CD601 | Black&Decker CD601 CIRCULAR SAW instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
502333-10 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
2
3
MAGYAR
c. Soha ne engedje, hogy az elektromos
s z e r s z á m o k m e g á z z a n a k , i l l . a z o ka t
nedvesség érje.
Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az
növeli az elektromos áramütés veszélyét.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza a
kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a
hőtől, olajtól, éles szegletektől, illetve mozgó
alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott
kábel növeli az elektromos áramütés veszélyét.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe. A kültéri
használatra alkalmas hosszabbítókábellel
csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
f. Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám
nedves helyen való használata, használjon
Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé
használata csökkenti az elektromos áramütés
veszélyét.
Felhasználás
Szívből gratulálunk új Black & Decker Kézi
Kör fűrészéhez. Ezt a készüléket faanyagok
vágására terveztük. A fűrész iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó
általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
A lent felsorolt figyelmeztetések, utasítások
f igyelmen kívül hagyása elek tromos
áramütés veszélyével járhat vagy tüzet és/
vagy súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg az összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást.
A z "elektromos szerszám" kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
3. Személyes biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, és használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik.
Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha
fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott,
illetve gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
b. Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A megfelelő
körülmények között használt védőfelszerelés,
például porálarc, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy fülvédő c sökkenti
a személyi sérülés veszélyét.
c. Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van- e, mielőtt
a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja,
illetve kézbe veszi a szerszámot.
Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja a
kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez
áram alá, amely be van kapcsolva, balesetet
okoz(hat).
d. Távo l í t s a e l a b e á l l í t á s h o z h a s z n á l t
kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az
elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre
illesztve maradt fogó vagy kulcs személyi
sérülést okozhat.
e. Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterület tiszta és világos legyen.
b. Soha ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légkörben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
szikra keletkezik, ami meggyújthatja a port vagy
a gőzöket.
c. A z e l e k t ro m o s s z e r s z á m h a s z n á l a t a
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét,
elveszítheti az ellenőrzést a szerszám fölött.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugasza meg
kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának. Soha, semmilyen módon
ne változtassa meg a csatlakozódugaszt.
A földelt kéz iszersz ámokkal soha ne
használjon adapter dugaszt. Az eredeti
(módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali
dugaljak használata csökkentik az áramütés
kockázatát.
b. Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékekkel,
radiátorokkal, hűtőszekrénnyel. Ha teste
földelt felülettel érintkezik, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
4
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat
é s s z e r s z á m b e f o g ó ka t a h a s z n á l a t i
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos
szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse
el egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a
szerszámot váratlan helyzetekben.
f. Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és
kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
m e g a r r ó l , h o g y e z e ke t m e g f e l e l ő en
c sat lakoz t at va , ill. ezek megfelelő en
működnek. A por összegyűjtésével vagy
elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő
veszélyek.
5. Szerviz
a. A s z e r s z á m o t ké p z e t t s z a ke m b e r r e l
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
További biztonsági fi gyelmeztetések az
elektromos szerszám használatához
4. Elektromos szerszámok használata és
karbantartása
a. N e e r ő l t e s s e t ú l a z e l e k t r o m o s
ké z i s z e r s z á m o t . A c é l n a k m e g f e l e l ő
elektromos szerszámot alkalmazza. A
megfelelő elektromos szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.
A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos
szerszámok használata veszélyes, az ilyen
készüléket meg kell javíttatni.
c. Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az
akkumulátorról a szerszámot , mielőt t
beállítást végezne, tartozékot cserélne, vagy
eltárolná azt. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám
véletlen beindításának veszélyét.
d. A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek nem
érhetik el; és ne engedje, hogy azt olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyt jelent.
e. Fordítson gondot az elektromos szerszám
karbantar tására. Ellenőrizze a mozgó
alkatrészek csatlakozását és/vagy kötését,
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más
olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják
az elektromos eszköz működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok sok balesetet okoznak.
f. A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles
vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul
be, és jobban kontrollálható.
Figyelmez tetés! További biztonsági
figyelmeztetések fűrészekhez
a. Soha ne tegye egyik kezét sem a munkaterület
és a fűrészlap közelébe. Tartsa a másik kezét a
pótfogantyún, vagy a motorházon. Ha mindkét
kézzel tartja a fűrészt, nem vághatja el egyiket
sem a fűrészlap.
b. Soha ne nyúljon a munkadarab alá.
A védőburkolat nem védi meg a fűrészlaptól
a munkadarab alatt.
c. Állítsa be a vágásmélységet a munkadarab
vastagságának megfelelően. Kevesebb, mint
egy teljes fűrészlap fog legyen csak látható
a munkadarab alatt.
d. Soha ne tartsa a munkadarabot kezeivel, vagy
tegye lábaira. Biztosítsa, illetve fogassa le egy
stabil felületre. Fontos, hogy mindig megfelelően
támassza meg a munkadarabot, minimalizálva
a megközelítést, a fűrészlap megszorulását, vagy
a munkavégzés alatt a készülék feletti irányítás
elvesztését
e. A készüléket mindig a szigetelt markolati
felületen tartsa, ha olyan munkát végez, ahol
rejtett, vagy a saját vezetékével találkozhat
a fűrész. Az „élő”, elektromos áram alatt
lévő vezeték elektromossá teheti a szerszám
csupasz fémfelületeit is, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
f. Hasításnál, mindig használjon vezetőt, vagy
párhuzamvezetőt. Ez javítja a vágás pontosságát
és csökkenti a fűrészlap megakadásának
lehetőségét.
g. Mindig megfelelő méretű és formájú (gyémánt
alakú vagy lekerekített) felfogó furatú
5
c. Ha újraindítja a fűrészt a munkadarabban,
helyezze középre a fűrészlapot
a vágásvonalban és ellenőrizze, hogy
a fűrészlap fogai ne érjenek a munkadarabhoz.
Ha a fűrészlap megakad, ez kiugraszthatja
a fűrészlapot a munkadarabból vagy visszaüthet,
ha a fűrészt újraindítja.
d. Nagy terjedelmű munkadarabokat feltétlen alá
kell támasztani a fűrészlap megakadásának
és a visszacsapás megakadályozásához.
A nagyméretű munkadarabok hajalmosak
megereszkedni a saját súlyuk alatt.
A munkadarabot mindkét oldalán alá kell
támasztani, a vágásvonalhoz és a munkadarab
széléhez közel.
e. Soha ne használjon életlen vagy sérült
fűrészlapot. Az életlen vagy helytelenül beállított
fűrészlap szűk vágásvonalat eredményez, így a
feszültség növekedhet, a fűrészlap megakadhat,
és ez visszacsapáshoz vezet.
f. A vágásmélység és a vágásszög állító rögzítő
gombokat mindig húzza szorosra és rögzítse
a munka megkezdése előtt. Ha a vágásmélység
állító elmozdul munkavégzés közben, ez
megakadást és visszacsapást eredményezhet.
g. Legyen különösen figyelmes és óvatos
„beszúró” vágások készítésénél, meglévő
falba vagy más tárgyba. A munkadarabból
kiemelkedő fűrészlap olyan tárgyakba is
belevághat, amelyek miatt visszacsapás léphet
fel.
fűrészlapot használjon. Azok a fűrészlapok,
melyek nem kompatibilisek a fűrész tengely
szerkezetével, excentrikusan fognak futni, és ez
az irányítás elvesztéséhez vezethet.
h. Soha ne használjon sérült, vagy nem
megfelelő fűrészlap alátétet vagy csavart. Az
alátét és a csavar speciálisan erre a fűrészgépre
vannak kialakítva, optimális teljesítményt és
biztonságos működtetést garantálnak.
To v á b b i b i z t o n s á g t e c h n i k a i e l ő í r á s o k
fűrészekhez
A visszacsapás okai és a felhasználó védelme:
a visszacsapás egy hirtelen reakció, melyet
a beékelt, megugró vagy nem vonalban fekvő
fűrészlap okoz; ilyenkor irányíthatatlanná válik
a fűrész, kiugrik a munkadarabból a felhasználó
irányába;
ha a fűrészlap keményen beékelődik vagy
megugrik a vágásvonal lezárásával, a fűrészlap
megakad, és a motor reakciója vezet oda, hogy
a készülék gyorsan visszaugrik a felhasználó
irányába;
ha a fűrészlap elkezd rázkódni, vagy nem
vonalban futni vágás közben, a fűrészlap hátsó
szélén lévő fogak belevájhatnak a fa felső
felületébe, és a fűrészlap kiugrik a vágásvonalból
és visszacsap a felhasználó irányába.
A visszacsapás a fűrész nem rendeltetésszerű
használatából és/vagy a nem megfelelő működtetési
folyamatból vagy körülményekből ered. Azonban
elkerülhető az alábbi megfelelő óvintézkedések
betartásával.
Biztonsági figyelmeztetések külső vagy belső
lengő védőburkolattal és előtolás-védővel
ellátott körfűrészekhez
a. Ellenőrizze az alsó védőburkolatot a megfelelő
zárás tekintetében, mielőtt használja. Soha ne
használja a készüléket, ha az alsó védőburkolat
nem mozog szabadon és zár azonnal. Soha ne
rögzítse vagy ékelje ki az alsó védőburkolatot
nyitott pozícióban. Ha a fűrész véletlenszerűen
leesik, az alsó védőburkolat elgörbülhet. Emelje
fel az alsó védőburkolatot a felhúzó fogantyúval
és ellenőrizze, hogy szabadon fut-e, és nem ér,
sem a fűrészlaphoz, sem más egységhez, minden
szögvágásnál és vágásmélységnél sem.
b. Ellenőrizze az alsó védőburkolat rugójának
megfelelő működését. Ha a védőburkolat és
a rugó nem működik megfelelően, használat
előtt meg kell javíttatni. Az alsó védőburkolat
lassan működhet a sérült részek, gumiszerű
lerakódás, vagy betömődött forgács miatt.
a. M i n d k é t k e z é v e l e r ő s e n m a r k o l j a
a fogantyúkat, és úgy tartsa a készüléket,
hogy ellenálljon a visszacsapás erőinek.
Teste a fűrészlap egyik oldalán legyen, soha
ne egyvonalban a fűrészlappal. A visszacsapás
a fűrész visszaugrását okozhatja, de ezeket
az erőket a felhasználó kontrollálhatja, ha
a megfelelő óvintézkedéseket betartja.
b. Ha a fűrészlap megakad, vagy ha félbeszakítja
a vágási folyamatot bármilyen okból,
engedje el a kapcsolót és tartsa a fűrészt
mozdulatlanul az anyagban addig, amíg
a fűrészlap teljesen megáll. Soha nem
próbálja kivenni az anyagból vagy visszahúzni
a fűrészt, miközben a fűrészlap mozgásban
van, vagy ha visszacsapás keletkezik.
Vizsgálja meg a körülményeket és tegye meg
a kiigazító lépéseket, hogy kiküszöbölje a
fűrészlap megakadásának okát.
6
- Az ujjak becsípődése a védőeszközök nyitásakor
- A fa fűrészelése keletkező por belélegzése
miatti egészségkárosodás (különösen tölgy,
bükk, illetve MDF lapok fűrészelésekor)
c. Az alsó védőburkolat csak speciális
vágásmódok esetén emelhető fel manuálisan,
mint a „beszúró” és az „összetett” vágásoknál.
Emelje fel az alsó védőburkolatot a felhúzó
fogantyúval, és amint a fűrészlap belemélyed
az anyagba, azonnal eressze vissza. Minden
más fűrészelési módnál, az alsó védőburkolat
automatikusan működik.
d. Mindig figyeljen rá, hogy az alsó védőburkolat
betakarja a fűrészlapot, mielőtt leteszi
a fűrészt a munkaasztalra vagy a padlóra.
Egy nem megfelelően védett, lendülettől kifutó
fűrészlap azt eredményezi, hogy a készülék el fog
indulni hátrafelé, átvágva mindent, ami az útjába
kerül. Vegye figyelembe, hogy az üzemi kapcsoló
elengedése után a fűrészlap még nem áll le, kell
néhány másodperc, amíg a lendülete elfogy.
Fűrészlapok
Ne használjon az ajánlottnál nagyobb vagy
kisebb átmérőjű fűrészlapot. A megfelelő
fűrészlap méret kiválasztásához lásd a műszaki
adatokat. Kizárólag az EN 847-1 szabványnak megfelelő, a kézikönyvben ismertetett
fűrészlapot használjon.
F i g y e l m e z t e t é s! S o h a n e h a s z n á l j o n
csiszolókorongot.
Mások biztonsága
To v á b b i b i z t o n s á g t e c h n i k a i e l ő í r á s o k
hasítóékkel rendelkező fűrészekhez
a. Mindig az éppen használt fűrészlapnak
megfelelő hasítóéket használja. A hasítóéknek
vastagabbnak kell lennie, mint a fűrészlaptest
vastagsága, de vékonyabbnak, mint a fűrészlap
fogvastagsága.
b. A hasítóéket a kezelési utasítás szerint állítsa
be. A nem megfelelő hely kihagyása, elhelyezése
és beállítása befolyásolhatja a visszacsapás
védelemben ellátott funkcióját.
c. Mindig használja a hasítóéket, kivéve
„beszúró” fűrészeléskor. A hasítóéket
a „beszúró” fűrészelés befejeztével vissza
kell szerelni a készülékre. A hasítóék beszúró
fűrészeléskor zavart okozhat, és visszacsapást
eredményezhet ilyenkor.
d. A hasítóéknek az anyagba kell süllyednie
vágás közben. A hasítóék rövid vágások esetén
nem tudja a visszacsapást megakadályozni.
e. Soha ne használja a készüléket, ha a hasítóék
el van görbülve. Még a legkisebb görbület is
befolyásolhatja a védőburkolat bezárásának
gyorsaságát.
Figyelmeztetés! A szerszám használata
közben viseljen fülvédőt.
A készüléket nem korlátozott fizikai, érzékelési,
mentális képességekkel rendelkező vagy
gyakorlatlan személyek (beleér t ve
a gyermekeket is) számára tervezték; kivétel
ha számukra a szerszám használatához
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
és tájékoztatást biztosít.
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a szerszámmal.
Rezgés
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi
nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási
értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően
mérték, és alkalmasak különböző szerszámok
értékeinek összehasonlítására. A feltüntetett
vibrációs kibocsátási értékek szintén felhasználhatók
előzetes expozíciós felmérésekhez.
Figyelmeztetés! A vibrációs kibocsátási értékek az
elektromos szerszám tényleges használata közben
a feltüntetett értéktől különbözhetnek a szerszám
használatának függvényében. A vibrációs értékek
az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhetnek.
Maradványkockázatok
A 20 02 /4 4/EK által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges
biztonsági intézkedések meghatározásához
végzett vibrációs expozíció felmérése során az
expozíció felbecsülésénél tekintetbe kell venni
a tényleges használati körülményeket, illetve, hogy
a szerszámot milyen módon használják, beleértve,
hogy figyelembe kell venni a munkafolyamat minden
részét, pl. azokat az időszakokat, amikor a szerszám
ki van kapcsolva vagy üresen fut a napi expozíciós
idő mellett.
A következő kockázatok együtt járnak a fűrészek
használatával:
- A forgó részek megérintéséből fakadó sérülések
A vonatkozó biztonsági előírások és védőeszközök
alkalmazása mellett sem lehet elkerülni bizonyos
maradványkockázatokat. Ezek a következők:
- Halláskárosodás
- A forgó fűrészlap fedetlen része által okozott
baleset
- A fűrészlap cseréje közben bekövetkező
sérülés
7
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Felhelyezés
Helyezze a fűrészlapot a belső szorítóperemre
(19), ellenőrizze, hogy a fűrészlapon található
forgásirányt jelző nyíl, a készüléken lévő nyíllal
megegyező irányba mutasson.
Helyezze vissza a külső szorítóperemet (18) az
orsóra, úgy, hogy a domború fele kifele legyen.
Helyezze vissza a biztosítócsavart (17) a furatba.
Illesszen egy csavarhúzót a furatba (16)
a fűrészlap elmozdulásának megakadályozására.
Húzza feszesre a fűrészlap biztosítócsavart
a mellékelt szerelőkulccsal (14) az óramutató
járásával megegyező irányba.
Állítsa be a hasítóéket, a következőkben leírtak
szerint.
Figyelmeztetés! A sérülések elkerülése
érdekében a felhasználó köteles elolvasni
a kezelési útmutatót.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigetelésű; ezér t
nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
Vegye le a külső szorítóperemet (18).
Távolítsa el a fűrészlapot (9).
Ha a tápkábel sérült, hivatalos Black & Decker
szervizben kell kicserélni a veszélyek elkerülése
végett.
Csomag Tartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Figyelmeztetés! Valahányszor új fűrészlapot szerel
fel, ellenőrizni kell, hogy a fűrészlap védőburkolata,
szabadon mozog-e.
Ki/be üzemi kapcsoló
Biztonsági kapcsolóretesz
Főfogantyú
Másodfogantyú
Dőlésszög skála
Rögzítő csavar a dőlésszög beállításához
Párhuzamvezető
Fűrésztalp
Fűrészlap
Fűrészlap védőburkolat
Hasítóék
Vágási mélység skála
Rögzítő gomb a vágásmélység beállításához
Szerelőkulcs
Fűrészpor kivető nyílás
A fűrészlap le- és felszerelése (B ábra)
Vigyázat! Ezzel a módszerrel cserélheti az olyan
fűrészlapot, amelyen nincs a fűrészlap rögzítésére
szolgáló furat (16).
Eltávolítás
Állítsa be a fűrészen a vágási mélységet
10 mm-re.
Helyezzen fatáblát a padlóra, majd helyezze
a fűrészt a fa vezető szélére a B ábra szerint,
hogy megakadályozza a fűrészlap elfordulását.
Gyakoroljon határozott nyomást a fűrészre, és
lazítsa meg, majd vegye ki a lap rögzítő csavarját (17) az óramutató járásával ellentétesen
húzva a mellékelt villáskulccsal (14).
Vegye le a külső alátétet (18).
Vegye ki a fűrészlapot (9).
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt hozzáfog a következő műveletek
bármelyikéhez, győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van választva az áramforrásról,
a készülék ki van kapcsolva és a fűrészlap teljesen
megállt. A használt fűrészlapok felmelegedhetnek.
Felszerelés
Helyezze a lapot a belső alátétre (19), és
ellenőrizze, hogy a lapon a nyíl ugyanabba az
irányba mutat-e, mint a szerszámon.
Tegye föl a külső alátétet (18) a hajtótengelyre
úgy, hogy a kiemelkedő rész a fűrészlappal ellentétes oldalon legyen.
Illessze a furatba a fűrészlap rögzítő csavart
(17), és kézzel lazán húzza meg.
Helyezzen fatáblát a padlóra, majd helyezze
a fűrészt a fa vezető szélére a B ábra szerint,
hogy megakadályozza a fűrészlap elfordulását.
A fűrészlap felhelyezése és eltávolítása (A ábra)
Vigyázat! A fűrészlapot csak akkor lehet ezzel
a módszerrel cserélni, ha olyan fűrészlapot
használ, amely egy furat (16) segítségével a fel- és
leszereléskor rögzíthető.
Eltávolítás
Illesszen egy csavarhúzót a furatba (16) a
fűrészlap elmozdulásának megakadályozására.
Oldja meg és távolítsa el a fűrészlap felfogó
csavart (17) úgy, hogy a mellékelt szerelőkulccsal
(14) az óramutató járásával ellentétes irányba
forgatja.
8
Gyakoroljon határozott nyomást a fűrészre,
és jól húzza meg a lap rögzítő csavarját (17)
az óramutató járásával megegyező irányba a
mellékelt villáskulccsal (14).
A hasítókést a következők szerint állítsa be.
A dőlésszög beállítása (F ábra)
Figyelmeztetés! Valahányszor új fűrészlapot szerel
fel, ellenőrizni kell, hogy a fűrészlap védőburkolata,
szabadon mozog-e.
A kézi körfűrészek dőlésszögét 0-45º között lehet
állítani.
Oldja meg a rögzítő csavart (6) a fűrésztalp
kioldásához.
Állítsa be a fűrésztalpat (8) a kívánt pozícióba.
Az aktuális vágásszög leolvasható a skáláról (5).
Húzza meg szorosan a gombot, a fűrésztalp
kívánt pozícióba történő rögzítéséhez.
A hasítóék beállítása (C ábra)
Be- és kikapcsolás
A hasítóék meggátolja a fűrészlap beszorulását
hosszvágásnál. Fűrészlap csere után a hasítóéket
az új fűrészlaphoz be kell állítani.
Oldja meg a hasítóék tartó csavarját (20).
Igazítsa be a hasítóéket (11) az ábra szerint.
A fogkoszorú és a hasítóék közötti távolság 2-3 mm
legyen.
A magasságkülönbség a fogkoszorú és a hasítóék
alsó vége között 2-3 mm legyen.
Húzza feszesre a csavarokat (20).
A készülék bekapcsolásához nyomja be
a biztonsági kapcsolóreteszt (2) majd az üzemi
kapcsolót (1).
A készülék kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót (1).
Fűrészelés
A párhuzamvezető fel- és leszerelése (D ábra)
A párhuzamvezetőt egyenes vágásokhoz használja,
ha a munkadarab szélével párhuzamosan kíván
vágni.
Felszerelés
Oldja meg a rögzítő csavart (21).
Vezesse a párhuzamvezetőt (7) a nyílásokon
(22) keresztül.
Csúsztassa a párhuzamvezetőt a kívánt
pozícióba.
Húzza szorosra a rögzítő csavart.
Mindig két kézzel tartsa a készüléket.
Hagyja a fűrészt szabadon futni egy pár
másodpercig, mielőtt megkezdi a vágási feladatot.
Csak finoman nyomja a készüléket vágás közben.
Hagyja a saját tempójában dolgozni, ne erőltesse
túl.
Tartsa a fűrésztalpat a munkadarabon a teljes
munkavégzés folyamán.
Porelszívás (G ábra)
A készülékhez porszívó vagy porelszívó berendezés
is csatlakoztatható, de ehhez szükség van egy
porelszívó csonkra. Ezt bármelyik Black & Decker
szakkereskedőnél megvásárolhatja.
Nyomja a porelszívó csonkot (23) a fűrészpor
kivető nyílásra (15).
Csatlakoztassa a porszívó csövét az adapterhez.
Leszerelés
Oldja meg a rögzítő csavart (21).
Húzza ki a párhuzamvezetőt a készülékből.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
A készülék használata
Ez a készülék jobb és bal kéz zel egyaránt
üzemeltethető.
A vágási mélység beállítása (E ábra)
A vágási mélységet a munkadarab vastagságának
megfelelően kell beállítani. A beállított értéknek
2 mm-el kell nagyobbnak lennie, mint a munkadarab
vastagsága.
Oldja meg a rögzítő gombot (13) a fűrésztalp
kioldásához.
Állítsa be a fűrésztalpat (8) a kívánt pozícióba.
Az aktuális vágásmélység leolvasható a skáláról
(12).
Húzza meg szorosan a gombot, a fűrésztalp
kívánt pozícióba történő rögzítéséhez.
A munkadarab felületén a vágásvonal mentén
hasadás keletkezhet, ami sajnos nem kerülhető
el, ezért vágjon a munkadarab hátoldalán.
A hasadás minimalizálásához erősítsen
a munkadarabhoz egy darab puhafát vagy préselt
falapot, és ezen keresztül fűrészeljen.
Tartozékok
A készülék teljesítménye nagymértékben függ
a felhasznált tartozékoktól. A Black & Decker és
Piranha tartozékok magas minőség standardnak
megfelelően vannak konstruálva és tervezésükkor
a készülék teljesítményétnek optimalizálása volt
a fő cél. A legjobb teljesítményt a fenti tartozékok
felhasználásával érheti el.
9
Karbantartás
A használt termékek és a csomagolás
elkülönítet t kezelése lehetővé teszi
a z a nya g o k ú j r a f e l h a s z n á l á s á t . A z
újrafelhasznált anyagok alkalmazása segít
megelőzni a környezetszennyezést és
csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Az Ön hálózati/ akkumulátoros Black & Decker
készülékét/szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú távú felhasználásra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő
gondozás és rendszeres tisztítás.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
termékek háztar tási hulladéktól elkülönített
gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros
készülék karbantartása előtt:
Kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a gépet.
Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort
róla, ha az különálló akkumulátorral működik.
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort,
ha az a géppel egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki.
Az akkumulátortöltőt tisztítás előtt csatlakoztassa
le a hálózatról. A töltő a rendszeres tisztításon
kívül nem igényel más karbantartást.
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel
rendszeresen tisz títsa meg a gép/töltő
szellőzőnyílásait.
A motorburkolatot nedves ruhával tisztíthatja.
Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú
tisztítószereket.
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van
rajta) és ütögesse meg, hogy a belsejéből
kihulljon a por.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha
azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás
igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket
bármely szerződéses szervizképviseletünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak
elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével ér heti el. Emellet t
a szerződött Black & Decker szervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és azok
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen megtalálható: www.2helpU.com
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Műszaki adatok
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
le.
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz ne kössön
vezetéket. Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz
mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték:
13 A.
Bemeneti feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati
fordulatszám
Maximális
vágásmélység
Fűrészlap átmérő
Furatátmérő
Fűrészfog vastagság
Súly
A környezet védelme
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
CD601
2. TÍPUS
VAC 230
W 1,100
min-1 5,000
CD602
2. TÍPUS
230
1,150
5,000
mm 55
55
mm
mm
mm
kg
170
16
2.6
4.7
170
16
2.6
4.7
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 101 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A
Hangerő (LWA) 112 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön Black & Decker
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztar tási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN
60745 szerint:
A vibrációs kibocsátási ér ték: (a h) 4,46 m/s 2 ,
bizonytalanság: (K) 1,5 m/s2
10
A garancia érvényesítéséhez az eladónak vagy
a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor
kapott számlát.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa
el készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe, melyekről a vevőszolgálaton érdeklődhet.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
CD601/CD602
Black & Decker kinyilvánítja, hogy a "Műszaki
adatok" részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
A következő meghibásodások esetén a garancia
kizárt:
• Elhasználódott, illetve károsodott kések, és
a hálózati kábel. Azok az alkatrészek, amelyek
a normál használat során elkopnak.
• Azok a meghibásodások, amelyek a szakszerűtlen kezelésből eredtek.
• Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be
nem tartásából eredtek.
Ha további információra lenne szüksége, lépjen
kapcsolatba Black & Decker vállalattal
a következőkben megadott elérhetőségeken, ill.
lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkező
esetben teljesítménycsökkenés léphet fel, és
a gép elveszti a garanciát. Ha garanciális igénye
van, feltétlen mellékelje a jótállási jegyet és
a vásárlási okmányokat (számlát).
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
15/07/2010
Garancia határozat
A Black & Decker elhivatott a termékei minősége
iránt, és kiterjesztett garanciát kínál. Ez a garanciahatározat csak kiegészíti és semmi esetre sem
befolyásolja hátrányosan az Ön törvényes jogait.
A garancia az Európai Unió tagállamai területén,
valamint az Európai Szabadkereskedelmi Társulás
(EFTA) területén érvényes.
Ha egy Black & Decker termék anyaghiba, a kivitelezés módja vagy a megfelelés hiánya miatt meghibásodik, az eladás dátumától számított 24 hónapig
a Black & Decker garanciát vállal a hibás alkatrészek cseréjére, a normál kopásnak kitett termékek
javítására, illetve az ilyen termékek kicserélésére,
hogy ügyfeleinek a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza az alábbi feltételekkel:
• A terméket nem használták kereskedelmi, ipari
alkalmazásokhoz, és nem adták bérbe;
• A terméket rendeltetésszerűen és körültekintően használták;
• A termék nem idegen tárgyaktól, szennyeződéstől vagy külső behatástól sérült meg;
• A termék javítására nem tett kísérletet olyan
személy, aki nem tartozik a hivatalos szerviz
vagy a Black & Decker szervizszemélyzet tagjai
közé.
11
BLACK & DECKER
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker
készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
f)
Az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak.
3)
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál,
illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
érvényesítheti.
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének
határidején belül a terméknek vagy jelentősebb
részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre) 12 hónap jótállást
biztosítunk. Ezek a következők: motor illetve állórész,
forgórész, elektronika.
Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Black & Decker Hungary Kft.
a meghibásodás okának feltárása céljából fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására. Amennyiben
a reklamáció alkalmával a meghibásodás garanciális
voltáról nem nyilatkozunk, úgy 72 órán belül kell
értesítenünk a vásárlót a reklamáció intézésének
módjáról.
Ha a csere nem lenne lehetséges, műszakilag hasonló
készülék kerül felajánlásra, vagy visszafizethető
a vételár.
•
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
•
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy
a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és
a 151/2003 (IX.22.) sz. Korm. rend. szerint végzi.
A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel kell
tüntetnie a vásárlás időpontját, a termék típusát vagy
termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a jótállási
jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez
jogosultságot a vevő a garancia időn belüli ingyenes
garanciális javításra.
Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján
végezhetnek a kijelölt szervizek.
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy
átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy
érvénytelenségét vonja maga után.
Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla
felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni!
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadásának elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
•
Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl.
rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel,
a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi
Főfelügyelőségtől. A szakvélemény térítésköteles és nem
kötelező érvényű a Forgalmazó számára.
Nem terjed ki a garancia:
Ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy
egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett
be. (A rendeltetéssel ellentétes használat elkerülése
céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját
érdekében tartsa be!)
Az olyan károsodásokra, amelyek a szerszámok
iparszerű (professzionális), közületi, valamint
kölcsönzési felhasználása miatt keletkeztek.
Azon alkatrészekre, amelyeknél a meghibásodás
garanciaidőn belül a helyes kezelés, karbantartás
szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az
alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
következtében állt elő. (ezek a következők: megmunkáló
szerszámok pl. vágószerszám, fűrészlánc, fűrészlap,
gyalukés stb. továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe,
csillagkerék kpl.)
A készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra,
amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb
ebből adódó károkhoz vezetnek.
A termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra.
4)
-
Garanciális javítás esetén a szerviznek
a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie:
a garanciális igény bejelentésének dátumát,
a hiba rövid leírását,
a javítás módját és időtartamát,
a készülék visszaadásának időpontját,
javítás időtartamával meghosszabbított új garanciaidőt.
5)
Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon
keresztül kiváló javítószolgáltatást, zökkenőmentes
alkatrészellátást, és széles tartozékpalettát biztosítsunk.
6)
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003.
(VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik
meg.
Gyártó:
Black & Decker GmbH
D – 65510 Idstein/Ts
Black & Decker str. 40.
zst00134355 - 25-08-2010
12
Importőr:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
IMPORTŐR:
Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Galeotti u. 5.
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
Telefon
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Délibáb u 2.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
06/09
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising