
1 Derinlik ayar çubuğu
1 Kutu (sadece K modelleri)
1 Anahtarsz mandren (D25104K)
1 Anahtarl mandren + mandren adaptörü
(D25103C)
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda
veya aksesuarlarnda hasar oluşup
oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu
iyice okuyup anlamaya zaman ayrn.
97
TÜRKÇE
Sahip olduğunuz D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25104K/D25203K döner darbeli
matkap, profesyonel dairesel ve darbeli
delme işlemlerinde, vidalama ve hafif
budama, yontma, ykm uygulamalarnda ve
karpit uçlu merkez delme işlemlerinde
kullanlmak üzere tasarlanmştr.
1 Değişken hz anahtar
2 Kilitleme tuşu
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K)
3 Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
4 Konum seçici
5 Güvenlik kilidi
6 Uç yuvas
7 Toz kapağ
8 Kilit bileziği (D25104K)
9 Derinlik ayar çubuğu
10 Yan tutamak
11 Derinlik ayar kelepçesi
Tork snrlayc kavram
Matkabnz, matkap ucunun skşmas
durumunda aletten kullancya yansyan
azami torku tepmesini indirgeyen bir tork
snrlayc kavram ile donatlmştr.
Bu özellik ayrca vites kutusu ve motorun
boğulmasn da önlemektedir.
Tork snrlayc kavramn ayar fabrikada
yaplmştr ve değiştirilemez.
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun
imal edilmiştir. Daima, şebeke voltajnn,
aletinizin üstünde yazl olan voltajla ayn
olmasna dikkat edin.
D E WALT aletiniz, EN 50144 uyarnca
çift yaltmldr, bu nedele
topraklanmas gerektirmez.
Kablo ya da Fişin değiştirilmesi
Kablo ya da fişi değiştirirken, çplak bakr
tellerin arz ettiği tehlikeye dikkat ediniz.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
Operasyon modunu seçme (şekil B1 & B2)
D25102(K)/D25102C (şekil B1)
Alet şu çalştrma modlarndan birinde
kullanlabilir:
Dairesel delme: vidalama ve metal,
ahşap ve plastik delmek için
Darbeli delme: beton ve duvar
delme işlemleri için.
D25103K/D25104K/D25203K (şekil B2)
Alet şu çalştrma modlarndan birinde
kullanlabilir:
Dairesel delme: vidalama ve metal,
ahşap ve plastik delmek için
Darbeli delme: beton ve duvar
delme işlemleri için.
Sadece darbe: hafif keskileme,
yontma ve ykma uygulamalar için
Bu moddayken alet ayn zamanda
skşmş delme ucunu kurtarmak
için bir kaldraç olarak kullanlabilir.
Döner uç: düz keskinin istenilen
pozisyona döndürülmesi için
kapal pozisyonu
• Operasyon modunu seçmek için güvenlik
kilidine (5) basn ve istediğiniz modun
işaretini gösterene kadar mod seçme
düğmesini (4) çevirin.
• Güvenlik kilidini serbest brakn ve mod
seçme düğmesinin yerine oturduğundan
emin olun.
Uzatma kablosu
Uzatma kablosu kullanmadan önce, gevşek
ve çplak iletken, kötü bağlant, hasarl
yaltm kontrolü yapn. Gerekli onarmlar
yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
98
Alet çalşr durumda iken
operasyon modunu ayarlamaynz.
TÜRKÇE
Keski konumunu belirleme
Keski ucu, 51 farkl konuma ayarlanabilir ve
kilitlenebilir.
• Çalşma modu seçme düğmesini (4)
“döner uç” konumuna çevirin.
• Keskiyi istediğiniz konuma döndürerek
getirin.
• Mod seçme düğmesini (4) “sadece darbe”
konumuna getirin.
• Yerine oturana kadar keskiyi döndürün.
SDS-plus ® donatlarnn taklmas ve
çkartlmas (şekil C)
Bu alet SDS-plus ® aksesuarlarn
kullanmaktadr (şekil B’e gösterilen
SDS-plus ® matkap ucu gövde kesiti çizimine
baknz).
Sadece profesyonel aksesuarlarn kullanm
tavsiye edilir.
• Uç şaftn temizleyiniz ve gresleyiniz.
• Matkap ucu gövdesini uç tutucu yuvaya
(6) sokunuz.
• Ucu içeri itip yarklara oturana kadar
hafifçe çeviriniz.
• Tam olarak kilitlendiğinden emin olmak
için ucu çekin. Darbeli delme fonksiyonu,
eksenel olarak birkaç cm ileri-geri
hareket edebilen ucu gerektirir.
• Ucu sökmek için, uç yuvas skma
bileziğini (12) geri çekip ucu dşar
çekiniz.
Yan tutamağn/kulpun taklmas (şekil D)
Yan tutamak (4), hem sol hem de sağ elini
kullananlara uygun şekilde taklabilmektedir.
Matkab yalnzca düzgün bir
şekilde taklmş yan tutamakla
birlikte kullannz.
• Yan tutamağ gevşetiniz.
• Sağ elini kullananlar için yan tutamak
kelepçesini, uç yuvasnn arkasndaki
bilezik üzerine kaydrnz. Tutamak sol
tarafta olacaktr.
• Sol elini kullananlar için yan tutamak
kelepçesini, uç yuvasnn arkasndaki
bilezik üzerine kaydrnz. Tutamak sağ
tarafta olacaktr.
• Yan tutamağ istenen konuma çeviriniz
ve tutamağ/kulpu skştrnz.
Matkap derinliğinin ayarlanmas (şekil E)
• İstenilen matkap ucunu yukarda
açklandğ gibi monte ediniz.
• Derinlik engeli mengenesine (11)
bastrn ve bunu basl tutun.
• Derinlik ayar milini (9) derinlik ayar
kelepçesinin içindeki boşluk boyunca
yerleştirin.
• Delme derinliğini şekilde gösterildiği
gibi ayarlayn.
• Derinlik engeli mengenesini serbest
brakn.
Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
(şekil F1 & F2)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K
(şekil F1)
• İleri (Sağ) dönme hareketi için ileri/geri
kaydrcy (3) sağ el-tarafna itiniz.
Alet üzerindeki oklara baknz.
• Geri (Sol) dönme hareketi için ileri/geri
kaydrcy (3) sol el-tarafna itiniz.
D25203K (şekil F2)
• İleri (Sağ) dönme hareketi için ileri/geri
kaydrcy (3) sol el-tarafna itiniz. Alet
üzerindeki oklara baknz.
• Geri (Sol) dönme hareketi için ileri/geri
kaydrcy (3) sağ el-tarafna itiniz.
Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen
durmasn bekleyin.
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K Kavrama adaptörü ve kavramann taklmas
• Kavrama adaptörünün yivli ucuna
kavramay vidalayn.
• Birbirine bağladğnz kavramay ve
adaptörü, bu yere sanki standart bir
SDS-plus ® ucu takyormuşsunuz gibi
alete yerleştirin.
• Kavramay sökmek için standart bir
SDS-plus ® ucunu sökmek için
yaptklarnz yapn.
99
TÜRKÇE
Standart kavramay asla “darbeli
delme” modunda olmak
kullanmayn.
D25104K - Alet tutucunun kavramayla
değiştirilmesi (şekil G)
• Kilit bileziğini (8) açk kilit konumuna
getirin ve alet tutucuyu (6) geriye çekin.
• Kavramay (13) milin üzerine yerleştirin
ve kilit bileziğini kilitli konuma çevirin.
• Kavramay alet tutucuyla değiştirmek
için öncelikle alet tutucuyu sökmüş
olduğunuz şekilde kavramay sökün.
Daha sonra kavramay yerleştirdiğiniz
şekilde alet tutucuyu yerleştirin.
Standart kavramay asla “darbeli
delme” modunda olmak
kullanmayn.
Toz kutusunun değiştirilmesi (şekil C)
Toz kutusu (7), mekanizmaya toz girmesini
önlemektedir. Ypranmş bir toz kutusunu
derhal değiştiriniz.
• Uç yuvas kilitleme bileziğini (12) geri
çekiniz ve toz kutusunu (7) çkartnz.
• Yeni toz kapağ taknz.
• Uç yuvas kilitleme bileziğini açnz.
Aleti daima yan tutacağ doğru
şekilde monte edilmişken
kullann.
Çalştrma ve kapatma (şekil A)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K
• Aleti çalştrmak için değişken hz
anahtarn (1) basn. Değişken hz
anahtarn uygulanan basnç, aletin
hzn belirlemektedir.
• Tetiği çalşr konumdayken kilitlemek
için, önce anahtar, ardndan kilitleme
tuşuna (2) basn ve anahtar serbest
brakn.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi braknz.
• Cihaz sürekli çalşmadan çkartmak için
düğmeye ksaca basp braknz.
Çalşma tamamlandktan sonra, elektrik
fişini çekmeden cihaz kapatnz.
D25203K
• Aleti çalştrmak için değişken hz
anahtarn (1) basn. Değişken hz
anahtarn uygulanan basnç, aletin
hzn belirlemektedir.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi braknz.
• Aleti kapalyken kitlemek için ileri/geri
seçme düğmesini (3) ortaya çekin.
Kullan-m talimatlarDarbeli delme (şekil A)
• Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
• Çalşrken boru ve elektrik hatlarnn
yerlerine dikkat ediniz.
• Alete yalnzca hafif bir basnç
(yaklaşk 5 kg) uygulaynz. Aşr basnç
uygulanmas delme işlemini
hzlandrmaz tam aksine aletin
performansn ve ömrünü azaltr.
• Toz kapağnn zarar görmesini önlemek
için çok derin delikler delmeyiniz ya da
itmeyiniz.
• Her zaman aleti iki elinizle skca
kavrayn ve yere sağlam basn
(şekil H).
100
Sert uçla delim yapma
• Mod seçme düğmesini (4) “darbeli
delme” konumuna getirin.
• Uygun delme ucunu yerleştirin.
Karpit kaplamal matkap uçlarnyla iyi
sonuçlar alnabilmektedir.
• Yan kolu (9) istenildiği gibi ayarlayn.
• Gerekiyorsa delme derinliğini ayarlayn.
• Deliğin açlacağ noktay işaretleyin.
• Delme ucunu noktaya yerleştirin ve aleti
çalştrn.
• İşiniz bittikten sonra ve fişten
çekmeden önce aleti mutlaka kapatn.
Sert uçla delme
• Mod seçiciyi (3) darbeli delme
pozisyonuna getirin.
TÜRKÇE
• Yan kolu (9) istenildiği gibi ayarlayn.
• Merkez delgiyi delgeç ucuna getirin.
• Merkez delgiyi noktann üzerine getirin ve
değişken hz ayar anahtarna (1) basn.
Matkap ucu betona yaklaşk 1 cm girene
kadar delin.
• Delme işlemini durdurun ve merkez delgiyi
çkartn. Matkap ucunu yeniden deliğe
yerleştirin ve delmeye devam edin.
• Delgi ucu derinliğinden daha kaln
yaplar delerken betonun silindirini
krn veya ucu düzgün aralklarla içeri
itin. Betonda istenmeyen bir şekilde
deliğin dş çeperlerinin krlmasn
engellemek için önce yapy merkez
delginin çap kadar delin. Daha sonra
açlmş deliğin her yanndan yarm
mesafe uzaklkta delin.
• İşiniz bittikten sonra ve fişten
çekmeden önce aleti mutlaka kapatn.
Darbesiz delme (şekil A)
• Mod seçme düğmesini (4) “dairesel
delme” konumuna getirin.
• Aletinizin modeline bağl olarak
aşağdaki talimatlardan birini takip edin:
- Kavrama adaptörü/kavrama montajn
takn (D25102(K)/D25102C/D25103K/
D25203K).
- Alet tutucuyu kavramayla değiştirin
(D25104K).
• Darbeli delme için açklanan işlemleri
yapn.
Standart kavramay asla “darbeli
delme” modunda olmak
kullanmayn.
Vidalama (şekil A)
• Mod seçme düğmesini (4) “dairesel
delme” konumuna getirin.
• Dönüş yönünü seçiniz.
• Aletinizin modeline bağl olarak
aşağdaki talimatlardan birini takip
edin:
- Altgen tornavida uçlaryla kullanm
için özel SDS-plus ® vidalama
adaptörünü taknz (D25102(K)/
D25102C/D25103K/D25203K).
- Alet tutucuyu kavramayla değiştirin
(D25104K).
• Uygun matkap ucunu yerleştirin.
Baş yarkl vidalar vidalarken, daima
klavuz manşonlu uçlar kullannz.
• Vida başnn zarar görmesini önlemek için
hz ayar düğmesine (1) hafifçe basnz.
Ters rotasyonda (dönme hareketinde),
viday kolayca çkarabilmek için aletin
hz otomatik olarak azaltlr.
• Vida, itildiği yüzeye gömüldüğünde, vida
başnn parçann içerisine gömülmesini
önlemek için hz ayar anahtarn/
düğmesini braknz.
D25103K/D25104K/D25203K Keskileme ve yontma (şekil A)
• Mod seçme düğmesini (4) “sadece darbe”
konumuna getirin.
• Uygun keskiyi takn ve bunu 51
konumdan birine getirmek için elinizle
döndürün.
• Yan kolu (9) istenildiği gibi ayarlayn.
• Aleti çalştrn ve çalşmaya başlayn.
• İşiniz bittikten sonra ve fişten
çekmeden önce aleti mutlaka kapatn.
• Bu cihaz yanc ya da patlayc
svlar (örn. benzin, alkol vs.)
karştrmak ya da pompalamak
için kullanmaynz.
• Ambalajlarnda parlayc olduklar
belirtilen svlar karştrmaynz.
SDS-plus ® matkap ucu ve keskilerinin çeşitli
tipleri tercihinize sunulmuştur.
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla
bilgi için bayinize başvurun.
Bak-m
D E WALT elektrikli aletiniz, minimum
bakmla uzun süre çalşacak şekilde imal
edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalşmas,
alete gerekli bakmn yaplmasna ve
düzenli temizliğe bağldr.
101
TÜRKÇE
• Makinenin bakm kullanc tarafndan
yaplabilecek şekilde değildir.
Yaklaşk 40 saatlik kullanmdan sonra
aletinizi yetkili bir D E WALT tamir
servisine götürünüz. Bu süreden önce
problem çkarsa yine bir yetkili D E WALT
tamir servisine başvurun.
• Karbon frçalar yprandğnda alet
otomatik olarak kendini kapatacaktr.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletinizin performans sizi tam olarak
tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas
için yetkili bayinize geri götürebilirsiniz.
Satn alma belgesinin ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
Kullanlan donatlar ve ekler düzenli olarak
SDS-plus ® ayarlar etrafnda yağlanmaldr.
Temizlik
Havalandrma kanallarnn temiz ve açk
olmasna dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle temizleyin.
İstenmeyen aletler ve çevre
Atacağnz eski aletinizi, çevreyi
etkilemeyecek biçimde ortadan kaldran
D E WALT onarm merkezlerine götürün.
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm
D E WALT aletleri bir yl süreyle ücretsiz
servis desteğine de sahiptir. Satn alma
tarihinden itibaren bir yl içinde yaplan
hiçbir onarm ve koruyucu bakm
işleminden işçilik ücreti almamaktayz.
Satn alma tarihinin belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
D E WALT ağr hizmet tipi endüstriyel
aletleri, satş tarihinden itibaren bir yl
süreyle garantilidir. Hatal malzemeden
veya işçilikten kaynaklanan tüm arzalar
ücretsiz onarlr. Lütfen aleti herhangi
bir yetkili D E WALT veya Black & Decker
servis merkezine gönderin, ya da bizzat
başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya
girişimde bulunulan onarmlardan
kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve
aşnmadan, alet üzerinde değişiklik ve
amaç dş kullanmdan kaynaklanan
hasar.
Size en yakn yetkili D E WALT tamir
acentesi için lütfen bu klavuzun
arkasnda bulunan uygun telefon
numarasn kullann. Buna ek olarak,
D E WALT yetkili tamir servislerinin bir
listesini ve satis-sonrasi servisimiz ile
ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden
edinebilirsiniz.
102
∂§§∏¡π∫∞
¶Eƒπ™∆ƒ√ºπ∫√ ∫ƒ√À™∆π∫√ ¢ƒ∞¶∞¡√
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/
D25203K
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘
∆·¯‡ÙËÙ· Ì ÊÔÚÙ›Ô
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË
Ư̂ϢÛË
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ‰È¿ÙÚËÛ˘
·ÙÛ·ÏÈÔ‡/͇ÏÔ˘/Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜
£¤ÛÂȘ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ‰È¿ÙÚËÛ˘
Û ̷ϷÎfi ÙÔ‡‚ÏÔ
∆‡Ô˜ ÙÛfiÎ
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘
µ¿ÚÔ˜
D25102C
230
650
0 - 1.100
0 - 800
D25103K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25104K
230
680
0 - 1.100
0 - 800
D25203K
230
710
0 - 1.100
0 - 800
2,8
-
2,8
3,0
2,8
3,0
2,8
3,1
mm 13/30/22
-
13/30/22
-
13/30/24
51
13/30/24
51
13/30/26
51
mm 65
SDS-plus®
mm 54
kg 2,55
65
SDS-plus®
54
2,55
65
SDS-plus®
54
2,6
65
SDS-plus®
54
2,8
65
SDS-plus®
54
2,75
V
W
min-1
min-1
D25102(K)
230
650
0 - 1.100
0 - 800
J 2,8
J -
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K/D25203K
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο
ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
103
∂§§∏¡π∫∞
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
D25102(K)
dB(A)* 90,5
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
99
D25104K
dB(A)* 90,5
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
99
D25102C D25103K
90,5
90,5
99
99
D25203K
90,5
3
99
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜.
4
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
D25102(K)
9,2 m/s2
D25102C
9,2 m/s2
D25103K
9,2 m/s2
D25104K
9,2 m/s2
D25203K
9,2 m/s2
5
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
6
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ Û˘Óı‹Î˜
˘ÁÚ·Û›·˜.
104
7
8
9
ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿
ʈÙÈṲ̂ÓË (250 - 300 Lux). ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÎÏËı›
˘ÚηÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚËÍË, .¯. ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ·
˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ·È‰È¿, ÂÈÛΤÙ˜ ‹ ˙Ò·
Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ
Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË
Ì˯·ÓÒÓ. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿ÙÂ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÊÔÚ¤ÛÙ ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ù·
ηٿÏÏËÏ· Á¿ÓÙÈ· Î·È ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ˘Ô‰‹Ì·Ù·.
∞ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·
ºÔÚ¤ÛÙ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿. ºÔÚ¤ÛÙÂ
Ì¿Ûη ÚÔÛÒÔ˘ ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË,
ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÂÚÁ·Û›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ ‹
·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë
Èı·ÓfiÙËÙ· Ù· ۈ̷ٛ‰È· ·˘Ù¿ Ó· Â›Ó·È Ôχ
ıÂÚÌ¿, Ó· ÊÔÚ¿Ù Â›Û˘ ԉȿ ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙË
ıÂÚÌfiÙËÙ·. ºÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ˆÙ·Û›‰Â˜.
¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ (.¯. Û ˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ
·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜
·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›ÙÂ
ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∂§§∏¡π∫∞
10 ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
E¿Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË
Û˘Û΢ÒÓ ·Ê·›ÚÂÛ˘ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜
Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ.
11 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
12 ∫·Ï҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ, ·Ó ¤¯ÂÈ
Êı·Ú›. E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ ÛÂ
˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ Î·Ï҉ȷ
ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ˘·›ıÚÈÔ
¯ÒÚÔ Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‹Ì·ÓÛË.
13 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈÎÚ¿
ÂÚÁ·Ï›· ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ
ÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ˘„ËÏ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘. ∆Ô
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘. ªË ˙ÔÚ›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
14 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ
˙ËÌȤ˜. EϤÁÍÙ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Î·Î‹ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË
Î·È ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÁÈ· ̤ÚË
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ, ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜, Î·È ÁÂÓÈο
οı ›‰Ô˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο
Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó
οÔÈÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÏ¿Ùو̷.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Â¿Ó Ô
‰È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ı¤ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË
Ù˘¯fiÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘
DEWALT. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ
ÂÈÛ΢¿ÛÂÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
15 µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔÙÔ‡ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›ÙÂ
·fi ·˘Ùfi. µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
fiÙ·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÚÔÙÔ‡
·ÏÏ¿ÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi,
·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, ηÈ
ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘.
16 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ
Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË. ¶ÚÔÙÔ‡ ‚¿ÏÂÙ ÙËÓ
Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
∫ڷٿ٠¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰Èfi Ù˘.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
EÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜,
Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
19 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ fiϘ ÔÈ
Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÁÓÔ›,
ηı·ÚÔ› Î·È ¯ˆÚ›˜ Ï¿‰È· ‹ ÁÚ¿Û·.
20 EÈÛ΢¤˜
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ
ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ù˘ DEWALT. √È ÂÈÛ΢¤˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜
Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο
ÁÓ‹ÛÈˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ
ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ ‚·Ú¤ˆÓ
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
1 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
1 √‰ËÁfi˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘
105
∂§§∏¡π∫∞
1 ∫È‚ÒÙÈÔ (Ù‡· K ÌfiÓ·)
1 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÛÔÎ (D25104K)
1 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ Ì ÙÛÔÎ + ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ÙÛÔÎ
(D25103C)
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
∆Ô ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ‰Ú¿·ÓÔ D25102(K)/
D25102C/D25103K/D25104K/D25203K ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋
‰È¿ÙÚËÛË, ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜
‚ȉÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË,
Ư̂ϢÛË Î·È Î·Ù‰¿ÊÈÛË.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2 ¢È·ÎfiÙ˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K)
3 ¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
4 ¢È·ÎfiÙ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
5 ∫ÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜
6 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
7 ∫¿Ï˘ÌÌ· ÛÎfiÓ˘
8 ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ (D25104K)
9 √‰ËÁfi˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘
10 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
11 ™ÊÈÎÙ‹Ú·˜ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜
™˘ÌϤÎÙ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÚÔ‹˜
‘√Ï· Ù· ÂÚÈÛÙÚÔÊÈο ÈÛÙÔϤٷ ‰Ú¿·Ó· ›ӷÈ
ÂÊԉȷṲ̂ӷ Ì ¤Ó· Û˘ÌϤÎÙË ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘
ÚÔ‹˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÚÔ‹
·ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡.
∞˘Ùfi ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÂÈ Â›Û˘ ÙÔ˘˜
ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙÔÓ
ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÎÈÓËÙ‹Ú· ·fi ·ÒÏÂÈ· ÛÙËڛ͈˜. √
Û˘ÌϤÎÙ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔÔıÂÙ›ٷÈ
·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ›.
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË.
106
EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË,
οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ ÌÂ
Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ fiÙ·Ó
ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·).
∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂΓ=ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
EÈÏÔÁ‹ ÙÚfiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÂÈÎ. B1 & B2)
D25102(K)/D25102C (ÂÈÎ. B1)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜
ÂÍ‹˜ ÙÚfiÔ˘˜:
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË: ÁÈ· ‚›‰ˆÌ· ηÈ
ÁÈ· ‰È¿ÙÚËÛË ·ÙÛ·ÏÈÔ‡, ͇ÏÔ˘ ηÈ
Ï·ÛÙÈΈÓ
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË: ÁÈ· fiϘ ÙȘ
ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ Û Û΢Úfi‰ÂÌ·
Î·È ÏÈıÔ‰ÔÌ‹
D25103K/D25104K/D25203K (ÂÈÎ. B2)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜
ÂÍ‹˜ ÙÚfiÔ˘˜:
∂§§∏¡π∫∞
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË: ÁÈ· ‚›‰ˆÌ· ηÈ
ÁÈ· ‰È¿ÙÚËÛË ·ÙÛ·ÏÈÔ‡, ͇ÏÔ˘ ηÈ
Ï·ÛÙÈΈÓ
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË: ÁÈ· fiϘ ÙȘ
ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ Û Û΢Úfi‰ÂÌ·
Î·È ÏÈıÔ‰ÔÌ‹
∞Ï‹ ÎÚÔ‡ÛË: ÁÈ· ÂÏ·ÊÚÈ¿
ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË, Ư̂ϢÛË Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜
ηÙ‰¿ÊÈÛ˘.
™Â ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û·Ó ÌÔ¯Ïfi˜ ÁÈ· Ó·
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ¤Ó· ÙÚ˘¿ÓÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ
ÌÏÔοÚÂÈ.
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ·Î›‰·˜: ı¤ÛË ÌË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Â›‰˘ ÛÌ›Ï˘
ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
• °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
ȤÛÙ ÙËÓ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ (5) ηÈ
ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
(4) ̤¯ÚÈ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ ηÈ
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
ªËÓ ÚÔ‚·›ÓÂÙ Û ÂÈÏÔÁ‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÌ›Ï¢Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı›
Î·È Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Û 51 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÂÈÏÔÁ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (4) ̤¯ÚÈ ÙË ı¤ÛË “bit rotation”
(ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ·Î›‰·˜).
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË.
• £¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (4)
ÛÙË ı¤ÛË «·Ï‹ ÎÚÔ‡ÛË».
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
SDS-plus® (ÂÈÎ. C)
ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· SDS-plus® (ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡
ÙˆÓ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ SDS-plus®, ‰Â›Ù ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ ÛÙÔ
Û¯‹Ì· B).
¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÌfiÓÔ.
• ∫·ı·Ú›ÛÙÂ Î·È ÏÈ¿Ó·Ù ÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ ÙÔ˘
ÙÚ˘·ÓÈÔ‡.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ÛÙÔÓ
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ (6).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù·
οو Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙȘ
Û¯ÈṲ̂˜.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù ÔÙÈ ¤¯ÂÈ
ÎÏÂȉÒÛÂÈ Î·Ï¿. ™ÙË ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ú¤ÂÈ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓ›ٷÈ
·ÍÔÓÈο ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÂηÙÔÛÙ¿ fiÙ·Ó Â›Ó·È
ÎÏÂȉˆÌ¤ÓÔ ÛÙÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• °È· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ÙÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù·
›Ûˆ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (12) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ
¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ (ÂÈÎ. D)
∏ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (10) ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı›
ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙ› ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜
fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜.
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Ì ÙË Ï·‚‹ ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹.
• °È· ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ ¿Óˆ
·fi ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
ÂÚÁ·Ï›Ԣ, Ì ÙË Ï·‚‹ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿.
• °È· ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ ¿Óˆ
·fi ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
ÂÚÁ·Ï›Ԣ, Ì ÙË Ï·‚‹ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ
ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË Î·È ÛÊ›ÁÍÙ ÙË Ï·‚‹.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘ (ÂÈÎ. E)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ˘¿ÓÈ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ô‰ËÁ›Â˜.
107
∂§§∏¡π∫∞
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ (11) ηÈ
ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ·ÙË̤ÓÔ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ú¿‚‰Ô Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ (9)
̤۷ ·fi ÙËÓ Ô‹ ÛÙÔ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜.
¢È·ÎfiÙ˘ ηÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (ÂÈÎ. F1 & F2)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K (ÂÈÎ. F1)
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ Û˘ÚfiÌÂÓÔ ‰È·ÎfiÙË Î·ÓÔÓÈ΋˜/
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (3) ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ·
ηÓÔÓÈ΋ (‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊË) ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹.
µÏ¤ ٷ ‚¤ÏË ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ Û˘ÚfiÌÂÓÔ ‰È·ÎfiÙË Î·ÓÔÓÈ΋˜/
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (3) ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ·
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË (·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊË) ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹.
D25203K (ÂÈÎ. F2)
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ Û˘ÚfiÌÂÓÔ ‰È·ÎfiÙË Î·ÓÔÓÈ΋˜/
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (3) ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ·
ηÓÔÓÈ΋ (‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊË) ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹. µÏ¤Â
Ù· ‚¤ÏË ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÙÔ Û˘ÚfiÌÂÓÔ ‰È·ÎfiÙË Î·ÓÔÓÈ΋˜/
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (3) ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ·
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË (·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊË) ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹.
¶ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜,
ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú.
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25203K ∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ηÈ
ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
• µÈ‰ÒÛÙ ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÛÙÔ ÎÔ¯ÏȈÙfi ¿ÎÚÔ
ÙÔ˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Ì ÙÔÓ
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, fiˆ˜ ÌÈ· Ù˘È΋
·Î›‰· SDS-plus®.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘
ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÌÈ·˜ Ù˘È΋˜
·Î›‰·˜ SDS-plus®
¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û˘Ó‹ıË ÙÛÔÎ
ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜
‰È¿ÙÚËÛ˘.
108
D25104K - ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÈÙˆÓ›Ô˘
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ì ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. G)
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (8) ÛÙË
ı¤ÛË ··ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (6) ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (13) ÛÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ Î·È
ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÛÙË ı¤ÛË
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.
• °È· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Ì ÙÔ
¯ÈÙÒÓÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ·Ú¯Èο ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ·Ê·ÈÚ¤Û·ÙÂ
ÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. EÂÈÙ·, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
ÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘
ÙÔÔıÂÙ‹Û·ÙÂ ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·.
¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û˘Ó‹ıË ÙÛÔÎ
ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜
‰È¿ÙÚËÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηχÌÌ·ÙÔ˜ ÛÎfiÓ˘ (ÂÈÎ. C)
∆Ô Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÎfiÓ˘ (7) ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹
ÛÎfiÓ˘ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi. EÓ· Êı·Ṳ́ÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ·
Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·Ì¤Ûˆ˜.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÂÚÁ·Ï›Ԣ (12) Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÎfiÓ˘ (7).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ó¤Ô Î¿Ï˘ÌÌ·.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ۯÂÙÈο Ì ÙË
ı¤ÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È Î·Ïˆ‰›ˆÓ.
• ªËÓ ·ÛΛ٠ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ‰ÂÓ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË
‰È¿ÙÚËÛË ·ÏÏ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ Î·È ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
• ªËÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ‹ ÌËÓ ‚ȉÒÓÂÙ ÛÂ
ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ıÔ˜, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙËÓ
ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ηχÌÌ·ÙÔ˜ ÛÎfiÓ˘.
• ¡· Îڷٿ٠¿ÓÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÂÚ¿
Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ¯¤ÚÈ·, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì›·
ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙ¿ÛË (ÂÈÎ. H).
∂§§∏¡π∫∞
£· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
ηٿÏÏËÏ· ÙÔÔıÂÙË̤ÓË.
• ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ
Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi
ÙËÓ Ú›˙·.
•ÂΛÓËÌ·/™Ù·Ì¿ÙËÌ· (ÂÈÎ. A)
D25102(K)/D25102C/D25103K/D25104K
• °È· Ó· ·ÓÔ›ÁˆÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1) Ô›˙ÂÈ Ë
Ù·¯‡ÙËÙ·.
°È· ÙË Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
(1), ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË (2) Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙÂ
ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Û˘Ó¯ԇ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ȤÛÙ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Î·È
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ fiÙ·Ó
ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÔ
‚Á¿ÏÂÙÂ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
D25203K
• °È· Ó· ·ÓÔ›ÁˆÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ȤÛÙ ÙÔ
‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1) Ô›˙ÂÈ Ë
Ù·¯‡ÙËÙ·.
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
• °È· Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ı¤ÛË
ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ off, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË Î·ÓÔÓÈ΋˜/·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (3) ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÛË.
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË (ÂÈÎ. A)
¢È¿ÙÚËÛË ÌÂ Û˘Ì·Á¤˜ ÙÚ˘¿ÓÈ
• £¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (4)
ÛÙË ı¤ÛË «ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘».
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚ˘¿ÓÈ. °È· ηχÙÂÚ·
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÚ˘¿ÓÈ· ˘„ËÏ‹˜
ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì ¿ÎÚ˜ ·fi ·Óıڷηۂ¤ÛÙÈÔ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (9).
• ∞Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜
‰È¿ÙÚËÛ˘.
• ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙË ı¤ÛË fiÔ˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÚ˘‹ÛÂÙÂ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ¿Óˆ
ÛÙÔ ÛËÌ¿‰È Î·È ı¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
¢È¿ÙÚËÛË Ì ‰È·Ì·ÓÙÔÎÒÓ·
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÂÈÏÔÁ‹˜ (3) ÛÙË ı¤ÛË
“ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰È¿ÙÚËÛ˘”.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (9).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛˆÏËÓˆÙfi ÙÚ˘¿ÓÈ.
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ˘¿ÓÈ ÛÙÔ
ÛˆÏËÓˆÙfi ÙÚ˘¿ÓÈ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÚ˘¿ÓÈ ¿Óˆ ÛÙÔ
ÛËÌ¿‰È Î·È ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË (1). ™˘Ó¯›ÛÙÂ
ÙË ‰È¿ÙÚËÛË Ì¤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ô ÛˆÏ‹Ó·˜
‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· ÂÚ›Ô˘ 1 ÂÎ.
• ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi
ÙÚ˘¿ÓÈ. µ¿ÏÙ ÙÔ ÛˆÏËÓˆÙfi ÙÚ˘¿ÓÈ ¿ÏÈ
̤۷ ÛÙËÓ Ô‹ Î·È Û˘Ó¯›ÛÙ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË.
• ‘√Ù·Ó Î¿ÓÂÙ ‰È¿ÙÚËÛË Û ÌÈ· ηٷÛ΢‹ Ô˘
¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿¯Ô˜ ·fi ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘
ÛˆÏËÓˆÙÔ‡ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡, οÓÂÙ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ
‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ Ô‹˜ ÛÙ· ÛËÌ›· ÙÔ˘
Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘
Ô‹˜. °È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜
ıÚ˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ Á‡Úˆ ·fi
ÙËÓ Ô‹, ·ÓÔ›ÍÙ ÚÒÙ· ÌÈ· Ô‹ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ
›‰È· Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÚ˘·ÓÈÔ‡, Û fiÏÔ
ÙÔ ¿¯Ô˜ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜. ∫·ÙfiÈÓ Î¿ÓÂÙ ÙË
‰È¿ÓÔÈÍË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ô‹˜ ÙÚ˘ÒÓÙ·˜ ηÈ
·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ̤¯ÚÈ ÙË Ì¤ÛË Ù˘
ηٷÛ΢‹˜.
• ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ
Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi
ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË (ÂÈÎ. A)
• £¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (4)
ÛÙË ı¤ÛË “rotary drilling” (ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋
‰È¿ÙÚËÛË).
• ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÌÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜:
- ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·/ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (D25102(K)/D25102C/
D25103K/D25203K).
- ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÌÂ
ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (D25104K).
109
∂§§∏¡π∫∞
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
∫ÚÔ˘ÛÙÈ΋ ‰È¿ÙÚËÛË.
¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Û˘Ó‹ıË ÙÛÔÎ
ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋˜
‰È¿ÙÚËÛ˘.
ÃÚ‹ÛË ˆ˜ ηÙÛ·‚›‰È (ÂÈÎ. A)
• £¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (4)
ÛÙË ı¤ÛË “rotary drilling” (ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋
‰È¿ÙÚËÛË).
• EÈϤÍÙ ÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜.
• ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÌÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜:
- EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÁÈ·
ηÙÛ·‚›‰È SDS-plus® ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ÂÍ·ÁˆÓÈο
ÙÚ˘·Ó¿ÎÈ· ÁÈ· ‚›‰ˆÌ· (D25102(K)/
D25102C/D25103K/D25203K).
- ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ¯ÈÙÒÓÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÌÂ
ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (D25104K).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚ˘·Ó¿ÎÈ ÁÈ·
‚›‰ˆÌ·. √Ù·Ó ‚ȉÒÓÂÙ ۯÈÛÙ¤˜ ‚›‰Â˜,
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ηÙÛ·‚›‰È· Ì ϷÈÌfi.
• ¶È¤ÛÙ ̷Ϸο ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (1) ÁÈ· Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ
ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ‚›‰·˜. ™Â ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË
(·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊË) ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹, Ë Ù·¯‡ÙËÙ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÁÈ· Ó·
Í‚ȉÒÓÂÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· Ë ‚›‰·.
• √Ù·Ó Ë ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ‚›‰·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÚfiÛˆÔ ÌÂ
ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜,
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ӷ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· ÌË ÌÂÈ Ë
ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ‚›‰·˜ ̤۷ ÛÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
D25103K/D25104K/D25203K ™Ê˘ÚËÏ¿ÙËÛË Î·È Ư̂ϢÛË (ÂÈÎ. ∞)
• £¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (4)
ÛÙË ı¤ÛË «·Ï‹ ÎÚÔ‡ÛË».
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÛÌ›Ï¢Û˘ Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ·
Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û ̛· ·fi ÙȘ 51 ı¤ÛÂȘ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (9).
• £¤ÛÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È
ÍÂÎÈÓ‹ÛÙÂ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
• ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ
Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÈÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi
ÙËÓ Ú›˙·.
110
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â‡ÂÙ ‹ Ó· ·ÓÙÏ›ÙÂ
‡ÏÂÎÙ· ‹ ÂÎÚËÎÙÈο ˘ÁÚ¿ (‚ÂÓ˙›ÓË,
ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ÎÙÏ.).
• ªËÓ ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙ ‹ ·Ó·Î·Ù‡ÂÙ ˘ÏÈο
Ô˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ӷ ˆ˜ ‡ÊÏÂÎÙ·.
¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÙÚ˘·ÓÈÒÓ ‰È¿ÙÚËÛ˘
Î·È ÛÌ›Ï¢Û˘ SDS-plus®.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ ηÈ
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ηٿÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
• ∆Ô Û¤Ú‚È˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ
·fi ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË. ªÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô˘ 40 ÒÚ˜
¯Ú‹Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜
Û ¤Ó·Ó ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∞ÓÙÈÚfiÛˆÔ
EÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘
ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÈÓ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹
·˘Ù‹, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Û·Ù Ì ¤Ó·Ó
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∞ÓÙÈÚfiÛˆÔ EÈÛ΢ÒÓ
Ù˘ DEWALT.
• ∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ı· ÙÂı› ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÙ·Ó Êı·ÚÔ‡Ó ÔÈ „‹ÎÙÚ˜
¿Óıڷη.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∆· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÛ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÈ·›ÓÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο
Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ SDS-plus®.
E°°À∏™∏
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi ‡Ê·ÛÌ·.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜
fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT, ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›·
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ
Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
111
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewaltbenelux.com
Danmark
DEWALT
Hejrevang 26 B
3450 Allerød
Tlf:
70 20 15 30
Fax:
48 14 13 99
www.dewalt-nordic.com
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
EÏÏ¿˜
Black & Decker (Hellas) S.A.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
(01) 8981-616
º·Í:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 439
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
Fax:
472 20 39 72
472 20 39 02
Helvetia
Schweiz
DEWALT Suisse
Rütistraße 14
8952 Schlieren
Tel:
01 - 73 06 747
Fax:
01 - 73 07 067
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
Fax:
00353-2781800
00353-2781811
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
Fax:
0800-014353
039-2387592
Nederland
DEWALT
Florijnstraat 10
4879 AH Etten-Leur
Tel:
076 50 02 000
Fax:
076 50 38 184
www.dewalt.benelux.com
Norge
DEWALT
Strømsveien 344
1011 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt-nordic.com
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Palotie 3
01610 Vantaa
Puh:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Brandvägen 3
01610 Vanda
Tel:
98 25 45 40
Fax:
98 25 45 444
www.dewalt-nordic.com
Sverige
DEWALT
Box 603
421 26 Västra Frölunda, Besöksadr. Ekonomivägen 11
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt-nordic.com
Türkiye
Rota Elektrikli El Aletleri San. ve Tic Ltd. Şti.
Dudullu Cad. Kerembey Sok.
No.1 Özdemir İş Merkezi
Küçükbakkalköy / İstanbul
Tel:
Faks:
(0216) 455 89 73
(0216) 455 20 52
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
112
214 66 75 00
214 66 75 75
05/03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising