GR298 | Black&Decker GR298 ROTARY MOWER instruction manual

www.blackanddecker.com
Bu ürün profesyonel
kullaným için
tasarlanmamýþtýr.
559722-67 TR - (03/05)
GR298
GR348
2
3
4
TÜRKÝYE
Kullanma Amacý
Black & Decker çim kesme makineniz çim biçme
amacýyla tasarlanmýþtýr.
Bu ürün hobi amaçlý kullaným içindir.
•
Güvenlik talimatlarý
•
•
•
•
•
Uyarý! Elektrikli bahçe aletlerini kullanýrken yangýn
tehlikesi, elektrik çarpmasý ve yaralanmalardan
korunmak için temel güvenlik önlemlerine ve
talimatlarýna uymak gereklidir.
Aleti kullanmaya baþlamadan önce bu kullanma
kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Aleti çalýþtýrmadan önce acil durumlarda aletin
nasýl durdurulacaðý hakkýnda bilgi sahibi olunuz.
Bu kullanma kýlavuzunu daha sonra da
gerekebileceðini düþünerek saklayýnýz.
•
•
•
Eðitim
•
Bu kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz. Alet
kumanda düðmeleri ve aletin doðru kullaným
yöntemlerini tanýyýnýz.
•
Bu kullanma kýlavuzunu okumamýþ olan kiþilere
ve çocuklara bu aletin kullanýmýný yasaklayýnýz.
Yerel talimatlar muhtemelen aletin kullanýmý için
minimum yeterli yaþ sýnýrý getirmiþlerdir, buna
uyunuz.
•
Aletin yakýnlarýnda þahýslar, özellikle de çocuklar
ve hayvanlar varsa aleti kesinlikle kullanmayýnýz.
•
Kullanýcýnýn olasý kaza ve yaralanmalardan
sorumlu olduðunu unutmayýnýz.
•
•
•
Hazýrlýk
•
Ayaklarýnýzýn korunmasý için alçak ayakkabýlar
veya yarým bot giyiniz. Ayaklarýnýz çýplak iken
veya açýk sandalet ayakkabý giymiþseniz aleti
kullanmayýnýz. Ayaklarýnýzý korumak için uzun
pantalonlar giyiniz.
•
Bu aleti kullanýrken koruma gözlüðü kullanýnýz!
Eðer alet tozlu bir ortamda kullanýlýyorsa yüzünüze
toza karþý bir maske takýnýz. Eðer gürültü rahatsýz
edecek bir düzeydeyse koruma kulaklýðý takýnýz.
•
Elektrik çarpmasýna karþý koruma. Topraklanmýþ
malzemelerle temastan kaçýnýnýz (örneðin madeni
korkuluklar, elektrik direkleri vb.).
•
Aleti kullanmadan önce býçaðýn, býçak somununun
ve kesme teçhizatýnýn arýzalý olmadýðýndan emin
olunuz.
•
Kesme iþlemine baþlamadan önce kesme
yapýlacak alanda tahta parçalarýnýn, taþlarýn,
tellerin ve baþka yabancý maddelerin olmadýðýndan
emin olunuz.
•
•
•
•
veya ýslak alanlarda kullanmayýnýz. Aleti ýslak
çimde kullanmamaya özen gösteriniz.
Emniyetli duruþ þekline özen veriniz, özellikle
engebeli alanlarda. Taze kesilmiþ çimlerin nemli
ve kaygan olacaðýný unutmayýnýz. Dik yokuþlarda
çalýþmayýnýz.
Çimleri yokuþ yerlerde enlemesine kesiniz, hiç
bir zaman yukarýdan aþaðýya doðru kesmeyiniz.
Yokuþ yerlerinde yön deðiþtirirken özellikle dikkatli
olunuz.
Aleti ancak yürüyüþ hýzýna uygun olan hýzla
hareket ettiriniz. Aleti kendinize doðru çekmeyiniz
ve aleti kullanýrken arkaya doðru yürümeyiniz.
Aleti talimatlara uygun olarak çalýþtýrýnýz ve
ayaklarýnýzý býçaklardan yeterli uzaklýkta tutunuz.
Çalýþtýrýrken aletin tabanýný yerden kaldýrmayýnýz.
Bunu ancak çalýþtýrýlmasý için özellikle kaldýrýlmasý
gereken aletlerde yapýnýz. Bu durumda ancak
kullanýcýnýn aksi yönünde bulunan kýsým
kaldýrýlabilmektedir. Aleti tekrar yere býrakmadan
önce iki elinizin de kullaným pozisyonunda olup
olmadýðýný kontrol ediniz.
Çimensiz alanlarý geçebilmeniz veya aletle kesme
için belirlenen alana gelebilmeniz veya orayý terk
etmeniz için aleti taþýmanýz gerektiðinde aleti
kapatýnýz ve býçaðýn durmasýný bekleyiniz.
Aleti býçak tamamen durmuþ vaziyetteyken
kaldýrýnýz veya taþýyýnýz.
El ve ayaklarýnýzýn býçaklardan yeterli uzaklýkta
olmasýna dikkat ediniz. El ve ayaklarýnýzla kesme
makinesinin dönen kýsýmlarýna hiç bir zaman
yaklaþmayýnýz.
Çim çýkma deliðinden yeterli uzaklýkta durmaya
özen gösteriniz.
Aleti yanlýz býrakmadan, bir parçasýný deðiþtirmeden,
temizlemeden veya kontrol etmeden veya sýkýþma
durumunu tamir etmeden önce aleti durdurunuz,
fiþini elektrik prizinden çekiniz ve dönen kýsýmlarýnýn
tamamen durduðundan emin olunuz. Eðer alet güçlü
bir þekilde titremeye baþlarsa veya yabancý bir
maddeye çarptýysa aleti kapatýnýz ve fiþini prizden
çekiniz. Aletin zarar görüp görmediðini kontrol edniz.
Elektrik kablosu býçaktan uzak tutmaya özen
gösteriniz ve konumunu sürekli kontrol ediniz.
Alet kapatýldýktan sonra da motor birkaç saniye
daha döner. Býçaðý hiç bir zaman güç kullanarak
durdurmayý denemeyiniz.
Aletin bakýmý ve depolanmasý
•
Aleti kullanmadan önce zarar görmüþ kýsýmlarýnýn
olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hareketli tüm
kýsýmlarýn doðru monte edildiðinden ve birbirine
girmediðinden, hiç bir parçanýn kýrýk olmadýðýndan,
hiç bir koruma teçhizatýnýn ve anahtarlarýnýn arýzalý
olmadýklarýndan emin olunuz ve diðer olasý
arýzalarýn aletin doðru çalýþmasýný engelleyip
engellemeyeceðini kontrol ediniz. Aletin doðru
çalýþtýðýndan emin olunuz. Koruma teçhizatý veya
kapaðý arýzalý veya hiç olmayan aleti
kullanmayýnýz. Arýzalý bir parçasý olan aleti
kullanmayýnýz.
Açma/kapama
düðmesi
çalýþmayan aleti kullanmayýnýz. Arýzalý parçalarý
Kullaným
•
Arýzalý koruma teçhizatý veya muhafazasý olan
aletle hiç bir zaman çalýþmayýnýz. Güvenlik
teçhizatý elemanlarýndan olan çim toplama sepeti
yerinde deðilse de aletle hiç bir zaman
çalýþmayýnýz.
•
Aleti sadece gün ýþýðýnda veya çok iyi olan bir
sunni ýþýklandýrmada kullanýnýz.
•
Aleti yaðmura maruz býrakmayýnýz. Aleti nemli
5
•
•
•
•
•
•
Uzatma kablosunun kullanýmý
Bu aletin gücüne uygun olan ve sadece onaylanmýþ
uzatma kablolarý kullanýnýz (bkz. Teknik bilgiler). Uzatma
kablosu gerekli iþaretlenmeleri yapýlmýþ ve dýþ
kullanýma uygun olmalýdýr. Gücün kaybolmasýna sebep
olmadan 30 metre uzunluðunda 1,5 mm HO5W-F
uzatma kablosu kullanýlabilmektedir. Kullanýmdan önce
kablonun arýza durumunu, aþýnmýþlýðýný ve eskiliðini
kontrol ediniz.
Arýzalý veya zarar görmüþ uzatma kablolarýný deðiþtiriniz.
Kablo sarma makarasý kullanýyorsanýz kabloyu
makaradan tamamen çýkarýnýz.
daima tamir ettiriniz veya servislerimizde
deðiþtiriniz.
Kablonun arýza durumunu sýklýkla kontrol ediniz.
Eðer elektrik kablosu arýzalýysa onu olasý tehlikenin
önüne geçmek için yetkili tamir servisi
deðiþtirmelidir. Uzatma kablolarýný düzenli olarak
kontrol ediniz. Arýzalý olan uzatma kablolarýný hiç
vakit geçirmeden deðiþtiriniz.
Aletteki tüm civata, vida ve saplamalarý saðlam
bir þekilde sýkýlý olduðundan garantili bir iþleyiþ
olmasý açýsýndan emin olunuz.
Çim toplama sepetinin aþýnýp aþýnmadýðýný veya
arýzalý olup olmadýðýný kontrol ediniz, eðer
gerekliyse deðiþtiriniz. Aleti hiç bir zaman çim
toplama sepeti olmadan kullanmayýnýz.
Kullanýlmayan aleti kuru bir ortamda depolamak
gereklidir. Çocuklar aletin bulunduðu yere giriþ
imkanýna sahip olmamalýdýrlar.
Sadece uygun tiplerde yedek býçaklar kullanýnýz.
Sadece Black & Decker firmasýnýn tavsiye ettiði
yedek parça ve aksesuarlarý kullanýnýz.
Ýçindeliker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uyarý iþaretleri
Alet aþaðýdaki iþaretlerle donatýlmýþtýr:
Açma-kapama düðmesi
Güvenlik tetiði
Þalter kutusu
Üst kol
Alt kol
Çim toplama sepeti
Motor kapaðý
Tekerlekler
Montaj
Aleti kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu
okuyunuz.
Dikkat! Montajdan önce aletin kapalý ve fiþinin çekik
olduðundan emin olunuz.
Aleti yaðmura veya yüksek nemlere maruz
brakmayýnýz.
Kolun montajý (resim A)
Kolun alt kýsmý bir kaç sabitleme deliðine sahiptir,
bunlarýn yardýmýyla kolu size uygun kullanma
yüksekliðine ayarlayabilirsiniz.
•
Resme göre kolun (9) iki alt kýsmýný da vidalarý
(10), pullarý (11) ve somunlarý (12) kullanarak kolun
üst kýsmýna (4) sabitleyiniz.
Elektrik kablosu arýzalandýðýna fiþi prizden
çekiniz.
Diðer þahýslarýn
engelleyiniz.
aleti
kullanmasýný
Kolun çim kesme makinesine sabitlenmesi
(resim B)
•
Kolun alt kýsmýný (5) çim biçme makiesinde bulunan
deliklere (13) sokunuz.
•
Kolu deliklerde aþaðýya doðru sonuna kadar
bastýrýnýz.
•
Vidalarla (14) kolu sabitleyiniz.
Aletin ayar veya bakýmýný yapmadan önce
daima fiþini prizden çekiniz.
Aletin keskin köþelerine dikkat ediniz.
Kablonun sabitlenmesi (resim C)
Þebeke kablosunu kablo tutucular kullanarak
sabitlemek gereklidir.
•
Motora giden þalter kutusundan kabloya bir kablo
tutucu (15) sabitleyiniz. kablo tutucuyu kolun alt
kýsmýna (5) sabitleyiniz.
•
Þebeke gerilimi prizine giden þalter kutusundan
kabloya ikinci kablo tutucuyu (15) sabitleyiniz.
kablo tutucuyu kolun üst kýsmýna (4) sabitleyiniz.
Uyarý! Fiþi prize sokmadan önce kablonun kablo
tutuculara sahip olduðundan emin olunuz.
Kablonun býçaklara deðmemesine dikkat
ediniz.
Elektrik güvenliði
Aletin açýp kapama düðmesi, fiþini çekmeden veya
uzatma kablosunu çýkarmadan önce mutlaka kapalý
vaziyette olmalýdýr.
Çift yalýtým
Bu alet EN 60335’e göre çift yalýtýma sahiptir,
bu yüzden hiç bir topraklamaya gerek yoktur.
Þebeke geriliminin aletin tip etiketinde
yazýlanla ayný olup olmadýðýný devamlý kontrol
ediniz.
Çim toplama sepetinin montajý ve çim biçme
makinesine takýlmasý (resimler D1 ve D2)
•
Çim toplama sepetinin iki kýsmýný da karþýlýklý
dengeleyiniz (6) (resim D1).
•
Ýki kýsmý da bir birine doðru bastýrýnýz.
•
Kapaðý (16) kaldýrýn ve çim toplama sepetini
saplamalara (17) oturturunuz (resim D2).
Elektrik güvenliðini daha da yükseltmek için
diferansiyel koruma (30 mA) devresinde otomatik
anahtarlar da kullanýlabilmektedir.
6
Kullaným
Dikkat! Aleti hiç bir zaman çim toplama sepeti olmadan
kullanmayýnýz.
Dikkat! Makineniz en uygun hýzda çalýþmaktadýr. Aþýrý
yüklenmeyin.
Optimum çalýþma sonuçlarýnýn alýnmasý için
talimatlar
•
Eðer çim 10 cm’den uzunsa en iyi sonucu
alabilmek için iki kere biçiniz. Ýlk önce en yüksek
kesme yüksekliðinde, sonra düþük veya orta
yükseklikte biçiniz.
•
Optimum sonuçlar almak için çimleri sadece kuru
vaziyetteyken biçiniz.
Kesme yüksekliðinin ayarý (resim E)
Kesme yüksekliðinin ayarýný tekerleðin yüksekliðini
deðiþtirerek yapmak mümkündür.
Dikkat! Ayarlamaya geçmeden önce aletin fiþini
prizden çekiniz ve býçaðýn durmasýný bekleyiniz.
•
•
•
Tekerlekleri (8) onlarý emniyete alan
pozisyonundan gevþetiniz.
Tekerlekleri istenilen kesim yüksekliðine
ayarlayýnýz.
Gevþetilen pozisyondan tekerlekleri tekrar
emniyete alýnan pozisyona geri getiriniz ve tüm
tekerleklerin eþit yüksekliðine ayarlanmasýný
saðlayýnýz.
Bakým
Bu aletinizin geliþtirilmesi sýrasýnda uzun kullaným süresi
ve en düþük bakým masraflarý olmasý için çalýþýlmýþtýr.
Aletin devamlý mükemmel çalýþmasý düzenli temizliðini
gerektirmektedir.
•
Aleti temiz ve kuru tutunuz.
•
Havalandýrma deliklerini düzenli olarak temiz ve
kuru bir fýrçayla temizleyiniz.
•
Aletten kirlerin ve çimlerin temizlenmesi için
düzenli olarak keskin olmayan bir raspa kullanýnýz.
•
Aletin temizlenmesi için sadece hafif sabunlu su
ve nemli bez kullanýnýz. Hiç bir zaman alete sývý
girmesine ve aletin parçalarýnýn sývý içine
girmesine müsaade etmeyiniz. Çözücü ve
aþýndýrýcý içeren temizleyicileri kullanmayýnýz.
Açma ve kapama
Açma
•
Kolu iki elinizle saðlam bir þekilde tutarak aletin
ön kýsmý kalkacak þekilde onu biraz aþaðýya doðru
eðin.
•
Güvenlik tetiðini (2) basýlý tutarak açma/kapama
(1) düðmesini kendinize doðru çekiniz.
•
Güvenlik tetiðini serbest býrakýnýz.
•
Aleti eðik vaziyetten tekrar önceki pozisyonuna
döndürünüz.
Kapama
•
Açma/kapama
kapatabilirsiniz.
düðmesini
býrakarak
Býçaðýn bakýmý
•
Düzenli olarak býçaktan çimleri ve kirleri
temizleyiniz.
•
Bahçe sezonunun baþýnda özenle býçaðýn
durumunu kontrol ediniz.
•
Eðer býçak çok kör ise onu bileyiniz veya
deðiþtiriniz.
•
Eðer býçak aþýnmýþsa veya zarar görmüþse yeni
býçaðý aþaðýdaki gibi takýnýz.
aleti
Dikkat! Alet çalýþýrken tetiði sürekli basýlý kalacak þekilde
kilitlemeye çalýþmayýn.
Kesme (resimler F ve G)
Çim kesme makinesini optimum çalýþma neticeleri
elde etmeniz ve þebeke kablosunun kesilmesini
(yarýlmasýný) engelleyebilmeniz için aþaðýdaki tarife
göre kullanmanýzý tavsiye ediyoruz.
•
Þebeke kablosunu çimde bulunduðunuz konuma
yakýn koyun (resim F’de pozisyon 1).
•
Aleti yukarýda belirtilen þekilde açýnýz.
•
Resim F’ye göre ilerleyiniz:
•
1. pozisyondan 2. pozisyona hareket ediniz.
•
Saða doðru dönün ve 3 numaralý pozisyon
yönünde ilerleyiniz.
•
Sola doðru dönün ve 4 numaralý pozisyon
yönünde ilerleyiniz.
•
Ýhtiyaca göre yukarýda yazýlan aþamalarý tekrar
ediniz.
Býçaðýn deðiþimi (resim H)
Yedek býçaðý Black & Decker satýcýlarýnda bulabilirsiniz.
GR298 için A6244
GR348 için A6245
Dikkat! Aþaðýdaki güvenlik önlemlerine dikkat ediniz:
•
Býçak deðiþtirmeden önce aletin fiþini prizden
çekiniz ve býçaðýn durmasýný bekleyiniz.
•
Bir yerinizin kesilmemesi için dikkat ediniz. Býçaðý
tutmak için iþ eldivenleri veya bez kullanýnýz.
•
Sadece yukarýda belirtilen yedek býçaðý kullanýnýz.
•
Faný (18) çýkartmayýnýz.
Býçak deðiþimiyle ilgili:
•
Aleti yana yatýrýnýz.
•
Bir elinizle býçaðý (19) tutunuz.
•
Býçaðýn somunlarýnýn (20) gevþetilmesi ve
çýkarýlmasý için çim biçme makinesiyle birlikte
teslim edilen vida anahtarýný kullanýnýz.
•
Býçaðý deðiþtiriniz.
•
Somun ile altlýðý (daha önce monte edilmiþ ise)
tekrar takýnýz.
•
Býçaðýn somununu iyice sýkýnýz.
Dikkat! Resim G’de anlatýldýðý gibi kablo yönünde
ilerlemeyiniz.
Çim toplama sepetinin boþaltýlmasý
•
Kesilen çimin çim kesme makinesinin altýndan
atýldýðýný tespit ettiðinizde çim toplama sepetini
boþaltýnýz.
7
Arýzalarýn giderilmesi
AB uygunluk bildirisi
Eðer aletiniz düzenli ve doðru bir þekilde çalýþmýyorsa
aþaðýdaki talimatlara göre ilerleyiniz. Eðer bu þekilde
arýza giderilemiyorsa lütfen, Black & Decker yetkili
servisine baþvurunuz.
GR298/GR348
Black & Decker bu ürünlerin aþaðýdaki talimatlara ve
normlara uygun olarak tasarlandýðýný beyan etmektedir:
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 55014,
EN 60335, EN 61000, 2000/14/EWG,
çim biçme makinesi, L < 50 cm, ek VIII, no. 499
SHCH, L-5230 Sandweiler, Lüksemburg
2000/14/EWG’ye göre ölçülen aküstik basýncýn deðeri:
Dikkat! Devam etmeden önce fiþi prizden çekiniz.
Motordan ses geliyor ancak býçak hareket etmiyor.
•
Býçaðýn hareketini engelleyen maddeleri dikkatlice
çýkartýnýz.
LpA (aküstik basýnç)
LWA (aküstik güç)
LWA (garanti edilen)
EN 1032’ye göre elin/kolun
vibrasyonunun ölçülen deðeri
Hiç bir ses gelmiyor ve býçak hareket etmiyor.
•
Þebeke kablolarýnýn doðru baðlanýp baðlanmadýðýný
kontrol ediniz.
•
Þebeke sigortalarýný kontrol ediniz.
Çevre Korumasý
Garanti
Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu
yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti verir. Ayrýca bu garanti hiçbir þekilde garanti
ile ilgili kanuni haklarýnýzý ihlal etmez ve haklarýnýzý hiç
bir þekilde kýsýtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest
Ticaret Bölgesi EFTA ‘nýn üye ülkelerinde geçerlidir.
Bu kýlavuzda belirtilen listeden size en yakýn yetkili
tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Yada, Internet’te
Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve
satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný
öðrenebilirsiniz. Bu site: www.2helpU.com adresindedir.
Eðer bir Black & Decker ürünü, satýn alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalý malzeme ve iþçilik nedeniyle
bozulursa, müþteriye mümkün olabilecek en az sorunu
yaþatarak Black & Decker hatalý kýsýmlarý deðiþtirmeyi,
tamir etmeyi veya hasarlý aletleri deðiþtirmeyi kabul
eder; ancak bu belirtilenler þu durumlar dýþýnda
geçerlidir:
•
Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla
kullanýlmýþsa veya kiraya verilmiþse;
•
Ürün yanlýþ veya amaç dýþý kullanýlmýþsa;
•
Ürün yabancý nesnelerden, maddelerden veya
kaza sýrasýnda zarar görmüþse;
•
Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis
ekibinden baþkasý tarafýndan tamir edilmeye
çalýþýlmýþsa.
Teknik bilgiler
V
W
dak -1
cm
kg
GR298
230
900
3 000
30
15
< 2,0 m/saniye2
Kevin Hewitt
Mühendislik Bölümü Müdürü
Spennymoore,
County Durham DL 16
6JG ÝNGÝLTERE
Aletinizin deðiþtirilmesini istediðinizde veya
artýk kullanýlamaz duruma geldiðini
düþündüðünüzde ilk önce çevre korumasý
konusunu düþününüz. Black & Decker
servisleri eski Black & Decker aletlerinizi
alacak ve çevreye herhangi bir zarar
vermeyecek þekilde yok edeceklerdir. Bu
hizmet ücretsiz olarak saðlanmaktadýr.
Voltaj
Giriþ Gücü
Yüksüz Hýzý
Býçak Çapý
Aðýrlýk (kablosuz)
74 dB(A)
88 dB(A)
96 dB(A)
GR348
230
1 000
3 000
34
16
Garanti talebinde bulunmak için, satýcýya veya yetkili
tamir servisine satýn aldýðýnýza dair ispat sunmalýsýnýz.
Fatura ve garanti kartý gerekmektedir.
Bu kýlavuzda belirtilen adresteki yerel Black&Decker
ofisine baþvurarak size en yakýn yetkili tamir servisinin
yerini öðrenebilirsiniz. Ya da, Internet’te Black&Decker
yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý
hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz.
Bu site: www.2helpU.com adresindedir.
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Ýl
Servis Adý
Adres
Telefon
Adana
Adapazarý
Afyon
Alanya
Amasya
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Aydýn
Balýkesir
Bandýrma
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çorlu
Çorum
Denizli
Diyarbakýr
Düzce
Edirne
Elazýð
Erzincan
Eskiþehir
Fethiye
Gaziantep
Gaziantep
Gebze
Giresun
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýstanbul
Ýzmir
Ýzmir
Ýzmit
Kayseri
Konya
Konya
Malatya
Marmaris
Mersin
Mersin
K.Maraþ
Nevþehir
Samsun
Sývas
Tekirdað
Trabzon
Uþak
Pay Elektrik
Ferik Elektrik
Emekiþ Bobinaj
Abalýoðlu Bobinaj
Akotek Bobinaj Ticaret
Orhan Bobinaj
Yiðit Bobinaj
Çamuroðlu Bobinaj
E.B.A. Elektrik
Taciroðlu Bobinaj
Sunay Bobinaj
Küre Bobinaj
Tursam Elektrik
Er-Teknik
Surhan Bobinaj
Ümit Elektrik
Önder Teknik
Örsler Bobinaj
Gen-Mak
Yýldýz Makine
Efe Bobinaj
Kalender
Ümit Elektrik Makine
Meriç Bobinaj
Onarým Bobinaj
Karaþahin Bobinaj
Ken-Mak-San
Gülsoy Elektrik
Teknik Elektrik
Birlik Elektromekanik
Fýrat Dýþ Ticaret
Mert Elektrik Bobinaj Ltd.
Orijinal Elektrik
Tarýk Bobinaj
Boro Cývata
Yýlmaz Bobinaj
Cenker
Akýn Elektrik
Murat Bobinaj
Yavuz Bobinaj
Özer Bobinaj
Baþaran Teknik
Boro Cývata
Vedat Makine
Kahraman Bobinaj
Çiftgüç Elektrik
Akýþ Bobinaj
Bayraktar Elektrik
Kýyak Bobinaj
Makine Market
Zengin Bobinaj
Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No:30
C.Meydaný Cad Cevher Sk No 5
Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar
Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No.8
M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B
Yalýnç Sk No 17 Siteler
Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim
Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C
Sanayi Sitesi 682.Sk No.38
2.Sanayi Sitesi 3.Sk No.55
Anafartalar Cad No 51
Atatürk Cad No 104 Bandýrma
Uluyol Güzel Sk N0 31
Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No.60
Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No.56
Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu
G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No.83
Sedef Çarþýsý 9/10
Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A
Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO.10
Sanayi Sitesi 22.Blok No.5
Sanayi Sitesi II.Sk No.46
Sanayi Çarþýsý 767 sokak
Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/1
Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye
Þenyurt Cad No 35 Þahinbey
Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey
S.Orhan Mah. Menzilhane Cad. 1111.Sk. No.7 Gebze
Fatih Cad No 109
Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný
Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D.307-308 Karaköy
Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli
Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli
Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe
1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir
2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi
Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No 6
Eski San Bölgesi 5.Cad No.8
Karatay Sanayi Çiçekli Sk No 83
Karatay Sanayi Çobandede Sk No 20
Yeni San.Sit.2.cad No:95
Beldibi Cad. No.5/C
Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No.17
Piri reis Mah 1106/8
Yeni San. Sit.25.Çarþý No:24
Yenisanayi Sitesi 8.Blok No.53
Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B
Yeni Çarþý No.72 C
Þaraphane Yolu No.58
Rize Cad No 71 Deðirmendere
Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C
0322 351 12 95
0264 272 62 28
0272 212 11 32
0242 512 02 16
0358 218 71 19
0312 350 95 29
0312 395 05 37
0242 248 54 43
0242 345 36 22
0256 219 43 30
0266 241 88 71
0266 718 46 79
0224 255 69 67
0224 441 32 91
0286 213 24 52
0282 653 27 77
0364 224 35 00
0258 261 42 74
0412 236 07 07
0380 514 70 56
0284 225 35 73
0424 224 85 01
0446 224 08 01
0222 230 94 44
0252 612 27 42
0342 231 17 33
0342 232 67 06
0262 646 92 49
0454 216 43 98
0212 222 94 18
0212 252 93 43
0212 548 24 00
0212 515 67 71
0216 370 21 11
0232 469 80 70
0232 433 80 51
0261 335 18 94
0352 336 41 23
0332 235 64 63
0332 233 29 60
0422 336 39 53
0252 412 85 11
0324 238 02 52
0324 325 10 03
0344 236 29 68
0384 212 01 56
0362 238 07 23
0346 221 47 55
0282 262 75 60
0462 328 14 80
0276 227 27 46
10
BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI
Adana - Pay Elektrik
Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) 351 12 95
Ankara - Orhan Bobinaj
Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) 350 95 29
Bursa - Tursam Ltd. Þti.
Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) 255 69 67
Denizli - Örsler Bobinaj
Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) 261 42 74
Erzincan - Ümit Elektrik Makina
Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) 224 08 01
Gaziantep - Karaþahin Bobinaj
Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) 233 07 46
Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret
Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) 252 93 43
Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj
2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) 433 80 51
Ýzmit - Cenker Ticaret
Körfez Küçük Sanayi Sitesi No. 9 491B Blok Ýzmit Tel: (0262) 335 18 94
Trabzon - Makine Market
Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462) 328 14 80
Download PDF

advertising