VH780 | Black&Decker VH780 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
559122-87 CZ
VH780
4
3
2
1
A
14
15
16
5
13
6
12
7
11
8
B
10
9
2
6
5
C
D
10
17
E
F
3
18
G
19 20
21
H
I
2
4
J
K
4
22
23
24
L
M
N
O
P
5
ČEŠTINA
Kontrola a opravy
•
Překontrolujte přístroj před použitím na poškozené
nebo vadné díly. Zjistěte, zda jsou v přístroji
prasklé díly, poškozené spínače nebo u něj
nastaly jiné skutečnosti, negativně ovlivňující
fungování přístroje.
•
Nepoužívejte přístroj, pokud jeho některý díl je
vadný.
•
Nechejte vadné díly vždy opravit nebo vyměnit
některou z našich opraven zákaznického
servisu.
•
Pravidelně kontrolujte síťový kabel na poškození.
Pokud je síťový kabel poškozený, pak jej musí
vyměnit výrobce nebo autorizované servisní
středisko Black & Decker, aby se předešlo riziku
nebezpečí.
•
Nikdy se nepokoušejte odstraňovat nebo vyměňovat
nějaké díly, jež nejsou popsány v návodu.
Účel použití přístroje
Váš Mini Vac (minivysavač) Black & Decker
Dustbuster ® byl zkonstruovaný pro lehké práce,
spojené s vysáváním prachu zasucha i k foukání
a huštění. Tento přístroj je určený pouze pro použití
v domácnosti.
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
Upozornění! Při používání přístrojů napájených ze
sítě je třeba pro ochranu před nebezpečím požáru,
zásahem elektrickým proudem, i poraněními
těla a hmotnými škodami dodržovat základní
bezpečnostní opatření včetně následujících
předpisů.
Předtím, než začnete přístroj používat, si pečlivě
přečtěte tento návod.
V tomto návodu k obsluze je popsáno účelné
používání přístroje. Používání jiných dílů
nástavbových (přídavných) a příslušenství, než
těch, jež jsou uvedeny v tomto návodu, nebo
používání přístroje k činnostem, jež neodpovídají
účelu jeho použití, představuje úrazové riziko.
Tento návod si uschovejte pro případ, že jej
budete později potřebovat.
Elektrická bezpečnost
•
•
Použití přístroje
•
Nenasávejte přístrojem žádné kapaliny ani žádný
zápalný materiál.
•
Nepoužívejte přístroj k nasávání ostrých
předmětů, hež by mohly poškodit filtr nebo jiné
části přístroje.
•
Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
•
Neponořujte přístroj do vody.
•
Nepřibližujte se sacím nátrubkem k očím a
obličeji.
•
Nepoužívejte přístroj, pokud sběrná nádoba na
nečistoty a filtry nejsou na příslušných místech.
•
Nepoužívejte přístroj venku.
•
Při používání přístroje udržujte děti a zvířata od
něj v bezpečné vzdálenosti.
•
Po dobu připojení přístroje k elektrické síti,
nenechávejte přístroj bez dozoru.
•
Nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze
zásuvky. Chraňte kabel před vysokou teplotou,
olejem a ostrými hranami.
•
Používáte-li přístroj k foukání nebo huštění:
noste prostředek pro ochranu zraku
otvor pro vstup vzduchu udržujte volný, bez
zábran, aby se motor nepřehříval
otvor pro výstup vzduchu nesměrujte na
sebe, na jiné osoby nebo zvířata.
nepřekračujte hodnotu doporučeného tlaku
huštěného předmětu.
Před používáním zkontrolujte, zda síťové napětí
se shoduje s hodnotou napětí, uváděnou na
firemním štítku přístroje.
Nepoužívejte přístroj pro vysávání prachu
z elektrických přístrojů, jež jsou připojeny k síti.
Tento přístroj je opatřený ochrannou izolací,
proto není potřebné žádné zemnicí vedení.
Charakteristika a příslušenství (obr.
A a B)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Přepínač Zap/Vyp
Knoflík pro uvolnění sběrné nádoby na nečistoty
Indikace ucpání filtru
Sběrná nádoba na nečistoty
Tvrdý kartáč
Štěrbinová hubice
Nástavec pro nádobu
Kombinovaná podlahová hubice
Hadice
Nástavec pro foukání
Trubky
Nástavec nástroje
Plochá hubice
Malý nástavec pro huštění
Střední nástavec pro huštění
Velký nástavec pro huštění
Smontování
Pozor! Ujistěte se, že přístroj je vypnutý a síťová
zástrčka je vytažena ze zásuvky.
Namontování příslušenství pro vysávání
Příslušenství, dodávané společně s přístrojem, lze
podle povahy činnosti používat v různých kombinacích
(obr. B a D):
a. Vysávání prachu - všeobecně / odstraňování
prachu
b. Vysávání prachu na nepřístupných místech
c. Vysávání prachu na schodech
d. Vysávání prachu z polštářů
Po použití přístroje
•
Před čištěním přístroje vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
•
Nepoužívaný přístroj je třeba mít uložený na
suchém místě. Děti by neměly mít žádný přístup
k uloženým přístrojům.
6
e.
f.
g.
příliš velkému nahuštění /nafouknoutí předmětu. Otvor
trvale neuzavírejte.
Vysávání prachu v rozích
Vysávání prachu z kobercových podlah
Vysávání prachu z holých podlah
Resetování tepelné ochrany motoru
Důležité ! Motor přístroje je vybavený tepelnou
ochranou. Tato ochrana automaticky vypne přístroj,
je-li přehřátý. Nastane-li taková situace, postupujte
následovně:
•
Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
•
Nechejte přístroj vychládnout. Po vychládnutí
přístroje zkontrolujte a vyčistěte filtry.
•
Zastrčte zástrčku opět do zásuvky a zapněte
přístroj.
Tvrdý kartáč (5) a štěrbinová hubice (6) jsou uloženy ve
spodní straně přístroje. Při montování dílu příslušenství
k přístroji postupujte následovně (obr. B):
•
Vyberte díl příslušenství z přístroje.
•
Příslušný díl příslušenství zastrčte vpředu do
přístroje.
Namontování příslušenství pro foukání a huštění
Příslušenství, dodávané společně s přístrojem, lze
podle povahy činnosti používat v různých kombinacích
(obr. B a G):
a. Foukání
b. Huštění
Kvůli rozšíření možností použití lze nasazovat trubky
i na konec hadice.
Čištění a údržba přístroje
Upozornění! Čistěte pravidelně filtry.
Čištění sběrné nádoby na nečistoty a filtrů (obr. E, J - O)
V případě, že sběrná nádoba na nečistoty je plná nebo
filtry jsou ucpané, je v průzoru (3) viditelný barevný
indikátor. Dojde-li k tomu, zkontrolujte, zda přístroj je
ucpaný, vyprázdněte sběrnou nádobu na nečistoty
a vyčistěte filtry. Filtry jsou opakovaně použitelné
a měly by se pravidelně čistit.
•
Zmáčkněte knoflík (2) pro uvolnění sběrné nádoby
na nečistoty a vyndejte sběrnou nádobu (4)
(obr. J).
•
Vyprázdněte sběrnou nádobu na nečistoty
(obr. K).
•
Stlačte západku (22) a odstraňte držák filtru (23)
(obr. L).
•
Sundejte filtr (24) z držáku filtru (obr. M).
•
Vykartáčujte z filtru volný prach.
•
Umyjte filtr v teplé mýdlové vodě. Případně lze
také umýt sběrnou nádobu na nečistoty a držák
filtru. Neponořujte přístroj do vody.
•
Přesvědčte se, že sběrná nádoba, držák filtru
a filtr jsou zcela suché.
•
Znovu nasaďte filtr a držák filtru (obr. N).
•
Na přístroj znovu nasaďte sběrnou nádobu na
nečistoty. Ujistěte se, že sběrná nádoba správně
zaskočila (obr. O).
Při montování dílu příslušenství postupujte následovně
(obr. E a F):
•
Uvolněte držák (17) filtru na výstupu.
•
Nasaďte nástavec pro foukání / ofukování (10) do
otvoru (18). Zajistěte, aby nástavec těsně přiléhal
k zadní straně přístroje.
•
Nasaďte další díly příslušenství tak, jak je
uvedeno v návodu.
Pro huštění / nafukování nasaďte nástavec pro huštění
/ nafukování na hadici (obr. H):
•
Srovnejte úchytku (19) na nástavci s otvorem (20)
v konci hadice.
•
Nasuňte nástavec na hadici tak, až zapadne do
své polohy.
•
Chcete-li nástavec odstranit, nadzvedněte
úchytku a stáhněte nástavec z hadice.
Použití
Pozor! Před připojením přístroje k elektrické síti se
přesvědčte, že je přístroj vypnutý.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
•
Chcete-li přístroj zapnout, nastavte přepínač (1)
Zap / Vyp do polohy I.
•
Chcete-li přístroj vypnout, nastavte přepínač (1)
Zap / Vyp do polohy 0.
Při čištění filtru na výstupu postupujte následujícím
způsobem (obr. E):
•
Uvolněte držák filtru na výstupu (17).
•
Oddělte filtr od jeho držáku.
•
Umyjte a usušte filtr tak, jak je výše uvedeno.
•
Filtr znovu nasaďte a zaklapněte držák filtru na
výstupu.
Upozornění! Zabezpečte řádné namontování
příslušenství předtím, než přístroj zapnete. Při
zapínání a při používání držte přístroj pevně v rukou
- zejména hadici.
Upozornění! Nikdy nepoužívejte přístroj bez filtrů.
Optimálního zachycování nečistot lze dosahovat
pouze s čistými filtry a prázdnou sběrnou nádobou na
nečistoty. Pokud po vypnutí přístroje z něj vypadává
prach, znamená to, že sběrná nádoba je plná a že je
třeba ji vyprázdnit.
Používání nástavce pro huštění / nafukování
(obr. B a I)
•
Pro předmět určený k nahuštění vyberte
odpovídající nástavec.
•
Během huštění lze regulovat proud vzduchu
přikrytím otvoru (21) palcem.
•
Nepřekračujte doporučený tlak u předmětu, jenž
chcete nahustit.
Vyměňování filtrů
Filtry by se měly vyměňovat každých 6 až 9 měsíců,
dále v případě jejich opotřebení nebo poškození.
Náhradní filtry obdržíte u svého obchodníka s výrobky
Black & Decker (kat. č.: VHF10).
Upozornění! Otvor v nástavci pro huštění / nafukování
působí jako přetlakový ventil, takže se tím zabrání
7
•
•
Odstraňte staré filtry postupem výše popsaným.
Nasaďte nové filtry výše uvedeným postupem.
Uložení přístroje (obr. P)
•
Oviňte síťový kabel kolem přístroje a zástrčku
přitlačte ke kabelu.
•
Uložte přístroj na suché místo.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
ES Prohlášení o shodě
Black & Decker tímto prohlašuje, že tyto přístroje byly
koncipovány v souladu s následujícími směrnicemi
a normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG,
EN 55014, EN 60335, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vážená skutečná hodnota zrychlení
66 dB(A)
79 dB(A)
3,6 m/s2.
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
8
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00045094 - 28-05-2007
9
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
10
VH780 - - - - - A
DUSTBUSTER 1
©
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising