D26410 | DeWalt D26410 SANDER instruction manual

505202-77 PL
D26410
2
3
SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA
Serdeczne gratulacje!
Deklaracja zgodności z normami UE
Dzi ękujemy z a z akupienie ur z ądzenia
f irmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
D EWALT stała się prawdziwie niezawodnym
par tnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
szlifierka mimośrodowa D26410 została
wykonana zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/
EWG, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Dane techniczne
Napięcie
(V)
Pobór mocy
(W)
Średnica stopy szlifierki (mm)
Częstotliwość
oscylacji
(obr/ min)
Amplituda oscylacji
(mm)
Masa
(kg)
D26410
D26410
230
400
150
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny
z wytycznymi Unii Europejskiej 86/188/EWG
oraz 98/37/EWG i został zmierzony według
normy EN 50144:
Poziom ciśnienia akustycznego 77,3 dB(A)*
Moc akustyczna
90,3 dB (A)
* Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy
4000 - 10000
3/6
2,7
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane
napięciem 230 V
10 A
Zakładaj odpowiednie słuchawki ochronne.
Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
według normy EN 50144: 5 m/s2
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
zawar tych w niniejszej instrukcji,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
11.03.2004
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo pożaru
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo wybuchu
Pr z y ko r z y s t a n i u z e l e k t r o n a r z ę d z i
przestrzegaj obowiązujących przepisów
bhp, by zminimalizować ryzyko porażenia
prądem elektrycznym, wywołania pożaru
i doznania urazu ciała. Przed użyciem
narzędzia przeczytaj podane niżej
wskazówki bezpieczeństwa.
Przechowuj tę instrukcję na wypadek,
gdyby znów była kiedyś potrzebna.
4
Wskazówki ogólne
1
2
3
4
5
6
7
8
Utrzymuj porządek w miejscu pracy
Niepor z ądek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia
Nie wystawiaj szlifierki na działanie
deszczu. Nie używaj jej w wilgotnym
lub mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy (250 - 300 luks).
Nie włączaj elektronarzędzia w miejscach,
gdzie w ystępuje niebezpieczeńst wo
pożaru bądź wybuchu, jak na przykład
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca
pracy!
Nie dopuszczaj dzieci, osób postronnych
ani zwierząt do miejsca pracy i pilnuj, by nie
dotykały szlifierki ani kabla sieciowego.
Zakładaj odpowiednią odzież
ochronną
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż
mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części szlifierki. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę ochronną.
Przy pracy na wolnym powietrzu godne
polecenia są rękawice ochronne i obuwie
na szorstkiej podeszwie.
Ochrona osobista
Z awsze zak ł adaj okular y ochronne
i maskę przeciwpyłową, jeżeli podczas
pracy w powietrze jest wzbijany pył lub
drobiny obrabianego materiału. Gdy są one
gorące, ubierz żaroodporny fartuch. Przy
wysokim poziomie ciśnienia akustycznego
lub nieprzyjemnym hałasie załóż specjalne
słuchawki ochronne. Nie zapomnij o kasku
ochronnym.
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. W ekstremalnych warunkach
zastosowania (na przykład duża wilgotność, unoszenie się pyłu metalowego itp.)
bezpieczeństwo elektryczne można zwiększyć przez zastosowanie transformatora
separującego lub wyłącznika ochronnego
różnicowo-prądowego.
Zachowuj stabilną postawę
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Zawsze zachowuj uwagę
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj
9
10
11
12
13
14
5
rozsądnie. Nie używaj szlifierki, gdy jesteś
zmęczony.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot
U ż y w a j u r z ą d z e ń m o c u j ą c yc h l u b
imadła do przytrzymywania przedmiotu
obrabianego. Gdy przedmiot ten jest
dobrze zamocowany, możesz obsługiwać
szlifierkę dwiema rękami.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu!
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi
Przed załączeniem sprawdź, czy zostały
wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Przedłużacz
Przed użyciem sprawdź przedłużacz
i wymień go w razie wykrycia uszkodzenia.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu i odpowiednio
oznakowane przedłużacze.
Uży waj odpowiednich narzędzi
roboczych
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie szlifi erki zgodne z przeznaczeniem.
Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych
narzędzi roboczych ani przystawek. Optymalną jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz tylko przy użyciu właściwego
narzędzia. Nie przeciążaj szlifierki.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek
i wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji
lub w ykony wanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem produktu może
doprowadzić do wypadku.
Kontroluj szlifierkę pod względem
uszkodzeń
Przed użyciem sprawdź szlifierkę i kabel
sieciowy, czy są całkowicie sprawne.
Nie zapomnij przy tym o ruchomych
elementach. By zapewnić nienaganną
pracę elektronarzędzia, wszystkie części
muszą być prawidłowo zamontowane,
a uszkodzone elementy i urządzenia
zabezpieczające naprawione lub
w ymienione. W żadnym w ypadku
nie uż y waj szlif ierki z niesprawnym
w y ł ąc znik iem c z y też jak imkolwiek
innym wadliwym elementem. W razie
potrzeby zleć wymianę autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu D EWALT. Nie
próbuj samemu naprawiać szlifierki.
15 Wyjmuj wtyczkę sieciową
Wyłącz szlifierkę, odczekaj, aż się zatrzyma, i dopiero wtedy opuść miejsce pracy.
W razie nieużywania elektronarzędzia,
przed rozpoczęciem wykonywania prac
konserwacyjnych i przy wymianie narzędzia roboczego bądź jakiejkolwiek innej
części wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
16 Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego załączenia
Szlifierki przyłączonej do sieci nie przenoś
z palcem opartym na wyłączniku. Przy
przyłączaniu kabla zasilającego do sieci
najpierw upewnij się, czy elektronarzędzie
jest wyłączone.
17 Ostrożnie obchodź się z kablem
Nie przenoś szlifierki za kabel ani nie
używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
18 B e z p i e c z n i e p r z e c h o w u j s w o j e
narzędzia!
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w suchym, niedostępnym dla dzieci
miejscu.
19 Starannie konserwuj swoje narzędzia
O str z i utr z ymuj w c z ysto ś c i swoje
nar zę dzia, gdy ż jest to war unkiem
bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do
instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi.
Wszystkie rękojeści i wyłączniki powinny
być suche, czyste, niezabrudzone olejem
ani smarem.
20 Naprawy:
Opisywana szlifierka jest zgodna z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy. Naprawy zlecaj tylko autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu
firmy D EWALT. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych do
tego specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych; w przeciwnym razie
użytkownik naraża się na nieprzewidywalne konsekwencje.
ści. Dla ochrony przed trującymi pyłami
i parami zakładaj specjalną maskę
przeciwpyłową i upewnij się, czy także
inne, znajdujące się w pobliżu osoby
są wystarczająco zabezpieczone.
UWAGA! Szlifierka nie jest przeznaczona do szlifowania powierzchni
gipsowych.
•
Metale zawierające żelazo szlifuj tylko
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie używaj szlifierki w pobliżu
palnych cieczy, gazów ani pyłów. Iskrzenie
lub gorące cząstki obrabianego materiału
mogą spowodować zapalenie się wybuchowych substancji.
Szlifowanie pomalowanych powierzchni
Przy szlifowaniu pomalowanych powierzchni
przestrzegaj ogólnie obowiązujących zasad,
a w szczególności następujących punktów:
1 Do odsysania pyłu w miarę możliwości
używaj odkurzacza przemysłowego.
2 Szczególną ostrożność zachowuj przy
szlifowaniu powierzchni pomalowanych
farbami z domieszką ołowiu:
• Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet
ciężarnych do miejsca pracy.
• Każda osoba przebywająca w miejscu
pracy szlifierki musi założyć specjalną
maskę przeciwpyłową, by chronić
uk ł ad o ddec how y pr ze d py ł ami
i parami z farb ołowiowych.
• W miejscu pracy nie wolno jeść, pić ani
palić.
3 Drobiny pyłu i inne odpady pozostałe
po szlifowaniu fachowo likwiduj zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska.
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 szlifierka mimośrodowa
1 kaseta na worek pyłowy
1 worek pyłowy
1 zestaw krążków papieru ściernego
1 instrukcja obsługi
1 rysunek szlifierki w rozłożeniu na części
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy szlifierek
•
Przy szlifowaniu określonych rodzajów
drewna (jak np. buk, dąb) i metali, które
mogą wytwarzać trujące pyły, przedsiębierz szczególne środki ostrożno-
•
6
Sprawdź, czy szlifierka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed użyciem szlifierki uważnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
z sześcioma otworami.
• Połóż szlifierkę na stole stopą (5) do
góry.
• Przyłóż papier ścierny bezpośrednio do
stopy (5).
• Trzymając stopę (5) jedną ręką, zgraj ze
sobą otwory do odsysania pyłu (9).
Opis (rys. A)
Szlifierka mimośrodowa D26410 jest przeznaczona szybkiego szlifowania drewna, metali
i tworzyw sztucznych w zastosowaniach profesjonalnych.
1 Wyłącznik
2 Przycisk blokujący wyłącznik w trybie
pracy ciągłej
3 Nastawnik prędkości
4 Dodatkowa rękojeść
5 Stopa szlifierki
6 Przycisk blokujący ruchu
mimośrodowego
7 Kaseta na worek pyłowy
8 Worek pyłowy
Regulacja przedniej rękojeści (rys. C)
Pr zednią rękojeść można ustawić
w najdogodniejszej dla siebie pozycji.
• Poluzuj pokrętło (10) w środku przedniej
rękojeści (4).
• Zdejmij rękojeść z obudowy szlifierki
i przyłóż ją w jednej z pozycji mocowania.
• Sprawdź, czy rękojeść jest prawidłowo
usytuowana.
• Dokręć pokrętło.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Regulacja mimośrodowości (rys. D)
Można nastawić następujące amplitudy
oscylacji:
3 mm do obróbki wykańczającej
6 mm do szlifowania zgrubnego
• Naciśnij przycisk blokujący (6).
• Obróć stopę szlifi erki (5) w lewo aż do
zablokowania ruchu mimośrodowego.
• Obróć stopę szlifierki o następne pół
obrotu aż do ustalenia stopy w żądanej
pozycji.
• Zwolnij przycisk blokujący.
Szlifierka D E WALT jest podwójnie
zaizolowana zgodnie z normą
EN 50144 i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mogą
być wymieniane wyłącznie przez specjalistę
elektryka. Wysłużony kabel sieciowy lub
wtyczkę należy następnie fachowo zlikwidować
zg o dni e z o b ow i ą zuj ą c y mi pr zepi s ami
o ochronie środowiska naturalnego.
Zastosowanie elektronicznego nastawnika
prędkości (rys. A)
Prędkość można nastawiać bezstopniowo
o d 4 0 0 0 d o 10 0 0 0 m i n -1 z a p o m o c ą
elektronicznego nastawnika (3).
• Obróć pokrętło, nastawiając prędkość
odpowiednią do danego pr z ypadku
zastosowania. Prawidłowe ustawienie
jest kwestią doświadczenia.
• Na ogó ł t wardszy materiał w ymaga
większej prędkości.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór
mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane
techniczne). Jego minimalny przekrój powinien
wynosić 1,5 mm2. Zawsze całkowicie odwijaj
kabel z bębna.
Montaż i regulacja
Odsysanie pyłu (rys. E)
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Pr zy szlifowaniu drewna zawsze
powstaje pył. Odsysaj go, korzystając
z wor ka py ł owe g o, k tór y zo st a ł
wykonany zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi do emisji pyłów.
Zakładanie krążków papieru ściernego
(rys. B)
Szlif ier ka ta w ymaga krą żków papier u
ściernego na rzepy o średnicy 6” (150 mm)
7
Przy szlifowaniu metali nie używaj
worka pyłowego ani odkur zacza
przemysłowego bez odpowiedniej
osłony przeciwiskrowej.
•
•
•
•
•
Włóż worek pyłowy (8) do kasety (7) tak,
jak pokazano na rysunku.
Przyłóż kasetę (7) do króćca wylotowego
szlifierki (11).
Obróć cał y zespó ł w prawo, by
zabezpieczyć go w swym położeniu.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy D EWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Instrukcja obsługi
•
•
•
•
Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Nigdy nie zapominaj o wystarczającym zabezpieczeniu wszystkich
szlifowanych materiałów.
Przy szlifowaniu tylko lekko dociskaj szlifierkę. Nadmierny docisk
nie polepsza jakości szlifowania,
zwiększa obciążenie elektronarzędzia i łatwo doprowadza do
zerwania papieru ściernego.
Unikaj przeciążania szlifierki.
Wymiana stopy szlifierki i tarczy ograniczającej prędkość obrotową (rys. F)
Zarówno stopa szlifierki (5), jak i tarcza
ograniczająca prędkość obrotową (15) stanowią
części zużywalne. Stopę należy wymienić,
gdy wykaże wyraźne objawy zużycia. Tarczę
ograniczającą prędkość obrotową należy
wymienić, gdy prędkość stopy na biegu
jałowym znacznie wzrośnie.
• Wyjmij w t yczkę kabla z gniazda
sieciowego.
• Wykręć śrubę z łbem walcowym
o gnieździe sześciokątnym (14) i zdejmij
stopę szlifierki.
• Wymień stopę (5) i/lub tarczę ograniczającą
prędkość obrotową (15), a następnie
dokrę ć śr ubę (14); z wróć pr z y t ym
uwagę na prawidłowe położenie tarczy
ograniczającej prędkość obrotową.
W ż a d ny m w y p a d k u n i e s z l i f u j
magnezu!
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
•
•
Wlot worka pyłowego (12) ostrożnie
ściągnij z wylotu kasety (13) i wyjmij worek
(8).
W podobny sposób załóż nowy worek
pyłowy.
By załączyć szlifierkę, naciśnij wyłącznik
(1).
By załączyć szlifierkę na stałe, naciśnij
przycisk blokujący wyłącznika (2).
By wyłączyć szlifierkę, ponownie naciśnij
wyłącznik.
Szlifowanie (rys. A)
•
•
•
•
Rozpocznij pracę od szlifowania papierem
gruboziarnistym.
Ponieważ szlifierka pozostawia niewielkie
ślady we wszystkich kierunkach, nie ma
potrzeby szlifowania wzdłuż słojów.
Regularnie kontroluj wynik pracy.
Po zakończeniu szlifowania zawsze
wyłączaj elektronarzędzie. Wtyczkę kabla
wyjmuj z gniazda sieciowego tylko po
uprzednim wyłączeniu szlifierki.
Smarowanie
Szlifierka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
• Gdy szlifierka była używana bez worka
pyłowego ze względu na szlifowanie
metali, oczyść ją sprężonym powietrzem
o niskim ciśnieniu.
Wymiana worka pyłowego (rys. E)
Dla zapewnienia wydajnego odsysania pyłu
worek pyłowy wymieniaj po wypełnieniu go do
ok. 1/3 objętości.
8
Ochrona środowiska
S e l e k t y w n a z b i ó r k a o d p a d ó w.
Produktu tego nie wolno wyrzucać
do normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
pr o duk tów i o p akowa ń niek tó re
mater ia ł y m o g ą być o dz yskane
i ponownie w ykor zystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektr ycznych ur ządzeń powszechnego
użytku sprzedawcy, u którego produkt został
zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i ut ylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy D EWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także w internecie
pod adresem: www.2helpU.com.
9
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063564 - 05-05-2008
10
D26410 - - - - A
SANDER 1
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising