CD601 | Black&Decker CD601 CIRCULAR SAW instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-21 SK
Preložené z pôvodného návodu
2
3
SLOVENČINA
c. Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu.
Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na
prenášanie náradia, na jeho posúvanie a
pri odpájaní náradia od elektrickej siete za
neho neťahajte. Dbajte na to, aby sa kábel
nedostal do kontaktu s mastnými, horúcimi
a ostr ými predmetmi a s pohybliv ými
časťami náradia. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
e. Ak pracujete s náradím vonku, používajte
predlžovacie káble určené na použitie
vonku. Použitie kábla určeného na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f. Ak musíte používať elektrické náradie vo
vlhkom prostredí, použite prúdový chránič
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Použitie výrobku
Vaša okružná píla Black & Decker je určená na
rezanie dreva a drevených výrobkov. Tento výrobok
je určený len na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre
prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si riadne všetky
pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených
pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo iné vážne
poranenie.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste pre
prípadné ďalšie použitie.
Označenie „elektrické náradie" vo všetkých nižšie
uvedených upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (obsahuje napájací
prívodný kábel) alebo náradie napájané batériami
(bez prívodného kábla).
3. Bezpečnosť osôb
a. Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím premýšľajte.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste
unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti
pri práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b. Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá pracovná
obuv, pokrývka hlavy a chrániče sluchu znižujú
riziko poranenia osôb.
c. Z a b r á ňt e náho dn é mu z a pnu t iu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora, zdvíhaním alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickému rozvodu, ak je hlavný vypínač
náradia v zapnutej polohe, môže spôsobiť úraz.
d. Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Ponechané kľúče
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e. Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak sa umožní
lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
1. Bezpečnosť v pracovnom priestore
a. Pracovný p r i estor udr ž ujt e v či stot e
a dobre osvetlený. Neporiadok na pracovnom
stole a nedostatok svetla v jeho okolí vedú
k nehodám.
b. S elek trick ým náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Elektrické
náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže viesť k
vznieteniu horľavín.
c. Pri práci s elektrickým náradím držte deti
a nepovolané osoby mimo jeho dosahu.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
2. Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte.
Nepoužívajte s uzemneným elektrickým
n á r a d í m ž i a d n e u p r a v e n é z á s t r č k y.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela hrozí
zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
4
f.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše
vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu
s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
g. Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
pre pripojenie odsávacieho zariadenia
a zberných zásobníkov, zaistite ich správne
pripojenie a riadnu funkciu. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce
sa prachu.
5. Opravy
a. Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné diely.
Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
4. Použitie elektrického náradia a jeho údržba
a. Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia pre Vašu prácu. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie .
b. Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a
vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
c. P r e d v ý m e n o u a k ý c h k o ľ v e k č a s t í ,
príslušenstva alebo iných pripojených
súčastí, pred vykonávaním údržby alebo
pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte ho od
elektrickej siete alebo vyberte akumulátor.
Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d. Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte tomu, aby
toto náradie použili osoby, ktoré nie sú
oboznámené s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e. Údržba elektrického náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti,
ktoré môžu mať vplyv na chod náradia.
Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte ho
pred použitím opraviť. Mnoho nehôd vzniká
v dôsledku nedostatočnej údržby náradia.
f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými hranami sa
menej zanášajú a lepšie sa ovládajú.
g. Náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov
p o u ž í v a j t e p o d ľa t ýc h t o p o k y n o v a
spôsobom určeným daným typom náradia.
Berte do úvahy prevádzkové podmienky
a prácu, ktorú je nutné vykonať. Použitie
náradia na iné účely, než na aké je určené, môže
byť nebezpečné.
a. Nevkladajte ruky do priestoru rezania
a nepribližujte ich ku kotúču. Majte druhú
ruku položenú na prídavnej rukoväti náradia
alebo na kryte motora. Ak držíte pílu oboma
rukami, nemôže dôjsť k ich porezaniu.
b. Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt Vás
nemôže chrániť pred pílovým kotúčom pod
obrobkom.
c. Upravte hĺbku rezu podľa hrúbky obrobku. Pri
rezaní by nemala byť pod obrobkom vidieť celá
dĺžka zubov pílového kotúča.
d. Nikdy nedržte odrezávaný kúsok obrobku
v ruke a neklaďte si ho krížom cez nohu. Upnite
si obrobok do stabilného zveráku.
Správne upnutie a podoprenie obrobku je veľmi
dôležité z hľadiska minimalizácie ohrozenia
obsluhujúceho, ohybu pílového kotúča alebo
straty ovládateľnosti.
e. Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované rukoväti.
Pri kontakte so „živým“ vodičom spôsobia
nechránené kovové časti náradia obsluhe úraz
elektrickým prúdom.
f. Pri rozrezávaní používajte vždy pravítko alebo
rovnú vodiacu hranu. Týmto spôsobom zvýšite
presnosť rezu a znížite riziko ohybu pílového
kotúča.
g. Vždy používajte kotúče správnej veľkosti
a tvaru upínacieho otvoru (kosoštvorcové
verzus kruhové). Pílové kotúče s otvormi, ktoré
nezodpovedajú montážnemu úchytu na píle,
sa budú otáčať excentricky, čo spôsobí stratu
ovládateľnosti náradia.
h. Nikdy nepoužívajte poškodené alebo
nesprávne podložky a skrutky. Podložky
a upínacie skrutky boli skonštruované priamo
pre Vašu pílu, čo zaručuje jej optimálny výkon
a bezpečnosť jej prevádzky.
Ďalšie bezpečnostné výstrahy týkajúce sa
elektrického náradia
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné výstrahy
pre píly
5
sa prehýbať. Podpery musia byť umiestnené pod
panelom na oboch stranách v blízkosti čiary rezu
a v blízkosti hrany panelu.
e. Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové
kotúče. Neostré alebo nesprávne upnuté
pílové kotúče vytvárajú úzky rez, čo spôsobuje
nadmerné trenie, zasekávanie kotúča a spätné
rázy.
f. Zaisťovacie páky hĺbky rezu a šikmých
rezov musia byť pred začatím rezania riadne
utiahnuté a zaistené. Ak dôjde pri rezaní
k posuvu, môže dôjsť k zaseknutiu pílového
kotúča alebo k spätnému rázu.
g. Ak robíte zárezy do stien alebo do iných plôch,
buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci pílový kotúč
môže prerezať objekty, ktoré môžu spôsobiť
spätný ráz.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre všetky píly
Príčiny spätného rázu a ochrana obsluhujúceho
pred jeho pôsobením:
spätný ráz je náhlou reakciou, ktorá je spôsobená
zovretím, odskočením alebo nesprávnym
nastavením pílového kotúča, čo ďalej spôsobuje
nekontrolované nadvihnutie píly a jej vymrštenie
od obrobku smerom k obsluhujúcemu;
keď dôjde k pritlačeniu kotúča alebo k jeho
odskočeniu od zárezu, kotúč sa zastaví a reakcia
motora odmrští pílu rýchlo späť, smerom
k obsluhujúcemu;
keď dôjde k pokrúteniu rezného nástroja alebo
k jeho vychýleniu v reze, zuby na zadnej hrane
rezného nástroja sa môžu zaryť do vrchného
povrchu dreva, čo spôsobí výstup rezného
nástroja zo zárezu a vyskočenie píly smerom
k obsluhujúcemu.
B e z p e č no st n é p o k yny p r e o k r u ž n é p í l y
s vonkajšími alebo vnútornými výkyvnými
krytmi a vlečným krytom.
a. Pred každým použitím skontrolujte, či
dochádza k správnemu uzavretiu spodného
krytu. Ak sa spodný kryt voľne nepohybuje a
ak nedochádza k jeho okamžitému zatváraniu,
pílu nepoužívajte. Nikdy žiadnym spôsobom
nepripevňujte spodný kryt v otvorenej polohe.
Ak dôjde k náhodnému pádu píly, môže dôjsť
k ohybu spodného krytu. Zdvihnite spodný kryt
pomocou zaťahovacej rukoväte a uistite sa, či sa
voľne pohybuje a či sa v žiadnom smere nedotýka
pílového kotúča alebo inej časti píly.
b. Skontrolujte funkciu pružiny spodného krytu.
Ak nepracuje kryt alebo pružina správne,
musí byť pred zahájením práce vykonaná
ich oprava. Pohyb spodného krytu môže byť
pomalý v dôsledku poškodených častí, usadenín
a nahromadených nečistôt.
c. Spodný kryt môže byť ručne zasunutý iba pri
špeciálnych rezoch ako sú „zárezy“ a „zložené
rezy“. Zdvihnite spodný kryt pomocou
rukoväte a hneď ako pílový kotúč vnikne do
materiálu, musíte spodný kryt uvoľniť. Pri
všetkých ostatných typoch rezov by mal spodný
kryt pracovať automaticky.
d. Vždy dbajte na to, aby pred položením píly
na pracovný stôl alebo na podlahu spodný
kryt zakryl pílový kotúč. Nechránený a
dobiehajúci pílový kotúč spôsobí pohyb píly a
prereže materiály nachádzajúce sa v dráhe jeho
pohybu. Pamätajte na to, že po uvoľnení hlavného
vypínača chvíľu trvá, než dôjde k úplnému
zastaveniu pílového kotúča.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia píly
alebo nesprávnych pracovných postupov alebo
prevádzkových podmienok. Tomuto javu môžete
zabrániť, keď budete dodržovať nižšie uvedené
pokyny.
a. Držte pílu stále oboma rukami a majte ruky
v takej polohe, aby ste boli stále pripravení
kompenzovať silu spätného rázu. Postavte
sa tak, aby ste stáli z jednej alebo z druhej
strany pílového kotúča a nie priamo v jeho
osi. Spätný ráz môže spôsobiť odskočenie
píly smerom dozadu, ale ak budete dodržovať
uvedené pokyny, obsluhujúci môže silu spätného
rázu eliminovať.
b. Ak dôjde k zaseknutiu rezného nástroja
alebo k prerušeniu rezu z akéhokoľvek
dôvodu, uvoľnite hlavný vypínač a držte pílu
bez pohybu v materiáli, pokým nedôjde k
úplnému zastaveniu rezného nástroja. Ak je
rezný nástroj v pohybe, nikdy sa nepokúšajte
vybrať pílu z obrobku alebo ju stiahnuť späť,
pretože by mohlo dôjsť k spätnému rázu.
Premýšľajte a prevádzajte také úkony, aby ste
eliminovali príčinu zaseknutia rezného nástroja.
c. Ak začínajte znovu rez v obrobku, zarovnajte
pílový kotúč v záreze a skontrolujte, či sa
zuby pílového kotúča nedotýkajú materiálu
obrobku. Ak dôjde po zapnutí píly k zaseknutiu
zubov pílového kotúča, môže dôjsť k pohybu píly
smerom nahor alebo k spätnému rázu.
d. Veľké panely si vždy riadne podoprite, aby
bolo minimalizované riziko zovretia pílového
kotúča a riziko spätného rázu. Veľké panely
majú pôsobením vlastnej hmotnosti tendenciu
6
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre píly vybavené
štiepacím klinom
a. Používajte štiepací klin vhodný pre použité
pílové kotúče. Správny štiepací klin musí byť
hrubší než je hrúbka pílového kotúča, ale tenší
než nastavenie jeho zubov.
b. Nastavte štiepací klin podľa pokynov
uvedených v tomto návode. Nesprávna
vzdialenosť, poloha a zarovnanie môžu spôsobiť
neschopnosť zabránenia spätnému rázu.
c. Štiepací klin používajte vždy, okrem rezania
zárezov. Po vyrezaní zárezov musí byť štiepací
klin znovu nainštalovaný. Pri rezaní zárezov by
štiepací klin prekážal a mohol by spôsobiť spätný
ráz.
d. Ak má štiepací klin správne pracovať, musí
byť v kontakte s obrobkom. Pri rezaní krátkych
rezov štiepací klin nezabraňuje vzniku spätného
rázu.
e. Ak je štiepací klin ohnutý, pílu nepoužívajte.
I malé vychýlenie môže spôsobiť pomalšie
zatváranie krytu.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a v prehlásení o zhode bola meraná
v súlade so štandardnou skúšobnou metódou
predpísanou normou EN 60745 a môže sa použiť
na porovnávanie jednotlivých náradí medzi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrácií môže byť tiež použitá
na predbežné stanovenie doby práce s týmto
výrobkom.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití
elektrického náradia sa môže od deklarovanej
úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia
výrobku. Úroveň vibrácií môže byť oproti uvedenej
hodnote vyššia.
Zvyškové riziká
Pri práci s pílami vznikajú nasledujúce riziká:
- Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
dielcami.
Aj napriek dodržovaniu príslušných bezpečnostných
opatrení a používaniu ochranných pomôcok nie je
možné úplne vylúčiť určité zvyškové riziká. Tieto
riziká sú:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko nehôd spôsobených nekrytými časťami
rotujúceho pílového kotúča.
- Riziko spôsobenia zranenia pri výmene
pílového kotúča.
- Riziko priškripnutia prstov pri otváraní krytov.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu vznikajúceho pri rezaní dreva, hlavne
dubového, bukového a materiálu MDF.
Pri stanovení dĺžky vystavenia sa vibráciám
z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení podľa
normy 2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne
používajúcich elektrické náradie v zamestnaní
by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať
do úvahy aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu,
ako aj času, počas ktorého je náradie vypnuté
a kedy beží naprázdno.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia úrazu si užívateľ musí prečítať
tento návod na použitie.
Pílové kotúče
Nepoužívajte pílové kotúče, ktorých priemer
je menší alebo väčší než odporúčaný priemer.
Správne rozmery pílového kotúča sú uvedené
v technických údajoch. Používajte iba pílové
kotúče, ktoré sú špecifikované v tomto návode
a ktoré spĺňajú požiadavky normy EN 847-1.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte brúsne kotúče.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie zemniaceho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Bezpečnosť ostatných
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
al e b o du š ev ný mi sc h o p n o s ťami, al e b o
s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ
tieto osoby nepracujú pod dohľadom, alebo
pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce
sa použitia prístroja osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Varovanie! Pri práci s týmto náradím používajte
ochranu sluchu.
7
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
sa vymeniť výrobcom alebo v autorizovanom
servise Black & Decker, aby sa zabránilo
spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom.
kotúča, aby ste sa uistili, či sa môže voľne
pohybovať.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Hlavný vypínač
Blokovacie tlačidlo
Hlavná rukoväť
Prídavná rukoväť
Pravítko pokosových rezov
Zaisťujúci regulátor nastavenia uhla rezu
Paralelný doraz
Pätka píly
Pílový list
Ochranný kryt pílového kotúča
Štiepací klin
Mierka hĺbky rezu
Zabezpečovací regulátor nastavenej hĺbky rezu
Kľúč
Vývod pre piliny
Odobratie a upnutie pílového kotúča (obr. B)
Upozornenie! Táto metóda sa používa na výmenu
pílových kotúčov, ktoré nie sú vybavené otvorom
(16) na zaistenie pílového kotúča počas montáže
a demontáže.
Odobratie
Nastavte hĺbku rezu na 10 mm.
Položte na podlahu drevenú dosku. Potom
položte pílu na nábehovú hranu dosky (ako je
znázornené na obr. B), aby ste zabránili otáčaniu
pílového kotúča.
Vyvíjajte stály tlak na pílu a otáčaním proti
smeru pohybu hodinových ručičiek pomocou
dodaného kľúča (14) povoľte a odstráňte upínaciu skrutku pílového kotúča (17).
Odoberte vonkajšiu podložku (18).
Odoberte pílový kotúč (9).
Nastavenie
Varovanie! Pred prevedením nasledujúcich operácií skontrolujte, či je náradie vypnuté a odpojené
od zdroja napätia, a či sa pílový list zastavil.
Zosadenie a nasadenie rezného kotúča (obr. A)
Upnutie
Nasaďte pílový kotúč na vnútornú podložku (19)
a uistite sa, či je šípka na pílovom kotúči v rovnakom smere ako šípka vyznačená na náradí.
Nasaďte na hriadeľ vonkajšiu podložku (18) tak,
aby jej vyvýšená časť smerovala od pílového
kotúča.
Zasuňte do otvoru upínaciu skrutku pílového
kotúča (17) a utiahnite ju rukou.
Položte na podlahu drevenú dosku. Potom
položte pílu na nábehovú hranu dosky (ako je
znázornené na obr. B), aby ste zabránili otáčaniu
pílového kotúča.
Vyvíjajte stály tlak na pílu a otáčaním v smere
pohybu hodinových ručičiek pomocou dodaného kľúča (14) riadne utiahnite upínaciu
skrutku pílového kotúča (17).
Nastavte rozpínací klin podľa nižšie uvedeného
postupu.
Upozornenie! Táto metóda výmeny pílového kotúča
sa používa iba pri pílových kotúčoch, ktoré sú
vybavené otvorom (16) na zaistenie pílového kotúča
počas montáže a demontáže.
Zosadenie
Do otvoru (16) vložte skrutkovač, tým zabránite
otáčaniu rezného kotúča.
Povoľte a odstráňte prídržnú skrutku rezného
kotúča (17), skrutkou otáčajte pomocou dodaného
kľúča (14) proti smeru otáčania hodinových
ručičiek.
Vytiahnite vonkajšiu podložku (18).
Vytiahnite rezný kotúč (9).
Pripevnenie
Rezný kotúč nasuňte na vnútornú podložku (19),
skontrolujte, či šípka na kotúči je v rovnakom smere
ako šípka vyznačená na náradí.
Nasaďte na hriadeľ vonkajšiu podložku (18),
vyvýšenou stranou na druhú stranu od rezného
kotúča.
Do otvoru zaskrutkujte prídržnú skrutku rezného
kotúča (17).
Do otvoru (16) vložte skrutkovač, tým zabránite
otáčaniu rezného kotúča.
Dotiahnite prídržnú skrutku rezného kotúča (17),
skrutkou otáčajte pomocou dodaného kľúča (14)
v smere hodinových ručičiek.
Štiepací klin nastavte podľa nižšie uvedeného
postupu.
Varovanie! Pri každej montáži nového pílového
kotúča by sa mala vykonať kontrola krytu pílového
Varovanie! Pri každej montáži nového pílového
kotúča by sa mala vykonať kontrola krytu pílového
kotúča, aby ste sa uistili, či sa môže voľne
pohybovať.
Nastavenie štiepacieho klinu(obr. C)
Klin chráni ostrie rezného kotúča pred zablokovaním
v priebehu zárezu. Po výmene rezného kotúča bude
potrebné nôž na odtrhnutie nastaviť.
Povoľte skrutku (20), tak že klin budete držať
v pôvodnej polohe.
Klin (11) umiestnite tak, ako je znázornené
na obrázku.
8
Vzdialenosť medzi ozubením a klinom by mala byť
2 - 3 mm.
Výška medzi ozubením a spodným koncom klinu by
mala byť 2 - 3 mm.
Pritiahnite skrutku.
Odsávanie prachu (obr. G)
Na pripojenie vysávača alebo odsávača prachu
k náradiu je nutné použiť adaptér. Tento adaptér si
môžete zakúpiť u najbližšieho značkového predajcu
Black & Decker.
Adaptér (23) nasaďte na otvor na odsávanie
prachu (15).
Pripojte k adaptéru hubicu vysávača.
Osadenie a snímanie paralelného dorazu
(obr. D)
Paralelný doraz sa používa na prevádzanie priamych rezov rovnobežných s okrajom polotovaru.
Pripevnenie
Rady na optimálne využitie
Povoľte poistnú skrutku (21).
Doraz (7) pretiahnite otvormi (22).
Posuňte ho do požadovanej polohy.
Pritiahnite poistnú skrutku.
Zosadenie
Povoľte poistnú skrutku (21).
Vytiahnite doraz von z náradia.
Výkon Vášho náradia záleží tiež od používaného
príslušenstva. Príslušenstvo Black & Decker a Piranha dosahuje vysokú kvalitu a zvyšuje výkon Vášho
náradia. Použitím tohoto príslušenstva u Vášho
náradia dosiahnete tie najlepšie výsledky.
Toto náradie môžete používať v pravej aj ľavej ruke.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. E)
Hĺbka rezu by mala byť nastavená podľa hrúbky
rezaného polotovaru. Mala by presiahnuť hrúbku
polotovaru približne o 2 mm.
Povoľte regulátor (13), a tým bude odistená pätka
píly.
Presuňte pätku píly (8) do požadovanej polohy.
Korešpondujúcu veľkosť hĺbky rezu si môžete
prečítať na odmerke (12).
Pritiahnite regulátor tak, aby bola pätka píly
v nastavenej polohe.
Údržba
Vaše náradie Black&Decker bolo skonštruované tak,
aby Vám slúžilo dlhú dobu s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Dlhodobé bezproblémové fungovanie
náradia závisí od jeho riadnej údržby a pravidelného
čistenia.
Varovanie! Pred začiatkom akejkoľvek údržby tohto
prístroja berte na vedomie nasledovné upozornenia.
Vypnite náradie a odpojte prívodný kábel od siete.
Alebo v ypnite náradie a v yber te z neho
akumulátor, ak ide z náradia vytiahnuť.
Alebo ak sa nedá akumulátor z náradia vybrať,
nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde k jeho
úplnému vybitiu a potom náradie vypnite.
Pred čistením odpojte nabíjačku zo siete. Vaša
nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak
má náradie skľučovadlo).
Nastavenie uhla pokosového rezu (obr. F)
Na tomto náradí si môžete nastaviť uhol rezu v rozsahu 0° až 45°.
Povoľte poistný regulátor (6) tak, aby bola pätka
píly odistená.
Presuňte pätku píly (8) do požadovanej polohy.
Korešpondujúcu veľkosť hĺbky rezu si môžete
prečítať na odmerke (5).
Pritiahnite poistný regulátor tak, aby bola pätka
píly zaistená v nastavenej polohe.
Zapnutie a vypnutie
Náradie zapnete tak, že poistné tlačidlo (2)
presunieme do polohy odistené a stlačíme hlavný
vypínač zap/vyp (1).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný spínač.
Pílenie
Štiepeniu okrajov rezu zabránite tak, že budete
prevádzať rez z tej strany polotovaru, kde Vám
to tak nevadí.
Na minimalizácii štiepenia okrajov rezu, napríklad
pri rezaní laminátov, pripevnite k hornej strane
polotovaru kus preglejky.
Príslušenstvo
Použitie
Pri rezaní tlačte na náradie len ľahko.
Pracujte s pätkou píly pritlačenou k polotovaru.
Náradie držíme vždy oboma rukami.
Pred začatím rezania nechajte pár sekúnd kmitať
pílový list naprázdno.
9
Technické údaje
Výmena sieťovej zástrčky (iba Veľká Británia
a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
Pripojte hnedý vodič k fázovej svorke novej
zástrčky.
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! K uzemňovacej svorke nesmie byť
pripojený žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny
dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná
poistka: 13 A.
Napätie zdroja
Príkon
Otáčky naprázdno
Max. hĺbka rezu
Priemer rezného kotúča
Vnútorný priemer
pílového kotúča
Šírka ostria
Hmotnosť
Ochrana životného prostredia
V
W
min-1
mm
mm
mm
CD601
TYP 2
230
1100
5000
55
170
16
mm 2.6
kg 4.7
CD602
TYP 2
230
1150
5000
55
170
16
2.6
4.7
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie byť
vyhodený do bežného domáceho odpadu.
Akustický tlak (LpA) 101 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 112 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 60745:
J e d n é h o d ň a z i s títe, ž e Vá š v ý r o b o k
Black & Decker musíte vymeniť alebo ho už
nebudete ďalej používať. V tomto prípade myslite na
ochranu životného prostredia a nevyhadzujte prístroj
do domáceho odpadu. Zlikvidujte tento výrobok
v triedenom odpade.
Hodnota vibrácií (ah) 4,46 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
NARIADENIE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred zneč istením
a znižuje spotrebu surovín.
10
CD601/CD602
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že produkty
popísané v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej
likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte
prosím spoločnosť Black & Decker na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na konci tohto návodu.
Firma Black & Decker poskytuje službu bezplatnej
recyklácie výrobkov Black&Decker a akumulátorov
po skončení ich životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu
Black & Decker, ktorý náradie odoberie a zaistí
jeho recykláciu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
prehlásenie v zastúpení spoločnosti
Black & Decker.
Miesto Vášho najbliž šieho autor izovaného
servisu Black & Decker sa dozviete na adrese
uvedenej na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
servisných stredísk Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom ser vise nájdete t ak tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
Kevin Hewitt
Viceprezident pre spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15/07/2010
10
Záruka
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite svojho vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu
mimoriadnu záruku. Táto záruka je nadštandardná
a v žiadnom prípade nepoškodzuje Vaše zákonné
práva. Táto záruka platí vo všetkých členských
štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu
EFTA.
Ak sa na výrobku Black & Decker objavia, v priebehu
24 mesiacov od zakúpenia, akékoľvek materiálové
či výrobné chyby, garantujeme, v snahe o minimalizovanie vašich starostí, bezplatnú výmenu chybných
dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku za
nižšie uvedených podmienok:
• Výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho
prenájmu.
• Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
• Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
• Neboli vykonávané opravy výrobku inými
osobami než pracovníkmi značkového servisu
Black & Decker.
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi
alebo ser visnému stredisku predložiť doklad
o nákupe výrobku. Miesto Vašej najbližšej autorizovanej servisnej pobočky Black & Decker sa
dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej
strane tejto príručky. Zoznam autorizovaných
servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Navštívte našu internetovú adresu
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte si Váš
výrobok Black & Decker. Budete tak mať neustále prehľad o nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o našom výrobnom programe získate na internetovej adrese www.blackanddecker.sk
11
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00134354 - 25-08-2010
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising