D26410 | DeWalt D26410 SANDER instruction manual

372000 - 38 EST
D26410
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
13
16
2
1
3
4
xxxx
xx xx
7
8
6
5
17
A
9
4
10
5
B
C
3
6
5
D
12
11
E
4
8
13
7
14
5
15
F
16
4
G
5
EESTI KEEL
EKSTSENTRIKLIHVIJA
D26410
Õnnitleme!
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on väljalülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Olete valinud DEWALT-i tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Tehnilised andmed
Pinge
Suur-Britannia ja Iirimaa
Tüüp
Sisendvõimsus
Padja diameeter
Ringid
Ringi diameeter
Kaal
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu
määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA helivõimsuse
määramatus)
W
mm
min-1
mm
kg
D26410
230
230/115
1
400
150
4000 – 10 000
3/6
2,7
dB(A)
V
V
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit,
peatoide
Ühendkuningriik
ja Iirimaa
230 V tööriist
13 amprit,
pistikus
83
Ühendkuningriik
ja Iirimaa
115 V tööriist
15 amprit,
pistikus
dB(A)
dB(A)
3
92
Mõisted: Ohutusjuhised
dB(A)
4
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus h
m/s²
h=
Määramatus K = m/s²
4,6
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt EN60745 toodud standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
6
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte
vältida, lõppebsurma või raske
kehavigastusega..
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohuolukorda, kui seda ei väldita, võib
see lõppeda surma või raskete
kehavigastustega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab praktikale, mis ei ole
seotud kehavigastustega, kuid kui
seda ei väldita,võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu
Tähistab tuleohtu
Tähistab plahvatusohtu.
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
D26410
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Samuti vastavad tooted direktiivile
2004/108/EC. Lisainfo saamiseks palun
kontakteeruge DEWALT-IGA allpool asuval aadressil
või viidake kasutusjuhendi tagaküljel olevale
informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALT-I nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
19.10.2009
HOIATUS. Vähendamaks vigastus-riski
lugege tähelepanelikult instruktsiooni.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS. Kui ei järgita kõiki
hoiatusi ja juhiseid, võib see lõppeda
elektrišoki, tulekahju ja/või tõsise
vigastusega.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
c)
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapter-pistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete on
maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage lekkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid,
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
7
EESTI KEEL
d)
e)
f)
g)
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista sõrm lülitil või ühendades
vooluvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis
kutsub esile õnnetusi.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge upitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Selline käitumine
vähendab riski masina ettenägematu
käivitumise näol.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Mitte lubada tööriista kasutada inimestel
kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid
terved ja kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused
8
f)
g)
on põhjustatud halvasti hooldatud tööriista
tõttu.
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Lihvide täiendavad ohutuseeskirjad
HOIATUS. Mõnede materjalide (nt
pöök, tamm) ja metalli lihvimisel
olge eriti ettevaatlik; need materjalid
võivad tekitada mürgist tolmu. Kandke
tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks
tolmu ja aurude eest; veenduge, et
tööalale sisenevad isikud oleks samuti
kaitstud.
HOIATUS. Roostetanud metalli lihvige
ainult hästi ventileeritud keskkonnas.
Ärge käitage seda tööriista
kergestisüttivate vedelike, gaaside või
tolmu läheduses. Lihvimisel tekkida
võivad sädemed, kuumad osakesed
või mootori harjakesed võivad süüdata
süttivaid materjale.
Värvi lihvimine
•
•
•
HOIATUS. Värvi lihvimisel järgige
kohalduvaid regulatsioone. Pöörake
erilist tähelepanu järgnevale:
Võimalusel kasutage tolmu kogumiseks
tolmueemaldusseadet.
Olge eriti ettevaatlik pliipõhiste värvide
lihvimisel:
– Ärge laske tööalale lapsi ega rasedaid
naisi.
– Kõik isikud, kes sisenevad tööalale,
peaksid kandma tolmumaski, mis on
mõeldud kaitseks pliipõhiste värvide
tolmu ja auru eest.
– Ärge sööge, jooge ega suitsetage
tööalal.
Kõrvaldage ohutult tolmuosakesed ja muud
jäätmed.
EESTI KEEL
Muud riskid
5. Lihvimispadi
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
7. Tolmukoti raam
– Kuulmiskahjustused
– Lendavates osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad käitamisel
kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastuste oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOON. A)
Andmekood (17), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
2010 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 ekstsentriklihvija
1 tolmukoti raam
1 tolmukott
1 liivapaberi leht
1 kasutusjuhend
1 detailjoonis
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. A)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
1. Käivituslüliti
2. Lukustusnupp
6. Ringlihvija lukustusnupp
8. Tolmukott
ETTENÄHTUD OTSTARVE
Teie ekstsentriklihvija D26410 on mõeldud puidu,
metalli ja plasti kiireks lihvimiseks professionaalses
töökeskkonnas.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need lihvijad on professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Veenduge alati, et akupinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTI tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vajad.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui toitekaabel on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTI hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik,
toimige järgmiselt.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
3. Kiiruseregulaator
4. Eesmine käepide
9
EESTI KEEL
Pikendusjuhtme kasutamine
1. Vajutage lukustusnuppu (6).
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud pikendusjuhet, mis sobib selle
tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhtme suurus on 1
mm2; maksimaalne lubatud pikkus on 30 m.
3. Keerake lihvimispatja poole pöörde võrra
edasi, kuni see lukustub soovitud seadesse.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Lihvimisketaste paigaldamine
(joonis B)
Tööriist kasutab 150mm (6”) takjakinnitusega
lihvimiskettaid, millele on 6 avaga
tolmueraldusmuster.
1. Asetage tööriist lauale, .lihvimispadi (5)
ülevalpool.
2. Asetage lihvimisketas otse lihvimispadjale.
3. Hoidke lihvimispatja (5) ühe käega ja teise
käega joondage tolmueraldusavad (9).
Eesmise käepideme reguleerimine (joonis C)
Parema juhitavuse tagamiseks on eesmine
käepide reguleeritav.
1. Vabastage nupp (10), mis asub eesmise
käepideme (4) keskel.
2. Võtke tööriista küljest käepide ja asetage see
sobivasse paigaldusasendisse.
3. Kontrollige, et käepide oleks korralikult omal
kohal.
4. Pingutage nupp.
Ringlihvija reguleerimine (joonis D)
Ringlihvijat saab seadistada järgnevatele
seadetele:
3 mm viimistlemiseks
6 mm jämedaks lihvimiseks
10
2. Keerake lihvimispatja (5) vastupäeva kuni
ringlihvija lukustub oma kohale.
4. Vabastage lukustusnupp.
Elektrooniline
kiirusregulaatori seadistamine
(joon. A)
Kiirust on võimalik seadistada vahemikus 4000
– 10 000 min-1 kasutades selleks elektroonilist
kiirusregulaatorit (3).
1. Keerake elektrooniline kiirusregulaator
soovitud tasemele. Oskus tööriista seadistada
tuleb kogemustega.
2. Tavaliselt vajavad kõvemad materjalid
kõrgemat seadistust.
Tolmueemaldus (joon. E)
HOIATUS. Kuna puidutöö lihvijaga
tekitab tolmu, kasutage alati tolmukotti,
mis vastab tolmu tekkega seotud
direktiividele.
HOIATUS. Ärge kasutage metalli
lihvimisel ilma sobiva sädemekaitsmeta
tolmueemaldajat või tolmukotti.
1. Paigaldage tolmukott (8) raami (7) nagu
näidatud.
2. Kinnitage raam (7) tolmu väljalaskeavasse
(11).
3. Lukustamiseks keerake seadist päripäeva.
TOIMIMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Alati järgi turvalisusnõudeid
ja eeskirju.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
HOIATUS.
• Veenduge, et lihvitavad materjalid
on korralikult kinnitatud.
• Rakendage töödetailile ainult
kerget survet. Liigne surve ei
paranda lihvimistulemust, kuid võib
põhjustada masina ülekoormust ja
EESTI KEEL
lihvimistarviku purunemist.
• Vältige ülekoormust.
HOIATUS. Ärge lihvige magneesiumi!
Õige käte asend (joon. G)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilisi liikumisi.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on eesmisel
käepidemel (4) ja teine käsi põhikäepidemel (16).
Sisse- ja väljalülitamine (joonis
A)
Sisselülitamine: vajutage sisse-/väljalülitamise lülitit
(1).
Pidevaks käitamiseks vajutage lukustusnuppu (2).
Väljalülitamine: vajutage uuesti sisse-/
väljalülitamise lülitit.
Lihvimine (joon. A)
Alustage lihvimist jämeda liivapaberiga.
Kuna tööriist jätab pisikesi kraapimisjälgi kõikides
suundades, pole vajalik lihvimiseks kasutada
teralist paberit.
Kontrollige oma tehtud tööd iga natukese aja
tagant.
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja korrapäraselt puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Lihvimispadja ja ketta kiirusepiiraja ketta vahetamine
(joon. F)
Nii lihvimispadi (5) kui ka ketta kiirusepiiraja
(15) on kulumaterjalid. Lihvimispadi tuleb välja
vahetada siis, kui kulumisjäljed on silmatorkavad.
Kiiruspiiraja ketas vajab vahetamist siis, kui
lihvimispadja kiirus tõuseb märgatavalt padja
tõstmisel töödetaililt.
1. Ühendage tööriist lahti.
2. Vabastage pesakruvi (14) ja eemaldage padi.
3. Asendage lihvimispadi (5) ja/või kiiruspiiraja
ketas (15), pingutage pesakruvi (14);
veenduge, et kiiruspiiraja ketas on õigesti
joondatud.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust eemaldamist
lülitage tööriist välja.
Tolmukoti asendamine
(joon. E)
Efektiivseks tolmueemalduseks asendage
tolmukott siis, kui see on täitunud ühe kolmandiku
jagu.
1. Tõmmake ettevaatlikult tolmukoti ava (12)
välja raami avast (13) ja eemaldage tolmukott
(8).
2. Paigaldage tolmukott järgides ülal toodud
juhiseid.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures. Et
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
heakskiidetud kaitseprille ja tolmumaski
kui teostate seda sorti protseduure.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
11
EESTI KEEL
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
• Pärast seda, kui tööriista on kasutatud metalli
lihvimiseks ilma tolmukotita, puhastage tööriist
kasutades madala rõhuga õhku.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi lisaseadmeid, peale
DEWALTI poolt pakutavaid, ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
võib selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALTI soovitatud lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie
DEWALTi toode on muutunud kasutuks või
vajab väljavahetamist, ärge kõrvaldage seda
koos olmeprügiga. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja
pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА
D26410
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D26410
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Диаметр подошвы
Частота колебаний
Амплитуда колебаний
Вес
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
В
Вт
мм
кол./мин.
мм
кг
230
1
400
150
4,000 - 10,000
3/6
2,7
дБ(А)
83
дБ(А)
дБ(А)
3
92
дБ(А)
4
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
4,6
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
230 В 10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может
привести к повреждению
инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Опасность взрыва.
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
09
D26410
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
19.10.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
14
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
РУССКИЙ ЯЗЫК
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
16
f)
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
шлифмашинами
ВНИМАНИЕ: Соблюдайте
особую осторожность при
шлифовании некоторых сортов
дерева (например, бука, дуба)
и металла, которые могут
быть источниками токсичной
пыли. Надевайте респиратор,
специально разработанный для
защиты от токсичной пыли
и паров, и следите, чтобы лица,
находящиеся в рабочей зоне, также
были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
ВНИМАНИЕ: При шлифовании
черных металлов используйте
инструмент только в помещениях,
имеющих достаточную
вентиляцию. Не используйте
инструмент вблизи от горючих
жидкостей, газов или пыли.
Искры или раскаленные частицы,
образующиеся в результате
шлифования или искрение
щеток электродвигателя могут
вызвать воспламенение горючих
материалов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Шлифование окрашенных
поверхностей
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Шлифование
окрашенных поверхностей
производите в соответствии
с действующими нормами
и правилами. Особое внимание
уделяйте следующим моментам:
Для пылеотвода используйте, по
возможности, пылесос.
Соблюдайте особую осторожность при
удалении краски, которая может иметь
свинцовую основу:
– Не позволяйте детям или
беременным женщинам находиться
в рабочей зоне.
– Все лица, находящиеся в рабочей
зоне, должны надевать респиратор,
специально разработанный для
защиты от пыли и испарений
свинцовых красок.
– Не принимайте пищу, не пейте и не
курите в рабочей зоне.
Удаляйте частицы пыли и прочие
отходы безопасным для окружающей
среды способом.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить.К ним относятся:
– Ухудшение слуха
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А)
Код даты (17), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Эксцентриковая шлифмашина
1 Каркас пылесборника
1 Пылесборник
1 Лист шлифовальной бумаги
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
1. Клавиша пускового выключателя
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Дисковой регулятор скорости
4. Передняя рукоятка
5. Шлифовальная подошва
6. Кнопка блокировки эксцентрика
7. Каркас пылесборника
8. Пылесборник
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша эксцентриковая шлифовальная машина
D26410 предназначена для профессионального
шлифования древесины, металла и пластика.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные шлифмашины являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающей
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
18
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Крепление шлифовальной
бумаги (Рис. В)
С данной шлифмашиной используется
шлифовальная бумага в виде круга диаметром
150 мм, с креплением на липучке и 6-ю
отверстиями для всасывания пыли.
1. Положите инструмент на стол, подошвой
(5) вверх.
2. Положите круг шлифовальной бумаги
непосредственно на подошву.
3. Удерживая одной рукой подошву (5),
совместите с ней отверстия (9) для
всасывания пыли.
Регулировка передней
рукоятки (Рис. С)
Можно изменить положение передней рукоятки
для более удобного управления шлифмашиной.
1. Отвинтите винт (10), расположенный
в центре передней рукоятки (4).
2. Снимите рукоятку с шлифмашины
и установите ее в одном из
предусмотренных положений.
3. Убедитесь, что рукоятка установлена
правильно.
4. Завинтите винт.
Регулировка движения
эксцентрика (Рис. D)
Движение эксцентрика можно регулировать
в следующих пределах:
3 мм - для чистовой обработки
6 мм - для грубого шлифования.
1. Нажмите кнопку блокировки эксцентрика
(6).
2. Поверните шлифовальную подошву (5)
в направлении против часовой стрелки,
до ощущаемой фиксации эксцентрика
в неподвижном положении.
3. Поверните шлифовальную подошву еще
на пол-оборота, до ощущаемой фиксации
шлифовальной подошвы в необходимом
положении.
4. Отпустите кнопку блокировки эксцентрика.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Настройка дискового
электронного регулятора
скорости вращения (Рис. А)
• Следите, чтобы все
обрабатываемые заготовки
были надежно зафиксированы на
месте.
При помощи дискового электронного
регулятора (3) можно устанавливать скорость
в диапазоне 4,000–10,000 колебаний в минуту.
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Чрезмерное
прижимное давление не
улучшает качество шлифования,
но приводит к перегрузкам
инструмента и быстрому
истиранию абразивной ленты.
1. Поверните регулятор и установите его
на необходимый уровень. Правильное
регулирование достигается по
приобретении определенного опыта.
2. Как правило, чем тверже обрабатываемый
материал, тем выше частота колебаний.
Пылеотвод (Рис. Е)
ВНИМАНИЕ: Поскольку при
обработке шлифмашиной
древесины происходит постоянное
выделение пыли, всегда
устанавливайте пылесборник,
разработанный в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
ВНИМАНИЕ: При шлифовании
металлических поверхностей не
используйте пылесборник или
пылесос без соответствующих
средств искрозащиты.
1. Установите пылесборник (8) в каркас (7),
как показано на рисунке.
2. Вставьте каркас (7) в выпускное отверстие
пылеотвода (11).
3. Поверните блок пылесборника по часовой
стрелке до полной фиксации.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
• Избегайте перегрузки.
ВНИМАНИЕ: Не допускается
шлифование магния!
Правильное положение рук
во время работы (Рис. G)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за переднюю рукоятку
(4), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (16).
Включение и выключение
(Рис. А)
Включение: Нажмите клавишу пускового
выключателя (1).
Для непрерывного режима работы, также
нажмите кнопку блокировки пускового
выключателя (2).
Выключение: Снова нажмите клавишу
пускового выключателя.
Шлифование (Рис. А)
Начинайте шлифование бумагой с самым
крупным абразивным зерном.
Поскольку шлифмашина оставляет небольшие
царапины во всех направлениях, нет
необходимости шлифовать вдоль волокон
древесины.
ВНИМАНИЕ:
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
С небольшими промежутками проверяйте
качество работы.
1. Отключите инструмент от источника
питания.
Всегда выключайте электроинструмент после
окончания работы и перед отключением от
электросети.
2. Отвинтите винт с шестигранной головкой
(14) и снимите шлифовальную подошву.
Замена пылесборника
(Рис. Е)
Для эффективного удаления пыли,
заменяйте пылесборник при его наполнении
приблизительно на одну треть объема.
1. Осторожно вытяните входное отверстие
(12) пылесборника из выпускного отверстия
каркаса (13) и снимите пылесборник (8).
2. Установите новый пылесборник, следуя
приведенным выше инструкциям.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Замена шлифовальной
подошвы и диска
ограничения частоты
колебаний (Рис. F)
Подошва (5) и диск ограничения частоты
колебаний (15) быстро изнашиваются. При
появлении явных признаков износа, подошву
необходимо заменить. Диск ограничения
частоты колебаний подлежит замене, если на
холостом ходу чрезмерно возрастает частота
колебаний подошвы.
20
3. Установите новую подошву (5) и/или
новый диск (15), затем затяните винт
(14), обращая внимание на правильное
положение диска ограничения частоты
колебаний.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
• После использования шлифмашины для
шлифования металла без пылесборника,
очистите шлифмашину слабым потоком
сжатого воздуха.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
РУССКИЙ ЯЗЫК
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00201402 - 08-03-2013
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
EESTI KEEL
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
D26410
EKSTSENTRIKLIHVIJA 1 / ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 1
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising