D26410 | DeWalt D26410 SANDER instruction manual

544666-26 SK
Preložené z pôvodného návodu
D26410
16
2
1
3
4
xxxx
xx xx
7
6
5
17
A
9
4
5
B
2
C
10
8
6
5
D
12
11
8
13
7
E
3
14
5
15
F
16
4
G
4
EXCENTRICKÁ BRÚSKA
D26410
Blahoželáme Vám!
predĺžiť čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu.
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu
vibrácií by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode, ale nevykonáva žiadnu prácu.
Počas celkového pracovného času sa
tak môže čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne skrátiť.
Technické údaje
Napájacie napätie
V
Veľká Británia & Írsko V
Typ
Príkon
W
Priemer podložky
mm
Počet kmitov
min-1
Priemer kmitu
mm
Hmotnosť
kg
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický tlak)
dB(A)
KWA (odchýlka akustického
tlaku)
dB(A)
D26410
230
230/115
1
400
150
4000 - 10000
3/6
2,7
83
m/s²
m/s²
Poistky:
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej
sieti
Veľká Británia
a Írsko
Náradie 230 V 13 A v zástrčke
prívodného kábla
3
92
Veľká Británia
a Írsko
4
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) určená podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
ah =
Odchýlka K =
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktorá chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržiavanie rúk v teple, organizácia
spôsobov práce.
4,6
1,5
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však
náradie používa na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo ak
sa nerobí dostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa
môže počas pracovného času značne
Náradie 115 V 15 A v zástrčke
prívodného kábla
Nižšie uvedené formulácie opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na použitie a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia,
5
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Upozorňuje na riziko explózie.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
09
D26410
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky opisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
19.10.2009
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
varovania a bezpečnostné
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
6
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré
môže viesť k vznieteniu horľavín.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, na jeho
posúvanie a pri odpájaní náradia od
elektrickej siete zaň neťahajte. Zabráňte
kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi a pohyblivými
časťami náradia. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
f)
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s náradím pracujte
s rozvahou. S elektrickým náradím
nepracujte, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia
v zapnutej polohe, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Ponechané kľúče
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia na
vykonávanú prácu. Pri použití správneho
b)
c)
d)
e)
f)
g)
typu náradia bude práca vykonávaná lepšie
a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
byť opravené.
Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradia, príslušenstvá, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho elektrického
náradia iba osobe s príslušnou
kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné diely. Tým
zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Špecifické doplnkové bezpečnostné predpisy pre brúsky
VAROVANIE: Pri brúsení niektorých
druhov dreva (napríklad buk, dub)
a kovu buďte veľmi opatrní, pretože
počas brúsenia môže vznikať toxický
prach. Používajte masku proti prachu
7
určenú špeciálne na ochranu pred
toxickým prachom a výparmi a zaistite,
aby boli takto chránené všetky osoby
nachádzajúce sa alebo vstupujúce do
pracovného priestoru.
VAROVANIE: Pri brúsení železných
kovov používajte túto brúsku na dobre
vetranom mieste. Nepoužívajte toto
náradie v blízkosti horľavých kvapalín,
plynov a prachu. Horúce čiastočky
vznikajúce pri brúsení alebo iskry
od uhlíkov motora môžu spôsobiť
vznietenie horľavých materiálov.
Brúsenie náterov
•
•
•
VAROVANIE: Dodržujte platné
predpisy týkajúce sa brúsenia
náterov. Venujte náležitú pozornosť
nasledujúcim bodom:
Kedykoľvek je to možné, používajte
odsávanie na zachytávanie prachu
vznikajúceho pri brúsení.
Pri brúsení náterov, ktoré môžu obsahovať
prísady olova, vykonávajte nasledujúce
opatrenia:
– Zamedzte vstupu detí a tehotných žien
do pracovného priestoru.
– Všetky osoby vstupujúce do pracovného
priestoru by mali používať ochrannú
masku určenú špeciálne na ochranu
pred prachom a výparmi z náterov
obsahujúcich prísady olova.
– V pracovnom priestore nejedzte, nepite
a nefajčite.
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu
a ostatných nečistôt vzniknutých pri brúsení.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobeného odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobeného kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo
počas použitia.
– Riziko zranenia spôsobeného dlhodobým
použitím náradia.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
8
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. A)
Dátumový kód (17), ktorý obsahuje aj rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 excentrickú brúsku
1 rámček na vrecúško na prach
1 vrecúško na prach
1 list brúsneho papiera
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. A)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
zariadenia alebo zraneniu osôb.
1. Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Regulátor otáčok
4. Predná rukoväť
5. Brúsna podložka
6. Zaisťovacie tlačidlo excentrického pohybu
7. Rámček pre vrecúško na prach
8. Vrecúško na prach
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša excentrická brúska D26410 je určená
na profesionálne rýchle brúsenie dreva, kovu
a plastov.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo v prítomnosti horľavých kvapalín alebo
plynov.
Tieto brúsky sú elektrické náradie na profesionálne
použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí sa zaistiť odborný dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
s bezpečnostným odpájacím
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne upraveným káblom, ktorý je
dodávaný autorizovaným servisom DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
náradia môže spôsobiť zranenie.
Pripevnenie brúsnych kotúčov
(obr. B)
Toto náradie používa rýchloupínacie brúsne kotúče
s priemerom 150 mm, ktoré sú vybavené 6 otvormi
na odvod prachu.
1. Položte náradie na stôl tak, aby bola brúsna
podložka (5) otočená nahor.
2. Položte brúsny kotúč priamo na plochu
brúsnej podložky.
3. Jednou rukou držte brúsnu podložku (5)
a zarovnajte otvory na odvod prachu (9).
Nastavenie prednej rukoväti
(obr. C)
Poloha prednej rukoväti môže byť nastavená
tak, aby bola zaručená optimálna ovládateľnosť
náradia.
1. Povoľte skrutku (10), ktorá sa nachádza
uprostred prednej rukoväti (4).
2. Odoberte rukoväť z náradia a umiestnite ju do
jednej z možných polôh.
3. Uistite sa, či je rukoväť správne umiestnená.
4. Utiahnite skrutku.
Nastavenie excentrického pohybu (obr. D)
Pre excentrický pohyb sa môžu vykonať
nasledujúce nastavenia:
3 mm pre dokončovacie práce
6 mm pre hrubé brúsenie
1. Stlačte zaisťovacie tlačidlo (6).
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre príkon
tohto náradia (pozrite technické údaje). Minimálny
prierez vodiča je 1 mm². Maximálna dĺžka je 30 m.
2. Otáčajte brúsnu podložkou (5) proti
smeru pohybu hodinových ručičiek, kým
nedôjde k zaisteniu excentrického pohybu
v požadovanej polohe.
V prípade použitia navinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
3. Otočte brúsnu podložku ešte o polovicu
otáčky, kým nedôjde k zakliknutiu podložky
v požadovanom nastavení.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
4. Uvoľnite zaisťovacie tlačidlo.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
Nastavenie elektronického
regulátora otáčok (obr. A)
Otáčky môžu byť plynulo nastavené v rozsahu
7 000 – 12 000 min-1 pomocou elektronického
regulátora otáčok (3).
9
1. Nastavte elektronický regulátor otáčok na
požadovanú hodnotu. Správne nastavenie
však závisí od skúsenosti obsluhy.
2. Všeobecne platí, že tvrdšie materiály vyžadujú
nastavenie vyšších otáčok.
Odsávanie prachu (obr. E)
VAROVANIE: Pretože pri obrábaní
dreva touto brúskou vzniká veľké
množstvo prachu, vždy nasaďte na
brúsku vrecúško na prach, ktoré
spĺňa požiadavky platných smerníc
týkajúcich sa prachových emisií.
VAROVANIE: Pri brúsení kovu
nepoužívajte vrecúško na prach alebo
odsávacie zariadenie bez riadnej
ochrany proti iskreniu.
1. Pripevnite vrecúško na prach (8) k rámčeku
(7), ako na uvedenom obrázku.
2. Pripevnite rámček (7) k výstupnému otvoru na
odvod prachu (11).
3. Otočte celú zostavu v smere pohybu
hodinových ručičiek, aby došlo k jej zaisteniu.
POUŽITIE
Pokyny pre obsluhu
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte ho
od zdroja napájania.
VAROVANIE:
• Uistite sa, či sú riadne upnuté všetky
materiály, ktoré budete brúsiť.
• Vyvíjajte na obrobok iba mierny
tlak. Nadmerný tlak kvalitu brúsenia
nezvyšuje, ale jeho dôsledkom je
väčšie zaťaženie náradia, ktoré
spôsobuje rýchlejšie opotrebovanie.
• Vyvarujte sa preťažovania náradia.
VAROVANIE: Nebrúste horčíkové
zliatiny!
Správna poloha rúk (obr. G)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
10
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na prednej rukoväti (4) a druhú ruku na
hlavnej rukoväti (16).
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
Stlačte hlavný vypínač (1).
Ak chcete použiť nepretržitú prevádzku náradia,
stlačte tiež zaisťovacie tlačidlo (2).
Znovu stlačte hlavný vypínač.
Brúsenie (obr. A)
Začnite brúsenie s najhrubším listom brúsneho
papiera.
Pretože náradie kmitá vo všetkých smeroch, nie je
nutné brúsiť v smere vlákien.
Kontrolujte vykonanú prácu v krátkych intervaloch.
Po ukončení práce a pred odpojením prívodného
kábla náradie vždy vypnite.
Výmena vrecúška na prach
(obr. E)
Z dôvodu zaistenia účinného odsávania prachu
vymieňajte vrecúško na prach, hneď ako bude
zaplnené z jednej tretiny.
1. Opatrne stiahnite otvor vrecúška na prach (12)
z výstupného otvoru rámčeka (13) a odoberte
vrecúško na prach (8) z náradia.
2. Podľa vyššie uvedených pokynov nasaďte na
náradie nové vrecúško na prach.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
náradia môže spôsobiť zranenie.
Výmena brúsnej podložky
a kotúča obmedzovača otáčok
(obr. F)
Brúsna podložka (5) i kotúč obmedzovača otáčok
(15) sú spotrebné diely. Hneď ako budú na brúsnej
podložke znateľné známky opotrebovania, musí
sa vymeniť. Kotúč obmedzovača otáčok sa musí
vymeniť, hneď ako bude pri zdvihnutí brúsky nad
obrobok dochádzať k výraznému zvýšeniu otáčok.
1. Odpojte prívodný kábel.
2. Povoľte skrutku (14) a odoberte podložku.
3. Vymeňte brúsnu podložku (5) a kotúč
obmedzovača otáčok (15). Dotiahnite
riadne skrutku (14) a uistite sa, či je správne
zarovnaný kotúč obmedzovača otáčok.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
častí náradia nepoužívajte rozpúšťadlá
alebo iné agresívne látky. Tieto
chemikálie môžu oslabiť materiály
použité v týchto častiach. Používajte
iba handričku navlhčenú v mydlovom
roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do
náradia dostala akákoľvek kvapalina.
Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia
do kvapaliny.
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie vyhodiť do bežného
domového odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
• Ak bolo toto náradie používané na brúsenie
kovov bez vrecúška na prach, očistite náradie
prúdom nízkotlakového vzduchu.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
zst00240950 - 16-07-2014
11
D26410
BRÚSKA 1
©
12
13
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising