VH780 | Black&Decker VH780 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone
dla majsterkowiczów
559322-84 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL VH780
4
3
2
1
A
14
15
16
5
13
6
12
7
11
8
B
10
9
2
6
5
C
D
10
17
E
F
3
18
G
19 20
21
H
I
2
4
J
K
4
22
23
24
L
M
N
O
P
5
POLSKI
Kontrola i naprawy
•
Przed użyciem odkurzacza zawsze sprawdzaj, czy
nie ma on jakichś uszkodzonych lub pękniętych
części, niesprawnych wyłączników bądź innych
usterek, które mogą ujemnie wpłynąć na działanie
urządzenia.
•
Nie używaj odkurzacza, gdy jakiś jego element jest
uszkodzony.
•
Naprawy uszkodzonego odkurzacza zlecaj wyłącznie
autoryzowanemu warsztatowi serwisowi.
•
Regularnie sprawdzaj przewód sieciowy, czy nie
jest uszkodzony. W razie stwierdzenia defektu
zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu Black & Decker, by nie
narażać się na niebezpieczeństwo wypadku.
•
Nigdy nie demontuj ani nie wymieniaj żadnych części
nieprzewidzianych przez tę instrukcję obsługi.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Odkurzacz Dustbuster® Mini Vac Black & Decker jest
przeznaczony do odkurzania na sucho, a także do
przedmuchiwania i pompowania. Urządzenie to nadaje
się wyłącznie do użytku domowego.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
Uwaga! Przy korzystaniu z urządzeń sieciowych
dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej
instrukcji, a także przepisów bhp, by nie narazić się
na pożar, porażenie prądem elektrycznym oraz na
doznanie urazu ciała i szkód rzeczowych.
Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie
urządzenia zgodne z przeznaczeniem. Używanie
przystawek i akcesoriów innych niż zalecane w tej
instrukcji obsługi lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem może doprowadzić do wypadku
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby znów
była kiedyś potrzebna.
Bezpieczeństwo elektryczne
•
Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe zgadza
się z wartością podaną na tabliczce znamionowej
odkurzacza.
•
Nie używaj odkurzacza do sprzątania innych urządzeń
elektrycznych, dopóki są przyłączone do sieci.
Zastosowanie odkurzacza
•
Nie używaj odkurzacza do sprzątania cieczy ani
łatwo palnych materiałów.
•
Nie używaj odkurzacza do sprzątania ostrych
przedmiotów, które mogą uszkodzić filtr lub inne
jego elementy.
•
Nie używaj odkurzacza w pobliżu wody.
•
Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie.
•
Gdy odkurzacz jest włączony, nie zbliżaj go do oczu
ani twarzy.
•
Nie używaj odkurzacza bez prawidłowo
zamontowanego zbiornika pyłowego i filtra.
•
Nie używaj odkurzacza na wolnym powietrzu.
•
W czasie pracy odkurzacza trzymaj dzieci i zwierzęta
domowe w bezpiecznej od niego odległości.
•
Nie pozostawiaj odkurzacza bez nadzoru, gdy jest
przyłączony do sieci.
•
Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki z gniazda
sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem i ostrymi krawędziami.
•
Gdy odkurzacz jest używany do przedmuchiwania
lub pompowania:
zakładaj okulary ochronne;
nie zasłaniaj wylotu powietrza, gdyż grozi to
przegrzaniem silnika;
wylotu powietrza nie kieruj na siebie ani inne
osoby;
nie przekraczaj dopuszczalnego ciśnienia w
pompowanym przedmiocie.
Odkurzacz jest podwójnie zaizolowany i dlatego
żyła uziemiająca nie jest konieczna.
Elementy odkurzacza i akcesoria (rys.
rys. A i B)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Wyłącznik
Guzik zwalniający zbiornika pyłowego
Wskaźnik zanieczyszczenia filtra
Zbiornik pyłowy
Szczotka twarda
Dysza szczelinowa
Adapter zbiornika
Szczotka podłogowa
Wąż
Adapter wydmuchowy
Rury
Adapter narzędziowy
Dysza rozbieżna
Mały adapter do nadmuchiwania
Średni adapter do nadmuchiwania
Duży adapter do nadmuchiwania
Montaż
Uwaga! Sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony,
a wtyczka kabla wyjęta z gniazda sieciowego.
Montaż wyposażenia do odkurzania
Dostarczone wyposażenie można stosować w różnych
kombinacjach zależnie od zamierzonego zadania (rys.
rys. B i D)
a. Ogólne odkurzanie/odpylanieb.
b. Odkurzanie w niedostępnych miejscach
c. Sprzątanie schodów
d. Odkurzanie tapicerki
e. Sprzątanie narożników
f. Odkurzanie dywanów
g. Sprzątanie twardych podłóg
Po użyciu
•
Przed rozpoczęciem czyszczenia odkurzacza wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
•
Nieużywany odkurzacz składuj w suchym miejscu
niedostępnym dla dzieci.
6
Zerowanie wyłącznika termicznego silnika
Ważna wskazówka! Silnik odkurzacza zawiera termiczny
wyłącznik ochronny. Urządzenie to automatycznie wyłącza
odkurzacz w razie przegrzania. W przypadku zadziałania
wyłącznika wykonaj opisane niżej czynności:
•
Wyłącz odkurzacz i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
•
Odczekaj, aż odkurzacz się ochłodzi. Sprawdź
i oczyść filtr.
•
Ponownie włóż wtyczkę kabla do gniazda sieciowego
i załącz odkurzacz.
Szczotkę twardą (5) i dyszę szczelinową (6) umieszczono
na spodzie odkurzacza. By zamontować jakiś element
wyposażenia, wykonaj opisane niżej operacje (rys. B):
•
Odłącz niepotrzebny element wyposażenia od
odkurzacza.
•
Zamocuj odpowiedni element wyposażenia z przodu
odkurzacza.
Montaż wyposażenia do przedmuchiwania i
pompowania
Dostarczone wyposażenie można stosować w różnych
kombinacjach zależnie od zamierzonego zadania (rys.
rys. B i G):
a. Przedmuchiwanie
b. Pompowanie
By zwiększyć uniwersalność zastosowania, przewidziano
możliwość zakładania rur także na końcu węża.
Czyszczenie i konserwacja
Uwaga! Regularnie czyść filtry.
Czyszczenie zbiornika pyłowego i filtrów (rys. rys.
E, J - O)
W razie wypełnienia zbiornika pyłowego lub zatkania
filtra we wzierniku (3) pojawia się kolorowy wskaźnik. W
takiej sytuacji sprawdź odkurzacz, czy nie jest zatkany,
opróżnij zbiornik pyłowy i oczyść filtr. Filtry są filtrami
wielokrotnego użytku i należy je regularnie czyścić.
•
Naciśnij guzik zwalniający (2) i zdejmij zbiornik
pyłowy (4) (rys. J).
•
Opróżnij zbiornik pyłowy (rys. K).
•
Naciśnij blokadę (22) i wyjmij uchwyt filtra (23)
(rys. L).
•
Zdejmij filtr (24) z uchwytu (rys. M).
•
Wyszczotkuj luźny pył z filtrów.
•
Wymyj filtr w ciepłej wodzie z mydłem. Ew. wymyj
także zbiornik pyłowy i uchwyt filtra. Nie zanurzaj
odkurzacza w wodzie.
•
Całkowicie wysusz zbiornik pyłowy, uchwyt filtra
i filtr.
•
Ponownie zamocuj filtr w uchwycie (rys. N).
•
Ponownie nasadź zbiornik pyłowy na odkurzacz tak,
by zatrzasnął się w swoim położeniu (rys. O).
By zamontować jakiś element wyposażenia, wykonaj
opisane niżej operacje (rys. rys. E i F):
•
Otwórz zbiornik filtra wylotowego (17).
•
Włóż adapter wydmuchowy (10) w otwór (18).
Upewnij się, czy adapter ściśle przylega z tyłu
odkurzacza.
•
Załóż inne elementy wyposażenia, jak pokazano na
rysunku.
W celu pompowania załóż odpowiedni adapter na wąż
(rys. H).
•
Zgraj nosek (19) adaptera z otworem (20) na końcu
węża.
•
Nasuń adapter na wąż aż do zatrzaśnięcia w swoim
położeniu.
•
By zdjąć adapter, unieś nosek i ściągnij adapter z
węża.
Zastosowanie
Uwaga! Przed przyłączeniem odkurzacza do sieci
sprawdź, czy jest wyłączony.
By oczyścić filtr wylotowy, wykonaj opisane niżej operacje
(rys. E):
•
Otwórz uchwyt filtra wylotowego (17).
•
Zdejmij filtr z uchwytu.
•
Wymyj i wysusz filtr zgodnie z powyższym opisem.
•
Ponownie załóż filtr i zamknij uchwyt.
Załączanie i wyłączanie (rys. A)
•
By załączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (1) do
pozycji I.
•
By wyłączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik do
pozycji 0.
Uwaga! Przed załączeniem odkurzacza sprawdź, czy
akcesoria są dobrze zamontowane. Przy załączaniu
i podczas pracy mocno trzymaj odkurzacz, a zwłaszcza
wąż.
Uwaga! Nigdy nie używaj odkurzacza bez filtra.
Odkurzanie przebiega najsprawniej tylko przy czystych
filtrach i pustym zbiorniku pyłowym.
Gdy z odkurzacza wydostaje się kurz, to znaczy że
zbiornik pyłowy jest pełny i trzeba go opróżnić.
Zastosowanie adaptera do nadmuchiwania (rys.
rys. B i I)
•
Wybierz adapter odpowiedni do nadmuchiwanego
przedmiotu.
•
W czasie pompowania strumień powietrza można
regulować przez zasłanianie otworu (21) kciukiem.
•
Nie przekraczaj dopuszczalnego ciśnienia
w pompowanym przedmiocie.
Wymiana filtrów
Zalecamy wymieniać filtry co 6 do 9 miesięcy lub
wcześniej w razie zużycia lub zniszczenia. Wymienne
filtry można nabyć w każdym sklepie ze sprzętem firmy
Black & Decker (nr katalogowy VHF10).
•
Wyjmij filtr zgodnie z powyższym opisem.
•
Załóż nowy filtr zgodnie z powyższym opisem.
Uwaga! Otwór w adapterze do nadmuchiwania działa
jak zawór odciążający, co zapobiega zbyt silnemu
napompowaniu. Nie zasłaniaj otworu na stałe.
Przechowywanie (rys. P)
•
Owiń przewód zasilający wokół odkurzacza i wciśnij
wtyk w przewód.
•
Przechowuj odkurzacz w suchym miejscu.
7
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do specjalnych punktów
zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Ich listę znajdziesz w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że opisywany
odkurzacz został wykonany zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/
EWG, EN 55014, EN 60335. EN 61000
Poziom ciśnienia akustycznego A: 66 dB(A),
moc akustyczna A: 79 dB(A),
ważona wartość skuteczna przyśpieszenia 3,6 m/s2.
Kevin Hewitt
Director of Consumer
Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
22-05-2003
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
8
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00055208 - 04-01-2008
9
VH780 - - - - - A
DUSTBUSTER 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising